σύγχρονο Επηκέιεηα:Ρνύβαιε Μαξία Γ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΑΚΗΕΙ 1. Να δοθεί η σημασία των παρακάτω λέξεων ή φράσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σύγχρονο Επηκέιεηα:Ρνύβαιε Μαξία Γ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΑΚΗΕΙ 1. Να δοθεί η σημασία των παρακάτω λέξεων ή φράσεων"

Transcript

1 Γ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΑΚΗΕΙ 1. Να δοθεί η σημασία των παρακάτω λέξεων ή φράσεων εὐώνυμος διατελῶ + κατηγ. μτχ. κελεύω ἰῶμαι ἔπειμι αἱροῦμαι καταλείπω πειρῶμαι ὤνια φημί ἀπορία τελευτῶ δοκεῖ μοι ὀκνῶ ἐνθυμοῦμαι ἥδομαι οὖν ξύνειμι τοίνυν χαλεπῶς οἶδα ἐντυγχάνω ῥᾴδιος ἕνεκα + γενική οὔκουν προσῄκει εἰκός ἐστί ζημία ἆτε χρήματα πολλάκις κωλύω ἐγκαλῶ καιρός πώποτε ἁμαρτάνω ὀρέγομαι ἅπτομαι μηχανῶμαι προσάγω 2. Να δοθούν οι χρόνοι που ζητούνται για το κάθε χρήμα: ὀρῷ(πρσ) θνῄσκω(αορ Β) ὀρῷ(μελ) θνῄσκω(μελ) εἶμι(αορ Β) δρῶ(πρσ) νομίζω(μελ) δρῶ(πρκ) νομίζω(πρκ) πάσχω(μελ) ἀκούω(μελ) πάσχω(πρκ) ἐῶ(πρσ) γίγνομαι(πρκ) ἐῶ(μελ) συλλέγομαι(αορ) αἱροῦμαι(αορ Β) συλλέγομαι(πρκ) αἱροῦμαι(πρκ) λέγομαι(αορ) κελεύω(πρκ) λέγομαι(πρκ) τελευτῶ(μελ) δοκεῖ(πρκ) τελευτῶ(τπρ) δοκεῖ(τπρ) φέρω(μελ) μέλλει(μελ) φέρω(αορ Β) μέλλει(αορ Β)

2 3. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί στις παρακάτω προτάσεις. - Πξνζέθξνπζα αλζξώπω πνλεξώ, Αλδξνηίωλα ιέγω. - Οη κεηά ηνπ Ξελνθώληνο έκεηλαλ ελ ηαηο θωκαηο ακθί ηαο ηξηάθνληα εκέξαο. - Απηόο Μέλωλ εβνύιεην - Ο Ήθαηζηνο ηέκλεη ηω πειέθεη νμεη - Πάξλεο ην όξνο - Σν όξνο Πάξλεο - Σνπην εζηη ην αδηθεηλ, ην δεηεηλ πιένλ ηωλ άιιωλ έρεηλ - Σν Δε έζραηνλ πάληωλ, όηη ζόξπβνλ παξέρεη - Σνπην ζεωξεηηε, εη η αιεζε ιέγω - Εηο νηωλνο άξηζηνο ακύλεζζαη πεξί πάηξεο 4. Να γραφεί ο συγκριτικός βαθμός των παρακάτω επιθέτων στον αντίστοιχο τύπο. Αγίω Ηδένο Ιζρπξνηο Μεγάιω Σίκηνη Μηθξόλ Εληίκνπο Πνιινύο Ιθαλώλ Ραδίνηο Κελόλ Σαρεη Επζύκνπ Καιά Ήζπρε Οιίγνπο Ιεξά Γεξαηόο ρξεζηκνο Άθξαηνο 5. Να κλιθεί το θηλυκό του επιθέτου εχθρός στο συγκριτικό βαθμό 6. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τα παραθετικά των επιρρημάτων. θετικός σσγκριτικός Υπερθετικός Αλω Μαιινλ Πξωηνο Άξηζηα Πάιαη Οιίγνλ Εγγύηεξνλ Πιένλ θάιιηζηα

3 7. Να τονιστούν τα παρακάτω πρωτόκλιτα ονόματα: αη ρωξαη ηαο βαζηιηζζαο ηεο επηκειεηαο ηαο ρωξαο ω ζηξαηηωηα νη πνιηηαη (η) ηελ κνηξαλ ηνηο αζιεηαηο ηωλ λεζωλ ηωλ κειηζζωλ ηωλ βαζηιεηωλ ηαο κνπζαο 8. ο μυθος, η συμμαχος: Να κλιθούν και στους δυο αριθμούς. 9. Να γραφεί η γενική και η δοτική ενικού κ πληθυντικού των παρακάτω ονομάτων: ν ήξωο, ν παηο, ε ύβξηο, ε δύλακηο, ην ζέξνο 10. Να δοθεί η κλητική των παρακάτω ονομάτων στον ενικό αριθμό. ν βαζηιεύο, ε δξπο, ε πόιηο, ε ράξηο, ε ηπξξαλίο, ν ρεηκωλ, ν γείηωλ, ν αλήξ, ε κήηεξ, ε γπλή 11. Να δοθεί το θηλυκό των επιθέτων στον ίδιο τύπο: Αξζεληθό Θειπθό Αξζεληθό Θειπθό ν ίζνο ηω αιεζεη ν ηέιεηνο ηω παληί ηω βαξβάξω ηνλ κέγαλ ηωλ θαηδξωλ ηνπο βαζεηο ηηο ηηκωξνηο ν κειαο ηνπ έλδνμνπ νη εδεηο νη άμηνη νη αθξνλεο ν ζώθξωλ ν ρξπζνπο 12. Να γραφεί η κλητική ενικού, η δοτική και αιτιατική πληθυντικού: Κιεη. Εληθνύ Δνηηθή Πιεζ. Αηηηαηηθή Πιεζ. ν βαιωλ ν ηζηαο ν ιπωλ 13. Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τον αντίστοιχό τύπο των παραθετικών: Θεηηθόο πγθξηηηθόο Τπεξζεηηθόο ΕΠΙΘΕΣΑ ηνίο ακείλνζη ηήλ ηαρεηαλ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ξαδίωο Κξεηηηνλ εδέωο ζαθωο κάιηζηα ηηκίωο θάιιηνλ πιεηζηα

4 14. Να δοθεί ο τύπος που ζητείται για κάθε μια από τις παρακάτω αντωνυμίες νο, ε, ν: δνηηθή πιεζπληηθνύ ζην ζειπθό νπδεηο, νπδεκία, νπδέλ: δνηηθή εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ θαη ζηα 3 γέλε. δεηλα: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ νζηηο, ήηηο, όηη: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ηνπ νπδεηέξνπ ηηο, ηη (Ανξ.): γεληθή εληθνύ ζην αξζεληθό 15. Να δοθεί η μετάφραση και να δηλωθεί το είδος των παρακάτω αντωνυμιών Αληωλπκία Μεηάθξαζε Είδνο Οπνδαπόο Όζπεξ Πνηόλ νπδεηο Έληα 16. Να μεταφερθούν οι παρακάτω προτάσεις από πλάγιο λόγο σε ευθύ: 1. Λέγει ὡς ὑβριστής εἰμί. 2. Ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε ἀποσταίησαν. 3. Ἤρετο ὅστις ἀφίκοιτο. 4. Ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδός ἔσοιτο πρός βασιλέα. 5. Εὐθύδημος διεσιώπησε σκοπῶν, ὅ,τι ἀποκρίναιτο. 6. Ἀπεκρίνατο ὅτι οὔτ' ἄν αὐτός ὀνομαστός ἐγένετο. 7. Εἶπεν ὅτι ἔλθοι ἄν εἰς λόγους. 8. Ὁρῶ σε, ὦ Ἡράκλεις, ἀποροῦντα, ποίαν ὁδόν ἐπί του βίου τράπῃ. 9. ωκράτης ἔφη τούς θεούς πάντα ὁρᾶν καί ἀκούειν. 10. Οὗτοι οἱ ἄνδρες ἔφασαν οὐκ ἐπιτρέψειν ταῦτα γενέσθαι. 11. Παρεκελεύοντο Κύρω μή μάχεσθαι, ἀλλ' ὄπισθέν ἑαυτῶν τάττεσθαι. 12. Οἱ Θηβαῖοι ἔγνωσαν ἐξηπατημένοι. 13. Ἤσθοντο τήν πόλιν καταληφθεῖσαν. 17. Να μεταφερθούν οι παρακάτω προτάσεις από ευθύ λόγο σε πλάγιο: 1. Ἱκανός εἰμί πάντα πράττειν. (ἔλεγε) 2. Αἰσχρόν ἐστί ἄρχειν Ἀθηναίων Πελοποννησίους. (οὗτοι ἔλεγον) 3. Οὐ δικαίως λαμβάνεις τό ἀργύριον. (φησίν ὁ κατήγορος) 4. Πρόσθεν ἄν ἀποθάνοιμεν ἤ τά ὅπλα παραδοῖμεν. (Κλεάνωρ ἀπεκρίνατο) 5. Μηδείς βαλλέτω. (ἀπηγόρευε)

5 6. Παραδῶμεν Κορινθίοις τήν πόλιν; (τόν θεόν ἐπήροντο) 7. Δῃοῦται ἡ χώρα. (ἤκουον) 8. Οὐδενί ἄν ἀπιστήσαιμι. (γιγνώσκομεν / εἶπεν) 9. Ἀπορῶ ποίαν ὁδόν τράπωμαι. (ὁρῶ σε) 10. Ἴωμεν ἐπί τούς πολεμίους. (ὁ στρατηγός ἐκέλευσε τούς στρατιώτας) 11. Ἡ πόλις κατελήφθη ἄν, εἰ ἀγαθοί ἦμεν. (οὗτος ἔλεγε / οὗτοι ᾔσθοντο) 12. Ὑπό τίνος ἐνεπρήσθη ὁ ναός. (οὐδείς οἶδεν / οὐδείς ᾔδη) 13. Ποῦ ἄν ἴδοιμι πρόξενον; (ἠρώτησε τις) 18. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί (παραθέσεις, επεξηγήσεις, επιθετικοί και κατηγορηματικοί προσδιορισμοί). 1. Ἐκ πολλοῦ χρόνου μετά μεγίστων κινδύνων ἀγωνιζόμεθα. 2. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐχρῶντο ἑνί λιμένι, τῳ Υαλήρω. 3. Αθηναιος εἰ, πολέως τς μεγίστης. 4. Διαβάς τόν τρυμόνα ποταμόν παρήμειβε τό Πάγγαιον ὄρος. 5. Ἄγγελλε Ὀρέστῃ, παιδί Ἀγαμέμνονος. 6. Σό κέρας ἄκρον ἔχοντες ἀθρόοι ησαν. 7. Ἀνήρ στρατηγός. 8. Σο Πήλιον όρος. 9. Σό ὄρος τς Ιστώνης. 10. Περί χρημάτων ὁμιλεῖς, ἀβεβαίου πράγματος. 11. Ο θάνατος τυγχάνει διάλυσις δύο πραγμάτων, σώματος καί ψυχς. 12. Καί τό πάντων θαυμαστότατον, επαιναουσι μέν τά τοιαῦτα, μιμεῖσθαι δ' αὐτά οὐκ ἐθέλουσιν. 13. Προσέκρουσα ἀνθρώπῳ πονηρῷ, Ἀνδροτίωνα λέγω. 14. Αὐτός Μένων ἐβούλετο. 15. Πάρνης τό ὄρος. 16. Σό ὄρος ὁ Πάρνης. 17. Ἀνήρ παρτιάτης. 18. Πᾶσαν ὑμῖν τήν ἀλήθεια ερω. 19. Ἡδίστη τῆ γλώττῃ ἀπεκρίνατο. 20. Σοῦτο ἐστί τό ἀδικεῖν, τό ζητεῖν πλέον τῶν ἄλλων ἔχειν. 19. Να βρεθούν οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε πτώση γενική, να δηλωθεί το είδος των γενικών αυτών και τι προσδιορίζει η καθεμιά. 1. Ἐνταῦθα ην ἱερόν Διονύσου. 2. Νόμος όλωνος. 3. Υόνου ὑπόδικος ην. 4. Ἔφεσος ἀπέχει άρδεων τριῶν ημερων ὁδόν. 5. ωρός ξύλων καί λίθων.

6 6. Δέκα μνῶν χωρίον. 7. Ενδεης εἰμί χρημάτων. 8. Σῳ ήμισει του δόρατος ἐμάχετο. 9. Εὐβοίας ἅλωσις. 10. Μήδεια γυνή βασιλέως ἦλθε. 11. Ο στρατός ἀφίκετο τς Ἀττικς εἰς Οἰνόην. 12. Μένων ην φίλος καί ξένος Ἀριαίου. 13. Σό φυλάξαι τά ἀγαθά χαλεπώτερον ἐστί του κτήσασθαι. 14. Ἔνοχος ἐστί δειλιας. 15. Ηχωρα ημων θηρίων ἄγονος καί καθαρά ἐφάνη. 16. υ τοῦτον κάλλιστα ἀνθρώπων ἐπίστασαι. 17. Δέδοικα μή χείρους τῶν προγόνων γενώμεθα. 18. Αὐτός αυτου κόλαξ ἕκαστος τυγχάνει ων πρῶτος καί μέγιστος. 19. Ο γραμμάτων ἄπειρος οὐ βλέπει βλέπων. 20. Πολιτεια τροφή ἀνθρώπων ἐστί. 20. Να βρεθεί το είδος της δοτικής προσωπικής 1. Ἔξεστιν ὑμῖν πιστά λαβεῖν. 2. Διί πολλοί παῖδες ησαν. 3. Θεός μέγιστος τοῖς φρονοῦσιν οἱ γονεῖς. 4. Κῦρος ἐφοβεῖτο μή οἱ ἀποθάνοι ὁ πάππος. 5. Πάντα ἡμῖν πεποίηται. 6. Ἡγεῖτο αυτων ἕκαστος οὐχί τῳ πατρί καί τῆ μητρί μόνον γεγενσθαι ἀλλά καί τῆ πατρίδι. 7. Μεγάλων πραγμάτων καιροί προεῖνται τῆ πόλει. 8. Σοῖς Λακεδαιμονίοις βουλομένοις ην ἐκπέμψαι τῶν εἱλώτων. 9. Αρα βιωτόν ἡμῖν ἐστι μετά μοχθηροῦ καί διεφθαρμένου σώματος; 10. Αχθος ἡμῖν ἐγένετο ἡ Υρυγων πόλις. 21. Να βρεθεί το είδος κάθε γενικής κατηγορηματικής 1. Ἀθηναῖοι ἀγαθοῦ τρόπου ησαν. 2. Ὑμεῖς ἔστε πατέρων αγαθων. 3. Σό τεῖχος ην εἴκοσι ποδῶν. 4. Η δικαιοσύνη τῶν μεγίστων αγαθων ἐστί. 5. Η κρηπίς ἐστί λίθων μεγάλων. 6. Σαυτα δαπάνης μεγάλης ἐστί. 7. Περικλς τῶν ἐνδοξοτάτων ἐγένετο. 8. Σόν μή πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεί ἐνόμιζεν εἶναι. 9. Η μέν ἐλπίς του μέλλοντος ἐστίν, ἡ δέ μνήμη του παροιχομένου. 10. Σς αυτης γνώμης ησαν πάντες.

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

πχ δίκη κλοπῆς ὑπεύθυνος ἀδικήµατος ὀργή µεγάλων ἀδικηµάτων ζηλῶ σε πλοῦτου Φεῦ τῆς ἀνοίας!

πχ δίκη κλοπῆς ὑπεύθυνος ἀδικήµατος ὀργή µεγάλων ἀδικηµάτων ζηλῶ σε πλοῦτου Φεῦ τῆς ἀνοίας! ΚΤΗΤΙΚΗ (δηλώνει τον κτήτορα στον οποίο ανήκει το προσδιοριζόµενο) ΙΑΙΡΕΤΙΚΗ (δηλώνει το διηρηµένο όλον του οποίου µέρος είναι το προσδιοριζόµενο. Αξιοσηµείωτες εξαρτήσεις: α) ουδέτερα αντωνυµιών και επιθέτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο ΟΡΙΜΟ: Τποκείμενο είναι ο όρος της πρότασης που εκφράζει το πρόσωπο ή το πράγμα το οποίο κάνει ή υφίσταται ό,τι δηλώνει το ρήμα. Είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλάτωνος Πολιτεία 360 Α-Δ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ισοκράτους Νικοκλῆς, 27-28 Α. Από το κείμενο που σας δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

2. ἀγών, οὑτοσί, ἄνδρες, δικασταί: Να κλιθούν στον αριθμό που βρίσκονται.

2. ἀγών, οὑτοσί, ἄνδρες, δικασταί: Να κλιθούν στον αριθμό που βρίσκονται. ΘΕΜΑ 1 Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί ὦ ἄνδρες δικασταί ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι ἐὰν ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι ἀνάγκη οὖν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία (360 Α.D.) Καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα ἀπο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ * Α Ι ΑΚΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Κείµενο 1ο Λεωκράτης δὲ τούτων οὐδενὸς φροντίσας, συσκευασάµενος ἃ εἶχε χρήµατα, µετὰ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὸν λέµβον κατεκόµισε, τῆς νεὼς ἤδη περὶ τὴν ἀκτὴν ἐξορµούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεμάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού

2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού Με ουσιαστικά ή επίθετα Με επιρρήματα Η γενική ως επίρρημα Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 1. κτητική 1. οἰκία τοῦ πατρός 2. διαιρετική 2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. επιμέλεια: Γιώργος Θώδης σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. επιμέλεια: Γιώργος Θώδης σχολικό έτος 2013-14 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ επιμέλεια: Γιώργος Θώδης σχολικό έτος 2013-14 Τα αρχαία κείμενα προέρχονται από τις στερεότυπες εκδόσεις Oxford Classical Texts

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη της Β Γυμνασίου Γραμματική: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική», Γ Λυκείου

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική», Γ Λυκείου 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα, ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κὖρος ηὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὗ οἶσθα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Β οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C Ὃτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα ὥς γε μοι φαίνεται Ὅτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Η ευθύνη για την παιδεία των νέων ΣΩ. Ἀλλ ὃµως σύ µε φῄς, ὦ Μέλητε, τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντα τούς νέους διαφθείρειν; Καίτοι ἐπιστάµεθα µέν δήπου τίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΣΤΠΟ-ΑΡΩΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΤΛΗ ΣΗ Γ ΛΤΚΓΙΟΤ. Πνέπεη κα αλημπμηήζεηε θαηάιιεια ημ πνμκηθό δηάζηεμα ηςκ εμνηώκ

ΓΝΣΤΠΟ-ΑΡΩΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΤΛΗ ΣΗ Γ ΛΤΚΓΙΟΤ. Πνέπεη κα αλημπμηήζεηε θαηάιιεια ημ πνμκηθό δηάζηεμα ηςκ εμνηώκ ΓΝΣΤΠΟ-ΑΡΩΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΤΛΗ ΣΗ Γ ΛΤΚΓΙΟΤ Πνέπεη κα αλημπμηήζεηε θαηάιιεια ημ πνμκηθό δηάζηεμα ηςκ εμνηώκ...η ακηίζηνμθε μέηνεζε έπεη ανπίζεη ε ιηγόηενμ από 7 μήκεξ ζα δηεθδηθήζεηε μηα ζέζε ζηα

Διαβάστε περισσότερα