ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι την 4 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. θα γίνει ο διαγωνισμός στο καρέ Αξιωματικών του ΝΝΑ για την ανάθεση του έργου Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον και SLA Εφαρμογών SAP για τα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Κρήτης, σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 2. Ληφθεί υπόψη ότι ανελαστικοί όροι για την συμμετοχή σας στην διαδικασία διενέργειας εν λόγω διαγωνισμού είναι τα αναφερόμενα παραστατικά και απαιτήσεις στη συνημμένη διακήρυξη. 3. Χρόνος αναλήψεως εργολαβίας άμεσος, μετά τη κατακύρωση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού από τον έχοντα την οικονομική εξουσία. 4. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.hellenicnavy.gr). 5. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υποπλοίαρχο(Ο) Β. Πετρίδη ΠΝ ή με τον Ανθυποπλοίαρχο (Ο) Β. Φούρλα ΠΝ (τηλ ). 6. Επιπρόσθετα παρακαλούμε μεριμνήσατε για την αποστολή μέχρι ώρα 12:00 στοιχείων προσωπικού εταιρείας σας, που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό προκειμένου αναληφθούν ενέργειες εκδόσεως αδειών εισόδου στο ΝΝΑ. Συνημμένα: Διακήρυξη Ο Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος(Ο) Δ. Μπαλόπουλος Π.Ν.

2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 ΑΘΗΝΑ T.K AΦΜ Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Αρ. Διακ.: 129 Ημερομηνία: 24 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SAP ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ SLA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SAP ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η συμφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 4 Οκτωβρίου 2012 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 09:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΝΑ Καρέ Αξιωματικών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕ Ως συνημμένο Παράρτημα Α Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης ΝΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Ναυτικού (6,144%),του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις, καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 1

3 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) 1.8. Το Π.Δ. 60/2007 ΦΕΚ 64/ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Εκ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 113/10. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 2.Την αποφάση: 2.1. Την Διάθεση πίστωσης συμφώνως ΝΑΑ Ζ ΑΥΓ12/ΓΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου για την Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον και SLA Εφαρμογών SAP για τα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Κρήτης, σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 2

4 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 Ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΝΝΑ ΚΑΡΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διεύθυνση Αναθέτουσας: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : (όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00-14:30). Φαξ : ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 1ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3

5 2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: (1) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, (2) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, (3) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, (4) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση. γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.Δ. 118/2007). ii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετούνται: (1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εταιρία αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α. (2) Αναλυτικό Φύλλο συμμόρφωσης της εταιρίας ως προς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α (3) Λοιπά απαιτούμενα παραστατικά συμφώνως Παραρτήματος Α και θα αποτελούνται ενδεικτικά από τα εξής: (α) Σύνοψη (β) Τεκμηρίωση εμπειρίας (γ) Λειτουργία γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 4

6 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήματος Α. Κριτήριο κατακύρωσης της εργολαβίας θα είναι η συμφερότερη προσφορά.. ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.hellenicnavy.gr). Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. 2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 5

7 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης 7. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα εργολάβο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς εργολάβος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). 2. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν. 2955/2001). ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 6

8 Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. 2. Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και ισχύει για ένα έτος ή για ότι συμφωνηθεί με βάση τα αντικείμενα του έργου από την υπογραφή της. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. 5. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 6. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 7. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7

9 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την εγγυητική καλής καλής εκτέλεσης με εγγύητική επιστολή καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στο χρονικό όριο που αναφέρεται στην τεχνική προδιαγραφή Παραρτήματος Α από την υπογραφή της σύμβασης (εξαιρούνται οι τακτικές συντηρήσεις) που θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε τμηματικά είτε εφάπαξ. 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι δέκα (10) ημέρες, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. ΑΡΘΡΟ 12o ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Ο ανάδοχος πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ Διευθυντή ΝΝΑ. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το έργο μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: - Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εργασία δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης ανάδοχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του έχοντα την Οικονομική Εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/

10 3. Σε περίπτωση παράδοσης έργου το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο εργολάβος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 6. Ειδικότερα ο Ε.Ο.Ε. δύναται να επιβάλλει τις εξής κυρώσεις: α. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων παραγράφων 2 και 3 Παραρτήματος Α επιβάλλεται πρόστιμο 2.000,00 στην πρώτη αθέτηση, 4.000,00 στη δεύτερη αθέτηση και στη τρίτη αθέτηση ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Το τιμολόγιο ή τα τιμολόγια για τα έργα θα εξοφληθεί μέσω πιστώσεων του κρατικού Προϋπολογισμού, κατόπιν ενταλματοποιήσεως της δαπάνης από ΓΕΝ / ΟΕΠΝ/ ΔΕΔ το αργότερο τρείς μήνες μετά την έκδοση του Τιμολογίου-Δ. Αποστολής και του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 4. Με την υπογραφή της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ συμφώνως άρθρου 25 παραγράφου 6 του ΠΔ 118/ Κατά την κατάρτιση της σύμβασης, εφόσον είναι εφικτό, δύναται να καθορίζονται τμηματικές παραλαβές του έργου με αντίστοιχη τμηματική εξόφληση. 9

11 ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις πλην αυτών που αναφέρονται ως επιθυμητοί. ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 5. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007). Το παράρτημα Α (Τεχνικές προδιαγραφές), που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος(Ο) Δ. Μπαλόπουλος Π.Ν. Παράρτημα «Α» 10

12 Τεχνικές Προδιαγραφές Για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον και SLA Εφαρμογών SAP για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ 11

13 Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 1. Αντικείμενο του έργου Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό και προσκαλεί τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας να υποβάλουν προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Παροχής Υπηρεσιών Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον και SLA Εφαρμογών SAP R3 σε Παραγωγική Λειτουργία για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ» Το ΝΝΑ διατηρεί υπό την εποπτεία του και ως Παράρτημα, το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς (ΝΝΠ) του οποίου οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο έργο. 1.1 Αντικείμενο του υποέργου Παραμετροποίησης Υποσυστήματος SAP/FI σε Διπλογραφικό Περιβάλλον για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ α. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση της Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων θέματος. β. Ειδικότερα, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Ναυτικού Νοσοκομείου που προβλέπεται να αναπτυχθεί θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: (1) Μετάβαση από το απλογραφικό και χειρόγραφο λογιστικό σύστημα σε διπλογραφικό μηχανογραφημένο σύμφωνα με το Λογιστικό Σχέδιο που θα παραδοθεί από το ΝΝΑ. Αυτό συνεπάγεται δημιουργία νέων λογαριασμών και νέων αναφορών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ανάλυση των λογαριασμών στους 4βαθμιους με συσχέτιση με το παράλληλο λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνει κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΝΝΑ. (2) Έλεγχος και αποκατάσταση διασυνδέσεων με τα υπάρχοντα υποσυστήματα (α) Διαχείριση Παγίων (β) Διαχείριση Εισπρακτέων (γ) Διαχείριση Πληρωτέων (δ) Διαχείριση Γενικής Λογιστικής (ε) Έκδοση Αναφορών (Ημερολόγιο Κίνησης Μετρητών, κτλ) γ. Περαιτέρω το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αξιοποίηση και εναρμόνιση, σε παραγωγική λειτουργία, με τα υπόλοιπα εγκατεστημένα υποσυστήματα SAP ( CO, MM, κτλ). δ. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες: (1) Ανάλυση Απαιτήσεων (Business Blueprint) (2) Παραμετροποίηση λογισμικού ή/και ανάπτυξη λογισμικού (3) Μετάπτωση δεδομένων (4) Εκπαίδευση (5) Υπηρεσίες προετοιμασίας παραγωγικής λειτουργίας 12

14 (6) Υπηρεσίες Συντήρησης για 2 μήνες μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, όπως αυτές καθορίζονται, αναλογικά, στο υποέργο SLA εφαρμογών SAP και αναφέρονται σε παράγραφο 4. (7) Παράδοση Σχεδίων Αναλυτικής Καταγραφής (Deliverables) 1.2 Αντικείμενο του υποέργου SLA Εφαρμογών SAP R3 για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ α. Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού των εφαρμογών SAP των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος που είναι εγκατεστημένες σε αυτά. β. Ειδικότερα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (1) Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων SAP (Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Υλικών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Ελεγκτική, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Διαχείριση Πόρων και Business Intelligence) για το μέρος αυτών που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία ή δύναται και είναι επιθυμητό από την Υπηρεσία να βρίσκονται σε εν λόγω λειτουργία. (2) Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας διασυνδέσεων υποσυστημάτων SAP με τα υπόλοιπα υποσυστήματα λογισμικού εφαρμογών που συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το ΦΙΛΙΠΠΟΣ». (3) Επιδιόρθωση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε λανθασμένη εγκατάσταση του «Λογισμικού Εφαρμογών» ή σε λάθη στον πηγαίο κώδικα. (4) Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την έκδοση στατιστικών στοιχείων προς άλλους φορείς ή αρχές ( Υπουργεία, Στατιστική Υπηρεσία, κτλ.). (5) Επίλυση θεμάτων χρήσης που μπορεί να απαιτούν «συνδρομή/παρέμβαση» του αναδόχου (πχ άνοιγμα νέου λογαριασμού, σύνδεση νέου υλικού με λογιστικό σχέδιο, προσδιορισμός νέου κέντρου κόστους, κτλ.) για επιχειρησιακή διευκόλυνση του Νοσοκομείου. (6) Ενημέρωση των κωδικοποιήσεων του «Λογισμικού Εφαρμογών» βάσει αλλαγών που οφείλει, ή κρίνει απαραίτητο να υιοθετήσει το Νοσοκομείο και οι φορείς που εποπτεύεται. (7) Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk) η οποία θα παρέχει τηλεφωνικά ή και με χρήση e mail κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-16:00), υποστήριξη θεμάτων / προβλημάτων που θα αναφέρονται στο Γραφείο Μηχανοργάνωσης ΝΝΑ. (8) Παραμετροποίηση υφιστάμενου λογισμικού για κάλυψη αναγκών που κρίνονται απαιτούμενες για την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου και των υποσυστημάτων του SAP που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία. (9) Ενσωμάτωση υφισταμένων οργανωτικών δεδομένων, (10) Τροποποιήσεις εκτυπώσεων, δημιουργία νέων εκτυπώσεων. (11) Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε προσωπικό του Τμήματος Μηχανογράφησης του ΝΝΑ Επιτόπια Υποστήριξη - Εκπαίδευση Χρηστών (On the Job Training). (12) Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού SAP (SAP Basis) σε προσωπικό Τμ. Μηχανοργάνωσης και συνεργασία με ανάδοχο συντήρησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εφόσον απαιτηθεί. (13) Παράδοση Σχεδίων Αναλυτικής Καταγραφής (Deliverables). 13

15 γ. Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών ορίζονται κατ ελάχιστον τα παρακάτω και στα οποία συμπεριλαμβάνονται όποτε απαιτείται και αντίστοιχες υπηρεσίες από τους επιμέρους κατασκευαστές προμηθευτές των άλλων υποσυστημάτων του «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (Medico, Medilab): (1) Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση σφαλμάτων (bugs) και κάθε ανωμαλία λειτουργίας του «Λογισμικού Εφαρμογών» του SAP τροποποιώντας κατάλληλα τον κώδικα ή εγκαθιστώντας σχετικά διορθωτικά προγράμματα (πχ. Patches, Bug Fixes ή Service Packs). (2) Ενημερώσεις για βελτιώσεις/ αναβαθμίσεις τυχόν νέων εκδόσεων/ αναβαθμίσεων που αφορούν σε πρόσθετες αναπτύξεις του «Λογισμικού Εφαρμογών» (π.χ Μισθοδοσία, Δημόσιο Λογιστικό) καθώς και του standard λογισμικού SAP. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία για κάθε νέα έκδοση του «Λογισμικού Εφαρμογών» και του standard SAP. 2. Τεχνικές και λειτουργικές Προδιαγραφές υποέργου Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων SAP σε Διπλογραφικό Περιβάλλον για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του υποέργου θέματος, ως ακολούθως: α. Ανάλυση Απαιτήσεων: Ο ανάδοχος αντλώντας τις πληροφορίες της λειτουργικής οργάνωσης μέσα από συνεντεύξεις με αρμόδιο προσωπικό των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος θα προβεί σε ανάλυση των απαιτήσεων ώστε να πετύχει μία σε βάθος ανάλυση των προδιαγραφών του συστήματος το οποίο θα καταλήξει στην παραγωγή του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» (Business Blueprint) για την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της Οικονομικής Διαχείρισης. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: (1) Νέο Διπλογραφικό Λογιστικό Σχέδιο (2) Οργανωτικές Δομές (3) Τεκμηρίωση απαιτήσεων λειτουργίας (4) Προσδιορισμός και περιγραφή λειτουργιών και διαδικασιών (5) Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των διαφόρων αναγκών / απαιτήσεων (με τη χρήση του συστήματος) (6) Απαιτούμενες μόνιμες διασυνδέσεις (7) Απαιτήσεις σε εκτυπώσεις (8) Συνοπτική περιγραφή ενδεχομένων πρόσθετων προγραμμάτων (9) Βασικές απαιτήσεις και αρχές για τις εξουσιοδοτήσεις χρήσης (10) Ομαδοποίηση Υλικών / Εργασιών και σύνδεση με ΚΑΕ. Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο της υπόψη ανάλυσης μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε πρόσθετη λειτουργικότητα (του standard SAP) η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις απαιτήσεις της παρούσας και οποία κρίνει ότι μπορεί να υιοθετηθεί από το Ναυτικό Νοσοκομείο βελτιώνοντας τη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης, ως πρόσθετο έργο. β. Παραμετροποίηση Λογισμικού: Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παραμετροποιήσει ή / και να αναπτύξει, όπου 14

16 αυτό απαιτείται, τα υποσυστήματα και τις εφαρμογές της οικονομικής Διαχείρισης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι απαιτήσεις των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος, όπως έχουν αποτυπωθεί στο στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων και σύμφωνα με το Λογιστικό Σχέδιο και την ομαδοποίηση των Υλικών και των Εργασιών. Στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι να αναγνωριστούν από τον Ανάδοχο τα παρεχόμενα συστήματα και εφαρμογές που μπορούν να ικανοποιήσουν μέρος των λειτουργιών που απαιτούνται με απλή παραμετροποίηση και να παραμετροποιηθούν ανάλογα. Στις περιπτώσεις που δεν αρκεί απλή παραμετροποίηση των προσφερόμενων συστημάτων και εφαρμογών, διότι η παρεχόμενη λειτουργικότητα δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις δεδομένες απαιτήσεις, θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού, εκτός και αν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Ναυτικών Νοσοκομείων αποφασίσουν διαφορετικά. Εν λόγω παραμετροποίηση περιλαμβάνει κατά ελάχιστο: (1) Παραμετροποίηση Υποσυστήματος Γενική Λογιστικής που αφορά κυρίως τη δημιουργία Βασικών Αρχείων Λογαριασμών και διασύνδεση αυτών μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα υποσυστήματα του SAP, την μετάπτωση υπολοίπων βάσει της δοθείσης ανάλυσης όπου χρειάζεται, τον χαρακτηρισμό των υπαρχόντων λογαριασμών που δεν θα χρησιμοποιηθούν προς Διαγραφή και τον Έλεγχο/Αλλαγή σε κωδικούς και φόρους (2) Παραμετροποίηση Υποσυστήματος Πελατών-Προμηθευτών, η οποία αφορά κυρίως στον Έλεγχο για τυχόν αλλαγές σε βασικά αρχεία (Λογαριασμός Συμφωνίας) και στην Επέκταση ομάδων λογαριασμών (συμφωνία με Medico) (3) Παραμετροποίηση Υποσυστήματος Παγίων, η οποία αφορά κυρίως τη Δημιουργία νέων ομάδων Παγίων, την Συσχέτιση με Γενική Λογιστική και άλλα υποσυστήματα SAP και την Αλλαγή/Διαγραφή αξιών σε υπάρχοντες κωδικούς παγίων (4) Έλεγχος παραμετροποίησης Υποσυστήματος Διαχείρισης Υλικών για τυχόν αλλαγές και πραγματοποίηση αυτών. γ. Ανάπτυξη Λογισμικού: Η υπηρεσία αυτή αφορά στην αναγνώριση των λειτουργικών απαιτήσεων του Ναυτικού Νοσοκομείου οι οποίες δεν καλύπτονται με απλή παραμετροποίηση και απαιτούν ανάπτυξη λογισμικού συμφώνως της ανάλυσης απαιτήσεων. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος οφείλει να: (1) Αναγνωρίσει τις λειτουργικές απαιτήσεις του Ναυτικού Νοσοκομείου, οι οποίες απαιτούν ανάπτυξη λογισμικού (2) Σχεδιάσει λογικά την βάση δεδομένων, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές (3) Αναπτύξει και ελέγξει το απαραίτητο λογισμικό, (4) Ολοκληρώσει το σύνολο των λογισμικών εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος, που έχουν υλοποιηθεί με παραμετροποίηση και ανάπτυξη δ. Μετάπτωση Δεδομένων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο εισαγωγής όλων των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα και σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, να προβεί στη μετάπτωση όλων των δεδομένων. Σαν αρχεία δεδομένων μετάπτωσης θεωρούνται όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία τηρούνται πληροφορίες στην υφιστάμενη κατάσταση, τα οποία μπορεί να είναι διάφορα αρχεία όπως αρχεία MS Excel, MS Access, κλπ. Στο πλαίσιο της μετάπτωσης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα λεπτομερές και πλήρες χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης, στο οποίο, να καθορίζονται επακριβώς τα χρονικά σημεία και οι ομάδες δεδομένων που θα μεταφέρονται από τα παλιά 15

17 συστήματα στο νέο. Το «ξεκαθάρισμα» των δεδομένων (data cleansing) θα πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης του αναδόχου από στελέχη των Νοσοκομείων. ε. Καταχώρηση τιμολογίων: Θα δοθεί από τον ανάδοχο συγκεκριμένη γραμμογράφηση που θα καθιστά εφικτή τη καταχώρηση των τιμολογίων σύμφωνα με τους ελέγχους/απαραίτητους κωδικούς του SAP. Το «ξεκαθάρισμα» των δεδομένων (data cleansing) θα πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης του αναδόχου από στελέχη των Νοσοκομείων. στ. Αντικατάσταση Χειρόγραφων Διαδικασιών Λογιστηρίου / Ταμείων σε μηχανογραφημένες: Θα καταγραφούν οι εν λόγω διαδικασίες σε παραγωγική λειτουργία και θα αντικατασταθούν, κατόπιν συμφωνίας με τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων θέματος με μηχανογραφημένες. ζ. Διασύνδεση με υποσύστημα τιμολόγησης και είσπραξης Medico: Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει τις διασυνδέσεις του υποσυστήματος οικονομικής διαχείρισης SAP με τα εν λόγω υποσυστήματα Medico. η. Καταχώρηση παγίων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την μετάπτωση (άντληση από το υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα και μαζική καταχώρηση) περίπου παγίων των Νοσοκομείων θέματος στο σύστημα Παγίων της Οικονομικής Διαχείρισης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια του ζητηθεί από την Υπηρεσία σε θέματα άντλησης στοιχείων από τα υφιστάμενα μηχανογραφικά συστήματα και κατάλληλης γραμμογράφησης αυτών. Εν λόγω μεταφορά περιλαμβάνει κατά ελάχιστο: (1) Δημιουργία νέων κωδικών παγίων με δοσμένη γραμμογράφηση. (2) Ενημέρωση νέων κωδικών με τις αξίες που θα δοθούν (3) Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής Το «ξεκαθάρισμα» των δεδομένων (data cleansing) θα πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης του αναδόχου από στελέχη των Νοσοκομείων. θ. Καταχώρηση τιμολογίων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την καταχώρηση (μορφοποίηση σε κατάλληλη γραμμογράφηση και μαζική εισαγωγή κατεχόμενου αρχείου εκτός συστήματος) περίπου τιμολογίων των Νοσοκομείων θέματος στο σύστημα. Το «ξεκαθάρισμα» των δεδομένων (data cleansing) θα πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλευτικής υποστήριξης του αναδόχου από στελέχη των Νοσοκομείων. ι. Συμφωνίες οικονομικών Καταστάσεων: Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας κατά τις διαδικασίες συμφωνίας των οικονομικών καταστάσεων στην πρώτη έκδοση αυτών αχρεωστήτως. ια. Εκπαίδευση: Ο Ανάδοχος θα καλύψει κατ ελάχιστο τις παρακάτω Ομάδες Στόχους Εκπαίδευσης: (1) Διαχειριστές συστήματος (Administrators) μέχρι 5 μέλη του Τμήματος Πληροφορικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. (2) Επιλεγμένους χρήστες (Key Users) μία ομάδα μέχρι 25 άτομα, από στελέχη των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος. 16

18 (3) Ο χρόνος πραγματοποίησής τους θα οριστεί από κοινού μεταξύ Αναδόχου και του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ώστε να διασφαλισθεί η εκμάθηση και εξοικείωση των τελικών χρηστών με το σύστημα και η διάχυση της γνώσης ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του συστήματος. (4) Η χρονική διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως ανά εκπαιδευόμενη ομάδα, εκτός εάν λόγω αναγκών νοσοκομείου συμφωνηθεί διαφορετικά. (5) Ο ακριβής αριθμός ωρών κατάρτισης και ο τόπος εκπαίδευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις κατηγορίες των χρηστών ανά Νοσοκομείο θέματος. (6) Παρότι θα επιδιωχθεί όπως η εκπαίδευση των χρηστών πραγματοποιηθεί στο σύνολό της στην περιοχή Αττικής, ενδέχεται για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας επίτευξης των στόχων αυτής, μέρος της εκπαίδευσης για τους χρήστες του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, μέχρι 5 ΑΗ, να απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί στη Σούδα. ιβ. Έλεγχος Συστήματος: Για την πλήρη διασφάλιση της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι απαραίτητη η διενέργεια ελέγχων σε διάφορα στάδια της υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν και θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο σενάρια ελέγχων που αντιστοιχούν στους ακόλουθους τύπους ελέγχων: (1) Σε επίπεδο αυτόνομου λειτουργικού μέρους του συστήματος, θα διενεργηθούν Unit Tests από τον Ανάδοχο ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αυτόνομα λειτουργικά μέρη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και δεν φέρουν τεχνικά ή λογικά σφάλματα. (2) Κατά την ολοκλήρωση των επιμέρους υποσυστημάτων / συστημάτων, θα διενεργηθούν Integration Tests από τους χρήστες των Ναυτικών Νοσοκομείων, μαζί με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί: (α) Η ορθή επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υποσυστημάτων και συστημάτων «ΦΙΛΙΠΠΟΣ». (β) Η ορθή λειτουργία των λογαριασμών του νέου Λογιστικού Σχεδίου. (3) Τέλος, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές στο πληροφοριακό σύστημα για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας, τόσο στο σύνολο των λειτουργιών σαν ολοκληρωμένο σύστημα, όσο και στις επιμέρους λειτουργίες πριν αυτές παραδοθούν. Μετά από κάθε στάδιο διενέργειας των δοκιμών και με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ναυτικού Νοσοκομείου, αχρεωστήτως. ιγ. Δοκιμαστική λειτουργία: Οι υπηρεσίες δοκιμαστικής λειτουργίας στοχεύουν στον έλεγχο της καλής λειτουργίας του συστήματος από τους μελλοντικούς του χρήστες. Στο στάδιο αυτό δοκιμάζεται η λειτουργία του συστήματος σε πλήρη/κανονική παραγωγική λειτουργία. Κατά την εν λόγω λειτουργία ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώνει τυχόν λάθη του συστήματος που προκύπτουν από τα παραπάνω, να πραγματοποιεί οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις, προσαρμογές, τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες και να επικαιροποιεί την τεκμηρίωση (Documentation) του Συστήματος. Στις εργασίες αυτής της φάσης του έργου περιλαμβάνεται και η μετάπτωση όλων των απαραίτητων δεδομένων για την έναρξη της 17

19 παραγωγικής λειτουργίας και της έκδοσης και συμφωνίας των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Ισοζύγια, Προϋπολογισμός, Απολογισμός, κτλ.) ιδ. Τεκμηρίωση: Με την ολοκλήρωση της περιόδου προετοιμασίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει και να παραδώσει τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση του συστήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Documentation) στο Ναυτικό Νοσοκομείο. Σ αυτή υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται: (1) Εγχειρίδια χρήστη (User Manuals), που θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργίες των υλοποιημένων διαδικασιών του υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης την πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, πλήρεις οδηγίες χρήσης τα οποία να καλύπτουν πλήρως την λειτουργικότητα του συστήματος. (2) Τεχνικά εγχειρίδια στα οποία να περιγράφεται / επεξηγείται η όλη παραμετροποίηση του συστήματος, οι διασυνδέσεις (interfaces) με άλλα συστήματα, τα προγράμματα που τυχόν αναπτύχθηκαν (enhancements). Το σύνολο της τεκμηρίωσης θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός των εγχειριδίων κατασκευαστών του λογισμικού συστήματος, για τα οποία είναι επιθυμητή η ελληνική γλώσσα, και των όρων της τεχνικής τεκμηρίωσης που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα. ιε. Διαδικασία Παραλαβής έργου: Η παραλαβή του έργου θα γίνει με την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου με την επιτυχή ολοκλήρωση της λειτουργίας του συνολικού Συστήματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες: (1) Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών ελέγχων όλων των υποσυστημάτων (2) Η αποδοχή του συνόλου των παραδοτέων Τυχόν διαφορές, αποκλίσεις, εσφαλμένα αποτελέσματα κτλ που θα διαπιστωθούν θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα από τον Ανάδοχο, διαφορετικά το Ναυτικό Νοσοκομείο θα προβλέπεται στη σύμβαση ότι διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου Ποινική Ρήτρα όπως αυτή κατωτέρω ορίζεται, για κάθε μέρα καθυστέρησης της αποκατάστασης της λειτουργίας πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και υπογραφής της σύμβασης δύναται να καθορισθούν επιμέρους παραδοτέα και τμηματικές πληρωμές. 18

20 ιστ. Υπηρεσίες Συντήρησης & Υποστήριξης: Ο ανάδοχος υποχρεούται για παροχή υπηρεσιών συντήρησης για 2 μήνες μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα αναγραφόμενα, αναλογικά, στο αντικείμενο του υποέργου SLA εφαρμογών SAP/ERP και θα παρασχεθούν αχρεωστήτως. Επιπλέον, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να περιγράψουν με λεπτομέρεια προτάσεις συντήρησης & υποστήριξης (Προληπτικής όσο και διορθωτικής) για το επόμενο χρονικό διάστημα και να αναφέρουν ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά το ετήσιο κόστος για σύναψη συμφωνίας συντήρησης & υποστήριξης καθώς, το κόστος αυτό θα ληφθεί υπ' όψη για την επιλογή του Ανάδοχου του έργου ανάμεσα στους υποψήφιους Ανάδοχους. ιζ. Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης: Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να παραδώσει το απαιτούμενο συνολικό έργο Παραμετροποίησης των υποσυστημάτων SAP -R/3 σε διπλογραφικό περιβάλλον, πλήρως λειτουργικό και σε παραγωγική λειτουργία, στις εγκαταστάσεις των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει σχετικές συνοδευτικές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις των Ναυτικών Νοσοκομείων θέματος όπως και σε όποια άλλα σημεία προκύπτουν από τις απαιτήσεις του έργου. Τα Νοσοκομεία έχουν υποχρέωση να φροντίσουν για την εξασφάλιση χώρων ώστε ο Ανάδοχος να εκτελεί το Έργο του, αν παραστεί ανάγκη, στις τοποθεσίες που θα του υποδεικνύονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 3. Τεχνικές και λειτουργικές Προδιαγραφές υποέργου SLA Εφαρμογών SAP R3 για τα Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ, ΝΝΠ και ΝΝΚ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του υποέργου θέματος, ως ακολούθως: α. Αποκατάσταση των προβλημάτων και ανωμαλιών Λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών των Νοσοκομείων θέματος. β. Οι χρόνοι ανταπόκρισης ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας Χρόνων Ανταπόκρισης Κρισιμότητα Χρόνος Ανταπόκρισης Επείγον 4 ώρες εάν το αίτημα δοθεί έως τις 13:00 αλλιώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Υψηλή 1 εργάσιμη ημέρα Μέτρια 2 εργάσιμες ημέρες γ. Οι χρόνοι αποκατάστασης ορίζονται σε εργάσιμες ημέρες μετά/από την ημέρα ανταπόκρισης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας Χρόνων Αποκατάστασης Κρισιμότητα Χρόνος Αποκατάστασης Επείγον 1 εργάσιμη ημέρα Υψηλή 2 εργάσιμες ημέρες Μέτρια 4 εργάσιμες ημέρες Χαμηλή 6 εργάσιμες ημέρες 19

21 δ. Όσα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν στους προβλεπόμενους χρόνους, προσμετρούνται στα μη ικανοποιηθέντα αιτήματα της τρέχουσας περιόδου αναφοράς (τριμηνίας) και επηρεάζουν αντιστοίχως την προβλεπόμενη πληρωμή. ε. Βελτιώσεις τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει το Νοσοκομείο για κάθε νέα έκδοση του «Λογισμικού Εφαρμογών» υποβάλλοντας τις επίσημες ανακοινώσεις του κατασκευαστή. Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων/αναβαθμίσεων του λογισμικού των εφαρμογών και του standard λογισμικού SAP θα γίνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας και βάση συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος ως πρόσθετο έργο. στ. Τεκμηρίωση: Ο ανάδοχος οφείλει την παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του «Λογισμικού Εφαρμογών». Όλα τα τεχνικά τεύχη τεκμηρίωσης που επηρεάζονται από τις ενέργειες αναβάθμισης ενημερώνονται αντίστοιχα από τον ανάδοχο ώστε κάθε φορά να αντικατοπτρίζουν πραγματικές εκδόσεις του «Λογισμικού Εφαρμογών». Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία η επανέκδοση των αρχικών Εγχειριδίων χρήστη (User Manuals), που θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργίες των εφαρμογών σε παραγωγική λειτουργία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει αυτά αχρεωστήτως. Τα εν λόγω εγχειρίδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις διαδικασίες των υποσυστημάτων σε παραγωγική λειτουργία, τον τρόπο πλοήγησης του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, τα σενάρια χρήσης τα οποία να καλύπτουν πλήρως την λειτουργικότητα του συστήματος. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει εφόσον απαιτηθεί Τεχνικά εγχειρίδια στα οποία να περιγράφεται / επεξηγείται η όλη παραμετροποίηση του συστήματος, οι διασυνδέσεις (interfaces) με άλλα συστήματα και τα προγράμματα που τυχόν αναπτύχθηκαν (enhancements). ζ. Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας & Τεχνική Υποστήριξη «Λογισμικού Εφαρμογών» - Helpdesk: Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας ως εξής: (1) Επιδιόρθωση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε λανθασμένη εγκατάσταση του «Λογισμικού Εφαρμογών» ή σε λάθη στον πηγαίο κώδικα. Σχετικά με τις παρεμβάσεις του ανάδοχου προς αποκατάσταση των δεδομένων λόγω εσφαλμένης χρήσης ή επίλυση θεμάτων χρήσης, αυτές θα αφορούν μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δεδομένα δεν μπορούν να αποκατασταθούν ή η επίλυση των θεμάτων χρήσης δεν μπορούν να γίνουν μέσω της λειτουργικότητας του «Λογισμικού Εφαρμογών» και σε κάθε περίπτωση, θα γίνονται μετά από έγγραφο αίτημα του Νοσοκομείου. (2) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την έκδοση στατιστικών στοιχείων προς άλλους φορείς ή αρχές ( Υπουργεία, Στατιστική Υπηρεσία, κτλ.). (3) Επίλυση θεμάτων χρήσης που μπορεί να απαιτούν ειδική (πχ λογιστική) κατάρτιση κατά την «εκτίμηση/κρίση» του ανάδοχου και απαιτείται η «συνδρομή/παρέμβαση» του ανάδοχου (πχ άνοιγμα νέου λογαριασμού, σύνδεση νέου υλικού με λογιστικό σχέδιο, προσδιορισμός νέου κέντρου κόστους κλπ) για επιχειρησιακή διευκόλυνση του Νοσοκομείου. Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να απαντιούνται γραπτώς μετά την επίλυση τους. (4) Ενημέρωση των κωδικοποιήσεων του «Λογισμικού Εφαρμογών» βάσει αλλαγών που οφείλει, ή κρίνει απαραίτητο να υιοθετήσει το Νοσοκομείο και οι φορείς που το εποπτεύουν. Η παρούσα εργασία εκτελείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Νοσοκομείου. Οι 20

22 νέες κωδικοποιήσεις θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο σε ηλεκτρονική μορφή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση υιοθέτησης κωδικοποιήσεων που οδηγούν σε δομικές αλλαγές της εφαρμογής ή / και δημιουργούν προβλήματα συμβατότητας με παλαιά στοιχεία ή απαιτούν χρόνο ένταξης στο σύστημα πέραν της μίας ανθρωποημέρας, οπότε απαιτείται η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών. (5) Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk): Παρέχεται τηλεφωνικά ή και με χρήση υποστήριξη των χρηστών κατά την καθημερινή χρήση των εφαρμογών για την διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών. Η Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης όπως: (α) Απάντηση σε ερωτήματα για καθημερινή χρήση του «Λογισμικού Εφαρμογών» (Helpdesk) σε ωράριο 08:00 16:00, εργάσιμες ημέρες μόνο. (β) Επίλυση ερωτημάτων από εσφαλμένη χρήση, που οδήγησε σε λάθος λειτουργία αποτέλεσμα (πχ κλείσιμο ταμείου/ λάθος λογιστική καταχώρηση/ εγγραφή) και καθοδήγηση χρηστών στη διόρθωση τους. (γ) Σε περίπτωση που η επίλυση του θέματος δεν είναι εκ φύσεως εφικτή μέσω άμεσης τηλεφωνικής ανταπόκρισης (πχ θέματα εσφαλμένης χρήσης της εφαρμογής, που οδήγησαν σε λάθος λειτουργία / αποτέλεσμα πχ κλείσιμο ταμείου, λάθος λογιστική καταχώρηση / εγγραφή), το Νοσοκομείο υποχρεούται να διατυπώσει ρητά το θέμα/αίτημα (πλήρης περιγραφή του θέματος) προς τον ανάδοχο μέσω του συστήματος παρακολούθησης της υποστήριξης (θα καθορισθεί από κοινού με τον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή), οπότε σε αυτήν την περίπτωση το θέμα/αίτημα, που έχει διατυπωθεί ρητά, θα τυγχάνει του ιδίου μεθοδολογικού χειρισμού, και με χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης που αναφέρονται στην Ενότητα «Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Εφαρμογών» εφόσον το προς επίλυση θέμα δεν οφείλεται σε λάθος χρήσης του συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος αποκατάστασης θα συμφωνείται από κοινού με το Νοσοκομείο. Στην περίπτωση όπου το προς επίλυση θέμα / αίτημα οφείλεται αποδεδειγμένα σε λάθος χρήσης του συστήματος και απαιτείται από τον ανάδοχο εργασία πέραν της μίας ανθρωποημέρας για την επίλυση του, η επιπλέον ανθρωποπροσπάθεια θα εντάσσεται και θα υπολογίζεται στις Πρόσθετες Υπηρεσίες της επομένης παραγράφου. ζ. Πρόσθετες Υπηρεσίες: Υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω θεωρούνται Πρόσθετες Υπηρεσίες και χρεώνονται αναλόγως την ανθρωποπροσπάθεια. Οι υποψήφιοι ανάδοχου πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το κόστος της ανθρωποημέρας των εν λόγω υπηρεσιών καθόσον αυτό το στοιχείο θα αποτελέσει κριτήριο στον υπολογισμό της συμφερότερης προσφοράς. Ως πρόσθετες υπηρεσίες νοούνται οι ακόλουθες: (1) Ανάπτυξη, παραμετροποίηση νέων λειτουργικών απαιτήσεων, (2) Βελτιώσεις, τροποποιήσεις, επεκτάσεις, αλλαγές εφαρμογών, (3) Δομικές αλλαγές στη Βάση Δεδομένων του «Λογισμικού εφαρμογών» (4) Νέες Διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα / Φορείς (εκτός των διασυνδέσεων με τα συστήματα λογισμικού εφαρμογών που συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το ανωτέρω έργο) Στις περιπτώσεις που τα αιτήματα αφορούν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, θα αποστέλλεται από τον ανάδοχο πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή των υπηρεσιών, την εκτίμηση της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας σε Α/Η, τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης, τυχόν προϋποθέσεις υλοποίησης/ τυχόν κινδύνους. Η τελική έγκριση υλοποίησης του αιτήματος του Νοσοκομείου από τον ανάδοχο, αποτελεί αντικείμενο τελικής συμφωνίας τεχνικό-οικονομικής σκοπιμότητας υλοποίησης του, μεταξύ 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 ΑΘΗΝΑ T.K. 11521 AΦΜ 090153025 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Αρ. Διακήρυξης: 70 Ημερομηνία : 8 Ιουλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γραφείο Προμηθειών Ιωάννινα 20-09 - 2013 Πληροφορίες : Σωτ. Αλεξίου Αριθμ. πρωτ. 16184 ΤΗΛ.. 26510 80625 FAX 26510

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3469ΗΖΞ-2ΦΠ. Μύρινα 23/10/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 6491

ΑΔΑ: ΒΛΛ3469ΗΖΞ-2ΦΠ. Μύρινα 23/10/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 6491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4666/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 3648. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ BENZINH AMOΛΥΒΔΗ. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 3648. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ BENZINH AMOΛΥΒΔΗ. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο 1 3. 0 3. 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο αρ. 319). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002901853 2015-07-09

15PROC002901853 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γραφείο Προμηθειών Αριθ. Διακήρυξης: 19/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Σελίδα 1 από 17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00

Διαβάστε περισσότερα

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 06/06/2014 Διακήρυξη 8/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Κόρινθος 8-2-2011 Λ.ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Τμήμα..: Οικονομικό Πληροφορίες...: Σπανού Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα