ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2147(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 115-190. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2147(INI) 28.9.2015"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2147(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Angel Dzhambazki (PE v01-00) Προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015/2147(INI)) AM\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /45 AM\ doc

3 115 Dita Charanzová Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την τόσο αναγκαία μεταρρύθμιση στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 116 Constance Le Grip, Marc Joulaud, Philippe Juvin Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. κρίνει ότι ο νομοθέτης οφείλει να αναζητήσει λύσεις για τη μετατόπιση της αξίας του περιεχομένου προς τις υπηρεσίες Or. fr 117 Mary Honeyball, Evelyn Regner, Dietmar Köster Παράγραφος 3 α (νέα) AM\ doc 3/45 PE v02-00

4 3α. εισηγείται περαιτέρω ότι η προσεχής νομοθετική πρόταση σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να έχει ως αφετηρία τα συμφέροντα των καταναλωτών, των δημιουργών και του ψηφιακού εργατικού δυναμικού και κυρίως να αποσκοπεί στην προστασία των ευάλωτων 118 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. επισημαίνει ότι τόσο οι συμφωνίες μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού όσο και η διαδικασία της αντιμετώπισης των παραβιάσεων σε εμπορική κλίμακα πρέπει να είναι διαφανείς για τις αρχές, για τις διαδικτυακές υπηρεσίες και για τους καταναλωτές 119 Renato Soru Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. σημειώνει ότι, προκειμένου να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός σε μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα, οφείλουν οι εταιρείες διαδικτύου με την PE v /45 AM\ doc

5 σχετική θέση στην αγορά, όπως προσδιορίζεται από τα πρότυπα ανταγωνισμού της Επιτροπής, να διαθέτουν τα παραγόμενα από χρήστες δεδομένα τους ως ανοιχτά δεδομένα σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής 120 Virginie Rozière Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει εναλλακτικές λύσεις που επιτρέπουν να αντιμετωπισθεί η μετατόπιση της αξίας του περιεχομένου προς τις υπηρεσίες, ώστε να καταστεί δυνατή η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών για την εκμετάλλευση των έργων τους στο διαδίκτυο εμμένει στην αναγκαιότητα προσαρμογής του ορισμού του καθεστώτος του ενδιάμεσου φορέα εντός του υφιστάμενου ψηφιακού περιβάλλοντος Or. fr 121 Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada, Marc Joulaud Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. ζητεί να διασαφηθεί το καθεστώς ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων και των διαδικτυακών πλατφορμών, στο πλαίσιο AM\ doc 5/45 PE v02-00

6 της μελλοντικής μεταρρύθμισης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία των διακυβευομένων συμφερόντων, η οποία δεν διασφαλίζεται επί του παρόντος. Οι εν λόγω ενδιάμεσοι φορείς αντλούν τα εισοδήματά τους από τα πολιτιστικά έργα και περιεχόμενα, χωρίς όμως να μοιράζονται τα εισοδήματα αυτά με τους δημιουργούς. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικής σημασίας να μην παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, σε συνδυασμό όμως με την εξασφάλιση μιας δίκαιης αμοιβής για τους δημιουργούς. Or. fr 122 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. τονίζει ότι τα πνευματικά έργα συγκαταλέγονται στις κύριες πηγές εισοδήματος για την ψηφιακή οικονομία, τόσο για μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα ή για πλατφόρμες με περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αλλά επισημαίνει ότι η αξία που μεταβιβάζεται σε αυτούς τους ενδιάμεσους φορείς είναι εντελώς δυσανάλογη σε σχέση με την αμοιβή που λαμβάνουν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων αυτών των πνευματικών έργων Or. es 123 Jean-Marie Cavada, Marc Joulaud, Philippe Juvin PE v /45 AM\ doc

7 Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. τονίζει ότι τα δημιουργικά έργα, που αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας και τροφοδοτούν τους παράγοντες του τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δίκαιης μεταφορά της αξίας προς όφελος των δημιουργών τους Or. fr 124 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 3 β (νέα) 3β. εμμένει στο ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνουν οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού για να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις σε εμπορική κλίμακα πρέπει να είναι αιτιολογημένα και να προβλέπουν το ενδεχόμενο αποτελεσματικών και φιλικών προς τον χρήστη μέσων προσφυγής για θιγόμενα μέρη 125 Virginie Rozière Παράγραφος 3 β (νέα) 3β. Κρίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικτυακές AM\ doc 7/45 PE v02-00

8 πλατφόρμες, το οικονομικό πρότυπο των οποίων ενέχει πραγματικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους, συγκεκριμένα δε μια αμφισβήτηση των δεξιοτήτων και μια αυξανόμενη αβεβαιότητα της εργασίας Or. fr 126 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 3 β (νέα) 3β. επισημαίνει την διαρκώς αυξανόμενη δύναμη ορισμένων ενδιάμεσων φορέων στο διαδίκτυο και τον αρνητικό αντίκτυπο που τούτη η κυρίαρχη θέση έχει επί των δυνατοτήτων δημιουργίας των δημιουργών, επί της δίκαιης αμοιβής για την εργασία τους και επί της ανάπτυξης των προτεινόμενων υπηρεσιών από άλλους διανομείς δημιουργικών έργων Or. es 127 Jean-Marie Cavada, Emil Radev, Marc Joulaud, Therese Comodini Cachia, József Szájer, Philippe Juvin Παράγραφος 3 β (νέα) 3β. ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μετατόπιση της αξίας των δημιουργικών έργων των περιεχομένων προς τις υπηρεσίες εμμένει στην αναγκαιότητα προσαρμογής του PE v /45 AM\ doc

9 ορισμού του καθεστώτος του ενδιάμεσου φορέα στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον Or. fr 128 Marc Joulaud Παράγραφος 3 γ (νέα) 3γ. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα καταναγκασμού λαμβάνουν οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού για να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού πρέπει να αποτελούν έσχατη λύση αλλά δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τη μη δικαστική φραγή ιστοτόπων 129 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 3 γ (νέα) 3γ. επισημαίνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επαναπροσδιορίσει την αλυσίδα αξίας στην οικονομία του πολιτισμού, υπέρ των παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικής επικοινωνίας και σε βάρος των δημιουργών, των ερμηνευτών και των παραγωγών προστατευόμενων έργων, οι οποίοι δεν λαμβάνουν δίκαιες και επαρκείς αμοιβές για την εργασία τους καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την έκταση και τις επιπτώσεις της εν λόγω μεταβίβασης αξίας προς τους ενδιάμεσους φορείς του AM\ doc 9/45 PE v02-00

10 διαδικτύου ζητεί να επανεξεταστεί η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να αντιμετωπιστεί τούτο το πρόβλημα της εν λόγω μεταβίβασης αξίας Or. es 130 Jean-Marie Cavada, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, József Szájer, Philippe Juvin Παράγραφος 3 γ (νέα) 3γ. υπενθυμίζει ότι οι φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, να δηλώνουν σαφώς την ταυτότητά τους και ότι η συμμόρφωση προς αυτήν την υποχρέωση συμβάλλει σε αποφασιστικό βαθμό στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο Or. fr 131 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 3 δ (νέα) 3δ. υπενθυμίζει σε σχέση με τα κράτη μέλη στα οποία τούτο επιτρέπεται από το νόμο τους πρακτικούς περιορισμούς και τη σημερινή περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου της δικαστικής φραγής ιστοτόπων και των συστημάτων «κοινοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου» επισημαίνει ως εκ του τούτου την ανάγκη να ενισχυθεί PE v /45 AM\ doc

11 η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων ή να εξευρεθούν νέα μέτρα αντιμετώπισης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του δημιουργού με την επιφύλαξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρχής της αναλογικότητας 132 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 3 δ (νέα) 3δ. προτείνει την επανεξέταση της ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των ενδιαμέσων φορέων προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς και η ευθύνη τους σχετικά με τα δικαιώματα δημιουργού, να διασφαλιστεί ότι ασκείται δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας και στην αλυσίδα εφοδιασμού, και να διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των δικαιούχων εντός της Ένωσης Or. es 133 Jiří Maštálka Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια AM\ doc 11/45 PE v02-00

12 πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, η οποία πρέπει να είναι αναλογική και να συνάδει με θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι εκείνο του τεκμηρίου της αθωότητας, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα διαφύλαξης του απορρήτου των επικοινωνιών, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 134 Daniel Buda Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει αναγκαίο να διασφαλίσει τη φορητότητα του διαδικτυακού που προστατεύεται όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να διευκολύνει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε αυτό χαιρετίζει επομένως την πρωτοβουλία της Επιτροπής που στοχεύει στην υποβολή νομοθετικών προτάσεων για τη μείωση των διαφορών μεταξύ εθνικών καθεστώτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στην ευρύτερη διαδικτυακή πρόσβαση σε έργα χρηστών ανά την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω μέτρων εναρμόνισης πιστεύει επίσης ότι η επαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, πράγμα που καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση του σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, PE v /45 AM\ doc

13 ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας προτείνει επίσης να θεσπιστούν αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις εμπορικής κλίμακας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Or. ro 135 Marietje Schaake Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει ότι είναι μεγάλης σημασίας η μεταρρύθμιση και η εναρμόνιση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας, με αποφυγή αφενός της ιδιωτικοποίησης της επιβολής του νόμου μέσω παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και με διασφάλιση αφετέρου, ανά πάσα στιγμή, της δέουσας νομικής και δικαστικής εποπτείας 136 Aldo Patriciello Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως AM\ doc 13/45 PE v02-00

14 συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας προβλέπεται από την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια εκσυγχρονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας Or. it 137 Barbara Kappel Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να μη θέτουν υπερβολικούς φραγμούς στην ψηφιακή εσωτερική αγορά παρά πρέπει να συγκροτούνται ως πλεονέκτημα, προκειμένου να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία αλλά παράλληλα να εξαλείφονται φραγμοί σε καινοτόμους χώρους, ώστε να λύνονται προβλήματα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και του περιεχομένου Or. de 138 Eva Paunova, Sabine Verheyen PE v /45 AM\ doc

15 Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει ότι ο σεβασμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας είναι τόσο αποτελεσματικός όσο τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 139 Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Mary Honeyball Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο εκτιμά ειδικότερα ότι πρέπει να προτιμάται η ανταμοιβή μάλλον παρά η δίωξη μέσω νέων, σύγχρονων εξαιρέσεων στην οδηγία 2001/29/ΕΚ θεωρεί τέλος ότι πρέπει να είναι δυνατή η επιλογή επιχειρηματικών μοντέλων προσανατολισμένων στο μέλλον και προσαρμοσμένων στις ανάγκες των χρηστών AM\ doc 15/45 PE v02-00

16 140 Sabine Verheyen, Eva Paunova, Axel Voss, Angelika Niebler Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει ότι είναι σημαντικότατο να ληφθεί μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια αποτελεσματική, βιώσιμη και τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας Or. de 141 Stefano Maullu Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 142 Mary Honeyball, Dietmar Köster PE v /45 AM\ doc

17 Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο 143 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας Or. es 144 Rosa Estaràs Ferragut Παράγραφος 4 AM\ doc 17/45 PE v02-00

18 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας Or. es 145 Kaja Kallas, Cecilia Wikström Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας ομοιόμορφη μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια εκσυγχρονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 146 Julia Reda Παράγραφος 4 PE v /45 AM\ doc

19 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια εκσυγχρονισμένη προσέγγιση όσον αφορά πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της διαφύλαξης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας επισημαίνει σχετικά ότι η έννοια «εμπορική κλίμακα» πρέπει να διευκρινιστεί επακριβώς, ενώ παράλληλα θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες επί παραβάσει, το καθεστώς εγκυρότητας των δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ιδιοκτητών που εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση επισημαίνει το καθήκον του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα και αντικειμενική ανάλυση των πραγματικών επιπτώσεων για τους οικονομικούς φορείς 147 Laura Ferrara Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. αναγνωρίζει τη σημασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και κατά συνέπεια ζητεί μια εκσυγχρονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο η οποία θα λαμβάνει υπόψη την αρχή του δημόσιου συμφέροντος στη διάδοση και στην ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και στη γνώση Or. it AM\ doc 19/45 PE v02-00

20 148 Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει ότι για να τηρείται ο νόμος περί δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή πρέπει να θεσπιστεί μια της εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας η ΕΕ αντιμετωπίζει υψηλό αριθμό παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ιούλιο του οι τελωνειακές αρχές κατέγραψαν τουλάχιστον περιπτώσεις κράτησης το 2013, ενώ η συνολική αξία των 36 εκατομμυρίων αντικειμένων που κατασχέθηκαν υπερβαίνει, σύμφωνα με υπολογισμούς, τα 768 εκατομμύρια EUR 149 Angelika Niebler, Axel Voss, Andreas Schwab Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. τονίζει τη σημασία της τυποποίησης για την ανάπτυξη της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη τονίζει ότι τα ουσιώδη για τη λειτουργία του τεχνικού προτύπου διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν σημαντική πηγή PE v /45 AM\ doc

21 εισοδήματος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα, εξασφαλίζουν δε κίνητρα συμμετοχής στην τυποποίηση με τεχνολογίες όπου προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία εκφράζει την ανησυχία του για τις αυξανόμενες παραβάσεις αυτών των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δικαιωμάτων καθώς και για την απροθυμία να καταβληθούν τέλη αδειοδότησης βάσει των όρων FRAND για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι ουσιώδη για τη λειτουργία του τεχνικού προτύπου προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να επιδιώξει τη συγκρότηση ενός νομικού πλαισίου, αντίστοιχου με την ισορροπημένη προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (πβ. υπόθεση Huawei-ZTE (C-170/13), το οποίο να προωθεί μία συμφωνία για άδεια εκμετάλλευσης μεταξύ των χρηστών των προτύπων και των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που είναι ουσιώδη για τη λειτουργία του τεχνικού προτύπου Or. de 150 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. επισημαίνει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική συμμόρφωση με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι αναγκαίο να είναι ευπρόσιτο στο κοινό το σύνολο των πληροροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, σχετικά με την διάρκεια της νομικής προστασίας AM\ doc 21/45 PE v02-00

22 151 József Szájer Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην εφαρμογή της βούλησης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως αυτή εκφράστηκε με την προδικαστική απόφαση που εκδόθηκε σχετικά με την υπόθεση C-170/13 (Huawei κατά ZTE] τον Ιούλιο του 2015 και η οποία εδραιώνει το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης με την ορθή εξισορρόπηση των συμφερόντων των κατόχων ευρεσιτεχνιών ουσιώδους σημασίας και των φορέων υλοποίησης προτύπων, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες καταχρήσεις εκατέρωθεν και κυρίως προκειμένου να αποφεύγονται παραβιάσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας 152 Kaja Kallas, Jean-Marie Cavada, Cecilia Wikström Παράγραφος 4 α (νέα) 4a. εκτιμά ότι το προταθέν σχέδιο τυποποίησης ΤΠΕ πρέπει επίσης να επιδιώξει την διαλειτουργικότητα μεταξύ πολλαπλών συσκευών PE v /45 AM\ doc

23 153 Julia Reda Παράγραφος 4 α (νέα) 4a. σημειώνει ότι η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που χαρακτηρίζει τα μέτρα προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται από την Επιτροπή πρόβλημα 1α το οποίο χρήζει λύσης 1a Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Ινστιτούτο Μελετών Τεχνολογιών του Μέλλοντος, Έγγραφο Εργασίας για την Ψηφιακή Οικονομία 2015/ José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα του δημιουργού συνιστούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, για την ανάπτυξη της νόμιμης ηλεκτρονικής προσφοράς διαφοροποιημένου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και για την διατήρηση των δραστηριοτήτων και των θέσεων απασχόλησης Or. es AM\ doc 23/45 PE v02-00

24 155 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 4 β (νέα) 4β. σημειώνει ότι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού που διαπράττονται από το κοινό οφείλονται ορισμένες φορές στη δυσκολία που αντιμετωπίζει κανείς για να βρει το επιθυμητό περιεχόμενο εντός των νομίμων προσφορών περιεχομένου απευθύνει συνεπώς έκκληση να αναπτυχθεί ευρεία και φιλική προς τους χρήστες νόμιμη προσφορά περιεχομένου, η οποία να προβληθεί στο κοινό 156 Julia Reda Παράγραφος 4 β (νέα) 4β. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της Επιτροπής να καταπολεμήσει τις καταχρηστικές λειτουργίες των συστημάτων «κοινοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου» στο πλαίσιο των προσφυγών για παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Επισημαίνει ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν πρέπει να υπονομεύουν εξαιρέσεις και περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας PE v /45 AM\ doc

25 157 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 4 β (νέα) 4β. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν κοινές συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του δημιουργού στην ΕΕ ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις συνέπειες που προκαλούνται από την παραβίαση του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων και προτρέπει να ανευρεθεί προσήκουσα λύση που να διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποκομίζει κέρδος από παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού Or. es 158 Dita Charanzová Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού 5. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση AM\ doc 25/45 PE v02-00

26 συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 159 Daniel Buda Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη να συγκεντρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και να διεξάγεται διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο ή σε περίπτωση όπου διακινούμενα υλικά αγαθά δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σύμβασης πώλησης. Or. ro PE v /45 AM\ doc

27 160 Barbara Kappel Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων Or. de 161 Jiří Maštálka Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο υπογραμμίζει ότι η προσεχής πρόταση πρέπει να βασίζεται σε ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ειδικότερα όσον αφορά τις AM\ doc 27/45 PE v02-00

28 ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για πωλήσεις στο διαδίκτυο και για την ενδεχόμενη επιπρόσθετη περιπλοκότητα στο νομικό καθεστώς που ισχύει στο δίκαιο των πωλήσεων στους καταναλωτές διότι θα ισχύει μόνο σε πωλήσεις στο διαδίκτυο 162 Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. Or. fr 163 Antanas Guoga PE v /45 AM\ doc

29 Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να είναι η προτεινόμενη νομοθεσία προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή και να καλύπτει όλους τους δυνατούς τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ψηφιακές λύσεις να μειώσουν τις επιβαρύνσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, με έμφαση στην διευκόλυνση των ΜΜΕ να επιχειρούν στο διαδίκτυο 164 Axel Voss, Andreas Schwab Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό των ψηφιακών αγορών στο πλαίσιο μίας μελλοντικής πρότασης για το ευρωπαϊκό AM\ doc 29/45 PE v02-00

30 για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. δίκαιο των πωλήσεων και υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η οποία εγκρίθηκε στις και πρέπει να αποτελέσει τη βάση μίας μελλοντικής πρότασης χαιρετίζει την πρόταση εναρμόνισης βασικών συμβατικών δικαιωμάτων σχετικά με την αγορά αγαθών καθώς και θέσπισης νομοθετικών διατάξεων με πανενωσιακή εμβέλεια περί συμβάσεων για διαδικτυακές αγοραπωλησίες χάριν προστασίας του καταναλωτή εν προκειμένω πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος νομικού χάσματος μεταξύ διαδικτυακών και μη διαδικτυακών συμβάσεων καθώς και διαφορετικών δικτύων διάθεσης, ενόψει μάλιστα του REFIT στο κεκτημένο του καταναλωτή εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ενόψει μάλιστα των επιπτώσεών της στα νομικά μέσα, που προς το παρόν παρέχονται από τα επιμέρους κράτη μέλη, για την προστασία του καταναλωτή σε περιπτώσεις παράβασης των συμβατικών όρων. Or. de 165 Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Daniel Dalton, Sajjad Karim Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής» με PE v /45 AM\ doc

31 την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. στοχοθετημένη εναρμόνιση ως μηχανισμού περιορισμού των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο αλλά εμμένει στην ανάγκη για εμπεριστατωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με τις προσφυγές σε περίπτωση μη τήρησης σύμβασης για πωλήσεις στο διαδίκτυο φρονεί ότι οι κανόνες για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να βασίζονται σε αρχές ούτως ώστε να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και διαχρονικοί, επικεντρωμένοι σε προσφυγές για συγκεκριμένα προβλήματα σαφώς προσδιορισμένα, εφαρμοζόμενοι σε περιεχόμενο έναντι πληρωμής μόνο, ρεαλιστικοί ως προς τις απαιτήσεις περί ποιότητας και να λαμβάνουν απολύτως υπόψη τις διαφορές μεταξύ ψηφιακού περιεχομένου και περιεχομένου αποκτηθέντος με παλαιότερες μεθόδους επισημαίνει περαιτέρω σε σχέση με σχετικές μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής πόσο σημαντικό είναι να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ασυνέπειες και αλληλεπικαλύψεις με ήδη υπάρχουσα νομοθεσία 166 Virginie Rozière Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για AM\ doc 31/45 PE v02-00

32 το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. το ψηφιακό περιεχόμενο απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση να καθιερωθεί η αρχή της χώρας καταγωγής, δεδομένου ότι η επιλογή αυτή είναι η πλέον ασύμφορη για τον καταναλωτή, το πλέον ασθενές μέρος της σύμβασης εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. Or. fr 167 Julia Reda Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. ζητεί να εξεταστεί προσεκτικά η πρόταση της Επιτροπής για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου ως προς την επιλογή εφαρμοστέου δικαίου και την εφαρμογή του κανονισμού «Ρώμη Ι». PE v /45 AM\ doc

33 168 Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Jean-Marie Cavada, József Szájer, Philippe Juvin Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων χωρίς να διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε την θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 με μεγάλη πλειοψηφία εκφράζει εντούτοις την ικανοποίησή του για την βούληση της Επιτροπής να προτείνει κανόνες για ψηφιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά το αίτημα του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε νέα πρόταση πρέπει να βασίζεται στην θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 169 Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο ζητεί περαιτέρω προσέγγιση νομικά δεσμευτικών AM\ doc 33/45 PE v02-00

34 «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. διατάξεων και διατάξεων αποκλειστικής ισχύος στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί εγγυήσεων, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για διασυνοριακές ή εγχώριες συμβάσεις πώλησης, για συμβάσεις που συνάφθηκαν διαδικτυακά ή εκτός διαδικτύου, για συμβάσεις σχετικά με πράγματα ή με ψηφιακό περιεχόμενο ή αγαθά τονίζει την ανάγκη νομικά δεσμευτικών διατάξεων περί εγγυήσεων σε συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου, εφόσον απαιτούνται λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και προκειμένου να καλύπτονται νομικά κενά εκφράζει την ανησυχία του που η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση του δικαίου περί εγγυήσεων στο δίκαιο των πωλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική νομική ρύθμιση μεταξύ των συμβάσεων πώλησης εντός και εκτός διαδικτύου, αφενός, και μεταξύ των διασυνοριακών και εγχώριων συμβάσεων πώλησης, αφετέρου είναι πεπεισμένο ότι η εναρμόνιση του δικαίου των πωλήσεων θα οδηγεί πάντα σε μία αναγκαστικά εφαρμοστέα για τους ιδιώτες και επομένως διαφανή απλοποίηση των διατάξεων περί εγγυήσεων στις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές συμβάσεις Or. de 170 Jiří Maštálka Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον απώτερο στόχο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την οποία θα προσφέρεται στους πολίτες ένα διευρυμένο φάσμα δημόσιων υπηρεσιών PE v /45 AM\ doc

35 στους πολίτες κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει σε βάθος όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκαλέσουν οι συγκεκριμένεςσυνταγματικές παραδόσεις και οι πολιτιστικές διαφορές των κρατών μελών, η ενδεχόμενη έλλειψη προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, η τρωτότητα έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και οι διαταραχές σε αυτό το χώρο, καθώς και να μελετήσει με ποια στρατηγική είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όσων κατοικούν σε απόμακρες περιοχές, των ατόμων με αναπηρίες και εκείνων που διαβιούν στα όρια της φτώχειας 171 Κώστας Χρυσόγονος Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 345 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν δημόσιες υποδομές παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. 172 Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Daniel Dalton, Sajjad Karim Παράγραφος 5 α (νέα) (5α) επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να AM\ doc 35/45 PE v02-00

36 βελτιωθούν οι διαδικασίες με τις οποίες μπορούν οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν να λειτουργούν στο διαδίκτυο σε όλα τα κράτη μέλη, διαδικασίες που πρέπει να είναι απλουστευμένες και ψηφιοποιημένες καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τούτο το ενδεχόμενο στην προσεχή της στρατηγική για την εσωτερική αγορά 173 Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Daniel Dalton, Sajjad Karim Παράγραφος 5 β (νέα) (5β) ζητεί ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και ζητεί να είναι είναι κατάλληλα προετοιμασμένη η ενιαία αγορά στην ψηφιακή εποχή εκφράζει σχετικά την ανησυχία του για τους κανόνες «MOSS για τον ΦΠΑ» διότι δημιουργούν προσκόμματα στις μικρές επιχειρήσεις του διαδικτύου αφού τις υποχρεώνει να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται πληρωμές ΦΠΑ ακόμη και αν οι συναλλαγές εξωτερικού στις οποίες προβαίνουν είναι πολύ μικρές εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για τος πρόσφατες συστάσεις της Επιτροπής περί θέσπισης ελάχιστων κατώτατων ορίων αλλά πιστεύει επίσης ότι απαιτείται επειγόντως μια προσωρινή λύση 174 Evelyne Gebhardt PE v /45 AM\ doc

37 Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. ζητεί την έγκαιρη και πραγματοποιήσιμη νομική ρύθμιση στον τομέα της υπέρβασης του κινδύνου όσον αφορά την εκ νέου ρύθμιση του δικαίου των πωλήσεων ψηφιακών περιεχομένων και αγαθών Or. de 175 Jiří Maštálka Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. υπενθυμίζει την εξαιρετικά καίρια σημασία που έχει το άρθρο 345 ΣΛΕΕ στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών και κατά συνέπεια υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αναπτύξουν δημόσιους φορείς στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών 176 Heidi Hautala Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Επιτροπής ως προς την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ ψηφιακών συστατικών στοιχείων και επισημαίνει τη μεγάλη σημασία της τυποποίησης που AM\ doc 37/45 PE v02-00

38 μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας όσο και μέσω μοντέλων ανοικτών αδειών εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάπτυξη ισορροπημένου πλαισίου διαπραγματεύσεων μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων και φορέων υλοποίησης τεχνικών προτύπων βασιζόμενων σε ευρεσιτεχνίες ουσιώδους σημασίας για να εξασφαλίσει δίκαιους όρους αδειοδότησης. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπό σημείωση και να εφαρμόσει το πνεύμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-170/13 (Huawei κατά ZTE) διότι με αυτήν επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση μεταξύ κατόχων ευρεσιτεχνιών ουσιώδους σημασίας και φορέων υλοποίησης προτύπων, αποφεύγονται παραβιάσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και εξασφαλίζεται η αποτελεσματική σύναψη των συμφωνιών για τους δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους (FRAND) αδειοδότησης 177 Dita Charanzová Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. επισημαίνει τη σημασία της πρόσβασης σε ενημέρωση και κοινόχρηστο περιεχόμενο επισημαίνει ότι οποιοδήποτε κοινόχρηστο περιεχόμενο σε ένα κράτος μέλος πρέπει να είναι ευπρόσιτο σε όλα τα κράτη μέλη φρονεί ότι το κοινόχρηστο περιεχόμενο των ευρωπαϊκών θεσμικών ιδρυμάτων πρέπει, οποτεδήποτε τούτο είναι δυνατό, να PE v /45 AM\ doc

39 δημοσιοποιείται 178 Evelyne Gebhardt Παράγραφος 5 β (νέα) 5β. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει το επίπεδο προστασίας που παρέχουν στον καταναλωτή οι ουσιαστικές διατάξεις του δικαίου προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ στους κόλπους της λεγόμενης συνεργατικής οικονομίας και να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την επίλυση των ανισοτήτων που προκύπτουν σε συμβατικές συστάσεις από καταναλωτή σε καταναλωτή, οι οποίες εδραιώνονται από μία ολοένα και ευρύτερη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας 179 Dita Charanzová Παράγραφος 5 β (νέα) 5β. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη χρήση ανοιχτών δημόσιων δεδομένων από τα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα δεδομένων τέτοιου είδους τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών ζητεί ταυτόχρονα να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις AM\ doc 39/45 PE v02-00

40 σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ελεγχόμενης πρόσβασης και μέτρων ασφάλειας κυβερνοχώρου 180 Dita Charanzová Παράγραφος 5 γ (νέα) 5γ. φρονεί ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα επιβάλει την απελευθέρωση και το άνοιγμα προστατευμένων εθνικών τομέων στον διασυνοριακό ανταγωνισμό εκφράζει τη λύπη του για τις προσπάθειες θέσπισης ή ενίσχυσης εθνικής νομοθεσίας που αποτρέπει ή περιορίζει την πρόσβαση και την είσοδο στην αγορά νέων οργανισμών 181 Dita Charanzová Παράγραφος 5 δ (νέα) 5δ. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την προαγωγή της αρχής «Μόνον άπαξ» ως προς την εισαγωγή δεδομένων για κυβερνητικές υπηρεσίες ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την αρχή αυτή στη δημόσια διοίκησή τους ενώ μεριμνούν ταυτόχρονα για ένα υψηλό PE v /45 AM\ doc

41 επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που θα αποτρέψει οποιαδήποτε αναιτιολόγητη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 182 Dita Charanzová Παράγραφος 5 ε (νέα) 5ε. λαμβάνει υπό σημείωση τη χρήση μεγάλων και αναλυτικών συμφωνιών αδειοδότησης τελικού χρήστη (EULA) και λοιπών όρων και προϋποθέσεων από υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλες και εκτιμά ότι, κατά τα φαινόμενα, οι περισσότεροι χρήστες δεν τις διαβάζουν πριν τις αποδεχτούν ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος και να διερευνήσει κατά πόσο χρειάζονται περιορισμοί ή τυποποιημένες προϋποθέσεις 183 Dita Charanzová Παράγραφος 5 στ (νέα) 5στ. παρατηρεί ότι περισσότερο από 15 χρόνια από την έγκρισή της, η οδηγία περί εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (1999/44/ΕΚ) εξακολουθεί να αποτελεί λόγο σύγχισης για επιχειρήσεις και καταναλωτές εξαιτίας των διαφορετικών AM\ doc 41/45 PE v02-00

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2030(INI) 19.9.2012. της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2030(INI) 19.9.2012. της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 19.9.2012 2012/2030(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 27.3.2015 2015/0026(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5 Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2065(INI) 6.7.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.7.2015 2015/2065(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (2015/2065(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 10.5.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.3.2007 PE 386.426v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 16-22 Σχέδιο έκθεσης (PE 384.485v01-00) Eva-Britt Svensson Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 15.11.2014 L 330/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 7.12.2007 PE398.537v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-15 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.682v01-00) Werner Langen Βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Toine Manders (PE416.256v01-00) σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα