ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.αποφ. 6488/ (ΦΕΚ 2768/ τ. Β ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.αποφ.8141/ (ΦΕΚ 3217/ τ. Β ) και την αριθμ. Φ.αποφ. 265/ (ΦΕΚ 258/ /τ. Β ) του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Δι εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης Στερεάς Ελλάδας Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασι ακών Σχέσεων Ν. Χαλκιδικής Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθα ριότητας για το Μη Αυτοτελές Περιφερειακό Γρα φείο Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2056/τ. Β / ) σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει ρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχει ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτ λο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management MHM)» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.αποφ./5881 (1) Τροποποίηση της αριθμ. Φ.αποφ.6488/ (ΦΕΚ 2768/ τ. Β ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.αποφ.8141/ (ΦΕΚ 3217/ τ. Β ) και την αριθμ. Φ.αποφ. 265/ (ΦΕΚ 258/ τ. Β ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύ θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Στερεάς Ελλάδας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/ τ. Α ) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ. Α ) με θέμα: «Ειδική αγωγή και εκπαί δευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 3) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/ τ. Α ) με θέμα: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 4) Τις αριθμ /Γ6/ και 27922/Γ6/ (ΦΕΚ 449/ τ. Β ) υπουργικές απο φάσεις. 5) Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (ΦΕΚ 1340/ τ. Β ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Κα θορισμός των ειδικότερων καθηκόντων... των διδασκό ντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 25620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6) Τα αριθμ /Γ6/ , 70257/Γ6/ και 3073/Γ6/ έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ. 7) Τις αποφάσεις ίδρυσης των τμημάτων ένταξης (TE) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. 8) Το αριθμ /Γ6/ έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, με θέμα: «Σύστα ση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης». 9) Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας. 10) Την αριθμ. Φ.αποφ.6488/ (ΦΕΚ 2768/ τ. Β ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.αποφ.8141/ (ΦΕΚ 3217/ τ. Β ) και την αριθμ. Φ.αποφ. 265/ (ΦΕΚ 258/ /τ. Β ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 11) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε, την αριθμ. Φ.αποφ.6488/ (ΦΕΚ 2768/ τ. Β ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.αποφ.8141/ (ΦΕΚ 3217/ τ. Β ) και την αριθμ. Φ.αποφ. 265/ (ΦΕΚ 258/ τ. Β ) του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: Συστήνουμε τα κατωτέρω Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευ σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), με τα αντίστοιχα κέντρα υποστήριξής τους, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 1 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου (Κέντρο 1 1 ο Δημ. Σχολείο Καρπενησίου 2 2 ο Δημ. Σχολείο Καρπενησίου 3 3 ο Δημ. Σχολείο Καρπενησίου 4 4 ο Δημ. Σχολείο Καρπενησίου 5 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου 2 ΣΔΕΥ: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καρπενησίου (Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ) 1 Γυμνάσιο Ραπτοπούλου 2 Γυμνάσιο Γρανίτσας 3 Δημ. Σχολείο Ραπτοπούλου 4 5 ο Νηπιαγωγείο Καρπενησίου ΦΩΚΙΔΑ 1 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας (Κέντρο 1 3 ο Δημ. Σχολείο Άμφισσας 2 4 ο Δημ. Σχολείο Άμφισσας 3 1 ο Δημ. Σχολείο Ιτέας 4 3 ο Δημ. Σχολείο Ιτέας 5 Δημ. Σχολείο Δεσφίνας ΒΟΙΩΤΙΑ 1 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (Κέντρο Υπο 1 3 ο Δημ. Σχολείο Λιβαδειάς 2 6 ο Δημ. Σχολείο Λιβαδειάς 3 7 ο Δημ. Σχολείο Λιβαδειάς 4 9 ο Δημ. Σχολείο Λιβαδειάς 5 4 ο Δημ. Σχολείο Λιβαδειάς 2 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς (Κέντρο 1 2 ο Δημ. Σχολείο Αλιάρτου 2 Δημ. Σχολείο Αντίκυρας 3 7 ο Νηπιαγωγείο Θήβας 4 8 ο Δημ. Σχολείο Λιβαδειάς 5 1 ο Δημ. Σχολείο Αλιάρτου 3 ο ΣΔΕΥ: ΕΕΕΕΚ Θήβας (Κέντρο 1 6 ο Δημ. Σχολείο Θήβας 2 1 ο Δημ. Σχολείο Βαγίων 3 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά 4 Δημοτικό Σχολείο Δήλεσι 5 1 ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου 4 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θήβας (Κέντρο 1 3 ο Δημ. Σχολείο Θήβας 2 4 ο Δημ. Σχολείο Θήβας 3 5 ο Δημ. Σχολείο Θήβας 4 Δημ. Σχολείο Μαυροματίου 5 7 ο Δημ. Σχολείο Θήβας 5 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Νηπιαγωγείο Θήβας (Κέντρο Υποστή ριξης ΕΑΕ) 1 6 ο Νηπιαγωγείο Θήβας 2 1 ο Δημ. Σχολείο Σχηματαρίου 3 2 ο Δημ. Σχολείο Σχηματαρίου 4 3 ο Δημ. Σχολείο Σχηματαρίου 5 Δημ. Σχολείο Οινοφύτων 6 ο ΣΔΕΥ: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λιβαδειάς (Κέντρο 1 Δημ. Σχολείο Αράχωβας 2 Δημ. Σχολείο Διστόμου 3 2 ο Δημ. Σχολείο Ορχομενού 4 1 ο Δημ. Σχολείο Ορχομενού 5 Νηπιαγωγείο Αράχωβας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΒΟΙΑ 1 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας (Κέντρο 1 2 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 2 3 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 3 6 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 4 7 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 5 4 ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 2 ο ΣΔΕΥ: Δημ. Σχολείου Κωφών & Βαρηκόων Χαλκίδας (Κέντρο 1 14 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 2 25 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 3 Δημ. Σχολείο Αγ. Νικολάου 4 Γυμνάσιο Βασιλικού 5 Γυμνάσιο Κριεζών 3 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας (Κέντρο Υπο 1 3 ο Δημ. Σχολείο Βασιλικού 2 19 ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 3 25 ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 4 Γυμνάσιο Ψαχνών 5 3 ο Δημ. Σχολείο Ψαχνών 4 ο ΣΔΕΥ: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χαλκίδας (Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ) 1 1 ο Δημ. Σχολείο Ερέτριας 2 2 ο Δημ. Σχολείο Βασιλικού 3 2 ο Δημ. Σχολείο Ερέτριας 4 3 ο Νηπιαγωγείο Ερέτριας 5 2 ο Νηπιαγωγείο Ψαχνών 5 ο ΣΔΕΥ: Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας (Κέντρο Υπο 1 9 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 2 15 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 3 Δημ. Σχολείο Ν. Λαμψάκου 4 1 ο Δημ. Σχολείο Αλιβερίου 5 2 ο Δημ. Σχολείο Αλιβερίου 6 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό ΕΠΑΛ Χαλκίδας (Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ) 1 11 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 2 12 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 3 16 ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας 4 5 ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 5 Γυμνάσιο Αλιβερίου 7 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Δημ. Σχολείο Ν. Πύργου (Κέντρο Υπο 1 Δημ. Σχολείο Λ. Αιδηψού 2 Γυμνάσιο Ιστιαίας 3 1 ο Δημ. Σχολείο Ιστιαίας 4 2 ο Δημ. Σχολείο Ιστιαίας 5 Γυμνάσιο Λίμνης ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Κέντρο 1 7 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 2 6 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 3 2 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 4 22 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 5 Δημ. Σχολείο Δομοκού 2 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας (Κέντρο Υπο 1 8 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 2 1 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 3 16 ο Νηπιαγωγείο Λαμίας 4 9 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 5 14 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 3 ο ΣΔΕΥ: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λαμίας (Κέντρο 1 Δημ. Σχολείο Μακρακώμης 2 1 ο Δημ. Σχολείο Σπερχειάδας 3 2 ο Δημ. Σχολείο Σπερχειάδας 4 1 ο Δημ. Σχολείο Στυλίδας 5 2 ο Δημ. Σχολείο Στυλίδας 4 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης (Κέντρο 1 2 ο Δημ. Σχολείο Αταλάντης 2 Δημ. Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου 3 Δημ. Σχολείο Κάτω Τιθορέας 4 Δημ. Σχολείο Αμφίκλειας 5 Δημ. Σχολείο Καμένων Βούρλων 5 ο ΣΔΕΥ: Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας (Κέντρο 1 5 ο Γυμνάσιο Λαμίας 2 25 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 3 23 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 4 19 ο Δημ. Σχολείο Λαμίας 5 Γυμνάσιο Στυλίδας Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4 25622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (2) Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθα ριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ν. Χαλκιδικής. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1) Τις διατάξεις: α. του Ν. 2362/1995 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 205 Α ), του Π.δ. 136/1999 για την «Οργάνωση Υπηρεσι ών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» και του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α / ) όπως ισχύει, β. του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 2) Του Π.δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α / ). 3) Του Νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α / ) όπως ισχύει. 4) Την αριθμ 42443/10506/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πιστώ σεων του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε. ειδικός φορέας 33/120 δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.» 5) Την αριθμ /8107/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. 6) Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 7) Του Νόμου 4311/2014 (ΦΕΚ 259/ ) Κύρωση προϋπολογισμού οικον. Έτους ) Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/ ΦΕΚ 1741/ Β / απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορι σμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων για καθα ριότητα, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, για το χρονικό διάστημα έως , του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ν. Χαλκιδικής, σε ύψος 600,00 (μηνιαίο ποσό 200 συνολικά). Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προ ϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέας και Κωδικού Εξόδου 1232 του οικ. Έτους Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη, μέσω χρηματι κού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ν. Χαλκιδικής. Μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους προϊσταμένη της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνη διαχειρίστρια της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο λογητικά στην Υπηρεσίας της. Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α της ΥΔΕ Ν. Χαλκιδικής. Πολύγυρος, 23 Σεπτεμβρίου 2015 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ε. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ (3) Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθαρι ότητας για το Μη Αυτοτελές Περιφερειακό Γραφείο Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λπ.», (Α 143/2014). 2. Την / (Β 754/1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός κυρίων διατακτών». 3. Την /6414/004/ (Β 858/1997), απόφα ση του Υπ. Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 4. Το Π.δ. 151/1998 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου» (Α 116/1998). 5. Την /1969 απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί δι αδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών» (Β 777), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012, (Α 85/2012). 6. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/ από φασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας κ.λπ.» (Β 285). 7. Το αριθμ. 2/54585/ΔΕΕΕ/ έγγραφο της Γε νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριό τητα, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2015, του Μη Αυτοτελούς Περιφερειακού Γραφείου Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης σε 800,00. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 90 23/235 και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από τον Διευθυντή της Υ.Δ.Ε. στο Ν. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το αρίθμ. 7 έγγραφο του σκεπτικού της αποφάσε ως, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων του Μη Αυτοτε λούς Περιφερειακού Γραφείου Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής της Υ.Δ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο λογητικά στην Υπηρεσία του. Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Η Διευθύντρια ΟΛΓΑ ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. απόφ. 146 (4) Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρακτικό 9ο/ ) 1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α ). 2. Το Π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 241/τ. Α ). 3. Την ανάγκη δημιουργίας πολιτικού οργάνου, ήτοι της «Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα επεξεργάζεται θέσεις και θα εισηγείται, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και στον Περιφερειάρχη, προτάσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλη μάτων, που έχουν πολλαπλασιαστεί και ενταθεί κατά την περίοδο που διανύουμε, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο εν λόγω πρακτικό. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Εγκρίνει: α) τη σύσταση της «Περιφερειακής Επιτρο πής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Περι φέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και β) τον καθορισμό των μελών της επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) σε εννέα και εκ των μελών του Περιφερει ακού Συμβουλίου, πέντε από την πλειοψηφία και τρία από το σύνολο της μειοψηφίας, με αναπληρωματικά όσα και τα τακτικά, κατ αντιστοιχία με τον αριθμό των μελών που προβλέπονται για την Οικονομική Επιτροπή, από το άρθρο 175 του ως άνω νόμου, σύμφωνα με την εισήγηση. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ F Αριθμ. απόφ. 147 (5) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμ βούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερε άς Ελλάδας. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρακτικό 9ο/ ) 1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α ). 2. Την αριθμ. 146/2014 (πρακτικό 9ο/ ) απόφα ση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί σύστασης Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στε ρεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την μεταβίβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην «Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όλων των εισηγητικών ή αποφασιστικών αρ μοδιοτήτων, που απαιτούνται για την εφαρμογή τόσο των διατάξεων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης», όσο και των ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στο αντικείμενο ενασχόλησης της Επι τροπής (Εργασία και Κοινωνική Αλληλεγγύη). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ F Αριθμ. 445 (6) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ / Β7 (ΦΕΚ 2056/τ. Β / ) σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο λής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι στημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management MHM)». O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/ τ. Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότη τας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατά ξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ). 5. Το Π.δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ. Α / ) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση συγκρό τηση σχολών».

6 25624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2056/τ. Β / ) υπουργική απόφαση σχετικά με την έγκριση Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνω σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management MHM)». 7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 672 της έγ γραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει ρήσεων, συνεδρίαση αριθμ. 22/ Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 4/ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο νίας, αποφασίζει: Τροποποιεί την αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2056/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί ου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management MHM)» ως εξής: Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω: Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα: ECTS 1. Μάνατζμεντ για Οργανισμούς Φροντίδας 6 Υγείας (Management in Health Service Organizations) 2. Ποσοτικές Μέθοδοι στην Υγεία 6 (Quantitative Methods in Health Care) 3. Οικονομικά της Υγείας (Health Economics) 6 4. Βελτίωση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγεί 6 ας (Quality Improvement in Health Services) 5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα) 6 Μαθήματα Επιλογής: 1. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Health Information Systems) 2. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία (Organizational Behavior and Leadership) 3. Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας (Economic Evaluation in Health Care) Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα: 1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική στην Υγεία (Financial Management and Managerial Accounting in Health Care) 2. Διοίκηση Λειτουργιών στις Υπηρεσίες Υγεί ας (Operations Management in Health Care Services) 3. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human 6 Resources Management) 4. Πολιτική Υγείας (Health Policy) 6 5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κά 6 τωθι πίνακα) Μαθήματα Επιλογής: 1. Μάρκετινγκ (Marketing) 2. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση (Decision Making Tools and Optimization) 3. Στατιστική Ανάλυση και Αξιολόγηση Δεδομένων (Statistical Analysis and Data Evaluation) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30 Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρ κεια σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβά νεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) κατ έτος. Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Πρύτανης ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ 6 6

7

8 25626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3338 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 128 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημο σίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2632 17 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αριθμό Κ2 5287/29 7 2013 απόφα σης (ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013)

Διαβάστε περισσότερα