ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213"

Transcript

1 ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΖΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ (Ύττό των Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 1958) (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου) Καί έτεροι σαφείς αποδείξεις περί της ακέφαλου παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, ώς συγκροτήματος αντικανονικού, άντεκκλησιαστικοϋ καί άντορθοδόξου, μή φέροντος τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας τοϋ Χρίστου Των ανωτέρας οϋτως*ώς αληθώς εχόντων, θά ήθέλαμε νά έρωτήσωμεν τους ιθύνοντας τήν άκέφαλον παράταειν τού πρ. Φλωρίνης, περί της υποστάσεως καιί ιδιότητος της έν λόγω παρατάξεως των, πώς ούτοι έννοαϋσιν αυτήν. Διότι μετά τάς ανωτέρω σαφείς αληθείας, γεννώνται εϊς ι ίνας αυθορμήτως έε απορίας καί αμφιβολίας τά κάτωθι ερωτήματα: Ή ακέφαλος παράταεις τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τι είδους συγκρότημα είναι; Εις ποίαν Έκκλησίαν ανήκει; Ποίας κατηγορίας Εκκλησία είναι; Πόθεν αϋτη έσχεν; Είναι αυτοκέφαλος Εκκλησία; Είναι ΌρθόδοΕσν ή καινοτόμον Πατριαρχεϊον; Είναι αυτή αϋτη ή ΌρθόδοΕος Εκκλησία; Ή μήπως είναι εκκλησία ανεξάρτητος, ή νέα τις εκκλησία, ίδιας δημιουργίας καί κατασκευής; "Ω σκληρά πραγματικότης, ώ πικρά αλήθεια! Είναι θλιβερά ή άπάντησις εις τά αδυσώπητα ταϋτα ερωτήματα, τήν οποίαν όφείλομεν χάριν της αληθείας έν συνεχεία πάντων τωγ ανωτέρω νά εϊπωμεν. ί Ή περί ης ό λόγος ακέφαλος παράτοεις. δέν φαίνεται νά είναι Αυτοκέφαλος Εκκλησία, καί δή ΌρθόδοΕος, διότι είναι πράγματι ακέφαλος. Ού μόνον άνευ "Αρχιεπισκόπου, άλλ' άνευ ούδενός Επισκόπου! Πατριαρχεϊον ΌρθόδοΕον, επίσης δέν είναι, διότι δέν έχει, όχι μόνον Πατριάρχην, άλλ" οϋτε ένα Έπίσκσπον. Τι δθεν είναι; Μήπως άραγε είναι μεμονωμένον άθροισμα χριστιανών, ανήκον εις τήν ΌρθόδοΕον Έκικλησίαν; Οϋτε τοϋτο δύναται κστ' ά- κρίβειαν νά συμβαίνη. 1) Διότι ή μερίς αϋτη είναι ακέφαλος, άνευ Επισκόπου. 2) Διότι ποία είναι ή Εκκλησία εις τήν οποίαν αϋτη ανήκει; Ποϋ ευρίσκεται; Καί πώς άπεκόπη"ταύτης; Διατί είναι χωρισμένη, καί δέν υ- ποτάσσεται, καί δέν ενώνεται μέ αυτήν; 3) Διότι εις ούδεμίαν γνωστήν

2 214 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Έκκλησίαν ανήκει, καί παρ' ουδεμίας Εκκλησίας ώς οικεία αναγνωρίζεται: Οϋτε ύπό της καινοτόμου Νεοημεραλογιτικής, οϋτε ύπό της Μνημονευούσης Παλαιοημερολογιτικής, οϋτε ύπό της Εκκλησίας των ΓΟΧ. Τί όθεν είναι ή ποράαταξις αϋτη; Ποίον προέλευσιν, ποίαν οντότητα, ;οίαν ιδιότητα έχει; Μήπως είναι ανεξάρτητος, αυτοτελής, ιδιοτελής "Εκκλησία; "Αλλά τότε δέν θά ανήκει εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν, διότι ανεξάρτητοι "Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δέν υπάρχουν. Διότι αϊ ανεξάρτητοι θεωρούνται αιρετικοί, σχισματικοί, κακόδοξοι. Τί επιτέλους είναι ή παράταξις αϋτη; Μήπως είναι Προτεσταντική Παρασυναγωγή; Μήπως είναι Ποπαδολαϊκή, ή Παπαδοκρατική "Εκκλησία;... Λέγουσί τίνες, ότι ή έν λόγω ακέφαλος παράταξις, ώς "Εκκλησία, διοικείται εκ τίνων λαϊκών καί κληρικών, άνευ Επισκόπου, καί έκ τίνος έξ αυτών «Επιτροπής» τήν οποίαν άποκαλοϋσιν: «Ή πνευματική ημών ηγεσία». Έτεροι επίσης λέγουσι: Τό περί ου ό λόγος συγκρότημα, είναι μέν όρθόδοξον ώς προς τά άλλα δόγματα της "Ορθοδοξίας, πλην τοϋ δόγματος περί ένότητος της "Εκκλησίας, άλλ' είναι άκέφαλον. Κοί πάν άκέφαλον σώμα, είναι νεκρόν, είναι αυτόχρημα πτώμα... Είναι κατ" άλλην έκδοχήν, κόσμος σκοτεινός άνευ ήλιου. Ουρανός άνευ φωστήρων... Ή παράταξις του πρ. Φλωρίνης είναι μία ιδιόρρυθμος ποίμνη, αποτελούμενη κατά τό πλείστον ύπό αγρίων κριών κιαί προβάτων, άνευ ούδενός ποιμένος... Είναι μία κυψέλη μελισσών, άνευ βασιλίσσης αποτελούμενη έκ πολλών κηφήνων, καί έκ πολλών αγρίων μελισσών, αλλά κιαιί έκ πολλών σφηκών έτι, και έξ ολίγων μόνον έργαιίδων μελισσών καιταδεδικασμένη άνεΐι ηγεσίας εις άφευκτον διάλυσιν. είς άπώλειαν, εις άφανισμόν. Ή μετά τήν προσαρμογήν τού Ν. Ημερολογίου δεκαετής περίοδος, καθ' ήν οι Παλαιοημερολογΐται Γ.Ο.Χ. δέν; εΐχον αμεσον πνευματική ν έπαφήν μετ' ούδενός Επισκόπου Οι ιθύνοντες τό ύπό τοϋ πρ. Φλωρίνης άναλγήτως έγκαταλειφθέν ύπ" αύτοϋ άκέφαλον κ;αί νεκρόν σώμα, προβάλλουσι πολλά καί διάφορα σαθρά καί γελοία επιχειρήματα, διό νά υποστηρίξουν τό άκέφαλον της παρατάξεως των, διό νά άποδείξοιυν, ότι τάχα, υπάρχουν περιπτώσεις κιατά τάς όποιας, δυνατοί έν σώμα, νά είναι άκέφαλον, άνευ δηλονότι κεφαλής, εγκεφάλου και νοός... Καί ώς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, άβαοιανίστως προβάλλουσι τήν α- μέσως μετά τήν προσαρμογήν τοϋ Νέου Ημερολογίου συγκεχυμένην καί ταραχώδη έκείνην περίοδον, καθ" ην οι ΓΟΧ Πολαιοημερολογϊται, δέν εϊχον τάχα "Επισκόπους. "Αλλ" ή περίπτωσις αϋτη, ποραβαλλομένη προς τά πραγματικά σϊτια τά διιατηροϋντα έπί τόσα έτη άκέφαλον τήν τάλαινα ππράταξιν. τοϋ πρ. Φλωρίνης, είναι ασύγκριτος. Διότιι τό σχίσμα τότε, δέν έγένετο αυτομάτως. Παρήλθον έτη διά νά έπισημοπαιηθή: Μετά τήν έκραγεΐσαν βόμβαιν της προσαρμογής τοϋ Νέου Ημερολογίου, επήλθε σύγχυσις καί ακαταστασία εις τάς τάξεις των πιστών. Εις τήν συγκεχυμένην δέ κοί άκαθόριστον ταύτην κατάστασιν, ορθό-

3 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 215 δοξοι "Αρχιερείς έλογίζοντο, ού μόνον οι μή άποδεχθέντες την καινοτομίαν Παλαιοημερολογϊται, αλλά καί όσοι έκ των Επισκόπων διεμαρτύροντο κατά της καινοτομίας, καί ήγωνί οντο προς συγκρότησιν Συνόδου διά τήν έπαναφοράν τοϋ Πατρίου Εορτολογίου, ασχέτως έάν σκοπίμως δέν έχωρίσθησαν. Καί όταν μετά τά αλλεπάλληλα ορθόδοξα κηρύγματα ημών, τά δίκην «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» ήρχιοε νά έκκαθαρί^ηται σαφώς ή κατάστασις, κοί ώφειλον οι αρχιερείς νά καθορίσωσιν έκαστος τήν θέσιν του, ν' όποικηρύξωσιν επισήμως τήν καινοτομήσασαν έκκλησίαν, τότε έπισημοποιήθη τό Σχίσμα, ότε ώκσνόμησεν ό Θεός τήν έξοδον εις τόν αγώνα των τριών Αρχιερέων, διά νά χειροτονήσωοιν επισκόπους έκ της ύμης τών ΓΟΧ διά νά διατηρηθή οϋτω εις τήν Έκκλησίαν ή Αποστολική διαδοχή. Διαφέρει άρα πολύ ή τότε περίοδος, άπό τήν περίοδον της ακαταστασίας της παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, συνεπεία της οποίας μένει αϋτη έπί τόσα έτη όλως διόλου αδικαιολογήτως ακέφαλος, παρανόμως, άντικανονιικώς, άντεκκλησιαστικώς καί άντορβοδόξως. Όταν άλλως τε εις μίαν ποίμνην πολλών προβάτων, έπιπέσουν έν ώρα νυκτός καί σκότους βαθύτατου, λύκοι, βαρείς, καί άλλα μεν έκ τών προβάτων καί τών ποιμένων κατασπαραχθώσιν υπό τών θηρίων, άλλα δέ διασκορπισθώσιν ένθεν κακεϊθεν, ουδείς ούνατισι νά κατηγορήση τά τυχόν μείναντα έπί τίνα καιρόν άνευ ποιμένος πρόβατα. Διότι λόγω της συγχύσεως καί τοϋ σκότους της νυκτός, δέν ήτο δυνατόν, όχι μόνον νά συγκεντρωθώσιν έπί τό αυτό ποιμένες καίί πρόβατα, άλλ' ουδέ καν νά γνωρίσωσιν οι ποιμένες τά ίδια πρόβατα, καί ταϋτα τους οικείους ποιμένας. "Ενώ ή άνευ ούδενός ποιμένος ποκ,ϊλη ποίμνη τοϋ μακαρίτου πρ. Φλωρίνης, ή αποτελούμενη άπό διάφορα κοπάδια προβάτων λογικών (ό Θεός νά τά κάμη λογικά) κριών, άμνάδων καί αμνών, καί λοιπών, διανύει είρηνικήν καί όμαλήν περίοδον, ώστε νά μή δικαιολογήται απολύτως καθόλου ή παντελής έλλε»ψις ποϋμένων, καί κανονικής μάνδρας. Μετά τόν θάνατον τοΰ ποιμένος αυτής, ώφειλον ν" άνεύρουν καί α- κολουθήσουν κάποιον ποιμένα. "Ας μή είπωσιν ότι δέν ύπήρχεν ουδέ υ- πάρχει πουθενά "Ορθόδοξος ποιμήν. Διότι τότε ή λογική θά τά άποκηρύ- Εη ώς μή λογιΐκά, καί ώς μή ανήκοντα εις τά διάφορα λογικά ποίμνια τοϋ Χρίστου, τά όποια ουδέποτε έμειναν, ή θά μείνουν ποτέ άνευ ποιιμένος. ΔΓΟΤΙ ποίμνη Χρίστου λεγομένη, άνευ ποιμένος, οϋκ έστι τοϋ "Αρχιποίμενος Χρίστου. Λέγεται ότι τά διάφορα ανωτέρω ποικίλα κοπάδια τοϋ πρ. Φλωρίνης, έσυνήθισαν?ώντα κατ" ιδίαν, καί δέν έχουν ανάγκην ποιμένων. Καί αυτός είναι ό λόγος διά τόν όποιον δέν έχουν, διότι δέν θέλουν νά υποταχθούν εις ποιμένα διά τινας απωτέρους λόγους οϋς άποσιωπώμεν... Τί νά τόν κάμ,ωσιν άλλως τε τόν ποιμένα, έφ' όσον καί όταν εϊχον ούτε τόν έλογάριιιαζον καθόλου, καί ούδεμίαν έποίουν προς αυτόν ύποταγήν καί ύπαικοήν, ^ώντα ανυπότακτα, ιδιόρρυθμα καί ατίθασα, διαιτώμενα ώσιπερ αϊγαγροι (ωσάν αγρίμια) κατά τά θελήματα των κατά τάς ορέξεις των, καί κατά τά σκιρτήματα της καρδία^ των. Λέγεται επίσης, ότι συνεπεία της ανωτέρω ακαταστασίας της ποίμνης του, άπήλθεν κατά τό δη λεγόμενον, «μιά ώρα άρχί τ ερα» εις τόν άλλον κόσμον, έξ υπερβολικής θλίψεως. Καί ότι εϊς λόγοο διό τόν όποιον

4 216 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ούτος δεν κατέστησεν εις αυτούς ποιμένας, ουδέ ένα διάδοχόν του, είναι τά ανωτέρω αίτια, ή ανταρσία, και ανυπακοή των άγριων προβάτων του. Διότι δέν έκατώρθωσε νά τά ϋποτάξη, δέν ήδυνήθη νά τά συμμα εύση. Διότι έκοστον κοπάδιον, καί έκαστον πρόβατον εξαιρέσει ολίγων τινών καί ιδία τά προεξάρχοντα των άλλων ήτο αύτοκέφαλον, και άκέφαλον, άτίδασον, ίδιόρρυθμον, θεληματάρικον, περιπλανώμενον καί βόσκον όπου ήθελε, καί όπως ήθελε, δίκην αίγάγρου, ώς άνευ ποιμένος, άνευ Ε- πισκόπου. Καί διά τούτο, προς τιμωρίαν αυτών τά άφησεν έρημα καί έγκαταλελειμένα άνευ ποιμένος. Διότι οϊ Ιερείς του, οϋτε τότε ήθελαν, οϋτε τώρα* θέλουν νά υπαχθούν και υποταχθούν εις ένιαίαν έκκλησιασπκήν διοίκησιν Αρχιερέων κιατά τους Ιερούς Κανόνας. Θέλουν νά ζώσιν ανεξάρτητοι, αυτοκέφαλοι, κοί ακέφαλοι (και φυσικά άμυαλοι, διότι μυαλά άνευ κεφαλής δέν υπάρχουν). Διό καί αποφεύγουν σκοπίμως ν' άναγνωρίσωσιν ώς κανονικούς Αρχιερείς τους ύπό τοϋ πρ, Βρεσθένης Ματθαίου άναδειχβέντος, προβάλλοντες τήν δήθεν ακυρότητα τής χειροτονίας αυτών. Διότι έάν ήθελον νά αποκτήσουν κεφαλήν, νά υποταχθούν κατά τους Ιερούς Κανόνας εις "Επίσκοπον, θά εϊχον ήδη ϋποταχθή πρό ετών, αν όχι εις τους υπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Επισκόπους, αλλά εις κάποιον άλλον. 'Αλλ' έως πότε ακέφαλοι; Έως πότε παραλογισμό! καί παιδαριώδη παίγνια έν τοις ού παικτοϊς; Απαιτείται νομί^ομεν καί όλίγη οοβορότης, όλίγη συναίσθησις, όλίγη έντροπή, όλίγη διάκρισις, όλίγη σύνεοις, όλίγη λογική. Διότι ιδού, έκ τοϋ περί ού πρόκειται ακέφαλου σώματος, τοϋ ήδη οικτρού πτώματος, εξέρχονται μύδροι αποκρουστικών οσμών, άρξομένης ήδη οπό πολλού καιίροϋ τής άποσυνθέσεως αύτρϋ... Ανάγκη όθεν κατεπείγουσα συντόμων καί σύννομων ενεργειών, μετά κλαυθμών καί δακρύων, καί όδυρμών, καί ενθέρμων προς Κύριον ευχών, ουχί προς θεραπείαν νοσοϋντος σώματος; αλλά προς άνάσταοιν νεκροϋ πλέον σώματος, μάλλον όζοντος άποκρουοτικώς πτώματος!... Περί τοϋ μεγάλου Δόγματος της ένότητος της Εκκλησίας Ούαί καί άλλοίμονον εις τους υπαιτίους Σχίσματος εις τήν Έκκλησίαν τοϋ Χρίστου Γίνονται φεϋ; αυτόχρημα αντίχριστοι, όργανα τοΰ Σατανά, χείρονες φονέων καί ειδωλολατρών, καί ύποστήσονται δίκην μείζονα των σταυρωτών τοϋ Χριστού, καί των άπ' αιώνος απάντων άσεβων καί αιρετικών Διά πάνταις τους γνησίους "Ορθοδόξους χριστιανούς, ή ένατης τής Εκκλησίας εϊναιι Δόγμα πίστεως. Διότι κατά τό έννατον άρθρον τοϋ Ίεροΰ Συμβόλου τής 'Ορθοδόξου ημών Πίστεως, ή Εκκλησία τοϋ Χριστού είναι άδιιαίρετος, Μία Άγια Καθολική κοί Αποστολική, έν σώμα, έν Πνεύματι Άγίω ένωμένον. Περί τοϋ Δόγματος τούτου λέγει ή συγκροτηθέϊσα έν Κωνσταντίνουπόλει Σύνοδος κατά τό 1850 προς άνακιήιρυξιν ώς Αυτοκέφαλου, τής Έκκλησίας τής Ελλάδος: «Σήμερον ή χάρις τοϋ Αγίου Πνεύματος ήμσς συνήγαγε... Ίνα τήν τής "Εκκλησίας ενότητα, ήτις ώς Δόγμα πίστεως παρά των ανέκαθεν ευσεβών προαιρουμένων πρεσβεύεται καί ομολογείται...». Κατά τήν συγκροτηθείσαν έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλην τοπικήν Σύνοδον έπί Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου, ήτις έξέδωκε τόν Τό-

5 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 217 μον της ενώσεως, οί τήν είρήνην της Εκκλησίας φυγαδεύοντες καί διασπώντες τήν τοϋ Πνεύματος ενότητα, ούτε τοΰ Χρισ^οΰ, οϋτε της Εκκλησίας ούτοϋ είσίν γνήσιοι μαοηταί, οπαδοί και οικείοι «Ό Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός και Θεός, τοίς έουτοϋ Μαβηταϊς και Άποστόλοις, καί τοϊς όσοι μετ' εκείνων αειοι γεγόνασι της Έκκληοίας σύτοϋ, έεαίρετον τίνα κλήρον τήν είρήνην κατέλειπε" τούτο γνώρισμα παρεχόμενος τοϊς οίκείοις της προς αυτόν οίκειότητος, έν τω συνδέσμω της ειρήνης σφιγγομενους μή τήν τοϋ πνεύματος διοσπώσιν ενότητα... ταύτην κατέλιπε τήν κληρονομίαν, τό εϊρηνεύειν έν άλλήλοις. Κοί ού τούτο μόνον, αλλά καί τό είρήνην άγειν έτερους προς εαυτούς στασιάζοντας...». Μέγα όθεν Δόγμα ή ένότης της Εκκλησίας. Διότι ό σκοπός της ενανθρωπήσεως τοϋ Κυρίου, είναι ή έν Πνεύματι Άγίω ένότης των διεστώτων, ή ειρήνη, ή αγάπη, ή ομόνοια, ή αλήθεια, ή δικαιοσύνη, ή σωτηρία τών ανθρώπων. «Χριστός υπέρ ημών έοταυρώθη καί θάνατον ήνεγκε, καί ετάφη, καί ανέστη (Α' Θεσ. ε' 14), ίνα τους μακράν και τους πόρρω διεστώτας ενοποίηση" (Έφεσ. β' 17). " ν βάπτισμα, κοί μίαν πίσπν (Έφιεσ. δ' 5), καί μίαν Καθολικήν καί Άποστολικήν Έκκλησΐαν θεοπρεπώς συστησάμενος. Τοϋτο της τοϋ Χριστού προς ανθρώπους επιδημίας τό κεφάλοιον. Τούτο της άκρος εκείνης καί άφατου κενώσεως τό κατόρθωμα. Ό τούτων τι διοσπάν, κοί κατατέμνει έπιχειρών», είτε δυσεβεστάτης αφέσεως έ- ρωτι, είτε σχισματικής μανίας φυσήματι, ό τοιούτος κατά της οικονομίας Χριστού παρατάττεταιΐ, κατά της κοινής σωτηρίας οπλίζεται, προς τήν ε- κείνου πραζιν άντικαθίσταται, και της προς αυτόν συνάφειας άπορρηγνύμενος, καί τοϋ Κυριαικοϋ Σώματος της Εκκλησίας διασπώμενος, τή τοϋ αντικειμένου μοίρα συντάσσεται, καί τά μέλη αυτού της νύμφης Εκκλησίας άποσπαράίας, μέλη της πόρνης παρασυναγωγής όπεργάζεαι.» (Τοϋ "Αγίου Φωτίου τοϋ Μεγάλου. "Ομιλία α' κατά αιρέσεων). Τήν φρικτήν ταύτην άλήθειαν, ας τήν άκούσωμεν άπαντες μετά φρίκης. "Ας τήν ακούσουν, ού μόνον οι Νεοημερολογϊται καί Μνημονεύοντες, αλλά καί αυτοί οι γνήόιοι ΌρθόδοΕοι Χριστιανοί, "ιδιαιτέρως ας τήν ακούσουν οι διάφοροι αρχηγοί κοί άργηγίσκοι της παρατάξεως τοΰ πρ. Φλωρίνης. Διότι πάντες οι όπωοδήποτε προσκρούοντες εις τό Μέγα Δόγμα της ένότητος της "Εκκλησίας, συντάσσονται μετά τοΰ Σατανά, καί γίνονται δργανα αύτοϋ. Τ'ίνονται φεϋ! είτε έν γνώσει, είτε έν αγνοία, αντίχριστοι (!!!). «Προς τόν τοΰ κόσμου ηγεμόνα (τόν Σατανά) τρέχει, όστις άπό της άγία<; ένότητος διαφωνεί. Πίονα ολοκαυτώματα άνίειοι τω διαβόλω, ό τήν Έκκλησΐαν καταθλίβων» (Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου σελ 967). «"Ακρα εστί πονηρία τό Σχίσμα, τοϋ φόνου καί της είδωλολατρείας δεινότερον... Οί γάρ Σχισματικοί είσίν αντίχριστοι» (αυτόθι). «Πας σχισματικός όστις διαιρεί τήν "Εκκλησίαν τοΰ Θεοϋ διά τοΰ Σχίσματοο, καί διαρρήγνυσι τό Σώμα τοϋ Χριστού, εστίν αντίχριστος» (Άγ. Αύγουοτίνου. Αυτόθι). «Οι τήν Εκκλησίαν τοϋ Χρίστου σχίζοντες, ενδύονται κατάραν ώς ίμάτιον, καί άναθέματι καθυποβάλλονται». (Της έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης τοπικής Συνόδου κατά τό 1848). Οϊ σχϊ2οντες τήν Έκκλησΐαν τοϋ Χριστού «μείζονα τών σταυρωτών τοϋ Χριστού ύποστήσονται δίκην καί τών άπ' αιώνος απάντων ασεβών καί αιρετικών» (Άγιου Μάρκου τοϋ Ευγενικού. Δοκίμιον ιστορικόν σ. 137).

6 218 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ούαί όθεν καί άλλοι μόνον εις πάντας τους οπωσδήποτε υπαιτίους Σχίσματος έν τη Εκκλησία τοϋ Χριστού. Καί εϊναιΐ ωσαύτως αναλόγως ένοχοι, ού μόνον οϊ. υπαίτιοι, οί δημιουργοί δηλονότι τοϋ Σχίσματος, αλλά καί όσοι, τούτου δημισυργηθέντος άνευ της υπαιτιότητας αυτών, συντελούν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την διατήρηοιν αύτοΰ, διό της συνεργασίας καί συμπρόσευχής αυτών μετά των κυρίως υπαιτίων καί υπευθύνων αύτοΰ. Κατόπιν τούτων, απάντων ένοχοι τοϋ σχίσματος θέλουσι θεωρηθή ουχί μόνον οί δημιουργήσαντες τό σχίσμα εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν τοϋ Χρίστου, άλλα καί οί δυνάμενοι νά συμβάλλωσιν εις τήν άρσιν τοϋ σχίσματος τούτου καί μή πράττοντες αυτό, αποβλέποντες εις άλλους σκοτεινούς αθέμιτους σκοπούς, ξένους προς τήν Όρθοδοξίαν. Οί τοιούτο θά ήτο προτιμότερον νά μήν έγεννώντο, παρά νά φέρωσι τήν άμαρτίαν ταύτην, ην ουδέ αίμα μαρτυρίου τήν εξαλείφει, κατά τόν Ιερόν Χρυσόοτομον. ' Καί όμως, ύπάρχουσι πολλοί τοιαύτην ίδέον, πίστιν καί ύπόληψιν έ- χοντες δι" εαυτούς, και έν τη πραγματικότητι εϊναι ένοχοι Σχίσματος, καί κατά συνέπειαν αυτόχρημα αντίχριστοι, οπαδοί τοϋ Σατανά. Ανάγκη συνεπώς μεγίστης προσοχής, διότι οϊ έν γνώσει, καί οί έν άγνοια ένοχοι, εις τό περί ου ό λόγος Σχίσμα, είναι πολλοί. Ιδιαιτέρως ας προβέξωμεν απόντες οί άκολουθοϋντες τήν παράταξιν τοϋ πρ. Φλωρίνης, διότι εξαιρέσει ολίγων τινών, είναι άπαντες κατά τό μάλλον καί ήττον ένοχοι, βάσει των έν λόγω τριών κατηγοριών. Οί μεν ώς δημιουργοί τοΰ σχίσματος, οϊ δέ ώς συνευδακοϋντες καί βοηθοϋντες εις τήν διοτήρησιν αύτοϋ, οί δέ ώς άδιαφοροΰντες διά τήν άρσιν αύτοΰ. "Ας έεετάση όθεν έκαστος εαυτόν, διότι δέν πρόκειται περί σχίσματος ενός ευτελούς ιματίου, ενός υποδήματος. "Αλλά πρόκειται περί φοθεροϋ εγκλήματος, περί Σχίσματος εις τήν Έκκλησίαν τοϋ Χριστού, περί αντιχριστιανικού διαμελισμού τοϋ Σώματος τού Χρίστου. Δυστυχώς διανύομεν έποχήν χαλεπωτάίτην, καθ' ην οί πολλοί τά τοιαύτα ολέθρια Σχίσματα της απώλειας, εις ουδέν λογίζονται, θεωροΰντες ταϋτα ώς ασήμαντα, ώς μηδαμινά, ώς σχίσμα φύλλου εφημερίδος. Ουδείς έε αυτών φοβείται,, ουδείς τρέμείΐ καί άγωνια, «μήπως είναι ή μήπως γίνη ένοχος τοιούτου Σχίσματος, μήπως πρόσκρουση εις τό μέγα Δόγμα της ένότητος της Εκκλησίας. Ουδείς έξ αυτών πιστεύει καί τρέμει πρό της τρομερός καί φοβερός πραγματικής αληθείας, καθ' ην ουδέ αϊμο μαρτυρίοΐ! δύναται νά σώση τόν ϋπαίτιον Σχίσματος έν τη Εκκλησία. Διά τόν τοιούτον ύπαίτιον, διά πάντα δηλονότι.άποοχιζόμενον έκ της ένότητος, ή άποσχϊζοντα έτερον άνευ άποχρώντος λόγου, διά πάντα προσκρούοντα εις τήν ενότητα της Εκκλησίας, ουδέν προς σωτηρίαν όφελος" Οΰτε ράσα, οϋτε κομβοσχοίνια, οϋτε ερημική καί ασκητική 2ωή, οϋτε καιτοικία εις σπήλαια, εις τρώγλας, καί τάς όπάς της γής, οϋτε νηστεϊαι καί άγρυπνίαιΐ, οϋτε κλαυθμοί καί δάικρυα, οϋτε όδυρμοί καί κοπετοί, οϋτε φεο! αίμα μαρτυρίου. Τοϋτο διακηρύσσει ό Θείος Χρυσόστομος λέγων: «Ουδέν οϋτως παροξύνει τόν Θεόν, ώς τήν Έκκληαίαν διαιρεοήναι. Καν μυρία ώμεν έργοσάμενοι καλά, των τό Σώμα αύτοΰ διατεμνόντων, οϋκ έλάττονα δώσωμιεν οίκην, ει τό πλήρωμα κατατέμνοντες τό Έκκλησιαστικόν... Ουδέ μαρτυρίου αίμα δύνασθαι έξαλείφειν τήν άμαρτίαν ταύτην... Διά τοϋτο λέγω καί διαμαρτύρομαι, ότι τοϋ εις αϊρεσιν έμπεσείν, τό

7 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗ2 ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 219 τήν Έκκλησίαν σχϊσοι, οϋκ έλαττόν έστι κακόν» ("Ομιλία ια' προς Έ- φεσοίυς). Τριοιμακρατηθώμεν άρα άπαντες έκ της φρικτής ταύτης αληθείας. Διότι πράγματι, οι υπαίτιοι Σχίσματος έν τη "Εκκλησία τοϋ Χρίστου, γίνονται όργανο τοϋ Σατανά, γίνονται οπαδοί, ύπηρέται και σύμμαχοι αύταΰ, Γίνονται χείρονες φονέων καί ειδωλολατρών, και ύποστήσονται δίκην μεκονα των σταυρωτών τοϋ Χρίστου, και απάντων των άπ" αιώνος άσεβων κιαϊ αιρετικών, ώς θεομάχοι, ώς αντίχριστοι (!!!) Απαιτείται συναγερμός απάντων των έπιποθούντων τήν ενότητα της Εκκλησίας προς αρσιν τοϋ ανωτέρω Σχίσματος Εις εισέτι σοβαρός λόγος διά τόν οποίον όφείλομεν οϊ πάντες νά κινηθώμεν όσον οίον τε τάχιογ πάση δυνάμει προς αρσιν, τοϋ έμφιλοχωροϋντος εις τάς τάζεις τών Παλαιοημερολογιτών της Ελλάδος όλεθρίου Σχίσματος, είναι τό γεγονός ότι κατά τόν έρχόμενον Νοέμβριον, θά συ- Ζητηθή υπό της καιίνοτόμου "Ιεραρχίας τό Ήμερολογιακόν ζήτημα, μέ άντικειμενικόν σκοπόν, ώς πληροφορούμεθα, τήν πάταειν καί διάλυσιν τών διηιρημένων Παλαιοημερολογιτών. Καί ναι μέν, έν τοιαύτη περιπτώσει, εις κέντρα θά λακτήσωσιν οι καινοτόμοι, άλλ" ή λογική καί ή σύνεσις, επιβάλλει, έν όψει της τοιαύτης συζητήοεως, όπως άπαντες οι Παλαιοημερολογΐται της Ελλάδος σπεύσωσι καί ένωθώσι κοί συσπειρωθώσιν έν Πνεύματι Άγίω, ίνα διά της μεγάλης δυνάμεως της ενότητας των, δώσωοι μάλλον ούτοι καίριον πλήγμα κιατά της καινοτόμου "Εκκλησίας, πορά νά λάβωσι παρ" αότής τοιοϋτον, ώς διηρημένοιι καί άσύντακτοι. Ή περαιτέρω διοτήρησις τοϋ έν λόγω Σχίσματος, είναι, όσον άφορα τήν χειροτονίαν "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου, άπό κανονικής καί δογματικής απόψεως, παντάπασιν αδικαιολόγητος, ώς έν /ιάσι τοϊς ανωτέρω σαφώς άπεδείζομε. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει έδαικολουθήσεως τοϋ Σχίσματος, θά είναι ένοχοι της διατηρήσεως αύτοϋ, άπαντες οι άκολουβοϋντες τήν παράταξιν τοΰ πρ. Φλωρίνης. Καί παρίσταται συνεπώς επείγουσα καί επιτακτική ή ανάγκη, όπως έκαστος έκ τών αποτελούντων τήν παράταξιν ταύτην, καθορίση σακρώς τήν θέαιν του. "Οσοι όθεν πιστεύουν: α) "Οτι ή καινοτόμος "Εκκλησία, διά της προσαρμογής τοϋ Νέου Ημερολογίου εκτός άλλων σοβαρών κανονίκών καί δογματικών λόγων κατέστη σχισματοαιρετιική, άνευ της άγιαστικής χάριτος, κτλ. και 6) "Οτι ή χειροτονία τών ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Ματθαίου άναδειχθέντων "Επισκόπων είναι έγκυρος οφείλουν οι τοιούτοι καί υποχρεούνται κατά τους "Ιερούς Κανόνας, όπως άποχωρισβώσι τό ταχύτερον άπό τήν παράτα&ν τοϋ πρ. Φλωρίνης, καί σπεϋσωσι νά ένωθώσι μέ τήν παράταειν τών έν λόγω "Αρχιερέων, ήτις παράταξις είναι κατ" ούσίαν, αυτή αύτη ή ακραιφνής ΌρθόδοΕος "Εκκλησία. Έπαναλαμβάνομεν ότι, ή περαιτέρω παραμονή αυτών εις τήν ΠαράτταΕιν τοϋ πρ. Φλωρίνης, καθίσταται πλέον μετά τά ανωτέρω, τελείως αδικαιολόγητος, καί καθιστά αυτούς αναφανδόν ενόχους της διατηρήσεως τοΰ όλεθρίου τούτου Σχίσματος. Ουδείς όθεν ΓΟΧ ών, πρέπει νά παρά-

8 220 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ μείνη εις τήν άκέφαλον ταύτην ποράταξιν. Εάν σμως τινές έκ της παρατάξεως του πρ. Φλωρίνης, εξακολουθούν πιστεύοντες τά γνωστά σαθρά καί πεπλανημένα φρονήματα τοΰ πρ. Φλωρίνης, κατά τά όποια, θεωρούνται "Ορθόδοξοι Επίσκοποι, ού μόνον οι λεγόμενοι Μνημονεύσντες, αλλά καί οι Νεοημερολογίται. καί ότι ή Εκκλησία των καινοτόμων δέν είναι κατ" ούσίαν Σχισματική κλπ. τότε οΐ τοιοϋτοι, παρακαλοϋνται όπως μείνωσι έκεϊ όπου ευρίσκονται. Τότε, μόνον άπό τοιούτους πρέπει νά άποτε,λήται ή παράταξις τοϋ πρ. Φλωρίνης. Εις τήν οποίαν, ούδεμίαν άπολύτω.ς θέσιν, και πνευματικήν καϊ έκκληοιασπκήν σχέσιν θά έχουν οι ΓΟΧ. Αλλ" εύχάμεθα όπως επικράτηση εις πάντας πνεϋμα διακρίσεως, πνεϋμα λογικής καί πνεύμα συνέσεως, πνεϋμα φόβου Θεοϋ, πνεύμα άληθείος καί Όρθοδοξίας, προς ένωσιν πάντων, μηδενός εξαιρουμένου. Πάντες όθεν προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν δραστηρίως κινηθώμεν προς ένωσιν της Εκκλησίας. Διότι είναι αίσχος, διότι είναι όλέθριον, εις τά πεδία των μαχών ευρισκόμενοι, νά είμεθα έν διαστάσει, νά διαπληκτιϋώμεθα. Έφ' όσον δέν υπάρχει Δόγμα Πίστεως ώς έρεισμα της διαστάσεως, επιβάλλεται ή άραις τοϋ Σχίαματος. "Εν6α γάρ ούκ έστι πίστις τό κινδυνευόμενον, ανάγκη ε- φαρμογής της Εκκλησιαστικής οικονομίας χάριν της ένότητος της Εκκλησίας, ήτις ένότης ώς προείπομεν είναι μέγα Δόγμα, καί πέραν Δόγματος καί καθ' ην στιγμήν βαλλόμεθα πανταχόθεν υπό αναρίθμητων παντοειδών κοινών εχθρών, υπό διαφόρων στρατιών τοϋ Σατανα. Αποκτείται συνεπώς γενική καί ριζική έκκαθόρισις της παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης. Καϊ οφείλουν οι διάφοροι αρχηγοί καί άρχηγίσκοι αυτής, όπως συνέλθωσιν εις εαυτούς και έπί τό αυτό, έν πνεύματι λογικής καί συνέσεως, έν πνεύματι ειρήνης, αγάπης καί ένότητος, καί έν πνεύματι φόβου Θεοϋ καί φόβου της αιωνίου κολάσεως, κοΐ άναβεωροϋντες τός προτέρας αυτών έν προκειμένω κρίσεις καί αποφάσεις, έπιληφθώσι σοβαρώς τοϋ σοβαροτάτου τούτου θέματος, προς έπϊτευξιν της εκκλησιαστικής ένότητος. Όσοι τυχόν παραμείνουν μετά τά ανωτέρω, προς διατήρησιν της ακέφαλου παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, οι τοιοϋτοιΐ θά είναι πείομονες, έγωίστοί καί υπερήφανοι, έψαρμόζοντες πιστώς τό: «ού μέ πείσης καν μέ πείσης». Οι τοσούτοι δέν θά είναι μόνον παραισυνάγωγοι καί σχισματικοί αλλά θά είναι άσυγκρίτως χείρονες τών Νεοημερολογιτών καί Μνημονευόντων. Θά είναι έν έωσφορικόν συγκρότημα ακέφαλων, άμυαλων καί υπερήφανων. Θά εϊνοι έν σύστημα προδοτών καί θεομπαιχτών, πονηρών, υποκριτών, καί ίεροκαπήλων. Θά είναι τέκνα απείθειας, οργής καί κατάρας. Δεδομένου δέ, ότι οι δημιουργοί Σχίσμοτος έν τή Εκκλησία τοϋ Χριστοϋ, συντάσσονται μετά τοϋ Σ'ατανα, θά είναι άξιοι πολλών Θρήνων καί κλουθμών ώς προσκρούοντες εις τό Δόγμα περί ένότητος τής Εκκλησίας. ΕΊ'Βε ό Θεός νά διαφώτιση αυτούς καί άσπασβώσιν έν ταπεινώσει τήν τόσον σαφώς έν τω αρθρω τούτω έκτεθεϊσαν πραγματικήν έικκλησιαοτικήν άλήθειαν. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣΚΓΟ: Έιπερατώθη διά χοΰ παρόντος τεύχους ή παράθεσις της όντως αξιόλογου μελέτης των αγιορειτών Πατέρων: «Ή πραγματική αλήθεια περί τοΰ κύρους της χει-

9 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 221 ροτονίας Επισκόπου υφ' ένας "Επισκόπου καί περί τοΰ σχίσματος τών έν Ελλάδι Παλαιοημερολογιτών». Αί διαπιστώσεις διά τήν παράταξιν τοΰ πρώην Φλωρίνης είναι όντως φοβεροί. Πολύ φοβερώτεραι όμως είναι σήμερον, διότι ή ιδία καί χειρότερα νοοτροπία τών δπαδών τοΰ πρώην Φλωρίνης συνεχίζεται καί σήμερον. Οι διάφοροι «αρχηγοί καί άρχηγίσκοι» της παρατάξεως αυτής, περιβεβλημένο σήμερον μέ τόν βαρύγδουπον τίτλσν τών «Αρχιεπισκόπων» καί «Μητροπολιτών» συνεχίζουν άμετανοήτως τό άνθ'ενωτικόν έργον των. Π αραμίνουν πειαματωδώς εις τό σχίσμα των, τό δπαΐον διήρεσαν εις περισσοτέρας μικροομάοας, διά νά Ικανοποιούν εύν,ολώτερον τό εωσφορικόν πάθος της εξουσίας. 'Αλληλοσπαρασόμενοι άπό προσωπικά μίση, άλληλαμισούμενοι καί άλληλσαπσκαλυπτόμενοι διά φοβερά ηθικά σκάν^ δαλα (λόγω της εισόδου είς τάς τάξεις των πληθώρας διαβεβλημένων κληρικών) παρέχουν είς τάς κσαμικάς εφημερίδας τήν εύκαιρίαν νά γράφουν άπό καιροΰ είς καιρόν, νά σκανδαλοθήροΰν καί νά εξυβρίζεται έτσι δ Ιερός Άγων της "Ορθοδοξίας. "Ετσι ευρίσκουν τήν ευκαιρία αί αντίχριστοι σκοτειναί δυνάμεις νά πολεμούν τήν Όρθοδοξίαν διά νά επιτύχουν εύκολώ-αερον τά σχέδια των προς άπώτερον άντικειμενικόν σκοπόν τήν έγκαθίδρυσιν τοΰ κράτους τοΰ αντίχριστου. Είναι καιρός πλέον, οι αρχηγοί τών διαφόρων δμάδων της παρατάξεως τοΰ πρώην Φλο>ρίνης καί ή ο! κύριοι αυτών αρχηγοί, (Αυξέντιος, Χρυσόστομος, Κυπριανός), νά κατανοήσουν, δτι απαιτείται ριζική Ικκαθάρισις της παρατάξεως των. Πρέπει νά θέσουν τόν δάκτυλον έπί τόν τύπον τών ήλων πρίν είναι αργά. Ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ., πολλάκις καί επισταμένως τους έκάλεσε νά άρθοΰν είς τό δψος τών περιστάσεων, άλλ' οδτοι «ούκ, ήβουλήθησαν συνιέναι». Τό Ιπαναλαμβάνομεν καί άπό της παρούσης στήλης. Ή καθαρά ομολογία της πίστεως καί ή συνέπεια προς αυτήν καί ή κάθαρσις τοΰ %λ ί}ρο\) των άπό τών διαβεβλημένων καί καθηρημένων κληγ ρικών είναι δύο βασικά ζητήματα πού άπαιτοΰν ριζικήν άντιμετώπισιν. Είναι άπαίτησις τών καιρών νά άρθή τό σχίσμα. Νά έπέλθη ή ποθητή κατά Χριστόν ένότης,. διότι τό σχίσμα «άκρα εστί πονηρία» «δεινότερον νλ φόνου καί της είδωλολατρίας», οί δέ σχισματικοί είναι αντίχριστοι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας. ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Ο «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ το ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΕ ΔΓ ΑΑΑΗΝ ΜΙΑΝ ΦΟΡΑΝ Μέ μίαν συνέντεί/ξί'ν του ττού ποοριεχώιρησιε σιτόιν κ. Άιθον. ΣακαρεΚΚο, συνεργάτη τοΰ «'Ο,ρδοιδό'ξου Τύπον» (Ο.Τ., ) ό «Οΐκοφενικός Πατριάρχης» Λημήτιραος Ι*ε6ε- 6ο(ίω<Γε διά μ'ίαν εισέτι φοράν τάς οίρετικάς του δαξοοσΐας. Μιεταξύ τών άλλων έτηβεβαιοί, δτι εϊναιι όιιαδώς της θεωρίας τών κλάδων, οίκοι^μίενιοτής, ττοπτόφιρων καί Φρονών δτι δύνανται οί όιρβόδόξοι νά κοινωνοον ιάττό τους π«χττικούς^ δεν ιάπτορρίίτγτει 6έ ύ σιρσιώς καί τήν καταγγελίιαν ττΐΐρίί της μ_ασονικης του ιδιότητος. "Ετσι «ί καταγγελίαι ιμας έιττιβεβαιοΰνται δι* αλλην μίαν <(«>ράν εις ττείσιμα διο> φάρων νεοημειρολογιτιχών έΐντύττων ττού ύτΐ'οοιτηιρίζοιι/ν δτι στ/κοφαντοΰμε τρν Πατριόιρχη τ-ολ/ς. Τί άττοδείξεις ζητοΰν έτιΐί ιτλέον δ;ιά νά ττεισθοΰν οί νεοηιμερολογΐ-ται, δτι ή Μητέρα των ΊΕκκληριίο; κινείται ίς τόν χώρον του ΊΤαπτιοιμοΟ - οίκομμονιοιμοϋ καί "Κηρύσσει «γυμνή τή κεφαλή» αϊρεσιν;

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν. Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση.

Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν. Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή διακρίνεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 23: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιστορία της Εταιρείας: Η οργάνωση των > ή χιλιαστών είναι μια πολυεθνική μετοχική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1884 από τον Κάρολο Ρώσσελ με τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως Για την Δεύτερη και ένδοξη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο Παπισμός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, τότε

Αν ο Παπισμός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, τότε π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών τηλ. 6945-377621 - agotsopo@gmail.com Απλές σκέψεις εκκλησιολογικής συνέπειας Αν ο Παπισμός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, τότε Υποστηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

- Π Α Ρ Ε Χ Ε Τ Α Ι Ω Ρ Ε Α Ν - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - Λ.Μ.. -

- Π Α Ρ Ε Χ Ε Τ Α Ι Ω Ρ Ε Α Ν - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - Λ.Μ.. - ΠΕΡΙ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2003-2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - Λ.Μ.. - - Π Α Ρ Ε Χ Ε Τ Α Ι Ω Ρ Ε Α Ν - Οι Προφητείες που παραδόθηκαν στους Χριστιανούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα