ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (Παρασκευή )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (Παρασκευή 21. 3.2014)"

Transcript

1 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (Παρασκευή ) Μακαριώτατε Δέσποτα, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Κίτρους καί Κατερίνης, Θεοφιλέστατε Ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ, Θεοφιλέστατε Ἅγιε Σαλώνων, Ἐλλογιμώτατοι, Κύριε Πρόεδρε, Σεβαστοί Συμπρεσβύτεροι, Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ φίλοι, Μέ ἰδιαίτερα αἰσθήματα εὐχαριστιῶν καί τιμῆς, βρίσκομαι σήμερα στήν Μεγάλη Αἴθουσα τῶν Συνεδριάσεων τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, ὡς ὁ ὁμιλῶν, διά τήν ἐκφώνηση τοῦ Πανηγυρικοῦ Λόγου τῆς Ἐπετείου, τῆς λαμπρᾶς Ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου, μέ τήν εὐλογητή παρουσία πρωτίστως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας καί κατόπιν ὅλων τῶν ἀδελφῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, μετά τῶν ὁποίων, ἐπί 14 συναπτά ἔτη, μοῦ παραχωρεῖται τό προνόμιο νά συνυπηρετῶ εἰς τήν διακονία τοῦ καθήκοντος τῶν δράσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συνήθως, καί δικαίως, ὁμιλοῦμε ἐκτενῶς γιά τό μέγα γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, κατά τό ὁποῖο «Ἀπεστάλη Ἄγγελος Γαβριήλ, οὐρανόθεν ἐκ Θεοῦ, πρός Παρθένον ἀμόλυντον εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας Ναζαρέτ, εὐαγγελίσασθε αὐτῇ, τοῦ ξένου τρόπου τήν σύλληψιν» (ἰδιόμελο στιχηρό λιτῆς). Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος στήν ἀναγγελία τοῦ Ἀγγέλου «... πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διό καί τό γενόμενον ἅγιον κληθήσεται Υἱός Θεοῦ...» (Λουκ. 1, 35), ἀποκρίνεται μέ ἀφοπλιστική ἐμπιστοσύνη λέγοντας «... ἰδοῦ ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ῥῆμα σου...» (Λουκ. 1, 38). 1

2 Ἡ ἀπόκρισή της αὐτή, ὡς γέννημα τῆς προαιρέσεώς της, ἀποτελεῖ νίκη τῆς οἰκουμένης καί, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, αὐτή εἶναι πλέον «... ἡ πρόξενος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.. ἡ πηγή καί ἡ ρίζα τῆς ἀποθησαυρισμένης γιά μᾶς ἐλπίδος στούς οὐρανούς». Στήν πορεία τῶν αἰώνων, ἡ Παρθενομήτωρ, μέ τό οἰκουμενικό δώρημα τῆς ἐνεργητικῆς συμμετοχῆς της στό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, γιά τό γένος μας, γίνεται σύμβολο ἐθνικό καί ὁ εὐαγγελισμός της ἐθνική ἑορτή, πού ἀφυπνίζει τήν μνήμη καί τό παρόν τῆς προαιρέσεώς μας, καθώς καί τῆς ἐνεργοῦς συνεργασίας μας στή ζωή τῆς ἐλευθερίας. Ἡ 25η Μαρτίου, γιά τούς χριστιανούς ὅπου γῆς, σημαίνει ἄγγελμα τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, πού ἑδρεύει στό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως καί στήν ἐμπειρία τοῦ Ὑπερφυσικοῦ Φωτός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ἡ 25η Μαρτίου, γιά τό ἑλληνικό γένος, διατηρεῖ ἕναν παράλληλο πανηγυρισμό, αὐτόν τοῦ ἀγγέλματος τῆς ἐθνικῆς ἐ- λευθερίας, ὅπως τόν συνεόρτασαν ὁ Παλαιόν Πατρῶν Γερμανός, οἱ Ὁπλαρχηγοί, οἱ Πολεμιστές καί ὅλος ὁ «καθήμενος ἐν σκότει» (Ματθ. 4, 16) λαός, κοινωνώντας τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τελώντας Εὐαγγελισμό καί Πάσχα ταυτόχρονα, τερματίζοντας μέ ὁπλισμένη ἐμπιστοσύνη, στοῦ «Χριστοῦ τήν πίστιν τήν Ἁγίαν» μία Σαρακοστή τετρακοσίων καί πλέον χρόνων! Ἐπιτρέψτε μου, Μακαριώτατε, καί σεβαστοί λοιποί ἀκροατές, ἐξ ἀφορμῆς αὐτῶν τῶν ἑορτασμῶν, νά ἀναφερθῶ διά ὁ- λίγου, στήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς εὐλογημένης Τεσσαρακοστῆς, ψηλαφίζοντας: * Τίς προτυπώσεις πού διέπουν τήν ζωή τῆς πίστεώς μας, * Τό χαροποιό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐν μέσῳ περιόδου ἀσκητικῆς στερήσεως, προσευχῆς καί δακρύων, * Μά καί τό θεολογικό νόημα τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ Ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνας ἀγώνας γιά τήν ἐλευθερία. 2

3 Λέγει ὁ ἱερός ψαλμωδός «ἐπεβίβασας ἀνθρώποις ἐπί τάς κεφαλάς ἡμῶν, διήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος, καί ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμ. 65, 12). Ἡ ἱστορία τοῦ λαοῦ Ἰσραήλ, εἶναι μία πορεία μέ κατεύθυνση ἀπό τήν σκλαβιά στήν ἐλευθερία, διά μέσου πολλῶν καί βαρειῶν θλίψεων, ὡς πορεία διά μέσου πυρακτωμένης καμίνου καί ὑδάτων κατακλυσμοῦ. Ἡ ἀρχέγονη κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀπεμπολεῖται, μετά τήν ἀπομάκρυνση ἐκ τοῦ χειρῶν τοῦ Πλάστου. Ἡ πτώση καί ἡ παρακοή πρός τόν Θεό ἀπομακρύνει τόν λαό Του ἀπό τήν κοινωνία Του. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἀποξενώνεται ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς ἐ- λευθερίας καί ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας του τήν συμμετοχή στήν ἐπώδυνη ἐμπειρία τῆς σκλαβιᾶς. Κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, τό πλάσμα ἐξῆλθεν ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Πλάστου «ἄκακος, εὐθύς, ἐνάρετος, ἄ- λυπος, ἀμέριμνος, πάσης ἀρετῆς κατηγλαϊσμένος». Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἀγωνίζεται μέσα στήν σκλαβιά. Ἀγωνίζεται καί προσδοκᾶ τόν «ἰσχυρό», τόν «θαυμαστό σύμβουλο», τόν «Πατέρα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος», τόν «Ἄρχοντα εἰρήνης». Προσδοκᾶ τό δῶρο τοῦ Θεοῦ στήν ζωή του, τήν ἐλευθερία ἀπό τόν Μεσσία. Καί γιά τόν μέν λαό τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη, ὁ Μωϋσής προσφέρει τήν ἐθνική ἀπελευθέρωση. Γιά τόν μέν λαό τοῦ Θεοῦ στήν Καινή Διαθήκη, τόν νέο Ἰσραήλ, ὁ Μεσσίας Χριστός ὁδηγεῖ στήν ὑπαρξιακή ἐλευθερία. Τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου στήν Παρθένο Μαρία, προαναγγέλει στήν ἀνθρωπότητα κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης «τήν ἐν Χριστῷ ἀπολύτρωσιν ὅστις ἐπέφερεν τήν εἰς τό ἀρχαῖον τῶν πεπτωκότων ἀποκατάστασιν». Ὁ Προφήτης Μωϋσής, μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ, ἀπελευθερώνει τά δεσμά τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀπελευθερώνει τά δεσμά τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. 3

4 Μᾶς ἐπεξηγεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή του «Ἀδελφοί ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι... ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων, εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων, Χριστός δέ ὡς υἱός ἐπί τόν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἷκός ἐ- σμεν ἡμεῖς, ἐάνπερ τήν παρρησίαν καί τό καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν» (Ἑβρ. 3, 1-6). Σέ διάρκεια σαράντα (40) χρόνων ὁ Μωϋσής «... ὕψωσε τόν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ» (Ἰωάν. 3, 14), «δέδωκεν τόν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ» (Ἰωάν. 3, 32), ὁδηγεῖ τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἔρημο τῆς σκλαβιᾶς, στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας καί τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας. Αὐτή ἡ πορεία ὑπῆρξε προεικόνιση τῆς νηστείας τοῦ Κυρίου στήν σαρανταήμερη παραμονή Του στήν ἔρημο. «... καί ἤ- γετο ἐν τῷ πνεύματι εἰς τήν ἔρημον ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπό τοῦ διαβόλου, καί οὐκ ἔφαγεν οὐδέν ἐν ταῖς ἡ- μέραις ἐκεῖναις...» (Λουκ. 4,2). Αὐτή ἡ προτύπωση, εἶναι ἡ ἰδίου τύπου εἰκόνα, τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα, πού θέσπισε ἡ Ἐκκλησία μέ τήν πατερική παράδοση τῆς παθοκτονίας, παραβάλλοντας ἀλληγορικά τήν φυσική νομοτέλεια μέ τήν γῆ τῆς ἐ- παγγελίας. Λέγει ὁ Κύριος στό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο «... ὁ γάρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστίν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καί ζωήν διδούς τῷ κόσμῳ... ἐγώ εἴμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μή πεινάσῃ...» (Ἰωάν. 3, 33-35). Ἡ πορεία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στήν Ἐκκλησία Του, εἶναι μία πορεία ἀναζητήσεως τρόπου καί ὄχι τόπου. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγεται στό μέλλον του, ἀναζητώντας τρόπο βίου δέν πορεύεται ὡς ἄτομο, ἀλλά ὡς πρόσωπο σέ κοινωνία μετά προσώπων. Ἐνῶ γεννιόμαστε ὡς ὑποκείμενοι στήν φυσική ἀναγκαιότητα - ἄς δοῦμε, τόν ἐν αἰχμαλωσίᾳ λαό στήν Αἴγυπτο ταυτιζόμενο μέ τό ἀτομικό του θέλημα - καλούμαστε, ὡς νέος Ἰσραήλ, νά ζήσουμε ἐλεύθεροι, νικώντας τήν φυσική ἀναγκαιότητα καί τήν ὑπαρξιακή σκλαβιά μας, ζώντας θυσιαστικά στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου. 4

5 Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀνοίγει τήν πόρτα στήν ἄλλη θέαση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἡ ἀλήθεια τῆς ἐλευθερίας γίνεται κοινωνήσιμη. Βάζουμε τόν ἑαυτό μας στήν θέση τοῦ ἄλλου καί ὁ ἕτερος γίνεται ὁ ἑαυτός μας. Γι αὐτόν τόν λόγο, ἐν μέσῳ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅπου ἡ Ἐκκλησία γίνεται «Σκηνῖτις», σέ μία περίοδο περισυλλογῆς, αὐτοκριτικῆς, μετανοίας, αὐτοσυγκεντρώσεως, προσευχῆς, ἀποχῆς καί ἀποσυμφορήσεως, πυργώνεται στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας ἡ ἐμπειρία τῆς θεμελιωμένης ἀγάπης, τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστημένου Κυρίου. Οἱ προτυπώσεις τῆς Θεοτόκου, ὑπάρχουν ὡς ἀφθονίες διδαχῆς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τοῦ προσώπου της: «Ράβδος Ἀαρών», «Κιβωτός Νώε», «Σκηνή Ἀβραάμ», «Χρυσή Στάμνα», ἐκ τῆς ὁποίας κατά τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο ὁ παλαιός Ἰσραήλ ἄν καί ἔφαγε τό μάννα ἀπέθανε, ὁ Νέος Ἰσραήλ, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κοινωνώντας δέν πεθαίνουμε, διότι εἶναι φάρμακο ἀθανασίας καί ἀντίδοτο τοῦ μή ἀποθανεῖν, «Πλάκες Δεκαλόγου», «Ὁλόφωτος Νεφέλη», «Πύρινος Στύλος», «Ὄρος ἀλάξευτον», «Ἑπτάφωτος λυχνία», «Βάτος πού φλέγεται, ἀλλά δέν κατακαίγεται»... «ἡ κατ ἀνατολάς Πύλη» καί «ἡ Κόρη τοῦ Βασιλέως». Μέ αὐτή τήν προσμονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στήν πορεία τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, μέ τό θυσιαστικό βίωμα αὐτῆς τῆς παραδόσεως, τῆς σαρακοστῆς καί τῆς ἀναστάσεως, στό βάθος τῆς συνειδήσεως τοῦ ἔθνους μας, πού ζοῦσε ἑνωτικά ὡς ἱ- στορική προτύπωση τήν σαρακοστή καί τό πάσχα του, βρίσκεται κατά τήν ταπεινή μου σκέψη, τό θεολογικό περιεχόμενο τῆς ἐξόδου τῶν ἐλεύθερων πολιορκημένων τοῦ Ὁποιεσδήποτε σεβαστές συγκυρίες, δέν γίνεται νά ἐξισωθοῦν μέ τά ἱστορικά γεγονότα καί νά διαφοροποιήσουν τόν πυρήνα τοῦ ἐθνικοῦ εὐαγγελισμοῦ. Ἡ γενιά τοῦ 1821, συμπορεύθηκε μέ τά πιστεύματά της. 5

6 Ὅπως ἀναφέρεται στό μήνυμα, τῆς ἐθνικῆς διακηρύξεως πρός τίς εὐρωπαϊκές δυνάμεις, λίγο πρίν τήν Ἐθνεγερσία, «Ἡμεῖς, τό ἑλληνικόν ἔθνος τῶν χριστιανῶν, βλέποντας ὅτι μᾶς καταφρονεῖ τό ὀθωμανικόν γένος, καί σκοπεύει τόν ὄλεθρον ἐ- ναντίον μας, πότε μ ἕνα, καί πότε μ ἄλλον τρόπον, ἀπεφασίσαμεν σταθερῶς ἤ νά ἀποθάνωμεν ὅλοι ἤ νά ἐλευθερωθῶμεν». Τό φλάμπουρο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 21, ὡς ἱστορική προτύπωση τοῦ ἀγγέλματος τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀνοίγει τό μέλλον τῶν προγόνων μας μέ βεβαιότητα. Ἡ βάρβαρη ὑποδούλωση καί ἡ σκληρή σκλαβιά, δέν μπόρεσαν νά σταματήσουν στούς αἰῶνες τους, τήν γονιμοποίηση τῆς «καλῆς ἀγγελίας», δίνοντας νέφη νεομαρτύρων καί ἡρώων, πού στήν πορεία τῆς πίστεως βρῆκαν ἀπαντοχή στήν πορεία τῆς συνειδήσεως καί τοῦ ἱστορικοῦ τους χρέους τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων. Ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας γιά τήν γενιά τοῦ 1821 ἀπέκτησε καθολικότητα μέσα ἀπό τήν κοινωνία τῶν προσώπων τους, ἡ ὁποία γαλουχήθηκε, ἐνίοτε σιωπηλά, ἐντός τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων. Ὁ ἱερός ὑμνογράφος λέγοντας «Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια παρθενική πανήγυρις τά κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται ὁ Ἀ- δάμ καινουργεῖται... Ἄγγελος λειτουργεῖ τῷ θαύματι παρθενική γαστήρ τόν Υἱόν ὑποδέχεται...» (Δοξαστικό Ἑσπερινοῦ Ἑ- ορτῆς), ἀφθαρτοποιεῖ στήν ψυχή τήν καθολική ἐπιθυμία ἕναντι πάντων γιά ἀνάσταση τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Ὁλοκληρώνοντας τίς σκέψεις μου, ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφερθῶ στήν συνεχιζόμενη πορεία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σέ ὅλους ἐμᾶς, στό παρόν μας. Τό ἱστορικά πρόσφατο παράδειγμα τῆς ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί ἡ ἀποκήρυξη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας εἶναι ἕως τώρα ἕνα ἀκόμη ὑπόδειγμα στήν πορεία μας ὡς λαός τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, μετά ἀπό τήν τυραννία τῆς Αἰγύπτου καί τήν ἀθλιότητα τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. 6

7 Μακαριώτατε, Ἐσεῖς, γνωρίζετε καλύτερα ἀπό ὅλους ἐμᾶς, τό διακύβευμα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Γι αὐτό ἐμπνευσμένα παρακινεῖται τήν ἱστορική μελέτη, μέ τήν πραγματοποίηση τῶν δέκα (10) Συνεδρίων γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἕως καί τό ἔτος Τό διακύβευμα μετά 193 χρόνια, εἶναι γιά τόν χριστιανό καί γιά τόν Ἕλληνα, οἱ ἀξίες πού διέπουν καί νοηματοδοτοῦν τήν ζωή του. Ἡ ἐπιλογή τῆς ζωῆς μας πρός τό μέλλον, δέν ἐπιτρέπεται νά γίνει μέ ὅρους ἑνός νεκροῦ παρελθόντος, ἀλλά μόνον μέ ἀ- νάλογες καθοριστικές ἀξίες τοῦ μέλλοντος. Τό παρελθόν μας δέν ὑπῆρξε ποτέ νεκρό. Οἱ νεκροί τῆς πίστεώς μας καί τῆς Πατρίδος μας, ἐπανανοηματοδοτοῦν τό ἀξιακό μας περιεχόμενο, μιᾶς καί πάντοτε οἱ ἀξίες τοῦ Γένους μας προσέφεραν ἄνοιγμα ψυχῆς, προσέφεραν ἀθανασία. Ἐάν «πήραμε τήν ζωή μας λάθος καί ἀλλάξαμε ζωή», ἄς γνωρίζουμε ὅτι οἱ μεγάλες κρίσεις - ὅπως αὐτή πού διερχόμαστε - δημιουργοῦν εὐκαιρίες μετανοίας μέσα στήν ἀπελπισία καί δείχνουν τήν ἑδραία ὑποδομή τῆς ἐλπίδας, πού, παρά τά φαινόμενα, μᾶς κατέχει καί τήν κατέχουμε. Σᾶς εὐχαριστῶ Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης 7

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 2 3 Περιεχόµενα Χαραλάµπους Νεοφύτου...1 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 3.Ἡ Παρθένος Μαρία, καρπός θερµῆς προσευχῆς...10 4.ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ γ Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ὁρισµός. Ὑµνολογία εἶναι τό µάθηµα τό ὁποῖο ἀσχολεῖται µέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5 διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 13 ο - Ἀπρίλιος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ὁ μέγας ἐν ἱεράρχαις Νικόλαος ὁ κλεινός...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β Σελ. 515 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

«Ὁ μέγας ἐν ἱεράρχαις Νικόλαος ὁ κλεινός...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β Σελ. 515 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ὑπέρβαση ἀδιεξόδων τοῦ σημερινοῦ μας πολιτισμοῦ. Γιάννη Ἀντωνιάδη Σελ. 574 Ὁ πατήρ Γεώργιος Καψάνης. Κώστα Κωνσταντίνου Σελ. 579 Ὁ Ἅγιος Νικόλαος καί ὁ Santa Claus. Ἑλένης Ἀναστασίου Σελ. 594 «Ὁ μέγας

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΕ - ΤΕΥΧΟΣ 251 - νοεμβριοσ - δεκεμβριοσ 2013 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!» 1 + ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἀρκαδιουπόλεως 20 (Καλλιθέα), Τ.Κ. 546 32, τηλ. 512-278 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Λέκτωρ Ποιμαντικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Τοῦ ἀρχιμ. Ἰερεμία Φούντα Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν νῦν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως Μακαριώτατε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Ἐν Πειραιεῖ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 18-11-2013 ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Τοιχογραφία παρεκκλησίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστῆ, στόν Καλοπαναγιώτη Κύπρου (1500 μ.χ.).

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Τοιχογραφία παρεκκλησίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστῆ, στόν Καλοπαναγιώτη Κύπρου (1500 μ.χ.). ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΔ - ΤΕΥΧΟΣ 245 - νοεμβριοσ - δεκεμβριοσ 2012 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

E. Η έκτη (6η) σάλπιγγα στο 10ο κεφάλαιο.

E. Η έκτη (6η) σάλπιγγα στο 10ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, ο «ισχυρός Άγγελος» και ο Ιωάννης στο 10ο κεφάλαιο. «Ο έχων τον Υιό έχει την ζωή. Ο μη έχων τον Υιό του Θεού δεν

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 20 ΕΤΟΣ 6 ο 2011

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 20 ΕΤΟΣ 6 ο 2011 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 20 ΕΤΟΣ 6 ο 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα