ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι την 4 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. θα γίνει ο διαγωνισμός στο καρέ Αξιωματικών του ΝΝΑ για την ανάθεση του έργου Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον και SLA Εφαρμογών SAP για τα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Κρήτης, σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 2. Ληφθεί υπόψη ότι ανελαστικοί όροι για την συμμετοχή σας στην διαδικασία διενέργειας εν λόγω διαγωνισμού είναι τα αναφερόμενα παραστατικά και απαιτήσεις στη συνημμένη διακήρυξη. 3. Χρόνος αναλήψεως εργολαβίας άμεσος, μετά τη κατακύρωση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού από τον έχοντα την οικονομική εξουσία. 4. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.hellenicnavy.gr). 5. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υποπλοίαρχο(Ο) Β. Πετρίδη ΠΝ ή με τον Ανθυποπλοίαρχο (Ο) Β. Φούρλα ΠΝ (τηλ ). 6. Επιπρόσθετα παρακαλούμε μεριμνήσατε για την αποστολή μέχρι ώρα 12:00 στοιχείων προσωπικού εταιρείας σας, που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό προκειμένου αναληφθούν ενέργειες εκδόσεως αδειών εισόδου στο ΝΝΑ. Συνημμένα: Διακήρυξη Ο Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος(Ο) Δ. Μπαλόπουλος Π.Ν.

2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 ΑΘΗΝΑ T.K AΦΜ Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Αρ. Διακ.: 129 Ημερομηνία: 24 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SAP ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ SLA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SAP ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η συμφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 4 Οκτωβρίου 2012 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 09:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΝΑ Καρέ Αξιωματικών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕ Ως συνημμένο Παράρτημα Α Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης ΝΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Ναυτικού (6,144%),του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις, καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 1

3 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) 1.8. Το Π.Δ. 60/2007 ΦΕΚ 64/ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Εκ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 113/10. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 2.Την αποφάση: 2.1. Την Διάθεση πίστωσης συμφώνως ΝΑΑ Ζ ΑΥΓ12/ΓΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου για την Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον και SLA Εφαρμογών SAP για τα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Κρήτης, σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 2

4 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 Ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΝΝΑ ΚΑΡΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διεύθυνση Αναθέτουσας: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : (όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00-14:30). Φαξ : ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 1ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3

5 2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: (1) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, (2) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, (3) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, (4) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση. γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.Δ. 118/2007). ii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετούνται: (1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εταιρία αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α. (2) Αναλυτικό Φύλλο συμμόρφωσης της εταιρίας ως προς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α (3) Λοιπά απαιτούμενα παραστατικά συμφώνως Παραρτήματος Α και θα αποτελούνται ενδεικτικά από τα εξής: (α) Σύνοψη (β) Τεκμηρίωση εμπειρίας (γ) Λειτουργία γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 4

6 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήματος Α. Κριτήριο κατακύρωσης της εργολαβίας θα είναι η συμφερότερη προσφορά.. ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.hellenicnavy.gr). Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. 2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 5

7 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης 7. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα εργολάβο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς εργολάβος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). 2. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν. 2955/2001). ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 6

8 Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. 2. Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και ισχύει για ένα έτος ή για ότι συμφωνηθεί με βάση τα αντικείμενα του έργου από την υπογραφή της. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. 5. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 6. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 7. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7

9 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την εγγυητική καλής καλής εκτέλεσης με εγγύητική επιστολή καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στο χρονικό όριο που αναφέρεται στην τεχνική προδιαγραφή Παραρτήματος Α από την υπογραφή της σύμβασης (εξαιρούνται οι τακτικές συντηρήσεις) που θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε τμηματικά είτε εφάπαξ. 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι δέκα (10) ημέρες, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. ΑΡΘΡΟ 12o ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Ο ανάδοχος πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ Διευθυντή ΝΝΑ. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το έργο μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: - Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εργασία δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης ανάδοχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του έχοντα την Οικονομική Εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/

10 3. Σε περίπτωση παράδοσης έργου το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο εργολάβος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 6. Ειδικότερα ο Ε.Ο.Ε. δύναται να επιβάλλει τις εξής κυρώσεις: α. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων παραγράφων 2 και 3 Παραρτήματος Α επιβάλλεται πρόστιμο 2.000,00 στην πρώτη αθέτηση, 4.000,00 στη δεύτερη αθέτηση και στη τρίτη αθέτηση ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Το τιμολόγιο ή τα τιμολόγια για τα έργα θα εξοφληθεί μέσω πιστώσεων του κρατικού Προϋπολογισμού, κατόπιν ενταλματοποιήσεως της δαπάνης από ΓΕΝ / ΟΕΠΝ/ ΔΕΔ το αργότερο τρείς μήνες μετά την έκδοση του Τιμολογίου-Δ. Αποστολής και του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 4. Με την υπογραφή της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ συμφώνως άρθρου 25 παραγράφου 6 του ΠΔ 118/ Κατά την κατάρτιση της σύμβασης, εφόσον είναι εφικτό, δύναται να καθορίζονται τμηματικές παραλαβές του έργου με αντίστοιχη τμηματική εξόφληση. 9

11 ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις πλην αυτών που αναφέρονται ως επιθυμητοί. ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 5. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007). Το παράρτημα Α (Τεχνικές προδιαγραφές), που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος(Ο) Δ. Μπαλόπουλος Π.Ν. Παράρτημα «Α» 10

12 Τεχνικές Προδιαγραφές Για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον και SLA Εφαρμογών SAP για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ 11

13 Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 1. Αντικείμενο του έργου Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό και προσκαλεί τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας να υποβάλουν προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Παροχής Υπηρεσιών Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον και SLA Εφαρμογών SAP R3 σε Παραγωγική Λειτουργία για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ» Το ΝΝΑ διατηρεί υπό την εποπτεία του και ως Παράρτημα, το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς (ΝΝΠ) του οποίου οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο έργο. 1.1 Αντικείμενο του υποέργου Παραμετροποίησης Υποσυστήματος SAP/FI σε Διπλογραφικό Περιβάλλον για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ α. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση της Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων θέματος. β. Ειδικότερα, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Ναυτικού Νοσοκομείου που προβλέπεται να αναπτυχθεί θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: (1) Μετάβαση από το απλογραφικό και χειρόγραφο λογιστικό σύστημα σε διπλογραφικό μηχανογραφημένο σύμφωνα με το Λογιστικό Σχέδιο που θα παραδοθεί από το ΝΝΑ. Αυτό συνεπάγεται δημιουργία νέων λογαριασμών και νέων αναφορών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ανάλυση των λογαριασμών στους 4βαθμιους με συσχέτιση με το παράλληλο λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνει κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΝΝΑ. (2) Έλεγχος και αποκατάσταση διασυνδέσεων με τα υπάρχοντα υποσυστήματα (α) Διαχείριση Παγίων (β) Διαχείριση Εισπρακτέων (γ) Διαχείριση Πληρωτέων (δ) Διαχείριση Γενικής Λογιστικής (ε) Έκδοση Αναφορών (Ημερολόγιο Κίνησης Μετρητών, κτλ) γ. Περαιτέρω το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αξιοποίηση και εναρμόνιση, σε παραγωγική λειτουργία, με τα υπόλοιπα εγκατεστημένα υποσυστήματα SAP ( CO, MM, κτλ). δ. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες: (1) Ανάλυση Απαιτήσεων (Business Blueprint) (2) Παραμετροποίηση λογισμικού ή/και ανάπτυξη λογισμικού (3) Μετάπτωση δεδομένων (4) Εκπαίδευση (5) Υπηρεσίες προετοιμασίας παραγωγικής λειτουργίας 12

14 (6) Υπηρεσίες Συντήρησης για 2 μήνες μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, όπως αυτές καθορίζονται, αναλογικά, στο υποέργο SLA εφαρμογών SAP και αναφέρονται σε παράγραφο 4. (7) Παράδοση Σχεδίων Αναλυτικής Καταγραφής (Deliverables) 1.2 Αντικείμενο του υποέργου SLA Εφαρμογών SAP R3 για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ α. Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού των εφαρμογών SAP των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος που είναι εγκατεστημένες σε αυτά. β. Ειδικότερα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (1) Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων SAP (Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Υλικών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Ελεγκτική, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Διαχείριση Πόρων και Business Intelligence) για το μέρος αυτών που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία ή δύναται και είναι επιθυμητό από την Υπηρεσία να βρίσκονται σε εν λόγω λειτουργία. (2) Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας διασυνδέσεων υποσυστημάτων SAP με τα υπόλοιπα υποσυστήματα λογισμικού εφαρμογών που συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το ΦΙΛΙΠΠΟΣ». (3) Επιδιόρθωση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε λανθασμένη εγκατάσταση του «Λογισμικού Εφαρμογών» ή σε λάθη στον πηγαίο κώδικα. (4) Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την έκδοση στατιστικών στοιχείων προς άλλους φορείς ή αρχές ( Υπουργεία, Στατιστική Υπηρεσία, κτλ.). (5) Επίλυση θεμάτων χρήσης που μπορεί να απαιτούν «συνδρομή/παρέμβαση» του αναδόχου (πχ άνοιγμα νέου λογαριασμού, σύνδεση νέου υλικού με λογιστικό σχέδιο, προσδιορισμός νέου κέντρου κόστους, κτλ.) για επιχειρησιακή διευκόλυνση του Νοσοκομείου. (6) Ενημέρωση των κωδικοποιήσεων του «Λογισμικού Εφαρμογών» βάσει αλλαγών που οφείλει, ή κρίνει απαραίτητο να υιοθετήσει το Νοσοκομείο και οι φορείς που εποπτεύεται. (7) Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk) η οποία θα παρέχει τηλεφωνικά ή και με χρήση e mail κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-16:00), υποστήριξη θεμάτων / προβλημάτων που θα αναφέρονται στο Γραφείο Μηχανοργάνωσης ΝΝΑ. (8) Παραμετροποίηση υφιστάμενου λογισμικού για κάλυψη αναγκών που κρίνονται απαιτούμενες για την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου και των υποσυστημάτων του SAP που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία. (9) Ενσωμάτωση υφισταμένων οργανωτικών δεδομένων, (10) Τροποποιήσεις εκτυπώσεων, δημιουργία νέων εκτυπώσεων. (11) Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε προσωπικό του Τμήματος Μηχανογράφησης του ΝΝΑ Επιτόπια Υποστήριξη - Εκπαίδευση Χρηστών (On the Job Training). (12) Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού SAP (SAP Basis) σε προσωπικό Τμ. Μηχανοργάνωσης και συνεργασία με ανάδοχο συντήρησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εφόσον απαιτηθεί. (13) Παράδοση Σχεδίων Αναλυτικής Καταγραφής (Deliverables). 13

15 γ. Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών ορίζονται κατ ελάχιστον τα παρακάτω και στα οποία συμπεριλαμβάνονται όποτε απαιτείται και αντίστοιχες υπηρεσίες από τους επιμέρους κατασκευαστές προμηθευτές των άλλων υποσυστημάτων του «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (Medico, Medilab): (1) Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση σφαλμάτων (bugs) και κάθε ανωμαλία λειτουργίας του «Λογισμικού Εφαρμογών» του SAP τροποποιώντας κατάλληλα τον κώδικα ή εγκαθιστώντας σχετικά διορθωτικά προγράμματα (πχ. Patches, Bug Fixes ή Service Packs). (2) Ενημερώσεις για βελτιώσεις/ αναβαθμίσεις τυχόν νέων εκδόσεων/ αναβαθμίσεων που αφορούν σε πρόσθετες αναπτύξεις του «Λογισμικού Εφαρμογών» (π.χ Μισθοδοσία, Δημόσιο Λογιστικό) καθώς και του standard λογισμικού SAP. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία για κάθε νέα έκδοση του «Λογισμικού Εφαρμογών» και του standard SAP. 2. Τεχνικές και λειτουργικές Προδιαγραφές υποέργου Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του υποέργου θέματος, ως ακολούθως: α. Ανάλυση Απαιτήσεων: Ο ανάδοχος αντλώντας τις πληροφορίες της λειτουργικής οργάνωσης μέσα από συνεντεύξεις με αρμόδιο προσωπικό των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος θα προβεί σε ανάλυση των απαιτήσεων ώστε να πετύχει μία σε βάθος ανάλυση των προδιαγραφών του συστήματος το οποίο θα καταλήξει στην παραγωγή του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» (Business Blueprint) για την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της Οικονομικής Διαχείρισης. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: (1) Νέο Διπλογραφικό Λογιστικό Σχέδιο (2) Οργανωτικές Δομές (3) Τεκμηρίωση απαιτήσεων λειτουργίας (4) Προσδιορισμός και περιγραφή λειτουργιών και διαδικασιών (5) Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των διαφόρων αναγκών / απαιτήσεων (με τη χρήση του συστήματος) (6) Απαιτούμενες μόνιμες διασυνδέσεις (7) Απαιτήσεις σε εκτυπώσεις (8) Συνοπτική περιγραφή ενδεχομένων πρόσθετων προγραμμάτων (9) Βασικές απαιτήσεις και αρχές για τις εξουσιοδοτήσεις χρήσης (10) Ομαδοποίηση Υλικών / Εργασιών και σύνδεση με ΚΑΕ. Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο της υπόψη ανάλυσης μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε πρόσθετη λειτουργικότητα (του standard SAP) η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις απαιτήσεις της παρούσας και οποία κρίνει ότι μπορεί να υιοθετηθεί από το Ναυτικό Νοσοκομείο βελτιώνοντας τη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης, ως πρόσθετο έργο. β. Παραμετροποίηση Λογισμικού: Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παραμετροποιήσει ή / και να αναπτύξει, όπου 14

16 αυτό απαιτείται, τα υποσυστήματα και τις εφαρμογές της οικονομικής Διαχείρισης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι απαιτήσεις των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος, όπως έχουν αποτυπωθεί στο στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων και σύμφωνα με το Λογιστικό Σχέδιο και την ομαδοποίηση των Υλικών και των Εργασιών. Στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι να αναγνωριστούν από τον Ανάδοχο τα παρεχόμενα συστήματα και εφαρμογές που μπορούν να ικανοποιήσουν μέρος των λειτουργιών που απαιτούνται με απλή παραμετροποίηση και να παραμετροποιηθούν ανάλογα. Στις περιπτώσεις που δεν αρκεί απλή παραμετροποίηση των προσφερόμενων συστημάτων και εφαρμογών, διότι η παρεχόμενη λειτουργικότητα δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις δεδομένες απαιτήσεις, θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού, εκτός και αν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Ναυτικών Νοσοκομείων αποφασίσουν διαφορετικά. Εν λόγω παραμετροποίηση περιλαμβάνει κατά ελάχιστο: (1) Παραμετροποίηση Υποσυστήματος Γενική Λογιστικής που αφορά κυρίως τη δημιουργία Βασικών Αρχείων Λογαριασμών και διασύνδεση αυτών μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα υποσυστήματα του SAP, την μετάπτωση υπολοίπων βάσει της δοθείσης ανάλυσης όπου χρειάζεται, τον χαρακτηρισμό των υπαρχόντων λογαριασμών που δεν θα χρησιμοποιηθούν προς Διαγραφή και τον Έλεγχο/Αλλαγή σε κωδικούς και φόρους (2) Παραμετροποίηση Υποσυστήματος Πελατών-Προμηθευτών, η οποία αφορά κυρίως στον Έλεγχο για τυχόν αλλαγές σε βασικά αρχεία (Λογαριασμός Συμφωνίας) και στην Επέκταση ομάδων λογαριασμών (συμφωνία με Medico) (3) Παραμετροποίηση Υποσυστήματος Παγίων, η οποία αφορά κυρίως τη Δημιουργία νέων ομάδων Παγίων, την Συσχέτιση με Γενική Λογιστική και άλλα υποσυστήματα SAP και την Αλλαγή/Διαγραφή αξιών σε υπάρχοντες κωδικούς παγίων (4) Έλεγχος παραμετροποίησης Υποσυστήματος Διαχείρισης Υλικών για τυχόν αλλαγές και πραγματοποίηση αυτών. γ. Ανάπτυξη Λογισμικού: Η υπηρεσία αυτή αφορά στην αναγνώριση των λειτουργικών απαιτήσεων του Ναυτικού Νοσοκομείου οι οποίες δεν καλύπτονται με απλή παραμετροποίηση και απαιτούν ανάπτυξη λογισμικού συμφώνως της ανάλυσης απαιτήσεων. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος οφείλει να: (1) Αναγνωρίσει τις λειτουργικές απαιτήσεις του Ναυτικού Νοσοκομείου, οι οποίες απαιτούν ανάπτυξη λογισμικού (2) Σχεδιάσει λογικά την βάση δεδομένων, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές (3) Αναπτύξει και ελέγξει το απαραίτητο λογισμικό, (4) Ολοκληρώσει το σύνολο των λογισμικών εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος, που έχουν υλοποιηθεί με παραμετροποίηση και ανάπτυξη δ. Μετάπτωση Δεδομένων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο εισαγωγής όλων των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα και σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, να προβεί στη μετάπτωση όλων των δεδομένων. Σαν αρχεία δεδομένων μετάπτωσης θεωρούνται όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία τηρούνται πληροφορίες στην υφιστάμενη κατάσταση, τα οποία μπορεί να είναι διάφορα αρχεία όπως αρχεία MS Excel, MS Access, κλπ. Στο πλαίσιο της μετάπτωσης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα λεπτομερές και πλήρες χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης, στο οποίο, να καθορίζονται επακριβώς τα χρονικά σημεία και οι ομάδες δεδομένων που θα μεταφέρονται από τα παλιά 15

17 συστήματα στο νέο. Το «ξεκαθάρισμα» των δεδομένων (data cleansing) θα πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης του αναδόχου από στελέχη των Νοσοκομείων. ε. Καταχώρηση τιμολογίων: Θα δοθεί από τον ανάδοχο συγκεκριμένη γραμμογράφηση που θα καθιστά εφικτή τη καταχώρηση των τιμολογίων σύμφωνα με τους ελέγχους/απαραίτητους κωδικούς του SAP. Το «ξεκαθάρισμα» των δεδομένων (data cleansing) θα πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης του αναδόχου από στελέχη των Νοσοκομείων. στ. Αντικατάσταση Χειρόγραφων Διαδικασιών Λογιστηρίου / Ταμείων σε μηχανογραφημένες: Θα καταγραφούν οι εν λόγω διαδικασίες σε παραγωγική λειτουργία και θα αντικατασταθούν, κατόπιν συμφωνίας με τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων θέματος με μηχανογραφημένες. ζ. Διασύνδεση με υποσύστημα τιμολόγησης και είσπραξης Medico: Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει τις διασυνδέσεις του υποσυστήματος οικονομικής διαχείρισης SAP με τα εν λόγω υποσυστήματα Medico. η. Καταχώρηση παγίων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την μετάπτωση (άντληση από το υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα και μαζική καταχώρηση) περίπου παγίων των Νοσοκομείων θέματος στο σύστημα Παγίων της Οικονομικής Διαχείρισης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια του ζητηθεί από την Υπηρεσία σε θέματα άντλησης στοιχείων από τα υφιστάμενα μηχανογραφικά συστήματα και κατάλληλης γραμμογράφησης αυτών. Εν λόγω μεταφορά περιλαμβάνει κατά ελάχιστο: (1) Δημιουργία νέων κωδικών παγίων με δοσμένη γραμμογράφηση. (2) Ενημέρωση νέων κωδικών με τις αξίες που θα δοθούν (3) Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής Το «ξεκαθάρισμα» των δεδομένων (data cleansing) θα πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης του αναδόχου από στελέχη των Νοσοκομείων. θ. Καταχώρηση τιμολογίων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την καταχώρηση (μορφοποίηση σε κατάλληλη γραμμογράφηση και μαζική εισαγωγή κατεχόμενου αρχείου εκτός συστήματος) περίπου τιμολογίων των Νοσοκομείων θέματος στο σύστημα. Το «ξεκαθάρισμα» των δεδομένων (data cleansing) θα πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης του αναδόχου από στελέχη των Νοσοκομείων. ι. Συμφωνίες οικονομικών Καταστάσεων: Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας κατά τις διαδικασίες συμφωνίας των οικονομικών καταστάσεων στην πρώτη έκδοση αυτών αχρεωστήτως. ια. Εκπαίδευση: Ο Ανάδοχος θα καλύψει κατ ελάχιστο τις παρακάτω Ομάδες Στόχους Εκπαίδευσης: (1) Διαχειριστές συστήματος (Administrators) μέχρι 5 μέλη του Τμήματος Πληροφορικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. (2) Επιλεγμένους χρήστες (Key Users) μία ομάδα μέχρι 25 άτομα, από στελέχη των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος. 16

18 (3) Ο χρόνος πραγματοποίησής τους θα οριστεί από κοινού μεταξύ Αναδόχου και του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ώστε να διασφαλισθεί η εκμάθηση και εξοικείωση των τελικών χρηστών με το σύστημα και η διάχυση της γνώσης ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του συστήματος. (4) Η χρονική διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως ανά εκπαιδευόμενη ομάδα, εκτός εάν λόγω αναγκών νοσοκομείου συμφωνηθεί διαφορετικά. (5) Ο ακριβής αριθμός ωρών κατάρτισης και ο τόπος εκπαίδευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις κατηγορίες των χρηστών ανά Νοσοκομείο θέματος. (6) Παρότι θα επιδιωχθεί όπως η εκπαίδευση των χρηστών πραγματοποιηθεί στο σύνολό της στην περιοχή Αττικής, ενδέχεται για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας επίτευξης των στόχων αυτής, μέρος της εκπαίδευσης για τους χρήστες του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, μέχρι 5 ΑΗ, να απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί στη Σούδα. ιβ. Έλεγχος Συστήματος: Για την πλήρη διασφάλιση της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι απαραίτητη η διενέργεια ελέγχων σε διάφορα στάδια της υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν και θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο σενάρια ελέγχων που αντιστοιχούν στους ακόλουθους τύπους ελέγχων: (1) Σε επίπεδο αυτόνομου λειτουργικού μέρους του συστήματος, θα διενεργηθούν Unit Tests από τον Ανάδοχο ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αυτόνομα λειτουργικά μέρη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και δεν φέρουν τεχνικά ή λογικά σφάλματα. (2) Κατά την ολοκλήρωση των επιμέρους υποσυστημάτων / συστημάτων, θα διενεργηθούν Integration Tests από τους χρήστες των Ναυτικών Νοσοκομείων, μαζί με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί: (α) Η ορθή επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υποσυστημάτων και συστημάτων «ΦΙΛΙΠΠΟΣ». (β) Η ορθή λειτουργία των λογαριασμών του νέου Λογιστικού Σχεδίου. (3) Τέλος, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές στο πληροφοριακό σύστημα για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας, τόσο στο σύνολο των λειτουργιών σαν ολοκληρωμένο σύστημα, όσο και στις επιμέρους λειτουργίες πριν αυτές παραδοθούν. Μετά από κάθε στάδιο διενέργειας των δοκιμών και με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ναυτικού Νοσοκομείου, αχρεωστήτως. ιγ. Δοκιμαστική λειτουργία: Οι υπηρεσίες δοκιμαστικής λειτουργίας στοχεύουν στον έλεγχο της καλής λειτουργίας του συστήματος από τους μελλοντικούς του χρήστες. Στο στάδιο αυτό δοκιμάζεται η λειτουργία του συστήματος σε πλήρη/κανονική παραγωγική λειτουργία. Κατά την εν λόγω λειτουργία ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώνει τυχόν λάθη του συστήματος που προκύπτουν από τα παραπάνω, να πραγματοποιεί οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις, προσαρμογές, τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες και να επικαιροποιεί την τεκμηρίωση (Documentation) του Συστήματος. Στις εργασίες αυτής της φάσης του έργου περιλαμβάνεται και η μετάπτωση όλων των απαραίτητων δεδομένων για την έναρξη της 17

19 παραγωγικής λειτουργίας και της έκδοσης και συμφωνίας των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Ισοζύγια, Προϋπολογισμός, Απολογισμός, κτλ.) ιδ. Τεκμηρίωση: Με την ολοκλήρωση της περιόδου προετοιμασίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει και να παραδώσει τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση του συστήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Documentation) στο Ναυτικό Νοσοκομείο. Σ αυτή υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται: (1) Εγχειρίδια χρήστη (User Manuals), που θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργίες των υλοποιημένων διαδικασιών του υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης την πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, πλήρεις οδηγίες χρήσης τα οποία να καλύπτουν πλήρως την λειτουργικότητα του συστήματος. (2) Τεχνικά εγχειρίδια στα οποία να περιγράφεται / επεξηγείται η όλη παραμετροποίηση του συστήματος, οι διασυνδέσεις (interfaces) με άλλα συστήματα, τα προγράμματα που τυχόν αναπτύχθηκαν (enhancements). Το σύνολο της τεκμηρίωσης θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός των εγχειριδίων κατασκευαστών του λογισμικού συστήματος, για τα οποία είναι επιθυμητή η ελληνική γλώσσα, και των όρων της τεχνικής τεκμηρίωσης που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα. ιε. Διαδικασία Παραλαβής έργου: Η παραλαβή του έργου θα γίνει με την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου με την επιτυχή ολοκλήρωση της λειτουργίας του συνολικού Συστήματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες: (1) Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών ελέγχων όλων των υποσυστημάτων (2) Η αποδοχή του συνόλου των παραδοτέων Τυχόν διαφορές, αποκλίσεις, εσφαλμένα αποτελέσματα κτλ που θα διαπιστωθούν θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα από τον Ανάδοχο, διαφορετικά το Ναυτικό Νοσοκομείο θα προβλέπεται στη σύμβαση ότι διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου Ποινική Ρήτρα όπως αυτή κατωτέρω ορίζεται, για κάθε μέρα καθυστέρησης της αποκατάστασης της λειτουργίας πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και υπογραφής της σύμβασης δύναται να καθορισθούν επιμέρους παραδοτέα και τμηματικές πληρωμές. 18

20 ιστ. Υπηρεσίες Συντήρησης & Υποστήριξης: Ο ανάδοχος υποχρεούται για παροχή υπηρεσιών συντήρησης για 2 μήνες μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα αναγραφόμενα, αναλογικά, στο αντικείμενο του υποέργου SLA εφαρμογών SAP/ERP και θα παρασχεθούν αχρεωστήτως. Επιπλέον, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να περιγράψουν με λεπτομέρεια προτάσεις συντήρησης & υποστήριξης (Προληπτικής όσο και διορθωτικής) για το επόμενο χρονικό διάστημα και να αναφέρουν ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά το ετήσιο κόστος για σύναψη συμφωνίας συντήρησης & υποστήριξης καθώς, το κόστος αυτό θα ληφθεί υπ' όψη για την επιλογή του Ανάδοχου του έργου ανάμεσα στους υποψήφιους Ανάδοχους. ιζ. Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης: Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να παραδώσει το απαιτούμενο συνολικό έργο Παραμετροποίησης των υποσυστημάτων SAP -R/3 σε διπλογραφικό περιβάλλον, πλήρως λειτουργικό και σε παραγωγική λειτουργία, στις εγκαταστάσεις των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει σχετικές συνοδευτικές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος όπως και σε όποια άλλα σημεία προκύπτουν από τις απαιτήσεις του έργου. Τα Νοσοκομεία έχουν υποχρέωση να φροντίσουν για την εξασφάλιση χώρων ώστε ο Ανάδοχος να εκτελεί το Έργο του, αν παραστεί ανάγκη, στις τοποθεσίες που θα του υποδεικνύονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 3. Τεχνικές και λειτουργικές Προδιαγραφές υποέργου SLA Εφαρμογών SAP R3 για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ, ΝΝΠ και ΝΝΚ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του υποέργου θέματος, ως ακολούθως: α. Αποκατάσταση των προβλημάτων και ανωμαλιών Λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών των Νοσοκομείων θέματος. β. Οι χρόνοι ανταπόκρισης ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας Χρόνων Ανταπόκρισης Κρισιμότητα Χρόνος Ανταπόκρισης Επείγον 4 ώρες εάν το αίτημα δοθεί έως τις 13:00 αλλιώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Υψηλή 1 εργάσιμη ημέρα Μέτρια 2 εργάσιμες ημέρες γ. Οι χρόνοι αποκατάστασης ορίζονται σε εργάσιμες ημέρες μετά/από την ημέρα ανταπόκρισης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας Χρόνων Αποκατάστασης Κρισιμότητα Χρόνος Αποκατάστασης Επείγον 1 εργάσιμη ημέρα Υψηλή 2 εργάσιμες ημέρες Μέτρια 4 εργάσιμες ημέρες Χαμηλή 6 εργάσιμες ημέρες 19

21 δ. Όσα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν στους προβλεπόμενους χρόνους, προσμετρούνται στα μη ικανοποιηθέντα αιτήματα της τρέχουσας περιόδου αναφοράς (τριμηνίας) και επηρεάζουν αντιστοίχως την προβλεπόμενη πληρωμή. ε. Βελτιώσεις τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει το Νοσοκομείο για κάθε νέα έκδοση του «Λογισμικού Εφαρμογών» υποβάλλοντας τις επίσημες ανακοινώσεις του κατασκευαστή. Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων/αναβαθμίσεων του λογισμικού των εφαρμογών και του standard λογισμικού SAP θα γίνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας και βάση συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος ως πρόσθετο έργο. στ. Τεκμηρίωση: Ο ανάδοχος οφείλει την παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του «Λογισμικού Εφαρμογών». Όλα τα τεχνικά τεύχη τεκμηρίωσης που επηρεάζονται από τις ενέργειες αναβάθμισης ενημερώνονται αντίστοιχα από τον ανάδοχο ώστε κάθε φορά να αντικατοπτρίζουν πραγματικές εκδόσεις του «Λογισμικού Εφαρμογών». Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία η επανέκδοση των αρχικών Εγχειριδίων χρήστη (User Manuals), που θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργίες των εφαρμογών σε παραγωγική λειτουργία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει αυτά αχρεωστήτως. Τα εν λόγω εγχειρίδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις διαδικασίες των υποσυστημάτων σε παραγωγική λειτουργία, τον τρόπο πλοήγησης του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, τα σενάρια χρήσης τα οποία να καλύπτουν πλήρως την λειτουργικότητα του συστήματος. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει εφόσον απαιτηθεί Τεχνικά εγχειρίδια στα οποία να περιγράφεται / επεξηγείται η όλη παραμετροποίηση του συστήματος, οι διασυνδέσεις (interfaces) με άλλα συστήματα και τα προγράμματα που τυχόν αναπτύχθηκαν (enhancements). ζ. Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας & Τεχνική Υποστήριξη «Λογισμικού Εφαρμογών» - Helpdesk: Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας ως εξής: (1) Επιδιόρθωση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε λανθασμένη εγκατάσταση του «Λογισμικού Εφαρμογών» ή σε λάθη στον πηγαίο κώδικα. Σχετικά με τις παρεμβάσεις του ανάδοχου προς αποκατάσταση των δεδομένων λόγω εσφαλμένης χρήσης ή επίλυση θεμάτων χρήσης, αυτές θα αφορούν μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δεδομένα δεν μπορούν να αποκατασταθούν ή η επίλυση των θεμάτων χρήσης δεν μπορούν να γίνουν μέσω της λειτουργικότητας του «Λογισμικού Εφαρμογών» και σε κάθε περίπτωση, θα γίνονται μετά από έγγραφο αίτημα του Νοσοκομείου. (2) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την έκδοση στατιστικών στοιχείων προς άλλους φορείς ή αρχές ( Υπουργεία, Στατιστική Υπηρεσία, κτλ.). (3) Επίλυση θεμάτων χρήσης που μπορεί να απαιτούν ειδική (πχ λογιστική) κατάρτιση κατά την «εκτίμηση/κρίση» του ανάδοχου και απαιτείται η «συνδρομή/παρέμβαση» του ανάδοχου (πχ άνοιγμα νέου λογαριασμού, σύνδεση νέου υλικού με λογιστικό σχέδιο, προσδιορισμός νέου κέντρου κόστους κλπ) για επιχειρησιακή διευκόλυνση του Νοσοκομείου. Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να απαντιούνται γραπτώς μετά την επίλυση τους. (4) Ενημέρωση των κωδικοποιήσεων του «Λογισμικού Εφαρμογών» βάσει αλλαγών που οφείλει, ή κρίνει απαραίτητο να υιοθετήσει το Νοσοκομείο και οι φορείς που το εποπτεύουν. Η παρούσα εργασία εκτελείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Νοσοκομείου. Οι 20

22 νέες κωδικοποιήσεις θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο σε ηλεκτρονική μορφή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση υιοθέτησης κωδικοποιήσεων που οδηγούν σε δομικές αλλαγές της εφαρμογής ή / και δημιουργούν προβλήματα συμβατότητας με παλαιά στοιχεία ή απαιτούν χρόνο ένταξης στο σύστημα πέραν της μίας ανθρωποημέρας, οπότε απαιτείται η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών. (5) Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk): Παρέχεται τηλεφωνικά ή και με χρήση υποστήριξη των χρηστών κατά την καθημερινή χρήση των εφαρμογών για την διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών. Η Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης όπως: (α) Απάντηση σε ερωτήματα για καθημερινή χρήση του «Λογισμικού Εφαρμογών» (Helpdesk) σε ωράριο 08:00 16:00, εργάσιμες ημέρες μόνο. (β) Επίλυση ερωτημάτων από εσφαλμένη χρήση, που οδήγησε σε λάθος λειτουργία αποτέλεσμα (πχ κλείσιμο ταμείου/ λάθος λογιστική καταχώρηση/ εγγραφή) και καθοδήγηση χρηστών στη διόρθωση τους. (γ) Σε περίπτωση που η επίλυση του θέματος δεν είναι εκ φύσεως εφικτή μέσω άμεσης τηλεφωνικής ανταπόκρισης (πχ θέματα εσφαλμένης χρήσης της εφαρμογής, που οδήγησαν σε λάθος λειτουργία / αποτέλεσμα πχ κλείσιμο ταμείου, λάθος λογιστική καταχώρηση / εγγραφή), το Νοσοκομείο υποχρεούται να διατυπώσει ρητά το θέμα/αίτημα (πλήρης περιγραφή του θέματος) προς τον ανάδοχο μέσω του συστήματος παρακολούθησης της υποστήριξης (θα καθορισθεί από κοινού με τον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή), οπότε σε αυτήν την περίπτωση το θέμα/αίτημα, που έχει διατυπωθεί ρητά, θα τυγχάνει του ιδίου μεθοδολογικού χειρισμού, και με χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης που αναφέρονται στην Ενότητα «Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Εφαρμογών» εφόσον το προς επίλυση θέμα δεν οφείλεται σε λάθος χρήσης του συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος αποκατάστασης θα συμφωνείται από κοινού με το Νοσοκομείο. Στην περίπτωση όπου το προς επίλυση θέμα / αίτημα οφείλεται αποδεδειγμένα σε λάθος χρήσης του συστήματος και απαιτείται από τον ανάδοχο εργασία πέραν της μίας ανθρωποημέρας για την επίλυση του, η επιπλέον ανθρωποπροσπάθεια θα εντάσσεται και θα υπολογίζεται στις Πρόσθετες Υπηρεσίες της επομένης παραγράφου. ζ. Πρόσθετες Υπηρεσίες: Υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω θεωρούνται Πρόσθετες Υπηρεσίες και χρεώνονται αναλόγως την ανθρωποπροσπάθεια. Οι υποψήφιοι ανάδοχου πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το κόστος της ανθρωποημέρας των εν λόγω υπηρεσιών καθόσον αυτό το στοιχείο θα αποτελέσει κριτήριο στον υπολογισμό της συμφερότερης προσφοράς. Ως πρόσθετες υπηρεσίες νοούνται οι ακόλουθες: (1) Ανάπτυξη, παραμετροποίηση νέων λειτουργικών απαιτήσεων, (2) Βελτιώσεις, τροποποιήσεις, επεκτάσεις, αλλαγές εφαρμογών, (3) Δομικές αλλαγές στη Βάση Δεδομένων του «Λογισμικού εφαρμογών» (4) Νέες Διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα / Φορείς (εκτός των διασυνδέσεων με τα συστήματα λογισμικού εφαρμογών που συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το ανωτέρω έργο) Στις περιπτώσεις που τα αιτήματα αφορούν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, θα αποστέλλεται από τον ανάδοχο πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή των υπηρεσιών, την εκτίμηση της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας σε Α/Η, τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης, τυχόν προϋποθέσεις υλοποίησης/ τυχόν κινδύνους. Η τελική έγκριση υλοποίησης του αιτήματος του Νοσοκομείου από τον ανάδοχο, αποτελεί αντικείμενο τελικής συμφωνίας τεχνικό-οικονομικής σκοπιμότητας υλοποίησης του, μεταξύ 21

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136129 2014-06-30

14PROC002136129 2014-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΜΞΡ469Η25-ΣΟΤ ΑΔΑΜ: 14PROC002136129 2014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV 30192700-8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.500,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV 30192700-8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 23-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 20 Αριθ. Πρωτ.: 4649 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 3648. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ BENZINH AMOΛΥΒΔΗ. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 3648. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ BENZINH AMOΛΥΒΔΗ. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο 1 3. 0 3. 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Η. Φαφούτης Τηλ.:210 74 90 522 Fax : 21074 90 427 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 30-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π16/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π16/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 20-04-2015 Αριθ. Πρωτ. 4519 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π16/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Δ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 210 89 23 574-049 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα