ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δ/νση: Ακαδημίας 6, Αθήνα, Σηλ: (210) (-06), Fax: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320, e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ 15 ο ΔΣΗΙΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ CAPITAL LINK ΚΑΙ NYSE EURONEXT, ΝΔΑ ΤΟΡΚΗ, 17, «Με κεγάιε ραξά ζπκκεηέρσ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 15 νπ Δηήζηνπ Δπελδπηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ Διιάδα. Ο ζεζκφο απηφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο ηεο ρψξαο καο κε ηε δηεζλή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Παξέρεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν επαθήο, έλα πεδίν ελεκέξσζεο, ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Έρσ ηελ ηηκή λα βξίζθνκαη εδψ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, θαζψο θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ε νπνία εθπξνζσπεί ζρεδφλ επηρεηξήζεηο ην ζχλνιν δειαδή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο. Βξίζθνκαη εδψ, γηα λα κηιήζσ ζρεηηθά κε ην θιίκα πνπ δηακνξθψλεηαη πιένλ ζηελ Διιάδα, γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο επελδχζεηο. Να κεηαθέξσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζήκεξα, αιιά θπξίσο λα παξνπζηάζσ ηηο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην άκεζν κέιινλ. Πξννπηηθέο πνπ ήδε έρνπλ εληνπίζεη θαη αμηνπνηνχλ δεθάδεο δπλακηθέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε εηαίξνπο απφ φιν ηνλ θφζκν. Παξά ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο παξακέλνπλ, ε αιήζεηα είλαη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη πιένλ ζε ζεηηθή ηξνρηά. ε κηα πνξεία πνπ νδεγεί φρη κφλν ζηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, αιιά θπξίσο ζηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή θαη ζηελ αιιαγή αλαπηπμηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Η Διιάδα θαηέβαιε κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα, ππήξμε απφιπηα ζπλεπήο ζηηο δεζκεχζεηο ηεο θαη θαηάθεξε λα αθήζεη νξηζηηθά πίζσ ηεο ηελ απεηιή πνπ εθθξάζηεθε κε ηνλ φξν Grexit. Απέδεημε φηη είλαη απνθαζηζκέλε λα δηαζθαιίζεη ηε ζέζε θαη ην κέιινλ ηεο ζηελ επξσδψλε. Πέηπρε λα μεπεξάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ εθηάιηε ηεο αβεβαηφηεηαο, πνπ κέρξη πξφηηλνο θαζήισλε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη δεκηνπξγνχζε αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηελ εμσζηξέθεηα. Η ρψξα καο αλέιαβε λα θέξεη ζε πέξαο κηα δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ε νπνία δελ έρεη πξνεγνχκελν ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε. Η θνηλσλία ηεο αληίζηνηρα νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο βηψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο κεγαιχηεξεο χθεζεο, ζε θαηξφ εηξήλεο. Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί.

2 2 Υάξε ζηηο ζπζίεο ησλ πνιηηψλ ηεο, θαηάθεξε λα εμαιείςεη κέζα ζε ιηγφηεξα απφ 4 ρξφληα, έλα πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο ηάμεο ησλ 24 δηζ. επξψ. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην εμηζνξξνπείηαη θαη ν δείθηεο εμαγσγψλ πξνο ΑΔΠ απμάλεηαη ζηαζεξά. Θεηηθά βήκαηα ππάξρνπλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, παξά ηηο επηκέξνπο θαζπζηεξήζεηο. Η Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ζηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ. Αηζζεηή βειηίσζε έρεη ππάξμεη θαη ζε ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θαη επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. πλνιηθά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ε ρψξα έρεη αλέβεη 28 βαζκίδεο ζηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην δείθηε πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ε Διιάδα έθαλε έλα άικα 75 ζέζεσλ κέζα ζε δχν ρξφληα, ράξε ζηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Δπίζεο, ζην ίδην δηάζηεκα βειηίσζε θαηά 27 ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηεο, ζην δείθηε δηεπθφιπλζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Αθφκε πην εληππσζηαθέο είλαη νη επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ θέηνο ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε θέηνο έλα άικα 110 ζέζεσλ. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε ζηελ 36 ε ζέζε κεηαμχ 189 ρσξψλ, ελψ πέξζη είρε θαηαιάβεη κφιηο ζηελ 146 ε ζέζε. Καη αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Η βειηίσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ε θαηάξγεζε νπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ίδξπζε Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο, ε ξχζκηζε γηα ηα πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά, αιιά ε απινπνίεζε κηαο ζεηξάο άιισλ δηαδηθαζηψλ. εκαληηθφ νξφζεκν απνηειεί ε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο, γηα ηε ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, κηαο ππεξεζίαο ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο, ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Μάιηζηα, ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο έρνπλ αλαιάβεη θνκβηθφ ξφιν, ηφζν γηα ηε ζχζηαζε φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ απηψλ. Σε ρξνληά πνπ πέξαζε, φκσο, ππήξμαλ αξθεηέο επηπιένλ εμειίμεηο, πνπ βειηηψλνπλ ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα. πλνπηηθά ζα αλαθέξσ: - Σελ εθαξκνγή ελφο λένπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, ν νπνίνο παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζε πνιιά ππνζρφκελνπο ηνκείο - Σε λνκνζέηεζε Κεληξηθήο Αδεηνδνηηθήο Αξρήο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ. - Σελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ζεκαληηθψλ έξγσλ. - Σελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο απηνβεβαίσζεο (self assessment), πνπ επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο, κε δηθή ηνπο λνκηθή επζχλε, λα βεβαηψζνπλ ηελ ηήξεζε πξνυπνζέζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο. - Σελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γηακεζνιαβεηή ηνπ Δπελδπηή, γηα επελδχζεηο άλσ ησλ 2 εθαη. επξψ,

3 3 - θαζψο θαη ηε ξχζκηζε ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ αγνξάδνπλ αθίλεηα χςνπο επξψ θαη άλσ, λα ιάβνπλ πεληαεηή άδεηα δηακνλήο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Η ξχζκηζε απηή, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην λέν Δπελδπηηθφ Νφκν, δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή αγνξά, γηα επελδχζεηο ζε πςειήο αμίαο αθίλεηα. Οη εμειίμεηο απηέο έξρνληαη λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ πνξεία επηζηξνθήο ηεο Διιάδαο ζηνλ παγθφζκην επελδπηηθφ ράξηε. Η ρψξα νηθνδνκεί μαλά ην πξνθίι ελφο ειθπζηηθνχ θαη θηιφμελνπ πξννξηζκνχ γηα επελδχζεηο. Κη απηφ έρεη ήδε γίλεη αληηιεπηφ απφ ηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Θα έιεγα κάιηζηα φηη ε ζεκαληηθφηεξε ςήθνο εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ Διιάδα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο, πξνέξρεηαη ζήκεξα απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, έρνπλ πινπνηεζεί ή αλαθνηλσζεί κεγάιεο θιίκαθαο επελδχζεηο απφ επηρεηξήζεηο θαη funds φπσο: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts, Qatar Petroleum, Arabsat, PSP Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital. Δπίζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε επελδχζεηο απφ κεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε Cosco, ε Huwaei, ε ZTE, ε PhilipMorris, ε SAP, ε Hewlet Packard, ε Procter & Gamble, ε Unilever. Θα ήηαλ βεβαίσο παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζψ ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ TAP, γηα ηε δηνρέηεπζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Αδεξκπατηδάλ πξνο ηελ Δπξψπε. Πξφθεηηαη γηα κηα επέλδπζε χςνπο 1,5 δηζ. επξψ, ε νπνία επηβεβαηψλεη ζηελ πξάμε ηε γεσζηξαηηθή ζεκαζία ηεο ρψξαο θαη ηελ ηνπνζεηεί γηα πξψηε θνξά ζηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο. Σν έξγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ηφζν ζε νπζηαζηηθφ φζν θαη ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν. Γηαηί δείρλεη φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα πνληάξεη ήδε ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο ρψξαο. Σφζν, ψζηε λα ηε ζεσξεί αζθαιή θαη αμηφπηζηε επηινγή, γηα ηε δηέιεπζε ελφο αγσγνχ δηεζλνχο ζεκαζίαο. Η πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα, πξνθαλψο δελ έρεη θζάζεη ζην ηέινο ηεο. Μέλνπλ αθφκε αξθεηά βήκαηα λα γίλνπλ, ζε επίπεδν δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, αιιά ηαπηφρξνλα δξνκνινγνχληαη θαη λέεο επλντθέο πνιηηηθέο θαη εμειίμεηο. Ση πεξηκέλνπκε, ινηπφλ, ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα; Καη αξρήλ, αλακέλνπκε λα ππάξμεη πεξαηηέξσ βειηίσζε σο πξνο ην ζέκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζε επελδπηηθά θεθάιαηα. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη ζήκεξα πιήξσο αλαθεθαιαηνπνηεκέλεο θαη έηνηκεο λα αλαιάβνπλ μαλά ελεξγφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επελδχζεσλ. Πηζηεχνπκε, φκσο, ζηελ αλάγθε απνθαζηζηηθφηεξσλ θηλήζεσλ ζε επίπεδν Δ.Δ., κε ζηφρν ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο επξσδψλεο. Απηφ, κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξαπεδηθήο ελνπνίεζεο. Με ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο θνηλήο επνπηείαο, θνηλνχ ηακείνπ εθθαζάξηζεο αθεξέγγπσλ ηξαπεδψλ θαη παλεπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο

4 4 θαηαζέζεσλ. Ήδε έρνπλ ππάξμεη θηλήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οη νπνίεο αλακέλνπκε λα επηηαρπλζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2014, φπνπ ε Διιάδα ζα αζθεί ηελ εθ πεξηηξνπήο πξνεδξία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. ε επίπεδν δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θπξίαξρν ξφιν ζα έρεη ε απνκάθξπλζε ξπζκηζηηθψλ εκπνδίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε ζεκαληηθέο αγνξέο, φπσο ην ιηαλεκπφξην, ηα ηξφθηκα θαη ν ηνπξηζκφο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη ήδε εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε απφ ηνλ ΟΟΑ θαη έρνπλ ππάξμεη ξεηέο δεζκεχζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Βειηηψζεηο αλακέλνληαη θαη ζην επίπεδν ηεο θνξνινγίαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Ο πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο έρεη δεζκεπζεί γηα ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ελφο εληαίνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηα επίπεδα ηνπ 15%. Διπίδνπκε φηη νη ζεηηθέο επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζα επηηξέςνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο, καδί κε ηε ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο επλντθφηεξνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δλφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε κηαο ζεηξάο ζεκαληηθψλ λέσλ επθαηξηψλ, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ην 2014 θαη κεηά. Σν 2014 μεθηλά κηα λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ε Διιάδα ζα θιεζεί λα αμηνπνηήζεη επξσπατθνχο πφξνπο χςνπο 20 δηζ. επξψ πεξίπνπ. Οη πφξνη απηνί, αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ ζε ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, ν αγξνηνδηαηξνθηθφο ηνκέαο, ε ελέξγεηα, ε πγεία, ν ηνπξηζκφο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο αλακέλεηαη λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Καη ζηνπο θιάδνπο απηνχο είλαη βέβαην φηη ζα ππάξμνπλ ζηα επφκελα ρξφληα ζπνπδαίεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Δμίζνπ ζεκαληηθέο επθαηξίεο πξνθχπηνπλ απφ: - ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ - ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο - ην ζρέδην ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε πεξηθεξεηαθά ιηκάληα, καξίλεο θαη αεξνδξφκηα. Ο ηνκέαο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ παξέρεη νπζηαζηηθά ηε δπλαηφηεηα ζε μέλνπο επελδπηέο λα κνηξαζηνχλ ηα νθέιε απφ ηελ αμηνπνίεζε πιενλεθηεκάησλ, φπσο ε θνκβηθή γεσγξαθηθή ζέζε, ην θιίκα, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θηι. Θα πξνζζέζσ επίζεο ηελ επαλέλαξμε ηεο θαηαζθεπήο κηαο ζεηξάο κεγάισλ νδηθψλ έξγσλ ζηελ Πεξηθέξεηα. Σα έξγα απηά ζα αλαβαζκίζνπλ ζεκαληηθά ην ρεξζαίν κεηαθνξηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο, ζα δηαζθαιίζνπλ ηαρχηεξε ζχλδεζε ησλ ππιψλ εηζφδνπ κε ηα δηεπξσπατθά δίθηπα, ζα αλαδείμνπλ λέεο πεξηνρέο γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η εμέιημε απηή απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο επελδχζεηο πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Ήδε, ν Πεηξαηάο αληαγσλίδεηαη δπλακηθά ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο, φπσο απηά ηνπ Ρφηεξληακ, ηεο Ακβέξζαο θαη ηνπ Ακβνχξγνπ. Η δηαθίλεζε

5 5 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ Πεηξαηά έρεη ππεξηξηπιαζηαζηεί ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Ο ξπζκφο απηφο είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθφο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηελ ίδηα πεξίνδν ε δηαθίλεζε ζηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά κεζνγεηαθά ιηκάληα απμήζεθε κφιηο θαηά 20%. Αληίζηνηρεο πξννπηηθέο κπνξεί λα παξέρεη θαη ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο - ην νπνίν παξέρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα δίθηπα θαη ηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά θαη κηα ζεηξά απφ άιια πεξηθεξεηαθά ιηκάληα. ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξαηεγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ νδηθψλ αμφλσλ, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο ζηα αεξνδξφκηα, ε Διιάδα αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ θφκβν. Δμειίζζεηαη ζηαζεξά ζε πχιε εηζφδνπ πξνο ηελ Δπξψπε, παξέρνληαο ζπνπδαία πιενλεθηήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηεο. Η δηνξγάλσζε ηνπ 15 νπ Δπελδπηηθνχ πλεδξίνπ, είλαη γηα ηελ Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα κηα ζπνπδαία επθαηξία. Μηα επθαηξία λα πνχκε ζηνλ θφζκν, φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε απ φηη πξηλ απφ έλα ρξφλν. Όηη ε ρψξα καο, δελ θαηαθέξλεη απιψο λα επηβηψλεη απέλαληη ζηε ρεηξφηεξε θξίζε ηεο ηζηνξίαο ηεο, αιιά θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο αδπλακίεο πνπ ηελ νδήγεζαλ εθεί. Κάλνληαο κηα γηγάληηα πξνζπάζεηα, ε Διιάδα θεξδίδεη ηε κάρε. Καη απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά, φηη αμίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εηαίξσλ ηεο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Αμίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πνπ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο. Ωο εθπξφζσπνο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζαο θαιψ λα ην δηαπηζηψζεηε ζηελ πξάμε. Καη λα επσθειεζείηε, κέζα απφ γφληκεο, δεκηνπξγηθέο αμηφπηζηεο ζπλεξγαζίεο».

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΔΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΡΣΛΒΞΚΗ ΩΜ ΡΣΓΤΩΜΕΣΡΕΩΜ ΙΑΘ ΕΝΑΓΞΠΩΜ, ΡΗΜ ΑΜΑΟΣΝΗ ΞΣ ΕΚΚΗΜΘΙΞΣ ΠΑΟΕΖΘΙΞΣ ΡΣΡΗΛΑΞΡ ΟΝΟΜΑ: ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΤ ΔΛΔΝΗ Α.Μ.: 6421 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Χ Ν Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Χ Ν 2014 ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 22 ΗΟΤΝΗΟΤ 2015 Διοικητικό υμβούλιο πλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο 2013-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ ΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 A. ΣΑ ΓΙΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΔΙ ΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 A. ΣΑ ΓΙΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 A. ΣΑ ΓΙΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Ο Ρόινο & Ζ εκαζία Σωλ Ακέζωλ Ξέλωλ Δπελδύζεωλ. Μηα πγθξηηηθή Αλάιπζε Μεηαμύ Διιάδαο & Ηξιαλδίαο Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα