Γεκηνπξγία παξακπζηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκηνπξγία παξακπζηώλ"

Transcript

1 Πεξίιεςε Γεκηνπξγία παξακπζηώλ Διέλε Ν. Ληαθνπνύινπ, 109ν Γεκνηηθό ρνιείν Θεζζαινλίθεο Ζ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη δηδαθηηθή παξέκβαζε ζρεηηθή κε ηελ ελόηεηα «δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ» ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηεο Γ ηάμεο Γεκνηηθνύ ζην κάζεκα Σ.Π.Δ. κέζσ κηαο εξγαζίαο πνπ έρεη ζέκα: «έκπλεπζε θαη δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ παξακπζηώλ κε θάπνην εζηθό δίδαγκα». Ζ δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε έγηλε ηε ζρνιηθή ρξνληά ζηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γ ηάμεο ηνπ 109νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο θαη είρε σο ζθνπό λα αληηιεθζνύλ ηα παηδηά, έζησ θαη αζπλείδεηα, όηη πέξα από ην λα παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κπνξνύλ λα θάλνπλ πνιύ δεκηνπξγηθά πξάγκαηα κε απηόλ. Σα παηδηά ελζαξξύλζεθαλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα κέζα από ηε δηήγεζε ελόο δηθνύ ηνπο παξακπζηνύ, ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπ θαη ηε ζύλζεζε όισλ απηώλ ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ. Έπεηηα από ηελ αλώλπκε ζπκπιήξσζε θύιινπ αμηνιόγεζεο πνπ δόζεθε ζηα παηδηά δηαθάλεθε όηη ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά επηηεύρζεθαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. Λέμεηο θιεηδηά: Γ ηάμε Γεκνηηθνύ, Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό... Δηζαγσγή Παξνπζίαζε πξόηαζεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ ελόηεηα «δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ» ηνπ ΑΠ ηεο Γ ηάμεο Γεκνηηθνύ ζην κάζεκα Σ.Π.Δ.. Ο ηξόπνο απηόο δηδαζθαιίαο εθαξκόζηεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γ ηάμεο ηνπ 109νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο ηε ζρνιηθή πεξίνδν , κέζσ κηαο εξγαζίαο πνπ είρε ζέκα: «Έκπλεπζε θαη δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ παξακπζηώλ κε θάπνην εζηθό δίδαγκα». Έλα θίλεηξν επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ήηαλ ε απάληεζε πνπ έδσζε ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ ηεο Γ ηάμεο έπεηηα από εξώηεζε πνπ ηνπο έγηλε ζρεηηθά κε ην πώο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο. Σα πεξηζζόηεξα απάληεζαλ όηη παίδνπλ κόλν παηρλίδηα. Έλα αθόκε θίλεηξν επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλ ε δηαπίζησζε, έπεηηα από ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ηε δαζθάια ηεο Γ ηάμεο, όηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ πνιύ κεγάιε αδπλακία ζηελ έθθξαζε θαη ηελ νξζνγξαθία. Σα θπξηόηεξα θξηηήξηα ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ήηαλ: 1. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ απηήο ηεο ειηθίαο γηα Μπζνπιαζία (Γεδνύιε, 2001) θαη θαη επέθηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο δηθνύ ηνπο παξακπζηνύ. 2. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ απηήο ηεο ειηθίαο γηα ηε δσγξαθηθή. 3. Ζ δπλαηόηεηα κέζα από ηα παξακύζηα λα ιάβνπλ ηα παηδηά κελύκαηα ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο (Γεσξγηάδνπ Ν., 2010). 4. Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ λα δηαβάζνπλ θάηη δηθό ηνπο δεδνκέλνπ όηη ε αλάγλσζε ησλ παξακπζηώλ ή ε αθήγεζή ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνύ θαη ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ καζεηώλ (Ράπηεο Γ., 2008). Ζ παξνύζα εξγαζία βαζίδεηαη ζε έξεπλα δξάζεο. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αλάπηπμε Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ (AΠ), ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο βειηίσζεο θαη ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ σο θνηλό ζηνηρείν ηηο ζηξαηεγηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ππόθεηληαη ζπζηεκαηηθά ζε παξαηήξεζε, θξηηηθό ζηνραζκό θαη αιιαγή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε πνπ κειεηάηαη εκπιέθνληαη ζε όιεο απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο» (Grundy & Kemmis, 1988). Ζ Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζελώλ θαη ηε δξάζε ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ δηεμήγαγε ην 2009 Πξαθηηθά Δξγαζηώλ 7 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο, Θεζζαινλίθε, Απξηιίνπ 2013

2 2 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο έξεπλα ζε 602 καζεηέο δεκνηηθνύ γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Μέζα από ηελ έξεπλα απηή δηαθάλεθαλ νη ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Έλα από ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο ήηαλ όηη ην 66% ησλ καζεηώλ παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εθθξάζηεθε ε άκεζε αλάγθε λα ελδπλακσζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηώληαο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ώζηε λα βνεζεζνύλ ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ αληηζηάζεηο. Σν ζέκα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αθνξά ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπό ηα παηδηά λα αληηιεθζνύλ, έζησ θαη αζπλείδεηα, όηη ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο δελ είλαη απιώο κηα παηρληδνκεραλή αιιά έλα κέζν πνπ έρεη ελδηαθέξνλ λα γλσξίδνπλ πώο ιεηηνπξγεί ώζηε ρξεζηκνπνηώληαο ην λα θάλνπλ θάηη δεκηνπξγηθό. Κακηά ηερλνινγία δελ είλαη από κόλε ηεο θαιή ή θαθή. Σν πώο, γηα πνηνπο ζθνπνύο θαη από πνηα θνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηό πνπ ζα ηεο δώζεη θαη ηνλ αλάινγν ραξαθηήξα (Μπαβειήο Α., 2002). Γηάξθεηα Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δηαηέζεθε έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα εληόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ρξνληθή δηάξθεηα από 6 Μαξηίνπ έσο 31 Μαΐνπ Σηόρνη Οη καζεηέο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να εηζάγνπλ ζε πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ : 1.1. εηθόλεο από θάπνην θάθειν πιαίζην θεηκέλνπ 1.3. γξαθηθήο κνξθήο θείκελν (WordArt) έλα απηόκαην ζρήκα (π.ρ. έλαλ πάππξν) 2. Να απμνκεηώλνπλ ην κέγεζνο θαη λα κεηαθηλνύλ 2.1. κηα εηθόλα 2.2. έλα πιαίζην θεηκέλνπ 2.3. έλα WordArt 2.4. έλα απηόκαην ζρήκα 3. Να αιιάδνπλ ην ρξώκα ηεο γξακκήο θαζώο θαη ην γέκηζκα ζε 3.1. έλα πιαίζην θεηκέλνπ 3.2. έλα WordArt 3.3. έλα απηόκαην ζρήκα 4. Να ηνπνζεηνύλ κηα εηθόλα εκπξόο ή πίζσ από ην θείκελν ρξεζηκνπνηώληαο ηελ «Αλαδίπισζε θεηκέλνπ» Δπνπηηθό πιηθό Πξόγξακκα δσγξαθηθήο Tux Paint (βιέπε παξάξηεκα), πξόγξακκα MS Word 2003, θύιιν_εξγαζίαο1_σν_θνπλειάθη_πνπ_δε_δηάβαδε, θύιιν_εξγαζίαο2_ζ_αξθνπδίηζα_πνπ_δελ_είρε_ θίινπο, θύιιν_εξγαζίαο3_σα_δσάθηα_πνπ_ήζειαλ_λα_βάςνπλ_ηα_απγά (βιέπε ηκήκαηα ησλ θύιισλ εξγαζίαο ζην παξάξηεκα), πίλαθαο. Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πλεξγαηηθή κάζεζε ζε ζπλδπαζκό κε κεξηθώο θαηεπζπλόκελε δηδαζθαιία θαη καζεζηαθή ππνζηήξημε/scaffolding (Μπέθνο Ν., 2008).

3 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Μεζνδνινγία Δλόζσ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ ηάμεο ηειείσλαλ κηα άιιε ελόηεηα ηνπ ΑΠ, εξσηήζεθαλ αλ ζα ηνπο ελδηέθεξε λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο παξακύζη. Αθνύ νκόθσλα θαη κε ελζνπζηαζκό απάληεζαλ όινη ζεηηθά δεηήζεθε απ απηνύο είηε νκαδηθά είηε αηνκηθά - λα ζθεθηνύλ έλα παξακύζη κε θάπνην εζηθό δίδαγκα ζην ηέινο (δόζεθε δηεπθξίληζε) θαη λα ην αλαθέξνπλ ζηελ ηάμε ηελ επόκελε θνξά. Εεηήζεθε επίζεο νη ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ λα είλαη δώα γηα λα γίλεη πην γξήγνξα ε ειεθηξνληθή εηθνλνγξάθεζε. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα εηπσζεί όηη επεηδή ην πξόγξακκα Tux Paint είλαη έλα πξόγξακκα δσγξαθηθήο όπνπ κπνξεί ην παηδί λα βάιεη αληηθείκελα θάλνληαο απιώο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζηε δσγξαθηά, είλαη πην γξήγνξν λα θάλεη ην παηδί έλα θιηθ θαη λα βάιεη έλα δσάθηήξσα παξά λα ζπλζέζεη έλαλ άλζξσπν-ήξσα κε ζρήκαηα θαη γξακκέο. Σέινο, ηνπο έγηλε γλσζηό όηη από ην πιήζνο ησλ παξακπζηώλ πνπ ζα αθνπζηνύλ ηελ επόκελε θνξά κέζα ζηελ ηάμε, ζα θιεξσζνύλ ηξία γηα πινπνίεζε. ηε δηάξθεηα ηεο επόκελεο δηδαθηηθήο ώξαο έγηλε ε θιήξσζε ησλ ηξηώλ παξακπζηώλ αιιά ε πινπνίεζή ηνπο μεθίλεζε κεηά από δύν εβδνκάδεο. Απηό έγηλε ζθόπηκα πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζηνύλ από ηελ θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο ηα ηξία θύιια εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηα ζελάξηα πνπ πεξηέγξαςαλ ηα παηδηά αιιά θαη λα εκπινπηηζηεί ην πξόγξακκα Tux Paint κε ηηο απαξαίηεηεο ζθξαγίδεο. ε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηε καζεζηαθή ππνζηήξημε, ε κεξηθώο θαηεπζπλόκελε δηδαζθαιία επηιέρηεθε σο κέζνδνο γηαηί, κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο κέζσ πξνεγνύκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαπηζηώζεθε όηη ηα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα αληηιεθζνύλ ακέζσο ηη είλαη απηό πνπ ηνπο δεηείηαη λα θάλνπλ κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη πνιύηηκνο δηδαθηηθόο ρξόλνο. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηξία θύιια εξγαζίαο κε ελδεηθηηθή εηθνλνγξάθεζε, αιιά μεθαζαξίζηεθε ζηα παηδηά όηη ε εηθνλνγξάθεζε είλαη ελδεηθηηθή θαη όηη κπνξνύλ λα θάλνπλ απηά όπσο ζέινπλ ηηο εηθόλεο ηνπο θαη ηα πεξηγξάκκαηά ηνπο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εξγαζίαο θαη κέζσ ηεο εθπόλεζεο ησλ παξειζόλησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηώλ είρε εθηηκεζεί ην επίπεδν θαη νη ξπζκνί ηνπ θάζε καζεηή ζην κάζεκα Σ.Π.Δ.. Έηζη πξηλ κνηξαζηνύλ ηα θύιια εξγαζίαο ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 2 ή 3 αηόκσλ θαη όζν ήηαλ δπλαηό, καζεηέο κε πην γξήγνξνπο ξπζκνύο εξγαζίαο ζπλεξγάζηεθαλ κε καζεηέο πνπ είραλ πην αξγνύο ξπζκνύο εξγαζίαο θαη πεξηζζόηεξεο ειιείςεηο ζην κάζεκα. Μεηά από δύν εβδνκάδεο ινηπόλ κνηξάζηεθαλ ηα θύιια εξγαζίαο σο εμήο : νη νκάδεο όπνπ αλήθε/θαλ ην/α παηδη/ά ησλ νπνίσλ ην ζελάξην θιεξώζεθε πήξαλ ην θύιιν εξγαζίαο κε ην δηθό ηνπο ζελάξην, ζηηο νκάδεο πνπ είραλ πην αξγνύο ξπζκνύο εξγαζίαο (θαη ηα δύν παηδηά ηεο νκάδαο είραλ αξγνύο ξπζκνύο εξγαζίαο) δόζεθε ην θύιιν_εξγαζίαο2_ζ_αξθνπδίηζα_πνπ_δελ_ είρε_θίινπο πνπ είρε πην εύθνιε εηθνλνγξάθεζε, ζηηο νκάδεο πνπ είραλ κέηξηνπο ξπζκνύο εξγαζίαο (έλα από ηα δύν παηδηά είρε πην γξήγνξν ξπζκό εξγαζίαο) δόζεθε ην θύιιν_εξγαζίαο1_σν_θνπλειάθη_ πνπ_δε_δηάβαδε πνπ είρε ιίγν πην δύζθνιε εηθνλνγξάθεζε ελώ ζηηο νκάδεο πνπ είραλ πην γξήγνξνπο ξπζκνύο εξγαζίαο (δύν από ηα ηξία παηδηά είραλ πην γξήγνξν ξπζκό εξγαζίαο) δόζεθε ην θύιιν_εξγαζίαο3_σα_δσάθηα_πνπ_ήζειαλ_ λα_βάςνπλ_ηα_απγα πνπ είρε πεξηζζόηεξν θείκελν θαη ηελ πην δύζθνιε εηθνλνγξάθεζε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη όζεο νκάδεο ηειείσλαλ λσξίηεξα ιεηηνπξγνύζαλ βνεζεηηθά ζην έξγν ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο ππνδεηθλύνληαο θαη ζπκβνπιεύνληαο ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ζε ζεκεία πνπ δπζθνιεύνληαλ. Γεδνκέλνπ όηη θάπνηεο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ είλαη ε αληακνηβή ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο θαη ην λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο λα εθηηκνύλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δεκηνπξγηθέο πξνζπάζεηεο (Λακπξνπνύινπ Α. & Σδίκαο Γ., 2006): ην παξακύζη πνπ παξήγαγε θάζε νκάδα ε θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο ην κεηέηξεςε ζε flipping_book θαη ην πήξαλ ζε αλακλεζηηθό CD ηα παηδηά.

4 4 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ηα ηξία παξακύζηα πνπ δεκηνύξγεζαλ ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ην ζελάξην θιεξώζεθε. Φάζεηο δηδαζθαιίαο Αθνύ δόζεθαλ νη απαξαίηεηεο νδεγίεο δεκηνπξγίαο ηεο εηθνλνγξάθεζεο μεθίλεζε ε πινπνίεζε ηνπ παξακπζηνύ κε ηε δεκηνπξγία ησλ εηθόλσλ ηνπ, ησλ πεξηγξακκάησλ, ηνπ εμσθύιινπ θαη ηνπ νπηζζόθπιινπ ζην πξόγξακκα Tux Paint. Όπνπ ρξεηαδόηαλ ππήξρε ε δηακεζνιάβεζε ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο κέζσ ππνδείμεσλ, ππελζπκίζεσλ αιιά θαη ελζάξξπλζεο. Σειηθά ζηγάζηγά ε δηακεζνιάβεζή ηεο κεηώζεθε ζε βαζκό πνπ ηα παηδηά δνύιεπαλ κόλα ηνπο. Όηαλ κηα νκάδα ηειείσλε ηελ εηθνλνγξάθεζε, έπεηηα από νδεγίεο πνπ ηεο δίλνληαλ μεθηλνύζε ηελ εηζαγσγή ησλ εηθόλσλ, ησλ πεξηγξακκάησλ, ηνπ εμώθπιινπ θαη ηνπ νπηζζόθπιινπ ζην πξόγξακκα MS Word Μεηά ξύζκηδε ηηο βαζηθέο εηθόλεο ηνπ παξακπζηνύ «Δκπξόο από ην θείκελν» θαη ηα πεξηγξάκκαηα, ην εμώθπιιν θαη ην νπηζζόθπιιν «Πίζσ από ην θείκελν». ηε ζπλέρεηα εηζήγαγε κε WordArt ηνλ ηίηιν ηνπ παξακπζηνύ ζηελ πξώηε ζειίδα θαη ην ζρνιείν, ηα νλόκαηα ησλ παηδηώλ ηεο νκάδαο, ησλ παηδηώλ πνπ ζθεθηήθαλ ην ζελάξην θαη ην ζρνιηθό έηνο ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο. Ζ θάζε νκάδα έβαθε ηα WordArt κε όπνην ρξώκα ήζειε. Μέζα ζε πιαίζην θεηκέλνπ πνπ ην ηνπνζεηνύζε πάλσ ζε θάζε πεξίγξακκα πιεθηξνινγνύζε ην θείκελν πνπ πεξηέγξαθε ηελ αληίζηνηρε εηθόλα ε νπνία θαηλόηαλ παξαπάλσ. Σν πιαίζην θεηκέλνπ ην κνξθνπνηνύζε ρσξίο γξακκή θαη γέκηζκα ώζηε λα θαίλεηαη από θάησ ην πεξίγξακκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζην Tux Paint. Σέινο, εηζήγαγε έλαλ πάππξν από ηα απηόκαηα ζρήκαηα, ηνλ γέκηδε κε 2 ή πεξηζζόηεξα ρξώκαηα θαη έβαθε ηε γξακκή ηνπ κε θάπνην ρξώκα. Όια απηά βέβαηα κε παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηώλ ρξήζεο ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, εξκελεία θαη εμήγεζε απνξηώλ (θαζνδήγεζε) αιιά θαη ππνδείμεηο, ππελζύκηζε ησλ νδεγηώλ, ελζάξξπλζεο θαη ηειηθά ππνρώξεζε ηεο θαζνδήγεζεο θαη δηακεζνιάβεζεο ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο. Αμηνιόγεζε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξακπζηώλ θαη ηελ αλώλπκε ζπκπιήξσζε θύιινπ αμηνιόγεζεο από ηα παηδηά (βιέπε παξάξηεκα) βγήθαλ ηα παξαθάησ πεξηγξαθηθά (descriptive) ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: 1. Από ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθήκαηνο 1 πξνθύπηεη όηη ην 88% ησλ παηδηώλ βξήθαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνιύ ή αξθεηά επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή γηαηί, θαηά ηα ιεγόκελά ηνπο, ηνπο δόζεθε ε επθαηξία λα θάλνπλ πνιύ όκνξθεο εηθόλεο αιιά θαη γηαηί ην παξακύζη είρε θάπνην θαιό ζπκπέξαζκα. Σν 12% ησλ παηδηώλ ηε βξήθαλ βαξεηή ή πνιύ παηδηθή ή δελ είραλ θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα. Λίγο 8% Καθόλος 4% Απκεηά 16% Πολύ 72% Τν παξακύζη πνπ θάλακε κνπ άξεζε : Γξάθεκα 1

5 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 5 2. Από ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθήκαηνο 2 πξνθύπηεη όηη ζην δίιιεκα «παηρλίδη» ή «λα ηειεηώζσ ην παξακύζη» ην 72% ησλ παηδηώλ πξνηηκά λα ηειεηώζεη ην παξακύζη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κόλν ην 12% πξνηηκά λα παίμεη παηρλίδηα θαη λα κελ αζρνιεζεί θαζόινπ κε ην παξακύζη.. Να ηελειώζω ηο παπαμύθι 12% 12% 4% 72% Αλ είρακε αθόκε 4 καζήκαηα γηα λα ηειεηώζεη ε ρξνληά, ζα πξνηηκνύζα : Να παίξω 1 ώπα και ηιρ ςπόλοιπερ 3 ώπερ να αζσοληθώ με ηο παπαμύθι ακόμη κι αν δεν ππολάβαινα να ηο ηελειώζω. Να παίξω 2 ώπερ και ηιρ ςπόλοιπερ 2 να αζσοληθώ με ηο παπαμύθι με πολύ μεγάλη ηην πιθανόηηηα να μην ηο ηελειώζω. Να παίξω και ηιρ 4 ώπερ. Γξάθεκα 2 3. Σν 76% ησλ παηδηώλ δήισζαλ όηη δηάβαζαλ ή ζα δηαβάζνπλ πάλσ από δύν θνξέο ην δηθό ηνπο παξακύζη ή ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. πολλέρ θοπέρ 24% καμία-1 θοπά 24% 2-3 θοπέρ 52% Πόζεο θνξέο δηαβάζαηε ή ζα δηαβάζεηε ην παξακύζη πνπ δεκηνπξγήζαηε εζείο ή νη ζπκκαζεηέο ζαο; Γξάθεκα 3 4. Δπίζεο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο : ην 88% ησλ παηδηώλ έκαζε λα εηζάγεη κηα εηθόλα από θάθειν ζε έγγξαθν ηνπ MSWord. ην 84% έκαζε λα εηζάγεη έλα WordArt θαη λα βγάδεη ηε καύξε γξακκνύια από έλα πιαίζην θεηκέλνπ. ην 76% γλσξίδεη πώο λα εηζάγεη έλα απηόκαην ζρήκα. ην 80% ησλ παηδηώλ έκαζε λα εηζάγεη πιαίζην θεηκέλνπ θαη λα βγάδεη ην γέκηζκα από απηό. ην 92% έκαζε λα ηνπνζεηεί κηα εηθόλα εκπξόο ή πίζσ από ην θείκελν θαη λα γεκίδεη έλα ζρήκα κε έλα ή πεξηζζόηεξα ρξώκαηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην λα απμνκεηώλνπλ ην κέγεζνο θαη λα κεηαθηλνύλ κηα εηθόλα, έλα πιαίζην θεηκέλνπ ή έλα WordArt είλαη έλαο ζηόρνο πνπ κε βάζε ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο επηηεύρζεθε απόιπηα ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ εηθόλσλ, ησλ πιαηζίσλ θεηκέλνπ θαη ησλ WordArt πνπ ηα παηδηά είραλ λα επεμεξγαζηνύλ. Έηζη ινηπόλ δελ αλαθέξεηαη

6 6 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο θάπνην ζρεηηθό εξώηεκα ζην θύιιν αμηνιόγεζεο. Σέινο, πηζηεύεηαη όηη νη ζηόρνη επηηεύρζεθαλ ζε ηόζν κεγάιν βαζκό γηα ηνλ ίδην ιόγν. Σπκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο πκπεξαζκαηηθά θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο νη καζεηέο επέδεημαλ πςειό βαζκό ζπκκεηνρήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Όπσο δηαθάλεθε από ηηο απαληήζεηο ζην θύιιν αμηνιόγεζεο ν ζθνπόο θαη νη ζηόρνη επηηεύρζεθαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό. Απηό βαζηθά πηζηεύεηαη όηη έγηλε αθελόο γηαηί ηα παηδηά ελζαξξύλζεθαλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα θαη αθεηέξνπ γηαηί δόζεθε ζηα παηδηά ε δπλαηόηεηα λα κάζνπλ, ρσξίο ην θόβν ηεο άκεζεο αμηνιόγεζεο πνπ απνηξέπεη ηα παηδηά από ηνπο δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο κάζεζεο (Λακπξνπνύινπ Α. & Σδίκαο Γ., 2006). Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζηε δεύηεξε εξώηεζε ηνπ θύιινπ αμηνιόγεζεο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε ελ ιόγσ εξγαζία απνδεηθλύεηαη αλ όρη ληθήηξηα, πνιύ αληαγσληζηηθή απέλαληη ζην κεγάιν πξσηαγσληζηή ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηώλ : ην παηρλίδη. Από ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθήκαηνο 3 πξνθύπηεη όηη ε εξγαζία απηή κπνξεί λα πξνζζέζεη ην δηθό ηεο ιηζαξάθη ζηε βειηίσζε ηεο έθθξαζεο θαη ηεο νξζνγξαθίαο ησλ παηδηώλ. Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη παξαθάησ, ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ όθεινο ζ απηόλ ηνκέα κπνξεί λα απμεζεί. Σέινο, πηζηεύεηαη όηη νη ζηόρνη επηηεύρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ εηθόλσλ, ησλ πιαηζίσλ θεηκέλνπ θαη ησλ WordArt πνπ ηα παηδηά είραλ λα επεμεξγαζηνύλ. πληζηάηαη ινηπόλ ε εθαξκνγή απηνύ ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζε ζε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο λα ζπλδπαζηεί ην κάζεκα ηεο γιώζζαο κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία σο εμήο : Αθνύ ηα παηδηά αλαθέξνπλ ην παξακύζη πνπ ζθέθηεθαλ θαη θιεξσζνύλ ηα ηξία ζελάξηα παξακπζηώλ (κπνξεί βέβαηα λα είλαη πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα): πάιη ε/ν θαζεγήηξηα/ηήο Σ.Π.Δ. ζπγγξάθεη ηα ζελάξηα ησλ παξακπζηώλ πνπ εκπλεύζηεθαλ ηα παηδηά. αθνύ ηα δώζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ/ζηελ δάζθαιν/α ηεο Γ ηάμεο, απηόο/ή δεκηνπξγεί αζθήζεηο π.ρ. : ζπκπιήξσζεο θελώλ λα βξνπλ επίζεηα, νπζηαζηηθά νκάδεο ιέμεσλ θιπ Ζ ιύζε ησλ παξαπάλσ αζθήζεσλ κπνξεί λα πξνεγεζεί ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ησλ παξακπζηώλ ζην κάζεκα Σ.Π.Δ. ή λα γίλεη παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνύζε ε/ν θαζεγήηξηα/ηήο πιεξνθνξηθήο λα ζπλεξγαζηεί : 1. κε ηε/ην δαζθάια/ιν ηεο ηάμεο ώζηε κε ηε βνήζεηά ηνπ λα γίλεη ε παξαγσγή ηνπ ιόγνπ από ηα ίδηα ηα παηδηά 2. κε ηε/ην δαζθάια/ιν εηθαζηηθώλ ώζηε λα γίλεη ζηα πιαίζηα ησλ εηθαζηηθώλ ε εηθνλνγξάθεζε θαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Σ.Π.Δ. ε ςεθηνπνίεζε ησλ εηθόλσλ θαη ε ζπγγξαθή ηνπ παξακπζηνύ ζε θεηκελνγξάθν. 3. κε ηε/ην δαζθάια/ιν ζεαηξηθήο αγσγήο ώζηε λα γίλεη δξακαηνπνίεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ παξακπζηώλ. Ζ/ν δαζθάια/ινο ζεαηξηθήο αγσγήο ζα κπνξνύζε λα ζπλεξγαζηεί θαη κε ηε/ηνλ κνπζηθό ηνπ ζρνιείνπ ώζηε λα πξνθύςεη όρη απιώο έλα ζέαηξν βαζηζκέλν ζε θάπνην ζελάξην παξακπζηνύ αιιά έλα κηνύδηθαι. Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιεξνθνξηθήο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ερνγξαθήζεηο ώζηε θαζώο θάπνηνο μεθπιιίδεη ην παξακύζη λα αθνύγεηαη ε θσλνύια ησλ παηδηώλ. Δίλαη θάηη πνπ ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, όπσο έρεη πξνθύςεη κέζα από ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο θαζεγήηξηαο πιεξνθνξηθήο ζε πξνεγνύκελε εθαξκνγή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.

7 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 7 Αλαθνξέο Grundy, S. & Kemmis, S. (1988). Educational Action Research in Australia: The State of the Art (an Overview). Victoria: Deakin University Press. ΑΠ (2010). Αναλςηικό Ππόγπαμμα Σποςδών για ηα ολοήμεπα δημοηικά ζσολεία ηος ΔΑΔΠ. Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Αλαθηήζεθε ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2011 από Γεσξγηάδνπ Ν., (2010). Θεπαπεςηικά παπαμύθια. Αζήλα : Ομπγόλν. Γεδνύιε Μ., (2001). Βιυμαηική μάθηζη-γςναηόηηηερ αξιοποίηζή ηηρ ζηο πλαίζιο ηηρ Δςέλικηηρ Εώνηρ. Δπηζεώξεζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, ηεύρνο 6 Λακπξνπνύινπ Α. & Σδίκαο Γ. (2006). Γημιοςπγικόηηηα και Μάθηζη ζηην ππυηοβάθμια εκπαίδεςζη. Πξαθηηθά ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Η. Δ. Π. ΔΚ.), 3ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: «Κπιηική, Γημιοςπγική, Γιαλεκηική Σκέτη ζηην Δκπαίδεςζη: Θευπία και Ππάξη», Αζήλα. Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζελώλ θαη ηε δξάζε ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ, (2009). Έπεςνα ζε μαθηηέρ δημοηικού για ηη σπήζη ηος διαδικηύος. Μπαβειήο Α., (2002). Οι Νέερ Τεσνολογίερ ζηην Δκπαίδεςζη. Πποβλήμαηα και πποοπηικέρ. Μπέθνο Ν., (2008). Φεθηαθό πιηθό: Θευπίερ Μάθηζηρ & Γιδακηικέρ Σηπαηηγικέρ. Τιηθό Δπηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ πιεξνθνξηθήο κε ζέκα «Διζαγυγή ζηιρ έννοιερ παιδαγυγικήρ αξιοποίηζηρ ηυν Τ.Π.Δ. με εθαπμογή ζηην διδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ» θαη «Δκμάθηζη ηεσνικών και λειηοςπγικών σαπακηηπιζηικών βαζικών καηηγοπιών Δκπαιδεςηικού Λογιζμικού», Θεζζαινλίθε. Ράπηεο Δι. Γ., (2008). Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ζεκαζία ησλ ιατθώλ αθεγήζεσλ ζηε ζύγρξνλε καζεζηαθή δηαδηθαζία, Παιδαγυγική-Θευπία και Ππάξη, Σεύρνο 2.

8 8 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Παξάξηεκα Φύλλο Αξιολόγησηρ 1. Σν παξακύζη πνπ θάλακε κνπ άξεζε : Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ Γηαηί 2. Αλ είρακε αθόκε 4 καζήκαηα γηα λα ηειεηώζεη ε ρξνληά, ζα πξνηηκνύζα : a. Να ηειεηώζσ ην παξακύζη b. Να παίμσ 1 ώξα θαη ηηο ππόινηπεο 3 ώξεο λα αζρνιεζώ κε ην παξακύζη αθόκε θη αλ δελ πξνιάβαηλα λα ην ηειεηώζσ. c. Να παίμσ 2 ώξεο θαη ηηο ππόινηπεο 2 λα αζρνιεζώ κε ην παξακύζη κε πνιύ κεγάιε ηελ πηζαλόηεηα λα κελ ην ηειεηώζσ. d. Να παίμσ θαη ηηο 4 ώξεο. 3. Πόζεο θνξέο δηαβάζαηε ή ζα δηαβάζεηε ην παξακύζη πνπ δεκηνπξγήζαηε εζείο ή νη ζπκκαζεηέο ζαο;. 4. Γηα λα εηζάγσ ζην παξακύζη κνπ κηα εηθόλα πνπ δεκηνύξγεζα πνην από ηα παξαθάησ επηιέγσ; a. Δηζαγσγή-Δηθόλα-Από αξρείν. b. Πξνβνιή-Γξακκέο εξγαιείσλ-δηθόλα. c. Αξρείν-Άλνηγκα. 5. Κύθισζε ην θνπκπάθη πνπ πξέπεη λα παηήζεηο γηα λα ηνπνζεηήζεηο κηα εηθόλα Δκπξόο ή Πίζσ από ην θείκελν: 6. Α Β Γ Γ Δ a. Γηα λα εηζάγσ έλα WordArt παηάσ ην θνπκπάθη. b. Γηα λα εηζάγσ έλα απηόκαην ζρήκα (π.ρ. έλαλ πάππξν γηα λα γξάςσ ην ζπκπέξαζκα ηνπ παξακπζηνύ) παηάσ ην θνπκπάθη c. Γηα λα εηζάγσ έλα πιαίζην θεηκέλνπ παηάσ ην θνπκπάθη d. Γηα λα βγάισ ην γέκηζκα από ην πιαίζην θεηκέλνπ παηάσ ην θνπκπάθη.. θαη επηιέγσ «Υσξίο Γέκηζκα» e. Γηα λα βγάισ ηε καύξε γξακκνύια από ην πιαίζην θεηκέλνπ παηάσ ην θνπκπάθη.. θαη επηιέγσ «Υσξίο Γξακκή» f. Γηα λα γεκίζσ έλα ζρήκα (π.ρ. ηνλ πάππξν) κε 1 ή πεξηζζόηεξα ρξώκαηα παηάσ ην θνπκπάθη θαη επηιέγσ «Δθέ γεκίζκαηνο»

9 Η Πληροφορική στημ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 9 Φύλλα επγασίαρ (τμήματα) θύιιν_εξγαζίαο1_τν_θνπλειάθη _πνπ_ δε_δηάβαδε θύιιν_εξγαζίαο2_η_αξθνπδίηζα_πνπ_δελ_είρε_θίινπο θύιιν_εξγαζίαο3_τα_δσάθηα_πνπ_ήζειαλ_λα_βάςνπλ_ηα_απγά

10 10 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Ππόγπαμμα Tux Paint

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα