ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ Λογοηεσνίαρ ηηρ Α ηάξηρ Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ Λογοηεσνίαρ ηηρ Α ηάξηρ Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 2011-2012"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι Απιθ. Ππωη /Γ2 Βαθ. Πποηεπ Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: Μαπούζι Ιζηοζελίδα: Πληποθοπίερ: Αν. Παζσαλίδος Σηλέθωνο: ΠΡΟ : Γ/νζειρ και Γπαθεία Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ Γπαθεία σολικών ςμβούλων Γενικά Λύκεια (μέζω ηων Γ/νζεων και Γπαθείων Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ) ΚΟΙΝ.: Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ Δκπ/ζηρ Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ Λογοηεσνίαρ ηηρ Α ηάξηρ Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ αρ αποζηέλλοςμε ηιρ παπακάηω οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ Λογοηεσνίαρ ηηρ Α ηάξηρ Γενικού Λςκείος. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Τν πξνηεηλόκελν ΠΣ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Α Λπθείνπ επηδηώθεη λα δώζεη λέεο θαηεπζύλζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηε θηινζνθία ηνπ λένπ ΠΣ γηα ηελ Υπνρξεσηηθή Εθπαίδεπζε αιιά θαη λα εηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο ζηηο δύν επόκελεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Τνύην πξέπεη λα γίλεη νκαιά δηόηη νη καζεηέο πνπ ζα θνηηήζνπλ άκεζα ζηελ Α Λπθείνπ, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, έρνπλ ζπλεζίζεη ζε έλαλ νξηζκέλν ηξόπν νξγάλσζεο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Παξαθάησ ζα πεξηγξαθνύλ θαη ζα εμεγεζνύλ εθείλα ηα ζεκεία ζην πεξηερόκελν θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ επηδηώθεηαη λα αιιάμνπλ. 1

2 Με ποια κείμενα δοςλεύοςμε ζηο μάθημα ηηρ λογοηεσνίαρ; Τν λέν ΠΣ γηα ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο δελ είλαη θεηκελνθεληξηθό, αιιά καζεηνθεληξηθό. Τνύην ζεκαίλεη πσο δελ βαζίδεηαη ζε έλα ζπκπαγή όγθν ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ηα νπνία έρνπλ πξναπνθαζηζηεί από νκάδα εηδηθώλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα γλσζηά ζρνιηθά αλζνιόγηα νύηε ζέηεη σο πξνηεξαηόηεηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ. Εάλ επηδηώθνπκε κηα πξαγκαηηθή αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα απαγθηζηξσζνύκε από ηελ εμάξηεζε από ην ζρνιηθό αλζνιόγην, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιά παξάιιεια θείκελα θαη, ην θπξηόηεξν, λα εηζάγνπκε ηελ αλάγλσζε νιόθιεξσλ ινγνηερληθώλ έξγσλ. Έλα πξώην βήκα είλαη ε απεμάξηεζε από ην αλζνιόγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. Το παρόν ΠΣ τρηζιμοποιεί ως αθεηηρία ηο ανθολόγιο ηης Α Λσκείοσ αλλά προηείνει ηη ζσνανάγνωζη κειμένων από ηα άλλα δύο ανθολόγια λογοηετνικών κειμένων ηοσ Λσκείοσ. Παξάιιεια πξνηείλνληαη, σο παξάιιεια, θείκελα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν ζε ςεθηαθή κνξθή. Τνύηνο είλαη έλαο άκεζνο ηξόπνο λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο δπλαηόηεηεο επηινγήο θεηκέλσλ θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ελδηαθέξνπζεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο. Ταπηόρξνλα, ην παξόλ ΠΣ πξνηείλεη ηελ αλάγλσζε νιόθιεξσλ ινγνηερληθώλ έξγσλ, εληαγκέλσλ ζηηο πξνηεηλόκελεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο. Τι είναι η διδακηική ενόηηηα; Μέρξη ηώξα, ε κνλάδα νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ήηαλ ην κεκνλσκέλν ινγνηερληθό θείκελν πνπ δηδαζθόηαλ ζε κία δηδαθηηθή ώξα. Η κνλάδα νξγάλσζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ Π.Σ είλαη ε δηδαθηηθή ελόηεηα. Διδακηική ενόηηηα νλνκάδνπκε κηα νινθιεξσκέλε αλαγλσζηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε κηα αξρηθή ηδέα πνπ κπνξεί λα είλαη έλα ζέκα ή έλα ινγνηερληθό είδνο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από έλα ζύλνιν νκνεηδώλ ή νκόζεκσλ θεηκέλσλ θαη δηαξθεί αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα. Πξνηείλνληαη ηξεηο δηδαθηηθέο ελόηεηεο γηα κηα ζρνιηθή ρξνληά. Κάζε δηδαθηηθή ελόηεηα είλαη ζρεδηαζκέλε σο project, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ινγνηερλίαο. Η δηάξθεηά ηνπ είλαη δύν κε ηξεηο κήλεο, αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα γίλνπλ. Όπσο ζε όια ηα project, ε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ καο αλαπηύζζεηαη ζε θάζεηο, κε δηαθξηηή ζηνρνζεζία ζηελ θάζε κία. Οη πξνηεηλόκελεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο γηα ηελ Α Λπθείνπ είλαη: 1) Τα θύια ζηε ινγνηερλία. 2) Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε. 3) Θέαηξν Τι είναι η μέθοδορ project; Μέρξη ηώξα, ε ζπλεζέζηεξε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ήηαλ ε κεησπηθή δηδαζθαιία κε ηνλ θαζεγεηή λα εξκελεύεη ην θείκελν ή λα εθκαηεύεη ηελ νξζή εξκελεία θαη ηνπο καζεηέο λα απαληνύλ αηνκηθά ζε εξκελεπηηθέο ή ηζηνξηθέο εξσηήζεηο. Φσξίο λα θαηαξγείηαη εληειώο ε κεησπηθή δηδαζθαιία (νύηε εμάιινπ ζα ήηαλ απηό δπλαηόλ), επηδηώθνπκε νη καζεηέο λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη λα εθπνλνύλ δξαζηεξηόηεηεο παξά λα απαληνύλ ζε εξσηήζεηο. Η κεζνδνινγηθή καο πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζε δύν παηδαγσγηθέο κεζόδνπο: ηε διδαζκαλία ζε ομάδες θαη ηε μέθοδο project. H κέζνδνο project είλαη κία αλνηρηή δηαδηθαζία κάζεζεο ηα όξηα θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο νπνίαο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερόλησλ. Mε ηελ πηνζέηεζε ηεο κεζόδνπ project γίλεηαη κεηαθνξά βάξνπο από ηε δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε, ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο. Η κέζνδνο project πξνϋπνζέηεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ, ηελ ανακαλσπηική μάθηζη (discovery learning), ηελ νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηώλ, 2

3 ηε ζπλέρεηα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο ζε πεξηζζόηεξε από κία ζρνιηθή ώξα, ηελ ηειηθή ηεο παξνπζίαζε ζηελ ζηελόηεξε (ηάμε ή θαη ζρνιείν) ή θαη επξύηεξε θνηλόηεηα (γεηηνληά, πόιε), ηελ αιιαγή ηνπ ξόινπ ηνπ δαζθάινπ από θύξην θαζνδεγεηή ζε ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο. Με ηε κέζνδν project πξηκνδνηείηαη ε παξαγσγή πξσηόηππνπ πιηθνύ θαη, θπξίσο απηό πνπ καο ελδηαθέξεη ζηε ινγνηερλία, πξνζσπηθώλ εξκελεηώλ από ηε κεξηά ησλ καζεηώλ. Ποιερ είναι οι θάζειρ ηηρ διδαζκαλίαρ μιαρ διδακηικήρ ενόηηηαρ; Οη θάζεηο απηέο είλαη ζπλήζσο ηξεηο: Α Φάζε: Πριν από ηην ανάγνωζη. Η θάζε απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο «ρηίδεη ηηο γέθπξεο» κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ καζεηώλ καο. Ο θπξηόηεξνο ζθνπόο ηεο είλαη λα δώζεη θίλεηξα γηα ηελ αλάγλσζε πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη λα πινπηίζεη ην γλσζηηθό θαη πνιηηηζκηθό νξίδνληα ησλ καζεηώλ, δεκηνπξγώληαο έλα πιαίζην πξνβιεκαηηζκνύ πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ εμαγσγή λνήκαηνο. Γίλνληαη ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε θαη δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, αηνκηθέο ή νκαδηθέο, πξνθνξηθέο ή γξαπηέο, ζπλήζσο εξεπλεηηθήο θύζεσο (ζε κε ινγνηερληθέο πεγέο ή ζην πεδίν). Τα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζε απηή ηε θάζε είλαη ζπλήζσο κε ινγνηερληθά (επηζηεκνληθά, πιεξνθνξηαθά, δεκνζηνγξαθηθά, νπηηθά, ειεθηξνληθά) αιιά θαη κηθξά ινγνηερληθά θείκελα (κηθξά δηεγήκαηα, απνζπάζκαηα από κεγαιύηεξα πεδά, πνηήκαηα) πνπ δηαβάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη πξνεηνηκάδνπλ ηελ θπξίσο αλάγλσζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. Β Φάζε: Ανάγνωζη Παροσζίαζη. Εδώ νη καζεηέο δηαβάδνπλ κεγαιύηεξα θείκελα (ζπζηάδεο πνηεκάησλ, δηεγήκαηα, θεθάιαηα από κπζηζηνξήκαηα θαη ζην ηέινο νιόθιεξα βηβιία) ζην ζρνιείν αιιά θαη ζην ζπίηη. Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη ηδηαηηέξσο λα ηνληζηεί πσο έρεη κεγάιε ζεκαζία ην ζρνιείν λα δεηά από ηνπο καζεηέο λα δηαβάδνπλ ινγνηερληθά θείκελα ζην ζπίηη. Η θάζε ηεο θπξίσο αλάγλσζεο έρεη κεγάιε δηάξθεηα, γηαηί πεξηιακβάλεη πνιιά ππνζηάδηα, δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Ξεθηλνύκε δειαδή από κηθξόηεξα θαη επθνιόηεξα θείκελα, πεξλάκε ζε κεγαιύηεξα θαη δπζθνιόηεξα θαη θαηαιήγνπκε ζηελ αλάγλσζε νιόθιεξσλ βηβιίσλ. Η θάζε ηάμε, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηεο, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε όζα πεξηζζόηεξα ζηάδηα κπνξεί. Σηε θάζε ηεο θπξίσο αλάγλσζεο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε νκαδηθή εξγαζία ε νπνία νξγαλώλεηαη σο εμήο: ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη θαη λα παξνπζηάζεη έλα δηαθνξεηηθό θείκελν. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε δηδαθηηθή ελόηεηα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πνίεζε, όπσο είλαη ε ελόηεηα «Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε», ε θάζε νκάδα καζεηώλ κπνξεί λα αλαιάβεη λα κειεηήζεη κηα ζπζηάδα πνηεκάησλ. Εηζη, ινηπόλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαζώο θάζε νκάδα κπνξεί λα αλαιάβεη έλα ή πεξηζζόηεξα θείκελα πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο δπλαηόηεηέο ηεο θαη ζηηο επηζπκίεο ηεο. Οη εξγαζίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ θεηκέλσλ ζρεηίδνληαη ζηελόηεξα ή επξύηεξα κε ην θείκελν, ι.ρ. επηδηώθνπλ νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε πξνζσπηθή άπνςε γη απηά πνπ δηαβάδνπλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηάθνξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηα θείκελα θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηζηνξηθόηεηά ηνπο. Να πεξηγξάθνπλ θαη λα εξκελεύνπλ ηελ επνρή, ην θνηλό θαη ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ελόο έξγνπ, λα επηζεκαίλνπλ ηνπο ζπγθξνπόκελνπο θώδηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αμίεο πνπ εθθξάδνληαη από ηνπο ήξσεο, λα δηαηππώλνπλ πξνηάζεηο θαη πηζαλέο ιύζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ήξσεο, όζν θαη γηα ηηο επηινγέο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θείκελα (ινγνηερληθά θαη νπηηθναθνπζηηθά, πεδά θαη πνηεηηθά) σο πξνο έλαλ παξάγνληα (π.ρ. θνηλή ζεκαηηθή). Άιιεο εξγαζίεο εζηηάδνπλ ζηελ νπηηθή γσλία από ηελ νπνία κηιά ν αθεγεηήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε δσήο ζηελ νπνία παξαπέκπεη θαη δεηνύλ λα ζρνιηάζνπλ ηνπο 3

4 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζθέςεο, ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξώσλ. Άιιεο εξγαζίεο επηθεληξώλνληαη ζηελ αλαδήηεζε κνξθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θεηκέλσλ, αλάινγα κε ην ινγνηερληθό είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ ή ηελ ηερλνηξνπία πνπ πηνζεηνύλ. Γ Φάζε: Μεηά ηην ανάγνωζη. Σηε θάζε απηή νη καζεηέο παξάγνπλ ην δηθό ηνπο ιόγν όρη πηα γύξσ από ηα θείκελα, αιιά γύξσ από ην θέμα ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ. Ο ζθνπόο ηεο θάζεο απηήο είλαη λα δηαπηζηώζνπλ όινη, δηδάζθνληεο θαη δηδαζθόκελνη, ηη θαηλνύξην έκαζαλ, πνηεο αληηιήςεηο ζρεκάηηζαλ, πνηα ζπλαηζζήκαηα έλησζαλ κέζα από ηηο αλαγλώζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο. Η παξαγσγή ιόγνπ λνείηαη σο έθθξαζε πξνζσπηθώλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε γισζζηθέο αιιά θαη κε γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σ απηή ηε θάζε δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ, αηνκηθά ή νκαδηθά, έλα θείκελν αλάινγν ηνπ είδνπο πνπ δηάβαζαλ, λα θάλνπλ έξεπλα θαη λα γξάςνπλ κηα ζπλζεηηθή εξγαζία. Σηηο εξγαζίεο απηήο ηεο θάζεο αμηνπνηνύληαη ζπλήζσο κνηίβα, ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο θαη επεηζόδηα από ηα βηβιία πνπ δηαβάζηεθαλ αιιά θαη νη εηδηθόηεξεο γλώζεηο γύξσ από ην ινγνηερληθό είδνο ή θαηλόκελν πνπ κειέηεζαλ. Τι είναι ηο ζενάπιο; Τν ζελάξην ή «ζελάξην κάζεζεο» είλαη έλαο δνκεκέλνο ηξόπνο ζρεδηαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, πνπ καο βνεζά λα νξγαλώζνπκε ηα καζήκαηα ζηε βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηώλ. Τν ζελάξην πεξηγξάθεη απηό πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε όρη από ηε ζθνπηά ηνπ «ηη δηδάζθσ;» αιιά από ηε ζθνπηά ηνπ «ηη θάλνπλ νη καζεηέο» θαη «ηη ζέισ λα απνθνκίζνπλ από απηή ηνπο ηε δξαζηεξηόηεηα;». Τν ζελάξην απεπζύλεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθό πνπ ζα δηδάμεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, θαζώο απνηειεί έλαλ ζαθή θαη πξαθηηθό ηξόπν λα εμεηδηθεπηνύλ νη εμαγγειίεο θαη νη γεληθέο αξρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαη λα δνζνύλ παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηώλ. Όπσο έρεη εμεγεζεί παξαπάλσ, ην λέν ΠΣ γηα ηε ινγνηερλία πξνηείλεη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζε ηξεηο δηδαθηηθέο ελόηεηεο, κε βάζε έλα ζέκα ή έλα ινγνηερληθό είδνο. Επίζεο, πηνζεηεί δύν κεζνδνινγηθέο επηινγέο, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ηε κέζνδν project. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα ζελάξηα πνπ ζα πξνηαζνύλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ ΠΣ ζθνπεύνπλ λα πξνηείλνπλ μια οριζμένη οργάνωζη ηης διδαζκαλίας μιας διδακηικής ενόηηηας, με ηη μέθοδο project. Η κέζνδνο project είλαη δειαδή ε παηδαγσγηθή κέζνδνο πνπ απνηειεί ην ππόβαζξν γηα όια ηα ζελάξηα ηεο ινγνηερλίαο. Η δηδαθηηθή ελόηεηα, όπσο αλαπηύζζεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ ΠΣ, δίλεη ην γεληθό παηδαγσγηθό πιαίζην θαη ην ζελάξην απνηειεί κηα εθδνρή, κηα πξόηαζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Τα ζελάξηα είλαη επνκέλσο πάληα παξαδεηγκαηηθά. Τνύην ζεκαίλεη πσο γηα κηα δηδαθηηθή ελόηεηα κπνξνύκε λα έρνπκε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζελάξηα θαη ζεκαίλεη επίζεο πσο ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αιιάδεη ζεκεία ησλ πξνηεηλόκελσλ ζελαξίσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ ή, βέβαηα, λα δεκηνπξγεί δηθά ηνπ. Πνηα ζεκεία κπνξεί λα αιιάδεη; Μπνξεί λα αιιάδεη ηα πξνηεηλόκελα θείκελα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ. Μπνξεί δειαδή λα θάλεη επηινγή από ηα πξνηεηλόκελα βηβιία θαη λα πξνζζέζεη θαη άιια από ηα πνιιά νκόζεκα ή νκνεηδή πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηαγνξά. Μπνξεί επίζεο λα επηιέμεη θάπνηεο από ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ή λα επηλνήζεη άιιεο, ζην πλεύκα πάληα ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Εθείλα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζνύληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, δηόηη απνηεινύλ ηε βάζε ηνπ λένπ ΠΣ είλαη: α) ε εξγαζία ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο (ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ αηνκηθέο εξγαζίεο), 4

5 β) ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε κεγάιεο ρξνληθά ελόηεηεο, γ) ε δηάθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε ηξεηο δηαθξηηέο θάζεηο (πξηλ από ηελ αλάγλσζε, αλάγλσζε παξνπζίαζε, κεηά ηελ αλάγλσζε). Πόζερ διδακηικέρ ώπερ διαπκεί μία διδακηική ενόηηηα; Μία δηδαθηηθή ελόηεηα δηαξθεί ην έλα ηξίην ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, απηό ζεκαίλεη όηη δηαξθεί πεξίπνπ 24 δηδαθηηθέο ώξεο. Ο ρξόλνο απηόο κπνξεί ειαθξώο λα απμνκεησζεί εάλ ε πξνεγνύκελε ή επόκελε ελόηεηα πνπ ζέινπκε λα δηδάμνπκε ππνινγίδνπκε γηα θάπνηνλ ιόγν λα ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ρξόλν. Πάλησο, θαιό είλαη ζηηο ηξεηο ελόηεηεο θάζε ρξνληά λα δηαζέηνπκε πεξίπνπ ηνλ ίδην ρξόλν. Ποια είναι η σπήζη ηων ΤΠΕ ζηο μάθημα ηηρ λογοηεσνίαρ; Η ρξήζε ησλ ΤΠΕ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο δελ είλαη κηα ρξήζε κνλόηξνπε. Έρεη πνιιέο δηαβαζκίζεηο. Μπνξνύκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε κόλν σο κέζν αλαδήηεζεο πεγώλ θαη βηβιηνγξαθίαο. Μπνξνύκε αθόκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε γηα λα αθνύζνπκε αλαγλώζεηο θεηκέλσλ ή λα γλσξίζνπκε έηνηκν πιηθό ζε ηζηνζειίδεο πνπ ζπλδένπλ ηε ινγνηερλία κε άιιεο ηέρλεο, π.ρ. δσγξαθηθή, ηξαγνύδη, θ.ιπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο εηζάγνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ θόζκν ηεο ειεθηξνληθήο ινγνηερληθήο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ ινγνηερληθνύ βηβιίνπ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη απαξαίηεηεο θαη αμίδεη λα πξνεγεζνύλ. Σηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα πεξάζνπκε ζε πην ζύλζεηεο εξγαζίεο, δειαδή ζε δεκηνπξγία δηθώλ καο ζειίδσλ, blogs, βίληεν, ζύλζεηεο παξνπζηάζεηο θ.ιπ. Σηιρ ομαδικέρ επγαζίερ πώρ θα αξιολογήζοςμε ηη ζςμβολή κάθε μαθηηή σωπιζηά; Ο εθπαηδεπηηθόο γλσξίδεη πνιύ θαιά ην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή ηνπ θαη εμάιινπ νη νκαδηθέο εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε θαη κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε ην κέγεζνο θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ζπκβνιήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο. Σπλεπώο, ε βαζκνινγία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε ίδηα γηα όινπο. Ο εθπαηδεπηηθόο γλσξίδεη ην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε καζήηξηαο θαζώο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο νη εξγαζίεο είλαη πνηθίιεο θαη αλαδεηθλύνπλ επηκέξνπο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ. Οη καζεηέο αμηνινγνύληαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, γηα ηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ηνπο ιόγν, γηα ηε γεληθόηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο, γηα ηελ πξνζπκία πνπ δείρλνπλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ηνπο. Θα αλλάξει ο ηπόπορ εξέηαζηρ ηων μαθηηών ζηη διάπκεια ηηρ σπονιάρ και ζηιρ ηελικέρ εξεηάζειρ; Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ αληηζηνηρεί ζηε ζθνπνζεζία θαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ΠΣ. Επνκέλσο, δελ είλαη δπλαηόλ λα εμεηάδνπκε ηνπο καζεηέο ζηε ινγνηερλία κε ηνλ ηξόπν πνπ ην θάλακε σο ηώξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο νη καζεηέο αμηνινγνύληαη κε βάζε ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΣ θαη ζηα πξνηεηλόκελα ζελάξηα. Σην ηέινο ηεο ρξνληάο εμεηάδνληαη ζε άγλσζην θείκελν, νκόζεκν ή νκνεηδέο κε απηά πνπ δηάβαζαλ θαη κε εξσηήζεηο αλάινγεο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δνύιεςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Τι είναι οι ζςνθεηικέρ επγαζίερ ζηο μάθημα ηηρ λογοηεσνίαρ; Σπλζεηηθή είλαη κηα εξγαζία, αηνκηθή ή νκαδηθή, ε νπνία επηθεληξώλεηαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ινγνηερληθά θείκελα αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηά. Φξεηάδεηαη ηε 5

6 ζπκβνιή θαη άιισλ πξσηνγελώλ ή δεπηεξνγελώλ πεγώλ, ζε έληππε ή ςεθηαθή κνξθή (βηβιία γλώζεσλ, ηζηνξηθά θείκελα, δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ή ληνθπκαληέξ, θείκελα θξηηηθήο). Σεκαζία δελ έρεη ε έθηαζή ηεο αιιά ε δηαηύπσζε ελόο νξηζκέλνπ εξσηήκαηνο πξνβιήκαηνο σο αθεηεξία ηεο. Αμηνινγείηαη ν ζπλδπαζκόο ησλ εμσθεηκεληθώλ πιεξνθνξηώλ κε ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ, ε παξαγσγή πξνζσπηθνύ ιόγνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ θαη ε νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, ησλ εξκελεηώλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο. Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γπαθείο Τθςποςπγού Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα Γπαθείο Διδικού Γπαμμαηέα Γ/νζη ποςδών Γ.Δ., Σμήμα Α Γ/νζη Δκκληζιαζηικήρ Δκπ/ζηρ Γ/νζη Ιδιωηικήρ Δκπ/ζηρ Γ/νζη Π.Ο.Γ.Δ. Γ/νζη Ξένων και Μειονοηικών σολείων Γ/νζη Διδικήρ Αγωγήρ ΔΠΔΓ 6

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Α Λςκείος Θεμαηική ενόηηηα:

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοσραμπέα Ιωάννα Φιλόλογος Δ.Ε., master Παιδαγωγικής Ε-mail:kourabea@yahoo.com

Κοσραμπέα Ιωάννα Φιλόλογος Δ.Ε., master Παιδαγωγικής Ε-mail:kourabea@yahoo.com 1 «Η ζςμμασία ηηρ Γήλος Η ζςμμασία όπγανο ηηρ αθηναϊκήρ ηγεμονίαρ» Ππόηαζη διεπεςνηηικού ζεναπίος με αξιοποίηζη ηος λογιζμικού Περιπλάνηζη ζηο τώρο - τρόνο Κοσραμπέα Ιωάννα Φιλόλογος Δ.Ε., master Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Κείμενο 7 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Θανάζηρ Καπαλήρ Διζαγωγή ην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ εθπόλεζε ν ππνγξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ- κειώλ.δ.π.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα οθία Νικολαΐδος Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Microsoft Word αλήθεη ζηα ειεθηξνληθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο

Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Καξάθηδα Τζακπίθα tsakarak@otenet.gr 1, Κνινθνηξώλεο Δεκήηξεο 2 kolokotr@sch.gr, Θενθαλέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Πηινηηθή Δθαξκνγή Λία Γαιάλε Γαζθάια, Γεωγξάθνο «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα