Citizen Kane θαη νη άιινη Kane. Ανάλυση: Αννα Παναγιωταρέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Citizen Kane θαη νη άιινη Kane. Ανάλυση: Αννα Παναγιωταρέα"

Transcript

1 Citizen Kane θαη νη άιινη Kane Ανάλυση: Αννα Παναγιωταρέα

2 Η θαιύηεξε ηαηλία όισλ ησλ επνρώλ Η θιαζζηθή ηαηλία ηνπ Όξζνλ Οπέιο Ο Πνιίηεο Κέηλ (1941) αλαθεξύρζεθε ε θαιύηεξε ακεξηθαληθή ηαηλία όισλ ησλ επνρώλ από ην Ακεξηθαληθό Ιλζηηηνύην Κηλεκαηνγξάθνπ (AFI), αθήλνληαο ζηε δεύηεξε ζέζε ην Ννλό (1972) ηνπ Φξάλζηο Φνξλη Κόπνια. Η ιίζηα πεξηιακβάλεη 100 ηαηλίεο. Γηα ηελ ζπγθξόηεζή ηεο ςήθηζαλ δεκηνπξγνί: θελνζέηεο, εζνπνηνί,ζελαξηνγξάθνηη: Οινη ηεο ακεξηθαληθήο θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο.

3 Η δεθάδα Η δεθάδα ζπκπιεξώλεηαη από ηελ Καδακπιάλθα, ην Οξγηζκέλν Δίδωιν, ην Τξαγνπδώληαο ζηε Βξνρή, ην Όζα Παίξλεη ν Αλεκνο, ηνλ Λνξελο ηεο Αξαβίαο, ηε Λίζηα ηνπ Σίληιεξ, ηνλ Γεζκώηε ηνπ Ιιίγγνπ θαη ηνλ Μάγν ηνπ Οδ. Η ιίζηα πεξηιακβάλεη θαη πην πξόζθαηεο ηαηλίεο, όπσο ν Αξρνληαο ηωλ Γαρηπιηδηώλ, ν Τηηαληθόο θαη ε Έθηε Αίζζεζε. Ο ηίβελ πίικπεξγθ είλαη ν ζθελνζέηεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ηαηλίεο ζηε ιίζηα (πέληε), ελώ νη εζνπνηνί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπκκεηνρέο είλαη ν Σδέηκο ηηνύαξη θαη ν Ρόκπεξη Νηε Νίξν (πέληε).

4 Σαηλία ππόδεηγκα ύθνπο «Η ηαηλία πνπ πξνβάιιεηαη ζηηο ζρνιέο θηλεκαηνγξάθνπ γηα λα δηδαρζνύλ νη θνηηεηέο πώο λα δεκηνπξγνύλ Σέρλε». «Αλαθέξεηαη σο ε απνζέσζε ηεο εθεκεξίδαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν» Βηβιηνγξαθία: Ehrlich M.,[2004],Journalism in the movies. University of Illinois. Nasaw D.,[2001]The Chief. The life of W.R.Heasrt. Mariner Book.Boston. Lebo H., [1990] Citizen Cane: The fiftieth anniversary Album.N.York. Doubleday Callow S.,[1997] Orson Welles : The road to Xanadu. N. York, Penguin

5 Η ππόζεζε Δίλαη ε ηζηνξία ηνπ Charles Foster Kane, πνπ,παηδί, θιεξνλνκεί κία ηεξάζηηα πεξηνπζία θαη ώξηκνο άλδξαο απνθαζίδεη όηη ζα είλαη δηαζθεδαζηηθό λα δηεπζύλεη κία εθεκεξίδα. Δηζη, ζηε πξώηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο ηνπ Inquirer δεκνζηεύεη ηελ δηαθήξπμε ησλ αξρώλ ηνπ, κε ηε δηαβεβαίσζε όηη ζα: 1. Θα θαηαγξάθεη όιεο ηηο εηδήζεηο κε εηιηθξίλεηα Θα είλαη έλαο αθάκαηνο πξσηαζιεηήο πνπ ζα αγσλίδεηαη ππέξ ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Πνιηηώλ.

6 Σν ηέινο ηελ πξαγκαηηθόηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ απηνθξαηνξία ησλ κέζσλ, πνπ δεκηνύξγεζε, γηα λα θάλεη θαξηέξα ζηελ πνιηηηθή, ε νπνία ηειεηώλεη, άδνμα, κε έλα ζθάλδαιν θαη δπν γάκνπο, δηαιπκέλνπο. Πεζαίλεη κόλνο θαη πηθξακέλνο ζην θάζηξν ηνπ, XANADU. Σελ ηζηνξία ηνπ Kane αθεγείηαη έλαο δεκνζηνγξάθνο, πνπ εξεπλά λα κάζεη ηε κπζηηθή ηειεπηαία ιέμε πνπ ςηζπξίδεη, πξηλ πεζάλεη: Rosebud. ην ηέινο παξαηηείηαη γηαηί: «δελ κπνξεί λα θαληαζηεί όηη κία θαη κόλε ιέμε κπνξεί λα είλαη ην θιεηδί γηα λα εξκελεπηεί νιόθιεξε ε δωή ελόο αλζξώπνπ».

7 Μιλάς για ηοσς Πολίηες λες και ζοσ ανήκοσν Leland [Joseph Cotton] προς Kane Ση ήζειε λα δείμεη ν Wales; Δξκήλεπζε έλαλ άληξα κε αθαηαλίθεηε επηζπκία λα θαηαιάβεη ζέζε επζύλεο ζηα δεκόζηα πξάγκαηα, ελώ ν ίδηνο δελ είρε θακία αίζζεζε επζύλεο. Αλζξσπνη, ηνπ είδνπο Kane, απεπζύλνληαη ζηα ΜΜΔ θαη ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο γηα λα επηηύρνπλ ηνλ ζηόρν ηνπο

8 «παηώληαο» πάλσ ζηα ΜΜΔ...

9 Μεραληζκνί πξόζβαζεο ζηελ εμνπζία Ο Πνιίηεο Κέηλ είλαη, σο ζήκεξα, κηα ζεµαληηθή ηαηλία, αλ ζέιεη θάπνηνο λα θαηαλνήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκώλ ηεο εμνπζίαο ζε ζρέζε κε ηε βηνκεραλία ησλ ΜΜΔ/ Θεάκαηνο αιιά θαη ηνπο κεραληζκνύο, πνπ επηλνεί ππέξκεηξε θηινδνμία. ήκεξα, ζηνπο κεραληζκνύο άισζεο ηεο εμνπζίαο, εληάζζνπκε θαη ηελ απόθηεζε πνδνζθαηξηθήο νκάδαο. Δίλαη πξόζθνξε θαη ζήκεξα ε αλαθνξά ζε ηδηνθηήηεο ΜΜΔ κε ζηόρν ηελ πξόζβαζε /άισζε ηεο εμνπζία. Ο. Μπεξινπζθόλη είλαη ην πην ζύγρξνλν παξάδεηγκα.

10 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΙΝ (Citizen Kane, 1941) Θεκαηηθά, ε ηαηλία ππνγξακκίδεη όζν ιίγεο ηαηλίεο, ηε δηαβξσηηθή θύζε ηεο εμνπζίαο. Σν ζελάξην ηνπ Wales, έρεη ζηεξηρηεί ζηε δσή ηνπ Ρνύληνιθ Χίξζη, κεγηζηάλα ηνπ ηύπνπ θαη γλήζην ζύκβνιν ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Ο Χηξζη εμνξγίζηεθε από ηελ ηαηλία θαη ηελ πνιέκεζε. Απηόο ήηαλ θαη ν ιόγνο ηεο εκπνξηθή ηεο απνηπρία αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζε αξγόηεξα, ε ζηαδηνδξνκία ηνπ Οπέιο: Αλάγιπθε απόδεημε ηεο εμνπζίαο ηνπ Σύπνπ.

11 27 / Ι/ /5/ Ο William Randolph Hearst. Δγηλε δηεπζπληήο ησλ εθεκεξίδσλ ηεο νηθνγέλεηαο κεηά ηνλ ζάλανη ηνπ παηέξα ηνπ, ην Σηκήζεθε κε βξαβείν Pulitzer γηα ηελ ζπλέληεπμε πνπ πήξε από ηνλ πξόεδξν ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο Nikita Khrushchev, όπσο επίζεο γηα ηα ζρόιηα ζηηο εθεκεξίδεο ηνπ, ην William Randolph Hearst, Jr.

12 Γηα πξώηε θνξά γίλεηαη: 1. πζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ "βάζνπο πεδίνπ" 2. Σνπ "πιάλνπ ζεθάλο" 3. Σεο αμνληθήο ζθελνζεζίαο Παξόιν πνπ εηραλ πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο Ρελνπάξ, Γνπάτιεξ, ε θξηηηθή ηα απέδσζε ζηνλ Οπέιο. Η δνκή ηεο αθήγεζεο είλαη πξσηόηππε, όπσο εμάιινπ θαη νη γσλίεο ιήςεο ηεο θάκεξαο (ρξήζε ιήςεσλ από ρακειή ζέζε). Ση εθόκηζε εηο Σέρλελ

13 Βάζνο πεδίνπ Ωο ραξαθηεξηζηηθή εζθελή αλαθέξεηαη ε ζπλνκηιία ησλ ππεύζπλσλ ηνπ ηδξύκαηνο κε ηνπο γνλείο, θπξίσο κε ηε κεηέξα. Δθεί θαίλεηαη ε ιεηηνπξγία όπσο θαη ε αηζζεηηθή ζεκαζία ηνπ "βάζνπο πεδίνπ«, ηελ νπνία επαλαιακβάλεη ζε πνιιέο άιιεο ζθελέο. (πρ. Η ζπλνκηιία κε ηνλ θίιν ηνπ Laland, ζηελεθεκεξίδα]. Ο κηθξόο Κέελ, θαίλεηαη από ην παξάζπξν λα παίδεη ζηελ απιή κε ην έιθεζξν-ην rosebud- ελώ ζην ζπίηη ζπδεηνύληαη νη όξνη κε ηνπο νπνίνπο ζα αλαηξαθεί από ηελ ηξάπεδα.

14 Νέα αηζζεηηθή Οη γνλείο θαη νη άλζξσπνη ηνπ ηδξύκαηνο κέζα ζην ζπίηη, ζπγθξνηνύλ ην πξώην νπηηθό επίπεδν ηεο εηθόλαο, Ο κηθξόο Κέελ πνπ παίδεη έμσ ζηελ απιή θαη θαίλεηαη κέζα από ην θιεηζηό παξάζπξν, απνηειεί ην δεύηεξν νπηηθό επίπεδν. Ο «Πνιίηεο Κέελ» έρεη θηλεκαηνγξαθηθή γξαθή θιαζζηθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Όκσο πξνβάιιεη κία λέα αηζζεηηθή ηεο εηθόλαο, κηα λέα άπνςε γηα ηε γσλία ιήςεο, ώζηε ζα επεξεάζεη απνθαζηζηηθά ηελ θηλεκαηνγξαθηθή γξαθή. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, θάπνηνη ζεσξνύλ ηνλ «Πνιίηε Κέελ» σο ππεξηηκεκέλε παξαγσγή. Όκσο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ ν Οπέιο δηαπξαγκαηεύζεθε ην ζέκα ηνπ, ηεο ραξίδεη ηνλ ηίηιν ηεο θαιύηεξεο ηαηλίαο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα.

15 Πνιίηεο Kane! Δίλαη ηόζε ε επίδξαζε ηεο ηαηλίαο, ώζηε κέρξη ζήκεξα απνδίδεηαη ν ηίηινο ηνπ Kane ζε κεγηζηάλεο ησλ ΜΜΔ, πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηεξάζηηα δύλακε θαη είλαη «ζπλνκηιεηέο ηεο εμνπζίαο επί ίζνηο όξνηο». Σνλ ηίηιν «έρνπλ θεξδίζεη» ν ίιβην Μπεξινπζθόλη, ν Ρνύπεξη Μέξληνρ. Κάπνηεο θνξέο ν μέλνο ηύπνο, ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ, αλαθέξζεθε ζηνλ Χξ.Λακπξάθε σο πνιίηε Kane.

16 Ρνύπεξη Μέξληνρ: Ο επηθαλέζηεξνο «Πνιίηεο Κέηλ» ζηνλ 21 ν αηώλα Σηην οικογενειακή εθημερίδα Ο Ρνύπεξη Μέξληνρ γελλήζεθε ην 1931 ζηε Μειβνύξλε ηεο Απζηξαιίαο. πνύδαζε Φηινζνθία, Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη Οηθνλνκηθά ζηελ Ομθόξδε. Δπέζηξεςε, ζηελ Απζηξαιία, ην 1953, γηαηί ν παηέξαο ηνπ ηνπ είρε αθήζεη σο επηζπκία λα αλαιάβεη απηόο θαη λα εξγαζζεί ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο εθεκεξίδα, «The News». Ηηαλ ηόζε ε εξγαηηθόηεηά ηνπ, πνπ ζε ιίγν θαηξό ηελ αλέδεημε ζε έληππν θύξνπο.

17 Θα αγσληζηώ ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ [Kane] Σν 1956, Ο Μέξληνρ, θπθινθνξεί ην πξώην ηειενπηηθό πεξηνδηθό ζηε ρώξα, ην «TV Week». Η εθζηξαηεία ηνπ Μέξληνρ από ηελ εθεκεξίδα «The News» γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ακπνξίγθηλα λεαξνύ Μαμ ηηνύαξη, πνπ είρε θαηεγνξεζεί γηα ηε δνινθνλία ελόο πεληάρξνλνπ θνξηηζηνύ ηα Χξηζηνύγελλα ηνπ 1958, ζεσξείηαη ε θνξπθαία ζηηγκή ζηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ θαξηέξα. Η δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα θέξλνληαο ζην θσο λέα ζηνηρεία, αλάγθαζε ηνλ πξσζππνπξγό ηεο πνιηηείαο λα απνλείκεη ράξε ζηνλ ηηνύαξη, ν νπνίνο είρε θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην..

18 Απνηθηαθή λνκνζεζία Ωζηόζν, ην Αλώηαην Γηθαζηήξην, θηλήζεθε απηεπαγγέιησο θαηά ηνπ Μέξληνρ, κε ηελ θαηεγνξία όηη ε εθεκεξίδα ηνπ επεξέαζε ηνλ πξσζππνπξγό, παξαηύπσο, νδεγώληαο ηνλ ζε ιαζεκέλε απόθαζε. Σνπ απαγγέιζεθαλ νη θαηεγνξίεο ηεο πξνδνζίαο, ζύκθσλα κε ηε κεζαησληθή αγγιηθή λνκνζεζία πνπ ίζρπε ζηελ Απζηξαιία. Οη ελλέα βαξύηαηεο θαηεγνξίεο, πνπ βάξπλαλ ηνλ Μέξληνρ θαη ηε δηεύζπλζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ, αλάγθαζαλ ηνλ λεαξό εθδόηε λα ζηξαθεί πξνο ηνλ πξσζππνπξγό ηεο πνιηηείαο, Σόκαο Πιέηθνξλη, δεηώληαο ηελ παξέκβαζή ηνπ.

19 Σαπεηλσηηθό ηίκεκα.ο Μέξληνρ, όπσο γξάθηεθε ζηνλ αληίπαιν ηύπν, πξνζέθεξε «γε θαη ύδσξ» ζηελ θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα κε κπεί ινπθέην ζηελ εθεκεξίδα ηνπ «The News», θαη λα κε ζπξζεί απηόο θαη νη επηηειείο, ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα κε θαηεγνξίεο, πνπ επέζπξαλ βαξύηαηεο πνηλέο θπιάθηζεο. Σν αίηεκά ηνπ λα απνζπξζνύλ νη θαηεγνξίεο έγηλε δεθηό, κε αληίδσξν ηελ ππνζηήξημε ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κε ηε δεκνζίεπζε «ζπγλώκεο» από ηελ εθεκεξίδα ηνπ. Ηηαλ έλαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ εμεπηειηζκόο γηα ηνλ Μέξληνρ πνπ είρε ζπξζεί «σο ηθέηεο» ελώπηνλ ηεο εθιεγκέλεο εμνπζίαο. Απηό ην γεγνλόο, ηνπ άιιαμε ηελ νπηηθή ηνπ γσλία ζηα πνιηηηθά γεγνλόηα θαη έπαημε ηνλ ζεκαληηθόηεξν ξόιν γηα λα απνθαζίζεη λα επεθηαζεί ζηελ αγνξά ησλ ΜΜΔ, πέξαλ ηεο Απζηξαιίαο, ώζηε λα λνηώζεη δπλαηόο θαη αζθαιήο.

20 Η πνιηηηθή επηξξνή Σν 1964, ν Μέξληνρ εθδίδεη κηα λέα εθεκεξίδα: «The Australian», πνπ απνηειεί ην πξώην εκεξήζην θύιιν εζληθήο θπθινθνξίαο ζηε ρώξα. Δρεη «εζληθό, παηξησηηθό ραξαθηήξα» ελώ ην κεγάιν ζρήκα θαη ε ζεκαηνγξαθία θαηαηάζζεη ηελ εθεκεξίδα ζηε ζνβαξή δεκνζηνγξαθία. Δηζη Ο Μέξληνρ απνθηά πξόζβαζε ζηελ εμνπζία Ηηαλ ηόζν ε εκκνλή ηνπ, ώζηε ηα πξώηα ρξόληα ηεο έθδνζεο άιιαδε ζπλερώο δηεπζπληέο γηαηί ππήξρε πξόβιεκα ζπλεξγαζίαο κε ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ: Ηζειε λα «ππαγνξεύεη» ηε γξακκή ηνπ ζε όια ηα δεκνζηεύκαηα.

21 Αλεβνθαηεβάδνληαο θπβεξλήζεηο Σν 1972, ν Μέξληνρ εμαγνξάδεη ηελ εθεκεξίδα ηακπιόηλη ηνπ ίδλετ «The Daily Telegraph» θαη ππνζηεξίδεη ην Δξγαηηθό θόκκα ηνπ Γθάνπ Οπίηιακ ζηηο εθινγέο. Σν 1974, απνγνεηεπκέλνο από ηε δεύηεξε ζεηεία Οπίηιακ, βιέπνληαο θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ Πνιηηώλ, ζηεξίδεη ηελ απόθαζε ηνπ Βξεηαλνύ αξκνζηή λα δεηήζεη ηελ παξαίηεζε ηνπ πξσζππνπξγνύ, πξάγκα πνπ δελ είρε πνηέ αλάινγν πξνεγνύκελν, ζηελ έληππε απζηξαιηαλή δεκνζηνγξαθία.

22 ην εμσηεξηθό Σελ ίδηα επνρή, ν Μέξληνρ, αηζζάλεηαη αξθεηά δπλαηόο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζρέδην ηνπ, λα επεθηαζεί πέξαλ ηεο Απζηξαιίαο, ζηα ΜΜΔ. Σν 1968 αγνξάδεη ηε βξεηαληθή ηακπιόηλη «News Of The World», ζέηνληαο ζην πεξηζώξην ηνλ Ρόκπεξη Μάμγνπει, πνπ σο ηόηε είρε ηελ πξσηνθαζεδξία.. Γηα λα επηηύρεη απηήλ εμαγνξά θαη λα πάξεη πςειό ηξαπεδηθό δάλεην αλαγθάζηεθε λα ππνζεθεύζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηελ Απζηξαιία.

23 Η «λαπαξρίδα». Σν 1969 αγνξάδεη ηε «The Sun» θαη θαηνξζώλεη έλα θύιιν πνπ έγξαθε εηεζίσο ηεξάζηηεο δεκίεο, λα πάξεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θπθινθνξία θαη λα ηνπ απνθέξεη θέξδνο: Δίρε επαλαζρεδηάζεη ηελ εθεκεξίδα, κεηαηξέπνληαο ηελ, ζε κηα ιατθή, ειαθξά, θνπηζνκπνιίζηηθε ηακπιντλη «θπιιάδα». Κνξπθαία ζηηγκή ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπ Μέξληνρ πξέπεη λα ζεσξείηαη ε εμαγνξά ησλ «Times» ηνπ Λνλδίλνπ, ηεο πιένλ εκβιεκαηηθήο εθεκεξίδαο ηεο Μεγάιεο Βξεηηαλίαο. Η εμαγνξά απηή μεζήθσζε ηεξάζηην ζόξπβν θαη απνηέιεζε δήηεκα πνπ ήξζε ζηε Βνπιή.

24 ην Ιξάθ,,,γηα ην ραηήξη ηνπ Ο Μέξληνρ γηα λα θαζηεξσζεί ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Μ. Βξεηαλλίαο, ηελ δεθαεηία ηνπ 80 επηιέγεη λα ζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή ηεο Μάξγθαξεη Θάηζεξ. Αξγόηεξα επηιέγεη λα ζηεξίμεη ηνλ Δξγαηηθό Σόλη Μπιεξ. Η «πεξίεξγε» απηή πνιηηηθή παιηλδξόκεζε θαη νη ζπρλέο ηδησηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ Μπιεξ, έθεξαλ ζε ζέζε άκπλαο ηα ΜΜΔ, πξνθαιώληαο ζνβαξά πνιηηηθά πξνβιήκαηα ζηνλ Βξεηαλό πξσζππνπξ.ό. Σνλ θαηεγόξεζαλ όηη ν Μέξληνρ ήηαλ ε αηηία πνπ ζύξζεθε ε Μ. Βξεηαλία ζηνλ πόιεκν ηνπ Ιξάθ.

25 Νέν αξρεγείν γηα πεξηζζόηεξν έιεγρν Μία από ηηο πιένλ ακθηιεγόκελεο δηνηθεηηθέο επηινγέο ηνπ Ρνύπεξη Μέξληνρ είλαη ε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ εθδνηηθώλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηα αξρεγεία ηνπ ζην Οπάπηλγθ ην Η κεηαθίλεζε -πνπ αλαθνηλώζεθε θπξηνιεθηηθά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή- ζήκαλε καδηθέο απνιύζεηο πξνζσπηθνύ. Οη κεγάιεο -θαη ζπρλά βίαηεοαπεξγίεο ησλ ηππνγξάθσλ θαη άιισλ εξγαηώλ Σύπνπ δελ πέηπραλ λα αλαηξέςνπλ ηα ζρέδηα ηνπ Μέξληνρ.

26 Σα ΜΜΔ ζπλνδεύνληαη θαη από..σξαίεο γπλαίθεο.. Η πξνζσπηθή δσή ηνπ Μέξληνρ αιιαμε καδί κε όια ηα άιια: Ο ηξίηνο ηνπ γάκνο ηειέζζεθε ην 1999 κε ηελ θαηά 38 έηε λεόηεξή ηνπ Οπέληη Νηελγθ, πνπ δηνξίζζεθε ζην αλώηαην δηνηθεηηθό πόζην ησλ επηρεηξήζεσλ Μέξληνρ. Ο γηνο ηνπ, Λάθιαλ, πνπ εζεσξείην σο ν πηζαλόηεξνο δηάδνρόο ηνπ ζηα ελία ησλ ΜΜΔ ηνπ Μέξληνρ, παξαηηήζεθε αηθληδηαζηηθά ην 2005, γηα λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ αδειθό ηνπ, Σδέηκο.

27 θαη FOX ζηελ θαηάθηεζε ηεο Ακεξηθήο Σν 1973, ν Μέξληνρ «θαηαθηά» ηελ Ακεξηθή κε ηελ αγνξά ηνπηθήο εθεκεξίδαο ζην αλ Αληόλην ηνπ Σέμαο. Σν 1985, απνθηά ηελ ακεξηθαληθή ππεθνόηεηα θαη ηνλ ίδην ρξόλν εγθαηληάδεη ην ςπραγσγηθό ηειενπηηθό δίθηπν Fox, πνπ ην 1996 απνθηά εηδεζενγξαθηθό «αδειθάθη», θξίζηκν όπιν ζηηο πξόζθαηεο επηηπρίεο ησλ Ρεπνπκπιηθαλώλ ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο.

28 «Κίλδπλνο» Πνιινί θαηαγγέιινπλ ηνλ Ρνππεξη Μέξληνρ σο κέγα θίλδπλν γηα ηνλ Σύπν ζε παγθόζκην επίπεδν. Δπηβάιιεη ηηο άθξσο ζπληεξεηηθέο απόςεηο ηνπ ζηα ΜΜΔ, ηα νπνία ειέγρεη θαη έηζη δηακνξθώλεη κηα ζπληεξεηηθή θνηλσλία πνπ δελ επηδέρεηαη λεσηεξηζκνύο. Σνλ θαηεγνξνύλ, επίζεο, όηη εηζήγαγε ηα επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα ζηα πνιηηηθά ΜΜΔ, πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ έλαο ρώξνο πνιηηηθήο δηαπάιεο.

29 Σα δσεξά κέιε ηεο δπλαζηείαο

30 Καη ζηα θαζ ήκαο Πξώηε θνξά αλάθεξαλ σο Πνιίηε Κέηλ ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθό ηνλ Χξ.Λακπξάθε. Ηηαλ, κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ν κεγηζηάλαο ησλ ΜΜΔ, κε κηα δηραζκέλε πνιηηηθή «ζπκπεξηθνξά»: 1. Βξηζθόηαλ ζηνλ ζθιεξό ππξήλα ηεο δηαπινθήο 2. Δκθαληδόηαλ σο ππέξκαρνο ηεο δεκνθξαηίαο θαη πξνζηάηεο ησλ ηερλώλ. 3. ηνλ επηθήδεην ηνπ, ν βξεηαληθόο Independent, έγξαςε όηη ν Χ. Λακπξάθεο, γηα πεξηζζόηεξα από 50 ρξόληα, δελ άθεζε ηίπνηε λα πεξάζεη ζηελ εμνπζία θαη ζηηο Σέρλεο, πνπ λα κε κπνξεί λα ην ειέγμεη.

31 Βηνγξαθηθό Ο Χξήζηνο Λακπξάθεο γελλήζεθε ην 1934 ζηελ Αζήλα. Ο Δθδνηηθόο Όκηινο Λακπξάθε ηδξύζεθε από ηνλ παηέξα ηνπ Γεκήηξε, ην Ο Χξ. Λακπξάθεο ζπνύδαζε ζην London School of Economics, ηε δεθαεηία ηνπ 80. Η αγάπε ηνπ γηα ην ζέαηξν θαη ηελ όπεξα είρε ξίδεο ζηα θνηηεηηθά ηνπ ρξόληα. Σν 1957 πέζαλε ν παηέξαο ηνπ θαη ν γηόο αλέιαβε ηα ελία ηνπ Οκίινπ, θπξίσο ηα Νέα θαη ην Βήκα, δύν θαζεκεξηλά ηόηε θύιια, κε πνιηηηθό θύξνο.

32 Μηα «απηνθξαηνξία» ηα 30 ηνπ ρξόληα, Ο Χξ.Λακπξάθεο επεξέαδε ηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή. Δίρε θαηαθέξεη λα μεραζηεί όηη ηα ΝΔΑ θαη ην ΒΗΜΑ εθδίδνληαλ θαη ζηε γεξκαληθή θαηνρή, σο Αζελατθά Νέα θαη Διεύζεξν Βήκα. Καηάθεξε, κέζα ζε ιίγα ρξόληα, λα ειέγρεη ην 20% ηνπ ζπλόινπ ηνπ ειιεληθνύ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ. Σν πγθξόηεκα Λακπξάθε, σο ηε δεθαεηία ηνπ 2000 πεξηιάκβαλε: ηξεηο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο, 24 εβδνκαδηαία θαη κεληαία πεξηνδηθά Μεγάιν κεηνρηθό θεθάιαην ζε θαλάιηα θαη ζε άιιεο εθδόζεηο.

33 Παηρλίδη εμνπζίαο Λεγόηαλ όηη ν Χξήζηνο Λακπξάθεο ήηαλ ν κόλνο πνπ αλέβαδε θαη θαηέβαδε θπβεξλήζεηο Ιζσο λα κελ έηζη αθξηβώο αιιά ειέγρνληαο ηα θπξηόηεξα ΜΜΔ, είρε άκεζε επίδξαζε ζηελ θνηλή γλώκε. Δίρε αλάκεημε ζην Κππξηαθό, πξηλ από ηελ «πξνδνζία»1974, ε νπνία πνηέ δελ δηεπθξηλίζηεθε. Ηηαλ ρακνγειαζηόο, επγελήο, θξαηώληαο όκσο απνζηάζεηο. Δίρε ιίγνπο επηζηήζηνπο θίινπο, από ηα ληάηα ηνπ. Λάηξεπε ηελ Οπεξα θαη ηε Μαξία Κάιαο. Γελ είρε δώζεη πνηέ δηθαηώκαηα λα αζρνιεζεί θαλείο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή.

34 Σν βηβιίν «θάληαζκα» Οινη ήζειαλ θαιή ζρέζε καδί ηνπ. Καη θαλείο δελ ήζειε λα κπεί ζην ζηόραζηξν «ηνπ πγθξνηήκαηνο». Σν 1982 θπθινθόξεζε έλα βηβιίν γηα ηε δσή ηνπ. Οκσο ηελ επόκελε κέξα, ν εθδόηεο ηνπ, ην απέζπξε, κεηά από ζρεηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο. Λέγεηαη όηη ππάξρεη κόλν έλα αληίηππν ζην γξαθείν ηνπ Χξ. Λακπξάθε. Καλέλα άιιν πιήλ ίζσο ηα έλα αληίηππν ηνπ ζπγγξαθέα. Σα άιια είηε καδεύηεθαλ, είηε δελ θπθινθόξεζαλ

35 ηελ πνιηηηθή, κέζσ πγθξνηήκαηνο! Σξεηο ζπληάθηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο έγηλαλ πξσζππνπξγνί Αιινη δώδεθα ππεξέηεζαλ σο ππνπξγνί. Καη πνιινί άιινη σο βνπιεπηέο θαη επξσβνπιεπηέο. Σα ζρόιην πνπ ιεγόλ ήηαλ δύν: «Με ην πνπ άλνηγαλ ηελ πόξηα ησλ ππνπξγείσλ ηνπο, εηζεξρόηαλ θαη ην πγθξόηεκα Λακπξάθε, κε ηα ζπκθέξνληά ηνπ» «Σν πγθξόηεκα είρε «απνθιεηζηηθέο εηδήζεηο» από ηα γξαθεία ησλ ππνπξγώλ, πξώελ ζπληαθηώλ ηνπ». Ο ζάλαηνο ηνπ Χξ..Λακπξάθε, άιιαμε όιν ην ζθεληθό ζηα ΜΜΔ.

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ειζαγωγή

ΠΡΟΣΤΠΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ειζαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Θ.Ε. Ε.Λ.Π. 44 «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ» 3 η ΕΡΓΑΙΑ 2009 2010 ΘΔΜΑ: «Ποια είναι ηα μοηίβα και ηα είδη ζηον ελληνικό κινημαηογράθο ηης περιόδοσ 1950-1970. Αναλύζαηε

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηστιακή διαηριβή ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ. Γεσξγία πύξνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηστιακή διαηριβή ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ. Γεσξγία πύξνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηστιακή διαηριβή ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΟΤ Γεσξγία πύξνπ Λεκεζόο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α H Γαλλία ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΙΟ 2005 1 Έθδνζε ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά Κνινθνηξώλε 6 Πεηξαηάο ηει. & Fax : 210-41.71.858

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε

GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε 1. Καζεκερηλή θη αόραηε, κηα θόρκοσια γηα... κπάηζες Ο ρξόλνο καο απέθηεζε πιηθόηεηα ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, επηέκβξεο ηνπ 2004, Μάηνο ηνπ 2011 θν,θ, ε γεσγξαθία ηεο πόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο Editorial Οη «Ψστοιογηθές Γλώκες» είλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο,

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Dark side of the moon: Ανάλςζη ηος ππωηοπόπος δίζκος ηων Pink Floyd. Ειζηγηηήρ: Γελαδάπηρ Υπήζηορ, Α.Μ 786 Επόπηηρ Καθηγηηήρ: Μπελώνηρ Ιωάννηρ Άπηα, 2011-0 - Πεπιεσόμενα Ππόλογορ....2 Ειζαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε

Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2 ΜΟΝΙΜΔ ΣΗΛΔ Κύξην άξζξν ει 1 SPORT TALK ει 5 Movie Night ει 7 BOOKWORM S CHOICE ει 7 ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Έθε Ακηιήηνπ Δίλαη πιένλ γλσζηή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή

Διαβάστε περισσότερα