Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισμός: ,05 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα Προαίρεσης: ,95 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 8/5/2013 Κωδικός ΟΠΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στο Τεύχος ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στις Ελληνικές Εφημερίδες 13/3/2013 6/3/ /3/2013

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...5 Συντομογραφίες...5 Α1. Περιβάλλον του Έργου...6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...6 Α1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...6 Α1.3 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...6 Α1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...6 Α1.5 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...7 Α1.6 Υφιστάμενη Υποδομή ΤΠΕ (Υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα, Πληροφοριακό Υπόβαθρο)...7 Α1.7 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...7 Α1.7.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...8 Α1.8 Αντικείμενο του Έργου...9 Α1.9 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...10 Α1.10 Λειτουργικές Ανάγκες του έργου...11 Α1.11 Στόχοι και Έκταση του Έργου...12 Α2. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...12 Α2.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...12 Α2.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...14 Α2.2.1 Ρόλοι του συστήματος...15 Α2.2.2 Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Εφαρμογών...16 Α2.2.3 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Εξαγωγής Πληροφορίας (ΚΣΔΕΠ)...16 Α2.2.4 Σταθμοί μέτρησης κυκλοφοριακών δεδομένων...19 Α2.2.5 Ηλεκτρονικός πίνακας προβολής μηνυμάτων (VMS)...19 Α2.2.6 Ηλεκτρονικές πινακίδες για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης...19 Α2.2.7 Σύστημα καταμέτρησης οχημάτων σε χώρους στάθμευσης...19 Α2.2.8 Ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων...19 Α2.2.9 Τηλεματικά Οχήματα...19 Α2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...20 Σελίδα 2 από 61

3 Α2.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...21 Α2.4.1 Γενικές Προδιαγραφές...21 Α2.4.2 Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών Α2.4.3 Συγκοινωνιακή πλατφόρμα διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδομένων εποπτείας και πρόβλεψης κυκλοφοριακών συνθηκών...27 Α2.4.4 Διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης κοινού (Web portal) Α2.4.5 Εφαρμογή ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης...30 Α2.4.6 Σύστημα πληροφόρησης κοινού μέσω SMS...31 Α2.4.7 Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω έξυπνων φορητών συσκευών...31 Α2.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...32 Α2.5.1 Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών (VMS)...32 Α2.5.2 Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών για διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης...32 Α2.5.3 Ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων και εγχειρίδια χρήσης εξοπλισμού...33 Α2.5.4 Τηλεματικός εξοπλισμός οχήματος με οθόνη οδηγού...33 Α2.5.5 Ανιχνευτές κυκλοφοριακού φόρτου και εγχειρίδια χρήσης εξοπλισμού με εγκατάσταση...35 Α2.6 Διαλειτουργικότητα...36 Α2.6.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας...37 Α2.6.2 Διαλειτουργικότητα και Γεωχωρικά Δεδομένα...37 Α2.7 Πολυκαναλική προσέγγιση...41 Α2.8 Ανοιχτά δεδομένα...42 Α2.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...43 Α2.10 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...44 Α2.11 Πίνακας Παραδοτέων...50 Α2.12 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...52 Α3. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...52 Α3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...52 Α3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...54 Α3.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας...56 Α3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...56 Α3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης...58 Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...59 Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...59 Α4.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου...59 Α4.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας...60 Α4.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων...60 Α4.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...61 Σελίδα 3 από 61

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το υπό προκήρυξη έργο περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συστημάτων διαχείρισης τηλεματικών πληροφοριών για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες σχετικά με τις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) μέσω πολλαπλών καναλιών. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε κέντρο ελέγχου στο Δήμο επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του στόλου αστικής συγκοινωνίας με δυνατότητα επέμβασης επί της εκτέλεσης των δρομολογίων και τον υπολογισμό αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση. Το έργο περιλαμβάνει επίσης σύστημα καθοδήγησης οδηγών για θέσεις στάθμευσης στους δημόσιους χώρους. Η πληροφορία που θα παρέχεται στους οδηγούς θα αφορά τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει: α) την εφαρμογή ομογενοποίησης και παρακολούθησης δεδομένων για τη συνολική διαχείριση των τηλεματικών συστημάτων της πλατφόρμας, τη διαχείριση των μέσων πληροφόρησης των πολιτών και την αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων σε πινακίδες β) την εφαρμογή διαχείρισης των αστικών λεωφορείων με λειτουργίες όπως ο εντοπισμός θέσης οχημάτων, οι επεμβάσεις επί της εκτέλεσης των δρομολογίων, ο υπολογισμός αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση, οι αναφορές παρακολούθησης του στόλου, γ) τους υπολογιστές οχημάτων που θα περιλαμβάνουν το σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος και την οθόνη οδηγού, δ) τις ηλεκτρονικές πινακίδες ευφυείς στάσεις πληροφόρησης για τον αναμενόμενο χρόνο διέλευσης των αστικών λεωφορείων από τη στάση, ε) το λογισμικό σχεδιασμού ταξιδιού με συνδυασμό μέσων που θα βασίζεται σε αλγόριθμο που υπολογίζει το βέλτιστο ταξίδι με ΙΧ ή με συνδυασμό μέσων (ΙΧ, πεζός, ΜΜΜ) στ)τις εφαρμογές πληροφόρησης των πολιτών μέσω πολλαπλών καναλιών όπως το διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές, ζ) την εφαρμογή ενημέρωσης οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω πινακίδων και mobile εφαρμογών η) τις ηλ. πινακίδες για την πληροφόρηση για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και θ) τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) για πληροφόρηση συνθηκών κίνησης στο Δήμο. Σελίδα 4 από 61

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα o Ο Ε Οµάδα ιοίκησης Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o ISO International Organization for Standardization o WS Web Services o ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Σελίδα 5 από 61

6 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Υπεύθυνος για την υλοποίηση του Έργου είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας θα διαθέσει τα οχήματα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τους οδηγούς των οχημάτων για να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη εκπαίδευση. Α1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Α1.3 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης θα είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου 2011 προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 440,3 τ.χλμ και ο πληθυσμός του κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του Έδρα του δήμου ορίστηκε η Καλαμάτα. Ο Δήμος Καλαμάτας απαρτίζεται από ένα σύνολο διακριτών Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι οποίες συνεργάζονται στενά μεταξύ τους με σκοπό την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών του Δήμου και την ικανοποίηση των βασικών και ιδιαίτερων αναγκών των δημοτών και των επιχειρήσεων του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούν τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Διοικητικών 2. Διεύθυνση Οικονομικών 3. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 6. Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 7. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π) 8. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 9. Διεύθυνση Πολεοδομίας 10. Διεύθυνση Πρόνοιας 11. Διεύθυνση Παιδείας. Α1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζουν οι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου. Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθεί η συνεργασία με το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας. Ο ρόλος του στη διάρκεια της υλοποίησης περιορίζεται στη διάθεση των οχημάτων για την εγκατάσταση του εξοπλισμού (Φάση 2) και του προσωπικού του για να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη εκπαίδευση και η πιλοτική λειτουργία (Φάση 4). Σελίδα 6 από 61

7 Α1.5 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Στο Δήμο Καλαμάτας θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE) του έργου απαρτιζόμενη από εξειδικευμένους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»). Θα οριστεί υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως «υπόλογος» διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού του Έργου. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι παραλαβές θα διενεργηθούν από επιτροπές, του Δήμου όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου θα λάβει τις τελικές αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού και θα εγκρίνει τις τμηματικές και την τελική πληρωμή του Αναδόχου. Τέλος θα εγκρίνει τα πρακτικά των τυχόν προσωρινών, διοικητικών και της οριστικής παραλαβής του Έργου. Α1.6 Υφιστάμενη Υποδομή ΤΠΕ (Υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα, Πληροφοριακό Υπόβαθρο) Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει βασική υποδομή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Δομημένη Καλωδίωση σε όλα τα κτίρια, Δικτύωση όλων των κτιρίων μεταξύ τους, Συστήματα Υλικού, Λογισμικό Συστήματος, Λογισμικό Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων) καθώς και τις κύριες εφαρμογές Back-Office για τη διεκπεραίωση των καθημερινών του λειτουργιών. Η υποδομή αυτή θα χρησιμοποιηθεί στη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών του έργου. Επίσης διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο computer room, το οποίο παρέχει ασφαλή φύλαξη, αδιάλειπτη λειτουργία, σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας, παροχή τριφασικού ρεύματος, ειδικά σχεδιασμένη γείωση και δικτύωση με όλα τα κτίρια του Δήμου. Στο computer room θα τοποθετηθεί ο server που θα υποστηρίζει τη λειτουργία του έργου. Α1.7 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Στο Δήμο Καλαμάτας η έλλειψη πληροφόρησης του πολίτη σε θέματα καθημερινής χρήσης και ανάγκης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) οδηγούν τους πολίτες στην χρήση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς με τραγικές επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης και την προκύπτουσα επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η βέλτιστη χρήση των αστικών συγκοινωνιακών συστημάτων αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών για μετακίνηση στην πόλη της Καλαμάτας. Προκειμένου τα αστικά ΜΜΜ να γίνουν αποδεκτά σαν εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης σε σχέση με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα (ΙΧ), θα πρέπει να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες, όσον αφορά την άνεση και αξιοπιστία των δρομολογίων. Συνεπώς οι φορείς συγκοινωνιών και οι Δήμοι που ασκούν την πολιτική σε ζητήματα αστικών μεταφορών, πρέπει να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο Δήμο σήμερα οι κεντρικές οδικές αρτηρίες αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες ουρές αυτοκινήτων σε σημαντικούς κόμβους. Επιπλέον, η συμφόρηση επιβαρύνεται και από οχήματα που κάνουν περιπορίες μέσα στην πόλη για την εύρεση χώρου στάθμευσης. Οι χώροι στάθμευσης παρά την οδό είναι συνήθως γεμάτοι όπως και οι ειδικοί χώροι στάθμευσης, γεγονός που αυξάνει τις περιπορίες στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, απουσιάζει παντελώς ένα σύστημα πληροφόρησης κοινού που να ενημερώνει τους οδηγούς για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο και για τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης. Η σημερινή κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά από την υλοποίηση Σελίδα 7 από 61

8 του έργου μιας και περιλαμβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες γεγονός που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των κεντρικών αρτηριών δεδομένου ότι οι οδηγοί θα μπορούν να επιλέγουν διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών προσφέρει σήμερα τα εργαλεία που απαιτούνται, ώστε ο στόχος αυτός να είναι πραγματοποιήσιμος. Το ζητούμενο σύστημα αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές στο Δήμο που περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων. Ανάλογα ευφυή συστήματα δημοσίων μεταφορών έχουν υλοποιηθεί στο εξωτερικό όπως στο Τορίνο, στη Στοκχόλμη και στο Τορόντο. Η διεθνής πρακτική βασίζεται στην εγκατάσταση ανιχνευτών κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο για την καταγραφή της κυκλοφορίας, στην ανάπτυξη λογισμικού που θα υλοποιεί τις στρατηγικές διαχείρισης της κυκλοφορίας, στην εγκατάσταση και λειτουργία πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης κοινού (πινακίδες VMS) που να επιδεικνύει τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στους διερχόμενους οδηγούς. Α1.7.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Δήμος είναι ΟΤΑ Α βαθμού και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπηρεσίες του Δήμου διαρθρώνονται εσωτερικά στις παρακάτω Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι διευθύνσεις του Δήμου Καλαμάτας είναι: * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Οι άμεσα εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην υλοποίηση του έργου είναι οι ακόλουθες: Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ : Το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής θα υποδείξει στον Ανάδοχο το χώρο και τον τρόπο με τον οποίο θα εγκατασταθεί ο server και θα επικοινωνεί με το δίκτυο του Δήμου. Επίσης θα είναι υπεύθυνο για την αδιάλειπτη λειτουργία του server. Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Στο χώρο της θα βρίσκεται το κέντρο ελέγχου. Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου διαθέτει όλο τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την απαιτούμενη δικτύωση. Το προσωπικό της θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος, την εισαγωγή δεδομένων σε αυτό και την εκτέλεση των ενεργειών που είναι απαραίτητες μετά τις ειδοποιήσεις που θα παρέχει το σύστημα. Γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Το Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης μεταξύ άλλων εισηγείται για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών, μελετά, προτείνει ρυθμίσεις και εκτελεί έργα, για τη σωστή λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας, συντάσσει ή επιμελείται την εκπόνηση των απαιτούμενων κάθε φορά κυκλοφοριακών Σελίδα 8 από 61

9 μελετών και εισηγείται για την εφαρμογή ενδεδειγμένων μέτρων ορθής λειτουργίας του κυκλοφοριακού συστήματος της πόλης, συλλέγει πληροφορίες κυκλοφοριακών παραμέτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών αυτών. Συγκεκριμένα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα συνεργαστεί με τον Ανάδοχο γνωμοδοτώντας για τον καθορισμό των σημείων που θα τοποθετηθούν οι ηλεκτρονικές πινακίδες (οδηγών, στάθμευσης, έξυπνων στάσεων) και οι ανιχνευτές κυκλοφοριακού φόρτου και γενικότερα θα συνδράμει σε κάθε κυκλοφοριακό ζήτημα που θα ανακύπτει. Α1.8 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους συστήματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ - ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο για την συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου. Στα πλαίσια υλοποίησης του συστήματος θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστημάτων διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα απαιτεί: Την εποπτεία, επιχειρησιακό έλεγχο και την διαχείριση του στόλου οχημάτων Την τήρηση δεδομένων που προέρχονται από την διαχείριση οχημάτων, την παρακολούθηση και την στατιστική ανάλυση αυτών Την πληροφόρηση των επιβατών μέσα από κανάλια: διαδικτύου, SMS, και ευφυών στάσεων Τον πλήρη εξοπλισμό των λεωφορείων με συστήματα τεχνολογιών αιχμής με στόχο την βελτιστοποίηση των λειτουργιών δρομολογίων και εξυπηρέτησης των επιβατών Η υλοποίηση των παραπάνω θα έχει σαφή θετικό αντίκτυπο στην επιχειρησιακή λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων του αστικού μεταφορικού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών. Μέσω της εφαρμογής διαχείρισης στόλου συγκεκριμένα παρέχεται ένα ισχυρό εργαλείο άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων, σχεδιασμού δρομολογίων, εκτέλεσης μεταφορικού έργου και έγκαιρης αντιμετώπισης κρίσεων. Ο εκσυγχρονισμός αποτελεί και τον κύριο στόχο, καθώς είναι μονόδρομος για την βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τον αυτοματισμό των διαδικασιών, τον ορθολογικό σχεδιασμό των μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων και την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Επιπλέον και σημαντικότερα η συλλογή και δυνατότητα ανάλυσης των συγκοινωνιακών δεδομένων (δεδομένα εκτέλεσης δρομολογίων) θα επιτρέψει στο ΑΣΤ. ΚΤΕΛ και στο Δήμο τόσο την μακρόχρονη βελτιστοποίηση του στρατηγικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού όσο και την εύκολη υλοποίηση βραχυπρόθεσμων διορθωτικών ενεργειών. Επιπλέον το συλλεγόμενο συγκοινωνιακό περιεχόμενο αποτελεί την βάση για μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τον επιβάτη που στόχο θα έχει την βέλτιστη εξυπηρέτηση του, την προσέλκυση του στην χρήση δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ δημιουργεί και προϋποθέσεις για μελλοντική εμπορική αξιοποίηση όπως έχει συμβεί και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Τορίνο Ιταλίας για παράδειγμα. Σελίδα 9 από 61

10 Το σύστημα τηλεματικής που προτείνεται καλείται να ενοποιήσει σε εύρυθμη λειτουργία διαφορετικά υποσυστήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν σε δύο διαφορετικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα: Υποσύστημα διαχείρισης στόλου και πόρων Υποσύστημα πληροφόρησης επιβατών Υποσύστημα συγκοινωνιακής πλατφόρμας που να παρέχει real-time δυνατότητες παρακολούθησης και εποπτείας του οδικού δικτύου του Δήμου Υποσύστημα διαχείρισης των ειδικά διαμορφωμένων χώρων στάθμευσης Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει: Το Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών Τη Mobile εφαρμογή δρομολόγησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Την Εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS Τη Διαδικτυακή εφαρμογή για τη δρομολόγηση μέσων μεταφοράς Τον τηλεματικό εξοπλισμό οχήματος με οθόνη οδηγού Τις ευφυείς στάσεις πληροφόρησης επιβατών Τους μόνιμους σταθμούς μέτρησης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Την πινακίδα VMS στο οδικό δίκτυο του Δήμου που θα ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Τις πινακίδες LED σε κατάλληλα στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου του Δήμου που θα ενημερώνουν τους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης του Δήμου, Α1.9 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Λόγω των εργασιών αναπλάσεων και πεζοδρομήσεων που υλοποιήθηκαν και εξακολουθούν να εκτελούνται στο Δήμο Καλαμάτας (Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Αριστομένους, Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Καλαμάτας, Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ' Φάση), Ανάπλαση παραλιακής ζώνης), την ελεγχόμενη στάθμευση στο μεγαλύτερο τμήμα του κέντρου της πόλης και την έλλειψη εναλλακτικών μέσων μαζικής μεταφοράς (τραμ, ηλεκτρικός, τρένο κλπ) κρίνεται απολύτως απαραίτητη η διευκόλυνση του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού δημοτών και επισκεπτών της πόλης που επιλέγουν την αστική συγκοινωνία για τις μετακινήσεις τους. Επίσης απαιτείται η πληροφόρηση των οδηγών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης. Τα οφέλη για το Δήμο από την εφαρμογή του συστήματος αφορούν: τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης λόγω καλύτερης πληροφόρησης των οδηγών τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την ενθάρρυνση χρήσης της αστικής συγκοινωνίας τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών του Δήμου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους την απόκτηση επικαιροποιημένων μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου σε καθημερινή βάση. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις όπως το αστικό ΚΤΕΛ είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας τους και η αύξηση της αποτελεσματικότητας τους. Σελίδα 10 από 61

11 Τα οφέλη για τους πολίτες αφορούν: την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των χρηστών για κυκλοφοριακά ζητήματα τη μείωση του χρόνου των μετακινήσεων τους και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους τη δυνατότητα ευκολότερης χρήσης του αστικού ΚΤΕΛ τη βελτίωση της κινητικότητας των ευάλωτων ομάδων πολιτών. Το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί καινοτόμο παρέμβαση στην υφιστάμενη κατάσταση και η εφαρμογή του αναμένεται να επιφέρει άμεσα, θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας, καθώς: Σε σημεία μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης, θα τοποθετηθούν «έξυπνες στάσεις», οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τον πραγματικό χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου. Δημιουργούνται πολλαπλά και καινοτόμα κέντρα πληροφόρησης των πολιτών, για τις αστικές συγκοινωνίες. Αναβαθμίζεται το περιεχόμενο της πληροφορίας προς τους πολίτες. Το δημοσιευμένο στο διαδίκτυο υλικό, περιλαμβάνει πίνακες δρομολογίων, δρομολόγια και στάσεις σε ψηφιακούς χάρτες. Δημιουργούνται έγκαιροι και άμεσοι τρόποι πληροφόρησης των πολιτών, οι χρήστες πληροφορούνται για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, για να μετακινηθούν από ένα σημείο της πόλης σε άλλο. Στα οχήματα θα τοποθετηθούν GPS και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου. Προβλέπεται η εγκατάσταση λογισμικού για τον ορθό σχεδιασμό των δρομολογίων, σχετικά με την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων στις ώρες αιχμής, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου των αστικών συγκοινωνιών, όπου παρέχονται στατιστικά στοιχεία και εξάγονται συμπεράσματα, σε σχέση με την τήρηση των δρομολογίων, τον επανασχεδιασμό τους, και την διαμόρφωση ορθολογικής πολιτικής με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιβατών. Οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (αφορά την ασφάλεια μετακίνησης πολιτών, καθώς και μαθητών και νηπίων) αντιμετωπίζονται ταχύτατα, με γνώση της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και σύστημα ανοιχτής ακρόασης, ώστε το κέντρο να έχει γνώση του τι γίνεται στο όχημα που βρίσκεται σε ανάγκη. Α1.10 Λειτουργικές Ανάγκες του έργου Το έργο και η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργικές ανάγκες: Ανάγκη για διαχείριση των κυκλοφοριακών συνθηκών του οδικού δικτύου του Δήμου. Το σύστημα παρέχει τις απαραίτητες διαχειριστικές λειτουργίες για την επιτήρηση και παρακολούθηση των κυκλοφοριακών συνθηκών ενώ παρέχει δυνατότητες εισαγωγής συμβάντων/εκδηλώσεων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των οδών. Ανάγκη για βραχυ-μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών. Το σύστημα παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες για τη πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών έτσι ώστε ο Δήμος να γνωρίζει τις προβλεπόμενες συνθήκες για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 ώρας. Σελίδα 11 από 61

12 Ανάγκη για δημιουργία κυκλοφοριακών προφίλ ανάλογα με την ώρα και το τύπο της ημέρας έτσι ώστε ο Φορέας Λειτουργίας να μπορεί να προβλέψει τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του οδικού δικτύου. Ανάγκη για διαχείριση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης έτσι ώστε οι οδηγοί να ενημερώνονται εγκαίρως για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης που ωφελεί στη μείωση των περιπορίων στο οδικό δίκτυο. Ανάγκη για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις επικρατούσες και προβλεπόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες σε κεντρικές αρτηρίες του Δήμου. Οι διερχόμενοι οδηγοί ενημερώνονται εγκαίρως είτε μέσω πινακίδων VMS είτε μέσω του δια-δικτυακού τόπου σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες και σχεδιάζουν αναλόγως τη μετακίνησή τους. Α1.11 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: Μείωση των έντονων προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης Πληροφόρηση για χώρους στάθμευσης Μείωση των καθυστερήσεων στην επιβατική και εμπορευματική κίνηση Μείωση της ταλαιπωρία των οδηγών Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Μείωση της όχλησης από την κυκλοφορία Αύξηση της διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης Αποσυμφόρηση των κεντρικών αρτηριών Οργάνωση συγκοινωνιακού έργου Χάραξη στρατηγικής για μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη Μείωση τους κόστους λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας. Α2. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α2.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα πρέπει κατ ελάχιστον να προσφέρει το έργο δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα επίπεδα ηλεκτρονικοποίησης που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες αυτές είναι σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Απαιτούμενα Στοιχεία Παρατηρήσεις (π.χ. Περιγραφή επίπεδο στοιχεία αποτελέσματος «ηλεκτρονικοποίησης», Υπηρεσίας (δεδομένα εισόδου) (δεδομένα εξόδου) επίπεδο Υπηρεσίας Υπηρεσία πληροφόρησης πολιτών για τους χρόνους άφιξης λεωφορείων μέσω SMS, διαδικτύου, Στοιχεία θέσης, ταχύτητας, διεύθυνσης, κατεύθυνσης και κατάστασης οχήματος σε Σελίδα 12 από 61 Πληροφορία για χρόνους άφιξης λεωφορείων κλπ.) 2 ο Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα από το οποίο λαμβάνει την επικαιροποιημένη

13 ηλεκτρονικών πινακίδων και φορητών συσκευών Υπηρεσία προβολής κυκλοφοριακών στατιστικών δεδομένων μέσω γραφικών παραστάσεων και εκθέσεων Υπηρεσία δημιουργίας ιστορικής βάσης κυκλοφοριακών δεδομένων Υπηρεσία εισαγωγής κυκλοφοριακών συμβάντων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Υπηρεσία υπολογισμού χρόνων διαδρομών και κυκλοφοριακών συνθηκών στο δίκτυο επιρροής του Δήμου Υπηρεσία υπολογισμού χρόνων διαδρομών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνδυασμό με το πρόγραμμα δρομολογίων Στοιχεία κίνησης οχημάτων Στοιχεία κίνησης οχημάτων Κυκλοφοριακά Συμβάντα Κυκλοφοριακά Συμβάντα και Στοιχεία κίνησης οχημάτων Κυκλοφοριακά Συμβάντα και Στοιχεία κίνησης ΜΜΜ Στατιστικά Κυκλοφορίας Ιστορικά Στατιστικά Κυκλοφορίας Σύνολο κυκλοφοριακών συμβάντων Κυκλοφοριακές Συνθήκες Κυκλοφοριακές Συνθήκες για ΜΜΜ πληροφορία που τον αφορά 2 ο Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα από το οποίο λαμβάνει τα στατιστικά σε εκτυπώσιμη μορφή 3 ο Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων φορμών να επιλέξουν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν από την ιστορική βάση κυκλοφοριακών δεδομένων 3 ο Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων φορμών να εισάγουν κυκλοφοριακά συμβάντα 1 ο Ενημέρωση των πολιτών για τους χρόνους διαδρομών και τις κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικών πινακίδων και φορητών συσκευών 1 ο Ενημέρωση των πολιτών για τους χρόνους διαδρομών και τις κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω διαδικτύου, Σελίδα 13 από 61

14 Υπηρεσία ενημέρωσης κοινού για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω πινακίδων VMS, διαδικτυακού τόπου, και υπηρεσιών SMS Υπηρεσία ενημέρωσης κοινού για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω πινακίδων LED, διαδικτυακού τόπου, και υπηρεσιών SMS. Κυκλοφοριακά Συμβάντα, στοιχεία κίνησης οχημάτων και στοιχεία κίνησης ΜΜΜ Στοιχεία εισόδου και εξόδου οχημάτων Κυκλοφοριακές Συνθήκες Διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης ηλεκτρονικών πινακίδων και φορητών συσκευών 1 ο Ενημέρωση των πολιτών για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικών πινακίδων και φορητών συσκευών 1 ο Ενημέρωση των πολιτών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικών πινακίδων και φορητών συσκευών Α2.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Το διάγραμμα της αρχιτεκτονικής του συστήματος φαίνεται παρακάτω: Σελίδα 14 από 61

15 Σύστηµα καταµέτρησης εισόδου/εξόδου οχηµάτων σε χώρους στάθµευσης Κεντρικό Σύστηµα ιαχείρισης και Εξαγωγής Πληροφορίας Κέντρο Ελέγχου και ιαχείρισης Εφαρµογών Ηλεκτρονικές πινακίδες LED πληροφόρισης διαθέσιµων θέσεων σε χώρους στάθµευσης internet Ηλεκτρονικοί πίνακες προβολής µηνυµάτων (VMS) ίκτυο κινητής τηλεφωνίας Χρήστης µε πρόσβαση στο σύστηµα προβολής πληροφοριών µέσω φυλλοµετρητή διαδικτύου (browser) δορυφόρος GPS Χρήστης µε πρόσβαση στο σύστηµα προβολής πληροφοριών µέσω smartphone Ηλεκτρονικές πινακίδες για την πληροφόρηση του χρόνου άφιξης των ΜΜΕ (έξυπνες στάσεις) Τηλεµατικά Οχήµατα Σταθµοί µέτρησης κυκλοφοριακών δεδοµένων Πληροφορία προς το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης Πληροφορία από το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης Πληροφορία από και προς το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης Α2.2.1 Ρόλοι του συστήματος Οι ρόλοι που θα υπάρχουν στο σύστημα είναι οι παρακάτω: Διαχειριστές του συστήματος: Θα οριστούν οι διαχειριστές όλου του συστήματος, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την αδιάλειπτη λειτουργία όλων των υποσυστημάτων και εφαρμογών, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τις αναβαθμίσεις του λογισμικού και τη διαχείριση όλων των υπόλοιπων χρηστών και των δικαιωμάτων τους. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει στους διαχειριστές συστήματος: Ασφαλή σύνδεση Ενιαία συνολική εικόνα, σε μία οθόνη, για τη λειτουργία ή όχι όλων των εφαρμογών και υποσυστημάτων Δυνατότητα σύνδεσης στις εφαρμογές διαχείρισης μέσω φυλλομετρητή ιστού. Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης (από μία εφαρμογή) όλων των χρηστών και των δικαιωμάτων τους για όλες τις εφαρμογές. Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από όλες τις εφαρμογές του συστήματος με την εκτέλεση μίας μόνο εφαρμογής (script). Διαχειριστές εφαρμογών: Θα είναι χρήστες με διαβαθμισμένα δικαιώματα χρήσης συγκεκριμένων εφαρμογών (π.χ. δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων, συμβάντων, αλλαγής δρομολογίων κλπ) και θα είναι Σελίδα 15 από 61

16 υπεύθυνοι για τη σωστή τροφοδοσία των εφαρμογών με στοιχεία και τη σωστή γενικά λειτουργία τους. Οι διαχειριστές των εφαρμογών θα μπορούν να βλέπουν τις εφαρμογές διαχείρισης αλλά όχι να εκτελέσουν τις ενέργειες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι διαχειριστές συστήματος. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει στους διαχειριστές εφαρμογών: Ασφαλή σύνδεση Ενιαία συνολική εικόνα, σε μία οθόνη για τη λειτουργία ή όχι όλων των εφαρμογών και υποσυστημάτων, χωρίς όμως περαιτέρω δυνατότητες παρέμβασης Δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων των εφαρμογών μέσω παραθυρικού περιβάλλοντος με χρήση ποντικιού. Δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών διαχείρισης / επικαιροποίησης πληροφορίας εκείνων των εφαρμογών του συστήματος για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, μέσω φυλλομετρητή ιστού. Οδηγοί: Θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων τους στον Υπολογιστή του Οχήματος που θα χειρίζονται από ειδική οθόνη και χειριστήριο. Θα έχουν επίσης προμηθευτεί έξυπνες κάρτες που θα χρησιμοποιούν για αυθεντικοποίηση και αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων τους. Χρήστες: Θα είναι πολίτες που θα μπορούν αν θέλουν να εγγραφούν στο σύστημα για να λάβουν επιπλέον υπηρεσίες. Αν εγγραφούν θα έχουν τη δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης στις εφαρμογές μέσω του παγκόσμιου ιστού για την πρόσβαση στις πρόσθετες υπηρεσίες. Α2.2.2 Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Εφαρμογών Θα βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Δήμου. Θα υπάρχουν οθόνες όπου θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η κατάσταση των χώρων στάθμευσης και η κίνηση των ΜΜΜ, ενώ οι χρήστες του θα έχουν δικαιώματα διαχειριστών των διάφορων εφαρμογών του συστήματος. Α2.2.3 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Εξαγωγής Πληροφορίας (ΚΣΔΕΠ) Είναι υπεύθυνο για την συλλογή και διαχείριση των στοιχείων (δεδομένων), την αποθήκευση αυτών σε βάσεις δεδομένων και την επικοινωνία με όλες τις τηλεματικές οντότητες (τηλεματικά οχήματα, συστήματα παρακολούθησης κυκλοφοριακού φόρτου, συστήματα καταμέτρησης οχημάτων σε χώρους στάθμευσης). Επίσης είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της επιχειρησιακής λογικής που απαιτείται για τη συνολική λειτουργία και διαχείριση της πλατφόρμας. Στο ΚΣΔΕΠ θα υπάρχει εφαρμογή Ομογενοποίησης και Παρακολούθησης Δεδομένων η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση των τηλεματικών συστημάτων της πλατφόρμας και αποτελεί την κεντρική εφαρμογή από την οποία θα ελέγχονται όλες οι επιμέρους εφαρμογές του συστήματος. Επιπλέον, το ΚΣΔΕΠ θα περιλαμβάνει εξοπλισμό επικοινωνίας που θα υλοποιεί την επικοινωνία μεταξύ όλων των στοιχείων του συστήματος και μεταξύ του συστήματος και του έξω κόσμου καθώς και servers όπου θα φιλοξενούν τα ακόλουθα λογισμικά: Σελίδα 16 από 61

17 Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών: Συνεργάζεται στενά με την συγκοινωνιακή πλατφόρμα και υποστηρίζει την πλήρη διαχείριση των πληροφοριών και δεδομένων των οχημάτων. Πιο αναλυτικά υποστηρίζει: o την οπτική διαχείριση των τηλεματικών οχημάτων (παρακολούθηση των οχημάτων σε ψηφιακούς χάρτες) o τον έλεγχο και προγραμματισμό των δρομολογίων o τον έλεγχο και προγραμματισμό των οχημάτων o τον έλεγχο και προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού o τη δημιουργία προγνώσεων χρόνου άφιξης βάσει κατάλληλων αλγορίθμων o τη δρομολόγηση διορθωτικών λεωφορείων o τον υπολογισμό του υπολειπόμενου χρόνου άφιξης των λεωφορείων και αποστολή δεδομένων προς τις έξυπνες στάσεις μέσω GSM/GPRS o την αποστολή δεδομένων μέσω GSM/GPRS προς τον υπολογιστή του οχήματος ώστε να παρουσιαστούν στις πινακίδες και στο σύστημα ηχητικής αναγγελίας των λεωφορείων. o την αποστολή δεδομένων προς το web portal o τη δημιουργία αναφορών για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων. Συγκοινωνιακή πλατφόρμα εποπτείας και πρόβλεψης κυκλοφοριακών συνθηκών: o Παρέχει real-time δυνατότητες παρακολούθησης και εποπτείας του οδικού δικτύου του Δήμου. o Θα πρέπει να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και να κάνει εφικτό το διαρκή και σε πραγματικό χρόνο υπολογισμό των χρόνων διαδρομής στο οδικό δίκτυο επιρροής του Δήμου. o Θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής οδικών συμβάντων στο οδικό δίκτυο του Δήμου και ανάλογα να αναπροσαρμόζονται οι χρόνοι διαδρομής. o Θα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή εφαρμογών να διαχειρίζεται με αυτόματο τρόπο τα ενεργά και παθητικά στοιχεία του δικτύου (να προσθέτει, να διαγράφει και να τα μετακινεί στο χώρο) υπολογίζοντας αυτόματα όλες τις παραμέτρους που χρειάζονται για να παράγει ακριβή αποτελέσματα μετά από κάθε τέτοια ενέργεια. o Θα αποστέλλει δεδομένα για την κατάσταση του οδικού δικτύου στο web portal o Θα δημιουργεί αναφορές για την κατάσταση του οδικού δικτύου. o Θα υλοποιεί αλγόριθμους σχεδιασμού ταξιδιού Κέντρο Συλλογής Δεδομένων Εδώ θα συλλέγονται τα δεδομένα των υπόλοιπων εφαρμογών, θα οργανώνεται η πληροφορία και θα αποθηκεύεται σε βάσεις δεδομένων. Διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης κοινού (Web portal): Για διάχυση όλης της διαθέσιμης πληροφορίας στους χρήστες. Το web portal θα πρέπει να υποστηρίζει την απεικόνιση της πληροφορίας σε έξυπνες φορητές συσκευές και να μπορεί να απεικονίζει τις πληροφορίες που επιλέγει ο χρήστης σε ψηφιακό χάρτη της πόλης. Μέσω του Web Portal ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τα παρακάτω: Σελίδα 17 από 61

18 o Να σχεδιάζει το ταξίδι του με όλα τα μέσα (ΜΜΜ, ΙΧ, πεζή), λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική τρέχουσα κατάσταση του οδικού δικτύου. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο και τη βέλτιστη δρομολόγηση με ένα πλήθος κριτηρίων (π.χ. μικρότερη απόσταση, ταχύτερη διαδρομή) για όλους τους συνδυασμούς μέσων μεταφοράς. o Για το δίκτυο επιρροής του Δήμου (σημεία εγκατάστασης μετρητών κυκλοφορίας και κίνησης), όπου συλλέγεται σε πραγματικό χρόνο η πληροφορία των κυκλοφοριακών δεδομένων, οι χρήστες θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το χρόνο διάνυσης του συγκεκριμένων οδών. Γενικά θα λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες του οδικού δικτύου του Δήμου. o Να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) για τις διαθέσιμες θέσεις στους χώρους στάθμευσης. o Να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους άφιξης, τις θέσεις και τις διαδρομές των οχημάτων και γενικότερα όλη την τρέχουσα κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών o Να ενημερώνεται για σημεία ενδιαφέροντος στην εγγύτητα μιας διεύθυνσης που επιλέγει ο χρήστης ή στάσης ΜΜΜ. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει επιλεγμένες φωτογραφίες σημείων ενδιαφέροντος. Ο χρήστης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεναγηθεί εικονικά στην πόλη ή στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης, η εφαρμογή θα είναι έτοιμη να συνδεθεί με διαδικτυακές συσκευές μετάδοσης ζωντανής εικόνας (live web video streaming) που μπορεί να τοποθετηθούν αργότερα σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος και η πλατφόρμα θα μπορεί να υποστηρίξει τη μετάδοση της εικόνας τους στους χρήστες. o Να εγγραφεί στην πλατφόρμα και αφού δώσει τα στοιχεία του (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ) να μπορεί να επιλέξει επιπλέον υπηρεσίες. Θα πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες αυτόματης αποστολής, με , των κυκλοφοριακών στοιχείων που επιλέγει ο χρήστης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επίσης επιλέγει ο χρήστης και αυτόματη αποστολή ειδήσεων ή ειδοποιήσεων για τα είδη των συμβάντων που επιλέγει ο χρήστης (χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα). o Να γίνει συνδρομητής σε υπηρεσία αυτοματοποιημένης λήψης πληροφορίας (RSS) μέσω άλλου λογισμικού (RSS Reader). Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το είδος της πληροφορίας που θέλει να λαμβάνει, ενώ η πληροφορία που αποστέλλεται θα πρέπει να είναι σε μορφή XML. Εφαρμογή ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης: Δέχεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα καταμέτρησης οχημάτων στους χώρους στάθμευσης και δρομολογεί μηνύματα με την κατάσταση των χώρων στις ειδικές πινακίδες LED. Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω SMS: Μετά από αίτημα του χρήστη, η εφαρμογή θα ενημερώνει μέσω SMS για τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, την εγγύτερη στάση ΜΜΜ καθώς και το χρόνο άφιξης του λεωφορείου. Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω έξυπνων φορητών συσκευών: Σελίδα 18 από 61

19 Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα ενσωματωθεί στις λειτουργίες του web-portal όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Οι χρήστες θα μπορούν να συνδέονται σε ειδική έκδοση του web portal με διεπαφή (interface) κατάλληλα διαμορφωμένη για απεικόνιση σε έξυπνες φορητές συσκευές (smart phones) και θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα έχει και η κανονική έκδοση του web portal. Α2.2.4 Σταθμοί μέτρησης κυκλοφοριακών δεδομένων Οι μόνιμοι σταθμοί μέτρησης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου θα καταγράφουν κυκλοφοριακά δεδομένα 365 ημέρες το έτος και θα εγκατασταθούν σε στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Α2.2.5 Ηλεκτρονικός πίνακας προβολής μηνυμάτων (VMS) Η πινακίδα VMS στο οδικό δίκτυο του Δήμου θα ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες ή για έκτακτα συμβάντα στο οδικό δίκτυο της πόλης. Α2.2.6 Ηλεκτρονικές πινακίδες για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης Θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου του Δήμου που θα ενημερώνουν τους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης του Δήμου. Α2.2.7 Σύστημα καταμέτρησης οχημάτων σε χώρους στάθμευσης Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού διαχείρισης των ειδικά διαμορφωμένων χώρων στάθμευσης που να μετράει αυτόματα τον αριθμό των εισερχομένων και εξερχομένων αυτοκινήτων. Το λογισμικό θα υπολογίζει τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης με βάση τη χωρητικότητα του κάθε χώρου στάθμευσης και θα μπορεί αυτόματα να αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στις πινακίδες LED που είναι εγκατεστημένες στο οδικό δίκτυο. Επίσης, η πληροφορία αυτή θα αποστέλλεται στο κέντρο ελέγχου και στο web portal. Α2.2.8 Ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων Θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα κομβικά σημεία-στάσεις των λεωφορειακών γραμμών της αστικής συγκοινωνίας και θα παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό για τους χρόνους άφιξης των οχημάτων της αστικής συγκοινωνίας. Α2.2.9 Τηλεματικά Οχήματα Θα τοποθετηθεί τηλεματικός εξοπλισμός στα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας που θα έχει τη δυνατότητα εντοπισμού μέσω GPS και αποστολής της γεωγραφικής θέσης του Σελίδα 19 από 61

20 οχήματος στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης και εξαγωγής πληροφορίας. Θα έχει υπολογιστή οχήματος, ειδική οθόνη και χειριστήριο, δυνατότητα επικοινωνίας μέσω GSM/GPRS καθώς και σύστημα ανάγνωσης έξυπνης κάρτας (Κάρτα Αναγνώρισης Οδηγού). Όλα τα συστήματα του οχήματος θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα από το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Εξαγωγής Πληροφορίας. Α2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Η επικοινωνία όλων των οντοτήτων θα στηρίζεται σε ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας. Οι βάσεις δεδομένων θα είναι σχεσιακές και η διαχείριση θα γίνεται από ειδικό λογισμικό διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) το οποίο θα βασίζεται σε ανοικτό λογισμικό και θα χρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα. Η οπτική διαχείριση των τηλεματικών οχημάτων γίνεται με χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S). Η διασύνδεση με τα οχήματα θα χρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας. Το σύστημα GIS θα ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Inspire) και του Νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/ ) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο. Το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Εφαρμογών θα διασυνδέεται με τους servers του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης και Εξαγωγής Πληροφορίας με ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας που θα δίνουν τη δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης. Έτσι δεν θα είναι αναγκαίο αυτά να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ούτε στο ίδιο κτίριο. Όλες οι παραπάνω τεχνολογίες και η διασύνδεση όλων των υποσυστημάτων θα πρέπει να ακολουθούν τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας όπως αυτά περιγράφονται στο Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.e-gif.gov.gr). Σελίδα 20 από 61

21 Η συγκοινωνιακή πλατφόρμα θα υποστηρίζει το πρότυπο DATEX II για ανταλλαγή κυκλοφοριακών δεδομένων. Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος περιλαμβάνει τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων, την ανάπτυξη και προμήθεια των λογισμικών που θα εγκατασταθούν στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Εξαγωγής Πληροφορίας, την ανάπτυξη της επικοινωνιακής υποδομής και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Η συλλογή των κυκλοφοριακών δεδομένων είναι απαραίτητη για την τροφοδότηση του συστήματος. Απαιτούνται τα ακόλουθα κυκλοφοριακά δεδομένα: - Συλλογή προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης. - Συλλογή 365 ημέρες του χρόνου κυκλοφοριακών δεδομένων όπως ο κυκλοφοριακός φόρτος, η ταχύτητα μετακίνησης των οχημάτων και το ποσοστό κατάληψης της οδού. Η συλλογή του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιείται από μόνιμους σταθμούς μέτρησης της κυκλοφορίας. Η οριστική θέση των μόνιμων σταθμών μέτρησης κυκλοφορίας θα καθορισθεί κατά την εκπόνηση της μελέτη εφαρμογής του έργου μετά από έρευνα του οδικού δικτύου. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο θα τροφοδοτήσουν την εξειδικευμένη συγκοινωνιακή πλατφόρμα έτσι ώστε να επιτηρείται η κυκλοφορία και να είναι εφικτός ο υπολογισμός των κυκλοφοριακών συνθηκών. - Συλλογή 365 ημέρες το χρόνο των δεδομένων στάθμευσης. Τα λογισμικά που θα εγκατασταθούν στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Εξαγωγής Πληροφορίας θα πρέπει να τροφοδοτούνται από τα κυκλοφοριακά δεδομένα που θα συλλεχθούν. Α2.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α2.4.1 Γενικές Προδιαγραφές Μία σύντομη περιγραφή των υποσυστημάτων και εφαρμογών του συστήματος δίνεται στην ενότητα Α2.2. Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει: Να υποστηρίζει ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες (UTF-8) σε όλες τις εφαρμογές και τα υποσυστήματά του. Να προσφέρει γραφικό περιβάλλον διεπαφής για όλες τις κατηγορίες διαχειριστών και χρηστών του συστήματος καθώς και στους υπολογιστές των οχημάτων. Όλα τα συστήματα και οι εφαρμογές θα πρέπει να παρέχουν στο διαχειριστή εφαρμογών φιλικό περιβάλλον εργασίας. Οι κατάλογοι επιλογών (menu) και τα εγχειρίδια θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Οι χρωματικοί κώδικες που θα χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση όλων των στοιχείων θα είναι πλήρως καθορισμένοι και καταγεγραμμένοι. Το οδικό δίκτυο πρέπει να απεικονίζεται με μορφή χάρτη και να χρησιμοποιεί καθορισμένους χρωματικούς κώδικες για τις διάφορες διαβαθμίσεις της ίδιας κυκλοφοριακής παραμέτρου επί του χάρτη. Να δίνει δυνατότητα επιλογής δικαιωμάτων για τους διαχειριστές της κάθε εφαρμογής και διαβάθμισης του επιπέδου ασφαλείας ανάλογα με τα δικαιώματα του εκάστοτε διαχειριστή. Σελίδα 21 από 61

22 Να διατηρεί όλα τα τρέχοντα, αλλά και τα ιστορικά - στατιστικά δεδομένα του ανοικτά Να παρέχει εργαλεία για την αυτοματοποιημένη εξαγωγή των δεδομένων και των μεταδεδομένων τους τουλάχιστον στις μορφές XML και CSV. Να παρέχει οδηγό με επεξήγηση των πεδίων των εξαγόμενων δεδομένων ώστε να έχει τη δυνατότητα ο φορέας να αξιοποιήσει την πληροφορία αυτή. Να περιλαμβάνει ομογενοποιημένη διαχείριση και παρακολούθηση δεδομένων, που θα παρέχει στους διαχειριστές συστήματος και εφαρμογών τα παρακάτω: o Ασφαλή σύνδεση o Ενιαία συνολική εικόνα, σε μία οθόνη για την κατάσταση όλων των εφαρμογών και υποσυστημάτων o Δυνατότητα σύνδεσης στις εφαρμογές διαχείρισης μέσω φυλλομετρητή ιστού. o Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης (από μία εφαρμογή) όλων των χρηστών και των δικαιωμάτων τους για όλες τις εφαρμογές. o Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από όλες τις εφαρμογές του συστήματος με την εκτέλεση μίας μόνο εφαρμογής (script). o Δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων των εφαρμογών μέσω παραθυρικού περιβάλλοντος με χρήση ποντικιού. Α2.4.2 Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών θα πρέπει επιπρόσθετα όσων αναφέρονται στις ενότητες Α.2, Α.3 και Α.4.1 να υποστηρίζει τα παρακάτω: o ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Θα πρέπει να υποστηρίζει την επικοινωνία με τον τηλεματικό εξοπλισμό οχήματος και όλες τις δυνατότητες που αυτός πρέπει να διαθέτει, όπως ορίζονται στην ενότητα Α o ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Να εξασφαλίζεται η αυτονομία λειτουργίας των οχημάτων σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών, ενώ θα πρέπει να υπάρχει : Δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον 15 οχημάτων με δυνατότητα αύξησης σε 70 Δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον 20 πινακίδων με δυνατότητα αύξησης σε 100 o ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Θα παρέχει αδιάλειπτη πληροφόρηση για τη θέση όλων των οχημάτων. Ο χρόνος ανανέωσης της πληροφορίας εντοπισμού της θέσης του οχήματος θα πρέπει να είναι μικρότερος των 60 sec. Η διαδικασία εντοπισμού και αποστολής της θέσης ενός οχήματος και η απεικόνισή του στην εφαρμογή θα ενεργοποιείται αυτόματα με το «άνοιγμα» του γενικού διακόπτη του οχήματος. Σε περίπτωση απώλειας της θέσης ενός οχήματος, ο επαναπροσδιορισμός θα επιτυγχάνεται αυτόματα από τον εξοπλισμό Σελίδα 22 από 61

23 του οχήματος χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του οδηγού ή του κέντρου. Σε περίπτωση ανωμαλίας στον εντοπισμό της θέσης ενός οχήματος, τούτο θα πρέπει να σηματοδοτείται κατάλληλα στο διαχειριστή εφαρμογών του κέντρου. o ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΚΤΥΟΥ. Θα απεικονίζει τη γενική κατάσταση του δικτύου που θα μπορεί να απεικονίζεται σε πίνακα και σε ψηφιακό χάρτη. Οι διαχειριστές εφαρμογών θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που επιθυμούν να βλέπουν. Κατ ελάχιστο θα απεικονίζεται η παρακάτω πληροφορία: O αριθμός γραμμής. Ο αριθμός των οχημάτων που δρομολογήθηκαν στη γραμμή από τα αμαξοστάσια ή ενδιάμεσα εντάχθηκαν σ αυτή. O αριθμός των εντοπισμένων οχημάτων. Η κατεύθυνση των εντοπισμένων οχημάτων Γραφική απεικόνιση του ίχνους των οχημάτων. o ΕΙΚΟΝΑ ΓΡΑΜΜΗΣ. Η εικόνα αυτή θα απεικονίζει τη γενική κατάσταση μίας γραμμής. Η κατάσταση της γραμμής θα απεικονίζεται σε διάγραμμα και σε ψηφιακό χάρτη. Θα υπάρχει δυνατότητα εστίασης της εικόνας του χάρτη σε περιοχές που επιλέγει κατά βούληση ο διαχειριστής εφαρμογών που θα μπορεί να επιλέξει επίσης και κάποιο συγκεκριμένο όχημα. Γενικά, οι διαχειριστές εφαρμογών θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της πληροφορίας που επιθυμούν να απεικονίζεται. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να μπορεί να απεικονίζεται η παρακάτω πληροφορία: Οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας στο διάγραμμα και στον ψηφιακό χάρτη όπου απεικονίζεται η γραμμή. Εφόσον υπάρχουν κλάδοι και πολλαπλές διαδρομές κατά την ίδια κατεύθυνση κυκλοφορίας, από ένα τερματικό σταθμό προς έναν άλλο, ή και από δευτερεύοντες τερματικούς σταθμούς θα αποτυπώνονται και αυτοί σύμφωνα με τον καθορισμένο χρωματικό κώδικα Οι σχετικές θέσεις των οχημάτων στην δεδομένη γραμμή. Οι θέση κάθε οχήματος θα απεικονίζεται με κατάλληλο γραφικό σύμβολο, ώστε να επιδεικνύεται η κατεύθυνση κίνησής του. Το εσωτερικό του συμβόλου θα χρωματίζεται ανάλογα με τη βραδυπορία ή προπορεία του, με βάση όρια κατωφλίου. Ο αριθμός του οχήματος (αριθμός παρμπρίζ ή / και πινακίδας), του δρομολογίου του και η τυχόν απόκλισή του από τον προγραμματισμένο χρόνο, θα μπορούν να εμφαίνονται σ αυτό το σύμβολο. Σε περίπτωση που το όχημα έχει καθυστερήσει στον τερματικό σταθμό περισσότερο από τον προγραμματισμένο χρόνο παραμονής του εκεί, θα αναβοσβήνει στην οθόνη ειδική ένδειξη απόκλισης. o ΕΙΚΟΝΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Η εικόνα αυτή στοχεύει στο να δώσει συγκεντρωτικά το μέγιστο δυνατό όγκο πληροφοριών για τα οχήματα μιας γραμμής. Οι πληροφορίες του οχήματος θα μπορούν να απεικονίζεται και σε ψηφιακό χάρτη. Οι διαχειριστές εφαρμογών θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της απεικονιζόμενης πληροφορίας. Για κάθε όχημα μπορεί να δίνεται τουλάχιστον η ακόλουθη πληροφορία: Σελίδα 23 από 61

24 Ο αριθμός του. Ο αριθμός δρομολογίου του. Ο προγραμματισμένος χρόνος αναχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αλλαγές. Ο τερματικός σταθμός εκκίνησης (αφετηρία) και ο τερματικός σταθμός προορισμού (τέρμα). Ο αριθμός του οδηγού και το όνομά του, σε συντετμημένη μορφή. Η θέση του οχήματος και τυχόν απόκλιση από τον προγραμματισμένο χρόνο διαδρομής του. Η ταχύτητα του οχήματος Η χρονική απόσταση του οχήματος από τα προηγούμενα ή ακολουθούντα, στην προγραμματισμένη σειρά οχήματα. Οι εντολές που δόθηκαν στον οδηγό. Σηματοδοσία τυχόν ανωμαλιών. o ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. Τα διαθέσιμα δεδομένα για την πραγματική κατάσταση κάθε οχήματος, θα πρέπει να συγκρίνονται με τις προγραμματισμένες απαιτήσεις. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους στους πίνακες αναχωρήσεων και / ή ως προς τα διαστήματα (χρονική ή μετρική απόσταση) μεταξύ των οχημάτων μιας ανεξάρτητης γραμμής ή μιας ομάδας γραμμών που χρησιμοποιούν την ίδια διαδρομή (ή μέρος αυτής). Θα πρέπει να παρέχονται αυτόματα πληροφορίες, που να επιτρέπουν στους Διαχειριστές Εφαρμογών που βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου: Την διαχείριση των αναχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και μη προγραμματισμένων. Την έκδοση εντολών σχετικών με τις ανταποκρίσεις. Την έκδοση εντολών σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες θα καθορίζονται ως συνάρτηση του θεωρητικού προγράμματος δρομολογίων κάθε οχήματος και των μετατροπών που τυχόν έγιναν σ αυτό, από το χειριστή του κέντρου, μέσα σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή οι εντολές που αποστέλλονται σε ένα όχημα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη θέση των προπορευόμενων και βραδυπορούντων οχημάτων και την απόκλισή τους από το προγραμματισμένο δρομολόγιο. Τη δυνατότητα να συγκρίνουν τον πραγματικό χρόνο που χρειάστηκε το όχημα για να διανύσει την απόσταση μεταξύ δύο προκαθορισμένων σημείων (π.χ. δύο διαδοχικών στάσεων), με τον προγραμματισμένο, για όλες τις στάσεις των δύο κλάδων κάθε γραμμής. Τη δυνατότητα υπολογισμού της απόκλισης των διαστημάτων. Η υπολειτουργία αυτή θα υπολογίζει: Την απόκλιση του πραγματικού διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών οχημάτων μιας συγκοινωνιακής γραμμής, με προκαθορισμένα διαστήματα. Την απόκλιση του πραγματικού διαστήματος μεταξύ των οχημάτων των συγκοινωνιακών γραμμών, που έχουν ένα κοινό τμήμα διαδρομής, με προκαθορισμένα διαστήματα. Σελίδα 24 από 61

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Νησί της Κω

Έξυπνο Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Νησί της Κω Κως 13/08/2013 Αριθ.Πρωτ. 31640 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Έξυπνο Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Νησί της Κω Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κω Προϋπολογισμός: 113.097,56

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, Δήμου Αιγιαλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, Δήμου Αιγιαλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης: 70/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη (Μέρος Α, Β & Γ) 1 Σ ε λ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Συνοπτικό εταιρικό προφίλ 2 Η ELF AEBE ( ELF MEDIA GROUP ) εδώ και 20 χρόνια καινοτομεί με προιόντα ψηφιακής σήμανσης που πρώτη καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ Γ. Καλογιάννης ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τµηµατάρχης Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τηλ : 210-9978092 Φαξ: 210-9911543

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ

cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ Σύστηµα αυτόµατης διεκπεραίωσης κλήσεων που αναλαµβάνει την προώθηση των αιτηµάτων από τους πελάτες προς τους οδηγούς των οχηµάτων, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Γρηγόρης Δημητριάδης, Μαρία Μαυρουδή - Συγκοινωνίες Αθηνών Ημερίδα ΣΑΣΘ, Θεσσαλονίκη, 17 Μαρ 2015 στην Αθήνα κινούνται 3,8 εκατ. άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα