MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOURGELAS GREEK LAW UPDATE"

Transcript

1 MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη εξ αυτών την διαμόρφωση πλέον του Νομίμου Κατώτατου Μισθού με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος προειδοποίησης για την καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, ο οποίος δεν υπερβαίνει πλέον τους 4 μήνες, ενώ αλλαγές επέρχονται και στην καταβαλλόμενη αποζημίωση απολύσεως, με την καθιέρωση πλαφόν αποζημιώσεως ίσου με 12 μισθούς για εργαζόμενους μέχρι 16 έτη στον ίδιο εργοδότη και 1 επιπλέον μισθού που δεν θα υπερβαίνει ωστόσο τις 2000 Ευρώ,- για κάθε έτος επιπλέον των 16. Στις μισθολογικές μεταβολές πρέπει να σημειώσουμε και την αναστολή αυξήσεων λόγω ωριμάνσεων και της διακοπής της παροχής του επιδόματος γάμου. Περαιτέρω, εισάγονται βασικές μεταβολές τόσο στην διευθέτηση του εβδομαδιαίου ωραρίου όσο και στην κατάτμηση των ετήσιων αδειών, καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό πιο ευέλικτη την διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων. 2. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4052/2012, εξέδωσε στις 16 Νοεμβρίου 2012 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις αλλά και η διαδικασία λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). Labour Law - Employment 1. Salary changes By virtue of recent amendments to labor legislation, significant changes are introduced with regard to the employment status of employees in private sector. The most important change is that the minimum basic salary shall be, from now on, solely defined by Act of the Ministerial Council. Besides, a significant reduction of the notification term for the termination of employment agreements of indefinite time is provided through its limitation to a maximum 4 months term, whereas amendments are also introduced with regard to the indemnification for termination of employment agreements through setting out of a maximum indemnification equal to 12 months salaries for employees employed up to 16 years by the same employer, and one additional salary -not exceeding, however, the amount of 2000 Eurosper year of employment for those exceeding the 16th year of employment at the same employer. Within the framework of wages reductions, the suspension of automatic salary increases including ripening, as well as abrogation of wedding allowance shall also be mentioned. Finally, significant changes with regard to the settlement of weekly working hours as well as splitting of annual leave are introduced, leading to a most flexible working environment. 2. Temporary Employment Business The Greek Ministry of Labor, Social Security and Welfare, in order to implement the provisions of Law 4052/2012, issued on November, 16th, 2012 a Ministerial Decision, establishing the terms, conditions and the operation process of Temporary Employment Businesses (TEB). 1

2 Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, η Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη δραστηριότητα εκτός από την παροχή εργασίας από μισθωτούς σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης. Κατ εξαίρεση η επιχείρηση αυτή επιτρέπεται να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού γ) Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. According to the Ministerial Decision, the TEB is not allowed to perform any other activities besides providing employment to employees for another employer (indirect employer) in the form of temporary employment. Exceptionally, the TEB is allowed to perform the following activities: a) Mediation in finding jobs b) Evaluation or/and training of human resources c) Counseling and vocational orientation. Υποχρεώσεις Έμμεσου Εργοδότη Ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει αναλυτικά προγράμματα ωρών εργασίας στην αρμόδια επιθεώρηση και για τους προσωρινά απασχολουμένους σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σταθερό ωράριο εργασίας. Σε περίπτωση ανάγκης πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας, ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται αφενός στην υποβολή αντίστοιχου αιτήματος προς έγκριση άδειας υπερωριακής απασχόλησης από την οικεία επιθεώρηση, και αφετέρου στην κοινοποίηση του τελικώς πραγματοποιούμενου αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης στην επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις συμβάσεις τους, υπόχρεοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων είναι η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Φορολογικά Οι βασικότερες αλλαγές του νέου φορολογικούς νόμου 4110/2013 O νέος Ν. 4110/2013 επέφερε μια σειρά αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος, στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και σε άλλες διατάξεις. Ειδικότερα, το εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα φορολογείται πλέον σε δυο κλίμακες, ανάλογα με το συνολικό καθαρό εισόδημα του υπόχρεου από την παραπάνω πηγή (26% για συνολικό καθαρό εισόδημα μέχρι και 33% για το υπερβάλλον). Indirect Employer Obligations The indirect employer must submit to the relevant inspection authority the analytical working hour programs also for the temporary employees, if there is no fixed working hours schedule. In case of a need for overtime work, the indirect employer is obliged to ask the permission of the relevant authorities for approval, as well as to notify to the authorities the finally realized number of overtime hours in the temporary employment company. Unless otherwise specified in their contracts, the TEB and the indirect employer are liable jointly and in full for the payment of insurance contributions of the temporary employees. Taxation The main changes introduced by new Tax law 4110/2013 New Law 4110/2013 introduced a series of changes to income taxation, provisions of the VAT code and other provisions. In particular, the income from a one-man business or from a freelance business will from now on be taxed on two scales, depending on the total net income of the person subject to tax arising from this source (26% for total net income up to and 33% for the surplus amount). 2

3 Με τις ίδιες ως άνω κλίμακες φορολογούνται πλέον και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και οι άλλες οντότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 ενώ καταργείται για τα πρόσωπα αυτά η επιχειρηματική αμοιβή, όπου αυτή προβλέπονταν. Στην περίπτωση που οι παραπάνω εταιρίες και οντότητες τηρούν διπλογραφικά βιβλία και διανέμουν κέρδη, ο εφαρμοζόμενος συντελεστής φορολόγησης είναι ενιαίος (26%) ανεξαρτήτως του συνολικού καθαρού εισοδήματος των προσώπων αυτών, ενώ εφαρμόζεται επιπλέον και παρακράτηση φόρου 10% διανεμόμενα ποσά. Τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ) θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. O φόρος παρακράτησης που επιβάλλεται στις αμοιβές και/ή στα ποσοστά επί των κερδών των ΑΕ που λαμβάνουν με τη μορφή μπόνους («bonus») τα μέλη του ΔΣ, οι Διευθυντές ή το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της ΑΕ αυξάνεται σε ποσοστό 40%. O ίδιος συντελεστής (40%) εφαρμόζεται επίσης και στους τόκους προερχόμενους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές. Ωστόσο, ο φόρος παρακράτησης μειώνεται ως προς τα μερίσματα ή/και κέρδη που διανέμουν οι ΑΕ και ΕΠΕ σε ποσοστό 10%. Τα κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος μέλος και στις οποίες συμμετέχουν, απαλλάσσονται της φορολογίας και φορολογούνται μόνο εάν το αποθεματικό στο οποίο εμφανίζονται διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί. Επιπλέον ρυθμίζεται νομοθετικά η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου από τόκους καταθέσεων που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας στην αλλοδαπή. Επιπλέον προβλέπεται ότι το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι ημεδαπής ΑΕ σε περίπτωση εξαγοράς ή απόκτησης από αυτήν δικών της μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση κεφαλαίου υπόκειται σε φόρο 10% που παρακρατείται από την ΑΕ. Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κατά τη μεταβίβασή τους και συντελεστής φορολόγησης 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης μετοχών που αποκτώνται από The same scales will also apply to the taxation of unlimited and limited partnerships and other entities subject to tax as per article 2 par.4 of Law 2238/1994, whereas the business fee, whenever foreseen, is repealed. In case the aforementioned partnerships and other entities maintain double-entry books and distribute profits, the applicable tax rate is flat (26%) regardless of their total net income, whereas a tax withholding of 10% is further applied to the distributed amounts. Legal entities (SAs, LLCs) will from now on be taxed at a rate of 26% in their total taxable income. Withholding tax imposed on the fees and/or profits sharing received by board members, directors or/and the employees of SAs in the form of bonuses is increased to a tax rate of 40%. The same tax rate (of 40%) is also applied to the interests received from founder s shares and preference shares. However, the withholding tax is decreased to 10% in the case of dividends and/or profits distributed by Sociétés Anonymes (SA) and Limited Liability Companies. The profits collected by domestic SAs and LLCs deriving from companies with registered seats in other European member states and in which they participate, are exempt from tax and are taxed only if the reserve in which they are displayed is distributed or capitalised. It is also foreseen that the amount received by shareholders of domestic SAs in the event of a take-over or an acquisition of its own shares for the purpose of depreciation or capital reduction is subject to a tax of 10% withheld by the SA. A capital gains tax of 20% is imposed on shares of companies listed in the Stock Exchange during their transfer and a tax rate of 20% is applied on the amount arising from the difference between the purchase price and selling price of shares acquired after

4 O συντελεστής του παρακρατούμενου φόρου σε συμβάσεις ή πράξεις παραγώγων αυξάνεται σε 20%, ενώ ο συντελεστής παρακρατούμενου φόρου επί των τόκων καταθέσεων και πράξεων REPOS αυξάνεται σε ποσοστό 15%. Επιπλέον, ρυθμίζεται νομοθετικά η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου από τόκους καταθέσεων που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας στην αλλοδαπή. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις όπου με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, το εισόδημα από κινητές αξίες φορολογείται για πρώτη φορά σε δυο κλίμακες ανάλογα με το συνολικό καθαρό εισόδημα των δικαιούχων από αυτή την πηγή. Νέες διατάξεις εισάγονται και στις ενδοομιλικές συναλλαγές οι οποίες κωδικοποιούνται και αποκτούν πιο αυστηρό πλαίσιο. Αυτοτελή φορολόγηση αποκτούν πλέον τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων (ενοίκια), τα οποία θα φορολογούνται σε δυο κλίμακες, ήτοι 10% για εισόδημα μέχρι και 33% για το υπερβάλλον ποσό. Επιπλέον, ο νέος νόμος επιβάλλει φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις των ακινήτων που βαρύνει τον πωλητή. Το 2013 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν 1000 ευρώ ενώ για τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων το τέλος αυξάνεται στα 600 ευρώ. Η προβλεπόμενη από το Νόμο 3986/2011 απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού, παραμένει όπως ίσχυε. Προβλέπεται ότι η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 για τα φωτοβολταϊκά πάρκα εκπίπτει, ισόποσα μέσα σε μια πενταετία, από τα ακαθάριστα έσοδα και ισχύει από Καταργείται το ειδικό καθεστώς καθορισμού του αντικειμένου του φόρου και υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και οι οποίες πλέον φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Τhe rate of withholding tax imposed on contracts or derivative transactions is increased to 20%, whereas the withholding tax rate in terms of interests on bank accounts deposits and REPOS transactions is increased to 15%. Moreover, the procedure of payment of tax due from interests received on bank accounts deposits by individuals residents of Greece, is legally regulated. In addition to the abovementioned cases where the security holders tax liability is exhausted through the imposition of the withholding tax, the income from securities is taxed for the first time on two scales, depending on the security holders total net income arising from this source. New provisions are introduced with regard to intercompany transactions, which will be codified, acquiring a more rigorous framework. A separate independent taxation is applied to income arising from the lease of real estate property (rents), which will from now on be taxed on two scales, i.e. a tax rate of 10% for income up to and a tax rate of 33% for the surplus amount. Moreover, the new law imposes the capital gains tax on transfers of property, which is borne by the seller. In 2013, upon assessment of the tax declarations, freelancers shall pay a 650 Euros profession charge, companies shall pay 1000 Euros, while the charge for business branches shall be increased to 600 Euros. The exemption of payment of this charge provided by Law 3986/2011 remains in force. It is foreseen that the extraordinary solidarity levy of Law 4093/2012 regarding photovoltaic plants is deductible, in equal amounts over five years, from gross income and is valid from The special status of determination of the object of tax and the calculation of taxable income for banks and insurance companies and branches of foreign banks and insurance companies operating in Greece has been abolished and is now taxable according to general provisions. 4

5 Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα για την επιβολή Φ.Π.Α. στην εκμίσθωση χώρων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ειδικότερα. Εταιρείες Μείωση ελάχιστου ορίου κεφαλαίου για ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Στοχεύοντας στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (12/12/2012), με την οποία αναπροσαρμόσθηκε το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που είναι απαραίτητο για την ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στις ευρώ και ευρώ αντιστοίχως. Με την ίδια Πράξη το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στην κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των εταιριών στα επιμελητήρια, καθιστώντας προαιρετική τη σχετική πράξη από την 1 Ιανουαρίου Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά ότι το κόστος συνδρομής για τις ανώνυμες εταιρίες στα οικεία επιμελητήρια διαμορφώνεται σήμερα στα 450 ευρώ. Finally, the possibility is given to impose VAT on the rental of spaces for the exercise of professional activity in the framework of mixed agreements, in cases where the landlord wishes so, and submits to that effect a request, in accordance with the relevant procedure and the particular conditions foreseen. Company Law Reduction of minimum amount of share capital for the establishment of Sociétés Anonymes and Limited Liability Companies Aiming to improve the position of Greece in the global competitiveness ranking, an Act of Legislative Content was issued on December, 12, 2012, readjusting the minimum amount of the share capital that is necessary for the establishment of Sociétés Anonymes and Limited Liability Companies, to Euros and Euros respectively. By virtue of the same Act, the Ministry of Development proceeds to the abolition of the compulsory registration of companies at Chambers of Commerce, making the relative act optional as of January, 1st, It is worth mentioning that the cost for the subscription of Sociétés Anonymes at the relevant Chambers amounts today to 450 Euros. 5

6 Εμπορικό Δίκαιο 1. Σχέδιο νέου Αγορανομικού Κώδικα Την 12η Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για το νέο Αγορανομικό Κώδικα. Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών. Με το νέο Κώδικα δίδεται έμφαση σε σοβαρές παραβάσεις της προστασίας του καταναλωτή, όπως η νοθεία τροφίμων, η καταδολίευση σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ελλιπείς επισημάνσεις και τιμολογήσεις κλπ, με αυστηροποίηση των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Ενσωματώνεται επίσης το σύνολο των κανόνων για τις εκπτώσεις και προσφορές, ενώ εισάγεται πιο ευέλικτο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. 2. Νομοσχέδιο για Κεφαλαιαγορά Ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2013 η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), και τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), ενώ αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις του Κανονισμού της Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, βελτιώνεται το υφιστάμενο καθεστώς των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals) και αλλάζει το πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες προτάσεις. Ενέργεια Περιβάλλον 1. Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, που ολοκληρώθηκε την 14 Δεκεμβρίου 2012, σχέδιο νόμου για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα μέτρα που προτάθηκαν αποτελούν συνέχεια της πολιτικής του Υπουργείου για την διευκόλυνση υλοποίησης των ώριμων έργων Α.Π.Ε και την διατήρηση της ισχύος εκείνων των αδειών που έχουν προοπτική υλοποίησης καθώς και της αντιμετώπισης του θέματος του κορεσμού των δικτύων. Commercial Law 1. New planned Market Code bill On December 12, 2012 the public consultation for a draft bill of a new planned Market Code was completed. The draft bill aims to radically reform the legislation on the trading of products as well as service provision. The new planned Market Code bill emphasizes on serious infringements of consumer protection, such as the ones related to food safety, fraudulent practices in gas stations, insufficient product labeling and pricing etc., introducing harsher criminal and administrative sanctions. The whole system of regulatory stipulations on products sales discounts and offers is incorporated in the new Code, whereas the operating hours of stores become more flexible. 2. New Capital Market Bill On February 5, 2013 the public consultation for a new Capital Market draft bill was completed. The proposed stipulations aim to modify the current regulatory framework on Holding Companies (ΑΕΕΧ) and Securities and Investment Services Companies (AEPEY), whereas harsher sanctions for violations of the Greek Capital market Regulation Code are provided. Besides, improvements of the current rules on venture capitals, as well as modifications on the framework of Public Takeover Bids are also being introduced. Energy Environment 1. Μatters related to Renewable Energy The Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change introduced for public consultation, which was completed at December 14, 2012, a proposal for a draft law on matters related to Renewable Energy. The measures introduced were in line with the Ministry s policy to facilitate the implementation of those RES Projects that were mature and to maintain in force those licenses that have a prospect of being implemented, while on the other hand to address the matter of saturation of the network. 6

7 Οι παρακάτω είναι ορισμένες από τις διατάξεις που εισήγαγε η πρόταση ως τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για Α.Π.Ε (N.3468/ 2006): η ισχύς της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ορίσθηκε καταρχήν σε τρία (3) αντί τέσσερα (4) έτη, εισήχθη υποχρέωση του αιτούντος για χορήγηση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε και ΣΗΘΥΑ (με εξαίρεση σταθμούς Α.Π.Ε που εγκαθίστανται σε κτίρια) να υποβάλλει στον αρμόδιο διαχειριστή επιστολή κατ αρχήν ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση του σταθμού και εγγυητική επιστολή, τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράταση της άδειας εγκατάστασης, εισήχθη το δικαίωμα μεταβολής θέσης εγκατάστασης, καθορίζεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών (μέχρι 50Kw) στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξής τους. 2. Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ Τον Φεβρουάριο του 2013 θεσπίστηκε νόμος (Ν.4122/2013) αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2010/31/ΕΕ. Ο Νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για την μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων υφιστάμενων ή που ανακαινίζονται ριζικά, την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων καθώς και την υποχρέωση για κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. 3. Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (JI/ CDM) Το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, που ολοκληρώθηκε την 14 Δεκεμβρίου 2012, πρόταση Εγκυκλίου αναφορικά με δραστηριότητες των άρθρων 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (JI/ CDM). Με το εν λόγω σχέδιο επιχειρείται ο καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμμάτων Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation/ JI) και Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism/ CDM). The following are some of the stipulations introduced as an amendment to the current law on RES (L.3468/2006): the final Connection Proposal is set to be valid initially for a period of three (3) instead of four (4) years; it is being introduced an obligation of a party applying for a final Connection Proposal regarding RES and Co-production projects (with the exception of RES installed on buildings) to submit to the competent administrator a letter of the initial interest of a financial institution to finance the project and a bond; the terms and conditions for the extension of the installation license are amended; it is being introduced the right to change the location of installation of a RES project; the installation of small wind generators (up to 50Kw) is stipulated through the frame of Special Program for their Development. 2. Energy Performance of Buildings Harmonisation with Directive 2010/31/EC A law passed in February 2013 (L. 4122/2013) on energy performance of buildings in harmonization with the respective Directive 2010/31/EC. The law stipulates on, among others, the methodology of calculation of the energy performance of buildings, the minimum requirements for the energy performance of buildings which are new or totally renovated, the energy certification of buildings as well as the obligation of construction of quasi zero energy consumption buildings. 3. Approval of activities pursuant to articles 6 and 12 of the Kyoto Protocol (JI/ CDM) The Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change introduced for public consultation, which was completed at December 14, 2012, a proposal for a circular regarding the activities provided by articles 6 and 12 of the Kyoto Protocol (JI/ CDM). The proposal aims at defining the procedures for the implementation of the mechanisms of Joint Implementation (JI) and Clean Development (CDM). 7

8 4. Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί την 11 Μαρτίου 2013, τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ως το βασικό εργαλείο για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα εν λόγω νησιά. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στοχεύει στο να καθορίσει τις βασικές αρχές και τους κανόνες για την λειτουργία και διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των μη διασυνδεδεμένων νησιών λαμβάνοντας υπ όψιν και αντιμετωπίζοντας την πληθώρα των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν σε σχέση με τα διασυνδεδεμένα νησιά. 4. Operation Code of Non-connected Islands The Regulatory Authority for Energy (RAE) introduced for public consultation, which will be completed at March 11, 2013, a proposal for an Operation Code for the Non-connected Islands as the main tool for the opening of the Market of electric power to the said islands. Such an effort is being done for the first time in Greece and it aims at setting the main principles and rules for the operation of the electrical systems of the non-connected islands taking into consideration and addressing the numerous particularities they have in comparison to the connected islands. Παίγνια Πρόσφατες εξελίξεις για το νομικό πλαίσιο των τυχερών παιγνίων Με την από απόφασή του, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου στην αποκλειστική οργάνωση και εκμετάλλευση των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, θέτοντας παράλληλα όρια δια της υποβολής του «μονοπωλίου» αυτού σε αποτελεσματικό και αυστηρό έλεγχο. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΔΕΚ, η απελευθέρωση της αγοράς θα αντέβαινε στο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ως εκ τούτου το κράτος δεν υποχρεούται να ελευθερώσει την αγορά των τυχερών παιγνίων. Η απόφαση αυτή παραπέμπει στο Συμβούλιο της Επικρατείας την κρίση της ουσίας της υπόθεσης και «παγώνει» τη διαδικασία πώλησης του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά, προβλέπεται παράταση για την εγκατάσταση παιγνιομηχανών (VLTs) του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, 24 εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου θεωρείται ότι λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για τη «μεταβατική περίοδο» που ορίζει ο Ν. 4002/2011. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες αυτές ρητά εξαιρούνται της απαγόρευσης της εμπορικής επικοινωνίας και διαφήμισής τους για όσο διάστημα βρίσκονται στην «μεταβατική περίοδο». Gaming Recent developments on the legal framework of gaming By its Judgment of , the Court of Justice of European Union (CJEU) bestows the right of the Greek state on the exclusive organization and operation of gaming in Greece, while setting strict limits on this monopoly through an effective and strict monitoring schedule. According to this Judgment, the gaming liberalization would go against the basis of consumer protection; hence, the state is not obliged to liberalize the gaming market. Reference is also being made to Greek Supreme Administrative Court s (StE) competence to judge on the substance of this case and at the same time puts a halt to the sale process of OPAP S.A. (Organisation of Football Prognostics). Furthermore, the latest draft law of the Greek Ministry of Finance (MoF) on matters relating to capital market provides a time extension for OPAP S.A. to install VLTs gaming machines. Besides, 24 internet betting and gambling foreign companies are considered to be operating legally in Greece for the transitional period defined by Law 4002/2011. Moreover, these companies are expressly excluded from the prohibition of their commercial communication and advertising for the duration of this transitional period. 8

9 Διάφορα Δίκαιο Τουρισμού Την 29 Ιανουαρίου 2013 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις». Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Yπουργείου. Οι σημαντικότεροι στόχοι αφορούν τη σύσταση Παρατηρητηρίου Τουρισμού για την μελέτη και την αξιοποίηση σχετικών πορισμάτων, την αναδιάρθρωση του ιαματικού τουρισμού και την εισαγωγή νέων μορφών καταλυμάτων π.χ τουριστικές επαύλεις και ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας. Δίκαιο Τροφίμων και Ποτών Την 11 Φεβρουαρίου 2013 oλοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Στην πρώτη θεματική ενότητα του σχεδίου ενισχύεται η νομοθεσία αναφορικά με τους ανωτέρω τομείς και καθιερώνεται ένα ενιαίο σύστημα για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων. Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο κυρώσεων θεωρούνται οι σχετικές με την κατάσχεση υπό προϋποθέσεις των ακατάλληλων τροφίμων ή ζωοτροφών, την αναστολή ανάκληση των αδειών λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων/ ζωοτροφών και την προσωρινή αναστολή και ανάκληση άδειας μεταφορικού μέσου. Miscellaneous Tourism Law On January 29, 2013 the public consultation for the draft bill under the name Restructuring of Greek National Tourism Organization, reduction of administrative encumbrances, simplification of the procedures for the development of tourism entrepreneurship and other provisions of the Ministry of Tourism was completed. The draft bill aims at rationalizing and upgrading the quality of services provided by the Ministry. Some of the most significant objectives pertain to the establishment of a Tourism Observatory for the study and exploitation of the related conclusions, the restructuring of the thermal spring tourism as well as the introduction of a new kind of accommodations such as tourist villas and joint ownership hotels. Food and Beverage Law On February 11, 2013 the public consultation for the draft bill under the name Administrative measures, procedures and penalties in the fields of hygiene and safety of foods and animal feeds, of animal health and protection, the use of animal by-products and other provisions of the Ministry of Rural Development and Food was completed. In the first chapter of the draft bill, the legislation related to the above mentioned fields is amplified and a common regime for the enforcement of administrative measures and penalties is established. Some of the penalties provided for, such as the seizure -under conditions- of unsuitable foods and animal feeds, the suspension revocation of the licenses of the food / food-animal feeds business and the temporary suspension revocation of means of transport licenses, are considered of capital importance. 9

10 Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Εξελίξεις για τις ιδιωτικοποιήσεις Α. Αξιοποίηση Γης Ακίνητο στην Κασσιόπη Κερκύρας Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιοποίησης ακινήτου της Κασσιόπης στην Κέρκυρα. Business Opportunities Progress on Privatizations Α. Land Development Land plot in Kassiopi, Corfu Hellenic Republic Asset development Fund (HRADF) announces the conclusion of the international bidding process for the development of the land plot in Kassiopi area on the island of Corfu. Έκταση πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (Αθήνα) Ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2013 η Β φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Το ΤΑΙΠΕΔ έστειλε στους προεπιλεγμένους επενδυτές, που υπέγραψαν την απαραίτητη συμφωνία εμπιστευτικότητας, τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και τις λεπτομέρειες για την πρόσβαση στα τεχνικά και νομικά στοιχεία του έργου για την διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων. Ακίνητο στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας, Χαλκιδική Το ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης του ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ακίνητο στην περιοχή Αφάντου (Ρόδος) To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 21η Φεβρουαρίου 2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεξάρτητη αποτίμηση ακινήτου στην περιοχή Αφάντου, Ρόδου. Αστέρας Βουλιαγμένης Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος απηύθυνε την 16η Ιανουαρίου 2013 πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της «Αστήρ Βουλιαγμένης Α.Ε.». Former Athens Hellinikon airport area On January 15, 2013 Phase B of the bidding process for the development of Athens Hellinikon. HRADF issued eligible investors who had signed the necessary non-disclosure agreement a request for proposal, which includes instructions on the content and submission of their proposals. Land plot in Agios Ioannis Sithonia, Chalkidiki HRADF approved the launch of the process for the development of the land plot at Agios Ioannis Sithonia, Chalkidiki. Land plot in Afantou (Rhodes) HRADF announced on February 21, 2013 an invitation for submission of proposals to act as independent valuer in relation to the privatization of property in the area of Afantou, in the island of Rhodes. Astir Palace Hotel Vouliagmeni S.A. National Bank of Greece launched on January 16, 2013 an invitation to submit an expression of interest for the acquisition of a majority participation in the share capital of Astir Vouliagmenis S.A. 10

11 B. Υποδομές Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΕΥΑΘ) Το ΤΑΙΠΕΔ απηύθυνε την 21η Φεβρουαρίου 2013 την πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής επί της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΕΥΑΘ). B. Infrastructure Thessaloniki Water Supply & Sewerage SA (EYATH) HRADF launched on February 21, 2013 an invitation to submit an expression of interest for the acquisition of a stake in Thessaloniki Water Supply & Sewerage SA (EYATH) Γ. Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο Κρατικά Λαχεία To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 12η Δεκεμβρίου 2012 την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδωτικοποίησης των Κρατικών Λαχείων. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 1η Μαρτίου 2013 την έναρξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για 20 χρόνια. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) To ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την 16η Iανουαρίου 2013 ότι και οι πέντε φορείς, που είχαν υποβάλει ενδεικτικές προσφορές για την αποκρατικοποίηση του Ομίλου ΔΕΠΑ, προχωρούν στην τελική φάση του διαγωνισμού. C. Corporate State lottery HRADF announced on December, 12, 2012 the completion of the privatization tender of the Greek State Lotteries. Horse Race Betting Organization (ODIE) HRADF announced on March, 1st, 2013 the launch of an international open tender for the grant of the exclusive right to organize and conduct mutual betting on horse races in Greece, for a period of twenty years. DEPA ( Public Gas Corporation SA ) HRADF announced on January, 16, 2013 that all five bidders who had previously submitted indicative offers for the privatization of DEPA ( Public Gas Corporation SA ) qualify to the next and final stage of the process 11

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Financial Statements Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands

Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JULY - DECEMBER 2012 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Since April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM Law4050/ 201 2:Gr e e kbondhol de rac t FOREWORD Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where possible, the terms of Law 4050/2012 using terminology

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

+ art & business 10+1. axiaplus.gr

+ art & business 10+1. axiaplus.gr axiaplus.gr.. 88 10+1... + art & business. INVITATION FOR SUBMISSION OF PROPOSALS TO ACT AS INDEPENDENT VALUATOR TO THE HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND IN RELATION TO THE GRANTING OF THE MUTUAL

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τα θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος (17/10) και της Συμβουλευτικής Οίνου (18/10) στις Βρυξέλλες.

ΘΕΜΑ: Τα θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος (17/10) και της Συμβουλευτικής Οίνου (18/10) στις Βρυξέλλες. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 211/799 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα