ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΥΓΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ. Βαζίληπ Παππάπ, Καζεγεηήξ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΥΓΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ. Βαζίληπ Παππάπ, Καζεγεηήξ"

Transcript

1 ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΥΓΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ Βαζίληπ Παππάπ, Καζεγεηήξ Γνγαζηήνημ Πμιεμδμμηθμύ θαη Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ, Τμήμα Ανπηηεθηόκςκ Μεπακηθώκ, Πακεπηζηήμημ Παηνώκ

2 Γεςγναθηθά Σοζηήμαηα Πιενμθμνηώκ θαη Σπεδηαζμόξ ημο Φώνμο Β ΓΝΟΣΗΣΑ: ΓΓΩΥΩΡΙΚΑ ΤΝΟΛΑ ΥΡΗΓΩΝ ΓΗ Διαθεζιμόηηηα και κοιηική παοξρζίαζη

3 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε Αλμαηώδηπ ηεςμξλξγική αμάπηρνη (ποόζκηηζη πληοξθξοίαπ, παοαγτγή και διαςείοιζη, δημξζιξπξίηζη): δξορθόοξι, ενξπλιζμόπ, λξγιζμικό, κλπ). Γνελιγμέμα ΓΠ : Λξγιζμικό και εθαομξγέπ. Λξγιζμικό και εθαομξγέπ αμξικηξύ κώδικα. Πληθώοα από διαδικηρακέπ εθαομξγέπ και ποξυόμηα. Αρναμόμεμεπ διεπιζηημξμικέπ δρμαηόηηηεπ ζρμμεηξςικήπ ςαοηξγοαθίαπ. Πξλλέπ και ζρμεςώπ αρναμόμεμεπ πηγέπ γετςτοικώμ ζρμόλτμ. Ποτηξβξρλίεπ ζρμηξμιζμξύ, Οδηγίεπ και Σρπξπξίηζη ηηπ ςαοηξγοαθικήπ παοαγτγήπ. Αμάπηρνη και Σρπξπξίηζη ηηπ Γροτπαυκήπ Τπξδξμήπ Γετςτοικώμ Πληοξθξοιώμ (ESDI). Οι ςοήζηεπ γίμξμηαι και παοαγτγξί!

4 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε

5 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε Optical high resolution (0,5-4m): WorldView, Quickbird, Ikonos, Kompsat-2, OrbView-3, Formosat-2, SPOT 5, etc. Radar high resolution (1m): TerraSar-X Optical medium resolution (5-30m): SPOT 5, IRS-P6, IRS-1C/D, SPOT 1-4, Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM Radar medium and low resolution: Envisat, ERS, etc. Optical medium resolution (>30m): IRS Wifs, SPOT Vegetation, NOAA, etc. Optical very high resolution: Lidar

6 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε Google Earth World Wind (worldwind.arc.nasa.gov) Bing Maps

7 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε

8 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε Shanghai, 2.5 D map, more than 250 Chinese cities,

9 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε Digital Patras (ArcGIS, Site Builder, etc.), Πεγή: Γνγαζηήνημ Πμιεμδμμηθμύ θαη Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ, Τμήμα Ανπηηεθηόκςκ Μεπακηθώκ, Πακ/μίμο Παηνώκ, 2007

10 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε 3D Ακαπαναζηάζεηξ (e.g.. City engine, 3D studio Max, S, Sketchup, etc.) Πεγή: Γνγαζηήνημ Πμιεμδμμηθμύ θαη Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ, Τμήμα Ανπηηεθηόκςκ Μεπακηθώκ, Πακ/μίμο Παηνώκ, 2010

11 Σοκεπήξ θαη ηαπεία ελέιηλε Σοκηαθηηθή ακάιοζε, Σ. Βαγηώηα, 2006 Φανημγνάμμαηα, 2010 Φςνηθά Μμκηέια θαη Δηαγνάμμαηα, 2011 Και πξλλά πξλλά ακόμα Πεγή: Γνγαζηήνημ Πμιεμδμμηθμύ θαη Φςνμηαληθμύ Σπεδηαζμμύ, Τμήμα Ανπηηεθηόκςκ Μεπακηθώκ, Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ

12 Μειέηεξ Κάιορεξ Γεξ / Πεγέξ Οι διαθέζιμεπ μελέηεπ/πηγέπ κάλρσηπ γηπ διαθέοξρμ ζημαμηικά είηε τπ ποξπ ηη ςτοική, είηε τπ ποξπ ηη ςοξμική διάζηαζη International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). Land Cover Change (LUCC). International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHDP). Global Land Cover Facility (GLCF). FAO, UN, Land Cover Classification System (LCCS). European Earth monitoring programme (GMES). EEA, Coordination of information on the environment (CORINE). GMES Urban Atlas. θαη άιιεξ

13 Γονςπασθέξ πνςημβμοιίεξ CORINE Ο Γονςπασθόξ Ονγακηζμόξ Πενηβάιιμκημξ (European Environmental Agency) έπεη δεμημονγήζεη μία βάζε δεδμμέκςκ με ζημηπεία θάιορεξ γεξ CORINE γηα ηηξ 25 Φώνεξ Μέιε ΓΓ αιιά θαη γηα άιιεξ Γονςπασθέξ πώνεξ ε μπμία πενηιαμβάκεη 44 θαηεγμνίεξ θάιορεξ γεξ θαη πνήζεςκ γεξ. GMES Urban Atlas Τμ πνόγναμμα Urban Atlas πανέπεη, ζε Πακεονςπασθό επίπεδμ, ζογθνίζημεξ πνήζεηξ θαη θαιύρεηξ γεξ γηα ηηξ αζηηθέξ πενημπέξ με πενηζζόηενμοξ από θαημίθμοξ όπςξ αοηέξ μνίδμκηαη από ημ Urban Audit*. * Following a pilot project for the collection of comparable statistics and indicators for European cities the first full-scale European Urban Audit took place in 2003, for the then 15 countries of the European Union. In 2004 the project was extended to the 10 new Member States plus Bulgaria, Romania and Turkey. Under Eurostat coordination, the work of the Urban Audit involves all national statistical offices as well as some of the cities themselves. The second full-scale Urban Audit took place between 2006 and 2007, and involved 321 European cities in the 27 countries of the European Union, along with 36 additional cities in Norway, Switzerland and Turkey. Data collection currently takes place every three years, but an annual data collection is being planned for a smaller number of targeted variables.

14 Γκκμημιμγηθμί μνηζμμί Soil sealing Σθνάγηζε εδάθμοξ Land cover Κάιορε γεξ Land use Φνήζε γεξ Urban Land-take Αζηηθή Ανπαγή γεξ Soil sealing refers to changing the nature of the soil such that it behaves as an impermeable medium (for example, compaction by agricultural machinery). Soil sealing is also used to describe the covering or sealing of the soil surface by impervious materials by, for example, concrete, metal, glass, tarmac and plastic (*). Land cover is the observed (bio)physical cover on the earth's surface. Land use is characterized by the arrangements, activities and inputs people undertake in a certain land cover type to produce, change or maintain it. Definition of land use in this way establishes a direct link between land cover and the actions of people in their environment (**). * European Environment Agency, Environmental Terminology and Discovery Service (ETDS), ** Food and Agriculture Organization of United Nations,

15 Γκκμημιμγηθμί μνηζμμί Soil sealing Σθνάγηζε εδάθμοξ Land cover Κάιορε γεξ Land use Φνήζε γεξ Urban Land-take Αζηηθή Ανπαγή γεξ Land use shapes our environment in positive and negative ways. Productive land is a critical resource for food and biomass production and land use strongly influences soil erosion and soil functions such as carbon storage. Land management largely determines the beauty of Europe's landscapes (*). The loss of soil resources due to the covering of land for housing, roads or other construction work. Urban land-take consumes mostly agricultural land, but also reduces space for habitats and ecosystems that provide important services (water balance, protection against floods, etc). The impact of urbanisation depends on the area of land taken and on the intensity of land use, for example the degree of soil sealing and the population density (**). * European Environment Agency, The European Environment, State and Outlook 2010, Land Use ** European Environment Agency,

16 CORINE Η Γονςπασθή Γπηηνμπή εθηειεί ημ πνόγναμμα Corine (Coordination of Information on the Environment) από ημ 1985 (ζοκημκηζμόξ EEA, JRC). Τμ CORINE Land Cover πανέπεη δεδμμέκα ζηενηδόμεκα ζε μπηηθή ακάιοζε ηςκ δμνοθμνηθώκ εηθόκςκ LANDSAT and SPOT satellite images and interpreted με ηεκ οπμβμήζεζε ζομπιενςμαηηθώκ δεδμμέκςκ (όπςξ αενμθςημγναθηώκ, ημπμγναθηθώκ πανηώκ, θιπ). Πειμπόκκεζμξ θαη Κεκηνηθή Γιιάδα: CORINE Land cover (2000) Γθδόζεηξ ημο CORINE Land Cover: 1990, 2000, 2006 (όπη γηα GR & UK). Η επηιμγή ηεξ θιίμαθαξ (1: ), ε ειάπηζηε πςνηθή μμκάδα ακαθμνάξ (MMU), 25 εθηάνηα) θαη ημ ειάπηζημ πιάημξ ηςκ γναμμηθώκ ζημηπείςκ (100 μέηνα) γηα ηεκ πανημγνάθεζε CLC παναμέκμοκ θμηκά (CLC1990, CLC2000, CLC2006) θαη πνμσόκ ηζμννμπίαξ μεηαλύ θόζημοξ παναγςγήξ θαη πμηόηεηαξ. European Environment Agency, CORINE land cover technical guides

17 CORINE Οη 44 θαηεγμνίεξ (classes - nomenclature of CORINE Land Cover) είκαη ηοπμπμηεμέκε γηα όιε ηεκ Γονώπε θάκμκηαξ ηεκ ζύγθνηζε θαη ηε γεκίθεοζε, ζε Γονςπασθό επίπεδμ, εοθμιόηενε Hellas Sum of area_ha level1 label1 Total (%) 1 Artificial surfaces ,86 2,17% 2 Agricultural areas ,60 39,87% 3 Forests and semi-natural areas ,90 56,51% 4 Wetlands ,29 0,48% 5 Water bodies ,43 0,96% Grand Total ,08 100,00%

18 CORINE Sum of area_ha level2 label2 Total (%) 11 Urban fabric ,49 1,37% 12 Industrial, commercial and transport units ,47 0,43% 13 Mine, dump and construction sites ,80 0,30% 14 Artificial non-agricultural vegetated areas 9.146,11 0,07% 21 Arable land ,69 16,55% 22 Permanent crops ,01 6,19% 23 Pastures ,32 0,53% 24 Heterogeneous agricultural areas ,58 16,61% 31 Forests ,83 18,39% 32 Shrub and/or herbaceous vegetation associations ,52 36,29% 33 Open spaces with little or no vegetation ,55 1,83% 41 Inland waters ,43 0,82% 42 Coastal wetlands ,11 0,30% 51 Inland wetlands ,18 0,18% 52 Marine waters ,00 0,15% Grand Total ,08 100,00%

19 CORINE Sum of area_ha level3 label3 Total (%) 111 Continuous urban fabric ,21 0,13% 112 Discontinuous urban fabric ,28 1,24% 121 Industrial or commercial units ,91 0,27% 122 Road and rail networks and associated land 9.701,64 0,07% 123 Port areas 1.499,74 0,01% 124 Airports 9.725,19 0,07% 131 Mineral extraction sites ,77 0,21% 132 Dump sites 537,54 0,00% 133 Construction sites ,49 0,09% 141 Green urban areas 1.080,60 0,01% 142 Sport and leisure facilities 8.065,50 0,06% 211 Non-irrigated arable land ,72 11,58% 212 Permanently irrigated land ,73 4,75% 213 Rice fields ,24 0,22% 221 Vineyards ,81 0,65% 222 Fruit trees and berry plantations ,11 0,92% 223 Olive groves ,09 4,62% 231 Pastures ,32 0,53% 241 Annual crops associated with permanent crops 2.340,99 0,02% 242 Complex cultivation patterns ,67 5,82% 243 Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural vege ,92 10,77% 311 Broad-leaved forest ,84 9,62% 312 Coniferous forest ,26 5,68% 313 Mixed forest ,73 3,08% 321 Natural grassland ,13 9,04% 322 Moors and heathland ,73 0,40% 323 Sclerophyllous vegetation ,30 17,51% 324 Transitional woodland-shrub ,36 9,35% 331 Beaches, dunes, and sand plains ,97 0,23% 332 Bare rock ,63 0,12% 333 Sparsely vegetated areas ,87 1,42% 334 Burned areas 8.426,08 0,06% 411 Inland marshes ,18 0,18% 421 Salt marshes ,21 0,26% 422 Salines 5.312,90 0,04% 511 Water courses ,77 0,17% 512 Water bodies ,66 0,65% 521 Coastal lagoons ,87 0,14% 522 Estuaries 409,13 0,00% Grand Total ,08 100,00%

20 CORINE Patras CORINE Land cover (2000)

21 CORINE CORINE Land cover (2006) Level 1

22 Urban Land-take Ο ςαοακηήοαπ ηξρ αζηικξύ ζργκοξηήμαηξπ

23 Urban Land-take: Η ελέιηλε ηεπκεηώκ πενημπώκ ζε Ο επηιεγμέκεξ παναθηήναξ Γονςπασθέξ ημο πώνεξ αζηηθμύ ζογθνμηήμαημξ Growth of artificial area in selected European countries Change , % per year Urban Residential Land-take Land-take of economic sites Both Change , % per year Urban Residential Land-take Land-take of economic sites Albania ,7 0,3 5,0 Iceland ,3 2,9 3,2 Spain 0,7 1,0 1,7 0,4 2,3 2,7 Cyprus ,5 1,1 2,6 Ireland 1,4 1,4 2,8 1,2 1,2 2,4 Portugal 1,2 0,9 2,2 0,4 1,3 1,7 Bosnia and Herzegovina ,1 0,4 1,5 Netherlands 0,7 0,8 1,5 0,2 1,0 1,3 Croatia 0,1 0,1 0,3 0,1 0,9 1,0 Estonia 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 0,9 Former Yugoslav Republic of Macedonia ,3 0,4 0,7 Kosovo under UNSCR 1244/ ,6 0,1 0,7 Luxembourg 0,4 0,3 0,7 0,1 0,6 0,7 Norway ,2 0,5 0,7 Denmark 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,6 Italy 0,4 0,2 0,6 0,2 0,4 0,6 Turkey ,1 0,6 0,6 Czech Republic 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 France 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 Hungary 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 Sweden ,1 0,4 0,5 Austria 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 Finland ,1 0,3 0,4 Germany 0,3 0,4 0,7 0,1 0,2 0,4 Poland 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 Serbia 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 Slovenia 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 Slovakia 0,1 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 Belgium 0,1 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 Bulgaria 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Latvia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Romania 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Liechtenstein ,0 0,0 0,0 Lithuania 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Malta 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Montenegro 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Greece 0,2 1,2 1, United Kingdom 0.1 0, For all countries 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,6 Both European Environment Agency, The European Environment, State and Outlook 2010, Land Use

24 Urban Land-take Ο ςαοακηήοαπ ηξρ αζηικξύ ζργκοξηήμαηξπ Η αζηηθμπμίεζε ζηεκ Γονώπε είκαη γεκηθώξ ορειή αιιά με μεγάιεξ πενηθενεηαθέξ δηαθμνμπμηήζεηξ. Πενίπμο ημ 35% ηςκ Γονςπαίςκ δεη ζε πόιεηξ με πιεζοζμό άκς ηςκ θαημίθςκ. θαη ημ 40% ζε μηθνόηενα αζηηθά ζογθνμηήμαηα Καηά ημ πνμκηθό δηάζηεμα πενίπμο km 2 γεξ θαιύπημκηακ θάζε πνόκμ από ηεπκεηέξ εθηάζεηξ. Καηά ημ πνμκηθό δηάζηεμα ε αύλεζε ηεξ αζηηθήξ γεξ (urban land-take) ζηεκ Γονώπε ήηακ 5.7%, αιιά όπη με μμμημγεκή θαηακμμή. Καηά ημ πνμκηθό δηάζηεμα ε εηήζηα ηάζε είκαη αολεηηθή: από 0.57% ( ) ζημ 0.61% ( ). European Environment Agency, The European Environment, State and Outlook 2010, Land Use

25 GMES URBAN ATLAS Ο ςαοακηήοαπ ηξρ αζηικξύ ζργκοξηήμαηξπ Ο Αζηηθόξ άηιακηαξ (Urban Atlas) είκαη μία επηπεηνεζηαθή οπενεζία πμο πνμζθένεη μεγάιεξ ακάιοζεξ πάνηεξ θαιύρεςκ γεξ γηα ηηξ 305 πμιοπιεζέζηενεξ πόιεηξ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε (EU 27). Η οπενεζία απμηειεί μία πακεονςπασθή πνμζπάζεηα πνεμαημδμημύμεκε από ηεκ Γ.Γ. ςξ ημπηθή ζοκηζηώζα ημο GMES (Global Monitoring for Environment and Security). PanGeo, Urban Atlas, product Description

26 GMES URBAN ATLAS GREECE ITALY SPAIN 110 gr001l Athina 133 it001l Roma 245 es001l Madrid 111 gr002l Thessaloniki 134 it002l Milano 246 es002l Barcelona 112 gr003l Patrai 135 it003l Napoli 247 es003l Valencia 113 gr004l Iraklion 136 it004l Torino 248 es004l Sevilla 114 gr005l Larisa 137 it005l Palermo 249 es005l Zaragoza 115 gr006l Volos 138 it007l Firenze 250 es006l Malaga 116 gr007l Ioannina 139 it008l Bari 251 es007l Murcia 117 gr008l Kavala 140 it009l Bologna 252 es008l Las_palmas 118 gr009l Kalamata 141 it010l Catania 253 es009l Valladolid 142 it011l Venezia 254 es010l Palma_di_mallorca 143 it012l Verona 255 es011l Santiago_de_compostela 144 it013l Cremona 256 es012l Vitoria_gasteiz 145 it014l Trento 257 es013l Oviedo 146 it015l Trieste 258 es014l Pamplona_iruna 147 it016l Perugia 259 es015l Santander 148 it017l Ancona 260 es016l Toledo 149 it018l Laquila 261 es017l Badajoz 150 it019l Pescara 262 es018l Logrono 151 it020l Campobasso 263 es019l Bilbao 152 it021l Caserta 264 es020l Cordoba 153 it022l Taranto 265 es021l Alicante 154 it023l Potenza 266 es022l Vigo 155 it024l Catanzaro 267 es023l Gijon 156 it025l Reggio_di_calabria 268 es025l Santa_cruz_de_tenerife 157 it026l Sassari 158 it027l Cagliari 159 it028l Padova 160 it029l Brescia 161 it030l Modena 162 it031l Foggia 163 it032l Salerno

27 GMES URBAN ATLAS Πανέπεη εκανμμκηζμέκα γεςζύκμια θαιύρεςκ / πνήζεςκ γεξ ζε θιίμαθα 1: θαη με θμηκή θαηεγμνημπμίεζε. Σπεδηάζηεθε γηα ηε μέηνεζε ηςκ αζηηθώκ πνήζεςκ γεξ ζε ορειή ακάιοζε θαη γηα ορειό / παμειό επίπεδμ ζθνάγηζεξ εδάθμοξ. Καιύπηεη 305 μεγάια αζηηθά ζογθνμηήμαηα ζύμθςκα με ημκ μνηζμό ηςκ μεγάιςκ αζηηθώκ πενημπώκ ημο Urban Audit. Οη ζεμαηηθέξ θαηεγμνίεξ ζηενίδμκηαη ζημ CORINE LC θαη ζημ GUS οπόμκεμα (GSE Urban Services). Φνόκμξ ακαθμνάξ ηςκ εηθόκςκ: 2006 (+/- 1 έημξ). Δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ: (ηειεοηαία εκεμένςζε 27/4/2013). Η πενημπή ακαθμνάξ ημο θαζμνίδεηαη από ηεκ Γ.C.(DG REGIO). PanGeo, Urban Atlas, product Description

28 GMES URBAN ATLAS A. Earth Observation (EO) satellite images with 2.5 m spatial resolution multispectral or pan-sharpened (multispectral merged with panchromatic). Multispectral data includes near-infrared band. Type of satellite VHR Images used: SPOT 5 (Pansharpened, 2.5m Ground Sample Distance) ALOS (Panchromatic 2.5m + multispectral 10m GSD) QUICK BIRD (multispectral, 2.6m GSD) RAPIDEYE (multispectral, 5m GSD) About 2 TB of satellite imagery processed and analysed B. Topographic and cartographic maps at different scales C. Commercial off the shelf (COTS) navigation data for the road network. D. Degree of sealing for classes 11 based on GMES FTS (Fast Track Service) Soil Sealing Layer specifications E. Ancillary data (local digital/paper maps, Google Earth, Bing, etc.) All input data described by metadata according to the INSPIRE metadata profile specifications and guidelines. PanGeo, Urban Atlas, product Description

29 GMES URBAN ATLAS : Σημηπεία γηα ηεκ Γιιάδα Γκκέα (9) Αζηηθέξ Πενημπέξ πμο θαιύπημοκ μία έθηαζε Km 2 από ηε ζοκμιηθή ηεξ πώναξ Km 2 (7.25%)

30 GMES URBAN ATLAS

31 GMES URBAN ATLAS ITEM ΕΙΔΟΣ LU1 Agricultural + Semi-natural areas + Wetlands Αγποηικέρ και Ημιαγποηικέρ πεπιοσέρ + Υγπόηοποι LU2 Continuous Urban Fabric (S.L. > 80%) Σςνεσήρ αζηικόρ ιζηόρ (S.L. > 80%) LU3 Discontinuous Dense Urban Fabric (S.L. : 50% - 80%) Αζςνεσήρ πςκνόρ αζηικόρ ιζηόρ (S. L. : 50% - 80%) LU4 Discontinuous Medium Density Urban Fabric (S.L. : 30% - 50%) Αζςνεσήρ, μέζηρ πςκνόηηηαρ, αζηικόρ ιζηόρ (S. L. : 30% - 50%) LU5 Discontinuous Low Density Urban Fabric (S.L. : 10% - 30%) Αζςνεσήρ, σαμηλήρ πςκνόηηηαρ, αζηικόρ ιζηόρ (S. L. : 10% - 30%) LU6 Discontinuous Very Low Density Urban Fabric (S.L. < 10%) Αζςνεσήρ, πολύ σαμηλήρ πςκνόηηηαρ, αζηικόρ ιζηόρ (S. L. < 10%) LU7 Isolated Structures Απομονυμένερ (μεμονυμένερ) καηαζκεςέρ LU8 Industrial, commercial, public, military and private units Βιομησανικέρ, Δμποπικέρ, Γημόζιερ, Σηπαηιυηικέρ και Ιδιυηικέρ μονάδερ (εκηάζειρ) LU9 Sports and leisure facilities Δγκαηαζηάζειρ αθληηιζμού και Ανατςσήρ LU10 Airports Αεποδπόμια LU11 Fast transit roads and associated land Γπόμοι ηασείαρ κςκλοθοπίαρ και ζσεηικέρ εκηάζειρ LU12 Other roads and associated land Λοιποί δπόμοι και ζσεηικέρ εκηάζειρ LU13 Railways and associated land Σιδηπόδπομοι και ζσεηικέρ εκηάζειρ LU14 Green urban areas Ππάζινερ αζηικέρ πεπιοσέρ LU15 Forests Γάζη LU16 Construction sites Δπγοηάξια LU17 Mineral extraction and dump sites Λαηομεία και Χυμαηεπέρ LU18 Land without current use Δκηάζειρ συπίρ ηπέσοςζα σπήζη LU19 Port areas Πεπιοσέρ λιμένυν LU20 Water bodies Ύδαηα S.L. = Average degree of soil sealing S.L. = Μέζος βαθμός "ζφράγιζης εδάφοσς" Σφράγιζη εδάφοσς = Κάλσψη εδάφοσς Γίθμζη (20) θαηεγμνίεξ

32 GMES URBAN ATLAS : Τμ αζηηθό ζογθνόηεμα ηεξ Πάηναξ Τμ ζοκμιηθό γεςζύκμιμ ημο UA γηα ηεκ Πάηνα

33 GMES URBAN ATLAS : Τμ αζηηθό ζογθνόηεμα ηεξ Ο Πάηναξ παναθηήναξ ημο αζηηθμύ ζογθνμηήμαημξ Μεγέζοκζε ηεξ θεκηνηθήξ πενημπήξ

34 Πμζμηηθά ζημηπεία από ημ URBAN ATLAS Γίκαη ηα ζημηπεία ζογθνίζημα?

35 GMES URBAN ATLAS: Ο μνηζμόξ ηςκ αζηηθώκ πενημπώκ Πάηνα Ηνάθιεημ

36 GMES URBAN ATLAS : Τμ αζηηθό ζογθνόηεμα ηεξ Ο Πάηναξ παναθηήναξ ημο αζηηθμύ ζογθνμηήμαημξ Τμ γεςζύκμιμ ημο UA απμθόπεθε (clipped ) ζηα δημηθεηηθά όνηα ημο Δήμμο

37 Πάηνα: CORINE VS. URBAN ATLAS Τμ CLC έπεη απμθμπεί (clipped ) ζηα δημηθεηηθά όνηα ημο Δήμμο

38 Πάηνα: CORINE VS. URBAN ATLAS Τα UA θαη CLC έπμοκ απμθμπεί (clipped ) ζηα δημηθεηηθά όνηα ημο Δήμμο

39 Πάηνα: CORINE VS. URBAN ATLAS level1 CLC label1 Ha (%) Urban Atlas Ha 1 Artificial surfaces 2.990,84 8,95% Artificial surfaces 4.822,09 2 Agricultural areas ,77 41,36% Agricultural + Semi-natural areas + Wetlands ,72 3 Forests and semi-natural areas ,38 49,69% Forests 2.809,56 4 Wetlands 5 Water bodies Port areas + Water bodies 152,03 Land without current use 100,47 Grand Total ,98 100,00% Grand Total ,86 Sum of area_ha level2 CLC label2 Ha (%) Urban Atlas Ha 11 Urban fabric 2.405,54 7,20% Urban fabric 2.511,76 12 Industrial, commercial and transport units 537,46 1,61% Industrial, commercial and transport units 1.859,00 13 Mine, dump and construction sites 47,84 0,14% Mine, dump and construction sites 139,40 14 Artificial non-agricultural vegetated areas Green urban areas + Sports and leisure facilities 311,92 21 Arable land 272,48 0,82% Agricultural + Semi-natural areas + Wetlands ,72 22 Permanent crops 4.400,96 13,17% 23 Pastures 11,05 0,03% 24 Heterogeneous agricultural areas 9.134,28 27,34% 31 Forests 2.356,97 7,05% Forests 2.809,56 32 Shrub and/or herbaceous vegetation associations ,26 37,88% 33 Open spaces with little or no vegetation 1.588,15 4,75% 41 Inland waters 42 Coastal wetlands 51 Inland wetlands 52 Marine waters Port areas + Water bodies 152,03 Land without current use 100,47 Grand Total ,98 100,00% Grand Total ,86

40 Η αζηηθή δηάποζε ζηεκ Πάηνα όπςξ απμηοπώκεηαη από ημ URBAN ATLAS

41 Πνόηοπα αζηηθώκ Φνήζεςκ γεξ Σοειπ βαζικέπ εομημείεπ: Ιζηξοικξί λόγξι Οικξμξμικξί λόγξι ργκέμηοτζη παοόμξιτμ ςοήζετμ γηπ Ernest Watson Burgess ( ), Homer Hoyt ( )

42 Πνόηοπα αζηηθώκ Φνήζεςκ γεξ δηενεύκεζε Πάηναξ

43 Πνόηοπα αζηηθώκ Φνήζεςκ γεξ δηενεύκεζε Πάηναξ

44 Υθηζηάμεκεξ Φνήζεηξ Γεξ: Urban Atlas vs. Γ.Π.Σ. Ο Παηνώκ παναθηήναξ ημο αζηηθμύ ζογθνμηήμαημξ