ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος Μαθήματος: «Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Δομών» (X2) Τίτλος Μαθήματος στα αγγλικά: Modern Theories for Learning and Organization of Educational Structures Διδάσκοντες: Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Παναγιώτης Ι. Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Εκπονήθηκε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» από τους διδάσκοντες του μαθήματος. Copyrightã: συγγραφείς και ΠΜΣ «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»

2 Περιεχόμενα Φακέλου 1. Γενικοί Στόχοι του Μαθήματος Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα μάθησης, οργάνωσης και ανάπτυξης μαθησιακών εκπαιδευτικών δομών με έμφαση στις θεωρίες πολυπλοκότητας και διαφοράς και στην παιδαγωγική τους αξιοποίηση σε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (Καθ. Α. Κοντάκος) Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική προσέγγιση των φαινομένων, των δομών και των διαδικασιών μάθησης και γνώσης και επιδιώκονται οι παρακάτω επιμέρους αντικειμενικοί στόχοι: 1. Οριοθέτηση και οι διασυνδέσεις του μαθησιακού τομέα σχολικής ανάπτυξης. 2. Η εννοιολόγηση των βασικών συστημικών όρων της μάθησης και οργάνωσης σε διαφορετικά πεδία πολυπλοκότητας (σύστημα, οργάνωση, δομή) (επικοινωνία, μνήμη, γνώση, νοημοσύνη). 3. Η οργάνωση, διαχείριση και αναπαραγωγή παιδαγωγικών δομών, διαδικασιών και περιβαλλόντων μάθησης. 4. Η ανάπτυξη μοντέλων ατομικής και οργανωσιακής μάθησης σε πολύπλοκα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 5. Η ανάπτυξη μιας ανθρωπολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θεμελιωμένης αντίληψης των διαδικασιών και δομών μάθησης. 6. Η ανάπτυξη τεχνολογίας σύνδεσης ρόλων, δομών και περιβαλλόντων μάθησης. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (Επικ. Καθ. Σταμάτης, Π.) Οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης εκπαίδευσης, οδηγούν σε μια ριζικά διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη και βελτίωση δομών και διαδικασιών μάθησης. Στο πλαίσιο του 2 ου μέρους του μαθήματος, που δομείται σε πέντε θεματικές ενότητες αναπτύσσονται προσεγγίσεις θεωριών μάθησης και των επιδράσεων τους στο σύγχρονο σχολικόεκπαιδευτικό σύστημα, που αντιστοιχούν στους τομείς της διδασκαλίας, της ανάπτυξης προσωπικού, της σχολικής ηγεσίας/σχολικού management και του σχολικού κλίματος/κλίματος τάξης. Σκοπός των ενοτήτων αυτών είναι η κατανόηση των δομών, των περιβαλλόντων και των διαδικασιών μάθησης στο σύνολό τους και η ανάδειξη της σπουδαιότητας απρόσκοπτης ανάπτυξής της σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εντός και εκτός σχολικής μονάδας. Γενικότερα, στο πλαίσιο αυτών των θεματικών ενοτήτων, επιδιώκεται: 1. Η εννοιολογική διασαφήνιση βασικών παιδαγωγικών όρων 2. Η επισκόπηση της μαθησιακής διαδικασίας 3. Η προσέγγιση των κυριότερων θεωριών και μοντέλων μάθησης 4. Η κατανόηση των επιδράσεων των θεωριών μάθησης στη σύγχρονη εκπαίδευση 5. Η διατύπωση προτάσεων για ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης της σύγχρονης μαθησιακής διαδικασίας

3 2. Θεματικές Ενότητες (Καθ. Α. Κοντάκος) 1. Θεωρίες Πολυπλοκότητας 2. Θεωρίες Σχολείου 3. Θεωρίες και Μοντέλα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων 4. Θεωρίες, Δομές και Επίπεδα Μάθησης 5. Ατομική και Οργανωσιακή Μάθηση: Γνώση, Μνήμη, Νοημοσύνη # Περιγραφή, Συλλογική Μνήμη, Αναστοχασμός 6. Δομική Σύζευξη Ατομικής και Οργανωσιακής Μάθησης 7. Θεωρίες και Μοντέλα Ανάπτυξης Ατομικής και Οργανωσιακής Γνώσης Θεματικές Ενότητες (Επικ. Καθ. Σταμάτης, Π.) 8. Η Παιδαγωγική Επιστήμη και οι Επιστήμες της Αγωγής: βασικοί όροι και έννοιες. 9. Θεωρίες μάθησης Ι: κλασική-εξαρτημένη και συντελεστική μάθηση, η θεωρία των κινήτρων και η ψυχαναλυτική θεωρία. 10. Θεωρίες μάθησης ΙΙ: Κοινωνικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης Δομολειτουργισμός: ανακαλυπτική, βιωματική και ομαδοσυνεργατική μάθηση. 11. Θεωρίες μάθησης ΙΙΙ: Η μορφολογική θεωρία μάθησης και η θεωρία του Πεδίου: Εξατομικευμένη μάθηση και μάθηση εξ αποστάσεως: νέα περιβάλλοντα μάθησης. 12. Ε. Στρατηγικές Αποτελεσματικής Μάθησης στην Εκπαιδευτική και Διοικητική Διαδικασία της Σχολικής Μονάδας: «Μαθησιακή συμβουλευτική». 3. Ειδικοί Στόχοι Θεματικών Ενοτήτων Για κάθε θεματική ενότητα του κ. Κοντάκου τίθενται αντίστοιχα οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι: 1. θεματική ενότητα Η εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων της συστημικής θεωρίας 2. θεματική ενότητα Η παρατήρηση, περιγραφή και κατανόηση των συστημικών παραμέτρων της οργάνωσης «Σχολείο» 3. θεματική ενότητα Η ανάπτυξη ικανότητας διασύνδεσης Συστημικών και Παιδαγωγικών θεωριών και Μοντέλων Βελτίωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων 4. θεματική ενότητα

4 Η προσέγγιση του φαινομένου της μάθησης σε διαφορετικά οργανωσιακά επίπεδα και σε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας 5. θεματική ενότητα Η ευαισθητοποίηση για ανάπτυξη κριτηρίων διάκρισης παρατήρησης και περιγραφής μορφών μάθησης 6. θεματική ενότητα Η δυνατότητα διάκρισης, οργάνωσης και παρατήρησης ενός ενδιάμεσου μαθησιακού χώρου 7. θεματική ενότητα Η ανάπτυξη μιας νέας αντίληψης και επανακατανόησης του φαινομένου της γνώσης ως δυνατότητας των σχολείων για αξιοποίηση στοιχείων της πολυπλοκότητας περιβαλλόντων συστημάτων Για κάθε θεματική ενότητα του κ. Σταμάτη τίθενται αντίστοιχα οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι: 8. θεματική ενότητα Να προσδιοριστούν ιστορικά και επιστημολογικά τα πλαίσια της Παιδαγωγικής Επιστήμης και των Επιστημών της Αγωγής και να προσεγγιστούν εισαγωγικά βασικοί όροι και έννοιες των πεδίων αυτών. 9. θεματική ενότητα Να προσεγγιστούν οι θεωρίες κλασικής-εξαρτημένης και συντελεστικής μάθησης, η θεωρία των κινήτρων και η ψυχαναλυτική θεωρία μάθησης. 10. θεματική ενότητα Να προσεγγιστούν οι κοινωνικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης και να αναπτυχθεί η έννοια και οι επιδράσεις του δομολειτουργισμού στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην ανακαλυπτική, βιωματική και ομαδοσυνεργατική μάθηση. 11. θεματική ενότητα Να προσεγγιστούν οι η μορφολογική θεωρία μάθησης και η θεωρία του Πεδίου με έμφαση στις θεωρίες προσωπικότητας και την επίδρασή τους στην ιδέα της εξατομικευμένης μάθησης και της μάθησης εξ αποστάσεως. Επίσης, να προσεγγιστούν τα νέα περιβάλλοντα μάθησης, οι συνθήκες που τα διαμορφώνουν και τα μέσα που συμβάλλουν στην εδραίωση και την αποτελεσματικότητά τους. 12. θεματική ενότητα Στο πλαίσιο προσδιορισμού μιας «μαθησιακής συμβουλευτικής» να συζητηθούν οι σύγχρονες στρατηγικές αποτελεσματικής μάθησης στην Εκπαιδευτική και Διοικητική

5 διαδικασία της σχολικής μονάδας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μαθησιακής διαδικασίας που εμφανίζονται σε αυτήν, σε παιδαγωγικό, διδακτικό και διοικητικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη δυναμική που αναπτύσσεται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των μελών της σχολικής κοινότητας και του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στους παράγοντες που συμβάλλουν στην παρεμπόδιση της μαθησιακής διαδικασίας. 4. Διδακτική Μεθοδολογία Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος προτείνεται ανά διδακτικό τρίωρο: 1. Η αξιοποίηση δυο σαρανταπεντάλεπτων (45 ) διδακτικών ωρών για παράδοση ή/και παρουσίαση εργασιών, 2. Μια διδακτική ώρα των σαράντα πέντε (45 ) λεπτών για ομαδική συζήτηση και αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση και για ανάπτυξη εργαστηριακών, ερευνητικών και πρακτικών εφαρμογών της ερευνητικής ύλης. 3. Περαιτέρω, θα αξιοποιηθούν δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δυνατότητες e-learning. 5. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Για τις Θ.Ε. που θα αναπτυχθούν από τον κ. Κοντάκο: Θεματική ενότητα Μήνας Διδακτικός χρόνος 1. θεματική ενότητα Φεβρουάριος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) 2. και 3. θεματική ενότητα Μάρτιος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) 4. και 5. θεματική ενότητα Μάρτιος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) 6. θεματική ενότητα Μάρτιος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) 7. θεματική ενότητα Μάρτιος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) Για τις Θ.Ε. που θα αναπτυχθούν από τον κ. Σταμάτη: Θεματική ενότητα Μήνας Διδακτικός χρόνος 8. θεματική ενότητα Φεβρουάριος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) 9. θεματική ενότητα Φεβρουάριος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) 10. θεματική ενότητα Μάρτιος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) 11. θεματική ενότητα Μάρτιος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) 12. θεματική ενότητα Μάρτιος 1 διδακτικό τρίωρο (3Χ45 ) Παρουσιάσεις εργασιών μετ. φοιτητ. 3. Τρόπος Αξιολόγησης Φοιτητών Απρίλιος 3 διδακτικά τρίωρα (3Χ45 ) Η παρακολούθηση των διαλέξεων, η ανάληψη, εκπόνηση και παρουσίαση γραπτών εργασιών, η μελέτη της συναφούς βιβλιογραφίας, η συμμετοχή σε εργαστήρια, η ανάπτυξη ερευνητικών και πρακτικών εφαρμογών ή εναλλακτικά οι γραπτές εξετάσεις,

6 αποτελούν, μαζί με την ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, τους βασικότερους τρόπους αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 4. Υλικό Εργασιών Όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 5. Υλικό Παρουσιάσεων Μαθήματος Άρθρα του κ. Κοντάκου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Άρθρα του κ. Σταμάτη που βρίσκονται αναρτημένα στη διεύθυνση: http :// www. rhodes. aegean. gr / tepaes / didaskontes /stamatis / index. htm 6. Βιβλιογραφία (βασική) Κοντάκος Willke, H. (1996). Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία. Μτφ. Λίβος Νίκος. Αθήνα: Κριτική Luhmann, N. (1995). Θεωρία Κοινωνικών Συστημάτων. Αθήνα: Σάκκουλα Morin, Edg. (1971). Complexity, in: International Social Science Journal 26, 1974, von Foerster, H. (2003). Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition, NY. Γκίβαλος, Μ. (2005). Επιστήμη, Γνώση και Μέθοδος. Αθήνα: νήσος Κοντάκος, Α. (2013). Τα κοινωνικά δίκτυα: ένα επικοινωνιακό παραπροϊόν της σύγχρονης κοινωνίας; Μια προσέγγιση από τη σκοπιά της Θεωρίας των Κοινωνικών Συστημάτων του Νίκλας Λούμαν, σελ Πρακτικά Συνεδρίου: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΑ, επιμ. Αναστάσιος Κοντάκος, Φραγκίσκος Καλαβάσης Κοντάκος, Α. (2014). Το σύστημα επικοινωνίας της κοινωνίας και ο ρόλος του σώματος: Απόπειρα μιας ιστορικής, συστημικής προσέγγισης της επικοινωνίας. Στο H. G. Klinzing, Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επιστ. Eπιμ.), Μη Λεκτική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, τ. 1, σ Αθήνα: Διάδραση. ISBN: Argyris, C., & Schön, D. (1978) Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, Mass: Addison Wesley Argyris, C. (1999). On Organizational Learning. (2nd Ed.). Oxford: Blackwell Publishing.

7 Hedberg, B. (1981). How organizations learn and unlearn. In Nystrom, P., & Starbuck, W. (1981). (Eds). Handbook of Organizational Design. Oxford: Oxford University Press. Imants, J. (2003). Two basic mechanisms for organizational learning in schools. European Journal of Teacher Education. 26 (3) Kim, D.H. (1993). The Link between Individual and Organizational Learning. Sloan Management Review. 35 (1) Maturana, H.R., Varela, F. (1992). Το δένδρο της γνώσης (ελλην. μτφ). Αθήνα. Senge, P. (1990). The fifth discipline: the art and practise of the learning organization. New York: Doubleday. Senge, P. M. (1996). Leading learning organizations: The bold, the powerful, and the invisible. Ανακτήθηκε από %20Organizations_Senge.p d f Αναγνωστόπουλος, Κ.Π. (1996). Μάθηση και Οργανώσεις ως συστήματα μάθησης. Διοικητική Ενημέρωση. 6 (Σεπτέμβριος). (σελ.73, 78, 80). Αθήνα: Ειδική Εκδοτική Α.Ε.Ε.Β.Ε.. Ψυχογιός, Α., & Μιχαλόπουλος, Ν. (2002). Η διοίκηση της γνώσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Οικονομικός Ταχυδρόμος (29 Ιουνίου 2002). (σελ ). 26. Αθήνα. Σταμάτης Klinzing, H.G., Πολεμικός, Ν.Ε., Κοντάκος, Α.Θ. & Σταμάτης, Π.Ι. (2014, επ. επιμ.). Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Διάδραση. Βρεττός, Ι. Ε. (2005). Θεωρίες της αγωγής. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Δανασσής-Αφεντάκης, Α. Κ. (1991). Μάθηση και ανάπτυξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Καμαρινός, Δ. (2000). Βιωματική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Κολιάδης, Ε. Α. (1991, 1994, 1997). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. τ. Α, τ. Β και τ. Γ. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Μπασέτας, Κ. (2002). Ψυχολογία της μάθησης. Αθήνα: Ατραπός. Πόρποδας, Κ. Δ. (1996). Γνωστική ψυχολογία, τ. 1 Η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Πόρποδας, Κ. Δ. (2003). Η μάθηση και η δυσκολίες της. Γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Σταμάτης, Π.Ι. (2012). Παιδαγωγική επικοινωνία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση. Σταμάτης, Π.Ι. (2013). Επικοινωνία στην εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση.

8 7. Αρθρογραφία Άρθρα του κυρίου Κοντάκου θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του μαθήματος. Άρθρα του κ. Σταμάτη που βρίσκονται αναρτημένα στη διεύθυνση: http :// www. rhodes. aegean. gr / tepaes / didaskontes /stamatis / index. htm.

UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATIONAL DESIGN

UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATIONAL DESIGN UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATIONAL DESIGN MASTER DEGREE «Didactic of Sciences and ICT in Education: Interscientific approach» ENVELOPE FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Τελικός ικαιούχος ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Τελικός ικαιούχος ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση Σταµάτης Παναγιώτης, ρ., ιδάσκων Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ EΘNIKO ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά 3 2 Σκοπός και ειδικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της επικοινωνίας, στη μετεξέλιξη του παραδοσιακού σχολείου σε νοήμονα οργανισμό: Από τη γνώση στην επίγνωση και τη συναισθηματική νοημοσύνη.

Η συμβολή της επικοινωνίας, στη μετεξέλιξη του παραδοσιακού σχολείου σε νοήμονα οργανισμό: Από τη γνώση στην επίγνωση και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Η συμβολή της επικοινωνίας, στη μετεξέλιξη του παραδοσιακού σχολείου σε νοήμονα οργανισμό: Από τη γνώση στην επίγνωση και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Παναγιώτης Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Τάξη: Γ ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Τάξη: Γ ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Τάξη: Γ ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Βέικου Χρυσούλα-Χριστίνα, Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής 144 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012 Ë ÃËÄ ¹Ã ¹ ¹ ª º ¹ à ¹Æ¹ª»ÃË ¹ ¹ºÃ ¹ÁªÆ¹ÆÃËÆà Æû ª

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014 1/43

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014 1/43 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Università degli Studi di Torino Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές κοινότητες πρακτικής και επαγγελματική μάθηση στο νέο σχολείο

Εκπαιδευτικές κοινότητες πρακτικής και επαγγελματική μάθηση στο νέο σχολείο Εκπαιδευτικές κοινότητες πρακτικής και επαγγελματική μάθηση στο νέο σχολείο Educational communities of practice and professionallearning in the new school Αρβανίτη Ευγενία, Λέκτορας, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοαξιολόγηση» και «Αξιολόγηση ομοτέχνων»: Διαδικασίες βελτίωσης του σχολείου και μετασχηματισμού του σε επαγγελματική κοινότητα μάθησης

«Αυτοαξιολόγηση» και «Αξιολόγηση ομοτέχνων»: Διαδικασίες βελτίωσης του σχολείου και μετασχηματισμού του σε επαγγελματική κοινότητα μάθησης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 25-35, 2015 «Αυτοαξιολόγηση» και «Αξιολόγηση ομοτέχνων»: Διαδικασίες βελτίωσης του σχολείου και μετασχηματισμού του σε επαγγελματική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Επιστημονικός Υπεύθυνος Βιωματικών Δράσεων ΑΘΗΝΑ - Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Επιστημονικός Υπεύθυνος Βιωματικών Δράσεων ΑΘΗΝΑ - Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Επιστημονικός Υπεύθυνος Βιωματικών Δράσεων ΑΘΗΝΑ - Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 Aldous Huxley, Texts & Pretexts: Introduction I. Οι «Βιωματικές Δράσεις» ως Διδακτική Έκφραση της Βιωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα