ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Θεζζαινλίθε Αξηζ. Ξξση ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» κε αθξσλχκην «TRIGGER» ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑ ΒΝΙΓΑΟΗΑ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ: Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ. Γηαθφζηεο ζαξψληα πωληε ρηιηψδεο πεληαθφζηα ελελϊληα επξψ ( ,00 )ζπλνιηθψ, ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., χςνπο 23%,ζαξΨληα πωληε ρηιηψδσλ ελληαθνζϋσλ εϋθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηψληα ηξηψλ ιεπηψλ (45.923,33 ), Ϊηνη εθαηφλ ελελϊληα ελλωα ρηιηψδεο εμαθφζηα εμϊληα Ωμη επξψ θαη εμϊληα επηψ ιεπηψ ( ), κε 1

2 ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ: Απφ ηελ ππνγξαθϊ ηεο ζχκβαζεο θαη Ωσο ηε ιϊμε ηνπ Ωξγνπ (14/8/2015). ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ Ρν Ωξγν ζπγρξεκαηνδνηεϋηαη απφ ην Ξξφγξακκα ΔπξσπατθΪο ΔδαθηθΪο ΠπλεξγαζΫαο «ΔιιΨδα-ΒνπιγαξΫα » θαηψ 85% απφ ην ΔΡΞΑ (Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο) θαη θαηψ 15% απφ Δζληθνχο πφξνπο ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΩΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΡεηΨξηε 5 ΦεβξνπαξΫνπ 2014 θαη ψξα ΔιιΨδνο 15:00 ΞΝΟΓΔΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ, ΡΘ , ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ΓξαθεΫν 211 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ειεθηξνληθήο απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ): Πηελ επϋζεκε εθεκεξϋδα ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.) 10/12/2013 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ πνπξγεϋν ΚαθεδνλΫαο θαη ΘξΨθεο, ΓεληθΪ Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε ΓηνΫθεζεο, ΡκΪκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ΙνγηζηεξΫνπ ΘΩΓΗΘΝΠ CPV πεξεζϋεο Ωξεπλαο θαη αλψπηπμεο θαζψο θαη ζπλαθεϋο ππεξεζϋεο παξνρϊο ζπκβνπιψλ: πεξεζϋεο δηαθϊκηζεο:

3 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ ΑΛΑΙΠΖ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝAΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΝΣΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΩΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΚΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΜΠΡΑΞΕΙ Η ΕΝΩΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΙΙΔΗΤΔΗΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ» ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΕΛΕΓΧΟ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΘΑΗ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΝΟΝΗ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

5 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

6 ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 6

7 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΔΟΓΝ 1.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Ρν έξγν «TRIGGER» ζα επεξεάζεη ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο, κε δπλακηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο επηδείλσζεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο. Ρν έξγν ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιχηηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ησλ δχν ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζα απφ ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Ρα πξνβιήκαηα αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζην κεγάιν αξηζκφ ηνπ αλεηδίθεπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαη ζηηο ζνβαξέο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ππθλνθαηνηθεκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη αξαηνθαηνηθεκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή είλαη κηθξέο ή πνιχ κηθξέο θαη παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ αλαγλσξηζκέλα Αθαδεκατθά θαη Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο θαη κηα ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζε γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκφ ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. Νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηε Βνπιγαξία, έρνπλ αλαγλσξίζεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θέξλνπλ ζηελ πεξηνρή. Ζ επξσπατθή νινθιήξσζε, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, είλαη δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη δξάζε. Απηφ ην έξγν είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ εηζθνξψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ εηαίξσλ, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα απειεπζεξψζεη δπλακηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 7

8 Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ θαη ζα πξνσζεζνχλ απφ άιια πξνγξάκκαηα θαη έξγα κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο, κλεκφληα ή παξφκνηα κέζα, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ καθξνρξφληα απνηειέζκαηα. Πχκθσλα κε ηελ αλάιπζε SWOT ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πεξηνρή αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο, φπσο: γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζεκαληηθφο αξηζκφο αλεηδίθεπηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πςειή αλεξγία ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, αληζνξξνπία κεηαμχ ππθλνθαηνηθεκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη αξαηνθαηνηθεκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ, ρακειφ πνζνζηφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηέινο, έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ, ην έξγν ζηνρεχεη λα επελδχζεη θπξίσο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο, ζπκβάιινληαο ζηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο ψζηε λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνθεχγνληαο θαηλφκελα δηαξξνήο (κεηαλάζηεπζε) ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ν θχξηνο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη λα εθαξκφζεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην δξάζεσλ πνπ ζα έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο200 λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ πεξηνρή (κε επηηεχμηκν πνζνζηφ 20% ζε θάζε ρψξα, ήηνη 20 λένη επηζηήκνλεο ζηελ Διιάδα θαη 20 ζηελ Βνπιγαξία, ζχλνιν 40) θαη ηελ εκθάληζε ησλ πξννπηηθψλ κε βάζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Ρν έξγν κε ηίηιν «ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΖ ΞΟΩΡΝΒΝΙΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖΠ ΑΞΝΦΝΗΡΩΛ ΘΑ ΗΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» θαη αθξσλχκην «TRIGGER» ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «ΔΙΙΑΓΑ ΒΝΙΓΑΟΗΑ » κε επηθεθαιή εηαίξν ηoπνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ρν πξνθεξπζζφκελν έξγν αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα (α) ηελ ηερληθή, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ Έξγνπ (β) αλάπηπμε ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο (γ) δηνξγάλσζε εκεξίδαο δηθηχσζεο ζηε Θεζζαινλίθε (δ) αλάπηπμε ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο ηνπ Έξγνπ θαη (δ) αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζε ηεο θεληξηθήο δνκήο ζηήξημεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ησλ ηξηψλ (3) πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο, κία (1) ζηηο Πέξξεο θαη άιιεο δχν (2), κία ζηε Γξάκα θαη κία ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 8

9 Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη «Ζ ππνζηήξημε ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ έξγνπ «Γηαθξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο απνθνίησλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα Transnational initiative for guidance of graduated and entrepreneurship κε αθξσλχκην «TRIGGER». Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ζηελ πινπνίεζε κέξνπο ησλ δξάζεσλ ηνπ Ξξψηνπ Ξαθέηνπ Δξγαζίαο, ΞΔ1 «Management and Coordination» - «Γηαρείξηζε θαη Ππληνληζκφο», κέξνπο ησλ δξάζεσλ ηνπ Γεχηεξνπ Ξαθέηνπ Δξγαζίαο ΞΔ2 «Information nd Publicity» - «Ξιεξνθφξεζε θαη Γεκνζηφηεηα» θαη κέξνπο ησλ δξάζεσληνπρέηαξηνπξαθέηνπδξγαζίαοξδ4 «Employment and Career Structure of Young Scientists» - «Απαζρφιεζε θαη Γνκή Πηαδηνδξνκίαο Λέσλ Δπηζηεκφλσλ». Ππγθεθξηκέλα, ην πξνθεξπζζφκελν έξγν αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ: ΓξΨζε 1.2 «Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project Management)» ΓξΨζε 2.1 «Πρέδην Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκεξσηηθφ ιηθφ (Publicity Plan and Information Material)» ΓξΨζε 2.2 «Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ έξγνπ (ζπλέδξηα θαη δξάζεηο δηθηχσζεο) - (Project Events (conferences and networking activities))» ΓξΨζε 2.3 «Γηθηπαθή Ξχιε ηνπ Έξγνπ (Project Portal)» ΓξΨζε 4.1 «Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) - (Creation and Operation of central and regional structures (room and equipment)» Όινη νη παξαπάλσ ζηφρνη ζρεηίδνληαη άκεζα θαη πιεξνχλ ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Δλζάξξπλζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Γξάζεηο γηα ηελ Αλαδηάξζξσζε ηεο Νηθνλνκίαο. 1.2 ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΡΝ ΔΟΓΝ Ρν έξγν πεξηιακβάλεη έλα νιηθφ παθέην ησλ κέηξσλ ηα νπνία ζα αμηνπνηήζνπλ ην πνιχηηκν έκςπρν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ δχν ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αληαιιαγή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δχν νηθνλνκηψλ, ηελ αεηθφξν θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ δχν πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλφξσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κφληκσλ βηψζηκσλ δνκψλ δηθηχσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο απηναπαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αμηνπνηψληαο ην ηνπηθφ 9

10 επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπλφξσλ. Ρν φθεινο είλαη δηπιφ: νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζα αληιήζνπλ γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ ππαξρφλησλ θαη ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ζα επσθειεζεί κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απνθεχγνληαο θαηλφκελα δηαξξνήο (κεηαλάζηεπζε) ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: ε δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγηθήο, επέιηθηεο θαη κφληκεο βηψζηκεο «δνκήο ζηήξημεο», ε νπνία λα ελεξγεί σο θπζηθφο ζηαζκφο πιεξνθνξηψλ ζηεξίδνληαο ηελ απηναπαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην σο έλαο απφ ηνπο πην πνιχηηκνπο πφξνπο ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε ηαχηηζε κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, κέζσ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο. ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο σο φρεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. ε δηελέξγεηα κεγάιεο ελεκεξσηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα κε ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ πιηθψλ (νδεγνί, έληππα, θπιιάδηα, θ.ιπ.), γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. ε έξεπλα δηθηχσζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ρα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ "TRIGGER" είλαη: Ζ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο200 λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ πεξηνρή, έζησ θαη κε ηε κνξθή πξαθηηθήο άζθεζεο, 6 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. Δθηθηφο ζηφρνο, ην 20% ησλ ζπκκεηερφλησλ λα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο(ήηνη 40 άηνκα ζηηο δχν ρψξεο θαη ηελ ΔΔ). Ζ θαζηέξσζε κηαο κφληκεο βηψζηκεο "δνκήο ππνζηήξημεο». Ζ νξγάλσζε πέληε (5) βξαρππξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ. Ρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ απηά ηα ζεκηλάξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ζεηηθφ αληίθηππν απφ ηελ άπνςε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ). 10

11 Ζ εθπφλεζε κειεηψλ γηα: i. Θαηαγξαθή επαγγεικάησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ii. Θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ ΚΚΔ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο iii. Κειέηε εμεηδίθεπζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ επηζηεκνληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο iv. Κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ θαη εξγαιείσλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο. 2 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 2.1 ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ Ρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ αλαιχνληαη αλά Ξαθέην Δξγαζίαο (ΞΔ) θαη αλά Γξάζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ & ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖ 1.2.: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Αλαθνξέο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ Νξηζκφο ηερληθνχ εμεηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλψκνλα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εηαίξσλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ εηαίξνπο, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ηξηκεληαίσλ αλαθνξψλ πξνφδνπ θαη κίαο ηειηθήο αλαθνξάο ζηελ Θνηλή Ρερληθή Γξακκαηεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2: ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖ 2.1.: ΠΣΔΓΗΝ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ Ν αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη έλα επηθνηλσληαθφ ζρέδην πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν Ξξνσζεηηθφ πιηθφ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ (φπσο ινγφηππν, θαθέινπο, θπιιάδηα, banners) γηα δξάζεηο πξνψζεζεο, δηάρπζεο θαη πξνβνιήο Αλάπηπμε, ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε νδεγνχ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθφ κε πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (ζε αγγιηθά θαη ειιεληθά) Ξξνβνιή έξγνπ κε θαηαρσξήζεηο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ ηχπν 11

12 2.1.5 πιηθνχ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή DVD ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θα ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία βίληεν-ζπνη δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ κε κίλη ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο (ζε ειιεληθά κε αγγιηθνχο ππφηηηινπο) ΓΟΑΠΖ 2.2.: ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΔΟΓΝ Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο Γηνξγάλσζε εξγαζηεξίνπ δηθηχσζεο, εκέξαο θαξηέξαο (catering, δηεξκελεία, ελνηθίαζε αίζνπζαο, θάιπςε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο 20 αηφκσλ θιπ) ΓΟΑΠΖ 2.3.: ΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Γηθηπαθή πχιε ηνπ έξγνπ Ξνιχγισζζε δηθηπαθή πχιε ηνπ έξγνπ πνπ ζα παξνπζηάδεη φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ θαη ζα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 4: ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΘΑΗ ΓΝΚΖ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ ΛΔΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΟΑΠΖ 4.1.: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΓΝΚΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Αλάπηπμε (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) θαη ιεηηνπξγία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Αλάπηπμε (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) θαη ιεηηνπξγία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Πηειέρσζε ηεο θεληξηθήο ππνζηεξηθηηθήο δνκήο απαζρφιεζεο (2 εκπεηξνγλψκνλεο * 15 κήλεο) Πηειέρσζε ησλ ηξηψλ (3) πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ απαζρφιεζεο (2 εκπεηξνγλψκνλεο * 3 ππνθαηαζηήκαηα * 15 κήλεο) Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Άξζξν 3 «Δμεηδίθεπζε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ Έξγνπ» ηεο παξνχζαο. 12

13 2.2 ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ην παξφληνο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έσο ηηο 14/08/2015, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ. Πηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ην φπνην δχλαηαη λα κεηαβιεζεί ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ. ΓΟΑΠΖ ΔΛΑΟΜΖ ΙΖΜΖ ΓξΨζε 1.2.: ΓηαρεΫξηζε Έξγνπ πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/08/2015 ΓξΨζε 2.1.: ΠρΩδην ΔπηθνηλσλΫαο θαη Δλεκεξσηηθφ ιηθφ πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/07/2015 ΓξΨζε 2.2.: ΓηνξγΨλσζε εθδειψζεσλ Ωξγνπ πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/07/2015 ΓξΨζε 2.3.: ΓηθηπαθΪ Ξχιε ηνπ Έξγνπ πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/08/2015 ΓξΨζε 4.1.: ΓεκηνπξγΫα θαη ιεηηνπξγϋα θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηϊξημεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) πνγξαθϊ Πχκβαζεο 14/08/ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ & ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖ 1.2.: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία αθνξά ηελ εμσηεξηθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαιείηαη λα ζρεδηάδεη έλα αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη δξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνπξγείνπ θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζηειερψλ ηνπ ψζηε λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 13

14 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ελέξγεηαο απνηειεί ν ζπληνληζκφο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ νκαιή εμέιημε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζε νηθνλνκηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. Αθφκα, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνεηνηκάζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Νηθνλνκηθνχο Διεγθηέο θαη λα ζπληάζζεη ηηο απαξαίηεηεο αλαθνξέο πξνφδνπ (progress reports) θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα: i. Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα θαηαγξάθεη ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζηε ζρεηηθή θφξκα πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ (Progress Reports). Νη αλαθνξέο απηέο ζα γίλνληαη θάζε ηξίκελν θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εκεξνκελίεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ii. Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ζρεδηάδεη έλα αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη δξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνπξγείνπ θαη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζηειερψλ ηνπ ψζηε λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. iii. Θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ΝΓΔ ζηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θνξέα, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο, ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζεζκηθφ πνπ δηέπεη ηηο Δπξσπατθέο Δδαθηθέο Ππλεξγαζίεο θαη εηδηθά ζηελ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ-ΒΝΙΓΑΟΗΑ ». iv. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα εηζεγείηαη εγγξάθσο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ απηνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο ησλ ρξεκάησλ ηφζν απφ Θνηλνηηθνχο φζν θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ θαηά ην δπλαηφ ζπληνκφηεξε απφδνζε ησλ ρξεκάησλ έπεηηα απφ θάζε νηθνλνκηθφ αίηεκα. v. Ρα αηηήκαηα ζα γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νχησο ψζηε λα γίλνληαη έγθαηξα θαη ζε ρξφλν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ κε ηξφπν πνπ ζα εγγπάηαη ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. vi. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο κε ζπρλέο επαθέο κε ηελ Αξρή Ξιεξσκήο θαη ηελ δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ψζηε ε θάζε πηζηνπνίεζε λα γίλεηαη έγθαηξα. Αληίγξαθα ησλ αηηεκάησλ ζα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ πνπξγείνπ. vii. Ππιινγή ζηνηρείσλ απφ ηνπο εηαίξνπο, πξνεηνηκαζία θαη απνζηνιή Δθζέζεσλ Ξξνφδνπ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ έξγνπ. 14

15 viii. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε λα πξνζέξρεηαη ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, φηαλ απηφ ηνπ δεηείηαη Παραδοηέα Δράζης: Ρξηκεληαίεο Αλαθνξέο Ξξνφδνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «Διιάδα Βνπιγαξία » ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2: ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖ 2.1.: ΠΣΔΓΗΝ ΔΞΗΘΝΗΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πην πιαίζην ηεο δξάζεο απηήο ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Πρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο ηνπ Έξγνπ. Ρν ζρέδην επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ θαη εξγαιείσλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο, ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders), ησλ νκάδσλ ζηφρσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ θάζε δξάζεο, ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ θιπ. Ρν επηθνηλσληαθφ ζρέδην ζα εθπνλεζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα πνπ είλαη θαη ε επίζεκε γιψζζα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ρν ζρέδην δεκνζηφηεηαο ζα αθνινπζήζεη απζηεξά ηνπο θαλφλεο ηνπ νδεγνχ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Διιάδα Βνπιγαξία Νη εξγαζίεο ηνπ αλαδφρνπ ζα έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, αιιά θαη ηεο θνηλήο γλψκεο, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, γηα ηνπο ζθνπνχο, ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ, κέζσ ελφο επηιεγκέλνπ θάζκαηνο επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ θαη κέζσλ πξνβνιήο. Παραδοηέα Δράζης: Πρέδην Δπηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ (Communication Plan)ζηελ αγγιηθή γιψζζα 15

16 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ηελ παξαγσγή πιηθνχ επηθνηλσλίαο θαη δηάρπζεο. Ππγθεθξηκέλα, ν αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη αλαπαξαγσγή ηνπ ινγφηππνπ ηνπ έξγνπ, 750 ηεκαρίσλ θαθέισλ (folders) ηνπ έξγνπ (150 ηεκάρηα γηα θάζε Έιιελα εηαίξν, ήηνη 150*5 = 750 θάθεινη), δηαζηάζεσλ 43*71, 350γξ, VELVET, έγρξσκνη, 750 ηεκαρίσλ20θπιια κπινθ (150 ηεκάρηα γηα θάζε Έιιελα εηαίξν, ήηνη 150*5 = 750 κπινθ) κεγέζνπο Α5 θαη 750 ηεκαρίσλ 4ρξσκσλ ζηπιφ (150 ηεκάρηα γηα θάζε Έιιελα εηαίξν, ήηνη 150*5 = 750 ζηπιφ) καχξεο ή κπιε κειάλεο. Πχλνιν, ζρεδηαζκφο θαη αλαπαξαγσγή 2,250 ηεκαρίσλ θαθέισλ, κπινθ θαη ζηπιφ. Πρεδηαζκφο θαη αλαπαξαγσγή 1500 ηεκαρίσλ ηξίπηπρσλ θπιιαδίσλ (300 ηεκάρηα γηα θάζε Έιιελα εηαίξν, ήηνη 300*5 = 1500 θπιιάδηα) ζηα αγγιηθά, 4ρξσκα, 170γξ. εηθνλνγξαθεκέλα, κεγέζνπο Α4. Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ γηα ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Πρεδηαζκφο θαη παξαγσγή 3 bannersζε ξνιφ, δχν (2) ζηα αγγιηθά θαη έλα (1) ζηα ειιεληθά, δηαζηάζεσλ 1*2m Παραδοηέα Δράζης: Πρεδηαζκφο θαη αλαπαξαγσγή ινγφηππνπ ηνπ έξγνπ 750 έγρξσκνη θάθεινη 750 ηεκάρηα 20θπιια κπινθ 750ηεκάρηα 4ρξσκσλ ζηπιφ, καχξεο ή κπιε κειάλεο 1500 ηξίπηπρα θπιιάδηα (αγγιηθά) 3Bannersζε ξνιφ (1 ειιεληθφ 2 αγγιηθά) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο απηήο ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκηνπξγία έθδνζε θαη αλαπαξαγσγή 1500 ηεκαρίσλ Νδεγνχ Θαιψλ Ξξαθηηθψλ ζρεηηθφ κε πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ην γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ κε πξνζαξκνζκέλν θείκελν ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά, 4ρξσκν, κεγέζνπο Α4, βηβιηνδεηεκέλν, 24 ζειίδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσθχιισλ. Ζ επηινγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ νδεγφ, ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 16

17 Παραδοηέα Δράζης: 1500 αληίηππα Νδεγνχ Θαιψλ Ξξαθηηθψλ γηα πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ειιεληθά αγγιηθά) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη δηάρπζεο θαη πξνβνιήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαρψξεζε δέθα (10) δεκνζηεχζεσλ / θαηαρσξήζεσλ ζηνλ ηνπηθφ θαη εζληθφ ηχπν, αζπξφκαπξεο, κεγέζνπο ¼ ηεο ζειίδαο. Νη θαηαρσξήζεηο ζα αθνξνχλ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ έξγνπ Παραδοηέα Δράζης: - Πρεδηαζκφο 10 θαηαρσξήζεσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ ηχπν θαη απνδειηίσζε ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή 1600 ηεκαρίσλ DVD (δηαδξαζηηθφ ςεθηαθφ εξγαιείν ελεκέξσζεο ζηα αγγιηθά) ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, ην πιηθφ θαη ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. (200 ηεκάρηα γηα θάζε εηαίξν * 8 εηαίξνη = 1600 ηεκάρηα) Παραδοηέα Δράζης: DVD (αγγιηθά) ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, ηα εξγαιεία θαη ην πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ξαξαγσγή βίληεν-ζπνη δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κίλη ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο. Ρo spot ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε αγγιηθνχο ππφηηηινπο. Παραδοηέα Δράζης: - 1 βίληεν ζπνη δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ (ειιεληθά κε αγγιηθνχο ππφηηηινπο) 17

18 ΓΟΑΠΖ 2.2.: ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΔΟΓΝ (ΠΛΔΓΟΗΑ ΓΟΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΠΖΠ) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ν Αλάδνρνο ζα δηνξγαλψζεη έλα κνλνήκεξν εξγαζηήξην δηθηχσζεο εκέξα θαξηέξαο ζηε Θεζζαινλίθε. Ππγθεθξηκέλα, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα εμήο: 1. Δμαζθάιηζε θαη πξνεηνηκαζία ρψξνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εθδήισζε, παξνρή απαξαίηεηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 2. Ρερληθή ππνζηήξημε ηεο εκεξίδαο δηθηχσζεο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 3. Κέξηκλα γηα ηελ εζηίαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπλάληεζε (catering), πεξίπνπ 30 ζπκκεηέρνληεο. 4. Γηεξκελεία ζε ηξεηο (3) γιψζζεο (ειιεληθά αγγιηθά βνπιγάξηθα), κε 2 δηεξκελείο αλά γιψζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ γηα ηαπηφρξνλε δηεξκελεία, κεηαθξαζηηθέο θακπίλεο, δέθηεο, αθνπζηηθά θιπ). 5. Ξξφζθιεζε ελφο εμσηεξηθνχ νκηιεηή / εκπεηξνγλψκνλα (κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ κε επηιέμηκε πεξηνρή ηνπ έξγνπ), ν νπνίνο ζα ζπλεηζθέξεη ζε Δζληθφ ή Δπξσπατθφ επίπεδν. Γηα ηνλ εμσηεξηθφ νκηιεηή ζα θαιπθζνχλ έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο θαζψο θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ. 6. Θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο γηα 20 ζπκκεηέρνληεο (απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) 7. Δηδηθφηεξνο ζπληνληζκφο δξάζεσλ, παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, αξσγή ζηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θαη δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ. 8. Ρήξεζε θαη ειεθηξνληθή απνηχπσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο εθδήισζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Παραδοηέα Δράζης: Έθζεζεο Αλαθνξάο ηεο εθδήισζεο κε φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ) ΓΟΑΠΖ 2.3.: ΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ (ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ) ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία (ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε) θαη ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο 18

19 πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «Διιάδα Βνπιγαξία ». Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί αξρηθά ζηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηα ηζηνζειίδαο. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη, ζε έλα εληαίν, πξνζβάζηκν θαη θηιηθφ γηα φινπο πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ έξγνπ. Πηα πεξηερφκελα ηεο ηζηνζειίδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη: ΑξρηθΪ ζειϋδα. Ζ αξρηθή ζειίδα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνλ επηζθέπηε λα δεη θαη ηηο ππφινηπεο ζειίδεο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη επηιεγκέλα λέα, θαζψο επίζεο θαη παξαπνκπέο ζηα πεξηερφκελα θαη ηηο ζειίδεο πνπ πξνζηέζεθαλ πξφζθαηα ζηελ πχιε. Ρν Ωξγν. Πηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεηαη κία ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ κε ζπλδπαζκφ θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ. Ξην αλαιπηηθά ζα παξνπζηάδνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: o Γεληθέο πιεξνθνξίεο, ζηφρνη. o Ξεξηγξαθή Ξαθέησλ εξγαζίαο θαη δξάζεσλ ηνπ έξγνπ o Δηαηξηθφ ζρήκα θαη ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ θάζε εηαίξνπ ΛΩα θαη αλαθνηλψζεηο. Πηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάδνληαη ηα λέα ηνπ έξγνπ. Δθδειψζεηο Γξαζηεξηφηεηεο. Ζ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάδεη ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο. Θα δίλνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ε ρξνληθή πεξίνδνο θαη δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ν ηφπνο δηεμαγσγήο, ε ζεκαηνινγία, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. ΣξΪζηκνη ζχλδεζκνη. Πηηο ζειίδεο απηήο ηεο ελφηεηαο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεη κηα ιίζηα απφ άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο ελίζρπζεο ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζχλδεζκν ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα εθφζνλ ππάξρεη. ΠπρλΩο εξσηϊζεηο. Θα παξνπζηάδεηαη κία ιίζηα κε ηηο πην ζπρλέο εξσηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη νη ζρεηηθέο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ηζηνζειίδαο. ΑλαδΪηεζε. Ζ ππεξεζία απηή ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέινπλ είηε ζε νιφθιεξν ην πεξηερφκελν είηε ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο πνπ ζα δίλνληαη σο επηινγέο ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε ζα βαζίδεηαη είηε ζηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, είηε ζε ιέμεηο θιεηδηά ή ζα κπνξεί λα είλαη αλαδήηεζε ζε νιφθιεξν ην θείκελν ησλ πεξηερνκέλσλ (full text search). ΔπηθνηλσλΫα. Κε ηε ζειίδα επηθνηλσλίαο νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ εηαίξσλ, λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη ηέινο λα ππνβάινπλ ηα ζρφιηα ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 19

20 Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα ζα παξέρεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πινήγεζεο (ελδεηθηηθά): πνζχζηεκα παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ, ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη νξγαλσκέλα ζρεηηθέο κειέηεο, έξεπλεο, θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δε ηεο λεαληθήο, θαη εθφζνλ ην επηηξέπνπλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζα αλαξηψληαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. πνζχζηεκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (πξνζβάζηκν θφξνπκ) ην νπνίν ζα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (online communities), κέζσ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηθηχσζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, φπσο εξγαιεία γηα ηελ νξγάλσζε εηθνληθψλ ζπλαληήζεσλ - ζπδεηήζεσλ, θ.ιπ. πνζχζηεκα ζπρλψλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ (αγγι. Frequently-Asked Questions ή αιιηψο FAQ). πνζχζηεκα αλαδήηεζεο κεηαβηβάζηκσλ αξρείσλ (αγγι. downloads) κε δπλαηφηεηα δηαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο γηα ηνπο ρξήζηεο ζε νξγαλσκέλνπο, δελδξνεηδείο θαηαιφγνπο αξρείσλ θαη κε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο πνιιαπιψλ κνξθψλ θαη εθδφζεσλ γηα θάζε αξρείν. πνζχζηεκα εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επηζθεςηκφηεηαο θαη ρξήζεο ζην νπνίν ζα πξνβάιινληαη ελδηαθέξνληα αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο Ξχιεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ, κε βάζε γεσγξαθηθά θαη εκεξνινγηαθά θξηηήξηα. πνζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο Ξχιεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο πχιεο. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα έρεη ζχληνκν θαη επθνινκλεκφλεπην φλνκα, κε θαηάιεμε.eu. Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε ηε ζπκθσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο έιιελεο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. Ζ κεηάθξαζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί επζχλε άιινπ εηαίξνπ, ελψ θαη νη Βνχιγαξνη Δηαίξνη νθείινπλ λα ηξνθνδνηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ην site κε ηηο δξάζεηο ηνπο ζηε βνπιγάξηθε γιψζζα. Ζ ηζηνζειίδα ζα αλαλεψλεηαη ηαθηηθά κε επζχλε φισλ ησλ εηαίξσλ. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ, κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Διιάδα Βνπιγαξία», ηελ αλαθνξά ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηηο ζεκαίεο ηεο 20

21 ΔΔ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ θαη λα ππάξρνπλ νη δεηνχκελνη απφ ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ζχλδεζκνη (links). Ζ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα βαζηζζεί ζηηο αξρέο ηνπ «Πρεδηαζκνχ γηα Όινπο» (αγγι. Design for All), θαζψο θαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ Ηζηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο λέαο έθδνζεο 2.0 ησλ νδεγηψλ ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηζηνχ (W3C) γηα ηελ Ξξνζβαζηκφηεηα Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ (αγγι. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αιιηψο WCAG 2.0). Ζ επηινγή ηεο πιαηθφξκαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη: Ρελ πςειή ηεο απφδνζε Ρελ αμηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία κε βάζεηο δεδνκέλσλ Ρελ δηαζεζηκφηεηα απηήο Ρε κεηαθεξζηκφηεηά ηεο (αγγι. portability) Ζ πιαηθφξκα ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) πνπ ζα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ κε εχθνιν θαη θηιηθφ ηξφπν. Ζ αξρηηεθηνληθή πνπ ζα πξνηαζεί γηα ηελ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη: πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία αλεμαξηεζία απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα αζθάιεηα Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ θαη λα δηαηεξεζεί online γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. Ζ νπνηαδήπνηε δεκνζίεπζε ζε απηή ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. - Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνσζήζεη / δηαθεκίζεη ην έξγν ζε δηεζλή δίθηπα επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο φπσο ηα XING, LinkedIn θιπ. - Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. 21

22 Ζ ηζηνζειϋδα ζα Ωρεη ηα εμϊο ραξαθηεξηζηηθψ: ΘχξαCMS S/W (1 άδεηα) Αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ινγηζκηθνχ software Φηινμελία ηεο δηθηπαθήο πχιεο γηα 2 έηε Παραδοηέα Δράζης: Ηζηνζειίδα έξγνπ (ειιεληθά) ΓΟΑΠΖ 4.1.: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΓΝΚΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κίαο θεληξηθήο ππνζηεξηθηηθήο δνκήο ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε Θεζζαινλίθε, ηε δεκηνπξγία ρψξνπ θηινμελίαο ηεο δνκήο γηα 15 κήλεο θαη ηελ ζηειέρσζε κε δχν (2) επηζηεκνληθά ππεχζπλνπο γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο, επηρεηξεκαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα δηάξθεηα 15 κελψλ. Παραδοηέα Δράζης: Δλδηάκεζεο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηφ ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ ειιεληθή θαη επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ (3) πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Νη δνκέο απηέο ζα ρσξνζεηεζνχλ κία (1) ζηηο Πέξξεο, κία ζηε Γξάκα θαη κία ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ρψξνπ θηινμελίαο ησλ δνκψλ γηα 15 κήλεο θαη ηελ ζηειέρσζε κε 2 επηζηεκνληθά ππεχζπλνπο ζε θάζε δνκή γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο, επηρεηξεκαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα δηάξθεηα 15 κελψλ ν θαζέλαο Παραδοηέα Δράζης: Δλδηάκεζεο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηφ ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ ειιεληθή θαη επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή 22

23 4 ΑΛΑΙΠΖ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 1: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ & ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖ 1.2.: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΜΟ ( ) Αλαθνξέο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ Νξηζκφο ηερληθνχ εμεηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλψκνλα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εηαίξσλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ εηαίξνπο, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ηξηκεληαίσλ αλαθνξψλ πξνφδνπ θαη κίαο ηειηθήο αλαθνξάο ζηελ Θνηλή Ρερληθή Γξακκαηεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 20, ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 2: ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖ 2.1.: ΠΣΔΓΗΝ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΜΟ ( ) Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Ν αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη έλα επηθνηλσληαθφ ζρέδην πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν 6, Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Ξξνσζεηηθφ πιηθφ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ (φπσο ινγφηππν, θαθέινπο, θπιιάδηα, banners) γηα δξάζεηο πξνψζεζεο, δηάρπζεο θαη πξνβνιήο 6, Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Αλάπηπμε, ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε νδεγνχ θαιψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθφ κε πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (ζε αγγιηθά θαη ειιεληθά) 9, Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Ξξνβνιή έξγνπ κε θαηαρσξήζεηο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ ηχπν 5,

24 2.1.5 Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Πρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή DVD ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία θα ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 8, Πρέδην επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ Αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία βίληεν-ζπνη δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ κε κίλη ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο (ζε ειιεληθά κε αγγιηθνχο ππφηηηινπο) 1, ΓΟΑΠΖ 2.2.: ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΔΟΓΝ Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο Γηνξγάλσζε εξγαζηεξίνπ δηθηχσζεο, εκέξαο θαξηέξαο (catering, δηεξκελεία, ελνηθίαζε αίζνπζαο, θάιπςε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο 20 αηφκσλ θιπ) 7, ΓΟΑΠΖ 2.3.: ΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Γηθηπαθή πχιε ηνπ έξγνπ Ξνιχγισζζε δηθηπαθή πχιε ηνπ έξγνπ πνπ ζα παξνπζηάδεη φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ θαη ζα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 7, ΞΑΘΔΡΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 4: ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΘΑΗ ΓΝΚΖ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ ΛΔΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΥΛ ΓΟΑΠΖ 4.1.: ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΗΔΑΘΥΛ ΓΝΚΥΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ( ) Αλάπηπμε (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) θαη ιεηηνπξγία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Πηειέρσζε ηεο θεληξηθήο ππνζηεξηθηηθήο δνκήο απαζρφιεζεο (2 εκπεηξνγλψκνλεο * 15 κήλεο) 55, Αλάπηπμε (ρψξνο θαη εμνπιηζκφο) θαη ιεηηνπξγία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Πηειέρσζε ησλ ηξηψλ (3) πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ απαζρφιεζεο (2 εκπεηξνγλψκνλεο * 3 ππνθαηαζηήκαηα * 15 κήλεο) 119,

25 ΚΔΟΝΠ Β ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 25

26 1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Αλνηρηφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ. 1.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ν παξψλ αλνηρηφο δεκφζηνο δηεζλήο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ έξγνπ «Γηαθξαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο απνθνίησλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship» κε αθξσλχκην «TRIGGER» ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία , κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 60/2007 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ξξνθήξπμεο. Ρα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εμεηδηθεπκέλεο αγγιηθήο νξνινγίαο ή εθθξάζεσλ πνπ δχλαηαη λα δηαηππψλνληαη σο έρνπλ ζηελ αγγιηθή. 1.2 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ Ν Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα επξψ ( ,00 ) ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., χςνπο 23%,ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα ηξηψλ ιεπηψλ (45.923,33 ), ήηνη, εθαηφλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εμήληα έμη επξψ θαη εμήληα επηά ιεπηψλ ( ,67 ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ξξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 26

27 Ππλεξγαζίαο «Διιάδα-Βνπιγαξία » θαηά 85% απφ ην ΔΡΞΑ (Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη θαηά 15% απφ Δζληθνχο πφξνπο. 1.3 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛAΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ πνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ & Ινγηζηεξίνπ Γηεχζπλζε Ωδξαο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο: πνπξγείν Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ & Ινγηζηεξίνπ, Γηνηθεηήξην - Θεζζαινλίθε, Ρ.Θ , ππφςε θ.εαθεηξίδε - ΡειΩθσλν: & Fax: & 1.4 ΛΝΚΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην θείκελν ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ Ξ.Γ 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/εθ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16 εο Λνεκβξίνπ 2005», 2. ηνπ Λ.2362/1995 (ΦΔΘ 247/η.Α/ ) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 3. ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ Α 150/Α/2007) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη φπνπ απηφ ρσξεί θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε παξνρήο ππεξεζηψλ, 4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010(ΦΔΘ 173/Α/ )«Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 27

28 Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», 5. ηνπ Λ.3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 6. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.1150/2009 ηεο 10 εο Λνεκβξίνπ 2009 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1564/2005 φζνλ αθνξά «γηα ηελ θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ πξνο δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ», θαζψο θαη ηελ νδεγία 2005/51/ΔΘ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΣ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΘ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», 7. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 213/2008 ηεο 28 εο Λνεκβξίνπ 2007 «γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηε δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV)θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV», 8. ηνπ Λ. 2860/2000 «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ Πηήξημεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 251/ηΑ/ ), φπσο ηζρχεη, 9. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999 «πεξί γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία», 10. ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1159/2000 «γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ», 11. ηνπ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1685/2000 «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1260/99, φζνλ αθνξά ζηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία», 12. ηνπ Λ. 3688/2008 (ΦΔΘ Α 163/2008) θαη ηδηαίηεξα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνη 3 θαη 4 απηνχ, 13. ηεο ππ αξηζκ. πξση /ΔΘ521/ πνπξγηθήο Απφθαζεο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Πηφρνπ 28

29 «Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία» (ΦΔΘ 415/Β/ ), 14. ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο κε αξηζκφ 117/2009, ε νπνία έηπρε απνδνρήο απφ ηνλ αξκφδην θππνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, 15. ηεο ππ αξηζκ. πξση /Γ2984/ Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ «Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /ΓΗΝΔ196/ απφθαζεο ζχζηαζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο Interreg» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα» (ΦΔΘ 802/Β/ ), 16. ηνπ Λ.2198/94 (αξζ. 24) «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» (ΦΔΘ 43/Α/ ), 17. ηνπ Λ.2690/99 «Θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 18. ηνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 68/Α/07) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 19. ην Ξ.Γ. 261/1997 «Γηα ηε δηαθάλεηα ζηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο» (ΦΔΘ Α 186/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνπο Λ. 3166/2003 (ΦΔΘ Α 178/2003), Λ. 3444/2006 (ΦΔΘ Α 46/2006) θαη N/3688/2008 (ΦΔΘ Α 163/2008), 20. ηνπ Λ. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/ ) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3414/2005 (ΦΔΘ 279/Α/ ) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Λ. 3310/2005 "Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ"», 21. ηεο ππ αξηζκ. 3850/ΔΠ 523/ Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ «Ρξνπνπνίεζε (αλαδηάξζξσζε) ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3614/2007», 22. ηεο Α 14023/ΦΔΘ 415/12 Απξηιίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία», 29

30 23. ηελ εγθξηηηθή απφθαζε αξηζκνχ /MA2668/ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΔΙΙΑΓΑ-ΒΝΙΓΑΟΗΑ ,ΘΡΓ. 24. Ρελ ππ. αξ /ΓΔ-6046/ (αξ. απνθ. 1480) Απφθαζε Ξξνέγθξηζεο ΞΑΑΛ ηνπ έξγνπ ζηε ΠΑΔ039/8 κε θσδηθφ 2013ΠΔ Την υπ. αρ. 5688/ Έγκριση δαπάνης του διαγωνισμού & την υπ. αρ. 5689/ έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού. 26. ηνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/ ) 27. ηνπ Λ. 4013/2011 «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ..» ( ΦΔΘ 204/Α/ ) 28. ηνπ Ξ.Γ. 167/2005 (ΦΔΘ Α' 220/2005) «Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο - Θξάθεο» σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 29. ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ Α 98/2005) «Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» 30. ηνπ Ξ.Γ. 358/1986 (ΦΔΘ Α' 158/1986) «Θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπξγείνπ Βνξείνπ Διιάδαο». 31. Ρν ΞΓ 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία πνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΘ 141/Α / ), ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΞΓ 98/2012(ΦΔΘ 160/Α / ). 1.5 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: 1. Πηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.) ζηηο 10/12/ Πην «Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο ζηηο 13/12/2013 (πεξίιεςε πξνθήξπμεο) 2. Πηνλ ειιεληθφ ηχπν, ζηηο 13/12/2013 φπνπ θαη δεκνζηεχζεθε (πεξίιεςε πξνθήξπμεο) 3. Θαηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε ζηηο 13/12/

31 1.6 ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο Ξξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 05/02/2014 θαη ψξα 15:00κ.κ. ζηελ έδξα ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη Ινγηζηεξίνπ, γξαθείν 211, Γηνηθεηήξην, ΡΘ 54123, Θεζζαινλίθε (πφςε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ). Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 1.7 ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 14/8/2015. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα παξαηαζεί κεηά απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο - Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ TRIGGER, ρσξίο αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 1.8 ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηνπ πνπξγείνπ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ & Ινγηζηεξίνπ, Γηνηθεηήξην, ΡΘ 54123, Θεζζαινλίθε, γξαθείν 211, ππεχζπλνο θα Πηαγσλά Ξ. & θ. Εαθεηξίδεο Αλ., ηει & fax , & φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζέξρνληαη ζην παξαπάλσ γξαθείν θαη παξαιακβάλνπλ ηε δηαθήξπμε. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), e- mail). Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.«πεκεηψλεηαη φηη ζε 31

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 κε ζϋκα «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα