Laboratory Analyses & Services

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Laboratory Analyses & Services"

Transcript

1 Laboratory Analyses & Services

2

3 Company Profile Εταιρικό Προφίλ About Us Pankemi Lab is a chemical laboratory located in Larnaca, Cyprus. We are ISO17025 accredited and we provide a large range of laboratory analyses. Our team is comprised of experienced scientists offering high quality services. Pankemi Lab is a member of Panchris Group a growing organization, with a primary focus on customer satisfaction. History Pankemi Lab was founded in 2001 in order to offer its parent organization, Panchris Group with quality inspection analytical services. It has since increased its range of analyses in various fields and has now become a respected, leading laboratory offering chemical, microbiological analytical and consultation services to companies in Cyprus and other countries. In 2007 the laboratory was accredited with ISO17025 and it continues to add new fields to its accreditation. In 2011 the laboratory moved into new premises to enable its aspiring growth and the high quality services. Accreditation Pankemi Lab is ISO 17025:2005 accredited with number L007 from the accreditation body of Cyprus, CYS. ISO is the standard used by testing and calibration laboratories and it is a measure of the competence and reliability of a laboratory. Accreditation in laboratory analytical services ensures that results are accurate, consistent, independent, and reliable with international validity. The laboratory is accredited in a wide range of chemical and microbiological analyses. Information about the accredited methods are on CYS website: Goals Customer Satisfaction Excellent communication and relationship with customers Maintaining a high level of services that are directly related to the quality Ποιοι Είμαστε Η εταιρία Pankemi Lab είναι ένα χημικό εργαστήριο με βάση τη Λάρνακα, Κύπρος. Είμαστε διαπιστευμένοι κατά ISO17025 και προσφέρουμε μεγάλο εύρος εργαστηριακών αναλύσεων. Η ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το εργαστήριο Pankemi Lab είναι μέλος του ομίλου Panchris Group, ένα αναπτυσσόμενο όμιλο με πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Ιστορικό Το Pankemi Lab ιδρύθηκε το 2001 για να προσφέρει υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου στον μητρικό όμιλο Panchris Group. Έκτοτε αύξησε το εύρος αναλύσεων σε διάφορους τομείς και πέτυχε να καθιερωθεί ως ένα αξιοσέβαστο, ηγετικό χημικό εργαστήριο, προσφέροντας χημικές, μικροβιολογικές αναλυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το 2011 το εργαστήριο μετακόμισε σε καινούργιες, σύγχρονες εγκαταστάσεις επιτρέποντας την συνεχή ανάπτυξη και διασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Διαπίστευση Το εργαστήριο Pankemi Lab είναι διαπιστευμένο κατά ISO17025, με αριθμό διαπίστευσης L007 από την αρμόδια αρχή Κύπρου, ΚΟΠΠ. Το ISO17025 είναι το πρότυπο που εφαρμόζεται για εργαστηριακές δοκιμές και διακριβώσεις και είναι ένδειξη της ικανότητας και αξιοπιστίας ενός εργαστηρίου. Η διαπίστευση αναλυτικών εργαστηρίων διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα είναι ακριβή, σταθερά, ανεξάρτητα, και αξιόπιστα με διεθνή εγκυρότητα. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σε ένα ευρύ πεδίο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. Πληροφορίες σχετικά με τις διαπιστευμένες μεθόδους υπάρχουν στη σελίδα του ΚΟΠΠ: Στόχοι Ικανοποίηση Πελάτη Άριστη επικοινωνία και σχέση με πελάτες Διατήρηση υψηλού επιπέδου προσφοράς υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ποιότητα

4 Services Υπηρεσίες Pankemi Lab offers chemical and microbiological analytical services for all fields and applications. Simply contact us to say what you are looking for and we will reply to your request with possible services and solutions. Το εργαστήριο Pankemi Lab προσφέρει χημικές και μικροβιολογικές αναλυτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς και εφαρμογές. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας για να μας αναφέρετε τι σας ενδιαφέρει και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο με πιθανές υπηρεσίες και λύσεις. CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ANALYSES Qualitative and quantitative determination Foods Nutritional Values, Pesticides, Residues, Vitamins & Minerals, Mycotoxins, Heavy metals, PCBs, GMO, Antibiotics, Others Feeds Nutritional Values, Pesticides, Residues, Vitamins & Minerals, Mycotoxins, Heavy metals, Homogeneity, PCBs, GMO, Pharmaceuticals, Others Environmental Water, Soil, Air, Waste, Others Acidity, Conductivity, Metals, Heavy metals, Humidity, Contaminants, Others Water Ground, surface, drinking, bathing, seepage, waste Residues, Pollutants, Organics, Dioxins, Hardness, Opacity, Acidity, Others Beverages Nutritional Values, Pesticides, Residues, Vitamins & Minerals, Mycotoxins, Heavy metals, PCBs, GMO, Antibiotics, Ethanol, Others Pharmaceuticals Veterinary pharmaceuticals Content, Purity, Residues, Others Soils Agricultural, Building, Others Acidity, Conductivity, Anions & Cations, Metals, Contaminants, Others Waste Residues, Pollutants, Organics, Metals, Nitrates & Nitrites, Ammonia, Minerals, Phenols, Total dissolved solids, Acidity, COD, BOD5, Others Microbiological Food, feed, water, beverages, environmental samples, faeces, cosmetics, others Cosmetic Products Chemical analyses Microbiological analyses Challenge test Stability test Consulting services according to: Regulation 1223/2009 ISO 22716:2007 standard for the Good Manufacturing Practices (GMP) Guidelines of the European Scientific Committee on Consumer Safety Others Other analyses. Please contact us Food Nutritional Labelling Implementation of the Regulation in force 1169/2011 Accreditation of chemical and microbiological parameters of the Cyprus Oganization Promotion of Quality, CYS. (www.cys.mcit.gov.cy)

5 ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Ποιοτικοί και ποσοτικοί προσδιορισμοί Τρόφιμα Διατροφικές Αξίες, Παρασιτοκτόνα, Κατάλοιπα, Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία, Μυκοτοξίνες, Βαρέα Μέταλλα, Αντιβιοτικά, Διοξίνες, Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα, Άλλα Ζωοτροφές Διατροφικές Αξίες, Παρασιτοκτόνα, Κατάλοιπα, Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία, Μυκοτοξίνες, Βαρέα Μέταλλα, Ομοιογένεια, Θερμίδες, Κτηνιατρικά Φάρμακα, Διοξίνες, Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα, Άλλα Περιβαλλοντικοί Νερό, Χώμα, Αέρας, Λύματα, Άλλα Οξύτητα, Αγωγιμότητα, Μέταλλα, Βαρέα Μέταλλα, Υγρασία, Ρυπαντικές και Μολυσματικές Ουσίες, Άλλα Νερά Υπόγεια, Επιφανειακά, Πόσιμα, Κολύμβησης, Διαρροών, Λυμάτων Κατάλοιπα, Ρυπαντικές και Μολυσματικές Ουσίες, Οργανικά, Διοξίνες, Σκληρότητα, Θολερότητα, Οξύτητα, Ανιόντα & Κατιόντα, Άλλα Ποτά Διατροφικές Αξίες, Παρασιτοκτόνα, Κατάλοιπα, Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία, Μυκοτοξίνες, Βαρέα Μέταλλα, Αντιβιοτικά, Διοξίνες, Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα, Αιθανόλη, Άλλα Φάρμακα Κτηνιατρικά Φάρμακα Περιεκτικότητα, Καθαρότητα, Κατάλοιπα, Άλλα Λύματα Κατάλοιπα, Ρυπαντικές και Μολυσματικές Ουσίες, Οργανικά, Μέταλλα, Νιτρικά & Νιτρώδη, Αμμωνία, Ιχνοστοιχεία, Φαινόλες, Οξύτητα, Συνολικά διαλυμένα στερεά, COD, BOD5, Άλλα Μικροβιολογικοί Τρόφιμα, ζωοτροφές, νερά, ποτά, περιβαλλοντικά δείγματα, κόπρανα, καλλυντικά, άλλα Καλλυντικά Προϊόντα Χημικές αναλύσεις Μικροβιολογικές αναλύσεις Challenge test Stability test Συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με: Ισχύουσα νομοθεσία 1223/2009 Πρότυπο ISO 22716:2007 για τις απαιτήσεις GMP για τη βιομηχανία καλλυντικών Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής Άλλα Άλλες αναλύσεις. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας Διατροφικές Σημάνσεις Τροφίμων Εφαρμογή του εν ισχύ Κανονισμού 1169/2011 Διαπίστευση χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ΚΟΠΠ. (www.cys.mcit.gov.cy) Χώματα Γεωργικά, Δόμησης, Άλλα Oξύτητα, Αγωγιμότητα, Ανιόντα & Κατιόντα, Μέταλλα, Ρυπαντικές και Μολυσματικές Ουσίες, Άλλα

6 Consulting Services Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Are based on the broad spectrum of personnel knowledge and many years of experience. Suitability of food, beverages, water, cosmetics, medicines, feed, environmental samples and other Correct sampling and sample management Organization and standardization of operations of the customers according to international standards such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, HACCP, GMP, etc. Ιmplementation of European Regulations: I. 2073/2005 (1441/2007) on microbiological criteria for foodstuffs II. 1881/2006 on maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (heavy metals, toxins, etc). III. Legislation 820/2003 on quality of water for human consumption IV. 2160/2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents V. And other Βασίζονται στο ευρύ φάσμα γνώσεων του προσωπικού και πολυετή εμπειρία Καταλληλότητα τροφίμων, ποτών, νερών, καλλυντικών, φαρμάκων, ζωοτροφών, περιβαλλοντικών δειγμάτων και άλλων Σωστή δειγματοληψία και διαχείριση δειγμάτων Οργάνωση και τυποποίηση εργασιών των πελατών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, HACCP, GMP κ.α. Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών I. 2073/2005 (1441/2007) περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα II. 1881/2006 σχετικά για επιμολυντές τροφίμων (βαρέα μέταλλα, τοξίνες, κα.) III. Νόμο ΚΔΠ 820/2003 περί ποιότητας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση IV. 2160/2003 για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων V. Και άλλων

7

8 Customer-focused Chemistry Πελατοκεντρική Χημεία Laboratory Analyses & Services Industrial Area Aradippou, 7100 P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus Tel: , Fax:

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΡΑΣ ALGOSYSTEMS S.A ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΡΔΕΩΝ 4, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ tmanaras@algosystems.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES Περιεχόμενα Contents Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director 2 10 + 1 λόγοι για να σπουδάσετε στο KES College 3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ SCHOOL OF HEALTH STUDIES Ιατρικοί Επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #46 / Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 462 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (1) Ποιότητα (quality) καθορίζει το μέγεθος ικανοποίησης των προθέσεων / σκοπών του χρήστη ενός

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #17 / Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2013 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -NTUA 2. Τοµέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ 3. ACUTECH Ε.Π.Ε. 4. Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος 5. ENVIROCOUSTICS ABEE Non Destructive Testing

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε σήμερα κιόλας μέλος στο skywalker.gr, για να καταχωρήσεις το βιογραφικό σου ή να αναζητήσεις τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Γίνε σήμερα κιόλας μέλος στο skywalker.gr, για να καταχωρήσεις το βιογραφικό σου ή να αναζητήσεις τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Γίνε σήμερα κιόλας μέλος στο skywalker.gr, για να καταχωρήσεις το βιογραφικό σου ή να αναζητήσεις τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Οι υπηρεσίες προς τους υποψηφίους, ήταν, είναι και θα είναι πάντα ΔΩΡΕΑΝ!

Διαβάστε περισσότερα

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #49 / Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Προγραμματιστές σελ. 10 Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΙΕΘΝΗΣ Eπαγγελματική ΕΚΘΕΣΗ για το πράσινο Επιστημονικά θέματα: Πράσινες Στέγες σελ. 28 Καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων Μία πρόταση για τη θέσπιση ενός προτύπου τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 6 Μηχανογράφηση. σελ. 8 Call Center, Στελέχη ΙΤ, Στελέχη Πωλήσεων, σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων,

Περιεχόµενα. σελ. 6 Μηχανογράφηση. σελ. 8 Call Center, Στελέχη ΙΤ, Στελέχη Πωλήσεων, σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #20 / Τρίτη 02 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μάιος 2015 1 No 79 Mάιος 2015 Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μέσω του ιστότοπου EUR-Lex Xρήσιμο εγχειρίδιο για τον εντοπισμό επικείμενων κανονισμών και της εφαρμογής τους Ο ιστότοπος EUR-Lex είναι

Διαβάστε περισσότερα