MagPhos MgO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MagPhos 0-55-19+8MgO"

Transcript

1 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 25/04/2006 Έκδοση: 1.0Ρ* EC ΣΕΛ. 1/8 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας 1.1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσµατος Ονοµασία προϊόντος Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Είδος προϊόντος και χρήση 1.2. Στοιχεία εταιρείας ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνο ανάγκης: MgO εν υπάρχει, το προϊόν είναι παρασκεύασµα εν υπάρχει εν υπάρχει εν υπάρχει Ανόργανο άλας Υδατοδιαλυτό Λίπασµα Rotem Amfert Negev Ltd. NovaPeak Division Potash House, P.O. Box 75, Beer Sheva, ISRAEL Τηλ: , Fax (0) Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ CAS No. % Κ.Β. ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι ΕC No. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πενταυδρογονο C, R34 Σε συνθήκες υγρασίας διφωσφορικό ή/και σε τυχαία επαφή κάλιο >90 ΝΑ µε νερό, δηµιουργείται διάλυµα φωσφορικού οξέως ιάλυµα φωσφορικού οξέως ΝΑ C, R34

2 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 25/04/2006 Έκδοση: 1.0Ρ* EC ΣΕΛ. 2/8 3. Προσδιορισµός των κινδύνων υσµενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία: Με βάση τα όσα γνωρίζουµε, οι τοξικολογικές ιδιότητες αυτού του υλικού δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως. Πιθανές επιδράσεις στην υγεία: Η ουσία είναι όξινη, 1% υδατικό διάλυµα ph=4,12 Επαφή µε τα µάτια (EC): Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό Επαφή µε το δέρµα (EC): Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό Κατάποση (EC): Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, προβλήµατα στην καρδιά, ζηµιές στους νεφρούς, παραισθήσεις (αίσθηση εγκαύµατος ή κνησµό) στα χέρια και τα πόδια. Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Για το φωσφορικό οξύ: Το υγρό είναι διαβρωτικό για τα µάτια και το δέρµα. Προκαλεί εγκαύµατα. Ψεκαζόµενο υγρό προκαλεί ερεθισµό σε µάτια, µύτη, λαιµό και πνεύµονες. Μπορεί να είναι θανατηφόρο εάν καταποθεί. ηµιουργεί υδρογόνο (ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο. Κίνδυνος έκρηξης εάν το υδρογόνο είναι σε περιορισµένο χώρο) σε επαφή µε δραστικά µέταλλα ψευδαργύρου, χάλυβα. 4. Πρώτες βοήθειες Επαφή µε τα µάτια Κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, ξεπλύνετε τα µάτια µε τρεχούµενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά. Ζητείστε ιατρική συµβουλή άµεσα. Επαφή µε το δέρµα Αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα. Πλύνετε το δέρµα µε ήπιο σαπούνι και αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Πλύνετε τα ρούχα καλά πριν τα χρησιµοποιήσετε ξανά. Ζητείστε ιατρική συµβουλή άµεσα. Εισπνοή Σε περίπτωση εισπνοής σκόνης ή ατµών από θερµασµένο προϊόν, µεταφέρετε το άτοµο σε ανοικτό χώροα. Εάν δεν αναπνέει εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συµβουλή άµεσα. Κατάποση Εάν καταποθεί πλύνετε καλά το στόµα µε άφθονο νερό και χορηγήστε νερό. Ζητήστε ιατρική συµβουλή άµεσα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ µην δίνετε σε αναίσθητο άτοµο οτιδήποτε για πόση. Σηµειώσεις για ιατρούς Θεραπευστε συµφωνα µε τα συµπτωµατα

3 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 25/04/2006 Έκδοση: 1.0Ρ* EC ΣΕΛ. 3/8 5. Μέτρα για την καταπολέµηση πυρκαγιάς Μέσα πυρόσβεσης ιαδικασία πυρόσβεσης Χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης ανάλογα µε τις συνθήκες της φωτιάς. Μη χρησιµοποιείτε χηµικούς πυροσβεστήρες ή αφρούς ή να µειώσετε τη φωτιά µε ατµό ή άµµο. Καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία. Αποφύγετε την εισπνοή καπνών καθώς µπορεί να είναι τοξικοί. Να στέκεστε αντίθετα από την κατεύθυνση της φωτιάς. Σε κλειστούς χώρους προµηθεύεστε τους πυροσβέστες µε κατάλληλη ατοµική αναπνευστική συσκευή σε θετική πίεση. Εµποδίστε τυχόν διαλυµένο ή λειωµένο λίπασµα να πέσει σε φρεάτια ή πηγές νερού. Ασυνήθιστοι κίνδυνοι φωτιάς και εκρήξεων Απελευθερώνει τοξικούς καπνούς οξειδίων του φωσφόρου. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για Aτοµική αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτικός πυροσβέστες ρουχισµός 6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης Ατοµική πρόληψη Μετά τη διαρροή /έκλυση Φορέστε αναπνευστική συσκευή, προστατευτικό προσώπου για χηµικά (γυαλιά ή ασπίδα), λαστιχένια γάντια και µπότες. Μαζέψτε και τοποθετείστε το προϊόν σε καθαρό δοχείο µε σήµανση, για ασφαλή απόρριψη σε κατάλληλη εγκατάσταση. Το υπόλοιπο προϊόν που δεν µπορεί να συλλεχθεί θα πρέπει να διαλυθεί προσεκτικά σε νερό και να εξουδετερωθεί µε αλκαλικό ανθρακικό ασβέστιο ή υδροξείδιο του ασβεστίου. Αποφύγετε τη ρύπανση υδάτινων πηγών και φρεατίων. 7. Χειρισµός και αποθήκευση Αποφύγετε την υπερβολική δηµιουργία σκόνης. Χειρισµός Αποφύγετε την επαφή µε το σώµα κατά το χειρισµό. Αποθήκευση Αποφύγετε την άσκοπη έκθεση στον αέρα για αποφυγή πρόσληψης υγρασίας. Χρησιµοποιείστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από µη συµβατά υλικά (βλέπε "υλικά για αποφυγή", µέρος 10). ιατηρείτε τις συσκευασίες ερµητικά κλειστές.

4 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 25/04/2006 Έκδοση: 1.0Ρ* EC ΣΕΛ. 4/8 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατοµική προστασία Όρια έκθεσης: TLV-TWA εν έχουν θεσπιστεί Καλός γενικός εξαερισµός, ικανός να διατηρεί τα όρια TLV-TWA κάτω από 3 mg/m³ για τα αναπνεύσιµα σωµατίδια και κάτω από 10 mg/m³ για τα εισπνεόµενα σωµατίδια (Συστάσεις ACGIH για σωµατίδια χωρίς άλλη ταξινόµηση-ρνοs) Για το φωσφορικό οξύ: TWA 1mg/m3, STEL 3mg/m3 Απαιτήσεις εξαερισµού: Καλός γενικός εξαερισµός Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας: Προστασία αναπνοής Εγκεκριµένη αναπνευστική συσκευή Γάντια Άλλα Προστασία για τα µάτια Προστατευτικά γάντια Ρούχα που να καλύπτουν το σώµα και µπότες Γυαλιά ή ασπίδα προσώπου κατάλληλα για χηµικά. Υγιεινή σε βιοµηχανίες Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα και την εισπνοή θερµών ατµών. Για εργασίες όπου µπορεί να προκύψει επαφή µε το προϊόν, πρέπει να υπάρχει ντους ασφαλείας. Να µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε παρά µόνο µετά από µπάνιο και αλλαγή ρούχων.

5 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 25/04/2006 Έκδοση: 1.0Ρ* EC ΣΕΛ. 5/8 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Εµφάνιση Οσµή Σηµείο τήξης Λευκή κρυσταλλική σκόνη Άοσµο >180 ο C Θερµική αποδόµηση Μετατρέπεται σε πυροφωσφορικό οξύ στους 200o C Σηµείο / Εύρος Βρασµού Τάση ατµών Πυκνότητα (g/cm3) Σχετική τάση ατµών (αέρας=1) Σηµείο ανάφλεξης Όρια ανάφλεξης /έκρηξης Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης ιαλυτότητα στο νερό Πλήρως διαλυτό ph (σε 1% διάλυµα) Σταθερότητα και αντιδρασιµότητα Σταθερότητα Υλικά προς αποφυγή Συνθήκες προς αποφυγή Επικίνδυνες αντιδράσεις / προϊόντα αποδόµησης Επικίνδυνος πολυµερισµός Σταθερό υπό σωστές συνθήκες αποθήκευσης Καυστικά υλικά, περισσότερα µέταλλα (αλουµίνιο, ψευδάργυρος, µαγνήσιο κτλ), διαζωµεθάνιο, φώσφορος Φωτιά, υπερβολική ζέστη, υγρασία/νερό. Καπνοί που παράγονται όταν γίνεται θέρµανση µέχρι το σηµείο της αποδόµησης µπορεί να περιέχουν διαβρωτικά οξείδια του φωσφόρου. εν είναι πιθανός.

6 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 25/04/2006 Έκδοση: 1.0Ρ* EC ΣΕΛ. 6/8 11. Τοξικολογικά στοιχεία Οι πληροφορίες που δίδονται σε αυτό το τµήµα σχετίζονται µε το πεντα-υδρογονο διφωσφορικό κάλιο, το κύριο συστατικό του. Σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε, οι τοξικολογικές ιδιότητες του πεντα-υδρογονο διφωσφορικού καλίου δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως. Οξεία τοξικότητα από το στόµα, σε ποντίκια, LD 50 Οξεία τοξικότητα στο δέρµα, σε ποντίκια, LD 50 Ερεθισµός στο δέρµα, κουνέλια Ερεθισµός στα µάτια, κουνέλια Ευαισθητοποίηση δέρµατος, χοιρίδια Ames Test, Salmonella typhimurium & Escherichia coli οκιµές σε εξέλιξη οκιµές σε εξέλιξη οκιµές σε εξέλιξη οκιµές σε εξέλιξη Καρκινογένεση IARC NTP 11 th Report on Carcinogens OSHA Μη εγγεγραµµένο Μη εγγεγραµµένο Μη εγγεγραµµένο 12. Οικολογικά στοιχεία Τύχη στο περιβάλλον Όταν απελευθερώνεται στο έδαφος µπορεί να διηθηθεί στα υπόγεια ύδατα. Όταν απελευθερώνεται σε νερό µπορεί να µειωθεί η οξύτητα από τα φυσικά ανόργανα άλατα του νερού. Ο φώσφορος µπορεί να παραµείνει επ αόριστον και να συµβάλλει στον ευτροφισµό. Τοξικότητα Μη διαθέσιµη 13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση (εξάλειψη) Απόρριψη αποβλήτων Απόρριψη συσκευασιών Σε περίπτωση µεγάλης ρύπανσης, να απορρίπτονται σε κατάλληλη εγκατάσταση. Αποφύγετε την απόρριψη σε υδάτινες πηγές και φρεάτια. Να λαµβάνετε υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές οδηγίες. Η απόρριψη των κενών συσκευασιών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς κανόνες.

7 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 25/04/2006 Έκδοση: 1.0Ρ* EC ΣΕΛ. 7/8 14. Στοιχεία σχετικά µε την µεταφορά Οι πληροφορίες που δίδονται σε αυτό το σηµείο αναφέρονται στο διάλυµα φωσφορικού οξέως που σχηµατίζεται σαν αποτέλεσµα λανθασµένου χειρισµού του προϊόντος ή/ και τυχαίας επαφής µε νερό. UN Νο 1759 Κατάλληλη ονοµασία: ιαβρωτικό στερεό, Ν.Ο.S. Κλάση: 8 ιαβρωτικά ΙΜΟ-Code/IMO Κλάση: 8 ιαβρωτικά Κωδικός Ταξινόµησης: C10 ICAO/IATA RID/ADR US DOT Κατάλληλη ονοµασία: ιαβρωτικό στερεό, Ν.Ο.S. Κλάση: 8 ιαβρωτικά Κατάλληλη ονοµασία: ιαβρωτικό στερεό, Ν.Ο.S. Κλάση: 8 ιαβρωτικά Κατάλληλη ονοµασία: ιαβρωτικό στερεό, Ν.Ο.S. Κλάση: 8 ιαβρωτικά 15. Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις Σήµανση σύµφωνα µε Ευρωπαϊκές Οδηγίες Σύµβολο C ιαβρωτικό R34 Προκαλεί εγκαύµατα S2 Μακρυά από παιδιά S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή

8 ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 25/04/2006 Έκδοση: 1.0Ρ* EC ΣΕΛ. 8/8 S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπο S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέττα αν είναι δυνατό) Όλα τα συστατικά του περιέχονται στους παρακάτω καταλόγους US (TSCA) CANADA (ΝDSL) EU EINECS AUSTRALIA (AICS) Περιλαµβάνεται Περιλαµβάνεται Περιλαµβάνεται, δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 67/548/ΕΕ εν περιλαµβάνεται Επιπλεον πληροφοριες Το προϊόν έχει ταξινοµηθεί και σηµανθεί σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΕ 16. Άλλα στοιχεία Κείµενο για φράσεις R που αναφέρονται στο µέρος 2: R34 Προκαλει εγκαυµατα * Σηµείωση Ρ= Αρχική Παρόλο που οι πληροφορίες και οι συστάσεις που δίδονται µε το παρόν παρουσιάζονται µε καλή πίστη και θεωρούνται σωστές από αυτή την ηµεροµηνία και στο εξής, η Rotem Amfert Negev Ltd. δεν διατυπώνει εγγύηση ή δήλωση για την πληρότητα ή την ακρίβεια αυτών. Οι πληροφορίες παρέχονται υπό τον όρο ότι ο χρήστης θα καθορίσει την ασφάλεια και την καταλληλότητα για τη χρήση του προϊόντος. Σε καµία περίπτωση η Rotem Amfert Negev Ltd. δε φέρει ευθύνη για ζηµίες οιαδήποτε τύπου που προκύπτουν από τη χρήση ή βάσει των πληροφοριών που δίδονται. Καµία δήλωση ή εγγύηση, είτε εξεφρασµένη είτε υπονενοηµένη, για την εµπορία, καταλληλότητα για συγκεκριµένη χρήση ή οιασδήποτε άλλης φύσεως δεν δίνεται µε το παρόν σε σχέση µε τις πληροφορίες ή το προϊόν στο οποίο αυτές αναφέρονται. Το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας προετοιµάστηκε από τον υπεύθυνο Ασφαλείας και Περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις οδηγίες 1999/45EC και 2001/58/EC. Τέλος δελτίου δεδοµένων

MAP. e-mail: 7722-76-1 > 98 % NA 231-764-5 Καµία

MAP. e-mail: 7722-76-1 > 98 % NA 231-764-5 Καµία ΑΡΙΘ. ΕΛΤΙΟΥ: 2-800-26-011-EU ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 28.05.2007 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 0 ΣΕΛ. 1/8 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας 1.1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσµατος Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Μονο

Διαβάστε περισσότερα

KCl. ISRAEL 84100 Tel: +972-8-9975731, Fax:+972-8-6465811. e-mail: Dead Sea Works LTD. P.O. BOX 75 BEER SHEVA

KCl. ISRAEL 84100 Tel: +972-8-9975731, Fax:+972-8-6465811. e-mail: Dead Sea Works LTD. P.O. BOX 75 BEER SHEVA ΑΡΙΘ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:8676 DSW ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 20.07.2008 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:2 ΣΕΛ. 1/8 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας 1.1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσµατος Χηµική ονοµασία Χλωριούχο κάλιο Συνώνυµα

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

OMNICAL TM. NH 4 NO 3 (Ca(NO 3 ) 2 ) 5. 10H 2 O

OMNICAL TM. NH 4 NO 3 (Ca(NO 3 ) 2 ) 5. 10H 2 O ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 02/06/2004 ΑΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 5 Ηµερ. Αναθεώρησης: 23/01/2008 ΣΕΛ. 1/5 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας 1.1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσµατος Εµπορική ονοµασία Χηµική ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος : Mυκητοκτόνο για γεωργική χρήση 1.3 Παρασκευαστής : NIPPON SODA Co Ltd

1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος : Mυκητοκτόνο για γεωργική χρήση 1.3 Παρασκευαστής : NIPPON SODA Co Ltd ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Χώρα : ΕΛΛΑ Α Προϊόν : ΝΕΟTOPSIN 50 SC Έκδοση : 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC Ευρώπη 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας 1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας ή του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία: Χρήση: Προμηθευτής: Εκρηκτική ύλη σε κοκκώδη μορφή. Είναι παρασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IMPATH TR4 Σελίδα 1 από 6 Έκδοση: 23/12/2014 Αρ. αναθεώρησης: 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Προϊόν:

Διαβάστε περισσότερα