Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ"

Transcript

1 ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΔΜΑΣΟ 2011 MARIA THUN & MATTHIAS K... THUN Από ηην έπεςνα ηων κοζμικών ζςνδςαζμών. Δπεξεπγαζία και ζύνηαξη από ηην Maria Thun και ηον Matthias K. Thun Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ Γέοακαπ Νάμθηπ Δεκέμβοιξπ - Θαμξσάοιξπ 2011

2 2 ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 2011 MARIA THUN & MATTHIAS K... THUN Λε ςιπ ημέοεπ ρπξοάπ, ρκαλίρμαςξπ και ρσγκξμιδήπ, χπ και ςιπ εσμξψκέπ ημέοεπ τοξμςίδαπ ςχμ μελιρρώμ.

3 3

4 4 Herausgabe: Maria Thun Matthias K. Thun Christina Schmidt-Rüdt ISBN Aussaattage -Verlag Thun & Thun OHG D Biedenkopf/Lahn, Rainfeldstr. 16 Printed in Germany Jahrgang 49 Alle Rechte vorbehalten Schriftliche sowie elektronische Verarbeitung und Weitergabe, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.

5 5 W. Thun, «ξηκνο Διίαλζνο», ιάδη, 1981, 58Υ84 εθ. Ζιίαλζνο ηαλ ν ΐάιηεξ Σνπλ ελζνπζηαδόηαλ από έλα θπηό, ην παξαηεξνύζε γηα καθξύ δηάζηεκα ώζηε λα κπνξέζεη λα απνδώζεη ζηνλ πίλαθα όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αηζζαλόηαλ, όζν αθνξά ζηελ εηθόλα θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο δηάζηαζε. ηνλ Διίαλζν, ζην ζρεηηθά βαξύ έδαθνο από ην νπνίν αλαδύεηαη έδσζε κηα ζρεδόλ αέξηλε ιεπηόηεηα, ε νπνία θνληά ζην άλζνο κεηαηξέπεηαη ζε πύξηλν θσο. Καηάθεξε λα απνδώζεη ηνλ θσηεηλό θαη ζεξκό ραξαθηήξα ηνπ ειίαλζνπ κε έλαλ μερσξηζηό ηξόπν. Πεξίπνπ ηξηάληα ρξόληα αξγόηεξα δεκηνπξγεί ηνλ `ξηκν Διίαλζν` πνπ απεηθνλίδεηαη πάλσ. Σν πύξηλν θσο εκθαλίδεηαη πιένλ κόλν ζηα πεξηθεξεηαθά θύιια, αιιά εδώ κεηαιιάζζεηαη ζηε ζπλνιηθή θσηεηλόηεηα ηεο ύπαξμεο ηνπ ειίαλζνπ. πλνδεύεη ηελ σξίκαλζε ησλ ζπόξσλ, γηα λα ηνπο κεηαδώζεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλόηεηεο, ώζηε από ην καύξν ζπόξν λα θπηξώζνπλ πάιη λένη, πύξηλεο θσηεηλόηεηαο ειίαλζνη. Οη πίλαθεο ησλ ζειίδσλ 4 θαη 5 δηαηίζεληαη ζε κεγέζε 40(35)Υ50 εθ. ει. 5 ΐάιηεξ Σνπλ, Διίαλζνο, αθνπαξέιια, 1949, 55Υ83 εθ.

6 6 W. Thun, «Διίαλζνο», αθνπαξέια, 1949, 55Υ83 εθ.

7 7 Πξόινγνο Ώγαπεηνί αλαγλώζηεο, ζηα ρέξηα ζαο θξαηάηε πιένλ ηελ 49ε έθδνζε ηνπ Δκεξνινγίνπ θπηέκαηνο θαη ζπνξάο ηεο Μαξίαο Σνπλ. ηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ, άιιαμαλ πνιιά ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο θαιιηέξγεηαο. Ο εθζπγρξνληζκόο ηεο γεσξγίαο πνπ νξακαηίζηεθε ν Justus von Liebig, ηδηαίηεξα κε ηελ αλαθάιπςε λέσλ κεζόδσλ ιίπαλζεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, θαηόξζσζε ηειηθά λα επηθξαηήζεη κεηά ην 2ν Παγθόζκην Πόιεκν, ύζηεξα από πνιέκνπο θαη έληνλα θνηλσληθά γεγνλόηα. Δ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζηε γεσξγία νινθιεξώζεθε επίζεο κεηά από απηόλ ηνλ πόιεκν. Οη κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ραξαθηεξίζηεθαλ από ζπλερείο θαηλνηνκίεο ζηε γεσξγία θαη ζε πνιινύο άιινπο ηνκείο ηεο δσήο. ην ππνζπλείδεην ησλ αλζξώπσλ εδξαηώζεθε ε πεπνίζεζε όηη ηα πάληα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκα. Ώπηό απνδεηθλύεηαη κε ζαθήλεηα από ηνλ πςειό βαζκό απηνπεπνίζεζεο, πνπ ήηαλ άγλσζηε ζην παξειζόλ. Ώιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο παξαηεξνύκε θαηά ζπλέπεηα όηη όιεο νη παξαδόζεηο θαη νη ζπλήζεηεο ηέζεθαλ ζην πεξηζώξην. Παξάιιεια κε απηή ηελ εμέιημε αλαπηύρζεθε κηα επαηζζεζία απέλαληη ζε πξάγκαηα, πνπ ζην παξειζόλ αγλννύληαλ παληειώο. Γηα πξώηε θνξά κέζα από ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο πιεξνθνξνύκαζηε ζρεδόλ ηαπηόρξνλα θαηξηθά θαηλόκελα θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε άιιεο επείξνπο. Σν ελδηαθέξνλ απέλαληη ζε απηά ηα γεγνλόηα κεγαιώλεη θαη εληζρύεη ζηαζεξά ηελ αληίιεςε γύξσ από ηα θαηξηθά θαηλόκελα, αθόκε θαη ζε πξνζσπηθό επίπεδν. Ώπνπζηάδνπλ πιένλ νη παγσκέλνη ρεηκώλεο κε ηηο κεγάιεο ρηνλνπηώζεηο, όπσο θαη ηα δεζηά θαινθαίξηα. Οη αγξόηεο θαη νη θεπνπξνί νλεηξεύνληαη εθείλεο ηηο βξνρέο δηαξθείαο, νη νπνίεο γηα πνιιέο εκέξεο εμαζθάιηδαλ κηα δεζηή θαη πινύζηα πγξαζία. Σείλνπλ εθείλεο νη ζπλζήθεο λα γίλνπλ πιένλ εμαίξεζε ζηελ θεληξηθή Βπξώπε. Ο θαζέλαο πνπ θξαηά ηαθηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θαηξνύ θαη ηα επεμεξγάδεηαη, ζα δηαπηζηώζεη όηη ηα θαηξηθά θαηλόκελα δελ εθδειώλνληαη κε ηέηνηα ζηαζεξόηεηα όπσο ζπκνύκαζηε από ηα πεξαζκέλα ρξόληα. πρλά παξνπζηάδνληαη αθξαία θαηλόκελα ζε κηθξέο πεξηνρέο, άγλσζηα ζην παξειζόλ. Παξά ηαύηα, ηα αλακελόκελα θαηλόκελα δελ ιείπνπλ παληειώο, κόλν πνπ παξνπζηάδνληαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζηηο κεκνλσκέλεο πεξηνρέο, από όηη ζπκνύκαζηε. Σα έηε 2009 θαη 2010 καο δείρλνπλ δύν ηειείσο δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο. Παξαηεξώληαο αλαδξνκηθά ην έηνο 2009, απνθνκίδνπκε ηελ εληύπσζε όηη ήηαλ κνλόηνλα θξύν. Ο ρεηκώλαο ήηαλ θξύνο θαη πγξόο, αιιά όρη ςπρξόο. Σα ρηόληα ήηαλ ειάρηζηα. Δ Άλνημε ήηαλ επίζεο θξύα αιιά έθεξε επαξθή πγξαζία γηα κηα θαιή βιάζηεζε. Γηαπηό νη κέιηζζεο ηελ Άλνημε βξήθαλ πινύζηα αλζνθνξία θαη ε παξαγσγή κειηνύ ήηαλ πνιύ θαιή. Σα ζκήλε είραλ ηόζν θαιή αλάπηπμε, πνπ πνιιά από απηά άξρηζαλ λα ζκελνπξγνύλ. Ήδε θαηά ην ζεξηζκό ησλ ζηηεξώλ θάλεθε ε πξνβιεκαηηθόηεηα ηνπ θξύνπ θαη πγξνύ θαηξνύ. Έπξεπε λα βηαζηνύκε, λα νινθιεξώζνπκε ηε ζπγθνκηδή γξήγνξα, γηα λα εμαζθαιίζνπκε κηα θαλνληθή πνηόηεηα. Λόγσ ηεο έιιεηςεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο πγξαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ελησκεηαμύ, ε ζπγθνκηδή ηεο παηάηαο θαη ησλ άιισλ ξηδόθαξπσλ ην Φζηλόπσξν θαηέιεμε ζε αγώλα δξόκνπ κε ην ρξόλν, δηόηη ζην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Οθηώβξε άξρηζαλ νη πξώηεο παγσληέο θαη ην όξγσκα ή ην βαζύ ρεηκσληάηηθν απιάθσκα ήηαλ πιένλ αδύλαην λα γίλνπλ. Δ πνηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ ξηδόθαξπσλ πνπ καδεύηεθαλ ζε ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο, ήηαλ ζρεηηθά ρακειή. Μεηά από απηή ηε ρξνληά κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε εθείλνπο πνπ ηζρπξίδνληαη όηη δελ έρνπκε πιένλ θαλνληθά θαινθαίξηα θαη ρεηκώλεο.

8 8 Σειείσο δηαθνξεηηθό είλαη ην 2010, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο πξώηνπο επηά κήλεο. Ο ρεηκώλαο ήηαλ παγεξόο. Ώπό ηηο 18 Αεθέκβξε 2009 είρακε ζπλερή παγσληά, πνπ δηήξθεζε κέρξη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Φιεβάξε Τπήξρε κεγάιε ρηνλόπησζε. ηηο 22/2 είρακε πςειή νκίριε θαη κεηά άξρηζε ν θαιόο θαηξόο. ηηο 24/2 πεηνύλ ςειά νη Γεξαλνί, θαζώο επηζηξέθνπλ από ην λόην. Ώπνδείρζεθε όκσο όηη όια απηά ήηαλ έλα είδνο πξνπνκπνύ. Δ Άλνημε αξγνύζε αθόκε. ηηο 6/3 ν ρεηκώλαο δίλεη κηα ηειεπηαία παξάζηαζε κε πνιιά ρηόληα θαη ζύειιεο. Σειηθά από ηηο 15/3 αξρίδεη ε θαλνληθή επηζηξνθή ησλ Γεξαλώλ, πνπ πξννησλίδεη ηελ Άλνημε. Μεηά ην ιηώζηκν ηνπ ρηνληνύ θάλεθαλ κεξηθέο δεκηέο ζηα ρεηκεξηλά ζηηεξά θαη ζηελ ειαηνθξάκβε, ζε θάπνηεο πεξηνρέο. Ώιιά θαη πνιιέο ηξηαληαθπιιηέο θαη θπηνθξάρηεο, όπσο θαη πηθξνδάθλεο, δελ έκεηλαλ ρσξίο δεκηέο. Ο καθξύο ρεηκώλαο άθεζε ηα ίρλε ηνπ αθόκε θαη ζηηο κέιηζζεο. Υηνλνζηηβάδεο ζηηο 6/3/2010 ηηεξά κεηά ην ιηώζηκν ηνπ ρηνληνύ ην 2010 Γεκηέο ζε ειαηνθξάκβε ηελ άλνημε ηνπ 2010.

9 9 Οη ζπλερηδόκελεο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο δελ επέηξεςαλ ηελ έλαξμε ησλ θαλνληθώλ αγξνηηθώλ εξγαζηώλ πξηλ από ηηο αξρέο ΜαΎνπ. ηελ πεξηνρή καο ε Άλνημε έθεξε ιίγεο βξνρέο, πξάγκα πνπ θπξηάξρεζε κέρξη ηα κέζα ηνπ Καινθαηξηνύ. Ο πξώηνο ζεξηζκόο ζαλνύ ήηαλ ζρεηηθά θαιόο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ε αλάπηπμή ηνπ ήηαλ πνιύ ρακειή. Σν ιεπθό ηξηθύιιη (Trifolium repens), ην νπνίν ην 2009 είρε πξνζθέξεη κηα ζαπκάζηα ζπγθνκηδή κειηνύ, ηώξα θπηνδσεί θαη νη κέιηζζεο δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ κειηηνθόξα άλζε. ηηο 4/6 ην ζεξκόκεηξν ζηελ πεξηνρή καο μεπεξλά γηα πξώηε θνξά ηνπο 20 βαζκνύο. Δ ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη ζηνπο 37 βαζκνύο ηνλ Ενύιην, θαη δηαθόπηεηαη από κηα θαιή θαηαηγίδα. Οη κέιηζζεο ζην ηέινο ηνπ Ενύλε δεκηνύξγεζαλ ειάρηζηα ζκήλε. Ο ζεξηζκόο αξρίδεη πνιύ λσξίο, επεηδή ιείπεη ε πγξαζία θαη ε σξίκαλζε ήξζε γξήγνξα. ηηο 18/7 ζεξίζηεθε πεξίπνπ ην 1/3 ηεο ζνδεηάο. Πσο ζα εμειηρζεί ην ππόινηπν θαινθαίξη, παξακέλεη άγλσζην. Βπρόκαζηε λα έρνπκε έλα θαιό θαη πινύζην ζε πγξαζία Φζηλόπσξν. Ώπό απηή ηελ αλαζθόπεζε κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη ρξνληέο ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο. Ώπηό κάιινλ ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ. Σν ηδεώδεο έηνο ζα αξγήζεη πξνθαλώο, αιιά δελ είκαζηε θαη ζίγνπξνη αλ ππήξμε πνηέ έλα ηέηνην έηνο. κσο, νη θεπνπξνί, νη αγξόηεο θαη νη κειηζζνθόκνη δελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κόλν ηνλ θαηξό, ζηνλ νπνίν έηζη θη αιιηώο κόλν λα ππνθύςνπλ κπνξνύλ. Έλα άιιν ζνβαξό πξόβιεκα απνθξπζηαιιώζεθε ζηα ηειεπηαία ρξόληα: ε κείσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπόξνπ. Βίλαη εύινγν ην εξώηεκα γηα ηηο αηηίεο απηήο ηεο εμέιημεο. Ώπό ηε κηα πιεπξά, ν εθζπγρξνληζκόο ζηε γεσξγία αξλήζεθε λα αζρνιεζεί κε πάξα πνιιέο ζνβαξέο, ιεπηέο αιιά αλαγθαίεο επηξξνέο. Ώπό ηελ άιιε, ε ζρέζε γεληθά ησλ αλζξώπσλ ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο δσήο είηε από πιηθή είηε από πλεπκαηηθή άπνςε πεξηνξίζηεθε ηόζν, ώζηε άξρηζε λα θζίλεη. ηε ζπλέρεηα αλαπηύρζεθαλ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα ηνπο ζπόξνπο, αιιά απηνί δελ ζα επαξθέζνπλ. Θα ρξεηαζηεί λα πξνζεγγίζνπλ πνιύ πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζηελ πξάμε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δσήο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκπαξαζηαζνύλ ζε εθείλεο ηηο νληόηεηεο πνπ θξνληίδνπλ ηελ επεκεξία ηνπ θπηηθνύ θόζκνπ. Ώπηέο ζα ηηο βξνύκε πίζσ από ηηο επηξξνέο ηεο θνζκηθήο δξάζεο πάλσ ζηα θπηά θαη επίζεο πίζσ από ηε δσνπνηό δξάζε ηνπ δσληαλνύ εδάθνπο ζην νπνίν αλαπηύζζεηαη ην θπηό. Βπεηδή ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζπόξσλ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε άιινπο δξόκνπο, ζε απηό ην Δκεξνιόγην ζα αζρνιεζνύκε θπξίσο κε απηό ην δήηεκα. Με βάζε δηάθνξα παξαδείγκαηα ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο θαιιηεξγεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζσζηά ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζπόξσλ γηα δηθή ηνπο ρξήζε. Dexbach, Ενύιηνο 2010 Οη ζπληάθηεο Οη θάζεηο ηεο ειήλεο Ο θσηηζκόο ηεο ειήλεο από ηνλ Ήιην, όπσο θαίλεηαη από ηε Γε

10 10 πρλά καο ξσηνύλ γηαηί ζην Δκεξνιόγην αλαθεξόκαζηε ηόζν ζπάληα ζηηο θάζεηο ηεο ειήλεο. Σηο θάζεηο ηεο ειήλεο ηηο αλαγλσξίδνπκε ζην λπρηεξηλό νπξαλό ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε κέγεζνο ηνπ δίζθνπ ηεο. ηαλ βιέπνπκε έλαλ γεκάην θύθιν, έρνπκε Παλζέιελν. Ώληίζεηα, όηαλ βιέπνπκε έλαλ ιεπηό κελίζθν, βξηζθόκαζηε θνληά ζηε Νέα ειήλε. Ώλάκεζα ζηελ Παλζέιελν θαη ζηε Νέα ειήλε ν θύθινο ειαηηώλεηαη ζπλερώο. Σόηε κηινύκε γηα ειήλε ζηε ράζε. Ώπηή ε πεξίνδνο θιείλεη κε έλαλ κόιηο εκθαλή κελίζθν. Λίγν κεηά αθνινπζεί ε αθαλήο Νέα ειήλε. Ώκέζσο κεηά αθνινπζεί έλαο κόιηο εκθαλήο κελίζθνο, ν νπνίνο θαζεκεξηλά κεγαιώλεη θαη νδεγεί ζην πιήξεο κέγεζνο ηεο ειήλεο, ηελ Παλζέιελν. Δ αύμεζε θαη ε ειάηησζε ηνπ δίζθνπ ηεο ειήλεο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ζπνξάο θαη θπηέκαηνο, δειαδή κε ηελ άλνδν θαη θάζνδν ηεο ειήλεο. Οη θάζεηο ηεο ειήλεο έρνπλ πνιύ κηθξή επηξξνή ζηελ θαλνληθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ κέζα ζε έλα πινύζην ζε ρνύκν έδαθνο, γηαπηό πνιύ ζπάληα αλαθεξόκαζηε ζε απηή. Ώλ όκσο ην έδαθνο είλαη ππεξεκπινπηηζκέλν κε νπζίεο νη νπνίεο δελ είλαη αθνκνηώζηκεο από ην θπηό ή όηαλ πξόθεηηαη γηα απόιπηε πδξνθαιιηέξγεηα, νη θάζεηο ηεο ειήλεο είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλείο, ελώ νη επηξξνέο ησλ Γσδίσλ αηνλνύλ. ειήλε ζηε ράζε, Dexbach, , ώξα ειήλε ζηε γέκηζε, Dexbach, , ώξα 1. Ζ έθιεηςε ηεο ειήλεο Έθιεηςε ειήλεο ζπκβαίλεη κόλν ζηελ Παλζέιελν (Ήιηνο ζε ζπδπγία κε ηε ειήλε). Κνληά ζε έλαλ ζύλδεζκν, (ηνκή ηεο ηξνρηάο ηεο ειήλεο κε ηελ εθιεηπηηθή), ε Γε εηζέξρεηαη ιίγν ή πνιύ αλάκεζα ζηνλ Ήιην θαη ηε ειήλε. Έηζη ε ειήλε βξίζθεηαη ζηε ζθηά ηεο Γεο. Σόηε έρνπκε πιήξε ή κεξηθή έθιεηςε. Έθιεηςε ειήλεο Δηζαγσγή γηα ην λέν αλαγλώζηε ηνπ Ζκεξνινγίνπ Δδώ θαη 58 ρξόληα ηώξα, θάλνπκε πεηξάκαηα κε ζέκα ηελ επηξξνή ησλ θνζκηθώλ ξπζκώλ θαη ζπλδπαζκώλ ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή θαη κε ηδηαίηεξν ηξόπν ζηε δσή ησλ κειηζζώλ.

11 11 Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπληζηνύλ ηα ζεκέιηα γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζην εηήζην Δκεξνιόγην ζπνξάο θαη θπηέκαηνο ηεο Μαξίαο Σνπλ. Βπεηδή είλαη αδύλαην λα κεηαθέξνπκε ζε απηό ην κηθξό πεξηνδηθό όια ηα λέα ζπκπεξάζκαηα, ζπγγξάςακε δηάθνξα ζρεηηθά βηβιία, ηα νπνία αλαθέξνπκε ζηηο ζειίδεο 62/63 (ζ. κ. ζην πξσηόηππν ηεο Γεξκαληθήο έθδνζεο). Σώξα ζα ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθόηεξα βήκαηα ζηελ πνιύρξνλε πνξεία καο. Ώλαιπηηθόηεξεο αλαθνξέο ζα βξείηε ζηα αληίζηνηρα ζπγγξάκκαηα. ε κηα δεθαήκεξε ζπλερή ζπνξά κε ξαπαλάθηα ηελ Άλνημε ηνπ 1952 δηαπίζησζα ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Ώπηό κε ώζεζε λα ζπείξσ εθ λένπ, γηα πνιιέο βδνκάδεο, θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ξαπαλάθηα. Βπεηδή ήηαλ αδύλαην λα θαηαλνήζσ ηηο δηαθνξέο θαη δελ γλώξηδα ηηο θνζκηθέο επηξξνέο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, ζπλέρηζα ηηο εξγαζίεο θαη ζηνλ επόκελν ρξόλν. Τπέζεηα όηη νη δηαθνξέο πξνέθππηαλ από ηνπο δηαθνξεηηθνύο θνζκηθνύο ξπζκνύο. Έηζη άξρηζα λα αζρνινύκαη κε ηελ αζηξνλνκία. Όζηεξα από κεξηθά ρξόληα ήμεξα πιένλ όηη νη δηαθνξέο παξνπζηάδνληαλ όηαλ ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ζπνξά γηλόηαλ ηελ ίδηα κέξα. ηαλ πξνεηνίκαδα κηα κεγάιε πξαζηά 10 κέηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα έζπεξλα θαζεκεξηλά θαη γηα κεξηθέο βδνκάδεο κηα ζεηξά ξαπαλάθηα, νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηώλ ήηαλ πνιύ κηθξόηεξεο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ζπνξά γηλόηαλ ηελ ίδηα κέξα. Σα θύιια έδεηρλαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ζρήκα ηνπο. ηαλ όκσο ζε πεξηόδνπο μεξαζίαο πόηηδα ηα θπηά, όια ηα λέα θύιια ήηαλ νκνηόκνξθα. Ώπηά ήηαλ δπν βαζηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο έπξεπε λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε, αλ ήζεια λα θηάζσ ζηηο αηηίεο απηώλ ησλ δηαθνξώλ. Μεηά από ελλέα ρξόληα κπόξεζα πιένλ λα δεκνζηεύζσ ηα πξώηα απνηειέζκαηα. Ήμεξα πιένλ όηη όηαλ πξνεηνίκαδα ην έδαθνο βαζηά κε ην θηπάξη, ελεξγνπνηνύληαλ θνζκηθνί ξπζκνί ζην έδαθνο, απηνί ζπιιακβάλνληαλ από ηα θπηά θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ησλ θπηώλ. Ώπηνί νη ξπζκνί πξνέξρνληαλ από ηνπο αζηεξηζκνύο ηνπ δσδηαθνύ θύθινπ θαη κεηαβηβάδνληαλ ζηε Γε κέζσ ηεο ειήλεο. Δ ειήλε ρξεζηκνπνηεί ηα θιαζηθά ζηνηρεία γε, λεξό, αέξα/θσο θαη ζεξκόηεηα γηα ηελ επηξξνή ηεο. Βπεηδή όκσο απηά ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη από ηνπο δσδηαθνύο αζηεξηζκνύο, ε πνξεία ηεο ειήλεο κπξνζηά από απηνύο κεηαβηβάδεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο ζηελ εθάζηνηε ζπνξά γηα λα εθδεισζνύλ ζηα θπηά. ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ αλαθαιύςακε λέεο θνζκηθέο επηξξνέο. Απηέο πξνέξρνληαλ από ηνπο Πιαλήηεο θαη δηαθνξνπνηνύζαλ επίζεο ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Όκσο, πιάη ζηνπο επλντθνύο θνζκηθνύο ξπζκνύο ππήξραλ θαη δπζκελείο πεξίνδνη γηα ηε ζπνξά. πλέπεηεο ήηαλ ε παξνπζία επηβιαβώλ παξάζηησλ ή ηα θπηά αλέπηπζζαλ ζπόξνπο αλίθαλνπο λα θπηξώζνπλ. Βπίζεο θαηαλνήζακε όηη ην ξάληηζκα κε ηα βηνδπλακηθά ζθεπάζκαηα κόλν θάησ από επλντθέο θνζκηθέο ζπλζήθεο πξνσζνύζε ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, ελώ ζε δπζκελείο πεξηόδνπο επελεξγνύζε αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ειάηησλε ηελ πνηόηεηα. Έηζη ινηπόλ, ζην Δκεξνιόγην πξνηείλνπκε, ε ζπνξά, ε θξνληίδα θαη ηα ηζαπίζκαηα όπσο θαη ε ρξήζε ησλ βηνδπλακηθώλ ζθεπαζκάησλ θαη ε ζπγθνκηδή λα γίλνληαη ζηηο επλντθέο λνκνηέιεηεο ηνπ θνζκηθνύ πεξίγπξνπ, γηα λα κπνξνύκε λα ππνινγίδνπκε ζε θαιέο απνδόζεηο θαη ζηελ θαιύηεξε δηαηξνθηθή πνηόηεηα ησλ θπηώλ. Ση ζεκαίλεη ζπδπγία, ηξίγσλα ή ζύλνδνο; Ζ ζπδπγία Γεσθεληξηθή ζπδπγία ζεκαίλεη όηη ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη πάλσ ζηε Γε θαη ζην θνζκηθό πεξηβάιινλ, ζε γσλία 180 κνηξώλ, δειαδή έλζελ θαη έλζελ ηεο Γεο βξίζθνληαη δπν Πιαλήηεο. Ώληηθξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, ην βιέκκα ηνπ ελόο εηζρσξεί ζην βιέκκα ηνπ άιινπ, νη αθηίλεο πέθηνπλ πάλσ ζηε Γε θαη δηεγείξνπλ ηνπο ζπόξνπο πνπ ζπέξλνληαη

12 12 ηώξα, λα θπηξώζνπλ θαιύηεξα. ηα πεηξάκαηά καο είρακε ζε απηέο ηηο ζπνξέο πνιύ πςειέο ζνδεηέο θαη ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα. ηελ ειηνθεληξηθή ζπδπγία ν παξαηεξεηήο ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ Ήιην, αιιά επεηδή απηό είλαη αδύλαην, πξέπεη λα ην θαηαλνήζνπκε δηαλνεηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν Ήιηνο είλαη ζην επίθεληξν θαη γύξσ βξίζθνληαη δύν Πιαλήηεο ζε γσλία 180 κνηξώλ. Ώληηθξίδνπλ επίζεο ν έλαο ηνλ άιιν. Οη αθηίλεο ηνπο όκσο γίλνληαη αηζζεηέο θαη από ηε Γε θαη ην θπηηθό θόζκν, θαη σζνύλ ηα θπηά ζε κηα θαιύηεξε αλάπηπμε. ηε ζπδπγία ζπκκεηέρνπλ ζεηηθά πάληα δπν δσδηαθνί αζηεξηζκνί. ηαλ ν έλαο Πιαλήηεο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ ζεξκό αζηεξηζκό, ν άιινο είλαη κπξνζηά ζε έλαλ θσηεηλό, ή ην αληίζεην. Ώλ ν έλαο Πιαλήηεο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ πγξό αζηεξηζκό, ν άιινο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ αζηεξηζκό ηνπ γήηλνπ ζηνηρείνπ. Σν πςειό βαξνκεηξηθό πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε κεηεσξνινγία, επηξξεάδεη επίζεο ζεηηθά ηνπο αλζξώπνπο. ΘΔΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΓΔ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΤΕΤΓΗΑ ή ΑΝΣΗΘΔΖ Βπεμεγεκαηηθά ζθίηζα από ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ 2006 Σν ηξίγσλν Γ ην Σξίγσλν έρνπκε ηε ζέζε δπν Πιαλεηώλ ζε κηα γσλία 120 κνηξώλ. Απν Πιαλήηεο βξίζθνληαη ζην ίδην Σξίγσλν αιιά ζε δπν δηαθνξεηηθνύο δσδηαθνύο αζηεξηζκνύο, π.ρ. κπξνζηά ζηνλ Κξηό θαη ζην Λένληα. Καη νη δπν είλαη αζηεξηζκνί ηνπ ζεξκνύ ζηνηρείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε έλα ζεξκό Σξίγσλν ην νπνίν θέξλεη απμεκέλε επηξξνή ζηελ θαξπνθνξία θαη ζηε ζπνξνπαξαγσγή ησλ θπηώλ πνπ έρνπλ ζπαξζεί απηή ηε κέξα. ηαλ δπν Πιαλήηεο βξίζθνληαη ζε Σξίγσλν κπξνζηά ζε πγξνύο αζηεξηζκνύο, ην πγξό ζηνηρείν ελδπλακώλεηαη θαη θέξλεη ζπρλά πεξηζζόηεξε βξνρόπησζε. Σα θπηά πνπ ζπέξλνπκε απηέο ηηο κέξεο παξάγνπλ πεξηζζόηεξν θύιισκα από απηά πνπ ζπάξζεθαλ ζε άιιεο θνληηλέο κέξεο. Οη επηξξνέο ησλ Σξηγώλσλ κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. ύλνδνη θαη ζσξεία πλόδσλ ηε ύλνδν ή θαη ζηε ζσξεία πλόδσλ, δπν ή θαη πεξηζζόηεξνη Πιαλήηεο βξίζθνληαη ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ ύκπαληνο. πλήζσο επηξξεάδεη ηε Γε θαη ην θπηηθό θόζκν εθείλε ε ύλνδνο πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα. Ώλ ε επηξξνή ηεο είλαη ηζρπξόηεξε από απηή ηεο ειήλεο εθείλε ηε κέξα, πξνθαινύληαη θνζκηθέο αλσκαιίεο, νη νπνίεο θέξλνπλ αξξπζκία ζηα θπηά θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ώπηή ε επηδήκηα επηξξνή κεγαιώλεη αθόκε πεξηζζόηεξν όηαλ ε ειήλε ή έλαο Πιαλήηεο επηθαιύπηεη ηνλ άιιν, δειαδή όηαλ έρνπκε έθιεηςε.

13 13 Απηή ε ρξνληθή ζηηγκή ζπνξάο εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηνπ θπηνύ θαη βιάπηεη ηε γελεηηθή ηνπ ηθαλόηεηα. ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΤΝΟΓΟ Βπεμεγεκαηηθά ζθίηζα από ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ 2006 Ζκεξνκελίεο θύηεπζεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ ην /03 ΐεξηθνθηά, Ρνδαθηληά, Αακαζθεληά, Μαύξε Αακαζθεληά, Κνξνκειηά, Κπδσληά 28/03 Καζηαληά, Μειηά, θεληάκη, Καξπδηά 04/04 Μειηά, Κέδξνο, Πεύθν, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Φνπληνπθηά, Έιαην, Ααζόπεπθν, Αακαζθεληά 18/04 ΐειαληδηά, Ίηακνο, Ώγξηνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Αακαζθεληά, Γαύξνο, Ομηά εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Κνξνκειηά, Αακαζθεληά, 01/05 Γαύξνο 19/06 ΐεξηθνθηά, Ρνδαθηληά 28/06 Μειηά, Κέδξνο, Έιαην, Βξπζξειάηε, Μνπκνπηδειηά, Φνπληνπθηά 09/07 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Λάξηθα, Ήκεξε Κνξνκειηά 29/07 Κιήζξν, Καξαγάηζη 08/08 Κιήζξν, Καξαγάηζη 11/08 ΐειαληδηά, Ίηακνο, Κεξαζηά, Καζηαληά, Πηθξνθαζηαληά 21/08 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Λάξηθα 08/09 Κιήζξν, Καξαγάηζη 26/09 Μειηά, νξβηά, Κέδξνο, Έιαην, Βξπζξειάηε, Φνπληνπθηά 15/10 Εηηά, Κνξνκειηά, Καζηαληά, εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, θεληάκη, Μειηά 17/10 Κιήζξν, Λάξηθα, Καξαγάηζη, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 29/10 Μειηά, νξβηά, Φνπληνπθηά, Καξπδηά, Μειηά, Κνξνκειηά, θεληάκη, Καζηαληά 07/11 Κεξαζηά, Καζηαληά Γηα δέληξα θαη ζάκλνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη εδώ, δελ ππάξρνπλ ζε απηή ηε ρξνληά εκεξνκελίεο θύηεπζεο. Βδώ, παίξλνληαο ππόςε ηνλ ηύπν θαξπνθνξίαο ηνπ δέληξνπ ή ηνπ ζάκλνπ, κπνξνύκε λα ηα θπηέςνπκε ζηηο αληίζηνηρεο εκέξεο ηεο ζειεληαθήο ζέζεο κπξνζηά ζηα Γώδηα.

14 14 Ο Εσδηαθόο θύθινο Ώπηό ην ζρήκα δείρλεη ζηνλ εμσηεξηθό θύθιν ηα κεγέζε ησλ νξαηώλ ζην ζηεξέσκα αζηεξηζκώλ κε ηελ εθάζηνηε κεηάβαζε ηνπ Ήιηνπ ζηνλ επόκελν αζηεξηζκό. Δ κεηάβαζε απηή έρεη κεξηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πξόζζεηεο κέξεο θαηά ηα δίζεθηα έηε, θαηά κηα εκέξα. Ο εζσηεξηθόο θύθινο έρεη ηνλ παιηό θαηακεξηζκό ησλ 30 ν ζε δώδεθα ίζα ηκήκαηα από ηελ αζηξνινγία. Ο δσδηαθόο θύθινο είλαη ε δώλε ησλ αζηεξηζκώλ ηελ νπνία δηαζρίδνπλ κε ηηο ηξνρηέο ηνπο όινη νη πιαλήηεο θαη ε ειήλε. Καηά ην δηάβα ηνπο ελεξγνπνηνύληαη δπλάκεηο νη νπνίεο αζθνύλ επηξξνή πάλσ ζηε γε. Σα ηξίγσλα. Σα ζύκβνια ηξηγώλσλ όπσο αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε: Γή - Πίζα - Ιοϋξ Φόπ Άμθξπ -Αέοαπ Μεοϊ Φϋλλξ - Υγοϊ Ηεομϊςηςα Ιαοπϊπ - Εέρςη ε δηαηάμεηο 120 ν κηινύκε γηα ηξίγσλα. Ζ ειήλε έξρεηαη θάζε πεξίπνπ ελλέα κέξεο κπξνζηά από έλα ηέηνην ηξίγσλν. θαιίδνληαο ή ξαληίδνληαο κε ραιαδία ζηνπο ξπζκνύο ησλ ηξηγώλσλ, ελεξγνπνηνύκε ηε δόλεζε ηεο κέξαο ζπνξάο εθ λένπ.

15 15 Ζ αζηξηθή ειήλε Δ ειήλε, ζηελ 27-εκεξε πνξεία ηεο γύξσ από ηε γε πεξλά κπξνζηά από ηηο δώδεθα πεξηνρέο ηνπ δσδηαθνύ θύθινπ θαη κεηαβηβάδεη δπλάκεηο ζηελ Γε, νη νπνίεο εθθξάδνληαη κέζν ησλ θιαζηθώλ ζηνηρείσλ. Βπηδξνύλ ζην θπηό θαη ηελ θαξπνθνξία ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεδία νξγάλσλ. πνξά, θξνληίδα θαη ζπγθνκηδή ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή επλννύλ ηελ αλάπηπμε θαη πγεία ηνπ θπηνύ. Καηά έλαλ ζπγγελή ηξόπν επηδξνύλ νη δπλάκεηο απηέο θαη ζην κειίζζη. Σν κειίζζη θιείλεηαη κέζα ζηελ θπςέιε θαη ζηεγαλνπνηεί όιεο ηηο εμόδνπο κε ξεηηλόθνια. Ώλ αλνίμνπκε ηελ θπςέιε γηα θαζαξηζκό δεκηνπξγείηαη ζην κειίζζη κηα θάπνηα "αλεζπρία". ην πιαίζην ηεο αλεζπρίαο κπνξεί λα δξάζεη κηα θνζκηθή δόλεζε πνπ ζα θαζνδεγήζεη ην κειίζζη ζηελ πνξεία ηνπ κέρξη ηελ επόκελε θξνληίδα. ηελ δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκώλ κε ηα θπηά πξνέθπςαλ λνκνηέιεηεο ζηελ κειηζζνθνκία θαη παξαηήξεζε ηνπ θαηξνύ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: Πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηνπο αζηεξηζκνύο κε ηα ζύκβνιά ηνπο, ηνπο πιαλήηεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ θαη πσο απηνί επηδξνύλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. ΑΣΤΔΠΘΣΛΞΣ ΣΥΛΒΞΚΞ ΟΚΑΜΖΤΖΣ ΟΞΥ ΔΟΘΔΠΑ Θυθείπ Οξρειδόμαπ Ιοιϊπ Άοηπ Ταϋοξπ Ατοξδίςη Δίδσμξι Δομήπ Ιαοκίμξπ Σελήμη Κέχμ Ήλιξπ Οαοθέμξπ Δομήπ Εσγϊπ Ατοξδίςη Σκξοπιϊπ Άοηπ-Ολξϋςχμ Τξνϊςηπ Δίαπ Αιγϊκεοξπ Ιοϊμξπ Υδοξυϊξπ Ξσοαμϊπ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΛΘΙΠΞΙΚΘΛΑ ΦΥΤΞ ΛΔΚΘΣΣΘ Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη Οη επηκέξνπο δνλήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμύ δύν θαη ηεζζάξσλ εκεξώλ. Ώπηή ε ζεκειηαθή δνκή δηαθόπηεηαη ελίνηε. πκβαίλεη π.ρ. κηα ζπδπγία πιαλεηώλ λα επηζθηάζεη κεκνλσκέλεο εκέξεο κέζν δηαθνξνπνηεκέλσλ δνλήζεσλ ή ζέζεηο ηξηγώλσλ πνπ ελεξγνπνηνύλ έλα άιιν ζηνηρείν από απηό πνπ άκεζα πξνθαιεί ε ειήλε. Βπίζεο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ε ειήλε ηέκλεη ηελ εθιεηπηηθή θαηά ηελ άλνδν θαη θάζνδν ηεο θέξλνπλ ζπλήζσο αξλεηηθέο επηξξνέο, νη νπνίεο εληζρύνληαη επί πιένλ όηαλ δύν πιαλήηεο ζπλαληώληαη ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ ηξνρηώλ ηνπο, πνπ ιέγνληαη ζύλδεζκνη (, ). απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξνθύπηνπλ εθιείςεηο ή επηθαιύςεηο, όπνπ ε επίδξαζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ πιαλήηε αλαηξεί ή δηαθνξνπνηεί ηελ επίδξαζε ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ. Ώπηέο νη πεξίνδνη είλαη αθαηάιιειεο γηα ζπνξά θαη ζπγθνκηδή.

16 16 Καηάηαμε ησλ θπηώλ γηα ζπνξά-θύηεκα, θξνληίδα & ζπγθνκηδή. Σα θπηά θαιιηέξγεηαο εθπιεξώλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, αλαπηύζζνληαο κεξηθά όξγαλα ηνπο ζε θαξπό. ύκθσλα κε ηηο πεηξακαηηθέο καο εκπεηξίεο θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: Ρηδόθαξπνη (Βνιβνί, θόλδπινη, ζαξθόξηδα) ζε εκέξεο ξίδαο. ια ηα βνιβώδε θαη νη ινηπνί ξηδόθαξπνη όπσο ξεπάλη, ηεύηια, παληδάξη, ζέιηλν, θαξόην θ.α. αιιά θαη παηάηεο θαη θξεκκύδηα θαηαηάζζνληαη ζ'απηή ηελ νκάδα. Ώπηέο νη κέξεο απνδίδνπλ θαιή ζνδεηά θαη πνηόηεηα ζπληήξεζεο ηεο ζνδεηάο. Φπιιώδε θπηά ζε εκέξεο θύιινπ. Φπιιώδε θαη ρνξηώδε θπηά είλαη ζρεδόλ όια ηα ιαραλνεηδή, νη ζαιάηεο, ην ζπαλάθη, ην αληίδη, ν κατληαλόο, ηα θπιιώδε βόηαλα. Σν ζπαξάγγη αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα όηαλ ζπέξλεηαη θαη θαιιηεξγείηαη ζηηο ίδηεο κέξεο κε ηα θπιιώδε. Οη κέξεο θύιινπ είλαη πνιύ επλντθέο γηα ηε θπηεία θαη θξνληίδα ησλ θπιισδώλ, όρη όκσο γηα ηε ζπγθνκηδή θαξπώλ πνπ απνζεθεύνληαη θαη γηα βόηαλα ηζαγηνύ. Γηαπηέο όπσο θαη γηα ηε ζπγθνκηδή ιάραλνπ γηα ηνπξζί, θαηάιιειεο είλαη νη κέξεο ησλ αλζέσλ θαη ησλ θαξπώλ. Αλζόθπηα θπηά ζε εκέξεο άλζνπο. Ώπηέο νη κέξεο είλαη επλντθέο γηα ζπνξά θαη θξνληίδα όισλ ησλ αλζόθπησλ αιιά θαη γηα ζθάιηζκα θαη ξάληηζκα κε ραιαδία ζηα ειαηνπαξαγσγά αλζόθπηα όπσο ιηλάξη, αγξηνθξάκβε-ειαηνιάραλν, ειίαλζνο, θ.α. Σα ινπινύδηα ζην βάδν απηέο ηηο κέξεο επσδηάδνπλ πην έληνλα, παξακέλνπλ πεξηζζόηεξν θξέζθα θαη ηα θπηά ηνπο βγάδνπλ πνιιά λέα βιαζηάξηα. Σα απνμεξακέλα άλζε πνπ καδεύηεθαλ ζε εκέξεο άλζνπο θξαηνύλ όιε ηε θσηεηλόηεηα ησλ ρξσκάησλ ηνπο. Μαδεκέλα ζε άιιεο εκέξεο ράλνπλ ηειείσο ην ρξώκα ηνπο (μεζσξηάδνπλ). Οη ειαηώδεηο θαξπνί καδεύνληαη θαηά πξνηίκεζε ζε εκέξεο άλζνπο. Ώθόκε θαη ηα Μπξόθνια επλννύληαη ζ' απηέο ηηο εκέξεο. Καξπώδε θπηά ζε εκέξεο θαξπνύ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όια ηα θπηά πνπ θαξπνθνξνύλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπόξσλ, όπσο θαζόιηα, κπηδέιηα, θαθή, ζόγηα, θαιακπόθη, ληνκάηα, αγγνύξη, θνινθύζα θ.ι.π. Ώθόκε επίζεο ζεξηλά θαη ρεηκεξηλά ζηηεξά αιιά θαη ε ζπνξά ειαηνπαξαγσγηθώλ θπηώλ κε ηηο θαιύηεξεο απνδόζεηο θαξπώλ. Έρνπκε ηηο θαιύηεξεο απνδόζεηο ιαδηνύ όηαλ νη εξγαζίεο θξνληίδαο γίλνληαη ζε εκέξεο άλζνπο. Οη κέξεο ηνπ Λένληα είλαη νη πην θαηάιιειεο γηα ζπνξά. Δ ζπγθνκηδή ησλ θαξπώλ γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε εκέξεο θαξπνύ γηαηί επλνείηαη ε απνζεθεπηηθή πνηόηεηα όπσο θαη ε αλαπαξαγσγηθή. Γηα θξνύηα πνπ απνζεθεύνληαη πξνηηκνύκε ζηε ζπγθνκηδή ηηο κέξεο ηεο αλεξρόκελεο ζειήλεο ( ) Γπζκελείο πεξίνδνη. Απζκελείο πεξίνδνη πνπ πξνθαινύληαη από εθιείςεηο, ζπλόδνπο ηεο ζειήλεο ή ησλ πιαλεηώλ, όπσο θαη ζπζρεηηζκνί πνπ επηδξνύλ αξλεηηθά αλαθέξνληαη ζην εκεξνιόγην. Ώλ θαλείο από ιόγνπο ρξόλνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπείξεη ζε δπζκελείο πεξηόδνπο κπνξεί λα επηιέμεη, γηα ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο, επλντθέο εκέξεο θαη λα βειηηώζεη ηα απνηειέζκαηα.

17 17 Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ Πνιύ ζπρλά καο ξσηνύλ νη αλαγλώζηεο καο θαζώο έρνπλ δπζθνιίεο κε ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ εκεξνινγίνπ, όπσο π.ρ. κε ηνπο αξηζκνύο. Βδώ πξόθεηηαη γηα ηηο ώξεο ηεο εκέξαο. Αηαβάζηε κε πξνζνρή ην Δκεξνιόγην θαη ζα βξείηε όιεο ηηο απαληήζεηο. Γίπια ζηελ εκεξνκελία, πνπ εάλ ζεκεηώλεηαη κε πξάζηλν ρξώκα ππνλνεί "εκέξα θπηέκαηνο" (π.ρ. 28), θαη ηε κέξα ηεο εβδνκάδαο, πνπ ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο εάλ ζεκεηώλεηαη κε θόθθηλν ζεκαίλεη δπζκελήο εκέξα γηα θάπνην ιόγν (π.ρ. Γ), αλαθέξεηαη ην δώδην (π.ρ. Καξθίλνο ), κπξνζηά από ην νπνίν δηέξρεηαη ε ειήλε κε πξόζζεηε αλαθνξά ηεο ώξαο ηεο εκέξαο δηέιεπζήο ηεο (π.ρ. 5). 28 Γ 5 ηηο επόκελεο δύν ζηήιεο αλαθέξνληαη νη ζπλδπαζκνί νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, (π.ρ. αλεξρόκελε ειήλε ( ) ζηηο 17 ή ώξα θαη ηελ επόκελε κέξα Νέα ειήλε ( ) ζηηο 14 ε ώξα) Βπηξξνέο ζεξκόηεηαο κε ηάζεηο θαηαηγίδαο δελ αλαθέξνληαη σο ζηνηρεία αιιά ζεκεηώλνληαη κε ην ζύκβνιν ;. Δ επόκελε ζηήιε ελδηαθέξεη θπξίσο ην κειηζζνθόκν, θαζώο δίλεη ην ζηνηρείν πνπ κεηαβηβάδεη ε ειήλε απηή ηε κέξα. Μεοό / Ηεομόςηςα ηελ επόκελε ζηήιε αλαθέξεηαη ην ρξήζηκν όξγαλν ηνπ θπηνύ πνπ ηελ εκέξα απηή επλνείηαη γηα ζπνξά θαη θξνληίδα (π.ρ. Φϋλλξ μέυοι 11, από 15 Ιαοπϊπ ), αθόκε θαη κε αθξηβή αλαθνξά ηεο ώξαο. Ώλ κεηά ην όξγαλν δελ ππάξρεη αλαθνξά ώξαο, ηόηε ε εύλνηα ηζρύεη γηα όιε ηε κέξα. Φϋλλξ μέυοι 11, από 15 Ιαοπϊπ ΤΔΚΟΣ.. Δσρμεμείπ ρσμθήκεπ για εογαρίεπ ηελ ηειεπηαία ζηήιε αλαθέξνληαη ηα θπζηθά θαηλόκελα ή θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ θαηξνύ πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ή λα δηαθόςεη ηε γεληθή θαηάζηαζε θαηξνύ. Ώλ ζε κηα κέξα γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζέζε ηεο ειήλεο, δελ πξόθεηηαη γηα ηππνγξαθηθό ιάζνο αιιά γηα θνζκηθνύο ζπλδπαζκνύο πνπ επηθαιύπηνπλ ηε δόλεζε ηεο ζρέζεο ειήλεο - Εσδίνπ, ηελ αιιάδνπλ θαη επλννύλ έλα άιιν όξγαλν θπηνύ. Οη ώξεο ηεο εκέξαο αλαθέξνληαη ζηελ ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο θαη κπνξνύλ ζε άιιεο δώλεο ηεο Γεο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ ηνπηθή ώξα 1. Ζ ζεξηλή ώξα δελ πάξζεθε ππ' όςηλ. ηελ Γεξκαλία, Ώπζηξία θαη Βιβεηία πξνζζέηνπκε κηα ώξα. 1 Για ηην Ελλάδα αθαιπούμε μια ώπα από ηην αναγπαθόμενη ζηο ημεπολόγιο.

18 18 ΔΘΑΦΞΠΑ ΑΣΤΠΞΜΞΛΘΙΑ ΙΑΘ ΑΚΚΑ ΣΥΛΒΞΚΑ ΑΣΤΠΞΜΞΛΘΙΑ ΣΥΛΒΞΚΑ ΑΣΤΔΠΘΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΔΣ ΑΚΚΑ ΣΥΛΒΞΚΑ ΤΑΣΔΘΣ ΤΑΣΔΘΣ ΑΟΞ ΤΖ ΣΥΓΙΚΘΣΖ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΙΑΘ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ Θυθείπ Ήλιξπ Οαμρέλημξπ St Τάρη θϋελλαπ Ιοιϊπ Γη Μέα Σελήμη Τάρη Ιαςαιγίδαπ Ταϋοξπ Ατοξδίςη Αμαβιβάζχμ ρϋμδερμξπ E Τάρη Σειρμξϋ Δίδσμξι Δομήπ Ιαςαβιβάζχμ ρϋμδερμξπ K Σσγκξιμχμιακή κοίρη Ιαοκίμξπ Άοηπ Ιαςεουϊμεμη Σελήμη V Ζταιρςειακή ςάρη Κέχμ Δίαπ Αμεουϊμεμη Σελήμη U Τάρη Ιακξκαιοίαπ Οαοθέμξπ Ιοϊμξπ Οεοίγειξ N Τάρη Βοξυήπ Εσγϊπ Ξσοαμϊπ Απϊγειξ H Τάρη Χαλαζϊπςχρηπ Σκξοπιϊπ Οξρειδόμαπ Λεοική Έκλειφη Τξνϊςηπ Ολξϋςχμ Ξλική Έκλειφη 27 Αιγϊκεοξπ Σσζσγία Τοίγχμξ 2 28 Πεοίξδξπ Φσςέμαςξπ 3 Υδοξυϊξπ Σϋμξδξπ 29 St E K V U N H ΔΟΔΝΖΓΖΣΔΘΣ ΞΠΘΣΛΔΜΩΜ ΑΟΞ ΤΑ ΣΥΛΒΞΚΑ Αμαβιβάζχμ ρϋμδερμξπ: Τξ ρημείξ ςξμήπ ςξσ επιπέδξσ ςηπ εκλειπςικήπ με ςξ επίπεδξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ Πλαμήςη, καθώπ ξ Πλαμήςηπ αμέουεςαι. Ιαςαβιβάζχμ ρϋμδερμξπ: Τξ ρημείξ ςξμήπ ςξσ επιπέδξσ ςηπ εκλειπςικήπ με ςξ επίπεδξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ Πλαμήςη, καθώπ ξ Πλαμήςηπ καςέουεςαι. Οεοίγειξ: Όςαμ η Σελήμη ρςημ ελλειπςική ςοξυιά ςηπ γύοχ από ςη Γη, βοίρκεςαι πληρίξμ ςηπ. Απϊγειξ: Όςαμ η Σελήμη ρςημ ελλειπςική ςοξυιά ςηπ γύοχ από ςη Γη, βοίρκεςαι ρςξ πιξ απόμακοξ ρημείξ ςηπ. Σϋμξδξπ: Όςαμ έμαπ Πλαμήςηπ διέουεςαι ςημ πεοιξυή ςξσ αρςεοιρμξύ. Σσζσγία: Όςαμ η Γη, ή ξ Ήλιξπ, βοίρκεςαι ρε έμαμ άνξμα αμάμερα ρε δσξ Πλαμήςεπ. ΚΕΝΟ: Σσμήθχπ ρημαίμει τσριξλξγικό καιοό, "καλό καιοό", με βάρη ςημ επξυή ρςημ ξπξία αματέοεςαι (Λήμα). Πξλύ ρσυμά όμχπ ακξλξσθεί η "τόοςιρη" ςξσ καιοξύ από ςιπ ποξηγξύμεμεπ ημέοεπ, αμάλξγα με ςξ πόρξ έμςξμα έυξσμ εκδηλχθεί ςα ταιμόμεμα πξσ έυξσμ ποξαμαγγελθεί. Τάρη θϋελλαπ (Sturm) 4 : Ηύελλα, κσοίχπ εκδηλώμεςαι χπ αμεμξθύελλα, ειδικόςεοα όςαμ έυξσμε βαοξμεςοικό σφηλό (Σσμήθχπ βξοιάπ για ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ Ηοάκηπ). Τξσπ υειμχμιάςικξσπ μήμεπ είμαι πιθαμόμ μα ενελιυθεί ρε υιξμξθύελλα. Τξσπ αμξινιάςικξσπ και καλξκαιοιμξύπ μήμεπ τέομει αέοα και ειδικόςεοα μπξσοίμια, ετόρξμ παοάλληλα σπάουει και εμδευόμεμη Τάρη Ιακξκαιοίαπ. Ζ ςάρη θύελλαπ είμαι δσμαςόμ μα ρσγκεμςοώρει σγοέπ αέοιεπ μάζεπ και μεςά από ώοεπ ή μέοεπ μα ενελιυθεί ρε βοξυή, αμάλξγα με ςημ ςξπξγοατία και άλλξσπ αρςάθμηςξσπ παοάγξμςεπ. Σσμήθχπ παοαςηοείςαι βαοξμεςοική αλλαγή. Τάρη Ιαςαιγίδαπ (Gewitter): Ιαιοικά ταιμόμεμα πξσ εκδηλώμξμςαι με άμεμξ, αρςοαπέπ, βοξμςέπ, καςαιγίδεπ, βοξυέπ. Τάρη Σειρμξϋ: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για έμςξμη ρειρμική δοαρςηοιόςηςα ρςξμ πλαμήςη. Σσγκξιμχμιακή κοίρη: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για ςοξυαία αςσυήμαςα πάρηπ τύρηπ, (ρσγκοξύρειπ, καοαμπόλεπ, μπξςιλιαοίρμαςα). Ζταιρςειακή ςάρη: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για ηταιρςειακή δοαρςηοιόςηςα ρςξμ πλαμήςη. Τάρη Ιακξκαιοίαπ (Unwetter): Ιαιοικά ταιμόμεμα πξσ εκδηλώμξμςαι με θύελλα, καςαιγίδεπ, βοξυέπ, υαλάζι, αρςοαπέπ, βοξμςέπ. Τάρη Βοξυήπ (Niederschlagsneigung): Τάρη βοξυξπςώρεχμ αμάλξγα και με ςιπ ςξπικέπ κλιμαςξλξγικέπ και γεχγοατικέπ ρσμθήκεπ ρςξ υώοξ. Τάρη Χαλαζϊπςχρηπ (Hagelschauer): Τάρη υαλαζόπςχρηπ (ρσμήθχπ εκδηλώμεςαι ςξσπ αμξινιάςικξσπ και τθιμξπχοιμξύπ μήμεπ) 2 Δερ ζηη ζελίδα Οι ημέπερ πος ζημειώνονηαι ζε κάθε μήνα με ππάζινο σπώμα ανηιζηοισούν ζε ημέπερ καηεπσόμενηρ Σελήνηρ και είναι καηάλληλερ για επγαζίερ θςηέμαηορ, (δερ και ζελίδα 16). 4 Η μεηάθπαζη έσει γίνει από ηο γεπμανικό κείμενο και εδώ οι λέξειρ παπαηίθενηαι ζηα γεπμανικά

19 19 Ανεπσόμενη Σελήνη ΚαηεπσόμενηΣελήνη ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΡΑ ηαλ ε ζειήλε θζάζεη ζην θαηώηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηεο κπξνζηά ζηελ πεξηνρή ηνπ Σνμόηε, αξρίδεη ε άλνδόο ηεο. Αηαλύεη θάζε κέξα έλα θάπσο κεγαιύηεξν ηόμν ζην ζηεξέσκα. Σα ζεκεία αλαηνιήο ηεο κεηαηνπίδνληαη ζηα ΐΏ θαη νη δύζεηο ηεο πξνο ηα ΐΑ. Ώπηό δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην γέκηζκα ηεο ειήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλεξρόκελεο ειήλεο ε άλνδνο ησλ πγξώλ ζηα θπηά είλαη απμεκέλε. Σα αλώηεξα κέξε ηνπ θπηνύ είλαη πιήξε ζε πγξά θαη δύλακε. Δ πεξίνδνο είλαη επλντθή γηα ηελ θνπή κπνιηαζκάησλ εμεπγεληζκνύ. Πξνο βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελδείθλπηαη επίζεο ε εθκεηάιιεπζε ησλ εκεξώλ θαξπνύ γηα ηα θαξπνθόξα θπηά θαη ησλ εκεξώλ αλζέσλ γηα ηα αλζόθπηα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο κέξεο εκβνιηαζκνύ θαη εμεπγεληζκνύ. Φξνύηα πνπ ζπιιέγνληαη απηή ηελ πεξίνδν δηαηεξνύληαη θξέζθα θαη δνπκεξά γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα. Καηάιιειε είλαη επίζεο ε πεξίνδνο γηα θνπή ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ, θαζώο θξαηνύλ πεξηζζόηεξν ηηο βειόλεο ηνπο θαη ην άξσκά ηνπο είλαη εληνλόηεξν όηαλ ε θνπή γίλεηαη ζε εκέξεο αλζώλ. ηαλ ε ειήλε θζάζεη ζην αλώηεξν ζεκείν ηεο κεληαίαο ηξνρηάο ηεο κπξνζηά ζηελ πεξηνρή ησλ Αηδύκσλ, αξρίδεη λα θαηέξρεηαη ( ). Οη ηξνρηέο ηεο ζην λόηην ηκήκα ηνπ νξίδνληα ρακειώλνπλ θαζεκεξηλά, νη αλαηνιέο ηεο κεηαηνπίδνληαη πξνο ηα ΝΏ θαη νη δύζεηο ηεο πξνο ηα ΝΑ. Ώπηέο νη ζρέζεηο (αλεξρόκελεο - θαηεξρόκελεο ζειήλεο) είλαη αληίζεηεο ζην λόηην εκηζθαίξην ηεο Γεο. Με ηνλ όξν ζπνξά ελλννύκε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπόξνπ ζην ρώκα. ηαλ κεηαθέξνπκε θπηά από έλα ζεκείν ζε άιιν, κηινύκε γηα κεηαθύηεπζε. Ώπηό αθνξά θπηά πνπ κεηαθέξνληαη από πξνζηαηεπόκελν ζπνξείν-θπηώξην ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε, αιιά θαη ζε θπηά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θεπνπξνύ ρξεηάδνληαη βειηίσζε ηνπ ξηδηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο, ηα νπνία κεηαθπηεύνληαη πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο, όπσο π.ρ. νπσξνθόξα δέληξα, ζάκλνη θαη θπηά γιάζηξαο. Γηαπηό επηιέγνπκε ηελ πεξίνδν ηεο θαηεξρόκελεο ειήλεο, πξάγκα πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο θάζεηο γέκηζεο θαη ράζεο ηεο ειήλεο. ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ θπηείαο νη ξίδεο ηνπ θπηνύ αλαπηύζζνληαη θαιά θαη δέλνληαη γξήγνξα κε ην λέν πεξηβάιινλ ηνπο. Ώπηή ε επλντθή δόλεζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θπηά κπνξεί λα επαπμεζεί αλ κέζα ζηελ πεξίνδν θπηείαο επηιερζνύλ γηα θπιιώδε νη επλντθέο εκέξεο γηα ηα θύιια (Καξθίλνο θαη θνξπηόο), γηα ηα ξηδώδε όπσο ην ζέιηλν νη κέξεο ξηδώλ (Παξζέλνο), γηα ηα θαξπώδε όπσο αγγνύξηα θαη ληνκάηεο νη κέξεο θαξπώλ (Λέσλ), κε απνηέιεζκα καδί κε ην ξίδσκα λα επλνεζεί θαη ν ηύπνο ηνπ θαξπνύ. ηελ πεξίνδν απηή ε άλνδνο ησλ πγξώλ ζηα θπηά είλαη πεξηνξηζκέλε, γηαπηό ζπληζηάηαη ην θιάδεκα δέληξσλ θαη ζάκλσλ, ε θνπή νηθνδνκηθήο μπιείαο, όπσο επίζεο ε ιίπαλζε ησλ ιηβαδηώλ, ησλ βνζθνηόπσλ θαη ησλ νπσξνθόξσλ.

20 20 Δπηβιαβή δώα. Πξέπεη βέβαηα λα ζέζνπκε ην εξώηεκα: γηα πνην ιόγν απηό ή ην άιιν δών γίλεηαη επηβιαβέο; Βίλαη αλάγθε λα δνύκε αλαιπηηθόηεξα ηελ βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δώνπ, γηα λα απνθύγνπκε ηα ιάζε πνπ έγηλαλ. ε πεξίπησζε πνπ έλα δών εκθαληζηεί καδηθά, ν κόλνο ηξόπνο λα πεξηνξηζηεί ζηνπο θπζηθνύο ηνπ πιεζπζκνύο είλαη λα αληηκεησπηζζεί κε ην ίδην πξντόλ ηεο θαύζεο ηνπ, δει ηε ζηάρηε ηνπ. Με απηή ηελ έλλνηα ηζρύνπλ νη ζπζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ εκεξνινγίνπ. Αελ είλαη αλάγθε ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηνύκε βηνινγηθά ή αθόκε θαη ρεκηθά κέζα, αιιά λα ξπζκίδνπκε ηελ θαηάζηαζε κέζν ηνπ ίδηνπ ηνπ δώνπ. Ώπό πνληηθνύο ή πνπιηά θ.α. αξθεί ην ηξίρσκα ή ην δέξκα κεξηθώλ δώσλ. Γηα έληνκα, ζαιηγθάξηα θ.α. ηζρύεη ν εμήο θαλόλαο: Ώπό ην θάζε δών ζπιιέγνπκε 50 κε 60 άηνκα ηα νπνία απνηεθξώλνληαη ζηελ θαηάιιειε πεξίνδν ζε θαπζηήξεο μύινπ. Σν πξντόλ ηεο θαύζεο (καδί θαη ησλ μύισλ) ηξίβεηαη επί κία ώξα ζην γνπδί γηα λα "δπλακνπνηεζεί". Καηόπηλ παίξλνπκε έλα (1) γξακκάξην ηνπ δπλακνπνηεκέλνπ κίγκαηνο ζηάρηεο, ην βάδνπκε ζε έλα κπνπθάιη κε ελλέα (9) γξακκάξηα λεξνύ θαη ην θνπλάκε γηα ηξία ιεπηά ηεο ώξαο. Παίξλνπκε έηζη κηα δεθάδα ζηελ πξώηε. Πξνζζέηνπκε ζ'απηό ελελήληα (90) γξακκάξηα λεξνύ θαη ην θνπλάκε πάιη γηα ηξία ιεπηά. Σώξα έρνπκε κηα δεθάδα ζην ηεηξάγσλν. Ώλ ζπλερίζνπκε ηελ αύμεζε κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη θζάζνπκε ζηε δύλακε νθηώ, ζα θζάζνπκε ζηελ πνζόηεηα ησλ lit. Ώπηό βέβαηα ζηελ πξάμε είλαη αδύλαην. Γηαπηό πξνρσξνύκε κέρξη ηε δύλακε ηέζζεξα θαη αξρίδνπκε εθ λένπ κε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο. Με απηή ηε ηελ εθαξκνγή δηαθαίλεηαη κηα νξηζκέλε κείσζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ επηβιαβώλ θαηά ηε ρξήζε ηεο δύλακεο νθηώ θαη δε αλ ξαληίζνπκε ζπλερώο επί ηξία βξάδηα. Γηα κεξηθά δώα είρακε πιεξνθνξίεο γηα θαιά απνηειέζκαηα. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο καδηθήο παξνπζίαο επηβιαβώλ δώσλ ππήξμαλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο όηαλ ε θαύζε γηλόηαλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο παξνπζίαο ηνπο. Φύιινη εδάθνπο θαη λπρηνπεηαινύδεο π. ρ. ζπιιέγνληαη κε απόρε θαη θαίγνληαη ακέζσο επί ηόπνπ.

21 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 21 ΘΑΜΞΥΑΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 - Μεοό Φϋλλξ 2 Κ 11 Μεοό Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ 9 3 Γ 5 14 Μεοό / Φϋλλξ μέυοι 8, από 5-11& από Ηεομόςηςα 17 Ιαοπϊπ 4 Σ 10 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ -1, απϊ2-7 & απϊ13-16 Φϋλλξ, απϊ 17 Ιαοπϊπ 5 Σ 14 Ιαοπϊπ μέυοι 13, από 14 Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ Τάρη Ηύελλαπ St Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 6 Π Πίζα 7 Π 20 / Φχπ Ρίζα μέυοι 19, απϊ 20 Άμθξπ 8 Φχπ Άμθξπ 9 Κ 23 Φχπ / Μεοό Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 10 Γ 7 Μεοό Άμθξπ μέυοι 10, απϊ 11 Φύλλξ 11 Σ Μεοό Φϋλλξ 12 Σ Μεοό Φϋλλξ 13 Π 3 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 2, από 3 Ιαοπϊπ 14 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 15 2 Ιαοπϊπ μέυοι 1, από 2 Πίζα 16 Κ Πίζα 17 Γ / Φχπ Ρίζα μέυοι 18, απϊ 22 Άμθξπ 18 Σ 2 - Φχπ Άμθξπ απϊ 5 Οεοίξδξπ τϋςεσρηπ ΑΠΧΖ απϊ 5 19 Σ Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 18, απϊ 19 Φύλλξ 20 Π Μεοό Φϋλλξ μέυοι 1 21 Π 5 Μεοό / Ηεομόςηςα 22 2 Ηεομόςηςα από 14 Ιαοπϊπ 23 Κ 14 Ιαοπϊπ μέυοι 13, από 14 Πίζα 24 Γ Πίζα 25 Σ Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St Τάρη Σειρμξύ Δ Τάρη Ηύελλαπ St Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 26 Σ 19 / Φχπ Ρίζα μέυοι 18, απϊ 19 Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 27 Π Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 28 Π 3 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 2, απϊ 3 Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St Μεοό Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ Κ Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 11, από & από 23 Ιαοπϊπ 31 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Τάρη Σειρμξύ Δ Τάρη Ηύελλαπ St Τάρη Ηύελλαπ St Τάρη Ηύελλαπ St

22 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θαμξσάοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Θαμξσαοίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Ιοϊμξπ, ξ ξπξίξπ από ςα μέρα Δεκεμβοίξσ 2009 μέυοι ςα μέρα Λαοςίξσ 2010 μαπ υάοιρε μια ρσμευή παγχμιά, βοίρκεςαι ακόμη ρςη γήιμη σγοή Παοθέμξ. Από ςιπ 13 ςξσ μημόπ θα εμιρυσθεί από ςημ παοξσρία ςξσ Άοη ρςξμ Αιγόκεοχ. Κόγχ ςηπ παοξσρίαπ ςξσ Δία και ςξσ Οσοαμξύ ρςξσπ Θυθείπ αλλά και ςηπ παοξσρίαπ ςξσ Δομή και ςηπ Ατοξδίςηπ από ςιπ αουέπ ςξσ μήμα ρςξ Σκξοπιό, αμαμέμξμςαι βοξυξπςόρειπ και εμδευξμέμχπ πξλλέπ υιξμξπςόρειπ. Ο Άοηπ μέυοι ςα μέρα ςξσ μημόπ και ξ Δομήπ ρςξ δεύςεοξ μιρό ςξσ μήμα δέυξμςαι ςη θεομόςηςα ςξσ Τξνόςη και σπξρςηοίζξμςαι επίρηπ από ςξμ Πλξύςχμα. Ζ τχςειμόςηςα είμαι πξλύ μικοή. Αμ θα έυξσμε βοξυέπ ή υιόμια, θα εναοςηθεί από ςη ρυέρη επιοοξήπ ςχμ Πλαμηςώμ πξσ τέομξσμ φύυξπ ή θεομόςηςα. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ από 01/01 και ώοα 00 μέυοι 02/01 και ώοα και από 18/01 και ώοα μέυοι 29/01 και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από 02/01 και ώοα έχπ ςιπ 16/01 και ώοα και από 29/01 και ώοα έχπ 31/01 και ώοα Ζ πεοίξδξπ τσςέμαςξπ είμαι ςασςόυοξμα καςάλληλη για κλάδεμα ξπχοξτόοχμ δέμςοχμ, θάμμχμ και τσςξτοακςώμ. Για ςα καοπξτόοα τσςά ποέπει μα ποξςιμηθξύμ ξι ημέοεπ αμθώμ και καοπξύ. Απξςέτοχρη πςεοόμαςξπ ή δέομαςξπ θεομϊαιμχμ επιβλαβόμ Απξςετοώμξσμε από ςιπ 15/01.- και ώοα έχπ ςιπ 16/01.- και ώοα Συεςικά με ςξ γάλα: Ποέπει μα αματέοξσμε όςι ξι δσρμεμείπ ημέοεπ ςξσ Ζμεοξλξγίξσ πξσ ρσμβξλίζξμςαι με ςιπ διακεκξμμέμεπ γοαμμέπ (και ςη ρκίαρη ρςημ ελλημική μεςάτοαρη), ποέπει μα απξτεύγξμςαι ξπχρδήπξςε, ςόρξ για παοαγχγή βξσςύοξσ, όρξ και επίλεκςχμ ςσοιώμ. Τξ γάλα πξσ αομέγεςαι ρε θεομέπ μέοεπ καοπώμ έυει ςιπ σφηλόςεοεπ απξδόρειπ ρε βξύςσοξ, όπχπ και ασςό πξσ αομέγεςαι ρε ημέοεπ με ςάρη καςαιγίδαπ. Οι ημέοεπ πεοίγειξσ ςηπ Σελήμηπ ( ) είμαι ρυεδόμ πάμςα δσρμεμείπ για ςημ επενεογαρία ςξσ γάλακςξπ, ακόμη και ςξ γιαξύοςι δεμ πεςσυαίμει, γιασςό ποέπει μα βάλξσμε διπλή πξρόςηςα μαγιάπ. Τξ γάλα ποξςιμά ςιπ τχςειμέπ και θεομέπ ημέοεπ, εμώ ξι σγοέπ ημέοεπ τύλλχμ είμαι ακαςάλληλεπ.

23 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 23 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 1 Σ 21 ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΦΔΒΠΞΥΑΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ Ιαοπϊπ μέυοι 20 από 21 Πίζα 2 Σ Πίζα 3 Π 4 Πίζα Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 4 Π 4 / Φχπ Ρίζα μέυοι 3, απϊ 4 Άμθξπ 5 Φχπ Άμθξπ μέυοι 23 6 Κ 6 Φχπ / Μεοό Ρίζα απϊ 00-14, απϊ 15 Άμθξπ 7 Γ 1 Μεοό Άμθξπ μέυοι 4, απϊ 5 Φύλλξ 8 Σ Μεοό Φϋλλξ 9 Σ 11 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 10, από 11 Ιαοπϊπ 10 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 11 Π 10 Ιαοπϊπ μέυοι 9, από 10 Πίζα 12 Πίζα 13 Κ 10 Πίζα 14 Γ 5 10 / Φχπ Ρίζα μέυοι 4, απϊ 13 Άμθξπ Οεοίξδξπ τϋςεσρηπ ΑΠΧΖ απϊ Σ - Φχπ Άμθξπ 16 Σ 6 Φχπ / Μεοό 17 Π 16 Μεοό / Ηεομόςηςα Άμθξπ μέυοι 5, απϊ 6 Φύλλξ Φϋλλξ μέυοι 15, από 16 Ιαοπϊπ 18 Π 10 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ μέυοι από 23 Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 20 Κ Πίζα μέυοι Γ Πίζα από 6 22 Σ Πίζα 23 Σ 2 / Φχπ Ρίζα μέυοι 1, απϊ 2 Άμθξπ 24 Π 9 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 8, απϊ 9 Φύλλξ 25 Π 24 Μεοό Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 1 28 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K

24 24 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Φεβοξσάοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Φεβοξσαοίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Ιοϊμξπ, ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςημ Παοθέμξ, ρσμευίζει ςιπ επιοοξέπ ςξσ από ςημ φσυοή πεοιξυή. Ο Δομήπ και ξ Άοηπ από ςξμ Αιγόκεοχ ςξμ σπξρςηοίζξσμ χπ ςξ ςέλξπ ςξσ δεύςεοξσ δεκαήμεοξσ. Σε ασςά ποξρςίθεμςαι ακόμη ςοία γήιμα ςοίγχμα, ςα ξπξία τέομξσμ φύυξπ. Δίμαι ζήςημα αμ η Ατοξδίςη από ςιπ 2 έχπ ςιπ 27 ςξσ μημόπ από ςξ θεομό αρςεοιρμό ςξσ Τξνόςη, σπξρςηοιζόμεμη και από ςξμ Πλξύςχμα, θα μπξοέρει ποάγμαςι μα μεςαδώρει θεομόςηςα. Ζ πιθαμϊςηςα μα επικοαςήρει ςξ φϋυξπ είμαι μεγαλϋςεοη. Τόςε ξ Δίαπ και ξ Ξσοαμϊπ από ςξσπ Θυθείπ μάλλξμ υιόμια παοά βοξυέπ θα ρςείλξσμ. Φχςειμόςηςα αμαμέμεςαι από ςημ παοξσρία ςξσ Δομή και ςξσ Άοη ρςξμ Υδοξυόξ, με ςημ σπξρςήοινη και ςξσ Οξρειδόμα, μόλιπ ρςξ ςοίςξ δεκαήμεοξ ςξσ μήμα. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από 14/02.- και ώοα έχπ 25/02.- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςημ 01/02 και ώοα έχπ ςιπ 13/02 και ώοα και από 26/02 και ώοα έχπ 28/02 και ώοα Ιξπή μξρυεσμάςχμ Θςιάπ για τοάκςεπ λιβαδιώμ και θαμμξτοάκςεπ από 04/02.- ώοα έχπ 06/02.- και ώοα 05.00, από 09/02.- ώοα έχπ και ώοα 09.00, από 27/02.- ώοα έχπ 28/02.- και ώοα Σςξ έδατξπ μπαίμξσμ ςξμ Λάοςιξ. Διεσθέςηρη ραλιγκαοιόμ: από 16/02.- και ώοα έχπ 17/02.- και ώοα Σςημ πεοίξδξ τσςέμαςξπ μπξοξύμε μα κλαδέφξσμε ςξ αμπέλι, ςα ξπχοξτόοα και ςξσπ θαμμξτοάκςεπ. Ιαςάλληλεπ γι ασςό είμαι ξι ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ. Απξτεύγξσμε ςιπ δσρμεμείπ ημέοεπ. Ιαςαπξλέμηρη: Λσκηςίαρη ςχμ τσςόμ: Οι μύκηςεπ ρςη τύρη έυξσμ ςημ απξρςξλή μα απξρσμθέςξσμ απξμεκοχμέμη ζχή. Ποξρβάλξσμ ςα καλλιεογξύμεμα τσςά, όςαμ υοηριμξπξιείςαι αμώοιμξ ξογαμικό λίπαρμα ή μχπή ζχική ύλη από οιμίρμαςα κεοάςχμ και κξκάλχμ, αλλά και όςαμ ξ θεοιρμόπ ςξσ ρπόοξσ έγιμε ρε δσρμεμείπ ρσγκσοίεπ. («Όςαμ η επιοοξή ςηπ Σελήμηπ πάμχ ρςη Γη είμαι πξλύ έμςξμη» Rudolf Steiner). Ηα μπξοξύρε καμείπ μα βοάρει έμα ςράι από πξλσκόμπι, μα οαμςίρει ςξ έδατξπ γύοχ από ςα τσςά και μα σπξυοεώρει ςξσπ μύκηςεπ μα καςέβξσμ ρςη γη, όπξσ και αμήκξσμ. Για ςη θεοαπεία ςχμ τσςώμ υοηριμξπξιξύμε ςράι ςρξσκμίδαπ για οάμςιρμα ςχμ τύλλχμ. Λ ασςό εμιρυύεςαι η ατξμξίχρη και η κίμηρη ςχμ σγοώμ, με απξςέλερμα μα εναταμίζξμςαι και ξι μύκηςεπ.

25 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 25 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛΔ ΠΑ ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 1 Σ 3 ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΛΑΠΤΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ Ιαοπϊπ μέυοι 2, από 3 Πίζα 2 Σ Πίζα 3 Π 10 / Φχπ Ρίζα μέυοι 9, απϊ10 Άμθξπ 4 Π 22 Φχπ Άμθξπ 5 13 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 12, απϊ Φύλλξ 6 Κ ΑΟΞΙΠΘΔΣ 9 Μεοό Άμθξπ απϊ 00-12, απϊ 13 Φύλλξ 7 Γ Ι ΔΔΥΤΔΠΑ Μεοό Φϋλλξ 8 Σ 17 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 16, από 17 Ιαοπϊπ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 9 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 10 Π Π Ιαοπϊπ μέυοι 16 Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Πίζα από 6 13 Κ / Φχπ Ρίζα μέυοι 10, απϊ Άμθξπ 14 Γ Φχπ 15 Σ 16 Φχπ / Μεοό από 21 Φϋλλξ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Σ Μεοό Φϋλλξ 17 Π 3 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 2, από 3 Ιαοπϊπ 18 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Ιαοπϊπ μέυοι 8 20 Κ Πίζα από 9 21 Γ Πίζα 22 Σ 11 / Φχπ Ρίζα μέυοι 10, απϊ 11 Άμθξπ 23 Σ 17 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 16, από 17 Φϋλλξ 24 Π Μεοό Φϋλλξ 25 Π 6 23 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 19 ΤΔΚΟΣ ρςιπ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 2 27 Κ* Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 28 Γ 9 Ιαοπόπ μέυοι 8, απϊ 9 Πίζα 29 Σ Πίζα Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 30 Σ 16 / Φχπ Πίζα μέυοι 15, από16 Άμθξπ 31 Π Φχπ Άμθξπ Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /03 ΐεξηθνθηά, Ρνδαθηληά, Αακαζθεληά, Μαύξε Αακαζθεληά, Κνξνκειηά, Κπδσληά 28/03 Καζηαληά, Μειηά, θεληάκη, Καξπδηά *ΗΔΠΘΜΖ ΩΠΑ. Τα οξλϊγια 1 όοα μποξρςά ςξ βοάδσ ςξσ Σαββάςξσ (Ζ θεοιμή όοα δεμ σπξλξγίζεςαι ρςιπ αμαγοατϊμεμεπ ςιμέπ ρςξ ημεοξλϊγιξ)

26 26 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Λάοςιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Λαοςίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ μέυοι ςιπ 4, ξ Άοηπ μέυοι ςιπ 20 και η Ατοξδίςη από ςιπ αρκξύμ επιοοξή από ςη τχςειμή πεοιξυή ςξσ Υδοξυόξσ. Δπειδή όμχπ ξ Ιοϊμξπ με ςημ αμάδοξμη πξοεία ςξσ ρςημ Παοθέμξ ρσμευίζει μα ρςέλμει φύυξπ, καθώπ σπξρςηοίζεςαι και από ςημ Ατοξδίςη ρςξμ Αιγόκεοχ, η πιθαμϊςηςα μα έυξσμε παοαπέοα κοϋξ καιοϊ, παοαμέμει. Ο Δίαπ ρςξσπ Θυθείπ, εμιρυσμέμξπ από ςιπ από ςξμ Δομή, και από ςιπ από ςξμ Άοη, σπξρςηοίζει ςξ σγοό ρςξιυείξ. Ηα δξύμε πξιξπ θα σπεοιρυύρει, ξι τχςειμέπ δσμάμειπ πξσ τέομξσμ όμξοτεπ κούεπ ημέοεπ ή ξι σγοέπ δσμάμειπ με ςιπ βοξυξπςώρειπ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από 15/03.- και ώοα έχπ 25/03- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/03 και ώοα έχπ ςιπ 12/03 και ώοα και α[ π 26/03 και ώοα έχπ 31/03 και ώοα Ιξπή μξρυεσμάςχμ: Ζ πεοίξδξπ από 03/03.- και ώοα έχπ 05/03.- και ώοα είμαι καςάλληλη για ςημ κξπή μξρυεσμάςχμ από κλήμαςα και ξπχοξτϊοα, ςα ξπξία ποξξοίζξμςαι για μπϊλιαρμα, ή και για μϊρυεσμα. Τα ςελεσςαία ποέπει μα ςξπξθεςηθξύμ ρςημ επόμεμη πεοίξδξ τσςέμαςξπ. Ιξπή καςαβξλάδχμ: για τοάκςεπ λιβαδιόμ και τσςξτοάκςεπ ρςιπ 03/03.- και ώοα έχπ 05/03.- και ώοα και από 08/03 και ώοα έχπ 10/03 και ώοα και από 26/03 και ώοα έχπ 28/03 και ώοα Οι καςαβξλάδεπ πξσ κόπηκαμ ήδη ςξ Φεβοξσάοιξ, για παοαγχγή ποϊπξληπ ςξπξθεςξύμςαι ρςξ υώμα ρςιπ 13/03.- από ώοα έχπ 24.00, και για παοαγχγή μέκςαοξπ ρςιπ 17/03.- και ώοα έχπ 19/03.- και ώοα Ζ καςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: γίμεςαι από 15/03.- και ώοα έχπ 17/03.- και ώοα

27 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛΔ ΠΑ ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩ Μ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ 27 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ ΑΟΠΘΚΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Π 19 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι18, από 19-24Φϋλλξ 2 11 Μεοό Άμθξπ από 1-14, από 15 Φϋλλξ 3 Κ 16 Μεοό Φϋλλξ 4 Γ 23 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 22, από 23 Ιαοπϊπ 5 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 6 Σ 23 Ιαοπϊπ μέυοι 22, από 23 Πίζα 7 Π Πίζα 8 Π Πίζα / Φχπ Πίζα μέυοι 10 & από 17-20, από 21 Άμθξπ 10 Κ Φχπ Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 1 11 Γ Φχπ Άμθξπ μέυοι Σ 00 Μεοό Φϋλλξ από Σ 12 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 14 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 15 Π 21 Ηεομόςηςα/ Ιαοπϊπ μέυοι 20, από 21 Πίζα 16 Πίζα μέυοι Κ 8 Πίζα από Γ 22 4 / Φχπ 19 Σ Φχπ Άμθξπ από Σ 3 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 2, από 3 Φϋλλξ 21 Π 15 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 23 ΤΔΚΟΣ ρςιπ Π 8 3 Μεοό / Ηεομόςηςα 23 Ηεομόςηςα 24 Κ 16 ΟΑΣΧΑ ΟΑΣΧΑ ΙΑΗΞΚΘΙΩΜ Ιαοπϊπ από 1-15, από 16 Πίζα 25 Γ Πίζα 26 Σ 22 / Φχπ Πίζα μέυοι 21, από 22 Άμθξπ 27 Σ Φχπ Άμθξπ μέυοι17, από 18 Ιαοπϊπ 28 Π Φχπ Ιαοπϊπ μέυοι 5, από 6-24 Άμθξπ 29 Π 1 20 Φχπ / Μεοό Φϋλλξ από 1-9, από Άμθξπ, από 23 Φϋλλξ 30 Μεοό Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /04 Μειηά, Κέδξνο, Πεύθν, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Φνπληνπθηά, Έιαην, Ααζόπεπθν, Αακαζθεληά 18/04 ΐειαληδηά, Ίηακνο, Ώγξηνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Αακαζθεληά, Γαύξνο, Ομηά.

28 28 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Αποίλιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Αποιλίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 13 ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ, ξ Άοηπ, ξ Δίαπ και ξ Ξσοαμϊπ βοίρκξμςαι ξλόκληοξ ςξ μήμα ρςημ πεοιξυή ςχμ Θυθύχμ. Ζ Ατοξδίςη από ςξμ Υδοξυόξ ποξρπαθεί μα μεςαβιβάρει ςξ αγαπημέμξ ςηπ ρςξιυείξ, ςη τχςειμόςηςα, μέυοι ςα μέρα ςξσ μήμα, αλλά μεςά πεομά ρςημ πεοιξυή ςχμ Θυθύχμ. Δίμαι μεγάλη η πιθαμϊςηςα, ασςϊπ ξ μήμαπ μα τέοει μεγάλεπ βοξυέπ. Δπειδή ξ Ολξϋςχμαπ ρςξμ Τξνόςη είμαι ξ μόμξπ πλαμήςηπ πξσ βοίρκεςαι μποξρςά ρε θεομό αρςεοιρμό, δεμ αμαμέμεςαι ρυεδόμ καθόλξσ θεομόςηςα. Ίρχπ ςξ θεομό ςοίγχμξ ρςιπ 28/04.- τέοει κάςι ελάυιρςξ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ από από 10/04.- και ώοα έχπ 21/04- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/04 και ώοα έχπ ςιπ 08/04 και ώοα και από 21/04 και ώοα έχπ 30/04 και ώοα Δογαρίεπ μπξλιάρμαςξπ: για ξπχοξτϊοα από ςιπ 24/04.- και ώοα έχπ ώοα Για αμθξτϊοα δέμςοα, από ςιπ 19/04.- και ώοα έχπ 20/04.- και ώοα και από 26/04 και ώοα έχπ 28/04 και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Μσυςξπεςαλξϋδχμ: από ςιπ 29/04.- και ώοα έχπ ςιπ 30/04.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Σαλιγκαοιόμ: από ςιπ 12/04.- και ώοα έχπ ςιπ 13/04.- και ώοα

29 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ 29 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ ΛΑΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Κ Μεοό Φϋλλξ 2 Γ 5 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 4, από 5 Ιαοπϊπ 3 Σ 8 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 4 Σ 5 Ιαοπϊπ μέυοι 4, από 5 Πίζα 5 Π Πίζα 6 Π 5 16 Πίζα μέυοι 12 & από / Φχπ Πίζα μέυοι 1, από 2 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 5 8 Κ Φχπ Άμθξπ 9 Γ 6 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6 Φϋλλξ 10 Σ 19 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 18, από 19 Ιαοπϊπ 11 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 12 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 13 Π 6 Ιαοπϊπ, μέυοι 5, από 6 Πίζα 14 Πίζα μέυοι Κ Γ 9 / Φχπ Πίζα από 1-8, από 9 Άμθξπ 17 Σ Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 13, από 14 Φϋλλξ 18 Σ Μεοό Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ Π Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 7, & από 13-17, από 18 Ιαοπϊπ 20 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 21 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ μέυοι Κ 00 Πίζα από Γ Πίζα 24 Σ 6 / Φχπ Πίζα μέυοι5, από 6 Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 25 Σ Φχπ Άμθξπ 26 Π 8 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 7, από 8 Φϋλλξ 27 Π 11 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 1, από 2-14 Άμθξπ, από 15 Φϋλλξ 28 Μεοό Φϋλλξ 29 Κ 13 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 12, από 13 Ιαοπϊπ 30 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 31 Σ 12 Ιαοπϊπ μέυοι 11, από 12 Πίζα Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 01/05 Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2011 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Κνξνκειηά, Αακαζθεληά, Γαύξνο

30 30 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Λάιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Λαΐξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Σςξ ποώςξ δεκαήμεοξ ςξσ μήμα η καςάρςαρη παοαμέμει χπ είυε ςξμ Αποίλη. Ο Δομήπ, η Ατοξδίςη, ξ Άοηπ, ξ Δίαπ και ξ Ξσοαμϊπ μέμξσμ ακόμη ρςξσπ σγοξύπ Θυθείπ. Αλλά, ρςα μέρα ςξσ μήμα επιςέλξσπ- ξ Δομήπ έουεςαι ρςξ αγαπημέμξ ςξσ ρςξιυείξ, ρςξ θεομό αρςεοιρμό ςξσ Ιοιξύ. Ζ Ατοξδίςη και ξ Άοηπ ςξμ ακξλξσθξύμ και ρςξ ςέλξπ ςξσ μήμα έουεςαι εκεί και ξ Δίαπ. Ξι ποξωπξθέρειπ για θεομέπ ημέοεπ απϊ ςα μέρα Λαΐξσ είμαι δεδξμέμεπ, καθώπ επίρηπ ςοία θεομά ςοίγχμα ρςιπ 20. και θα ρσμβάλλξσμ ρε ασςό. Από ςιπ 15/05 και από ώοα αουίζει μα αμεβαίμει η θεομξκοαρία ςξσ εδάτξσπ. Σπξοά παςάςαπ για παοαγχγή ρπόοξσ 2012 από ώοα 05 έχπ και ώοα 04. Δμαλλακςικέπ ημέοεπ, από ώοα 19 έχπ και ώοα 05. Σπξοά παςάςαπ για υοήρη, μεςά ςιπ Βγάζξσμε ςα Βιξ δσμαμικά ρκεσάρμαςα απϊ ςξ έδατξπ απϊ ςιπ 22/05 και μεςά Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από ςιπ 07/05 και ώοα έχπ ςιπ 18/05 και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/05 και ώοα μέυοι ςιπ 06/05 και ώοα και από 19/05 και ώοα 13 έχπ ςιπ 31/05 και ώοα Δογαρίεπ μπξλιάρμαςξπ: για ξπχοξτϊοα από ςιπ 19/05.- και ώοα έχπ ςιπ 21/05 και ώοα Οι ημέοεπ 20 και 21/05 είμαι ιδιαίςεοα εσμξψκέπ. Για αμθξτϊοα δέμςοα, από ςιπ 24/05.- και ώοα έχπ 26/05.- και ώοα Απξτεύγξσμε ςιπ δσρμεμείπ ημέοεπ. Ιαςαπξλέμηρη: Σκϊοξσ και Ιηοϊρκξοξσ: Από ςιπ 02/05 και ώοα έχπ ςιπ 04/05 και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Μσυςξπεςαλξϋδχμ από 01/05.- και ώοα έχπ 02/05.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Γοϋλχμ από 17/05.- και ώοα έχπ 19/05.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Σςαβλϊμσγαπ ρε ημέοεπ αμθώμ Ιαςαπξλέμηρη: επιβλαβόμ εμςϊμχμ, ςξσ δξοστϊοξσ ςηπ παςάςαπ και ςηπ βαοοϊα από 31/05.- και ώοα έχπ 03/06- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Σαλιγκαοιόμ: από ςιπ 09/05.- και ώοα έχπ ςιπ 10/05.- και ώοα Σσγκξμιδή Σαμξϋ: Ηέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθόμ Αουή εογαριώμ για ςημ εκςοξτή βαριλιρρόμ ρςιπ μέλιρρεπ ρε ημέοεπ αμθώμ. Για ςημ παοαγχγή ςχμ βιξδσμαμικόμ τσςικόμ ρκεσαρμάςχμ, καςάληλη είμαι η ημέοα ρςιπ 01/05 από ςιπ η ώοα έχπ ςιπ και από ώοα έχπ Ιόβξσμε ςξ κξομό ςηπ ρημύδαπ και ςξμ γεμίζξσμε με αυίλλαια και ςξμ κοεμάμε.

31 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 31 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΘΞΥΜΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Σ 22 Πίζα μέυοι 20 2 Π Πίζα από Π 8 / Φχπ Πίζα από 1-7, από 8 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 11 4 Φχπ Άμθξπ 5 Κ 11 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 10, από 11 Φϋλλξ 6 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι 17 7 Σ 00 Ηεομόςηςα 8 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ, από 5 9 Π 12 Ιαοπϊπ μέυοι 11, από Πίζα 10 Π από 16 Πίζα Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 11 Πίζα μέυοι Κ 17 3 / Φχπ από 17 Άμθξπ 13 Γ 23 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 22, από 23 Φϋλλξ 14 Σ Μεοό Φϋλλξ 15 Σ Μεοό 16 Π 4 Μεοό / Ηεομόςηςα 17 Π Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 16 ΤΔΚΟΣ ρςιπ 6 Φϋλλξ από 1-3, από 4-24 Ιαοπϊπ Άμθξπ -Ιαοπϊπ από 00-9 & από 9-23 Πίζα από 00 Πίζα μέυοι 7, από 8-22 Άμθξπ- 19 Κ Ιαοπϊπ, από 23 Πίζα 20 Γ 14 - / Φχπ Πίζα μέυοι 13, από 14 Άμθξπ 21 Σ Φχπ Άμθξπ 22 Σ 16 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 18, από 19 Φϋλλξ 23 Π Μεοό Φϋλλξ μέυοι 19, από 20 Άμθξπ 24 Π 6 Μεοό Άμθξπ μέυοι 9, από 10 Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 19, από 20 Ιαοπϊπ 26 Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ πξλϋ εσμξψκή 27 Γ 20 Ιαοπϊπ μέυοι 17, από 18 Άμθξπ 28 Σ Άμθξπ μέυοι 11, από 12 Πίζα 29 Σ 19 Πίζα Πίζα μέυοι 2 & από 13-15, από 30 Π 16 6 / Φχπ 16 Άμθξπ Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /06 ΐεξηθνθηά, Ρνδαθηληά 28/06 Μειηά, Κέδξνο, Έιαην, Βξπζξειάηε, Μνπκνπηδειηά, Φνπληνπθηά

32 32 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θξϋμιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Θξσμίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Σςιπ αουέπ ςξσ μήμα ξ Δίαπ ρςξμ Ιοιό σπξρςηοίζεςαι ρςημ επιοοξή θεομόςηςαπ από ςημ Ατοξδίςη, ςξμ Άοη και ςξμ Ολξϋςχμα, ξ ξπξίξπ ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξμ Τξνόςη θα έυει μεγαλύςεοη δύμαμη από όςι ρσμήθχπ. Ο Δομήπ ποέπει μα εγκαςαλείφει ςξμ αγαπηςό αρςεοιρμό ςξσ Ιοιξύ και μα πεοάρει ρςξμ φσυοό Ταύοξ. Τξμ ακξλξσθξύμ ρςιπ η Ατοξδίςη και ρςιπ ξ Άοηπ. Ασςξί ξι κάςξυξι ςξσ Ταύοξσ, αλλά ιδίχπ ξ Ιοϊμξπ πξσ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία ρςημ Παοθέμξ, μπξοξϋμ μα μαπ δόρξσμ εναιοεςικά κοϋεπ μϋυςεπ. Απ ελπίρξσμε όςι ξι δσμάμειπ θεομόςηςαπ ασςόμ ςξ μήμα θα σπεοιρυύρξσμ ςχμ ρσγκεμςοχμέμχμ δσμάμεχμ ςξσ φύυξσπ. Λόμξ ξ Ξσοαμϊπ από ςξσπ Θυθείπ κοαςά ρςα υέοια ςξσ ςξ σγοό ρςξιυείξ. Δεμ σπάουει καμιά ελπίδα για ςξσπ εοαρςέπ ςηπ βοξυήπ. Σςιπ 19 ςξσ μημόπ μια ρσζσγία τέομει καλξύπ ξιχμξύπ για αμθότσςα και καοπξτόοα.. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από ςιπ 03/06.- και ώοα έχπ 15/06.- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/06.- και ώοα έχπ ώοα και από 16/06.- και ώοα 01.00, έχπ 29/06.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη βλαβεοόμ εμςϊμχμ, ςξσ δξοστϊοξσ ςηπ παςάςαπ και ςηπ βαοοϊα: Από ςιπ 01/06.- και ώοα έχπ ςιπ 03/06.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: Από ςιπ 05/06 και ώοα έχπ 06/06 και ώοα 23.00, με απξςέτοχρη. Ιαςαπξλέμηρη ακοίδχμ: Από ςιπ 30/06.- και ώοα έχπ Ιαςαπξλέμηρη ςηπ ρςασλϊμσγαπ: ρε ημέοεπ αμθώμ ςιπ ρσλλαμβάμξσμε με απόυη και ςιπ καίμε μέρα ρςξ ρςάβλξ ρςιπ 30/06.- από ώοα έχπ 20.00, Ιαςαπξλέμηρη μσομηγκιόμ ρςξ ρπίςι: Όςαμ η Σελήμη βοίρκεςαι ρςξ Κέξμςα, μαζεύξσμε μεοικά άςξμα και ςα καίμε μέρα ρςξ ρπίςι Σσγκξμιδή Σαμξϋ: Σςιπ 17/06.- από ώοα έχπ ςιπ Γεμικά θέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθόμ Δκςοξτή βαριλιρρόμ από ςιπ 17/06.- και ώοα έχπ και ρε άλλεπ ημέοεπ αμθώμ.

33 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 33 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ 1 Π 10 Φχπ ΘΞΥΚΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ Άμθξπ μέυοι 7 & από 13 Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι17, από 18 Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σάζε εηζκνύ Δ 3 Κ Μεοό Φϋλλξ Φϋλλξ μέυοι 5, από 6-10 Μεοό / 4 Γ 6 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ,από Άμθξπ, από 22 Φϋλλξ 5 Σ Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 2 6 Σ 18 7 Π 15 8 Π από 22 Άμθξπ 9 23 / Φχπ Άμθξπ Σάζε εηζκνύ Δ 10 Κ Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 11 Γ 6 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6 Φϋλλξ 12 Σ 18 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 24 ΤΔΚΟΣ ρςιπ Σ 12 4 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ από 7-11, από 12 Ιαοπϊπ 14 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ μέυοι Π από 12 Πίζα 17 Κ 23 / Φχπ Πίζα μέυοι 22, από 23 Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σάζε εηζκνύ Δ 18 Γ Φχπ Άμθξπ 19 Σ Φχπ Άμθξπ μέυοι Σ 00 Μεοό Φϋλλξ από 00 Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 21 Π 24 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 14, από 15 Άμθξπ 22 Π Μεοό Άμθξπ μέυοι 3, από 4 Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 23 4 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 3, από 4 Ιαοπϊπ 24 Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 25 Γ 4 Ιαοπϊπ μέυοι 3, από 4 Πίζα 26 Σ Πίζα 27 Σ 4 13 Πίζα μέυοι 10, από Φϋλλξ 28 Π 1 / Φχπ Άμθξπ από Π Φχπ Ιαοπϊπ,από 1-10 από 11 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι2, από 3 Φϋλλξ 31 Κ 14 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι13, από Ιαοπϊπ, από 22 Φϋλλξ Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /07 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Λάξηθα, Ήκεξε Κνξνκειηά 29/07 Κιήζξν, Καξαγάηζη Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K

34 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θξϋλιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Θξσλίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ από ςξμ Ιαοκίμξ μέυοι ςα μέρα ςξσ μημόπ και ξ Ξσοαμϊπ από ςξσπ Θυθείπ ρε αμάδοξμη πξοεία και χπ εκ ςξύςξσ ιρυσοόςεοα, θα μπξοξύραμ μα ποξκαλέρξσμ βοξυέπ. Σςιπ ξ Δομήπ πεομά ρςξμ αγαπημέμξ ςξσ Κέξμςα, ρςξμ ξπξίξ αιρθάμεςαι πξλύ ιρυσοόπ και μπξοεί μα μεςαδώρει θεομόςηςα. Δπίρηπ και η Ατοξδίςη τςάμει ρςιπ ρςξ αγαπηςό ςηπ τχςειμό ρςξιυείξ, ρςξσπ Διδύμξσπ, όπξσ παοαμέμει μέυοι ςιπ 25 ςξσ μημόπ. Ιαι ξι δύξ μπξοξύμ μα ρςηοιυςξύμ ρςξ Δία ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρςξ θεομό αρςεοιρμό ςξσ Ιοιξύ και ρςξμ Πξρειδώμα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία, άοα εμιρυσμέμξπ, ρςξ τχςειμό αρςεοιρμό ςξσ Υδοξυόξσ. Ο Ολξϋςχμαπ, όμςαπ ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξμ Τξνόςη, άοα εμιρυσμέμξπ, θα μπξοξύρε και ασςόπ μα ρσμβάλει ρςη θεομή-τχςειμή επιοοξή. Όμχπ, καθώπ ξ Δομήπ βοίρκεςαι ρςξμ φσυοό αρςεοιρμό ςξσ Ταύοξσ και ξ Ιοόμξπ ρςημ Παοθέμξ, είμαι δσμαςό μα διαφεύρξσμ ςιπ ποξρδξκίεπ μαπ για θεομόςηςα από ςα μέρα ςξσ μήμα και μεςά. Ζ ρσζσγία ρςιπ ποέπει μα ανιξπξιηθεί για αμθξτόοα τσςά και ασςή ρςιπ για αμθξτόοα και καοπξτόοα τσςά. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: από 01/07.- και ώοα έχπ 12/07.- και ώοα 14.00, και από 29/07 και ώοα έχπ 31/07 και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςημ 12/07.- και ώοα έχπ 27/07.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Λϋγαπ ςχμ ρςάβλχμ: Πιάμξσμε ρςαβλόμσγεπ με απόυη και ςιπ καίμε μέρα ρςξ ρςάβλξ ρε ημέοεπ αμθώμ. Ιαςαπξλέμηρη ακοίδχμ: Από ςιπ 28/07.- και ώοα έχπ ςιπ 30/07.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: Από ςιπ 26/07.- μχοίπ ςξ ποχί οαμςίζξσμε ςα τύλλα ςχμ τσςώμ και ςξ έδατξπ με ρκεύαρμα πσοιςίξσ (υαλαζία). Από ςιπ 02/07.- και ώοα έχπ ςιπ 04/07.- και ώοα 05.00, ή ρςιπ 30/07 και ώοα έχπ ςιπ 31/07 και ώοα ςα απξςετοώμξσμε. Ιαςαπξλέμηρη μσομηγκιόμ ρςξ ρπίςι: Απξςετοώμξσμε ρςιπ 31/07.- και από ώοα έχπ ςιπ 24.00, ή ρε ημέοεπ αμθώμ. Όφιμη Σσγκξμιδή Σαμξϋ: Από ςιπ 03/07 έχπ ςιπ 19/07 και ώοα Γεμικά θέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθόμ Δσμξψκή πεοίξδξπ ϊφιμηπ εκςοξτήπ βαριλιρρόμ αουή εογαριώμ ρε ημέοεπ αμθώμ από ςιπ 03/07, έχπ ςιπ 19/07 και ώοα

35 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΑΥΓΞΥΣΤΞΣ 2011 ΦΥΤΕΙΑ 35 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Γ Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 8, από 9 Ιαοπϊπ 2 Σ 22 Ηεομόςηςα Καξπόο κέρξη 9 3 Σ 00 Άμθξπ από 10-15, από 16 Πίζα 4 Π Πίζα 5 Π Πίζα 6 5 / Φχπ Πίζα μέυοι 4, από 5 Άμθξπ, 7 Κ 12 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι11, από 12 Φϋλλξ 8 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι 2, από 3-22 Ιαοπϊπ από 23 Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ 21 9 Σ Μεοό / Φϋλλξ μέυοι 4, &από 11-17, από Ηεομόςηςα 18 Ιαοπϊπ 10 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 11 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ πξλϋ εσμξψκή 12 Π 2 Ιαοπϊπ μέυοι 1, από 2 Πίζα Πίζα 14 Κ 7 / Φχπ Πίζα μέυοι 4, από 10 Άμθξπ 15 Γ Φχπ Άμθξπ 16 Σ 8 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 7, από 8 Φϋλλξ 17 Σ Μεοό Φϋλλξ Φϋλλξ μέυοι 7, από 8-21 Άμθξπ 18 Π 18 Μεοό από 22 Φϋλλξ 19 Π 12 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 20 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 21 Κ 12 Ιαοπϊπ μέυοι 21 πξλϋ εσμξψκή, από 22 Πίζα 22 Γ Πίζα μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ πξλϋ εσμξψκή, 23 Σ Ιαοπϊπ μέυοι 6, από 7-15 & από 22 Πίζα 24 Σ 10 / Φχπ Πίζα μέυοι 9, από 10 Άμθξπ, Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Π Φχπ Άμθξπ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 26 Π 12 Φχπ / Μεοό Φύλλξ, Ιαοπόπ, Βξλβόπ, Ιαοπϊπ μέυοι 7, από 8-11 Άμθξπ από 12Φϋλλξ 27 Μεοό Φϋλλξ μέυοι Κ 00 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 00 πξλϋ εσμξψκή, 29 Γ 4 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 30 Σ 9 19 Ιαοπϊπ μέυοι 6 Άμθξπ 31 Σ Πίζα από 6 Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /08 Κιήζξν, Καξαγάηζη 11/08 ΐειαληδηά, Ίηακνο, Κεξαζηά, Καζηαληά, Πηθξνθαζηαληά 21/08 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Λάξηθα

36 36 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Αϋγξσρςξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Ασγξϋρςξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 12 2 ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Σςξμ Δομή, πξσ παοαμέμει ξλόκληοξ ςξ μήμα ρςξ Κέξμςα, τςάμει ρςιπ η Ατοξδίςη. Οι δσξ ςξσπ σπξρςηοίζξμςαι από ςξ Δία πξσ είμαι ρςξμ Ιοιό και από ςξμ Ολξϋςχμα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία ρςξμ Τξνόςη. Έυξσμε ςιπ καλϋςεοεπ ποξωπξθέρειπ για θεομϊςηςα. Ο Άοηπ, παοά ςξ όςι ποξςιμά ςξ σγοό ρςξιυείξ, εμεογεί από ςιπ 2 ςξσ μημόπ από ςξσπ τχςειμξύπ Διδύμξσπ και σπξρςηοίζεςαι από ςξμ Οξρειδόμα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξμ Υδοξυόξ. Ηεομόςηςα και τχπ βοίρκξσμ εδώ ςξσπ καλύςεοξσπ όοξσπ αμάπςσνηπ. Ζ Ατοξδίςη από ςξμ Ιαοκίμξ, σπξρςηοιζόμεμη από ςξμ Ξσοαμϊ πξσ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξσπ Θυθείπ, θα μπξοξύρε μα τέοει βοξυέπ ρςξ ποώςξ μιρό ςξσ μήμα. Πεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από 01/08.- και ώοα 00.00, έχπ 08/08.- και ώοα και από 24/08 και ώοα 14.00, έχπ 31/08 και ώοα Πεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: από 09/08.- και ώοα έχπ 23/08.- και ώοα Για μια ποόιμη ρσλλξγή τοξϋςχμ καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ αμθόμ και καοπόμ, εκςϊπ ςηπ πεοιϊδξσ τσςέμαςξπ. Τξ ριςάοι για ρπϊοξ ποέπει μα θεοιρςεί ρε ημέοεπ καοπξϋ. Θδιαίςεοα εσμξψκέπ είμαι ξι ημέοεπ απϊ 28/08.- και όοα έχπ όοα 24.00, καςϊπιμ έχπ και όοα 06. Αμέρχπ μεςά ςξ θεοιρμϊ ποέπει μα γίμει αμειφιρπξοά με λξϋπιμα, ταςρέλια, ριμάπι ή λιμάοι. Θδιαίςεοα εσμξψκέπ ημέοεπ καοπξϋ είμαι η απϊ όοα 03 έχπ 22, και η απϊ όοα 00 έχπ όοα 24. Ιαςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: Από ςιπ 07/08 και ώοα 12.00, έχπ 09/08 και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Λϋγαπ ςχμ ρςάβλχμ: Τιπ ρσλλέγξσμε με απόυη και ςιπ καίμε ρε ημέοεπ αμθώμ μέρα ρςξ ρςάβλξ. Ιαςαπξλέμηρη: Λσομηγκιόμ ρε κςίοια: Απξςετοώμξσμε από 28/08.- και ώοα έχπ 30/08.- και ώοα Για ςημ παοαγχγή ςχμ βιξδσμαμικόμ τσςικόμ ρκεσαρμάςχμ, καςάληλη είμαι η ημέοα ρςιπ 10/08.- και ώοα έχπ 11/08.- και ώοα Ιϊβξσμε κξομϊ βελαμιδιάπ, αταιοξϋμε ςξ νϋλξ ερχςεοικά, ςξ γεμίζξσμε με οιμίρμαςα τλξϋδαπ βελαμιδιάπ και ςξ θάβξσμε ρςη γη.

37 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 37 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΔΟΤΔΛΒΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Π Πίζα 2 Π 11 / Φχπ Πίζα μέυοι Φχπ / Μεοό.. 4 Κ Μεοό Φϋλλξ από 4 5 Γ 6 9 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 5, & από ΤΔΚΟΣ ρςιπ 3 6 Σ 00 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 00 Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 7 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 8 Π 7 Ιαοπϊπ μέυοι 22, από 23 Πίζα 9 Π Πίζα / Φχπ Πίζα μέυοι 12, από 13 Άμθξπ 11 Κ Φχπ Άμθξπ μέυοι 20, από 21 Ιαοπϊπ 12 Γ Φχπ / Μεοό Ιαοπϊπ μέυοι 13, από 14 Φϋλλξ 13 Σ Μεοό Φϋλλξ 14 Σ Μεοό Φϋλλξ μέυοι14, από15 Ιαοπϊπ 15 Π 19 8 Μεοό / Ιαοπϊπ μέυοι 6, από 7-11 Άμθξπ Ηεομόςηςα από Φϋλλξ, από 19Ιαοπϊπ 16 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Ιαοπϊπ μέυοι 18, από 19 Πίζα 18 Κ Πίζα 19 Γ Πίζα μέυοι Σ 18 / Φχπ Πίζα από 1-17, από 18 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Σ Φχπ Άμθξπ 22 Π 22 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 21, από 22 Φϋλλξ 23 Π Μεοό Φϋλλξ πξλϋ εσμξψκή Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 9, από 10 Ιαοπϊπ 25 Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 26 Γ 19 Ιαοπϊπ μέυοι 18, από 19 Πίζα 27 Σ 13 Πίζα μέυοι Σ 2.. από 14 Πίζα 29 Π 20 / Φχπ Πίζα μέυοι 19, από 20 Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 30 Π Φχπ Άμθξπ μέυοι 24 Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /09 Κιήζξν, Καξαγάηζη 26/09 Μειηά, νξβηά, Κέδξνο, Έιαην, Βξπζξειάηε, Φνπληνπθηά

38 38 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Σεπςέμβοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Σεπςεμβοίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ μέμει ακόμη ςοειπ εβδξμάδεπ ρε έμαμ από ςξσπ αγαπημέμξσπ ςξσ αρςεοιρμξύπ, ςξ Κέξμςα, και η Ατοξδίςη μόμξ ξκςώ ημέοεπ. Ο Δίαπ ρςξμ Ιοιό και ξ Ολξϋςχμαπ ρςξμ Τξνόςη, δηλαδή μποξρςά ρε αρςεοιρμξύπ θεομόςηςαπ, απξκςξύμ μεγαλύςεοη ιρυύ όςαμ βοίρκξμςαι ρε αμάδοξμη πξοεία. Τξσλάυιρςξμ ξι ποόςεπ ςοειπ εβδξμάδεπ θα μπξοξϋραμ μα μαπ υαοίρξσμ καλέπ θεομξκοαρίεπ. Ο Άοηπ, από ςιπ 13 ςξσ μημόπ ρςξσπ Διδύμξσπ και ξ Οξρειδόμαπ ρε αμάδοξμη πξοεία ρςξμ Υδοξυόξ, ειράγξσμ ςξ ρςξιυείξ ςξσ τχςόπ. Σςιπ 9 ςξσ μημόπ η Ατοξδίςη πεομά ρςημ φσυοή Παοθέμξ και ποξκαλεί ξμίυλεπ. Δκεί ςημ ακξλξσθεί ρςιπ 22 ςξσ μημόπ ξ Δομήπ και μπαίμει ρςξ πεδίξ δοάρηπ ςξσ Ιοϊμξσ, ξ ξπξίξπ κσοιαουεί ακόμη ρςη γήιμη-φσυοή επιοοξή. Ξι μϋυςεπ γίμξμςαι φσυοϊςεοεπ. Ο Ξσοαμϊπ ρε αμάδοξμη πξοεία ρςξσπ Θυθείπ και ξ Άοηπ από ςιπ 14 ςξσ μημόπ ρςξμ Ιαοκίμξ, θα τοξμςίρξσμ μάλλξμ για βοξυξπςόρειπ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από 01/09.- και ώοα έχπ 05/09.- και ώοα 03.00, και από ςιπ 20/09.- από ώοα έχπ 30/09 και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από 05/09.- και ώοα έχπ 19/09.- και ώοα Ποξρξυή ρςιπ δσρμεμείπ ημέοεπ. Σσλλξγή και ρσμςήοηρη τοξϋςχμ: Για ςη ρσγκξμιδή ςχμ τοξύςχμ καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ ρςιπ ξπξίεπ η Σελήμη κιμείςαι μποξρςά ρςξμ Ιοιό και ρςξμ Τξνόςη. Ζ ρσγκξμιδή οιζϊκαοπχμ ρε ημέοεπ οιζώμ έυει εναιοεςικά απξςελέρμαςα, όπχπ απέδειναμ πειοάμαςα απξθήκεσρηπ με κοεμμύδια, καοόςα, παμςζάοια και παςάςεπ. Σε ϊφιμεπ πεοιξυέπ, για ςη ρπξοά υειμεοιμόμ δημηςοιακόμ καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ από ώοα 00 έχπ 8.9.-και ώοα 22 (τσςοώμξσμ ελάυιρςα ζιζάμια), και από ώοα 15 έχπ και ώοα 06, ή ρε άλλεπ ημέοεπ καοπώμ. Ζ ρίκαλη μπξοεί κας εναίοερη μα ρπαοθεί και ρε ημέοεπ οιζόμ. Όμχπ ϊλεπ ξι τοξμςίδεπ ποέπει μα γίμξσμ ξπχρδήπξςε ρε ημέοεπ καοπξϋ. Ιαςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: Από ςιπ 22/09 και ώοα 22.00, έχπ 24/09 και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Λσομηγκιόμ ρε κςίοια: Απξςετοώμξσμε από ςιπ 28/09.- και ώοα έχπ 30/09.- και ώοα

39 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 39 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛΔ ΠΑ ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΞΙΤΩΒΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 1 Φχπ / Μεοό Φϋλλξ από 1 2 Κ Μεοό Φϋλλξ μέυοι 7 & από 13 ΤΔΚΟΣ ρςιπ 7 3 Γ 6 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 3, από 17 Ιαοπϊπ 4 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 5 Σ 13 Ιαοπϊπ μέυοι 12, από 13 Πίζα 6 Π Πίζα 7 Π 19 / Φχπ Πίζα μέυοι 18, από 19 Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 8 Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 9 Κ 20 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι19, από 20 Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 10 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι Σ Μεοό 12 Σ 4 13 Μεοό Άμθξπ από11-16,από17-24φϋλλξ Μεοό / 13 Π 1 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 1 14 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 15 2 Ιαοπϊπ μέυοι 1, από 2 Πίζα 16 Κ 22 Πίζα μέυοι19 17 Γ 4 Πίζα από Σ 1 / Φχπ Άμθξπ από 1 Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 4 19 Σ Φχπ Άμθξπ 20 Π 6 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6 Φϋλλξ 21 Π 20 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 19, από 20 Ιαοπϊπ 22 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 23 Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 24 Γ 6 Ιαοπϊπ μέυοι 5, από 6-17 Πίζα 25 Σ 26 Σ Π 7 / Φχπ Πίζα από 2-6, από 7 Άμθξπ 28 Π 11 5 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6-23 Ιαοπϊπ Μεοό 30 *Κ 15 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ από 5-13 & από 19 ΤΔΚΟΣ ρςιπ 13 Φϋλλξ μέυοι 14, από 15 Ιαοπϊπ 31 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ μέυοι 23 Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /10 Εηηά, Κνξνκειηά, Καζηαληά, εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, θεληάκη, Μειηά 17/10 Κιήζξν, Λάξηθα, Καξαγάηζη, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 29/10 Μειηά, νξβηά, Φνπληνπθηά, Καξπδηά, Μειηά, Κνξνκειηά, θεληάκη, Καζηαληά *ΧΔΘΛΔΠΘΜΖ ΩΠΑ. Τα οξλϊγια 1 όοα πίρχ ςξ βοάδσ ςξσ Σαββάςξσ. Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K

40 40 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Ξκςόβοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Ξκςχβοίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ, η Ατοξδίςη και ξ Ιοϊμξπ βοίρκξμςαι ρςημ Παοθέμξ. Ασςό θα μπξοξύρε μα τέοει φύυξπ. Τασςόυοξμα, ξ Άοηπ κσοιαουεί ρςξμ αγαπημέμξ ςξσ αρςεοιρμό ςξσ σγοξύ ρςξιυείξσ, ςξμ Ιαοκίμξ, σπξρςηοιζόμεμξπ από ςξμ Ξσοαμϊ, ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία ρςξσπ Θυθείπ. Ηα έυξσμε άοαγε ςα ποόςα υιϊμια; Σςξ ςοίςξ δεκαήμεοξ ςξσ μήμα ξ Δομήπ και η Ατοξδίςη τςάμξσμ ρςξ τχςειμό Εσγό. Έυξσμ χπ ρύμμαυξ ςξμ Οξρειδόμα, ξ ξπξίξπ καθώπ κιμείςαι αμάδοξμα ρςξμ Υδοξυόξ, εμιρυύει ςιπ τχςειμέπ δσμάμειπ. Ο Άοηπ τςάμει ςώοα ρςξ Κέξμςα και δοα όπχπ και ξ Δίαπ ρςημ αμάδοξμη πξοεία ςξσ ρςξμ Ιοιό, από ςημ πεοιξυή ςηπ θεομόςηςαπ. Έςρι θα μπξοξύραμε μα ελπίζξσμε όςι ςξ ςοίςξ δεκαήμεοξ θα μαπ υάοιζε μεοικέπ όμξοτεπ τθιμξπχοιάςικεπ ημέοεπ, καθώπ ρςιπ έυξσμε και έμα θεομό ςοίγχμξ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςιπ 01/10.- και ώοα έχπ 02/10.- και ώοα 07.00, και από 18/10.- και ώοα έχπ 29/10.- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςιπ 02/10 και ώοα έχπ ςιπ 16/10 και ώοα και από 30/10 και ώοα έχπ 31/10 και ώοα Σσλλξγή τοξϋςχμ για απξθήκεσρη: Ζ ρσγκξμιδή τοξύςχμ είμαι ποξςιμόςεοξ μα γίμει ρε ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ, ξι ξπξίεπ βοίρκξμςαι εκςόπ ςηπ πεοιόδξσ τσςέμαςξπ. Για ςα τοξύςα πξσ ποξξοίζξμςαι για απξθήκεσρη, καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ: 03/10.- από ώοα έχπ 05/10.- και ώοα /10.- από ώοα έχπ 09/10.- και ώοα /10.- από ώοα έχπ 15/10.- και ώοα Λεςά ςη ρσγκξμιδή ςχμ καλλιεογειόμ ϊλεπ ξι εκςάρειπ ποέπει μα ετξδιαρςξϋμ με κξμπϊρς, μα οαμςιρςξϋμ με ρκεϋαρμα ρβξσμιάπ και μα ξογχθξϋμ για ςξ υειμόμα. Για ςημ παοαγχγή ςχμ βιξδσμαμικόμ τσςικόμ ρκεσαρμάςχμ, Ιόβξσμε κλαδί από Κάοικα, ςξ γεμίζξσμε με υαμξμήλι και ςξ θάβξσμε ρςξ έδατξπ ρςιπ 17/10 από ώοα έχπ ςιπ Ιόβξσμε ρτεμςάμι, ςξ γεμίζξσμε με άμθη οαδικιξύ (ςαοανάκξ) και ςξ θάβξσμε ρςιπ 29/10.- από ώοα έχπ Δπίρηπ κόβξσμε ρημύδα, ςη γεμίζξσμε με αυίλλεια (μσοιότσλλξ) και ςη θάβξσμε.

41 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 41 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 1 Σ 20 ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΜΞΔΛΒΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ Ιαοπϊπ από Σ Πίζα από Π Φϋλλξ από 1-18, από19-24 Πίζα 4 Π 1 / Φχπ Άμθξπ από 1 5 Φχπ Άμθξπ 6 Κ 2 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 1, από 2 Φϋλλξ 7 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι1, από 2-17 Ιαοπϊπ, από 18 Φϋλλξ 8 Σ 15 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 4, από 5-18 Άμθξπ, από 19 Φϋλλξ 9 Σ 7 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 6, από 7 Ιαοπϊπ 10 Π 22 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 11 Π 8 Ιαοπϊπ μέυοι 7, από 8 Πίζα 12 Πίζα μέυοι Κ 9 2 Πίζα από 5 14 Γ 7 / Φχπ Πίζα μέυοι 6, από 7 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Σ Φχπ Άμθξπ 16 Σ 12 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 17 Π Μεοό Ιαοπϊπ μέυοι 2, από 3 Φϋλλξ 18 Π 3 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 2, από 3 Ιαοπϊπ 19 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 20 Κ 15 Ιαοπϊπ μέυοι 14, από 15 Πίζα 21 Γ Πίζα 22 Σ Πίζα Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 23 Σ 18 / Φχπ Πίζα μέυοι 2, από 3-14 Ιαοπϊπ 24 Π 23 1 Φχπ / Μεοό Άμθξπ από 13-22, από 23 Φϋλλξ 25 Π 8 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 5 & από ΤΔΚΟΣ από Μεοό Φϋλλξ από 5 μέυοι Κ 1 Μεοό / Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 1 πξλϋ εσμξψκή 28 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ πξλϋ εσμξψκή 29 Σ 5 Ιαοπϊπ μέυοι 4, από 5-15 Πίζα 30 Σ. Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /11 Κεξαζηά, Καζηαληά Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K

42 42 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Μξέμβοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Μξεμβοίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 24 ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ παοαμέμει ξλόκληοξ ςξ μήμα, και η Ατοξδίςη έχπ ςιπ 23 ςξσ μημόπ ρςξ Σκξοπιό. Υπξρςηοίζξμςαι από ςξμ Ξσοαμϊ ρςξσπ Θυθείπ, ςξ Δία ρςξμ Ιοιό και ςξμ Άοη ρςξ Κέξμςα, εμώ ρςιπ 24 ςξσ μημόπ η Ατοξδίςη πεομά ρςξμ Τξνόςη όπξσ βοίρκεςαι και ξ Πλξύςχμαπ, και όλξι μαζί εσμξξύμ ςξ θεομό ρςξιυείξ. Ο Ιοϊμξπ κσοιαουεί ρςξ φσυοό ρςξιυείξ. Ασςξί ξι ρσμδσαρμξί εσμξξύμ πεοιρρόςεοξ ςιπ βοξυέπ παοά ςα υιόμια. Σςιπ αουέπ ςξσ μήμα ποξρςίθεμςαι ρε ασςξύπ δσξ σγοά ςοίγχμα. Ή μήπχπ ξ Μξέμβοιξπ θα ποξςιμξύρε ςξσπ θεομξύπ ρσμδσαρμξύπ τέομξμςαπ χοαίεπ ημέοεπ; Ζ ρσζσγία ρςιπ 7 ςξσ μημόπ και ςα διάτξοα θεομά ςοίγχμα θα μπξοξύραμ μα ρσμηγξοήρξσμ ρε ασςό. Φσςεύξσμε ςξσπ βξλβξύπ λξσλξσδιώμ ρςξ ποώςξ μιρό ςξσ μήμα. Οι βξλβξί λξσλξσδιώμ μπξοξύμ μα μπξσμ ρςξ έδατξπ πάμςα ρε ημέοεπ αμθόμ. Οι ημέοεπ αμθώμ από ςιπ 04/11.- και ώοα έχπ 06/11.- και ώοα 01.00, και από 14/11 και ώοα 07.00, έχπ 16/11 και ώοα 11.00, είμαι πξλϋ εσμξψκέπ για ςξ τϋςεμα λξσλξσδξβξλβόμ. Τξ αμςαπξδίδξσμ με καλή αμάπςσνη και ένξυα υοόμαςα αμθόμ. Οι σπόλξιπεπ ημέοεπ αμθώμ ποέπει μα θεχοξύμςαι χπ ετεδοικέπ μεμ, αλλά ξι βξλβξί πξσ θα τσςεσςξύμ δεμ θα έυξσμ ςημ αμαμεμόμεμη αμθξτξοία. Αμ δεμ έγιμε ήδη ςξμ Οκςώβοη, ςώοα ποέπει μα μαζεσςξύμ όλα ςα ξογαμικά σπξλείμμαςα για κξμπξρςξπξίηρη. Ζ επενεογαρία ςξσπ με ςα βιξδσμαμικά ρκεσάρμαςα κξμπόρς επιτέοει γοήγξοη μσκηςίαρη και καλή απξδόμηρη (ατξμξίχρη). Ζ υοηριμξπξίηρη επίρηπ ςξσ ρκεσάρμαςξπ ρβξσμιάπ εμιρυύει ςξ μεςαρυημαςιρμό (ξμξγεμξπξίηρη). Τώοα μπξοξύμ μα οαμςιρςξύμ με ρκεύαρμα κεοαςξκξποιάπ ρε πεοίξδξ τσςέμαςξπ ςα ξπχοξτόοα και δαρικά δεμδούλλια. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςιπ 14/11.- και ώοα έχπ 25/11.- και ώοα Οοξρξυή ρςιπ δσρμεμείπ μέοεπ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςιπ 02/11 και ώοα έχπ ςιπ 13/11 και ώοα και από 26/11 και ώοα έχπ 29/11 και ώοα Απξςέτοχρη πςεοόμαςξπ ή δέομαςξπ θεομϊαιμχμ επιβλαβόμ Απξςετοώμξσμε από ςιπ 12/01 και ώοα έχπ ςιπ Ο υοόμξπ ασςόπ δεμ ποέπει μα νεπεοαρςεί. Ζ κξπή κλαδιόμ για υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμϊ: Από 04/11.- και ώοα έχπ 06/11.- και ώοα 01.00, Από 08/11.- και ώοα έχπ ώοα 18.00, - Από 09/11.- και ώοα έχπ 11/11.- και ώοα Χοιρςξσγεμμιάςικα δέμςοα: πξσ ποέπει μα μεςατεοθξύμ μακοιά κόβξμςαι Σςιπ 04/11. από ώοα έχπ 06/11και ώοα Σςιπ 09/11. από ώοα έχπ 11/11 και ώοα Σςιπ 14/11. από ώοα έχπ 16/11και ώοα Σςιπ 24/11. από ώοα έχπ ώοα Σςιπ 27/11. από ώοα έχπ 29/11 και ώοα

43 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 43 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Π 9 / Φχπ Πίζα από 4-8, από 9 Άμθξπ 2 Π Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 3 9 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 8, από 9 Φϋλλξ 4 Κ Μεοό Φϋλλξ 5 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι 8, από 9-16 Ιαοπϊπ, από 17 Άμθξπ 6 Σ 14 3 Μεοό / Άμθξπ μέυοι 6, από 7-13 Φϋλλξ, Ηεομόςηςα από 14 Ιαοπϊπ 7 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 8 Π 14 Ιαοπϊπ μέυοι 13, από 14 Πίζα Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 9 Π Πίζα Πίζα μέυοι 5 & από Κ 13 / Φχπ Πίζα μέυοι 12, από 13 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Γ Φχπ Άμθξπ 13 Σ 18 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 17, από 18 Φϋλλξ 14 Σ Μεοό Φϋλλξ 15 Π 8 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 7, από 8 Ιαοπϊπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 16 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Ιαοπϊπ μέυοι 21, από 22 Πίζα 18 Κ Πίζα 19 Γ Πίζα 20 Σ Πίζα 21 Σ 3 / Φχπ Πίζα μέυοι 2, από 3-15 Άμθξπ 22 Π 9 4 Φχπ / Μεοό 23 Π Μεοό Μεοό / Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 16-19, από 20 Φϋλλξ Φϋλλξ μέυοι 9 & από 16 ΤΔΚΟΣ από 9 Φϋλλξ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 25 Κ ΦΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 26 Γ 15 Ιαοπϊπ μέυοι 14, από 15 Πίζα 27 Σ Πίζα 28 Σ 18 / Φχπ Πίζα μέυοι 17, από 18 Άμθξπ 29 Π Φχπ Άμθξπ 30 Π 18 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι17, από 18 Φϋλλξ 31 Μεοό Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Ζ κξπή κλαδιόμ για υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμϊ: ρςιπ 07/12.- από ώοα έχπ 09/12.- και ώοα και ρςιπ 11/12.- από ώοα έχπ 12/12.- και ώοα Ιξπή Χοιρςξσγεμμιάςικχμ δέμςοχμ: για ςξ ρπίςι, -ρςιπ 11/12.- από ώοα έχπ 12/12.- και ώοα ρςιπ 16/12.- από ώοα έχπ 18/12.- και ώοα ρςιπ 21/12.- από ώοα έχπ 23/12.- και ώοα 08.00

44 44 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Δεκέμβοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Δεκεμβοίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 19 ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ζ Ατοξδίςη και ξ Ολξϋςχμαπ ρςξμ Τξνόςη, ξ Δίαπ ρςξμ Ιοιό. Ασςό επιςοέπει μα ελπίζξσμε ρε καλέπ ημέοεπ, ςξσλάυιρςξμ για δύξ δεκαήμεοα. Σςιπ η Ατοξδίςη μεςαβαίμει ρςξμ Αιγόκεοχ και από εκεί σπξρςηοίζει ςξμ Ιοόμξ, ξ ξπξίξπ από ςημ Παοθέμξ αρκεί επιοοξή ρςξ υειμχμιάςικξ καιοό. Ο Δομήπ από ςξ Σκξοπιό και ξ Ξσοαμϊπ από ςξσπ Θυθείπ θα μπξοξύραμ μα τοξμςίρξσμ για βοξυξπςώρειπ. Αμ θα έυξσμε υιόμια ή βοξυέπ, θα εναοςηθεί από ςη ρυέρη δσμάμεχμ ςχμ Πλαμηςώμ από ςξσπ γήιμξσπ και από ςξσπ θεομξύπ αρςεοιρμξύπ. Τα θεομά ςοίγχμα ρςιπ 5. και ρςιπ θα παίνξσμ ςξ δικό ςξσπ οόλξ. Ζ κξπή κλαδιόμ για υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμϊ: ρςιπ 01/12.- από ώοα έχπ 03/12.- και ώοα ρςιπ 05/12.- από ώοα έχπ 06/12.- και ώοα ρςιπ 06/12.- από ώοα έχπ 08/12.- και ώοα Ιξπή Χοιρςξσγεμμιάςικχμ δέμςοχμ: για ςξ ρπίςι, -ρςιπ 21/12.- από ώοα έχπ ώοα ρςιπ 22/12.- από ώοα έχπ ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςημ 11/12 και ώοα έχπ ςιπ 23/12 και ώοα Ασςή η πεοίξδξπ ποξρτέοεςαι επίρηπ για κλάδεμα δέμςοχμ και θάμμχμ. Για ςα καοπξτόοα ποξςιμξύμε ςιπ ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/12 και ώοα έχπ ςιπ 10/12 και ώοα και από 23/12 και ώοα έχπ 31/12 και ώοα ηοσς αναγνώζηες ηοσ «Ημερολογίοσ θσηέμαηος και ζποράς ηης Marias Thun» εστόμαζηε Καλά Υριζηούγεννα σγεία και δημιοσργική δύναμη για ηο νέο έηος 2012!!

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα