ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ γα του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ απόφασης «Καθορισμός των ειδικό τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προ ϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρω τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων Έγκριση λειτουργίας 2ης Διαβητολογικής Μονάδας (Κέντρου) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο μείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρ μογής Αιμοποιητικών Κυττάρων του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙ ΚΟΝ»... 4 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «MENTIALYZ (MENTIALYSE) ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «MEDIALYSE S.A.» που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (Τομέας Κεντρικής Αθήνας) με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΑΣ» Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύ ει στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλο νίκης με το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 18062/ «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρ ρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτω ση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώ του του ν. 4093/2012 (φεκ 222/Α) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β ) Παράταση ισχύος της αριθ /7/ (Β 611) απόφασης YEN περί Καθορισμού Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγγελματικών Πλοίων Ανα ψυχής ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Δ10/Α/30614/1565 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 329/0051 (1) *Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗ ΣΟΙ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρα τικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο λόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί ου δημοσιονομικής στρατηγικής ». (ΦΕΚ Α 40/226/ ). 5. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν. 3614/2007)».

2 12664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 7. Την αριθμ. 2/46430/0004/ (ΦΕΚ Β 2183) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι κής/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ). 8. Την αριθμ. 2/78378/0022/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη 628,64 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 12. Την Στρατηγική Ελέγχων της ΕΔΕΛ και το εγκε κριμένο στην αρ. 586/ συνεδρίαση της ΕΔΕΛ, Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 30/06/2014, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογ γίου» (κωδ. 1) της ομότιτλης Πράξης (κωδ ) (Δι καιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΠΟΝΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ξ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια. ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , προϊσταμένη του Δ Τμήματος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησια κών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως εμπειρογνώμονας. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: στις μετακίνηση της ελεγκτικής ομάδας στην Πάτρα, στις στην έδρα της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, στις στην έδρα του Δικαιούχου, Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Διεύθυνση Τεχνικών Υπη ρεσιών), στο Μεσολόγγι, στις στην έδρα του Δικαιούχου, Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Διεύθυνση Οικονομικών Υπη ρεσιών), στο Μεσολόγγι, στις στο χώρο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, στο Μεσολόγγι και στη συνέ χεια επιστροφή της ελεγκτικής ομάδας στην Αθήνα. 4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση. 5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 139 ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ Αριθμ. Φ.353.1/6/32251/Δ1 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Φ.Ε.Κ τ.β / ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (1340 Β ) Υπουργική Απόφαση, όπως συμπλη ρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: Η παρ. 2γ. του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ορίζουν τον αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστε ρα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσι ακού συμβουλίου και εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην παρ. 2ια. του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εισηγούνται στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια τον ορισμό του αναπληρωτή τους.» Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αριθμ. Υ4α/119255/13 (3) Έγκριση λειτουργίας 2ης Διαβητολογικής Μονάδας (Κέ ντρου) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσ σαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 (ΦΕΚ 112/Α/1984) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτι κών Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και άλλων συναφών διατάξεων». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1 και 53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Ορ γάνωση Συστήματος Υγείας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98/Α/2000). 4. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την απόφαση υπ αριθμ. Α3β/7343/ (ΦΕΚ 378/Β/1990) «Προϋποθέσεις συστάσεως και τρόπος λει τουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβητολογικών Μονάδων των Νοσοκομείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Α3α/42/ (ΦΕΚ 231/Β/1992), Υ4α/9495/95/96/ (ΦΕΚ 874/Β/1996) και Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 1909/Β/2009) όμοιες. 6. Την υπ αριθμ. Α3β/οικ / (ΦΕΚ 629/Β/1990) «Σύσταση και λειτουργία Διαβητολογικών Μονάδων (Κέντρων) σε Νοσοκομεία των Αθηνών και Θεσσαλονίκης.» 7. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Α Προ παιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, όπως αυτός εγκρίθη κε στην 14/2010 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης, όπου περιλαμβάνεται Διαβητολογικό Τμήμα. 8. Τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβήτη: 85ου θέμα 1 π. 2. και 87ου θέμα Το υπ αριθμ / έγγραφο της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με τα συνημμένα σ' αυτό. 10. Το απόσπασμα πρακτικών της 16ης/ (θέμα 19 ) τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο νίκης «ΑΧΕΠΑ». 11. Το υπ αριθμ. 342/ έγγραφο της Α Προ παιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ». 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία 2ης Διαβητολογικής Μο νάδας (Κέντρου) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο μείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» στην Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική. 2. Σκοπός λειτουργίας της Διαβητολογικής Μονάδας (Κέντρου) είναι: α. Η συστηματική, εξειδικευμένη και εκσυγχρονισμένη περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. β. Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των εκδηλώσεων του, καθώς και η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στους διαβητικούς ασθενείς. γ. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα εθνικό Μητρώο διαβητικών μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους. δ. Η εκτίμηση των αναγκών των διαβητικών ασθενών με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυ τούς από τους αρμόδιους φορείς. ε. Η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο του Σ.Δ., όσο και με τις Ενώσεις των διαβητικών ασθενών. στ. η προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη. 3. Η ανωτέρω Διαβητολογική Μονάδα (Κέντρο) θα στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό και θα πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της Α3β/7343/1990 απόφασης, όπως ισχύει. Ο εξοπλι σμός της θα περιλαμβάνει τον αναφερόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης. Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αριθμ. Υ4α/οικ (4) Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρμο γής Αιμοποιητικών Κυττάρων του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 57 και 64 του Ν.3984/11 (ΦΕΚ 150Α/11) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Π.Δ. 6/01 (Φ.Ε.Κ. 3/τ.Α /01) «Κανονισμός Λειτουρ γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων». 3. Την αριθμ. Υ4α/71720/2005 (ΦΕΚ 1043/Β/05) Υπουρ γική Απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών Ιστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών». 4. Το Π.Δ 93/2002 (ΦΕΚ 79/Α/02) Προσόντα και Καθή κοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων. 5. Το Π.Δ. 95/00 (Φ.Ε.Κ.76/Α/00) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθη κε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/00). 6. Το αριθμ. πρωτ. ΔΠΑΠ 4158/3504/ έγγραφο της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. 7. Τα αριθμ. πρωτ. 5982/ και 14507/ έγγραφα του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», με συνημμένο το Από

4 12666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σπασμα Πρακτικών της 11ης/ Συνεδρίασης του Δ. Σ. του Νοσοκομείου για χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρμογής Αιμοποιητικών Κυττάρων. 8. Το αριθμ. Ε.Ο.Μ. οικ./2496/ έγγραφο, με συνημ μένο το απόσπασμα πρακτικού της από Συνεδρί ασης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. 9. Το ΑΥ6α/Δ.Υ./ έγγραφο του ΚΕ.ΣΥ., με συ νημμένη την υπ αριθμ. 23 Απόφαση της 241ης / Ολομέλειάς του. 10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2000 (Α 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της πα ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη στη Μονάδα Εφαρμογής Αιμοποιητικών Κυττάρων του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της αριθμ Υ4α/71720/2005 (ΦΕΚ 1043/Β/05) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Με ταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων, των Μονάδων Με ταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών Ιστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών». Η Μονάδα Εφαρμογής Αιμοποιητικών Κυττάρων εντάσσεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Β Προ παιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Επιστημονικά υπεύθυνος ορίζεται ο Επικ. Καθηγητής Αιματολογίας Παναγιώτης Τσιριγώτης. Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον δια πιστωθεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής Αιμοποιητικών Κυτ τάρων δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το ανωτέρω Νοσοκομείο, σε κάθε περίπτωση μεταβο λής της στελέχωσης της Μονάδας, ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους φορείς και υποβάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης αυτής. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ (5) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά θαρσης με την επωνυμία «MENTIALYZ (MENTIALYSE) ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «MEDIALYSE S.A.» που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή της Αθή νας (Τομέας Κεντρικής Αθήνας) με το Γενικό Νοσο κομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ. Α ), όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...,για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 τ. Α ). 4. Την αριθ. Γ.Υ./0ΙΚ.6161/ (ΦΕΚ 2761 τ.β ) Υπουρ γική Απόφαση «Συμπλήρωση στης υπ αριθμ. 3402/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα». 5. Την από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «MENTIALYZ (MENTIALYSE) ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟ ΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «MEDIALYSE S.A.» 6. Την αριθμ. 16/244ης/ απόφαση της Ολομέ λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «MENTIALYZ (MENTIALYSE) ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.»και δ.τ. «MEDIALYSE S.Α.» με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝ ΝΗΜΑΤΑΣ» θα καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστη μονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ (6) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο κάθαρσης με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στην ευρύ τερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης με το Γενι κό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ. Α ), όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο παρ. 3 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...,για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 τ. Α ). 4. Την αριθ. Γ.Υ./ΟΙΚ.6161/ (ΦΕΚ 2761 τ.β ) Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 3402/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα». 5. Την από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ Ι.Κ.Ε.» 6. Την αριθμ. 17/244ης/ απόφαση της Ολομέ λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ Ι.Κ.Ε.» με το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟΥ» θα καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονι κώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ (7) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 18062/ «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθ μων προγραμμάτων για την κατάρτιση των απο φοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α ) και ισχύει, για την ειδικό τητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.710/1977 «Περί Ξε ναγών» (ΦΕΚ 283/Α ), όπως τροποποιήθηκε με την περί πτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α ) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής Επεί γοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του με σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » και με την παρ. 1 του άρθρου 13 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 καιτου ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 229/Α ) 2. Το άρθρο 36 παραγρ. 3 του ν. 3105/2003 «Περί του ριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α ). 3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α ). 4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α ). 5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» περί ίδρυσης Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α ), όπως ισχύει. 6. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α ). 7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 8. Την ανάγκη τροποποίησης του αναλυτικού προγράμ ματος σπουδών ταχύρρυθμων προγραμμάτων δίμηνης διάρκειας για την κατάρτιση των αποφοίτων της παρα γράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποι ήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α ) και ισχύει. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 18262/ (ΦΕΚ 3401/Β ) ως εξής: 1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Τα διδασκόμενα μαθήματα κατανέμονται σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες. Το περιεχόμενο και οι ώρες διδα σκαλίας κάθε θεματικής ενότητας είναι: α) Τουρισμός και αρχές βιώσιμης ανάπτυξης Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανί ας/ Η ελληνική και διεθνής τουριστική αγορά/ Είδη και μορφές τουρισμού/ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού/ Τουρισμός και αειφορία/ Φυσικό περιβάλλον, εθνικοί δρυμοί/ Η ψυχολογία του τουρίστα/ Το κοινό και οι μέθοδοι αντιμετώπισης του/ Οργάνωση ταξιδιών και άλλων εκδηλώσεων/ Τουριστικά γραφεία/ Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων/ Δικαιώματα καταναλωτή ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση β) Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία Βασική τουριστική νομοθεσία/ Νομοθεσία περί ξενα γών/ Το επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα/ Καθή κοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα/ Νομοθεσία των αρχαιοτέρων και νεοτέρων μνημείων/ Ο αρχαιολογικός νόμος/ Τουρισμός και κοινοτικό δίκαιο/ Οδηγίες Ευρω παϊκής Ένωσης για οργανωμένα ταξίδια ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση γ) Γεωγραφία Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο/ Το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας/ Νησιωτικότητα και ορεινοί όγκοι/ Το κλίμα/ Η χλωρίδα, η πανίδα και η βλάστηση/ Ο ορυκτός πλούτος/ Ο πληθυ σμός και η γεωγραφική κατανομή του/ Μεγάλα αστικά κέντρα/ Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας/ Διάρθρωση της ελληνικής παραγωγής: πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας παραγωγής/ Σχέσεις με γειτονικές χώρες/ Ο Ελληνισμός της Διασποράς. ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση δ) Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς Η έννοια και το πλαίσιο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς/γενικές αρχές και διεθνείς κανόνες της

6 12668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεοντολογίας προστασίας, συντήρησης και αποκατά στασης των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και συνόλων/ Ιστορία των Μουσείων/ Αρχαιο λογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στην Ελλάδα σήμε ρα/ Μουσειακές συλλογές/ Παραδοσιακοί οικισμοί, ιστο ρικά κέντρα πόλεων, φυσικό περιβάλλον, τεχνολογικά πάρκα και πολιτιστικά κέντρα/ Νεότερη και σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 ώρες θεωρητικά μαθήματα και 2 ώρες γραπτή εξέταση ε) Ερμηνεία και ανάδειξη υλικού και άυλου πολιτισμού: εφαρμογές μέσω ξεναγήσεων Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ερμηνείας του παρελθόντος/ Νεότερη ιστορία, πολιτική, πολίτευμα, ιστορική συνείδηση/ Σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά θέματα/ Τεχνικές οργάνωσης δράσεων ερμηνείας και ξενάγησης με διαθεματικό περιεχόμενο/ Προετοιμασία ξενάγησης/ Σχεδιασμός εποπτικών μεθοδολογικών ερ γαλείων ξενάγησης/ Επιτόπιες ξεναγήσεις σε αρχαιο λογικούς χώρους και μουσεία ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 72 ώρες πρακτική άσκηση και 2 ώρες γραπτή εξέταση στ) Ξενάγηση και Μουσειοπαιδαγωγική Θεωρητική και ιστορική τοποθέτηση της εκπαίδευσης στο μουσείο/ Μεθοδολογία σχεδιασμού και οργάνωσης μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ξενα γήσεων για παιδιά και ενήλικες/ Παραδείγματα σχε διασμού εκπαιδευτικών ερμηνευτικών ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία/ Θέματα διαπολι τισμικής ξενάγησης/ Σχεδιασμός ειδικών ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε AMΕΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 10 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 15 ώρες πρακτική άσκηση και 2 ώρες γραπτή εξέταση ζ) Τεχνικές ξενάγησης Κατηγορίες και μεθοδολογία διεξαγωγής ξεναγήσεων (ιδιωτική, ομαδική, χερσαίες και θαλάσσιες περιηγήσεις, περιηγήσεις ιδιαιτέρων απαιτήσεων)/διαδρομική ξενά γηση/ Μεθοδολογία, ανάλυση και οργάνωση διαδρομι κών ξεναγήσεων/επιλογή διαδρομικών θεμάτων/ Μέσα έκφρασης του ξεναγού/ Ξενάγηση και νέες τεχνολογίες/ Ψηφιακή μουσειακή επικοινωνία/ Σχεδιασμός και δια χείριση ψηφιακών τεχνολογικών εφαρμογών ξενάγη σης στα μουσεία/ Μελέτη περίπτωσης αναφορικά με το σχεδιασμό ξενάγησης ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20 ώρες θεωρητικά μαθήματα, 32 ώρες για παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τους συμμετέχοντες και 2 ώρες γραπτή εξέταση. η) Τοποθέτηση φωνής Αγωγή λόγου Ορθοφωνία ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 6 ώρες εργαστηριακά μαθήματα βι ωματικού χαρακτήρα ι) Ειδικά θέματα. Πρώτες Βοήθειες Πρώτες βοήθειες/ Έκτακτα ιατρικά περιστατικά/ Μέ θοδοι τεχνητής αναπνοής ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 6 ώρες εργαστηριακά μαθήματα βι ωματικού χαρακτήρα» 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 αντικαθί στανται ως εξής: «2. Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε θεματική ενότητα καθορίζεται από 1 έως 10. Επιτυχών θεωρείται ο συμμετέχων που συγκέντρωσε σε κάθε θε ματική ενότητα τουλάχιστον 5 βαθμούς. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες παρέχεται δυνατότητα επανεξέτασης μία ακόμη φορά εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμμα τος. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική εξέταση ο συμμετέχων θεωρείται ότι δεν παρακολού θησε «επιτυχώς» το πρόγραμμα και δεν του χορηγεί ται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης. Στους θεωρούμενους ότι δεν παρακολούθησαν «επιτυχώς» το πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι συμμετέχοντες που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν τουλάχι στον το 90% των προβλεπόμενων ωρών θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης συνολικά. 3. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των γραπτών εξετάσεων όλων των θεματικών ενοτήτων το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του προγράμμα τος παραδίδει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τα ακόλουθα: α) αντίγραφα των καταστά σεων βαθμολογίας κάθε θεματικής ενότητας, β) συ γκεντρωτική κατάσταση με τον μέσο όρο βαθμολογί ας και τον αριθμό των απουσιών των συμμετεχόντων. Η κατάσταση αυτή με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου στον οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Τουρισμού.» 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση 18262/ (ΦΕΚ 3401/Β ) ως έχει. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Αριθμ /04/2014 (8) Παράταση ισχύος της αριθ /7/ (Β 611) απόφασης YEN περί Καθορισμού Σύνθεσης Πληρώ ματος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2743/1999 «Πλοία Αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α 211), όπως ισχύει. 2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α 149) και τα άρθρα 1 και 5 του ν. 4150/2013 (Α 102). 3. Την αριθ /8/2003/ (Β 573) απόφαση Υ.Ε.Ν «Καθορισμός Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγ γελματικών Πλοίων Αναψυχής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /7/ Απόφαση Υ.Ε.Ν (Β 611) και παρατάθηκε η ισχύς της, με τις αριθ /5/ (Β 785), /01/ (Β 896 με διόρ θωση σφάλματος στο Β 1148), /04/ (Β 581), /01/ (Β 352), /02/ (Β 748), /02/2012/ (Β 1429) και /06/2013/ (Β 1086) όμοιες. 4. Την ανάγκη ασφαλούς δραστηριοποίησης των πλοί ων από άποψη στελέχωσης. 5. Την αριθ. πρωτ. 112.ΛΡ 2014/ αίτηση της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού «ΕΠΕΣΤ».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθ. πρωτ. 275/ επιστολή της Πα νελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών και Κατώτερων Πλη ρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε την ισχύ της αριθ /7/ (Β 611) Απόφασης YEN με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ /8/2003/ (Β 573) όμοια, περί Κα θορισμού Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής, έως και την 30η Απριλίου Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) Στην αριθμ. Δ10/Α/30614/1565 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2718/τ.Β / , στη σελίδα 40245, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο : «ιστ. Στον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας αερολιμένων καθώς και τον συντονισμό και την παρακολούθηση σε θέματα:» Στο ορθό: «ιστ. Στον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΥΠΑ.» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

8 12670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 944 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 16 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Πρωτ. 755/0051/15 05 2014 απόφασης σύστασης και συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3522 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 767 30 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης 2014 2015 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1157 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξεις/υποέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1500 20 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 515 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2800 4 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 172/0051/14 2 2013 απόφασής μας «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2274 25 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή του Υφυπουργού... 1 Κατανομή Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2977 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 για τον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 196 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός προσόντος διορισμού εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία μαθημάτων στη

Διαβάστε περισσότερα