ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ ΕΝΩ Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ ΕΝΩ Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ ΕΝΩ Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ

2 Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος εκπαιδευτικών πακέτων» του έργου «Ανάπτυξη ανοικτού συστήματος απόκτησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στον κλάδο της προστασίας περιβάλλοντος». Το έργο σκοπεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων όπως η εξ αποστάσεως μάθηση και η ανάπτυξη μηχανισμών δια βίου εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν ανισότητα και διακρίσεις στην αγορά εργασίας, δηλαδή σε νεοεισερχό μενους ή εργαζόμενους ηήικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά προσόντα και σε άτομα απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «E Q U A L») και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το έργο υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ανάπτυξη Συστήματος Απόκτησης και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων στον κ λ ά δο του περιβάλλοντος η οποία δημιουργήθηκε από 12 οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από τα ακόήουθα: Τεύχος Α : Οδηγός για τον εκπαιδευτή Τεύχος Β: Βασικά κείμενα Τεύχος Γ: Φ ύμ α εργασίας Οπτικός δίσκος (DVD-rom): Υποστηρικτικό υλικό Τις οδηγίες για τον εκπαιδευτή συνέταξαν οι: Ευτυχία Α λεξανδρίδου, Μ. Αναστασιάδης, Α. Αποστολάκης, Ιωάννα Βεκύ ρη, Γ. Ζαρίφης, Π. Κακούρος, Σωτηρία Κατσαβούνη, Μαρία Κατσακιώρη, Γ. Μ πλιώνης, Σ. Ντάφης, Α. Παρτόζης, και Βασιλική Τσιαούση. Επιστημονική επιμέλεια: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Π.Α. Γεράκης, Βασιλική Τσιαούση, Έ λενα Χατζηχαραλάμπους. επιμέλεια έκδοσης: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε Κ Π Α Α ) και Ελληνικό Κέντρο Βιοτό πων-υγροτόπων (ΕΚΒΥ). ISBN της σειράς , ISBN του τεύχους Γ Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι: Χατζηχαραλάμπους, Έ λενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης) Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προ στατευόμενων περιοχών. Τεύχος Α: Οδηγός για τον εκπαιδευτή. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), θέρμη 112 σεή. This document may be cited as follows: Hadjicharalambous, Helena and P. A. Gerakis (editors) Training package on the management of protected areas. Part Α: Instructions to the trainer. Ministry o f Labour and Social Affairs, Athens and Greek Biotope/W etland Centre (EKBY), Therm i 112 p.

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε. Χατζηχαραλάμπους και Π.Α. Γεράκης Συντονιστές έκδοσης ΤΕΥΧΟ Σ Γ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ "EQUAL" ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4 Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ πρόλογος 9 Φύλλο εργασίας 1. Γνωριμία με τα ελληνικά οικοσυστήματα 11 Φύλλο εργασίας 2. Γνωριμία με τα πουλιά 13 Φύλλο εργασίας 3. Λειτουργίες και αξίες φυσικών οικοσυστημάτων 18 Φύλλο εργασίας 4. Πηγές χαρτογραφικών δεδομένων 24 Φύλλο εργασίας 5. Διαχείριση πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον 25 Φύλλο εργασίας 6. Διεθνές και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Συμβάσεις: 28 Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Βαρκελώνης, CITES, για τη βιολογική ποικιλότητα & Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο Φύλλο εργασίας 7. Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, Ο δηγία 30 92/43/ΕΟ Κ, Οδηγία 2000/60/Ε Κ Φύλλο εργασίας 8. Κείμενα εθνικής στρατηγικής και εθνικού σχεδιασμού 37 Φύλλο εργασίας 9. Προστατευόμενες περιοχές 38 Φύλλο εργασίας 10. Υποχρεώσεις της χώρας έναντι Συμβάσεων και Κοινοτικών 41 Οδηγιών - συμβολή των Φορέων Διαχείρισης Φύλλο εργασίας 11. Έννοιες αειφορίας 43 Φύλλο εργασίας 12. Επίσκεψη σε υγρότοπο 48 Φύλλο εργασίας 13. Αλληλεπιδράσεις υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων 57 Φύλλο εργασίας 14. Ανθρωπογενείς δυσμενείς επιδράσεις στους εμηνικούς 63 υγρότοπους Φύλλο εργασίας 15. θέματα διαχείρισης 64 Φύλλο εργασίας 16. Π ρώτες θεωρήσεις στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων 67 Φύλλο εργασίας 17. Προετοιμασία εκπόνησης σχεδίου διαχείρισης 69 Φύλλο εργασίας 18. Διατύπωση σκοπών και μέτρων σχεδίου διαχείρισης 70

5 Φύλλο εpγασíας 19. Πpóγpαμμα παρακολούθησης 71 Φύλλο εpγασíας 2O. Aξιολóγnσn διαxείρισnς 73 Φύλλο εpγασíας 21. Eπισκóπnσn σxεδιασμoú έpγoυ 74 Φύλλο εpγασíας 22. Έ λ εγxoς και παραλαβή μελέτης 75 Φύλλο εpγασíας 23. Evnμέpωσn 76 Φύλλο εpγασíας 24. Συμμετoxικές διαδικασíες 78 Φύλλο εpγασíας 25. Aπoκατάστασn Λ ιμvoθάλ ασσας Kαλ oxωpíoυ 81 Φύλλο εpγασíας 26. Tεxvnτά υγpoτoπικά συστήματα 90 Φύλλο εpγασíας 27. Avτιμετώπισn αvnσυxnτικώv πpάξεωv 94 Φύλλο εpγασíας 28. Η διαxεípισn ω ς επιστήμη και τέxvn 98 Φύλλο εpγασíας 29. Σúvταξn ßιoγpαφικoú σημειώματος 102 Φύλλο εpγασíας 30. Συvέvτευξn επιλoγής πpoσωπικoú 104 Φύλλο εpγασíας 31. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασíας 105

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Έ να εκπαιδευτικό πακέτο για να είναι πλήρες πρέπει, εκτός των άλλ ων, να περιλαμβάνει δραστηριότητες μάθησης οι οποίες να διευκολύνουν τον καταρτιζόμενο στην εμπέδωση της γνώσης και να συμ βάλλουν στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Μ ε γνώμονα την πεποίθηση ότι η διαχείριση οικοσυστημάτων είναι διεπιστημονικό αντικείμενο και τα μέλη κάθε διεπιστημονικής ομάδας πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να παράγουν αποτελεσματικό έργο και με δεδομένο ότι το ανά χείρας εκπαιδευτικό πακέτο απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και ως εκ τούτου πραγματεύεται μεγάλη ποικιλία θεμάτων, σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν τα Φύλλα Εργασίας που περιλαμβάνονται στο παρόν Τεύχος. Ανάλ ογα με την περίπτωση, δίνονται Φύλλα Εργασίας, που απλώς αποσκοπούν να διευκολύνουν τον καταρτιζόμενο στη μελέτη του και στην εμπέδωση των όσων διδάχθηκε και άλλα που αποσκοπούν να κινητοποιήσουν τον καταρτιζόμενο να σκεφθεί πώς θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλ ημα. Υπάρχουν και Φύλλα Εργασίας που εξυπηρετούν διπλό σκοπό. Στις οδηγίες για τον εκπαιδευτή δίνονται συχνά εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα χειριστεί κάποια Φύλλα Εργασίας. Το γενικό πνεύμα είναι να ενθαρρύνεται η καθ' ομάδας εργασία, μια πρακτική που στην Ελλάδα δεν έχει ενθαρρυνθεί όσο σε άλλ ες χώρες. 9

7 Στην ανάπτυξη των Φύλλων Εργασίας συνεισέφεραν οι ακόήουθοι επιστήμονες του ΕΚΒΥ: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μ. Αναστασιάδης, Α. Αποστολάκης, Π. Κακούρος, Σωτηρία Κατσαβούνη, Μαρία Κατσακιώρη, Σ. Ντάφης, Α. Παρτόζης, και βασιλική Τσιαούση. Επίσης, συνεισέφερε ο εξωτερικός συνεργάτης Γ. Μ πλιώνης. Κρίσεις επί των Φύλλων Εργασίας και των σχετικών οδηγιών προς τον εκπαιδευτή προσέφερε ο Γ. Κατσαδωράκης. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας σε όλους. Έλενα Χατζηχαραλάμπους Π.Α. Γεράκης 10

8 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΓΝ Ω Ρ ΙΜ ΙΑ Μ Ε ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Ο ΙΚ Ο ΣΥΣΤΗ Μ ΑΤΑ 1. Ο όρος «βιοποικιλ ότητα» είναι μία από τις πλέον αφηρημένες και αμφιλεγόμενες έννοιες της οικολογίας καθώς ο τρόπος έκφρασης, ή καλύτερα, εκτίμησης της βιοποικιλ ότητας, στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, δεν είναι ενιαίος. Διακρίνο νται τρία, κατά άλλους τέσσερα, διαφορετικά επίπεδα βιοποικιλ ό τητας, το καθένα από τα οποία έχει διαφορετική σημασία αλλά στην πράξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ενιαίου συνόδου. Η διατήρηση της βιοποικιλ ότητας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι ενιαίο, καθώς η διατήρηση κάθε επιπέδου εξαρτάται από την διατήρηση του προηγούμενου ή επόμενου επιπέδου. (α) Διατυπώστε παραδείγματα για τις αλληλ επιδράσεις των διαφορετικών στοιχείων της βιοποικιλ ότητας. (β ) Συζητήστε τους λ όγους που επιβάλλουν τη διατήρηση της βιοποικιλ ότητας. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2. Αναλαμβάνετε, ανά ομάδα, να μελετήσετε ορισμένα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα: Ομάδα Α Αναλαμβάνετε να μελετήσετε τα υγροτοπικά οικοσυστήματα και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Δέλ τα του Νέστου. Επιλ έξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. Ομάδα Β Αναλαμβάνετε να μελ ετήσετε τα παράκτια οικοσυστήματα και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Στροφυλιάς. Επιλέξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. 11

9 Ομάδα Γ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Αναλαμβάνετε να μελετήσετε τα χερσαία οικοσυστήματα και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας ω ς παράδειγμα τα δάση του Πάρνωνα. Επιλέξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. Ομάδα Δ Αναλαμβάνετε να μελετήσετε τα χερσαία οικοσυστήματα (ορεινά υπαλ πικά και αλπικά) και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Βόρα από Έ δεσσα προς το Χιονοδρομικό Κέντρο. Επιλέξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. Ομάδα Ε Αναλαμβάνετε να μελετήσετε τα χερσαία οικοσυστήματα (μ εσο γειακά-υποηπειρωτικά-ηπειρωτικά) και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Κάτω Ολύμπου στη διαδρομή από Νέο Παντελ εήμονα προς Καλλιπεύκη. Επιλέξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. 12

10 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Γ Ν Ω Ρ ΙΜ ΙΑ Μ Ε ΤΑ Π Ο Υ Λ ΙΑ 1. Γιατί τα πουλιά θεωρούνται αξιόπιστος ενδείκτης του οικολογικού χαρακτήρα μιας περιοχής; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 2. Τι είναι χρήσιμο να γίνεται για να βελτιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε για τα πουλιά; 13

11 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 3. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι κίνδυνοι που απειλούν την ορνιθοπανίδα της περιοχής σας; 4. Τι μορφή έχει το ράμφος στις εξής κατηγορίες πουλιών: α) σπο ροφάγα, β)ψ αροφάγα, γ) αρπακτικά; Π ώς εξηγούνται οι διαφορές μεταξύ τους; 14

12 5. Σε τι διαφέρουν οι ερωδιοί από τους πελαργούς όταν πετούν; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 6. Ποιο είναι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα των τριών ειδών Σουσουράδας; 15

13 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 7. Σε ποια κατηγορία αρπακτικών ανήκει το κάθε ένα από τα παρακάτω είδη: α) Ασπροπάρης: β) Σπιζαετός: γ) Αετοβαρβακίνα (ή Αετογερακίνα): δ) Καλ αμόκιρκος: ε) Πετρίτης: 8. Υπάρχουν περιπτώσεις ειδών της ελληνικής ορνιθοπανίδας που αναφέρονται ταυτόχρονα στον κατάλογο των ειδών των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται και στο Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλ όζωων της Ελλάδας; Καταγράψτε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις εάν υπάρχουν και διατυπώστε τις απόψεις σας για το αν κάτι τέτοιο αποτελεί αντίφαση ή όχι. 16

14 9. Τι κάνουμε όταν βρούμε ένα τραυματισμένο πουλί; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιατί ένα είδος που αναφέρεται ότι κινδυνεύει με άμεση απειλή εξαφάνισης (Ε1) στο Κόκκινο Βιβλ ίο των Απειλ ούμενων Σπ ον δυλ όζωων της Ελλάδας (π.χ. ο Ροδοπελ εκάνος) είναι δυνατό να μην περιλαμβάνεται στα είδη που θεωρούνται ω ς απειλούμενα με εξαφάνιση σε παγκόσμιο επίπεδο (ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τον στενά συγγενικό Αργυροπελ εκάνο); 17

15 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΕ Σ Κ Α Ι Α ΞΙΕ Σ Φ Υ Σ ΙΚ Ω Ν Ο ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 1. Τι σημαίνει Λειτουργία ενός φυσικού οικοσυστήματος; 2. Μ έσω ποιων προσεγγίσεων μπορούμε να αξιολογήσουμε τις Λειτουργίες; 18

16 3. Τι σημαίνει αξία ενός οικοσυστήματος; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 4. Μ έσω ποιων προσεγγίσεων μπορούμε να αξιολογήσουμε τις αξίες ενός οικοσυστήματος; 19

17 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 5. Οι συνηθέστερα αναφερόμενες ω ς Λειτουργίες ενός οικοσυστήματος μπορεί να είναι (να σημειώσετε σε κύκλ ο τα γράμματα που αντιστοιχούν μόνο στις Λειτουργίες εκείνες που θα μπορούσαν να επιτελ έσουν μόνο μη δασωμένα υγροτοπικά οικοσυστήματα): α...αποθήκευση νερού β...στήριξη τροφικών πλεγμάτων γ...εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων δ... Παγίδευση ιζημάτων και τοξικών ουσιών ε... Απομάκρυνση και μετασχηματισμός θρεπτικών στοιχείων ζ... Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων η...σταθεροποίηση ακτών θ... Ανάσχεση της επιφανειακής διάβρωσης του εδάφους ι...αποθήκευση και ελ ευθέρωση θερμότητας κ...συγκράτηση αερίων ρύπων Λ...Ανάσχεση θορύβων 6. Οι αξίες που μπορεί να έχει ένα οικοσύστημα (υγροτοπικό ή χερσαίο) περιλ αμβάνουν τις ακόλ ουθες: 1. Βιολ ογική (βιοποικιλ ότητα) 2. Υδρευτική 3. Αρδευτική 4. Υδροηλ εκτρική 5. Α λιευτική 6. Κτηνοτροφική 7. θηραματική 8. Υλοτομική 9. Α λ ατολ ηπτική 10. Αμμολ ηπτική 11. Επιστημονική 12. Εκπαιδευτική 13. Πολ ιτιστική 20

18 14. Αναψυχική 15. Αντιπλ ημμυρική 16. Αντιδιαβρωτική 17. Βελ τιωτική ποιότητας νερού 18. Βελ τιωτική ποιότητας αέρα 19. Προστατευτική εναντίον θορύβων 20. Τοποκλ ιματική 21. Μεταφορική 22. Ιαματική ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Πηγαίνοντας πίσω στην ερώτηση 5 να σημειώσετε πάνω στη γραμμή που υπάρχει πριν από την περιγραφή της κάθε Λειτουργίας τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αξίες οι οποίες προκύπτουν από την επιτέλ εση της κάθε Λειτουργίας. 8. Για τις Λειτουργίες που αναφέρονται στην ερώτηση 5 και τις αξίες που αναφέρονται στην ερώτηση 7 να καταγράψετε ποιες είναι δυνατό να αποκτήσουν «νομισματική αξία». 21

19 9. Ό π ω ς είναι γνωστό, ορισμένες από τις ανωτέρω 22 αξίες δεν είναι ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 απόρροια μόνο των Λειτουργιών αλλά και άλλων γνωρισμάτων (π.χ. της δομής του οικοσυστήματος, ανθρωπογενών στοιχείων). Ν α σημειώσετε ποια άλλ α κατά τη γνώμη σας γνωρίσματα συμ βάλλ ουν στο να έχει ένα οικοσύστημα υψηλού βαθμού αξία: Αμμολ ηπτική: Επιστημονική: Εκπαιδευτική: 22

20 Αναψυχική: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Βελ τιωτική ποιότητας αέρα: Προστατευτική εναντίον θορύβου: 23

21 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Π Η Γ Ε Σ Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές χαρτογραφικών δεδομένων στην Ελλ άδα; Ποιες από αυτές παρέχουν και ψηφιακά δεδομένα; 2. Π ώς αντιλ αμβάνεσθε την έννοια της ποιότητας των πληροφοριών; Ποιους τρόπους μπορείτε να υιοθετήσετε για να διασφαλ ίσετε την ποιότητα των πλ ηροφοριών που χρησιμοποιείτε; 24

22 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΩ Ν Γ ΙΑ ΤΟ Φ Υ ΣΙΚ Ο Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Αναλαμβάνετε, ανά ομάδα, να μελετήσετε και να παρουσιάσετε τα θέματα που αναφέρονταί στη συνεχεία. Τη εργασία σας θα διευκολύνουν οι ερωτήσεις που ακολουθούν: Ομάδα Α : Βάσεις δεδομένων Τι είναι τα δεδομένα (data); Τι είναι βάση δεδομένων (database); Τι είναι σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system - dbms); Τι είναι σύστημα βάσεων δεδομένων (database system); Σε τι είδους ερωτήματα μπορούν να δώσουν απάντηση οι βάσεις δεδομένων; Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα της βάσης δεδομένων για τους Μεσογειακούς υγροτόπους. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε υλικό και λειτουργικό σύστημα ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων; Ομάδα Β: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Τι είναι τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Γ Σ Π ) καί πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν; Γιατί ο σχεδιασμός ενός Π ληροφοριακού Συστήματος που περιλαμβάνει δεδομένα χωρικού χαρακτήρα πρέπει να περιέχει και την εγκατάσταση ενός ΓΣΠ; Σε τι είδους ερωτήματα μπορούν να δώσουν απάντηση τα ΓΣΠ; Αναφέρετε περιπτώσεις εφαρμογής ΓΣΠ σε θέματα διαχείρισης, ή παρακολούθησης του περιβάλλοντος καθώς και σε προσομοίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε υλικό και λειτουργικό σύστημα ενός ΓΠΣ; 25

23 Ομάδα Γ: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Τι είναι τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥ Α ) χωρικού χαρακτήρα και πού μπορούν να εφαρμοστούν; Τι είδους πληροφορίες μπορεί να μας δώσει ένα ΣΥΑ; Γιατί χρειαζόμαστε ΣΥ Α για να αναλύσουμε πολλ ά επίπεδα χωρικών δεδομένων; Περιγράψτε την εφαρμογή ενός ΣΥΑ στη λ εκάνη του ποταμού Ανθεμούντα. Ποιος ήταν ο κυριότερος λ όγος που ώθησε στη συγκρότηση ενός ΣΥΑ για τη λεκάνη του Ανθεμούντα; Τι είδους αποφάσεις χρειάζονταν υποστήριξη; Πόσο εύκολα θα μπορούσε το ΣΥΑ να παρακολουθήσει τις αλλαγές που συμβαίνουν στα χωρικά επίπεδα πληροφοριών της περιοχής και να επανεκτιμήσει τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη αποφάσεων; Από τι εξαρτάται η ποιότητα των πληροφοριών που μπορεί να παράγει ένα ΣΥΑ; Τι υλ ικοτεχνική υποδομή χρειάζεται για τη συγκρότηση ενός ΣΥΑ; Ομάδα Δ : Τηλεπισκόπηση Τι είναι η τηλ επισκόπιση και τι είδους δεδομένα χρησιμοποιεί; Π ώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τηλ επισκοπικά δεδομένα για τον εντοπισμό υδάτινων επιφανειών; Π ώ ς εκτιμούμε την έκταση μιας υδάτινης επιφάνειας που εντοπίστηκε από ανάλυση δορυφορικών εικόνων; Π ώ ς τα ΓΣΠ συμβάλλουν στην ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων; Ομάδα Ε: Ομοιώματα Τι είναι το Ψηφιακό Ομοίωμα αναγλύφου (D EM Digital Elevation M odel) μιας περιοχής και τι η ανάδυσή του; Τι στοιχεία χρειαζόμαστε για τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Ομοιώματος αναγλύφου και από πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε; 26

24 Τι είδους στοιχεία μπορούμε να εξάγουμε από ένα υδροήογικά σωστό Ψηφιακό Ομοίωμα αναγλύφου μιας περιοχής. Π όσο επηρεάζει η ανάήυσή του την ακρίβεια των στοιχείων αυτών; Π ώ ς μπορούμε, με τη βοήθεια ενός Ψηφιακού Ομοιώματος αναγλύφου μιας λίμνης και μιας δορυφορικής εικόνας να υπολογίσουμε τον όγκο του νερού που υπάρχει στη λίμνη; Μ πορούμε να κάνουμε τον παραπάνω υπολογισμό αν το Ψηφιακό ομοίωμα αναγλύφου έγινε με στοιχεία από το 1970 και η δορυφορική εικόνα ελ ήφθη το 2003; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 2. Ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να παρακολουθήσουμε την μεταβολή της έκτασης που καλύπτεται από καλαμώνες κατά την άνοιξη στη Λίμνη Χειμαδίτιδα την τελευταία δεκαετία; 3. θ έ λ ο υ μ ε να βρούμε τον όγκο του νερού σε σχέση με το βάθος που μπορεί να αποθηκεύσει ένας μικρός ταμιευτήρας που σχηματίστηκε μετά από τη κατασκευή ενός φράγματος σ έναν χείμαρρο. Τι είδους χαρτογραφικά δεδομένα θα χρειαστούμε; Ποιας κλίμακας ; Από πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε; 27

25 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ Κ Α Ι Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΚ Ο Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Συμβάσεις: Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Βαρκελώνης, CITES, για τη βιολογική Ποικιλότητα & Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο 1. Ν α μελετήσετε το κείμενο μίας από τις ανωτέρω συμβάσεις που θα σας δοθεί και το βασικό κείμενο και να απαντήσετε πολύ συνοπτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν. - Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της Σύμβασης που μελετήσατε; - Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της; - Ποια είναι τα βασικά θεσμικά όργανα της Σύμβασης; - Ποιες είναι οι ουσιαστικές και συγκεκριμένες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών ( δηλαδή των κυβερνήσεων και των άλλων οργανισμών που υπογράφουν τη Σύμβαση); Ν α παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στην ολ ομέλ εια. Να είστε προετοιμασμένοι να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις και τις προσεγγίσεις σας. 28

26 2. Να μελετήσετε τους σκοπούς των άλλων έξι συμβάσεων και να εκτιμήσετε τον βαθμό συνάφειας του σκοπού της κάθε μίας με τον σκοπό της σύμβασης που μελ ετάτε. Ν α σημειώσετε επιγραμματικά την εκτίμησή σας χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς Πολ ύ Μεγάλ ος, Μεγάλ ος, Μέτριος, Μικρός και Καμία συνάφεια. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 3. Να εκτιμήσετε τον βαθμό συνάφειας του σκοπού της σύμβασης που μελ ετάτε με τους σκοπούς των Κοινοτικών Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟ Κ και 2000/60/ΕΚ. Ν α σημειώσετε επιγραμματικά την εκτίμησή σας χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς Πολ ύ Μεγάλος, Μεγάλ ος, Μέτριος, Μικρός και Καμία συνάφεια. 29

27 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΚ Ο Π Λ Α ΙΣ ΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 79/409/ΕΟΚ, ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ, ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ Ομάδα Α. ΟΔΗ ΓΙΑ 7 9 /4 0 9 /Ε Ο Κ 1. Ν α μελετήσετε το κείμενο της Οδηγίας και να απαντήσετε πολύ συνοπτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της Οδηγίας; 1.2. Η Οδηγία συνοδεύεται από 5 Παραρτήματα. Σε τι αναφέρεται και με ποια άρθρα της Οδηγίας σχετίζεται, το καθένα από αυτά; 1.3. Τι προβλέπεται από την Οδηγία για τα είδη του Παραρτήματος Ι; 1.4.Υπό ποιες προϋποθέσεις και για ποιους Λόγους μπορούν να υπάρξουν παρεκκλίσεις από τους περιορισμούς που εισάγονται με τα άρθρα 5, 6, 7 και 8; 2. Ν α καταγράψετε επιγραμματικά τις ουσιαστικές και συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κρατών μελών, όπως τις έχετε αντιληφθεί από τη μελέτη του κειμένου και τις απαντήσεις που δώσατε στο ερώτημα 1. 30

28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠPOΣTATEYOMENΩN ΠEPΙOXΩN ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Να πεpιγράψετε συνοπτικά -σ ε κεíμεvo μεγεθoυς 100 έως 150 Λέξεων- τov τρóπo με τον oπoío αντιλ αμβάνεσθε τη συμßoλή των Φoρέωv Δ ιαxεíρισnς στη εφαpμoγή τoυ Άpθpoυ 7 τo οποίο ανα φέρεται σε θέματα θήpας. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Ν α παpoυσιάσετε τα απoτελέσματα της εργασíας σας στην ολομέλεια. Ν α είστε πpoετoιμασμένοι να αιτιολογήσετε τις απαvτήσεις και τις προσεγγίσεις σας. 31

29 Ομάδα Β. ΟΔΗ ΓΙΑ 9 2 /4 3 /Ε Ο Κ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 1. Ν α μελετήσετε το κείμενο της Οδηγίας και να απαντήσετε πολύ συνοπτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της Οδηγίας; 1.2.Με ποιο τρόπο κυρίως θα επιτευχθεί ο σκοπός της Οδηγίας; 1.3.Να περιγράφετε, συνοπτικά και επιγραμματικά, τη διαδικασία για τη δημιουργία του Δικτύου Natura Να περιγράφετε, συνοπτικά και επιγραμματικά, τις απαιτήσεις της Οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 6, για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. 1.5.Η Οδηγία δεν αναφέρεται στην ορνιθοπανίδα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; 1.6.Ποια παραρτήματα συνοδεύουν την Οδηγία; 1.7. Να περιγράφετε συνοπτικά και επιγραμματικά τις προβλέψεις της Οδηγίας για την προστασία των ειδών. Να αναφέρετε τα σχετικά Άρθρα. 1.8.Υπό ποιες προϋποθέσεις και για ποιους λόγους μπορούν να υπάρξουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15 (στοιχεία α και β); 2. Ν α καταγράφετε επιγραμματικά τις ουσιαστικές και συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κρατών μελών, όπως τις έχετε αντιληφθεί από τη μελέτη του ερωτήματος 1. 32

30 ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. «Οι περιορισμοί που προτείνονται από την Οδηγία είναι δυνατό να επηρεάσουν τις οικονομικές δραστηριότητες που εξασκούνται εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000». Να διατυπώσετε σε σύντομο κείμενο (έω ς 100 λ έξεις), την άποψή σας για την ανωτέρω δήλωση. Ν α παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στην ολομέλεια. Ν α είστε προετοιμασμένοι να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις και τις προσεγγίσεις σας. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 33

31 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Ομάδα Γ. Ο Δ Η Γ ΙΑ /6 0 /Ε Κ 1. Ν α μελετήσετε το κείμενο της Οδηγίας και να απαντήσετε πολύ συνοπτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της Οδηγίας; 1.2.Τι σημαίνουν οι ακόλουθοι όροι σύμφωνα με την Οδηγία: επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, εσωτερικά ύδατα, λεκάνη απορροής ποταμού, οικολογική κατάσταση, οικολογικό δυναμικό, υπηρεσίες ύδατος; 1.3.Ποιες κατηγορίες επιφανειακών και υπόγειων υδάτων διακρίνει η Οδηγία (βλ. Παράρτημα II); 1.4.Ποιες παράμετροι χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού δυναμικού των επιφανειακών υδάτων (βλ. Άρθρο 8 και Παράρτημα V); 1.5.Ποιος είναι ο σκοπός ενός δικτύου παρακολούθησης της οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων (βλ. Άρθρο 8 και Παράρτημα V); 1.6.Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (βλ. Άρθρο 13 και Παράρτημα VII); 2. Μελ ετήστε τον πίνακα που ακολουθεί και εντοπίστε τα θέματα πρώτης προτεραιότητας για την εφαρμογή της Οδηγίας. Σημειώστε στο κενό κελί την προτεινόμενη από εσάς ιεράρχηση των θεμάτων. Γνωρίζετε την πρόοδο που έκανε η Ελλάδα στα θέματα αυτά έως σήμερα; 34

32 3. Σημαντικές Ημερομηνίες της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά ( /6 0 /Ε Κ ) Α/Α Σχετικό άρθρο της Οδηγίας Καταληκτική ημερομηνία1 Έναρξη ισχύος 25 Β' 4μηνο του 2000 Εφαρμογή Ισχύς διατάξεων 24 Δεκέμβριος 2003 Καθορισμός αρμόδιας αρχής 3 (7) Δεκέμβριος 2003 Διαβίβαση στην ΕΕ των αρμόδιων αρχών 3 (8) Ιούνιος 2003 Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης Ανάλυση των γνωρισμάτων των λεκανών απορροής 5 (1) Δεκέμβριος 2004 Επισκόπηση των σημαντικότερων επιπτώσεων 5 (1) Δεκέμβριος 2004 Οικονομική ανάλυση της χρήσης του νερού 5 (1) Δεκέμβριος 2004 Καταγραφή όλων των περιοχών που χρήζουν προστασίας Επικαιροποίηση των επισκοπήσεων και αναλύσεων 6 (1) Δεκέμβριος (2) Δεκέμβριος 2013 / Δεκέμβριος 2019 Ρυθμίσεις της ΕΕ για τα υπόγεια ύδατα Θέσπιση ειδικών μέτρων για την προστασία των υπόγειων υδάτων Κριτήρια αξιολόγησης και αποκατάστασης της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων Κριτήρια σε εθνικό επίπεδο ελλείψει κοινοτικών κριτηρίων 17 (1) Δεκέμβριος (2) Δεκέμβριος (4) Δεκέμβριος 2005 Παρακολούθηση Εκπόνηση προγραμμάτων παρακολούθησης και εφαρμογή τους 8 Δεκέμβριος 2006 Πληροφόρηση του κοινού Δημοσίευση χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασιών 14 (1α) Δεκέμβριος 2006 Δημοσίευση των σημαντικότερων θεμάτων 14 (1β) Δεκέμβριος 2007 Δημοσίευση του προσχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής 14 (1γ) Δεκέμβριος Οι καταλ ηκτικές αυτές ημερομηνίες αναφέρονται στην υποχρέωση των κρατών μελ ών να υποβάλλουν εκθέσεις στην ΕΕ. 35

33 Πρόγραμμα μέτρων & Σχέδιο διαχείρισης Εκπόνηση και δημοσίευση σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής 13 (6) Δεκέμβριος 2009 Εκπόνηση προγραμμάτων μέτρων 11 (7) Δεκέμβριος 2009 Εφαρμογή των μέτρων 11 (7) Δεκέμβριος 2012 Αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης 13 (7) Δεκέμβριος 2015 Αναθεώρηση των προγραμμάτων μέτρων 11 (8) Δεκέμβριος 2015 Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων Καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων 4 (1α) Δεκέμβριος 2015 Καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων 4 (1α) Δεκέμβριος 2015 Συμμόρφωση με πρότυπα και στόχους προστατευόμενων περιοχών Παράταση ημερομηνιών για την επίτευξη των στόχων 4 (1γ) Δεκέμβριος (4) Δεκέμβριος 2021 / Δεκέμβριος 2027 Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας Προτάσεις για οριακές τιμές εκπομπών 16 (8) Δεκέμβριος 2002 Αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας Μείωση ή σταδιακή εξάλειψη ουσιών προτεραιότητας 16 (4) Δεκέμβριος (6) 20 έτη2 2Από την έγκριση των σχετικών προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλ ίου. 3. Ν α διατυπώσετε συνοπτικά την άποψή σας για την πιθανή σύνδεση μεταξύ των Οδηγιών 2000/60/Ε Κ και 92/43/ΕΟΚ. Ν α παρουσιάσετε τα αποτελ έσματα της εργασίας σας στην ολομέλεια. Να είστε προετοιμασμένοι να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις και τις προσεγγίσεις σας. 36

34 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ ΙΚ Η Σ Κ Α Ι Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Ο Υ θ έ λ ετε να σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού στη λ εκάνη απορροής ενός υγροτόπου διεθνούς σημασίας. Παρουσιάστε μία έκθεση αιτιολόγησης της ανάγκης για την εκπόνηση του προγράμματος σε 450 λ έξεις περίπου, όπου θα τεκμηριώνετε εάν εμπίπτει στις εθνικές προτεραιότητες για το περιβάλλον, όπ ως αυτές διατυπώνονται σε κείμενα στρατηγικής. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 37

35 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 Π Ρ Ο ΣΤ Α Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Π Ε Ρ ΙΟ ΧΕΣ 1. Ν α περιγράφετε τις διαφορές εννοιών ανάμεσα α) στον Εθνικό Δρυμό και το θ α λ άσσιο Πάρκο και β) στην Περιοχή Απόλυτης Προστασίας και την Περιφερειακή Ζ ώ νη Απόλυτης Προστασίας. 2. Σε ποιες κατηγορίες προστασίας θα εντάσσατε τις ακόλ ουθες περιοχές με βάση τον Νόμο 1650/1986 και γιατί; Παραλ ία ωοτοκίας της χελ ώνας Caretta caretta, Φοινικόδασος Βάι, Απολ ιθω μένο Δάσος της Λέσβου, Φαράγγι της Σαμαριάς, Νησίδα με σπηλιές στην περιοχή της Α λ οννήσου όπου αναπαράγεται η φώκια Μοηαchus monachus, τα τρία μοναδικά δάση κουκουναριάς στην Ελλάδα (στη Στροφυλιά Πελ οποννήσου, στον Σχινιά Αττικής και στη Σκιάθο). 38

36 3. Με ποιους από τους διεθνείς χαρακτηρισμούς και πρωτοβουλίες προστατεύονται οι ακόλουθες περιοχές: Δέλτα Έβρου, Λίμνη Μικρή Πρέσπα, Όλυμπος, Αμβρακικός Κόλπος, Φαράγγι Σαμαριάς; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 4. Έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε χαρακτηρισμούς για ένα παρθένο δάσος και μια λιμνοθάλασσα με παραγωγικές χρήσεις αλλά και διεθνή σημασία για τα πουλιά. Ποιους χαρακτηρισμούς θα επιλέγατε με βάση τον Ν. 1650/1986; Ποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες θα προτείνατε ω ς επιτρεπόμενες στις δύο αυτές περιοχές και γιατί; Επιστημονική έρευνα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, υλοτομίες, εργοστάσιο παραγωγής ξυλείας, καταλύματα αναψυχής, μουσείο φυσικής ιστορίας, καγιάκ, περιήγηση με βάρκες, εκτροφή ζώων, γεωργία, ορειβασία, ερασιτεχνικό ψάρεμα, αλιεία, ιχθυοκαλιέργεια, αλυκές. 39

37 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 5. Έστω ότι στις ανωτέρω δύο περιοχές έχουν οριστεί περιφερειακές ζώνες προστασίας, που περιλ αμβάνουν στην περίπτωση του παρθένου δάσους, το γύρω ελ ατοδάσος, και στην περίπτωση της λ ιμνοθάλ ασσας, γεωργικές εκτάσεις. Ποιες από τις δραστηριότητες της ερώτησης 4 θα προτείνατε ω ς επιτρεπόμενες εκεί και ποιες όχι; Σκέφτεστε άλλ ες δραστηριότητες που μπορεί να π ροτείνατε ω ς επιτρεπόμενες στις περιφερειακές ζώνες;' 40

38 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 Υ Π Ο ΧΡ Ε Ω ΣΕ ΙΣ Τ Η Σ Χ Ω Ρ Α Σ Ε Ν Α Ν Τ Ι Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ο Τ ΙΚ Ω Ν Ο Δ Η Γ ΙΩ Ν - Σ Υ Μ Β Ο Λ Η Τ Ω Ν Φ Ο ΡΕΩΝ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έ στω ότι το ελλnνικό κράτος σχεδιάζει την κατασκευή ενός σημαντικού έργου που αποσκοπεί στο να καταστεί η χώρα αυτοδύναμη ενεργειακά (π.χ. αγωγός φυσικού αερίου, αγωγός πετρελαίου, εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Το έργο σχεδιάζεται να κατασκευασθεί εντός ενός Εθνικού Πάρκου που εντάσσεται και στο Δίκτυο N A T U R A Στην περιοχή αυτή υπάρχουν, μεταξύ άλλων, 1 τύπος οικοτόπου και 2 είδη προτεραιότητας. Ν α περιγράφετε τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προ βεί το ελληνικό κράτος σε σχέση με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Π ώς μπορούν να συμβάλλουν οι Φορείς Διαχείρισης που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του Νόμου 2742/1999 στην εφαρμογή του Άρθρου 6, σύμφωνα με τα όσα προβλ έπονται για τις αρμοδιότητές τους από τον ίδιο Νόμο; Τεκμηριώστε την απάντησή σας σε κείμενο έως 450 λ έξεων. 41

39 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά την άποψή σας, π ώ ς ένας Φορέας Διαχείρισης ενός Εθνικού Πάρκου μπορεί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να συνδράμει την Κυβέρνηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι της Σύμβασης Ραμσάρ; 42

40 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 ΕΝΝΟΙΕ Σ Α ΕΙΦ Ο ΡΙΑ Σ 1. Αειφορία ενός οικοσυστήματος σημαίνει τη διατήρηση όλ ων των λ ει τουργιών του καθώς και τη διαρκή, σταθερή και σύμμετρη παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και θετικών επιδράσεών του. Στην περίπτωση ενός χερσαίου δασικού οικοσυστήματος ποια θα μπορούσε να ήταν αυτά τα συγκεκριμένα αγαθά, υπηρεσίες και θετικές επιδράσεις; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να σχολιάσετε αν θεωρητικά μπορεί ή δεν μπορεί να επιτευχθεί αειφορία στα ακόλουθα παραδείγματα οικοσυστημάτων: Δάσος καστανιάς Α γρός αραβοσίτου 43

41 Α γρός μηδικής ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 Εκβολ ές ποταμού Εσωτερική Λίμνη γλυκού νερού 44

42 3. Είναι γνωστό ότι δεδηλ ωμένη επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολ ιτείας είναι να ενσωματωθεί η φροντίδα για την αειφορία σε όλ α τα μέτρα πολιτικής που αφορούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια φυτών, η εκτροφή ζώων, η αλιεία, η δασοπονία, η παραγωγή ενέργειας, οι μεταφορές, ο τουρισμός κ.λπ. Ν α διατυπώσετε τις ιδέες σας ή να δώσετε παραδείγματα για το πώς μπορεί η φροντίδα αυτή να εφαρμοσθεί στην πράξη σε τρεις από τις ανωτέρω δραστηριότητες τις οποίες θα επιλέξετε εσείς. Δραστηριότητα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 Δραστηριότητα: Δραστηριότητα: 45

43 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αιγύπτιος ιχθυολ όγος πολύ ευαισθητοποιημένος σε θέματα διατήρησης της φύσης έθεσε πριν από έξι έτη το εξής αγωνιώδες ερώτημα σε ειδικούς επί των υγροτόπων επιστήμονες από όλ η τη Μεσόγειο σε κάποια συνάντηση της πρωτοβουλίας M edw et στη Νότια Γαλλία: «Είμαι ανώτερος υπάλληλ ος της Υπηρεσίας αλιείας και υπεύθυνος μιας μεγάλης λιμνοθάλασσας, πολύ παραγωγικής σε υψηλής εμπορικής αξίας ψάρια. Εδώ και μερικά χρόνια αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός των κορμοράνων με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται οι ψαράδες διότι χάνουν όλ ο και περισσότερα άρια. Π ώς αντιλαμβάνεστε την αειφορική διαχείριση της λιμνοθάλασσας αυτής; Πώς θα προσεγγίζατε το υπαρκτό και σοβαρό αυτό πρόβλημα;» 5. Γιατί υπάρχει τόσο έντονος προβληματισμός για την ερμηνεία του όρου αειφορική ανάπτυξη; Από ποιες οπτικές γωνίες μπορεί (ή πρέπει) να δει κανείς την αειφορική ανάπτυξη; 46

44 6. Τι αδυναμίες και τι πλεονεκτήματα έχουν οι όροι βιώσιμος και βιωσιμότητα όταν τους χρησιμοποιεί κανείς για να προσδιορίσει με ακρίβεια θέματα ανάπτυξης; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να γράφετε τέσσερα μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική γεωργική ανάπτυξη, τέσσερα μέτρα που αποσκοπούν στην αειφο ρική ανάπτυξη της υπαίθρου και τέσσερα στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της υπαίθρου. Κατά τη συζήτηση στην αίθουσα να είστε προετοιμασμένοι να αιτιολογήσετε προφορικά γιατί επιλ έξατε αυτά τα μέτρα. Γεωργική ανάπτυξη Ανάπτυξη της υπαίθρου Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων της υπαίθρου Να αναφέρετε δύο τουλάχιστον τρόπους με τους οποίους ο θεσμός των προστατευόμενων περιοχών θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της υπαίθρου. 47

45 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 Ε Π ΙΣΚ Ε Ψ Η ΣΕ ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ο Μέρος Πρώτο: Περιγραφή μέσω μακροσκοπικής παρατήρησης 1. Ν α καταγράφετε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία του τοπίου της περιοχής. 2. Ποια είναι τα τρία κυρίαρχα στοιχεία του τοπίου της περιοχής; 48

46 3. Ν α καταγράφετε τα ακόλουθα υδρολογικά και λ ιμνολ ογικά στοιχεία με βάση τον χάρτη που θα σας δοθεί και με ό,τι θα παρατηρήσετε κατά την επίσκεψή σας: 3.1 Εμβαδόν της μεγαλύτερης στάσιμης υδατοσυλλογής της περιοχής σε στρέμματα (με βάση τον χάρτη, πολύ χονδρικά). ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαύγεια του νερού της μεγαλύτερης στάσιμης υδατοσυλλο γής (τοποθετήσατε χ στο οικείο τετράγωνο): Μεγάλη Μέτρια Μικρή 3.3 Υπάρχει επιφανειακό στόμιο εκροής της μεγαλύτερης στάσιμης υδατοσυλλογής προς άλλες υδατοσυλλογές και, αν ναι, σε ποια περίπου θέση της όχθης (δηλ. Ανατολική, Βορειοανατολική κ.ο.κ.); 3.4 Σε πόσες ρέουσες υδατοσυλλογές (π.χ. ποταμούς, ρυάκια) από αυτές που εισρέουν στη στάσιμη υδατοσυλλογή είδατε κατά την επίσκεψή σας να τρέχει νερό; 49

47 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν α σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες πολύ αδρομερείς κατηγορίες οικοσυστημάτων παρατηρήσατε να υπάρχουν μέσα στα όρια της περιοχής που επισκεφθήκατε (τοποθετήσατε χ στα οικεία τετράγωνα). Χ ΕΡΣΑΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΑ Δάσος 1 1Παρόχθιο δάσος 1 Iθαμνώνας 1 1Παρόχθιος θαμνώνας Λιβάδι Καλ αμώνες με Phragmites I Καλ αμώνας με Typha I Βούρλ α 1 1Υγρολ ίβαδο ΑΓΡΟΤΙΚ Α I IΜεγάλη καλλιέργεια I Λαχανόκηπος Ανθόκηπος I IΟπωρώνας I Ορυζώνας 5. Ποια αγροτικά ζώ α έτυχε να παρατηρήσετε στην περιοχή (τοποθετήσατε χ στα οικεία τετράγωνα); I IΑγελ άδες I I Χοίροι I IΒουβάλ ια Π Πουλ ερικά Πρόβατα Ο Ίπποι I IΑίγες I Ι Όνοι I IΗμίονοι Αν παρατηρήσατε ενδείξεις υπερβόσκησης σε ποιες τοποθεσίες ήταν; 50

48 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 Μέρος Δεύτερο: Δραστηριότητες 6. Ποιες εικάζετε ότι είναι οι σπουδαιότερες δραστηριότητες που ασκούνται μέσα στην περιοχή κατά σειρά οικονομικής σπουδαιό τητας για τον τοπικό πληθυσμό (π.χ. αλιεία, εκτροφή ζώων, καλλιέργεια φυτών, μεταποίηση, εξορύξεις, τουρισμός, υλοτομία); 51

49 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες εικάζετε ότι είναι οι σπουδαιότερες δραστηριότητες που ασκούνται έξω μεν από την περιοχή αλλά μέσα στη λ εκάνη απορροής της, κατά σειρά οικονομικής σπουδαιότητας για τον τοπικό πληθυσμό; (π.χ. εκτροφή ζώων, μεταποίηση κ.λ π.) 8. Ν α γράψετε απλώς τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν αυτές ωφελούν ή όχι οικονομικά τον τοπικό πληθυσμό, οι οποίες κατά τη γνώμη σας προκαλούν τα σοβαρότερα προβλήματα ως προς τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής: Μ Ε ΣΑ ΣΤΗ Ν ΠΕΡΙΟΧΗ α... β... γ... δ... ΣΤΗ Ν ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ α... β... γ... δ... 52

50 Μέρος Τρίτο: Αξίες 9. Ν α βαθμολογήσετε συνολικά όσες από τις ακόλουθες αξίες εικάζετε ότι έχει ο υγρότοπος ω ς σύνολο με βάση την κλίμακα 5-1 (5 = πολύ υψηλή, 4 = υψηλή, 3 = μέση, 2 = χαμηλή, 1 = ασήμαντη). Στη στήλη των παρατηρήσεων γράψετε τηλεγραφικά κάτι που έχει ενδιαφέρον να τεθεί για συζήτηση αργότερα. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 ΑΞΙΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Βιολογική (βιοποικιλότητα) Υδρευτική Αρδευτική Υδροηλεκτρική Αλιευτική Κτηνοτροφική Θηραματική Υλοτομική Αλατοληπτική Αμμοληπτική Επιστημονική Εκπαιδευτική Πολιτιστική Αναψυχική Αντιπλημμυρική Αντιδιαβρωτική Βελτιωτική ποιότητας νερού Βελτιωτική ποιότητας αέρα Προστατευτική εναντίον θορύβων Τοποκλιματική Μεταφορική Ιαματική 53

51 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες από τις ανωτέρω αξίες πιστεύετε ότι θα μπορούν να βελτιωθούν απλώς και μόνο μέσω της ρύθμισης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ώστε οι τελευταίες να γίνουν αειφορικότερες, δηλαδή, να βελτιωθούν χωρίς ειδικά έργα (τέτοια έργα είναι οι εμπλουτισμοί με ψάρια, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, ειδικές φυτεύσεις, καταπολέμηση ξενικών ειδών φυτών και ζώων, επαναφορά της κοίτης ενός ρυακιού στην αρχική του); Μέρος Τέταρτο: αλλοιώσεις 11. Ποιες από τις συγκεκριμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή ( αλλά και στην υπόλοιπη Λεκάνη απορροής όσο μπορείτε να δείτε από μακριά) σας ενόχλησαν περισσότερο και τις θεωρείτε ω ς σοβαρά τραύματα στο τοπίο; Ν α αναφέρετε όχι μόνο κατασκευές κακής, κατά τη γνώμη σας, αισθητικής ή αδιάφορης μεν αισθητικής αλλά λ ανθασμένα χωροθετημένες. Να αναφέρετε επίσης και δυσμενή αποτελέσματα ασύνετων ενεργειών του παρελθόντος όπως απογυμνωμένες πλαγιές εξαιτίας υπερβόσκησης, τοποθεσίες όπου κάηκε η βλάστηση, πρανή δρόμων γυμνά από βλάστηση, αισθητικώς κακή χάραξη δρόμων, δάση που έχουν υποστεί αποψιλ ωτική υλ οτομία, παλιές χωματερές, φυτεύσεις ακαταλλήλων ειδών δένδρων κ.λ π. 54

52 12. Διαπιστώσατε κάποιες ενδείξεις που να σας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή άρχισαν να υποβαθμίζουν τις βάσεις στις οποίες στηρίζονται; Α ν ναι, καταγράψτε αυτές τις ενδείξεις. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ ε βάση τα όσα είδατε και ακούσατε για την περιοχή, ποιες αρνητικές τάσεις αναμένετε να παρατηρηθούν στην περιοχή κατά τα επόμενα 5 έτη (π.χ. σημειακή ρύπανση, καταπατήσεις, άναρχη δόμηση); 55

53 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ ε βάση τα όσα είδατε και ακούσατε ποιες ελπίδες υπάρχουν στα επόμενα 5 έτη να αναχαιτισθούν σε αξιόλογο βαθμό οι αρνητικές τάσεις; 56

54 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 Α Λ Λ Η Λ Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Ε ΙΣ Υ ΓΡ Ο Τ Ο Π ΙΚ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ω Ν Ο ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 1. Πόσο τοις εκατό περίπου της Λεκάνης απορροής του υγροτόπου αποτελείται από αγροοικοσυστήματα; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τι ποσοστό περίπου των ανωτέρω αγροοικοσυστημάτων είναι αρδευόμενα; Από πού προμηθεύονται αρδευτικό νερό; 57

55 3. Ποια είναι τα συστήματα άρδευσης; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες είναι οι αρδευόμενες καλ λ ιέργειες; 58

56 5. Ποιες δυσμενείς επιδράσεις αναμένετε να έχουν τα αγροοικοσυ στήματα στον υγρότοπο κατά σειρά μειούμενης σοβαρότητας; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τι χρειάζεται για να τεκμηριωθεί η παρουσία δυσμενούς επίδρασης και το μέγεθος της δυσμενούς επίδρασης: 59

57 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες προσεγγίσεις μπορεί να ακολουθηθούν για να ελαχιστοποιηθεί κάθε μία από τις δυσμενείς επιδράσεις; 8. Σκεφθείτε μια δυσμενή επίδραση των αγροοικοσυστημάτων στον υγρότοπο από την άποψη του πώς μπορεί αυτή να μετατραπεί σε ευμενή επίδραση; 60

58 9. Ποιες ευμενείς επιδράσεις εικάζετε ότι έχουν τα συγκεκριμένα αγροοικοσυστήματα στον υγρότοπο και γιατί; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες ευμενείς επιδράσεις εικάζετε ότι έχει ο υγρότοπος στα αγροοικοσυστήματα (πλην της ενδεχομένης απευθείας παροχής αρδευτικού νερού) και π ώ ς μπορούν να τεκμηριωθούν οι επιδράσεις αυτές; 61

59 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να ακολουθηθούν στο να ενημερωθούν οι αγρότες της περιοχής επί του γεγονότος ότι ο υγρό τοπος είναι φίλος τους και όχι ανταγωνιστής τους; 12. Ν α αναφέρετε τι άλλα ενδιαφέροντα πράγματα ή φαινόμενα παρατηρήσατε κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο πεδίο αμέσως σχετικά ή και εμμέσως σχετικά με τη σημερινή άσκηση. 62

60 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 ΑΝ Θ Ρ Ω Π Ο ΓΕΝ Ε ΊΣ Δ Υ Σ Μ Ε Ν Ε ΙΣ Ε Π ΙΔΡ Α ΣΕΙΣ ΣΤΟ Υ Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ Σ ΥΓΡΟΤΟ Π Ο ΥΣ Αναζητήστε από το διαδίκτυο τα Πληροφοριακά Δελτία Ραμσάρ για τους 10 υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας της Ελ λ άδας. Από τα Δελ τία αυτά ομαδοποιείστε και συζητήστε τους κυριότερες κινδύνους που απειλ ούν τους 10 υγροτόπους. Παρουσιάστε τα αποτελ έσματά σας σε έκθεση που δεν θα υπερβαίνει τις 400 λ έξεις. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 63

61 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 Θ Ε Μ Α Τ Α Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Στον κατάλ ογο που ακολ ουθεί παρατίθενται με τυχαία σειρά διάφορα «πράγματα» (προβλ ήματα, γεγονότα, φαινόμενα, κλ π.) που αφορούν τη Λίμνη Χειμαδίτιδα, τα οποία έχουν αναφερθεί σε διάφορες εκθέσεις και μελέτες ή για τα οποία υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες και ισχυρισμοί. 1. Επέκταση καλαμώνων 2. Έ λλειψη θεσμοθετημένου ενιαίου διαχειριστικού φορέα 3. Επέκταση εξορύξεων λ ιγνίτη κοντά στη λ ίμνη 4. Μ η ελ εγχόμενη βόσκηση 5. Παράνομο κυνήγι 6. Μ η ελ εγχόμενη αλ ιεία 7. Προϊούσα πτώση της στάθμης της λ ίμνης 8. Περιορισμός των ενδιαιτημάτων της βαλ τόπαπιας 9. Μ η ελ εγχόμενη άντληση υπόγειου νερού για άρδευση από γεωτρήσεις στα αγροοικοσυστήματα της λ εκάνης απορροής της λ ίμνης. 10. Πτώση της παραγωγικότητας της λ ίμνης σε αλ ιεύματα 11. Άντληση νερού απευθείας από τη λ ίμνη για άρδευση γειτονικών αγροοικοσυστημάτων 12. Περιορισμός της έκτασης των υγρολ ίβαδων 13. Μ η σημειακή γεωργική ρύπανση της λ ίμνης 14. Μέτριο επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσμού 15. Έξι δημόσιες υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα για τα θέματα της λίμνης και για τη λεκάνη απορροής της και μάλιστα υπάρχουν και μερικές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων 64

62 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς μερικών περιμετρικών της λίμνης εκτάσεων δεν έχει διευκρινισθεί επαρκώς Ευτροφισμός Προωθείται η θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης. 19. Έ λλειψη προσωπικού και μέσων ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλουν τους όποιους θετικούς κανονισμούς έχουν θεσπίσει 20.Έλλειψη νομικώς κατοχυρωμένου σχεδίου διαχείρισης 21. ανεξέλεγκτη εναπόθεση στερεών απορριμμάτων από επισκέπτες 22. Περιορισμός χώ ρω ν αναπαραγωγής ψαριών 23. Υλοποιείται έργο για τη διατήρηση και αειφορική διαχείριση της λίμνης. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ομαδοποιήσετε τα 23 πράγματα (ή όσα περισσότερα μπορείτε από αυτά) σε 3 έως 5 κατηγορίες με κάποιο κριτήριο το οποίο εσείς θα ορίσετε. 65

63 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη γραμμή που υπάρχει εμπρός από τον κάθε αριθμό των «πραγμάτων» της πρώτης σελ ίδας αυτού του φύλλου εργασίας, να χαρακτηρίσετε καθένα από αυτά ω ς γενεσιουργό αίτιο, πίεση, κατάσταση, επίπτωση και θετική δράση, σύμφωνα με το εννοιολ ογικό πλ αίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που σας διανεμήθηκε. 3. Απαριθμήστε τις δυσκολ ίες που υπάρχουν για να ανταποκριθεί κανείς στην προηγούμενη ερώτηση. 66

64 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 Π Ρ Ω Τ Ε Σ Θ Ε Ω ΡΗ ΣΕ ΙΣ Σ Τ Η Ν Α Π Ο Κ Α Τ Α ΣΤ Α Σ Η Ο ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 1. Να εξηγήσετε με δικά σας λ όγια τους εξής όρους: Αποκατάσταση ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 Ανόρθωση Αναδημιουργία 67

65 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όλ ες σχεδόν οι προστατευόμενες περιοχές έχουν ανάγκη από αποκα τάσταση-ανόρθωση-αναδημιουργία ενός ή περισσοτέρων οικοσυστημάτων. Για να καλυφθεί η ανάγκη αυτή απαιτείται κάποια προεργασία η οποία μπορεί να εκφρασθεί με σειρά ορθώς διατυπωμένων ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν από τον φορέα διαχείρισης και από τους επιστημονικούς συμβούλους τον. Η άσκηση αφορά τη σωστή διατύπωση αυτών των ερωτημάτων. Κατωτέρω σας δίνονται λέξεις-κλειδιά οι οποίες θα βοηθήσουν στο να διατυπώσετε τα ερωτήματα. Ως βοήθημα θα χρησιμοποιήσετε το άρθρο που θα σας δοθεί (Αναστασιάδης κ.α «Ε ντοπισμός εφικτών έργων αποκατάστασης υγροτόπων»). Παρόλ ο ότι το άρθρο αναφέρεται σε υγροτοπικά οικοσυστήματα όμοια π ροσέγγιση ισχύει και για τα χερσαία. Λ Ε ΞΕΙΣ - Κ ΛΕΙΔΙΑ Αναγνώριση, καταγραφή. Λεκάνη απορροής. Λειτουργίες. Φυσικοί πόροι, οικοβογικοί περιορισμοί. Ιδανικοί σκοποί αποκατάστασης. Κοινωνικοί παράγοντες. Οικονομικοί παράγοντες. Εφικτοί σκοποί, προτεραιότητες. 68

66 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17 Π Ρ Ο Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ ΙΑ Ε Κ Π Ο Ν Η ΣΗ Σ Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Είστε ο διευθυντής του φορέα διαχείρισης και το Δ Σ του φορέα σας δίνει εντολ ή να προετοιμάσετε την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17 Διατυπώσετε τα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία της εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης. 69

67 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 Δ ΙΑ Τ Υ Π Ω Σ Η ΣΚ Ο Π Ω Ν Κ Α Ι Μ Ε Τ Ρ Ω Ν Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Έχετε τα κεφάλ αια της περιγραφής και αξιολ όγησης του σχεδίου διαχείρισης. 1. Διατυπώστε τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής. 2. Για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς επιλ έξτε τα μέτρα διαχείρισης που προτείνετε για την επίτευξή τους. 3. Έχετε περιορισμένες οικονομικές πιστώσεις. Ποια μέτρα θα εφαρμόσετε και με ποιο σκεπτικό; 70

68 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η ΣΗ Σ 1. Για μία περιοχή του Δικτύου Natura 2000 έχετε ήδη εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης. Εισηγηθείτε Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης. Συγκεκριμένα, ανά ομάδα απαντήστε τα ακόλ ουθα ερωτήματα: α. Τι θα περιλ αμβάνει το Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης για την πανίδα; β. Τι θα περιλ αμβάνει το Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης για τη βλ άστηση; γ. Τι θα περιλ αμβάνει το Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης συνολικά για την περιοχή; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 71

69 2. Ποιες εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας είναι κατάλληλ ες ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 για χρήση στο Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης; 3. Π ώς θα αξιοποιήσετε τα αποτελ έσματα από το Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης; 72

70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 Α Ξ ΙΟΛΟΓΗ Σ Η Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ 1. Για μία περιοχή του Δικτύου Natura 2000 εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει και πρόγραμμα παρακολούθησης. Α νά ομάδα διατυπώστε ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν ώστε να αξιολογηθεί α) η κατάσταση του φυσικού περιβάλοντος και β) η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης που ασκείται. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π ώς μπορεί η παρακολούθηση να συμβάλλει στην απάντηση των ερωτημάτων; Δώστε από 2 τουλάχιστον παραδείγματα για κάθε ερώτημα. 73

71 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Η Σ Η Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Ο Υ ΕΡΓΟ Υ Είσαι μέλος του φορέα διαχείρισης μιας περιοχής και σου ανατίθεται να εισηγηθείς έναν κατάλογο ελέγχου (check-list) για τα έργα που σχεδιάζει ο φορέας. Ο κατάλογος αυτός θα χρησιμοποιείται για να επι σκοπείται ο σχεδιασμός ενός έργου πριν ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ποια θα είναι τα αντικείμενα που θα περιλάβεις στην εισήγησή σου; 74

72 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22 Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Κ Α Ι Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Έ στω ότι είστε μέλος του επιστημονικού προσωπικού ενός φορέα διαχείρισης και ότι ο φορέας έχει αναθέσει, σύμφωνα με τον νόμο, την εκπόνηση μιας μελέτης σχετικής με τη διαχείριση της περιοχής σε ομάδα μελετητών. Ο διευθυντής του φορέα σας ορίζει ω ς τον άμεσο εκπρόσωπο του φορέα έναντι των μελετητών με καθήκοντα: (α) να παρακολουθείτε την πρόοδο της υλοποίησης της οικείας σύμβασης με τους μελετητές και (β ) να υποβάλετε τεκμηριωμένη εισήγηση προς τον φορέα για το αν πρέπει να αποδεχθεί να παραλάβει την τελ ική μελέτη. Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε, τι προϋποθέσεις πρέπει να εξασφαϊίσετε ώστε να εκτελ έσετε τα καθήκοντά σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22 75

73 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω ΣΗ 1. Εργάζεσαι στον Φορέα Διαχείρισης μιας προστατευόμενης λ ίμνης και στα πλ αίσια του σχεδιασμού των μέτρων διαχείρισης, ερωτά σαι για την ανάγκη εκπόνησης μιας εκστρατείας ενημέρωσης για τη διατήρηση της Λίμνης. Ποια είναι τα επιχειρήματα, υπέρ και κατά, της εκπόνησης της εκστρατείας; 2. Έ στω ότι Λαμβάνεται η απόφαση να γίνει η εκστρατεία ενημέρωσης με εστίαση στην ανάγκη αειφορικής χρήσης του νερού της Λίμνης. Οι περιορισμοί που ισχύουν είναι ότι η εκστρατεία θα έχει διάρκεια ενός έτους και η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τα Ευρώ. Σχεδίασε την εκστρατεία, απαντώντας, μεταξύ άλλων, στα ακόλ ουθα ερωτήματα: α. Ποιοι είναι οι ειδικοί σκοποί της εκστρατείας; β. Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι; γ. Ποιο είναι το κύριο μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας; δ. Ποια είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιήσεις για την υλ οποίηση των σκοπών; 76

74 ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Να συντάξεις το χρονοδιάγραμμα υλ οποίησης των δράσεων. Δώσε μία ενδεικτική κατανομή προϋπολ ογισμού σε κατηγορίες δαπανών. Μπορείς να επιλ έξεις από τις ακόλ ουθες: προσωπικό, μετακινήσεις, αναλ ώσιμα, εκδόσεις, κατασκευές, εξωτερική βοή θεια, συνέδρια-συναντήσεις, απρόβλ επτα. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 77

75 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ ΙΚ Ε Σ Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ ΙΕ Σ Εργάζεσαι στον Φορέα Διαχείρισης μιας προστατευόμενης Λίμνης και σου ανατίθεται να σχεδιάσεις διαχειριστικές παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της υποβάθμισης των οικοτόπων που αναφέρονται στο ένθετο. 1. Αναγνώρισε τους μετόχους (stakeholders). 2. Π ώ ς οι μέτοχοι αυτοί σχετίζονται με τις προτεινόμενες διαχειριστικές παρεμβάσεις; Ν α καταγράψεις τις ανάγκες τους. 3. Έ στω ότι διαπιστώνεται η ανάγκη για μια συνάντηση διαβούλ ευ σης με τους μετόχους. Ποιοι είναι οι σκοποί της συνάντησης; 78

76 4. Να καταγράφεις τα αποτελέσματα της συνάντησης διαβούλευσης με τους μετόχους. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτεύχθηκε συμφωνία του φορέα διαχείρισης με τους μετόχους; Αν ναι, τα συμφωνηθέντα μέτρα είναι συμβατά με τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής; Αν όχι ποια ήταν τα αίτια και ποια είναι τα επόμενα βήματα του Φορέα Διαχείρισης; 79

77 ΕΝ Θ ΕΤΟ Το σημαντικό από χλωριδική άποψη είδος του σκλήθρου (Alnus glutinosa) ως είδος της ελληνικής χλωρίδας είναι γνωστό από την εποχή του Ομήρου. Πρόκειται για φυλλοβόλο δένδρο ύψους έως 25 μ. με κόμη ωοειδή που φύεται σε μεγάλη ποικιλία υψομέτρων δημιουργώντας συχνά επιμήκεις συστάδες κυρίως κατά μήκος ρεμάτων. Είναι είδος ημισκιόφυτο, προτιμά μέτρια και βαριά εδάφη πλούσια σε οργανική ύλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό καθώς με τις ρίζες του είναι σε θέση να δεσμεύει το άζωτο της ατμόσφαιρας. Στο παρελθόν το ξύλο του χρησιμοποιούταν για διάφορες κατασκευές (εργαλεία, οικιακά σκεύη κ.λπ.) αλλά και ως καυσόξυλο, ενώ ο φλοιός του περιέχει μαύρη δεψική ουσία κατάλληλη για τη βαφή υφασμάτων και δερμάτων. Ως δύσφλεκτο είδος θεωρείται κατάλληλο για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με αναδασώσεις κοντά σε ρέματα, ενώ είναι δυνατή η τεχνητή εγκατάστασή του με παραγωγή φυταρίων προερχόμενων από συλλογή σπόρων μετά από κατάλληλη προεργασία. Ιδιαιτέρως σημαντικοί, εκτός του ιδίου του είδους, είναι και οι οικότοποι στους οποίους απαντά σε συδενδρίες ή μικρές συσταδικές συγκεντρώσεις όπως αυτοί που καταγράφηκαν στην περιοχή. Οι τύποι αυτοί οικοτόπου χαρακτηρίζονται «προτεραιότητας» και αξιολογείται ως σημαντική η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη διασφάλιση και την προστασία τους. Συγκεκριμένα στην περιοχή της λίμνης εμφανίζονται συδενδρίες σκλήθρων δύο τύπων οι οποίοι από άποψη δομής της βλάστησης αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου 91ΕΟ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο πρώτος τύπος έχει τη μορφή παραποτάμιας βλάστησης κατά μήκος των οχθών του ρυακιού που εισρέει στη λίμνη, ενώ ο δεύτερος και περισσότερο αντιπροσωπευτικός, απαντά με μορφή αλσυλλίου στα ΒΔ της λίμνης με κυρίαρχα εύρωστα, μεγάλης ηλικίας άτομα σκλήθρου και σε μικρό βαθμό παρουσία λεύκης (Populus sp.), ιτιάς (Salix alba) και φτελιάς (Ulmus minor). Η κτηνοτροφία (μη σταβλισμένη) είναι η δεύτερη, σε σημασία μετά την καλλιέργεια φυτών, οικονομική δραστηριότητα του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής. Ένα από τα προβλήματα των κτηνοτρόφων είναι η μείωση των λιβαδικών εκτάσεων κατά τα τελευταία έτη εξαιτίας της επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να αφήνουν τα ζώα τους να υπερβόσκουν τα υπάρχοντα λιβάδια. Στην περιμετρική ζώνη του υγροτόπου υπάρχουν τοποθεσίες στις οποίες οι κτηνοτρόφοι έχουν αναγνωρισμένα δικαιώματα βόσκησης. Για τις τοποθεσίες αυτές δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες βοσκο'ίκανότητας. Η δασική υπηρεσία προσπαθεί να επιβάλει περιορισμούς στη βόσκηση δασικών εκτάσεων, καλαμώνων κ.λ.π. αλλά χωρίς ως τώρα επιτυχία. Ο αριθμός των κτηνοτροφικών ζώων που βόσκει στο δάσος σκλήθρου αλλά και στους καλαμώνες στη λίμνη, υπερβαίνει τη φυσική αναγέννηση του δάσους. Οι συνέπειες είναι αισθητές εδώ και αρκετά έτη, καθώς το δάσος αποτελείται πλέον από δένδρα μεγάλης ηλικίας, η αναγέννηση αναχαιτίζεται και το έδαφος συμπιέζεται. Επιπροσθέτως, ο καλαμώνας από την πλευρά της ξηράς συνεχώς συρρικνώνεται. Ταυτόχρονα, στις υποβαθμισμένες περιοχές βρίσκουν την ευκαιρία να επεκτείνουν παράνομα τα χωράφια τους ορισμένοι αγρότες. Για να αναχαιτισθεί η υποβάθμιση του δάσους και να ανορθωθούν οι υποβαθμισμένες περιοχές, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, όπως λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης, περίφραξη του δάσους, φυτεύσεις και έλεγχος της βόσκησης, διακοπή της παράνομης καλλιέργειας του πυθμένα της λίμνης (όταν υποχωρούν τα νερά) και των όχθων της και φύλαξη. Η οικονομία της περιοχής βασίζεται στην πρωτογενή παραγωγή, με κυρίαρχη τη γεωργία. Η κτηνοτροφία παρέχει συμπληρωματικό εισόδημα. Παραδοσιακά, οι αγρότες της περιοχής χρησιμοποιούσαν τη λίμνη κυρίως για άρδευση. Τα τελευταία έτη στην περιοχή άρχισε να αναπτύσσεται ο τουρισμός. Πόλος έλξης για τους επισκέπτες αποτελεί η λίμνη. Λόγω της χαμηλής ακόμη τουριστικής κίνησης, οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι λίγες σε αριθμό και ανήκουν σε κατοίκους της περιοχής. Η ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000 διευκολύνει την εξεύρεση πόρων από αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα. 80

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε. Χατζηχαραλάμπους και Π.Α. Γεράκης Συντονιστές έκδοσης ΤΕ Υ Χ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ K ΕNTPO ΒΙΟ Τ Ο Π Ω Ν -Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ω Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε. Χατζηχαραλ άμπους και Π.Α. Γεράκης Συντονιστές έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΔΗΜΟΤΙΚΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 1993 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύστερα από πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προς την

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Φύλλα Εργασίας ΓΥΜΝΑΣΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΓΥΜΝΑΣΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές»

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM TOURISM IN PROTECTED AREAS IN GREECE October 15 & 16, 2001 Sitia, Crete ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 35 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Φύλλα Εργασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α. Μια σύντομη θεώρηση χης βιολογικής γεωργίας. Οδηγία για τα νερά. < Jr V

Α Α. Μια σύντομη θεώρηση χης βιολογικής γεωργίας. Οδηγία για τα νερά. < Jr V Δ IMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ -47 ΕΥΡΩ 1,25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Α Α Μια σύντομη θεώρηση χης βιολογικής γεωργίας -. - 1 j * Λ V ^ 'ΐ-, - Γ Κ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 8 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-31-7

ISBN 978-960-7511-31-7 1 Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι: Χρυσοπολίτου, Βασιλική και Βασιλική Τσιαούση. 2006. Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7.1 Διαχείριση φυσικών περιοχών Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον μέσα στο χρόνο έχει περάσει από διαδοχικά στάδια βαθμού εκτίμησης προς αυτό. Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα