1.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Ι"

Transcript

1 1.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Ι Γ ί ~._, :.,.1 L,;; './"":"' -' ι'', '. --" ~:ι :. '.'.'-. ι-: Στψ ΗγουμεΊ'ίτσα σι1μερα, 29/l/20J4 μεταξί! αφ' εί'ός του/της «KOTSIS ΤRA\ίΕL»C (στο εξιις α\'αφερεται ως «Διοργανωηις») ΠΟ/! ε()ρείic:ι σrην οδό Εθ\πιίς A"ίσrαυης ι-ιο. Ηγουμενίτσα με αριθμό ειδιkoι'j υι/jιατoς ;,ειτουργίας ΕΟΤ Λ1ΗΤΕ ΑΦΜ Οϊ45039ΙΟ, ΔΟΥ ΗΙΌΥΜΕΝJTΣΑΣ, τηλέφωνα ,.fax ειηαίι υπει'jθυνoυ γραφείου Σπυρίδων Κοπσης και αφ' ετέρου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕιρον όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφ11 της παροίjσας σίψβασης από την ΠεριφερεΙα1α1 Δ/ντρια Εκπ/σης Χουλιάρα Θεοδώρα για λογαριασμό των μαθητών και των συνοδών τους που θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτt1c11εκδρομ11 (κατάλογος με τα αναλυτικά στοιχεία των οποίων επισυνάπτεται), συμφο)\11θηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο Διοργανωτιίς διοργανόνει την παρακάτω περιγραφόμεί'η εκπαιδευτικ11εκδρομή και έχει την ευθίνη της εκτέλεσι1ς της και η Περιφερειακιί Δ/νση Εκπ/σης Ηπείρου αποδέχεται να συμμετάσχοϋν Όί μαθητές της σε αυτι1ν, βάσει των ακόλουθων όρων, των ΓεΊ'ικών Όρων.' ΣυμμεΤOΧllςσε Εκπαιδευτική Εκδρομ11 του ΔιοργανωΤΙ1 και του αναλυτικού προγράμματος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικι1ς εκδρομικ τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμι1μα της σύμβασης αυτιις. Για οτιδήποτε αφορά στη συγκεκριμένη εκπαιδευτικι1 εκδρομή και δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση, τα μέρη παραπέμπουν ρητά στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομ11ς. Σχετικό είrημερωτιkό σημείωμα με τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εκδρομ11 (π.χ. αριθμούς πτήσεων κ.λπ.) μπορεί να δίνεται στην ΠεριφερειαΚ11 Δινση Εκπ/σης λίγες ημέρες πριν την α\!αχώρηση των μαθητών. Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο του προγράμματος της εκδρομ11ς χρειαστεί να μεταβληθεί μετά την υπογραφ11 της σύμβασης, η μεταβολή αυτή θα κοινοποιηθεί άμεσα στην Περιφερειακή Δινση Εκπ/σης. Τίτλος εκδρομής: Προορισμός Διάρκεια EUROSCOLA STRASBOURG 4 ΗΜΕΡΕΣ Αναχώρηση Επιστροφή Τηλέφωνα επικοινωνίας, για τη συγκεκριμένη εκδρομή: 2 Ι

2 Υπε1)θυ\'ος του τουριστικο1)γραφείου: Κόπσης Σmφίδω\'. τηλ. 6932':>27':>27 26':>]0 83lJ70 Αριθμό, ταειδευόντων: I\1ΑΘΗΤΕΣ: 24 ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 1 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: Ο ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΩΝ: 26 Η ονομαστικ11κατάσταση των συμμετεχόντων επισυνάπτεται. Πρόγραμμα εκδρομής: Το αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται στην παρούσα σ1jμβαση. Μεταφορικό μέσο: ΠΟΥΛΜΑΝ με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝΕ 43] 8 ~ -~.-- Ι. 0'-".., Καταλύματα: LΑGRANCΕΩΤΥ, 5C ΒΌ ου PRESIDENT.WII;SONc_TEL J 5221 Ο Λοιπά στοιχεία: (Οπως στο πρόγραμμα) Αεροπορικά εισιτήρια : Θεσσαλονίκη - Φρανκφούρτη, AEGEAN αρ. πτήσης Α3 5304/2 Φρανκφούρτη Χαν - Θεσσαλονίκη, RYANAIR,FR /2 Ειδικές συμφωνημένες συμπληρωματικές υπηρεσίες (εφ' όσον υπάρχουν): Η παραλαβή και η επιστροφή των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Η βαλίτσα για το αεροπλάνο θα πρέπει να έχει μέγεθος έως 55 Χ 40 Χ 20 και βάρος έως 10 κιλά. Δεν επιτρέπονται υγρά πάνω από 100 mi. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996): Αρ. Ασφ. Συμβολαίου: Στοιχεία Ασφαλιστικ11ς Εταιρείας lnteramerican ΑΕ ΣΗΜ.: Επισυνάπτονται αναλυτικές καλίjψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Υπάρχουν προαιρετικές ασφαλίσεις στην εκδρομή: t ΝΑΙ Χ ΟΧΙ 2

3 AΣΦAΛlΣTIKH ΕΤΑ[ΡΕ[Α. INTERAMERJCAN ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ AΣTII~HΣ ΕΥΘ11\Η Ει δι "οί {)οοι: Οι δει/προ Ι συμβαιλόμενοl. ί.αμβ(ί.νοντας υπόψη το υπ' αρ. / Γ2 31-/0-20/ 2 έ)')~)αφo του ΥΠAJΘ στο οποίο ορίζεται ότι: ( Όσον αφορά στα οργανωτικ(ί. θέματα του ταξιδιού. την ευθιjνη θα ανσλάβουν οι συνοδοί καθηγητι:ςοι οποίοι θα εισπράξουν την επιταγι] με τη συνολικι] ΙJiημαΤΙΚΙJαποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο», έχουν ορίσει ως συνοδούς καθηγητές τους: α) Ροιψαι'd Natl1alie συνοδός καθηγιίτρια και (φχηγός τιπ εκδρομιίς και Β) Τσουκανέλη Μαρι(ί.νθη συνοδός καθηγιίτρια. Τη XJiημαΤΙΚΙJαποζημίωση θα π(φσλ(ί.βει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο αρχηγός της εκδρομής, η οποία και θα καταθέσει το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμι] των εξόδων της εκδρομής στον πρώτο συμβαλλόμενο. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (περιλαμβάνονται φόροι, τέλη, ΦΠΑ "αι λοιπές επιβαρύνσεις) : Τιμή εκδρομής κατ' άτομο: 446,85 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αριθμός ατόμων 26 χ 446,85 = ,00 ευρώ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Ο αρχηγός της εκδρομι]ς θα καταθέσει ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμι] των εξόδων της εκδρομι]ς στον Διοργανωτι] μετά τι!ν επιστροφι] από το Στρασβούργο. Η προαναφερόμενη τιμίι ισχύει για 24 συμμετέχοντες μαθητές και 2 καθηγητές. Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν συμπληρώνεται" ο Διοργανωτιίς δεν έχει το δικαίωμα ματαίωmις της εκδρομής 11να αλλάξει το κατ' άτομο ποσό πληρωμής. Εφ' όσον, για σοβαροίις λόγους από την πλευρά της Περιφερειακιίς Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου, καθίσταται αδίjνατη η πραγματοποίηmι της εκδρομίις στιιν ημερομηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί, είναι δυνατίι η πραγματοποίησ11 της σε άλλη ημερομηνία σε mjνεννόηση με τον Διοργανωτιί, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες. Σημειώνεται ότι μπορεί να επέλθουν αλλαγές στα μεταφορικά μέσα ή/και τα καταλύματα λόγω δυσκολίας στην εκτέλεση του 3

4 Οι συμβαλλόμε\'ο\ Σπυρίδων Κώτσης Θεοδώρα Χουλιάρα KOTSIS TRA ΤΙΕΙ 4

5 l ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 07:00 Αναχuψηση από Τψ Ηγουμε\'ίτσα - KOTSIS TRA\ ΈΙ SER\ΊCΕS EθνlΚllς Αντιστάσεως J 40 -Τηλ κινητό υπευθί)\,ου ί 52ί 07:30 Αναχώρηση από την διασταύρωση ΠΑΡΓΑΣ 08:00 Αναχό)ρηση από την διασταύρωση Κανάλι Πρέβεζας 08:15 Αναχώρηση από την διασταύρωση Στεφάνης (Θεσπρωτικό) 08:45 Αναχό)ρηση από την ΆΡτα - Παλιό Νοσοκομείο 09:10 Αναχώρηση από την Φιλιππιάδα -ΚΤΕΛ 10:00 Αναχώρηση από τα lωάwινα- στο STOP AND GO 80 Χλμ εθνικής Ιωαwίνων - Αθηνών- Πλησίον κόμβου Εγνατίας 13:30 Άφιξη στο Αεροδρόμιο - check ίn 15:30 Πτήση για Φρανκφούρτη, AEGEAN αρ. πτήσης Α :10 Άφιξη στην Φραvκφoύρτη και άμεση αναχώρηση για Στρασβούργο -..19:0α.-:-~-Άφτξ1Ί.στο ΣτρασβούΡ:ΥΟ,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LAGRANCE αty:-:--~:. 5C BD DU PRESIDENT WILSON - ΤΕΙ 'Jμέρα; ΠέμΠΤ115Ψεβρουαρίου 'Ι δh~νυkτέρευσ:η 08:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο 09:00 Αναχώρηση για το Ευρωκοινοβούλιο 18:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος 3'1 μέρα: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 201-3'1 διανυκτέρευση 08: 00 Πρωινό στο ξενοδοχείο 09:00 Επίσκεψη στο Ιστορικό κέντρο της πόλης 13:30 Αναχώρηση για επίσκεψη στο Colmar,μικρή πόλη πολύ κοντά στο Στρασβούργο (μία από τις πιο όμορφες πόλης της Ευρώπης, ) 19:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Ελεύθερος )'ρόνος 4'1 μέρα:; Σάββατο 7 ΦεβΡQυαρίου :00 Πρωινό στο ξενοδοχείο,)'ρόνος ελεύθερος 13:00 Αναχώρηση για το αεροδρόμιο, 17:55 Πτήση για Θεσσαλονίκη, RYANAIR,FR :30 Άφιξη στην Θεσσαλονίκη, επιβίβαση στο λεωφορείο του γραφείου μας και αναχ. (Ιωάννινα - ΦιlJδα - Άρτα -Πρέβεζα - Πάργα - Ηγ/τσα),Τέλος εκδρομής. 5

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1α Σχολικός Περίπατος (χωρίς μεταφορικό μέσον) (ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)... 3 1β Σχολικός Περίπατος (με μεταφορικό

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές)

2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές) 2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές) Οι «Γενικοί Όροι Συµµετοχής Μαθητών σε Εκπαιδευτική Εκδροµή» περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο) TOURIST GUIDES OF CRETE ΜΗ.Τ.Ε. 1039 Ε 6061 01849 01 Ανδρεαδάκη, 13-15 Ηράκλειο Κρήτη Τ.Κ. 71201 e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com web site: www.travelcrete.gr Tel: +30 2810 342222 Fax: +30 2810 342212

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αθήνα, 08/08/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγράφει ρητά, το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.

2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγράφει ρητά, το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.: 1020 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα των Κελτών 3ΝΥΚΤΕΣ / 4ΜΕΡΕΣ 7-10/10/15 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ!

Η χώρα των Κελτών 3ΝΥΚΤΕΣ / 4ΜΕΡΕΣ 7-10/10/15 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ! Super ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 14/8/15! SUPER προσφορά! Η χώρα των Κελτών 3ΝΥΚΤΕΣ / 4ΜΕΡΕΣ 7-10/10/15 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ! Ιρλανδία: ταξίδι στους θρύλους και την «άγρια» φύση Γεµάτο αρχαίους µύθους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ σε δίκλινο δωμάτιο 1.995 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ σε δίκλινο δωμάτιο 1.995 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ! Γιοχάνεσμ?ουργκ, Κέι? Ταουν, Πορτ Ελίζαμ?εθ, Κίμ?ερλι, Μ?λουμφοντέιν, Το kalamaki travel services & ο «Γαλανόλευκος Φάρος» Ακολουθώντας την Εθνική μας ομάδα από το 2004 με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ Κοζάνη : 31-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπόροβετς ώρα για σκι!

Μπόροβετς ώρα για σκι! Μπόροβετς ώρα για σκι! ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22, 23, 30/12, 2 & 3/1 4 & 5 ημέρες Δώρο! Πλήρης διατροφή στις 24 & 31/12 1η μέρα: Αθήνα-Μπόροβετς Αναχώρηση για το Mπόροβετς, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002725801 2015-04-23

15PROC002725801 2015-04-23 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 15/4/13 ΕΩΣ 20/4/13 ΑLKYONIS: 3.900 LYMPERAKOS TOURS 3.840 FLASKIS TRAVEL 3.739,25 LOVE YOUR HOLIDAYS 3.702 αλλά δεν ελήφθη υπόψη επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Athens, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 2103250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26224 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519233, 304, 303, 231 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ σε δίκλινο δωμάτιο 3.495 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ σε δίκλινο δωμάτιο 3.495 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ! Γιοχάνεσμ?ουργκ, Κέι? Ταουν, Κνάισα, Πορτ Ελίζαμ?εθ, Κίμ?ερλι, Μ?λουμφοντέιν, Το kalamaki travel services & ο «Γαλανόλευκος Φάρος» Ακολουθώντας την Εθνική μας ομάδα από το 2004 με απευθείας ναυλωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 1/2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 1/2015) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 408 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 408 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.: 408 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ σε δίκλινο δωμάτιο 4.490 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ σε δίκλινο δωμάτιο 4.490 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ! Γιοχάνεσμ?ουργκ, Κίμ?ερλι, Μ?λουμφοντέιν, Ποτσεφστρουμ Το kalamaki travel services & ο «Γαλανόλευκος Φάρος» Ακολουθώντας την Εθνική μας ομάδα από το 2004 με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις τσάρτερ σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΓΑ/Λ.Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΓΑ/Λ.Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-1- 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519303, 233, 214 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα των Κελτών 4ΝΥΚΤΕΣ / 5ΜΕΡΕΣ 6-10/10/15 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ AΘΗΝΑ!

Η χώρα των Κελτών 4ΝΥΚΤΕΣ / 5ΜΕΡΕΣ 6-10/10/15 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ AΘΗΝΑ! Super ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 14/8/15! SUPER προσφορά! Η χώρα των Κελτών 4ΝΥΚΤΕΣ / 5ΜΕΡΕΣ 6-10/10/15 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ AΘΗΝΑ! Ιρλανδία: ταξίδι στους θρύλους και την φύση Γεµάτο αρχαίους µύθους και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Τηλέφωνο: 2241052035 36 Fax: 2241052037 Email: kbtravel@otenet.gr, www.kbtravel.gr ΡΟΔΟΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ Αθήνα, 23/2/2012 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 3758/13-1-2012 Τμήμα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 1635 /16/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ : ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 /12 /2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμ. πρωτ: 29602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10 T.K. 102 10 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

4-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΙΛΑΝΟ ΛΟΥΓΚΑΝΟ FOX TOWN ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ ΛΙΜΝΗ ΚΩΣΤΑΝΤΖΑΣ - ΛΙΝΤΑΟΥ ΒΑΝΤΟΥΖ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΣΑΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΜΙΛΑΝΟ 4-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 4 ΝΥΚΤΕΣ / 5 ΜΕΡΕΣ Ο «Γαλανόλευκος Φάρος» και το kalamaki travel services

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ ΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΚΙΝΗΣ Εβδοµαδιαίες αναχωρήσεις κάθε Τρίτη & Πέµπτη από 01/04-30/06/2013 (εκτός της περιόδου του Πάσχα)

ΤΑΞΙ ΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΚΙΝΗΣ Εβδοµαδιαίες αναχωρήσεις κάθε Τρίτη & Πέµπτη από 01/04-30/06/2013 (εκτός της περιόδου του Πάσχα) Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Athens, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 2103250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΤΑΞΙ ΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

των στην Καρδια Λαπωνία-Φινλανδία-Σκανδιναβία Ροβανιέμι, Λέβι, Ελσίνκι, Ταλλίν, Στοκχόλμη, Όσλο, Κοπεγχάγη

των στην Καρδια Λαπωνία-Φινλανδία-Σκανδιναβία Ροβανιέμι, Λέβι, Ελσίνκι, Ταλλίν, Στοκχόλμη, Όσλο, Κοπεγχάγη Γιορτες των στην Καρδια Χριστουγεννων! Λαπωνία-Φινλανδία-Σκανδιναβία Ροβανιέμι, Λέβι, Ελσίνκι, Ταλλίν, Στοκχόλμη, Όσλο, Κοπεγχάγη 10 ΗΜΕΡΕΣ! Χριστουγεννιάτικη Σκανδιναβία Ταξίδι για τα Χριστούγεννα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 33029/2012 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα