{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Transcript

1 Ηράκλειο { Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποέργο 1: Αναβάθμιση υφιστάμενων Ιδρυματικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Πανεπιστημίου Κρήτης } Αριθμός Διακήρυξης:.. Αναθέτουσα Αρχή:{ Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός} Προϋπολογισμός:Εκατό τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά ( ,38 ) πλέον ΦΠΑ- εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Τακτικός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα. και ώρα.. Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίες... 7 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...9 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...10 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...11 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...11 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...12 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 13 Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...14 Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...16 Α1.2.4 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου...17 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...18 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...19 Α2.1.1 Α2.1.2 Α2.1.3 Α2.1.4 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...20 Περιγραφή παρούσας κατάστασης...20 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ...22 Περιγραφή έργου...22 Περιγραφή παρούσας κατάστασης...23 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...24 Περιγραφή έργου...24 Περιγραφή παρούσας κατάστασης...24 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...27 Περιγραφή έργου...27 Περιγραφή παρούσας κατάστασης...27 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...28 Α2.2.1 Α2.2.2 Α2.2.3 Α2.2.4 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...29 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ...30 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...31 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...32 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...33 Α2.3.1 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...34

3 Α2.3.2 Α2.3.3 Α2.3.4 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ...35 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...37 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...40 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...41 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...41 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...41 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ...41 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...42 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...43 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...43 Α3.1.1 Α3.1.2 Α3.1.3 Α3.1.4 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...43 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ...44 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...45 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...46 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...47 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...49 Α3.3.1 Α3.3.2 Α3.3.3 Α3.3.4 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...49 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ...49 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...50 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...50 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...52 Α3.4.1 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...52 A Εκσυγχρονισμός της πλατφόρμας λογισμικού υποστήριξης της υπηρεσίας 52 A Υποστήριξη της τεκμηρίωσης και παρουσίασης του Ερευνητικού έργου του Π.Κ. 53 A Αναβάθμιση διαλειτουργικότητας αποθετηρίου...54 Δημιουργία κατάλληλων διασυνδέσεων για την άντληση ή αποστολή δεδομένων που σχετίζονται με το τρέχον ερευνητικό έργο που παράγεται στο Π.Κ. με σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας με κεντρικά αποθετήρια...54 A Αναβάθμιση της διαδικασίας απόθεσης και τεκμηρίωσης από τον παραγωγό του έργου (αυταρχειοθέτηση)...55 A Ανάπτυξη λειτουργιών για την απόθεση και προβολή συλλογής φωτογραφικού αρχείου...56 A Α3.4.2 Αναβάθμιση περιβάλλοντος χρήστη...56 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ...57

4 Α3.4.3 A ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...59 Διαχείριση συστήματος...59 A Γενικές προδιαγραφές...59 A Διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών...60 A Διαχείριση ιεραρχικών δεδομένων...60 A A Α3.4.4 Πρωτόκολλα και πρότυπα...61 Προδιαγραφές που αφορούν στην ανάπτυξη για έξυπνες συσκευές.61 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...61 A Γενικές προδιαγραφές...61 A A A A A A A Πρωτόκολλα και πρότυπα...62 Διαχείριση χρηστών...63 Διαχείριση συστήματος...63 Μηχανή αναζήτησης...63 Γενικά χαρακτηριστικά...63 Λειτουργικά χαρακτηριστικά...64 Πύλη πρόσβασης στην υπηρεσία...64 Γενικά χαρακτηριστικά...64 Υποσύστημα διεπαφής με το μεσισμικό...65 Υποσύστημα διεπαφής χρήστη...66 Λειτουργικά χαρακτηριστικά περιβάλλοντος χρήστη...66 Προδιαγραφές που αφορούν στην ανάπτυξη για έξυπνες συσκευές.67 Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...67 Α3.6 Διαλειτουργικότητα...67 Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση...68 Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα...69 Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας...70 Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...70 Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...71 Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...71 Α Α Α Α ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...72 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ...74 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...77 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...79 Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων...82 Α Α ΟΜΑΔΑ Α: Elocus...82 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ...83

5 Α Α ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...84 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...85 Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...86 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...88 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...88 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...90 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...90 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...91 Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης...93 Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...93 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...94 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...94 Α5.2 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου...95 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...96 Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...96

6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα υποέργα του προγράμματος με τίτλο Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στόχος του είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων Ιδρυματικών Αποθετηρίων και ανάπτυξης νέων για την πρόσβαση στο Ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το έργο αποτελείται από 4 ομάδες ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: Elocus ΟΜΑΔΑ Β: ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o EY Επιστημονικός Υπεύθυνος o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα o ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου o ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o ΜΦΙΚ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης o Π.Κ. Πανεπιστήμιο Κρήτης o ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας o ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα o ΕΕΛ/ΛΑΚ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα o ΚΩΚ Κανονικές ώρες κάλυψης o ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών o ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή o UI User Interface o GUI Graphical User Interface o HL7 Health Level 7 o ISO International Organization for Standardization o OAI-PMH Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting o LDAP Lightweight Directory Access Protocol o WS Web Services o PDF Portable Document FormatODT Open Document Format o JPEG Joint Photographic Experts Group o JPG Joint Photographic Experts Group o XML Extensible Markup Language o UTF Unicode Transformation Formats o MARCXML Machine Readable Cataloguing 21 o MARC21 MARC in XML o UNIMARC Universal MARC Format Σελίδα 7 από 97

8 o CERIF Common European Research Information Format o OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting o URL Uniform Resource Locator o HTTP Hypertext Transfer Protocol o FTP File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής o SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service o GIS Geographic Information System o GPS Global Positioning System o DLS Digital Library System o OJS Open Journal System o CRIS Current Research Information System o PDA Personal Digital Assistant o CAS Central Authentication Service o SSL Secure Sockets Layer o CSV Comma separated values o KML Keyhole Markup Language o KMZ Compressed Keyhole Markup Language files o EXIF Exchangeable Image File o GNU Unix-like Operating System o CCL Common Command Language o W3C World Wide Web Consortium o ESE Europeana Semantic Elements Σελίδα 8 από 97

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου ΦOΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας O φορέας λειτουργίας του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα το Ρέθυμνο. Σε αυτό λειτουργούν 5 Σχολές και 17 τμήματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο: Φιλολογίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σελίδα 9 από 97

10 Υπάρχουν επίσης και ποικίλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ΠΚ με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές του μονάδες (Οικονομικής διαχείρισης και Τεχνικών Υπηρεσιών) έχει λάβει επιβεβαίωση για διαχειριστική επάρκεια τύπου Α και τύπου Β, γεγονός που πιστοποιεί τη πλήρη επάρκεια του Ιδρύματος από πλευράς εμπειρίας, στελέχωσης, υποδομών και κυρίως τεχνογνωσίας, ώστε να υλοποιεί και να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα και μη έργα. Ο ΕΛΠΚ του Ιδρύματος που έχει τη διαχείριση του έργου κατέχει επιβεβαίωση για τη διαχειριστική του επάρκεια τύπου Β και Γ. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης O φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης διαχειρίζεται τα κονδύλια που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή, και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Διοικείται από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου, με σκοπό την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος. Η Επιτροπή Ερευνών απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου, ενώ ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας από τους τρεις αντιπρυτάνεις. Οι εκπρόσωποι των τμημάτων, οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ, ορίζονται από το Γ.Σ. των τμημάτων και η θητεία τους είναι τριετής. Προκειμένου να προσδιορίζει την ερευνητική της πολιτική και να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των έργων, η Επιτροπή συνεδριάζει είτε ως ολομέλεια, είτε μέσω της εξουσιοδοτημένης επταμελούς επιτροπής της. Το οργανόγραμμα του φορέα υλοποίησης Σελίδα 10 από 97

11 Ρόλος του φορέα υλοποίησης στο έργο Ο ρόλος του φορέα υλοποίησης, ΠΚ-ΕΛΚΕ, είναι εποπτικός, διαχειριστικός, συντονιστικός, χρηματοδοτικός Ο ΕΥ κος Χριστοφίδης, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του ΠΚ, έχει τη διοικητική εποπτεία της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ο ανάδοχος, καθοδηγούμενος από τον ΕΥ και τη Βιβλιοθήκη ή άλλα μέλη που τον συνεπικουρούν στο έργο του, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, στις εγκαταστάσεις του ΠΚ, καθώς και στις εγκαταστάσεις τρίτων συνεργαζόμενων φορέων, βάσει της ακριβούς αποτύπωσης (σε αρχεία excel) του υλικού προς ψηφιοποίηση / τεκμηρίωση. Τα αρχεία αυτά, τα οποία αποκαλούνται πρωτοκόλλα, αποτελούν το σημείο αναφοράς, ώστε να διεξαχθεί ο αντίστοιχος τμηματικός έλεγχος των παραδοτέων εκ μέρους του αναδόχου. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ): Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από μία τριμελή Επιτροπή που ορίζεται από το επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών. Σελίδα 11 από 97

12 Η Επιτροπή Διαγωνισμού αναλαμβάνει το άνοιγμα και την αποσφράγιση των προσφορών, κρίνει για το παραδεκτό ή μη των προσφορών αυτών και υπογράφει το πρακτικό επιλογής, αιτιολογώντας πλήρως την επιλογή της. Ο ΕΥ υποβάλλει το πρακτικό επιλογής στο επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών, που είναι αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού ή έχει την εξουσία να αποφασίσει: 1.την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και την επανάληψη της 2.τη ματαίωση του διαγωνισμού 3.την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παρακολουθεί την εκτέλεση της προμήθειας και συντάσσει και υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής. Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕΝ):Η Επιτροπή Ενστάσεων επιλαμβάνεται όλων των προσφυγών και ενστάσεων που αφορούν το διαγωνισμό και εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών που είναι αρμόδια για την κρίση των ενστάσεων. Τα μέλη της είναι υποχρεωτικά διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει ήδη τρία ανεξάρτητα συστήματα ψηφιακών συλλογών. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο E-locus είναι το σύστημα στο οποίο καταχωρούνται πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Π.Κ. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανέμη αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη στο χώρο των Νεοελληνικών Σπουδών στην οποία έχουν καταχωρηθεί ψηφιοποιημένα κείμενα τα οποία βοηθούν τη διαδικασία της διδασκαλίας και της έρευνας που συντελείται στο Π.Κ. ενώ παράλληλα είναι ένα ερευνητικό και πληροφοριακό εργαλείο που χρησιμοποιείται από επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Σωρανός που περιέχει ψηφιοποιημένα τεκμήρια σχετικά με την Ιστορία της Ιατρικής και της Βιοηθικής. Και τα τρία αυτά συστήματα έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού στήριξης ψηφιακών βιβλιοθηκών Keystone. Οι συλλογές αυτές πρόκειται να επεκταθούν σε περιεχόμενο στα πλαίσια του έργου αυτού ενώ τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα θα προσαρμοστούν κατάλληλα προκειμένου να φιλοξενήσουν το νέο περιεχόμενο και να δώσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εκδίδονται σημαντικές έγκριτες περιοδικές εκδόσεις, που έχουν καταξιωθεί στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως σημεία αναφοράς στο αντικείμενό τους. Οι εκδόσεις αυτές καταγράφουν και προβάλλουν τόσο το ερευνητικό έργο που παράγεται στο ΠΚ όσο και συναφές ακαδημαϊκό έργο άλλων επιστημόνων εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ επίσης αποτελούν σημαντικά βήματα ακαδημαϊκού διαλόγου στους τομείς που καλύπτουν. Το γεγονός ότι κυκλοφορούν επί του παρόντος μόνο σε έντυπη μορφή θέτει σημαντικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία και την ευρύτερη απήχησή τους, οι οποίοι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ενσωμάτωσή τους σε ένα σύστημα ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης. Σελίδα 12 από 97

13 Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει πολύ μεγάλες συλλογές που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Κύριος κορμός των συλλογών αυτών είναι τα δείγματα φυσικής ιστορίας (οργανισμοί, ιστοί, απολιθώματα, σκελετοί, κελύφη κ.ά.) που υπερβαίνουν τα τεμάχια. Μεγάλο μέρος αυτών των συλλογών έχει καταλογογραφηθεί ψηφιακά και αποτελεί βασικό εργαλείο έρευνας τόσο των ερευνητών του ΜΦΙΚ όσο και άλλων Ελλήνων και ξένων ερευνητών που ασχολούνται με το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα με τις βάσεις των δειγμάτων λειτουργούν συνοδές βάσεις με πολυμεσικών αρχείων. Βασικό στοιχείο των παραπάνω δειγμάτων αποτελεί και η γεωγραφική πληροφορία που τα συνοδεύει. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται σε μια παράλληλη βάση γεωγραφικών δεδομένων η επεξεργασία των οποίων γίνεται με GIS. Ξεχωριστή βάση δεδομένων αποτελεί αυτή που διαμορφώνεται από τη βιβλιογραφία που έχει δημοσιευτεί για την περιοχή. Σημαντικά κομμάτια της που αναφέρονται κυρίως σε κατανομές οργανισμών, έχουν αποδελτιωθεί και αποτελούν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων ανά οργανισμική ομάδα. Όλες αυτές οι επιμέρους βάσεις δεδομένων δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με συνέπεια η χρήση τους και η ενημέρωσή τους να μην είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Οι βάσεις αυτές στην πλειοψηφία τους είναι ανεπτυγμένες με εργαλεία λογισμικού που δεν ευνοούν την επίτευξη διαλειτουργικότητας με συναφή συστήματα και υπηρεσίες ενώ επιπλέον καθίσταται δύσκολη η προβολή και η αξιοποίησή τους μέσω του διαδικτύου. Για τη μεγαλύτερη διείσδυση των υπηρεσιών και την αξιοποίησή τους από ευρύτερη κοινότητα χρηστών, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη δημιουργία εναλλακτικών και ευέλικτων μεθόδων χρήσης του περιβάλλοντος πρόσβασης στις συλλογές των αποθετηρίων με βάση τις διαφορετικές τεχνολογικές υποδομές (ασύρματα δίκτυα, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο κλπ). Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει αναπτύξει πρόσφατα DataCenter στις υπολογιστικές υποδομές του οποίου πρόκειται να μεταφερθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι ήδη ανεπτυγμένες στο Ίδρυμα ή πρόκειται να αναπτυχθούν από τώρα και στο εξής. Στόχος του έργου είναι η λειτουργία των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν σε αρχιτεκτονική εικονικών μηχανών και η εγκατάστασή τους στο DataCenter του Ιδρύματος. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας O φορέας λειτουργίας του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα το Ρέθυμνο. Σε αυτό λειτουργούν 5 Σχολές και 17 τμήματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Το ΠΚ με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές του μονάδες (Οικονομικής διαχείρισης και Τεχνικών Υπηρεσιών) έχει λάβει επιβεβαίωση για διαχειριστική επάρκεια τύπου Α και τύπου Β, γεγονός που πιστοποιεί τη πλήρη επάρκεια του Ιδρύματος από Σελίδα 13 από 97

14 πλευράς εμπειρίας, στελέχωσης, υποδομών και κυρίως τεχνογνωσίας, ώστε να υλοποιεί και να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα και μη έργα. Ο ΕΛΠΚ του Ιδρύματος που έχει τη διαχείριση του έργου κατέχει επιβεβαίωση για τη διαχειριστική του επάρκεια τύπου Β και Γ. Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Στα πλαίσια του έργου αυτού, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών των υπηρεσιών απόθεσης και προβολής Ακαδημαϊκού Περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών που αποσκοπούν στη δημιουργία αποθετηρίων για τη διάθεση πρωτότυπων συλλογών και ευρετηρίων και τη μεγαλύτερη διείσδυση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευρύτερη κοινότητα χρηστών. Επίσης, προβλέπεται η μετάβαση όλων των συστημάτων που στηρίζουν ψηφιακές υπηρεσίες σε κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης αξιοποιώντας τις τεχνολογίες για λειτουργία σε περιβάλλον εικονικών μηχανών κάνοντας βέλτιστη χρήση των υπολογιστικών πόρων και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις που προβλέπονται στο έργο είναι: Αναβάθμιση Ιδρυματικού Καταθετήριο E-locus Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και διαδικτυακής πύλης πρόσβασης στις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης Ανάπτυξη περιβάλλοντος εναλλακτικής πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές μέσω έξυπνων κινητών συσκευών Διαδικασίες εγκατάστασης εφαρμογών και μετάπτωσης δεδομένων στις υπολογιστικές υποδομές του Data Center του Πανεπιστημίου Κρήτης Στα πλαίσια του έργου σχεδιάζεται η ανάπτυξη ή η αναβάθμιση συστημάτων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν μια σειρά από επιχειρησιακές διαδικασίες, δηλαδή λειτουργίες, μέσω υποσυστημάτων ή/και πρόσθετων εφαρμογών, οι οποίες αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τις λειτουργίες αυτές, εξηγώντας πώς αυτές συμμορφώνονται με το πλαίσιο των στόχων του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και επηρεάζουν θετικά τα αποτελέσματα του Έργου. Λειτουργία Ιδρυματικό Αποθετήριο E-locus Εκσυγχρονισμός λογισμικού Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ανάπτυξη υποδομής για την ενσωμάτωση νέων συλλογών Δημιουργία υποδομών επικοινωνίας με ετερογενή συστήματα Οφέλη Θα διευκολύνει ουσιαστικά την απαιτούμενη προσπάθεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην καταγραφή του ερευνητικού και ακαδημαϊκού έργου που παράγεται στο ίδρυμα. Θα επιτρέπει την προβολή και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υλικού από όλους Σελίδα 14 από 97

15 Λειτουργία Οφέλη Ανάπτυξη διαδικασίας Θα προωθήσει την έρευνα και την αυτοαρχειοθέτησης εξωστρέφεια του Ιδρύματος Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διαλειτουργία με άλλα συστήματα και υπηρεσίες του Ιδρύματος και άλλες εθνικές και διεθνείς συναφείς δράσεις Πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακή Η ενοποίηση ετερογενών πληροφοριών πύλη πρόσβασης στις συλλογές του σχετικών με τη βιοποικιλότητα και η Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης προσφορά της στις προβλεπόμενες ομάδες - Δημιουργία υποδομών για την χρήστες θα αποτελέσει ένα χρηστικό καταχώρηση ψηφιακών τεκμηρίων εργαλείο που θα συμπληρώνει τις ανάγκες που σχετίζονται με το έργου του της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και θα ΜΦΙΚ συμβάλλει στην επιστημονική γνώση για τη Δημιουργία υποδομών υποστήριξης βιοποικιλότητα. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει της τεκμηρίωσης των ψηφιακών από τις εξειδικευμένες ανάγκες ενός τεκμηρίων και των συλλογών ερευνητή ως τη γενική πληροφορία που Μετάπτωση δεδομένων από αναζητά οποιοσδήποτε πολίτης. υπάρχουσες συλλογές στο νέο Επιπλέον, σε πλήρη ανάπτυξη θα μπορέσει πληροφοριακό σύστημα να αποτελέσει εναλλακτική λύση Προσωποποιημένο περιβάλλον υποκατάστασης ενός (ανύπαρκτου σήμερα) προβολής των συλλογών εθνικού καταλόγου συλλογών φυσικής ιστορίας. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών Θα παρέχει ελεύθερα και χωρίς συνδρομή περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής Δημιουργία υποδομών επιμέλειας ποιότητας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων κοινό ανοιχτής πρόσβασης Θα προωθήσει το έργο της ακαδημαϊκής και Δημιουργία προσωποποιημένου ερευνητικής κοινότητας επιτυγχάνοντας περιβάλλοντος παρουσίασης των αύξηση της διάχυσης και απήχησης της περιοδικών εκδόσεων έρευνας Παραμετροποίηση και αναδρομική Θα απλοποιήσει τη διαδικασία δημοσίευσης απόθεση επιλεγμένων περιοδικών διατηρώντας υψηλό επίπεδο ποιότητας εκδόσεων Θα μειώσει τους χρόνους δημοσίευσης που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά έντυπα περιοδικά Θα καταστήσει προσβάσιμο σε όλους το ερευνητικό περιεχόμενο που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους Θα συμβάλει σταδιακά στη μείωση του κόστους έκδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Περιβάλλον εναλλακτικής πρόσβασης σε Θα προωθήσει το έργο της ακαδημαϊκής και Σελίδα 15 από 97

16 Λειτουργία ψηφιακές συλλογές μέσω έξυπνων κινητών συσκευών Δημιουργία περιβάλλοντος πρόσβασης σε καταλόγους και ψηφιακές συλλογές μέσω κινητών συσκευών Ανάπτυξη υποδομής για την εύκολη επέκταση του συστήματος για την υποστήριξη νέων συλλογών Παραμετροποίηση για αρχική υποστήριξη επιλεγμένων συλλογών Οφέλη ερευνητικής κοινότητας Θα προωθήσει το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Ιδρύματος Θα βοηθήσει στην ευκολότερη προσέγγιση του περιεχομένου και την διείσδυση του σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού Θα δημιουργήσει τεχνογνωσία στο τομέα των νέων τεχνολογιών Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διαθέτει σήμερα μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη υποδομή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που αποτελούν τη βάση για την διάθεση ενός μεγάλου εύρους ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Σκοπός αυτής της υποδομής είναι η προσφορά υπηρεσιών με προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Tο Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο δίκτυο κορμού που εκτείνεται σε όλα τα σημεία παρουσίας του. Οι δικτυακές υποδομές, τόσο σε κεντρικό αλλά και σε τμηματικό επίπεδο, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας και την παροχή υπηρεσιών πολύ υψηλού επιπέδου. Για την διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικότερης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει ήδη υλοποιηθεί οπτικός δακτύλιος διπλής όδευσης (τύπου ring) στον οποίο και έχουν συνδεθεί το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων των τμημάτων καθώς και το datacenter. Η εξυπηρέτηση των αναγκών δικτυακής διασύνδεσης του ιδρύματος επιτυγχάνεται με την κεντρική σύνδεση του ιδρύματος στο ΕΔΕΤ, και κατ επέκταση στο Διαδίκτυο, με ταχύτητα 10Gbps και τα εσωτερικά δίκτυα των τμημάτων και υπηρεσιών του ιδρύματος αποτελούνται από δίκτυα διανομής και πρόσβασης switched Ethernet σε ταχύτητες Gigabit Ethernet και 10/100/1000Mbps αντίστοιχα. Παράλληλα με τις υπηρεσίες ενσύρματης δικτύωσης υπάρχει εγκατεστημένη ευρεία βάση παροχής ασύρματης πρόσβασης, η οποία συμπληρώνει τις ενσύρματες υποδομές του Πανεπιστημίου με τρόπο οικονομικό, γρήγορο και αξιόπιστο, φτάνοντας σε κάθε γωνία, ακόμα και σε χώρους όπου η εγκατάσταση καλωδίωσης είναι πρακτικά ανέφικτη. Με το τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ενιαίο δίκτυο που δίνει σε κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και σε επισκέπτες, άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες δικτύου και τις πηγές πληροφόρησης που Σελίδα 16 από 97

17 προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο αλλά και το Διαδίκτυο. Αυτή την στιγμή παρέχονται υπηρεσίες ασύρματης δικτυακής διασύνδεσης που προσφέρουν εκτεταμένη κάλυψη όλων των χώρων εκπαιδευτικής δραστηριότητας, έτσι καλύπτονται τα αμφιθέατρα διδασκαλίας, οι βιβλιοθήκες καθώς και μεγάλος αριθμός εργαστηρίων και χώρων μελέτης / σεμιναρίων καθώς και οι χώροι αυξημένης συνάθροισης μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όπως είναι τα κυλικεία, τα εστιατόρια και οι χώροι συναντήσεων / συνεδριάσεων. Οι υποδομές αυτές ενισχύονται ακόμη περισσότερο σήμερα με τη πρόσφατη δημιουργία του Datacenter στις κτιριακές εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης Βουτών Ηρακλείου. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί έργο πνοής για το ΠΚ, και σκοπεύει να συμπεριλάβει το σύνολο του αναγκαίου αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού του ιδρύματος και έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή ειδικά πρότυπα για την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων έχοντας πάντα σαν γνώμονα την υψηλή διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και την δυνατότητας άρτιας τεχνικής υποστήριξης. Με την λειτουργία της υποδομής datacenter εξασφαλίζεται σημαντική οικονομία κλίμακας σε ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, σε υπολογιστικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινους πόρους. Επίσης περιορίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική μέριμνα και στην πράσινη ανάπτυξη. Α1.2.4 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Το έργο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης την οποία εκπονεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον εμπλουτισμό του ψηφιακού ακαδημαϊκού περιεχομένου του ιδρύματος και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών πρόσβασης σ αυτό. Παράλληλα με το έργο αυτό, είναι σε εξέλιξη αντίστοιχα έργα που στοχεύουν στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και στην πρόσκτηση υποδομών που θα συμβάλουν στη φιλοξενία των υπηρεσιών αυτών. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν ήδη επιτυχώς υπηρεσίες αντίστοιχες με τις ζητούμενες από το παρόν έργο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον σωστό σχεδιασμό των νέων υπηρεσιών και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στη λειτουργία του ιδρύματος με ομαλό τρόπο. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές σχετικά με την υπολογιστική και δικτυακή στήριξη των υπηρεσιών καθώς διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης τους. Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κρήτης να παρέχει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η εμπειρία του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ανάλογα αναπτυξιακά έργα και η τεχνογνωσία του στους επιμέρους τομείς εφαρμογής διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την σωστή και επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος έργου. Σελίδα 17 από 97

18 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σελίδα 18 από 97

19 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Σελίδα 19 από 97

20 Α2.1.1 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει Ιδρυματικό Αποθετήριο στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένες πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο ίδρυμα και είναι οργανωμένες σε διακριτές συλλογές ανάλογα με τον τύπο τους και το τμήμα και τη σχολή της οποίας μέλος ήταν ο δημιουργός τους. Στα πλαίσια αυτού του έργου, 1. το ιδρυματικό αποθετήριο E-locus 1.1 θα αναβαθμιστεί για να παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες πρόσβασης και απόθεσης. 1.2 θα αναβαθμιστεί επίσης ως προς τη διαλειτουργικότητά ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδομένων με συναφή συστήματα 2. Παράλληλα θα επεκταθεί με την προσθήκη δύο διακριτών συλλογών, 2.1 μία για την καταγραφή του ερευνητικού έργου που παράγεται στο Π.Κ. και 2.2 μία δεύτερη για την απόθεση και προβολή του φωτογραφικού αρχείου του ιδρύματος. Περιγραφή παρούσας κατάστασης Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει υπηρεσία καταλόγου χρηστών (LDAP) καθώς και υπηρεσία ενιαίας σύνδεσης (Single Signon) η οποία διατίθεται μέσω του συστήματος ελέγχου ταυτότητας CAS (Central Authentication Service). Με τις παραπάνω υπηρεσίες μπορεί να πιστοποιηθεί εάν ένας επισκέπτης μιας ζητούμενης υπηρεσίας είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Κ. προκειμένου να προσαρμόζονται οι λειτουργίες και οι δυνατότητες πρόσβασης του περιβάλλοντος χρήστη. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης σχεδίασε και ανέπτυξε το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Elocus» στο οποίο έχουν καταχωρηθεί περίπου εγγραφές, προσφέροντας πρόσβαση σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές σε ψηφιακή μορφή. Το «E-locus» είναι διαθέσιμο για πρόσβαση από το ευρύ κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου Το ιδρυματικό Αποθετήριο «E-locus» έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης ψηφιακής βιβλιοθήκης προσφέροντας πρόσβαση στο υλικό της μέσω του διαδικτύου είτε μέσω του ιστοτόπου του είτε με δομημένους μηχανισμούς που καθορίζονται από τη λειτουργία πρωτοκόλλων όπως το Z39.50, το SRW/SRU και το OAI-PMH. Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες φυλάσσονται στο σύστημα με τη μορφή xml αρχείων. Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες είναι δομημένες με ένα σχήμα μεταδεδομένων το οποίο υποστηρίζει τόσο την περιγραφική τεκμηρίωση του υλικού αλλά και όλες εκείνες τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου, τον έλεγχο διαβαθμισμένης πρόσβασης, δικαιώματα χρήσης κλπ. Τα ψηφιακά τεκμήρια αποθηκεύονται με μορφή αρχείων (PDF, MsOffice ή JPG) σε φάκελους του συστήματος και συνδέονται με τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές πληροφορίες έχοντας καταχωρήσει Σελίδα 20 από 97

21 στις τελευταίες το φάκελο του συστήματος και το όνομα του αρχείου ώστε να είναι δυνατή η από κοινού ανάκτηση τους. Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες τροφοδοτούν τη μηχανή αναζήτησης η οποία παρέχει πρόσβαση στο υλικό με ποικίλες δυνατότητες. Η μηχανή αναζήτησης του συστήματος βασίζεται στο λογισμικό Zebra. Τις προσωποποιημένες υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες τις υποστηρίζει ένας μηχανισμός ο οποίος είναι ανεπτυγμένος με τη χρήση PHP, XML και MySQL όπου ένας χρήστης μετά από εισαγωγή του στο σύστημα με κάποιο κωδικό, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει εντολές και αποτελέσματα αναζήτησης για περαιτέρω χρήση. Το σύστημα παράλληλα επιτρέπει προσωρινές ανώνυμες συνεδρίες με όλες τις δυνατότητες που δίνονται στους εγγεγραμμένους χρήστες. Τόσο το περιβάλλον αναζήτησης και προβολής όσο και το περιβάλλον επιμέλειας της ψηφιακής συλλογής είναι ανεπτυγμένο σαν διαδικτυακή εφαρμογή και το μόνο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος είναι η σύνδεση του χρήστη με το διαδικτυακό τόπο του «E-locus» μέσω ενός κοινού web browser. Η διαχείριση του περιβάλλοντος είτε γίνεται μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Keystone DLS είτε μέσω ειδικών συνδέσεων από το περιβάλλον του E-locus ενώ για ορισμένες διαδικασίες απαιτείται η επέμβαση του διαχειριστή του συστήματος μέσω εντολών του λειτουργικού συστήματος. Το σύστημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σε υπολογιστικό σύστημα τύπου server τεχνολογίας Intel Xeon 32bit και υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα Debian (squeeze). Το λογισμικό στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία του είναι το Keystone DLS. Σελίδα 21 από 97

22 Α2.1.2 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η δημιουργία ενός ή και περισσοτέρων πληροφοριακών συστημάτων για τη φιλοξενία των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης του Πανεπιστημίου Κρήτης ώστε να είναι δυνατή η έκθεση τους μέσω του διαδικτύου και η μετάπτωση του υλικού των περιοδικών σε κατάλληλη μορφή ώστε να μπορεί να εισαχθεί και να αξιοποιηθεί από το πληροφοριακό σύστημα. Η δημιουργία του συστήματος θα πρέπει να ακολουθήσει τις καθιερωμένες πρακτικές στον κλάδο των διαδικτυακών συστημάτων που εξυπηρετούν περιοδικά ανοικτής πρόσβασης τα οποία εκδίδονται από ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς και να συνυπολογίσει τις ιδιαιτερότητες του υλικού των συγκεκριμένων περιοδικών. Το τελικό σύστημα θα πρέπει να προσφέρει ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω λειτουργικών διαδικτυακών διεπαφών τελικού χρήστη, θα πρέπει δηλαδή να υλοποιεί όλες τις δυνατές περιπτώσεις χρήσης που επιτρέπουν εύκολη αναζήτηση, ανάκτηση και ανάγνωση περιεχομένου καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης και ανανέωσης που απαιτούνται. Περιγραφή έργου Η εκτέλεση του έργου θα οργανωθεί σε τρεις δράσεις. 1. Αρχικά θα πρέπει να γίνει καταγραφή των προδιαγραφών που θα πρέπει να πληροί η υλοποίηση ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του Φορέα υλοποίησης. Θα πρέπει να καταγραφούν αναλυτικά σε κατάλληλη δομή όλα τα απαραίτητα για τη συνέχεια στοιχεία, δηλαδή αυτά που περιγράφουν τους στόχους της υλοποίησης. Τέτοια είναι οι περιπτώσεις χρήσης, οι διαδικασίες, οι ροές εργασίας καθώς και ο όγκος, το είδος και ο χειρισμός του περιεχομένου για κάθε περιοδικό. Βάσει της ανάλυσης των προδιαγραφών θα παραχθεί ο σχεδιασμός της υλοποίησης ως μελέτη 2. η εφαρμογής οποία θα αποτελεί παραδοτέο της φάσης. 3. Κατόπιν, ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην εγκατάσταση βασικού δοκιμαστικού περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει τη βασική εγκατάσταση της υπηρεσίας σε πιλοτική λειτουργία. 4. Ο ανάδοχος στη συνέχεια θα εγκαταστήσει, ρυθμίσει, αναπτύξει και υποστηρίξει το σύστημα που θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές που τεκμηριώθηκαν στην προηγούμενη φάση. Το περιεχόμενο του συστήματος θα προκύψει από μετάπτωση των δεδομένων, τα οποία θα περιλαμβάνουν ψηφιακά τεκμήρια, αποδελτίωση άρθρων και δεδομένα συγγραφέων. Τα ψηφιακά τεκμήρια θα είναι σε μορφή PDF ενώ τα μεταδεδομένα για τα άρθρα και τους συγγραφείς θα είναι σε εγγραφές MARC21 και σε ειδικά διαμορφωμένα φύλλα MS Excel. Το τελικό σύστημα που θα φιλοξενηθεί σε εικονική μηχανή στο Data Center του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες εύρος της λειτουργικότητας που θα έχει προδιαγραφεί. Σελίδα 22 από 97

23 Περιγραφή παρούσας κατάστασης Στο Π.Κ. εκδίδονται σημαντικές έγκριτες περιοδικές εκδόσεις, που έχουν καταξιωθεί στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως σημεία αναφοράς στο αντικείμενό τους. Οι εκδόσεις αυτές καταγράφουν και προβάλλουν τόσο το ερευνητικό έργο που παράγεται στο ΠΚ όσο και συναφές ακαδημαϊκό έργο άλλων επιστημόνων εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ επίσης αποτελούν σημαντικά βήματα ακαδημαϊκού διαλόγου στους τομείς που καλύπτουν. Το γεγονός ότι κυκλοφορούν επί του παρόντος μόνο σε έντυπη μορφή θέτει σημαντικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία και την ευρύτερη απήχησή τους, οι οποίοι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ενσωμάτωσή τους σε ένα σύστημα ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης. Τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται από συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης που εξασφαλίζουν: μειωμένο κόστος και του χρόνου διαχείρισης των εργασιών ποιοτική αρχειοθέτηση αναγνωσιμότητα μέσω διασυνδέσεων με άλλες βάσεις δεδομένων ασφάλεια και προστασία του περιεχομένου Σελίδα 23 από 97

24 Α2.1.3 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής πληροφοριών βιοποικιλότητας και ο μετασχηματισμός και η μετάπτωση των ψηφιακών πληροφοριών που αφορούν δείγματα και διαπιστωμένες παρουσίες φυτών καθώς και του συνόλου της βιβλιογραφίας και των ψηφιακών αρχείων πολυμέσων που διαθέτει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο σύστημα στόχο. Οι πληροφορίες αυτές των δειγμάτων φυτών, των διαπιστωμένων παρουσιών της αντίστοιχης οργανισμικής ομάδας, των αρχείων πολυμέσων (φωτογραφίες, video και αρχεία ήχου) με τα μεταδεδομένα που τα περιγράφουν και των βιβλίων και εργασιών αναλύονται περισσότερο στο κεφάλαιο Α Περιγραφή έργου Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οργανισμικής ομάδας καθώς και το πλήθος και η ετερογένεια της πληροφορίας που συλλέγεται, ώθησε τους ερευνητές του ΜΦΙΚ στη δημιουργία και ενημέρωση ανεξάρτητων υποδομών καταγραφής των πληροφοριών, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό, την ελλιπή διαχείριση και διάχυσή της. Κύριος στόχος του παρόντος έργου η προσέγγιση των πληροφοριών με ένα συνολικό τρόπο, διερευνώντας και καθορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ τους, ως σημαντικά στοιχεία για τη βιοποικιλότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Περιγραφή παρούσας κατάστασης Οι πληροφορίες σχετικές με τη βιοποικιλότητα καταγράφονται και διαχειρίζονται από διαφορετικά τμήματα του μουσείου και συνοπτικά μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές που αφορούν στα βιβλία και εργασίες που διαθέτει το Μουσείο - ενότητα βιβλιογραφίας, στο ψηφιακό αρχείο πολυμέσων (φωτογραφίες, ήχοι, video) - ενότητα ψηφιακού αρχείου πολυμέσων, στις αναφορές ζωντανών οργανισμών από τη βιβλιογραφία - ενότητα αποδελτίωσης βιβλιογραφίας, στα συλλεγμένα δείγματα - ενότητα συλλογών δειγμάτων και στις παρατηρήσεις στο φυσικό περιβάλλον - ενότητα παρατηρήσεων. Οι περισσότερες πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων σε διαφορετικούς υπολογιστές και παρόλο που υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων, όπως για παράδειγμα η υιοθέτηση κοινού κωδικού για τα δείγματα του μουσείου, δεν ακολουθείται ένα κοινό πρότυπο καταγραφής. Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής στους χρήστες/διαχειριστές των βάσεων αυτών, με την προσθαφαίρεση πεδίων που θεωρούν σημαντικά για τους οργανισμούς, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο της έρευνάς τους και στην προσαρμογή των πληροφοριών που καταγράφουν. Από την άλλη όμως τα μειονεκτήματα είναι σημαντικά και παρατίθενται επιγραμματικά παρακάτω: Σελίδα 24 από 97

25 καθιστά δύσκολη τη συγκέντρωση πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές εφορείες του Μουσείου, η διαχείριση της είναι χρονοβόρα και ελλιπής δεδομένου ότι είναι ευθύνη του χρήστη που ενημερώνει τις πληροφορίες μιας και είναι αποθηκευμένες σε προσωπικούς σταθμούς εργασίας, με όποιον κίνδυνο αυτό εγκυμονεί, καθιστά αδύνατη την άμεση διάχυσή της στο ευρύ κοινό. Στο σύνολο σχεδόν των προαναφερθέντων κατηγοριών πληροφορίας σημαντικό κομμάτι αποτελεί ο χωρικός προσδιορισμός της, που απαντάει στο πού και ο βιολογικός ταξινομικός προσδιορισμός που απαντάει στο τι. Ο χωρικός προσδιορισμός επιτυγχάνεται με την όσο γίνεται αναλυτικότερη περιγραφή της ακριβής τοποθεσίας της δειγματοληψίας, της λήψης της φωτογραφίας ή της παρατήρησης και η ταξινόμησή της στη μικρότερη δυνατή γεωγραφική υποδιαίρεση. Παράλληλα με τα στοιχεία περιγραφής της τοποθεσίας καταγράφεται, όπου είναι διαθέσιμο, το γεωγραφικό στίγμα της περιοχής αυτής, με μία εκτίμηση της ακρίβειας που την προσδιορίζει (γεωαναφορά πληροφορίας). Τα γεωγραφικά στίγματα προέρχονται είτε από συσκευές GPS που χρησιμοποιούν οι ερευνητές επί τόπου, είτε από την εύρεση της περιοχής, μετά τη λήψη της πληροφορίας στο εργαστήριο, σε περιβάλλον GIS με τη βοήθεια ψηφιακών υποβάθρων αναφοράς. Ο βιολογικός ταξινομικός προσδιορισμός γίνεται είτε στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον πρόκειται για παρατήρηση, είτε στο εργαστήριο εφόσον έχει ληφθεί φυσικό (δείγμα), ή ψηφιακό (φωτογραφία, ήχος, ή βίντεο) αντικείμενο. Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί αντικείμενα τα οποία μπορούν να επαναπροσδιοριστούν, δύναται να υπάρχουν παραπάνω από ένας βιολογικός ταξινομικός προσδιορισμός. Η διαδικασία αυτή υποβοηθείται από την ενημέρωση και επικαιροποίηση πινάκων με τα ονόματα των τάξων από τους ειδικευμένους ερευνητές. Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν τα ευρετήρια των τιμών απόδοσης ενός ονόματος τάξου σε ένα αντικείμενο, κατά τη φάση του βιολογικού ταξινομικού προσδιορισμού. Σε σχέση με το παρών υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα και τη σημασία των παραπάνω ενοτήτων πληροφορίας στη μελέτη για τη βιοποικιλότητας δίνεται παρακάτω επιγραμματικά ο ρόλος της κάθε μίας από αυτές. 1. Τα βιβλία και οι εργασίες είναι οι εν δυνάμει πηγές πληροφορίας για τις αναφορές ζωντανών οργανισμών στο φυσικό περιβάλλον. Η εξαγωγή αυτών των πληροφοριών πραγματοποιείται με την ανάγνωση του κειμένου και την αντιστοίχιση των γραπτών αναφορών σε βιολογικό τάξο και σε γεωγραφική τοποθεσία. 2. Οι αναφορές ζωντανών οργανισμών από τη βιβλιογραφία, συμπληρώνουν τις πληροφορίες παρουσιών που συλλέγονται από τους ερευνητές του ΜΦΙΚ (από τις παρατηρήσεις και τις δειγματοληψίες). Καθιστά ευκολότερη τη διαπίστωση των νέων αναφορών που προκύπτουν από τους ερευνητές και μπορεί να καταδείξουν κενά της γνώσης παρουσιών συγκεκριμένων οργανισμικών κατηγοριών σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Σελίδα 25 από 97

26 3. Τα συλλεγμένα δείγματα αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι πληροφορίας που καταγράφεται. Πρόκειται για τα φυσικά αντικείμενα τα οποία προέρχονται, είτε τις περισσότερες φορές από τις δειγματοληψίες των ερευνητών του ΜΦΙΚ στο φυσικό περιβάλλον, είτε από δωρεές. Ποικίλες πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν από τα δείγματα, όπως μορφολογικές μετρήσεις, αλληλουχίες γενετικού κώδικα κλπ. 4. Οι παρατηρήσεις στο φυσικό περιβάλλον διαφέρουν από τις δειγματοληψίες στο γεγονός ότι δεν συλλέγονται δείγματα από αυτές. Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται επί τόπου από τους ερευνητές, είτε πρόκειται για βιολογικό ταξινομικό προσδιορισμό, είτε για ειδικότερες, όπως για παράδειγμα, μορφολογικές μετρήσεις, συμπεριφορά ζώου κα. Πολλές φορές συνοδές φωτογραφίες βοηθούν στην επανεξέταση των καταγεγραμμένων πληροφοριών. 5. Το ψηφιακό αρχείο πολυμέσων αποτελείται από τα ψηφιακά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί, είτε απευθείας από ψηφιακό δέκτη, είτε από κάποια αναλογική μορφή (διαφάνειες, αρνητικά φιλμ φωτογραφιών και βιντεο κασετών). Επειδή έχουν ληφθεί σε κάποια γνωστή γεωγραφική τοποθεσία, η οποία καταγράφεται και έχουν πολλές φορές ως θέμα κάποιο ζώο, ή φυτό, αποτελούν με τη σειρά τους αποδείξεις παρουσίας στο φυσικό περιβάλλον. Σελίδα 26 από 97

27 Α2.1.4 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI Περιγραφή έργου Στη δράση αυτή στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας για το Πανεπιστήμιο Κρήτης η οποία θα προσφέρει πρόσβαση στον παραδοσιακό κατάλογο της βιβλιοθήκης καθώς και σε επιλεγμένες ψηφιακές συλλογές μέσω ενός εναλλακτικού περιβάλλοντος πρόσβασης προσαρμοσμένου για χρήση μέσω έξυπνων συσκευών όπως smartphones, PDAs, tablets κλπ. Η δημιουργία αυτής της διαδικτυακής πύλης θα βοηθήσει τη μεγαλύτερη διείσδυση των υπηρεσιών παροχής ψηφιακού περιεχομένου στην κοινότητα των χρηστών. Περιγραφή παρούσας κατάστασης Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο προσφέρει πρόσβαση στον παραδοσιακό κατάλογο της ενώ επίσης διαθέτει ήδη τρία ανεξάρτητα συστήματα ψηφιακών συλλογών. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο E-locus είναι το σύστημα στο οποίο καταχωρούνται πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Π.Κ. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανέμη αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη στο χώρο των Νεοελληνικών Σπουδών στην οποία έχουν καταχωρηθεί ψηφιοποιημένα κείμενα. Ο Σωρανός, είναι ψηφιακή βιβλιοθήκη στην οποία έχουν καταχωρηθεί ψηφιοποιημένα κείμενα σχετικά με την Ιστορία της Ιατρικής και τη Βιοηθική. Οι συλλογές αυτές είναι υποψήφιες προς ένταξη στην υπηρεσία εναλλακτικής πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του Π.Κ. Όλα τα παραπάνω υφιστάμενα συστήματα είναι συμβατά με διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται στο χώρο της αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και ειδικότερα στο χώρο των βιβλιοθηκών. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα συστήματα τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν ή να αναβαθμιστούν στο πλαίσιο του έργου αυτού. Έτσι ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η επικοινωνία με τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα μπορεί να γίνεται online με δομημένο και καλά ορισμένο τρόπο όπως αυτός διέπεται από πρωτόκολλα όπως το Z39.50 και το SRW/SRU. Τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αντλήσει από τα συστήματα αυτά είναι δομημένα σε XML (σε MARCXML, ή DublinCore τυποποίηση ή στην εσωτερική μορφή στην οποία είναι αποθηκευμένη η πρωτογενής πληροφορία στην εκάστοτε βάση δεδομένων). Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει υπηρεσία καταλόγου χρηστών (LDAP) καθώς και υπηρεσία ενιαίας σύνδεσης (Single Sign on) η οποία διατίθεται μέσω του συστήματος ελέγχου ταυτότητας CAS (Central Authentication Service). Με τις παραπάνω υπηρεσίες μπορεί να πιστοποιηθεί εάν ένας επισκέπτης μιας ζητούμενης υπηρεσίας είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Κ. προκειμένου να προσαρμόζονται οι λειτουργίες και οι δυνατότητες πρόσβασης του περιβάλλοντος χρήστη. Τα στοιχεία σύνδεσης με τους εξυπηρετητές του κάθε πληροφοριακού συστήματος μέσω των παραπάνω πρωτοκόλλων θα δοθούν στον ανάδοχο με την έναρξη της υλοποίησης του έργου. Σελίδα 27 από 97

28 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σελίδα 28 από 97

29 Α2.2.1 ΟΜΑΔΑ Α: Elocus Με την αναβάθμιση του Ιδρυματικού αποθετηρίου Elocus θα εκσυγχρονιστεί το λογισμικό στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία του καθώς η πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού στην οποία είναι ανεπτυγμένη η παρούσα υπηρεσία δεν υποστηρίζεται πλέον από τη διεθνή κοινότητα. Θα βελτιωθεί η διαδικασία της τεκμηρίωσης των έργων και των συλλογών που φυλάσσονται σ αυτό με στόχο την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πρόσβαση στα έργα που παράγονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας του συστήματος προσδοκούμε την καλύτερη συνεργασία του με άλλα συναφή συστήματα και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την μεγαλύτερη διάδοση των επιτευγμάτων του ιδρύματος. Με τον εμπλουτισμό των συλλογών του, προσδοκούμε να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί καλύτερα το ακαδημαϊκό περιεχόμενο το οποίο υπάρχει ήδη ή αναπτύσσεται στο ίδρυμα το οποίο θα επικουρήσει την εκπαιδευτική και την ερευνητική διαδικασία. Συνοπτικά, προσδοκούμε τα παρακάτω οφέλη: 1. υποστήριξη της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής διαδικασίας 2. υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης 3. αξιοποίηση του ακαδημαϊκού περιεχομένου του Ιδρύματος 4. διεύρυνση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη 5. εξοικονόμηση πόρων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 6. εξοικονόμηση πόρων με την συνεργασία με συναφή συστήματα και υπηρεσίες 7. προβολή του έργου του ιδρύματος Σελίδα 29 από 97

30 Α2.2.2 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Το ΠΚ με την έκδοση των περιοδικών στοχεύει στα εξής: Να παρέχει ελεύθερα και χωρίς συνδρομή ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό Να προωθήσει το έργο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας επιτυγχάνοντας αύξηση της διάχυσης και απήχησης της έρευνας Να αξιοποιήσει το περιεχόμενο που έχει ήδη δημιουργηθεί για τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης Να απλοποιήσει τη διαδικασία δημοσίευσης διατηρώντας υψηλό επίπεδο ποιότητας Να μειώσει τους χρόνους δημοσίευσης που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά έντυπα περιοδικά Να καταστήσει προσβάσιμο σε όλους το ερευνητικό περιεχόμενο που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους Να συμβάλει σταδιακά στη μείωση του κόστους έκδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Σελίδα 30 από 97

31 Α2.2.3 ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα αποτελέσει το εργαλείο για τον ερευνητή Φυσικής Ιστορίας, παρέχοντας του δυνατότητες σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται. Προσφέροντας του ένα περιβάλλον εργασίας ενημέρωσης και ανάκτησης πληροφορίας και διαμορφώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων ομάδων πληροφοριών που θα ενταχτούν στο σύστημα, θα μπορεί να έχει πληρέστερη εικόνα για οργανισμικές ομάδες που τον αφορούν. Επίσης θα διευκολύνει την εργασία του, παρέχοντας του ένα δομημένο, στην ίδια λογική, περιβάλλον διεπαφής με τις πληροφορίες. Θα του δώσει επίσης τη δυνατότητα διάχυσης μέρους της πληροφορίας στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας το έργο του με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη γνώση για τις οργανισμικές ομάδες που τον αφορούν και μελετά. Η ένταξη των πολυμεσικών αρχείων στην υπηρεσία θα τους δώσει προσθετική αξία, αντιμετωπίζοντας τις πληροφορίες που εξάγονται από αυτά και ως βοηθητικό μέσο συμπλήρωσης της εικόνας για τη βιοποικιλότητα. Η επιλογή των φυτών ως την οργανισμική κατηγορία που θα ενταχτεί στο σύστημα θα αποτελέσει τον οδηγό για την μελλοντική ένταξη πληροφοριών και για άλλες κατηγορίες οργανισμικών ομάδων. Σελίδα 31 από 97

32 Α2.2.4 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI Η υπηρεσία που θα αναπτυχθεί έχει ως στόχο να προσεγγίσει το κοινό που κατέχει και χρησιμοποιεί φορητές συσκευές νέας τεχνολογίας που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι συσκευές αυτές όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές τύπου ταμπλέτας κλπ δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους να συνδέονται με διαδικτυακές πηγές απ όπου κι αν βρίσκονται. Οι προδιαγραφές των συσκευών ωστόσο και ο τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο καθιστούν την σύνδεση με τους τυπικούς διαδικτυακούς τόπους των πηγών σχετικά δαπανηρή σε πόρους και πολύπλοκη αναφορικά με την εμπειρία του χρήστη. Για το λόγο αυτό, τον τελευταίο καιρό υπάρχει η τάση σχεδιασμού διαδικτυακών τόπων με ειδικές προδιαγραφές προκειμένου να είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις των συσκευών στις οποίες απευθύνονται. Οι προδιαγραφές αυτές επικεντρώνονται στην παροχή της απαραίτητης λειτουργικότητας σε περιβάλλον μικρής οθόνης, στη λογική χρήση του δικτύου, στην προσεκτική χρήση της υπολογιστικής ισχύος και της διαθέσιμης μνήμης. Στο πλαίσιο του έργου στοχεύουμε στη δημιουργία μιας υπηρεσίας κεντρικής πρόσβασης σε ψηφιακές συλλογές μέσω μιας πύλης πρόσβασης η οποία θα δίνει ένα ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης μέσω κινητών συσκευών. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο επίπεδο πρόσβασης στα δεδομένα των συλλογών χωρίς να είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν επιμέρους υποσυστήματα πρόσβασης για κάθε μια από αυτές τις συλλογές το οποίο θα ήταν πολύ πιο δαπανηρό και δυσκολότερο στη συντήρηση και μετεξέλιξή του. Σελίδα 32 από 97

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης { Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποέργο 1: Αναβάθμιση υφιστάμενων Ιδρυματικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ)

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Παναγιώτης Γεωργίου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/11/2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 671/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία με την επωνυμία «Terra Mapping the Globe Ε.Π.Ε.», του έργου της φιλοξενίας και επέκτασης του Διαδικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» με κωδικό ΟΠΣ 328087 ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα