Γεκηνπξγία παξακπζηώλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκηνπξγία παξακπζηώλ"

Transcript

1 Πεξίιεςε Γεκηνπξγία παξακπζηώλ Διέλε Ν. Ληαθνπνύινπ, 109ν Γεκνηηθό ρνιείν Θεζζαινλίθεο Ζ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη δηδαθηηθή παξέκβαζε ζρεηηθή κε ηελ ελόηεηα «δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ» ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηεο Γ ηάμεο Γεκνηηθνύ ζην κάζεκα Σ.Π.Δ. κέζσ κηαο εξγαζίαο πνπ έρεη ζέκα: «έκπλεπζε θαη δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ παξακπζηώλ κε θάπνην εζηθό δίδαγκα». Ζ δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε έγηλε ηε ζρνιηθή ρξνληά ζηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γ ηάμεο ηνπ 109νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο θαη είρε σο ζθνπό λα αληηιεθζνύλ ηα παηδηά, έζησ θαη αζπλείδεηα, όηη πέξα από ην λα παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κπνξνύλ λα θάλνπλ πνιύ δεκηνπξγηθά πξάγκαηα κε απηόλ. Σα παηδηά ελζαξξύλζεθαλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα κέζα από ηε δηήγεζε ελόο δηθνύ ηνπο παξακπζηνύ, ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπ θαη ηε ζύλζεζε όισλ απηώλ ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ. Έπεηηα από ηελ αλώλπκε ζπκπιήξσζε θύιινπ αμηνιόγεζεο πνπ δόζεθε ζηα παηδηά δηαθάλεθε όηη ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά επηηεύρζεθαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. Λέμεηο θιεηδηά: Γ ηάμε Γεκνηηθνύ, Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό... Δηζαγσγή Παξνπζίαζε πξόηαζεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ ελόηεηα «δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ» ηνπ ΑΠ ηεο Γ ηάμεο Γεκνηηθνύ ζην κάζεκα Σ.Π.Δ.. Ο ηξόπνο απηόο δηδαζθαιίαο εθαξκόζηεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γ ηάμεο ηνπ 109νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο ηε ζρνιηθή πεξίνδν , κέζσ κηαο εξγαζίαο πνπ είρε ζέκα: «Έκπλεπζε θαη δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ παξακπζηώλ κε θάπνην εζηθό δίδαγκα». Έλα θίλεηξν επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ήηαλ ε απάληεζε πνπ έδσζε ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ ηεο Γ ηάμεο έπεηηα από εξώηεζε πνπ ηνπο έγηλε ζρεηηθά κε ην πώο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο. Σα πεξηζζόηεξα απάληεζαλ όηη παίδνπλ κόλν παηρλίδηα. Έλα αθόκε θίλεηξν επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλ ε δηαπίζησζε, έπεηηα από ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ηε δαζθάια ηεο Γ ηάμεο, όηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ πνιύ κεγάιε αδπλακία ζηελ έθθξαζε θαη ηελ νξζνγξαθία. Σα θπξηόηεξα θξηηήξηα ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ήηαλ: 1. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ απηήο ηεο ειηθίαο γηα Μπζνπιαζία (Γεδνύιε, 2001) θαη θαη επέθηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο δηθνύ ηνπο παξακπζηνύ. 2. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ απηήο ηεο ειηθίαο γηα ηε δσγξαθηθή. 3. Ζ δπλαηόηεηα κέζα από ηα παξακύζηα λα ιάβνπλ ηα παηδηά κελύκαηα ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο (Γεσξγηάδνπ Ν., 2010). 4. Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ λα δηαβάζνπλ θάηη δηθό ηνπο δεδνκέλνπ όηη ε αλάγλσζε ησλ παξακπζηώλ ή ε αθήγεζή ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνύ θαη ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ καζεηώλ (Ράπηεο Γ., 2008). Ζ παξνύζα εξγαζία βαζίδεηαη ζε έξεπλα δξάζεο. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αλάπηπμε Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ (AΠ), ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο βειηίσζεο θαη ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ σο θνηλό ζηνηρείν ηηο ζηξαηεγηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ππόθεηληαη ζπζηεκαηηθά ζε παξαηήξεζε, θξηηηθό ζηνραζκό θαη αιιαγή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε πνπ κειεηάηαη εκπιέθνληαη ζε όιεο απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο» (Grundy & Kemmis, 1988). Ζ Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζελώλ θαη ηε δξάζε ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ δηεμήγαγε ην 2009 Πξαθηηθά Δξγαζηώλ 7 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο, Θεζζαινλίθε, Απξηιίνπ 2013

2 2 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο έξεπλα ζε 602 καζεηέο δεκνηηθνύ γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Μέζα από ηελ έξεπλα απηή δηαθάλεθαλ νη ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Έλα από ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο ήηαλ όηη ην 66% ησλ καζεηώλ παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εθθξάζηεθε ε άκεζε αλάγθε λα ελδπλακσζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηώληαο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ώζηε λα βνεζεζνύλ ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ αληηζηάζεηο. Σν ζέκα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αθνξά ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπό ηα παηδηά λα αληηιεθζνύλ, έζησ θαη αζπλείδεηα, όηη ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο δελ είλαη απιώο κηα παηρληδνκεραλή αιιά έλα κέζν πνπ έρεη ελδηαθέξνλ λα γλσξίδνπλ πώο ιεηηνπξγεί ώζηε ρξεζηκνπνηώληαο ην λα θάλνπλ θάηη δεκηνπξγηθό. Κακηά ηερλνινγία δελ είλαη από κόλε ηεο θαιή ή θαθή. Σν πώο, γηα πνηνπο ζθνπνύο θαη από πνηα θνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηό πνπ ζα ηεο δώζεη θαη ηνλ αλάινγν ραξαθηήξα (Μπαβειήο Α., 2002). Γηάξθεηα Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δηαηέζεθε έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα εληόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ρξνληθή δηάξθεηα από 6 Μαξηίνπ έσο 31 Μαΐνπ Σηόρνη Οη καζεηέο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να εηζάγνπλ ζε πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ : 1.1. εηθόλεο από θάπνην θάθειν πιαίζην θεηκέλνπ 1.3. γξαθηθήο κνξθήο θείκελν (WordArt) έλα απηόκαην ζρήκα (π.ρ. έλαλ πάππξν) 2. Να απμνκεηώλνπλ ην κέγεζνο θαη λα κεηαθηλνύλ 2.1. κηα εηθόλα 2.2. έλα πιαίζην θεηκέλνπ 2.3. έλα WordArt 2.4. έλα απηόκαην ζρήκα 3. Να αιιάδνπλ ην ρξώκα ηεο γξακκήο θαζώο θαη ην γέκηζκα ζε 3.1. έλα πιαίζην θεηκέλνπ 3.2. έλα WordArt 3.3. έλα απηόκαην ζρήκα 4. Να ηνπνζεηνύλ κηα εηθόλα εκπξόο ή πίζσ από ην θείκελν ρξεζηκνπνηώληαο ηελ «Αλαδίπισζε θεηκέλνπ» Δπνπηηθό πιηθό Πξόγξακκα δσγξαθηθήο Tux Paint (βιέπε παξάξηεκα), πξόγξακκα MS Word 2003, θύιιν_εξγαζίαο1_σν_θνπλειάθη_πνπ_δε_δηάβαδε, θύιιν_εξγαζίαο2_ζ_αξθνπδίηζα_πνπ_δελ_είρε_ θίινπο, θύιιν_εξγαζίαο3_σα_δσάθηα_πνπ_ήζειαλ_λα_βάςνπλ_ηα_απγά (βιέπε ηκήκαηα ησλ θύιισλ εξγαζίαο ζην παξάξηεκα), πίλαθαο. Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πλεξγαηηθή κάζεζε ζε ζπλδπαζκό κε κεξηθώο θαηεπζπλόκελε δηδαζθαιία θαη καζεζηαθή ππνζηήξημε/scaffolding (Μπέθνο Ν., 2008).

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Μεζνδνινγία Δλόζσ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ ηάμεο ηειείσλαλ κηα άιιε ελόηεηα ηνπ ΑΠ, εξσηήζεθαλ αλ ζα ηνπο ελδηέθεξε λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο παξακύζη. Αθνύ νκόθσλα θαη κε ελζνπζηαζκό απάληεζαλ όινη ζεηηθά δεηήζεθε απ απηνύο είηε νκαδηθά είηε αηνκηθά - λα ζθεθηνύλ έλα παξακύζη κε θάπνην εζηθό δίδαγκα ζην ηέινο (δόζεθε δηεπθξίληζε) θαη λα ην αλαθέξνπλ ζηελ ηάμε ηελ επόκελε θνξά. Εεηήζεθε επίζεο νη ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ λα είλαη δώα γηα λα γίλεη πην γξήγνξα ε ειεθηξνληθή εηθνλνγξάθεζε. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα εηπσζεί όηη επεηδή ην πξόγξακκα Tux Paint είλαη έλα πξόγξακκα δσγξαθηθήο όπνπ κπνξεί ην παηδί λα βάιεη αληηθείκελα θάλνληαο απιώο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζηε δσγξαθηά, είλαη πην γξήγνξν λα θάλεη ην παηδί έλα θιηθ θαη λα βάιεη έλα δσάθηήξσα παξά λα ζπλζέζεη έλαλ άλζξσπν-ήξσα κε ζρήκαηα θαη γξακκέο. Σέινο, ηνπο έγηλε γλσζηό όηη από ην πιήζνο ησλ παξακπζηώλ πνπ ζα αθνπζηνύλ ηελ επόκελε θνξά κέζα ζηελ ηάμε, ζα θιεξσζνύλ ηξία γηα πινπνίεζε. ηε δηάξθεηα ηεο επόκελεο δηδαθηηθήο ώξαο έγηλε ε θιήξσζε ησλ ηξηώλ παξακπζηώλ αιιά ε πινπνίεζή ηνπο μεθίλεζε κεηά από δύν εβδνκάδεο. Απηό έγηλε ζθόπηκα πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζηνύλ από ηελ θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο ηα ηξία θύιια εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηα ζελάξηα πνπ πεξηέγξαςαλ ηα παηδηά αιιά θαη λα εκπινπηηζηεί ην πξόγξακκα Tux Paint κε ηηο απαξαίηεηεο ζθξαγίδεο. ε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηε καζεζηαθή ππνζηήξημε, ε κεξηθώο θαηεπζπλόκελε δηδαζθαιία επηιέρηεθε σο κέζνδνο γηαηί, κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο κέζσ πξνεγνύκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαπηζηώζεθε όηη ηα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα αληηιεθζνύλ ακέζσο ηη είλαη απηό πνπ ηνπο δεηείηαη λα θάλνπλ κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη πνιύηηκνο δηδαθηηθόο ρξόλνο. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηξία θύιια εξγαζίαο κε ελδεηθηηθή εηθνλνγξάθεζε, αιιά μεθαζαξίζηεθε ζηα παηδηά όηη ε εηθνλνγξάθεζε είλαη ελδεηθηηθή θαη όηη κπνξνύλ λα θάλνπλ απηά όπσο ζέινπλ ηηο εηθόλεο ηνπο θαη ηα πεξηγξάκκαηά ηνπο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εξγαζίαο θαη κέζσ ηεο εθπόλεζεο ησλ παξειζόλησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηώλ είρε εθηηκεζεί ην επίπεδν θαη νη ξπζκνί ηνπ θάζε καζεηή ζην κάζεκα Σ.Π.Δ.. Έηζη πξηλ κνηξαζηνύλ ηα θύιια εξγαζίαο ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 2 ή 3 αηόκσλ θαη όζν ήηαλ δπλαηό, καζεηέο κε πην γξήγνξνπο ξπζκνύο εξγαζίαο ζπλεξγάζηεθαλ κε καζεηέο πνπ είραλ πην αξγνύο ξπζκνύο εξγαζίαο θαη πεξηζζόηεξεο ειιείςεηο ζην κάζεκα. Μεηά από δύν εβδνκάδεο ινηπόλ κνηξάζηεθαλ ηα θύιια εξγαζίαο σο εμήο : νη νκάδεο όπνπ αλήθε/θαλ ην/α παηδη/ά ησλ νπνίσλ ην ζελάξην θιεξώζεθε πήξαλ ην θύιιν εξγαζίαο κε ην δηθό ηνπο ζελάξην, ζηηο νκάδεο πνπ είραλ πην αξγνύο ξπζκνύο εξγαζίαο (θαη ηα δύν παηδηά ηεο νκάδαο είραλ αξγνύο ξπζκνύο εξγαζίαο) δόζεθε ην θύιιν_εξγαζίαο2_ζ_αξθνπδίηζα_πνπ_δελ_ είρε_θίινπο πνπ είρε πην εύθνιε εηθνλνγξάθεζε, ζηηο νκάδεο πνπ είραλ κέηξηνπο ξπζκνύο εξγαζίαο (έλα από ηα δύν παηδηά είρε πην γξήγνξν ξπζκό εξγαζίαο) δόζεθε ην θύιιν_εξγαζίαο1_σν_θνπλειάθη_ πνπ_δε_δηάβαδε πνπ είρε ιίγν πην δύζθνιε εηθνλνγξάθεζε ελώ ζηηο νκάδεο πνπ είραλ πην γξήγνξνπο ξπζκνύο εξγαζίαο (δύν από ηα ηξία παηδηά είραλ πην γξήγνξν ξπζκό εξγαζίαο) δόζεθε ην θύιιν_εξγαζίαο3_σα_δσάθηα_πνπ_ήζειαλ_ λα_βάςνπλ_ηα_απγα πνπ είρε πεξηζζόηεξν θείκελν θαη ηελ πην δύζθνιε εηθνλνγξάθεζε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη όζεο νκάδεο ηειείσλαλ λσξίηεξα ιεηηνπξγνύζαλ βνεζεηηθά ζην έξγν ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο ππνδεηθλύνληαο θαη ζπκβνπιεύνληαο ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ζε ζεκεία πνπ δπζθνιεύνληαλ. Γεδνκέλνπ όηη θάπνηεο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ είλαη ε αληακνηβή ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο θαη ην λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο λα εθηηκνύλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δεκηνπξγηθέο πξνζπάζεηεο (Λακπξνπνύινπ Α. & Σδίκαο Γ., 2006): ην παξακύζη πνπ παξήγαγε θάζε νκάδα ε θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο ην κεηέηξεςε ζε flipping_book θαη ην πήξαλ ζε αλακλεζηηθό CD ηα παηδηά.

4 4 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ηα ηξία παξακύζηα πνπ δεκηνύξγεζαλ ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ην ζελάξην θιεξώζεθε. Φάζεηο δηδαζθαιίαο Αθνύ δόζεθαλ νη απαξαίηεηεο νδεγίεο δεκηνπξγίαο ηεο εηθνλνγξάθεζεο μεθίλεζε ε πινπνίεζε ηνπ παξακπζηνύ κε ηε δεκηνπξγία ησλ εηθόλσλ ηνπ, ησλ πεξηγξακκάησλ, ηνπ εμσθύιινπ θαη ηνπ νπηζζόθπιινπ ζην πξόγξακκα Tux Paint. Όπνπ ρξεηαδόηαλ ππήξρε ε δηακεζνιάβεζε ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο κέζσ ππνδείμεσλ, ππελζπκίζεσλ αιιά θαη ελζάξξπλζεο. Σειηθά ζηγάζηγά ε δηακεζνιάβεζή ηεο κεηώζεθε ζε βαζκό πνπ ηα παηδηά δνύιεπαλ κόλα ηνπο. Όηαλ κηα νκάδα ηειείσλε ηελ εηθνλνγξάθεζε, έπεηηα από νδεγίεο πνπ ηεο δίλνληαλ μεθηλνύζε ηελ εηζαγσγή ησλ εηθόλσλ, ησλ πεξηγξακκάησλ, ηνπ εμώθπιινπ θαη ηνπ νπηζζόθπιινπ ζην πξόγξακκα MS Word Μεηά ξύζκηδε ηηο βαζηθέο εηθόλεο ηνπ παξακπζηνύ «Δκπξόο από ην θείκελν» θαη ηα πεξηγξάκκαηα, ην εμώθπιιν θαη ην νπηζζόθπιιν «Πίζσ από ην θείκελν». ηε ζπλέρεηα εηζήγαγε κε WordArt ηνλ ηίηιν ηνπ παξακπζηνύ ζηελ πξώηε ζειίδα θαη ην ζρνιείν, ηα νλόκαηα ησλ παηδηώλ ηεο νκάδαο, ησλ παηδηώλ πνπ ζθεθηήθαλ ην ζελάξην θαη ην ζρνιηθό έηνο ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο. Ζ θάζε νκάδα έβαθε ηα WordArt κε όπνην ρξώκα ήζειε. Μέζα ζε πιαίζην θεηκέλνπ πνπ ην ηνπνζεηνύζε πάλσ ζε θάζε πεξίγξακκα πιεθηξνινγνύζε ην θείκελν πνπ πεξηέγξαθε ηελ αληίζηνηρε εηθόλα ε νπνία θαηλόηαλ παξαπάλσ. Σν πιαίζην θεηκέλνπ ην κνξθνπνηνύζε ρσξίο γξακκή θαη γέκηζκα ώζηε λα θαίλεηαη από θάησ ην πεξίγξακκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζην Tux Paint. Σέινο, εηζήγαγε έλαλ πάππξν από ηα απηόκαηα ζρήκαηα, ηνλ γέκηδε κε 2 ή πεξηζζόηεξα ρξώκαηα θαη έβαθε ηε γξακκή ηνπ κε θάπνην ρξώκα. Όια απηά βέβαηα κε παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηώλ ρξήζεο ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, εξκελεία θαη εμήγεζε απνξηώλ (θαζνδήγεζε) αιιά θαη ππνδείμεηο, ππελζύκηζε ησλ νδεγηώλ, ελζάξξπλζεο θαη ηειηθά ππνρώξεζε ηεο θαζνδήγεζεο θαη δηακεζνιάβεζεο ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο. Αμηνιόγεζε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξακπζηώλ θαη ηελ αλώλπκε ζπκπιήξσζε θύιινπ αμηνιόγεζεο από ηα παηδηά (βιέπε παξάξηεκα) βγήθαλ ηα παξαθάησ πεξηγξαθηθά (descriptive) ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: 1. Από ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθήκαηνο 1 πξνθύπηεη όηη ην 88% ησλ παηδηώλ βξήθαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνιύ ή αξθεηά επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή γηαηί, θαηά ηα ιεγόκελά ηνπο, ηνπο δόζεθε ε επθαηξία λα θάλνπλ πνιύ όκνξθεο εηθόλεο αιιά θαη γηαηί ην παξακύζη είρε θάπνην θαιό ζπκπέξαζκα. Σν 12% ησλ παηδηώλ ηε βξήθαλ βαξεηή ή πνιύ παηδηθή ή δελ είραλ θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα. Λίγο 8% Καθόλος 4% Απκεηά 16% Πολύ 72% Τν παξακύζη πνπ θάλακε κνπ άξεζε : Γξάθεκα 1

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 5 2. Από ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθήκαηνο 2 πξνθύπηεη όηη ζην δίιιεκα «παηρλίδη» ή «λα ηειεηώζσ ην παξακύζη» ην 72% ησλ παηδηώλ πξνηηκά λα ηειεηώζεη ην παξακύζη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κόλν ην 12% πξνηηκά λα παίμεη παηρλίδηα θαη λα κελ αζρνιεζεί θαζόινπ κε ην παξακύζη.. Να ηελειώζω ηο παπαμύθι 12% 12% 4% 72% Αλ είρακε αθόκε 4 καζήκαηα γηα λα ηειεηώζεη ε ρξνληά, ζα πξνηηκνύζα : Να παίξω 1 ώπα και ηιρ ςπόλοιπερ 3 ώπερ να αζσοληθώ με ηο παπαμύθι ακόμη κι αν δεν ππολάβαινα να ηο ηελειώζω. Να παίξω 2 ώπερ και ηιρ ςπόλοιπερ 2 να αζσοληθώ με ηο παπαμύθι με πολύ μεγάλη ηην πιθανόηηηα να μην ηο ηελειώζω. Να παίξω και ηιρ 4 ώπερ. Γξάθεκα 2 3. Σν 76% ησλ παηδηώλ δήισζαλ όηη δηάβαζαλ ή ζα δηαβάζνπλ πάλσ από δύν θνξέο ην δηθό ηνπο παξακύζη ή ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. πολλέρ θοπέρ 24% καμία-1 θοπά 24% 2-3 θοπέρ 52% Πόζεο θνξέο δηαβάζαηε ή ζα δηαβάζεηε ην παξακύζη πνπ δεκηνπξγήζαηε εζείο ή νη ζπκκαζεηέο ζαο; Γξάθεκα 3 4. Δπίζεο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο : ην 88% ησλ παηδηώλ έκαζε λα εηζάγεη κηα εηθόλα από θάθειν ζε έγγξαθν ηνπ MSWord. ην 84% έκαζε λα εηζάγεη έλα WordArt θαη λα βγάδεη ηε καύξε γξακκνύια από έλα πιαίζην θεηκέλνπ. ην 76% γλσξίδεη πώο λα εηζάγεη έλα απηόκαην ζρήκα. ην 80% ησλ παηδηώλ έκαζε λα εηζάγεη πιαίζην θεηκέλνπ θαη λα βγάδεη ην γέκηζκα από απηό. ην 92% έκαζε λα ηνπνζεηεί κηα εηθόλα εκπξόο ή πίζσ από ην θείκελν θαη λα γεκίδεη έλα ζρήκα κε έλα ή πεξηζζόηεξα ρξώκαηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην λα απμνκεηώλνπλ ην κέγεζνο θαη λα κεηαθηλνύλ κηα εηθόλα, έλα πιαίζην θεηκέλνπ ή έλα WordArt είλαη έλαο ζηόρνο πνπ κε βάζε ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο επηηεύρζεθε απόιπηα ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ εηθόλσλ, ησλ πιαηζίσλ θεηκέλνπ θαη ησλ WordArt πνπ ηα παηδηά είραλ λα επεμεξγαζηνύλ. Έηζη ινηπόλ δελ αλαθέξεηαη

6 6 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο θάπνην ζρεηηθό εξώηεκα ζην θύιιν αμηνιόγεζεο. Σέινο, πηζηεύεηαη όηη νη ζηόρνη επηηεύρζεθαλ ζε ηόζν κεγάιν βαζκό γηα ηνλ ίδην ιόγν. Σπκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο πκπεξαζκαηηθά θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο νη καζεηέο επέδεημαλ πςειό βαζκό ζπκκεηνρήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Όπσο δηαθάλεθε από ηηο απαληήζεηο ζην θύιιν αμηνιόγεζεο ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη επηηεύρζεθαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. Απηό βαζηθά πηζηεύεηαη όηη έγηλε αθελόο γηαηί ηα παηδηά ελζαξξύλζεθαλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα θαη αθεηέξνπ γηαηί δόζεθε ζηα παηδηά ε δπλαηόηεηα λα κάζνπλ, ρσξίο ην θόβν ηεο άκεζεο αμηνιόγεζεο πνπ απνηξέπεη ηα παηδηά από ηνπο δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο κάζεζεο (Λακπξνπνύινπ Α. & Σδίκαο Γ., 2006). Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζηε δεύηεξε εξώηεζε ηνπ θύιινπ αμηνιόγεζεο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε ελ ιόγσ εξγαζία απνδεηθλύεηαη αλ όρη ληθήηξηα, πνιύ αληαγσληζηηθή απέλαληη ζην κεγάιν πξσηαγσληζηή ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηώλ : ην παηρλίδη. Από ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθήκαηνο 3 πξνθύπηεη όηη ε εξγαζία απηή κπνξεί λα πξνζζέζεη ην δηθό ηεο ιηζαξάθη ζηε βειηίσζε ηεο έθθξαζεο θαη ηεο νξζνγξαθίαο ησλ παηδηώλ. Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη παξαθάησ, ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ όθεινο ζ απηόλ ηνκέα κπνξεί λα απμεζεί. Σέινο, πηζηεύεηαη όηη νη ζηόρνη επηηεύρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ εηθόλσλ, ησλ πιαηζίσλ θεηκέλνπ θαη ησλ WordArt πνπ ηα παηδηά είραλ λα επεμεξγαζηνύλ. πληζηάηαη ινηπόλ ε εθαξκνγή απηνύ ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζε ζε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο λα ζπλδπαζηεί ην κάζεκα ηεο γιώζζαο κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία σο εμήο : Αθνύ ηα παηδηά αλαθέξνπλ ην παξακύζη πνπ ζθέθηεθαλ θαη θιεξσζνύλ ηα ηξία ζελάξηα παξακπζηώλ (κπνξεί βέβαηα λα είλαη πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα): πάιη ε/ν θαζεγήηξηα/ηήο Σ.Π.Δ. ζπγγξάθεη ηα ζελάξηα ησλ παξακπζηώλ πνπ εκπλεύζηεθαλ ηα παηδηά. αθνύ ηα δώζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ/ζηελ δάζθαιν/α ηεο Γ ηάμεο, απηόο/ή δεκηνπξγεί αζθήζεηο π.ρ. : ζπκπιήξσζεο θελώλ λα βξνπλ επίζεηα, νπζηαζηηθά νκάδεο ιέμεσλ θιπ Ζ ιύζε ησλ παξαπάλσ αζθήζεσλ κπνξεί λα πξνεγεζεί ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ησλ παξακπζηώλ ζην κάζεκα Σ.Π.Δ. ή λα γίλεη παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνύζε ε/ν θαζεγήηξηα/ηήο πιεξνθνξηθήο λα ζπλεξγαζηεί : 1. κε ηε/ην δαζθάια/ιν ηεο ηάμεο ώζηε κε ηε βνήζεηά ηνπ λα γίλεη ε παξαγσγή ηνπ ιόγνπ από ηα ίδηα ηα παηδηά 2. κε ηε/ην δαζθάια/ιν εηθαζηηθώλ ώζηε λα γίλεη ζηα πιαίζηα ησλ εηθαζηηθώλ ε εηθνλνγξάθεζε θαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Σ.Π.Δ. ε ςεθηνπνίεζε ησλ εηθόλσλ θαη ε ζπγγξαθή ηνπ παξακπζηνύ ζε θεηκελνγξάθν. 3. κε ηε/ην δαζθάια/ιν ζεαηξηθήο αγσγήο ώζηε λα γίλεη δξακαηνπνίεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ παξακπζηώλ. Ζ/ν δαζθάια/ινο ζεαηξηθήο αγσγήο ζα κπνξνύζε λα ζπλεξγαζηεί θαη κε ηε/ηνλ κνπζηθό ηνπ ζρνιείνπ ώζηε λα πξνθύςεη όρη απιώο έλα ζέαηξν βαζηζκέλν ζε θάπνην ζελάξην παξακπζηνύ αιιά έλα κηνύδηθαι. Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιεξνθνξηθήο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ερνγξαθήζεηο ώζηε θαζώο θάπνηνο μεθπιιίδεη ην παξακύζη λα αθνύγεηαη ε θσλνύια ησλ παηδηώλ. Δίλαη θάηη πνπ ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, όπσο έρεη πξνθύςεη κέζα από ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο ζε πξνεγνύκελε εθαξκνγή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 7 Αλαθνξέο Grundy, S. & Kemmis, S. (1988). Educational Action Research in Australia: The State of the Art (an Overview). Victoria: Deakin University Press. ΑΠ (2010). Αναλςηικό Ππόγπαμμα Σποςδών για ηα ολοήμεπα δημοηικά ζσολεία ηος ΔΑΔΠ. Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Αλαθηήζεθε ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2011 από Γεσξγηάδνπ Ν., (2010). Θεπαπεςηικά παπαμύθια. Αζήλα : Ομπγόλν. Γεδνύιε Μ., (2001). Βιυμαηική μάθηζη-γςναηόηηηερ αξιοποίηζή ηηρ ζηο πλαίζιο ηηρ Δςέλικηηρ Εώνηρ. Δπηζεώξεζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, ηεύρνο 6 Λακπξνπνύινπ Α. & Σδίκαο Γ. (2006). Γημιοςπγικόηηηα και Μάθηζη ζηην ππυηοβάθμια εκπαίδεςζη. Πξαθηηθά ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Η. Δ. Π. ΔΚ.), 3ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: «Κπιηική, Γημιοςπγική, Γιαλεκηική Σκέτη ζηην Δκπαίδεςζη: Θευπία και Ππάξη», Αζήλα. Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζελώλ θαη ηε δξάζε ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, (2009). Έπεςνα ζε μαθηηέρ δημοηικού για ηη σπήζη ηος διαδικηύος. Μπαβειήο Α., (2002). Οι Νέερ Τεσνολογίερ ζηην Δκπαίδεςζη. Πποβλήμαηα και πποοπηικέρ. Μπέθνο Ν., (2008). Φεθηαθό πιηθό: Θευπίερ Μάθηζηρ & Γιδακηικέρ Σηπαηηγικέρ. Τιηθό Δπηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ πιεξνθνξηθήο κε ζέκα «Διζαγυγή ζηιρ έννοιερ παιδαγυγικήρ αξιοποίηζηρ ηυν Τ.Π.Δ. με εθαπμογή ζηην διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ» θαη «Δκμάθηζη ηεσνικών και λειηοςπγικών σαπακηηπιζηικών βαζικών καηηγοπιών Δκπαιδεςηικού Λογιζμικού», Θεζζαινλίθε. Ράπηεο Δι. Γ., (2008). Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ζεκαζία ησλ ιατθώλ αθεγήζεσλ ζηε ζύγρξνλε καζεζηαθή δηαδηθαζία, Παιδαγυγική-Θευπία και Ππάξη, Σεύρνο 2.

8 8 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Παξάξηεκα Φύλλο Αξιολόγησηρ 1. Σν παξακύζη πνπ θάλακε κνπ άξεζε : Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ Γηαηί 2. Αλ είρακε αθόκε 4 καζήκαηα γηα λα ηειεηώζεη ε ρξνληά, ζα πξνηηκνύζα : a. Να ηειεηώζσ ην παξακύζη b. Να παίμσ 1 ώξα θαη ηηο ππόινηπεο 3 ώξεο λα αζρνιεζώ κε ην παξακύζη αθόκε θη αλ δελ πξνιάβαηλα λα ην ηειεηώζσ. c. Να παίμσ 2 ώξεο θαη ηηο ππόινηπεο 2 λα αζρνιεζώ κε ην παξακύζη κε πνιύ κεγάιε ηελ πηζαλόηεηα λα κελ ην ηειεηώζσ. d. Να παίμσ θαη ηηο 4 ώξεο. 3. Πόζεο θνξέο δηαβάζαηε ή ζα δηαβάζεηε ην παξακύζη πνπ δεκηνπξγήζαηε εζείο ή νη ζπκκαζεηέο ζαο;. 4. Γηα λα εηζάγσ ζην παξακύζη κνπ κηα εηθόλα πνπ δεκηνύξγεζα πνην από ηα παξαθάησ επηιέγσ; a. Δηζαγσγή-Δηθόλα-Από αξρείν. b. Πξνβνιή-Γξακκέο εξγαιείσλ-δηθόλα. c. Αξρείν-Άλνηγκα. 5. Κύθισζε ην θνπκπάθη πνπ πξέπεη λα παηήζεηο γηα λα ηνπνζεηήζεηο κηα εηθόλα Δκπξόο ή Πίζσ από ην θείκελν: 6. Α Β Γ Γ Δ a. Γηα λα εηζάγσ έλα WordArt παηάσ ην θνπκπάθη. b. Γηα λα εηζάγσ έλα απηόκαην ζρήκα (π.ρ. έλαλ πάππξν γηα λα γξάςσ ην ζπκπέξαζκα ηνπ παξακπζηνύ) παηάσ ην θνπκπάθη c. Γηα λα εηζάγσ έλα πιαίζην θεηκέλνπ παηάσ ην θνπκπάθη d. Γηα λα βγάισ ην γέκηζκα από ην πιαίζην θεηκέλνπ παηάσ ην θνπκπάθη.. θαη επηιέγσ «Υσξίο Γέκηζκα» e. Γηα λα βγάισ ηε καύξε γξακκνύια από ην πιαίζην θεηκέλνπ παηάσ ην θνπκπάθη.. θαη επηιέγσ «Υσξίο Γξακκή» f. Γηα λα γεκίζσ έλα ζρήκα (π.ρ. ηνλ πάππξν) κε 1 ή πεξηζζόηεξα ρξώκαηα παηάσ ην θνπκπάθη θαη επηιέγσ «Δθέ γεκίζκαηνο»

9 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 9 Φύλλα επγασίαρ (τμήματα) θύιιν_εξγαζίαο1_τν_θνπλειάθη _πνπ_ δε_δηάβαδε θύιιν_εξγαζίαο2_η_αξθνπδίηζα_πνπ_δελ_είρε_θίινπο θύιιν_εξγαζίαο3_τα_δσάθηα_πνπ_ήζειαλ_λα_βάςνπλ_ηα_απγά

10 10 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Ππόγπαμμα Tux Paint

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα