ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ. Νδεγώληαο ηελ απηνθίλεζε ζην κέιινλ ΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ. Νδεγώληαο ηελ απηνθίλεζε ζην κέιινλ ΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ"

Transcript

1 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ Νδεγώληαο ηελ απηνθίλεζε ζην κέιινλ ΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

2 Ζ ΓΗΑΠΡΑΠΖ ΡΩΛ ΚΔΡΑΦΝΟΩΛ Πηηο κέξεο καο έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγεί ζηνπο πνιίηεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο γηα κεηαθηλήζεηο ή κεηαθνξέο αγαζώλ νη νπνίεο εμππεξεηνύληαη θπξίσο από ηελ ρξήζε ηδησηηθώλ ή δεκόζησλ κεραλνθίλεησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο.

3 Δπηπηώζεηο 10% ηνπ επξσπατθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ζε ζπλζήθεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο, νη πνιίηεο ηεο ΔΔ θάλνπλ θαηά κέζν όξν 1000 κεηαθηλήζεηο ηνλ ρξόλν (νη κηζέο είλαη κηθξόηεξεο ησλ 5 ρικ), νη κεηαθνξέο επζύλνληαη πεξίπνπ γηα ην 28% ησλ εθπνκπώλ CO 2 (40% παξάγεηαη από ηηο αζηηθέο κεηαθνξέο), ελώ έρνπλ έλα κεγάιν κεξίδην επζύλεο ζηελ ερνξύπαλζε θαη ζηελ κόιπλζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. NO 2, PM 10, πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, βελδόιην, νμίληζε, θαηαζηξνθή ηεο ζηηβάδαο ηνπ όδνληνο θιπ). Ζ αλνδηθή πνξεία ησλ ηηκώλ ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην θόζηνο ησλ κεηαθνξώλ θαη δεκηνπξγεί ζνβαξά εκπόδηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη αλάπηπμε.

4 ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ & ΑΛΑΞΡΜΖ Κία πνιηηηθή βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα ππνζηεξίμεη: <> ηνλ δηαξθώο βειηησκέλν ζύγρξνλν ηξόπν δσήο, <> λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα, <> λα κεηώζεη ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, <> λα πξνζηαηεύζεη ηελ πγεία ηνπ πνιίηε, <> λα δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη απαζρόιεζε, θαη <> λα εμαζθαιίζεη κηα νηθνλνκηθά πξνζηηή, ρξνληθά αμηόπηζηε, αζθαιή θαη επέιηθηε κεηαθίλεζε γηα όια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Έλα βαζηθό ζηνηρείν κίαο αεηθόξαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ πξέπεη λα είλαη θαη ε ρξήζε λέσλ ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ.

5 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ Ζ ρξήζε Φ.Α. γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ απνηειεί ζήκεξα κηα απνηειεζκαηηθή δηέμνδν ζην νμύ πξόβιεκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη έλα ζεκαληηθό κέζν γηα ηελ επίηεπμε όισλ ησλ ζηόρσλ κηαο βηώζηκεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ ζε όινλ ηνλ θόζκν θαη θπζηθά θαη ζηελ Διιάδα

6 ΘΑΘΑΟΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηνπνίεζε έλα παθέην εγγξάθσλ κε ηελ νλνκαζία «θαζαξή ελέξγεηα γηα ηηο κεηαθνξέο clean power for transport (CPT) ην νπνίν πεξηέρεη: Έλα έγγξαθν (policy paper) πνπ αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή γηα ηελ καθξνπξόζεζκε αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ σο πεγή ελέξγεηαο ζε όιν ην θάζκα ησλ κεηαθνξώλ, θαη παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηα ελαιιαθηηθά θαύζηκα θαη ηελ δεκηνπξγία εκπηζηνζύλεο ησλ θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο, Κία πξόηαζε νδεγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ, θαη Έλα ζπλνδεπηηθό ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηνπ LNG σο θαπζίκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο

7 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ηόρνο ηεο Δ.Δ. είλαη ε αλάπηπμε θνηλώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ν νξηζκόο μεθάζαξσλ ζηόρσλ ζε όηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ γηα ηα ελαιιαθηηθά θαύζηκα, αλάκεζα ζηα νπνία ην CNG θαη ην LNG παίδνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν. πγθεθξηκέλα ζε όηη αθνξά ην CNG θαη ην LNG πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία παλεπξσπατθνύ δηθηύνπ πξαηεξίσλ γηα ηνλ εθνδηαζκό νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη κε θπζηθό αέξην (είηε ζε κνξθή CNG είηε LNG). Γηα ην ζθνπό απηό πξνηείλεηαη λα νξηζηνύλ ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ πξαηεξίσλ ζε εζληθό επίπεδν, 150 ρηιηόκεηξα κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ δπν πξαηεξίσλ CNG θαη 400 ρηιηόκεηξα κεηαμύ δύν πξαηεξίσλ LNG.

8 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΑ LPG ΓΟΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΒΟΗΓΗΘΑ Φ.Α.. ΝΣΖΚΑΡΑ ΘΑΠΗΚΑ ΒΗΝΘΑΠΗΚΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΡΟΗΘΘΙΑ ΒΔΛΕΗΛΖ ΛΑΗ ΛΑΗ ΝΣΗ ΝΣΗ CNG, GTL Η.Σ. ΒΔΛ. / ΞΔΡΟ. ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ (αζηηθά) ΛΑΗ CNG, GTL VAN (Διαθ. Φνξη.) ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ (αζηηθά) ΛΑΗ CNG, GTL ΦΝΟΡΖΓΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ? ΛΑΗ ΛΑΗ ΝΣΗ CNG, GTL ΑΠΡΗΘΑ ΙΔΩΦΝΟ. ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΝΣΗ ΛΑΗ ΛΑΗ (δίθηπν) ΛΑΗ CNG, LNG ΞΝΙΚΑΛ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΝΣΗ ΛΑΗ ΝΣΗ ΝΣΗ LNG ΒΑΟΔΑ ΝΣΖΚΑΡΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΝΣΗ ΛΑΗ ΝΣΗ ΝΣΗ CNG, LNG ΡΟΔΛΑ ΞΔΡΟ. / ΖΙ. ΌΣΗ /? ΛΑΗ ΛΑΗ (δίθηπν) ΝΣΗ LNG ΘΑΟΑΒΗΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΌΣΗ /? ΛΑΗ ΝΣΗ ΝΣΗ LNG ΑΔΟΝΞΙΑΛΑ ΘΖΟΝΕΗΛΖ ΝΣΗ ΛΑΗ ΝΣΗ ΝΣΗ LNG, GTL

9 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ (πξντνληηθή δηαθνξνπνίεζε) ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ LNG (Liquefied Natural Gas) Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο CNG (Compressed Natural Gas) Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο GTL (Gas to Liquid) Συνθετικό υγρό καύσιμο GTL Diesel

10 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ GTL-DIESEL o Σν GTL-Diesel παξάγεηαη κε ηελ ρξήζε θαηαιπηηθώλ ηερλνινγηώλ από ην Φ.Α. θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα θπξίσο ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο σο πξόζζεην κεηά ηελ αλάκεημε ζην diesel πνπ παξάγεηαη ζην δηπιηζηήξην. o Έλαο από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο παξαγσγήο ηνπ λένπ πγξνύ θαπζίκνπ είλαη ν «πξάζηλνο» ραξαθηήξαο ηνπ (κεδεληθέο εθπνκπέο ζείνπ & βιαβεξώλ αξσκαηηθώλ νπζηώλ, κεησκέλεο εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, άθαπζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη αηζάιεο θαηά πεξίπνπ 30-40% ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην θίλεζεο). o Ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύλ νη ππάξρνληεο θηλεηήξεο πεηξειαίνπ θαη ε ππνδνκή απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ηνπ ζπκβαηηθνύ πεηξειαίνπ θίλεζεο.

11 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ LNG o Σν πγξνπνηεκέλν Φ.Α. (LNG) παξάγεηαη ύζηεξα από ςύμε ηνπ Φ.Α. ζε ζεξκνθξαζία -161 C. o Ο όγθνο ηνπ αεξίνπ κεηώλεηαη θαηά 600 θνξέο. o Υξεζηκνπνηείηαη ζε ρακειέο πηέζεηο. o Κεηαθέξεηαη θαη απνζεθεύεηαη ζε πγξή κνξθή ζε «θξπνγεληθέο» δεμακελέο. o Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαύζηκν θίλεζεο ζε αέξηα κνξθή.

12 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ LNG Κρυογενικό LNG ντεπόηιτο

13 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ LNG o ΓΗΑΛΤΖ: > 900 ρηιηνκέηξσλ o ΠΗΔΖ: Ιεηηνπξγεί ζε πίεζε 1,7-14 bar o ΛΣΔΠΟΕΗΣΟ ΘΑΤΗΚΟΤ: 2,5 θνξέο κεγαιύηεξε απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα από ην CNG. o ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ: 12-18% πεξηζζόηεξν απνδνηηθό από ην CNG, κέρξη 40% πεξίπνπ νηθνλνκία ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην. o ΒΑΡΟ: Ιηγόηεξεο δεμακελέο από ην CNG, πην ειαθξηέο, πην κηθξέο από ηηο δεμακελέο ηνπ CNG. Στο πρατιριο τα φορτθγά γεμίηουν το ίδιο γριγορα LNG ςε ςφγκριςθ με το πετρζλαιο κίνθςθσ. ΑΛΛΑ: δεν είναι τοξικό, δεν είναι διαβρωτικό ςτον κινθτιρα.

14 o Φπζηθό Αέξην Θίλεζεο CNG Πην πξαηήξην ην Φ.Α. ζπκπηέδεηαη ζε πηέζεηο bar, νη νπνίεο πξνθαινύλ ζκίθξπλζε ηνπ όγθνπ ηνπ θαπζίκνπ θίλεζεο θαηά θνξέο. o Αλαπηύζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο γηα ηνπηθή (αζηηθή) ρξήζε: Πε κεγάιεο πόιεηο ιόγσ ηεο κεγάιεο θπθινθνξηαθήο ππθλόηεηαο κεηώλεη αηζζεηά ηα κηθξά ζσκαηίδηα, ηνπο αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο θαη ηελ ερνξύπαλζε. Πε κεγάια (βαξέα) νρήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπρλόηεηα ζηάζεσλ θαη επαλεθθίλεζεο (stop-start), έηζη πεξηνξίδεη ηνπο επηπξόζζεηνπο ξύπνπο πνπ παξάγνληαη από ηελ δηαδηθαζία απηήλ. Πε βαξέα νρήκαηα κε θηλεηήξεο κεγάιεο ζπκπίεζεο γηα θαιύηεξε θπθινθνξηαθή απόδνζε (ιόγσ ησλ 130 νθηαλίσλ ηνπ). o Πηελ ππεξ-ηνπηθή ρξήζε πξνζθέξεη κεγάιεο νηθνλνκίεο ζην θόζηνο θαπζίκνπ θίλεζεο.

15 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ CNG Συςτοιχίεσ CNG δεξαμενών ςε οχιματα

16 ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ CNG o ΓΗΑΛΤΖ: κέρξη 530 ρηιηόκεηξα (900 ρηιηόκεηξα καδί κε ην ληεπόδηην βελδίλεο) o ΠΗΔΖ: Ιεηηνπξγεί ζε πίεζε 200 bar o ΚΟΛΑΓΑ ΠΩΙΖΖ: Πσιείηαη ζε θηιά, ΌΥΗ ιίηξα 1 θηιό CNG είλαη ελεξγεηαθά ηζνδύλακν κε 2 ιίηξα LPG ή 1,3 ιίηξα πεηξέιαην ή 1,5 ιίηξα βελδίλε. o ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ: 40-60% πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην, βελδίλε θαη πγξαέξην. Στο πρατιριο τα οχιματα γεμίηουν το ίδιο γριγορα με CNG ςε ςχζςθ με τθν βενηίνθ, το πετρζλαιο κίνθςθσ και το LPG.

17 Φπζηθό Αέξην Θίλεζεο Πήκεξα ππάξρεη κία πιεζώξα από εξγνζηαζηαθά CNG νρήκαηα

18 CNG Δξγνζηαζηαθά νρήκαηα

19 CNG Δξγνζηαζηαθά νρήκαηα

20 CNG Δξγνζηαζηαθά νρήκαηα

21 CNG Δξγνζηαζηαθά νρήκαηα

22 Φπζηθό Αέξην Θίλεζεο ΓΔΦΟΩΛΝΛΡΑΠ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ LNG & BLUE CORRIDORS LNG Θαύζηκν απηνθίλεζεο γηα ηελ δηάλπζε κεγάισλ απνζηάζεσλ: Γεκηνπξγία δηθηύνπ πξαηεξίσλ LNG ζε βαζηθνύο Δπξσπατθνύο άμνλεο. Υξήζε LNG (dual fuel κε πεηξέιαην) γηα ηελ θίλεζε βαξέσλ νρεκάησλ. Γηάλπζε κέρξη ρηιηνκέηξσλ κε έλα γέκηζκα.

23 Φπζηθό Αέξην Θίλεζεο ΓΔΦΟΩΛΝΛΡΑΠ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ ΒΗΝΑΔΟΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ - ΒΗΟΚΔΘΑΛΗΟΤ: Σν βηναέξην παξάγεηαη από ηελ αλαεξόβηα ρώλεπζε νξγαληθώλ απνβιήησλ. Απνηειείηαη θπξίσο από 65% κεζάλην θαη 35% δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο. Σν βηναέξην ύζηεξα από ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκό θαη αλαβάζκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βηνκεζάλην σο θαύζηκν κεηαθνξώλ ή λα εγρπζεί ζην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ.

24 Φπζηθό Αέξην Θίλεζεο ΓΔΦΟΩΛΝΛΡΑΠ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ POWER TO GAS ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΛΘΔΣΗΘΟΤ ΚΔΘΑΛΗΟΤ: Ζιεθηξόιπζε ύδαηνο κε αηνιηθή ή ειηαθή ειεθηξηθή ελέξγεηα - παξαγσγή Τδξνγόλνπ. Παξαγσγή Κεζαλίνπ κε ηελ αληίδξαζε πδξνγόλνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο ππό ηελ παξνπζία θαηαιύηε ή κηθξννξγαληζκώλ. Έγρπζε ηνπ κεζαλίνπ ζην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ γηα πεξεηαίξσ ρξήζε.

25 Φπζηθό Αέξην Θίλεζεο ΓΔΦΟΩΛΝΛΡΑΠ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΠΖ βξηδηθά νρήκαηα κε ηελ ρξήζε θπςέιεο Φπζηθνύ Αεξίνπ (NG fuel cell hybrid): Θπςέιεο από ζπζηνηρίεο θεξακηθώλ πιαθώλ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, πδξαηκνύο θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο. Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 60% απόδνζε (κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο: 30% απόδνζε): πβξηδηθά νρήκαηα είλαη δύν θνξέο πην απνδνηηθά από ηα θαζαξώο ειεθηξηθά νρήκαηα. Ορήκαηα κε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο παξνπζηάδνπλ βαζκό απόδνζεο <30% - νρήκαηα κε ειεθηξνθηλεηήξεο παξνπζηάδνπλ βαζκό απόδνζεο πεξίπνπ 90% => ηα νρήκαηα κε θπςέιε θπζηθνύ αεξίνπ είλαη έμη θνξέο πην απνδνηηθά απ όηη ηα νρήκαηα κε θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο.

26 Φπζηθό Αέξην Θίλεζεο ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ ΓΟΝΓΝΛΝΘΗΛΖΠΖ 95% ηνπ πδξνγόλνπ παξάγεηαη ζήκεξα από Φ.Α. Κίμε πδξνγόλνπ / CNG κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ππάξρνπζα ηερλνινγία CNG νρεκάησλ. Όιεο νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο γηα ηελ κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηνπ Φ.Α. θίλεζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή πδξνγόλνπ ζηελ απηνθίλεζε.

27

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ)

ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ) ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ (INTERCOLLEGE), ΓΔΤΣΔΡΑ 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011, 18:00 20:00 «ΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΙΝHΣΗΡΩΝ DIESEL Dual Fuel System (DFS) Σύζηεκα ηαπηόρξνλεο ηξνθνδνζίαο Diesel / CNG γηα θηλεηήξεο νρεκάησλ ελαθπού & βαπέωρ ηύπος www.gpagas.com Φςζικό Αέπιο CNG (Compressed

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 1.1 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο κεηαθνξέο.5 1.2 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα...7 1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κεηαθίλεζεο...8 1.3.1 Ζιεθηξηθφ φρεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ - ΘΔΡΜΑΝΖ ΥΩΡΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΠΗΗΝΩΝ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔ ΑΔΡΑ, ΒΡΟΥΖ ΚΑΗ ΥΩΡΗ ΖΛΗΟ ΓΗΑ 365 ΖΜΈΡΔ EcoSolutions ΕΠΕ ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΠΑΡΛΑΜΑ 65,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΑΡΠΟΣΣΑ ΑΝΣΧΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Γξ. ΓΔΡΑΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα