Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ"

Transcript

1 ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΔΜΑΣΟ 2011 MARIA THUN & MATTHIAS K... THUN Από ηην έπεςνα ηων κοζμικών ζςνδςαζμών. Δπεξεπγαζία και ζύνηαξη από ηην Maria Thun και ηον Matthias K. Thun Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ Γέοακαπ Νάμθηπ Δεκέμβοιξπ - Θαμξσάοιξπ 2011

2 2 ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 2011 MARIA THUN & MATTHIAS K... THUN Λε ςιπ ημέοεπ ρπξοάπ, ρκαλίρμαςξπ και ρσγκξμιδήπ, χπ και ςιπ εσμξψκέπ ημέοεπ τοξμςίδαπ ςχμ μελιρρώμ.

3 3

4 4 Herausgabe: Maria Thun Matthias K. Thun Christina Schmidt-Rüdt ISBN Aussaattage -Verlag Thun & Thun OHG D Biedenkopf/Lahn, Rainfeldstr. 16 Printed in Germany Jahrgang 49 Alle Rechte vorbehalten Schriftliche sowie elektronische Verarbeitung und Weitergabe, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.

5 5 W. Thun, «ξηκνο Διίαλζνο», ιάδη, 1981, 58Υ84 εθ. Ζιίαλζνο ηαλ ν ΐάιηεξ Σνπλ ελζνπζηαδόηαλ από έλα θπηό, ην παξαηεξνύζε γηα καθξύ δηάζηεκα ώζηε λα κπνξέζεη λα απνδώζεη ζηνλ πίλαθα όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αηζζαλόηαλ, όζν αθνξά ζηελ εηθόλα θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο δηάζηαζε. ηνλ Διίαλζν, ζην ζρεηηθά βαξύ έδαθνο από ην νπνίν αλαδύεηαη έδσζε κηα ζρεδόλ αέξηλε ιεπηόηεηα, ε νπνία θνληά ζην άλζνο κεηαηξέπεηαη ζε πύξηλν θσο. Καηάθεξε λα απνδώζεη ηνλ θσηεηλό θαη ζεξκό ραξαθηήξα ηνπ ειίαλζνπ κε έλαλ μερσξηζηό ηξόπν. Πεξίπνπ ηξηάληα ρξόληα αξγόηεξα δεκηνπξγεί ηνλ `ξηκν Διίαλζν` πνπ απεηθνλίδεηαη πάλσ. Σν πύξηλν θσο εκθαλίδεηαη πιένλ κόλν ζηα πεξηθεξεηαθά θύιια, αιιά εδώ κεηαιιάζζεηαη ζηε ζπλνιηθή θσηεηλόηεηα ηεο ύπαξμεο ηνπ ειίαλζνπ. πλνδεύεη ηελ σξίκαλζε ησλ ζπόξσλ, γηα λα ηνπο κεηαδώζεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλόηεηεο, ώζηε από ην καύξν ζπόξν λα θπηξώζνπλ πάιη λένη, πύξηλεο θσηεηλόηεηαο ειίαλζνη. Οη πίλαθεο ησλ ζειίδσλ 4 θαη 5 δηαηίζεληαη ζε κεγέζε 40(35)Υ50 εθ. ει. 5 ΐάιηεξ Σνπλ, Διίαλζνο, αθνπαξέιια, 1949, 55Υ83 εθ.

6 6 W. Thun, «Διίαλζνο», αθνπαξέια, 1949, 55Υ83 εθ.

7 7 Πξόινγνο Ώγαπεηνί αλαγλώζηεο, ζηα ρέξηα ζαο θξαηάηε πιένλ ηελ 49ε έθδνζε ηνπ Δκεξνινγίνπ θπηέκαηνο θαη ζπνξάο ηεο Μαξίαο Σνπλ. ηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ, άιιαμαλ πνιιά ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο θαιιηέξγεηαο. Ο εθζπγρξνληζκόο ηεο γεσξγίαο πνπ νξακαηίζηεθε ν Justus von Liebig, ηδηαίηεξα κε ηελ αλαθάιπςε λέσλ κεζόδσλ ιίπαλζεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, θαηόξζσζε ηειηθά λα επηθξαηήζεη κεηά ην 2ν Παγθόζκην Πόιεκν, ύζηεξα από πνιέκνπο θαη έληνλα θνηλσληθά γεγνλόηα. Δ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζηε γεσξγία νινθιεξώζεθε επίζεο κεηά από απηόλ ηνλ πόιεκν. Οη κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ραξαθηεξίζηεθαλ από ζπλερείο θαηλνηνκίεο ζηε γεσξγία θαη ζε πνιινύο άιινπο ηνκείο ηεο δσήο. ην ππνζπλείδεην ησλ αλζξώπσλ εδξαηώζεθε ε πεπνίζεζε όηη ηα πάληα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκα. Ώπηό απνδεηθλύεηαη κε ζαθήλεηα από ηνλ πςειό βαζκό απηνπεπνίζεζεο, πνπ ήηαλ άγλσζηε ζην παξειζόλ. Ώιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο παξαηεξνύκε θαηά ζπλέπεηα όηη όιεο νη παξαδόζεηο θαη νη ζπλήζεηεο ηέζεθαλ ζην πεξηζώξην. Παξάιιεια κε απηή ηελ εμέιημε αλαπηύρζεθε κηα επαηζζεζία απέλαληη ζε πξάγκαηα, πνπ ζην παξειζόλ αγλννύληαλ παληειώο. Γηα πξώηε θνξά κέζα από ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο πιεξνθνξνύκαζηε ζρεδόλ ηαπηόρξνλα θαηξηθά θαηλόκελα θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε άιιεο επείξνπο. Σν ελδηαθέξνλ απέλαληη ζε απηά ηα γεγνλόηα κεγαιώλεη θαη εληζρύεη ζηαζεξά ηελ αληίιεςε γύξσ από ηα θαηξηθά θαηλόκελα, αθόκε θαη ζε πξνζσπηθό επίπεδν. Ώπνπζηάδνπλ πιένλ νη παγσκέλνη ρεηκώλεο κε ηηο κεγάιεο ρηνλνπηώζεηο, όπσο θαη ηα δεζηά θαινθαίξηα. Οη αγξόηεο θαη νη θεπνπξνί νλεηξεύνληαη εθείλεο ηηο βξνρέο δηαξθείαο, νη νπνίεο γηα πνιιέο εκέξεο εμαζθάιηδαλ κηα δεζηή θαη πινύζηα πγξαζία. Σείλνπλ εθείλεο νη ζπλζήθεο λα γίλνπλ πιένλ εμαίξεζε ζηελ θεληξηθή Βπξώπε. Ο θαζέλαο πνπ θξαηά ηαθηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θαηξνύ θαη ηα επεμεξγάδεηαη, ζα δηαπηζηώζεη όηη ηα θαηξηθά θαηλόκελα δελ εθδειώλνληαη κε ηέηνηα ζηαζεξόηεηα όπσο ζπκνύκαζηε από ηα πεξαζκέλα ρξόληα. πρλά παξνπζηάδνληαη αθξαία θαηλόκελα ζε κηθξέο πεξηνρέο, άγλσζηα ζην παξειζόλ. Παξά ηαύηα, ηα αλακελόκελα θαηλόκελα δελ ιείπνπλ παληειώο, κόλν πνπ παξνπζηάδνληαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζηηο κεκνλσκέλεο πεξηνρέο, από όηη ζπκνύκαζηε. Σα έηε 2009 θαη 2010 καο δείρλνπλ δύν ηειείσο δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο. Παξαηεξώληαο αλαδξνκηθά ην έηνο 2009, απνθνκίδνπκε ηελ εληύπσζε όηη ήηαλ κνλόηνλα θξύν. Ο ρεηκώλαο ήηαλ θξύνο θαη πγξόο, αιιά όρη ςπρξόο. Σα ρηόληα ήηαλ ειάρηζηα. Δ Άλνημε ήηαλ επίζεο θξύα αιιά έθεξε επαξθή πγξαζία γηα κηα θαιή βιάζηεζε. Γηαπηό νη κέιηζζεο ηελ Άλνημε βξήθαλ πινύζηα αλζνθνξία θαη ε παξαγσγή κειηνύ ήηαλ πνιύ θαιή. Σα ζκήλε είραλ ηόζν θαιή αλάπηπμε, πνπ πνιιά από απηά άξρηζαλ λα ζκελνπξγνύλ. Ήδε θαηά ην ζεξηζκό ησλ ζηηεξώλ θάλεθε ε πξνβιεκαηηθόηεηα ηνπ θξύνπ θαη πγξνύ θαηξνύ. Έπξεπε λα βηαζηνύκε, λα νινθιεξώζνπκε ηε ζπγθνκηδή γξήγνξα, γηα λα εμαζθαιίζνπκε κηα θαλνληθή πνηόηεηα. Λόγσ ηεο έιιεηςεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο πγξαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ελησκεηαμύ, ε ζπγθνκηδή ηεο παηάηαο θαη ησλ άιισλ ξηδόθαξπσλ ην Φζηλόπσξν θαηέιεμε ζε αγώλα δξόκνπ κε ην ρξόλν, δηόηη ζην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Οθηώβξε άξρηζαλ νη πξώηεο παγσληέο θαη ην όξγσκα ή ην βαζύ ρεηκσληάηηθν απιάθσκα ήηαλ πιένλ αδύλαην λα γίλνπλ. Δ πνηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ ξηδόθαξπσλ πνπ καδεύηεθαλ ζε ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο, ήηαλ ζρεηηθά ρακειή. Μεηά από απηή ηε ρξνληά κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε εθείλνπο πνπ ηζρπξίδνληαη όηη δελ έρνπκε πιένλ θαλνληθά θαινθαίξηα θαη ρεηκώλεο.

8 8 Σειείσο δηαθνξεηηθό είλαη ην 2010, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο πξώηνπο επηά κήλεο. Ο ρεηκώλαο ήηαλ παγεξόο. Ώπό ηηο 18 Αεθέκβξε 2009 είρακε ζπλερή παγσληά, πνπ δηήξθεζε κέρξη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Φιεβάξε Τπήξρε κεγάιε ρηνλόπησζε. ηηο 22/2 είρακε πςειή νκίριε θαη κεηά άξρηζε ν θαιόο θαηξόο. ηηο 24/2 πεηνύλ ςειά νη Γεξαλνί, θαζώο επηζηξέθνπλ από ην λόην. Ώπνδείρζεθε όκσο όηη όια απηά ήηαλ έλα είδνο πξνπνκπνύ. Δ Άλνημε αξγνύζε αθόκε. ηηο 6/3 ν ρεηκώλαο δίλεη κηα ηειεπηαία παξάζηαζε κε πνιιά ρηόληα θαη ζύειιεο. Σειηθά από ηηο 15/3 αξρίδεη ε θαλνληθή επηζηξνθή ησλ Γεξαλώλ, πνπ πξννησλίδεη ηελ Άλνημε. Μεηά ην ιηώζηκν ηνπ ρηνληνύ θάλεθαλ κεξηθέο δεκηέο ζηα ρεηκεξηλά ζηηεξά θαη ζηελ ειαηνθξάκβε, ζε θάπνηεο πεξηνρέο. Ώιιά θαη πνιιέο ηξηαληαθπιιηέο θαη θπηνθξάρηεο, όπσο θαη πηθξνδάθλεο, δελ έκεηλαλ ρσξίο δεκηέο. Ο καθξύο ρεηκώλαο άθεζε ηα ίρλε ηνπ αθόκε θαη ζηηο κέιηζζεο. Υηνλνζηηβάδεο ζηηο 6/3/2010 ηηεξά κεηά ην ιηώζηκν ηνπ ρηνληνύ ην 2010 Γεκηέο ζε ειαηνθξάκβε ηελ άλνημε ηνπ 2010.

9 9 Οη ζπλερηδόκελεο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο δελ επέηξεςαλ ηελ έλαξμε ησλ θαλνληθώλ αγξνηηθώλ εξγαζηώλ πξηλ από ηηο αξρέο ΜαΎνπ. ηελ πεξηνρή καο ε Άλνημε έθεξε ιίγεο βξνρέο, πξάγκα πνπ θπξηάξρεζε κέρξη ηα κέζα ηνπ Καινθαηξηνύ. Ο πξώηνο ζεξηζκόο ζαλνύ ήηαλ ζρεηηθά θαιόο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ε αλάπηπμή ηνπ ήηαλ πνιύ ρακειή. Σν ιεπθό ηξηθύιιη (Trifolium repens), ην νπνίν ην 2009 είρε πξνζθέξεη κηα ζαπκάζηα ζπγθνκηδή κειηνύ, ηώξα θπηνδσεί θαη νη κέιηζζεο δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ κειηηνθόξα άλζε. ηηο 4/6 ην ζεξκόκεηξν ζηελ πεξηνρή καο μεπεξλά γηα πξώηε θνξά ηνπο 20 βαζκνύο. Δ ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη ζηνπο 37 βαζκνύο ηνλ Ενύιην, θαη δηαθόπηεηαη από κηα θαιή θαηαηγίδα. Οη κέιηζζεο ζην ηέινο ηνπ Ενύλε δεκηνύξγεζαλ ειάρηζηα ζκήλε. Ο ζεξηζκόο αξρίδεη πνιύ λσξίο, επεηδή ιείπεη ε πγξαζία θαη ε σξίκαλζε ήξζε γξήγνξα. ηηο 18/7 ζεξίζηεθε πεξίπνπ ην 1/3 ηεο ζνδεηάο. Πσο ζα εμειηρζεί ην ππόινηπν θαινθαίξη, παξακέλεη άγλσζην. Βπρόκαζηε λα έρνπκε έλα θαιό θαη πινύζην ζε πγξαζία Φζηλόπσξν. Ώπό απηή ηελ αλαζθόπεζε κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη ρξνληέο ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο. Ώπηό κάιινλ ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ. Σν ηδεώδεο έηνο ζα αξγήζεη πξνθαλώο, αιιά δελ είκαζηε θαη ζίγνπξνη αλ ππήξμε πνηέ έλα ηέηνην έηνο. κσο, νη θεπνπξνί, νη αγξόηεο θαη νη κειηζζνθόκνη δελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κόλν ηνλ θαηξό, ζηνλ νπνίν έηζη θη αιιηώο κόλν λα ππνθύςνπλ κπνξνύλ. Έλα άιιν ζνβαξό πξόβιεκα απνθξπζηαιιώζεθε ζηα ηειεπηαία ρξόληα: ε κείσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπόξνπ. Βίλαη εύινγν ην εξώηεκα γηα ηηο αηηίεο απηήο ηεο εμέιημεο. Ώπό ηε κηα πιεπξά, ν εθζπγρξνληζκόο ζηε γεσξγία αξλήζεθε λα αζρνιεζεί κε πάξα πνιιέο ζνβαξέο, ιεπηέο αιιά αλαγθαίεο επηξξνέο. Ώπό ηελ άιιε, ε ζρέζε γεληθά ησλ αλζξώπσλ ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο δσήο είηε από πιηθή είηε από πλεπκαηηθή άπνςε πεξηνξίζηεθε ηόζν, ώζηε άξρηζε λα θζίλεη. ηε ζπλέρεηα αλαπηύρζεθαλ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα ηνπο ζπόξνπο, αιιά απηνί δελ ζα επαξθέζνπλ. Θα ρξεηαζηεί λα πξνζεγγίζνπλ πνιύ πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζηελ πξάμε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δσήο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκπαξαζηαζνύλ ζε εθείλεο ηηο νληόηεηεο πνπ θξνληίδνπλ ηελ επεκεξία ηνπ θπηηθνύ θόζκνπ. Ώπηέο ζα ηηο βξνύκε πίζσ από ηηο επηξξνέο ηεο θνζκηθήο δξάζεο πάλσ ζηα θπηά θαη επίζεο πίζσ από ηε δσνπνηό δξάζε ηνπ δσληαλνύ εδάθνπο ζην νπνίν αλαπηύζζεηαη ην θπηό. Βπεηδή ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζπόξσλ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε άιινπο δξόκνπο, ζε απηό ην Δκεξνιόγην ζα αζρνιεζνύκε θπξίσο κε απηό ην δήηεκα. Με βάζε δηάθνξα παξαδείγκαηα ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο θαιιηεξγεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζσζηά ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζπόξσλ γηα δηθή ηνπο ρξήζε. Dexbach, Ενύιηνο 2010 Οη ζπληάθηεο Οη θάζεηο ηεο ειήλεο Ο θσηηζκόο ηεο ειήλεο από ηνλ Ήιην, όπσο θαίλεηαη από ηε Γε

10 10 πρλά καο ξσηνύλ γηαηί ζην Δκεξνιόγην αλαθεξόκαζηε ηόζν ζπάληα ζηηο θάζεηο ηεο ειήλεο. Σηο θάζεηο ηεο ειήλεο ηηο αλαγλσξίδνπκε ζην λπρηεξηλό νπξαλό ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε κέγεζνο ηνπ δίζθνπ ηεο. ηαλ βιέπνπκε έλαλ γεκάην θύθιν, έρνπκε Παλζέιελν. Ώληίζεηα, όηαλ βιέπνπκε έλαλ ιεπηό κελίζθν, βξηζθόκαζηε θνληά ζηε Νέα ειήλε. Ώλάκεζα ζηελ Παλζέιελν θαη ζηε Νέα ειήλε ν θύθινο ειαηηώλεηαη ζπλερώο. Σόηε κηινύκε γηα ειήλε ζηε ράζε. Ώπηή ε πεξίνδνο θιείλεη κε έλαλ κόιηο εκθαλή κελίζθν. Λίγν κεηά αθνινπζεί ε αθαλήο Νέα ειήλε. Ώκέζσο κεηά αθνινπζεί έλαο κόιηο εκθαλήο κελίζθνο, ν νπνίνο θαζεκεξηλά κεγαιώλεη θαη νδεγεί ζην πιήξεο κέγεζνο ηεο ειήλεο, ηελ Παλζέιελν. Δ αύμεζε θαη ε ειάηησζε ηνπ δίζθνπ ηεο ειήλεο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ζπνξάο θαη θπηέκαηνο, δειαδή κε ηελ άλνδν θαη θάζνδν ηεο ειήλεο. Οη θάζεηο ηεο ειήλεο έρνπλ πνιύ κηθξή επηξξνή ζηελ θαλνληθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ κέζα ζε έλα πινύζην ζε ρνύκν έδαθνο, γηαπηό πνιύ ζπάληα αλαθεξόκαζηε ζε απηή. Ώλ όκσο ην έδαθνο είλαη ππεξεκπινπηηζκέλν κε νπζίεο νη νπνίεο δελ είλαη αθνκνηώζηκεο από ην θπηό ή όηαλ πξόθεηηαη γηα απόιπηε πδξνθαιιηέξγεηα, νη θάζεηο ηεο ειήλεο είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλείο, ελώ νη επηξξνέο ησλ Γσδίσλ αηνλνύλ. ειήλε ζηε ράζε, Dexbach, , ώξα ειήλε ζηε γέκηζε, Dexbach, , ώξα 1. Ζ έθιεηςε ηεο ειήλεο Έθιεηςε ειήλεο ζπκβαίλεη κόλν ζηελ Παλζέιελν (Ήιηνο ζε ζπδπγία κε ηε ειήλε). Κνληά ζε έλαλ ζύλδεζκν, (ηνκή ηεο ηξνρηάο ηεο ειήλεο κε ηελ εθιεηπηηθή), ε Γε εηζέξρεηαη ιίγν ή πνιύ αλάκεζα ζηνλ Ήιην θαη ηε ειήλε. Έηζη ε ειήλε βξίζθεηαη ζηε ζθηά ηεο Γεο. Σόηε έρνπκε πιήξε ή κεξηθή έθιεηςε. Έθιεηςε ειήλεο Δηζαγσγή γηα ην λέν αλαγλώζηε ηνπ Ζκεξνινγίνπ Δδώ θαη 58 ρξόληα ηώξα, θάλνπκε πεηξάκαηα κε ζέκα ηελ επηξξνή ησλ θνζκηθώλ ξπζκώλ θαη ζπλδπαζκώλ ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή θαη κε ηδηαίηεξν ηξόπν ζηε δσή ησλ κειηζζώλ.

11 11 Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπληζηνύλ ηα ζεκέιηα γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζην εηήζην Δκεξνιόγην ζπνξάο θαη θπηέκαηνο ηεο Μαξίαο Σνπλ. Βπεηδή είλαη αδύλαην λα κεηαθέξνπκε ζε απηό ην κηθξό πεξηνδηθό όια ηα λέα ζπκπεξάζκαηα, ζπγγξάςακε δηάθνξα ζρεηηθά βηβιία, ηα νπνία αλαθέξνπκε ζηηο ζειίδεο 62/63 (ζ. κ. ζην πξσηόηππν ηεο Γεξκαληθήο έθδνζεο). Σώξα ζα ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθόηεξα βήκαηα ζηελ πνιύρξνλε πνξεία καο. Ώλαιπηηθόηεξεο αλαθνξέο ζα βξείηε ζηα αληίζηνηρα ζπγγξάκκαηα. ε κηα δεθαήκεξε ζπλερή ζπνξά κε ξαπαλάθηα ηελ Άλνημε ηνπ 1952 δηαπίζησζα ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Ώπηό κε ώζεζε λα ζπείξσ εθ λένπ, γηα πνιιέο βδνκάδεο, θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ξαπαλάθηα. Βπεηδή ήηαλ αδύλαην λα θαηαλνήζσ ηηο δηαθνξέο θαη δελ γλώξηδα ηηο θνζκηθέο επηξξνέο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, ζπλέρηζα ηηο εξγαζίεο θαη ζηνλ επόκελν ρξόλν. Τπέζεηα όηη νη δηαθνξέο πξνέθππηαλ από ηνπο δηαθνξεηηθνύο θνζκηθνύο ξπζκνύο. Έηζη άξρηζα λα αζρνινύκαη κε ηελ αζηξνλνκία. Όζηεξα από κεξηθά ρξόληα ήμεξα πιένλ όηη νη δηαθνξέο παξνπζηάδνληαλ όηαλ ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ζπνξά γηλόηαλ ηελ ίδηα κέξα. ηαλ πξνεηνίκαδα κηα κεγάιε πξαζηά 10 κέηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα έζπεξλα θαζεκεξηλά θαη γηα κεξηθέο βδνκάδεο κηα ζεηξά ξαπαλάθηα, νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηώλ ήηαλ πνιύ κηθξόηεξεο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ζπνξά γηλόηαλ ηελ ίδηα κέξα. Σα θύιια έδεηρλαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ζρήκα ηνπο. ηαλ όκσο ζε πεξηόδνπο μεξαζίαο πόηηδα ηα θπηά, όια ηα λέα θύιια ήηαλ νκνηόκνξθα. Ώπηά ήηαλ δπν βαζηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο έπξεπε λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε, αλ ήζεια λα θηάζσ ζηηο αηηίεο απηώλ ησλ δηαθνξώλ. Μεηά από ελλέα ρξόληα κπόξεζα πιένλ λα δεκνζηεύζσ ηα πξώηα απνηειέζκαηα. Ήμεξα πιένλ όηη όηαλ πξνεηνίκαδα ην έδαθνο βαζηά κε ην θηπάξη, ελεξγνπνηνύληαλ θνζκηθνί ξπζκνί ζην έδαθνο, απηνί ζπιιακβάλνληαλ από ηα θπηά θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ησλ θπηώλ. Ώπηνί νη ξπζκνί πξνέξρνληαλ από ηνπο αζηεξηζκνύο ηνπ δσδηαθνύ θύθινπ θαη κεηαβηβάδνληαλ ζηε Γε κέζσ ηεο ειήλεο. Δ ειήλε ρξεζηκνπνηεί ηα θιαζηθά ζηνηρεία γε, λεξό, αέξα/θσο θαη ζεξκόηεηα γηα ηελ επηξξνή ηεο. Βπεηδή όκσο απηά ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη από ηνπο δσδηαθνύο αζηεξηζκνύο, ε πνξεία ηεο ειήλεο κπξνζηά από απηνύο κεηαβηβάδεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο ζηελ εθάζηνηε ζπνξά γηα λα εθδεισζνύλ ζηα θπηά. ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ αλαθαιύςακε λέεο θνζκηθέο επηξξνέο. Απηέο πξνέξρνληαλ από ηνπο Πιαλήηεο θαη δηαθνξνπνηνύζαλ επίζεο ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Όκσο, πιάη ζηνπο επλντθνύο θνζκηθνύο ξπζκνύο ππήξραλ θαη δπζκελείο πεξίνδνη γηα ηε ζπνξά. πλέπεηεο ήηαλ ε παξνπζία επηβιαβώλ παξάζηησλ ή ηα θπηά αλέπηπζζαλ ζπόξνπο αλίθαλνπο λα θπηξώζνπλ. Βπίζεο θαηαλνήζακε όηη ην ξάληηζκα κε ηα βηνδπλακηθά ζθεπάζκαηα κόλν θάησ από επλντθέο θνζκηθέο ζπλζήθεο πξνσζνύζε ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, ελώ ζε δπζκελείο πεξηόδνπο επελεξγνύζε αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ειάηησλε ηελ πνηόηεηα. Έηζη ινηπόλ, ζην Δκεξνιόγην πξνηείλνπκε, ε ζπνξά, ε θξνληίδα θαη ηα ηζαπίζκαηα όπσο θαη ε ρξήζε ησλ βηνδπλακηθώλ ζθεπαζκάησλ θαη ε ζπγθνκηδή λα γίλνληαη ζηηο επλντθέο λνκνηέιεηεο ηνπ θνζκηθνύ πεξίγπξνπ, γηα λα κπνξνύκε λα ππνινγίδνπκε ζε θαιέο απνδόζεηο θαη ζηελ θαιύηεξε δηαηξνθηθή πνηόηεηα ησλ θπηώλ. Ση ζεκαίλεη ζπδπγία, ηξίγσλα ή ζύλνδνο; Ζ ζπδπγία Γεσθεληξηθή ζπδπγία ζεκαίλεη όηη ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη πάλσ ζηε Γε θαη ζην θνζκηθό πεξηβάιινλ, ζε γσλία 180 κνηξώλ, δειαδή έλζελ θαη έλζελ ηεο Γεο βξίζθνληαη δπν Πιαλήηεο. Ώληηθξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, ην βιέκκα ηνπ ελόο εηζρσξεί ζην βιέκκα ηνπ άιινπ, νη αθηίλεο πέθηνπλ πάλσ ζηε Γε θαη δηεγείξνπλ ηνπο ζπόξνπο πνπ ζπέξλνληαη

12 12 ηώξα, λα θπηξώζνπλ θαιύηεξα. ηα πεηξάκαηά καο είρακε ζε απηέο ηηο ζπνξέο πνιύ πςειέο ζνδεηέο θαη ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα. ηελ ειηνθεληξηθή ζπδπγία ν παξαηεξεηήο ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ Ήιην, αιιά επεηδή απηό είλαη αδύλαην, πξέπεη λα ην θαηαλνήζνπκε δηαλνεηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν Ήιηνο είλαη ζην επίθεληξν θαη γύξσ βξίζθνληαη δύν Πιαλήηεο ζε γσλία 180 κνηξώλ. Ώληηθξίδνπλ επίζεο ν έλαο ηνλ άιιν. Οη αθηίλεο ηνπο όκσο γίλνληαη αηζζεηέο θαη από ηε Γε θαη ην θπηηθό θόζκν, θαη σζνύλ ηα θπηά ζε κηα θαιύηεξε αλάπηπμε. ηε ζπδπγία ζπκκεηέρνπλ ζεηηθά πάληα δπν δσδηαθνί αζηεξηζκνί. ηαλ ν έλαο Πιαλήηεο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ ζεξκό αζηεξηζκό, ν άιινο είλαη κπξνζηά ζε έλαλ θσηεηλό, ή ην αληίζεην. Ώλ ν έλαο Πιαλήηεο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ πγξό αζηεξηζκό, ν άιινο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ αζηεξηζκό ηνπ γήηλνπ ζηνηρείνπ. Σν πςειό βαξνκεηξηθό πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε κεηεσξνινγία, επηξξεάδεη επίζεο ζεηηθά ηνπο αλζξώπνπο. ΘΔΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΓΔ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΤΕΤΓΗΑ ή ΑΝΣΗΘΔΖ Βπεμεγεκαηηθά ζθίηζα από ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ 2006 Σν ηξίγσλν Γ ην Σξίγσλν έρνπκε ηε ζέζε δπν Πιαλεηώλ ζε κηα γσλία 120 κνηξώλ. Απν Πιαλήηεο βξίζθνληαη ζην ίδην Σξίγσλν αιιά ζε δπν δηαθνξεηηθνύο δσδηαθνύο αζηεξηζκνύο, π.ρ. κπξνζηά ζηνλ Κξηό θαη ζην Λένληα. Καη νη δπν είλαη αζηεξηζκνί ηνπ ζεξκνύ ζηνηρείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε έλα ζεξκό Σξίγσλν ην νπνίν θέξλεη απμεκέλε επηξξνή ζηελ θαξπνθνξία θαη ζηε ζπνξνπαξαγσγή ησλ θπηώλ πνπ έρνπλ ζπαξζεί απηή ηε κέξα. ηαλ δπν Πιαλήηεο βξίζθνληαη ζε Σξίγσλν κπξνζηά ζε πγξνύο αζηεξηζκνύο, ην πγξό ζηνηρείν ελδπλακώλεηαη θαη θέξλεη ζπρλά πεξηζζόηεξε βξνρόπησζε. Σα θπηά πνπ ζπέξλνπκε απηέο ηηο κέξεο παξάγνπλ πεξηζζόηεξν θύιισκα από απηά πνπ ζπάξζεθαλ ζε άιιεο θνληηλέο κέξεο. Οη επηξξνέο ησλ Σξηγώλσλ κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. ύλνδνη θαη ζσξεία πλόδσλ ηε ύλνδν ή θαη ζηε ζσξεία πλόδσλ, δπν ή θαη πεξηζζόηεξνη Πιαλήηεο βξίζθνληαη ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ ύκπαληνο. πλήζσο επηξξεάδεη ηε Γε θαη ην θπηηθό θόζκν εθείλε ε ύλνδνο πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα. Ώλ ε επηξξνή ηεο είλαη ηζρπξόηεξε από απηή ηεο ειήλεο εθείλε ηε κέξα, πξνθαινύληαη θνζκηθέο αλσκαιίεο, νη νπνίεο θέξλνπλ αξξπζκία ζηα θπηά θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ώπηή ε επηδήκηα επηξξνή κεγαιώλεη αθόκε πεξηζζόηεξν όηαλ ε ειήλε ή έλαο Πιαλήηεο επηθαιύπηεη ηνλ άιιν, δειαδή όηαλ έρνπκε έθιεηςε.

13 13 Απηή ε ρξνληθή ζηηγκή ζπνξάο εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηνπ θπηνύ θαη βιάπηεη ηε γελεηηθή ηνπ ηθαλόηεηα. ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΏΝΔΣΔ ΤΝΟΓΟ Βπεμεγεκαηηθά ζθίηζα από ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ 2006 Ζκεξνκελίεο θύηεπζεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ ην /03 ΐεξηθνθηά, Ρνδαθηληά, Αακαζθεληά, Μαύξε Αακαζθεληά, Κνξνκειηά, Κπδσληά 28/03 Καζηαληά, Μειηά, θεληάκη, Καξπδηά 04/04 Μειηά, Κέδξνο, Πεύθν, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Φνπληνπθηά, Έιαην, Ααζόπεπθν, Αακαζθεληά 18/04 ΐειαληδηά, Ίηακνο, Ώγξηνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Αακαζθεληά, Γαύξνο, Ομηά εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Κνξνκειηά, Αακαζθεληά, 01/05 Γαύξνο 19/06 ΐεξηθνθηά, Ρνδαθηληά 28/06 Μειηά, Κέδξνο, Έιαην, Βξπζξειάηε, Μνπκνπηδειηά, Φνπληνπθηά 09/07 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Λάξηθα, Ήκεξε Κνξνκειηά 29/07 Κιήζξν, Καξαγάηζη 08/08 Κιήζξν, Καξαγάηζη 11/08 ΐειαληδηά, Ίηακνο, Κεξαζηά, Καζηαληά, Πηθξνθαζηαληά 21/08 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Λάξηθα 08/09 Κιήζξν, Καξαγάηζη 26/09 Μειηά, νξβηά, Κέδξνο, Έιαην, Βξπζξειάηε, Φνπληνπθηά 15/10 Εηηά, Κνξνκειηά, Καζηαληά, εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, θεληάκη, Μειηά 17/10 Κιήζξν, Λάξηθα, Καξαγάηζη, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 29/10 Μειηά, νξβηά, Φνπληνπθηά, Καξπδηά, Μειηά, Κνξνκειηά, θεληάκη, Καζηαληά 07/11 Κεξαζηά, Καζηαληά Γηα δέληξα θαη ζάκλνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη εδώ, δελ ππάξρνπλ ζε απηή ηε ρξνληά εκεξνκελίεο θύηεπζεο. Βδώ, παίξλνληαο ππόςε ηνλ ηύπν θαξπνθνξίαο ηνπ δέληξνπ ή ηνπ ζάκλνπ, κπνξνύκε λα ηα θπηέςνπκε ζηηο αληίζηνηρεο εκέξεο ηεο ζειεληαθήο ζέζεο κπξνζηά ζηα Γώδηα.

14 14 Ο Εσδηαθόο θύθινο Ώπηό ην ζρήκα δείρλεη ζηνλ εμσηεξηθό θύθιν ηα κεγέζε ησλ νξαηώλ ζην ζηεξέσκα αζηεξηζκώλ κε ηελ εθάζηνηε κεηάβαζε ηνπ Ήιηνπ ζηνλ επόκελν αζηεξηζκό. Δ κεηάβαζε απηή έρεη κεξηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πξόζζεηεο κέξεο θαηά ηα δίζεθηα έηε, θαηά κηα εκέξα. Ο εζσηεξηθόο θύθινο έρεη ηνλ παιηό θαηακεξηζκό ησλ 30 ν ζε δώδεθα ίζα ηκήκαηα από ηελ αζηξνινγία. Ο δσδηαθόο θύθινο είλαη ε δώλε ησλ αζηεξηζκώλ ηελ νπνία δηαζρίδνπλ κε ηηο ηξνρηέο ηνπο όινη νη πιαλήηεο θαη ε ειήλε. Καηά ην δηάβα ηνπο ελεξγνπνηνύληαη δπλάκεηο νη νπνίεο αζθνύλ επηξξνή πάλσ ζηε γε. Σα ηξίγσλα. Σα ζύκβνια ηξηγώλσλ όπσο αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε: Γή - Πίζα - Ιοϋξ Φόπ Άμθξπ -Αέοαπ Μεοϊ Φϋλλξ - Υγοϊ Ηεομϊςηςα Ιαοπϊπ - Εέρςη ε δηαηάμεηο 120 ν κηινύκε γηα ηξίγσλα. Ζ ειήλε έξρεηαη θάζε πεξίπνπ ελλέα κέξεο κπξνζηά από έλα ηέηνην ηξίγσλν. θαιίδνληαο ή ξαληίδνληαο κε ραιαδία ζηνπο ξπζκνύο ησλ ηξηγώλσλ, ελεξγνπνηνύκε ηε δόλεζε ηεο κέξαο ζπνξάο εθ λένπ.

15 15 Ζ αζηξηθή ειήλε Δ ειήλε, ζηελ 27-εκεξε πνξεία ηεο γύξσ από ηε γε πεξλά κπξνζηά από ηηο δώδεθα πεξηνρέο ηνπ δσδηαθνύ θύθινπ θαη κεηαβηβάδεη δπλάκεηο ζηελ Γε, νη νπνίεο εθθξάδνληαη κέζν ησλ θιαζηθώλ ζηνηρείσλ. Βπηδξνύλ ζην θπηό θαη ηελ θαξπνθνξία ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεδία νξγάλσλ. πνξά, θξνληίδα θαη ζπγθνκηδή ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή επλννύλ ηελ αλάπηπμε θαη πγεία ηνπ θπηνύ. Καηά έλαλ ζπγγελή ηξόπν επηδξνύλ νη δπλάκεηο απηέο θαη ζην κειίζζη. Σν κειίζζη θιείλεηαη κέζα ζηελ θπςέιε θαη ζηεγαλνπνηεί όιεο ηηο εμόδνπο κε ξεηηλόθνια. Ώλ αλνίμνπκε ηελ θπςέιε γηα θαζαξηζκό δεκηνπξγείηαη ζην κειίζζη κηα θάπνηα "αλεζπρία". ην πιαίζην ηεο αλεζπρίαο κπνξεί λα δξάζεη κηα θνζκηθή δόλεζε πνπ ζα θαζνδεγήζεη ην κειίζζη ζηελ πνξεία ηνπ κέρξη ηελ επόκελε θξνληίδα. ηελ δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκώλ κε ηα θπηά πξνέθπςαλ λνκνηέιεηεο ζηελ κειηζζνθνκία θαη παξαηήξεζε ηνπ θαηξνύ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: Πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηνπο αζηεξηζκνύο κε ηα ζύκβνιά ηνπο, ηνπο πιαλήηεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ θαη πσο απηνί επηδξνύλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. ΑΣΤΔΠΘΣΛΞΣ ΣΥΛΒΞΚΞ ΟΚΑΜΖΤΖΣ ΟΞΥ ΔΟΘΔΠΑ Θυθείπ Οξρειδόμαπ Ιοιϊπ Άοηπ Ταϋοξπ Ατοξδίςη Δίδσμξι Δομήπ Ιαοκίμξπ Σελήμη Κέχμ Ήλιξπ Οαοθέμξπ Δομήπ Εσγϊπ Ατοξδίςη Σκξοπιϊπ Άοηπ-Ολξϋςχμ Τξνϊςηπ Δίαπ Αιγϊκεοξπ Ιοϊμξπ Υδοξυϊξπ Ξσοαμϊπ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΛΘΙΠΞΙΚΘΛΑ ΦΥΤΞ ΛΔΚΘΣΣΘ Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη Οη επηκέξνπο δνλήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμύ δύν θαη ηεζζάξσλ εκεξώλ. Ώπηή ε ζεκειηαθή δνκή δηαθόπηεηαη ελίνηε. πκβαίλεη π.ρ. κηα ζπδπγία πιαλεηώλ λα επηζθηάζεη κεκνλσκέλεο εκέξεο κέζν δηαθνξνπνηεκέλσλ δνλήζεσλ ή ζέζεηο ηξηγώλσλ πνπ ελεξγνπνηνύλ έλα άιιν ζηνηρείν από απηό πνπ άκεζα πξνθαιεί ε ειήλε. Βπίζεο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ε ειήλε ηέκλεη ηελ εθιεηπηηθή θαηά ηελ άλνδν θαη θάζνδν ηεο θέξλνπλ ζπλήζσο αξλεηηθέο επηξξνέο, νη νπνίεο εληζρύνληαη επί πιένλ όηαλ δύν πιαλήηεο ζπλαληώληαη ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ ηξνρηώλ ηνπο, πνπ ιέγνληαη ζύλδεζκνη (, ). απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξνθύπηνπλ εθιείςεηο ή επηθαιύςεηο, όπνπ ε επίδξαζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ πιαλήηε αλαηξεί ή δηαθνξνπνηεί ηελ επίδξαζε ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ. Ώπηέο νη πεξίνδνη είλαη αθαηάιιειεο γηα ζπνξά θαη ζπγθνκηδή.

16 16 Καηάηαμε ησλ θπηώλ γηα ζπνξά-θύηεκα, θξνληίδα & ζπγθνκηδή. Σα θπηά θαιιηέξγεηαο εθπιεξώλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, αλαπηύζζνληαο κεξηθά όξγαλα ηνπο ζε θαξπό. ύκθσλα κε ηηο πεηξακαηηθέο καο εκπεηξίεο θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: Ρηδόθαξπνη (Βνιβνί, θόλδπινη, ζαξθόξηδα) ζε εκέξεο ξίδαο. ια ηα βνιβώδε θαη νη ινηπνί ξηδόθαξπνη όπσο ξεπάλη, ηεύηια, παληδάξη, ζέιηλν, θαξόην θ.α. αιιά θαη παηάηεο θαη θξεκκύδηα θαηαηάζζνληαη ζ'απηή ηελ νκάδα. Ώπηέο νη κέξεο απνδίδνπλ θαιή ζνδεηά θαη πνηόηεηα ζπληήξεζεο ηεο ζνδεηάο. Φπιιώδε θπηά ζε εκέξεο θύιινπ. Φπιιώδε θαη ρνξηώδε θπηά είλαη ζρεδόλ όια ηα ιαραλνεηδή, νη ζαιάηεο, ην ζπαλάθη, ην αληίδη, ν κατληαλόο, ηα θπιιώδε βόηαλα. Σν ζπαξάγγη αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα όηαλ ζπέξλεηαη θαη θαιιηεξγείηαη ζηηο ίδηεο κέξεο κε ηα θπιιώδε. Οη κέξεο θύιινπ είλαη πνιύ επλντθέο γηα ηε θπηεία θαη θξνληίδα ησλ θπιισδώλ, όρη όκσο γηα ηε ζπγθνκηδή θαξπώλ πνπ απνζεθεύνληαη θαη γηα βόηαλα ηζαγηνύ. Γηαπηέο όπσο θαη γηα ηε ζπγθνκηδή ιάραλνπ γηα ηνπξζί, θαηάιιειεο είλαη νη κέξεο ησλ αλζέσλ θαη ησλ θαξπώλ. Αλζόθπηα θπηά ζε εκέξεο άλζνπο. Ώπηέο νη κέξεο είλαη επλντθέο γηα ζπνξά θαη θξνληίδα όισλ ησλ αλζόθπησλ αιιά θαη γηα ζθάιηζκα θαη ξάληηζκα κε ραιαδία ζηα ειαηνπαξαγσγά αλζόθπηα όπσο ιηλάξη, αγξηνθξάκβε-ειαηνιάραλν, ειίαλζνο, θ.α. Σα ινπινύδηα ζην βάδν απηέο ηηο κέξεο επσδηάδνπλ πην έληνλα, παξακέλνπλ πεξηζζόηεξν θξέζθα θαη ηα θπηά ηνπο βγάδνπλ πνιιά λέα βιαζηάξηα. Σα απνμεξακέλα άλζε πνπ καδεύηεθαλ ζε εκέξεο άλζνπο θξαηνύλ όιε ηε θσηεηλόηεηα ησλ ρξσκάησλ ηνπο. Μαδεκέλα ζε άιιεο εκέξεο ράλνπλ ηειείσο ην ρξώκα ηνπο (μεζσξηάδνπλ). Οη ειαηώδεηο θαξπνί καδεύνληαη θαηά πξνηίκεζε ζε εκέξεο άλζνπο. Ώθόκε θαη ηα Μπξόθνια επλννύληαη ζ' απηέο ηηο εκέξεο. Καξπώδε θπηά ζε εκέξεο θαξπνύ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όια ηα θπηά πνπ θαξπνθνξνύλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπόξσλ, όπσο θαζόιηα, κπηδέιηα, θαθή, ζόγηα, θαιακπόθη, ληνκάηα, αγγνύξη, θνινθύζα θ.ι.π. Ώθόκε επίζεο ζεξηλά θαη ρεηκεξηλά ζηηεξά αιιά θαη ε ζπνξά ειαηνπαξαγσγηθώλ θπηώλ κε ηηο θαιύηεξεο απνδόζεηο θαξπώλ. Έρνπκε ηηο θαιύηεξεο απνδόζεηο ιαδηνύ όηαλ νη εξγαζίεο θξνληίδαο γίλνληαη ζε εκέξεο άλζνπο. Οη κέξεο ηνπ Λένληα είλαη νη πην θαηάιιειεο γηα ζπνξά. Δ ζπγθνκηδή ησλ θαξπώλ γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε εκέξεο θαξπνύ γηαηί επλνείηαη ε απνζεθεπηηθή πνηόηεηα όπσο θαη ε αλαπαξαγσγηθή. Γηα θξνύηα πνπ απνζεθεύνληαη πξνηηκνύκε ζηε ζπγθνκηδή ηηο κέξεο ηεο αλεξρόκελεο ζειήλεο ( ) Γπζκελείο πεξίνδνη. Απζκελείο πεξίνδνη πνπ πξνθαινύληαη από εθιείςεηο, ζπλόδνπο ηεο ζειήλεο ή ησλ πιαλεηώλ, όπσο θαη ζπζρεηηζκνί πνπ επηδξνύλ αξλεηηθά αλαθέξνληαη ζην εκεξνιόγην. Ώλ θαλείο από ιόγνπο ρξόλνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπείξεη ζε δπζκελείο πεξηόδνπο κπνξεί λα επηιέμεη, γηα ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο, επλντθέο εκέξεο θαη λα βειηηώζεη ηα απνηειέζκαηα.

17 17 Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ Πνιύ ζπρλά καο ξσηνύλ νη αλαγλώζηεο καο θαζώο έρνπλ δπζθνιίεο κε ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ εκεξνινγίνπ, όπσο π.ρ. κε ηνπο αξηζκνύο. Βδώ πξόθεηηαη γηα ηηο ώξεο ηεο εκέξαο. Αηαβάζηε κε πξνζνρή ην Δκεξνιόγην θαη ζα βξείηε όιεο ηηο απαληήζεηο. Γίπια ζηελ εκεξνκελία, πνπ εάλ ζεκεηώλεηαη κε πξάζηλν ρξώκα ππνλνεί "εκέξα θπηέκαηνο" (π.ρ. 28), θαη ηε κέξα ηεο εβδνκάδαο, πνπ ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο εάλ ζεκεηώλεηαη κε θόθθηλν ζεκαίλεη δπζκελήο εκέξα γηα θάπνην ιόγν (π.ρ. Γ), αλαθέξεηαη ην δώδην (π.ρ. Καξθίλνο ), κπξνζηά από ην νπνίν δηέξρεηαη ε ειήλε κε πξόζζεηε αλαθνξά ηεο ώξαο ηεο εκέξαο δηέιεπζήο ηεο (π.ρ. 5). 28 Γ 5 ηηο επόκελεο δύν ζηήιεο αλαθέξνληαη νη ζπλδπαζκνί νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, (π.ρ. αλεξρόκελε ειήλε ( ) ζηηο 17 ή ώξα θαη ηελ επόκελε κέξα Νέα ειήλε ( ) ζηηο 14 ε ώξα) Βπηξξνέο ζεξκόηεηαο κε ηάζεηο θαηαηγίδαο δελ αλαθέξνληαη σο ζηνηρεία αιιά ζεκεηώλνληαη κε ην ζύκβνιν ;. Δ επόκελε ζηήιε ελδηαθέξεη θπξίσο ην κειηζζνθόκν, θαζώο δίλεη ην ζηνηρείν πνπ κεηαβηβάδεη ε ειήλε απηή ηε κέξα. Μεοό / Ηεομόςηςα ηελ επόκελε ζηήιε αλαθέξεηαη ην ρξήζηκν όξγαλν ηνπ θπηνύ πνπ ηελ εκέξα απηή επλνείηαη γηα ζπνξά θαη θξνληίδα (π.ρ. Φϋλλξ μέυοι 11, από 15 Ιαοπϊπ ), αθόκε θαη κε αθξηβή αλαθνξά ηεο ώξαο. Ώλ κεηά ην όξγαλν δελ ππάξρεη αλαθνξά ώξαο, ηόηε ε εύλνηα ηζρύεη γηα όιε ηε κέξα. Φϋλλξ μέυοι 11, από 15 Ιαοπϊπ ΤΔΚΟΣ.. Δσρμεμείπ ρσμθήκεπ για εογαρίεπ ηελ ηειεπηαία ζηήιε αλαθέξνληαη ηα θπζηθά θαηλόκελα ή θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ θαηξνύ πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ή λα δηαθόςεη ηε γεληθή θαηάζηαζε θαηξνύ. Ώλ ζε κηα κέξα γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζέζε ηεο ειήλεο, δελ πξόθεηηαη γηα ηππνγξαθηθό ιάζνο αιιά γηα θνζκηθνύο ζπλδπαζκνύο πνπ επηθαιύπηνπλ ηε δόλεζε ηεο ζρέζεο ειήλεο - Εσδίνπ, ηελ αιιάδνπλ θαη επλννύλ έλα άιιν όξγαλν θπηνύ. Οη ώξεο ηεο εκέξαο αλαθέξνληαη ζηελ ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο θαη κπνξνύλ ζε άιιεο δώλεο ηεο Γεο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ ηνπηθή ώξα 1. Ζ ζεξηλή ώξα δελ πάξζεθε ππ' όςηλ. ηελ Γεξκαλία, Ώπζηξία θαη Βιβεηία πξνζζέηνπκε κηα ώξα. 1 Για ηην Ελλάδα αθαιπούμε μια ώπα από ηην αναγπαθόμενη ζηο ημεπολόγιο.

18 18 ΔΘΑΦΞΠΑ ΑΣΤΠΞΜΞΛΘΙΑ ΙΑΘ ΑΚΚΑ ΣΥΛΒΞΚΑ ΑΣΤΠΞΜΞΛΘΙΑ ΣΥΛΒΞΚΑ ΑΣΤΔΠΘΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΔΣ ΑΚΚΑ ΣΥΛΒΞΚΑ ΤΑΣΔΘΣ ΤΑΣΔΘΣ ΑΟΞ ΤΖ ΣΥΓΙΚΘΣΖ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΙΑΘ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ Θυθείπ Ήλιξπ Οαμρέλημξπ St Τάρη θϋελλαπ Ιοιϊπ Γη Μέα Σελήμη Τάρη Ιαςαιγίδαπ Ταϋοξπ Ατοξδίςη Αμαβιβάζχμ ρϋμδερμξπ E Τάρη Σειρμξϋ Δίδσμξι Δομήπ Ιαςαβιβάζχμ ρϋμδερμξπ K Σσγκξιμχμιακή κοίρη Ιαοκίμξπ Άοηπ Ιαςεουϊμεμη Σελήμη V Ζταιρςειακή ςάρη Κέχμ Δίαπ Αμεουϊμεμη Σελήμη U Τάρη Ιακξκαιοίαπ Οαοθέμξπ Ιοϊμξπ Οεοίγειξ N Τάρη Βοξυήπ Εσγϊπ Ξσοαμϊπ Απϊγειξ H Τάρη Χαλαζϊπςχρηπ Σκξοπιϊπ Οξρειδόμαπ Λεοική Έκλειφη Τξνϊςηπ Ολξϋςχμ Ξλική Έκλειφη 27 Αιγϊκεοξπ Σσζσγία Τοίγχμξ 2 28 Πεοίξδξπ Φσςέμαςξπ 3 Υδοξυϊξπ Σϋμξδξπ 29 St E K V U N H ΔΟΔΝΖΓΖΣΔΘΣ ΞΠΘΣΛΔΜΩΜ ΑΟΞ ΤΑ ΣΥΛΒΞΚΑ Αμαβιβάζχμ ρϋμδερμξπ: Τξ ρημείξ ςξμήπ ςξσ επιπέδξσ ςηπ εκλειπςικήπ με ςξ επίπεδξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ Πλαμήςη, καθώπ ξ Πλαμήςηπ αμέουεςαι. Ιαςαβιβάζχμ ρϋμδερμξπ: Τξ ρημείξ ςξμήπ ςξσ επιπέδξσ ςηπ εκλειπςικήπ με ςξ επίπεδξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ Πλαμήςη, καθώπ ξ Πλαμήςηπ καςέουεςαι. Οεοίγειξ: Όςαμ η Σελήμη ρςημ ελλειπςική ςοξυιά ςηπ γύοχ από ςη Γη, βοίρκεςαι πληρίξμ ςηπ. Απϊγειξ: Όςαμ η Σελήμη ρςημ ελλειπςική ςοξυιά ςηπ γύοχ από ςη Γη, βοίρκεςαι ρςξ πιξ απόμακοξ ρημείξ ςηπ. Σϋμξδξπ: Όςαμ έμαπ Πλαμήςηπ διέουεςαι ςημ πεοιξυή ςξσ αρςεοιρμξύ. Σσζσγία: Όςαμ η Γη, ή ξ Ήλιξπ, βοίρκεςαι ρε έμαμ άνξμα αμάμερα ρε δσξ Πλαμήςεπ. ΚΕΝΟ: Σσμήθχπ ρημαίμει τσριξλξγικό καιοό, "καλό καιοό", με βάρη ςημ επξυή ρςημ ξπξία αματέοεςαι (Λήμα). Πξλύ ρσυμά όμχπ ακξλξσθεί η "τόοςιρη" ςξσ καιοξύ από ςιπ ποξηγξύμεμεπ ημέοεπ, αμάλξγα με ςξ πόρξ έμςξμα έυξσμ εκδηλχθεί ςα ταιμόμεμα πξσ έυξσμ ποξαμαγγελθεί. Τάρη θϋελλαπ (Sturm) 4 : Ηύελλα, κσοίχπ εκδηλώμεςαι χπ αμεμξθύελλα, ειδικόςεοα όςαμ έυξσμε βαοξμεςοικό σφηλό (Σσμήθχπ βξοιάπ για ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ Ηοάκηπ). Τξσπ υειμχμιάςικξσπ μήμεπ είμαι πιθαμόμ μα ενελιυθεί ρε υιξμξθύελλα. Τξσπ αμξινιάςικξσπ και καλξκαιοιμξύπ μήμεπ τέομει αέοα και ειδικόςεοα μπξσοίμια, ετόρξμ παοάλληλα σπάουει και εμδευόμεμη Τάρη Ιακξκαιοίαπ. Ζ ςάρη θύελλαπ είμαι δσμαςόμ μα ρσγκεμςοώρει σγοέπ αέοιεπ μάζεπ και μεςά από ώοεπ ή μέοεπ μα ενελιυθεί ρε βοξυή, αμάλξγα με ςημ ςξπξγοατία και άλλξσπ αρςάθμηςξσπ παοάγξμςεπ. Σσμήθχπ παοαςηοείςαι βαοξμεςοική αλλαγή. Τάρη Ιαςαιγίδαπ (Gewitter): Ιαιοικά ταιμόμεμα πξσ εκδηλώμξμςαι με άμεμξ, αρςοαπέπ, βοξμςέπ, καςαιγίδεπ, βοξυέπ. Τάρη Σειρμξϋ: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για έμςξμη ρειρμική δοαρςηοιόςηςα ρςξμ πλαμήςη. Σσγκξιμχμιακή κοίρη: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για ςοξυαία αςσυήμαςα πάρηπ τύρηπ, (ρσγκοξύρειπ, καοαμπόλεπ, μπξςιλιαοίρμαςα). Ζταιρςειακή ςάρη: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για ηταιρςειακή δοαρςηοιόςηςα ρςξμ πλαμήςη. Τάρη Ιακξκαιοίαπ (Unwetter): Ιαιοικά ταιμόμεμα πξσ εκδηλώμξμςαι με θύελλα, καςαιγίδεπ, βοξυέπ, υαλάζι, αρςοαπέπ, βοξμςέπ. Τάρη Βοξυήπ (Niederschlagsneigung): Τάρη βοξυξπςώρεχμ αμάλξγα και με ςιπ ςξπικέπ κλιμαςξλξγικέπ και γεχγοατικέπ ρσμθήκεπ ρςξ υώοξ. Τάρη Χαλαζϊπςχρηπ (Hagelschauer): Τάρη υαλαζόπςχρηπ (ρσμήθχπ εκδηλώμεςαι ςξσπ αμξινιάςικξσπ και τθιμξπχοιμξύπ μήμεπ) 2 Δερ ζηη ζελίδα Οι ημέπερ πος ζημειώνονηαι ζε κάθε μήνα με ππάζινο σπώμα ανηιζηοισούν ζε ημέπερ καηεπσόμενηρ Σελήνηρ και είναι καηάλληλερ για επγαζίερ θςηέμαηορ, (δερ και ζελίδα 16). 4 Η μεηάθπαζη έσει γίνει από ηο γεπμανικό κείμενο και εδώ οι λέξειρ παπαηίθενηαι ζηα γεπμανικά

19 19 Ανεπσόμενη Σελήνη ΚαηεπσόμενηΣελήνη ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΡΑ ηαλ ε ζειήλε θζάζεη ζην θαηώηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηεο κπξνζηά ζηελ πεξηνρή ηνπ Σνμόηε, αξρίδεη ε άλνδόο ηεο. Αηαλύεη θάζε κέξα έλα θάπσο κεγαιύηεξν ηόμν ζην ζηεξέσκα. Σα ζεκεία αλαηνιήο ηεο κεηαηνπίδνληαη ζηα ΐΏ θαη νη δύζεηο ηεο πξνο ηα ΐΑ. Ώπηό δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην γέκηζκα ηεο ειήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλεξρόκελεο ειήλεο ε άλνδνο ησλ πγξώλ ζηα θπηά είλαη απμεκέλε. Σα αλώηεξα κέξε ηνπ θπηνύ είλαη πιήξε ζε πγξά θαη δύλακε. Δ πεξίνδνο είλαη επλντθή γηα ηελ θνπή κπνιηαζκάησλ εμεπγεληζκνύ. Πξνο βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελδείθλπηαη επίζεο ε εθκεηάιιεπζε ησλ εκεξώλ θαξπνύ γηα ηα θαξπνθόξα θπηά θαη ησλ εκεξώλ αλζέσλ γηα ηα αλζόθπηα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο κέξεο εκβνιηαζκνύ θαη εμεπγεληζκνύ. Φξνύηα πνπ ζπιιέγνληαη απηή ηελ πεξίνδν δηαηεξνύληαη θξέζθα θαη δνπκεξά γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα. Καηάιιειε είλαη επίζεο ε πεξίνδνο γηα θνπή ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ, θαζώο θξαηνύλ πεξηζζόηεξν ηηο βειόλεο ηνπο θαη ην άξσκά ηνπο είλαη εληνλόηεξν όηαλ ε θνπή γίλεηαη ζε εκέξεο αλζώλ. ηαλ ε ειήλε θζάζεη ζην αλώηεξν ζεκείν ηεο κεληαίαο ηξνρηάο ηεο κπξνζηά ζηελ πεξηνρή ησλ Αηδύκσλ, αξρίδεη λα θαηέξρεηαη ( ). Οη ηξνρηέο ηεο ζην λόηην ηκήκα ηνπ νξίδνληα ρακειώλνπλ θαζεκεξηλά, νη αλαηνιέο ηεο κεηαηνπίδνληαη πξνο ηα ΝΏ θαη νη δύζεηο ηεο πξνο ηα ΝΑ. Ώπηέο νη ζρέζεηο (αλεξρόκελεο - θαηεξρόκελεο ζειήλεο) είλαη αληίζεηεο ζην λόηην εκηζθαίξην ηεο Γεο. Με ηνλ όξν ζπνξά ελλννύκε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπόξνπ ζην ρώκα. ηαλ κεηαθέξνπκε θπηά από έλα ζεκείν ζε άιιν, κηινύκε γηα κεηαθύηεπζε. Ώπηό αθνξά θπηά πνπ κεηαθέξνληαη από πξνζηαηεπόκελν ζπνξείν-θπηώξην ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε, αιιά θαη ζε θπηά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θεπνπξνύ ρξεηάδνληαη βειηίσζε ηνπ ξηδηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο, ηα νπνία κεηαθπηεύνληαη πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο, όπσο π.ρ. νπσξνθόξα δέληξα, ζάκλνη θαη θπηά γιάζηξαο. Γηαπηό επηιέγνπκε ηελ πεξίνδν ηεο θαηεξρόκελεο ειήλεο, πξάγκα πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο θάζεηο γέκηζεο θαη ράζεο ηεο ειήλεο. ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ θπηείαο νη ξίδεο ηνπ θπηνύ αλαπηύζζνληαη θαιά θαη δέλνληαη γξήγνξα κε ην λέν πεξηβάιινλ ηνπο. Ώπηή ε επλντθή δόλεζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θπηά κπνξεί λα επαπμεζεί αλ κέζα ζηελ πεξίνδν θπηείαο επηιερζνύλ γηα θπιιώδε νη επλντθέο εκέξεο γηα ηα θύιια (Καξθίλνο θαη θνξπηόο), γηα ηα ξηδώδε όπσο ην ζέιηλν νη κέξεο ξηδώλ (Παξζέλνο), γηα ηα θαξπώδε όπσο αγγνύξηα θαη ληνκάηεο νη κέξεο θαξπώλ (Λέσλ), κε απνηέιεζκα καδί κε ην ξίδσκα λα επλνεζεί θαη ν ηύπνο ηνπ θαξπνύ. ηελ πεξίνδν απηή ε άλνδνο ησλ πγξώλ ζηα θπηά είλαη πεξηνξηζκέλε, γηαπηό ζπληζηάηαη ην θιάδεκα δέληξσλ θαη ζάκλσλ, ε θνπή νηθνδνκηθήο μπιείαο, όπσο επίζεο ε ιίπαλζε ησλ ιηβαδηώλ, ησλ βνζθνηόπσλ θαη ησλ νπσξνθόξσλ.

20 20 Δπηβιαβή δώα. Πξέπεη βέβαηα λα ζέζνπκε ην εξώηεκα: γηα πνην ιόγν απηό ή ην άιιν δών γίλεηαη επηβιαβέο; Βίλαη αλάγθε λα δνύκε αλαιπηηθόηεξα ηελ βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δώνπ, γηα λα απνθύγνπκε ηα ιάζε πνπ έγηλαλ. ε πεξίπησζε πνπ έλα δών εκθαληζηεί καδηθά, ν κόλνο ηξόπνο λα πεξηνξηζηεί ζηνπο θπζηθνύο ηνπ πιεζπζκνύο είλαη λα αληηκεησπηζζεί κε ην ίδην πξντόλ ηεο θαύζεο ηνπ, δει ηε ζηάρηε ηνπ. Με απηή ηελ έλλνηα ηζρύνπλ νη ζπζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ εκεξνινγίνπ. Αελ είλαη αλάγθε ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηνύκε βηνινγηθά ή αθόκε θαη ρεκηθά κέζα, αιιά λα ξπζκίδνπκε ηελ θαηάζηαζε κέζν ηνπ ίδηνπ ηνπ δώνπ. Ώπό πνληηθνύο ή πνπιηά θ.α. αξθεί ην ηξίρσκα ή ην δέξκα κεξηθώλ δώσλ. Γηα έληνκα, ζαιηγθάξηα θ.α. ηζρύεη ν εμήο θαλόλαο: Ώπό ην θάζε δών ζπιιέγνπκε 50 κε 60 άηνκα ηα νπνία απνηεθξώλνληαη ζηελ θαηάιιειε πεξίνδν ζε θαπζηήξεο μύινπ. Σν πξντόλ ηεο θαύζεο (καδί θαη ησλ μύισλ) ηξίβεηαη επί κία ώξα ζην γνπδί γηα λα "δπλακνπνηεζεί". Καηόπηλ παίξλνπκε έλα (1) γξακκάξην ηνπ δπλακνπνηεκέλνπ κίγκαηνο ζηάρηεο, ην βάδνπκε ζε έλα κπνπθάιη κε ελλέα (9) γξακκάξηα λεξνύ θαη ην θνπλάκε γηα ηξία ιεπηά ηεο ώξαο. Παίξλνπκε έηζη κηα δεθάδα ζηελ πξώηε. Πξνζζέηνπκε ζ'απηό ελελήληα (90) γξακκάξηα λεξνύ θαη ην θνπλάκε πάιη γηα ηξία ιεπηά. Σώξα έρνπκε κηα δεθάδα ζην ηεηξάγσλν. Ώλ ζπλερίζνπκε ηελ αύμεζε κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη θζάζνπκε ζηε δύλακε νθηώ, ζα θζάζνπκε ζηελ πνζόηεηα ησλ lit. Ώπηό βέβαηα ζηελ πξάμε είλαη αδύλαην. Γηαπηό πξνρσξνύκε κέρξη ηε δύλακε ηέζζεξα θαη αξρίδνπκε εθ λένπ κε κηθξόηεξεο πνζόηεηεο. Με απηή ηε ηελ εθαξκνγή δηαθαίλεηαη κηα νξηζκέλε κείσζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ επηβιαβώλ θαηά ηε ρξήζε ηεο δύλακεο νθηώ θαη δε αλ ξαληίζνπκε ζπλερώο επί ηξία βξάδηα. Γηα κεξηθά δώα είρακε πιεξνθνξίεο γηα θαιά απνηειέζκαηα. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο καδηθήο παξνπζίαο επηβιαβώλ δώσλ ππήξμαλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο όηαλ ε θαύζε γηλόηαλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο παξνπζίαο ηνπο. Φύιινη εδάθνπο θαη λπρηνπεηαινύδεο π. ρ. ζπιιέγνληαη κε απόρε θαη θαίγνληαη ακέζσο επί ηόπνπ.

21 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 21 ΘΑΜΞΥΑΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 - Μεοό Φϋλλξ 2 Κ 11 Μεοό Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ 9 3 Γ 5 14 Μεοό / Φϋλλξ μέυοι 8, από 5-11& από Ηεομόςηςα 17 Ιαοπϊπ 4 Σ 10 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ -1, απϊ2-7 & απϊ13-16 Φϋλλξ, απϊ 17 Ιαοπϊπ 5 Σ 14 Ιαοπϊπ μέυοι 13, από 14 Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ Τάρη Ηύελλαπ St Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 6 Π Πίζα 7 Π 20 / Φχπ Ρίζα μέυοι 19, απϊ 20 Άμθξπ 8 Φχπ Άμθξπ 9 Κ 23 Φχπ / Μεοό Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 10 Γ 7 Μεοό Άμθξπ μέυοι 10, απϊ 11 Φύλλξ 11 Σ Μεοό Φϋλλξ 12 Σ Μεοό Φϋλλξ 13 Π 3 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 2, από 3 Ιαοπϊπ 14 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 15 2 Ιαοπϊπ μέυοι 1, από 2 Πίζα 16 Κ Πίζα 17 Γ / Φχπ Ρίζα μέυοι 18, απϊ 22 Άμθξπ 18 Σ 2 - Φχπ Άμθξπ απϊ 5 Οεοίξδξπ τϋςεσρηπ ΑΠΧΖ απϊ 5 19 Σ Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 18, απϊ 19 Φύλλξ 20 Π Μεοό Φϋλλξ μέυοι 1 21 Π 5 Μεοό / Ηεομόςηςα 22 2 Ηεομόςηςα από 14 Ιαοπϊπ 23 Κ 14 Ιαοπϊπ μέυοι 13, από 14 Πίζα 24 Γ Πίζα 25 Σ Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St Τάρη Σειρμξύ Δ Τάρη Ηύελλαπ St Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 26 Σ 19 / Φχπ Ρίζα μέυοι 18, απϊ 19 Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 27 Π Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 28 Π 3 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 2, απϊ 3 Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St Μεοό Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ Κ Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 11, από & από 23 Ιαοπϊπ 31 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Τάρη Σειρμξύ Δ Τάρη Ηύελλαπ St Τάρη Ηύελλαπ St Τάρη Ηύελλαπ St

22 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θαμξσάοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Θαμξσαοίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Ιοϊμξπ, ξ ξπξίξπ από ςα μέρα Δεκεμβοίξσ 2009 μέυοι ςα μέρα Λαοςίξσ 2010 μαπ υάοιρε μια ρσμευή παγχμιά, βοίρκεςαι ακόμη ρςη γήιμη σγοή Παοθέμξ. Από ςιπ 13 ςξσ μημόπ θα εμιρυσθεί από ςημ παοξσρία ςξσ Άοη ρςξμ Αιγόκεοχ. Κόγχ ςηπ παοξσρίαπ ςξσ Δία και ςξσ Οσοαμξύ ρςξσπ Θυθείπ αλλά και ςηπ παοξσρίαπ ςξσ Δομή και ςηπ Ατοξδίςηπ από ςιπ αουέπ ςξσ μήμα ρςξ Σκξοπιό, αμαμέμξμςαι βοξυξπςόρειπ και εμδευξμέμχπ πξλλέπ υιξμξπςόρειπ. Ο Άοηπ μέυοι ςα μέρα ςξσ μημόπ και ξ Δομήπ ρςξ δεύςεοξ μιρό ςξσ μήμα δέυξμςαι ςη θεομόςηςα ςξσ Τξνόςη και σπξρςηοίζξμςαι επίρηπ από ςξμ Πλξύςχμα. Ζ τχςειμόςηςα είμαι πξλύ μικοή. Αμ θα έυξσμε βοξυέπ ή υιόμια, θα εναοςηθεί από ςη ρυέρη επιοοξήπ ςχμ Πλαμηςώμ πξσ τέομξσμ φύυξπ ή θεομόςηςα. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ από 01/01 και ώοα 00 μέυοι 02/01 και ώοα και από 18/01 και ώοα μέυοι 29/01 και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από 02/01 και ώοα έχπ ςιπ 16/01 και ώοα και από 29/01 και ώοα έχπ 31/01 και ώοα Ζ πεοίξδξπ τσςέμαςξπ είμαι ςασςόυοξμα καςάλληλη για κλάδεμα ξπχοξτόοχμ δέμςοχμ, θάμμχμ και τσςξτοακςώμ. Για ςα καοπξτόοα τσςά ποέπει μα ποξςιμηθξύμ ξι ημέοεπ αμθώμ και καοπξύ. Απξςέτοχρη πςεοόμαςξπ ή δέομαςξπ θεομϊαιμχμ επιβλαβόμ Απξςετοώμξσμε από ςιπ 15/01.- και ώοα έχπ ςιπ 16/01.- και ώοα Συεςικά με ςξ γάλα: Ποέπει μα αματέοξσμε όςι ξι δσρμεμείπ ημέοεπ ςξσ Ζμεοξλξγίξσ πξσ ρσμβξλίζξμςαι με ςιπ διακεκξμμέμεπ γοαμμέπ (και ςη ρκίαρη ρςημ ελλημική μεςάτοαρη), ποέπει μα απξτεύγξμςαι ξπχρδήπξςε, ςόρξ για παοαγχγή βξσςύοξσ, όρξ και επίλεκςχμ ςσοιώμ. Τξ γάλα πξσ αομέγεςαι ρε θεομέπ μέοεπ καοπώμ έυει ςιπ σφηλόςεοεπ απξδόρειπ ρε βξύςσοξ, όπχπ και ασςό πξσ αομέγεςαι ρε ημέοεπ με ςάρη καςαιγίδαπ. Οι ημέοεπ πεοίγειξσ ςηπ Σελήμηπ ( ) είμαι ρυεδόμ πάμςα δσρμεμείπ για ςημ επενεογαρία ςξσ γάλακςξπ, ακόμη και ςξ γιαξύοςι δεμ πεςσυαίμει, γιασςό ποέπει μα βάλξσμε διπλή πξρόςηςα μαγιάπ. Τξ γάλα ποξςιμά ςιπ τχςειμέπ και θεομέπ ημέοεπ, εμώ ξι σγοέπ ημέοεπ τύλλχμ είμαι ακαςάλληλεπ.

23 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 23 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 1 Σ 21 ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΦΔΒΠΞΥΑΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ Ιαοπϊπ μέυοι 20 από 21 Πίζα 2 Σ Πίζα 3 Π 4 Πίζα Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 4 Π 4 / Φχπ Ρίζα μέυοι 3, απϊ 4 Άμθξπ 5 Φχπ Άμθξπ μέυοι 23 6 Κ 6 Φχπ / Μεοό Ρίζα απϊ 00-14, απϊ 15 Άμθξπ 7 Γ 1 Μεοό Άμθξπ μέυοι 4, απϊ 5 Φύλλξ 8 Σ Μεοό Φϋλλξ 9 Σ 11 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 10, από 11 Ιαοπϊπ 10 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 11 Π 10 Ιαοπϊπ μέυοι 9, από 10 Πίζα 12 Πίζα 13 Κ 10 Πίζα 14 Γ 5 10 / Φχπ Ρίζα μέυοι 4, απϊ 13 Άμθξπ Οεοίξδξπ τϋςεσρηπ ΑΠΧΖ απϊ Σ - Φχπ Άμθξπ 16 Σ 6 Φχπ / Μεοό 17 Π 16 Μεοό / Ηεομόςηςα Άμθξπ μέυοι 5, απϊ 6 Φύλλξ Φϋλλξ μέυοι 15, από 16 Ιαοπϊπ 18 Π 10 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ μέυοι από 23 Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 20 Κ Πίζα μέυοι Γ Πίζα από 6 22 Σ Πίζα 23 Σ 2 / Φχπ Ρίζα μέυοι 1, απϊ 2 Άμθξπ 24 Π 9 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 8, απϊ 9 Φύλλξ 25 Π 24 Μεοό Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 1 28 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Τάρη Σειρμξύ Δ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K

24 24 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Φεβοξσάοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Φεβοξσαοίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Ιοϊμξπ, ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςημ Παοθέμξ, ρσμευίζει ςιπ επιοοξέπ ςξσ από ςημ φσυοή πεοιξυή. Ο Δομήπ και ξ Άοηπ από ςξμ Αιγόκεοχ ςξμ σπξρςηοίζξσμ χπ ςξ ςέλξπ ςξσ δεύςεοξσ δεκαήμεοξσ. Σε ασςά ποξρςίθεμςαι ακόμη ςοία γήιμα ςοίγχμα, ςα ξπξία τέομξσμ φύυξπ. Δίμαι ζήςημα αμ η Ατοξδίςη από ςιπ 2 έχπ ςιπ 27 ςξσ μημόπ από ςξ θεομό αρςεοιρμό ςξσ Τξνόςη, σπξρςηοιζόμεμη και από ςξμ Πλξύςχμα, θα μπξοέρει ποάγμαςι μα μεςαδώρει θεομόςηςα. Ζ πιθαμϊςηςα μα επικοαςήρει ςξ φϋυξπ είμαι μεγαλϋςεοη. Τόςε ξ Δίαπ και ξ Ξσοαμϊπ από ςξσπ Θυθείπ μάλλξμ υιόμια παοά βοξυέπ θα ρςείλξσμ. Φχςειμόςηςα αμαμέμεςαι από ςημ παοξσρία ςξσ Δομή και ςξσ Άοη ρςξμ Υδοξυόξ, με ςημ σπξρςήοινη και ςξσ Οξρειδόμα, μόλιπ ρςξ ςοίςξ δεκαήμεοξ ςξσ μήμα. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από 14/02.- και ώοα έχπ 25/02.- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςημ 01/02 και ώοα έχπ ςιπ 13/02 και ώοα και από 26/02 και ώοα έχπ 28/02 και ώοα Ιξπή μξρυεσμάςχμ Θςιάπ για τοάκςεπ λιβαδιώμ και θαμμξτοάκςεπ από 04/02.- ώοα έχπ 06/02.- και ώοα 05.00, από 09/02.- ώοα έχπ και ώοα 09.00, από 27/02.- ώοα έχπ 28/02.- και ώοα Σςξ έδατξπ μπαίμξσμ ςξμ Λάοςιξ. Διεσθέςηρη ραλιγκαοιόμ: από 16/02.- και ώοα έχπ 17/02.- και ώοα Σςημ πεοίξδξ τσςέμαςξπ μπξοξύμε μα κλαδέφξσμε ςξ αμπέλι, ςα ξπχοξτόοα και ςξσπ θαμμξτοάκςεπ. Ιαςάλληλεπ γι ασςό είμαι ξι ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ. Απξτεύγξσμε ςιπ δσρμεμείπ ημέοεπ. Ιαςαπξλέμηρη: Λσκηςίαρη ςχμ τσςόμ: Οι μύκηςεπ ρςη τύρη έυξσμ ςημ απξρςξλή μα απξρσμθέςξσμ απξμεκοχμέμη ζχή. Ποξρβάλξσμ ςα καλλιεογξύμεμα τσςά, όςαμ υοηριμξπξιείςαι αμώοιμξ ξογαμικό λίπαρμα ή μχπή ζχική ύλη από οιμίρμαςα κεοάςχμ και κξκάλχμ, αλλά και όςαμ ξ θεοιρμόπ ςξσ ρπόοξσ έγιμε ρε δσρμεμείπ ρσγκσοίεπ. («Όςαμ η επιοοξή ςηπ Σελήμηπ πάμχ ρςη Γη είμαι πξλύ έμςξμη» Rudolf Steiner). Ηα μπξοξύρε καμείπ μα βοάρει έμα ςράι από πξλσκόμπι, μα οαμςίρει ςξ έδατξπ γύοχ από ςα τσςά και μα σπξυοεώρει ςξσπ μύκηςεπ μα καςέβξσμ ρςη γη, όπξσ και αμήκξσμ. Για ςη θεοαπεία ςχμ τσςώμ υοηριμξπξιξύμε ςράι ςρξσκμίδαπ για οάμςιρμα ςχμ τύλλχμ. Λ ασςό εμιρυύεςαι η ατξμξίχρη και η κίμηρη ςχμ σγοώμ, με απξςέλερμα μα εναταμίζξμςαι και ξι μύκηςεπ.

25 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 25 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛΔ ΠΑ ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 1 Σ 3 ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΛΑΠΤΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ Ιαοπϊπ μέυοι 2, από 3 Πίζα 2 Σ Πίζα 3 Π 10 / Φχπ Ρίζα μέυοι 9, απϊ10 Άμθξπ 4 Π 22 Φχπ Άμθξπ 5 13 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 12, απϊ Φύλλξ 6 Κ ΑΟΞΙΠΘΔΣ 9 Μεοό Άμθξπ απϊ 00-12, απϊ 13 Φύλλξ 7 Γ Ι ΔΔΥΤΔΠΑ Μεοό Φϋλλξ 8 Σ 17 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 16, από 17 Ιαοπϊπ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 9 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 10 Π Π Ιαοπϊπ μέυοι 16 Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Πίζα από 6 13 Κ / Φχπ Ρίζα μέυοι 10, απϊ Άμθξπ 14 Γ Φχπ 15 Σ 16 Φχπ / Μεοό από 21 Φϋλλξ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Σ Μεοό Φϋλλξ 17 Π 3 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 2, από 3 Ιαοπϊπ 18 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Ιαοπϊπ μέυοι 8 20 Κ Πίζα από 9 21 Γ Πίζα 22 Σ 11 / Φχπ Ρίζα μέυοι 10, απϊ 11 Άμθξπ 23 Σ 17 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 16, από 17 Φϋλλξ 24 Π Μεοό Φϋλλξ 25 Π 6 23 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 19 ΤΔΚΟΣ ρςιπ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 2 27 Κ* Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 28 Γ 9 Ιαοπόπ μέυοι 8, απϊ 9 Πίζα 29 Σ Πίζα Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 30 Σ 16 / Φχπ Πίζα μέυοι 15, από16 Άμθξπ 31 Π Φχπ Άμθξπ Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /03 ΐεξηθνθηά, Ρνδαθηληά, Αακαζθεληά, Μαύξε Αακαζθεληά, Κνξνκειηά, Κπδσληά 28/03 Καζηαληά, Μειηά, θεληάκη, Καξπδηά *ΗΔΠΘΜΖ ΩΠΑ. Τα οξλϊγια 1 όοα μποξρςά ςξ βοάδσ ςξσ Σαββάςξσ (Ζ θεοιμή όοα δεμ σπξλξγίζεςαι ρςιπ αμαγοατϊμεμεπ ςιμέπ ρςξ ημεοξλϊγιξ)

26 26 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Λάοςιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Λαοςίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ μέυοι ςιπ 4, ξ Άοηπ μέυοι ςιπ 20 και η Ατοξδίςη από ςιπ αρκξύμ επιοοξή από ςη τχςειμή πεοιξυή ςξσ Υδοξυόξσ. Δπειδή όμχπ ξ Ιοϊμξπ με ςημ αμάδοξμη πξοεία ςξσ ρςημ Παοθέμξ ρσμευίζει μα ρςέλμει φύυξπ, καθώπ σπξρςηοίζεςαι και από ςημ Ατοξδίςη ρςξμ Αιγόκεοχ, η πιθαμϊςηςα μα έυξσμε παοαπέοα κοϋξ καιοϊ, παοαμέμει. Ο Δίαπ ρςξσπ Θυθείπ, εμιρυσμέμξπ από ςιπ από ςξμ Δομή, και από ςιπ από ςξμ Άοη, σπξρςηοίζει ςξ σγοό ρςξιυείξ. Ηα δξύμε πξιξπ θα σπεοιρυύρει, ξι τχςειμέπ δσμάμειπ πξσ τέομξσμ όμξοτεπ κούεπ ημέοεπ ή ξι σγοέπ δσμάμειπ με ςιπ βοξυξπςώρειπ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από 15/03.- και ώοα έχπ 25/03- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/03 και ώοα έχπ ςιπ 12/03 και ώοα και α[ π 26/03 και ώοα έχπ 31/03 και ώοα Ιξπή μξρυεσμάςχμ: Ζ πεοίξδξπ από 03/03.- και ώοα έχπ 05/03.- και ώοα είμαι καςάλληλη για ςημ κξπή μξρυεσμάςχμ από κλήμαςα και ξπχοξτϊοα, ςα ξπξία ποξξοίζξμςαι για μπϊλιαρμα, ή και για μϊρυεσμα. Τα ςελεσςαία ποέπει μα ςξπξθεςηθξύμ ρςημ επόμεμη πεοίξδξ τσςέμαςξπ. Ιξπή καςαβξλάδχμ: για τοάκςεπ λιβαδιόμ και τσςξτοάκςεπ ρςιπ 03/03.- και ώοα έχπ 05/03.- και ώοα και από 08/03 και ώοα έχπ 10/03 και ώοα και από 26/03 και ώοα έχπ 28/03 και ώοα Οι καςαβξλάδεπ πξσ κόπηκαμ ήδη ςξ Φεβοξσάοιξ, για παοαγχγή ποϊπξληπ ςξπξθεςξύμςαι ρςξ υώμα ρςιπ 13/03.- από ώοα έχπ 24.00, και για παοαγχγή μέκςαοξπ ρςιπ 17/03.- και ώοα έχπ 19/03.- και ώοα Ζ καςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: γίμεςαι από 15/03.- και ώοα έχπ 17/03.- και ώοα

27 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛΔ ΠΑ ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩ Μ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ 27 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ ΑΟΠΘΚΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Π 19 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι18, από 19-24Φϋλλξ 2 11 Μεοό Άμθξπ από 1-14, από 15 Φϋλλξ 3 Κ 16 Μεοό Φϋλλξ 4 Γ 23 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 22, από 23 Ιαοπϊπ 5 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 6 Σ 23 Ιαοπϊπ μέυοι 22, από 23 Πίζα 7 Π Πίζα 8 Π Πίζα / Φχπ Πίζα μέυοι 10 & από 17-20, από 21 Άμθξπ 10 Κ Φχπ Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 1 11 Γ Φχπ Άμθξπ μέυοι Σ 00 Μεοό Φϋλλξ από Σ 12 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 14 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 15 Π 21 Ηεομόςηςα/ Ιαοπϊπ μέυοι 20, από 21 Πίζα 16 Πίζα μέυοι Κ 8 Πίζα από Γ 22 4 / Φχπ 19 Σ Φχπ Άμθξπ από Σ 3 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 2, από 3 Φϋλλξ 21 Π 15 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 23 ΤΔΚΟΣ ρςιπ Π 8 3 Μεοό / Ηεομόςηςα 23 Ηεομόςηςα 24 Κ 16 ΟΑΣΧΑ ΟΑΣΧΑ ΙΑΗΞΚΘΙΩΜ Ιαοπϊπ από 1-15, από 16 Πίζα 25 Γ Πίζα 26 Σ 22 / Φχπ Πίζα μέυοι 21, από 22 Άμθξπ 27 Σ Φχπ Άμθξπ μέυοι17, από 18 Ιαοπϊπ 28 Π Φχπ Ιαοπϊπ μέυοι 5, από 6-24 Άμθξπ 29 Π 1 20 Φχπ / Μεοό Φϋλλξ από 1-9, από Άμθξπ, από 23 Φϋλλξ 30 Μεοό Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /04 Μειηά, Κέδξνο, Πεύθν, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Φνπληνπθηά, Έιαην, Ααζόπεπθν, Αακαζθεληά 18/04 ΐειαληδηά, Ίηακνο, Ώγξηνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Αακαζθεληά, Γαύξνο, Ομηά.

28 28 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Αποίλιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Αποιλίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 13 ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ, ξ Άοηπ, ξ Δίαπ και ξ Ξσοαμϊπ βοίρκξμςαι ξλόκληοξ ςξ μήμα ρςημ πεοιξυή ςχμ Θυθύχμ. Ζ Ατοξδίςη από ςξμ Υδοξυόξ ποξρπαθεί μα μεςαβιβάρει ςξ αγαπημέμξ ςηπ ρςξιυείξ, ςη τχςειμόςηςα, μέυοι ςα μέρα ςξσ μήμα, αλλά μεςά πεομά ρςημ πεοιξυή ςχμ Θυθύχμ. Δίμαι μεγάλη η πιθαμϊςηςα, ασςϊπ ξ μήμαπ μα τέοει μεγάλεπ βοξυέπ. Δπειδή ξ Ολξϋςχμαπ ρςξμ Τξνόςη είμαι ξ μόμξπ πλαμήςηπ πξσ βοίρκεςαι μποξρςά ρε θεομό αρςεοιρμό, δεμ αμαμέμεςαι ρυεδόμ καθόλξσ θεομόςηςα. Ίρχπ ςξ θεομό ςοίγχμξ ρςιπ 28/04.- τέοει κάςι ελάυιρςξ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ από από 10/04.- και ώοα έχπ 21/04- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/04 και ώοα έχπ ςιπ 08/04 και ώοα και από 21/04 και ώοα έχπ 30/04 και ώοα Δογαρίεπ μπξλιάρμαςξπ: για ξπχοξτϊοα από ςιπ 24/04.- και ώοα έχπ ώοα Για αμθξτϊοα δέμςοα, από ςιπ 19/04.- και ώοα έχπ 20/04.- και ώοα και από 26/04 και ώοα έχπ 28/04 και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Μσυςξπεςαλξϋδχμ: από ςιπ 29/04.- και ώοα έχπ ςιπ 30/04.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Σαλιγκαοιόμ: από ςιπ 12/04.- και ώοα έχπ ςιπ 13/04.- και ώοα

29 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ 29 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ ΛΑΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Κ Μεοό Φϋλλξ 2 Γ 5 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 4, από 5 Ιαοπϊπ 3 Σ 8 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 4 Σ 5 Ιαοπϊπ μέυοι 4, από 5 Πίζα 5 Π Πίζα 6 Π 5 16 Πίζα μέυοι 12 & από / Φχπ Πίζα μέυοι 1, από 2 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 5 8 Κ Φχπ Άμθξπ 9 Γ 6 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6 Φϋλλξ 10 Σ 19 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 18, από 19 Ιαοπϊπ 11 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 12 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 13 Π 6 Ιαοπϊπ, μέυοι 5, από 6 Πίζα 14 Πίζα μέυοι Κ Γ 9 / Φχπ Πίζα από 1-8, από 9 Άμθξπ 17 Σ Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 13, από 14 Φϋλλξ 18 Σ Μεοό Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ Π Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 7, & από 13-17, από 18 Ιαοπϊπ 20 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 21 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ μέυοι Κ 00 Πίζα από Γ Πίζα 24 Σ 6 / Φχπ Πίζα μέυοι5, από 6 Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 25 Σ Φχπ Άμθξπ 26 Π 8 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 7, από 8 Φϋλλξ 27 Π 11 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 1, από 2-14 Άμθξπ, από 15 Φϋλλξ 28 Μεοό Φϋλλξ 29 Κ 13 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 12, από 13 Ιαοπϊπ 30 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 31 Σ 12 Ιαοπϊπ μέυοι 11, από 12 Πίζα Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 01/05 Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2011 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Σνύγηα, Θακλόθεδξν, Κνξνκειηά, Αακαζθεληά, Γαύξνο

30 30 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Λάιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Λαΐξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Σςξ ποώςξ δεκαήμεοξ ςξσ μήμα η καςάρςαρη παοαμέμει χπ είυε ςξμ Αποίλη. Ο Δομήπ, η Ατοξδίςη, ξ Άοηπ, ξ Δίαπ και ξ Ξσοαμϊπ μέμξσμ ακόμη ρςξσπ σγοξύπ Θυθείπ. Αλλά, ρςα μέρα ςξσ μήμα επιςέλξσπ- ξ Δομήπ έουεςαι ρςξ αγαπημέμξ ςξσ ρςξιυείξ, ρςξ θεομό αρςεοιρμό ςξσ Ιοιξύ. Ζ Ατοξδίςη και ξ Άοηπ ςξμ ακξλξσθξύμ και ρςξ ςέλξπ ςξσ μήμα έουεςαι εκεί και ξ Δίαπ. Ξι ποξωπξθέρειπ για θεομέπ ημέοεπ απϊ ςα μέρα Λαΐξσ είμαι δεδξμέμεπ, καθώπ επίρηπ ςοία θεομά ςοίγχμα ρςιπ 20. και θα ρσμβάλλξσμ ρε ασςό. Από ςιπ 15/05 και από ώοα αουίζει μα αμεβαίμει η θεομξκοαρία ςξσ εδάτξσπ. Σπξοά παςάςαπ για παοαγχγή ρπόοξσ 2012 από ώοα 05 έχπ και ώοα 04. Δμαλλακςικέπ ημέοεπ, από ώοα 19 έχπ και ώοα 05. Σπξοά παςάςαπ για υοήρη, μεςά ςιπ Βγάζξσμε ςα Βιξ δσμαμικά ρκεσάρμαςα απϊ ςξ έδατξπ απϊ ςιπ 22/05 και μεςά Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από ςιπ 07/05 και ώοα έχπ ςιπ 18/05 και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/05 και ώοα μέυοι ςιπ 06/05 και ώοα και από 19/05 και ώοα 13 έχπ ςιπ 31/05 και ώοα Δογαρίεπ μπξλιάρμαςξπ: για ξπχοξτϊοα από ςιπ 19/05.- και ώοα έχπ ςιπ 21/05 και ώοα Οι ημέοεπ 20 και 21/05 είμαι ιδιαίςεοα εσμξψκέπ. Για αμθξτϊοα δέμςοα, από ςιπ 24/05.- και ώοα έχπ 26/05.- και ώοα Απξτεύγξσμε ςιπ δσρμεμείπ ημέοεπ. Ιαςαπξλέμηρη: Σκϊοξσ και Ιηοϊρκξοξσ: Από ςιπ 02/05 και ώοα έχπ ςιπ 04/05 και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Μσυςξπεςαλξϋδχμ από 01/05.- και ώοα έχπ 02/05.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Γοϋλχμ από 17/05.- και ώοα έχπ 19/05.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Σςαβλϊμσγαπ ρε ημέοεπ αμθώμ Ιαςαπξλέμηρη: επιβλαβόμ εμςϊμχμ, ςξσ δξοστϊοξσ ςηπ παςάςαπ και ςηπ βαοοϊα από 31/05.- και ώοα έχπ 03/06- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Σαλιγκαοιόμ: από ςιπ 09/05.- και ώοα έχπ ςιπ 10/05.- και ώοα Σσγκξμιδή Σαμξϋ: Ηέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθόμ Αουή εογαριώμ για ςημ εκςοξτή βαριλιρρόμ ρςιπ μέλιρρεπ ρε ημέοεπ αμθώμ. Για ςημ παοαγχγή ςχμ βιξδσμαμικόμ τσςικόμ ρκεσαρμάςχμ, καςάληλη είμαι η ημέοα ρςιπ 01/05 από ςιπ η ώοα έχπ ςιπ και από ώοα έχπ Ιόβξσμε ςξ κξομό ςηπ ρημύδαπ και ςξμ γεμίζξσμε με αυίλλαια και ςξμ κοεμάμε.

31 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 31 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΘΞΥΜΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Σ 22 Πίζα μέυοι 20 2 Π Πίζα από Π 8 / Φχπ Πίζα από 1-7, από 8 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 11 4 Φχπ Άμθξπ 5 Κ 11 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 10, από 11 Φϋλλξ 6 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι 17 7 Σ 00 Ηεομόςηςα 8 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ, από 5 9 Π 12 Ιαοπϊπ μέυοι 11, από Πίζα 10 Π από 16 Πίζα Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 11 Πίζα μέυοι Κ 17 3 / Φχπ από 17 Άμθξπ 13 Γ 23 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 22, από 23 Φϋλλξ 14 Σ Μεοό Φϋλλξ 15 Σ Μεοό 16 Π 4 Μεοό / Ηεομόςηςα 17 Π Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 16 ΤΔΚΟΣ ρςιπ 6 Φϋλλξ από 1-3, από 4-24 Ιαοπϊπ Άμθξπ -Ιαοπϊπ από 00-9 & από 9-23 Πίζα από 00 Πίζα μέυοι 7, από 8-22 Άμθξπ- 19 Κ Ιαοπϊπ, από 23 Πίζα 20 Γ 14 - / Φχπ Πίζα μέυοι 13, από 14 Άμθξπ 21 Σ Φχπ Άμθξπ 22 Σ 16 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 18, από 19 Φϋλλξ 23 Π Μεοό Φϋλλξ μέυοι 19, από 20 Άμθξπ 24 Π 6 Μεοό Άμθξπ μέυοι 9, από 10 Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Σσγκξιμχμιακή κοίρη K Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 19, από 20 Ιαοπϊπ 26 Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ πξλϋ εσμξψκή 27 Γ 20 Ιαοπϊπ μέυοι 17, από 18 Άμθξπ 28 Σ Άμθξπ μέυοι 11, από 12 Πίζα 29 Σ 19 Πίζα Πίζα μέυοι 2 & από 13-15, από 30 Π 16 6 / Φχπ 16 Άμθξπ Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /06 ΐεξηθνθηά, Ρνδαθηληά 28/06 Μειηά, Κέδξνο, Έιαην, Βξπζξειάηε, Μνπκνπηδειηά, Φνπληνπθηά

32 32 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θξϋμιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Θξσμίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Σςιπ αουέπ ςξσ μήμα ξ Δίαπ ρςξμ Ιοιό σπξρςηοίζεςαι ρςημ επιοοξή θεομόςηςαπ από ςημ Ατοξδίςη, ςξμ Άοη και ςξμ Ολξϋςχμα, ξ ξπξίξπ ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξμ Τξνόςη θα έυει μεγαλύςεοη δύμαμη από όςι ρσμήθχπ. Ο Δομήπ ποέπει μα εγκαςαλείφει ςξμ αγαπηςό αρςεοιρμό ςξσ Ιοιξύ και μα πεοάρει ρςξμ φσυοό Ταύοξ. Τξμ ακξλξσθξύμ ρςιπ η Ατοξδίςη και ρςιπ ξ Άοηπ. Ασςξί ξι κάςξυξι ςξσ Ταύοξσ, αλλά ιδίχπ ξ Ιοϊμξπ πξσ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία ρςημ Παοθέμξ, μπξοξϋμ μα μαπ δόρξσμ εναιοεςικά κοϋεπ μϋυςεπ. Απ ελπίρξσμε όςι ξι δσμάμειπ θεομόςηςαπ ασςόμ ςξ μήμα θα σπεοιρυύρξσμ ςχμ ρσγκεμςοχμέμχμ δσμάμεχμ ςξσ φύυξσπ. Λόμξ ξ Ξσοαμϊπ από ςξσπ Θυθείπ κοαςά ρςα υέοια ςξσ ςξ σγοό ρςξιυείξ. Δεμ σπάουει καμιά ελπίδα για ςξσπ εοαρςέπ ςηπ βοξυήπ. Σςιπ 19 ςξσ μημόπ μια ρσζσγία τέομει καλξύπ ξιχμξύπ για αμθότσςα και καοπξτόοα.. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από ςιπ 03/06.- και ώοα έχπ 15/06.- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/06.- και ώοα έχπ ώοα και από 16/06.- και ώοα 01.00, έχπ 29/06.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη βλαβεοόμ εμςϊμχμ, ςξσ δξοστϊοξσ ςηπ παςάςαπ και ςηπ βαοοϊα: Από ςιπ 01/06.- και ώοα έχπ ςιπ 03/06.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: Από ςιπ 05/06 και ώοα έχπ 06/06 και ώοα 23.00, με απξςέτοχρη. Ιαςαπξλέμηρη ακοίδχμ: Από ςιπ 30/06.- και ώοα έχπ Ιαςαπξλέμηρη ςηπ ρςασλϊμσγαπ: ρε ημέοεπ αμθώμ ςιπ ρσλλαμβάμξσμε με απόυη και ςιπ καίμε μέρα ρςξ ρςάβλξ ρςιπ 30/06.- από ώοα έχπ 20.00, Ιαςαπξλέμηρη μσομηγκιόμ ρςξ ρπίςι: Όςαμ η Σελήμη βοίρκεςαι ρςξ Κέξμςα, μαζεύξσμε μεοικά άςξμα και ςα καίμε μέρα ρςξ ρπίςι Σσγκξμιδή Σαμξϋ: Σςιπ 17/06.- από ώοα έχπ ςιπ Γεμικά θέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθόμ Δκςοξτή βαριλιρρόμ από ςιπ 17/06.- και ώοα έχπ και ρε άλλεπ ημέοεπ αμθώμ.

33 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 33 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ 1 Π 10 Φχπ ΘΞΥΚΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ Άμθξπ μέυοι 7 & από 13 Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι17, από 18 Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σάζε εηζκνύ Δ 3 Κ Μεοό Φϋλλξ Φϋλλξ μέυοι 5, από 6-10 Μεοό / 4 Γ 6 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ,από Άμθξπ, από 22 Φϋλλξ 5 Σ Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 2 6 Σ 18 7 Π 15 8 Π από 22 Άμθξπ 9 23 / Φχπ Άμθξπ Σάζε εηζκνύ Δ 10 Κ Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 11 Γ 6 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6 Φϋλλξ 12 Σ 18 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 24 ΤΔΚΟΣ ρςιπ Σ 12 4 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ από 7-11, από 12 Ιαοπϊπ 14 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ μέυοι Π από 12 Πίζα 17 Κ 23 / Φχπ Πίζα μέυοι 22, από 23 Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σάζε εηζκνύ Δ 18 Γ Φχπ Άμθξπ 19 Σ Φχπ Άμθξπ μέυοι Σ 00 Μεοό Φϋλλξ από 00 Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 21 Π 24 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 14, από 15 Άμθξπ 22 Π Μεοό Άμθξπ μέυοι 3, από 4 Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 23 4 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 3, από 4 Ιαοπϊπ 24 Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 25 Γ 4 Ιαοπϊπ μέυοι 3, από 4 Πίζα 26 Σ Πίζα 27 Σ 4 13 Πίζα μέυοι 10, από Φϋλλξ 28 Π 1 / Φχπ Άμθξπ από Π Φχπ Ιαοπϊπ,από 1-10 από 11 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι2, από 3 Φϋλλξ 31 Κ 14 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι13, από Ιαοπϊπ, από 22 Φϋλλξ Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /07 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Λάξηθα, Ήκεξε Κνξνκειηά 29/07 Κιήζξν, Καξαγάηζη Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K

34 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θξϋλιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Θξσλίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ από ςξμ Ιαοκίμξ μέυοι ςα μέρα ςξσ μημόπ και ξ Ξσοαμϊπ από ςξσπ Θυθείπ ρε αμάδοξμη πξοεία και χπ εκ ςξύςξσ ιρυσοόςεοα, θα μπξοξύραμ μα ποξκαλέρξσμ βοξυέπ. Σςιπ ξ Δομήπ πεομά ρςξμ αγαπημέμξ ςξσ Κέξμςα, ρςξμ ξπξίξ αιρθάμεςαι πξλύ ιρυσοόπ και μπξοεί μα μεςαδώρει θεομόςηςα. Δπίρηπ και η Ατοξδίςη τςάμει ρςιπ ρςξ αγαπηςό ςηπ τχςειμό ρςξιυείξ, ρςξσπ Διδύμξσπ, όπξσ παοαμέμει μέυοι ςιπ 25 ςξσ μημόπ. Ιαι ξι δύξ μπξοξύμ μα ρςηοιυςξύμ ρςξ Δία ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρςξ θεομό αρςεοιρμό ςξσ Ιοιξύ και ρςξμ Πξρειδώμα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία, άοα εμιρυσμέμξπ, ρςξ τχςειμό αρςεοιρμό ςξσ Υδοξυόξσ. Ο Ολξϋςχμαπ, όμςαπ ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξμ Τξνόςη, άοα εμιρυσμέμξπ, θα μπξοξύρε και ασςόπ μα ρσμβάλει ρςη θεομή-τχςειμή επιοοξή. Όμχπ, καθώπ ξ Δομήπ βοίρκεςαι ρςξμ φσυοό αρςεοιρμό ςξσ Ταύοξσ και ξ Ιοόμξπ ρςημ Παοθέμξ, είμαι δσμαςό μα διαφεύρξσμ ςιπ ποξρδξκίεπ μαπ για θεομόςηςα από ςα μέρα ςξσ μήμα και μεςά. Ζ ρσζσγία ρςιπ ποέπει μα ανιξπξιηθεί για αμθξτόοα τσςά και ασςή ρςιπ για αμθξτόοα και καοπξτόοα τσςά. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: από 01/07.- και ώοα έχπ 12/07.- και ώοα 14.00, και από 29/07 και ώοα έχπ 31/07 και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςημ 12/07.- και ώοα έχπ 27/07.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Λϋγαπ ςχμ ρςάβλχμ: Πιάμξσμε ρςαβλόμσγεπ με απόυη και ςιπ καίμε μέρα ρςξ ρςάβλξ ρε ημέοεπ αμθώμ. Ιαςαπξλέμηρη ακοίδχμ: Από ςιπ 28/07.- και ώοα έχπ ςιπ 30/07.- και ώοα Ιαςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: Από ςιπ 26/07.- μχοίπ ςξ ποχί οαμςίζξσμε ςα τύλλα ςχμ τσςώμ και ςξ έδατξπ με ρκεύαρμα πσοιςίξσ (υαλαζία). Από ςιπ 02/07.- και ώοα έχπ ςιπ 04/07.- και ώοα 05.00, ή ρςιπ 30/07 και ώοα έχπ ςιπ 31/07 και ώοα ςα απξςετοώμξσμε. Ιαςαπξλέμηρη μσομηγκιόμ ρςξ ρπίςι: Απξςετοώμξσμε ρςιπ 31/07.- και από ώοα έχπ ςιπ 24.00, ή ρε ημέοεπ αμθώμ. Όφιμη Σσγκξμιδή Σαμξϋ: Από ςιπ 03/07 έχπ ςιπ 19/07 και ώοα Γεμικά θέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθόμ Δσμξψκή πεοίξδξπ ϊφιμηπ εκςοξτήπ βαριλιρρόμ αουή εογαριώμ ρε ημέοεπ αμθώμ από ςιπ 03/07, έχπ ςιπ 19/07 και ώοα

35 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΑΥΓΞΥΣΤΞΣ 2011 ΦΥΤΕΙΑ 35 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Γ Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 8, από 9 Ιαοπϊπ 2 Σ 22 Ηεομόςηςα Καξπόο κέρξη 9 3 Σ 00 Άμθξπ από 10-15, από 16 Πίζα 4 Π Πίζα 5 Π Πίζα 6 5 / Φχπ Πίζα μέυοι 4, από 5 Άμθξπ, 7 Κ 12 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι11, από 12 Φϋλλξ 8 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι 2, από 3-22 Ιαοπϊπ από 23 Φϋλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ 21 9 Σ Μεοό / Φϋλλξ μέυοι 4, &από 11-17, από Ηεομόςηςα 18 Ιαοπϊπ 10 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 11 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ πξλϋ εσμξψκή 12 Π 2 Ιαοπϊπ μέυοι 1, από 2 Πίζα Πίζα 14 Κ 7 / Φχπ Πίζα μέυοι 4, από 10 Άμθξπ 15 Γ Φχπ Άμθξπ 16 Σ 8 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 7, από 8 Φϋλλξ 17 Σ Μεοό Φϋλλξ Φϋλλξ μέυοι 7, από 8-21 Άμθξπ 18 Π 18 Μεοό από 22 Φϋλλξ 19 Π 12 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 20 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 21 Κ 12 Ιαοπϊπ μέυοι 21 πξλϋ εσμξψκή, από 22 Πίζα 22 Γ Πίζα μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ πξλϋ εσμξψκή, 23 Σ Ιαοπϊπ μέυοι 6, από 7-15 & από 22 Πίζα 24 Σ 10 / Φχπ Πίζα μέυοι 9, από 10 Άμθξπ, Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Π Φχπ Άμθξπ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 26 Π 12 Φχπ / Μεοό Φύλλξ, Ιαοπόπ, Βξλβόπ, Ιαοπϊπ μέυοι 7, από 8-11 Άμθξπ από 12Φϋλλξ 27 Μεοό Φϋλλξ μέυοι Κ 00 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 00 πξλϋ εσμξψκή, 29 Γ 4 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 30 Σ 9 19 Ιαοπϊπ μέυοι 6 Άμθξπ 31 Σ Πίζα από 6 Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /08 Κιήζξν, Καξαγάηζη 11/08 ΐειαληδηά, Ίηακνο, Κεξαζηά, Καζηαληά, Πηθξνθαζηαληά 21/08 εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Εηηά, Λάξηθα

36 36 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Αϋγξσρςξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Ασγξϋρςξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 12 2 ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Σςξμ Δομή, πξσ παοαμέμει ξλόκληοξ ςξ μήμα ρςξ Κέξμςα, τςάμει ρςιπ η Ατοξδίςη. Οι δσξ ςξσπ σπξρςηοίζξμςαι από ςξ Δία πξσ είμαι ρςξμ Ιοιό και από ςξμ Ολξϋςχμα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία ρςξμ Τξνόςη. Έυξσμε ςιπ καλϋςεοεπ ποξωπξθέρειπ για θεομϊςηςα. Ο Άοηπ, παοά ςξ όςι ποξςιμά ςξ σγοό ρςξιυείξ, εμεογεί από ςιπ 2 ςξσ μημόπ από ςξσπ τχςειμξύπ Διδύμξσπ και σπξρςηοίζεςαι από ςξμ Οξρειδόμα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξμ Υδοξυόξ. Ηεομόςηςα και τχπ βοίρκξσμ εδώ ςξσπ καλύςεοξσπ όοξσπ αμάπςσνηπ. Ζ Ατοξδίςη από ςξμ Ιαοκίμξ, σπξρςηοιζόμεμη από ςξμ Ξσοαμϊ πξσ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξσπ Θυθείπ, θα μπξοξύρε μα τέοει βοξυέπ ρςξ ποώςξ μιρό ςξσ μήμα. Πεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από 01/08.- και ώοα 00.00, έχπ 08/08.- και ώοα και από 24/08 και ώοα 14.00, έχπ 31/08 και ώοα Πεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: από 09/08.- και ώοα έχπ 23/08.- και ώοα Για μια ποόιμη ρσλλξγή τοξϋςχμ καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ αμθόμ και καοπόμ, εκςϊπ ςηπ πεοιϊδξσ τσςέμαςξπ. Τξ ριςάοι για ρπϊοξ ποέπει μα θεοιρςεί ρε ημέοεπ καοπξϋ. Θδιαίςεοα εσμξψκέπ είμαι ξι ημέοεπ απϊ 28/08.- και όοα έχπ όοα 24.00, καςϊπιμ έχπ και όοα 06. Αμέρχπ μεςά ςξ θεοιρμϊ ποέπει μα γίμει αμειφιρπξοά με λξϋπιμα, ταςρέλια, ριμάπι ή λιμάοι. Θδιαίςεοα εσμξψκέπ ημέοεπ καοπξϋ είμαι η απϊ όοα 03 έχπ 22, και η απϊ όοα 00 έχπ όοα 24. Ιαςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: Από ςιπ 07/08 και ώοα 12.00, έχπ 09/08 και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Λϋγαπ ςχμ ρςάβλχμ: Τιπ ρσλλέγξσμε με απόυη και ςιπ καίμε ρε ημέοεπ αμθώμ μέρα ρςξ ρςάβλξ. Ιαςαπξλέμηρη: Λσομηγκιόμ ρε κςίοια: Απξςετοώμξσμε από 28/08.- και ώοα έχπ 30/08.- και ώοα Για ςημ παοαγχγή ςχμ βιξδσμαμικόμ τσςικόμ ρκεσαρμάςχμ, καςάληλη είμαι η ημέοα ρςιπ 10/08.- και ώοα έχπ 11/08.- και ώοα Ιϊβξσμε κξομϊ βελαμιδιάπ, αταιοξϋμε ςξ νϋλξ ερχςεοικά, ςξ γεμίζξσμε με οιμίρμαςα τλξϋδαπ βελαμιδιάπ και ςξ θάβξσμε ρςη γη.

37 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 37 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΔΟΤΔΛΒΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Π Πίζα 2 Π 11 / Φχπ Πίζα μέυοι Φχπ / Μεοό.. 4 Κ Μεοό Φϋλλξ από 4 5 Γ 6 9 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 5, & από ΤΔΚΟΣ ρςιπ 3 6 Σ 00 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 00 Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 7 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 8 Π 7 Ιαοπϊπ μέυοι 22, από 23 Πίζα 9 Π Πίζα / Φχπ Πίζα μέυοι 12, από 13 Άμθξπ 11 Κ Φχπ Άμθξπ μέυοι 20, από 21 Ιαοπϊπ 12 Γ Φχπ / Μεοό Ιαοπϊπ μέυοι 13, από 14 Φϋλλξ 13 Σ Μεοό Φϋλλξ 14 Σ Μεοό Φϋλλξ μέυοι14, από15 Ιαοπϊπ 15 Π 19 8 Μεοό / Ιαοπϊπ μέυοι 6, από 7-11 Άμθξπ Ηεομόςηςα από Φϋλλξ, από 19Ιαοπϊπ 16 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Ιαοπϊπ μέυοι 18, από 19 Πίζα 18 Κ Πίζα 19 Γ Πίζα μέυοι Σ 18 / Φχπ Πίζα από 1-17, από 18 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Σ Φχπ Άμθξπ 22 Π 22 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 21, από 22 Φϋλλξ 23 Π Μεοό Φϋλλξ πξλϋ εσμξψκή Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 9, από 10 Ιαοπϊπ 25 Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 26 Γ 19 Ιαοπϊπ μέυοι 18, από 19 Πίζα 27 Σ 13 Πίζα μέυοι Σ 2.. από 14 Πίζα 29 Π 20 / Φχπ Πίζα μέυοι 19, από 20 Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 30 Π Φχπ Άμθξπ μέυοι 24 Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /09 Κιήζξν, Καξαγάηζη 26/09 Μειηά, νξβηά, Κέδξνο, Έιαην, Βξπζξειάηε, Φνπληνπθηά

38 38 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Σεπςέμβοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Σεπςεμβοίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ μέμει ακόμη ςοειπ εβδξμάδεπ ρε έμαμ από ςξσπ αγαπημέμξσπ ςξσ αρςεοιρμξύπ, ςξ Κέξμςα, και η Ατοξδίςη μόμξ ξκςώ ημέοεπ. Ο Δίαπ ρςξμ Ιοιό και ξ Ολξϋςχμαπ ρςξμ Τξνόςη, δηλαδή μποξρςά ρε αρςεοιρμξύπ θεομόςηςαπ, απξκςξύμ μεγαλύςεοη ιρυύ όςαμ βοίρκξμςαι ρε αμάδοξμη πξοεία. Τξσλάυιρςξμ ξι ποόςεπ ςοειπ εβδξμάδεπ θα μπξοξϋραμ μα μαπ υαοίρξσμ καλέπ θεομξκοαρίεπ. Ο Άοηπ, από ςιπ 13 ςξσ μημόπ ρςξσπ Διδύμξσπ και ξ Οξρειδόμαπ ρε αμάδοξμη πξοεία ρςξμ Υδοξυόξ, ειράγξσμ ςξ ρςξιυείξ ςξσ τχςόπ. Σςιπ 9 ςξσ μημόπ η Ατοξδίςη πεομά ρςημ φσυοή Παοθέμξ και ποξκαλεί ξμίυλεπ. Δκεί ςημ ακξλξσθεί ρςιπ 22 ςξσ μημόπ ξ Δομήπ και μπαίμει ρςξ πεδίξ δοάρηπ ςξσ Ιοϊμξσ, ξ ξπξίξπ κσοιαουεί ακόμη ρςη γήιμη-φσυοή επιοοξή. Ξι μϋυςεπ γίμξμςαι φσυοϊςεοεπ. Ο Ξσοαμϊπ ρε αμάδοξμη πξοεία ρςξσπ Θυθείπ και ξ Άοηπ από ςιπ 14 ςξσ μημόπ ρςξμ Ιαοκίμξ, θα τοξμςίρξσμ μάλλξμ για βοξυξπςόρειπ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από 01/09.- και ώοα έχπ 05/09.- και ώοα 03.00, και από ςιπ 20/09.- από ώοα έχπ 30/09 και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από 05/09.- και ώοα έχπ 19/09.- και ώοα Ποξρξυή ρςιπ δσρμεμείπ ημέοεπ. Σσλλξγή και ρσμςήοηρη τοξϋςχμ: Για ςη ρσγκξμιδή ςχμ τοξύςχμ καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ ρςιπ ξπξίεπ η Σελήμη κιμείςαι μποξρςά ρςξμ Ιοιό και ρςξμ Τξνόςη. Ζ ρσγκξμιδή οιζϊκαοπχμ ρε ημέοεπ οιζώμ έυει εναιοεςικά απξςελέρμαςα, όπχπ απέδειναμ πειοάμαςα απξθήκεσρηπ με κοεμμύδια, καοόςα, παμςζάοια και παςάςεπ. Σε ϊφιμεπ πεοιξυέπ, για ςη ρπξοά υειμεοιμόμ δημηςοιακόμ καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ από ώοα 00 έχπ 8.9.-και ώοα 22 (τσςοώμξσμ ελάυιρςα ζιζάμια), και από ώοα 15 έχπ και ώοα 06, ή ρε άλλεπ ημέοεπ καοπώμ. Ζ ρίκαλη μπξοεί κας εναίοερη μα ρπαοθεί και ρε ημέοεπ οιζόμ. Όμχπ ϊλεπ ξι τοξμςίδεπ ποέπει μα γίμξσμ ξπχρδήπξςε ρε ημέοεπ καοπξϋ. Ιαςαπξλέμηρη ραλιγκαοιόμ: Από ςιπ 22/09 και ώοα 22.00, έχπ 24/09 και ώοα Ιαςαπξλέμηρη: Λσομηγκιόμ ρε κςίοια: Απξςετοώμξσμε από ςιπ 28/09.- και ώοα έχπ 30/09.- και ώοα

39 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 39 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛΔ ΠΑ ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΞΙΤΩΒΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 1 Φχπ / Μεοό Φϋλλξ από 1 2 Κ Μεοό Φϋλλξ μέυοι 7 & από 13 ΤΔΚΟΣ ρςιπ 7 3 Γ 6 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 3, από 17 Ιαοπϊπ 4 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 5 Σ 13 Ιαοπϊπ μέυοι 12, από 13 Πίζα 6 Π Πίζα 7 Π 19 / Φχπ Πίζα μέυοι 18, από 19 Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 8 Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 9 Κ 20 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι19, από 20 Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 10 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι Σ Μεοό 12 Σ 4 13 Μεοό Άμθξπ από11-16,από17-24φϋλλξ Μεοό / 13 Π 1 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 1 14 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 15 2 Ιαοπϊπ μέυοι 1, από 2 Πίζα 16 Κ 22 Πίζα μέυοι19 17 Γ 4 Πίζα από Σ 1 / Φχπ Άμθξπ από 1 Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 4 19 Σ Φχπ Άμθξπ 20 Π 6 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6 Φϋλλξ 21 Π 20 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 19, από 20 Ιαοπϊπ 22 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 23 Κ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 24 Γ 6 Ιαοπϊπ μέυοι 5, από 6-17 Πίζα 25 Σ 26 Σ Π 7 / Φχπ Πίζα από 2-6, από 7 Άμθξπ 28 Π 11 5 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6-23 Ιαοπϊπ Μεοό 30 *Κ 15 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ από 5-13 & από 19 ΤΔΚΟΣ ρςιπ 13 Φϋλλξ μέυοι 14, από 15 Ιαοπϊπ 31 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ μέυοι 23 Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /10 Εηηά, Κνξνκειηά, Καζηαληά, εκύδα, Ώριαδηά, Φιακνπξηά, θεληάκη, Μειηά 17/10 Κιήζξν, Λάξηθα, Καξαγάηζη, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 29/10 Μειηά, νξβηά, Φνπληνπθηά, Καξπδηά, Μειηά, Κνξνκειηά, θεληάκη, Καζηαληά *ΧΔΘΛΔΠΘΜΖ ΩΠΑ. Τα οξλϊγια 1 όοα πίρχ ςξ βοάδσ ςξσ Σαββάςξσ. Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K

40 40 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Ξκςόβοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Ξκςχβοίξσ 2011 ΔΠΛΖΣ Merkur ΑΦΠΞΔΘΤΖ Venus ΑΠΖΣ Mars ΔΘΑΣ Jupiter ΙΠΞΜΞΣ Saturn ΞΥΠΑΜΞΣ Uranus ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Neptune ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ, η Ατοξδίςη και ξ Ιοϊμξπ βοίρκξμςαι ρςημ Παοθέμξ. Ασςό θα μπξοξύρε μα τέοει φύυξπ. Τασςόυοξμα, ξ Άοηπ κσοιαουεί ρςξμ αγαπημέμξ ςξσ αρςεοιρμό ςξσ σγοξύ ρςξιυείξσ, ςξμ Ιαοκίμξ, σπξρςηοιζόμεμξπ από ςξμ Ξσοαμϊ, ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε αμάδοξμη πξοεία ρςξσπ Θυθείπ. Ηα έυξσμε άοαγε ςα ποόςα υιϊμια; Σςξ ςοίςξ δεκαήμεοξ ςξσ μήμα ξ Δομήπ και η Ατοξδίςη τςάμξσμ ρςξ τχςειμό Εσγό. Έυξσμ χπ ρύμμαυξ ςξμ Οξρειδόμα, ξ ξπξίξπ καθώπ κιμείςαι αμάδοξμα ρςξμ Υδοξυόξ, εμιρυύει ςιπ τχςειμέπ δσμάμειπ. Ο Άοηπ τςάμει ςώοα ρςξ Κέξμςα και δοα όπχπ και ξ Δίαπ ρςημ αμάδοξμη πξοεία ςξσ ρςξμ Ιοιό, από ςημ πεοιξυή ςηπ θεομόςηςαπ. Έςρι θα μπξοξύραμε μα ελπίζξσμε όςι ςξ ςοίςξ δεκαήμεοξ θα μαπ υάοιζε μεοικέπ όμξοτεπ τθιμξπχοιάςικεπ ημέοεπ, καθώπ ρςιπ έυξσμε και έμα θεομό ςοίγχμξ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςιπ 01/10.- και ώοα έχπ 02/10.- και ώοα 07.00, και από 18/10.- και ώοα έχπ 29/10.- και ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςιπ 02/10 και ώοα έχπ ςιπ 16/10 και ώοα και από 30/10 και ώοα έχπ 31/10 και ώοα Σσλλξγή τοξϋςχμ για απξθήκεσρη: Ζ ρσγκξμιδή τοξύςχμ είμαι ποξςιμόςεοξ μα γίμει ρε ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ, ξι ξπξίεπ βοίρκξμςαι εκςόπ ςηπ πεοιόδξσ τσςέμαςξπ. Για ςα τοξύςα πξσ ποξξοίζξμςαι για απξθήκεσρη, καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ: 03/10.- από ώοα έχπ 05/10.- και ώοα /10.- από ώοα έχπ 09/10.- και ώοα /10.- από ώοα έχπ 15/10.- και ώοα Λεςά ςη ρσγκξμιδή ςχμ καλλιεογειόμ ϊλεπ ξι εκςάρειπ ποέπει μα ετξδιαρςξϋμ με κξμπϊρς, μα οαμςιρςξϋμ με ρκεϋαρμα ρβξσμιάπ και μα ξογχθξϋμ για ςξ υειμόμα. Για ςημ παοαγχγή ςχμ βιξδσμαμικόμ τσςικόμ ρκεσαρμάςχμ, Ιόβξσμε κλαδί από Κάοικα, ςξ γεμίζξσμε με υαμξμήλι και ςξ θάβξσμε ρςξ έδατξπ ρςιπ 17/10 από ώοα έχπ ςιπ Ιόβξσμε ρτεμςάμι, ςξ γεμίζξσμε με άμθη οαδικιξύ (ςαοανάκξ) και ςξ θάβξσμε ρςιπ 29/10.- από ώοα έχπ Δπίρηπ κόβξσμε ρημύδα, ςη γεμίζξσμε με αυίλλεια (μσοιότσλλξ) και ςη θάβξσμε.

41 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 41 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 1 Σ 20 ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΜΞΔΛΒΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ Ιαοπϊπ από Σ Πίζα από Π Φϋλλξ από 1-18, από19-24 Πίζα 4 Π 1 / Φχπ Άμθξπ από 1 5 Φχπ Άμθξπ 6 Κ 2 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 1, από 2 Φϋλλξ 7 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι1, από 2-17 Ιαοπϊπ, από 18 Φϋλλξ 8 Σ 15 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 4, από 5-18 Άμθξπ, από 19 Φϋλλξ 9 Σ 7 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 6, από 7 Ιαοπϊπ 10 Π 22 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 11 Π 8 Ιαοπϊπ μέυοι 7, από 8 Πίζα 12 Πίζα μέυοι Κ 9 2 Πίζα από 5 14 Γ 7 / Φχπ Πίζα μέυοι 6, από 7 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Σ Φχπ Άμθξπ 16 Σ 12 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 17 Π Μεοό Ιαοπϊπ μέυοι 2, από 3 Φϋλλξ 18 Π 3 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 2, από 3 Ιαοπϊπ 19 Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 20 Κ 15 Ιαοπϊπ μέυοι 14, από 15 Πίζα 21 Γ Πίζα 22 Σ Πίζα Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 23 Σ 18 / Φχπ Πίζα μέυοι 2, από 3-14 Ιαοπϊπ 24 Π 23 1 Φχπ / Μεοό Άμθξπ από 13-22, από 23 Φϋλλξ 25 Π 8 Μεοό Φϋλλξ μέυοι 5 & από ΤΔΚΟΣ από Μεοό Φϋλλξ από 5 μέυοι Κ 1 Μεοό / Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 1 πξλϋ εσμξψκή 28 Γ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ πξλϋ εσμξψκή 29 Σ 5 Ιαοπϊπ μέυοι 4, από 5-15 Πίζα 30 Σ. Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ /11 Κεξαζηά, Καζηαληά Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K

42 42 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Μξέμβοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Μξεμβοίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 24 ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ο Δομήπ παοαμέμει ξλόκληοξ ςξ μήμα, και η Ατοξδίςη έχπ ςιπ 23 ςξσ μημόπ ρςξ Σκξοπιό. Υπξρςηοίζξμςαι από ςξμ Ξσοαμϊ ρςξσπ Θυθείπ, ςξ Δία ρςξμ Ιοιό και ςξμ Άοη ρςξ Κέξμςα, εμώ ρςιπ 24 ςξσ μημόπ η Ατοξδίςη πεομά ρςξμ Τξνόςη όπξσ βοίρκεςαι και ξ Πλξύςχμαπ, και όλξι μαζί εσμξξύμ ςξ θεομό ρςξιυείξ. Ο Ιοϊμξπ κσοιαουεί ρςξ φσυοό ρςξιυείξ. Ασςξί ξι ρσμδσαρμξί εσμξξύμ πεοιρρόςεοξ ςιπ βοξυέπ παοά ςα υιόμια. Σςιπ αουέπ ςξσ μήμα ποξρςίθεμςαι ρε ασςξύπ δσξ σγοά ςοίγχμα. Ή μήπχπ ξ Μξέμβοιξπ θα ποξςιμξύρε ςξσπ θεομξύπ ρσμδσαρμξύπ τέομξμςαπ χοαίεπ ημέοεπ; Ζ ρσζσγία ρςιπ 7 ςξσ μημόπ και ςα διάτξοα θεομά ςοίγχμα θα μπξοξύραμ μα ρσμηγξοήρξσμ ρε ασςό. Φσςεύξσμε ςξσπ βξλβξύπ λξσλξσδιώμ ρςξ ποώςξ μιρό ςξσ μήμα. Οι βξλβξί λξσλξσδιώμ μπξοξύμ μα μπξσμ ρςξ έδατξπ πάμςα ρε ημέοεπ αμθόμ. Οι ημέοεπ αμθώμ από ςιπ 04/11.- και ώοα έχπ 06/11.- και ώοα 01.00, και από 14/11 και ώοα 07.00, έχπ 16/11 και ώοα 11.00, είμαι πξλϋ εσμξψκέπ για ςξ τϋςεμα λξσλξσδξβξλβόμ. Τξ αμςαπξδίδξσμ με καλή αμάπςσνη και ένξυα υοόμαςα αμθόμ. Οι σπόλξιπεπ ημέοεπ αμθώμ ποέπει μα θεχοξύμςαι χπ ετεδοικέπ μεμ, αλλά ξι βξλβξί πξσ θα τσςεσςξύμ δεμ θα έυξσμ ςημ αμαμεμόμεμη αμθξτξοία. Αμ δεμ έγιμε ήδη ςξμ Οκςώβοη, ςώοα ποέπει μα μαζεσςξύμ όλα ςα ξογαμικά σπξλείμμαςα για κξμπξρςξπξίηρη. Ζ επενεογαρία ςξσπ με ςα βιξδσμαμικά ρκεσάρμαςα κξμπόρς επιτέοει γοήγξοη μσκηςίαρη και καλή απξδόμηρη (ατξμξίχρη). Ζ υοηριμξπξίηρη επίρηπ ςξσ ρκεσάρμαςξπ ρβξσμιάπ εμιρυύει ςξ μεςαρυημαςιρμό (ξμξγεμξπξίηρη). Τώοα μπξοξύμ μα οαμςιρςξύμ με ρκεύαρμα κεοαςξκξποιάπ ρε πεοίξδξ τσςέμαςξπ ςα ξπχοξτόοα και δαρικά δεμδούλλια. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςιπ 14/11.- και ώοα έχπ 25/11.- και ώοα Οοξρξυή ρςιπ δσρμεμείπ μέοεπ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςιπ 02/11 και ώοα έχπ ςιπ 13/11 και ώοα και από 26/11 και ώοα έχπ 29/11 και ώοα Απξςέτοχρη πςεοόμαςξπ ή δέομαςξπ θεομϊαιμχμ επιβλαβόμ Απξςετοώμξσμε από ςιπ 12/01 και ώοα έχπ ςιπ Ο υοόμξπ ασςόπ δεμ ποέπει μα νεπεοαρςεί. Ζ κξπή κλαδιόμ για υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμϊ: Από 04/11.- και ώοα έχπ 06/11.- και ώοα 01.00, Από 08/11.- και ώοα έχπ ώοα 18.00, - Από 09/11.- και ώοα έχπ 11/11.- και ώοα Χοιρςξσγεμμιάςικα δέμςοα: πξσ ποέπει μα μεςατεοθξύμ μακοιά κόβξμςαι Σςιπ 04/11. από ώοα έχπ 06/11και ώοα Σςιπ 09/11. από ώοα έχπ 11/11 και ώοα Σςιπ 14/11. από ώοα έχπ 16/11και ώοα Σςιπ 24/11. από ώοα έχπ ώοα Σςιπ 27/11. από ώοα έχπ 29/11 και ώοα

43 Φϋλλξ, Ιαοπϊπ, Βξλβϊπ, Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 43 ΖΛΔ ΠΞΛ ΖΜΘΑ ΖΛ ΔΠ Α ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2011 ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 1 Π 9 / Φχπ Πίζα από 4-8, από 9 Άμθξπ 2 Π Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 3 9 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 8, από 9 Φϋλλξ 4 Κ Μεοό Φϋλλξ 5 Γ Μεοό Φϋλλξ μέυοι 8, από 9-16 Ιαοπϊπ, από 17 Άμθξπ 6 Σ 14 3 Μεοό / Άμθξπ μέυοι 6, από 7-13 Φϋλλξ, Ηεομόςηςα από 14 Ιαοπϊπ 7 Σ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 8 Π 14 Ιαοπϊπ μέυοι 13, από 14 Πίζα Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 9 Π Πίζα Πίζα μέυοι 5 & από Κ 13 / Φχπ Πίζα μέυοι 12, από 13 Άμθξπ Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από Γ Φχπ Άμθξπ 13 Σ 18 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 17, από 18 Φϋλλξ 14 Σ Μεοό Φϋλλξ 15 Π 8 Μεοό / Ηεομόςηςα Φϋλλξ μέυοι 7, από 8 Ιαοπϊπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 16 Π Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ Ιαοπϊπ μέυοι 21, από 22 Πίζα 18 Κ Πίζα 19 Γ Πίζα 20 Σ Πίζα 21 Σ 3 / Φχπ Πίζα μέυοι 2, από 3-15 Άμθξπ 22 Π 9 4 Φχπ / Μεοό 23 Π Μεοό Μεοό / Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ από 16-19, από 20 Φϋλλξ Φϋλλξ μέυοι 9 & από 16 ΤΔΚΟΣ από 9 Φϋλλξ μέυοι 11, από 12 Ιαοπϊπ 25 Κ ΦΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ηεομόςηςα Ιαοπϊπ 26 Γ 15 Ιαοπϊπ μέυοι 14, από 15 Πίζα 27 Σ Πίζα 28 Σ 18 / Φχπ Πίζα μέυοι 17, από 18 Άμθξπ 29 Π Φχπ Άμθξπ 30 Π 18 Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι17, από 18 Φϋλλξ 31 Μεοό Φϋλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K Ζ κξπή κλαδιόμ για υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμϊ: ρςιπ 07/12.- από ώοα έχπ 09/12.- και ώοα και ρςιπ 11/12.- από ώοα έχπ 12/12.- και ώοα Ιξπή Χοιρςξσγεμμιάςικχμ δέμςοχμ: για ςξ ρπίςι, -ρςιπ 11/12.- από ώοα έχπ 12/12.- και ώοα ρςιπ 16/12.- από ώοα έχπ 18/12.- και ώοα ρςιπ 21/12.- από ώοα έχπ 23/12.- και ώοα 08.00

44 44 ΔΠΛΖΣ Merkur Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Δεκέμβοιξ 2011: Σϋμξφη ρσμϊδχμ πλαμηςόμ & αρςεοιρμόμ ςξσ Δεκεμβοίξσ 2011 ΑΦΠΞΔΘΤΖ ΑΠΖΣ ΔΘΑΣ ΙΠΞΜΞΣ ΞΥΠΑΜΞΣ ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 19 ΟΚΞΥΤΩΜ Pluto ΔΜΒΕΧΒΕ: Ζ Ατοξδίςη και ξ Ολξϋςχμαπ ρςξμ Τξνόςη, ξ Δίαπ ρςξμ Ιοιό. Ασςό επιςοέπει μα ελπίζξσμε ρε καλέπ ημέοεπ, ςξσλάυιρςξμ για δύξ δεκαήμεοα. Σςιπ η Ατοξδίςη μεςαβαίμει ρςξμ Αιγόκεοχ και από εκεί σπξρςηοίζει ςξμ Ιοόμξ, ξ ξπξίξπ από ςημ Παοθέμξ αρκεί επιοοξή ρςξ υειμχμιάςικξ καιοό. Ο Δομήπ από ςξ Σκξοπιό και ξ Ξσοαμϊπ από ςξσπ Θυθείπ θα μπξοξύραμ μα τοξμςίρξσμ για βοξυξπςώρειπ. Αμ θα έυξσμε υιόμια ή βοξυέπ, θα εναοςηθεί από ςη ρυέρη δσμάμεχμ ςχμ Πλαμηςώμ από ςξσπ γήιμξσπ και από ςξσπ θεομξύπ αρςεοιρμξύπ. Τα θεομά ςοίγχμα ρςιπ 5. και ρςιπ θα παίνξσμ ςξ δικό ςξσπ οόλξ. Ζ κξπή κλαδιόμ για υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμϊ: ρςιπ 01/12.- από ώοα έχπ 03/12.- και ώοα ρςιπ 05/12.- από ώοα έχπ 06/12.- και ώοα ρςιπ 06/12.- από ώοα έχπ 08/12.- και ώοα Ιξπή Χοιρςξσγεμμιάςικχμ δέμςοχμ: για ςξ ρπίςι, -ρςιπ 21/12.- από ώοα έχπ ώοα ρςιπ 22/12.- από ώοα έχπ ώοα Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςημ 11/12 και ώοα έχπ ςιπ 23/12 και ώοα Ασςή η πεοίξδξπ ποξρτέοεςαι επίρηπ για κλάδεμα δέμςοχμ και θάμμχμ. Για ςα καοπξτόοα ποξςιμξύμε ςιπ ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ. Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μϊςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 01/12 και ώοα έχπ ςιπ 10/12 και ώοα και από 23/12 και ώοα έχπ 31/12 και ώοα ηοσς αναγνώζηες ηοσ «Ημερολογίοσ θσηέμαηος και ζποράς ηης Marias Thun» εστόμαζηε Καλά Υριζηούγεννα σγεία και δημιοσργική δύναμη για ηο νέο έηος 2012!!

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 2014 1 η έκδοση Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Το παρόν ζντυπο διανζμεται δωρεάν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτηςία τησ agrohelp.com και ζχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε

Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2 ΜΟΝΙΜΔ ΣΗΛΔ Κύξην άξζξν ει 1 SPORT TALK ει 5 Movie Night ει 7 BOOKWORM S CHOICE ει 7 ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα