Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης εκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (76/160/ΕΟΚ) (ΕΕ αριθ. L 31 της , σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης εκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (76/160/ΕΟΚ) (ΕΕ αριθ. L 31 της5. 2. 1976, σ."

Transcript

1 Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης εκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (76/160/ΕΟΚ) (ΕΕ αριθ. L 31 της , σ. 1) Τροποποιητική πράξη Επίσημη ΕÔημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία Οδηγία του Συμβουλίου, της 23ης εκεμβρίου 1991 (91/692/ΕΟΚ) L

2 Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης εκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (76/160/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 100 και 235, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Εκτιμώντας: ότι είναι απαραίτητο για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημοσίας υγείας, να μειωθεί η ρύπανση των υδάτων κολυμβήσεως και να προστατευθούν, αυτά από περαιτέρω ρύπανση ότι ο έλεγχος των υδάτων κολυμβήσεως είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν, στα πλαίσια της λειτουργίας της κοινής αγοράς, οι στόχοι της Κοινότητος περί βελτιώσεως των όρων ζωής, αρμονικής αναπτύξεως των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητος, και συνεχούς και ισορροπημένης επεκτάσεως ότι υπάρχουν σ αυτόν τον τομέα ορισμένες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, των Κρατών μελών, που έχουν άμεση επίπτωση επί της λειτουργίας της κοινής αγοράς, αλλά δεν προβλέπονται από τη συνθήκη όλες οι απαιτούμενες προς το σκοπό αυτό εξουσίες ότι το πρόγραμμα δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος (3) προβλέπει την από κοινού θέση ποιοτικών στόχων που να καθορίζουν τις διάôορες απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το περιβάλλον και ιδίως, για τον καθορισμό των παραμέτρων που πρέπει να ισχύουν για το ύδωρ, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κολυμβήσεως ότι για να επιτευχθούν οι ποιοτικοί αυτοί στόχοι, τα Κράτη μέλη, πρέπει να ορίσουν οριακές τιμές που να αντιστοιχούν σε ορισμένες παραμέτρους ότι τα ύδατα κολυμβήσεως πρέπει να συμôωνούν με τις τιμές αυτές εντός διαστήματος 10 ετών από της κοινοποιήσεως της οδηγίας αυτής ότιπρέπειναπροβλεôθεί ότι τα ύδατα κολυμβήσεως υπό ορισμένους όρους θεωρούνται ότι συμôωνούν προς τις σχετικές τιμές των παραμέτρων, έστω και αν ένα ορισμένο ποσοστό δειγμάτων που λαμβάνεται κατά την περίοδο κολυμβήσεως, δεν συμôωνεί με τα όρια που ορίζονται στο παράρτημα ότι για να επιτευχθεί μία ορισμένη ευλυγισία κατά την εôαρμογή της οδηγίας αυτής, τα Κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν παρεκκλίσεις ότι οι ΕΕ αριθ. Α128 της , σ. 13. ΕΕ αριθ. Α 286 της , σ.5. (3) ΕΕ αριθ. Α112 της , σ.3. I

3 παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις επιταγές περί προστασίας της δημόσιας υγείας ότι η τεχνική πρόοδος επιβάλλει την ταχεία προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραôών που ορίζονται στο παράρτημα ότι για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των μέτρων που είναι αναγκαία για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεôθεί διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια μιας επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο ότι η κοινή γνώμη εκδηλώνει ηυξημένο ενδιαôέρον στα θέματα τα σχετικά με το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητός του ότι πρέπει λοιπόν το κοινό να πληροôορείται αντικειμενικά περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: II

4 Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αôορά την ποιότητα των υδάτων κολυμβήσεως, εξαιρέσει των υδάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς και των υδάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για πισίνες (κολυμβητήρια). 2. Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας νοούνται ως: α) ύδατα κολυμβήσεως τα γλυκέα ρέοντα ή λιμνάζοντα ύδατα ή μέρη αυτών, όπως και το ύδωρ της θαλάσσης, στα οποία η κολύμβηση: επιτρέπεται σαôώς από τις αρμόδιες αρχές κάθε Κράτους μέλους, ή δεν απαγορεύεται και συνηθίζεται από μεγάλο αριθμό λουομένων β) περιοχή κολυμβήσεως, το μέρος στο οποίο υπάρχουν ύδατα κολυμβήσεως γ) κολυμβητική περίοδος, η χρονική περίοδος κατά την οποία παρατηρείται μεγάλος αριθμός λουομένων, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών χρήσεων λουομένων και των τυχόν τοπικών διατάξεων περί της κολυμβήσεως όπως και των μετεωρολογικών συνθηκών. Άρθρο 2 Οι Ôυσικοχημικές και μικροβιολογικές παράμετροι που εôαρμόζονται επί των υδάτων κολυμβήσεως εμôανίζονται στο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τηςπαρούσηςοδηγίας. Άρθρο 3 1. Τα Κράτη μέλη καθορίζουν για όλες τις περιοχές κολυμβήσεως ή για κάθε μία από αυτές, τις τιμές που εôαρμόζονται στα ύδατα κολυμβήσεως για τις παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα. Όσον αôοράτιςπαραμέτρουςγιατιςοποίεςδενδίδεται καμμία τιμή στο παράρτημα, τα Κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίζουν τιμές, κατ εôαρμογή του πρώτου εδαôίου, μέχρις ότου προσδιορισθούν οι αριθμοί. 2. Οι τιμές που καθορίζονται δυνάμει της παραγράôου 1 δεν πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρές από τις τιμές που ορίζονται στη στήλη I του παραρτήματος. 3. Αν εμôανίζονται τιμές στη στήλη G του παραρτήματος, με ή χωρίς αντίστοιχες τιμές στη στήλη I του ιδίου παραρτήματος τα Κράτη μέλη πρέπει να τις τηρούν ως κατευθυντήριες τιμές, υπό την επιôύλαξη του άρθρου 7. Άρθρο 4 1. Τα Κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί η ποιότης των υδάτων κολυμβήσεως εντός προθεσμίας 10 ετών από της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας, σύμôωνη προς τις οριακές τιμές που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 3. 1

5 2. Τα Κράτη μέλη πρέπει να επαγρυπνούν ώστε στις περιοχές κολυμβήσεως που θα δημιουργηθούν από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών μελών μετά την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας, και που θα είναι ειδικά διαμορôωμένες για κολύμβηση, να τηρούνται οι τιμές που προβλέπονται στο παράρτημα, από τη στιγμή που θα επιτραπεί η κολύμβηση. Πάντως για τις περιοχές κολυμβήσεως οι οποίες θα δημιουργηθούν από διετίας από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας, οι τιμές αυτές δύνανται να μην τηρηθούν μέχρι του τέλους της περιόδου αυτής. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τη 10ετή προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραôο 1. Οι αιτιολογίες μιας τέτοιας παρεκκλίσεως που θα βασίζονται επί σχεδίου διαχειρίσεως των υδάτων της σχετικής περιοχής πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν καιτοαργότεροεντός6 ετών από της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας. Η Επιτροπή εξετάζει λεπτομερώς τις εν λόγω αιτιολογίες και ενδεχομένως προβαίνει σε σχετικές προτάσεις προς το Συμβούλιο. 4. Ως προς το ύδωρ της θαλάσσης που γειτνιάζει με τα σύνορα και τα ύδατα που διασχίζουν σύνορα και επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων κολυμβήσεως άλλου Κράτους μέλους, οι συνέπειες επί των κοινών ποιοτικών στόχων για τις περιοχές κολυμβήσεως, πρέπει να προσδιορίζονται από κοινού με τα παράκτια Κράτη μέλη. Η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει σ αυτόν τον από κοινού προσδιορισμό. Άρθρο 5 1. Για την εôαρμογή του άρθρου 4, τα ύδατα κολυμβήσεως θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στις σχετικές παραμέτρους: αν τα δείγματα των εν λόγω υδάτων που λαμβάνονται από τον ίδιο χώρο δειγματοληψίας και με την συχνότητα που προβλέπεται στο παράρτημα, δεικνύουν ότι τα ύδατα ανταποκρίνονται στις τιμές των παραμέτρων για την ποιότητα του συγκεκριμένου ύδατος σε ποσοστό: 95 % των δειγμάτων στην περίπτωση παραμέτρων που είναι σύμôωνοι με τις παραμέτρους που ορίζονται στη στήλη I του παραρτήματος, 90 % των δειγμάτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εξαιρέσει των παραμέτρων «ολικά κολοβακτηρίδια» και «κολοβακτηρίδια κοπράνων» όπου το ποσοστό των δειγμάτων δύναται να είναι 80 %, και εô όσον για το 5%,10% ή 20 % των δειγμάτων που κατά περίπτωση δεν συμôωνούν: το ύδωρ δεν παρεκκλίνει των τιμών των εν λόγω παραμέτρων πλέον του 50 %, εκτός της περιπτώσεως των μικροβιολογικών παραμέτρων, του ph και του διαλελυμένου οξυγόνου, τα διαδοχικά δείγματα ύδατος που λαμβάνονται σε κατάλληλη στατιστικώς συχνότητα, δεν παρεκκλίνουν των αντιστοίχων παραμετρικών τιμών. 2

6 2. Οι υπερβάσεις των τιμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ποσοστών που προβλέπονται στην παράγραôο 1, όταν είναι αποτέλεσμα πλημμυρών, Ôυσικών καταστροôών ή εκτάκτων μετεωρολογικών συνθηκών. Άρθρο 6 1. Οι αρμόδιες αρχές των Κρατών μελών πραγματοποιούν δειγματοληψίες των οποίων η ελαχίστη συχνότης καθορίζεται στο παράρτημα. 2. Τα δείγματα λαμβάνονται στις περιοχές με την υψηλότερη μέση ημερησία πυκνότητα λουομένων. Τα δείγματα κατά προτίμηση λαμβάνονται σε βάθος 30 cm. από την επιôάνεια του ύδατος εκτός των δειγμάτων ορυκτελαίων τα οποία λαμβάνονται από την επιôάνεια. Η δειγματοληψία πρέπει να αρχίζει 15 ημέρες προ της ενάρξεως της κολυμβητικής περιόδου. 3. Η τοπική εξέταση των συνθηκών που επικρατούν άναντι στην περίπτωση των γλυκέων ρεόντων υδάτων, και των τοπικών συνθηκών στην περίπτωση των γλυκέων λιμναζόντων υδάτων και του θαλασσίου ύδατος πρέπει να πραγματοποιείται λεπτομερώς και να επαναλαμβάνεται περιοδικά για να προσδιορισθούν τα γεωγραôικά και τοπογραôικά στοιχεία, η ποσότητα και η Ôύση όλων των απορρίψεων που ρυπαίνουν ή που είναι δυνατόν να ρυπάνουν όπως και οι συνέπειές τους σε σχέση με την απόσταση από την περιοχή κολυμβήσεως. 4. Αν ο έλεγχος που πραγματοποιείται από την αρμοδία αρχή ή δειγματοληψία αποκαλύψουν την ύπαρξη ή την πιθανότητα υπάρξεως απορρίψεων που δύνανται να υποβιβάσουν την ποιότητα του ύδατος κολυμβήσεως, πρέπει να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές δειγματοληψίες. Συμπληρωματικές δειγματοληψίες πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται, αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποψία χειροτερεύσεως της ποιότητος του ύδατος. 5. Οι μέθοδοι αναλύσεως ως προς τις προκείμενες παραμέτρους ορίζονται στο παράρτημα. Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους πρέπει να Ôροντίζουν ώστε τα αποτελέσματα που εξάγουν να είναι ισοδύναμα ή συγκρίσιμα προς τα οριζόμενα στο παράρτημα. Άρθρο 7 1. Η εôαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσης οδηγίας δεν δύναται σε καμμία περίπτωση να οδηγήσει σε άμεσο ή έμμεσο αύξηση της αλλοιώσεως της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως. 2. Τα Κράτη μέλη δύνανται κατά πάντα χρόνο να καθορίσουν για τα ύδατα κολυμβήσεως αυστηρότερες τιμές από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 8 Παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία προβλέπονται: α) για ορισμένες παραμέτρους που χαρακτηρίζονται στο παράρτημα με (0), λόγω εξαιρετικών μετεωρολογικών ή γεωγραôικών συνθηκών. β) όταν τα ύδατα κολυμβήσεως υπόκεινται σε Ôυσικό εμπλουτισμό με ορισμένες ουσίες, οοποίοςπροκαλεί υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται στο παράρτημα. 3

7 Φυσικός εμπλουτισμός νοείται η διαδικασία δια της οποίας ένας καθορισμένος όγκος ύδατος λαμβάνει από το έδαôος ορισμένες ουσίες που περιέχονται σ αυτό χωρίς ανθρώπινη επέμβαση. Σε καμμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, να μην ανταποκρίνονται στις επιταγές περί προστασίας της δημοσίας υγείας. Όταν ένα Κράτος μέλος προβεί σε μια παρέκκλιση πληροôορεί αμέσως την Επιτροπή περί αυτού, ορίζοντας επακριβώς τους λόγους και τη διάρκεια της παρεκκλίσεως. Άρθρο 9 Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή της παρούσης οδηγίας προς την τεχνική πρόοδο αναôέρονται: στις μεθόδους αναλύσεως, στις τιμές των παραμέτρων G και I που εμôανίζονται στο παράρτημα. Οι τροποποιήσεις υιοθετούνται σύμôωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11. Άρθρο Συνιστάται επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο που θα ονομάζεται κατωτέρω «επιτροπή», η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Κρατών μελών και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. 2. Η επιτροπή συντάσσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο Όταν πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο αυτό η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με πρωτοβουλία αυτού είτε κατόπιν αιτήσεως εκπροσώπου ενός Κράτους μέλους. 2. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των προς λήψη μέτρων. Η επιτροπή υποβάλλει τη γνώμη της επί του εν λόγω σχεδίου εντός προθεσμίας που καθορίζεται από τον πρόεδρό της, σε σχέση με το επείγον του σχετικού ζητήματος. Οι αποôάσεις λαμβάνονται με πλειοψηôία πενήντα τεσσάρων ψήôων, οι ψήôοι των Κρατών μελών σταθμίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 148, παράγραôος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηôοôορία. 3. α) Η Επιτροπή υιοθετεί τα προβλεπόμενα μέτρα, εô όσον είναι σύμôωναμετηγνώμητηςεπιτροπής. β) Όταν τα προβλεπόμενα μέτρα δεν συμôωνούν με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει τοιαύτης γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί στο Συμβούλιο τα προς λήψη μέτρα. Το Συμβούλιο αποôαίνεται με ειδική πλειοψηôία. γ) Αν εντός τριών μηνών από της υποβολής της προτάσεως, το Συμβούλιο δεν αποôανθεί, τα προταθέντα μέτρα εκδίδονται από την Επιτροπή. Πράξη Προσχώρησης 185Ι 4

8 Άρθρο Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές, και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρôωσή τους προς την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δύο ετών από της κοινοποιήσεως αυτής. ΠληροÔορούν δε περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. 2. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εôαρμόζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 13 Κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από τις 31 εκεμβρίου 1993, τα Κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την εôαρμογή της παρούσας οδηγίας κατά το έτος αυτό. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου η σχεδιαγράμματος το οποίο καταρτίζει ηεπιτροπήμετηδιαδικασίατουάρθρου6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αυτό αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή πριν από τη λήξη του καλυπτόμενου έτους. Εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει μια κοινοτική έκθεση για την εôαρμογή της οδηγίας. Άρθρο 14 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. 91/692/EOK ΕΕ αριθ. L 337 της , σ.48. 5

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ: Παράμετροι G I Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας Μέθοδος αναλύσεως και ελέγχου 1 Μικροβιολογικές: Ολικά κολοβακτηρίδια /100 ml 2 Κολοβακτηρίδια κοπράνων /100 ml ύο Ôορές ύο Ôορές Ζύμωση εντός πολλαπλών σωλήνων. Περαιτέρω καλλιέργεια των θετικών σωλήνων σε επιβεβαιωτικό θρεπτικό υπόστρωμα. Καταμέτρηση (πιθανότερος αριθμός) ή διήθηση με μεμβράνη και καλλιέργεια σε κατάλληλο θρεπτικό υπόστρωμα όπως άγαρ-άγαρ με γαλακτοζάκχαρο και tergital, endo agar ζωμός teepol 0,4 %, περαιτέρω καλλιέργεια και αναγνώριση των υπόπτων αποικιών. Για τα σημεία 1 και 2, μεταβλητή θερμοκρασία επωάσεως, αναλόγως, αναλόγως αν η έρευνα αôορά ολικά κολοβακτηρίδια και τα κοπρανώδη κολοβακτηρίδια. 3 Στρεπτόκοκκοι κοπράνων /100 ml 100 Μέθοδος Litsky. Μέτρηση συμôώνως προς τον ΠΑ (πιθανότερο αριθμό) ή διήθηση επί μεμβράνης. Καλλιέργεια σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό. 4 Σαλμονέλλες /1 l 0 Συγκέντωση δια διϋλίσεως μέσω μεμβράνης. Εμβολιασμός σε πρότυπο θρεπτικό υπόστρωμα Εμπλουτισμός, επαναôορά επί άγαρ-άγαρ απομονώσεως, εξακρίβωση. 5 Ιοί εντέρων PFU/10 l 0 Συγκέντρωση δια διϋλίσεως δια κατακρημνίσεως δια Ôυγοκεντρήσεως και επαλήθευση. 6 Φυσικοχημικά ph (0) Ηλεκτρομετρία με ρύθμιση σε ρυθμιστικά διαλύματα ph 7 και 9. 6

10 Παράμετροι G I Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας Μέθοδος αναλύσεως και ελέγχου 7 Χρώση όχι αôύσικη αλλαγή χρώματος (0) ύο Ôορές Οπτική εξέταση ή Ôωτομετρία με πρύτυπα διαλύματα της κλίμακος Pt. Co (πλατίνης, κοβαλτίου). 8 Ορυκτέλαια mg/l ± 0,3 απουσία ορατής μεμβράνης στην επιôάνεια του ύδατος και απουσία οσμής ύο Ôορές Οπτικός έλεγχος και έλεγχος οσμής ή εκχύλιση σε επαρκή όγκο και μέτρηση του ξηρού υπολοίπου. 9 ΕπιÔανειακώς ενεργοί ουσίες που αντιδρούν με το κυανούν του μεθυλενίου απουσία διαρκούς αôρού ύο Ôορές Οπτικός έλεγχος ή Ôασματομετρία απορροôήσεως με κυανούν του μεθυλενίου. ± 0,3 10 Φαινόλες mg/l (δείκτες Ôαινολών) C 5 H 5 OH ± 0,005 Καμμία χαρακτηριστική οσμή ± 0,005 ύο Ôορές Εξακρίβωση της απουσίας χαρακτηριστικής οσμής οôειλομένης στην Ôαινόλη ή μέθοδος Ôασματομετρικής απορροôήσεως 4-AAP-μέθοδος (4-αμινοαντιπυρίνης). 11 ιαύγεια m 2 1(0) ύο Ôορές ίσκος Secchi. 12 ιαλελυμένο οξυγόνο Μέθοδος Winkler ή %-κορεσμού O ηλεκτρομετρική μέθοδος 2 (μετρητής οξυγόνου). 13 Κατάλοιπα πίσσας και επιπλέουσες ύλες, όπως ξύλα, πλαστικά αντικείμενα, Ôιάλες, δοχεία υάλινα, πλαστικά ή ελαστικά ή από οποιαδήποτε άλλη ύλη. Ναυάγια ή συντρίμματα μηδέν ύο Ôορές Οπτικός έλεγχος. 14 Αμμωνία mg/l NH 4 (3) Φασματομετρική απορρόôηση, αντιδραστήριο Nessler ή μέθοδος του indophenol bleu. 7

11 Παράμετροι G I Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας Μέθοδος αναλύσεως και ελέγχου 15 Άζωτον Kjeldahl mg/l N (3) Μέθοδος Kjedahl. 16 Λοιπές ουσίες θεωρούμεναι ως στοιχεία ρυπάνσεως: ΦυτοÔάρμακα mg/l (παραθείο, HCH, dieldrine) 17 Βαρέα μέταλλα όπως Αρσενικό mg/l As Κάδμιο Cd Χρώμιο VI Cr VI Μόλυβδος Pb Υδράργυρος Hg Εκχύλιση με καταλλήλους διαλύτες και χρωματογραôικό προσδιορισμό. Ατομική απορρόôηση με ενδεχομένως εκχύλιση. 18 Κυανούχα mg/l Cn Φασματομετρική απορρόôηση με χρήση ειδικού αντιδραστηρίου. 19 Νιτρικά και mg/l NO 3 ÔωσÔορικά PO 4 (3) Φασματομετρική απορρόôηση με χρήση ειδικού αντιδραστηρίου. G= (guide) = κατευθυντήρια τιμή I = (imperative) = υποχρεωτική τιμή (0) Υπέρβαση των προβλεπομένων ορίων σε περίπτωση εξαιρετικών γεωγραôικών ή μετεωρολογικών συνθηκών. Όταν εκ δειγματοληψίας που έγινε κατά τη διάρκεια προηγουμένων ετών προέκυψαν αισθητώς ευνοϊκότερα αποτελέσματα από αυτά που προβλέπονται στον παρόν παράρτημα και εô όσον δεν παρενεβλήθη κανένας νέος παράγων που ενδεχομένως αλλοιώνει την ποιότητα των υδάτων, η συχνότητα δειγματοληψίας δύναται να μειωθεί από τις αρμόδιες αρχές κατά το ήμισυ. Περιεκτικότητα που πρέπει να εξακριβωθεί από τις αρμόδιες αρχές όταν έρευνα που πραγματοποιείται στην περιοχή κολυμβήσεως αποδεικνύει πιθανή παρουσία της ουσίας ή χειροτέρευση της ποιότητος των υδάτων. (3) Οι παράμετροι αυτές πρέπει να διαπιστώνονται από τις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχει τάση ευτροôισμού των υδάτων. 8

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. 46399/1352/86 Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα», «κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 1998L0083 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων µαλακίων (91/492/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ)

Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ) 1991L0271 EL 27.03.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την

Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L 257 της 10/10/1996 σ. 0026-0040 Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2009. περί των στερεών αποβλήτων. (EE L 114 της 27.4.2006, σ.

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2009. περί των στερεών αποβλήτων. (EE L 114 της 27.4.2006, σ. 2006L0012 EL 25.06.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 240 Α) 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) 2077/1992 (Α 136).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 240 Α) 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) 2077/1992 (Α 136). Αριθµ. ΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07 (ΦΕΚ 630 Β/26-4-2007) Τροποποίηση της Υγειονοµικής ιάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συµµόρφωση προς την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1980L0777 EL 20.11.2003 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0726 EL 06.07.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης

Διαβάστε περισσότερα

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα