ΘΗΛΑΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ. Γραμματικού Κωνσταντίνα Μαία Ι.Γ.Ν.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΗΛΑΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ. Γραμματικού Κωνσταντίνα Μαία Ι.Γ.Ν.Θ."

Transcript

1 ΘΗΛΑΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ Γραμματικού Κωνσταντίνα Μαία Ι.Γ.Ν.Θ.

2

3 ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ?

4 Αγειαδηλφ γάια γηα ηα κνζραξάθηα, αλζξψπηλν γάια γηα ηα βξέθε

5 Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΔΝ ΓΙΑΦΔΡΔΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΛΛΑ ΘΗΛΑΣΙΚΑ

6

7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΩΡΟ Ιδαληθή ζχλζεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο γηα ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Γεκηνπξγία ηζρπξνχ δεζκνχ κεηέξαο,παηδηνχ. Πξνζηαζία απφ ινηκψμεηοαλαπλεπζηηθνχ,γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνζηαζία απφ ηψζεηο -αιιεξγίεο-αλαηκία. Πξνζηαζία απφ δεξκαηηθέο παζήζεηο φπσο έθδεκα θ.ι.π. Αχμεζε ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο. Αχμεζε ηεο επηβίσζεο ησλ πξνψξσλ.

8 Βειηίσζε ηνπ ιφγνπ ζην παηδί κε ζρηζηίεο Πξφιεςε γηα κειινληηθφ θίλδπλν ζηεθαληαίαο λφζνπ. Η πην θαηάιιειε ηξνθή γηα αζζέλεηεο ηεο λενγληθήο,βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο φπσο ζχλδξνκν δπζαπνξξφθεζεο-δπζαλεμία ζην γάια ηεο αγειάδαοεπίκνλε δηάξξνηα ειθψδεο θνιίηηδα λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα-ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο-αλεπάξθεηα ηεο I.G.A. αλνζνζθαηξίλεοκεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ. Πξνζηαζία απφ ηνλ θίλδπλν λεαληθνχ δηαβήηε Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ παηδηθνχ θαξθίλνπ. Μείσζε ηεο ηεξεδφλαο. Βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο φξαζεο. Βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο παρπζαξθίαο. πκβνιή ζηελ δηακφξθσζε πγηνχο πξνζσπηθφηεηαο.

9 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΗΣΔΡΑ Πξνζηαζία απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ησλ σνζεθψλ. Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ελδνκεηξίνπ. Πξνζηαηεχεη απφ ηελ νζηενπφξσζε. Η πξνιαθηίλε ε νξκφλε ηνπ ζειαζκνχ,απμάλεη ην κεηξηθφ έλζηηθην. εκαληηθφ πνζνζηφ πξνθχιαμεο απφ ζχληνκε λέα εγθπκνζχλε. Σα κσξά πνπ ζειάδνπλ θιαίλε ιηγφηεξν. Δπθνιία ζηελ ζίηηζε θαη ζηηο εμφδνπο Οηθνλνκία Πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο κεηέξαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο. Γίλεη απηνπεπνίζεζε θαη νινθιήξσζε ζηε κεηέξα ζηελ θπζηνινγηθή πνξεία «εγθπκνζχλε ηνθεηφο - ζειαζκφο».

10

11 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οηθνινγηθφο ηξφπνο δηαηξνθήο. Μεηψλεη ηελ λνζεξφηεηα. Μεηψλεη ηα έμνδα θαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Δμνηθνλνκεί μέλν ζπλάιιαγκα-ιηγφηεξεο εηζαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ γάιαθηνο. Διαηηψλεη ην πιεζπζκηαθφ πξφβιεκα ηνπ πιαλήηε.

12 ΜΗΣΡΙΚΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Σν κεηξηθφ γάια είλαη ζίγνπξα ε πην νηθνινγηθή ηξνθή γηα ηνλ άλζξσπν

13 Παξάγεηαη θαη δηαηίζεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ρσξίο ηελ παξακηθξή κφιπλζε Η ρξήζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο έρεη κφλν ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ

14 Η δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο ηερλεηήο δηαηξνθήο ζπκβάιιεη ζηε κφιπλζε ηνπ αέξα ηνπ λεξνχ θαη ηεο γεο, ζπαηαινχληαη θπζηθνί πφξνη θαη δεκηνπξγείηαη ζπζζψξεπζε απνβιήησλ

15 ΜΔ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ Η ΣΔΥΝΗΣΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΒΛΑΠΣΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ; Η ζπζθεπαζία Σ.Γ. απαηηεί, αινπκίλην, ραξηί θαη πιαζηηθφ. Αλ θάζε βξέθνο ζηηο ΗΠΑ ηξεθφηαλ απνθιεηζηηθά κε γάια ζθφλε, ζα ρξεηαδφηαλ ηφλνπο αινπκηλίνπ γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ θνπηηά γάιαθηνο. Δπίζεο άιινη 1230 ηφλνη ραξηηνχ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εηηθέηεο

16 Γηα ηα κπηκπεξφ απαηηνχληαη, πιαζηηθφ, γπαιί, ιάζηηρν, θανπηζνχθ θαη ζηιηθφλε Σν 1987, κπηκπεξφ πνπιήζεθαλ ζην Παθηζηάλ. Ο αξηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φηαλ π.ρ. ζηελ Ακεξηθή θάζε κηθξφ έρεη ηνπιάρηζηνλ 6 κπηκπεξφ. Σα πιηθά απηά ζπαλίσο αλαθπθιψλνληαη

17 Σα βξεθηθά γάιαηα είλαη ην ηειηθφ πξντφλ ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ βηνκεραληθψλ επεμεξγαζηψλ. Η ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη κεραληθψλ δηαδηθαζηψλ πξνθαιεί κφιπλζε ηνπ αέξα (φπσο φμηλε βξνρή θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ) θαη ζπαηαινχληαη θπζηθέο πεγέο ελέξγεηαο κε ηε κνξθή θαπζίκσλ.

18 Η απνζηείξσζε ησλ κπηκπεξφ ησλ ζειψλ θαη ηνπ λεξνχ, απαηηνχλ ελέξγεηα θαη λεξφ πνπ είλαη δεδνκέλε ζηηο ρψξεο ηεο δχζεο αιιά απηφο δελ είλαη ιφγνο άζθνπεο ζπαηάιεο. Η ελέξγεηα ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ ππξεληθνχο ή ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο ελέξγεηαο, πνπ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, ην λεξφ θαη ηα θαχζηκα είλαη πνιχηηκα. Έλα βξέθνο 3 κελψλ, πνπ ηξέθεηαη κε γάια ζθφλε, ρξεηάδεηαη θαζεκεξηλά 1 lit λεξφ θαη 73 kg θαπζφμπια θάζε ρξφλν.

19 Σν γάια θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηνπ, ηαμηδεχνπλ ζε ζεκαληηθέο απνζηάζεηο πξηλ απφ ηελ ηειηθή ηνπ ζπζθεπαζία θαη μαλά κέρξη λα θηάζεη ζηνλ θαηαλαισηή. Π.ρ ην Δθνπαληφξ εηζάγεη γάια απφ ηηο ΗΠΑ, Ιξιαλδία, Διβεηία θαη Οιιαλδία. Η κεηαθνξά ηνπ εηδηθά ζε καθξηλέο ρψξεο πξνθαιεί άζθνπε κφιπλζε.

20 Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο γαιαθηνβηνκεραλίε ο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ραξηηνχ θαη άιισλ πιηθψλ γηα ηε δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.

21 ΠΩ ΟΙ ΑΓΔΛΑΓΔ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΜΟΛΤΝΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Σν κεζάλην είλαη ην δεχηεξν πην ζεκαληηθφ αέξην πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε γε. Σα αέξηα θαη ηα πεξηηηψκαηα ησλ αγειάδσλ παξάγνπλ 100 εθαηνκκχξηα ηφλνπο κεζαλίνπ θάζε ρξφλν: 20% ηεο νιηθήο εθπνκπήο ζηε γε.

22 Οη αγειάδεο ρξεηάδνληαη πεξίπνπ η.κ. βνζθνηφπηα ε θαζεκία. Έηζη δαζψδεηο πεξηνρέο κεηαηξέπνληαη ζε βνζθνηφπηα, νδεγψληαο, αχμεζε ησλ αεξίσλ θαη κείσζε ησλ δψσλ ησλ δαζψλ θαη ησλ θπηψλ ηνπ δάζνπο. Π.ρ γηα λα παξαζθεπαζηεί έλα θηιφ γάια ζθφλε ζην Μεμηθφ πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε βνζθνηφπη 12,5 η.κ. ηξνπηθνχ δάζνπο.

23 Σα πεξηζζφηεξα βξεθηθά γάιαηα έρνπλ ζαλ βάζε ηνπο ην αγειαδηλφ γάια. Οη γαιαθηνβηνκεραλίεο ζπαηαινχλ γε θαη θπζηθνχο πφξνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο

24 Σα δάζε ζηε Βξαδηιία θαίγνληαη θαη θαζαξίδνληαη γηα λα γίλνπλ θαιιηέξγεηεο ζφγηαο. Η ζφγηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηξνθή ησλ δψσλ θαη απνηειεί ηε βάζε γηα νξηζκέλα παηδηθά γάιαηα. Η θαιιηέξγεηα ηεο ζφγηαο απαηηεί πνιιά ιηπάζκαηα θαη αξδεχζεηο.

25

26

27

28 ΜΔ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο Μ.Θ.;

29 Σν κεηξηθφ γάια: παξάγεηαη ζηε ζσζηή πνζφηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κσξνχ, έλα αλψηεξν πξντφλ είλαη δηαζέζηκν ρσξίο θαλέλα θφζηνο.

30 δελ ρξεηάδεηαη ζπζθεπαζία θαη είλαη έηνηκν γηα ρξήζε ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία. δελ ρξεηάδεηαη λα ηαμηδέςεη κε δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα γηα λα θηάζεη ζηνλ θαηαλαισηή

31 Πεξλάεη αληηζψκαηα ζην κσξφ θαη έρεη άπεηξα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πγεία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ, βνεζάεη ζηελ πξφιεςε πνιιψλ αζζελεηψλ θαη επνκέλσο ππάξρεη θέξδνο απφ λνζνθνκεηαθά έμνδα θαη θάξκαθα.

32 Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΩΝ ΣΟΞΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΟ ΜΗΣΡΙΚΟ ΓΑΛΑ Λφγσ ηεο εθηεηακέλεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κεξηθά ηνμηθά ζηνηρεία, φπσο νη δηνμίλεο θαη ηα PCBs (polychlorinated biphenyls), έρνπλ βξεζεί ζε κεξηθά δείγκαηα Μ.Γ. Απηφ απνδεηθλχεη φηη νη δηάθνξεο ηνμηθέο νπζίεο βξίζθνληαη ζε φιε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Απηφ φκσο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί θφβν ψζηε λα απνηξέπεη ηεο κεηέξεο λα ζειάζνπλ δηφηη: Σα δσηηθά αληηζψκαηα πνπ πεξηέρεη ην Μ.Γ. αληηζηαζκίδεη ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνμηθέο νπζίεο.

33 Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ηπρφλ θίλδπλνη γηα ην κσξφ νθεηιφκελνη ζε ηνμηθέο νπζίεο, είλαη πην πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο παξά απφ ην ζειαζκφ.

34 Αλ θαη κηθξέο πνζφηεηεο ηνμηθψλ νπζηψλ ίζσο πεξηέρνληαη ζην Μ.Γ., ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζην ζψκα ηνπ κσξνχ δελ απμάλεηαη, γηαηί ηα κσξά απηά απμάλνπλ ξαγδαία ην βάξνο ηνπο. Όζν πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζειάδεη κηα κεηέξα, ηφζν κηθξφηεξα είλαη ηα επίπεδα ησλ ηνμηθψλ ζην γάια ηεο.

35 Σν γάια ζθφλε έρεη απνδεηρζεί φηη κπνξεί λα έρεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αινπκίλην θαη κφιπβδν θαη πνιιά απφ ηα άιια ζπζηαηηθά πνπ λα είλαη κνιπζκέλα απφ ηνμηθέο νπζίεο. Έρνπλ αλαθεξζεί αξθεηέο πεξηπηψζεηο κνιπζκέλνπ γάιαθηνο απφ δηνμίλεο, βαθηεξίδηα άιιεο ηνμίλεο θαη ξαδηελέξγεηα.

36

37

38

39

40 Δπίζεο αλαθέξεηαη ηειεπηαία φηη ζην ηερλεηφ γάια βξέζεθε έλα θαηλνχξγην κηθξφβην Enterobacter Sakarakii ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζαλαηεθφξα ινίκσμε εηδηθά ζε πξφσξα ή αζζελή κσξά.

41 ΠΩ ΜΠΟΡΔΙ Ο Μ.Θ. ΝΑ ΔΛΔΓΞΔΙ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΗ ΓΗ Μείσζε ηνπ παγθνζκίνπ πιεζπζκνχ ζα ζήκαηλε ιηγφηεξε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, εηδηθά αλ απηή ε κείσζε ζπλέβαηλε ζηηο βφξεηεο ρψξεο, φπνπ θάζε άηνκν θαηαλαιψλεη πνιιή πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη θπζηθνχο πφξνπο απφ φηη έλα άηνκν ζην Νφην.

42 Ο Μ.Θ. πξνιακβάλεη πεξηζζφηεξεο γελλήζεηο απφ νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αληηζχιιεςεο πνπ δελ απαηηεί θπζηθνχο πφξνπο, ζπζθεπαζία, ηαηξηθή ζπληαγή θηι.

43 ηελ Αθξηθή ν ζειαζκφο απνηξέπεη έλα κέζν φξν ηεζζάξσλ γελλήζεσλ αλά γπλαίθα ην Μπαγθιαληέο απνηξέπεη έλα κέζν φξν 6,5 γελλήζεσλ Μηα κειέηε ζηε Υηιή δηαπίζησζε φηη θακία απφ ηηο απνθιεηζηηθά ζειάδνπζεο γπλαίθεο δελ είρε κείλεη έγθπνο κέζα ζε έμε κήλεο απφ ηε γέλλεζε, έλαληη 72% ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ ζήιαδαλ.

44 ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΣΔΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ Η ΠΑΡΑΠΔΡΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Οη γαιαθηνβηνκεραλίεο πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηελ αλήζηθε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά.

45

46

47

48 Οη θπβεξλήζεηο νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ λφκνπο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ην Μ.Θ., παξέρνληαο δηεπθνιχλζεηο ζηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο Πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί απφ φινπο ν νηθνινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζειαζκνχ

49 Σέινο φζνη αζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πνπ έρεη ζρέζε κε ηε κεηέξα θαη ην παηδί, πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα πξνάγνπλ ην Μ.Θ., θαη νη πνιηηηθέο ησλ λνζνθνκείσλ λα δηακνξθσζνχλ ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηνπ WHO γηα ηε ζσζηή πξναγσγή, πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ ζειαζκνχ

50 Η θνηλσλία λα ιάβεη γλψζε φισλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ Μ.Θ.

51

52 ΘΗΛΑΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ην ζειαζκφ ζε νηθνγελεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν απνηεινχλ ζπάληα αληηθείκελν ζπδήηεζεο, εηδηθά ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ελψ ίζσο δελ έρεη δνζεί ηφζν κεγάιε έκθαζε θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο

53 Η πξναγσγή θαη ε ππνζηήξημε ηνπ Μ.Θ. είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο επελδχζεηο πγείαο γηα θάζε ρψξα

54

55 ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΟΦΔΛΗ Πιεξνθφξεζε ηεο θνηλσλίαο θαη παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ Μ.Θ. θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο ηερλεηήο δηαηξνθήο. Δθηίκεζε απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ ηεο αμίαο ηνπ Μ.Θ. ζαλ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο θαζνξηζκνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ γηα ην Μ.Θ. Δπελδχνληαο ζην Μ.Θ. επελδχνπκε ζηε κειινληηθή πγεία ηνπ έζλνπο

56 Σν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πξνζηαηεχεηαη θαη δελ μνδεχνληαη ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά μέλνπ γάιαθηνο Μείσζε ησλ εμφδσλ θαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο, πεξηζζφηεξν γεξά παηδηά

57

58 Δμνηθνλφκεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ζε χςνο δηζεθαηνκκπξίσλ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ γηα ηελ αγνξά ππνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη παηδηθψλ ηξνθψλ.

59 ΜΔΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηε Βξαδηιία φπνπ ε Ιαηξηθή πεξίζαιςε δελ είλαη εχθνια δηαζέζηκε έλα βξέθνο πνπ ηξέθεηαη κε Σ.Γ. είλαη 14 θνξέο πηζαλφηεξν λα πεζάλεη απφ έλα άιιν πνπ ζειάδεη, θαη ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο πηζαλφηεξν λα πεζάλεη απφ άιιν πνπ ηξέθεηαη κε κηθηή δηαηξνθή ε κηα κειέηε κηα νκάδα λεπίσλ πνπ ηξεθφηαλ κε Σ.Γ. είρε δαπάλεο $ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε έλα εμάκελν ελψ ν ίδηνο αξηζκφο λεπίσλ πνπ ζήιαδαλ είρε κφλν 4.000$

60 Μία έξεπλα ηνπ Kaiser-Permanente Health Maintenance ζηε Βφξεηα Καξνιίλα, έδεημε φηη ε formula θαηά Μ.Ο. είρε 1400$ επηπιένλ ην ρξφλν ηαηξηθά έμνδα ζε αληίζεζε κε ηα κσξά πνπ ζήιαδαλ. Αλ πάξεη θαλείο ηα 2.000$ πεξίπνπ πνπ ζα μφδεπε ζε βξεθηθφ γάια θαηά ηε βξεθηθή ειηθία ηνπ κσξνχ θαη ηα απνηακηεχζεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ κσξνχ. Μαδί κε έλα επηηφθην 9% ζα έρεη πάλσ απφ $. Όηαλ ην παηδί γίλεη 18. Ο ζειαζκφο κπνξεί λα βνεζήζεη λα πιεξψζεη γηα ηηο ζπνπδέο ζην θνιέγην επίζεο κπνξεί λα πιεξψζεη ηα έμνδα ελφο κήλα ζηε ΗAWAI.

61 Ο ΘΗΛΑΜΟ ΑΠΟΓΔΙΚΝΤΔΣΑΙ ΩΣΗΡΙΟ ΚΑΙ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΜΔΓΑΛΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ

62 Η επηινγή κηαο θνηλσλίαο λα απαξλεζεί ηα πνιιά νθέιε απφ ην Μ.Θ. κπνξεί λα ηεο ζηνηρίζεη αξθεηά

63 ΔΠΙΛΟΓΟ Ο ζειαζκφο δελ ζα ζέζεη ηέινο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ, αιιά αθξηβψο φπσο ν ζειαζκφο είλαη ε θαιχηεξε έλαξμε γηα ηα λενγέλλεηα, έηζη απηφο κπνξεί λα είλαη ε θαιχηεξε αξρή γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ θφζκνπ καο.

64

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ Ερευνητική Εργασία (PROJECT) Β λυκείου τμήμα project 4 με θέμα: ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 1. Διζαγυγή ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο απαζρφιεζε ν ηξφπνο πνπ ζα εξγαζηνχκε θέηνο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 11 ε ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ 26.09.15 ΘΥΠΡΑΠ ΡΠΝΚΑΘΑΠ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑ ΡI EIΛΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Ρα ζπκπιεξώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΩΟΣΔΥΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛΘΑΠΑ ΑΡΘΣΕΘΔΗ-ΥΡΗΣΟ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» 9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» Πεξηερόκελα ζειίδα Περίληψη 1 Πρόλογοσ 2 Ειςαγωγή 3 Μεθοδολογία 14 Ευρήματα 15 Επίλογοσ 19 Συμπεράςματα 20 Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ»

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ` Σποσδαστές: Δμπλιούκ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΛΟΤΒΡΟΤ ΦΡΔΗΓΔΡΗΚΖ Δπιβλέποςζα Καθηγήηπια: Αλεξάνδπα Υπιζηάπα ΘΔΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ. ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια Μπακάλη Μαλαματή copyright 2010, Μ. Μπαθάιε, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ ΑΘΖΝΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Οκήξνπ 34, Ν. κύξλε Σει. 210-9310767 Δπηκέιεηα έθδνζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες «Έρευνα ςτο Νομό Αττικόσ ςε ηλικύεσ 18 ϋωσ 64 ετών ςχετικϊ με τη ςυχνότητα υιοθϋτηςησ ανορθόδοξων διαιτών, την αποτελεςματικότητα τουσ και την αξιολόγηςη τουσ από το δεύγμα». ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΧΑΑΠΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν Γθέικπεζεο Άγγεινο Γξαθνπιέιεο Κσλζηαληίλνο Μπνπξηδίια Καιιηφπε ίκνπ Διπίδα Υάια Υξπζνχια Καζεγεηέο : 1. Παπιάθεο Γηάλλεο 2. Ακαξησηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Τη γη δεν ηην κληρονομήζαμε από ηοσς γονείς μας, ηη δανειζηήκαμε από ηα παιδιά μας». Γεκήηξεο παλόο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα