ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2147(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 115-190. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2147(INI) 28.9.2015"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2147(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Angel Dzhambazki (PE v01-00) Προς μια Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015/2147(INI)) AM\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /45 AM\ doc

3 115 Dita Charanzová Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την τόσο αναγκαία μεταρρύθμιση στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 116 Constance Le Grip, Marc Joulaud, Philippe Juvin Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. κρίνει ότι ο νομοθέτης οφείλει να αναζητήσει λύσεις για τη μετατόπιση της αξίας του περιεχομένου προς τις υπηρεσίες Or. fr 117 Mary Honeyball, Evelyn Regner, Dietmar Köster Παράγραφος 3 α (νέα) AM\ doc 3/45 PE v02-00

4 3α. εισηγείται περαιτέρω ότι η προσεχής νομοθετική πρόταση σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να έχει ως αφετηρία τα συμφέροντα των καταναλωτών, των δημιουργών και του ψηφιακού εργατικού δυναμικού και κυρίως να αποσκοπεί στην προστασία των ευάλωτων 118 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. επισημαίνει ότι τόσο οι συμφωνίες μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού όσο και η διαδικασία της αντιμετώπισης των παραβιάσεων σε εμπορική κλίμακα πρέπει να είναι διαφανείς για τις αρχές, για τις διαδικτυακές υπηρεσίες και για τους καταναλωτές 119 Renato Soru Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. σημειώνει ότι, προκειμένου να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός σε μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα, οφείλουν οι εταιρείες διαδικτύου με την PE v /45 AM\ doc

5 σχετική θέση στην αγορά, όπως προσδιορίζεται από τα πρότυπα ανταγωνισμού της Επιτροπής, να διαθέτουν τα παραγόμενα από χρήστες δεδομένα τους ως ανοιχτά δεδομένα σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής 120 Virginie Rozière Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει εναλλακτικές λύσεις που επιτρέπουν να αντιμετωπισθεί η μετατόπιση της αξίας του περιεχομένου προς τις υπηρεσίες, ώστε να καταστεί δυνατή η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών για την εκμετάλλευση των έργων τους στο διαδίκτυο εμμένει στην αναγκαιότητα προσαρμογής του ορισμού του καθεστώτος του ενδιάμεσου φορέα εντός του υφιστάμενου ψηφιακού περιβάλλοντος Or. fr 121 Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada, Marc Joulaud Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. ζητεί να διασαφηθεί το καθεστώς ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων και των διαδικτυακών πλατφορμών, στο πλαίσιο AM\ doc 5/45 PE v02-00

6 της μελλοντικής μεταρρύθμισης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία των διακυβευομένων συμφερόντων, η οποία δεν διασφαλίζεται επί του παρόντος. Οι εν λόγω ενδιάμεσοι φορείς αντλούν τα εισοδήματά τους από τα πολιτιστικά έργα και περιεχόμενα, χωρίς όμως να μοιράζονται τα εισοδήματα αυτά με τους δημιουργούς. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικής σημασίας να μην παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, σε συνδυασμό όμως με την εξασφάλιση μιας δίκαιης αμοιβής για τους δημιουργούς. Or. fr 122 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. τονίζει ότι τα πνευματικά έργα συγκαταλέγονται στις κύριες πηγές εισοδήματος για την ψηφιακή οικονομία, τόσο για μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα ή για πλατφόρμες με περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αλλά επισημαίνει ότι η αξία που μεταβιβάζεται σε αυτούς τους ενδιάμεσους φορείς είναι εντελώς δυσανάλογη σε σχέση με την αμοιβή που λαμβάνουν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων αυτών των πνευματικών έργων Or. es 123 Jean-Marie Cavada, Marc Joulaud, Philippe Juvin PE v /45 AM\ doc

7 Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. τονίζει ότι τα δημιουργικά έργα, που αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας και τροφοδοτούν τους παράγοντες του τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δίκαιης μεταφορά της αξίας προς όφελος των δημιουργών τους Or. fr 124 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 3 β (νέα) 3β. εμμένει στο ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνουν οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού για να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις σε εμπορική κλίμακα πρέπει να είναι αιτιολογημένα και να προβλέπουν το ενδεχόμενο αποτελεσματικών και φιλικών προς τον χρήστη μέσων προσφυγής για θιγόμενα μέρη 125 Virginie Rozière Παράγραφος 3 β (νέα) 3β. Κρίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικτυακές AM\ doc 7/45 PE v02-00

8 πλατφόρμες, το οικονομικό πρότυπο των οποίων ενέχει πραγματικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους, συγκεκριμένα δε μια αμφισβήτηση των δεξιοτήτων και μια αυξανόμενη αβεβαιότητα της εργασίας Or. fr 126 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 3 β (νέα) 3β. επισημαίνει την διαρκώς αυξανόμενη δύναμη ορισμένων ενδιάμεσων φορέων στο διαδίκτυο και τον αρνητικό αντίκτυπο που τούτη η κυρίαρχη θέση έχει επί των δυνατοτήτων δημιουργίας των δημιουργών, επί της δίκαιης αμοιβής για την εργασία τους και επί της ανάπτυξης των προτεινόμενων υπηρεσιών από άλλους διανομείς δημιουργικών έργων Or. es 127 Jean-Marie Cavada, Emil Radev, Marc Joulaud, Therese Comodini Cachia, József Szájer, Philippe Juvin Παράγραφος 3 β (νέα) 3β. ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μετατόπιση της αξίας των δημιουργικών έργων των περιεχομένων προς τις υπηρεσίες εμμένει στην αναγκαιότητα προσαρμογής του PE v /45 AM\ doc

9 ορισμού του καθεστώτος του ενδιάμεσου φορέα στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον Or. fr 128 Marc Joulaud Παράγραφος 3 γ (νέα) 3γ. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα καταναγκασμού λαμβάνουν οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού για να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού πρέπει να αποτελούν έσχατη λύση αλλά δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τη μη δικαστική φραγή ιστοτόπων 129 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 3 γ (νέα) 3γ. επισημαίνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επαναπροσδιορίσει την αλυσίδα αξίας στην οικονομία του πολιτισμού, υπέρ των παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικής επικοινωνίας και σε βάρος των δημιουργών, των ερμηνευτών και των παραγωγών προστατευόμενων έργων, οι οποίοι δεν λαμβάνουν δίκαιες και επαρκείς αμοιβές για την εργασία τους καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την έκταση και τις επιπτώσεις της εν λόγω μεταβίβασης αξίας προς τους ενδιάμεσους φορείς του AM\ doc 9/45 PE v02-00

10 διαδικτύου ζητεί να επανεξεταστεί η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να αντιμετωπιστεί τούτο το πρόβλημα της εν λόγω μεταβίβασης αξίας Or. es 130 Jean-Marie Cavada, Emil Radev, Therese Comodini Cachia, József Szájer, Philippe Juvin Παράγραφος 3 γ (νέα) 3γ. υπενθυμίζει ότι οι φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, να δηλώνουν σαφώς την ταυτότητά τους και ότι η συμμόρφωση προς αυτήν την υποχρέωση συμβάλλει σε αποφασιστικό βαθμό στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο Or. fr 131 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 3 δ (νέα) 3δ. υπενθυμίζει σε σχέση με τα κράτη μέλη στα οποία τούτο επιτρέπεται από το νόμο τους πρακτικούς περιορισμούς και τη σημερινή περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου της δικαστικής φραγής ιστοτόπων και των συστημάτων «κοινοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου» επισημαίνει ως εκ του τούτου την ανάγκη να ενισχυθεί PE v /45 AM\ doc

11 η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων ή να εξευρεθούν νέα μέτρα αντιμετώπισης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του δημιουργού με την επιφύλαξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρχής της αναλογικότητας 132 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 3 δ (νέα) 3δ. προτείνει την επανεξέταση της ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των ενδιαμέσων φορέων προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς και η ευθύνη τους σχετικά με τα δικαιώματα δημιουργού, να διασφαλιστεί ότι ασκείται δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας και στην αλυσίδα εφοδιασμού, και να διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των δικαιούχων εντός της Ένωσης Or. es 133 Jiří Maštálka Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια AM\ doc 11/45 PE v02-00

12 πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, η οποία πρέπει να είναι αναλογική και να συνάδει με θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι εκείνο του τεκμηρίου της αθωότητας, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα διαφύλαξης του απορρήτου των επικοινωνιών, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 134 Daniel Buda Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει αναγκαίο να διασφαλίσει τη φορητότητα του διαδικτυακού που προστατεύεται όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να διευκολύνει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε αυτό χαιρετίζει επομένως την πρωτοβουλία της Επιτροπής που στοχεύει στην υποβολή νομοθετικών προτάσεων για τη μείωση των διαφορών μεταξύ εθνικών καθεστώτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στην ευρύτερη διαδικτυακή πρόσβαση σε έργα χρηστών ανά την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω μέτρων εναρμόνισης πιστεύει επίσης ότι η επαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, πράγμα που καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση του σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, PE v /45 AM\ doc

13 ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας προτείνει επίσης να θεσπιστούν αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις εμπορικής κλίμακας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Or. ro 135 Marietje Schaake Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει ότι είναι μεγάλης σημασίας η μεταρρύθμιση και η εναρμόνιση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας, με αποφυγή αφενός της ιδιωτικοποίησης της επιβολής του νόμου μέσω παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και με διασφάλιση αφετέρου, ανά πάσα στιγμή, της δέουσας νομικής και δικαστικής εποπτείας 136 Aldo Patriciello Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως AM\ doc 13/45 PE v02-00

14 συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας προβλέπεται από την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια εκσυγχρονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας Or. it 137 Barbara Kappel Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να μη θέτουν υπερβολικούς φραγμούς στην ψηφιακή εσωτερική αγορά παρά πρέπει να συγκροτούνται ως πλεονέκτημα, προκειμένου να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία αλλά παράλληλα να εξαλείφονται φραγμοί σε καινοτόμους χώρους, ώστε να λύνονται προβλήματα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και του περιεχομένου Or. de 138 Eva Paunova, Sabine Verheyen PE v /45 AM\ doc

15 Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει ότι ο σεβασμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας είναι τόσο αποτελεσματικός όσο τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 139 Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Mary Honeyball Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο εκτιμά ειδικότερα ότι πρέπει να προτιμάται η ανταμοιβή μάλλον παρά η δίωξη μέσω νέων, σύγχρονων εξαιρέσεων στην οδηγία 2001/29/ΕΚ θεωρεί τέλος ότι πρέπει να είναι δυνατή η επιλογή επιχειρηματικών μοντέλων προσανατολισμένων στο μέλλον και προσαρμοσμένων στις ανάγκες των χρηστών AM\ doc 15/45 PE v02-00

16 140 Sabine Verheyen, Eva Paunova, Axel Voss, Angelika Niebler Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει ότι είναι σημαντικότατο να ληφθεί μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια αποτελεσματική, βιώσιμη και τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας Or. de 141 Stefano Maullu Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 142 Mary Honeyball, Dietmar Köster PE v /45 AM\ doc

17 Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο 143 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας Or. es 144 Rosa Estaràs Ferragut Παράγραφος 4 AM\ doc 17/45 PE v02-00

18 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας Or. es 145 Kaja Kallas, Cecilia Wikström Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας ομοιόμορφη μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια εκσυγχρονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 146 Julia Reda Παράγραφος 4 PE v /45 AM\ doc

19 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια εκσυγχρονισμένη προσέγγιση όσον αφορά πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της διαφύλαξης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας επισημαίνει σχετικά ότι η έννοια «εμπορική κλίμακα» πρέπει να διευκρινιστεί επακριβώς, ενώ παράλληλα θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες επί παραβάσει, το καθεστώς εγκυρότητας των δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ιδιοκτητών που εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση επισημαίνει το καθήκον του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα και αντικειμενική ανάλυση των πραγματικών επιπτώσεων για τους οικονομικούς φορείς 147 Laura Ferrara Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. αναγνωρίζει τη σημασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και κατά συνέπεια ζητεί μια εκσυγχρονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο η οποία θα λαμβάνει υπόψη την αρχή του δημόσιου συμφέροντος στη διάδοση και στην ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και στη γνώση Or. it AM\ doc 19/45 PE v02-00

20 148 Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball Παράγραφος 4 μέριμνα για τον σεβασμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια απευθύνει έκκληση για μια πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας 4. κρίνει ότι για να τηρείται ο νόμος περί δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή πρέπει να θεσπιστεί μια της εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ειδικότερα στις περιπτώσεις παραβάσεων εμπορικής κλίμακας η ΕΕ αντιμετωπίζει υψηλό αριθμό παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ιούλιο του οι τελωνειακές αρχές κατέγραψαν τουλάχιστον περιπτώσεις κράτησης το 2013, ενώ η συνολική αξία των 36 εκατομμυρίων αντικειμένων που κατασχέθηκαν υπερβαίνει, σύμφωνα με υπολογισμούς, τα 768 εκατομμύρια EUR 149 Angelika Niebler, Axel Voss, Andreas Schwab Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. τονίζει τη σημασία της τυποποίησης για την ανάπτυξη της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη τονίζει ότι τα ουσιώδη για τη λειτουργία του τεχνικού προτύπου διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν σημαντική πηγή PE v /45 AM\ doc

21 εισοδήματος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα, εξασφαλίζουν δε κίνητρα συμμετοχής στην τυποποίηση με τεχνολογίες όπου προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία εκφράζει την ανησυχία του για τις αυξανόμενες παραβάσεις αυτών των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δικαιωμάτων καθώς και για την απροθυμία να καταβληθούν τέλη αδειοδότησης βάσει των όρων FRAND για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι ουσιώδη για τη λειτουργία του τεχνικού προτύπου προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να επιδιώξει τη συγκρότηση ενός νομικού πλαισίου, αντίστοιχου με την ισορροπημένη προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (πβ. υπόθεση Huawei-ZTE (C-170/13), το οποίο να προωθεί μία συμφωνία για άδεια εκμετάλλευσης μεταξύ των χρηστών των προτύπων και των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που είναι ουσιώδη για τη λειτουργία του τεχνικού προτύπου Or. de 150 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. επισημαίνει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική συμμόρφωση με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι αναγκαίο να είναι ευπρόσιτο στο κοινό το σύνολο των πληροροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, σχετικά με την διάρκεια της νομικής προστασίας AM\ doc 21/45 PE v02-00

22 151 József Szájer Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην εφαρμογή της βούλησης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως αυτή εκφράστηκε με την προδικαστική απόφαση που εκδόθηκε σχετικά με την υπόθεση C-170/13 (Huawei κατά ZTE] τον Ιούλιο του 2015 και η οποία εδραιώνει το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης με την ορθή εξισορρόπηση των συμφερόντων των κατόχων ευρεσιτεχνιών ουσιώδους σημασίας και των φορέων υλοποίησης προτύπων, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες καταχρήσεις εκατέρωθεν και κυρίως προκειμένου να αποφεύγονται παραβιάσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας 152 Kaja Kallas, Jean-Marie Cavada, Cecilia Wikström Παράγραφος 4 α (νέα) 4a. εκτιμά ότι το προταθέν σχέδιο τυποποίησης ΤΠΕ πρέπει επίσης να επιδιώξει την διαλειτουργικότητα μεταξύ πολλαπλών συσκευών PE v /45 AM\ doc

23 153 Julia Reda Παράγραφος 4 α (νέα) 4a. σημειώνει ότι η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που χαρακτηρίζει τα μέτρα προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται από την Επιτροπή πρόβλημα 1α το οποίο χρήζει λύσης 1a Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Ινστιτούτο Μελετών Τεχνολογιών του Μέλλοντος, Έγγραφο Εργασίας για την Ψηφιακή Οικονομία 2015/ José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα του δημιουργού συνιστούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, για την ανάπτυξη της νόμιμης ηλεκτρονικής προσφοράς διαφοροποιημένου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και για την διατήρηση των δραστηριοτήτων και των θέσεων απασχόλησης Or. es AM\ doc 23/45 PE v02-00

24 155 Marc Joulaud, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 4 β (νέα) 4β. σημειώνει ότι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού που διαπράττονται από το κοινό οφείλονται ορισμένες φορές στη δυσκολία που αντιμετωπίζει κανείς για να βρει το επιθυμητό περιεχόμενο εντός των νομίμων προσφορών περιεχομένου απευθύνει συνεπώς έκκληση να αναπτυχθεί ευρεία και φιλική προς τους χρήστες νόμιμη προσφορά περιεχομένου, η οποία να προβληθεί στο κοινό 156 Julia Reda Παράγραφος 4 β (νέα) 4β. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της Επιτροπής να καταπολεμήσει τις καταχρηστικές λειτουργίες των συστημάτων «κοινοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου» στο πλαίσιο των προσφυγών για παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Επισημαίνει ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν πρέπει να υπονομεύουν εξαιρέσεις και περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας PE v /45 AM\ doc

25 157 José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto Παράγραφος 4 β (νέα) 4β. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν κοινές συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του δημιουργού στην ΕΕ ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις συνέπειες που προκαλούνται από την παραβίαση του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων και προτρέπει να ανευρεθεί προσήκουσα λύση που να διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποκομίζει κέρδος από παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού Or. es 158 Dita Charanzová Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού 5. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση AM\ doc 25/45 PE v02-00

26 συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 159 Daniel Buda Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη να συγκεντρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και να διεξάγεται διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο ή σε περίπτωση όπου διακινούμενα υλικά αγαθά δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σύμβασης πώλησης. Or. ro PE v /45 AM\ doc

27 160 Barbara Kappel Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων Or. de 161 Jiří Maštálka Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο υπογραμμίζει ότι η προσεχής πρόταση πρέπει να βασίζεται σε ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ειδικότερα όσον αφορά τις AM\ doc 27/45 PE v02-00

28 ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για πωλήσεις στο διαδίκτυο και για την ενδεχόμενη επιπρόσθετη περιπλοκότητα στο νομικό καθεστώς που ισχύει στο δίκαιο των πωλήσεων στους καταναλωτές διότι θα ισχύει μόνο σε πωλήσεις στο διαδίκτυο 162 Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. Or. fr 163 Antanas Guoga PE v /45 AM\ doc

29 Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να είναι η προτεινόμενη νομοθεσία προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή και να καλύπτει όλους τους δυνατούς τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ψηφιακές λύσεις να μειώσουν τις επιβαρύνσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, με έμφαση στην διευκόλυνση των ΜΜΕ να επιχειρούν στο διαδίκτυο 164 Axel Voss, Andreas Schwab Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό των ψηφιακών αγορών στο πλαίσιο μίας μελλοντικής πρότασης για το ευρωπαϊκό AM\ doc 29/45 PE v02-00

30 για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. δίκαιο των πωλήσεων και υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η οποία εγκρίθηκε στις και πρέπει να αποτελέσει τη βάση μίας μελλοντικής πρότασης χαιρετίζει την πρόταση εναρμόνισης βασικών συμβατικών δικαιωμάτων σχετικά με την αγορά αγαθών καθώς και θέσπισης νομοθετικών διατάξεων με πανενωσιακή εμβέλεια περί συμβάσεων για διαδικτυακές αγοραπωλησίες χάριν προστασίας του καταναλωτή εν προκειμένω πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος νομικού χάσματος μεταξύ διαδικτυακών και μη διαδικτυακών συμβάσεων καθώς και διαφορετικών δικτύων διάθεσης, ενόψει μάλιστα του REFIT στο κεκτημένο του καταναλωτή εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ενόψει μάλιστα των επιπτώσεών της στα νομικά μέσα, που προς το παρόν παρέχονται από τα επιμέρους κράτη μέλη, για την προστασία του καταναλωτή σε περιπτώσεις παράβασης των συμβατικών όρων. Or. de 165 Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Daniel Dalton, Sajjad Karim Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής» με PE v /45 AM\ doc

31 την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. στοχοθετημένη εναρμόνιση ως μηχανισμού περιορισμού των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο αλλά εμμένει στην ανάγκη για εμπεριστατωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με τις προσφυγές σε περίπτωση μη τήρησης σύμβασης για πωλήσεις στο διαδίκτυο φρονεί ότι οι κανόνες για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να βασίζονται σε αρχές ούτως ώστε να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και διαχρονικοί, επικεντρωμένοι σε προσφυγές για συγκεκριμένα προβλήματα σαφώς προσδιορισμένα, εφαρμοζόμενοι σε περιεχόμενο έναντι πληρωμής μόνο, ρεαλιστικοί ως προς τις απαιτήσεις περί ποιότητας και να λαμβάνουν απολύτως υπόψη τις διαφορές μεταξύ ψηφιακού περιεχομένου και περιεχομένου αποκτηθέντος με παλαιότερες μεθόδους επισημαίνει περαιτέρω σε σχέση με σχετικές μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής πόσο σημαντικό είναι να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ασυνέπειες και αλληλεπικαλύψεις με ήδη υπάρχουσα νομοθεσία 166 Virginie Rozière Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για AM\ doc 31/45 PE v02-00

32 το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. το ψηφιακό περιεχόμενο απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση να καθιερωθεί η αρχή της χώρας καταγωγής, δεδομένου ότι η επιλογή αυτή είναι η πλέον ασύμφορη για τον καταναλωτή, το πλέον ασθενές μέρος της σύμβασης εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. Or. fr 167 Julia Reda Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. ζητεί να εξεταστεί προσεκτικά η πρόταση της Επιτροπής για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου ως προς την επιλογή εφαρμοστέου δικαίου και την εφαρμογή του κανονισμού «Ρώμη Ι». PE v /45 AM\ doc

33 168 Emil Radev, Therese Comodini Cachia, Jean-Marie Cavada, József Szájer, Philippe Juvin Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. 5. εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων χωρίς να διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε την θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 με μεγάλη πλειοψηφία εκφράζει εντούτοις την ικανοποίησή του για την βούληση της Επιτροπής να προτείνει κανόνες για ψηφιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά το αίτημα του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε νέα πρόταση πρέπει να βασίζεται στην θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 169 Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner Παράγραφος 5 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να καθιερωθεί η 5. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Πωλήσεων και την επιθυμία της να προτείνει κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο ζητεί περαιτέρω προσέγγιση νομικά δεσμευτικών AM\ doc 33/45 PE v02-00

34 «επιλογή της χώρας υποδοχής», με στόχο την άρση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο εμμένει στην ανάγκη για ολοκληρωμένα δεδομένα και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού συνεχισθεί αυτή η πορεία, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως στο θέμα των προσφυγών σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. διατάξεων και διατάξεων αποκλειστικής ισχύος στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί εγγυήσεων, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για διασυνοριακές ή εγχώριες συμβάσεις πώλησης, για συμβάσεις που συνάφθηκαν διαδικτυακά ή εκτός διαδικτύου, για συμβάσεις σχετικά με πράγματα ή με ψηφιακό περιεχόμενο ή αγαθά τονίζει την ανάγκη νομικά δεσμευτικών διατάξεων περί εγγυήσεων σε συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου, εφόσον απαιτούνται λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και προκειμένου να καλύπτονται νομικά κενά εκφράζει την ανησυχία του που η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση του δικαίου περί εγγυήσεων στο δίκαιο των πωλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική νομική ρύθμιση μεταξύ των συμβάσεων πώλησης εντός και εκτός διαδικτύου, αφενός, και μεταξύ των διασυνοριακών και εγχώριων συμβάσεων πώλησης, αφετέρου είναι πεπεισμένο ότι η εναρμόνιση του δικαίου των πωλήσεων θα οδηγεί πάντα σε μία αναγκαστικά εφαρμοστέα για τους ιδιώτες και επομένως διαφανή απλοποίηση των διατάξεων περί εγγυήσεων στις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές συμβάσεις Or. de 170 Jiří Maštálka Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον απώτερο στόχο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την οποία θα προσφέρεται στους πολίτες ένα διευρυμένο φάσμα δημόσιων υπηρεσιών PE v /45 AM\ doc

35 στους πολίτες κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει σε βάθος όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκαλέσουν οι συγκεκριμένεςσυνταγματικές παραδόσεις και οι πολιτιστικές διαφορές των κρατών μελών, η ενδεχόμενη έλλειψη προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, η τρωτότητα έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και οι διαταραχές σε αυτό το χώρο, καθώς και να μελετήσει με ποια στρατηγική είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όσων κατοικούν σε απόμακρες περιοχές, των ατόμων με αναπηρίες και εκείνων που διαβιούν στα όρια της φτώχειας 171 Κώστας Χρυσόγονος Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 345 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν δημόσιες υποδομές παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. 172 Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Daniel Dalton, Sajjad Karim Παράγραφος 5 α (νέα) (5α) επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να AM\ doc 35/45 PE v02-00

36 βελτιωθούν οι διαδικασίες με τις οποίες μπορούν οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν να λειτουργούν στο διαδίκτυο σε όλα τα κράτη μέλη, διαδικασίες που πρέπει να είναι απλουστευμένες και ψηφιοποιημένες καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τούτο το ενδεχόμενο στην προσεχή της στρατηγική για την εσωτερική αγορά 173 Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Daniel Dalton, Sajjad Karim Παράγραφος 5 β (νέα) (5β) ζητεί ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και ζητεί να είναι είναι κατάλληλα προετοιμασμένη η ενιαία αγορά στην ψηφιακή εποχή εκφράζει σχετικά την ανησυχία του για τους κανόνες «MOSS για τον ΦΠΑ» διότι δημιουργούν προσκόμματα στις μικρές επιχειρήσεις του διαδικτύου αφού τις υποχρεώνει να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται πληρωμές ΦΠΑ ακόμη και αν οι συναλλαγές εξωτερικού στις οποίες προβαίνουν είναι πολύ μικρές εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για τος πρόσφατες συστάσεις της Επιτροπής περί θέσπισης ελάχιστων κατώτατων ορίων αλλά πιστεύει επίσης ότι απαιτείται επειγόντως μια προσωρινή λύση 174 Evelyne Gebhardt PE v /45 AM\ doc

37 Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. ζητεί την έγκαιρη και πραγματοποιήσιμη νομική ρύθμιση στον τομέα της υπέρβασης του κινδύνου όσον αφορά την εκ νέου ρύθμιση του δικαίου των πωλήσεων ψηφιακών περιεχομένων και αγαθών Or. de 175 Jiří Maštálka Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. υπενθυμίζει την εξαιρετικά καίρια σημασία που έχει το άρθρο 345 ΣΛΕΕ στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών και κατά συνέπεια υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αναπτύξουν δημόσιους φορείς στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών 176 Heidi Hautala Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Επιτροπής ως προς την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ ψηφιακών συστατικών στοιχείων και επισημαίνει τη μεγάλη σημασία της τυποποίησης που AM\ doc 37/45 PE v02-00

38 μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας όσο και μέσω μοντέλων ανοικτών αδειών εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάπτυξη ισορροπημένου πλαισίου διαπραγματεύσεων μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων και φορέων υλοποίησης τεχνικών προτύπων βασιζόμενων σε ευρεσιτεχνίες ουσιώδους σημασίας για να εξασφαλίσει δίκαιους όρους αδειοδότησης. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπό σημείωση και να εφαρμόσει το πνεύμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-170/13 (Huawei κατά ZTE) διότι με αυτήν επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση μεταξύ κατόχων ευρεσιτεχνιών ουσιώδους σημασίας και φορέων υλοποίησης προτύπων, αποφεύγονται παραβιάσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και εξασφαλίζεται η αποτελεσματική σύναψη των συμφωνιών για τους δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους (FRAND) αδειοδότησης 177 Dita Charanzová Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. επισημαίνει τη σημασία της πρόσβασης σε ενημέρωση και κοινόχρηστο περιεχόμενο επισημαίνει ότι οποιοδήποτε κοινόχρηστο περιεχόμενο σε ένα κράτος μέλος πρέπει να είναι ευπρόσιτο σε όλα τα κράτη μέλη φρονεί ότι το κοινόχρηστο περιεχόμενο των ευρωπαϊκών θεσμικών ιδρυμάτων πρέπει, οποτεδήποτε τούτο είναι δυνατό, να PE v /45 AM\ doc

39 δημοσιοποιείται 178 Evelyne Gebhardt Παράγραφος 5 β (νέα) 5β. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει το επίπεδο προστασίας που παρέχουν στον καταναλωτή οι ουσιαστικές διατάξεις του δικαίου προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ στους κόλπους της λεγόμενης συνεργατικής οικονομίας και να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την επίλυση των ανισοτήτων που προκύπτουν σε συμβατικές συστάσεις από καταναλωτή σε καταναλωτή, οι οποίες εδραιώνονται από μία ολοένα και ευρύτερη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας 179 Dita Charanzová Παράγραφος 5 β (νέα) 5β. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη χρήση ανοιχτών δημόσιων δεδομένων από τα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα δεδομένων τέτοιου είδους τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών ζητεί ταυτόχρονα να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις AM\ doc 39/45 PE v02-00

40 σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ελεγχόμενης πρόσβασης και μέτρων ασφάλειας κυβερνοχώρου 180 Dita Charanzová Παράγραφος 5 γ (νέα) 5γ. φρονεί ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα επιβάλει την απελευθέρωση και το άνοιγμα προστατευμένων εθνικών τομέων στον διασυνοριακό ανταγωνισμό εκφράζει τη λύπη του για τις προσπάθειες θέσπισης ή ενίσχυσης εθνικής νομοθεσίας που αποτρέπει ή περιορίζει την πρόσβαση και την είσοδο στην αγορά νέων οργανισμών 181 Dita Charanzová Παράγραφος 5 δ (νέα) 5δ. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την προαγωγή της αρχής «Μόνον άπαξ» ως προς την εισαγωγή δεδομένων για κυβερνητικές υπηρεσίες ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την αρχή αυτή στη δημόσια διοίκησή τους ενώ μεριμνούν ταυτόχρονα για ένα υψηλό PE v /45 AM\ doc

41 επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που θα αποτρέψει οποιαδήποτε αναιτιολόγητη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 182 Dita Charanzová Παράγραφος 5 ε (νέα) 5ε. λαμβάνει υπό σημείωση τη χρήση μεγάλων και αναλυτικών συμφωνιών αδειοδότησης τελικού χρήστη (EULA) και λοιπών όρων και προϋποθέσεων από υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλες και εκτιμά ότι, κατά τα φαινόμενα, οι περισσότεροι χρήστες δεν τις διαβάζουν πριν τις αποδεχτούν ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος και να διερευνήσει κατά πόσο χρειάζονται περιορισμοί ή τυποποιημένες προϋποθέσεις 183 Dita Charanzová Παράγραφος 5 στ (νέα) 5στ. παρατηρεί ότι περισσότερο από 15 χρόνια από την έγκρισή της, η οδηγία περί εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (1999/44/ΕΚ) εξακολουθεί να αποτελεί λόγο σύγχισης για επιχειρήσεις και καταναλωτές εξαιτίας των διαφορετικών AM\ doc 41/45 PE v02-00

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 27.3.2015 2015/0026(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5 Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 10.2.2015 2014/2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014/2209(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2012 SWD(2012) 402 final C7-0394/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία χορηγούνται στα πνευματικά δημιουργήματα. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: στη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Δρ. Βασιλική Νταλάκου Νομικός συνεργάτης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Toine Manders (PE416.256v01-00) σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2045(INI) 20.6.2013. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2045(INI) 20.6.2013. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2045(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2239(INI) 10.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2239(INI) 10.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.3.2015 2014/2239(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα