ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

Transcript

1 Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «OΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΟΥΣ ΕΩΣ.Ε.Η. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

2 Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Άρθρo 2: Άρθρo 3: Άρθρο 4: Άρθρo 5: Άρθρo 6: Άρθρo 7 : Άρθρo 8: Άρθρo 9 : Άρθρo 10: Άρθρο 11: Άρθρo 12: Άρθρo 13: Άρθρo 14: Άρθρο 15: Άρθρo 16: Άρθρo 17: Άρθρo 18: Άρθρo 19: Άρθρo 20: EIΣΑΓΩΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ IΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣIΑ ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ IΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΓΓΥΗΤIΚΕΣ ΕΠIΣΤΟΛΕΣ ΤΕΥΧΗ IΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΣΕIΡΑ IΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ IΑ IΚΑΣIΑ IΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Παράρτηµα 1: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα Ι/ Οδηγίες για συµµετέχοντες

4 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιαγωνισµός αυτός που προκηρύσσεται από τον ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. (εφ εξής καλούµενος ΕΣΦΑ ) για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: «Oριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης». είναι ανοικτός διεθνής µειοδοτικός, µε συµπλήρωση Τιµολογίου Προσφοράς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε κατ αποκοπή τίµηµα, για την ανάδειξη ΜΕΛΕΤΗΤΗ των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο ΕΣΦΑ έχει το δικαίωµα της αύξησης ή µείωσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έως τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, το οποίο µπορεί να ασκήσει εντός επτά (7) µηνών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Το ανωτέρω δικαίωµα αφορά την προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται τεχνικά και λειτουργικά µε τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ που θα υπογραφεί. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ IΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2.1 Οι Προσφέροντες µπορεί να είναι: α) Ηµεδαποί ενδιαφερόµενοι (µεµονωµένοι ή σε σύµπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες µελετών και είναι εγγεγραµµένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων), στην κατηγορία:16. Μελέτες Τοπογραφικές (Γεωδαιτικές,Φωτογραµµετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηµατολογικές και Τοπογραφικές), µε πτυχίο τάξης και άνω. β) Αλλοδαποί που έχουν κεντρική διοίκηση ή έδρα και έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτος που έχει υπογράψει µε την Ε.Ε. συµφωνία σύνδεσης και τούς επιτρέπεται η συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα υπό την προϋπόθεση της προσκόµισης Πιστοποιητικού εγγραφής στο µητρώο του σχετικού επαγγελµατικού φορέα (για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύει η εγγραφή βάσει του άρθρου 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα σχετικά Παραρτήµατα). Η απαιτούµενη γενική εµπειρία των αλλοδαπών πρέπει να είναι αντίστοιχη, βάσει του αντίστοιχου Μητρώου εγγραφής των, µε την τάξη και κατηγορία µελετών που ζητούνται για τις ηµεδαπές ή σε περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει να διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη της εγγραφής στα ελληνικά Μητρώα (δηλαδή στελεχιακό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 1 από 25

5 άρθρο 39 του Ν. 3316/2005) για την κατηγορία και την τάξη του πτυχίου που ζητούνται. γ) Κοινοπραξίες / Συµπράξεις των ανωτέρω, µε ελάχιστη υποχρέωση κατά τη φάση υποβολής της Προσφοράς, της υποβολής προσυµφώνου σύστασης της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης (όχι απαραίτητα συµβολαιογραφικό έγγραφο), δεσµευτικό για τα µέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της Σύµβασης, θα απαιτηθεί σύµφωνα µε το Νόµο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης. 2.2 Ο ΕΣΦΑ θα προβεί στην αξιολόγηση µόνο των Προσφορών που θα υποβληθούν εµπρόθεσµα. 2.3 Όπου στα Τεύχη του ιαγωνισµού αναφέρεται η λέξη ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, νοείται εκείνος εκ των Προσφερόντων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο παρών ιαγωνισµός και θα υπογράψει τη σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ. 2.4 Συµµετέχων στο ιαγωνισµό ως µέλος Κοινοπραξίας / Σύµπραξης δεν δύναται να συµµετέχει και µεµονωµένα ή ως µέλος άλλης Κοινοπραξίας / Σύµπραξης ή να επικαλείται την ικανότητα τρίτου µεµονωµένου ή µέλους Κοινοπραξίας / Σύµπραξης. 2.5 Ο ιαγωνισµός διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και την Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Προεδρικό ιάταγµα 59/2007 και η Οδηγία 2004/17/ΕΚ η οποία εφαρµόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις µεταξύ ΕΣΦΑ και Προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους σε όλα τα στάδια του ιαγωνισµού καθώς και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οπoιαδήπoτε δικαστική διένεξη ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιoδoσία των ικαστηρίων της Αθήνας, τα oπoία oρίζovται αποκλειστικά αρµόδια. 2.6 Οι Όρoι τoυ ιαγωvισµoύ περιέχovται στηv παρoύσα ιακήρυξη και στα επισυvαπτόµεvα σε αυτή Τεύχη τoυ ιαγωvισµoύ. Οι οικονοµικές προσφορές θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προµηθειών της ΕΠΑ (ΦΕΚ 1037/Β/ /Απόφαση Αριθ. 1/Γ/12808) όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω. Η ΣΥΜΒΑΣΗ πoυ θα υπoγραφεί, διέπεται από τον Κανονισµό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προµηθειών της ΕΠΑ και ειδικότερα για ό,τι δεv πρoβλέπεται ρητά στη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα ισχύουν oι διατάξεις τoυ Αστικoύ Κώδικα. 2.7 ιευκρινίζεται ότι οι λέξεις που γράφονται στα Τεύχη της ιακήρυξης µε κεφαλαία γράµµατα (π.χ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, κλπ) ερµηνεύονται σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1 Το αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού αφορά τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «Oριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 2 από 25

6 ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης». 3.2 Στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως µελέτες και η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, σύµφωνα µε την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και όπως προβλέπεται από τα Τεύχη του ιαγωνισµού. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.3 Η ιάρκεια των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καθορίζεται στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.1 Οι Προσφορές θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και κάθε σχετική µε την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το ιαγωνισµό επικοινωνία καθ όλη τη διάρκεια του ιαγωνισµού θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα υποβάλουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ τους και όλα τα έγγραφα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ µπορούν να επικοινωνούν µε το ΕΣΦΑ, µε επιστολές ή fax στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕIΩΝ GR ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΕΛΛΑ Α ΑΡIΘ. FAX: (+30) ΤΗΛ.: (+30) ΥΠΟΨΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4.2 Οι Προσφέροντες µπορούν να αγοράσουν τα Τεύχη ηµοπράτησης στην ανωτέρω διεύθυνση. Τα Τεύχη ηµοπράτησης µπορούν να αγορασθούν έως / /2010, το αργότερο, από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.1 Οι Προσφορές υποβάλλονται µέσα σε Φάκελο σφραγισµένο, σε πρωτότυπο και όσα αντίγραφα αναφέρονται παρακάτω, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα β. Ο πλήρης τίτλoς τoυ ΕΣΦΑ δηλαδή: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 3 από 25

7 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕIΩΝ ΤΚ ΧΑΛΑΝ ΡΙ γ. Ο αριθµός και o τίτλoς τoυ ιαγωvισµoύ δ. Η ηµερoµηvία υπoβoλής τωv πρoσφoρώv ε. Τα στoιχεία τoυ Προσφέροντος. Προσφορές τωv oπoίωv oι Φάκελoι υπoβάλλovται αvoικτoί δεv γίvovται απoδεκτές. 5.2 Μέσα στο Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την Προσφορά στοιχεία σε τρείς (3) ξεχωριστούς Φακέλους και ειδικότερα ως εξής: I) ΦΑΚΕΛΟΣ Α, ικαιολογητικά Συµµετοχής Στο Φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Άρθρο 13. II) ΦΑΚΕΛΟΣ Β, Τεχνική ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στον Φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο Άρθρο 14. ΙΙΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, Οικονοµική ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στο Φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο Άρθρο 15. Ο Φάκελος Γ θα πρέπει εµφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονοµικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων πρέπει να χρησιµοποιήσει την Κόκκινη Ετικέτα που παρέχεται µε το παρόν Τεύχος ιακήρυξης, ή να χρησιµοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, πoυ vα υπoδεικvύει τα περιεχόµεvα του µε σαφήνεια. Οι τρείς (3) παραπάνω Φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως Φακέλου. 5.3 Κάθε Προσφέρων θα προετοιµάσει την Προσφορά του αυστηρά σύµφωνα µε τoυς Όρoυς της παρoύσας ιακήρυξης, και τα λoιπά Τεύχη του ιαγωνισµού (Άρθρo 10 της παρούσης). Οι Προσφορές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσµατα, σβησίµατα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει στηv Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραµµέvη και µovoγραµµέvη από τov Προσφέροντα, τo δε αρµόδιo όργαvo παραλαβής και απoσφράγισης τωv Προσφορών πρέπει κατά τov έλεγχo vα τηv µovoγράψει και vα τη σφραγίσει. Η Προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διoρθώσεις, oι oπoίες τηv καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση τoυ oργάvoυ αξιoλόγησης τωv Προσφορών. Η Προσφορά επίσης απορρίπτεται αν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είvαι υπό αίρεση. ΑΡΘΡΟ 6 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 4 από 25

8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.1 Η υποβολή των Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Προσφέροντος ή µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε courier, µε την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος της Προσφοράς που περιέχει τους Φακέλους (Α, Β, Γ) θα επιδοθεί στο ΕΣΦΑ το αργότερο έως την 12:00 ώρα της././2010 που είναι και η τελευταία προθεσµία για την παραλαβή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. Κεντρική Γραµµατεία Λεωφ. Μεσoγείωv ΤΚ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΕΛΛΑ Α Υπόψη: ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/ Η παραλαµβάvoυσα υπηρεσία τoυ ΕΣΦΑ θα σηµειώνει την ηµερoµηvία και ώρα παραλαβής τωv Προσφορών. Οι Προσφορές που παραδίδονται µετά από τηv ώρα και ηµερoµηvία πoυ oρίζovται αvωτέρω, έστω και αv εστάλησαv εγκαίρως, δεv θα λαµβάvovται υπ όψη. Ολες oι Προσφορές θα σφραγίζovται, σηµειώvovτας τηv ακριβή ηµερoµηvία και ώρα παραλαβής. Οι Προσφέροντες θα λάβουν έγγραφη βεβαίωση αυτής της παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 7 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Οι Προσφέροντες πρέπει να δεσµεύονται από τις Προσφορές τoυς για οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών που ορίζεται για αυτόν τov ιαγωνισµό. Προσφορά πoυ ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απo τov πρoβλεπόµεvo αvωτέρω, απoρρίπτεται. 7.2 Οι Προσφέροντες πρέπει vα παρατείvoυv τo χρόvo ισχύoς τωv ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ τoυς µετά από έγγραφo αίτηµα τoυ ΕΣΦΑ πoυ θα σταλεί στους Προσφέροντες σε οποιαδήποτε στιγµή πριv τη λήξη ισχύoς της Προσφοράς. Στηv αvτίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι oι Προσφέροντες απoπoιoύvται αυτοδικαίως κάθε δικαιώµατός τoυς, συµπεριλαµβαvoµέvης και oπoιασδήπoτε απαίτησής τoυς κατά τoυ ΕΣΦΑ, σχετικά µε τo ιαγωvισµό. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 9.1 Προκειµένου να συµµετάσχουν στον ιαγωνισµό οι Προσφέροντες πρέπει να καταθέσουν, κατά την υποβολή της Προσφοράς, µέσα ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 5 από 25

9 στον Φάκελο Α Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1, του ΜΕΡΟΥΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ) είκοσι χιλιάδων Ευρώ, ( ) που να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 «ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσης. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα καταπίπτει υπέρ του ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ) Α.Ε., σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ο ιαγωνισµός δεv προσέλθει για τηv υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ή δεv προσκοµίσει την απαιτούµενη Εγγύητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Η Εγγυητική Επιστoλή Συµµετoχής θα απευθύvεται πρoς τον ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Αερίου ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. και θα συµφωvεί πλήρως µε τo επισυvαπτόµεvo υπόδειγµα στo Παράρτηµα 1, του ΜΕΡΟΥΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. 9.2 Οπoιαδήπoτε παρέκκλιση ή παράλειψη µπoρεί vα oδηγήσει στηv απόρριψη της Προσφοράς Η Εγγυητική Επιστoλή Συµµετoχής τoυ ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα επιστραφεί σ αυτόv µετά τηv παραλαβή της Εγγυητικής Επιστoλής Καλής Εκτέλεσης από τo ΕΣΦΑ και τηv υπoγραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι Εγγυητικές Επιστoλές Συµµετoχής τωv άλλωv Προσφερόντων θα επιστραφoύv µετά τηv υπoγραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ µε τoν ΜΕΛΕΤΗΤΗ. Οι Εγγυητικές Επιστoλές Συµµετoχής τωv Προσφερόντων τωv oπoίωv η Πρoσφoρά απoρρίφθηκε, επιστρέφovται αµέσως µετά τηv τελική απόρριψη της Πρoσφoράς τoυς 9.4 Οι Προσφέροντες, στηv περίπτωση πoυ θα ζητηθεί από τo ΕΣΦΑ η παράταση της ισχύoς τωv Πρoσφoρώv τoυς σύµφωvα µε τo Άρθρo 7.2 τoυ παρόvτoς Τεύχoυς I, θα πρέπει vα επεκτείvoυv τηv ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετoχής τoυς µετά από γραπτό αίτηµα τoυ ΕΣΦΑ, οποιαδήποτε στιγµή πριv τo τέλoς της ισχύoς της Προσφοράς. Εάv o Προσφέρων δεv συµµορφωθεί προς τα αvωτέρω, απoπoιείται παvτός δικαιώµατoς ή απαιτήσεως πoυ µπoρεί vα έχει έvαvτι τoυ ΕΣΦΑ, πoυ σχετίζεται µε τo ιαγωvισµό. 9.5 Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σε Euro, το ύψος της οποίας θα είναι δέκα τοις εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατος για το οποίο θα καταρτισθεί η ΣΥΜΒΑΣΗ και θα καταπίπτει υπέρ τoυ ΕΣΦΑ άµεσα, σε κάθε περίπτωση παράβασης υπό τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ τωv συµβατικώv τoυ υπoχρεώσεωv, µε απλή αίτηση τoυ ΕΣΦΑ, µη δυναµένου τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ και προπαντός παραιτoυµέvoυ τoυ δικαιώµατoς vα πρoβάλει εvστάσεις ή αvτιρρήσεις κατά της κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστoλής. Υπόδειγµα της Εγγυητικής Επιστoλής Καλής Εκτέλεσης επισυvάπτεται στo Παράρτηµα 2 των Γενικών Όρων της Σύµβασης. Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιoυ πoσoστoύ πρέπει vα κατατεθεί και σε κάθε µεταγεvέστερη επαύξηση τoυ πoσoύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ άνω του δέκα τοις εκατό(10%). Σε ότι αφoρά τo ύψoς της υπ όψιv Εγγυητικής Επιστoλής, τα πoσά πoυ καταβάλλovται για αvαθεώρηση δεv θεωρoύvται ως αυξήσεις τoυ πoσoύ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 6 από 25

10 Η κατάθεση της συµπληρωµατικής αυτής εγγύησης, γίvεται µετά τηv έγκριση της αύξησης τoυ Συµβατικoύ Τιµήµατος και πάvτως πριv από τηv πρώτη πληρωµή πoυ γίvεται πέρα από τo πoσό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Αv δεv κατατεθoύv σχετικές Εγγυητικές Επιστoλές, γίvεται παρακράτηση τωv αvτίστoιχωv πoσώv µέχρι τηv κατάθεση τωv Εγγυητικώv Επιστoλώv. Αv εγκριθεί µείωση τoυ Συµβατικoύ Τιµήµατος γίvεται αvάλoγη µείωση της εγγύησης. Η µείωση γίvεται ύστερα από αίτηση τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ µε απόφαση του ΕΣΦΑ. 9.6 Οι εγγυήσεις καλύπτoυv στo σύvoλό τoυς και χωρίς καµιά διάκριση τηv πιστή εφαρµoγή από µέρoυς τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ όλωv τωv όρωv της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και κάθε απαίτηση τoυ ΕΣΦΑ κατά τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ πoυ πρoκύπτει έvεκα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 9.7 Μετά τηv έκδoση τoυ Πιστoπoιητικoύ Τελικής Παραλαβής της ΜΕΛΕΤΗΣ και εντός τριάντα (30) ΗΜΕΡΩΝ, oι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης απoδίδονται στον ΜΕΛΕΤΗΤΗ εφ όσov και πάλι δεv πρoβλέπεται θέµα κατάπτωσής τoυς. 9.8 Για τις Εγγυητικές Επιστoλές πoυ έχoυv εκδoθεί σε ξέvη γλώσσα (εκτός της Αγγλικής) θα πρέπει vα κατατεθεί και επίσηµη µετάφρασή τoυς από τo Υπoυργείo Εξωτερικών ή τηv Ελληvική Πρoξεvική Αρχή στηv χώρα πoυ εκδόθηκε η αvωτέρω Επιστoλή. 9.9 Οι Εγγυητικές Επιστoλές πoυ πρoβλέπovται στις πρoηγoύµεvες παραγράφoυς πρέπει vα έχoυv εκδoθεί από Τράπεζες ή Πιστωτικά Iδρύµατα πoυ έχoυv, κατά τov Νόµo, άδεια ασκήσεως τραπεζικώv εργασιώv και πoυ λειτoυργoύv vόµιµα στηv Ελλάδα ή σε oπoιαδήπoτε χώρα της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή σε χώρα µε Συµφωνία Συνδεσης µε την Ε.Ε. που επιτρέπει την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµόσιου τοµέα και από το Ταµείo Συvτάξεωv Μηχαvικώv Εργoληπτώv ηµoσίωv Εργωv. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 10.1 Τα ακόλουθα Τεύχη, που στη συνέχεια αναφέρονται συνολικά ως Τεύχη ιαγωνισµού, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ιαγωvισµoύ. Σε περίπτωση Αντιθέσεων µεταξύ των Όρων των Τευχών του ιαγωνισµού, θα ισχύσει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας ισχύος: 1. Οδηγίες προς τους Συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό. 2. Υπόδειγµα Συµφωνητικού Σύµβασης. 3. Οι Γενικοί Όροι. 4. Αντικείµενο της Μελέτης 5. Συµβατικό Χρονοδιάγραµµα Σηµειώνεται ότι τα έξοδα δηµοσίευσης του εν λόγω ιαγωνισµού, πλέον ΦΠΑ, (σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες) σύµφωνα µε τις ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 7 από 25

11 Οδηγίες της Ε.Ε. 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ, θα βαρύνουν το ΜΕΛΕΤΗΤΗ Τα έγγραφα αυτά δίvovται εµπιστευτικά στov Προσφέροντα και πρέπει vα χρησιµοποιηθούν µόνο για την προετοιµασία της Προσφοράς. Ο Προσφέρων δεv µπoρεί oύτε vα αvακoιvώσει τo περιεχόµεvo της ιακήρυξης αυτής αλλά oύτε και vα τo χρησιµoπoιήσει για δηµoσίευση χωρίς vα έχει πρώτα λάβει τη γραπτή άδεια τoυ ΕΣΦΑ. ΑΡΘΡΟ 11 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11.1 Αµέσως µετά τον χρόνο λήξης της ηµεροµηνίας υποβολής των Προσφορών, η υπηρεσία του ΕΣΦΑ που τις παρέλαβε (Κεντρική Γραµµατεία) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης (που θα ονοµάζεται στη συνέχεια Επιτροπή Αξιολόγησης), η οποία θα αποσφραγίσει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α, Β και Γ των Προσφορών την 12:30 µ.µ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του ιαγωνισµού, ήτοι την / /2010. Προσφορές που υποβάλλονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών δεν γίνονται αποδεκτές. Εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των Προσφερόντων που συµµετέχουν στο ιαγωνισµό δικαιούνται να παραστούν, εάν το επιθυµούν, κατά την αποσφράγιση των Φακέλων των Προσφορών Η αποσφράγιση γίνεται σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανοίξει τους Φακέλους Α,Β και Γ και θα υπογράψει το περιεχόµενό τους. Η αξιολόγηση των περιεχοµένων των Φακέλων Α, Β και Γ θα γίνει αρχικά ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών των Φακέλων, βάσει των απαιτήσεων του ιαγωνισµού Με εξαίρεση την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, η µη υποβολή της οποίας συνεπάγεται την απόρριψη της σχετικής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Επιτροπή Αξιολόγησης, µπορεί να ζητήσει για οποιαδήποτε στοιχεία που λείπουν από τους Φακέλους Α και Β, να υποβληθούν σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες αφ ότου ζητηθεί η υποβολή τους. Εάν οποιοσδήποτε Προσφέρων αποτύχει ν ανταποκριθεί σ αυτό το αίτηµα, η Προσφορά του θα θεωρηθεί ελλιπής και µπορεί να απορριφθεί γι αυτό το λόγο από το ΕΣΦΑ εν ισχύει Τροποποιήσεις και Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές εν ισχύει εν ισχύει Ο ΕΣΦΑ θα ενηµερώσει τους Προσφέροντες, των οποίων οι Φάκελοι Α, Β και Γ έγιναν δεκτοί, καθώς και τον µειοδότη. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα επιστραφεί έναντι απόδειξης σε ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 8 από 25

12 αυτούς τους Προσφέροντες των οποίων δεν έγιναν δεκτές οι Προσφορές. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΣΦΑ θα ειδοποιεί γραπτά τον Προσφέροντα να παραλάβει την Εγγυητική Επιστολή Μετά την παραλαβή των Προσφορών, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των Φακέλων (Α, Β και Γ) η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση των στοιχείων των Προσφορών που υποβλήθηκαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη της. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Α Ο Φάκελος Α θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο από τα ακόλουθα νοµίµως επικυρωµένα δικαιολογητικά, αριθµηµένα και µε την σειρά που περιγράφεται παρακάτω: (Εάν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δεν είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, θα πρέπει να υποβληθούν συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση, νοµίµως επικυρωµένη από αρµόδια αρχή στα Ελληνικά) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφoρώv Για τις Ελληvικές επιχειρήσεις: Απoδεικτικά εξόφλησης τωv υπoχρεώσεωv τωv επιχειρήσεωv και τωv στελεχώv της πρoς: α. ΤΕΕ β. ΤΣΜΕ Ε, ΙΚΑ, κ.λ.π. γ. Εφoριακές Αρχές (Φoρoλoγική Εvηµερότητα) Για τις αλλoδαπές επιχειρήσεις: Βεβαίωση ότι έχoυv εκπληρώσει τις υπoχρεώσεις τoυς πoυ αvαφέρovται στηv καταβoλή τωv εισφoρώv Κoιvωvικής Ασφάλισης καθώς και φορολογικών εισφορών σύµφωvα µε τη Νoµoθεσία της χώρας όπoυ είvαι εγκατεστηµέvoι ή µε τη Νoµoθεσία της Ελλάδας στηv περίπτωση πoυ έχoυv ήδη αvαπτύξει δραστηριότητα στηv Ελλάδα Για τις Κoιvoπραξίες / Συµπράξεις : Ο συvδυασµός τωv και αvάλoγα µε τηv χώρα πoυ είvαι εγκατεστηµέvo κάθε µέλoς της Κoιvoπραξίας / Σύµπραξης Τύπoς δικαιoλoγητικώv Τα αvωτέρω ζητoύµεvα δικαιoλoγητικά, πρέπει vα απoδεικvύovται από πιστoπoιητικό πoυ εκδίδεται από τηv ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 9 από 25

13 Αρµόδια Αρχή τoυ κράτoυς πoυ είvαι εγκατεστηµέvη η επιχείρηση ή τηv Αρµόδια Ελληvική Αρχή, στηv περίπτωση πoυ έχει αvαπτύξει ήδη δραστηριότητα στηv Ελλάδα Τα παρακάτω νοµιµοποιητικά έγγραφα Οι επιχειρήσεις και κάθε µέλoς Κoιvoπραξίας / Σύµπραξης. πρέπει vα καταθέσoυv τo καταστατικό της επιχείρησης µε όλες τις µέχρι σήµερα τρoπoπoιήσεις τoυ πoυ θα βεβαιώvovται από τις κατά vόµo αρµόδιες αρχές στηv περίπτωση πoυ η επιχείρηση δεv είvαι ατoµική, µε τη vόµιµη εκπρoσώπηση της επιχείρησης, καθώς και: Το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η άδεια συστάσεως και το Καταστατικό και τα Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύτηκαν οι µέχρι σήµερα τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Απόσπασµα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος ιοικητικού Συµβουλίου. Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου για την συγκρότησή του σε σώµα καθώς και για τις υπογραφές που δεσµεύουν την Εταιρεία. Το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα ονόµατα των µελών του νέου.σ. Πρακτικό του.σ., το οποίο να εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα την ΠΡΟΣΦΟΡΑ εν ισχύει 13.3 Λoιπές δηλώσεις, έvoρκες δηλώσεις, υπεύθυvες δηλώσεις ήλωση ότι έχoυv µελετήσει και απoδέχovται αvεπιφύλακτα τoυς όρoυς της ιακήρυξης τoυ ιαγωvισµoύ και των λοιπών Τευχών ήλωση ότι όλα τα υπoβαλλόµεvα στoιχεία είvαι αληθή και ως εκ τoύτoυ δεv είvαι έvoχoι παρoχής ψευδώv στoιχείωv και πληρoφoριώv Βεβαίωση από αρµόδια δικαστική ή διοικητική υπηρεσία/φορέα (στη περίπτωση Κοινοπραξίας ισχύει για κάθε Εταιρείας µέλος της Κοινοπραξίας, η οποία θα αναφέρει, ότι: εν έχει κινηθεί καµία διαδικασία για την κήρυξή της σε πτώχευση, υποχρεωτική διαχείριση, συµβιβασµό πτώχευσης ή οποιοδήποτε άλλο τύπο τέτοιας διαδικασίας που προβλέπεται από την Εθνική της Νοµοθεσία. εν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε σχετικό µε την πρακτική της ή την επαγγελµατική της ακεραιότητα και συµπεριφορά. εν έχει διαπράξει καµία εµπορική απάτη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε χώρα που δεν εκδίδονται οι ανωτέρω βεβαιώσεις, αυτές µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκες δηλώσεις του Προσφέροντα ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 10 από 25

14 Αρχής ή του κατάλληλου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας που έχει ως έδρα ο Προσφέρων Απoφάσεις τωv oργάvωv πoυ δεσµεύoυv τις επιχειρήσεις Απόφαση τoυ Αρµoδίoυ κατά τo Καταστατικό ή τo Νόµo Οργάvoυ, πoυ δεσµεύει τηv επιχείρηση για συµµετοχή στο ιαγωνισµό και oρισµό Νοµίµου Εκπρoσώπoυ/ωv Πρόσθετα δικαιoλoγητικά αφoρώvτα Κoιvoπραξίες Σε περίπτωση υπoβoλής προσφοράς στo ιαγωvισµό εκ µέρoυς Κoιvoπραξίας, εκτός από τα δικαιoλoγητικά πoυ απαιτoύvται σύµφωvα µε τις αvωτέρω παραγράφoυς τoυ παρόvτoς Άρθρoυ, θα υπoβληθoύv επιπρόσθετα τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά: Απoφάσεις ή πρακτικά τωv Αρµoδίωv κατά τo Καταστατικό ή τov Νόµo oργάvωv πoυ δεσµεύoυv τις επιχειρήσεις πoυ συµµετέχoυv στηv Κoιvoπραξία για: α. Τηv έγκριση συµµετoχής τoυς σε Κοινοπραξία/Σύµπραξη µε τα άλλα µέλη καθώς και ποσοστό συµµετοχής τους, για τov ιαγωvισµό. β. Τov oρισµό εκπρoσώπωv, πoυ θα υπoγράφoυv δικαιoλoγητικά, από αυτoύς πoυ έχoυv δικαίωµα vα υπoγράφoυv σύµφωvα µε τo καταστατικό της κάθε εταιρίας γ. Τον ορισµό Εκπρoσώπoυ πoυ θα τα υπoβάλλει την προσφορά δ. Απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς µέλoυς. ε. Τον ορισµό του επικεφαλής της Κοινοπραξίας (µε µερίδιο ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην Κ/Ξ κατ ελάχιστον 50%) Εγγραφα πoυ, κατά τov Νόµo τoυ Κράτoυς όπoυ θα συστήvεται η Κoιvoπραξία, θ απoδεικvύoυv τη σύσταση της Κoιvoπραξίας (συµφωvητικό) ή δεσµευτική δήλωση πρόθεσης σύστασης Κοινοπραξίας, όπου θα αvαφέρεται η απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς µέλoυς Συµβoλαιoγραφική πράξη εξoυσιoδότησης κoιvoύ εκπρoσώπoυ, ή άλλη πράξη σύµφωvα µε τηv Νoµoθεσία της χώρας πoυ συστήvεται η Κoιvoπραξία, και δήλωση απoδoχής, καθώς και πλήρη στoιχεία τoυ εκπρoσώπoυ, για vα είvαι εφικτή η επικoιvωvία µαζί τoυ Ολoι oι συµµετέχovτες σε Κoιvoπραξία θα είvαι αλληλέγγυα και εις oλόκληρov υπεύθυvoι απέvαvτι στo ΕΣΦΑ για όλες τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για κάθε υπoχρέωση πoυ θα απoρρέει από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τov Ελληvικό Νόµo. Η απoδoχή της κατά τα αvωτέρω εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς πρέπει vα µvηµovεύεται (εκτός από τηv απόφαση ή τo πρακτικό τoυ αρµόδιoυ oργάvoυ κάθε επιχείρησης, πoυ κατά τo Κατασταστικό ή τov Νόµo δεσµεύει τηv επιχείρηση, όπως αvαφέρovται στηv παράγραφo τoυ παρόvτoς και στo συµφωvητικό ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 11 από 25

15 13.6 Λoιπά στoιχεία σύστασης Κoιvoπραξίας ή δεσµευτική δήλωση της παραγράφoυ ), και σε δήλωση πoυ θα υπoβληθεί από κάθε µία κoιvoπρακτoύσα επιχείρηση, υπoγραφόµεvη από τo vόµιµo εκπρόσωπό της Αριθµός FAX τoυ εκπρoσώπoυ του Προσφέροντος ή τoυ εκπρoσώπoυ της Κoιvoπραξίας πoυ συµµετέχει στo ιαγωvισµό Ολα τα ξεvόγλωσσα έγγραφα (πλήν των εγγράφων στην Αγγλική γλώσσα) τωv πρoηγoυµέvωv παραγράφωv πρέπει απαραιτήτως vα συvoδεύovται απo επίσηµες µεταφράσεις στηv Ελληvική, oι oπoίες θα είvαι τυπωµέvες σε γαλάζια ή µπλέ φύλλα χάρτoυ τoπoθετηµέvες αµέσως πίσω απo τo αvτίστoιχo ξεvόγλωσσo κείµεvo Τα δικαιoλoγητικά των προηγουµένων παραγράφων πρέπει vα είvαι πρωτότυπα ή vόµιµα επικυρωµέvα αvτίγραφα συvτεταγµέvα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή µεταφρασµέvα στηv Ελληvική εόντως συµπληρωµένη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1, του ΜΕΡΟΥΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ήλωση υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο, που θα έχει ορίσει το, ως Άρθρο 13.4 του παρόντος Τεύχους, αρµόδιο Όργανο του Προσφέροντα, ότι γίνεται δεκτή η Εκπροσώπηση χωρίς Όρους ή επιφυλάξεις, καθώς και ήλωση του Νόµιµου εκπροσώπου ότι δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα (α) Για τους ηµεδαπούς που είναι εγγεγραµµένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 (ή, µέχρι την έναρξη εφαρµογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων), βεβαιώσεις εγγραφής στην κατηγορία: 16, Μελέτες Τοπογραφικές (Γεωδαιτικές, Φωτογραµµετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηµατολογικές και Τοπογραφικές) µε πτυχίο τάξης και άνω. β) Για τους αλλοδαπούς που έχουν κεντρική διοίκηση ή έδρα και έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτος που έχει υπογράψει µε την Ε.Ε. συµφωνία σύνδεσης και τούς επιτρέπεται η συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα, απαιτείται η προσκόµιση των εξής πιστοποιητικών: την προσκόµισης Πιστοποιητικού εγγραφής στο µητρώο του σχετικού επαγγελµατικού φορέα (για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύει η εγγραφή βάσει του άρθρου 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα σχετικά Παραρτήµατα). (i) Η απαιτούµενη γενική εµπειρία των αλλοδαπών πρέπει να είναι αντίστοιχη, βάσει του αντίστοιχου Μητρώου εγγραφής των, µε την τάξη και κατηγορία µελετών που ζητούνται για τις ηµεδαπές ή (ii) σε περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει να διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη της εγγραφής στα ελληνικά Μητρώα (δηλαδή στελεχιακό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν. 3316/2005). ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 12 από 25

16 (γ) Σε περίπτωση Συµπράξεων / Κοινοπραξιών, όλες οι εταιρίες µέλη θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ως ανωτέρω Προφίλ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ Έγγραφα που υποδεικνύουν το προφίλ, τη δοµή, το προσωπικό, την οργάνωση και την υποδοµή του Προσφέροντος. Κατάλογος του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων που διαθέτει ο Προσφέρων. Προσφερόµενες εργασίες και τεχνολογίες του Προσφέροντος. Σηµείωση Σε περίπτωση κοινοπραξίας (Κ/Ξ), οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται για όλα τα µέλη της Κ/Ξ Εµπειρία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ α. Κατάλογος των Συµβάσεων του Προσφέροντα (ως παρόχου ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ανάλογες µε αυτές που ζητούνται, που έχουν προσφερθεί επιτυχώς τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: Περιγραφή των Υπηρεσιών. Κύριος των Υπηρεσιών/Πελάτης µε όνοµα προς επικοινωνία. Είδος Σύµβασης, Αριθµός Σύµβασης, ηµεροµηνία ανάθεσης Σύµβασης Σύντοµη περιγραφή του Αντικειµένου της Σύµβασης. Αρχικό και τελικό κόστος Σύµβασης. Προγραµµατισµένη και πραγµατική περίοδος αποπεράτωσης. Στην περίπτωση όπου ο Προσφέρων ήταν υπεργολάβος, απαιτείται επιπρόσθετα των παραπάνω στοιχείων υπογεγραµµένη δήλωση τόσο από τον Κύριο του Έργου όσο και από τον κύριο Ανάδοχο σχετικά µε τo ποσοστό συµµετοχής και το είδος των παρεχόµενων Υπηρεσιών του Προσφέροντα σε αυτές τις Υπηρεσίες. β. Κατάλογος παρόµοιων Υπηρεσιών ως ανωτέρω του Προσφέροντα που βρίσκονται υπό εξέλιξη, αναφέροντας αναλυτικά τις παραπάνω πληροφορίες (Άρθρο α), καθώς και τα ανεκτέλεστα τµήµατα κάθε Σύµβασης, κατά τον χρόνο υποβολής της Προσφοράς. Σηµειώσεις ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 13 από 25

17 1) Στην περίπτωση Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) οι παραπάνω πληροφορίες σχετικά µε την εµπειρία πρέπει να υποβληθούν από όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας. 2) Στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι µέλος οµίλου εταιριών σχηµατιζόµενου µετά από συγχώνευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2940/01, θα ληφθεί υπόψη η αθροιστική εµπειρία εν ισχύει ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Σε περίπτωση που οι Προσφέροντες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και επαγγελµατικής ικανότητας Οικονοµικών Φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 54 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι Οικονοµικοί Φορείς θα πρέπει να πληρούν όρους συµµετοχής όµοιους µε τους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό και ειδικότερα να έχουν βάση εγκατάστασης κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτος που έχει υπογράψει µε την Ε.Ε. συµφωνία σύνδεσης η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή σε ιαγωνισµούς του δηµόσιου τοµέα και οι Προσφέροντες να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία των Οικονοµικών Φορέων: i) Όλα τα νοµίµως επικυρωµένα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία η παρούσα προκήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υποβληθούν από κάθε συµµετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε εταιρία µέλος της. Περίπτωση Κοινοπραξίας Οικονοµικών Φορέων δεν υφίσταται. ii) Απόφαση του.σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του Οικονοµικού Φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον Προσφέροντα της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας του Φορέα, ώστε να είναι στη διάθεση του Προσφέροντα καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι να χρησιµοποιηθούν από τον Προσφέροντα για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, µε ρητή προς τούτο δέσµευση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στο ΕΣΦΑ να προβεί στην αξιολόγηση και εκτίµηση της σηµασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του ιαγωνισµού και στην διαπίστωση κατά την εκτέλεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, της υλοποίησης αυτής της δέσµευσης. (iii) πρωτότυπο αποδεικτικό της σχέσης µεταξύ του Προσφέροντος και του Οικονοµικού Φορέα, -Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του Οικονοµικού Φορέα ή/και δεν υποβληθούν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, η επίκληση δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η µη τήρηση της συµφωνίας για την σχέση µε τον Οικονοµικό Φορέα, δίδει στον ΕΣΦΑ το δικαίωµα της εφαρµογής των διατάξεων για έκπτωση του ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ. - Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του Προσφέροντος και των Οικονοµικών Φορέων που αφορούν την επίκληση πόρων, θα ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 14 από 25

18 περιληφθούν στα έγγραφα που αποτελούν τη ΣΥΜΒΑΣΗ των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. -Κάθε Οικονοµικός Φορέας δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, προς ένα µόνο Προσφέροντα Αν διαπιστωθεί από το ΕΣΦΑ ότι δηλώθηκαν αναληθή στοιχεία, η Προσφορά απορρίπτεται και στον Προσφέροντα επιβάλλεται ποινή αποκλεισµού από τους ιαγωνισµούς του ΕΣΦΑ, για χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από αυτόν, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση των αρµόδιων Υπουργείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ Προσφέροντες δεν πρέπει να περιλαµβάνουν κανένα οικονοµικό στοιχείο στο Φάκελο Α γιατί η Προσφορά τους θα απορριφθεί. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Β Ο Φάκελος Β θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο των παρακάτω εγγράφων, αριθµηµένων και µε την ακόλουθη σειρά: 14.1 Οργανωτική ιάρθρωση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Προσφέρων θα υποβάλλει ιάγραµµα Οργάνωσης για την εκτέλεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όπου θα εµφανίζονται σαφώς τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, εξουσιοδότησης, ευθύνης και επικοινωνίας µέσα στην δοµή οργάνωσης του Προσφέροντα (π.χ. µεταξύ κεντρικών γραφείων και Εργοταξίου), µεταξύ του Προσφέροντα και τυχόν υπεργολάβων καθώς και µεταξύ των µελών της Κοινοπραξίας (εάν αυτή υφίσταται). Αυτό το ιάγραµµα Οργάνωσης θα καλύπτει όλες τις πλευρές της παροχής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ήτοι ιεύθυνση και Έλεγχος των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Προµήθεια υλικών, Εργοταξιακές εργασίες, ιασφάλιση Ποιότητας/Ποιοτικός Έλεγχος, Υ.Α.Π.Π. κλπ.) και κύριες θέσεις προσωπικού ως κατωτέρω. Για την κάθε θέση εργασίας θα περιλαµβάνεται σύντοµη περιγραφή αρµοδιοτήτων Κατάλογος κυρίων Στελεχών Κατάλογος των κυρίων στελεχών του προσωπικού του Προσφέροντα, περιλαµβάνοντας και το προσωπικό των τυχόν κυρίων Υπεργολάβων που προτείνονται από τον Προσφέροντα να εργαστούν στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, µε λεπτοµερή Βιογραφικά Σηµειώµατα (CV). Τα κύρια στελέχη είναι ενδεικτικά: ιευθυντής Υπηρεσιών του Αναδόχου ιευθυντής εργασιών πεδίου (Εργοταξιάρχης) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 15 από 25

19 Επικεφαλής Τοπογραφικού Συνεργείου Ο Προσφέρων θα υποβάλει επίσης εσµευτική ήλωση ότι το προσωπικό που αναφέρεται στο προτεινόµενο Οργανόγραµµα θα µείνει το ίδιο και µετά την ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Ο (Προσφέρων) δηλώνω ρητά και αµετάκλητα ότι στην περίπτωση που ο ΕΣΦΑ κατακυρώσει τον ιαγωνισµό Νο.. σε εµάς, και προσκληθούµε από το ΕΣΦΑ να υπογράψουµε την σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ σύµφωνα µε τους όρους των Άρθρων της «ιακήρυξης», θα εκτελέσουµε τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σύµφωνα µε την ΣΥΜΒΑΣΗ µε το ακολούθως αναφερόµενο προσωπικό που υποβλήθηκε µε την Προσφορά µας 1. Θέση: Όνοµα: 2. Θέση: Όνοµα: 3. Θέση: Όνοµα: 4. Θέση: Όνοµα:.. Ο.. (Προσφέρων) δηλώνω ρητά και αµετάκλητα ότι σε περίπτωση πού οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω αναφεροµένους δεν είναι διαθέσιµος κατά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για απρόβλεπτους λόγους, θα γνωστοποιήσουµε αυτό άµεσα στο ΕΣΦΑ και θα προτείνουµε συγχρόνως (κατά περίπτωση) τον αντικαταστάτη του ο οποίος θα διαθέτει ισάξια ή ανώτερα προσόντα, υποβάλλοντας τα σχετικά Βιογραφικά ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 16 από 25

20 Σηµειώµατα. Τα προτεινόµενα Βιογραφικά Σηµειώµατα θα πρέπει να εγκριθούν από το ΕΣΦΑ πριν από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ηµεροµηνία: Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ.. (Υπογραφή) (Όνοµα) Σφραγίδα Εταιρείας Βιογραφικά Σηµειώµατα του προτεινόµενου βασικού προσωπικού (Key Personnel), όπου θα γίνεται ειδική και αναλυτική αναφορά σε όλες τις κατωτέρω απαιτήσεις: (α) (β) -Πανεπιστηµιακή Μόρφωση (πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιµης Σχολής του Εξωτερικού ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας που µπορεί να παρέχει Τοπογραφικές Υπηρεσίες). Εγγραφή σε Επαγγελµατικό Φορέα στην Ελλάδα ή σε αντίστοιχο Φορέα χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή χώρας µε συµφωνία σύνδεσης, η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµόσιου τοµέα, σε ότι αφορά τον ιευθυντή Έργου. -Πανεπιστηµιακή Μόρφωση (Πτυχίο Τοπογράφου) για τον Επικεφαλής Τοπογραφικού Συνεργείου. -Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής (σε σχετικό τεχνικό αντικείµενο) για τον ιευθυντή εργασιών πεδίου. Προηγούµενη ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία τριών (3) ετών, και ειδικότερα σε παρόµοιες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για τουλάχιστον ενός (1) έτους για τον ιευθυντή Υπηρεσιών του Αναδόχου και τον ιευθυντή εργασιών πεδίου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Τα Βιογραφικά Σηµειώµατα (CV) του προτεινόµενου βασικού προσωπικού (Key Personnel) θα υποβληθούν υποχρεωτικά σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα, υπογεγραµµένα από τον Προσφέροντα. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 17 από 25

21 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 18 από 25

22 1. Επώνυµο: 2. Όνοµα: 3. Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 4. Εθνικότητα: 5. Επαγγελµατική Εµπειρία (Αριθµός ετών): 6. Ανώτατη Εκπαίδευση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7. Επαγγελµατικά προσόντα: 8. Παρών Εργοδότης: 9. Αριθµός ετών µε τον παρόντα Εργοδότη: 10. Επαγγελµατική Εµπειρία (αρχίζοντας από την σηµερινή θέση): 10.1 Από: Εργοδότης: Θέση: Κύρια καθήκοντα: Έως: ιεύθυνση: 10.2 Εργοδότης: Έως: ιεύθυνση: Κύρια καθήκοντα: κ.λ.π. 11. Άλλα προσόντα, εµπειρία και επιπρόσθετες πληροφορίες: Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και περιγράφουν πλήρως τα επαγγελµατικά µου προσόντα και δηλώνω ότι δέχοµαι να συµµετάσχω στον ιαγωνισµό Νο µε την Εταιρεία.. Υπογραφή, Ηµεροµηνία, 14.3 Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 19 από 25

23 Ο Προσφέρων θα υποβάλει συνοπτικό Χρονοδιάγραµµα µε τη µορφή «bar chart» καταδεικνύοντας τα κρίσιµα ορόσηµα (π.χ. υπογραφή ΣΥΜΒΑΣΗΣ, περίοδο κινητοποίησης, έναρξη παροχής Υπηρεσιών, προµήθεια κυρίως εξοπλισµού/υλικών, Τµηµατικές Προθεσµίες κλπ., κρίσιµες διαδροµές, προϋποθέσεις, διασυνδέσεις µε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. κοινοπρακτούντα µέλη, τυχόν Υπεργολάβοι, κλπ), και άλλες περιγραφικές πληροφορίες σχετικές µε την στρατηγική του Προσφέροντα για την ολοκλήρωση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Το χρονοδιάγραµµα πρέπει να είναι εντός των ορίων της συνολικής προθεσµίας εκπόνησης της ΜΕΛΕΤΗΣ Σχέδιο Εκτέλεσης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Προσφέρων θα υποβάλει συνοπτική τεχνική περιγραφή των µεθόδων και των διαδικασιών για την εκτέλεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην οποία θα περιλαµβάνονται αναφορές στην οργανωτική δοµή, τον εξοπλισµό και λογισµικά προγράµµατα που θα χρησιµοποιηθούν, την εκπλήρωση των στόχων του χρονοδιαγράµµατος, τις υποβολές των παραδοτέων και το Πρόγραµµα ιασφάλισης Ποιότητας που θα εφαρµοσθεί. Για τους προτεινόµενους Υπεργολάβους για την παροχή επιµέρους ή ειδικών υπηρεσιών, θα πρέπει να υποβληθεί λεπτοµερές προφίλ των προτεινόµενων εταιρειών µε στοιχεία, σύµφωνα µε την παράγραφο ανωτέρω, για Υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι υπό εκτέλεση. Οι Υπεργολάβοι εγκρίνονται από το ΕΣΦΑ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 14.6 ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 14.7 ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 14.8 Γνώση τοπικών συνθηκών Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι ο Προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών που µπορεί να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άλλες πληροφορίες Οι Προσφέροντες µπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία θεωρούν χρήσιµη για την αξιολόγηση της Προσφοράς τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι Προσφέροντες δεν πρέπει να περιλάβουν στον Φάκελο Β οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά µε προσφερόµενες τιµές (οι οποίες θα περιέχονται στον Φάκελο Γ), αλλιώς οι Προσφορές τους µπορεί να απορριφθούν. ΑΡΘΡΟ 15 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 20 από 25

24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ Ο Φάκελος Γ πρέπει να περιέχει σε ένα (1) πρωτότυπο, συµπληρωµένο το Έντυπο Υποβολής Προσφοράς σύµφωνα µε Παράρτηµα 1 του παρόντος, δεόντως υπογεγραµµένο από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του Προσφέροντος. Οποιαδήποτε παράλειψη στη µονογράφηση, υπογραφή ή σφράγιση πρέπει να συµπληρώνεται από το Νόµιµο Εκπρόσωπο του Προσφέροντος τη στιγµή ανοίγµατος του Φακέλου Γ. Εάν ο Νόµιµος Εκπρόσωπος αρνηθεί να το κάνει ή εάν απουσιάζει, όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα µονογράψουν τις σχετικές σελίδες. Ο Προσφέρων στην συνέχεια θα κληθεί γραπτώς να υπογράψει τα εν λόγω έγγραφα. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε αυτό το αίτηµα µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, ο ΕΣΦΑ θα έχει το δικαίωµα να απορρίψει την Προσφοράς στο σύνολο της. ΑΡΘΡΟ 16 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ: 16.1 Mόvo oι Προσφέροντες πoυ έχoυv υπoβάλει πλήρεις Φακέλους Α, Β & Γ σύµφωvα µε τα Άρθρα 13,14 &15 θα γίvoυv απoδεκτoί για περαιτέρω αξιoλόγηση Οι Προσφορές µπoρεί vα απoρριφθoύv εάv: Ο Προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρά επαγγελµατικά παραπτώµατα που µπορούν να επαληθευθούν µε οποιονδήποτε τρόπο από το ΕΣΦΑ. Ο Προσφέρων έχει παράσχει, οποιαδήποτε πληρoφoρία, πρoκειµέvoυ vα συµµoρφωθεί µε τoυς όρoυς τoυ ιαγωvισµoύ, η oπoία είvαι ψευδής. Η Προσφορά δεν είναι αρκετά σαφής ώστε είvαι αδύvατov vα oριστεί µε βεβαιότητα τι πρoσφέρεται, έvαvτι πoιάς τιµής ή αv δεν αvταπoκρίvεται στις απαιτήσεις της ιακήρυξης, ή αv δεv είvαι καθ`oιovδήπoτε τρόπo ικαvoπoιητική για τo ΕΣΦΑ, συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ αθέµιτoυ αvταγωvισµoύ. Σε περίπτωση που εµπεριέχεται απόκλιση στον Φάκελο Β, ο ΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει την Προσφορά. Εάν αποκαλυφθεί µία τέτοια απόκλιση στην Προσφορά του ΜΕΛΕΤΗΤΗ µετά την ανάθεση ή την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΕΣΦΑ θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ να αποσύρει αυτήν την απόκλιση χωρίς καµία επίπτωση στην τιµή ή να µειώσει την τιµή της Προσφοράς ανάλογα µε την εκτίµηση του ΕΣΦΑ. Εάν ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ αρνηθεί ή αδυνατεί να το κάνει µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή αυτού του αιτήµατος, ο ΕΣΦΑ θα έχει το δικαίωµα να προχωρήσει στην κατάπτωση υπέρ αυτού της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ή Καλής Εκτέλεσης του ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ, να καταγγείλει την ΣΥΜΒΑΣΗ και να απαιτήσει τυχόν αποζηµίωση η οποία θα οφείλεται σε άµεση ζηµία για το ΕΣΦΑ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 21 από 25

25 16.3 Ο ΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την αναλυτική δικαιολόγηση των εκπτώσεων ή των τιµών βάσει των οποίων θα κριθεί τελικά η Προσφορά, καθώς και το δικαίωµα απόρριψης Προσφοράς αν κριθεί ότι περιλαµβάνει απαράδεκτα µεγάλες εκπτώσεις ή χαµηλές τιµές Ο ΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωµα να µην αναθέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ως αποτέλεσµα αυτού του ιαγωνισµού ή να επαναλάβει τον ιαγωνισµό ή οποιαδήποτε φάση αυτού ή να ακυρώσει τον ιαγωνισµό ή να ενεργήσει διαφορετικά χωρίς καµιά υποχρέωση έναντι του Προσφέροντα Όταν ο ιαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η ανάθεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κρίνεται επείγουσα, ο ιαγωνισµός µπορεί να συνεχιστεί µε υποβολή νέων εγγράφων κλειστών Προσφορών από τους αρχικά Προσφέροντες οι οποίοι αξιολογήθηκαν χωρίς τροποποίηση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της ιακήρυξης. Με την απόφαση του ΕΣΦΑ καθορίζεται η ηµεροµηνία και η ώρα για την συνέχιση του ιαγωνισµού ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 16.7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Επιτυχών Προσφέρων (ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ) είναι αυτός που µειοδοτεί, δηλαδή αυτός του οποίου η Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή και έχει προσφέρει το χαµηλότερο κατ αποκοπή τίµηµα του συµπληρωµένου τιµολογίου Προσφοράς Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που εµφανισθούν µειοδοτικές οικονοµικές προσφορές µε το ίδιο κατ αποκοπή τίµηµα, ο µειοδότης αναδεικνύεται κατόπιν κλήρωσης, παρουσία των ενδιαφεροµένων, αµέσως µετά το άνοιγµα και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών. ΑΡΘΡΟ 17 ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17.1 Ο ιαγωvισµός oλoκληρώvεται µε τηv έγκριση τωv απoτελεσµάτωv της αξιoλόγησης τωv Προσφορών απo τo ΕΣΦΑ. Η έγκριση µπoρεί vα περιλαµβάvει εvδεχόµεvες βελτιώσεις στηv Προσφορά πoυ έχει υπoβάλει o ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ. Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ θα λάβει από τo ΕΣΦΑ Επιστολή (ή fax) Πρόθεσης Αvάθεσης πoυ θα περιλαµβάvει αυτές τις βελτιώσεις. Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, µε τηv παραλαβή της αvωτέρω Επιστoλής (ή fax) Πρόθεσης Αvάθεσης και τo αργότερo µέσα σε δύo (2) εργάσιµες ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 22 από 25

26 ηµέρες από τηv λήψη της, θα υπoβάλει στo ΕΣΦΑ επιστoλή (ή fax πoυ θα επιβεβαιώvεται µε επιστoλή) απoδoχής χωρίς καµία επιφύλαξη. Στη συνέχεια θα αποσταλεί από το ΕΣΦΑ Επιστολή Ανάθεσης. Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα υπoγραφεί αφoύ o ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ υπoβάλει στo ΕΣΦΑ, µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από της απαvτήσεώς τoυ στo ΕΣΦΑ, τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά: α) Πρακτικά τoυ ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ ή άλλoυ αρµoδίoυ oργάvoυ λήψης απoφάσεωv, δεόvτως υπoγεγραµµέvωv όπoυ θα δηλώvεται: (i) Η απόφασή τoυς vα απoδεχθoύv τηv αvάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. (ii) Ο διoρισµός εvός Νόµιµoυ Εκπρoσώπoυ, o oπoίoς θα πρέπει vα είvαι εξoυσιoδoτηµέvoς vα υπoγράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και αυτoύ πoυ θα εvεργεί για λoγαριασµό τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. β) ήλωση υπoγεγραµµέvη απo τo Νόµιµo Εκπρόσωπo πoυ θα απoδέχεται τηv ισχύ τoυ πληρεξoυσίoυ χωρίς όρoυς ή επιφυλάξεις. γ) Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης όπως αvαφέρεται στo Άρθρo 9 της παρούσης. δ) εν ισχύει Σε περίπτωση Κ/Ξ, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ θα πρέπει να υποβάλει όλα τα κατά τον Νόµο οριζόµενα για την σύσταση της Κ/Ξ και σύµφωνα µε το Άρθρο 13.5 της παρούσης Σε περίπτωση πoυ o ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δεv απoδεχθεί τηv Επιστoλή (ή fax) Πρόθεσης Αvάθεσης µέσα στoν χρόvo τωv δύo (2) εργασίµωv ηµερώv, ή αδυvατεί vα παράσχει τα αvωτέρω δικαιoλoγητικά, µέσα στις αvαφερόµεvες, παραπάvω, δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ, o ΕΣΦΑ θα έχει τo δικαίωµα vα ακυρώσει τηv Αvάθεση στov εv λόγω ΑΝΑ ΟΧΟ, και vα καταπέσει υπέρ τoυ ΕΣΦΑ η Εγγυητική Επιστoλή Συµµετoχής τoυ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ. ΑΡΘΡΟ 18 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18.1 εν πρoβλέπεται η χορήγηση πρoκαταβoλής Τov ΜΕΛΕΤΗΤΗ βαρύvoυv όλες oι εισφoρές σε ασφαλιστικά ταµεία (IΚΑ, ΤΕΑ ΕΞΕ, δωρόσηµα, άδειες, κ.λ.π.), o φόρoς εισoδήµατoς, εισφoρές περί εργατικής εστίας, κ.λ.π. κατά τη διάρκεια παροχής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επίσης τov ΜΕΛΕΤΗΤΗ βαρύvoυv όλες oι vόµιµες κρατήσεις επί τoυ Τιµoλoγίoυ για ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΕ, κ.λ.π. ταµείωv καθώς και λοιποί προβλεπόµενοι φόροι 18.3 Ο ΕΣΦΑ επιβαρύvεται µε τo Φ.Π.Α. Τιµoλoγίoυ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 23 από 25

27 18.4 Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δεv απαλλάσσεται επίσης και από τα παρακάτω τέλη, δασµoύς, φόρoυς κ.λ.π. πoυ τov βαρύvoυv: 1. Τέλη διoδίωv για κάθε είδoυς µεταφoρές στo oδικό δίκτυo της χώρας. 2. ασµoύς, φόρoυς, τέλη ή δικαιώµατα υπέρ τoυ δηµoσίoυ για καύσιµα και λιπαvτικά καθώς επίσης για τα εισαγόµεvα από τo εξωτερικό υλικά, εφόδια, κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Όλα τα έγγραφα τoυ ιαγωvισµoύ δεv θα κoιvoπoιoύvται σε τρίτoυς χωρίς τηv έγγραφη έγκριση τoυ ΕΣΦΑ. ΑΡΘΡΟ 20 ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΦΑ 20.1 Συµµετοχή στο ιαγωνισµό αποτελεί αποδοχή εκ µέρους του Προσφέροντος των Όρων των Τευχών του ιαγωνισµού των οποίων έχει πλήρη γνώση και αποδέχεται το περιεχόµενό του χωρίς επιφύλαξη. Οπoιαδήπoτε παράλειψη µετά τηv υπoβoλή της Προσφοράς ή παράλειψη υπoγραφής σε oπoιoδήπoτε δικαιoλoγητικό δεv δίvει τo δικαίωµα στov Προσφέροντα vα επικαλεστεί, πρoς όφελός τoυ, άγvoια κατά oπoιoδήπoτε τρόπo ή vα περιoρίσει τις υπoχρεώσεις ή ευθύvες τoυ έvαvτι τoυ ΕΣΦΑ. Ο Προσφέρων δεσµεύεται και ευθύvεται πλήρως από τo περιεχόµεvo της Προσφοράς του και θα δεσµεύεται χωρίς επιφύλαξη από τoυς όρoυς όλωv τωv Τευχών τoυ ιαγωvισµoύ, όπως υπoβάλλovται, µαζί µε τις απαραίτητες δηλώσεις, υπoγεγραµµέvες χωρίς επιφύλαξη Ο ΕΣΦΑ διατηρεί τo δικαίωµα vα πραγµατoπoιήσει oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση στo ιαγωvισµό, µε τηv πρoϋπόθεση ότι κάvει χρήση τoυ δικαιώµατoς αυτoύ τo αργότερo µέχρι πέvτε (5) εργάσιµες ηµέρες πριv τηv ηµερoµηvία λήξης τoυ ιαγωvισµoύ, σε περίπτωση σηµαvτικώv µετατρoπώv πoυ θα µπoρoύσαv vα επηρεάσoυv τηv πρoετoιµασία της Προσφοράς και µέχρι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριv, σε περίπτωση µικρής σηµασίας µετατρoπώv. Οπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση θα κoιvoπoιείται γραπτώς σε όλoυς όσoι έχoυv λάβει τα Τεύχη τoυ ιαγωvισµoύ και oι τρoπoπoιήσεις αυτές, δεόvτως υπoγεγραµµέvες από τov υπoγράφovτα τηv Προσφορά, θα υποβληθούν µαζί µε τηv Προσφορά και θα απoτελoύv στo εξής έvα σύvoλo. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 24 από 25

28 20.3 Ο ΕΣΦΑ δεν θα έχει ευθύvη ή υπoχρέωση vα απoζηµιώσει τov Προσφέροντα για οποιαδήποτε δαπάνη ή απώλεια κατά τηv πρoετoιµασία και υπoβoλή της Προσφοράς και ιδιαίτερα στηv περίπτωση πoυ η Προσφορά δεν γίνει δεκτή, ή o ιαγωvισµός αvαβληθεί ή ακυρωθεί σε oπoιoδήπoτε στάδιo και χρovική στιγµή και για oπoιovδήπoτε λόγo, ή στηv περίπτωση πoυ o ΕΣΦΑ αποφασίσει σύµφωνα µε όσα αvαφέρovται στο Άρθρο 16.5 τoυ παρόvτoς Τεύχους. Επoµέvως, εκείvoι πoυ υπoβάλλoυv ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τo ιαγωvισµό, αvεξάρτητα από τo εάv τελικώς γίνονται δεκτοί ή όχι, δεv έχoυv καvέvα δικαίωµα έvαvτι τoυ ΕΣΦΑ, τo oπoίo vα πρoκύπτει από τoυς όρoυς τoυ ιαγωvισµoύ ή από τη συµµετoχή τoυς στo ιαγωvισµό Η Προσφορά του Προσφέροντος θεωρείται ότι απoτελεί πρόταση πρoς τo ΕΣΦΑ και όχι απoδoχή της πρότασης αυτής από τov τελευταίo, για οποιοδήπoτε λόγo Οι όρoι, oι συvθήκες και oι πρoϋπoθέσεις πoυ αφoρoύv στηv υπoβoλή τωv Προσφορών είναι προς όφελος του ΕΣΦΑ, πoυ έχει τo δικαίωµα vα πρoχωρήσει τη διαδικασία τoυ ιαγωvισµoύ µε κάθε τρoπoπoίηση πoυ θεωρεί σκόπιµη, χωρίς αυτό τo γεγovός vα παρέχει καvέvα δικαίωµα στov Προσφέροντα ή σε τρίτoυς. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 181/10 Rev.0/ Σελίδα 25 από 25

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 548/15/ΔΔΠ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ» ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

/σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 2 από 10

/σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 2 από 10 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟMA ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΑΕ. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 195/10/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ.407 /13/ΔΔΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ.407 /13/ΔΔΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ.407 /13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ IEYΘYNΣH IOIKΗΣΗΣ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο 5: Άρθρο 6: Άρθρο 7: Άρθρο 8: Άρθρο 9: Άρθρο 10: Άρθρο 11: Άρθρο 12: Άρθρο 13: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο 5: Άρθρο 6: Άρθρο 7: Άρθρο 8: Άρθρο 9: Άρθρο 10: Άρθρο 11: Άρθρο 12: Άρθρο 13: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι ΙΑΚΗΡΥΞΗ - Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ: 537/15 ιακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες Σελίδα 1 από 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο 5: Άρθρο 6: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214656-2012:text:el:html GR-Χαλάνδρι: Οχήματα εκτός δρόμου 2012/S 129-214656 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 154/09/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 193/10/ Π

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 193/10/ Π ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 193/10/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (JEEP SUZUKI GRAND VITARA) ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΑΘΗΝΑ, IOYΛΙΟΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα