ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213"

Transcript

1 ΚΗΡΥΞ ΓΝΚΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 213 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΖΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ (Ύττό των Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 1958) (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου) Καί έτεροι σαφείς αποδείξεις περί της ακέφαλου παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, ώς συγκροτήματος αντικανονικού, άντεκκλησιαστικοϋ καί άντορθοδόξου, μή φέροντος τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας τοϋ Χρίστου Των ανωτέρας οϋτως*ώς αληθώς εχόντων, θά ήθέλαμε νά έρωτήσωμεν τους ιθύνοντας τήν άκέφαλον παράταειν τού πρ. Φλωρίνης, περί της υποστάσεως καιί ιδιότητος της έν λόγω παρατάξεως των, πώς ούτοι έννοαϋσιν αυτήν. Διότι μετά τάς ανωτέρω σαφείς αληθείας, γεννώνται εϊς ι ίνας αυθορμήτως έε απορίας καί αμφιβολίας τά κάτωθι ερωτήματα: Ή ακέφαλος παράταεις τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τι είδους συγκρότημα είναι; Εις ποίαν Έκκλησίαν ανήκει; Ποίας κατηγορίας Εκκλησία είναι; Πόθεν αϋτη έσχεν; Είναι αυτοκέφαλος Εκκλησία; Είναι ΌρθόδοΕσν ή καινοτόμον Πατριαρχεϊον; Είναι αυτή αϋτη ή ΌρθόδοΕος Εκκλησία; Ή μήπως είναι εκκλησία ανεξάρτητος, ή νέα τις εκκλησία, ίδιας δημιουργίας καί κατασκευής; "Ω σκληρά πραγματικότης, ώ πικρά αλήθεια! Είναι θλιβερά ή άπάντησις εις τά αδυσώπητα ταϋτα ερωτήματα, τήν οποίαν όφείλομεν χάριν της αληθείας έν συνεχεία πάντων τωγ ανωτέρω νά εϊπωμεν. ί Ή περί ης ό λόγος ακέφαλος παράτοεις. δέν φαίνεται νά είναι Αυτοκέφαλος Εκκλησία, καί δή ΌρθόδοΕος, διότι είναι πράγματι ακέφαλος. Ού μόνον άνευ "Αρχιεπισκόπου, άλλ' άνευ ούδενός Επισκόπου! Πατριαρχεϊον ΌρθόδοΕον, επίσης δέν είναι, διότι δέν έχει, όχι μόνον Πατριάρχην, άλλ" οϋτε ένα Έπίσκσπον. Τι δθεν είναι; Μήπως άραγε είναι μεμονωμένον άθροισμα χριστιανών, ανήκον εις τήν ΌρθόδοΕον Έκικλησίαν; Οϋτε τοϋτο δύναται κστ' ά- κρίβειαν νά συμβαίνη. 1) Διότι ή μερίς αϋτη είναι ακέφαλος, άνευ Επισκόπου. 2) Διότι ποία είναι ή Εκκλησία εις τήν οποίαν αϋτη ανήκει; Ποϋ ευρίσκεται; Καί πώς άπεκόπη"ταύτης; Διατί είναι χωρισμένη, καί δέν υ- ποτάσσεται, καί δέν ενώνεται μέ αυτήν; 3) Διότι εις ούδεμίαν γνωστήν

2 214 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Έκκλησίαν ανήκει, καί παρ' ουδεμίας Εκκλησίας ώς οικεία αναγνωρίζεται: Οϋτε ύπό της καινοτόμου Νεοημεραλογιτικής, οϋτε ύπό της Μνημονευούσης Παλαιοημερολογιτικής, οϋτε ύπό της Εκκλησίας των ΓΟΧ. Τί όθεν είναι ή ποράαταξις αϋτη; Ποίον προέλευσιν, ποίαν οντότητα, ;οίαν ιδιότητα έχει; Μήπως είναι ανεξάρτητος, αυτοτελής, ιδιοτελής "Εκκλησία; "Αλλά τότε δέν θά ανήκει εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν, διότι ανεξάρτητοι "Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δέν υπάρχουν. Διότι αϊ ανεξάρτητοι θεωρούνται αιρετικοί, σχισματικοί, κακόδοξοι. Τί επιτέλους είναι ή παράταξις αϋτη; Μήπως είναι Προτεσταντική Παρασυναγωγή; Μήπως είναι Ποπαδολαϊκή, ή Παπαδοκρατική "Εκκλησία;... Λέγουσί τίνες, ότι ή έν λόγω ακέφαλος παράταξις, ώς "Εκκλησία, διοικείται εκ τίνων λαϊκών καί κληρικών, άνευ Επισκόπου, καί έκ τίνος έξ αυτών «Επιτροπής» τήν οποίαν άποκαλοϋσιν: «Ή πνευματική ημών ηγεσία». Έτεροι επίσης λέγουσι: Τό περί ου ό λόγος συγκρότημα, είναι μέν όρθόδοξον ώς προς τά άλλα δόγματα της "Ορθοδοξίας, πλην τοϋ δόγματος περί ένότητος της "Εκκλησίας, άλλ' είναι άκέφαλον. Κοί πάν άκέφαλον σώμα, είναι νεκρόν, είναι αυτόχρημα πτώμα... Είναι κατ" άλλην έκδοχήν, κόσμος σκοτεινός άνευ ήλιου. Ουρανός άνευ φωστήρων... Ή παράταξις του πρ. Φλωρίνης είναι μία ιδιόρρυθμος ποίμνη, αποτελούμενη κατά τό πλείστον ύπό αγρίων κριών κιαί προβάτων, άνευ ούδενός ποιμένος... Είναι μία κυψέλη μελισσών, άνευ βασιλίσσης αποτελούμενη έκ πολλών κηφήνων, καί έκ πολλών αγρίων μελισσών, αλλά κιαιί έκ πολλών σφηκών έτι, και έξ ολίγων μόνον έργαιίδων μελισσών καιταδεδικασμένη άνεΐι ηγεσίας εις άφευκτον διάλυσιν. είς άπώλειαν, εις άφανισμόν. Ή μετά τήν προσαρμογήν τού Ν. Ημερολογίου δεκαετής περίοδος, καθ' ήν οι Παλαιοημερολογΐται Γ.Ο.Χ. δέν; εΐχον αμεσον πνευματική ν έπαφήν μετ' ούδενός Επισκόπου Οι ιθύνοντες τό ύπό τοϋ πρ. Φλωρίνης άναλγήτως έγκαταλειφθέν ύπ" αύτοϋ άκέφαλον κ;αί νεκρόν σώμα, προβάλλουσι πολλά καί διάφορα σαθρά καί γελοία επιχειρήματα, διό νά υποστηρίξουν τό άκέφαλον της παρατάξεως των, διό νά άποδείξοιυν, ότι τάχα, υπάρχουν περιπτώσεις κιατά τάς όποιας, δυνατοί έν σώμα, νά είναι άκέφαλον, άνευ δηλονότι κεφαλής, εγκεφάλου και νοός... Καί ώς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, άβαοιανίστως προβάλλουσι τήν α- μέσως μετά τήν προσαρμογήν τοϋ Νέου Ημερολογίου συγκεχυμένην καί ταραχώδη έκείνην περίοδον, καθ" ην οι ΓΟΧ Πολαιοημερολογϊται, δέν εϊχον τάχα "Επισκόπους. "Αλλ" ή περίπτωσις αϋτη, ποραβαλλομένη προς τά πραγματικά σϊτια τά διιατηροϋντα έπί τόσα έτη άκέφαλον τήν τάλαινα ππράταξιν. τοϋ πρ. Φλωρίνης, είναι ασύγκριτος. Διότιι τό σχίσμα τότε, δέν έγένετο αυτομάτως. Παρήλθον έτη διά νά έπισημοπαιηθή: Μετά τήν έκραγεΐσαν βόμβαιν της προσαρμογής τοϋ Νέου Ημερολογίου, επήλθε σύγχυσις καί ακαταστασία εις τάς τάξεις των πιστών. Εις τήν συγκεχυμένην δέ κοί άκαθόριστον ταύτην κατάστασιν, ορθό-

3 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 215 δοξοι "Αρχιερείς έλογίζοντο, ού μόνον οι μή άποδεχθέντες την καινοτομίαν Παλαιοημερολογϊται, αλλά καί όσοι έκ των Επισκόπων διεμαρτύροντο κατά της καινοτομίας, καί ήγωνί οντο προς συγκρότησιν Συνόδου διά τήν έπαναφοράν τοϋ Πατρίου Εορτολογίου, ασχέτως έάν σκοπίμως δέν έχωρίσθησαν. Καί όταν μετά τά αλλεπάλληλα ορθόδοξα κηρύγματα ημών, τά δίκην «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» ήρχιοε νά έκκαθαρί^ηται σαφώς ή κατάστασις, κοί ώφειλον οι αρχιερείς νά καθορίσωσιν έκαστος τήν θέσιν του, ν' όποικηρύξωσιν επισήμως τήν καινοτομήσασαν έκκλησίαν, τότε έπισημοποιήθη τό Σχίσμα, ότε ώκσνόμησεν ό Θεός τήν έξοδον εις τόν αγώνα των τριών Αρχιερέων, διά νά χειροτονήσωοιν επισκόπους έκ της ύμης τών ΓΟΧ διά νά διατηρηθή οϋτω εις τήν Έκκλησίαν ή Αποστολική διαδοχή. Διαφέρει άρα πολύ ή τότε περίοδος, άπό τήν περίοδον της ακαταστασίας της παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, συνεπεία της οποίας μένει αϋτη έπί τόσα έτη όλως διόλου αδικαιολογήτως ακέφαλος, παρανόμως, άντικανονιικώς, άντεκκλησιαστικώς καί άντορβοδόξως. Όταν άλλως τε εις μίαν ποίμνην πολλών προβάτων, έπιπέσουν έν ώρα νυκτός καί σκότους βαθύτατου, λύκοι, βαρείς, καί άλλα μεν έκ τών προβάτων καί τών ποιμένων κατασπαραχθώσιν υπό τών θηρίων, άλλα δέ διασκορπισθώσιν ένθεν κακεϊθεν, ουδείς ούνατισι νά κατηγορήση τά τυχόν μείναντα έπί τίνα καιρόν άνευ ποιμένος πρόβατα. Διότι λόγω της συγχύσεως καί τοϋ σκότους της νυκτός, δέν ήτο δυνατόν, όχι μόνον νά συγκεντρωθώσιν έπί τό αυτό ποιμένες καίί πρόβατα, άλλ' ουδέ καν νά γνωρίσωσιν οι ποιμένες τά ίδια πρόβατα, καί ταϋτα τους οικείους ποιμένας. "Ενώ ή άνευ ούδενός ποιμένος ποκ,ϊλη ποίμνη τοϋ μακαρίτου πρ. Φλωρίνης, ή αποτελούμενη άπό διάφορα κοπάδια προβάτων λογικών (ό Θεός νά τά κάμη λογικά) κριών, άμνάδων καί αμνών, καί λοιπών, διανύει είρηνικήν καί όμαλήν περίοδον, ώστε νά μή δικαιολογήται απολύτως καθόλου ή παντελής έλλε»ψις ποϋμένων, καί κανονικής μάνδρας. Μετά τόν θάνατον τοΰ ποιμένος αυτής, ώφειλον ν" άνεύρουν καί α- κολουθήσουν κάποιον ποιμένα. "Ας μή είπωσιν ότι δέν ύπήρχεν ουδέ υ- πάρχει πουθενά "Ορθόδοξος ποιμήν. Διότι τότε ή λογική θά τά άποκηρύ- Εη ώς μή λογιΐκά, καί ώς μή ανήκοντα εις τά διάφορα λογικά ποίμνια τοϋ Χρίστου, τά όποια ουδέποτε έμειναν, ή θά μείνουν ποτέ άνευ ποιιμένος. ΔΓΟΤΙ ποίμνη Χρίστου λεγομένη, άνευ ποιμένος, οϋκ έστι τοϋ "Αρχιποίμενος Χρίστου. Λέγεται ότι τά διάφορα ανωτέρω ποικίλα κοπάδια τοϋ πρ. Φλωρίνης, έσυνήθισαν?ώντα κατ" ιδίαν, καί δέν έχουν ανάγκην ποιμένων. Καί αυτός είναι ό λόγος διά τόν όποιον δέν έχουν, διότι δέν θέλουν νά υποταχθούν εις ποιμένα διά τινας απωτέρους λόγους οϋς άποσιωπώμεν... Τί νά τόν κάμ,ωσιν άλλως τε τόν ποιμένα, έφ' όσον καί όταν εϊχον ούτε τόν έλογάριιιαζον καθόλου, καί ούδεμίαν έποίουν προς αυτόν ύποταγήν καί ύπαικοήν, ^ώντα ανυπότακτα, ιδιόρρυθμα καί ατίθασα, διαιτώμενα ώσιπερ αϊγαγροι (ωσάν αγρίμια) κατά τά θελήματα των κατά τάς ορέξεις των, καί κατά τά σκιρτήματα της καρδία^ των. Λέγεται επίσης, ότι συνεπεία της ανωτέρω ακαταστασίας της ποίμνης του, άπήλθεν κατά τό δη λεγόμενον, «μιά ώρα άρχί τ ερα» εις τόν άλλον κόσμον, έξ υπερβολικής θλίψεως. Καί ότι εϊς λόγοο διό τόν όποιον

4 216 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ούτος δεν κατέστησεν εις αυτούς ποιμένας, ουδέ ένα διάδοχόν του, είναι τά ανωτέρω αίτια, ή ανταρσία, και ανυπακοή των άγριων προβάτων του. Διότι δέν έκατώρθωσε νά τά ϋποτάξη, δέν ήδυνήθη νά τά συμμα εύση. Διότι έκοστον κοπάδιον, καί έκαστον πρόβατον εξαιρέσει ολίγων τινών καί ιδία τά προεξάρχοντα των άλλων ήτο αύτοκέφαλον, και άκέφαλον, άτίδασον, ίδιόρρυθμον, θεληματάρικον, περιπλανώμενον καί βόσκον όπου ήθελε, καί όπως ήθελε, δίκην αίγάγρου, ώς άνευ ποιμένος, άνευ Ε- πισκόπου. Καί διά τούτο, προς τιμωρίαν αυτών τά άφησεν έρημα καί έγκαταλελειμένα άνευ ποιμένος. Διότι οϊ Ιερείς του, οϋτε τότε ήθελαν, οϋτε τώρα* θέλουν νά υπαχθούν και υποταχθούν εις ένιαίαν έκκλησιασπκήν διοίκησιν Αρχιερέων κιατά τους Ιερούς Κανόνας. Θέλουν νά ζώσιν ανεξάρτητοι, αυτοκέφαλοι, κοί ακέφαλοι (και φυσικά άμυαλοι, διότι μυαλά άνευ κεφαλής δέν υπάρχουν). Διό καί αποφεύγουν σκοπίμως ν' άναγνωρίσωσιν ώς κανονικούς Αρχιερείς τους ύπό τοϋ πρ, Βρεσθένης Ματθαίου άναδειχβέντος, προβάλλοντες τήν δήθεν ακυρότητα τής χειροτονίας αυτών. Διότι έάν ήθελον νά αποκτήσουν κεφαλήν, νά υποταχθούν κατά τους Ιερούς Κανόνας εις "Επίσκοπον, θά εϊχον ήδη ϋποταχθή πρό ετών, αν όχι εις τους υπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Επισκόπους, αλλά εις κάποιον άλλον. 'Αλλ' έως πότε ακέφαλοι; Έως πότε παραλογισμό! καί παιδαριώδη παίγνια έν τοις ού παικτοϊς; Απαιτείται νομί^ομεν καί όλίγη οοβορότης, όλίγη συναίσθησις, όλίγη έντροπή, όλίγη διάκρισις, όλίγη σύνεοις, όλίγη λογική. Διότι ιδού, έκ τοϋ περί ού πρόκειται ακέφαλου σώματος, τοϋ ήδη οικτρού πτώματος, εξέρχονται μύδροι αποκρουστικών οσμών, άρξομένης ήδη οπό πολλού καιίροϋ τής άποσυνθέσεως αύτρϋ... Ανάγκη όθεν κατεπείγουσα συντόμων καί σύννομων ενεργειών, μετά κλαυθμών καί δακρύων, καί όδυρμών, καί ενθέρμων προς Κύριον ευχών, ουχί προς θεραπείαν νοσοϋντος σώματος; αλλά προς άνάσταοιν νεκροϋ πλέον σώματος, μάλλον όζοντος άποκρουοτικώς πτώματος!... Περί τοϋ μεγάλου Δόγματος της ένότητος της Εκκλησίας Ούαί καί άλλοίμονον εις τους υπαιτίους Σχίσματος εις τήν Έκκλησίαν τοϋ Χρίστου Γίνονται φεϋ; αυτόχρημα αντίχριστοι, όργανα τοΰ Σατανά, χείρονες φονέων καί ειδωλολατρών, καί ύποστήσονται δίκην μείζονα των σταυρωτών τοϋ Χριστού, καί των άπ' αιώνος απάντων άσεβων καί αιρετικών Διά πάνταις τους γνησίους "Ορθοδόξους χριστιανούς, ή ένατης τής Εκκλησίας εϊναιι Δόγμα πίστεως. Διότι κατά τό έννατον άρθρον τοϋ Ίεροΰ Συμβόλου τής 'Ορθοδόξου ημών Πίστεως, ή Εκκλησία τοϋ Χριστού είναι άδιιαίρετος, Μία Άγια Καθολική κοί Αποστολική, έν σώμα, έν Πνεύματι Άγίω ένωμένον. Περί τοϋ Δόγματος τούτου λέγει ή συγκροτηθέϊσα έν Κωνσταντίνουπόλει Σύνοδος κατά τό 1850 προς άνακιήιρυξιν ώς Αυτοκέφαλου, τής Έκκλησίας τής Ελλάδος: «Σήμερον ή χάρις τοϋ Αγίου Πνεύματος ήμσς συνήγαγε... Ίνα τήν τής "Εκκλησίας ενότητα, ήτις ώς Δόγμα πίστεως παρά των ανέκαθεν ευσεβών προαιρουμένων πρεσβεύεται καί ομολογείται...». Κατά τήν συγκροτηθείσαν έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλην τοπικήν Σύνοδον έπί Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου, ήτις έξέδωκε τόν Τό-

5 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 217 μον της ενώσεως, οί τήν είρήνην της Εκκλησίας φυγαδεύοντες καί διασπώντες τήν τοϋ Πνεύματος ενότητα, ούτε τοΰ Χρισ^οΰ, οϋτε της Εκκλησίας ούτοϋ είσίν γνήσιοι μαοηταί, οπαδοί και οικείοι «Ό Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός και Θεός, τοίς έουτοϋ Μαβηταϊς και Άποστόλοις, καί τοϊς όσοι μετ' εκείνων αειοι γεγόνασι της Έκκληοίας σύτοϋ, έεαίρετον τίνα κλήρον τήν είρήνην κατέλειπε" τούτο γνώρισμα παρεχόμενος τοϊς οίκείοις της προς αυτόν οίκειότητος, έν τω συνδέσμω της ειρήνης σφιγγομενους μή τήν τοϋ πνεύματος διοσπώσιν ενότητα... ταύτην κατέλιπε τήν κληρονομίαν, τό εϊρηνεύειν έν άλλήλοις. Κοί ού τούτο μόνον, αλλά καί τό είρήνην άγειν έτερους προς εαυτούς στασιάζοντας...». Μέγα όθεν Δόγμα ή ένότης της Εκκλησίας. Διότι ό σκοπός της ενανθρωπήσεως τοϋ Κυρίου, είναι ή έν Πνεύματι Άγίω ένότης των διεστώτων, ή ειρήνη, ή αγάπη, ή ομόνοια, ή αλήθεια, ή δικαιοσύνη, ή σωτηρία τών ανθρώπων. «Χριστός υπέρ ημών έοταυρώθη καί θάνατον ήνεγκε, καί ετάφη, καί ανέστη (Α' Θεσ. ε' 14), ίνα τους μακράν και τους πόρρω διεστώτας ενοποίηση" (Έφεσ. β' 17). " ν βάπτισμα, κοί μίαν πίσπν (Έφιεσ. δ' 5), καί μίαν Καθολικήν καί Άποστολικήν Έκκλησΐαν θεοπρεπώς συστησάμενος. Τοϋτο της τοϋ Χριστού προς ανθρώπους επιδημίας τό κεφάλοιον. Τούτο της άκρος εκείνης καί άφατου κενώσεως τό κατόρθωμα. Ό τούτων τι διοσπάν, κοί κατατέμνει έπιχειρών», είτε δυσεβεστάτης αφέσεως έ- ρωτι, είτε σχισματικής μανίας φυσήματι, ό τοιούτος κατά της οικονομίας Χριστού παρατάττεταιΐ, κατά της κοινής σωτηρίας οπλίζεται, προς τήν ε- κείνου πραζιν άντικαθίσταται, και της προς αυτόν συνάφειας άπορρηγνύμενος, καί τοϋ Κυριαικοϋ Σώματος της Εκκλησίας διασπώμενος, τή τοϋ αντικειμένου μοίρα συντάσσεται, καί τά μέλη αυτού της νύμφης Εκκλησίας άποσπαράίας, μέλη της πόρνης παρασυναγωγής όπεργάζεαι.» (Τοϋ "Αγίου Φωτίου τοϋ Μεγάλου. "Ομιλία α' κατά αιρέσεων). Τήν φρικτήν ταύτην άλήθειαν, ας τήν άκούσωμεν άπαντες μετά φρίκης. "Ας τήν ακούσουν, ού μόνον οι Νεοημερολογϊται καί Μνημονεύοντες, αλλά καί αυτοί οι γνήόιοι ΌρθόδοΕοι Χριστιανοί, "ιδιαιτέρως ας τήν ακούσουν οι διάφοροι αρχηγοί κοί άργηγίσκοι της παρατάξεως τοΰ πρ. Φλωρίνης. Διότι πάντες οι όπωοδήποτε προσκρούοντες εις τό Μέγα Δόγμα της ένότητος της "Εκκλησίας, συντάσσονται μετά τοΰ Σατανά, καί γίνονται δργανα αύτοϋ. Τ'ίνονται φεϋ! είτε έν γνώσει, είτε έν αγνοία, αντίχριστοι (!!!). «Προς τόν τοΰ κόσμου ηγεμόνα (τόν Σατανά) τρέχει, όστις άπό της άγία<; ένότητος διαφωνεί. Πίονα ολοκαυτώματα άνίειοι τω διαβόλω, ό τήν Έκκλησΐαν καταθλίβων» (Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου σελ 967). «"Ακρα εστί πονηρία τό Σχίσμα, τοϋ φόνου καί της είδωλολατρείας δεινότερον... Οί γάρ Σχισματικοί είσίν αντίχριστοι» (αυτόθι). «Πας σχισματικός όστις διαιρεί τήν "Εκκλησίαν τοΰ Θεοϋ διά τοΰ Σχίσματοο, καί διαρρήγνυσι τό Σώμα τοϋ Χριστού, εστίν αντίχριστος» (Άγ. Αύγουοτίνου. Αυτόθι). «Οι τήν Εκκλησίαν τοϋ Χρίστου σχίζοντες, ενδύονται κατάραν ώς ίμάτιον, καί άναθέματι καθυποβάλλονται». (Της έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης τοπικής Συνόδου κατά τό 1848). Οϊ σχϊ2οντες τήν Έκκλησΐαν τοϋ Χριστού «μείζονα τών σταυρωτών τοϋ Χριστού ύποστήσονται δίκην καί τών άπ' αιώνος απάντων ασεβών καί αιρετικών» (Άγιου Μάρκου τοϋ Ευγενικού. Δοκίμιον ιστορικόν σ. 137).

6 218 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ούαί όθεν καί άλλοι μόνον εις πάντας τους οπωσδήποτε υπαιτίους Σχίσματος έν τη Εκκλησία τοϋ Χριστού. Καί εϊναιΐ ωσαύτως αναλόγως ένοχοι, ού μόνον οϊ. υπαίτιοι, οί δημιουργοί δηλονότι τοϋ Σχίσματος, αλλά καί όσοι, τούτου δημισυργηθέντος άνευ της υπαιτιότητας αυτών, συντελούν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την διατήρηοιν αύτοΰ, διό της συνεργασίας καί συμπρόσευχής αυτών μετά των κυρίως υπαιτίων καί υπευθύνων αύτοΰ. Κατόπιν τούτων, απάντων ένοχοι τοϋ σχίσματος θέλουσι θεωρηθή ουχί μόνον οί δημιουργήσαντες τό σχίσμα εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν τοϋ Χρίστου, άλλα καί οί δυνάμενοι νά συμβάλλωσιν εις τήν άρσιν τοϋ σχίσματος τούτου καί μή πράττοντες αυτό, αποβλέποντες εις άλλους σκοτεινούς αθέμιτους σκοπούς, ξένους προς τήν Όρθοδοξίαν. Οί τοιούτο θά ήτο προτιμότερον νά μήν έγεννώντο, παρά νά φέρωσι τήν άμαρτίαν ταύτην, ην ουδέ αίμα μαρτυρίου τήν εξαλείφει, κατά τόν Ιερόν Χρυσόοτομον. ' Καί όμως, ύπάρχουσι πολλοί τοιαύτην ίδέον, πίστιν καί ύπόληψιν έ- χοντες δι" εαυτούς, και έν τη πραγματικότητι εϊναι ένοχοι Σχίσματος, καί κατά συνέπειαν αυτόχρημα αντίχριστοι, οπαδοί τοϋ Σατανά. Ανάγκη συνεπώς μεγίστης προσοχής, διότι οϊ έν γνώσει, καί οί έν άγνοια ένοχοι, εις τό περί ου ό λόγος Σχίσμα, είναι πολλοί. Ιδιαιτέρως ας προβέξωμεν απόντες οί άκολουθοϋντες τήν παράταξιν τοϋ πρ. Φλωρίνης, διότι εξαιρέσει ολίγων τινών, είναι άπαντες κατά τό μάλλον καί ήττον ένοχοι, βάσει των έν λόγω τριών κατηγοριών. Οί μεν ώς δημιουργοί τοΰ σχίσματος, οϊ δέ ώς συνευδακοϋντες καί βοηθοϋντες εις τήν διοτήρησιν αύτοϋ, οί δέ ώς άδιαφοροΰντες διά τήν άρσιν αύτοΰ. "Ας έεετάση όθεν έκαστος εαυτόν, διότι δέν πρόκειται περί σχίσματος ενός ευτελούς ιματίου, ενός υποδήματος. "Αλλά πρόκειται περί φοθεροϋ εγκλήματος, περί Σχίσματος εις τήν Έκκλησίαν τοϋ Χριστού, περί αντιχριστιανικού διαμελισμού τοϋ Σώματος τού Χρίστου. Δυστυχώς διανύομεν έποχήν χαλεπωτάίτην, καθ' ην οί πολλοί τά τοιαύτα ολέθρια Σχίσματα της απώλειας, εις ουδέν λογίζονται, θεωροΰντες ταϋτα ώς ασήμαντα, ώς μηδαμινά, ώς σχίσμα φύλλου εφημερίδος. Ουδείς έε αυτών φοβείται,, ουδείς τρέμείΐ καί άγωνια, «μήπως είναι ή μήπως γίνη ένοχος τοιούτου Σχίσματος, μήπως πρόσκρουση εις τό μέγα Δόγμα της ένότητος της Εκκλησίας. Ουδείς έξ αυτών πιστεύει καί τρέμει πρό της τρομερός καί φοβερός πραγματικής αληθείας, καθ' ην ουδέ αϊμο μαρτυρίοΐ! δύναται νά σώση τόν ϋπαίτιον Σχίσματος έν τη Εκκλησία. Διά τόν τοιούτον ύπαίτιον, διά πάντα δηλονότι.άποοχιζόμενον έκ της ένότητος, ή άποσχϊζοντα έτερον άνευ άποχρώντος λόγου, διά πάντα προσκρούοντα εις τήν ενότητα της Εκκλησίας, ουδέν προς σωτηρίαν όφελος" Οΰτε ράσα, οϋτε κομβοσχοίνια, οϋτε ερημική καί ασκητική 2ωή, οϋτε καιτοικία εις σπήλαια, εις τρώγλας, καί τάς όπάς της γής, οϋτε νηστεϊαι καί άγρυπνίαιΐ, οϋτε κλαυθμοί καί δάικρυα, οϋτε όδυρμοί καί κοπετοί, οϋτε φεο! αίμα μαρτυρίου. Τοϋτο διακηρύσσει ό Θείος Χρυσόστομος λέγων: «Ουδέν οϋτως παροξύνει τόν Θεόν, ώς τήν Έκκληαίαν διαιρεοήναι. Καν μυρία ώμεν έργοσάμενοι καλά, των τό Σώμα αύτοΰ διατεμνόντων, οϋκ έλάττονα δώσωμιεν οίκην, ει τό πλήρωμα κατατέμνοντες τό Έκκλησιαστικόν... Ουδέ μαρτυρίου αίμα δύνασθαι έξαλείφειν τήν άμαρτίαν ταύτην... Διά τοϋτο λέγω καί διαμαρτύρομαι, ότι τοϋ εις αϊρεσιν έμπεσείν, τό

7 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗ2 ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 219 τήν Έκκλησίαν σχϊσοι, οϋκ έλαττόν έστι κακόν» ("Ομιλία ια' προς Έ- φεσοίυς). Τριοιμακρατηθώμεν άρα άπαντες έκ της φρικτής ταύτης αληθείας. Διότι πράγματι, οι υπαίτιοι Σχίσματος έν τη "Εκκλησία τοϋ Χρίστου, γίνονται όργανο τοϋ Σατανά, γίνονται οπαδοί, ύπηρέται και σύμμαχοι αύταΰ, Γίνονται χείρονες φονέων καί ειδωλολατρών, και ύποστήσονται δίκην μεκονα των σταυρωτών τοϋ Χρίστου, και απάντων των άπ" αιώνος άσεβων κιαϊ αιρετικών, ώς θεομάχοι, ώς αντίχριστοι (!!!) Απαιτείται συναγερμός απάντων των έπιποθούντων τήν ενότητα της Εκκλησίας προς αρσιν τοϋ ανωτέρω Σχίσματος Εις εισέτι σοβαρός λόγος διά τόν οποίον όφείλομεν οϊ πάντες νά κινηθώμεν όσον οίον τε τάχιογ πάση δυνάμει προς αρσιν, τοϋ έμφιλοχωροϋντος εις τάς τάζεις τών Παλαιοημερολογιτών της Ελλάδος όλεθρίου Σχίσματος, είναι τό γεγονός ότι κατά τόν έρχόμενον Νοέμβριον, θά συ- Ζητηθή υπό της καιίνοτόμου "Ιεραρχίας τό Ήμερολογιακόν ζήτημα, μέ άντικειμενικόν σκοπόν, ώς πληροφορούμεθα, τήν πάταειν καί διάλυσιν τών διηιρημένων Παλαιοημερολογιτών. Καί ναι μέν, έν τοιαύτη περιπτώσει, εις κέντρα θά λακτήσωσιν οι καινοτόμοι, άλλ" ή λογική καί ή σύνεσις, επιβάλλει, έν όψει της τοιαύτης συζητήοεως, όπως άπαντες οι Παλαιοημερολογΐται της Ελλάδος σπεύσωσι καί ένωθώσι κοί συσπειρωθώσιν έν Πνεύματι Άγίω, ίνα διά της μεγάλης δυνάμεως της ενότητας των, δώσωοι μάλλον ούτοι καίριον πλήγμα κιατά της καινοτόμου "Εκκλησίας, πορά νά λάβωσι παρ" αότής τοιοϋτον, ώς διηρημένοιι καί άσύντακτοι. Ή περαιτέρω διοτήρησις τοϋ έν λόγω Σχίσματος, είναι, όσον άφορα τήν χειροτονίαν "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου, άπό κανονικής καί δογματικής απόψεως, παντάπασιν αδικαιολόγητος, ώς έν /ιάσι τοϊς ανωτέρω σαφώς άπεδείζομε. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει έδαικολουθήσεως τοϋ Σχίσματος, θά είναι ένοχοι της διατηρήσεως αύτοϋ, άπαντες οι άκολουβοϋντες τήν παράταξιν τοΰ πρ. Φλωρίνης. Καί παρίσταται συνεπώς επείγουσα καί επιτακτική ή ανάγκη, όπως έκαστος έκ τών αποτελούντων τήν παράταξιν ταύτην, καθορίση σακρώς τήν θέαιν του. "Οσοι όθεν πιστεύουν: α) "Οτι ή καινοτόμος "Εκκλησία, διά της προσαρμογής τοϋ Νέου Ημερολογίου εκτός άλλων σοβαρών κανονίκών καί δογματικών λόγων κατέστη σχισματοαιρετιική, άνευ της άγιαστικής χάριτος, κτλ. και 6) "Οτι ή χειροτονία τών ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Ματθαίου άναδειχθέντων "Επισκόπων είναι έγκυρος οφείλουν οι τοιούτοι καί υποχρεούνται κατά τους "Ιερούς Κανόνας, όπως άποχωρισβώσι τό ταχύτερον άπό τήν παράτα&ν τοϋ πρ. Φλωρίνης, καί σπεϋσωσι νά ένωθώσι μέ τήν παράταειν τών έν λόγω "Αρχιερέων, ήτις παράταξις είναι κατ" ούσίαν, αυτή αύτη ή ακραιφνής ΌρθόδοΕος "Εκκλησία. Έπαναλαμβάνομεν ότι, ή περαιτέρω παραμονή αυτών εις τήν ΠαράτταΕιν τοϋ πρ. Φλωρίνης, καθίσταται πλέον μετά τά ανωτέρω, τελείως αδικαιολόγητος, καί καθιστά αυτούς αναφανδόν ενόχους της διατηρήσεως τοΰ όλεθρίου τούτου Σχίσματος. Ουδείς όθεν ΓΟΧ ών, πρέπει νά παρά-

8 220 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ μείνη εις τήν άκέφαλον ταύτην ποράταξιν. Εάν σμως τινές έκ της παρατάξεως του πρ. Φλωρίνης, εξακολουθούν πιστεύοντες τά γνωστά σαθρά καί πεπλανημένα φρονήματα τοΰ πρ. Φλωρίνης, κατά τά όποια, θεωρούνται "Ορθόδοξοι Επίσκοποι, ού μόνον οι λεγόμενοι Μνημονεύσντες, αλλά καί οι Νεοημερολογίται. καί ότι ή Εκκλησία των καινοτόμων δέν είναι κατ" ούσίαν Σχισματική κλπ. τότε οΐ τοιοϋτοι, παρακαλοϋνται όπως μείνωσι έκεϊ όπου ευρίσκονται. Τότε, μόνον άπό τοιούτους πρέπει νά άποτε,λήται ή παράταξις τοϋ πρ. Φλωρίνης. Εις τήν οποίαν, ούδεμίαν άπολύτω.ς θέσιν, και πνευματικήν καϊ έκκληοιασπκήν σχέσιν θά έχουν οι ΓΟΧ. Αλλ" εύχάμεθα όπως επικράτηση εις πάντας πνεϋμα διακρίσεως, πνεϋμα λογικής καί πνεύμα συνέσεως, πνεϋμα φόβου Θεοϋ, πνεύμα άληθείος καί Όρθοδοξίας, προς ένωσιν πάντων, μηδενός εξαιρουμένου. Πάντες όθεν προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν δραστηρίως κινηθώμεν προς ένωσιν της Εκκλησίας. Διότι είναι αίσχος, διότι είναι όλέθριον, εις τά πεδία των μαχών ευρισκόμενοι, νά είμεθα έν διαστάσει, νά διαπληκτιϋώμεθα. Έφ' όσον δέν υπάρχει Δόγμα Πίστεως ώς έρεισμα της διαστάσεως, επιβάλλεται ή άραις τοϋ Σχίαματος. "Εν6α γάρ ούκ έστι πίστις τό κινδυνευόμενον, ανάγκη ε- φαρμογής της Εκκλησιαστικής οικονομίας χάριν της ένότητος της Εκκλησίας, ήτις ένότης ώς προείπομεν είναι μέγα Δόγμα, καί πέραν Δόγματος καί καθ' ην στιγμήν βαλλόμεθα πανταχόθεν υπό αναρίθμητων παντοειδών κοινών εχθρών, υπό διαφόρων στρατιών τοϋ Σατανα. Αποκτείται συνεπώς γενική καί ριζική έκκαθόρισις της παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης. Καϊ οφείλουν οι διάφοροι αρχηγοί καί άρχηγίσκοι αυτής, όπως συνέλθωσιν εις εαυτούς και έπί τό αυτό, έν πνεύματι λογικής καί συνέσεως, έν πνεύματι ειρήνης, αγάπης καί ένότητος, καί έν πνεύματι φόβου Θεοϋ καί φόβου της αιωνίου κολάσεως, κοΐ άναβεωροϋντες τός προτέρας αυτών έν προκειμένω κρίσεις καί αποφάσεις, έπιληφθώσι σοβαρώς τοϋ σοβαροτάτου τούτου θέματος, προς έπϊτευξιν της εκκλησιαστικής ένότητος. Όσοι τυχόν παραμείνουν μετά τά ανωτέρω, προς διατήρησιν της ακέφαλου παρατάξεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, οι τοιοϋτοιΐ θά είναι πείομονες, έγωίστοί καί υπερήφανοι, έψαρμόζοντες πιστώς τό: «ού μέ πείσης καν μέ πείσης». Οι τοσούτοι δέν θά είναι μόνον παραισυνάγωγοι καί σχισματικοί αλλά θά είναι άσυγκρίτως χείρονες τών Νεοημερολογιτών καί Μνημονευόντων. Θά είναι έν έωσφορικόν συγκρότημα ακέφαλων, άμυαλων καί υπερήφανων. Θά εϊνοι έν σύστημα προδοτών καί θεομπαιχτών, πονηρών, υποκριτών, καί ίεροκαπήλων. Θά είναι τέκνα απείθειας, οργής καί κατάρας. Δεδομένου δέ, ότι οι δημιουργοί Σχίσμοτος έν τή Εκκλησία τοϋ Χριστοϋ, συντάσσονται μετά τοϋ Σ'ατανα, θά είναι άξιοι πολλών Θρήνων καί κλουθμών ώς προσκρούοντες εις τό Δόγμα περί ένότητος τής Εκκλησίας. ΕΊ'Βε ό Θεός νά διαφώτιση αυτούς καί άσπασβώσιν έν ταπεινώσει τήν τόσον σαφώς έν τω αρθρω τούτω έκτεθεϊσαν πραγματικήν έικκλησιαοτικήν άλήθειαν. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣΚΓΟ: Έιπερατώθη διά χοΰ παρόντος τεύχους ή παράθεσις της όντως αξιόλογου μελέτης των αγιορειτών Πατέρων: «Ή πραγματική αλήθεια περί τοΰ κύρους της χει-

9 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣ ΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 221 ροτονίας Επισκόπου υφ' ένας "Επισκόπου καί περί τοΰ σχίσματος τών έν Ελλάδι Παλαιοημερολογιτών». Αί διαπιστώσεις διά τήν παράταξιν τοΰ πρώην Φλωρίνης είναι όντως φοβεροί. Πολύ φοβερώτεραι όμως είναι σήμερον, διότι ή ιδία καί χειρότερα νοοτροπία τών δπαδών τοΰ πρώην Φλωρίνης συνεχίζεται καί σήμερον. Οι διάφοροι «αρχηγοί καί άρχηγίσκοι» της παρατάξεως αυτής, περιβεβλημένο σήμερον μέ τόν βαρύγδουπον τίτλσν τών «Αρχιεπισκόπων» καί «Μητροπολιτών» συνεχίζουν άμετανοήτως τό άνθ'ενωτικόν έργον των. Π αραμίνουν πειαματωδώς εις τό σχίσμα των, τό δπαΐον διήρεσαν εις περισσοτέρας μικροομάοας, διά νά Ικανοποιούν εύν,ολώτερον τό εωσφορικόν πάθος της εξουσίας. 'Αλληλοσπαρασόμενοι άπό προσωπικά μίση, άλληλαμισούμενοι καί άλληλσαπσκαλυπτόμενοι διά φοβερά ηθικά σκάν^ δαλα (λόγω της εισόδου είς τάς τάξεις των πληθώρας διαβεβλημένων κληρικών) παρέχουν είς τάς κσαμικάς εφημερίδας τήν εύκαιρίαν νά γράφουν άπό καιροΰ είς καιρόν, νά σκανδαλοθήροΰν καί νά εξυβρίζεται έτσι δ Ιερός Άγων της "Ορθοδοξίας. "Ετσι ευρίσκουν τήν ευκαιρία αί αντίχριστοι σκοτειναί δυνάμεις νά πολεμούν τήν Όρθοδοξίαν διά νά επιτύχουν εύκολώ-αερον τά σχέδια των προς άπώτερον άντικειμενικόν σκοπόν τήν έγκαθίδρυσιν τοΰ κράτους τοΰ αντίχριστου. Είναι καιρός πλέον, οι αρχηγοί τών διαφόρων δμάδων της παρατάξεως τοΰ πρώην Φλο>ρίνης καί ή ο! κύριοι αυτών αρχηγοί, (Αυξέντιος, Χρυσόστομος, Κυπριανός), νά κατανοήσουν, δτι απαιτείται ριζική Ικκαθάρισις της παρατάξεως των. Πρέπει νά θέσουν τόν δάκτυλον έπί τόν τύπον τών ήλων πρίν είναι αργά. Ή Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ., πολλάκις καί επισταμένως τους έκάλεσε νά άρθοΰν είς τό δψος τών περιστάσεων, άλλ' οδτοι «ούκ, ήβουλήθησαν συνιέναι». Τό Ιπαναλαμβάνομεν καί άπό της παρούσης στήλης. Ή καθαρά ομολογία της πίστεως καί ή συνέπεια προς αυτήν καί ή κάθαρσις τοΰ %λ ί}ρο\) των άπό τών διαβεβλημένων καί καθηρημένων κληγ ρικών είναι δύο βασικά ζητήματα πού άπαιτοΰν ριζικήν άντιμετώπισιν. Είναι άπαίτησις τών καιρών νά άρθή τό σχίσμα. Νά έπέλθη ή ποθητή κατά Χριστόν ένότης,. διότι τό σχίσμα «άκρα εστί πονηρία» «δεινότερον νλ φόνου καί της είδωλολατρίας», οί δέ σχισματικοί είναι αντίχριστοι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας. ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Ο «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ το ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΕ ΔΓ ΑΑΑΗΝ ΜΙΑΝ ΦΟΡΑΝ Μέ μίαν συνέντεί/ξί'ν του ττού ποοριεχώιρησιε σιτόιν κ. Άιθον. ΣακαρεΚΚο, συνεργάτη τοΰ «'Ο,ρδοιδό'ξου Τύπον» (Ο.Τ., ) ό «Οΐκοφενικός Πατριάρχης» Λημήτιραος Ι*ε6ε- 6ο(ίω<Γε διά μ'ίαν εισέτι φοράν τάς οίρετικάς του δαξοοσΐας. Μιεταξύ τών άλλων έτηβεβαιοί, δτι εϊναιι όιιαδώς της θεωρίας τών κλάδων, οίκοι^μίενιοτής, ττοπτόφιρων καί Φρονών δτι δύνανται οί όιρβόδόξοι νά κοινωνοον ιάττό τους π«χττικούς^ δεν ιάπτορρίίτγτει 6έ ύ σιρσιώς καί τήν καταγγελίιαν ττΐΐρίί της μ_ασονικης του ιδιότητος. "Ετσι «ί καταγγελίαι ιμας έιττιβεβαιοΰνται δι* αλλην μίαν <(«>ράν εις ττείσιμα διο> φάρων νεοημειρολογιτιχών έΐντύττων ττού ύτΐ'οοιτηιρίζοιι/ν δτι στ/κοφαντοΰμε τρν Πατριόιρχη τ-ολ/ς. Τί άττοδείξεις ζητοΰν έτιΐί ιτλέον δ;ιά νά ττεισθοΰν οί νεοηιμερολογΐ-ται, δτι ή Μητέρα των ΊΕκκληριίο; κινείται ίς τόν χώρον του ΊΤαπτιοιμοΟ - οίκομμονιοιμοϋ καί "Κηρύσσει «γυμνή τή κεφαλή» αϊρεσιν;

ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ

ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/νΙΟ Μ6ΟΟΓΜΧΟ ΚΑ.Ι ΛΑΥΡβωΤΙΚΗΟ ΤΗΟ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟΪΟΥ ΘΚΚΧΗΟΙΧΟ ΤΗΟ βχ/»νχλοο ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ 3 Εσίσιίμον ^"«μοσιοτρα^ικόν ορίανον Τίς^ερας ΜοΊροσόλεατς ΤΟΜΟΣ 14 ος Μ«Ν" ΕΤΟΣ ΜάρΤ.ος 2003 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937

ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937 ΕΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ 1937 Μετά από τα κειύιιενα τοϋ πρώην Φλωρίνης, τώ όποια έξεοέσαιιεν ε'ις τό προηγοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική και κανονική θεώρησις του παλαιοημερολογίτικου ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι.

Ιστορική και κανονική θεώρησις του παλαιοημερολογίτικου ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι. 1 Ιστορική και κανονική θεώρησις του παλαιοημερολογίτικου ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι. ηου Χριζηοδούλου Κ. Παραζκευαΐδη, Αρχιεπισκόπου Αθηνών Τελικαί κρίσεις και συμπεράσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα (Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ )

Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα (Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ ) ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 150 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - oktωβριοσ 2009 Ο ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟ/ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

προσεχώς ΑΓΩΝΑΣ 1 ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ «Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΞΟΜΑΝΕΙΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ»

προσεχώς ΑΓΩΝΑΣ 1 ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ «Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΞΟΜΑΝΕΙΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ» ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 149 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - σεπτεμβριοσ 2009 «Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. 4

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. 4 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 146 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ioynios 2009 Η ΠΑΤΡΙ Α ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών!

Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών! «Εν κρυπτώ και παραβύστω» 1 Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών! 1. Η εξαπάτηση των πιστών του Αθαν. Σακαρέλλου 1. Οι Ορθόδοξοι, τα τελευταία πενήντα χρόνια, γίνονται συχνά ακροατές και θεατές των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ "ΤΑ Π Α Τ Ρ Ι Α 157 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός Βουλεύματος 54/1976 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ Συγκείμενον εκ των Δικαστών Αθανασίου Γκιούρα, Προέδρου, Πριάμου Ιωάννου καί Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ 1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΟΝ (;) ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ 1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΟΝ (;) ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 151 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - noembrioσ 2009 Η Εκκλησία του Χριστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 143 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ,41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - μαρτιοσ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ Ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Μυγιάκη * στο Λύκειο των Ελληνίδων Ρεθύμνου την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 Μεγάλη η συγκίνησή μου που μέσα εδώ στην περικαλλή αίθουσα του πνευματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ «Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας, τοὐναντίον δέ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα

Διαβάστε περισσότερα

18ον Τεῦχος. «Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2)

18ον Τεῦχος. «Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2) 18 ΤΕΥΧΟΣ:Layout 1 20/6/2011 7:29 μμ Page 1 18ον Τεῦχος «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 100 εκ. δρχ. ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ; σελίδα 5 ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 100 εκ. δρχ. ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ; σελίδα 5 ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 147 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ioyλιοσ 2009 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει

Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΓιΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει νά ειναι νά συνανηι&ουμε ση1ν ενότητα τών ΠροΦητώνι τών' πoστόλων καί τών Πατέρων όλων τών αίώνων..λιαφορετικά κάθε ενωση θά ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει

Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΓιΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει νά ειναι νά συνανηι&ουμε ση1ν ενότητα τών ΠροΦητώνι τών' πoστόλων καί τών Πατέρων όλων τών αίώνων..λιαφορετικά κάθε ενωση θά ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. η μετά Θάνατον ζωή. Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. η μετά Θάνατον ζωή. Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ η μετά Θάνατον ζωή Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα) ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μικρό σημείωμα Το περί θανάτου ερώτημα Ο θάνατος συνέπεια της πτώσεως και της αμαρτίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων

Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων Μελέτιος, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ο άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων Εισήγηση στο Θεολογικό Συνέδριο επί τη 150ετηρίδι από της γεννήσεως του αγ. Νεκταρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ TΩN ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ TΩN ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ TΩN ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, αρχιεπίσκοπος Εφέσου, δεν είναι μία συνηθισμένη μορφή αγίου. Αποτελεί μία πολύπλευρη και δυναμική εκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια Κοινότητα ευρίσκεται μπροστά σε μια απροσδόκητη, πρωτό γνωρη, και πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση, συνοδευόμενη.

Η παγκόσμια Κοινότητα ευρίσκεται μπροστά σε μια απροσδόκητη, πρωτό γνωρη, και πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση, συνοδευόμενη. ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 148 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ayγoυστοσ 2009 ΚΟΥΣΟΥΡΙΑ», ΣΚΑΝ ΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Μετά το «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ» (Α), επιλογή αποφθεγμάτων υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου, από άλλα πολύ αξιόλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ Γεγονός αποτελεί πως ζούµε σε µια εποχή, όπου η πληθώρα πληροφοριών συχνά αναστατώνει την κοινωνία και δηµιουργεί σύγχυση στον σύγχρονο άνθρωπο. Κάθε θέµα, ελάσσονος ή

Διαβάστε περισσότερα

Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης

Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης «Κανένα όφελος δεν υπάρχει στους ανθρώπους με το να φέρουν μόνο το όνομα των Χριστιανών, να μην έχουν όμως έργα αγαθά. ιότι δεν τιμώνται τα αξιώματα από τον

Διαβάστε περισσότερα

11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα

11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι  ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα 11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ Κ 155.5 $υκ 1918 Βιτρίνα \\ίομ\χη " ^ ίυύι 1X16 Ι^Μ* ^ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΡΒΑΕ&ΟΥ (ΟΜΙΙΒΒίΕΟ) ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ ^ο' ί1ϊ=^ Α -ι 5/ Η ΝΕΑΝΙΓίΗ ΖίΩΗ ΜΕΤΑΦΡΑΕίε ΔΗΛΜ-ίΤΡΙΟΥ Χ, ΔΑΝΙΗΛ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες και προβλήματα στην θεία Λατρεία κατά τους παρόντες καιρούς

Ανάγκες και προβλήματα στην θεία Λατρεία κατά τους παρόντες καιρούς Ανάγκες και προβλήματα στην θεία Λατρεία κατά τους παρόντες καιρούς Δανιήλ, Μητροπολίτου Καισαριανής, Βυρωνος και Τμηττοῦ Προέδρου της Ειδικής υνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως (Εισήγηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Δεκέμβριος 2012 0,50

Τεύχος 52 Δεκέμβριος 2012 0,50 ISSN 1790-8116 Χριστιανικό Περιοδικό Πνευματικής Αναζήτησης Τεύχος 52 Δεκέμβριος 2012 0,50 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΕΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ Ή ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ; ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εyθυμίου Τρικαμηνa. Iερομονάχου

Εyθυμίου Τρικαμηνa. Iερομονάχου Εyθυμίου Τρικαμηνa Iερομονάχου Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15 ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν

Διαβάστε περισσότερα