ΚΔΦΑΛΑΙΟ 39 Η ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΑΞΗ. Υρήζηος Παρζέλες * 1.1. Προέλεσζη και εννοιολογικό εύρος ηης διαπολιηιζμικής εκπαίδεσζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ 39 Η ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΑΞΗ. Υρήζηος Παρζέλες * 1.1. Προέλεσζη και εννοιολογικό εύρος ηης διαπολιηιζμικής εκπαίδεσζης"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 39 Η ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΑΞΗ Υρήζηος Παρζέλες * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη πξάμε, θάησ απφ ην πξίζκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Οη ζπλζήθεο πιένλ ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηε ρψξα καο έρνπλ αιιάμεη θαη ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηνχκε ζ απηέο αιιάδνληαο βέβαηα θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ παχεη πιένλ λα είλαη παξαδνζηαθφο αιιά θαη ηε πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη. πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη νη ξφινη καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζρνιηθήο ηάμεο κε ην επηηεινχκελν ζ απηήλ έξγν. ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Η πνιπηξνπηθφηεηα εηζάγεη λένπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη πσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρεη πνιιά πνιπηξνπηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα επηρεηξήζσ λα παξνπζηάζσ ζηελ εξγαζία απηή. Δίλαη γλσζηφ φηη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ επηθνηλσληαθνχ ηνπίνπ είλαη ε πνιπηξνπηθφηεηα, ε ρξήζε δειαδή θαη ε κίμε πνιιψλ ηξφπσλ θαηά ηελ επηθνηλσλία. ε κηα ηάμε ε νπνία δελ είλαη νκνηνγελήο σο πξνο ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ηε γιψζζα ησλ καζεηψλ ρξεηάδεηαη βέβαηα λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο. Γελ κέλνπκε ζην γισζζηθφ θψδηθα ν νπνίνο είλαη δηαθνξεηηθφο αιιά εκπινπηίδνπκε ηε δηδαζθαιία θαη κε άιινπο, πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ εηθφλα, ηα ηξαγνχδηα αθφκα θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη παξαπάλσ ζεκεησηηθνί ηξφπνη αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ «Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ καζεηψλ», ην νπνίν αθξνζηγψο, ζα ην παξνπζηάζνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε. Δίλαη αμηνζεκείσην ην πφζν εχιεπην θαη πην θαηαλνεηφ γηλφηαλ ην κάζεκα ζηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο κε ηελ αμηνπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο πνιπηξνπηθψλ κέζσλ. Λέξειρ-κλειδιά: Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, Δηεξνγέλεηα, Παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο, Πνιπηξνπηθφηεηα, εκεησηηθνί ηξφπνη. 1. Έλλοηα θαη απαρτές ηες δηαποιηηηζκηθής εθπαίδεσζες 1.1. Προέλεσζη και εννοιολογικό εύρος ηης διαπολιηιζμικής εκπαίδεσζης Δίλαη απαξαίηεηε ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ φξσλ αιιά θαη ε αλαθνξά ζηηο απαξρέο θαη ζηελ εμέιημή ηνπο. Ση είλαη ινηπφλ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; Πψο ζπλδπάδεηαη κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα; ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ζα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, πξηλ θζάζνπκε ζηελ πξαγκάηεπζε ηνπ θχξηνπ ζέκαηφο καο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. * Υξήζηνο Παξζέλεο, Ph.D., Γηδάζθσλ ΠΓ/407, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Γιεύθςνζη καηοικίαρ: Αγξηλίνπ 6, Καξέαο. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: , (θηλεηφ). Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε:

2 ηελ επνρή καο αλαδεηθλχεηαη θπξίαξρε ηάζε ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ, ε νπνία ηζρπξνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ιφγσ ηεο πνιπεδξηθφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελψ ε παιαηφηεξε θπξίαξρε απηνλνκία ηνπο θζίλεη. Η επηζηεκνινγηθή απηή ζεψξεζε θαη δηαπίζησζε, ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηδίσο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ, πινπνηείηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, θαζψο νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ ν καζεηήο έρεη δπζθνιίεο ζηε γιψζζα θαη άξα ζηελ ηζφηηκε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο, ε βησκαηηθή κάζεζε επηηπγράλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο, πέξα απφ ην γισζζηθφ θψδηθα, ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε εηθφλα, ην ηξαγνχδη, νη θηλήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Η έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο άξρηζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Λέγνληαο φηη ε δεκηνπξγία λνήκαηνο ζηα θείκελα απαηηεί ηε ρξήζε φρη κφλν ηνπ ιεθηηθνχ αιιά θαη ηνπ νπηηθνχ ηξφπνπ κε ζπζηεκαηηθέο κεζφδνπο, ελλννχλ φηη γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο νιφθιεξνπ θεηκέλνπ ρξεηάδεηαη ε θαηαλφεζε κελπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη ιεθηηθά αιιά θαη νπηηθά, κηα πνπ νη θσηνγξαθίεο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα γξαθήκαηα, νη ράξηεο, ηα ζθίηζα, ε δηακφξθσζε ελφο θεηκέλνπ θαη άιια παξεκθεξή κέζα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Η πνιπηξνπηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε θαη ηε κίμε πνιιψλ ηξφπσλ (π.ρ. γισζζηθψλ, εηθνληθψλ, ερεηηθψλ, θ.ά.) γηα ηελ έθθξαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ βηψκαηνο ή ηεο εκπεηξίαο. Αλαθέξεηαη επίζεο ζηε κνξθή παξνπζίαζεο ελφο πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο, ζην νπνίν πεξηέρνληαη θαη ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζεκεησηηθνί ηξφπνη (modes). Απφ ηηο έξεπλεο ζην πεδίν απηφ είλαη πιένλ δεδνκέλν φηη ε θαζεκεξηλή καο εκπεηξία είλαη πνιπηξνπηθή κε ηελ έλλνηα φηη βηψλεηαη κέζσ πνιιαπιψλ ηξφπσλ έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ελψ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο θαη επηθνηλσλίαο (π.ρ. πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο, ζρέδην, ηρλνγξάθεκα, αθίλεηε θαη θηλνχκελε εηθφλα, θσηνγξαθία, ζρεδηάγξακκα, ρξψκα, γξακκαηνζεηξά, κνπζηθή, ήρνο, ξπζκφο, ρεηξνλνκίεο, θ.ά.) έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο (Kress & van Leeuwen, 1996). ην πιαίζην ησλ αλαηξεπηηθψλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη ζηνπο ζεζκνχο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ κε ηελ εδξαίσζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί αίηεκα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο επηηαθηηθφηεηαο γηα πξνζαξκνγή ησλ θνηλσληψλ ζηηο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη. Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξήζεηο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Κνηλφ ζεκείν ησλ πνηθίισλ απηψλ ζεσξήζεσλ απνηειεί ε παξαδνρή φηη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πνηθίια καζήκαηα, πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία έρνπλ άληζεο θαη, δπζηπρψο, θάπνηε αλχπαξθηεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε θνηλσληθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη κνξθσηηθά αγαζά. Ο Γ. Μάξθνπ (2001: ), ελζσκαηψλνληαο ην γεληθφ πλεχκα ηεο θνηλήο απηήο παξαδνρήο, αιιά θαη εζηηάδνληαο ζε πηπρέο πνπ ζεσξεί φηη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, νξίδεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο «κηα δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο κε ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, ψζηε λα παξέρνληαη ζε φινπο ηα κέζα λα εθθξαζηνχλ σο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξνζσπηθφηεηεο, λα πξνβάινπλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο θαη λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαδήηεζε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ειεπζεξίαο θαη απηνεθπιήξσζεο». Γίλεη, δειαδή, έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή έθθξαζε, ηελ αλαδήηεζε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ αηφκνπ, 2

3 ππνγξακκίδνληαο ζε άιιν ζεκείν φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε «δελ αξθείηαη κφλν ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ καζεηψλ κε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηέηνηεο ψζηε λα αληαγσληζηνχλ κε ίζνπο φξνπο νη γεγελείο καζεηέο, αιιά ζηνρεχεη ζε νπζηαζηηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ θαζηεξσκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ. Γηαηί ρσξίο απηέο ηηο αιιαγέο ζα είλαη δχζθνιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα αληαπνθξηζεί ζηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ» (Kress & van Leeuwen, 1996: 74). Παξφκνηεο απφςεηο εθθξάδεη θαη ν Banks, έλαο απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο κειεηεηέο δηεζλψο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δίλνληαο ίζσο ηνλ πιένλ άξηην νξηζκφ ηεο: Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα ηδέα, έλα θίλεκα εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη κηα δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα αιιάμεη ηε δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ψζηε νη καζεηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, νη μερσξηζηνί καζεηέο θαη φζνη είλαη κέιε δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ, θπιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ ζην ζρνιείν (Banks & Banks, 1993: 9) Η διαπολιηιζμική προζέγγιζη ως θεωρία μάθηζης Σν εξψηεκα γηα ην ηη ζπληζηά γλψζε θαη νκνίσο ηη ζπληζηά κάζεζε δελ επηδέρεηαη κία κφλε απάληεζε. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο ςπρνινγίαο, νκαδνπνηνχληαη ζπγθξνηψληαο δηαθξηηέο ζεσξεηηθέο ηάζεηο ή ζρνιέο. Γχν απφ απηέο είλαη κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο: πξφθεηηαη γηα ηε ζρνιή ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ θαη ηε ζρνιή ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ. ηελ θαηεχζπλζε ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ εληάζζεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε σο ζεσξία γηα ηε κάζεζε θαη ηε γλψζε. Η δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ραξάζζεη ην δξφκν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νηθεηνπνηνχληαη ηε γλψζε είλαη δηαθνξεηηθφο ζπγθξηηηθά κε ηνπο γεγελείο καζεηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ πξφθεηηαη γηα έλα κφλν ζπλεθηηθφ «ζψκα» απφςεσλ. Αξθεηέο δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο νη απφςεηο ησλ ζεσξεηηθψλ, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο θσηίδεη θαη θάπνηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ καζεζηαθνχ θαηλνκέλνπ. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη πεξίεξγν, δεδνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη δεδνκέλεο ηεο εζηίαζήο ηεο φρη κφλν ζηελ αλαπαξάζηαζε κηαο αληηθεηκεληθήο, ζηαζεξήο θαη αλαιινίσηεο γλψζεο. Η Fosnot (1996), αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ Piaget, ραξαθηεξίδεη ηε γλψζε σο πξνζσξηλή, εμειηθηηθή, κε αληηθεηκεληθή, εζσηεξηθά δνκεκέλε θαη κεζνιαβνχζα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά. Δκθαλίδεη δε ηε κάζεζε σο απηνξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία πάιεο αλάκεζα ζηα ήδε ππάξρνληα πξνζσπηθά κνληέια ηνπ θφζκνπ θαη ηηο λέεο αληηθαηηθέο ηδέεο. Θεσξεί φηη νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ λέα κνληέια κέζα απφ ζπλεξγαηηθή, θνηλσληθή δξάζε, νκηιία θαη ζπδήηεζε. Η δηαπνιηηηζκηθή απηή ζεσξία γηα ηε κάζεζε επηδξά θαηαιπηηθά ζηε δηδαζθαιία, αθνχ επηηξέπεη ζην καζεηή λα ζρεδηάζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελψ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επαλαθαζνξίζεη ην ξφιν ηνπ ζε θαζνδεγεηή θαη βνεζφ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ζε πεγή θαη αγσγφ γλψζεο. Ο καζεηήο δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ γλψζε επεμεξγαδφκελνο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. Όκσο, ε κάζεζε δελ επηηπγράλεηαη κε απνκφλσζε. Η κάζεζε επηηπγράλεηαη 3

4 κε πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα θάλνπκε ηε ζχλδεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Η πνιπηξνπηθφηεηα δηαπεξλά φια ηα καζήκαηα θαη απνηειεί θπξίαξρν άμνλα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θάλεη πην εχιεπηε ηελ χιε ζηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο. Έρεη απνδεηρζεί ε επίδξαζε ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. Σν Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ ην 1998 δηεμάγεη κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πνπ νη παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα. Οη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ καζεηή κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηνπο άιινπο καζεηέο θαη κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε έρνπλ σο απνηέιεζκα, φ,ηη καζαίλεη απηφο, λα κε βαζίδεηαη κφλν ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ αιιά θαη ζε ζπιινγηθέο εκπεηξίεο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο (Fosnot, 1996). Αιιά θαη ε Solomon (1987: 63-82), ελψ ζπκθσλεί κε ηελ πηαδεηηαλή άπνςε φηη ε γλψζε απνηειεί αηνκηθφ επίηεπγκα, ηνλίδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ θνηλσληθνί παξάγνληεο ζηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ, δηαθξίλεη δε δχν είδε γλψζεο: ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ πνπ θαηαθηήζεθε δηακέζνπ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη ηε ζπκβνιηθή ζρνιηθή γλψζε. Γηα λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα δχν απηά είδε γλψζεο πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηηκήζνπκε ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ ρσξίο λα ζπλππνινγίζνπκε, παξάιιεια κε ηα ιεγφκελά ηνπ, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ην ρακφγειν θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ, ην ζθίμηκν ησλ ρεηιηψλ ηνπ, θ.ν.θ. ην ζρνιείν, φκσο, αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί κφλν ην γισζζηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα. Μάιηζηα, ε πεπνίζεζε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γξαπηήο γιψζζαο έλαληη φισλ ησλ άιισλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ αληαλαθιάηαη έληνλα θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Απηφ πνπ θπξηαξρεί ηνπιάρηζηνλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νξηζκέλσλ καζεκάησλ είλαη ν γξαπηφο ιφγνο. Απηφο είλαη ην «πξαγκαηηθφ ζέκα» θαη φ,ηη άιιν ππάξρεη ζην βηβιίν, ι.ρ. θσηνγξαθίεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ν.θ., ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εηθνλνγξαθήζνπλ, κάιινλ λα δηαθνζκήζνπλ, ή λα ππνζηεξίμνπλ απιά ην πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Ο ηξφπνο φκσο πνπ είλαη παξνπζηαζκέλν ην θείκελν δελ είλαη αζήκαληνο. Ση είδνπο θσηνγξαθίεο έρνπκε θαη πφζν ρψξν θαηαιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ην θείκελν; Πφζν απιντθέο ή πφζν ζχλζεηεο είλαη νη εηθφλεο θαη ηα δηαγξάκκαηα; Ση είδνπο γξακκαηνζεηξέο ρξεζηκνπνηνχληαη; Ιδίσο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ απνηειεί Γνιγνζά, αλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θάπνηνο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη απηφο ν καζεηήο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Ο δηθφο ηνπ γισζζηθφο θψδηθαο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη γξακκέλα κε ηξφπν ηέηνην πνπ δελ είλαη θηιηθά πξνο ην καζεηή θαη ηδίσο ην καζεηή εθείλν ν νπνίνο δελ γλσξίδεη ζε επαξθή βαζκφ ηε γιψζζα. Η δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη ηε δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο γιψζζαο (ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο) κε πνιπηξνπηθνχο ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα ε καζεζηαθή δηαδηθαζία λα γίλεηαη κε παηγληψδε θαη βησκαηηθφ ηξφπν θαη πην εχιεπην ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. Σα επξήκαηα απφ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ Μαζεηψλ» επηθπξψλνπλ ηελ απαξαίηεηε ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθά κε ηα πνιπηξνπηθά ζεκεία (www.keda.uoa.gr). 4

5 2. Σο ζσκβαηηθό θαη ηο δηαποιηηηζκηθό παράδεηγκα Σν θπξίαξρν παξάδεηγκα πξηλ ηελ εμέιημε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ ην ζπκβαηηθφ, νη νπαδνί ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαλ σο εμήο ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα: ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ «έμσ θφζκν» θαη ζθνπφο ηεο επηζηήκεο είλαη λα αλαθαιχςεη ηε θχζε «έηζη φπσο πθίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». Ο επηζηήκνλαο πξέπεη λα θξαηήζεη κηα αληηθεηκεληθή απφζηαζε θαη λα απνθχγεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, πνπ αλαπφθεπθηα ζα ηνλ εκπνδίζεη λα θαηαλνήζεη ηε θχζε «φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». Οη αμίεο ηνπ θάζε εξεπλεηή πξέπεη θαη κπνξνχλ λα κείλνπλ ζηελ άθξε, σο κέξνο ηνπ δπτζκνχ, ηνλ νπνίν απνδέρεηαη ην ζπκβαηηθφ Παξάδεηγκα. Η έξεπλα, σο αληηθεηκεληθή πνπ είλαη, δελ ρξεηάδεηαη λα βαζίδεηαη ζε αμίεο επηπιένλ, σο παξεκβαηηθή ζηε κεζνδνινγία ηεο, πξέπεη λα απνκαθξχλεη ηνπο παξάγνληεο πνπ δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε, ψζηε λα ζπγθιίλεη ν ηξφπνο πνπ «είλαη» ηα πξάγκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ «ιεηηνπξγνχλ». Σέινο, ε δνκή ηεο έξεπλαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε ησλ κεραληζκψλ αηηίνπ-απνηειέζκαηνο, νδεγψληαο ζε αξηηφηεξνπο ηξφπνπο πξφγλσζεο θαη ειέγρνπ ησλ θαηλνκέλσλ. Σν δηαπνιηηηζκηθφ παξάδεηγκα, πνπ θαιείηαη θαη λαηνπξαιηζηηθφ ή εξκελεπηηθφ (κε κηθξέο ζεκαζηνινγηθέο απνθιίζεηο), ζπληζηά κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ θφζκνπ απφ ην ζπκβαηηθφ παξάδεηγκα, ην νπνίν ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη. Η έξεπλα, φληαο εξκελεπηηθή ζηε κεζνδνινγία ηεο, πξέπεη λα επηηξέπεη αλαζεψξεζε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ. Με ηε κεζνδνινγία απηή, δειαδή, πξνβάιιεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη πξνάγεηαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα αληηπαξαβάιινληαη αληίζεηεο ηδέεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ ζέζεσλ (Johansson, 1998: 50). H αιιειεπίδξαζε απηή ησλ ζεσξηψλ θαη ε βησκαηηθή κάζεζε πνπ εληζρχεηαη κε ηα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία εδξαηψλεη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν. Σν γισζζηθφ πεξηβάιινλ πνιιψλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη δίγισζζν ή θαη πνιχγισζζν θαη ηα πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξεζίζκαηά ηνπο παξνπζηάδνπλ πνηθηιία σο πξνο ηα θεηκεληθά είδε αιιά θαη ην χθνο. Η επηθνηλσλία ηνπο παξνπζηάδεη πνηθηιία ελζσκαησκέλσλ ζηνηρείσλ πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ απφ απηφ ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο. Η πνηθηινκνξθία απηή απνηειεί πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ Ανηικειμενικό και διαπολιηιζμικό μονηέλο διδαζκαλίας με πολσηροπικά ζηοιτεία Σν αληηθεηκεληθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο αληηζηνηρεί ζην ζπκβαηηθφ παξάδεηγκα θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Κπξηαξρνχζε κέρξη πξφζθαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηεξηδφκελν ζηελ πεπνίζεζε φηη ππάξρεη έλαο πξαγκαηηθφο θαη δνκεκέλνο θφζκνο θαη ζηελ πίζηε ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα απνθηήζεη αμηφπηζηε γλψζε ηνπ. Σν κνληέιν απηφ είρε σο βαζηθή επηδίσμή ηνπ ηε κεηάδνζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηνπο καζεηέο πιεξνθνξηψλ θαη ελφο ζψκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο πνπ ζεσξνχληαλ ζηαζεξέο θαη έγθπξεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε δηαδηθαζία απηή ιεηηνπξγνχζε σο ελδηάκεζνο θνξέαο κεηαμχ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ καζεηψλ, κεηαδίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο είρε 5

6 επηιέμεη, επεμεξγαζηεί θαη νξγαλψζεη, βαζηδφκελνο ζηελ άπνςε φηη ε γλψζε είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε. Ο ξφινο ηνπ ήηαλ ελεξγεηηθφο θαη απαηηνχζε λα θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, λα ειέγρεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ψζηε απηή λα πξνρσξεί ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλε πνξεία, λα εηνηκάδεη παξνπζηάζεηο-δηαιέμεηο ησλ δηδαθηέσλ ζεκάησλ θαη λα θάλεη ρξήζε έληππνπ πιηθνχ, φπσο είλαη ηα ζρνιηθά βηβιία. ηελ απέλαληη πιεπξά βξίζθνληαλ νη καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχζε ν παζεηηθφο ξφινο ηνπ απνδέθηε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θαη νη νπνίνη είραλ ηελ επζχλε λα «καζαίλνπλ», δειαδή λα αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηε δηδάζθνληαλ θαη λα ηελ αθνκνηψλνπλ, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεηθλχνπλ κέζσ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ φηη πξνζέιαβαλ θαη θαηέρνπλ ην «παξαδνζέλ» πιηθφ. Σν κνληέιν απηφ ζηεξηδφηαλ ζην ππνζεηηθφ αμίσκα φηη νη «παξαδηδφκελεο» γλψζεηο ζα απνηεινχζαλ εθ φξνπ δσήο εθφδην, εθφζνλ άιισζηε ηα απαηηνχκελα εθφδηα ζεσξνχληαλ αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη ζηαζεξά ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ. Σν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην αληηθεηκεληθφ κνληέιν θπξηάξρεζε ήηαλ απηφ ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο. Έθηνηε ηα πξάγκαηα άιιαμαλ, καδί κε ηα δεηνχκελα επαγγέικαηα (Soloway, 1993: 28). Έηζη, ζηαδηαθά ην αληηθεηκεληθφ κνληέιν ππέζηε θξηηηθή κε επηθέληξσζε ζην φηη επλνεί ηελ επηθαλεηαθή κάζεζε (O Neil, 1995), ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηε κεραληθή αλαπαξαγσγή θαη φρη ηε δφκεζε ηεο γλψζεο (Scardamalia & Bereiter, 1993: 6 βι. επίζεο Πνπξθφο, 1997α, 1997β). Παχεη, ινηπφλ, λα επαξθεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα λέν κνληέιν δηδαζθαιίαο. Σν λέν απηφ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη αληηθεηκεληθφο θφζκνο, αθξηβψο ν ίδηνο γηα φινπο, δελ ππάξρεη. H πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία θαηαζθεπή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ κε ηα πνηθίια εξεζίζκαηα, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, πνπ δέρεηαη δηαξθψο ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, δεκηνπξγψληαο εκπεηξίεο θαη λνήκαηα κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ψζηε λα δηακνξθσζεί έλαο θφζκνο πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο (Kelly, 1995). Έηζη, ην κνληέιν απηφ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ πνιινί θφζκνη θαη πξαγκαηηθφηεηεο. Η βησκαηηθή κάζεζε, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, εληζρχεηαη κε ην λέν κνληέιν. χκθσλα κε απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή, θαη φρη ηε κεηάδνζε, ηεο γλψζεο λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληάο ηνπο νξγαλσκέλεο πιεξνθνξίεο αληηθαηηθψλ ηδεψλ, θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ λα ηνπο βνεζά λα δεκηνπξγνχλ λέεο απφςεηο, ηηο νπνίεο ζα ζπλδένπλ κε ηηο πξνεγνχκελεο κεηά απφ γλσζηηθή επεμεξγαζία θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ππνβάιινπλ δηθέο ηνπο εξσηήζεηο, λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα θαηαιήγνπλ ζηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. Σν κνληέιν απηφ ππνζηεξίδεη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή ζηελ θαηαζθεπή, θαη φρη ηελ απφθηεζε, ηεο γλψζεο θαη ζεσξεί ηε κάζεζε σο πξνζσπηθφ ηνπ επίηεπγκα, σο εμαξηψκελε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ γηα ηνλ θφζκν θαη σο πξνυπνζέηνπζα αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Θεσξεί φηη ε κάζεζε είλαη «ε ελεξγφο πάιε ηνπ καζεηή κε δηάθνξα ζέκαηα» (Duffy & Cunningham, 1996: 174). Ο καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δφκεζε ησλ γλψζεσλ κε ην λα παξάγεη θαη λα εθθξάδεη ηδέεο κε βάζε ηα κελχκαηα θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ. Σν κνληέιν απηφ ηνλίδεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ γλψζεσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη ησλ λέσλ εκπεηξηψλ, επεηδή ζεσξεί φηη νη άλζξσπνη θαηαλννχλ θάηη, κφλν εθφζνλ ην έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη (Leidner & Jarvenpaa, 1995: ). Η δηαθνξά ησλ λέσλ εκπεηξηψλ απφ ηηο παιαηέο είλαη αξθεηή γηα λα θηλεηνπνηήζεη ην άηνκν, φρη φκσο ηεξάζηηα ψζηε ε 6

7 αθνκνίσζή ηεο λα αθπξψλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ήδε δηαζέηεη ν καζεηήο γηα λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπ (Watson, 1996). Καηά ηνλ Bruner, ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε έκθαζε δελ ζα πξέπεη λα δίλεηαη, φπσο ζπλεζίδεηαη, ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα, δειαδή ηηο εμσηεξηθέο ακνηβέο ή πνηλέο (Bigge & Shermis 1999: 3), αιιά ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ηηο εζσηεξηθέο ακνηβέο πνπ ζπλίζηαληαη: ζην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πνπ απνθηά ν καζεηήο, φηαλ θαηαλνεί θάηη ζε βάζνο ή ην αληηιακβάλεηαη γξήγνξα ζην γεγνλφο φηη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία φιν ην πλεπκαηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ελαζρφιεζε ζην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηαχηηζή ηνπ κε άιινπο, θαζψο θαη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη θαηέρεη γλψζεηο θαη φηη είλαη ηθαλφο θαη απνηειεζκαηηθφο ζηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ ακνηβαηφηεηαο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιια άηνκα γηα ηελ επηδίσμε θνηλψλ ζηφρσλ. ην πιαίζην πνπ νξίδεη ην λέν απηφ κνληέιν, είλαη αλάγθε πηα ν καζεηήο λα θαηαθηήζεη ηηο δνκέο θαη ηε ρξήζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο σο βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο ζηελ θνηλσλία πνπ δεη αιιά δελ πξέπεη παξάιιεια λα απνθνπεί απφ ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο, γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο. Μέζα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία είλαη αλάγθε λα κάζεη λα δηαθξίλεη ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ δηαπεξλνχλ ηα δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα, ηα θεηκεληθά είδε θαη ην χθνο ηνπο ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί λα ιεηηνπξγήζεη επηθνηλσληαθά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο απηέο δψληαο κέζα ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. 3. Δθαρκογή ηες δηαποιηηηζκηθής προζέγγηζες/ζεωρίας ζηε ζτοιηθή δωή 3.1. Ο μαθηηής Ο καζεηήο ζεσξείηαη άηνκν κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ φζεο ζπλήζσο εθδειψλεη. Δξρφκελνο ζηε ζρνιηθή ηάμε έρεη ήδε βηψζεη εκπεηξίεο, νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθψζεη ηηο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ, νινθιεξσκέλεο, αηειείο ή εκηηειείο. Οη λέεο εκπεηξίεο θαη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη κλήκεο θαη νη ζρέζεηο ηνπο λα γίλνπλ αληηθείκελν πξνζσπηθήο επεμεξγαζίαο απφ ηνλ καζεηή, δηαθνξεηηθά, εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε επεμεξγαζία θαη ζχλδεζε, νη απνκλεκνλεπζείζεο πιεξνθνξίεο ζα ιεζκνλεζνχλ ζχληνκα. Ο καζεηήο, δειαδή, πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν ίδηνο, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηεο θαηαζθεπήο λέσλ γλψζεσλ ζην γλσζηηθφ πιαίζην πνπ ήδε δηαζέηεη. Η ςπρηθή ηνπ δηάζεζε, ηα ζπλαηζζήκαηα, ε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο θαη γεληθφηεξα ηα θίλεηξά ηνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. Καζνξηζηηθφ, επίζεο, ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη ε βνήζεηα πνπ ζα ηνπ παξαζρεζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε πξνυπάξρνπζα γλψζε, λα επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε θαη λα κάζεη ν καζεηήο πψο λα καζαίλεη. Οη ζεκεξηλνί αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο σο κειινληηθνί πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλνη κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο σο εθφδηα πνπ θαηά ηε γλψκε καο ρξεηάδεηαη θαη κπνξνχλ λα ηνπο δνζνχλ κέζα απφ ηελ επίζεκε ηππηθή εθπαίδεπζε. Έηζη ην παηδί ζα κάζεη λα αζθείηαη ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ζηε ρξήζε ηνπο θαη θάηη πνπ ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ, ζηελ θξηηηθή ηνπνζέηεζή ηνπ απέλαληη ζ απηά. 7

8 3.2. Ο εκπαιδεσηικός Δπεηδή ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη εηνηκαζηεί θαη εθπαηδεπηεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ην παξαδνζηαθφ, αληηθεηκεληθφ κνληέιν, πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ παξάδεηγκα, δελ είλαη εχθνιν λα αθνκνηψζεη θαλείο ηηο αξρέο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ παξαδείγκαηνο θαη λα ιεηηνπξγήζεη επί ηε βάζεη απηψλ. Απαηηείηαη «εζειεκέλε απνκάθξπλζε απφ ηηο νηθείεο πξννπηηθέο θαη πξαθηηθέο θαη πηνζέηεζε λέσλ» (Novak,1998: ζην Βιάρνο, 2004). Ο ξφινο απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ξφινο θαζνδεγεηηθφο, ππνβνεζεηηθφο, εκςπρσηηθφο, κεζνιαβεηηθφο ζηελ αιιειεπίδξαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζνδεγεί θαη βνεζά ζηελ επέθηαζε ηεο «καζεζηαθήο δψλεο» ηνπ καζεηή, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη ηη γλσξίδεη ν ηειεπηαίνο, πξηλ θαηεπζχλεη ηηο λέεο ηνπ καζεζηαθέο πξνζπάζεηεο ζην λα αλαθαιχςεη απηά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, λα δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο κάζεζεο θαη λα ζπλδέζεη ην πνηνο είλαη κε ην ηη θάλεη ζην ζρνιείν (Oldfather, 1993: Oldfather & Dahl, 1994: Oldfather & McLaughlin, 1993: 1-2 Oldfather & Thomas, 1998: Short & Burke, 1991 Thomas & Oldfather, 1997: ). Η ζχλδεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαζ φιε ηελ ελήιηθε δσή αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνλ καζεηή. Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί κέζα θαη ηερληθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή, φπσο ε αλαζηνραζηηθή ζθέςε θαη νη ηξφπνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηηο νπνίεο ζεσξεί ζεκαληηθά απνθηήκαηα δηά βίνπ. Δπίζεο, ελζαξξχλεη θαη θηλεηνπνηεί ηνλ καζεηή λα θαηαζθεπάζεη θαη λα δηεπξχλεη ην γλσζηηθφ ηνπ πιαίζην, λα πξνηείλεη πξσηφηππεο ηδέεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ θαη ην ρεηξηζκφ ησλ πνηθίισλ πξνβιεκάησλ, πξνζδνθψληαο ζεηηθά απνηειέζκαηα (Driver, 1991: 138 ζην Βιάρνο, 2004). Η θαηαλφεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θίλεηξν κάζεζεο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηάμεσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο, ηα φλεηξα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ, ψζηε απηνί λα απνθηνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ζηηο ηάμεηο απηέο ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ζπγθξνηεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία θηίδνληαη ηα θίλεηξά ηνπο ζπληζηνχλ πξνηεξαηφηεηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ απηφλ (Oldfather, 1993: Oldfather & Dahl, 1994: Oldfather & McLaughlin, 1993: 1-2 Oldfather & Thomas, 1998: Short & Burke, 1991 Thomas & Oldfather, 1997: ). 4. Σα πιεολεθηήκαηα από ηελ εθαρκογή ηες δηαποιηηηζκηθής θαη ποισηροπηθής προζέγγηζες ζηελ εθπαίδεσζε Αλ ζέιακε λα απαληήζνπκε ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά ζην εξψηεκα γηαηί είλαη πξνηηκφηεξν ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν κε πνιπηξνπηθά ζηνηρεία ζηελ εθπαίδεπζε, ζα επηιέγακε λα αλαθέξνπκε ηνπο εμήο ιφγνπο: -Γηα ηολ εθπαηδεσηηθό: πξνθαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη σο θαζνδεγεηήο, νξγαλσηήο, εκςπρσηήο θαη ζπκπαξαζηάηεο ζ έλα έξγν πνιχ πην ζχλζεην, πην ππεχζπλν, πην απαηηεηηθφ απφ απηφ πνπ δηεθπεξαίσλε κε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν, αιιά θαη πην σξαίν, πην καθξφπλνν, πην νπζηαζηηθφ απφ εθείλν πξνθαιείηαη λα γίλεη ζπλδεκηνπξγφο ζηε δηακφξθσζε αηφκσλ πνπ εκπηζηεχνληαη ηε ζθέςε ηνπο, πνπ θξίλνπλ θαη δέρνληαη θξηηηθή, πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ, πνπ αγαπνχλ ηε κάζεζε θαη καζαίλνπλ εθ φξνπ δσήο, πνπ πξνζπαζνχλ θαη 8

9 επηηπγράλνπλ λα επηιχνπλ ηα πνηθίια πξνβιήκαηα, πνπ είλαη ελεξγνί θαη ππεχζπλνη θαη φρη παζεηηθνί θαη αλεχζπλνη. Ιδίσο φηαλ ην καζεηηθφ αθξναηήξην είλαη αλνκνηνγελέο σο πξνο ηελ θαηαγσγή, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κε πνιπηξνπηθά ζηνηρεία λα θάλεη ην κάζεκα πην εχιεπην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ αιινδαπφ καζεηή ν νπνίνο δελ έρεη νηθεηνπνηεζεί ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. -Γηα ηο καζεηή: καζαίλεη λα θξίλεη, λα ζπγθξίλεη, λα ειέγρεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα δνθηκάδεη ηελ εθαξκνγή ηδεψλ θαη γλψζεσλ ελζαξξχλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηνλ θφζκν εθπαηδεχεηαη λα κεηαθέξεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζε άιιεο θαηαζηάζεηο εμνηθεηψλεηαη κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε καζαίλεη λα εμεηάδεη ζθαηξηθά ηηο θαηαζηάζεηο απνθηά επέιηθηε ζθέςε θαη αγαπάεη λα καζαίλεη ζηεξίδεη κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπ απνθηά ηθαλφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηεο επνρήο καο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο θαιιηεξγνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ κε ηε ρξήζε πνιπηξνπηθψλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ. έλα ηέηνην πνιπηξνπηθφ πεξηβάιινλ, ε θαηλνχξηα γλψζε ιεηηνπξγεί βησκαηηθά, θαζψο ε παξαηήξεζή ηεο πξνθαιεί αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ππνζπλείδεηε πνιιέο θνξέο ζχλδεζε ηεο εηθφλαο κε πξνζσπηθά ζχγρξνλα βηψκαηα. 5. Δπίιογος Η παξνχζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα αξρηθψο πξνζσπηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη έπεηηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ε πνιπηξνπηθή ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε. Tα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαλεξψλνπλ ηελ αλάγθε ηεο έληαμεο ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ηάμε θαη ηδηαίηεξα ζην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν. Θα απνηειέζεη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη ζπζρεηηζκνχο γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο. Βηβιηογραθία Banks, J. A. & Banks, C. A. M. (1993). Multicultural Education: Issues and Perspectives (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon. Bigge, M. L. & Shermis, S. S. (1999). Learning Theories for Teachers. London: Falmer Press. Βιάρνο, Ι. (2004). Δκπαίδεςζη ζηιρ Φςζικέρ Δπιζηήμερ: Η Ππόηαζη ηηρ Δποικοδόμηζηρ. Αζήλα: Γξεγφξεο. Duffy, T. & Cunningham, D. (1996). Constructivism: Implications for the Design and Delivery of Instruction. New York: Simon & Schuster. Fosnot, T. C. (Ed.) (1996). Constructivism: Theory, Perspectives and Practice. New York: Teachers College Press. Johansson, K. (1998). Konstruktivism I Distansutbildning. Studerandes Uppfattningar om Konstruktivistiskt Larande. Pedagogiska Instituionen, Umea Universitet, Lulea. Kelly, G. A. (1995). A Theory of Personality. The Psychology of Personal Constructs. New York: W.W. Norton. Kress, G. & Σ. van Leeuwen (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge. Leidner, D. E. & Jarvenpaa, S. L. (1995). The Use of Information Technology to Enhance Management School Education: A Theoretical View. MIS Quartely, 19 (3), Μάξθνπ, Γ. (2001). Διζαγωγή ζηη Γιαπολιηιζμική Δκπαίδεςζη Δλληνική και Γιεθνήρ Δμπειπία. Αζήλα: Ηιεθηξνληθέο Σέρλεο. 9

10 O Neil, M. (1995). Towards a Model of the Learner in Higher Education: Some Implication for Teachers. Research, Teaching and Learning in Higher Education. In B. Smith & S. Brown (Eds.), Research Teaching and Learning in Higher Education (pp ). London: Kogan. Oldfather, P. (1993). What Students Say About Motivating Experiences in a Whole Language Classroom. The Reading Teacher, 46(8), Oldfather, P. & Dahl, K. (1994). Toward a Social Constructivist Reconceptualization of Intrinsic Motivation for Literacy Learning. JRB: A Journal of Literacy Research, 28(2), Oldfather, P. & McLaughlin, H. J. (1993). Gaining and Losing Voice: A Longitudinal Study of Student s Continuing Impulse to Learn Across Elementary and Middle Level Contexts. Research in Middle Level Education, 17(1), Oldfather, P. & Thomas, S. (1998). What Does It Mean When High School Teachers Participate in Collaborative Research with Students on Literacy Motivations? Teachers College Record, 90 (4), Πνπξθφο, Μ. (1997α). Ο Ρόλορ ηος Πλαιζίος ζηην Ανθπώπινη Δπικοινωνία, ηην Δκπαίδεςζη και ηην Κοινωνικο-Ηθική Μάθηζη. Η Οικο-ωμαηική-Βιωμαηική Πποζέγγιζη ωρ Δναλλακηική Ππόηαζη ζηο Γνωζηικιζμό: Ππορ μια Βιωμαηική, Δςπεηική και Δπικοινωνιακή Ψςσοπαιδαγωγική. Αζήλα: Gutenberg. Πνπξθφο, Μ. (Δπηκ.) (1997β). Αηομικέρ Γιαθοπέρ Μαθηηών και Δναλλακηικέρ Ψςσοπαιδαγωγικέρ Πποζεγγίζειρ. Αζήλα: Gutenberg. Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1993). Engaging Students in a Knowledge Society. Educational Leadership 54(3), Short, K. G. & Burke, C. (1991). Creating Curriculum: Teachers and Students as a Community of Learners. Portsmouth, NH: Heinemann. Solomon, J. (1987). Social Influences on the Construction of Pupils Understanding of Science. Studies in Science Education, 14, Soloway, E. (1993). Technology in Education. Communications of the ACM (Association for Computing Machinery), 36 (5), Thomas, S. & Oldfather, P. (1997). Intrinsic Motivations, Literacy, and Assessment Practices: That s My Grade. That s Me. Educational Psychologist, 32(2), Watson, J. (1996). Reflection Through Interaction: The Classroom Experience of Pupils with Learning Difficulties. London: Falmer Press. Multimodality in a cross-cultural classroom Christos Parthenis * ABSTRACT This presentation focuses on the educational theory and teaching practice under the perspective of cross-cultural education. The social conditions -both internationally and locally- have changed and we must adjust to them changing at the same time our attitude towards education in general, our teaching methods, our conception of the teacher s and students role. In particular, the role of students and teachers is being analyzed and also the way a cross-cultural classroom operates along with the work carried out in it. At this point we should highlight the connection between multimodality and cross-culturalism. Multimodality introduces new ways to deal with various situations. One could argue that cross-cultural education includes many multimodal elements that will be elaborated in this presentation. It is well acknowledged that one of the main characteristics of the modern communication context is multimodality, namely the use and combination of many ways and modes of communication. In a non homogeneous classroom as to its country of origin and the language, many different ways of teaching have to be applied. We do not only dwell on the different * Christos Parthenis, Ph.D., Temporary Lecturer, University of Athens. Home address: Agriniou 6, Kareas, Tel , (mobile). 10

11 language code but we enrich teaching with other semiotic ways, such as image, songs and teacher s gestures. All the above were used during the application of the Program of Athens University that we are going to present roughly in this study. Key words: Cross-cultural education, Heterogeneous classroom, Multiculturalism, Multimodality, Semiotic modes. 11

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Αναζηαζία Φακίδοσ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ GRIZLI777 το νέο πρόγραμμα ςπουδών για το μάθημα των Εικαστικών ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ οδηγός εκπαιδευτικού ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ [Type the document subtitle] ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΛΟΓΟ, ΣΕΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα