MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOURGELAS GREEK LAW UPDATE"

Transcript

1 MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη εξ αυτών την διαμόρφωση πλέον του Νομίμου Κατώτατου Μισθού με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος προειδοποίησης για την καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, ο οποίος δεν υπερβαίνει πλέον τους 4 μήνες, ενώ αλλαγές επέρχονται και στην καταβαλλόμενη αποζημίωση απολύσεως, με την καθιέρωση πλαφόν αποζημιώσεως ίσου με 12 μισθούς για εργαζόμενους μέχρι 16 έτη στον ίδιο εργοδότη και 1 επιπλέον μισθού που δεν θα υπερβαίνει ωστόσο τις 2000 Ευρώ,- για κάθε έτος επιπλέον των 16. Στις μισθολογικές μεταβολές πρέπει να σημειώσουμε και την αναστολή αυξήσεων λόγω ωριμάνσεων και της διακοπής της παροχής του επιδόματος γάμου. Περαιτέρω, εισάγονται βασικές μεταβολές τόσο στην διευθέτηση του εβδομαδιαίου ωραρίου όσο και στην κατάτμηση των ετήσιων αδειών, καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό πιο ευέλικτη την διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων. 2. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4052/2012, εξέδωσε στις 16 Νοεμβρίου 2012 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις αλλά και η διαδικασία λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). Labour Law - Employment 1. Salary changes By virtue of recent amendments to labor legislation, significant changes are introduced with regard to the employment status of employees in private sector. The most important change is that the minimum basic salary shall be, from now on, solely defined by Act of the Ministerial Council. Besides, a significant reduction of the notification term for the termination of employment agreements of indefinite time is provided through its limitation to a maximum 4 months term, whereas amendments are also introduced with regard to the indemnification for termination of employment agreements through setting out of a maximum indemnification equal to 12 months salaries for employees employed up to 16 years by the same employer, and one additional salary -not exceeding, however, the amount of 2000 Eurosper year of employment for those exceeding the 16th year of employment at the same employer. Within the framework of wages reductions, the suspension of automatic salary increases including ripening, as well as abrogation of wedding allowance shall also be mentioned. Finally, significant changes with regard to the settlement of weekly working hours as well as splitting of annual leave are introduced, leading to a most flexible working environment. 2. Temporary Employment Business The Greek Ministry of Labor, Social Security and Welfare, in order to implement the provisions of Law 4052/2012, issued on November, 16th, 2012 a Ministerial Decision, establishing the terms, conditions and the operation process of Temporary Employment Businesses (TEB). 1

2 Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, η Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη δραστηριότητα εκτός από την παροχή εργασίας από μισθωτούς σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης. Κατ εξαίρεση η επιχείρηση αυτή επιτρέπεται να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού γ) Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. According to the Ministerial Decision, the TEB is not allowed to perform any other activities besides providing employment to employees for another employer (indirect employer) in the form of temporary employment. Exceptionally, the TEB is allowed to perform the following activities: a) Mediation in finding jobs b) Evaluation or/and training of human resources c) Counseling and vocational orientation. Υποχρεώσεις Έμμεσου Εργοδότη Ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει αναλυτικά προγράμματα ωρών εργασίας στην αρμόδια επιθεώρηση και για τους προσωρινά απασχολουμένους σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σταθερό ωράριο εργασίας. Σε περίπτωση ανάγκης πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας, ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται αφενός στην υποβολή αντίστοιχου αιτήματος προς έγκριση άδειας υπερωριακής απασχόλησης από την οικεία επιθεώρηση, και αφετέρου στην κοινοποίηση του τελικώς πραγματοποιούμενου αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης στην επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις συμβάσεις τους, υπόχρεοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων είναι η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Φορολογικά Οι βασικότερες αλλαγές του νέου φορολογικούς νόμου 4110/2013 O νέος Ν. 4110/2013 επέφερε μια σειρά αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος, στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και σε άλλες διατάξεις. Ειδικότερα, το εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα φορολογείται πλέον σε δυο κλίμακες, ανάλογα με το συνολικό καθαρό εισόδημα του υπόχρεου από την παραπάνω πηγή (26% για συνολικό καθαρό εισόδημα μέχρι και 33% για το υπερβάλλον). Indirect Employer Obligations The indirect employer must submit to the relevant inspection authority the analytical working hour programs also for the temporary employees, if there is no fixed working hours schedule. In case of a need for overtime work, the indirect employer is obliged to ask the permission of the relevant authorities for approval, as well as to notify to the authorities the finally realized number of overtime hours in the temporary employment company. Unless otherwise specified in their contracts, the TEB and the indirect employer are liable jointly and in full for the payment of insurance contributions of the temporary employees. Taxation The main changes introduced by new Tax law 4110/2013 New Law 4110/2013 introduced a series of changes to income taxation, provisions of the VAT code and other provisions. In particular, the income from a one-man business or from a freelance business will from now on be taxed on two scales, depending on the total net income of the person subject to tax arising from this source (26% for total net income up to and 33% for the surplus amount). 2

3 Με τις ίδιες ως άνω κλίμακες φορολογούνται πλέον και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και οι άλλες οντότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 ενώ καταργείται για τα πρόσωπα αυτά η επιχειρηματική αμοιβή, όπου αυτή προβλέπονταν. Στην περίπτωση που οι παραπάνω εταιρίες και οντότητες τηρούν διπλογραφικά βιβλία και διανέμουν κέρδη, ο εφαρμοζόμενος συντελεστής φορολόγησης είναι ενιαίος (26%) ανεξαρτήτως του συνολικού καθαρού εισοδήματος των προσώπων αυτών, ενώ εφαρμόζεται επιπλέον και παρακράτηση φόρου 10% διανεμόμενα ποσά. Τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ) θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. O φόρος παρακράτησης που επιβάλλεται στις αμοιβές και/ή στα ποσοστά επί των κερδών των ΑΕ που λαμβάνουν με τη μορφή μπόνους («bonus») τα μέλη του ΔΣ, οι Διευθυντές ή το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της ΑΕ αυξάνεται σε ποσοστό 40%. O ίδιος συντελεστής (40%) εφαρμόζεται επίσης και στους τόκους προερχόμενους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές. Ωστόσο, ο φόρος παρακράτησης μειώνεται ως προς τα μερίσματα ή/και κέρδη που διανέμουν οι ΑΕ και ΕΠΕ σε ποσοστό 10%. Τα κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος μέλος και στις οποίες συμμετέχουν, απαλλάσσονται της φορολογίας και φορολογούνται μόνο εάν το αποθεματικό στο οποίο εμφανίζονται διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί. Επιπλέον ρυθμίζεται νομοθετικά η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου από τόκους καταθέσεων που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας στην αλλοδαπή. Επιπλέον προβλέπεται ότι το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι ημεδαπής ΑΕ σε περίπτωση εξαγοράς ή απόκτησης από αυτήν δικών της μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση κεφαλαίου υπόκειται σε φόρο 10% που παρακρατείται από την ΑΕ. Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κατά τη μεταβίβασή τους και συντελεστής φορολόγησης 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης μετοχών που αποκτώνται από The same scales will also apply to the taxation of unlimited and limited partnerships and other entities subject to tax as per article 2 par.4 of Law 2238/1994, whereas the business fee, whenever foreseen, is repealed. In case the aforementioned partnerships and other entities maintain double-entry books and distribute profits, the applicable tax rate is flat (26%) regardless of their total net income, whereas a tax withholding of 10% is further applied to the distributed amounts. Legal entities (SAs, LLCs) will from now on be taxed at a rate of 26% in their total taxable income. Withholding tax imposed on the fees and/or profits sharing received by board members, directors or/and the employees of SAs in the form of bonuses is increased to a tax rate of 40%. The same tax rate (of 40%) is also applied to the interests received from founder s shares and preference shares. However, the withholding tax is decreased to 10% in the case of dividends and/or profits distributed by Sociétés Anonymes (SA) and Limited Liability Companies. The profits collected by domestic SAs and LLCs deriving from companies with registered seats in other European member states and in which they participate, are exempt from tax and are taxed only if the reserve in which they are displayed is distributed or capitalised. It is also foreseen that the amount received by shareholders of domestic SAs in the event of a take-over or an acquisition of its own shares for the purpose of depreciation or capital reduction is subject to a tax of 10% withheld by the SA. A capital gains tax of 20% is imposed on shares of companies listed in the Stock Exchange during their transfer and a tax rate of 20% is applied on the amount arising from the difference between the purchase price and selling price of shares acquired after

4 O συντελεστής του παρακρατούμενου φόρου σε συμβάσεις ή πράξεις παραγώγων αυξάνεται σε 20%, ενώ ο συντελεστής παρακρατούμενου φόρου επί των τόκων καταθέσεων και πράξεων REPOS αυξάνεται σε ποσοστό 15%. Επιπλέον, ρυθμίζεται νομοθετικά η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου από τόκους καταθέσεων που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας στην αλλοδαπή. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις όπου με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, το εισόδημα από κινητές αξίες φορολογείται για πρώτη φορά σε δυο κλίμακες ανάλογα με το συνολικό καθαρό εισόδημα των δικαιούχων από αυτή την πηγή. Νέες διατάξεις εισάγονται και στις ενδοομιλικές συναλλαγές οι οποίες κωδικοποιούνται και αποκτούν πιο αυστηρό πλαίσιο. Αυτοτελή φορολόγηση αποκτούν πλέον τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων (ενοίκια), τα οποία θα φορολογούνται σε δυο κλίμακες, ήτοι 10% για εισόδημα μέχρι και 33% για το υπερβάλλον ποσό. Επιπλέον, ο νέος νόμος επιβάλλει φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις των ακινήτων που βαρύνει τον πωλητή. Το 2013 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν 1000 ευρώ ενώ για τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων το τέλος αυξάνεται στα 600 ευρώ. Η προβλεπόμενη από το Νόμο 3986/2011 απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού, παραμένει όπως ίσχυε. Προβλέπεται ότι η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 για τα φωτοβολταϊκά πάρκα εκπίπτει, ισόποσα μέσα σε μια πενταετία, από τα ακαθάριστα έσοδα και ισχύει από Καταργείται το ειδικό καθεστώς καθορισμού του αντικειμένου του φόρου και υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και οι οποίες πλέον φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Τhe rate of withholding tax imposed on contracts or derivative transactions is increased to 20%, whereas the withholding tax rate in terms of interests on bank accounts deposits and REPOS transactions is increased to 15%. Moreover, the procedure of payment of tax due from interests received on bank accounts deposits by individuals residents of Greece, is legally regulated. In addition to the abovementioned cases where the security holders tax liability is exhausted through the imposition of the withholding tax, the income from securities is taxed for the first time on two scales, depending on the security holders total net income arising from this source. New provisions are introduced with regard to intercompany transactions, which will be codified, acquiring a more rigorous framework. A separate independent taxation is applied to income arising from the lease of real estate property (rents), which will from now on be taxed on two scales, i.e. a tax rate of 10% for income up to and a tax rate of 33% for the surplus amount. Moreover, the new law imposes the capital gains tax on transfers of property, which is borne by the seller. In 2013, upon assessment of the tax declarations, freelancers shall pay a 650 Euros profession charge, companies shall pay 1000 Euros, while the charge for business branches shall be increased to 600 Euros. The exemption of payment of this charge provided by Law 3986/2011 remains in force. It is foreseen that the extraordinary solidarity levy of Law 4093/2012 regarding photovoltaic plants is deductible, in equal amounts over five years, from gross income and is valid from The special status of determination of the object of tax and the calculation of taxable income for banks and insurance companies and branches of foreign banks and insurance companies operating in Greece has been abolished and is now taxable according to general provisions. 4

5 Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα για την επιβολή Φ.Π.Α. στην εκμίσθωση χώρων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ειδικότερα. Εταιρείες Μείωση ελάχιστου ορίου κεφαλαίου για ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Στοχεύοντας στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (12/12/2012), με την οποία αναπροσαρμόσθηκε το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που είναι απαραίτητο για την ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στις ευρώ και ευρώ αντιστοίχως. Με την ίδια Πράξη το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στην κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των εταιριών στα επιμελητήρια, καθιστώντας προαιρετική τη σχετική πράξη από την 1 Ιανουαρίου Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά ότι το κόστος συνδρομής για τις ανώνυμες εταιρίες στα οικεία επιμελητήρια διαμορφώνεται σήμερα στα 450 ευρώ. Finally, the possibility is given to impose VAT on the rental of spaces for the exercise of professional activity in the framework of mixed agreements, in cases where the landlord wishes so, and submits to that effect a request, in accordance with the relevant procedure and the particular conditions foreseen. Company Law Reduction of minimum amount of share capital for the establishment of Sociétés Anonymes and Limited Liability Companies Aiming to improve the position of Greece in the global competitiveness ranking, an Act of Legislative Content was issued on December, 12, 2012, readjusting the minimum amount of the share capital that is necessary for the establishment of Sociétés Anonymes and Limited Liability Companies, to Euros and Euros respectively. By virtue of the same Act, the Ministry of Development proceeds to the abolition of the compulsory registration of companies at Chambers of Commerce, making the relative act optional as of January, 1st, It is worth mentioning that the cost for the subscription of Sociétés Anonymes at the relevant Chambers amounts today to 450 Euros. 5

6 Εμπορικό Δίκαιο 1. Σχέδιο νέου Αγορανομικού Κώδικα Την 12η Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για το νέο Αγορανομικό Κώδικα. Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών. Με το νέο Κώδικα δίδεται έμφαση σε σοβαρές παραβάσεις της προστασίας του καταναλωτή, όπως η νοθεία τροφίμων, η καταδολίευση σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ελλιπείς επισημάνσεις και τιμολογήσεις κλπ, με αυστηροποίηση των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Ενσωματώνεται επίσης το σύνολο των κανόνων για τις εκπτώσεις και προσφορές, ενώ εισάγεται πιο ευέλικτο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. 2. Νομοσχέδιο για Κεφαλαιαγορά Ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2013 η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), και τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), ενώ αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις του Κανονισμού της Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, βελτιώνεται το υφιστάμενο καθεστώς των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals) και αλλάζει το πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες προτάσεις. Ενέργεια Περιβάλλον 1. Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, που ολοκληρώθηκε την 14 Δεκεμβρίου 2012, σχέδιο νόμου για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα μέτρα που προτάθηκαν αποτελούν συνέχεια της πολιτικής του Υπουργείου για την διευκόλυνση υλοποίησης των ώριμων έργων Α.Π.Ε και την διατήρηση της ισχύος εκείνων των αδειών που έχουν προοπτική υλοποίησης καθώς και της αντιμετώπισης του θέματος του κορεσμού των δικτύων. Commercial Law 1. New planned Market Code bill On December 12, 2012 the public consultation for a draft bill of a new planned Market Code was completed. The draft bill aims to radically reform the legislation on the trading of products as well as service provision. The new planned Market Code bill emphasizes on serious infringements of consumer protection, such as the ones related to food safety, fraudulent practices in gas stations, insufficient product labeling and pricing etc., introducing harsher criminal and administrative sanctions. The whole system of regulatory stipulations on products sales discounts and offers is incorporated in the new Code, whereas the operating hours of stores become more flexible. 2. New Capital Market Bill On February 5, 2013 the public consultation for a new Capital Market draft bill was completed. The proposed stipulations aim to modify the current regulatory framework on Holding Companies (ΑΕΕΧ) and Securities and Investment Services Companies (AEPEY), whereas harsher sanctions for violations of the Greek Capital market Regulation Code are provided. Besides, improvements of the current rules on venture capitals, as well as modifications on the framework of Public Takeover Bids are also being introduced. Energy Environment 1. Μatters related to Renewable Energy The Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change introduced for public consultation, which was completed at December 14, 2012, a proposal for a draft law on matters related to Renewable Energy. The measures introduced were in line with the Ministry s policy to facilitate the implementation of those RES Projects that were mature and to maintain in force those licenses that have a prospect of being implemented, while on the other hand to address the matter of saturation of the network. 6

7 Οι παρακάτω είναι ορισμένες από τις διατάξεις που εισήγαγε η πρόταση ως τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για Α.Π.Ε (N.3468/ 2006): η ισχύς της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ορίσθηκε καταρχήν σε τρία (3) αντί τέσσερα (4) έτη, εισήχθη υποχρέωση του αιτούντος για χορήγηση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε και ΣΗΘΥΑ (με εξαίρεση σταθμούς Α.Π.Ε που εγκαθίστανται σε κτίρια) να υποβάλλει στον αρμόδιο διαχειριστή επιστολή κατ αρχήν ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση του σταθμού και εγγυητική επιστολή, τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράταση της άδειας εγκατάστασης, εισήχθη το δικαίωμα μεταβολής θέσης εγκατάστασης, καθορίζεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών (μέχρι 50Kw) στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξής τους. 2. Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ Τον Φεβρουάριο του 2013 θεσπίστηκε νόμος (Ν.4122/2013) αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2010/31/ΕΕ. Ο Νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για την μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων υφιστάμενων ή που ανακαινίζονται ριζικά, την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων καθώς και την υποχρέωση για κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. 3. Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (JI/ CDM) Το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, που ολοκληρώθηκε την 14 Δεκεμβρίου 2012, πρόταση Εγκυκλίου αναφορικά με δραστηριότητες των άρθρων 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (JI/ CDM). Με το εν λόγω σχέδιο επιχειρείται ο καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμμάτων Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation/ JI) και Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism/ CDM). The following are some of the stipulations introduced as an amendment to the current law on RES (L.3468/2006): the final Connection Proposal is set to be valid initially for a period of three (3) instead of four (4) years; it is being introduced an obligation of a party applying for a final Connection Proposal regarding RES and Co-production projects (with the exception of RES installed on buildings) to submit to the competent administrator a letter of the initial interest of a financial institution to finance the project and a bond; the terms and conditions for the extension of the installation license are amended; it is being introduced the right to change the location of installation of a RES project; the installation of small wind generators (up to 50Kw) is stipulated through the frame of Special Program for their Development. 2. Energy Performance of Buildings Harmonisation with Directive 2010/31/EC A law passed in February 2013 (L. 4122/2013) on energy performance of buildings in harmonization with the respective Directive 2010/31/EC. The law stipulates on, among others, the methodology of calculation of the energy performance of buildings, the minimum requirements for the energy performance of buildings which are new or totally renovated, the energy certification of buildings as well as the obligation of construction of quasi zero energy consumption buildings. 3. Approval of activities pursuant to articles 6 and 12 of the Kyoto Protocol (JI/ CDM) The Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change introduced for public consultation, which was completed at December 14, 2012, a proposal for a circular regarding the activities provided by articles 6 and 12 of the Kyoto Protocol (JI/ CDM). The proposal aims at defining the procedures for the implementation of the mechanisms of Joint Implementation (JI) and Clean Development (CDM). 7

8 4. Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί την 11 Μαρτίου 2013, τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ως το βασικό εργαλείο για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα εν λόγω νησιά. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στοχεύει στο να καθορίσει τις βασικές αρχές και τους κανόνες για την λειτουργία και διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των μη διασυνδεδεμένων νησιών λαμβάνοντας υπ όψιν και αντιμετωπίζοντας την πληθώρα των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν σε σχέση με τα διασυνδεδεμένα νησιά. 4. Operation Code of Non-connected Islands The Regulatory Authority for Energy (RAE) introduced for public consultation, which will be completed at March 11, 2013, a proposal for an Operation Code for the Non-connected Islands as the main tool for the opening of the Market of electric power to the said islands. Such an effort is being done for the first time in Greece and it aims at setting the main principles and rules for the operation of the electrical systems of the non-connected islands taking into consideration and addressing the numerous particularities they have in comparison to the connected islands. Παίγνια Πρόσφατες εξελίξεις για το νομικό πλαίσιο των τυχερών παιγνίων Με την από απόφασή του, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου στην αποκλειστική οργάνωση και εκμετάλλευση των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, θέτοντας παράλληλα όρια δια της υποβολής του «μονοπωλίου» αυτού σε αποτελεσματικό και αυστηρό έλεγχο. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΔΕΚ, η απελευθέρωση της αγοράς θα αντέβαινε στο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ως εκ τούτου το κράτος δεν υποχρεούται να ελευθερώσει την αγορά των τυχερών παιγνίων. Η απόφαση αυτή παραπέμπει στο Συμβούλιο της Επικρατείας την κρίση της ουσίας της υπόθεσης και «παγώνει» τη διαδικασία πώλησης του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά, προβλέπεται παράταση για την εγκατάσταση παιγνιομηχανών (VLTs) του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, 24 εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου θεωρείται ότι λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για τη «μεταβατική περίοδο» που ορίζει ο Ν. 4002/2011. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες αυτές ρητά εξαιρούνται της απαγόρευσης της εμπορικής επικοινωνίας και διαφήμισής τους για όσο διάστημα βρίσκονται στην «μεταβατική περίοδο». Gaming Recent developments on the legal framework of gaming By its Judgment of , the Court of Justice of European Union (CJEU) bestows the right of the Greek state on the exclusive organization and operation of gaming in Greece, while setting strict limits on this monopoly through an effective and strict monitoring schedule. According to this Judgment, the gaming liberalization would go against the basis of consumer protection; hence, the state is not obliged to liberalize the gaming market. Reference is also being made to Greek Supreme Administrative Court s (StE) competence to judge on the substance of this case and at the same time puts a halt to the sale process of OPAP S.A. (Organisation of Football Prognostics). Furthermore, the latest draft law of the Greek Ministry of Finance (MoF) on matters relating to capital market provides a time extension for OPAP S.A. to install VLTs gaming machines. Besides, 24 internet betting and gambling foreign companies are considered to be operating legally in Greece for the transitional period defined by Law 4002/2011. Moreover, these companies are expressly excluded from the prohibition of their commercial communication and advertising for the duration of this transitional period. 8

9 Διάφορα Δίκαιο Τουρισμού Την 29 Ιανουαρίου 2013 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις». Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Yπουργείου. Οι σημαντικότεροι στόχοι αφορούν τη σύσταση Παρατηρητηρίου Τουρισμού για την μελέτη και την αξιοποίηση σχετικών πορισμάτων, την αναδιάρθρωση του ιαματικού τουρισμού και την εισαγωγή νέων μορφών καταλυμάτων π.χ τουριστικές επαύλεις και ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας. Δίκαιο Τροφίμων και Ποτών Την 11 Φεβρουαρίου 2013 oλοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Στην πρώτη θεματική ενότητα του σχεδίου ενισχύεται η νομοθεσία αναφορικά με τους ανωτέρω τομείς και καθιερώνεται ένα ενιαίο σύστημα για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων. Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο κυρώσεων θεωρούνται οι σχετικές με την κατάσχεση υπό προϋποθέσεις των ακατάλληλων τροφίμων ή ζωοτροφών, την αναστολή ανάκληση των αδειών λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων/ ζωοτροφών και την προσωρινή αναστολή και ανάκληση άδειας μεταφορικού μέσου. Miscellaneous Tourism Law On January 29, 2013 the public consultation for the draft bill under the name Restructuring of Greek National Tourism Organization, reduction of administrative encumbrances, simplification of the procedures for the development of tourism entrepreneurship and other provisions of the Ministry of Tourism was completed. The draft bill aims at rationalizing and upgrading the quality of services provided by the Ministry. Some of the most significant objectives pertain to the establishment of a Tourism Observatory for the study and exploitation of the related conclusions, the restructuring of the thermal spring tourism as well as the introduction of a new kind of accommodations such as tourist villas and joint ownership hotels. Food and Beverage Law On February 11, 2013 the public consultation for the draft bill under the name Administrative measures, procedures and penalties in the fields of hygiene and safety of foods and animal feeds, of animal health and protection, the use of animal by-products and other provisions of the Ministry of Rural Development and Food was completed. In the first chapter of the draft bill, the legislation related to the above mentioned fields is amplified and a common regime for the enforcement of administrative measures and penalties is established. Some of the penalties provided for, such as the seizure -under conditions- of unsuitable foods and animal feeds, the suspension revocation of the licenses of the food / food-animal feeds business and the temporary suspension revocation of means of transport licenses, are considered of capital importance. 9

10 Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Εξελίξεις για τις ιδιωτικοποιήσεις Α. Αξιοποίηση Γης Ακίνητο στην Κασσιόπη Κερκύρας Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιοποίησης ακινήτου της Κασσιόπης στην Κέρκυρα. Business Opportunities Progress on Privatizations Α. Land Development Land plot in Kassiopi, Corfu Hellenic Republic Asset development Fund (HRADF) announces the conclusion of the international bidding process for the development of the land plot in Kassiopi area on the island of Corfu. Έκταση πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (Αθήνα) Ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2013 η Β φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Το ΤΑΙΠΕΔ έστειλε στους προεπιλεγμένους επενδυτές, που υπέγραψαν την απαραίτητη συμφωνία εμπιστευτικότητας, τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και τις λεπτομέρειες για την πρόσβαση στα τεχνικά και νομικά στοιχεία του έργου για την διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων. Ακίνητο στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας, Χαλκιδική Το ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης του ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ακίνητο στην περιοχή Αφάντου (Ρόδος) To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 21η Φεβρουαρίου 2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεξάρτητη αποτίμηση ακινήτου στην περιοχή Αφάντου, Ρόδου. Αστέρας Βουλιαγμένης Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος απηύθυνε την 16η Ιανουαρίου 2013 πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της «Αστήρ Βουλιαγμένης Α.Ε.». Former Athens Hellinikon airport area On January 15, 2013 Phase B of the bidding process for the development of Athens Hellinikon. HRADF issued eligible investors who had signed the necessary non-disclosure agreement a request for proposal, which includes instructions on the content and submission of their proposals. Land plot in Agios Ioannis Sithonia, Chalkidiki HRADF approved the launch of the process for the development of the land plot at Agios Ioannis Sithonia, Chalkidiki. Land plot in Afantou (Rhodes) HRADF announced on February 21, 2013 an invitation for submission of proposals to act as independent valuer in relation to the privatization of property in the area of Afantou, in the island of Rhodes. Astir Palace Hotel Vouliagmeni S.A. National Bank of Greece launched on January 16, 2013 an invitation to submit an expression of interest for the acquisition of a majority participation in the share capital of Astir Vouliagmenis S.A. 10

11 B. Υποδομές Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΕΥΑΘ) Το ΤΑΙΠΕΔ απηύθυνε την 21η Φεβρουαρίου 2013 την πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής επί της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΕΥΑΘ). B. Infrastructure Thessaloniki Water Supply & Sewerage SA (EYATH) HRADF launched on February 21, 2013 an invitation to submit an expression of interest for the acquisition of a stake in Thessaloniki Water Supply & Sewerage SA (EYATH) Γ. Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο Κρατικά Λαχεία To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 12η Δεκεμβρίου 2012 την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδωτικοποίησης των Κρατικών Λαχείων. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 1η Μαρτίου 2013 την έναρξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για 20 χρόνια. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 16η Iανουαρίου 2013 ότι και οι πέντε φορείς, που είχαν υποβάλει ενδεικτικές προσφορές για την αποκρατικοποίηση του Ομίλου ΔΕΠΑ, προχωρούν στην τελική φάση του διαγωνισμού. C. Corporate State lottery HRADF announced on December, 12, 2012 the completion of the privatization tender of the Greek State Lotteries. Horse Race Betting Organization (ODIE) HRADF announced on March, 1st, 2013 the launch of an international open tender for the grant of the exclusive right to organize and conduct mutual betting on horse races in Greece, for a period of twenty years. DEPA ( Public Gas Corporation SA ) HRADF announced on January, 16, 2013 that all five bidders who had previously submitted indicative offers for the privatization of DEPA ( Public Gas Corporation SA ) qualify to the next and final stage of the process 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 1) FIRST ITEM OF THE AGENDA Submission for approval of the Company and the Group Financial Statements,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης 1 Συµβουλίου Καθαρή µεταβολή του ΑΕΠ σε %, 2016 έναντι 2007 30 20 10 0-10 -20-30 Πηγή: ΝΤ 2 Η Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για ανταλλαγή πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47 -- 1 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Απριλίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1027674/303/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1107 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ - C L A I M F O R R E F U N D

A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ - C L A I M F O R R E F U N D ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE 1 ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1 st copy for the Hellenic Tax Authority A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Indirect Tax Update Issue 109A

Indirect Tax Update Issue 109A Indirect Tax Update Issue 109A 23 rd November 2015 Reduced VAT rate for the supply of gas (LPG) in cylinders The present update supplements Indirect Tax Update 109 circulated on 6 th October advising of

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 2238/1994, οι οποίες συνοψίζονται στα

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

13312/15 ΓΒ/γπ/ΕΚΜ 1 DGG 3 A

13312/15 ΓΒ/γπ/ΕΚΜ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0253 (NLE) 13312/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECO 129

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece Περίληψη Στο πλαίσιο της Δράσης Α.2. του προγράμματος προετοιμάστηκε και στάλθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής και ανάλυσης απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συμβολή στη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» Tο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών μετά από εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations March 2012 Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations Οn 23 March 2012 a new draft law of law was filed for vote with the Greek Parliament, which on the one hand introduces

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» Συλλογικός τόμος της ΕΕΤ υπό την επιμέλεια των Γκ. Χαρδούβελη και Χρ. Γκόρτσου Ιούλιος 2011 1 Α. Γενικές τάσεις: Η διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ 4172/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Οι Παροχές σε Είδος για τον Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας Νοέμβριος 2014

Οι Παροχές σε Είδος για τον Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας Νοέμβριος 2014 www.pwc.gr Οι Παροχές σε Είδος για τον Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας Νοέμβριος 2014 Περιεχόμενα Βασικές πληροφορίες φορολογίας εισοδήματος Σημαντικές Εξελίξεις Ανάλυση της ΠΟΛ. 1219/2014 Εξαιρέσεις 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του Δικαίου των Υδάτων όπως τη Διεθνή,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2014 Φορολογία ακινήτων Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων Νέο καθεστώς στη φορολογία της μεταβίβασης ακίνητων επιφέρουν οι διατάξεις του Ν.4254/2014 -που τροποποίησαν τον Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΙΠΕΔ Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων. Νοέμβριος 2013

ΤΑΙΠΕΔ Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων. Νοέμβριος 2013 ΤΑΙΠΕΔ Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων Νοέμβριος 2013 Το Ταμείο Tο Ταμείο Αξιοποίησης Iδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011, με βάση τον ν.3986/2011, με μετοχικό κεφάλαιο 30 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 8: Sources of Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Amendments to the Cyprus private yachts regime

Amendments to the Cyprus private yachts regime Indirect Tax update Issue 107 20 May 2015 Amendments to the Cyprus private yachts regime For any further clarifications you may have, please contact: Harry Charalambous Board Member Michael Grekas Senior

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα