ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Θεζζαινλίθε Αξηζ. Ξξση ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» κε αθξσλχκην «TRIGGER» ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑ ΒΝΙΓΑΟΗΑ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ: Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Γηαθφζηεο ζαξψληα πωληε ρηιηψδεο πεληαθφζηα ελελϊληα επξψ ( ,00 )ζπλνιηθψ, ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., χςνπο 23%,ζαξΨληα πωληε ρηιηψδσλ ελληαθνζϋσλ εϋθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηψληα ηξηψλ ιεπηψλ (45.923,33 ), Ϊηνη εθαηφλ ελελϊληα ελλωα ρηιηψδεο εμαθφζηα εμϊληα Ωμη επξψ θαη εμϊληα επηψ ιεπηψ ( ), κε 1

2 ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ: Απφ ηελ ππνγξαθϊ ηεο ζχκβαζεο θαη Ωσο ηε ιϊμε ηνπ Ωξγνπ (14/8/2015). ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ Ρν Ωξγν ζπγρξεκαηνδνηεϋηαη απφ ην Ξξφγξακκα ΔπξσπατθΪο ΔδαθηθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα-ΒνπιγαξΫα » θαηψ 85% απφ ην ΔΡΞΑ (Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο) θαη θαηψ 15% απφ Δζληθνχο πφξνπο ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΩΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΡεηΨξηε 5 ΦεβξνπαξΫνπ 2014 θαη ψξα ΔιιΨδνο 15:00 ΞΝΟΓΔΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ, ΡΘ , ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ΓξαθεΫν 211 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ειεθηξνληθήο απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ): Πηελ επϋζεκε εθεκεξϋδα ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.) 10/12/2013 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ πνπξγεϋν ΚαθεδνλΫαο θαη ΘξΨθεο, ΓεληθΪ Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε ΓηνΫθεζεο, ΡκΪκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ΙνγηζηεξΫνπ ΘΩΓΗΘΝΠ CPV πεξεζϋεο Ωξεπλαο θαη αλψπηπμεο θαζψο θαη ζπλαθεϋο ππεξεζϋεο παξνρϊο ζπκβνπιψλ: πεξεζϋεο δηαθϊκηζεο:

3 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ ΑΛΑΙΠΖ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝAΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΝΣΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΩΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΚΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΜΠΡΑΞΕΙ Η ΕΝΩΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΙΙΔΗΤΔΗΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ» ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΕΛΕΓΧΟ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΘΑΗ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΝΟΝΗ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

5 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

6 ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 6

7 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΔΟΓΝ 1.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Ρν έξγν «TRIGGER» ζα επεξεάζεη ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο, κε δπλακηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο επηδείλσζεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο. Ρν έξγν ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιχηηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ησλ δχν ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζα απφ ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Ρα πξνβιήκαηα αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζην κεγάιν αξηζκφ ηνπ αλεηδίθεπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαη ζηηο ζνβαξέο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ππθλνθαηνηθεκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη αξαηνθαηνηθεκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή είλαη κηθξέο ή πνιχ κηθξέο θαη παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ αλαγλσξηζκέλα Αθαδεκατθά θαη Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο θαη κηα ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζε γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκφ ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. Νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηε Βνπιγαξία, έρνπλ αλαγλσξίζεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θέξλνπλ ζηελ πεξηνρή. Ζ επξσπατθή νινθιήξσζε, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, είλαη δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη δξάζε. Απηφ ην έξγν είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ εηζθνξψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ εηαίξσλ, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα απειεπζεξψζεη δπλακηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 7

8 Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ θαη ζα πξνσζεζνχλ απφ άιια πξνγξάκκαηα θαη έξγα κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο, κλεκφληα ή παξφκνηα κέζα, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ καθξνρξφληα απνηειέζκαηα. Πχκθσλα κε ηελ αλάιπζε SWOT ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πεξηνρή αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο, φπσο: γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζεκαληηθφο αξηζκφο αλεηδίθεπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πςειή αλεξγία ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, αληζνξξνπία κεηαμχ ππθλνθαηνηθεκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη αξαηνθαηνηθεκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ, ρακειφ πνζνζηφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηέινο, έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ, ην έξγν ζηνρεχεη λα επελδχζεη θπξίσο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο, ζπκβάιινληαο ζηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο ψζηε λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνθεχγνληαο θαηλφκελα δηαξξνήο (κεηαλάζηεπζε) ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ν θχξηνο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη λα εθαξκφζεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην δξάζεσλ πνπ ζα έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο200 λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ πεξηνρή (κε επηηεχμηκν πνζνζηφ 20% ζε θάζε ρψξα, ήηνη 20 λένη επηζηήκνλεο ζηελ Διιάδα θαη 20 ζηελ Βνπιγαξία, ζχλνιν 40) θαη ηελ εκθάληζε ησλ πξννπηηθψλ κε βάζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Ρν έξγν κε ηίηιν «ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΖ ΞΟΩΡΝΒΝΙΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖΠ ΑΞΝΦΝΗΡΩΛ ΘΑ ΗΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» θαη αθξσλχκην «TRIGGER» ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «ΔΙΙΑΓΑ ΒΝΙΓΑΟΗΑ » κε επηθεθαιή εηαίξν ηoπνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ρν πξνθεξπζζφκελν έξγν αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα (α) ηελ ηερληθή, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ Έξγνπ (β) αλάπηπμε ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο (γ) δηνξγάλσζε εκεξίδαο δηθηχσζεο ζηε Θεζζαινλίθε (δ) αλάπηπμε ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο ηνπ Έξγνπ θαη (δ) αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζε ηεο θεληξηθήο δνκήο ζηήξημεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ησλ ηξηψλ (3) πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο, κία (1) ζηηο Πέξξεο θαη άιιεο δχν (2), κία ζηε Γξάκα θαη κία ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 8

9 Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη «Ζ ππνζηήξημε ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ έξγνπ «Γηαθξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο απνθνίησλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα Transnational initiative for guidance of graduated and entrepreneurship κε αθξσλχκην «TRIGGER». Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ζηελ πινπνίεζε κέξνπο ησλ δξάζεσλ ηνπ Ξξψηνπ Ξαθέηνπ Δξγαζίαο, ΞΔ1 «Management and Coordination» - «Γηαρείξηζε θαη Ππληνληζκφο», κέξνπο ησλ δξάζεσλ ηνπ Γεχηεξνπ Ξαθέηνπ Δξγαζίαο ΞΔ2 «Information nd Publicity» - «Ξιεξνθφξεζε θαη Γεκνζηφηεηα» θαη κέξνπο ησλ δξάζεσληνπρέηαξηνπξαθέηνπδξγαζίαοξδ4 «Employment and Career Structure of Young Scientists» - «Απαζρφιεζε θαη Γνκή Πηαδηνδξνκίαο Λέσλ Δπηζηεκφλσλ». Ππγθεθξηκέλα, ην πξνθεξπζζφκελν έξγν αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ: ΓξΨζε 1.2 «Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project Management)» ΓξΨζε 2.1 «Πρέδην Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκεξσηηθφ ιηθφ (Publicity Plan and Information Material)» ΓξΨζε 2.2 «Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ έξγνπ (ζπλέδξηα θαη δξάζεηο δηθηχσζεο) - (Project Events (conferences and networking activities))» ΓξΨζε 2.3 «Γηθηπαθή Ξχιε ηνπ Έξγνπ (Project Portal)» ΓξΨζε 4.1 «Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) - (Creation and Operation of central and regional structures (room and equipment)» Όινη νη παξαπάλσ ζηφρνη ζρεηίδνληαη άκεζα θαη πιεξνχλ ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Δλζάξξπλζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Γξάζεηο γηα ηελ Αλαδηάξζξσζε ηεο Νηθνλνκίαο. 1.2 ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΡΝ ΔΟΓΝ Ρν έξγν πεξηιακβάλεη έλα νιηθφ παθέην ησλ κέηξσλ ηα νπνία ζα αμηνπνηήζνπλ ην πνιχηηκν έκςπρν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ δχν ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αληαιιαγή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δχν νηθνλνκηψλ, ηελ αεηθφξν θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ δχν πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλφξσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κφληκσλ βηψζηκσλ δνκψλ δηθηχσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο απηναπαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αμηνπνηψληαο ην ηνπηθφ 9

10 επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπλφξσλ. Ρν φθεινο είλαη δηπιφ: νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζα αληιήζνπλ γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ ππαξρφλησλ θαη ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ζα επσθειεζεί κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απνθεχγνληαο θαηλφκελα δηαξξνήο (κεηαλάζηεπζε) ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: ε δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγηθήο, επέιηθηεο θαη κφληκεο βηψζηκεο «δνκήο ζηήξημεο», ε νπνία λα ελεξγεί σο θπζηθφο ζηαζκφο πιεξνθνξηψλ ζηεξίδνληαο ηελ απηναπαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην σο έλαο απφ ηνπο πην πνιχηηκνπο πφξνπο ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε ηαχηηζε κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, κέζσ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο. ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο σο φρεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. ε δηελέξγεηα κεγάιεο ελεκεξσηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα κε ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ πιηθψλ (νδεγνί, έληππα, θπιιάδηα, θ.ιπ.), γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. ε έξεπλα δηθηχσζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ρα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ "TRIGGER" είλαη: Ζ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο200 λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ πεξηνρή, έζησ θαη κε ηε κνξθή πξαθηηθήο άζθεζεο, 6 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. Δθηθηφο ζηφρνο, ην 20% ησλ ζπκκεηερφλησλ λα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο(ήηνη 40 άηνκα ζηηο δχν ρψξεο θαη ηελ ΔΔ). Ζ θαζηέξσζε κηαο κφληκεο βηψζηκεο "δνκήο ππνζηήξημεο». Ζ νξγάλσζε πέληε (5) βξαρππξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ. Ρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ απηά ηα ζεκηλάξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ζεηηθφ αληίθηππν απφ ηελ άπνςε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ). 10

11 Ζ εθπφλεζε κειεηψλ γηα: i. Θαηαγξαθή επαγγεικάησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ii. Θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ ΚΚΔ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο iii. Κειέηε εμεηδίθεπζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ επηζηεκνληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο iv. Κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ θαη εξγαιείσλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο. 2 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 2.1 ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ Ρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ αλαιχνληαη αλά Ξαθέην Δξγαζίαο (ΞΔ) θαη αλά Γξάζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ & ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖ 1.2.: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Αλαθνξέο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ Νξηζκφο ηερληθνχ εμεηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλψκνλα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εηαίξσλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ εηαίξνπο, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ηξηκεληαίσλ αλαθνξψλ πξνφδνπ θαη κίαο ηειηθήο αλαθνξάο ζηελ Θνηλή Ρερληθή Γξακκαηεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2: ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖ 2.1.: ΠΣΔΓΗΝ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ Ν αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη έλα επηθνηλσληαθφ ζρέδην πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν Ξξνσζεηηθφ πιηθφ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ (φπσο ινγφηππν, θαθέινπο, θπιιάδηα, banners) γηα δξάζεηο πξνψζεζεο, δηάρπζεο θαη πξνβνιήο Αλάπηπμε, ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε νδεγνχ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθφ κε πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (ζε αγγιηθά θαη ειιεληθά) Ξξνβνιή έξγνπ κε θαηαρσξήζεηο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ ηχπν 11

12 2.1.5 πιηθνχ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή DVD ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θα ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία βίληεν-ζπνη δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ κε κίλη ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο (ζε ειιεληθά κε αγγιηθνχο ππφηηηινπο) ΓΟΑΠΖ 2.2.: ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΔΟΓΝ Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο Γηνξγάλσζε εξγαζηεξίνπ δηθηχσζεο, εκέξαο θαξηέξαο (catering, δηεξκελεία, ελνηθίαζε αίζνπζαο, θάιπςε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο 20 αηφκσλ θιπ) ΓΟΑΠΖ 2.3.: ΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Γηθηπαθή πχιε ηνπ έξγνπ Ξνιχγισζζε δηθηπαθή πχιε ηνπ έξγνπ πνπ ζα παξνπζηάδεη φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ θαη ζα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 4: ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΘΑΗ ΓΝΚΖ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ ΛΔΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΟΑΠΖ 4.1.: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΓΝΚΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Αλάπηπμε (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) θαη ιεηηνπξγία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Αλάπηπμε (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) θαη ιεηηνπξγία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Πηειέρσζε ηεο θεληξηθήο ππνζηεξηθηηθήο δνκήο απαζρφιεζεο (2 εκπεηξνγλψκνλεο * 15 κήλεο) Πηειέρσζε ησλ ηξηψλ (3) πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ απαζρφιεζεο (2 εκπεηξνγλψκνλεο * 3 ππνθαηαζηήκαηα * 15 κήλεο) Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Άξζξν 3 «Δμεηδίθεπζε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ Έξγνπ» ηεο παξνχζαο. 12

13 2.2 ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ην παξφληνο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έσο ηηο 14/08/2015, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ. Πηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ην φπνην δχλαηαη λα κεηαβιεζεί ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ. ΓΟΑΠΖ ΔΛΑΟΜΖ ΙΖΜΖ ΓξΨζε 1.2.: ΓηαρεΫξηζε Έξγνπ πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/08/2015 ΓξΨζε 2.1.: ΠρΩδην ΔπηθνηλσλΫαο θαη Δλεκεξσηηθφ ιηθφ πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/07/2015 ΓξΨζε 2.2.: ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ Ωξγνπ πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/07/2015 ΓξΨζε 2.3.: ΓηθηπαθΪ Ξχιε ηνπ Έξγνπ πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/08/2015 ΓξΨζε 4.1.: ΓεκηνπξγΫα θαη ιεηηνπξγϋα θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηϊξημεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/08/ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ & ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖ 1.2.: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία αθνξά ηελ εμσηεξηθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαιείηαη λα ζρεδηάδεη έλα αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη δξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνπξγείνπ θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζηειερψλ ηνπ ψζηε λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 13

14 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ελέξγεηαο απνηειεί ν ζπληνληζκφο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ νκαιή εμέιημε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζε νηθνλνκηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. Αθφκα, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνεηνηκάζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Νηθνλνκηθνχο Διεγθηέο θαη λα ζπληάζζεη ηηο απαξαίηεηεο αλαθνξέο πξνφδνπ (progress reports) θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα: i. Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα θαηαγξάθεη ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζηε ζρεηηθή θφξκα πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ (Progress Reports). Νη αλαθνξέο απηέο ζα γίλνληαη θάζε ηξίκελν θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εκεξνκελίεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ii. Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ζρεδηάδεη έλα αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη δξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνπξγείνπ θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζηειερψλ ηνπ ψζηε λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. iii. Θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ΝΓΔ ζηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θνξέα, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο, ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζεζκηθφ πνπ δηέπεη ηηο Δπξσπατθέο Δδαθηθέο Ππλεξγαζίεο θαη εηδηθά ζηελ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ-ΒΝΙΓΑΟΗΑ ». iv. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα εηζεγείηαη εγγξάθσο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ απηνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο ησλ ρξεκάησλ ηφζν απφ Θνηλνηηθνχο φζν θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ θαηά ην δπλαηφ ζπληνκφηεξε απφδνζε ησλ ρξεκάησλ έπεηηα απφ θάζε νηθνλνκηθφ αίηεκα. v. Ρα αηηήκαηα ζα γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νχησο ψζηε λα γίλνληαη έγθαηξα θαη ζε ρξφλν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ κε ηξφπν πνπ ζα εγγπάηαη ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. vi. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο κε ζπρλέο επαθέο κε ηελ Αξρή Ξιεξσκήο θαη ηελ δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ψζηε ε θάζε πηζηνπνίεζε λα γίλεηαη έγθαηξα. Αληίγξαθα ησλ αηηεκάησλ ζα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ πνπξγείνπ. vii. Ππιινγή ζηνηρείσλ απφ ηνπο εηαίξνπο, πξνεηνηκαζία θαη απνζηνιή Δθζέζεσλ Ξξνφδνπ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ έξγνπ. 14

15 viii. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε λα πξνζέξρεηαη ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, φηαλ απηφ ηνπ δεηείηαη Παραδοηέα Δράζης: Ρξηκεληαίεο Αλαθνξέο Ξξνφδνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «Διιάδα Βνπιγαξία » ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2: ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖ 2.1.: ΠΣΔΓΗΝ ΔΞΗΘΝΗΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πην πιαίζην ηεο δξάζεο απηήο ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Πρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο ηνπ Έξγνπ. Ρν ζρέδην επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ θαη εξγαιείσλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο, ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders), ησλ νκάδσλ ζηφρσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ θάζε δξάζεο, ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ θιπ. Ρν επηθνηλσληαθφ ζρέδην ζα εθπνλεζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα πνπ είλαη θαη ε επίζεκε γιψζζα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ρν ζρέδην δεκνζηφηεηαο ζα αθνινπζήζεη απζηεξά ηνπο θαλφλεο ηνπ νδεγνχ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Διιάδα Βνπιγαξία Νη εξγαζίεο ηνπ αλαδφρνπ ζα έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, αιιά θαη ηεο θνηλήο γλψκεο, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, γηα ηνπο ζθνπνχο, ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ, κέζσ ελφο επηιεγκέλνπ θάζκαηνο επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ θαη κέζσλ πξνβνιήο. Παραδοηέα Δράζης: Πρέδην Δπηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ (Communication Plan)ζηελ αγγιηθή γιψζζα 15

16 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ηελ παξαγσγή πιηθνχ επηθνηλσλίαο θαη δηάρπζεο. Ππγθεθξηκέλα, ν αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη αλαπαξαγσγή ηνπ ινγφηππνπ ηνπ έξγνπ, 750 ηεκαρίσλ θαθέισλ (folders) ηνπ έξγνπ (150 ηεκάρηα γηα θάζε Έιιελα εηαίξν, ήηνη 150*5 = 750 θάθεινη), δηαζηάζεσλ 43*71, 350γξ, VELVET, έγρξσκνη, 750 ηεκαρίσλ20θπιια κπινθ (150 ηεκάρηα γηα θάζε Έιιελα εηαίξν, ήηνη 150*5 = 750 κπινθ) κεγέζνπο Α5 θαη 750 ηεκαρίσλ 4ρξσκσλ ζηπιφ (150 ηεκάρηα γηα θάζε Έιιελα εηαίξν, ήηνη 150*5 = 750 ζηπιφ) καχξεο ή κπιε κειάλεο. Πχλνιν, ζρεδηαζκφο θαη αλαπαξαγσγή 2,250 ηεκαρίσλ θαθέισλ, κπινθ θαη ζηπιφ. Πρεδηαζκφο θαη αλαπαξαγσγή 1500 ηεκαρίσλ ηξίπηπρσλ θπιιαδίσλ (300 ηεκάρηα γηα θάζε Έιιελα εηαίξν, ήηνη 300*5 = 1500 θπιιάδηα) ζηα αγγιηθά, 4ρξσκα, 170γξ. εηθνλνγξαθεκέλα, κεγέζνπο Α4. Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ γηα ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Πρεδηαζκφο θαη παξαγσγή 3 bannersζε ξνιφ, δχν (2) ζηα αγγιηθά θαη έλα (1) ζηα ειιεληθά, δηαζηάζεσλ 1*2m Παραδοηέα Δράζης: Πρεδηαζκφο θαη αλαπαξαγσγή ινγφηππνπ ηνπ έξγνπ 750 έγρξσκνη θάθεινη 750 ηεκάρηα 20θπιια κπινθ 750ηεκάρηα 4ρξσκσλ ζηπιφ, καχξεο ή κπιε κειάλεο 1500 ηξίπηπρα θπιιάδηα (αγγιηθά) 3Bannersζε ξνιφ (1 ειιεληθφ 2 αγγιηθά) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο απηήο ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκηνπξγία έθδνζε θαη αλαπαξαγσγή 1500 ηεκαρίσλ Νδεγνχ Θαιψλ Ξξαθηηθψλ ζρεηηθφ κε πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ην γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ κε πξνζαξκνζκέλν θείκελν ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά, 4ρξσκν, κεγέζνπο Α4, βηβιηνδεηεκέλν, 24 ζειίδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσθχιισλ. Ζ επηινγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ νδεγφ, ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 16

17 Παραδοηέα Δράζης: 1500 αληίηππα Νδεγνχ Θαιψλ Ξξαθηηθψλ γηα πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ειιεληθά αγγιηθά) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη δηάρπζεο θαη πξνβνιήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαρψξεζε δέθα (10) δεκνζηεχζεσλ / θαηαρσξήζεσλ ζηνλ ηνπηθφ θαη εζληθφ ηχπν, αζπξφκαπξεο, κεγέζνπο ¼ ηεο ζειίδαο. Νη θαηαρσξήζεηο ζα αθνξνχλ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ έξγνπ Παραδοηέα Δράζης: - Πρεδηαζκφο 10 θαηαρσξήζεσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ ηχπν θαη απνδειηίσζε ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή 1600 ηεκαρίσλ DVD (δηαδξαζηηθφ ςεθηαθφ εξγαιείν ελεκέξσζεο ζηα αγγιηθά) ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, ην πιηθφ θαη ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. (200 ηεκάρηα γηα θάζε εηαίξν * 8 εηαίξνη = 1600 ηεκάρηα) Παραδοηέα Δράζης: DVD (αγγιηθά) ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, ηα εξγαιεία θαη ην πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ξαξαγσγή βίληεν-ζπνη δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κίλη ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο. Ρo spot ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε αγγιηθνχο ππφηηηινπο. Παραδοηέα Δράζης: - 1 βίληεν ζπνη δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ (ειιεληθά κε αγγιηθνχο ππφηηηινπο) 17

18 ΓΟΑΠΖ 2.2.: ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΔΟΓΝ (ΠΛΔΓΟΗΑ ΓΟΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΠΖΠ) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ν Αλάδνρνο ζα δηνξγαλψζεη έλα κνλνήκεξν εξγαζηήξην δηθηχσζεο εκέξα θαξηέξαο ζηε Θεζζαινλίθε. Ππγθεθξηκέλα, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα εμήο: 1. Δμαζθάιηζε θαη πξνεηνηκαζία ρψξνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εθδήισζε, παξνρή απαξαίηεηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 2. Ρερληθή ππνζηήξημε ηεο εκεξίδαο δηθηχσζεο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 3. Κέξηκλα γηα ηελ εζηίαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπλάληεζε (catering), πεξίπνπ 30 ζπκκεηέρνληεο. 4. Γηεξκελεία ζε ηξεηο (3) γιψζζεο (ειιεληθά αγγιηθά βνπιγάξηθα), κε 2 δηεξκελείο αλά γιψζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ γηα ηαπηφρξνλε δηεξκελεία, κεηαθξαζηηθέο θακπίλεο, δέθηεο, αθνπζηηθά θιπ). 5. Ξξφζθιεζε ελφο εμσηεξηθνχ νκηιεηή / εκπεηξνγλψκνλα (κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ κε επηιέμηκε πεξηνρή ηνπ έξγνπ), ν νπνίνο ζα ζπλεηζθέξεη ζε Δζληθφ ή Δπξσπατθφ επίπεδν. Γηα ηνλ εμσηεξηθφ νκηιεηή ζα θαιπθζνχλ έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο θαζψο θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ. 6. Θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο γηα 20 ζπκκεηέρνληεο (απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) 7. Δηδηθφηεξνο ζπληνληζκφο δξάζεσλ, παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, αξσγή ζηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θαη δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ. 8. Ρήξεζε θαη ειεθηξνληθή απνηχπσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο εθδήισζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Παραδοηέα Δράζης: Έθζεζεο Αλαθνξάο ηεο εθδήισζεο κε φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ) ΓΟΑΠΖ 2.3.: ΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ (ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ) ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία (ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε) θαη ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο 18

19 πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «Διιάδα Βνπιγαξία ». Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί αξρηθά ζηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηα ηζηνζειίδαο. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη, ζε έλα εληαίν, πξνζβάζηκν θαη θηιηθφ γηα φινπο πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ έξγνπ. Πηα πεξηερφκελα ηεο ηζηνζειίδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη: ΑξρηθΪ ζειϋδα. Ζ αξρηθή ζειίδα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνλ επηζθέπηε λα δεη θαη ηηο ππφινηπεο ζειίδεο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη επηιεγκέλα λέα, θαζψο επίζεο θαη παξαπνκπέο ζηα πεξηερφκελα θαη ηηο ζειίδεο πνπ πξνζηέζεθαλ πξφζθαηα ζηελ πχιε. Ρν Ωξγν. Πηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεηαη κία ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ κε ζπλδπαζκφ θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ. Ξην αλαιπηηθά ζα παξνπζηάδνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: o Γεληθέο πιεξνθνξίεο, ζηφρνη. o Ξεξηγξαθή Ξαθέησλ εξγαζίαο θαη δξάζεσλ ηνπ έξγνπ o Δηαηξηθφ ζρήκα θαη ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ θάζε εηαίξνπ ΛΩα θαη αλαθνηλψζεηο. Πηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάδνληαη ηα λέα ηνπ έξγνπ. Δθδειψζεηο Γξαζηεξηφηεηεο. Ζ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάδεη ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο. Θα δίλνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ε ρξνληθή πεξίνδνο θαη δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ν ηφπνο δηεμαγσγήο, ε ζεκαηνινγία, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. ΣξΪζηκνη ζχλδεζκνη. Πηηο ζειίδεο απηήο ηεο ελφηεηαο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεη κηα ιίζηα απφ άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο ελίζρπζεο ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζχλδεζκν ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα εθφζνλ ππάξρεη. ΠπρλΩο εξσηϊζεηο. Θα παξνπζηάδεηαη κία ιίζηα κε ηηο πην ζπρλέο εξσηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη νη ζρεηηθέο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ηζηνζειίδαο. ΑλαδΪηεζε. Ζ ππεξεζία απηή ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέινπλ είηε ζε νιφθιεξν ην πεξηερφκελν είηε ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο πνπ ζα δίλνληαη σο επηινγέο ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε ζα βαζίδεηαη είηε ζηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, είηε ζε ιέμεηο θιεηδηά ή ζα κπνξεί λα είλαη αλαδήηεζε ζε νιφθιεξν ην θείκελν ησλ πεξηερνκέλσλ (full text search). ΔπηθνηλσλΫα. Κε ηε ζειίδα επηθνηλσλίαο νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ εηαίξσλ, λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη ηέινο λα ππνβάινπλ ηα ζρφιηα ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 19

20 Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα ζα παξέρεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πινήγεζεο (ελδεηθηηθά): πνζχζηεκα παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ, ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη νξγαλσκέλα ζρεηηθέο κειέηεο, έξεπλεο, θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δε ηεο λεαληθήο, θαη εθφζνλ ην επηηξέπνπλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζα αλαξηψληαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. πνζχζηεκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (πξνζβάζηκν θφξνπκ) ην νπνίν ζα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (online communities), κέζσ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηθηχσζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, φπσο εξγαιεία γηα ηελ νξγάλσζε εηθνληθψλ ζπλαληήζεσλ - ζπδεηήζεσλ, θ.ιπ. πνζχζηεκα ζπρλψλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ (αγγι. Frequently-Asked Questions ή αιιηψο FAQ). πνζχζηεκα αλαδήηεζεο κεηαβηβάζηκσλ αξρείσλ (αγγι. downloads) κε δπλαηφηεηα δηαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο γηα ηνπο ρξήζηεο ζε νξγαλσκέλνπο, δελδξνεηδείο θαηαιφγνπο αξρείσλ θαη κε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο πνιιαπιψλ κνξθψλ θαη εθδφζεσλ γηα θάζε αξρείν. πνζχζηεκα εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επηζθεςηκφηεηαο θαη ρξήζεο ζην νπνίν ζα πξνβάιινληαη ελδηαθέξνληα αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο Ξχιεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ, κε βάζε γεσγξαθηθά θαη εκεξνινγηαθά θξηηήξηα. πνζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο Ξχιεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο πχιεο. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα έρεη ζχληνκν θαη επθνινκλεκφλεπην φλνκα, κε θαηάιεμε.eu. Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε ηε ζπκθσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο έιιελεο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. Ζ κεηάθξαζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί επζχλε άιινπ εηαίξνπ, ελψ θαη νη Βνχιγαξνη Δηαίξνη νθείινπλ λα ηξνθνδνηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ην site κε ηηο δξάζεηο ηνπο ζηε βνπιγάξηθε γιψζζα. Ζ ηζηνζειίδα ζα αλαλεψλεηαη ηαθηηθά κε επζχλε φισλ ησλ εηαίξσλ. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ, κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Διιάδα Βνπιγαξία», ηελ αλαθνξά ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηηο ζεκαίεο ηεο 20

21 ΔΔ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ θαη λα ππάξρνπλ νη δεηνχκελνη απφ ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ζχλδεζκνη (links). Ζ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα βαζηζζεί ζηηο αξρέο ηνπ «Πρεδηαζκνχ γηα Όινπο» (αγγι. Design for All), θαζψο θαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ Ηζηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο λέαο έθδνζεο 2.0 ησλ νδεγηψλ ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηζηνχ (W3C) γηα ηελ Ξξνζβαζηκφηεηα Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ (αγγι. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αιιηψο WCAG 2.0). Ζ επηινγή ηεο πιαηθφξκαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη: Ρελ πςειή ηεο απφδνζε Ρελ αμηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία κε βάζεηο δεδνκέλσλ Ρελ δηαζεζηκφηεηα απηήο Ρε κεηαθεξζηκφηεηά ηεο (αγγι. portability) Ζ πιαηθφξκα ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) πνπ ζα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ κε εχθνιν θαη θηιηθφ ηξφπν. Ζ αξρηηεθηνληθή πνπ ζα πξνηαζεί γηα ηελ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη: πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία αλεμαξηεζία απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα αζθάιεηα Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ θαη λα δηαηεξεζεί online γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. Ζ νπνηαδήπνηε δεκνζίεπζε ζε απηή ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. - Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνσζήζεη / δηαθεκίζεη ην έξγν ζε δηεζλή δίθηπα επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο φπσο ηα XING, LinkedIn θιπ. - Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. 21

22 Ζ ηζηνζειϋδα ζα Ωρεη ηα εμϊο ραξαθηεξηζηηθψ: ΘχξαCMS S/W (1 άδεηα) Αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ινγηζκηθνχ software Φηινμελία ηεο δηθηπαθήο πχιεο γηα 2 έηε Παραδοηέα Δράζης: Ηζηνζειίδα έξγνπ (ειιεληθά) ΓΟΑΠΖ 4.1.: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΓΝΚΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κίαο θεληξηθήο ππνζηεξηθηηθήο δνκήο ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε Θεζζαινλίθε, ηε δεκηνπξγία ρψξνπ θηινμελίαο ηεο δνκήο γηα 15 κήλεο θαη ηελ ζηειέρσζε κε δχν (2) επηζηεκνληθά ππεχζπλνπο γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο, επηρεηξεκαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα δηάξθεηα 15 κελψλ. Παραδοηέα Δράζης: Δλδηάκεζεο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηφ ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ ειιεληθή θαη επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ (3) πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Νη δνκέο απηέο ζα ρσξνζεηεζνχλ κία (1) ζηηο Πέξξεο, κία ζηε Γξάκα θαη κία ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ρψξνπ θηινμελίαο ησλ δνκψλ γηα 15 κήλεο θαη ηελ ζηειέρσζε κε 2 επηζηεκνληθά ππεχζπλνπο ζε θάζε δνκή γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο, επηρεηξεκαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα δηάξθεηα 15 κελψλ ν θαζέλαο Παραδοηέα Δράζης: Δλδηάκεζεο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηφ ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ ειιεληθή θαη επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή 22

23 4 ΑΛΑΙΠΖ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ & ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖ 1.2.: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΜΟ ( ) Αλαθνξέο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ Νξηζκφο ηερληθνχ εμεηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλψκνλα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εηαίξσλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ εηαίξνπο, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ηξηκεληαίσλ αλαθνξψλ πξνφδνπ θαη κίαο ηειηθήο αλαθνξάο ζηελ Θνηλή Ρερληθή Γξακκαηεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 20, ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2: ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖ 2.1.: ΠΣΔΓΗΝ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΜΟ ( ) Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Ν αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη έλα επηθνηλσληαθφ ζρέδην πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν 6, Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Ξξνσζεηηθφ πιηθφ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ (φπσο ινγφηππν, θαθέινπο, θπιιάδηα, banners) γηα δξάζεηο πξνψζεζεο, δηάρπζεο θαη πξνβνιήο 6, Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Αλάπηπμε, ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε νδεγνχ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθφ κε πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (ζε αγγιηθά θαη ειιεληθά) 9, Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Ξξνβνιή έξγνπ κε θαηαρσξήζεηο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ ηχπν 5,

24 2.1.5 Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή DVD ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θα ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 8, Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία βίληεν-ζπνη δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ κε κίλη ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο (ζε ειιεληθά κε αγγιηθνχο ππφηηηινπο) 1, ΓΟΑΠΖ 2.2.: ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΔΟΓΝ Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο Γηνξγάλσζε εξγαζηεξίνπ δηθηχσζεο, εκέξαο θαξηέξαο (catering, δηεξκελεία, ελνηθίαζε αίζνπζαο, θάιπςε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο 20 αηφκσλ θιπ) 7, ΓΟΑΠΖ 2.3.: ΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Γηθηπαθή πχιε ηνπ έξγνπ Ξνιχγισζζε δηθηπαθή πχιε ηνπ έξγνπ πνπ ζα παξνπζηάδεη φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ θαη ζα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 7, ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 4: ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΘΑΗ ΓΝΚΖ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ ΛΔΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΥΛ ΓΟΑΠΖ 4.1.: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΗΔΑΘΥΛ ΓΝΚΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ( ) Αλάπηπμε (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) θαη ιεηηνπξγία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Πηειέρσζε ηεο θεληξηθήο ππνζηεξηθηηθήο δνκήο απαζρφιεζεο (2 εκπεηξνγλψκνλεο * 15 κήλεο) 55, Αλάπηπμε (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) θαη ιεηηνπξγία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Πηειέρσζε ησλ ηξηψλ (3) πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ απαζρφιεζεο (2 εκπεηξνγλψκνλεο * 3 ππνθαηαζηήκαηα * 15 κήλεο) 119,

25 ΚΔΟΝΠ Β ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 25

26 1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Αλνηρηφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ. 1.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ν παξψλ αλνηρηφο δεκφζηνο δηεζλήο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ έξγνπ «Γηαθξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο απνθνίησλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship» κε αθξσλχκην «TRIGGER» ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία , κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 60/2007 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ξξνθήξπμεο. Ρα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εμεηδηθεπκέλεο αγγιηθήο νξνινγίαο ή εθθξάζεσλ πνπ δχλαηαη λα δηαηππψλνληαη σο έρνπλ ζηελ αγγιηθή. 1.2 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ Ν Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα επξψ ( ,00 ) ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., χςνπο 23%,ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα ηξηψλ ιεπηψλ (45.923,33 ), ήηνη, εθαηφλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εμήληα έμη επξψ θαη εμήληα επηά ιεπηψλ ( ,67 ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ξξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 26

27 Ππλεξγαζίαο «Διιάδα-Βνπιγαξία » θαηά 85% απφ ην ΔΡΞΑ (Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη θαηά 15% απφ Δζληθνχο πφξνπο. 1.3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛAΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ πνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ & Ινγηζηεξίνπ Γηεχζπλζε Ωδξαο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο: πνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ & Ινγηζηεξίνπ, Γηνηθεηήξην - Θεζζαινλίθε, Ρ.Θ , ππφςε θ.εαθεηξίδε - ΡειΩθσλν: & Fax: & 1.4 ΛΝΚΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην θείκελν ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ Ξ.Γ 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/εθ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16 εο Λνεκβξίνπ 2005», 2. ηνπ Λ.2362/1995 (ΦΔΘ 247/η.Α/ ) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 3. ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ Α 150/Α/2007) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη φπνπ απηφ ρσξεί θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε παξνρήο ππεξεζηψλ, 4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010(ΦΔΘ 173/Α/ )«Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 27

28 Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», 5. ηνπ Λ.3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 6. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.1150/2009 ηεο 10 εο Λνεκβξίνπ 2009 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1564/2005 φζνλ αθνξά «γηα ηελ θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ πξνο δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ», θαζψο θαη ηελ νδεγία 2005/51/ΔΘ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΣ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΘ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», 7. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 213/2008 ηεο 28 εο Λνεκβξίνπ 2007 «γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηε δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV)θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV», 8. ηνπ Λ. 2860/2000 «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ Πηήξημεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 251/ηΑ/ ), φπσο ηζρχεη, 9. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999 «πεξί γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία», 10. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1159/2000 «γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ», 11. ηνπ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1685/2000 «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1260/99, φζνλ αθνξά ζηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία», 12. ηνπ Λ. 3688/2008 (ΦΔΘ Α 163/2008) θαη ηδηαίηεξα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνη 3 θαη 4 απηνχ, 13. ηεο ππ αξηζκ. πξση /ΔΘ521/ πνπξγηθήο Απφθαζεο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Πηφρνπ 28

29 «Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία» (ΦΔΘ 415/Β/ ), 14. ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο κε αξηζκφ 117/2009, ε νπνία έηπρε απνδνρήο απφ ηνλ αξκφδην θππνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, 15. ηεο ππ αξηζκ. πξση /Γ2984/ Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ «Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /ΓΗΝΔ196/ απφθαζεο ζχζηαζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο Interreg» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα» (ΦΔΘ 802/Β/ ), 16. ηνπ Λ.2198/94 (αξζ. 24) «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» (ΦΔΘ 43/Α/ ), 17. ηνπ Λ.2690/99 «Θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 18. ηνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 68/Α/07) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 19. ην Ξ.Γ. 261/1997 «Γηα ηε δηαθάλεηα ζηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο» (ΦΔΘ Α 186/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνπο Λ. 3166/2003 (ΦΔΘ Α 178/2003), Λ. 3444/2006 (ΦΔΘ Α 46/2006) θαη N/3688/2008 (ΦΔΘ Α 163/2008), 20. ηνπ Λ. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/ ) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3414/2005 (ΦΔΘ 279/Α/ ) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ. 3310/2005 "Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ"», 21. ηεο ππ αξηζκ. 3850/ΔΠ 523/ Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ «Ρξνπνπνίεζε (αλαδηάξζξσζε) ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3614/2007», 22. ηεο Α 14023/ΦΔΘ 415/12 Απξηιίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία», 29

30 23. ηελ εγθξηηηθή απφθαζε αξηζκνχ /MA2668/ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΔΙΙΑΓΑ-ΒΝΙΓΑΟΗΑ ,ΘΡΓ. 24. Ρελ ππ. αξ /ΓΔ-6046/ (αξ. απνθ. 1480) Απφθαζε Ξξνέγθξηζεο ΞΑΑΛ ηνπ έξγνπ ζηε ΠΑΔ039/8 κε θσδηθφ 2013ΠΔ Την υπ. αρ. 5688/ Έγκριση δαπάνης του διαγωνισμού & την υπ. αρ. 5689/ έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού. 26. ηνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/ ) 27. ηνπ Λ. 4013/2011 «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ..» ( ΦΔΘ 204/Α/ ) 28. ηνπ Ξ.Γ. 167/2005 (ΦΔΘ Α' 220/2005) «Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο - Θξάθεο» σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 29. ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ Α 98/2005) «Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» 30. ηνπ Ξ.Γ. 358/1986 (ΦΔΘ Α' 158/1986) «Θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπξγείνπ Βνξείνπ Διιάδαο». 31. Ρν ΞΓ 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία πνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΘ 141/Α / ), ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΞΓ 98/2012(ΦΔΘ 160/Α / ). 1.5 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: 1. Πηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.) ζηηο 10/12/ Πην «Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο ζηηο 13/12/2013 (πεξίιεςε πξνθήξπμεο) 2. Πηνλ ειιεληθφ ηχπν, ζηηο 13/12/2013 φπνπ θαη δεκνζηεχζεθε (πεξίιεςε πξνθήξπμεο) 3. Θαηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε ζηηο 13/12/

31 1.6 ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο Ξξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 05/02/2014 θαη ψξα 15:00κ.κ. ζηελ έδξα ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη Ινγηζηεξίνπ, γξαθείν 211, Γηνηθεηήξην, ΡΘ 54123, Θεζζαινλίθε (πφςε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ). Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 1.7 ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 14/8/2015. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα παξαηαζεί κεηά απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο - Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ TRIGGER, ρσξίο αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 1.8 ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ & Ινγηζηεξίνπ, Γηνηθεηήξην, ΡΘ 54123, Θεζζαινλίθε, γξαθείν 211, ππεχζπλνο θα Πηαγσλά Ξ. & θ. Εαθεηξίδεο Αλ., ηει & fax , & φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζέξρνληαη ζην παξαπάλσ γξαθείν θαη παξαιακβάλνπλ ηε δηαθήξπμε. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), e- mail). Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.«πεκεηψλεηαη φηη ζε 31

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα