ΚΔΦΑΛΑΙΟ 39 Η ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΑΞΗ. Υρήζηος Παρζέλες * 1.1. Προέλεσζη και εννοιολογικό εύρος ηης διαπολιηιζμικής εκπαίδεσζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ 39 Η ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΑΞΗ. Υρήζηος Παρζέλες * 1.1. Προέλεσζη και εννοιολογικό εύρος ηης διαπολιηιζμικής εκπαίδεσζης"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 39 Η ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΑΞΗ Υρήζηος Παρζέλες * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη πξάμε, θάησ απφ ην πξίζκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Οη ζπλζήθεο πιένλ ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηε ρψξα καο έρνπλ αιιάμεη θαη ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηνχκε ζ απηέο αιιάδνληαο βέβαηα θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ παχεη πιένλ λα είλαη παξαδνζηαθφο αιιά θαη ηε πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη. πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη νη ξφινη καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζρνιηθήο ηάμεο κε ην επηηεινχκελν ζ απηήλ έξγν. ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Η πνιπηξνπηθφηεηα εηζάγεη λένπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη πσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρεη πνιιά πνιπηξνπηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα επηρεηξήζσ λα παξνπζηάζσ ζηελ εξγαζία απηή. Δίλαη γλσζηφ φηη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ επηθνηλσληαθνχ ηνπίνπ είλαη ε πνιπηξνπηθφηεηα, ε ρξήζε δειαδή θαη ε κίμε πνιιψλ ηξφπσλ θαηά ηελ επηθνηλσλία. ε κηα ηάμε ε νπνία δελ είλαη νκνηνγελήο σο πξνο ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ηε γιψζζα ησλ καζεηψλ ρξεηάδεηαη βέβαηα λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο. Γελ κέλνπκε ζην γισζζηθφ θψδηθα ν νπνίνο είλαη δηαθνξεηηθφο αιιά εκπινπηίδνπκε ηε δηδαζθαιία θαη κε άιινπο, πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ εηθφλα, ηα ηξαγνχδηα αθφκα θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη παξαπάλσ ζεκεησηηθνί ηξφπνη αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ «Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ καζεηψλ», ην νπνίν αθξνζηγψο, ζα ην παξνπζηάζνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε. Δίλαη αμηνζεκείσην ην πφζν εχιεπην θαη πην θαηαλνεηφ γηλφηαλ ην κάζεκα ζηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο κε ηελ αμηνπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο πνιπηξνπηθψλ κέζσλ. Λέξειρ-κλειδιά: Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, Δηεξνγέλεηα, Παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο, Πνιπηξνπηθφηεηα, εκεησηηθνί ηξφπνη. 1. Έλλοηα θαη απαρτές ηες δηαποιηηηζκηθής εθπαίδεσζες 1.1. Προέλεσζη και εννοιολογικό εύρος ηης διαπολιηιζμικής εκπαίδεσζης Δίλαη απαξαίηεηε ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ φξσλ αιιά θαη ε αλαθνξά ζηηο απαξρέο θαη ζηελ εμέιημή ηνπο. Ση είλαη ινηπφλ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; Πψο ζπλδπάδεηαη κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα; ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ζα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, πξηλ θζάζνπκε ζηελ πξαγκάηεπζε ηνπ θχξηνπ ζέκαηφο καο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. * Υξήζηνο Παξζέλεο, Ph.D., Γηδάζθσλ ΠΓ/407, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Γιεύθςνζη καηοικίαρ: Αγξηλίνπ 6, Καξέαο. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: , (θηλεηφ). Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε:

2 ηελ επνρή καο αλαδεηθλχεηαη θπξίαξρε ηάζε ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ, ε νπνία ηζρπξνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ιφγσ ηεο πνιπεδξηθφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελψ ε παιαηφηεξε θπξίαξρε απηνλνκία ηνπο θζίλεη. Η επηζηεκνινγηθή απηή ζεψξεζε θαη δηαπίζησζε, ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηδίσο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ, πινπνηείηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, θαζψο νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ ν καζεηήο έρεη δπζθνιίεο ζηε γιψζζα θαη άξα ζηελ ηζφηηκε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο, ε βησκαηηθή κάζεζε επηηπγράλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο, πέξα απφ ην γισζζηθφ θψδηθα, ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε εηθφλα, ην ηξαγνχδη, νη θηλήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Η έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο άξρηζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Λέγνληαο φηη ε δεκηνπξγία λνήκαηνο ζηα θείκελα απαηηεί ηε ρξήζε φρη κφλν ηνπ ιεθηηθνχ αιιά θαη ηνπ νπηηθνχ ηξφπνπ κε ζπζηεκαηηθέο κεζφδνπο, ελλννχλ φηη γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο νιφθιεξνπ θεηκέλνπ ρξεηάδεηαη ε θαηαλφεζε κελπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη ιεθηηθά αιιά θαη νπηηθά, κηα πνπ νη θσηνγξαθίεο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα γξαθήκαηα, νη ράξηεο, ηα ζθίηζα, ε δηακφξθσζε ελφο θεηκέλνπ θαη άιια παξεκθεξή κέζα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Η πνιπηξνπηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε θαη ηε κίμε πνιιψλ ηξφπσλ (π.ρ. γισζζηθψλ, εηθνληθψλ, ερεηηθψλ, θ.ά.) γηα ηελ έθθξαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ βηψκαηνο ή ηεο εκπεηξίαο. Αλαθέξεηαη επίζεο ζηε κνξθή παξνπζίαζεο ελφο πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο, ζην νπνίν πεξηέρνληαη θαη ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζεκεησηηθνί ηξφπνη (modes). Απφ ηηο έξεπλεο ζην πεδίν απηφ είλαη πιένλ δεδνκέλν φηη ε θαζεκεξηλή καο εκπεηξία είλαη πνιπηξνπηθή κε ηελ έλλνηα φηη βηψλεηαη κέζσ πνιιαπιψλ ηξφπσλ έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ελψ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο θαη επηθνηλσλίαο (π.ρ. πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο, ζρέδην, ηρλνγξάθεκα, αθίλεηε θαη θηλνχκελε εηθφλα, θσηνγξαθία, ζρεδηάγξακκα, ρξψκα, γξακκαηνζεηξά, κνπζηθή, ήρνο, ξπζκφο, ρεηξνλνκίεο, θ.ά.) έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο (Kress & van Leeuwen, 1996). ην πιαίζην ησλ αλαηξεπηηθψλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη ζηνπο ζεζκνχο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ κε ηελ εδξαίσζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί αίηεκα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο επηηαθηηθφηεηαο γηα πξνζαξκνγή ησλ θνηλσληψλ ζηηο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη. Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξήζεηο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Κνηλφ ζεκείν ησλ πνηθίισλ απηψλ ζεσξήζεσλ απνηειεί ε παξαδνρή φηη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πνηθίια καζήκαηα, πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία έρνπλ άληζεο θαη, δπζηπρψο, θάπνηε αλχπαξθηεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε θνηλσληθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη κνξθσηηθά αγαζά. Ο Γ. Μάξθνπ (2001: ), ελζσκαηψλνληαο ην γεληθφ πλεχκα ηεο θνηλήο απηήο παξαδνρήο, αιιά θαη εζηηάδνληαο ζε πηπρέο πνπ ζεσξεί φηη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, νξίδεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο «κηα δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο κε ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, ψζηε λα παξέρνληαη ζε φινπο ηα κέζα λα εθθξαζηνχλ σο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξνζσπηθφηεηεο, λα πξνβάινπλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο θαη λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαδήηεζε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ειεπζεξίαο θαη απηνεθπιήξσζεο». Γίλεη, δειαδή, έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή έθθξαζε, ηελ αλαδήηεζε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ αηφκνπ, 2

3 ππνγξακκίδνληαο ζε άιιν ζεκείν φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε «δελ αξθείηαη κφλν ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ καζεηψλ κε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηέηνηεο ψζηε λα αληαγσληζηνχλ κε ίζνπο φξνπο νη γεγελείο καζεηέο, αιιά ζηνρεχεη ζε νπζηαζηηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ θαζηεξσκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ. Γηαηί ρσξίο απηέο ηηο αιιαγέο ζα είλαη δχζθνιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα αληαπνθξηζεί ζηε ζεκεξηλή πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ» (Kress & van Leeuwen, 1996: 74). Παξφκνηεο απφςεηο εθθξάδεη θαη ν Banks, έλαο απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο κειεηεηέο δηεζλψο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δίλνληαο ίζσο ηνλ πιένλ άξηην νξηζκφ ηεο: Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα ηδέα, έλα θίλεκα εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη κηα δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα αιιάμεη ηε δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ψζηε νη καζεηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, νη μερσξηζηνί καζεηέο θαη φζνη είλαη κέιε δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ, θπιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ ζην ζρνιείν (Banks & Banks, 1993: 9) Η διαπολιηιζμική προζέγγιζη ως θεωρία μάθηζης Σν εξψηεκα γηα ην ηη ζπληζηά γλψζε θαη νκνίσο ηη ζπληζηά κάζεζε δελ επηδέρεηαη κία κφλε απάληεζε. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο ςπρνινγίαο, νκαδνπνηνχληαη ζπγθξνηψληαο δηαθξηηέο ζεσξεηηθέο ηάζεηο ή ζρνιέο. Γχν απφ απηέο είλαη κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο: πξφθεηηαη γηα ηε ζρνιή ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ θαη ηε ζρνιή ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ. ηελ θαηεχζπλζε ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ εληάζζεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε σο ζεσξία γηα ηε κάζεζε θαη ηε γλψζε. Η δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ραξάζζεη ην δξφκν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νηθεηνπνηνχληαη ηε γλψζε είλαη δηαθνξεηηθφο ζπγθξηηηθά κε ηνπο γεγελείο καζεηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ πξφθεηηαη γηα έλα κφλν ζπλεθηηθφ «ζψκα» απφςεσλ. Αξθεηέο δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο νη απφςεηο ησλ ζεσξεηηθψλ, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο θσηίδεη θαη θάπνηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ καζεζηαθνχ θαηλνκέλνπ. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη πεξίεξγν, δεδνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη δεδνκέλεο ηεο εζηίαζήο ηεο φρη κφλν ζηελ αλαπαξάζηαζε κηαο αληηθεηκεληθήο, ζηαζεξήο θαη αλαιινίσηεο γλψζεο. Η Fosnot (1996), αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ Piaget, ραξαθηεξίδεη ηε γλψζε σο πξνζσξηλή, εμειηθηηθή, κε αληηθεηκεληθή, εζσηεξηθά δνκεκέλε θαη κεζνιαβνχζα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά. Δκθαλίδεη δε ηε κάζεζε σο απηνξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία πάιεο αλάκεζα ζηα ήδε ππάξρνληα πξνζσπηθά κνληέια ηνπ θφζκνπ θαη ηηο λέεο αληηθαηηθέο ηδέεο. Θεσξεί φηη νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ λέα κνληέια κέζα απφ ζπλεξγαηηθή, θνηλσληθή δξάζε, νκηιία θαη ζπδήηεζε. Η δηαπνιηηηζκηθή απηή ζεσξία γηα ηε κάζεζε επηδξά θαηαιπηηθά ζηε δηδαζθαιία, αθνχ επηηξέπεη ζην καζεηή λα ζρεδηάζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελψ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επαλαθαζνξίζεη ην ξφιν ηνπ ζε θαζνδεγεηή θαη βνεζφ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ζε πεγή θαη αγσγφ γλψζεο. Ο καζεηήο δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ γλψζε επεμεξγαδφκελνο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. Όκσο, ε κάζεζε δελ επηηπγράλεηαη κε απνκφλσζε. Η κάζεζε επηηπγράλεηαη 3

4 κε πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα θάλνπκε ηε ζχλδεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Η πνιπηξνπηθφηεηα δηαπεξλά φια ηα καζήκαηα θαη απνηειεί θπξίαξρν άμνλα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θάλεη πην εχιεπηε ηελ χιε ζηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο. Έρεη απνδεηρζεί ε επίδξαζε ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. Σν Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ ην 1998 δηεμάγεη κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πνπ νη παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα. Οη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ καζεηή κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηνπο άιινπο καζεηέο θαη κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε έρνπλ σο απνηέιεζκα, φ,ηη καζαίλεη απηφο, λα κε βαζίδεηαη κφλν ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ αιιά θαη ζε ζπιινγηθέο εκπεηξίεο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο (Fosnot, 1996). Αιιά θαη ε Solomon (1987: 63-82), ελψ ζπκθσλεί κε ηελ πηαδεηηαλή άπνςε φηη ε γλψζε απνηειεί αηνκηθφ επίηεπγκα, ηνλίδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ θνηλσληθνί παξάγνληεο ζηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ, δηαθξίλεη δε δχν είδε γλψζεο: ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ πνπ θαηαθηήζεθε δηακέζνπ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη ηε ζπκβνιηθή ζρνιηθή γλψζε. Γηα λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα δχν απηά είδε γλψζεο πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηηκήζνπκε ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ ρσξίο λα ζπλππνινγίζνπκε, παξάιιεια κε ηα ιεγφκελά ηνπ, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ην ρακφγειν θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ, ην ζθίμηκν ησλ ρεηιηψλ ηνπ, θ.ν.θ. ην ζρνιείν, φκσο, αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί κφλν ην γισζζηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα. Μάιηζηα, ε πεπνίζεζε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γξαπηήο γιψζζαο έλαληη φισλ ησλ άιισλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ αληαλαθιάηαη έληνλα θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Απηφ πνπ θπξηαξρεί ηνπιάρηζηνλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νξηζκέλσλ καζεκάησλ είλαη ν γξαπηφο ιφγνο. Απηφο είλαη ην «πξαγκαηηθφ ζέκα» θαη φ,ηη άιιν ππάξρεη ζην βηβιίν, ι.ρ. θσηνγξαθίεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ν.θ., ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εηθνλνγξαθήζνπλ, κάιινλ λα δηαθνζκήζνπλ, ή λα ππνζηεξίμνπλ απιά ην πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Ο ηξφπνο φκσο πνπ είλαη παξνπζηαζκέλν ην θείκελν δελ είλαη αζήκαληνο. Ση είδνπο θσηνγξαθίεο έρνπκε θαη πφζν ρψξν θαηαιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ην θείκελν; Πφζν απιντθέο ή πφζν ζχλζεηεο είλαη νη εηθφλεο θαη ηα δηαγξάκκαηα; Ση είδνπο γξακκαηνζεηξέο ρξεζηκνπνηνχληαη; Ιδίσο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ απνηειεί Γνιγνζά, αλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θάπνηνο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη απηφο ν καζεηήο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Ο δηθφο ηνπ γισζζηθφο θψδηθαο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη γξακκέλα κε ηξφπν ηέηνην πνπ δελ είλαη θηιηθά πξνο ην καζεηή θαη ηδίσο ην καζεηή εθείλν ν νπνίνο δελ γλσξίδεη ζε επαξθή βαζκφ ηε γιψζζα. Η δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη ηε δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο γιψζζαο (ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο) κε πνιπηξνπηθνχο ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα ε καζεζηαθή δηαδηθαζία λα γίλεηαη κε παηγληψδε θαη βησκαηηθφ ηξφπν θαη πην εχιεπην ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. Σα επξήκαηα απφ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ Μαζεηψλ» επηθπξψλνπλ ηελ απαξαίηεηε ζχλδεζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθά κε ηα πνιπηξνπηθά ζεκεία (www.keda.uoa.gr). 4

5 2. Σο ζσκβαηηθό θαη ηο δηαποιηηηζκηθό παράδεηγκα Σν θπξίαξρν παξάδεηγκα πξηλ ηελ εμέιημε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ ην ζπκβαηηθφ, νη νπαδνί ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαλ σο εμήο ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα: ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ «έμσ θφζκν» θαη ζθνπφο ηεο επηζηήκεο είλαη λα αλαθαιχςεη ηε θχζε «έηζη φπσο πθίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». Ο επηζηήκνλαο πξέπεη λα θξαηήζεη κηα αληηθεηκεληθή απφζηαζε θαη λα απνθχγεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, πνπ αλαπφθεπθηα ζα ηνλ εκπνδίζεη λα θαηαλνήζεη ηε θχζε «φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». Οη αμίεο ηνπ θάζε εξεπλεηή πξέπεη θαη κπνξνχλ λα κείλνπλ ζηελ άθξε, σο κέξνο ηνπ δπτζκνχ, ηνλ νπνίν απνδέρεηαη ην ζπκβαηηθφ Παξάδεηγκα. Η έξεπλα, σο αληηθεηκεληθή πνπ είλαη, δελ ρξεηάδεηαη λα βαζίδεηαη ζε αμίεο επηπιένλ, σο παξεκβαηηθή ζηε κεζνδνινγία ηεο, πξέπεη λα απνκαθξχλεη ηνπο παξάγνληεο πνπ δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε, ψζηε λα ζπγθιίλεη ν ηξφπνο πνπ «είλαη» ηα πξάγκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ «ιεηηνπξγνχλ». Σέινο, ε δνκή ηεο έξεπλαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε ησλ κεραληζκψλ αηηίνπ-απνηειέζκαηνο, νδεγψληαο ζε αξηηφηεξνπο ηξφπνπο πξφγλσζεο θαη ειέγρνπ ησλ θαηλνκέλσλ. Σν δηαπνιηηηζκηθφ παξάδεηγκα, πνπ θαιείηαη θαη λαηνπξαιηζηηθφ ή εξκελεπηηθφ (κε κηθξέο ζεκαζηνινγηθέο απνθιίζεηο), ζπληζηά κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ θφζκνπ απφ ην ζπκβαηηθφ παξάδεηγκα, ην νπνίν ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη. Η έξεπλα, φληαο εξκελεπηηθή ζηε κεζνδνινγία ηεο, πξέπεη λα επηηξέπεη αλαζεψξεζε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ. Με ηε κεζνδνινγία απηή, δειαδή, πξνβάιιεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη πξνάγεηαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα αληηπαξαβάιινληαη αληίζεηεο ηδέεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ ζέζεσλ (Johansson, 1998: 50). H αιιειεπίδξαζε απηή ησλ ζεσξηψλ θαη ε βησκαηηθή κάζεζε πνπ εληζρχεηαη κε ηα πνιπηξνπηθά ζηνηρεία εδξαηψλεη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν. Σν γισζζηθφ πεξηβάιινλ πνιιψλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη δίγισζζν ή θαη πνιχγισζζν θαη ηα πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξεζίζκαηά ηνπο παξνπζηάδνπλ πνηθηιία σο πξνο ηα θεηκεληθά είδε αιιά θαη ην χθνο. Η επηθνηλσλία ηνπο παξνπζηάδεη πνηθηιία ελζσκαησκέλσλ ζηνηρείσλ πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ απφ απηφ ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο. Η πνηθηινκνξθία απηή απνηειεί πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ Ανηικειμενικό και διαπολιηιζμικό μονηέλο διδαζκαλίας με πολσηροπικά ζηοιτεία Σν αληηθεηκεληθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο αληηζηνηρεί ζην ζπκβαηηθφ παξάδεηγκα θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Κπξηαξρνχζε κέρξη πξφζθαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηεξηδφκελν ζηελ πεπνίζεζε φηη ππάξρεη έλαο πξαγκαηηθφο θαη δνκεκέλνο θφζκνο θαη ζηελ πίζηε ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα απνθηήζεη αμηφπηζηε γλψζε ηνπ. Σν κνληέιν απηφ είρε σο βαζηθή επηδίσμή ηνπ ηε κεηάδνζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηνπο καζεηέο πιεξνθνξηψλ θαη ελφο ζψκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο πνπ ζεσξνχληαλ ζηαζεξέο θαη έγθπξεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε δηαδηθαζία απηή ιεηηνπξγνχζε σο ελδηάκεζνο θνξέαο κεηαμχ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ καζεηψλ, κεηαδίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο είρε 5

6 επηιέμεη, επεμεξγαζηεί θαη νξγαλψζεη, βαζηδφκελνο ζηελ άπνςε φηη ε γλψζε είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε. Ο ξφινο ηνπ ήηαλ ελεξγεηηθφο θαη απαηηνχζε λα θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, λα ειέγρεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ψζηε απηή λα πξνρσξεί ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλε πνξεία, λα εηνηκάδεη παξνπζηάζεηο-δηαιέμεηο ησλ δηδαθηέσλ ζεκάησλ θαη λα θάλεη ρξήζε έληππνπ πιηθνχ, φπσο είλαη ηα ζρνιηθά βηβιία. ηελ απέλαληη πιεπξά βξίζθνληαλ νη καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχζε ν παζεηηθφο ξφινο ηνπ απνδέθηε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θαη νη νπνίνη είραλ ηελ επζχλε λα «καζαίλνπλ», δειαδή λα αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηε δηδάζθνληαλ θαη λα ηελ αθνκνηψλνπλ, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεηθλχνπλ κέζσ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ φηη πξνζέιαβαλ θαη θαηέρνπλ ην «παξαδνζέλ» πιηθφ. Σν κνληέιν απηφ ζηεξηδφηαλ ζην ππνζεηηθφ αμίσκα φηη νη «παξαδηδφκελεο» γλψζεηο ζα απνηεινχζαλ εθ φξνπ δσήο εθφδην, εθφζνλ άιισζηε ηα απαηηνχκελα εθφδηα ζεσξνχληαλ αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη ζηαζεξά ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ. Σν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην αληηθεηκεληθφ κνληέιν θπξηάξρεζε ήηαλ απηφ ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο. Έθηνηε ηα πξάγκαηα άιιαμαλ, καδί κε ηα δεηνχκελα επαγγέικαηα (Soloway, 1993: 28). Έηζη, ζηαδηαθά ην αληηθεηκεληθφ κνληέιν ππέζηε θξηηηθή κε επηθέληξσζε ζην φηη επλνεί ηελ επηθαλεηαθή κάζεζε (O Neil, 1995), ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηε κεραληθή αλαπαξαγσγή θαη φρη ηε δφκεζε ηεο γλψζεο (Scardamalia & Bereiter, 1993: 6 βι. επίζεο Πνπξθφο, 1997α, 1997β). Παχεη, ινηπφλ, λα επαξθεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα λέν κνληέιν δηδαζθαιίαο. Σν λέν απηφ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη αληηθεηκεληθφο θφζκνο, αθξηβψο ν ίδηνο γηα φινπο, δελ ππάξρεη. H πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία θαηαζθεπή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ κε ηα πνηθίια εξεζίζκαηα, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, πνπ δέρεηαη δηαξθψο ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, δεκηνπξγψληαο εκπεηξίεο θαη λνήκαηα κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ψζηε λα δηακνξθσζεί έλαο θφζκνο πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο (Kelly, 1995). Έηζη, ην κνληέιν απηφ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ πνιινί θφζκνη θαη πξαγκαηηθφηεηεο. Η βησκαηηθή κάζεζε, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, εληζρχεηαη κε ην λέν κνληέιν. χκθσλα κε απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή, θαη φρη ηε κεηάδνζε, ηεο γλψζεο λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληάο ηνπο νξγαλσκέλεο πιεξνθνξίεο αληηθαηηθψλ ηδεψλ, θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ λα ηνπο βνεζά λα δεκηνπξγνχλ λέεο απφςεηο, ηηο νπνίεο ζα ζπλδένπλ κε ηηο πξνεγνχκελεο κεηά απφ γλσζηηθή επεμεξγαζία θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ππνβάιινπλ δηθέο ηνπο εξσηήζεηο, λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα θαηαιήγνπλ ζηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. Σν κνληέιν απηφ ππνζηεξίδεη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ καζεηή ζηελ θαηαζθεπή, θαη φρη ηελ απφθηεζε, ηεο γλψζεο θαη ζεσξεί ηε κάζεζε σο πξνζσπηθφ ηνπ επίηεπγκα, σο εμαξηψκελε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ γηα ηνλ θφζκν θαη σο πξνυπνζέηνπζα αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Θεσξεί φηη ε κάζεζε είλαη «ε ελεξγφο πάιε ηνπ καζεηή κε δηάθνξα ζέκαηα» (Duffy & Cunningham, 1996: 174). Ο καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δφκεζε ησλ γλψζεσλ κε ην λα παξάγεη θαη λα εθθξάδεη ηδέεο κε βάζε ηα κελχκαηα θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ. Σν κνληέιν απηφ ηνλίδεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ γλψζεσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη ησλ λέσλ εκπεηξηψλ, επεηδή ζεσξεί φηη νη άλζξσπνη θαηαλννχλ θάηη, κφλν εθφζνλ ην έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη (Leidner & Jarvenpaa, 1995: ). Η δηαθνξά ησλ λέσλ εκπεηξηψλ απφ ηηο παιαηέο είλαη αξθεηή γηα λα θηλεηνπνηήζεη ην άηνκν, φρη φκσο ηεξάζηηα ψζηε ε 6

7 αθνκνίσζή ηεο λα αθπξψλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ήδε δηαζέηεη ν καζεηήο γηα λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπ (Watson, 1996). Καηά ηνλ Bruner, ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε έκθαζε δελ ζα πξέπεη λα δίλεηαη, φπσο ζπλεζίδεηαη, ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα, δειαδή ηηο εμσηεξηθέο ακνηβέο ή πνηλέο (Bigge & Shermis 1999: 3), αιιά ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ηηο εζσηεξηθέο ακνηβέο πνπ ζπλίζηαληαη: ζην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πνπ απνθηά ν καζεηήο, φηαλ θαηαλνεί θάηη ζε βάζνο ή ην αληηιακβάλεηαη γξήγνξα ζην γεγνλφο φηη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία φιν ην πλεπκαηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ελαζρφιεζε ζην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηαχηηζή ηνπ κε άιινπο, θαζψο θαη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη θαηέρεη γλψζεηο θαη φηη είλαη ηθαλφο θαη απνηειεζκαηηθφο ζηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ ακνηβαηφηεηαο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιια άηνκα γηα ηελ επηδίσμε θνηλψλ ζηφρσλ. ην πιαίζην πνπ νξίδεη ην λέν απηφ κνληέιν, είλαη αλάγθε πηα ν καζεηήο λα θαηαθηήζεη ηηο δνκέο θαη ηε ρξήζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο σο βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο ζηελ θνηλσλία πνπ δεη αιιά δελ πξέπεη παξάιιεια λα απνθνπεί απφ ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο, γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο. Μέζα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία είλαη αλάγθε λα κάζεη λα δηαθξίλεη ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ δηαπεξλνχλ ηα δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα, ηα θεηκεληθά είδε θαη ην χθνο ηνπο ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί λα ιεηηνπξγήζεη επηθνηλσληαθά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο απηέο δψληαο κέζα ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. 3. Δθαρκογή ηες δηαποιηηηζκηθής προζέγγηζες/ζεωρίας ζηε ζτοιηθή δωή 3.1. Ο μαθηηής Ο καζεηήο ζεσξείηαη άηνκν κε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ φζεο ζπλήζσο εθδειψλεη. Δξρφκελνο ζηε ζρνιηθή ηάμε έρεη ήδε βηψζεη εκπεηξίεο, νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθψζεη ηηο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ, νινθιεξσκέλεο, αηειείο ή εκηηειείο. Οη λέεο εκπεηξίεο θαη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη κλήκεο θαη νη ζρέζεηο ηνπο λα γίλνπλ αληηθείκελν πξνζσπηθήο επεμεξγαζίαο απφ ηνλ καζεηή, δηαθνξεηηθά, εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε επεμεξγαζία θαη ζχλδεζε, νη απνκλεκνλεπζείζεο πιεξνθνξίεο ζα ιεζκνλεζνχλ ζχληνκα. Ο καζεηήο, δειαδή, πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν ίδηνο, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ηεο θαηαζθεπήο λέσλ γλψζεσλ ζην γλσζηηθφ πιαίζην πνπ ήδε δηαζέηεη. Η ςπρηθή ηνπ δηάζεζε, ηα ζπλαηζζήκαηα, ε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο θαη γεληθφηεξα ηα θίλεηξά ηνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. Καζνξηζηηθφ, επίζεο, ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη ε βνήζεηα πνπ ζα ηνπ παξαζρεζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε πξνυπάξρνπζα γλψζε, λα επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε θαη λα κάζεη ν καζεηήο πψο λα καζαίλεη. Οη ζεκεξηλνί αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο σο κειινληηθνί πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλνη κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο σο εθφδηα πνπ θαηά ηε γλψκε καο ρξεηάδεηαη θαη κπνξνχλ λα ηνπο δνζνχλ κέζα απφ ηελ επίζεκε ηππηθή εθπαίδεπζε. Έηζη ην παηδί ζα κάζεη λα αζθείηαη ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ζηε ρξήζε ηνπο θαη θάηη πνπ ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ, ζηελ θξηηηθή ηνπνζέηεζή ηνπ απέλαληη ζ απηά. 7

8 3.2. Ο εκπαιδεσηικός Δπεηδή ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη εηνηκαζηεί θαη εθπαηδεπηεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ην παξαδνζηαθφ, αληηθεηκεληθφ κνληέιν, πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ παξάδεηγκα, δελ είλαη εχθνιν λα αθνκνηψζεη θαλείο ηηο αξρέο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ παξαδείγκαηνο θαη λα ιεηηνπξγήζεη επί ηε βάζεη απηψλ. Απαηηείηαη «εζειεκέλε απνκάθξπλζε απφ ηηο νηθείεο πξννπηηθέο θαη πξαθηηθέο θαη πηνζέηεζε λέσλ» (Novak,1998: ζην Βιάρνο, 2004). Ο ξφινο απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ξφινο θαζνδεγεηηθφο, ππνβνεζεηηθφο, εκςπρσηηθφο, κεζνιαβεηηθφο ζηελ αιιειεπίδξαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζνδεγεί θαη βνεζά ζηελ επέθηαζε ηεο «καζεζηαθήο δψλεο» ηνπ καζεηή, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη ηη γλσξίδεη ν ηειεπηαίνο, πξηλ θαηεπζχλεη ηηο λέεο ηνπ καζεζηαθέο πξνζπάζεηεο ζην λα αλαθαιχςεη απηά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, λα δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο κάζεζεο θαη λα ζπλδέζεη ην πνηνο είλαη κε ην ηη θάλεη ζην ζρνιείν (Oldfather, 1993: Oldfather & Dahl, 1994: Oldfather & McLaughlin, 1993: 1-2 Oldfather & Thomas, 1998: Short & Burke, 1991 Thomas & Oldfather, 1997: ). Η ζχλδεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ ζρνιείνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαζ φιε ηελ ελήιηθε δσή αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνλ καζεηή. Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί κέζα θαη ηερληθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή, φπσο ε αλαζηνραζηηθή ζθέςε θαη νη ηξφπνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηηο νπνίεο ζεσξεί ζεκαληηθά απνθηήκαηα δηά βίνπ. Δπίζεο, ελζαξξχλεη θαη θηλεηνπνηεί ηνλ καζεηή λα θαηαζθεπάζεη θαη λα δηεπξχλεη ην γλσζηηθφ ηνπ πιαίζην, λα πξνηείλεη πξσηφηππεο ηδέεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ θαη ην ρεηξηζκφ ησλ πνηθίισλ πξνβιεκάησλ, πξνζδνθψληαο ζεηηθά απνηειέζκαηα (Driver, 1991: 138 ζην Βιάρνο, 2004). Η θαηαλφεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θίλεηξν κάζεζεο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηάμεσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο, ηα φλεηξα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ, ψζηε απηνί λα απνθηνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ζηηο ηάμεηο απηέο ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ζπγθξνηεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία θηίδνληαη ηα θίλεηξά ηνπο ζπληζηνχλ πξνηεξαηφηεηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ απηφλ (Oldfather, 1993: Oldfather & Dahl, 1994: Oldfather & McLaughlin, 1993: 1-2 Oldfather & Thomas, 1998: Short & Burke, 1991 Thomas & Oldfather, 1997: ). 4. Σα πιεολεθηήκαηα από ηελ εθαρκογή ηες δηαποιηηηζκηθής θαη ποισηροπηθής προζέγγηζες ζηελ εθπαίδεσζε Αλ ζέιακε λα απαληήζνπκε ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά ζην εξψηεκα γηαηί είλαη πξνηηκφηεξν ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν κε πνιπηξνπηθά ζηνηρεία ζηελ εθπαίδεπζε, ζα επηιέγακε λα αλαθέξνπκε ηνπο εμήο ιφγνπο: -Γηα ηολ εθπαηδεσηηθό: πξνθαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη σο θαζνδεγεηήο, νξγαλσηήο, εκςπρσηήο θαη ζπκπαξαζηάηεο ζ έλα έξγν πνιχ πην ζχλζεην, πην ππεχζπλν, πην απαηηεηηθφ απφ απηφ πνπ δηεθπεξαίσλε κε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν, αιιά θαη πην σξαίν, πην καθξφπλνν, πην νπζηαζηηθφ απφ εθείλν πξνθαιείηαη λα γίλεη ζπλδεκηνπξγφο ζηε δηακφξθσζε αηφκσλ πνπ εκπηζηεχνληαη ηε ζθέςε ηνπο, πνπ θξίλνπλ θαη δέρνληαη θξηηηθή, πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ, πνπ αγαπνχλ ηε κάζεζε θαη καζαίλνπλ εθ φξνπ δσήο, πνπ πξνζπαζνχλ θαη 8

9 επηηπγράλνπλ λα επηιχνπλ ηα πνηθίια πξνβιήκαηα, πνπ είλαη ελεξγνί θαη ππεχζπλνη θαη φρη παζεηηθνί θαη αλεχζπλνη. Ιδίσο φηαλ ην καζεηηθφ αθξναηήξην είλαη αλνκνηνγελέο σο πξνο ηελ θαηαγσγή, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κε πνιπηξνπηθά ζηνηρεία λα θάλεη ην κάζεκα πην εχιεπην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ αιινδαπφ καζεηή ν νπνίνο δελ έρεη νηθεηνπνηεζεί ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. -Γηα ηο καζεηή: καζαίλεη λα θξίλεη, λα ζπγθξίλεη, λα ειέγρεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα δνθηκάδεη ηελ εθαξκνγή ηδεψλ θαη γλψζεσλ ελζαξξχλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηνλ θφζκν εθπαηδεχεηαη λα κεηαθέξεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζε άιιεο θαηαζηάζεηο εμνηθεηψλεηαη κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε καζαίλεη λα εμεηάδεη ζθαηξηθά ηηο θαηαζηάζεηο απνθηά επέιηθηε ζθέςε θαη αγαπάεη λα καζαίλεη ζηεξίδεη κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπ απνθηά ηθαλφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηεο επνρήο καο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο θαιιηεξγνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ κε ηε ρξήζε πνιπηξνπηθψλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ. έλα ηέηνην πνιπηξνπηθφ πεξηβάιινλ, ε θαηλνχξηα γλψζε ιεηηνπξγεί βησκαηηθά, θαζψο ε παξαηήξεζή ηεο πξνθαιεί αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ππνζπλείδεηε πνιιέο θνξέο ζχλδεζε ηεο εηθφλαο κε πξνζσπηθά ζχγρξνλα βηψκαηα. 5. Δπίιογος Η παξνχζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα αξρηθψο πξνζσπηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη έπεηηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ε πνιπηξνπηθή ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε. Tα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαλεξψλνπλ ηελ αλάγθε ηεο έληαμεο ησλ πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ηάμε θαη ηδηαίηεξα ζην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν. Θα απνηειέζεη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη ζπζρεηηζκνχο γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο. Βηβιηογραθία Banks, J. A. & Banks, C. A. M. (1993). Multicultural Education: Issues and Perspectives (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon. Bigge, M. L. & Shermis, S. S. (1999). Learning Theories for Teachers. London: Falmer Press. Βιάρνο, Ι. (2004). Δκπαίδεςζη ζηιρ Φςζικέρ Δπιζηήμερ: Η Ππόηαζη ηηρ Δποικοδόμηζηρ. Αζήλα: Γξεγφξεο. Duffy, T. & Cunningham, D. (1996). Constructivism: Implications for the Design and Delivery of Instruction. New York: Simon & Schuster. Fosnot, T. C. (Ed.) (1996). Constructivism: Theory, Perspectives and Practice. New York: Teachers College Press. Johansson, K. (1998). Konstruktivism I Distansutbildning. Studerandes Uppfattningar om Konstruktivistiskt Larande. Pedagogiska Instituionen, Umea Universitet, Lulea. Kelly, G. A. (1995). A Theory of Personality. The Psychology of Personal Constructs. New York: W.W. Norton. Kress, G. & Σ. van Leeuwen (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge. Leidner, D. E. & Jarvenpaa, S. L. (1995). The Use of Information Technology to Enhance Management School Education: A Theoretical View. MIS Quartely, 19 (3), Μάξθνπ, Γ. (2001). Διζαγωγή ζηη Γιαπολιηιζμική Δκπαίδεςζη Δλληνική και Γιεθνήρ Δμπειπία. Αζήλα: Ηιεθηξνληθέο Σέρλεο. 9

10 O Neil, M. (1995). Towards a Model of the Learner in Higher Education: Some Implication for Teachers. Research, Teaching and Learning in Higher Education. In B. Smith & S. Brown (Eds.), Research Teaching and Learning in Higher Education (pp ). London: Kogan. Oldfather, P. (1993). What Students Say About Motivating Experiences in a Whole Language Classroom. The Reading Teacher, 46(8), Oldfather, P. & Dahl, K. (1994). Toward a Social Constructivist Reconceptualization of Intrinsic Motivation for Literacy Learning. JRB: A Journal of Literacy Research, 28(2), Oldfather, P. & McLaughlin, H. J. (1993). Gaining and Losing Voice: A Longitudinal Study of Student s Continuing Impulse to Learn Across Elementary and Middle Level Contexts. Research in Middle Level Education, 17(1), Oldfather, P. & Thomas, S. (1998). What Does It Mean When High School Teachers Participate in Collaborative Research with Students on Literacy Motivations? Teachers College Record, 90 (4), Πνπξθφο, Μ. (1997α). Ο Ρόλορ ηος Πλαιζίος ζηην Ανθπώπινη Δπικοινωνία, ηην Δκπαίδεςζη και ηην Κοινωνικο-Ηθική Μάθηζη. Η Οικο-ωμαηική-Βιωμαηική Πποζέγγιζη ωρ Δναλλακηική Ππόηαζη ζηο Γνωζηικιζμό: Ππορ μια Βιωμαηική, Δςπεηική και Δπικοινωνιακή Ψςσοπαιδαγωγική. Αζήλα: Gutenberg. Πνπξθφο, Μ. (Δπηκ.) (1997β). Αηομικέρ Γιαθοπέρ Μαθηηών και Δναλλακηικέρ Ψςσοπαιδαγωγικέρ Πποζεγγίζειρ. Αζήλα: Gutenberg. Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1993). Engaging Students in a Knowledge Society. Educational Leadership 54(3), Short, K. G. & Burke, C. (1991). Creating Curriculum: Teachers and Students as a Community of Learners. Portsmouth, NH: Heinemann. Solomon, J. (1987). Social Influences on the Construction of Pupils Understanding of Science. Studies in Science Education, 14, Soloway, E. (1993). Technology in Education. Communications of the ACM (Association for Computing Machinery), 36 (5), Thomas, S. & Oldfather, P. (1997). Intrinsic Motivations, Literacy, and Assessment Practices: That s My Grade. That s Me. Educational Psychologist, 32(2), Watson, J. (1996). Reflection Through Interaction: The Classroom Experience of Pupils with Learning Difficulties. London: Falmer Press. Multimodality in a cross-cultural classroom Christos Parthenis * ABSTRACT This presentation focuses on the educational theory and teaching practice under the perspective of cross-cultural education. The social conditions -both internationally and locally- have changed and we must adjust to them changing at the same time our attitude towards education in general, our teaching methods, our conception of the teacher s and students role. In particular, the role of students and teachers is being analyzed and also the way a cross-cultural classroom operates along with the work carried out in it. At this point we should highlight the connection between multimodality and cross-culturalism. Multimodality introduces new ways to deal with various situations. One could argue that cross-cultural education includes many multimodal elements that will be elaborated in this presentation. It is well acknowledged that one of the main characteristics of the modern communication context is multimodality, namely the use and combination of many ways and modes of communication. In a non homogeneous classroom as to its country of origin and the language, many different ways of teaching have to be applied. We do not only dwell on the different * Christos Parthenis, Ph.D., Temporary Lecturer, University of Athens. Home address: Agriniou 6, Kareas, Tel , (mobile). 10

11 language code but we enrich teaching with other semiotic ways, such as image, songs and teacher s gestures. All the above were used during the application of the Program of Athens University that we are going to present roughly in this study. Key words: Cross-cultural education, Heterogeneous classroom, Multiculturalism, Multimodality, Semiotic modes. 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα. «Οι εικόνερ ζηη μάθηζη βιολογικών εννοιών και θαινομένων: Η πεπίπηωζη ηων Φςζικών: «Δπεςνώ και Ανακαλύπηω» ηηρ ΣΤ δημοηικού»

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα. «Οι εικόνερ ζηη μάθηζη βιολογικών εννοιών και θαινομένων: Η πεπίπηωζη ηων Φςζικών: «Δπεςνώ και Ανακαλύπηω» ηηρ ΣΤ δημοηικού» ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ Καηεύζπλζε Γηδαθηηθή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: Μαθησιακές Δυσκολίες σε μαθητές Δημοτικού: Κατάρτιση και Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα