ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213"

Transcript

1 ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΖΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ (Ύττό των Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 1958) (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου) Καί έτεροι σαφείς αποδείξεις περί της ακέφαλου παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, ώς συγκροτήματος αντικανονικού, άντεκκλησιαστικοϋ καί άντορθοδόξου, μή φέροντος τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας τοϋ Χρίστου Των ανωτέρας οϋτως*ώς αληθώς εχόντων, θά ήθέλαμε νά έρωτήσωμεν τους ιθύνοντας τήν άκέφαλον παράταειν τού πρ. Φλωρίνης, περί της υποστάσεως καιί ιδιότητος της έν λόγω παρατάξεως των, πώς ούτοι έννοαϋσιν αυτήν. Διότι μετά τάς ανωτέρω σαφείς αληθείας, γεννώνται εϊς ι ίνας αυθορμήτως έε απορίας καί αμφιβολίας τά κάτωθι ερωτήματα: Ή ακέφαλος παράταεις τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τι είδους συγκρότημα είναι; Εις ποίαν Έκκλησίαν ανήκει; Ποίας κατηγορίας Εκκλησία είναι; Πόθεν αϋτη έσχεν; Είναι αυτοκέφαλος Εκκλησία; Είναι ΌρθόδοΕσν ή καινοτόμον Πατριαρχεϊον; Είναι αυτή αϋτη ή ΌρθόδοΕος Εκκλησία; Ή μήπως είναι εκκλησία ανεξάρτητος, ή νέα τις εκκλησία, ίδιας δημιουργίας καί κατασκευής; "Ω σκληρά πραγματικότης, ώ πικρά αλήθεια! Είναι θλιβερά ή άπάντησις εις τά αδυσώπητα ταϋτα ερωτήματα, τήν οποίαν όφείλομεν χάριν της αληθείας έν συνεχεία πάντων τωγ ανωτέρω νά εϊπωμεν. ί Ή περί ης ό λόγος ακέφαλος παράτοεις. δέν φαίνεται νά είναι Αυτοκέφαλος Εκκλησία, καί δή ΌρθόδοΕος, διότι είναι πράγματι ακέφαλος. Ού μόνον άνευ "Αρχιεπισκόπου, άλλ' άνευ ούδενός Επισκόπου! Πατριαρχεϊον ΌρθόδοΕον, επίσης δέν είναι, διότι δέν έχει, όχι μόνον Πατριάρχην, άλλ" οϋτε ένα Έπίσκσπον. Τι δθεν είναι; Μήπως άραγε είναι μεμονωμένον άθροισμα χριστιανών, ανήκον εις τήν ΌρθόδοΕον Έκικλησίαν; Οϋτε τοϋτο δύναται κστ' ά- κρίβειαν νά συμβαίνη. 1) Διότι ή μερίς αϋτη είναι ακέφαλος, άνευ Επισκόπου. 2) Διότι ποία είναι ή Εκκλησία εις τήν οποίαν αϋτη ανήκει; Ποϋ ευρίσκεται; Καί πώς άπεκόπη"ταύτης; Διατί είναι χωρισμένη, καί δέν υ- ποτάσσεται, καί δέν ενώνεται μέ αυτήν; 3) Διότι εις ούδεμίαν γνωστήν

2 214 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Έκκλησίαν ανήκει, καί παρ' ουδεμίας Εκκλησίας ώς οικεία αναγνωρίζεται: Οϋτε ύπό της καινοτόμου Νεοημεραλογιτικής, οϋτε ύπό της Μνημονευούσης Παλαιοημερολογιτικής, οϋτε ύπό της Εκκλησίας των ΓΟΧ. Τί όθεν είναι ή ποράαταξις αϋτη; Ποίον προέλευσιν, ποίαν οντότητα, ;οίαν ιδιότητα έχει; Μήπως είναι ανεξάρτητος, αυτοτελής, ιδιοτελής "Εκκλησία; "Αλλά τότε δέν θά ανήκει εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν, διότι ανεξάρτητοι "Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δέν υπάρχουν. Διότι αϊ ανεξάρτητοι θεωρούνται αιρετικοί, σχισματικοί, κακόδοξοι. Τί επιτέλους είναι ή παράταξις αϋτη; Μήπως είναι Προτεσταντική Παρασυναγωγή; Μήπως είναι Ποπαδολαϊκή, ή Παπαδοκρατική "Εκκλησία;... Λέγουσί τίνες, ότι ή έν λόγω ακέφαλος παράταξις, ώς "Εκκλησία, διοικείται εκ τίνων λαϊκών καί κληρικών, άνευ Επισκόπου, καί έκ τίνος έξ αυτών «Επιτροπής» τήν οποίαν άποκαλοϋσιν: «Ή πνευματική ημών ηγεσία». Έτεροι επίσης λέγουσι: Τό περί ου ό λόγος συγκρότημα, είναι μέν όρθόδοξον ώς προς τά άλλα δόγματα της "Ορθοδοξίας, πλην τοϋ δόγματος περί ένότητος της "Εκκλησίας, άλλ' είναι άκέφαλον. Κοί πάν άκέφαλον σώμα, είναι νεκρόν, είναι αυτόχρημα πτώμα... Είναι κατ" άλλην έκδοχήν, κόσμος σκοτεινός άνευ ήλιου. Ουρανός άνευ φωστήρων... Ή παράταξις του πρ. Φλωρίνης είναι μία ιδιόρρυθμος ποίμνη, αποτελούμενη κατά τό πλείστον ύπό αγρίων κριών κιαί προβάτων, άνευ ούδενός ποιμένος... Είναι μία κυψέλη μελισσών, άνευ βασιλίσσης αποτελούμενη έκ πολλών κηφήνων, καί έκ πολλών αγρίων μελισσών, αλλά κιαιί έκ πολλών σφηκών έτι, και έξ ολίγων μόνον έργαιίδων μελισσών καιταδεδικασμένη άνεΐι ηγεσίας εις άφευκτον διάλυσιν. είς άπώλειαν, εις άφανισμόν. Ή μετά τήν προσαρμογήν τού Ν. Ημερολογίου δεκαετής περίοδος, καθ' ήν οι Παλαιοημερολογΐται Γ.Ο.Χ. δέν; εΐχον αμεσον πνευματική ν έπαφήν μετ' ούδενός Επισκόπου Οι ιθύνοντες τό ύπό τοϋ πρ. Φλωρίνης άναλγήτως έγκαταλειφθέν ύπ" αύτοϋ άκέφαλον κ;αί νεκρόν σώμα, προβάλλουσι πολλά καί διάφορα σαθρά καί γελοία επιχειρήματα, διό νά υποστηρίξουν τό άκέφαλον της παρατάξεως των, διό νά άποδείξοιυν, ότι τάχα, υπάρχουν περιπτώσεις κιατά τάς όποιας, δυνατοί έν σώμα, νά είναι άκέφαλον, άνευ δηλονότι κεφαλής, εγκεφάλου και νοός... Καί ώς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, άβαοιανίστως προβάλλουσι τήν α- μέσως μετά τήν προσαρμογήν τοϋ Νέου Ημερολογίου συγκεχυμένην καί ταραχώδη έκείνην περίοδον, καθ" ην οι ΓΟΧ Πολαιοημερολογϊται, δέν εϊχον τάχα "Επισκόπους. "Αλλ" ή περίπτωσις αϋτη, ποραβαλλομένη προς τά πραγματικά σϊτια τά διιατηροϋντα έπί τόσα έτη άκέφαλον τήν τάλαινα ππράταξιν. τοϋ πρ. Φλωρίνης, είναι ασύγκριτος. Διότιι τό σχίσμα τότε, δέν έγένετο αυτομάτως. Παρήλθον έτη διά νά έπισημοπαιηθή: Μετά τήν έκραγεΐσαν βόμβαιν της προσαρμογής τοϋ Νέου Ημερολογίου, επήλθε σύγχυσις καί ακαταστασία εις τάς τάξεις των πιστών. Εις τήν συγκεχυμένην δέ κοί άκαθόριστον ταύτην κατάστασιν, ορθό-

3 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 215 δοξοι "Αρχιερείς έλογίζοντο, ού μόνον οι μή άποδεχθέντες την καινοτομίαν Παλαιοημερολογϊται, αλλά καί όσοι έκ των Επισκόπων διεμαρτύροντο κατά της καινοτομίας, καί ήγωνί οντο προς συγκρότησιν Συνόδου διά τήν έπαναφοράν τοϋ Πατρίου Εορτολογίου, ασχέτως έάν σκοπίμως δέν έχωρίσθησαν. Καί όταν μετά τά αλλεπάλληλα ορθόδοξα κηρύγματα ημών, τά δίκην «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» ήρχιοε νά έκκαθαρί^ηται σαφώς ή κατάστασις, κοί ώφειλον οι αρχιερείς νά καθορίσωσιν έκαστος τήν θέσιν του, ν' όποικηρύξωσιν επισήμως τήν καινοτομήσασαν έκκλησίαν, τότε έπισημοποιήθη τό Σχίσμα, ότε ώκσνόμησεν ό Θεός τήν έξοδον εις τόν αγώνα των τριών Αρχιερέων, διά νά χειροτονήσωοιν επισκόπους έκ της ύμης τών ΓΟΧ διά νά διατηρηθή οϋτω εις τήν Έκκλησίαν ή Αποστολική διαδοχή. Διαφέρει άρα πολύ ή τότε περίοδος, άπό τήν περίοδον της ακαταστασίας της παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, συνεπεία της οποίας μένει αϋτη έπί τόσα έτη όλως διόλου αδικαιολογήτως ακέφαλος, παρανόμως, άντικανονιικώς, άντεκκλησιαστικώς καί άντορβοδόξως. Όταν άλλως τε εις μίαν ποίμνην πολλών προβάτων, έπιπέσουν έν ώρα νυκτός καί σκότους βαθύτατου, λύκοι, βαρείς, καί άλλα μεν έκ τών προβάτων καί τών ποιμένων κατασπαραχθώσιν υπό τών θηρίων, άλλα δέ διασκορπισθώσιν ένθεν κακεϊθεν, ουδείς ούνατισι νά κατηγορήση τά τυχόν μείναντα έπί τίνα καιρόν άνευ ποιμένος πρόβατα. Διότι λόγω της συγχύσεως καί τοϋ σκότους της νυκτός, δέν ήτο δυνατόν, όχι μόνον νά συγκεντρωθώσιν έπί τό αυτό ποιμένες καίί πρόβατα, άλλ' ουδέ καν νά γνωρίσωσιν οι ποιμένες τά ίδια πρόβατα, καί ταϋτα τους οικείους ποιμένας. "Ενώ ή άνευ ούδενός ποιμένος ποκ,ϊλη ποίμνη τοϋ μακαρίτου πρ. Φλωρίνης, ή αποτελούμενη άπό διάφορα κοπάδια προβάτων λογικών (ό Θεός νά τά κάμη λογικά) κριών, άμνάδων καί αμνών, καί λοιπών, διανύει είρηνικήν καί όμαλήν περίοδον, ώστε νά μή δικαιολογήται απολύτως καθόλου ή παντελής έλλε»ψις ποϋμένων, καί κανονικής μάνδρας. Μετά τόν θάνατον τοΰ ποιμένος αυτής, ώφειλον ν" άνεύρουν καί α- κολουθήσουν κάποιον ποιμένα. "Ας μή είπωσιν ότι δέν ύπήρχεν ουδέ υ- πάρχει πουθενά "Ορθόδοξος ποιμήν. Διότι τότε ή λογική θά τά άποκηρύ- Εη ώς μή λογιΐκά, καί ώς μή ανήκοντα εις τά διάφορα λογικά ποίμνια τοϋ Χρίστου, τά όποια ουδέποτε έμειναν, ή θά μείνουν ποτέ άνευ ποιιμένος. ΔΓΟΤΙ ποίμνη Χρίστου λεγομένη, άνευ ποιμένος, οϋκ έστι τοϋ "Αρχιποίμενος Χρίστου. Λέγεται ότι τά διάφορα ανωτέρω ποικίλα κοπάδια τοϋ πρ. Φλωρίνης, έσυνήθισαν?ώντα κατ" ιδίαν, καί δέν έχουν ανάγκην ποιμένων. Καί αυτός είναι ό λόγος διά τόν όποιον δέν έχουν, διότι δέν θέλουν νά υποταχθούν εις ποιμένα διά τινας απωτέρους λόγους οϋς άποσιωπώμεν... Τί νά τόν κάμ,ωσιν άλλως τε τόν ποιμένα, έφ' όσον καί όταν εϊχον ούτε τόν έλογάριιιαζον καθόλου, καί ούδεμίαν έποίουν προς αυτόν ύποταγήν καί ύπαικοήν, ^ώντα ανυπότακτα, ιδιόρρυθμα καί ατίθασα, διαιτώμενα ώσιπερ αϊγαγροι (ωσάν αγρίμια) κατά τά θελήματα των κατά τάς ορέξεις των, καί κατά τά σκιρτήματα της καρδία^ των. Λέγεται επίσης, ότι συνεπεία της ανωτέρω ακαταστασίας της ποίμνης του, άπήλθεν κατά τό δη λεγόμενον, «μιά ώρα άρχί τ ερα» εις τόν άλλον κόσμον, έξ υπερβολικής θλίψεως. Καί ότι εϊς λόγοο διό τόν όποιον

4 216 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ούτος δεν κατέστησεν εις αυτούς ποιμένας, ουδέ ένα διάδοχόν του, είναι τά ανωτέρω αίτια, ή ανταρσία, και ανυπακοή των άγριων προβάτων του. Διότι δέν έκατώρθωσε νά τά ϋποτάξη, δέν ήδυνήθη νά τά συμμα εύση. Διότι έκοστον κοπάδιον, καί έκαστον πρόβατον εξαιρέσει ολίγων τινών καί ιδία τά προεξάρχοντα των άλλων ήτο αύτοκέφαλον, και άκέφαλον, άτίδασον, ίδιόρρυθμον, θεληματάρικον, περιπλανώμενον καί βόσκον όπου ήθελε, καί όπως ήθελε, δίκην αίγάγρου, ώς άνευ ποιμένος, άνευ Ε- πισκόπου. Καί διά τούτο, προς τιμωρίαν αυτών τά άφησεν έρημα καί έγκαταλελειμένα άνευ ποιμένος. Διότι οϊ Ιερείς του, οϋτε τότε ήθελαν, οϋτε τώρα* θέλουν νά υπαχθούν και υποταχθούν εις ένιαίαν έκκλησιασπκήν διοίκησιν Αρχιερέων κιατά τους Ιερούς Κανόνας. Θέλουν νά ζώσιν ανεξάρτητοι, αυτοκέφαλοι, κοί ακέφαλοι (και φυσικά άμυαλοι, διότι μυαλά άνευ κεφαλής δέν υπάρχουν). Διό καί αποφεύγουν σκοπίμως ν' άναγνωρίσωσιν ώς κανονικούς Αρχιερείς τους ύπό τοϋ πρ, Βρεσθένης Ματθαίου άναδειχβέντος, προβάλλοντες τήν δήθεν ακυρότητα τής χειροτονίας αυτών. Διότι έάν ήθελον νά αποκτήσουν κεφαλήν, νά υποταχθούν κατά τους Ιερούς Κανόνας εις "Επίσκοπον, θά εϊχον ήδη ϋποταχθή πρό ετών, αν όχι εις τους υπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Επισκόπους, αλλά εις κάποιον άλλον. 'Αλλ' έως πότε ακέφαλοι; Έως πότε παραλογισμό! καί παιδαριώδη παίγνια έν τοις ού παικτοϊς; Απαιτείται νομί^ομεν καί όλίγη οοβορότης, όλίγη συναίσθησις, όλίγη έντροπή, όλίγη διάκρισις, όλίγη σύνεοις, όλίγη λογική. Διότι ιδού, έκ τοϋ περί ού πρόκειται ακέφαλου σώματος, τοϋ ήδη οικτρού πτώματος, εξέρχονται μύδροι αποκρουστικών οσμών, άρξομένης ήδη οπό πολλού καιίροϋ τής άποσυνθέσεως αύτρϋ... Ανάγκη όθεν κατεπείγουσα συντόμων καί σύννομων ενεργειών, μετά κλαυθμών καί δακρύων, καί όδυρμών, καί ενθέρμων προς Κύριον ευχών, ουχί προς θεραπείαν νοσοϋντος σώματος; αλλά προς άνάσταοιν νεκροϋ πλέον σώματος, μάλλον όζοντος άποκρουοτικώς πτώματος!... Περί τοϋ μεγάλου Δόγματος της ένότητος της Εκκλησίας Ούαί καί άλλοίμονον εις τους υπαιτίους Σχίσματος εις τήν Έκκλησίαν τοϋ Χρίστου Γίνονται φεϋ; αυτόχρημα αντίχριστοι, όργανα τοΰ Σατανά, χείρονες φονέων καί ειδωλολατρών, καί ύποστήσονται δίκην μείζονα των σταυρωτών τοϋ Χριστού, καί των άπ' αιώνος απάντων άσεβων καί αιρετικών Διά πάνταις τους γνησίους "Ορθοδόξους χριστιανούς, ή ένατης τής Εκκλησίας εϊναιι Δόγμα πίστεως. Διότι κατά τό έννατον άρθρον τοϋ Ίεροΰ Συμβόλου τής 'Ορθοδόξου ημών Πίστεως, ή Εκκλησία τοϋ Χριστού είναι άδιιαίρετος, Μία Άγια Καθολική κοί Αποστολική, έν σώμα, έν Πνεύματι Άγίω ένωμένον. Περί τοϋ Δόγματος τούτου λέγει ή συγκροτηθέϊσα έν Κωνσταντίνουπόλει Σύνοδος κατά τό 1850 προς άνακιήιρυξιν ώς Αυτοκέφαλου, τής Έκκλησίας τής Ελλάδος: «Σήμερον ή χάρις τοϋ Αγίου Πνεύματος ήμσς συνήγαγε... Ίνα τήν τής "Εκκλησίας ενότητα, ήτις ώς Δόγμα πίστεως παρά των ανέκαθεν ευσεβών προαιρουμένων πρεσβεύεται καί ομολογείται...». Κατά τήν συγκροτηθείσαν έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλην τοπικήν Σύνοδον έπί Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου, ήτις έξέδωκε τόν Τό-

5 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 217 μον της ενώσεως, οί τήν είρήνην της Εκκλησίας φυγαδεύοντες καί διασπώντες τήν τοϋ Πνεύματος ενότητα, ούτε τοΰ Χρισ^οΰ, οϋτε της Εκκλησίας ούτοϋ είσίν γνήσιοι μαοηταί, οπαδοί και οικείοι «Ό Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός και Θεός, τοίς έουτοϋ Μαβηταϊς και Άποστόλοις, καί τοϊς όσοι μετ' εκείνων αειοι γεγόνασι της Έκκληοίας σύτοϋ, έεαίρετον τίνα κλήρον τήν είρήνην κατέλειπε" τούτο γνώρισμα παρεχόμενος τοϊς οίκείοις της προς αυτόν οίκειότητος, έν τω συνδέσμω της ειρήνης σφιγγομενους μή τήν τοϋ πνεύματος διοσπώσιν ενότητα... ταύτην κατέλιπε τήν κληρονομίαν, τό εϊρηνεύειν έν άλλήλοις. Κοί ού τούτο μόνον, αλλά καί τό είρήνην άγειν έτερους προς εαυτούς στασιάζοντας...». Μέγα όθεν Δόγμα ή ένότης της Εκκλησίας. Διότι ό σκοπός της ενανθρωπήσεως τοϋ Κυρίου, είναι ή έν Πνεύματι Άγίω ένότης των διεστώτων, ή ειρήνη, ή αγάπη, ή ομόνοια, ή αλήθεια, ή δικαιοσύνη, ή σωτηρία τών ανθρώπων. «Χριστός υπέρ ημών έοταυρώθη καί θάνατον ήνεγκε, καί ετάφη, καί ανέστη (Α' Θεσ. ε' 14), ίνα τους μακράν και τους πόρρω διεστώτας ενοποίηση" (Έφεσ. β' 17). " ν βάπτισμα, κοί μίαν πίσπν (Έφιεσ. δ' 5), καί μίαν Καθολικήν καί Άποστολικήν Έκκλησΐαν θεοπρεπώς συστησάμενος. Τοϋτο της τοϋ Χριστού προς ανθρώπους επιδημίας τό κεφάλοιον. Τούτο της άκρος εκείνης καί άφατου κενώσεως τό κατόρθωμα. Ό τούτων τι διοσπάν, κοί κατατέμνει έπιχειρών», είτε δυσεβεστάτης αφέσεως έ- ρωτι, είτε σχισματικής μανίας φυσήματι, ό τοιούτος κατά της οικονομίας Χριστού παρατάττεταιΐ, κατά της κοινής σωτηρίας οπλίζεται, προς τήν ε- κείνου πραζιν άντικαθίσταται, και της προς αυτόν συνάφειας άπορρηγνύμενος, καί τοϋ Κυριαικοϋ Σώματος της Εκκλησίας διασπώμενος, τή τοϋ αντικειμένου μοίρα συντάσσεται, καί τά μέλη αυτού της νύμφης Εκκλησίας άποσπαράίας, μέλη της πόρνης παρασυναγωγής όπεργάζεαι.» (Τοϋ "Αγίου Φωτίου τοϋ Μεγάλου. "Ομιλία α' κατά αιρέσεων). Τήν φρικτήν ταύτην άλήθειαν, ας τήν άκούσωμεν άπαντες μετά φρίκης. "Ας τήν ακούσουν, ού μόνον οι Νεοημερολογϊται καί Μνημονεύοντες, αλλά καί αυτοί οι γνήόιοι ΌρθόδοΕοι Χριστιανοί, "ιδιαιτέρως ας τήν ακούσουν οι διάφοροι αρχηγοί κοί άργηγίσκοι της παρατάξεως τοΰ πρ. Φλωρίνης. Διότι πάντες οι όπωοδήποτε προσκρούοντες εις τό Μέγα Δόγμα της ένότητος της "Εκκλησίας, συντάσσονται μετά τοΰ Σατανά, καί γίνονται δργανα αύτοϋ. Τ'ίνονται φεϋ! είτε έν γνώσει, είτε έν αγνοία, αντίχριστοι (!!!). «Προς τόν τοΰ κόσμου ηγεμόνα (τόν Σατανά) τρέχει, όστις άπό της άγία<; ένότητος διαφωνεί. Πίονα ολοκαυτώματα άνίειοι τω διαβόλω, ό τήν Έκκλησΐαν καταθλίβων» (Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου σελ 967). «"Ακρα εστί πονηρία τό Σχίσμα, τοϋ φόνου καί της είδωλολατρείας δεινότερον... Οί γάρ Σχισματικοί είσίν αντίχριστοι» (αυτόθι). «Πας σχισματικός όστις διαιρεί τήν "Εκκλησίαν τοΰ Θεοϋ διά τοΰ Σχίσματοο, καί διαρρήγνυσι τό Σώμα τοϋ Χριστού, εστίν αντίχριστος» (Άγ. Αύγουοτίνου. Αυτόθι). «Οι τήν Εκκλησίαν τοϋ Χρίστου σχίζοντες, ενδύονται κατάραν ώς ίμάτιον, καί άναθέματι καθυποβάλλονται». (Της έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης τοπικής Συνόδου κατά τό 1848). Οϊ σχϊ2οντες τήν Έκκλησΐαν τοϋ Χριστού «μείζονα τών σταυρωτών τοϋ Χριστού ύποστήσονται δίκην καί τών άπ' αιώνος απάντων ασεβών καί αιρετικών» (Άγιου Μάρκου τοϋ Ευγενικού. Δοκίμιον ιστορικόν σ. 137).

6 218 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ούαί όθεν καί άλλοι μόνον εις πάντας τους οπωσδήποτε υπαιτίους Σχίσματος έν τη Εκκλησία τοϋ Χριστού. Καί εϊναιΐ ωσαύτως αναλόγως ένοχοι, ού μόνον οϊ. υπαίτιοι, οί δημιουργοί δηλονότι τοϋ Σχίσματος, αλλά καί όσοι, τούτου δημισυργηθέντος άνευ της υπαιτιότητας αυτών, συντελούν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την διατήρηοιν αύτοΰ, διό της συνεργασίας καί συμπρόσευχής αυτών μετά των κυρίως υπαιτίων καί υπευθύνων αύτοΰ. Κατόπιν τούτων, απάντων ένοχοι τοϋ σχίσματος θέλουσι θεωρηθή ουχί μόνον οί δημιουργήσαντες τό σχίσμα εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν τοϋ Χρίστου, άλλα καί οί δυνάμενοι νά συμβάλλωσιν εις τήν άρσιν τοϋ σχίσματος τούτου καί μή πράττοντες αυτό, αποβλέποντες εις άλλους σκοτεινούς αθέμιτους σκοπούς, ξένους προς τήν Όρθοδοξίαν. Οί τοιούτο θά ήτο προτιμότερον νά μήν έγεννώντο, παρά νά φέρωσι τήν άμαρτίαν ταύτην, ην ουδέ αίμα μαρτυρίου τήν εξαλείφει, κατά τόν Ιερόν Χρυσόοτομον. ' Καί όμως, ύπάρχουσι πολλοί τοιαύτην ίδέον, πίστιν καί ύπόληψιν έ- χοντες δι" εαυτούς, και έν τη πραγματικότητι εϊναι ένοχοι Σχίσματος, καί κατά συνέπειαν αυτόχρημα αντίχριστοι, οπαδοί τοϋ Σατανά. Ανάγκη συνεπώς μεγίστης προσοχής, διότι οϊ έν γνώσει, καί οί έν άγνοια ένοχοι, εις τό περί ου ό λόγος Σχίσμα, είναι πολλοί. Ιδιαιτέρως ας προβέξωμεν απόντες οί άκολουθοϋντες τήν παράταξιν τοϋ πρ. Φλωρίνης, διότι εξαιρέσει ολίγων τινών, είναι άπαντες κατά τό μάλλον καί ήττον ένοχοι, βάσει των έν λόγω τριών κατηγοριών. Οί μεν ώς δημιουργοί τοΰ σχίσματος, οϊ δέ ώς συνευδακοϋντες καί βοηθοϋντες εις τήν διοτήρησιν αύτοϋ, οί δέ ώς άδιαφοροΰντες διά τήν άρσιν αύτοΰ. "Ας έεετάση όθεν έκαστος εαυτόν, διότι δέν πρόκειται περί σχίσματος ενός ευτελούς ιματίου, ενός υποδήματος. "Αλλά πρόκειται περί φοθεροϋ εγκλήματος, περί Σχίσματος εις τήν Έκκλησίαν τοϋ Χριστού, περί αντιχριστιανικού διαμελισμού τοϋ Σώματος τού Χρίστου. Δυστυχώς διανύομεν έποχήν χαλεπωτάίτην, καθ' ην οί πολλοί τά τοιαύτα ολέθρια Σχίσματα της απώλειας, εις ουδέν λογίζονται, θεωροΰντες ταϋτα ώς ασήμαντα, ώς μηδαμινά, ώς σχίσμα φύλλου εφημερίδος. Ουδείς έε αυτών φοβείται,, ουδείς τρέμείΐ καί άγωνια, «μήπως είναι ή μήπως γίνη ένοχος τοιούτου Σχίσματος, μήπως πρόσκρουση εις τό μέγα Δόγμα της ένότητος της Εκκλησίας. Ουδείς έξ αυτών πιστεύει καί τρέμει πρό της τρομερός καί φοβερός πραγματικής αληθείας, καθ' ην ουδέ αϊμο μαρτυρίοΐ! δύναται νά σώση τόν ϋπαίτιον Σχίσματος έν τη Εκκλησία. Διά τόν τοιούτον ύπαίτιον, διά πάντα δηλονότι.άποοχιζόμενον έκ της ένότητος, ή άποσχϊζοντα έτερον άνευ άποχρώντος λόγου, διά πάντα προσκρούοντα εις τήν ενότητα της Εκκλησίας, ουδέν προς σωτηρίαν όφελος" Οΰτε ράσα, οϋτε κομβοσχοίνια, οϋτε ερημική καί ασκητική 2ωή, οϋτε καιτοικία εις σπήλαια, εις τρώγλας, καί τάς όπάς της γής, οϋτε νηστεϊαι καί άγρυπνίαιΐ, οϋτε κλαυθμοί καί δάικρυα, οϋτε όδυρμοί καί κοπετοί, οϋτε φεο! αίμα μαρτυρίου. Τοϋτο διακηρύσσει ό Θείος Χρυσόστομος λέγων: «Ουδέν οϋτως παροξύνει τόν Θεόν, ώς τήν Έκκληαίαν διαιρεοήναι. Καν μυρία ώμεν έργοσάμενοι καλά, των τό Σώμα αύτοΰ διατεμνόντων, οϋκ έλάττονα δώσωμιεν οίκην, ει τό πλήρωμα κατατέμνοντες τό Έκκλησιαστικόν... Ουδέ μαρτυρίου αίμα δύνασθαι έξαλείφειν τήν άμαρτίαν ταύτην... Διά τοϋτο λέγω καί διαμαρτύρομαι, ότι τοϋ εις αϊρεσιν έμπεσείν, τό

7 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗ2 ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 219 τήν Έκκλησίαν σχϊσοι, οϋκ έλαττόν έστι κακόν» ("Ομιλία ια' προς Έ- φεσοίυς). Τριοιμακρατηθώμεν άρα άπαντες έκ της φρικτής ταύτης αληθείας. Διότι πράγματι, οι υπαίτιοι Σχίσματος έν τη "Εκκλησία τοϋ Χρίστου, γίνονται όργανο τοϋ Σατανά, γίνονται οπαδοί, ύπηρέται και σύμμαχοι αύταΰ, Γίνονται χείρονες φονέων καί ειδωλολατρών, και ύποστήσονται δίκην μεκονα των σταυρωτών τοϋ Χρίστου, και απάντων των άπ" αιώνος άσεβων κιαϊ αιρετικών, ώς θεομάχοι, ώς αντίχριστοι (!!!) Απαιτείται συναγερμός απάντων των έπιποθούντων τήν ενότητα της Εκκλησίας προς αρσιν τοϋ ανωτέρω Σχίσματος Εις εισέτι σοβαρός λόγος διά τόν οποίον όφείλομεν οϊ πάντες νά κινηθώμεν όσον οίον τε τάχιογ πάση δυνάμει προς αρσιν, τοϋ έμφιλοχωροϋντος εις τάς τάζεις τών Παλαιοημερολογιτών της Ελλάδος όλεθρίου Σχίσματος, είναι τό γεγονός ότι κατά τόν έρχόμενον Νοέμβριον, θά συ- Ζητηθή υπό της καιίνοτόμου "Ιεραρχίας τό Ήμερολογιακόν ζήτημα, μέ άντικειμενικόν σκοπόν, ώς πληροφορούμεθα, τήν πάταειν καί διάλυσιν τών διηιρημένων Παλαιοημερολογιτών. Καί ναι μέν, έν τοιαύτη περιπτώσει, εις κέντρα θά λακτήσωσιν οι καινοτόμοι, άλλ" ή λογική καί ή σύνεσις, επιβάλλει, έν όψει της τοιαύτης συζητήοεως, όπως άπαντες οι Παλαιοημερολογΐται της Ελλάδος σπεύσωσι καί ένωθώσι κοί συσπειρωθώσιν έν Πνεύματι Άγίω, ίνα διά της μεγάλης δυνάμεως της ενότητας των, δώσωοι μάλλον ούτοι καίριον πλήγμα κιατά της καινοτόμου "Εκκλησίας, πορά νά λάβωσι παρ" αότής τοιοϋτον, ώς διηρημένοιι καί άσύντακτοι. Ή περαιτέρω διοτήρησις τοϋ έν λόγω Σχίσματος, είναι, όσον άφορα τήν χειροτονίαν "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου, άπό κανονικής καί δογματικής απόψεως, παντάπασιν αδικαιολόγητος, ώς έν /ιάσι τοϊς ανωτέρω σαφώς άπεδείζομε. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει έδαικολουθήσεως τοϋ Σχίσματος, θά είναι ένοχοι της διατηρήσεως αύτοϋ, άπαντες οι άκολουβοϋντες τήν παράταξιν τοΰ πρ. Φλωρίνης. Καί παρίσταται συνεπώς επείγουσα καί επιτακτική ή ανάγκη, όπως έκαστος έκ τών αποτελούντων τήν παράταξιν ταύτην, καθορίση σακρώς τήν θέαιν του. "Οσοι όθεν πιστεύουν: α) "Οτι ή καινοτόμος "Εκκλησία, διά της προσαρμογής τοϋ Νέου Ημερολογίου εκτός άλλων σοβαρών κανονίκών καί δογματικών λόγων κατέστη σχισματοαιρετιική, άνευ της άγιαστικής χάριτος, κτλ. και 6) "Οτι ή χειροτονία τών ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Ματθαίου άναδειχθέντων "Επισκόπων είναι έγκυρος οφείλουν οι τοιούτοι καί υποχρεούνται κατά τους "Ιερούς Κανόνας, όπως άποχωρισβώσι τό ταχύτερον άπό τήν παράτα&ν τοϋ πρ. Φλωρίνης, καί σπεϋσωσι νά ένωθώσι μέ τήν παράταειν τών έν λόγω "Αρχιερέων, ήτις παράταξις είναι κατ" ούσίαν, αυτή αύτη ή ακραιφνής ΌρθόδοΕος "Εκκλησία. Έπαναλαμβάνομεν ότι, ή περαιτέρω παραμονή αυτών εις τήν ΠαράτταΕιν τοϋ πρ. Φλωρίνης, καθίσταται πλέον μετά τά ανωτέρω, τελείως αδικαιολόγητος, καί καθιστά αυτούς αναφανδόν ενόχους της διατηρήσεως τοΰ όλεθρίου τούτου Σχίσματος. Ουδείς όθεν ΓΟΧ ών, πρέπει νά παρά-

8 220 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ μείνη εις τήν άκέφαλον ταύτην ποράταξιν. Εάν σμως τινές έκ της παρατάξεως του πρ. Φλωρίνης, εξακολουθούν πιστεύοντες τά γνωστά σαθρά καί πεπλανημένα φρονήματα τοΰ πρ. Φλωρίνης, κατά τά όποια, θεωρούνται "Ορθόδοξοι Επίσκοποι, ού μόνον οι λεγόμενοι Μνημονεύσντες, αλλά καί οι Νεοημερολογίται. καί ότι ή Εκκλησία των καινοτόμων δέν είναι κατ" ούσίαν Σχισματική κλπ. τότε οΐ τοιοϋτοι, παρακαλοϋνται όπως μείνωσι έκεϊ όπου ευρίσκονται. Τότε, μόνον άπό τοιούτους πρέπει νά άποτε,λήται ή παράταξις τοϋ πρ. Φλωρίνης. Εις τήν οποίαν, ούδεμίαν άπολύτω.ς θέσιν, και πνευματικήν καϊ έκκληοιασπκήν σχέσιν θά έχουν οι ΓΟΧ. Αλλ" εύχάμεθα όπως επικράτηση εις πάντας πνεϋμα διακρίσεως, πνεϋμα λογικής καί πνεύμα συνέσεως, πνεϋμα φόβου Θεοϋ, πνεύμα άληθείος καί Όρθοδοξίας, προς ένωσιν πάντων, μηδενός εξαιρουμένου. Πάντες όθεν προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν δραστηρίως κινηθώμεν προς ένωσιν της Εκκλησίας. Διότι είναι αίσχος, διότι είναι όλέθριον, εις τά πεδία των μαχών ευρισκόμενοι, νά είμεθα έν διαστάσει, νά διαπληκτιϋώμεθα. Έφ' όσον δέν υπάρχει Δόγμα Πίστεως ώς έρεισμα της διαστάσεως, επιβάλλεται ή άραις τοϋ Σχίαματος. "Εν6α γάρ ούκ έστι πίστις τό κινδυνευόμενον, ανάγκη ε- φαρμογής της Εκκλησιαστικής οικονομίας χάριν της ένότητος της Εκκλησίας, ήτις ένότης ώς προείπομεν είναι μέγα Δόγμα, καί πέραν Δόγματος καί καθ' ην στιγμήν βαλλόμεθα πανταχόθεν υπό αναρίθμητων παντοειδών κοινών εχθρών, υπό διαφόρων στρατιών τοϋ Σατανα. Αποκτείται συνεπώς γενική καί ριζική έκκαθόρισις της παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης. Καϊ οφείλουν οι διάφοροι αρχηγοί καί άρχηγίσκοι αυτής, όπως συνέλθωσιν εις εαυτούς και έπί τό αυτό, έν πνεύματι λογικής καί συνέσεως, έν πνεύματι ειρήνης, αγάπης καί ένότητος, καί έν πνεύματι φόβου Θεοϋ καί φόβου της αιωνίου κολάσεως, κοΐ άναβεωροϋντες τός προτέρας αυτών έν προκειμένω κρίσεις καί αποφάσεις, έπιληφθώσι σοβαρώς τοϋ σοβαροτάτου τούτου θέματος, προς έπϊτευξιν της εκκλησιαστικής ένότητος. Όσοι τυχόν παραμείνουν μετά τά ανωτέρω, προς διατήρησιν της ακέφαλου παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, οι τοιοϋτοιΐ θά είναι πείομονες, έγωίστοί καί υπερήφανοι, έψαρμόζοντες πιστώς τό: «ού μέ πείσης καν μέ πείσης». Οι τοσούτοι δέν θά είναι μόνον παραισυνάγωγοι καί σχισματικοί αλλά θά είναι άσυγκρίτως χείρονες τών Νεοημερολογιτών καί Μνημονευόντων. Θά είναι έν έωσφορικόν συγκρότημα ακέφαλων, άμυαλων καί υπερήφανων. Θά εϊνοι έν σύστημα προδοτών καί θεομπαιχτών, πονηρών, υποκριτών, καί ίεροκαπήλων. Θά είναι τέκνα απείθειας, οργής καί κατάρας. Δεδομένου δέ, ότι οι δημιουργοί Σχίσμοτος έν τή Εκκλησία τοϋ Χριστοϋ, συντάσσονται μετά τοϋ Σ'ατανα, θά είναι άξιοι πολλών Θρήνων καί κλουθμών ώς προσκρούοντες εις τό Δόγμα περί ένότητος τής Εκκλησίας. ΕΊ'Βε ό Θεός νά διαφώτιση αυτούς καί άσπασβώσιν έν ταπεινώσει τήν τόσον σαφώς έν τω αρθρω τούτω έκτεθεϊσαν πραγματικήν έικκλησιαοτικήν άλήθειαν. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣΚΓΟ: Έιπερατώθη διά χοΰ παρόντος τεύχους ή παράθεσις της όντως αξιόλογου μελέτης των αγιορειτών Πατέρων: «Ή πραγματική αλήθεια περί τοΰ κύρους της χει-

9 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 221 ροτονίας Επισκόπου υφ' ένας "Επισκόπου καί περί τοΰ σχίσματος τών έν Ελλάδι Παλαιοημερολογιτών». Αί διαπιστώσεις διά τήν παράταξιν τοΰ πρώην Φλωρίνης είναι όντως φοβεροί. Πολύ φοβερώτεραι όμως είναι σήμερον, διότι ή ιδία καί χειρότερα νοοτροπία τών δπαδών τοΰ πρώην Φλωρίνης συνεχίζεται καί σήμερον. Οι διάφοροι «αρχηγοί καί άρχηγίσκοι» της παρατάξεως αυτής, περιβεβλημένο σήμερον μέ τόν βαρύγδουπον τίτλσν τών «Αρχιεπισκόπων» καί «Μητροπολιτών» συνεχίζουν άμετανοήτως τό άνθ'ενωτικόν έργον των. Π αραμίνουν πειαματωδώς εις τό σχίσμα των, τό δπαΐον διήρεσαν εις περισσοτέρας μικροομάοας, διά νά Ικανοποιούν εύν,ολώτερον τό εωσφορικόν πάθος της εξουσίας. 'Αλληλοσπαρασόμενοι άπό προσωπικά μίση, άλληλαμισούμενοι καί άλληλσαπσκαλυπτόμενοι διά φοβερά ηθικά σκάν^ δαλα (λόγω της εισόδου είς τάς τάξεις των πληθώρας διαβεβλημένων κληρικών) παρέχουν είς τάς κσαμικάς εφημερίδας τήν εύκαιρίαν νά γράφουν άπό καιροΰ είς καιρόν, νά σκανδαλοθήροΰν καί νά εξυβρίζεται έτσι δ Ιερός Άγων της "Ορθοδοξίας. "Ετσι ευρίσκουν τήν ευκαιρία αί αντίχριστοι σκοτειναί δυνάμεις νά πολεμούν τήν Όρθοδοξίαν διά νά επιτύχουν εύκολώ-αερον τά σχέδια των προς άπώτερον άντικειμενικόν σκοπόν τήν έγκαθίδρυσιν τοΰ κράτους τοΰ αντίχριστου. Είναι καιρός πλέον, οι αρχηγοί τών διαφόρων δμάδων της παρατάξεως τοΰ πρώην Φλο>ρίνης καί ή ο! κύριοι αυτών αρχηγοί, (Αυξέντιος, Χρυσόστομος, Κυπριανός), νά κατανοήσουν, δτι απαιτείται ριζική Ικκαθάρισις της παρατάξεως των. Πρέπει νά θέσουν τόν δάκτυλον έπί τόν τύπον τών ήλων πρίν είναι αργά. Ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ., πολλάκις καί επισταμένως τους έκάλεσε νά άρθοΰν είς τό δψος τών περιστάσεων, άλλ' οδτοι «ούκ, ήβουλήθησαν συνιέναι». Τό Ιπαναλαμβάνομεν καί άπό της παρούσης στήλης. Ή καθαρά ομολογία της πίστεως καί ή συνέπεια προς αυτήν καί ή κάθαρσις τοΰ %λ ί}ρο\) των άπό τών διαβεβλημένων καί καθηρημένων κληγ ρικών είναι δύο βασικά ζητήματα πού άπαιτοΰν ριζικήν άντιμετώπισιν. Είναι άπαίτησις τών καιρών νά άρθή τό σχίσμα. Νά έπέλθη ή ποθητή κατά Χριστόν ένότης,. διότι τό σχίσμα «άκρα εστί πονηρία» «δεινότερον νλ φόνου καί της είδωλολατρίας», οί δέ σχισματικοί είναι αντίχριστοι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας. ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Ο «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ το ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΕ ΔΓ ΑΑΑΗΝ ΜΙΑΝ ΦΟΡΑΝ Μέ μίαν συνέντεί/ξί'ν του ττού ποοριεχώιρησιε σιτόιν κ. Άιθον. ΣακαρεΚΚο, συνεργάτη τοΰ «'Ο,ρδοιδό'ξου Τύπον» (Ο.Τ., ) ό «Οΐκοφενικός Πατριάρχης» Λημήτιραος Ι*ε6ε- 6ο(ίω<Γε διά μ'ίαν εισέτι φοράν τάς οίρετικάς του δαξοοσΐας. Μιεταξύ τών άλλων έτηβεβαιοί, δτι εϊναιι όιιαδώς της θεωρίας τών κλάδων, οίκοι^μίενιοτής, ττοπτόφιρων καί Φρονών δτι δύνανται οί όιρβόδόξοι νά κοινωνοον ιάττό τους π«χττικούς^ δεν ιάπτορρίίτγτει 6έ ύ σιρσιώς καί τήν καταγγελίιαν ττΐΐρίί της μ_ασονικης του ιδιότητος. "Ετσι «ί καταγγελίαι ιμας έιττιβεβαιοΰνται δι* αλλην μίαν <(«>ράν εις ττείσιμα διο> φάρων νεοημειρολογιτιχών έΐντύττων ττού ύτΐ'οοιτηιρίζοιι/ν δτι στ/κοφαντοΰμε τρν Πατριόιρχη τ-ολ/ς. Τί άττοδείξεις ζητοΰν έτιΐί ιτλέον δ;ιά νά ττεισθοΰν οί νεοηιμερολογΐ-ται, δτι ή Μητέρα των ΊΕκκληριίο; κινείται ίς τόν χώρον του ΊΤαπτιοιμοΟ - οίκομμονιοιμοϋ καί "Κηρύσσει «γυμνή τή κεφαλή» αϊρεσιν;

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ Μοναδική και εξόχως τιμητική για την Ιερά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κυριακή απόγευμα, 26 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣ: 1/. Δημότες, κατοίκους και επισκέπτες της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος "Αντίχριστος".

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος Αντίχριστος. Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο «Αντίχριστος» έχασε το δικαστήριο από την πρώην σύζυγό του... Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΧΗΜΑ ΧΙΑΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας

Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας Χαρίδημος Κ. Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Πανεπιστήμιο Κύπρου & Διακεκριμένος Ερευνητής Καθηγητής Οργανωσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους.

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Τι είναι φόβος Ο φόβος είναι ένα αίσθημα έμφυτο που υπακούει στο ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα

της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009

της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Υποβολή αιτημάτων από την ΣΕΤΕΠ ΑΤΗΚ για ανανέωση Υποβολή αιτημάτων από την ΣΕΤΕΠ ΑΤΗΚ για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Το όλο πνεύμα του περιεχομένου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τη δρομολόγηση δικαστικού αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων

Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων Μελέτιος, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων Εισήγηση στο Θεολογικό Συνέδριο επί τη 150ετηρίδι από της γεννήσεως του αγ. Νεκταρίου,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα