Ε. Μούζλεσ Δνδοκπινολόγορ Γιδάκηυπ Ηαηπικήρ ΑΠΘ Γιεςθςνηήρ Πολςιαηπείος ΔΟΠΤΤ Ανάλητηρ Θεζζαλονίκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε. Μούζλεσ Δνδοκπινολόγορ Γιδάκηυπ Ηαηπικήρ ΑΠΘ Γιεςθςνηήρ Πολςιαηπείος ΔΟΠΤΤ Ανάλητηρ Θεζζαλονίκη"

Transcript

1 Ε. Μούζλεσ Δνδοκπινολόγορ Γιδάκηυπ Ηαηπικήρ ΑΠΘ Γιεςθςνηήρ Πολςιαηπείος ΔΟΠΤΤ Ανάλητηρ Θεζζαλονίκη

2 Γιαβήηηρ: Κοινυνική Μάζηιγα

3 Ο Γιαβήηηρ είναι ένα ζημανηικό και αςξανόμενο παγκόζμιο ππόβλημα ςγείαρ Πεξίπνπ 246 εθαηνκκύξηα άηνκα ζε όιν ηνλ θόζκν έρνπλ δηαβήηε Μέρξη ην 2025, ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ κε δηαβήηε αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 380 εθαηνκκύξηα Σα άηνκα κε δηαβήηε δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν ζαλαηεθόξσλ επηπινθώλ θαη έρνπλ ρακειόηεξν πξνζδόθηκν επηβίσζεο. International Diabetes Federation,

4 Πξηλ ηελ Ιλζνπιίλε JL on 12/15/22 and 2 mos later Πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηεο ηλζνπιίλεο ην 1921, ηα Άηνκα κε Σύπνπ 1 Γηαβήηε πέζαηλαλ ζε κεξηθέο βδνκάδεο από ηελ εκθάληζή ηνπ 2004, John Walsh, P.A., C.D.E.

5 Καζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ Σύπνπ 1 Γηαβήηε SMBG MDI

6 Δμέιημε δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο [πκβάκαηα αλά 100 αλζξσπνέηε] Δμέιημε ηεο Γηαβεηηθήο Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε ρέζε κε ηελ HbA 1c, Μνξθή θαη Γηάξθεηα Θεξαπείαο* πκβαηηθή ζεξαπεία (730 αζζελείο) Μέζε HbA 1c = 11 % 10 % 9 % Δληαηηθή ζεξαπεία (711 αζζελείο) 8 % 7 % Μέζε HbA 1c = 9 % Με ηελ ίδηα HbA 1c ν ξπζκόο εμέιημεο ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζηελ νκάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο είλαη ρακειόηεξνο από απηόλ ησλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ ζπκβαηηθή ζεξαπεία. Απηό κάιινλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκώλ ηνπ ζαθράξνπ αίκαηνο θαηά εληαηηθή ζεξαπεία % 7 % 6 % (DCCT evaluation of ~ HbA 1c ) Γηάξθεηα παξαθνινύζεζεο θαηά ηε κειέηε (έηε) * DCCT Research Group; Diabetes (1995); 44:

7 Ζ ηέλεια πποζαπμογή "... Η πξόθιεζε ηνπ κέιινληνο ζα ήηαλ λα βξεζνύλ ζεξαπεπηηθνί κέζνδνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ όια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πνιύ θαινύ κεηαβνιηθνύ ειέγρνπ θαη ηαπηόρξνλα ηνπ κεηωκέλνπ θηλδύλνπ ηεο ππνγιπθαηκίαο." * DCCT Research Group; Diabetes (1997); 46:

8 Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) Γηεζλέο Ίδξπκα Έξεπλαο Νεαληθνύ Γηαβήηε (Οη ζηόρνη ηεο έξεπλαο) Νέεο κνξθέο ηλζνπιίλεο Απηνέιεγρνο (αλώδπλε δηαδηθαζία κέηξεζεο) Νέεο αληιίεο ηλζνπιίλεο Δκθπηεπόκελεο Αληιίεο- θιεηζηό ζύζηεκα Σερλεηό Πάγθξεαο Μεηακνζρεύζεηο παγθξεαηηθώλ λεζηδίσλ (ρσξίο αλνζνθαηαζηνιή) Βιαζηνθύηηαξα (αλαγέλλεζε β-θπηηάξσλ)

9 Ση είλαη ε Αληιία? Μία κηθξή ειεθηξνκεραληθή εμσηεξηθή ζπζθεπή, ηξνθνδνηνύκελε από κπαηαξίεο, ε νπνία κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ νξγαληζκό δηά κέζνπ ελόο ιεπηνύ θαζεηήξα, ππνδόξηα κηθξέο πνζόηεηεο (αλά 3 ιεπηά) ηλζνπιίλεο δηαθνξεηηθνύ ξπζκνύ αλά ώξα (βαζηθόο ξπζκόο) θαη επίζεο παξέρεη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ηλζνπιίλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ γεπκάησλ θαη γηα ηελ δηόξζσζε ησλ ςειώλ ηηκώλ γιπθόδεο (bolus).

10 Ιζηνξία ησλ Αληιηώλ

11 ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ B

12 Ο νέορ ηπόπορ ζηην θεπαπεία με ανηλία ινζοςλίνηρ. πποζθέπει πεπιζζόηεπερ λειηοςπγίερ ζηον μεηπηηή γλςκόζηρ. Ακθίδξνκε Δπηθνηλσλία κέζσ ηερλνινγίαο Bluetooth Εξ αποστάσεως χειρισμός της αντλίας ινσουλίνης Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ κεηά ηελ ρξήζε Bolus Αζύξκαην ύζηεκα Δπηθνηλσλίαο Έλα βήκα πην θνληά ζην Σερλεηό Πάγθξεαο

13 Paradigm X54 Απηόκαηε δηαθνπή παξνρήο ηλζνπιίλεο Αζθάιεηα εηδηθά ηελ λύρηα

14 Ολοκληπυμένο Σύζηημα Δλέγσος Αληιία Ιλζνπιίλεο Καζεηήξεο Αηζζεηήξεο Μεηξεηήο αθράξνπ MiniLink Πνκπόο Λνγηζκηθό CareLink Personal & PRO Έλα βήκα πην θνληά ζην Σερλεηό Πάγθξεαο

15 Αζύξκαην ύζηεκα Δπηθνηλσλίαο

16

17 Πώο δηνρεηεύεηαη ε ηλζνπιίλε ζην ζώκα?

18 Σί είδνπο θαζεηήξεο ππάξρνπλ?

19 Συντόμευση για το Color.lnk Νέα ηερλνινγία

20 Δνδείξειρ ηοποθέηηζηρ ανηλίαρ Απνηπρία ξύζκηζεο παξά ηελ ρξήζε εληαηηθνπνηεκέλνπ ζρήκαηνο πρλέο θαη ζνβαξέο ππνγιπθαηκίεο Φαηλόκελν ηεο απγήο Αλεπίγλωζηε ππνγιπθαηκία Κύεζε Αζηαζήο δηαβήηεο Αζηαζήο ηξόπνο δωήο, θπθιηθό ωξάξην νβαξέο επηπινθέο νπόηε ρξεηάδεηαη θαηά ην δπλαηόλ άξηζηε ξύζκηζε Γαζηξνπάξεζε 20

21 Απαπαίηηηα σαπακηηπιζηικά αηόμυν για επιηςσημένη σπήζη ανηλίαρ ινζοςλίνηρ Να έρνπλ θίλεηξν Ρεαιηζηηθνί ζηόρνη Ιθαλόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ Γ (ζπρλόο απηνέιεγρνο θαη ζωζηή αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε ηωλ απνηειεζκάηωλ) Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζκνύ ηωλ πδαηαλζξάθωλ Τπνζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα Ψπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα Ννεηηθή, θπζηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα νξζήο ρξήζεο ηεο αληιίαο

22 Πλεονεκηήμαηα ανηλίαρ ινζοςλίνηρ-1 Ληγόηεξε ζπζζώξεπζε ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκό Οη δόζεηο bolus κπνξνύλ λα δνζνύλ ζε κηθξέο πξνζαπμήζεηο Καιύηεξνο γιπθαηκηθόο έιεγρνο - 0,5% Μείωζε ηνπ θηλδύλνπ ππνγιπθαηκίαο Καιύηεξνο γιπθαηκηθόο έιεγρνο ηε λύρηα ηδηαίηεξα όηαλ ππάξρνπλ απμεκέλα επίπεδα γιπθόδεο ηηο πξωηλέο ώξεο Γπλαηόηεηα αιιαγήο βαζηθνύ ξπζκνύ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο εμαηνκηθεπκέλε ξύζκηζε

23 Πλεονεκηήμαηα ανηλίαρ ινζοςλίνηρ-2 Μεγαιύηεξε ειεπζεξία ωο πξνο ηα γεύκαηα θαη ηελ άζθεζε Δπθνιία ζηελ ρνξήγεζε επηπιένλ δόζεο Απνθεύγεηαη ν πόλνο ηωλ ελέζεωλ Βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα δωήο (επειημία ζηνλ ύπλν θαη ηελ θνηλωληθή δωή)

24 Πλεονεκηήμαηα ανηλίαρ ινζοςλίνηρ καηά ηην κύηζη -3 Μηκείηαη ηελ θπζηνινγία Μεηωκέλε δηαθύκαλζε γιπθόδεο Μεηώλεηαη ν αξηζκόο ηωλ ππνγιπθαηκηώλ Δμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο Βειηηωκέλε δηαρείξηζε ηεο πξωηλήο λαπηίαο Μεγαιύηεξε επειημία ζην θαζεκεξηλό πξόγξακκα ΓΛΤΚΑΙΜΙΚO ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΔΚΒΑΗ ΣΗ ΔΓΚΤΜΟYΝΗ Δ ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 1 (Γ1) Δ ΓΤΟ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ ΥΗΜΑΣΑ ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ, (ΑΝΣΛΙΔ ΤΝΔΥΟΤ ΤΠΟΓΟΡΙΑ ΔΓΥΤΗ ΙΝΟΤΛΙΝΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΥHΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΙΝΟΤΛΙΝΗ). 1 Μούζλεσ Ζαδάλλα, 2 Σώμαλη Μαπία, 3 Σαμπάνηρ Χπήζηορ, 3 Ζωγπάθος Ιωάννα Jornsay, DL. CSII Therapy During Pregnancy. Diabetes Spectrum 11:1998:

25 Πλεονεκηήμαηα ανηλίαρ ινζοςλίνηρ ζηα παιδιά-4 Πξόζθαηεο κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη ηα νθέιε από ηε ρξήζε ηεο αληιίαο ζε παηδηά θάηω ηωλ 12 εηώλ Απνηξνπή θαη κείωζε ηωλ λπρηεξηλώλ ππνγιπθαηκηώλ Γπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ παηδηνύ Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα κε ηελ απαξαίηεηε γνληθή θξνληίδα Buckingham, B; Kaufman, F; ADA 61 st Scientific Sessions, 2007

26 Μειονεκηήμαηα ανηλίαρ ινζοςλίνηρ Απμεκέλν θίλδπλν θεηνμέωζεο Πνιιέο κεηξήζεηο ζαθράξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (4-8/εκέξα) Ο αζζελήο πξέπεη λα ηελ θνξάεη ζπλερώο Σνπηθέο θιεγκνλέο (ζπάληεο όηαλ αιιάδεη ηαθηηθά ν θαζεηήξαο) Κίλδπλνο θξαγήο θαζεηήξα κεραληθέο βιάβεο Αύμεζε ζωκαηηθνύ βάξνπο κε ηελ βειηίωζε ηνπ γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ 26

27 Χπήζη ανηλιών ζηιρ Ζνυμένερ Πολιηείερ 350, , estimates* 16-20% of T1DM patients (US) ~ (worldwide) * Garg DTT Vol. 12, Supp 1, , , , , , ,000 50, DCCT published ~42% in the DCCT study used pumps 43,000 35,000 26,500 20,000 15,000 11,400 81,000 60, , , , , ,000

28 Χπήζη ανηλιών ζηην Δςπώπη Renard DTT Vol.12 Suppl. 1, 2010

29 Πληποθοπίερ για όλερ ηιρ ανηλίερ 1. Γόζε βαζηθήο ηλζνπιίλεο ρξνληθά δηαζηήκαηα (0-3, 3-6, 6-11 ) 2. Αλαινγία ηλζνπιίλεο πξνο CHO 3. Δπαηζζεζία ηλζνπιίλεο/δηνξζσηηθόο παξάγνληαο 4. ηόρνο επηπέδνπ γιπθόδεο αίκαηνο BG 5. Γηάξθεηα δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο 6. Δλεξγή ηλζνπιίλε (bolus on board)

30 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΗ ΑΝΣΛΙΑ 1. Δληαηηθόο Απηνέιεγρνο γιπθόδεο ζην αίκα 2. πζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηηκώλ 3. Οξίδνληαη ππεπζπλόηαηεο (Αζζελήο, Οκάδα Παξαθνινύζεζεο) 4. Καζνξίδεηαη ε αξρηθή «βαζηθή» θαη «Bolus» δόζε 5. Καζνξίδνληαη ηα γεύκαηα ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο ηλζνπιίλεο

31 Θεξαπεία κε αληιία Βαζηθόο Ρπζκόο 1.Πξν-ξπζκηζκέλνο 2.πλερήο παξνρή ηαρείαο δξάζεο ηλζνπιίλεο 3.Καηάιιειν γηα δηαθνξεηηθέο κεηαβνιηθέο αλάγθεο 6 BOLUS 1.Δθ άπαμ ρνξήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα γεπκάησλ 2.Καηάιιειεο δόζεηο ηλζνπιίλεο αλάινγα κε ηελ πξόζιεςε πδαηαλζξάθσλ 3.Γηνξζσηηθέο ρνξεγήζεηο ηλζνπιίλεο γηα πςειέο ηηκέο ζαθράξνπ Βαζηθόο Ρπζκόο Χορήγηση κατά τη διάρκεια γεύματος(bolus) Βαζηθόο Ρπζκόο :00 12 μ. 24:00.

32 Καζνξηζκόο βαζηθήο δόζεο θαη πξνγεπκαηηθώλ δόζεσλ Πξν-αληιίαο δόζε πλνιηθή δόζε αληιίαο (70-75% ηεο πξν-αληιίαο δόζεο) 50% Βαζηθή 50% Πξνγεπκαηηθέο

33 Δμαηνκίθεπζε Βαζηθνύ Ρπζκνύ 1. Γηαηξνύκε ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ ηνπ βαζηθνύ ξπζκνύ πνπ έρνπκε βξεη από ηα πξνεγνύκελα βήκαηα κε ηηο 24 ώξεο ηεο εκέξαο 2. Βάδνπκε ηηο ίδηεο κνλάδεο αλά ώξα 3. Κάλνπκε ηξεηο 8σξεο λεζηείεο, εμαηνκηθεύνληαο ην βαζηθό ξπζκό ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αηόκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αληιία 4. Φξνληίδνπκε θαηά ηελ έλαξμε ηεο λεζηείαο λα κελ ππάξρεη ελεξγή ηλζνπιίλε ζηνλ νξγαληζκό. (ηειεπηαίν γεύκα 4 ώξεο πξίλ ηελ έλαξμε ηεο λεζηείαο.) 5. Μεηξάκε ην ζάθραξν αλά ώξα θαη ειέγρνπκε γηα δηαθπκάλζεηο κεγαιύηεξεο από 30mg/dl. 6. Γηνξζώλνπκε όηαλ εληνπίζνπκε ηέηνηα δηαθύκαλζε, πεγαίλνληαο δύν ώξεο πίζσ από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βιέπνπκε αύμεζε ή κείσζε θαη απμνκεηώλνπκε θαηά 0,1 ηεο κνλάδνο γηα θάζε 30mg/dl ζαθράξνπ.

34 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Βαζηθνύ ξπζκνύ πλερόκελε ζηαζεξή ξνή ζην 24σξν. (θάζε ώξα ίδηεο κνλάδεο) Insulin delivery [I.U./h] Time of day [h] Μεηαβιεηή σξηαία παξνρή ηλζνπιίλεο ζύκθσλα κε ηνλ Dr. R. Renner's (κεηά από ηξεηο 8σξεο λεζηείεο) Insulin delivery [I.U./h] Time of day [h]

35 Βαζικόρ πςθμόρ σοπήγηζηρ Ηνζοςλίνηρ ανά ώπα

36 Αλαινγία ηλζνπιίλεο : πδαηαλζξάθσλ Κανόναρ-500 (ανάλογο ινζοςλίνηρ ηασείαρ δπάζηρ) 500 / ζπλνιηθέο κνλάδεο ηλζνπιίλεο (βαζηθό + bolus) = α γξ πδαηαλζξάθσλ πνπ «θαίγνληαη» από κία κνλάδα αλάινγνπ ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο. -Παξάδεηγκα κνλ. bolus + 25 κνλ. βαζηθό ξπζκό = 50 κνλ. ζύλνιν / 50 = 10 γξ πδαηαλζξάθσλ Γειαδή 1 κνλάδα αλάινγν ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο «θαίεη» 10γξ πδαηάλζξαθεο ή 1,5 κνλάδα αλάινγνπ ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο «θαίεη» 15γξ πδαηάλζξαθεο δει 1 ηζνδύλακν πδαηαλζξάθσλ. Αλαινγία ηλζνπιίλεο : πδαηαλζξάθσλ 1,5 κνλάδα ηλζνπιίλεο : 1 ηζνδύλακν πδαηαλζξάθσλ.

37 Αλαινγία ηλζνπιίλεο : πδαηαλζξάθσλ Καλόλαο- 450 (αλζξώπηλε δηαιπηή ηλζνπιίλε ηαρείαο δξάζεο) 450 / ζπλνιηθέο κνλάδεο ηλζνπιίλεο (βαζηθό + bolus) = α γξ πδαηαλζξάθσλ πνπ «θαίγνληαη» από κία κνλάδα αλζξώπηλεο δηαιπηήο ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο. -Παξάδεηγκα κνλ. bolus + 25 κνλ. βαζηθό ξπζκό = 50 κνλ. ζύλνιν / 50 = 9 γξ πδαηαλζξάθσλ Γειαδή -1 κνλάδα αλζξώπηλε δηαιπηή ηλζνπιίλε ηαρείαο δξάζεο «θαίεη» 9γξ πδαηάλζξαθεο ή -1,7 κνλάδεο αλζξώπηλεο δηαιπηήο ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο «θαίεη» 15γξ πδαηάλζξαθεο δει. 1 ηζνδύλακν πδαηαλζξάθσλ. Αναλογία ινζοςλίνηρ : ςδαηανθπάκων 1,7 μονάδερ ινζοςλίνηρ : 1 ιζοδύναμο ςδαηανθπάκων.

38

39 Σξεηο δηαθνξεηηθέο δόζεο Bolus. Γξήγνξε / Καλνληθή Παξαηεηακέλε Διθαζική

40 Insulin Insulin Insulin Πξλλαπλά ποόηρπα Bolus Κανονική ή Γπήγοπη Γηαθαζηθή ή ζπλδπαζηηθή Χοόμξπ Σεηξάγσλε ή Παξαηεηακέλε δόζε Χοόμξπ Χοόμξπ

41 Ηνζοςλίνη (1) Φρζιξλξγική / γξήγνξε δόζη εθόδξρ Θέινπκε λα θαιύςνπκε έλα γηανύξηη θαη 1 κήιν Φπζηνινγηθό bolus 2-4 Μονάδερ

42 Ηνζοςλίνη (2)Τεηοαγτμικό κύμα δόζηπ εθόδξρ Square bolus=παξαηεηακέλε δόζε Γόζε= 4 κνλάδεο Υξόλνο= 4 ώξεο Όηαμ θέλξρμε μα καλύσξρμε έμα παοαηεηαμέμξ δείπμξ πεοιλαμβάμει πξρ Π.ς. ζε Ιηαλικό, 3-5 πιάηα, ή Μενικάμικξ (με διάοκεια από 30 min μέςοι και 8 ώοεπ) Ή για μα καλύσξρμε θαγηηά με πξλύ ςαμηλό ΓΔ π.ς. κόκκιμεπ θακέπ Ή ηοξθέπ πξλύ ρσηλέπ ζε ποτηεΐμη

43 Iινζοςλίνη (3) Διθαζική δόζη εθόδξρ Dual bolus=ζπλδπαζηηθή δόζε Για μα καλύσξρμε έμα γεύμα με κοέαπ- άμρλξ, αλλά και παοξρζία λίπξρπ ηαςρθαγείξ Ή για μα καλύσξρμε έμα γεύμα ζε Ή (Fast food) Παθξλξγικέπ καηαζηάζειπ π.ς.γαζηοξπάοεζη Χπόνορ Γόζη 4 Μονάδερ: 2 μονάδερ απσικά, 2 κνλάδεο ζε 4 ώπερ

44 Γηνξζσηηθό bolus Καλόλαο-1800 (αλάινγν ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο) Insulin Sensitivity Factor- ISF ISF = 1800 / κνλάδεο αλαιόγνπ ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο -Παξάδεηγκα- -10 κνλ bolus +12 κνλ bolus+13 κνλ bolus + 15 κνλ βαζηθό ξπζκό= 50 κνλ ISF = 1800/50 = 36 mg/dl -1 κνλάδα αλαιόγνπ ηλζνπιίλεο κεηώλεη ηα επίπεδα ηεο γιπθόδεο θαηά 36 mg/dl

45 Γηνξζσηηθό bolus Καλόλαο-1500 (αλζξώπηλε δηαιπηή ηλζνπιίλε ηαρείαο δξάζεο) Insulin Sensitivity Factor- ISF ISF = 1500 / κνλάδεο αλζξώπηλεο δηαιπηήο ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο -Παξάδεηγκα κνλ bolus+12 κνλ bolus+13 κνλ bolus+ 15 κνλ βαζηθό ξπζκό = 50 κνλ ζύλνιν. ISF=1500 / 50= 30-1 κνλάδα αλζξώπηλεο δηαιπηήο ηλζνπιίλεο κεηώλεη ηα επίπεδα ηεο γιπθόδεο θαηά 30 mg/dl

46 Πξνγεπκαηηθή θαη δηνξζσηηθή δόζε ηλζνπιίλεο (bolus) αλάινγα κε ηηο ώξεο ηεο εκέξαο Γεπκαηηθό bolus Πξσηλό 1-3 κνλάδα/ηζνδύλακν Μεζεκεξηαλό 0,5-1,5 Βξαδπλό 1-2 Γηνξζσηηθό bolus Πξσηλό 1κνλάδα Γιπθόδεο 30 mg/dl Μεζεκεξηαλό 1κνλάδα 60 mg/dl Βξαδπλό 1κνλάδα 45 mg/dl

47 Αληιία θαη άζθεζε Πεππάηημα 45 = Μείωζη Βαζικό Ρσθμό 50-60% {BG } Τπέξιμο 30 = Απενεργοποίηζη ανηλίας + 1 Ιζοδύναμο {BG } Ποδόζθαιπο 60 = Απενεργοποίηζη ανηλίας 30 πριν + 2 Ιζοδύναμα

48 Αλάγθεο ζε ηλζνπιίλε θαη ζπκβάληα πγείαο συνήθως Κατά τη διάρκεια άσκησης Σε αρρώστια

49 Δλζσκαησκέλεο ιύζεηο αληιίαο/κεηξεηή έμππλε αληιία κε ππνινγηζηή bolus Δξσηήζεηο : Πνηα είλαη ε γιπθόδε αίκαηνο κνπ απηή ηε ζηηγκή? Πόηε θαη πόζε ηλζνπιίλε έδσζα θαη πόζε είλαη αθόκα ελεξγή ζηνλ νξγαληζκό κνπ? Πόζε ηλζνπιίλε ρξεηάδνκαη γηα ην πξνγξακκαηηζκέλν γεύκα κνπ απηή ηελ ώξα ηεο εκέξαο? Πόζε ηλζνπιίλε ρξεηάδνκαη γηα ηνπο πδαηάλζξαθεο ηνπ θαγεηνύ κνπ θαη πόζε γηα λα δηνξζώζσ ηα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα? Πνην δηνξζσηηθό παξάγνληα/ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε πξέπεη λα έρσ ππόςε κνπ απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή κέζα ζηελ εκέξα? Ση πξέπεη λα παξαθνινπζήζσ ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηόηεηα κνπ? Ziegler 2010

50 Βήκαηα γηα ζπκβνπιή Bolus από ην κεηξεηή.. Όηαλ έρνπλ γίλεη νη αξρηθέο ξπζκίζεηο ζηελ αληιία, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη: Μέηξεζε ηεο BG Καηαρώξεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ πνπ πξόθεηηαη λα θαηαλαισζνύλ Καηαρώξεζε ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο πγείαο/ άζθεζεο Μεηά ηελ ρνξήγεζε bolus ηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη απηόκαηα ζην ειεθηξνληθό εκεξνιόγην ηνπ κεηξεηή

51 Δλ δπλάκεη.. νθέιε ησλ ππνινγηζκώλ BOLUS Βειηίσζε ηεο ζπκκόξθσζεο 1 Μείσζε πηζαλνύ ιάζνπο ζηνλ ππνινγηζκό 1 Βειηίσζε ηνπ γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ 1 Μεηώλεηαη ε αλάγθε γηα δηνξζσηηθό bolus Ο πξν πξνγξακκαηηζκόο επηηξέπεη ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη από δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ παξέρνπλ θξνληίδα 3 1 Glaser NS et al. J Pediatr Endocrinol Metab 2004; 2 Gross TM et al. Diabetes Technol Ther 2003; 3 ISPAD. Paediatric Diabetes 2011:8;88-102

52 Αλλά απαιηεί καλή γνώζη ηηρ ηεσνικήρ και ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ ανηλίαρ καθώρ ηη ζωζηή σπήζη ηηρ ηων ποζοηήηων ςδαηανθπάκων ηηρ σπήζηρ ηος βαζικού πςθμού και ηων bolus ηηρ ινζοςλίνηρ ηηρ διόπθωζηρ ηων ηιμών και ηιρ αςξομειώζειρ ζηην άζκηζη και ζηιρ ημέπερ αδιαθεζίαρ ή αζθένειαρ ηη μέηπηζη κεηονών και ηην εηοιμόηηηα για ςποδόπια ένεζη ινζοςλίνηρ ζε παπαηεηαμένερ ςπεπγλςκαιμίερ ηον ςπολογιζμό ηηρ ενεπγήρ ινζοςλίνηρ.

53 Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη: Η εκπαίδεςζη από ηην ειδική ομάδα για ηο διαβήηη, Η ζςνεπγαζία και η ηακηική επικοινωνία ηος αζθενούρ ή ηων γονέων με ηην ομάδα.

54 Assessment of group education on glycemic control in patients with type 1 diabetes C. Derderakis1, C. Daramilas1, C. Manes2, C. Sampanis3, M. Somali4, D. Skoutas4, Z. Mouslech4 1 Diabetes Association of Thessaloniki 'Agios Dimitrios,2 Diabetes Centre 'Papageorgiou' General Hospital, 3 Diabetes Centre 'Hippokration' General Hospital, Thessaloníki, 4 Social Insurance Institute, Thessaloniki, Greece

55 Table 1: Results on glycemic control after 12 months of education Patients (n = 55) Baseline At 12 months Γ p HbA1c 8.64 % ± % ± % ± 2.13 < Mean lower Blood Glucose levels mg/dl Mean High Blood Glucose levels mg/dl ± ± ± 75,79 < ,00 ± 100,07 225,09 ± 55,61-106,91 ± 84,97 < Assessment of group education on glycemic control in patients with type 1 diabetes

56 Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο

57

58

«ΠΡΟΟΓΟΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙ: ΑΝΣΛΙΔ ΚΑΙ ΥΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ»

«ΠΡΟΟΓΟΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙ: ΑΝΣΛΙΔ ΚΑΙ ΥΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ» «ΠΡΟΟΓΟΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙ: ΑΝΣΛΙΔ ΚΑΙ ΥΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΙΝΟΤΛΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΘΔΜΑΣΑ: 1. Δληαηηθνπνηεκέλε Ιλζνπιηλνζεξαπεία 2. Αληιίεο Ιλζνπιίλεο α. Δλδείμεηο εθαξκνγήο CSII θαη έλαξμε ζεξαπείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ηκεξήζηα δηαθύκαλζε γιπθόδεο ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε θαη αγγεηαθόο θίλδπλνο. Dr Δέζπνηλα Καξαγηάλλε παζνιόγνο-δηαβεηνιόγνο

Ηκεξήζηα δηαθύκαλζε γιπθόδεο ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε θαη αγγεηαθόο θίλδπλνο. Dr Δέζπνηλα Καξαγηάλλε παζνιόγνο-δηαβεηνιόγνο Ηκεξήζηα δηαθύκαλζε γιπθόδεο ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε θαη αγγεηαθόο θίλδπλνο Dr Δέζπνηλα Καξαγηάλλε παζνιόγνο-δηαβεηνιόγνο Cardiometabolic risk (CMR)* * working definition Gelfand EV et al, 2006; Vasudevan

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ»

«Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ» «Ο ειηθησκέλνο δηαβεηηθόο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ» Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πγείαο γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα, ελώ θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ειηθησκέλσλ δηαβεηηθώλ είλαη έλα θαζεκεξηλό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟ ΑΚΥΑΡΩΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ

ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟ ΑΚΥΑΡΩΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟ ΑΚΥΑΡΩΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ Γξ Μαξηάλζε Αξραλησηάθε 25 ν Δηήζην πλέδξην Γ.Δ.Β.Δ. 13/11/2011 Θεζζαινλίθε Σν κέιινλ ζην ζαθραξψδε δηαβήηε είλαη έλαο πξνζηηφο νξίδνληαο γεκάηνο ππνζρέζεηο Αντλίες Αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 Υπό την αιγίδα Ιατρικού Σσλλόγοσ Φωκίδας Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Βαζίιεηνο Γεκαξάθεο, Δλδνθξηλνιόγνο, ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ-ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΑΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ»

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιηπηδίσλ ησλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΔΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΧΣΗΡΙΑ» ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΟΣΗΣΑ (REVERSIBILITY) Ο όξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΖ-ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ Δ ΟΞΔΗΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Εγρεηξίδην θιηληθήο εθαξκνγήο Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο Γεληθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Διζαγωγή- Οπιζμόρ Κεθ.1 Γενικά 1.1 Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο. Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα

Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο. Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο δηαηξνθήο ζηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ Φξηζηίλα-Μαξία Καζηνξίλε 1,2, Φαξάιακπνο Μειηώλεο 1, Ησάλλεο Γνπδέβελνο 1, Γεκνζζέλεο Β.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΙΑ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ. Δλένη Μόκα, Αναισθησιολόγος Ιδησηηθό Ννζνθνκείν Creta Interclinic Hospital Ηξάθιεην Κξήηεο

ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΙΑ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ. Δλένη Μόκα, Αναισθησιολόγος Ιδησηηθό Ννζνθνκείν Creta Interclinic Hospital Ηξάθιεην Κξήηεο ΟΞΥΣ ΠΟΝΟΣ ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΙΑ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Δλένη Μόκα, Αναισθησιολόγος Ιδησηηθό Ννζνθνκείν Creta Interclinic Hospital Ηξάθιεην Κξήηεο Ήδη όλοι, ως ανθρώπινα όνηα, γνωρίζοσμε ο ένας ηον άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα