ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ ΕΝΩ Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ ΕΝΩ Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ ΕΝΩ Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ

2 Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος εκπαιδευτικών πακέτων» του έργου «Ανάπτυξη ανοικτού συστήματος απόκτησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στον κλάδο της προστασίας περιβάλλοντος». Το έργο σκοπεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων όπως η εξ αποστάσεως μάθηση και η ανάπτυξη μηχανισμών δια βίου εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν ανισότητα και διακρίσεις στην αγορά εργασίας, δηλαδή σε νεοεισερχό μενους ή εργαζόμενους ηήικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά προσόντα και σε άτομα απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «E Q U A L») και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το έργο υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ανάπτυξη Συστήματος Απόκτησης και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων στον κ λ ά δο του περιβάλλοντος η οποία δημιουργήθηκε από 12 οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από τα ακόήουθα: Τεύχος Α : Οδηγός για τον εκπαιδευτή Τεύχος Β: Βασικά κείμενα Τεύχος Γ: Φ ύμ α εργασίας Οπτικός δίσκος (DVD-rom): Υποστηρικτικό υλικό Τις οδηγίες για τον εκπαιδευτή συνέταξαν οι: Ευτυχία Α λεξανδρίδου, Μ. Αναστασιάδης, Α. Αποστολάκης, Ιωάννα Βεκύ ρη, Γ. Ζαρίφης, Π. Κακούρος, Σωτηρία Κατσαβούνη, Μαρία Κατσακιώρη, Γ. Μ πλιώνης, Σ. Ντάφης, Α. Παρτόζης, και Βασιλική Τσιαούση. Επιστημονική επιμέλεια: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Π.Α. Γεράκης, Βασιλική Τσιαούση, Έ λενα Χατζηχαραλάμπους. επιμέλεια έκδοσης: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε Κ Π Α Α ) και Ελληνικό Κέντρο Βιοτό πων-υγροτόπων (ΕΚΒΥ). ISBN της σειράς , ISBN του τεύχους Γ Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι: Χατζηχαραλάμπους, Έ λενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης) Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προ στατευόμενων περιοχών. Τεύχος Α: Οδηγός για τον εκπαιδευτή. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), θέρμη 112 σεή. This document may be cited as follows: Hadjicharalambous, Helena and P. A. Gerakis (editors) Training package on the management of protected areas. Part Α: Instructions to the trainer. Ministry o f Labour and Social Affairs, Athens and Greek Biotope/W etland Centre (EKBY), Therm i 112 p.

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε. Χατζηχαραλάμπους και Π.Α. Γεράκης Συντονιστές έκδοσης ΤΕΥΧΟ Σ Γ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ "EQUAL" ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4 Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ πρόλογος 9 Φύλλο εργασίας 1. Γνωριμία με τα ελληνικά οικοσυστήματα 11 Φύλλο εργασίας 2. Γνωριμία με τα πουλιά 13 Φύλλο εργασίας 3. Λειτουργίες και αξίες φυσικών οικοσυστημάτων 18 Φύλλο εργασίας 4. Πηγές χαρτογραφικών δεδομένων 24 Φύλλο εργασίας 5. Διαχείριση πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον 25 Φύλλο εργασίας 6. Διεθνές και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Συμβάσεις: 28 Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Βαρκελώνης, CITES, για τη βιολογική ποικιλότητα & Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο Φύλλο εργασίας 7. Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, Ο δηγία 30 92/43/ΕΟ Κ, Οδηγία 2000/60/Ε Κ Φύλλο εργασίας 8. Κείμενα εθνικής στρατηγικής και εθνικού σχεδιασμού 37 Φύλλο εργασίας 9. Προστατευόμενες περιοχές 38 Φύλλο εργασίας 10. Υποχρεώσεις της χώρας έναντι Συμβάσεων και Κοινοτικών 41 Οδηγιών - συμβολή των Φορέων Διαχείρισης Φύλλο εργασίας 11. Έννοιες αειφορίας 43 Φύλλο εργασίας 12. Επίσκεψη σε υγρότοπο 48 Φύλλο εργασίας 13. Αλληλεπιδράσεις υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων 57 Φύλλο εργασίας 14. Ανθρωπογενείς δυσμενείς επιδράσεις στους εμηνικούς 63 υγρότοπους Φύλλο εργασίας 15. θέματα διαχείρισης 64 Φύλλο εργασίας 16. Π ρώτες θεωρήσεις στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων 67 Φύλλο εργασίας 17. Προετοιμασία εκπόνησης σχεδίου διαχείρισης 69 Φύλλο εργασίας 18. Διατύπωση σκοπών και μέτρων σχεδίου διαχείρισης 70

5 Φύλλο εpγασíας 19. Πpóγpαμμα παρακολούθησης 71 Φύλλο εpγασíας 2O. Aξιολóγnσn διαxείρισnς 73 Φύλλο εpγασíας 21. Eπισκóπnσn σxεδιασμoú έpγoυ 74 Φύλλο εpγασíας 22. Έ λ εγxoς και παραλαβή μελέτης 75 Φύλλο εpγασíας 23. Evnμέpωσn 76 Φύλλο εpγασíας 24. Συμμετoxικές διαδικασíες 78 Φύλλο εpγασíας 25. Aπoκατάστασn Λ ιμvoθάλ ασσας Kαλ oxωpíoυ 81 Φύλλο εpγασíας 26. Tεxvnτά υγpoτoπικά συστήματα 90 Φύλλο εpγασíας 27. Avτιμετώπισn αvnσυxnτικώv πpάξεωv 94 Φύλλο εpγασíας 28. Η διαxεípισn ω ς επιστήμη και τέxvn 98 Φύλλο εpγασíας 29. Σúvταξn ßιoγpαφικoú σημειώματος 102 Φύλλο εpγασíας 30. Συvέvτευξn επιλoγής πpoσωπικoú 104 Φύλλο εpγασíας 31. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασíας 105

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Έ να εκπαιδευτικό πακέτο για να είναι πλήρες πρέπει, εκτός των άλλ ων, να περιλαμβάνει δραστηριότητες μάθησης οι οποίες να διευκολύνουν τον καταρτιζόμενο στην εμπέδωση της γνώσης και να συμ βάλλουν στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Μ ε γνώμονα την πεποίθηση ότι η διαχείριση οικοσυστημάτων είναι διεπιστημονικό αντικείμενο και τα μέλη κάθε διεπιστημονικής ομάδας πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να παράγουν αποτελεσματικό έργο και με δεδομένο ότι το ανά χείρας εκπαιδευτικό πακέτο απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και ως εκ τούτου πραγματεύεται μεγάλη ποικιλία θεμάτων, σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν τα Φύλλα Εργασίας που περιλαμβάνονται στο παρόν Τεύχος. Ανάλ ογα με την περίπτωση, δίνονται Φύλλα Εργασίας, που απλώς αποσκοπούν να διευκολύνουν τον καταρτιζόμενο στη μελέτη του και στην εμπέδωση των όσων διδάχθηκε και άλλα που αποσκοπούν να κινητοποιήσουν τον καταρτιζόμενο να σκεφθεί πώς θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλ ημα. Υπάρχουν και Φύλλα Εργασίας που εξυπηρετούν διπλό σκοπό. Στις οδηγίες για τον εκπαιδευτή δίνονται συχνά εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα χειριστεί κάποια Φύλλα Εργασίας. Το γενικό πνεύμα είναι να ενθαρρύνεται η καθ' ομάδας εργασία, μια πρακτική που στην Ελλάδα δεν έχει ενθαρρυνθεί όσο σε άλλ ες χώρες. 9

7 Στην ανάπτυξη των Φύλλων Εργασίας συνεισέφεραν οι ακόήουθοι επιστήμονες του ΕΚΒΥ: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μ. Αναστασιάδης, Α. Αποστολάκης, Π. Κακούρος, Σωτηρία Κατσαβούνη, Μαρία Κατσακιώρη, Σ. Ντάφης, Α. Παρτόζης, και βασιλική Τσιαούση. Επίσης, συνεισέφερε ο εξωτερικός συνεργάτης Γ. Μ πλιώνης. Κρίσεις επί των Φύλλων Εργασίας και των σχετικών οδηγιών προς τον εκπαιδευτή προσέφερε ο Γ. Κατσαδωράκης. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας σε όλους. Έλενα Χατζηχαραλάμπους Π.Α. Γεράκης 10

8 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΓΝ Ω Ρ ΙΜ ΙΑ Μ Ε ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Ο ΙΚ Ο ΣΥΣΤΗ Μ ΑΤΑ 1. Ο όρος «βιοποικιλ ότητα» είναι μία από τις πλέον αφηρημένες και αμφιλεγόμενες έννοιες της οικολογίας καθώς ο τρόπος έκφρασης, ή καλύτερα, εκτίμησης της βιοποικιλ ότητας, στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, δεν είναι ενιαίος. Διακρίνο νται τρία, κατά άλλους τέσσερα, διαφορετικά επίπεδα βιοποικιλ ό τητας, το καθένα από τα οποία έχει διαφορετική σημασία αλλά στην πράξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ενιαίου συνόδου. Η διατήρηση της βιοποικιλ ότητας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι ενιαίο, καθώς η διατήρηση κάθε επιπέδου εξαρτάται από την διατήρηση του προηγούμενου ή επόμενου επιπέδου. (α) Διατυπώστε παραδείγματα για τις αλληλ επιδράσεις των διαφορετικών στοιχείων της βιοποικιλ ότητας. (β ) Συζητήστε τους λ όγους που επιβάλλουν τη διατήρηση της βιοποικιλ ότητας. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2. Αναλαμβάνετε, ανά ομάδα, να μελετήσετε ορισμένα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα: Ομάδα Α Αναλαμβάνετε να μελετήσετε τα υγροτοπικά οικοσυστήματα και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Δέλ τα του Νέστου. Επιλ έξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. Ομάδα Β Αναλαμβάνετε να μελ ετήσετε τα παράκτια οικοσυστήματα και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Στροφυλιάς. Επιλέξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. 11

9 Ομάδα Γ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Αναλαμβάνετε να μελετήσετε τα χερσαία οικοσυστήματα και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας ω ς παράδειγμα τα δάση του Πάρνωνα. Επιλέξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. Ομάδα Δ Αναλαμβάνετε να μελετήσετε τα χερσαία οικοσυστήματα (ορεινά υπαλ πικά και αλπικά) και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Βόρα από Έ δεσσα προς το Χιονοδρομικό Κέντρο. Επιλέξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. Ομάδα Ε Αναλαμβάνετε να μελετήσετε τα χερσαία οικοσυστήματα (μ εσο γειακά-υποηπειρωτικά-ηπειρωτικά) και να βρείτε ποια είναι τα βασικότερα γνωρίσματά τους χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Κάτω Ολύμπου στη διαδρομή από Νέο Παντελ εήμονα προς Καλλιπεύκη. Επιλέξτε ένα από τα γνωρίσματα αυτά και βρείτε περισσότερα στοιχεία γι αυτό. 12

10 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Γ Ν Ω Ρ ΙΜ ΙΑ Μ Ε ΤΑ Π Ο Υ Λ ΙΑ 1. Γιατί τα πουλιά θεωρούνται αξιόπιστος ενδείκτης του οικολογικού χαρακτήρα μιας περιοχής; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 2. Τι είναι χρήσιμο να γίνεται για να βελτιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε για τα πουλιά; 13

11 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 3. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι κίνδυνοι που απειλούν την ορνιθοπανίδα της περιοχής σας; 4. Τι μορφή έχει το ράμφος στις εξής κατηγορίες πουλιών: α) σπο ροφάγα, β)ψ αροφάγα, γ) αρπακτικά; Π ώς εξηγούνται οι διαφορές μεταξύ τους; 14

12 5. Σε τι διαφέρουν οι ερωδιοί από τους πελαργούς όταν πετούν; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 6. Ποιο είναι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα των τριών ειδών Σουσουράδας; 15

13 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 7. Σε ποια κατηγορία αρπακτικών ανήκει το κάθε ένα από τα παρακάτω είδη: α) Ασπροπάρης: β) Σπιζαετός: γ) Αετοβαρβακίνα (ή Αετογερακίνα): δ) Καλ αμόκιρκος: ε) Πετρίτης: 8. Υπάρχουν περιπτώσεις ειδών της ελληνικής ορνιθοπανίδας που αναφέρονται ταυτόχρονα στον κατάλογο των ειδών των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται και στο Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλ όζωων της Ελλάδας; Καταγράψτε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις εάν υπάρχουν και διατυπώστε τις απόψεις σας για το αν κάτι τέτοιο αποτελεί αντίφαση ή όχι. 16

14 9. Τι κάνουμε όταν βρούμε ένα τραυματισμένο πουλί; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιατί ένα είδος που αναφέρεται ότι κινδυνεύει με άμεση απειλή εξαφάνισης (Ε1) στο Κόκκινο Βιβλ ίο των Απειλ ούμενων Σπ ον δυλ όζωων της Ελλάδας (π.χ. ο Ροδοπελ εκάνος) είναι δυνατό να μην περιλαμβάνεται στα είδη που θεωρούνται ω ς απειλούμενα με εξαφάνιση σε παγκόσμιο επίπεδο (ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τον στενά συγγενικό Αργυροπελ εκάνο); 17

15 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΕ Σ Κ Α Ι Α ΞΙΕ Σ Φ Υ Σ ΙΚ Ω Ν Ο ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 1. Τι σημαίνει Λειτουργία ενός φυσικού οικοσυστήματος; 2. Μ έσω ποιων προσεγγίσεων μπορούμε να αξιολογήσουμε τις Λειτουργίες; 18

16 3. Τι σημαίνει αξία ενός οικοσυστήματος; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 4. Μ έσω ποιων προσεγγίσεων μπορούμε να αξιολογήσουμε τις αξίες ενός οικοσυστήματος; 19

17 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 5. Οι συνηθέστερα αναφερόμενες ω ς Λειτουργίες ενός οικοσυστήματος μπορεί να είναι (να σημειώσετε σε κύκλ ο τα γράμματα που αντιστοιχούν μόνο στις Λειτουργίες εκείνες που θα μπορούσαν να επιτελ έσουν μόνο μη δασωμένα υγροτοπικά οικοσυστήματα): α...αποθήκευση νερού β...στήριξη τροφικών πλεγμάτων γ...εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων δ... Παγίδευση ιζημάτων και τοξικών ουσιών ε... Απομάκρυνση και μετασχηματισμός θρεπτικών στοιχείων ζ... Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων η...σταθεροποίηση ακτών θ... Ανάσχεση της επιφανειακής διάβρωσης του εδάφους ι...αποθήκευση και ελ ευθέρωση θερμότητας κ...συγκράτηση αερίων ρύπων Λ...Ανάσχεση θορύβων 6. Οι αξίες που μπορεί να έχει ένα οικοσύστημα (υγροτοπικό ή χερσαίο) περιλ αμβάνουν τις ακόλ ουθες: 1. Βιολ ογική (βιοποικιλ ότητα) 2. Υδρευτική 3. Αρδευτική 4. Υδροηλ εκτρική 5. Α λιευτική 6. Κτηνοτροφική 7. θηραματική 8. Υλοτομική 9. Α λ ατολ ηπτική 10. Αμμολ ηπτική 11. Επιστημονική 12. Εκπαιδευτική 13. Πολ ιτιστική 20

18 14. Αναψυχική 15. Αντιπλ ημμυρική 16. Αντιδιαβρωτική 17. Βελ τιωτική ποιότητας νερού 18. Βελ τιωτική ποιότητας αέρα 19. Προστατευτική εναντίον θορύβων 20. Τοποκλ ιματική 21. Μεταφορική 22. Ιαματική ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Πηγαίνοντας πίσω στην ερώτηση 5 να σημειώσετε πάνω στη γραμμή που υπάρχει πριν από την περιγραφή της κάθε Λειτουργίας τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αξίες οι οποίες προκύπτουν από την επιτέλ εση της κάθε Λειτουργίας. 8. Για τις Λειτουργίες που αναφέρονται στην ερώτηση 5 και τις αξίες που αναφέρονται στην ερώτηση 7 να καταγράψετε ποιες είναι δυνατό να αποκτήσουν «νομισματική αξία». 21

19 9. Ό π ω ς είναι γνωστό, ορισμένες από τις ανωτέρω 22 αξίες δεν είναι ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 απόρροια μόνο των Λειτουργιών αλλά και άλλων γνωρισμάτων (π.χ. της δομής του οικοσυστήματος, ανθρωπογενών στοιχείων). Ν α σημειώσετε ποια άλλ α κατά τη γνώμη σας γνωρίσματα συμ βάλλ ουν στο να έχει ένα οικοσύστημα υψηλού βαθμού αξία: Αμμολ ηπτική: Επιστημονική: Εκπαιδευτική: 22

20 Αναψυχική: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Βελ τιωτική ποιότητας αέρα: Προστατευτική εναντίον θορύβου: 23

21 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Π Η Γ Ε Σ Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές χαρτογραφικών δεδομένων στην Ελλ άδα; Ποιες από αυτές παρέχουν και ψηφιακά δεδομένα; 2. Π ώς αντιλ αμβάνεσθε την έννοια της ποιότητας των πληροφοριών; Ποιους τρόπους μπορείτε να υιοθετήσετε για να διασφαλ ίσετε την ποιότητα των πλ ηροφοριών που χρησιμοποιείτε; 24

22 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΩ Ν Γ ΙΑ ΤΟ Φ Υ ΣΙΚ Ο Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Αναλαμβάνετε, ανά ομάδα, να μελετήσετε και να παρουσιάσετε τα θέματα που αναφέρονταί στη συνεχεία. Τη εργασία σας θα διευκολύνουν οι ερωτήσεις που ακολουθούν: Ομάδα Α : Βάσεις δεδομένων Τι είναι τα δεδομένα (data); Τι είναι βάση δεδομένων (database); Τι είναι σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system - dbms); Τι είναι σύστημα βάσεων δεδομένων (database system); Σε τι είδους ερωτήματα μπορούν να δώσουν απάντηση οι βάσεις δεδομένων; Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα της βάσης δεδομένων για τους Μεσογειακούς υγροτόπους. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε υλικό και λειτουργικό σύστημα ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων; Ομάδα Β: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Τι είναι τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Γ Σ Π ) καί πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν; Γιατί ο σχεδιασμός ενός Π ληροφοριακού Συστήματος που περιλαμβάνει δεδομένα χωρικού χαρακτήρα πρέπει να περιέχει και την εγκατάσταση ενός ΓΣΠ; Σε τι είδους ερωτήματα μπορούν να δώσουν απάντηση τα ΓΣΠ; Αναφέρετε περιπτώσεις εφαρμογής ΓΣΠ σε θέματα διαχείρισης, ή παρακολούθησης του περιβάλλοντος καθώς και σε προσομοίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε υλικό και λειτουργικό σύστημα ενός ΓΠΣ; 25

23 Ομάδα Γ: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Τι είναι τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥ Α ) χωρικού χαρακτήρα και πού μπορούν να εφαρμοστούν; Τι είδους πληροφορίες μπορεί να μας δώσει ένα ΣΥΑ; Γιατί χρειαζόμαστε ΣΥ Α για να αναλύσουμε πολλ ά επίπεδα χωρικών δεδομένων; Περιγράψτε την εφαρμογή ενός ΣΥΑ στη λ εκάνη του ποταμού Ανθεμούντα. Ποιος ήταν ο κυριότερος λ όγος που ώθησε στη συγκρότηση ενός ΣΥΑ για τη λεκάνη του Ανθεμούντα; Τι είδους αποφάσεις χρειάζονταν υποστήριξη; Πόσο εύκολα θα μπορούσε το ΣΥΑ να παρακολουθήσει τις αλλαγές που συμβαίνουν στα χωρικά επίπεδα πληροφοριών της περιοχής και να επανεκτιμήσει τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη αποφάσεων; Από τι εξαρτάται η ποιότητα των πληροφοριών που μπορεί να παράγει ένα ΣΥΑ; Τι υλ ικοτεχνική υποδομή χρειάζεται για τη συγκρότηση ενός ΣΥΑ; Ομάδα Δ : Τηλεπισκόπηση Τι είναι η τηλ επισκόπιση και τι είδους δεδομένα χρησιμοποιεί; Π ώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τηλ επισκοπικά δεδομένα για τον εντοπισμό υδάτινων επιφανειών; Π ώ ς εκτιμούμε την έκταση μιας υδάτινης επιφάνειας που εντοπίστηκε από ανάλυση δορυφορικών εικόνων; Π ώ ς τα ΓΣΠ συμβάλλουν στην ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων; Ομάδα Ε: Ομοιώματα Τι είναι το Ψηφιακό Ομοίωμα αναγλύφου (D EM Digital Elevation M odel) μιας περιοχής και τι η ανάδυσή του; Τι στοιχεία χρειαζόμαστε για τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Ομοιώματος αναγλύφου και από πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε; 26

24 Τι είδους στοιχεία μπορούμε να εξάγουμε από ένα υδροήογικά σωστό Ψηφιακό Ομοίωμα αναγλύφου μιας περιοχής. Π όσο επηρεάζει η ανάήυσή του την ακρίβεια των στοιχείων αυτών; Π ώ ς μπορούμε, με τη βοήθεια ενός Ψηφιακού Ομοιώματος αναγλύφου μιας λίμνης και μιας δορυφορικής εικόνας να υπολογίσουμε τον όγκο του νερού που υπάρχει στη λίμνη; Μ πορούμε να κάνουμε τον παραπάνω υπολογισμό αν το Ψηφιακό ομοίωμα αναγλύφου έγινε με στοιχεία από το 1970 και η δορυφορική εικόνα ελ ήφθη το 2003; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 2. Ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να παρακολουθήσουμε την μεταβολή της έκτασης που καλύπτεται από καλαμώνες κατά την άνοιξη στη Λίμνη Χειμαδίτιδα την τελευταία δεκαετία; 3. θ έ λ ο υ μ ε να βρούμε τον όγκο του νερού σε σχέση με το βάθος που μπορεί να αποθηκεύσει ένας μικρός ταμιευτήρας που σχηματίστηκε μετά από τη κατασκευή ενός φράγματος σ έναν χείμαρρο. Τι είδους χαρτογραφικά δεδομένα θα χρειαστούμε; Ποιας κλίμακας ; Από πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε; 27

25 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ Κ Α Ι Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΚ Ο Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Συμβάσεις: Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, Βαρκελώνης, CITES, για τη βιολογική Ποικιλότητα & Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο 1. Ν α μελετήσετε το κείμενο μίας από τις ανωτέρω συμβάσεις που θα σας δοθεί και το βασικό κείμενο και να απαντήσετε πολύ συνοπτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν. - Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της Σύμβασης που μελετήσατε; - Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της; - Ποια είναι τα βασικά θεσμικά όργανα της Σύμβασης; - Ποιες είναι οι ουσιαστικές και συγκεκριμένες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών ( δηλαδή των κυβερνήσεων και των άλλων οργανισμών που υπογράφουν τη Σύμβαση); Ν α παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στην ολ ομέλ εια. Να είστε προετοιμασμένοι να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις και τις προσεγγίσεις σας. 28

26 2. Να μελετήσετε τους σκοπούς των άλλων έξι συμβάσεων και να εκτιμήσετε τον βαθμό συνάφειας του σκοπού της κάθε μίας με τον σκοπό της σύμβασης που μελ ετάτε. Ν α σημειώσετε επιγραμματικά την εκτίμησή σας χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς Πολ ύ Μεγάλ ος, Μεγάλ ος, Μέτριος, Μικρός και Καμία συνάφεια. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 3. Να εκτιμήσετε τον βαθμό συνάφειας του σκοπού της σύμβασης που μελ ετάτε με τους σκοπούς των Κοινοτικών Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟ Κ και 2000/60/ΕΚ. Ν α σημειώσετε επιγραμματικά την εκτίμησή σας χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς Πολ ύ Μεγάλος, Μεγάλ ος, Μέτριος, Μικρός και Καμία συνάφεια. 29

27 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΚ Ο Π Λ Α ΙΣ ΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 79/409/ΕΟΚ, ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ, ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ Ομάδα Α. ΟΔΗ ΓΙΑ 7 9 /4 0 9 /Ε Ο Κ 1. Ν α μελετήσετε το κείμενο της Οδηγίας και να απαντήσετε πολύ συνοπτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της Οδηγίας; 1.2. Η Οδηγία συνοδεύεται από 5 Παραρτήματα. Σε τι αναφέρεται και με ποια άρθρα της Οδηγίας σχετίζεται, το καθένα από αυτά; 1.3. Τι προβλέπεται από την Οδηγία για τα είδη του Παραρτήματος Ι; 1.4.Υπό ποιες προϋποθέσεις και για ποιους Λόγους μπορούν να υπάρξουν παρεκκλίσεις από τους περιορισμούς που εισάγονται με τα άρθρα 5, 6, 7 και 8; 2. Ν α καταγράψετε επιγραμματικά τις ουσιαστικές και συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κρατών μελών, όπως τις έχετε αντιληφθεί από τη μελέτη του κειμένου και τις απαντήσεις που δώσατε στο ερώτημα 1. 30

28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠPOΣTATEYOMENΩN ΠEPΙOXΩN ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Να πεpιγράψετε συνοπτικά -σ ε κεíμεvo μεγεθoυς 100 έως 150 Λέξεων- τov τρóπo με τον oπoío αντιλ αμβάνεσθε τη συμßoλή των Φoρέωv Δ ιαxεíρισnς στη εφαpμoγή τoυ Άpθpoυ 7 τo οποίο ανα φέρεται σε θέματα θήpας. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Ν α παpoυσιάσετε τα απoτελέσματα της εργασíας σας στην ολομέλεια. Ν α είστε πpoετoιμασμένοι να αιτιολογήσετε τις απαvτήσεις και τις προσεγγίσεις σας. 31

29 Ομάδα Β. ΟΔΗ ΓΙΑ 9 2 /4 3 /Ε Ο Κ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 1. Ν α μελετήσετε το κείμενο της Οδηγίας και να απαντήσετε πολύ συνοπτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της Οδηγίας; 1.2.Με ποιο τρόπο κυρίως θα επιτευχθεί ο σκοπός της Οδηγίας; 1.3.Να περιγράφετε, συνοπτικά και επιγραμματικά, τη διαδικασία για τη δημιουργία του Δικτύου Natura Να περιγράφετε, συνοπτικά και επιγραμματικά, τις απαιτήσεις της Οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 6, για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. 1.5.Η Οδηγία δεν αναφέρεται στην ορνιθοπανίδα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; 1.6.Ποια παραρτήματα συνοδεύουν την Οδηγία; 1.7. Να περιγράφετε συνοπτικά και επιγραμματικά τις προβλέψεις της Οδηγίας για την προστασία των ειδών. Να αναφέρετε τα σχετικά Άρθρα. 1.8.Υπό ποιες προϋποθέσεις και για ποιους λόγους μπορούν να υπάρξουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15 (στοιχεία α και β); 2. Ν α καταγράφετε επιγραμματικά τις ουσιαστικές και συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κρατών μελών, όπως τις έχετε αντιληφθεί από τη μελέτη του ερωτήματος 1. 32

30 ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. «Οι περιορισμοί που προτείνονται από την Οδηγία είναι δυνατό να επηρεάσουν τις οικονομικές δραστηριότητες που εξασκούνται εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000». Να διατυπώσετε σε σύντομο κείμενο (έω ς 100 λ έξεις), την άποψή σας για την ανωτέρω δήλωση. Ν α παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στην ολομέλεια. Ν α είστε προετοιμασμένοι να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις και τις προσεγγίσεις σας. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 33

31 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Ομάδα Γ. Ο Δ Η Γ ΙΑ /6 0 /Ε Κ 1. Ν α μελετήσετε το κείμενο της Οδηγίας και να απαντήσετε πολύ συνοπτικά στις ερωτήσεις που ακολουθούν Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της Οδηγίας; 1.2.Τι σημαίνουν οι ακόλουθοι όροι σύμφωνα με την Οδηγία: επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, εσωτερικά ύδατα, λεκάνη απορροής ποταμού, οικολογική κατάσταση, οικολογικό δυναμικό, υπηρεσίες ύδατος; 1.3.Ποιες κατηγορίες επιφανειακών και υπόγειων υδάτων διακρίνει η Οδηγία (βλ. Παράρτημα II); 1.4.Ποιες παράμετροι χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού δυναμικού των επιφανειακών υδάτων (βλ. Άρθρο 8 και Παράρτημα V); 1.5.Ποιος είναι ο σκοπός ενός δικτύου παρακολούθησης της οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων (βλ. Άρθρο 8 και Παράρτημα V); 1.6.Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (βλ. Άρθρο 13 και Παράρτημα VII); 2. Μελ ετήστε τον πίνακα που ακολουθεί και εντοπίστε τα θέματα πρώτης προτεραιότητας για την εφαρμογή της Οδηγίας. Σημειώστε στο κενό κελί την προτεινόμενη από εσάς ιεράρχηση των θεμάτων. Γνωρίζετε την πρόοδο που έκανε η Ελλάδα στα θέματα αυτά έως σήμερα; 34

32 3. Σημαντικές Ημερομηνίες της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά ( /6 0 /Ε Κ ) Α/Α Σχετικό άρθρο της Οδηγίας Καταληκτική ημερομηνία1 Έναρξη ισχύος 25 Β' 4μηνο του 2000 Εφαρμογή Ισχύς διατάξεων 24 Δεκέμβριος 2003 Καθορισμός αρμόδιας αρχής 3 (7) Δεκέμβριος 2003 Διαβίβαση στην ΕΕ των αρμόδιων αρχών 3 (8) Ιούνιος 2003 Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης Ανάλυση των γνωρισμάτων των λεκανών απορροής 5 (1) Δεκέμβριος 2004 Επισκόπηση των σημαντικότερων επιπτώσεων 5 (1) Δεκέμβριος 2004 Οικονομική ανάλυση της χρήσης του νερού 5 (1) Δεκέμβριος 2004 Καταγραφή όλων των περιοχών που χρήζουν προστασίας Επικαιροποίηση των επισκοπήσεων και αναλύσεων 6 (1) Δεκέμβριος (2) Δεκέμβριος 2013 / Δεκέμβριος 2019 Ρυθμίσεις της ΕΕ για τα υπόγεια ύδατα Θέσπιση ειδικών μέτρων για την προστασία των υπόγειων υδάτων Κριτήρια αξιολόγησης και αποκατάστασης της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων Κριτήρια σε εθνικό επίπεδο ελλείψει κοινοτικών κριτηρίων 17 (1) Δεκέμβριος (2) Δεκέμβριος (4) Δεκέμβριος 2005 Παρακολούθηση Εκπόνηση προγραμμάτων παρακολούθησης και εφαρμογή τους 8 Δεκέμβριος 2006 Πληροφόρηση του κοινού Δημοσίευση χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασιών 14 (1α) Δεκέμβριος 2006 Δημοσίευση των σημαντικότερων θεμάτων 14 (1β) Δεκέμβριος 2007 Δημοσίευση του προσχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής 14 (1γ) Δεκέμβριος Οι καταλ ηκτικές αυτές ημερομηνίες αναφέρονται στην υποχρέωση των κρατών μελ ών να υποβάλλουν εκθέσεις στην ΕΕ. 35

33 Πρόγραμμα μέτρων & Σχέδιο διαχείρισης Εκπόνηση και δημοσίευση σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής 13 (6) Δεκέμβριος 2009 Εκπόνηση προγραμμάτων μέτρων 11 (7) Δεκέμβριος 2009 Εφαρμογή των μέτρων 11 (7) Δεκέμβριος 2012 Αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης 13 (7) Δεκέμβριος 2015 Αναθεώρηση των προγραμμάτων μέτρων 11 (8) Δεκέμβριος 2015 Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων Καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων 4 (1α) Δεκέμβριος 2015 Καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων 4 (1α) Δεκέμβριος 2015 Συμμόρφωση με πρότυπα και στόχους προστατευόμενων περιοχών Παράταση ημερομηνιών για την επίτευξη των στόχων 4 (1γ) Δεκέμβριος (4) Δεκέμβριος 2021 / Δεκέμβριος 2027 Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας Προτάσεις για οριακές τιμές εκπομπών 16 (8) Δεκέμβριος 2002 Αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας Μείωση ή σταδιακή εξάλειψη ουσιών προτεραιότητας 16 (4) Δεκέμβριος (6) 20 έτη2 2Από την έγκριση των σχετικών προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλ ίου. 3. Ν α διατυπώσετε συνοπτικά την άποψή σας για την πιθανή σύνδεση μεταξύ των Οδηγιών 2000/60/Ε Κ και 92/43/ΕΟΚ. Ν α παρουσιάσετε τα αποτελ έσματα της εργασίας σας στην ολομέλεια. Να είστε προετοιμασμένοι να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις και τις προσεγγίσεις σας. 36

34 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ ΙΚ Η Σ Κ Α Ι Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Ο Υ θ έ λ ετε να σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού στη λ εκάνη απορροής ενός υγροτόπου διεθνούς σημασίας. Παρουσιάστε μία έκθεση αιτιολόγησης της ανάγκης για την εκπόνηση του προγράμματος σε 450 λ έξεις περίπου, όπου θα τεκμηριώνετε εάν εμπίπτει στις εθνικές προτεραιότητες για το περιβάλλον, όπ ως αυτές διατυπώνονται σε κείμενα στρατηγικής. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 37

35 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 Π Ρ Ο ΣΤ Α Τ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Π Ε Ρ ΙΟ ΧΕΣ 1. Ν α περιγράφετε τις διαφορές εννοιών ανάμεσα α) στον Εθνικό Δρυμό και το θ α λ άσσιο Πάρκο και β) στην Περιοχή Απόλυτης Προστασίας και την Περιφερειακή Ζ ώ νη Απόλυτης Προστασίας. 2. Σε ποιες κατηγορίες προστασίας θα εντάσσατε τις ακόλ ουθες περιοχές με βάση τον Νόμο 1650/1986 και γιατί; Παραλ ία ωοτοκίας της χελ ώνας Caretta caretta, Φοινικόδασος Βάι, Απολ ιθω μένο Δάσος της Λέσβου, Φαράγγι της Σαμαριάς, Νησίδα με σπηλιές στην περιοχή της Α λ οννήσου όπου αναπαράγεται η φώκια Μοηαchus monachus, τα τρία μοναδικά δάση κουκουναριάς στην Ελλάδα (στη Στροφυλιά Πελ οποννήσου, στον Σχινιά Αττικής και στη Σκιάθο). 38

36 3. Με ποιους από τους διεθνείς χαρακτηρισμούς και πρωτοβουλίες προστατεύονται οι ακόλουθες περιοχές: Δέλτα Έβρου, Λίμνη Μικρή Πρέσπα, Όλυμπος, Αμβρακικός Κόλπος, Φαράγγι Σαμαριάς; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 4. Έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε χαρακτηρισμούς για ένα παρθένο δάσος και μια λιμνοθάλασσα με παραγωγικές χρήσεις αλλά και διεθνή σημασία για τα πουλιά. Ποιους χαρακτηρισμούς θα επιλέγατε με βάση τον Ν. 1650/1986; Ποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες θα προτείνατε ω ς επιτρεπόμενες στις δύο αυτές περιοχές και γιατί; Επιστημονική έρευνα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, υλοτομίες, εργοστάσιο παραγωγής ξυλείας, καταλύματα αναψυχής, μουσείο φυσικής ιστορίας, καγιάκ, περιήγηση με βάρκες, εκτροφή ζώων, γεωργία, ορειβασία, ερασιτεχνικό ψάρεμα, αλιεία, ιχθυοκαλιέργεια, αλυκές. 39

37 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 5. Έστω ότι στις ανωτέρω δύο περιοχές έχουν οριστεί περιφερειακές ζώνες προστασίας, που περιλ αμβάνουν στην περίπτωση του παρθένου δάσους, το γύρω ελ ατοδάσος, και στην περίπτωση της λ ιμνοθάλ ασσας, γεωργικές εκτάσεις. Ποιες από τις δραστηριότητες της ερώτησης 4 θα προτείνατε ω ς επιτρεπόμενες εκεί και ποιες όχι; Σκέφτεστε άλλ ες δραστηριότητες που μπορεί να π ροτείνατε ω ς επιτρεπόμενες στις περιφερειακές ζώνες;' 40

38 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 Υ Π Ο ΧΡ Ε Ω ΣΕ ΙΣ Τ Η Σ Χ Ω Ρ Α Σ Ε Ν Α Ν Τ Ι Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ο Τ ΙΚ Ω Ν Ο Δ Η Γ ΙΩ Ν - Σ Υ Μ Β Ο Λ Η Τ Ω Ν Φ Ο ΡΕΩΝ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έ στω ότι το ελλnνικό κράτος σχεδιάζει την κατασκευή ενός σημαντικού έργου που αποσκοπεί στο να καταστεί η χώρα αυτοδύναμη ενεργειακά (π.χ. αγωγός φυσικού αερίου, αγωγός πετρελαίου, εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Το έργο σχεδιάζεται να κατασκευασθεί εντός ενός Εθνικού Πάρκου που εντάσσεται και στο Δίκτυο N A T U R A Στην περιοχή αυτή υπάρχουν, μεταξύ άλλων, 1 τύπος οικοτόπου και 2 είδη προτεραιότητας. Ν α περιγράφετε τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προ βεί το ελληνικό κράτος σε σχέση με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Π ώς μπορούν να συμβάλλουν οι Φορείς Διαχείρισης που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του Νόμου 2742/1999 στην εφαρμογή του Άρθρου 6, σύμφωνα με τα όσα προβλ έπονται για τις αρμοδιότητές τους από τον ίδιο Νόμο; Τεκμηριώστε την απάντησή σας σε κείμενο έως 450 λ έξεων. 41

39 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά την άποψή σας, π ώ ς ένας Φορέας Διαχείρισης ενός Εθνικού Πάρκου μπορεί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να συνδράμει την Κυβέρνηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι της Σύμβασης Ραμσάρ; 42

40 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 ΕΝΝΟΙΕ Σ Α ΕΙΦ Ο ΡΙΑ Σ 1. Αειφορία ενός οικοσυστήματος σημαίνει τη διατήρηση όλ ων των λ ει τουργιών του καθώς και τη διαρκή, σταθερή και σύμμετρη παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και θετικών επιδράσεών του. Στην περίπτωση ενός χερσαίου δασικού οικοσυστήματος ποια θα μπορούσε να ήταν αυτά τα συγκεκριμένα αγαθά, υπηρεσίες και θετικές επιδράσεις; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να σχολιάσετε αν θεωρητικά μπορεί ή δεν μπορεί να επιτευχθεί αειφορία στα ακόλουθα παραδείγματα οικοσυστημάτων: Δάσος καστανιάς Α γρός αραβοσίτου 43

41 Α γρός μηδικής ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 Εκβολ ές ποταμού Εσωτερική Λίμνη γλυκού νερού 44

42 3. Είναι γνωστό ότι δεδηλ ωμένη επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολ ιτείας είναι να ενσωματωθεί η φροντίδα για την αειφορία σε όλ α τα μέτρα πολιτικής που αφορούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια φυτών, η εκτροφή ζώων, η αλιεία, η δασοπονία, η παραγωγή ενέργειας, οι μεταφορές, ο τουρισμός κ.λπ. Ν α διατυπώσετε τις ιδέες σας ή να δώσετε παραδείγματα για το πώς μπορεί η φροντίδα αυτή να εφαρμοσθεί στην πράξη σε τρεις από τις ανωτέρω δραστηριότητες τις οποίες θα επιλέξετε εσείς. Δραστηριότητα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 Δραστηριότητα: Δραστηριότητα: 45

43 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αιγύπτιος ιχθυολ όγος πολύ ευαισθητοποιημένος σε θέματα διατήρησης της φύσης έθεσε πριν από έξι έτη το εξής αγωνιώδες ερώτημα σε ειδικούς επί των υγροτόπων επιστήμονες από όλ η τη Μεσόγειο σε κάποια συνάντηση της πρωτοβουλίας M edw et στη Νότια Γαλλία: «Είμαι ανώτερος υπάλληλ ος της Υπηρεσίας αλιείας και υπεύθυνος μιας μεγάλης λιμνοθάλασσας, πολύ παραγωγικής σε υψηλής εμπορικής αξίας ψάρια. Εδώ και μερικά χρόνια αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός των κορμοράνων με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται οι ψαράδες διότι χάνουν όλ ο και περισσότερα άρια. Π ώς αντιλαμβάνεστε την αειφορική διαχείριση της λιμνοθάλασσας αυτής; Πώς θα προσεγγίζατε το υπαρκτό και σοβαρό αυτό πρόβλημα;» 5. Γιατί υπάρχει τόσο έντονος προβληματισμός για την ερμηνεία του όρου αειφορική ανάπτυξη; Από ποιες οπτικές γωνίες μπορεί (ή πρέπει) να δει κανείς την αειφορική ανάπτυξη; 46

44 6. Τι αδυναμίες και τι πλεονεκτήματα έχουν οι όροι βιώσιμος και βιωσιμότητα όταν τους χρησιμοποιεί κανείς για να προσδιορίσει με ακρίβεια θέματα ανάπτυξης; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να γράφετε τέσσερα μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική γεωργική ανάπτυξη, τέσσερα μέτρα που αποσκοπούν στην αειφο ρική ανάπτυξη της υπαίθρου και τέσσερα στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της υπαίθρου. Κατά τη συζήτηση στην αίθουσα να είστε προετοιμασμένοι να αιτιολογήσετε προφορικά γιατί επιλ έξατε αυτά τα μέτρα. Γεωργική ανάπτυξη Ανάπτυξη της υπαίθρου Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων της υπαίθρου Να αναφέρετε δύο τουλάχιστον τρόπους με τους οποίους ο θεσμός των προστατευόμενων περιοχών θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της υπαίθρου. 47

45 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 Ε Π ΙΣΚ Ε Ψ Η ΣΕ ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ο Μέρος Πρώτο: Περιγραφή μέσω μακροσκοπικής παρατήρησης 1. Ν α καταγράφετε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία του τοπίου της περιοχής. 2. Ποια είναι τα τρία κυρίαρχα στοιχεία του τοπίου της περιοχής; 48

46 3. Ν α καταγράφετε τα ακόλουθα υδρολογικά και λ ιμνολ ογικά στοιχεία με βάση τον χάρτη που θα σας δοθεί και με ό,τι θα παρατηρήσετε κατά την επίσκεψή σας: 3.1 Εμβαδόν της μεγαλύτερης στάσιμης υδατοσυλλογής της περιοχής σε στρέμματα (με βάση τον χάρτη, πολύ χονδρικά). ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαύγεια του νερού της μεγαλύτερης στάσιμης υδατοσυλλο γής (τοποθετήσατε χ στο οικείο τετράγωνο): Μεγάλη Μέτρια Μικρή 3.3 Υπάρχει επιφανειακό στόμιο εκροής της μεγαλύτερης στάσιμης υδατοσυλλογής προς άλλες υδατοσυλλογές και, αν ναι, σε ποια περίπου θέση της όχθης (δηλ. Ανατολική, Βορειοανατολική κ.ο.κ.); 3.4 Σε πόσες ρέουσες υδατοσυλλογές (π.χ. ποταμούς, ρυάκια) από αυτές που εισρέουν στη στάσιμη υδατοσυλλογή είδατε κατά την επίσκεψή σας να τρέχει νερό; 49

47 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν α σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες πολύ αδρομερείς κατηγορίες οικοσυστημάτων παρατηρήσατε να υπάρχουν μέσα στα όρια της περιοχής που επισκεφθήκατε (τοποθετήσατε χ στα οικεία τετράγωνα). Χ ΕΡΣΑΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΑ Δάσος 1 1Παρόχθιο δάσος 1 Iθαμνώνας 1 1Παρόχθιος θαμνώνας Λιβάδι Καλ αμώνες με Phragmites I Καλ αμώνας με Typha I Βούρλ α 1 1Υγρολ ίβαδο ΑΓΡΟΤΙΚ Α I IΜεγάλη καλλιέργεια I Λαχανόκηπος Ανθόκηπος I IΟπωρώνας I Ορυζώνας 5. Ποια αγροτικά ζώ α έτυχε να παρατηρήσετε στην περιοχή (τοποθετήσατε χ στα οικεία τετράγωνα); I IΑγελ άδες I I Χοίροι I IΒουβάλ ια Π Πουλ ερικά Πρόβατα Ο Ίπποι I IΑίγες I Ι Όνοι I IΗμίονοι Αν παρατηρήσατε ενδείξεις υπερβόσκησης σε ποιες τοποθεσίες ήταν; 50

48 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 Μέρος Δεύτερο: Δραστηριότητες 6. Ποιες εικάζετε ότι είναι οι σπουδαιότερες δραστηριότητες που ασκούνται μέσα στην περιοχή κατά σειρά οικονομικής σπουδαιό τητας για τον τοπικό πληθυσμό (π.χ. αλιεία, εκτροφή ζώων, καλλιέργεια φυτών, μεταποίηση, εξορύξεις, τουρισμός, υλοτομία); 51

49 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες εικάζετε ότι είναι οι σπουδαιότερες δραστηριότητες που ασκούνται έξω μεν από την περιοχή αλλά μέσα στη λ εκάνη απορροής της, κατά σειρά οικονομικής σπουδαιότητας για τον τοπικό πληθυσμό; (π.χ. εκτροφή ζώων, μεταποίηση κ.λ π.) 8. Ν α γράψετε απλώς τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν αυτές ωφελούν ή όχι οικονομικά τον τοπικό πληθυσμό, οι οποίες κατά τη γνώμη σας προκαλούν τα σοβαρότερα προβλήματα ως προς τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής: Μ Ε ΣΑ ΣΤΗ Ν ΠΕΡΙΟΧΗ α... β... γ... δ... ΣΤΗ Ν ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ α... β... γ... δ... 52

50 Μέρος Τρίτο: Αξίες 9. Ν α βαθμολογήσετε συνολικά όσες από τις ακόλουθες αξίες εικάζετε ότι έχει ο υγρότοπος ω ς σύνολο με βάση την κλίμακα 5-1 (5 = πολύ υψηλή, 4 = υψηλή, 3 = μέση, 2 = χαμηλή, 1 = ασήμαντη). Στη στήλη των παρατηρήσεων γράψετε τηλεγραφικά κάτι που έχει ενδιαφέρον να τεθεί για συζήτηση αργότερα. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 ΑΞΙΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Βιολογική (βιοποικιλότητα) Υδρευτική Αρδευτική Υδροηλεκτρική Αλιευτική Κτηνοτροφική Θηραματική Υλοτομική Αλατοληπτική Αμμοληπτική Επιστημονική Εκπαιδευτική Πολιτιστική Αναψυχική Αντιπλημμυρική Αντιδιαβρωτική Βελτιωτική ποιότητας νερού Βελτιωτική ποιότητας αέρα Προστατευτική εναντίον θορύβων Τοποκλιματική Μεταφορική Ιαματική 53

51 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες από τις ανωτέρω αξίες πιστεύετε ότι θα μπορούν να βελτιωθούν απλώς και μόνο μέσω της ρύθμισης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ώστε οι τελευταίες να γίνουν αειφορικότερες, δηλαδή, να βελτιωθούν χωρίς ειδικά έργα (τέτοια έργα είναι οι εμπλουτισμοί με ψάρια, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, ειδικές φυτεύσεις, καταπολέμηση ξενικών ειδών φυτών και ζώων, επαναφορά της κοίτης ενός ρυακιού στην αρχική του); Μέρος Τέταρτο: αλλοιώσεις 11. Ποιες από τις συγκεκριμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή ( αλλά και στην υπόλοιπη Λεκάνη απορροής όσο μπορείτε να δείτε από μακριά) σας ενόχλησαν περισσότερο και τις θεωρείτε ω ς σοβαρά τραύματα στο τοπίο; Ν α αναφέρετε όχι μόνο κατασκευές κακής, κατά τη γνώμη σας, αισθητικής ή αδιάφορης μεν αισθητικής αλλά λ ανθασμένα χωροθετημένες. Να αναφέρετε επίσης και δυσμενή αποτελέσματα ασύνετων ενεργειών του παρελθόντος όπως απογυμνωμένες πλαγιές εξαιτίας υπερβόσκησης, τοποθεσίες όπου κάηκε η βλάστηση, πρανή δρόμων γυμνά από βλάστηση, αισθητικώς κακή χάραξη δρόμων, δάση που έχουν υποστεί αποψιλ ωτική υλ οτομία, παλιές χωματερές, φυτεύσεις ακαταλλήλων ειδών δένδρων κ.λ π. 54

52 12. Διαπιστώσατε κάποιες ενδείξεις που να σας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή άρχισαν να υποβαθμίζουν τις βάσεις στις οποίες στηρίζονται; Α ν ναι, καταγράψτε αυτές τις ενδείξεις. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ ε βάση τα όσα είδατε και ακούσατε για την περιοχή, ποιες αρνητικές τάσεις αναμένετε να παρατηρηθούν στην περιοχή κατά τα επόμενα 5 έτη (π.χ. σημειακή ρύπανση, καταπατήσεις, άναρχη δόμηση); 55

53 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ ε βάση τα όσα είδατε και ακούσατε ποιες ελπίδες υπάρχουν στα επόμενα 5 έτη να αναχαιτισθούν σε αξιόλογο βαθμό οι αρνητικές τάσεις; 56

54 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 Α Λ Λ Η Λ Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Ε ΙΣ Υ ΓΡ Ο Τ Ο Π ΙΚ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ω Ν Ο ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 1. Πόσο τοις εκατό περίπου της Λεκάνης απορροής του υγροτόπου αποτελείται από αγροοικοσυστήματα; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τι ποσοστό περίπου των ανωτέρω αγροοικοσυστημάτων είναι αρδευόμενα; Από πού προμηθεύονται αρδευτικό νερό; 57

55 3. Ποια είναι τα συστήματα άρδευσης; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες είναι οι αρδευόμενες καλ λ ιέργειες; 58

56 5. Ποιες δυσμενείς επιδράσεις αναμένετε να έχουν τα αγροοικοσυ στήματα στον υγρότοπο κατά σειρά μειούμενης σοβαρότητας; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τι χρειάζεται για να τεκμηριωθεί η παρουσία δυσμενούς επίδρασης και το μέγεθος της δυσμενούς επίδρασης: 59

57 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες προσεγγίσεις μπορεί να ακολουθηθούν για να ελαχιστοποιηθεί κάθε μία από τις δυσμενείς επιδράσεις; 8. Σκεφθείτε μια δυσμενή επίδραση των αγροοικοσυστημάτων στον υγρότοπο από την άποψη του πώς μπορεί αυτή να μετατραπεί σε ευμενή επίδραση; 60

58 9. Ποιες ευμενείς επιδράσεις εικάζετε ότι έχουν τα συγκεκριμένα αγροοικοσυστήματα στον υγρότοπο και γιατί; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες ευμενείς επιδράσεις εικάζετε ότι έχει ο υγρότοπος στα αγροοικοσυστήματα (πλην της ενδεχομένης απευθείας παροχής αρδευτικού νερού) και π ώ ς μπορούν να τεκμηριωθούν οι επιδράσεις αυτές; 61

59 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποιες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να ακολουθηθούν στο να ενημερωθούν οι αγρότες της περιοχής επί του γεγονότος ότι ο υγρό τοπος είναι φίλος τους και όχι ανταγωνιστής τους; 12. Ν α αναφέρετε τι άλλα ενδιαφέροντα πράγματα ή φαινόμενα παρατηρήσατε κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο πεδίο αμέσως σχετικά ή και εμμέσως σχετικά με τη σημερινή άσκηση. 62

60 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 ΑΝ Θ Ρ Ω Π Ο ΓΕΝ Ε ΊΣ Δ Υ Σ Μ Ε Ν Ε ΙΣ Ε Π ΙΔΡ Α ΣΕΙΣ ΣΤΟ Υ Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ Σ ΥΓΡΟΤΟ Π Ο ΥΣ Αναζητήστε από το διαδίκτυο τα Πληροφοριακά Δελτία Ραμσάρ για τους 10 υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας της Ελ λ άδας. Από τα Δελ τία αυτά ομαδοποιείστε και συζητήστε τους κυριότερες κινδύνους που απειλ ούν τους 10 υγροτόπους. Παρουσιάστε τα αποτελ έσματά σας σε έκθεση που δεν θα υπερβαίνει τις 400 λ έξεις. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 63

61 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 Θ Ε Μ Α Τ Α Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Στον κατάλ ογο που ακολ ουθεί παρατίθενται με τυχαία σειρά διάφορα «πράγματα» (προβλ ήματα, γεγονότα, φαινόμενα, κλ π.) που αφορούν τη Λίμνη Χειμαδίτιδα, τα οποία έχουν αναφερθεί σε διάφορες εκθέσεις και μελέτες ή για τα οποία υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες και ισχυρισμοί. 1. Επέκταση καλαμώνων 2. Έ λλειψη θεσμοθετημένου ενιαίου διαχειριστικού φορέα 3. Επέκταση εξορύξεων λ ιγνίτη κοντά στη λ ίμνη 4. Μ η ελ εγχόμενη βόσκηση 5. Παράνομο κυνήγι 6. Μ η ελ εγχόμενη αλ ιεία 7. Προϊούσα πτώση της στάθμης της λ ίμνης 8. Περιορισμός των ενδιαιτημάτων της βαλ τόπαπιας 9. Μ η ελ εγχόμενη άντληση υπόγειου νερού για άρδευση από γεωτρήσεις στα αγροοικοσυστήματα της λ εκάνης απορροής της λ ίμνης. 10. Πτώση της παραγωγικότητας της λ ίμνης σε αλ ιεύματα 11. Άντληση νερού απευθείας από τη λ ίμνη για άρδευση γειτονικών αγροοικοσυστημάτων 12. Περιορισμός της έκτασης των υγρολ ίβαδων 13. Μ η σημειακή γεωργική ρύπανση της λ ίμνης 14. Μέτριο επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσμού 15. Έξι δημόσιες υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα για τα θέματα της λίμνης και για τη λεκάνη απορροής της και μάλιστα υπάρχουν και μερικές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων 64

62 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς μερικών περιμετρικών της λίμνης εκτάσεων δεν έχει διευκρινισθεί επαρκώς Ευτροφισμός Προωθείται η θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης. 19. Έ λλειψη προσωπικού και μέσων ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλουν τους όποιους θετικούς κανονισμούς έχουν θεσπίσει 20.Έλλειψη νομικώς κατοχυρωμένου σχεδίου διαχείρισης 21. ανεξέλεγκτη εναπόθεση στερεών απορριμμάτων από επισκέπτες 22. Περιορισμός χώ ρω ν αναπαραγωγής ψαριών 23. Υλοποιείται έργο για τη διατήρηση και αειφορική διαχείριση της λίμνης. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ομαδοποιήσετε τα 23 πράγματα (ή όσα περισσότερα μπορείτε από αυτά) σε 3 έως 5 κατηγορίες με κάποιο κριτήριο το οποίο εσείς θα ορίσετε. 65

63 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη γραμμή που υπάρχει εμπρός από τον κάθε αριθμό των «πραγμάτων» της πρώτης σελ ίδας αυτού του φύλλου εργασίας, να χαρακτηρίσετε καθένα από αυτά ω ς γενεσιουργό αίτιο, πίεση, κατάσταση, επίπτωση και θετική δράση, σύμφωνα με το εννοιολ ογικό πλ αίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που σας διανεμήθηκε. 3. Απαριθμήστε τις δυσκολ ίες που υπάρχουν για να ανταποκριθεί κανείς στην προηγούμενη ερώτηση. 66

64 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 Π Ρ Ω Τ Ε Σ Θ Ε Ω ΡΗ ΣΕ ΙΣ Σ Τ Η Ν Α Π Ο Κ Α Τ Α ΣΤ Α Σ Η Ο ΙΚ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 1. Να εξηγήσετε με δικά σας λ όγια τους εξής όρους: Αποκατάσταση ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 Ανόρθωση Αναδημιουργία 67

65 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όλ ες σχεδόν οι προστατευόμενες περιοχές έχουν ανάγκη από αποκα τάσταση-ανόρθωση-αναδημιουργία ενός ή περισσοτέρων οικοσυστημάτων. Για να καλυφθεί η ανάγκη αυτή απαιτείται κάποια προεργασία η οποία μπορεί να εκφρασθεί με σειρά ορθώς διατυπωμένων ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν από τον φορέα διαχείρισης και από τους επιστημονικούς συμβούλους τον. Η άσκηση αφορά τη σωστή διατύπωση αυτών των ερωτημάτων. Κατωτέρω σας δίνονται λέξεις-κλειδιά οι οποίες θα βοηθήσουν στο να διατυπώσετε τα ερωτήματα. Ως βοήθημα θα χρησιμοποιήσετε το άρθρο που θα σας δοθεί (Αναστασιάδης κ.α «Ε ντοπισμός εφικτών έργων αποκατάστασης υγροτόπων»). Παρόλ ο ότι το άρθρο αναφέρεται σε υγροτοπικά οικοσυστήματα όμοια π ροσέγγιση ισχύει και για τα χερσαία. Λ Ε ΞΕΙΣ - Κ ΛΕΙΔΙΑ Αναγνώριση, καταγραφή. Λεκάνη απορροής. Λειτουργίες. Φυσικοί πόροι, οικοβογικοί περιορισμοί. Ιδανικοί σκοποί αποκατάστασης. Κοινωνικοί παράγοντες. Οικονομικοί παράγοντες. Εφικτοί σκοποί, προτεραιότητες. 68

66 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17 Π Ρ Ο Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ ΙΑ Ε Κ Π Ο Ν Η ΣΗ Σ Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Είστε ο διευθυντής του φορέα διαχείρισης και το Δ Σ του φορέα σας δίνει εντολ ή να προετοιμάσετε την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17 Διατυπώσετε τα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία της εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης. 69

67 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 Δ ΙΑ Τ Υ Π Ω Σ Η ΣΚ Ο Π Ω Ν Κ Α Ι Μ Ε Τ Ρ Ω Ν Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Έχετε τα κεφάλ αια της περιγραφής και αξιολ όγησης του σχεδίου διαχείρισης. 1. Διατυπώστε τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής. 2. Για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς επιλ έξτε τα μέτρα διαχείρισης που προτείνετε για την επίτευξή τους. 3. Έχετε περιορισμένες οικονομικές πιστώσεις. Ποια μέτρα θα εφαρμόσετε και με ποιο σκεπτικό; 70

68 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η ΣΗ Σ 1. Για μία περιοχή του Δικτύου Natura 2000 έχετε ήδη εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης. Εισηγηθείτε Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης. Συγκεκριμένα, ανά ομάδα απαντήστε τα ακόλ ουθα ερωτήματα: α. Τι θα περιλ αμβάνει το Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης για την πανίδα; β. Τι θα περιλ αμβάνει το Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης για τη βλ άστηση; γ. Τι θα περιλ αμβάνει το Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης συνολικά για την περιοχή; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 71

69 2. Ποιες εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας είναι κατάλληλ ες ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 για χρήση στο Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης; 3. Π ώς θα αξιοποιήσετε τα αποτελ έσματα από το Πρόγραμμα Παρακολ ούθησης; 72

70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 Α Ξ ΙΟΛΟΓΗ Σ Η Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ 1. Για μία περιοχή του Δικτύου Natura 2000 εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει και πρόγραμμα παρακολούθησης. Α νά ομάδα διατυπώστε ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν ώστε να αξιολογηθεί α) η κατάσταση του φυσικού περιβάλοντος και β) η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης που ασκείται. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π ώς μπορεί η παρακολούθηση να συμβάλλει στην απάντηση των ερωτημάτων; Δώστε από 2 τουλάχιστον παραδείγματα για κάθε ερώτημα. 73

71 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Η Σ Η Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Ο Υ ΕΡΓΟ Υ Είσαι μέλος του φορέα διαχείρισης μιας περιοχής και σου ανατίθεται να εισηγηθείς έναν κατάλογο ελέγχου (check-list) για τα έργα που σχεδιάζει ο φορέας. Ο κατάλογος αυτός θα χρησιμοποιείται για να επι σκοπείται ο σχεδιασμός ενός έργου πριν ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ποια θα είναι τα αντικείμενα που θα περιλάβεις στην εισήγησή σου; 74

72 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22 Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Κ Α Ι Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Έ στω ότι είστε μέλος του επιστημονικού προσωπικού ενός φορέα διαχείρισης και ότι ο φορέας έχει αναθέσει, σύμφωνα με τον νόμο, την εκπόνηση μιας μελέτης σχετικής με τη διαχείριση της περιοχής σε ομάδα μελετητών. Ο διευθυντής του φορέα σας ορίζει ω ς τον άμεσο εκπρόσωπο του φορέα έναντι των μελετητών με καθήκοντα: (α) να παρακολουθείτε την πρόοδο της υλοποίησης της οικείας σύμβασης με τους μελετητές και (β ) να υποβάλετε τεκμηριωμένη εισήγηση προς τον φορέα για το αν πρέπει να αποδεχθεί να παραλάβει την τελ ική μελέτη. Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε, τι προϋποθέσεις πρέπει να εξασφαϊίσετε ώστε να εκτελ έσετε τα καθήκοντά σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22 75

73 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω ΣΗ 1. Εργάζεσαι στον Φορέα Διαχείρισης μιας προστατευόμενης λ ίμνης και στα πλ αίσια του σχεδιασμού των μέτρων διαχείρισης, ερωτά σαι για την ανάγκη εκπόνησης μιας εκστρατείας ενημέρωσης για τη διατήρηση της Λίμνης. Ποια είναι τα επιχειρήματα, υπέρ και κατά, της εκπόνησης της εκστρατείας; 2. Έ στω ότι Λαμβάνεται η απόφαση να γίνει η εκστρατεία ενημέρωσης με εστίαση στην ανάγκη αειφορικής χρήσης του νερού της Λίμνης. Οι περιορισμοί που ισχύουν είναι ότι η εκστρατεία θα έχει διάρκεια ενός έτους και η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τα Ευρώ. Σχεδίασε την εκστρατεία, απαντώντας, μεταξύ άλλων, στα ακόλ ουθα ερωτήματα: α. Ποιοι είναι οι ειδικοί σκοποί της εκστρατείας; β. Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι; γ. Ποιο είναι το κύριο μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας; δ. Ποια είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιήσεις για την υλ οποίηση των σκοπών; 76

74 ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Να συντάξεις το χρονοδιάγραμμα υλ οποίησης των δράσεων. Δώσε μία ενδεικτική κατανομή προϋπολ ογισμού σε κατηγορίες δαπανών. Μπορείς να επιλ έξεις από τις ακόλ ουθες: προσωπικό, μετακινήσεις, αναλ ώσιμα, εκδόσεις, κατασκευές, εξωτερική βοή θεια, συνέδρια-συναντήσεις, απρόβλ επτα. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 77

75 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ ΙΚ Ε Σ Δ ΙΑ Δ ΙΚ Α Σ ΙΕ Σ Εργάζεσαι στον Φορέα Διαχείρισης μιας προστατευόμενης Λίμνης και σου ανατίθεται να σχεδιάσεις διαχειριστικές παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της υποβάθμισης των οικοτόπων που αναφέρονται στο ένθετο. 1. Αναγνώρισε τους μετόχους (stakeholders). 2. Π ώ ς οι μέτοχοι αυτοί σχετίζονται με τις προτεινόμενες διαχειριστικές παρεμβάσεις; Ν α καταγράψεις τις ανάγκες τους. 3. Έ στω ότι διαπιστώνεται η ανάγκη για μια συνάντηση διαβούλ ευ σης με τους μετόχους. Ποιοι είναι οι σκοποί της συνάντησης; 78

76 4. Να καταγράφεις τα αποτελέσματα της συνάντησης διαβούλευσης με τους μετόχους. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτεύχθηκε συμφωνία του φορέα διαχείρισης με τους μετόχους; Αν ναι, τα συμφωνηθέντα μέτρα είναι συμβατά με τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής; Αν όχι ποια ήταν τα αίτια και ποια είναι τα επόμενα βήματα του Φορέα Διαχείρισης; 79

77 ΕΝ Θ ΕΤΟ Το σημαντικό από χλωριδική άποψη είδος του σκλήθρου (Alnus glutinosa) ως είδος της ελληνικής χλωρίδας είναι γνωστό από την εποχή του Ομήρου. Πρόκειται για φυλλοβόλο δένδρο ύψους έως 25 μ. με κόμη ωοειδή που φύεται σε μεγάλη ποικιλία υψομέτρων δημιουργώντας συχνά επιμήκεις συστάδες κυρίως κατά μήκος ρεμάτων. Είναι είδος ημισκιόφυτο, προτιμά μέτρια και βαριά εδάφη πλούσια σε οργανική ύλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό καθώς με τις ρίζες του είναι σε θέση να δεσμεύει το άζωτο της ατμόσφαιρας. Στο παρελθόν το ξύλο του χρησιμοποιούταν για διάφορες κατασκευές (εργαλεία, οικιακά σκεύη κ.λπ.) αλλά και ως καυσόξυλο, ενώ ο φλοιός του περιέχει μαύρη δεψική ουσία κατάλληλη για τη βαφή υφασμάτων και δερμάτων. Ως δύσφλεκτο είδος θεωρείται κατάλληλο για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με αναδασώσεις κοντά σε ρέματα, ενώ είναι δυνατή η τεχνητή εγκατάστασή του με παραγωγή φυταρίων προερχόμενων από συλλογή σπόρων μετά από κατάλληλη προεργασία. Ιδιαιτέρως σημαντικοί, εκτός του ιδίου του είδους, είναι και οι οικότοποι στους οποίους απαντά σε συδενδρίες ή μικρές συσταδικές συγκεντρώσεις όπως αυτοί που καταγράφηκαν στην περιοχή. Οι τύποι αυτοί οικοτόπου χαρακτηρίζονται «προτεραιότητας» και αξιολογείται ως σημαντική η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη διασφάλιση και την προστασία τους. Συγκεκριμένα στην περιοχή της λίμνης εμφανίζονται συδενδρίες σκλήθρων δύο τύπων οι οποίοι από άποψη δομής της βλάστησης αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου 91ΕΟ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο πρώτος τύπος έχει τη μορφή παραποτάμιας βλάστησης κατά μήκος των οχθών του ρυακιού που εισρέει στη λίμνη, ενώ ο δεύτερος και περισσότερο αντιπροσωπευτικός, απαντά με μορφή αλσυλλίου στα ΒΔ της λίμνης με κυρίαρχα εύρωστα, μεγάλης ηλικίας άτομα σκλήθρου και σε μικρό βαθμό παρουσία λεύκης (Populus sp.), ιτιάς (Salix alba) και φτελιάς (Ulmus minor). Η κτηνοτροφία (μη σταβλισμένη) είναι η δεύτερη, σε σημασία μετά την καλλιέργεια φυτών, οικονομική δραστηριότητα του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής. Ένα από τα προβλήματα των κτηνοτρόφων είναι η μείωση των λιβαδικών εκτάσεων κατά τα τελευταία έτη εξαιτίας της επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να αφήνουν τα ζώα τους να υπερβόσκουν τα υπάρχοντα λιβάδια. Στην περιμετρική ζώνη του υγροτόπου υπάρχουν τοποθεσίες στις οποίες οι κτηνοτρόφοι έχουν αναγνωρισμένα δικαιώματα βόσκησης. Για τις τοποθεσίες αυτές δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες βοσκο'ίκανότητας. Η δασική υπηρεσία προσπαθεί να επιβάλει περιορισμούς στη βόσκηση δασικών εκτάσεων, καλαμώνων κ.λ.π. αλλά χωρίς ως τώρα επιτυχία. Ο αριθμός των κτηνοτροφικών ζώων που βόσκει στο δάσος σκλήθρου αλλά και στους καλαμώνες στη λίμνη, υπερβαίνει τη φυσική αναγέννηση του δάσους. Οι συνέπειες είναι αισθητές εδώ και αρκετά έτη, καθώς το δάσος αποτελείται πλέον από δένδρα μεγάλης ηλικίας, η αναγέννηση αναχαιτίζεται και το έδαφος συμπιέζεται. Επιπροσθέτως, ο καλαμώνας από την πλευρά της ξηράς συνεχώς συρρικνώνεται. Ταυτόχρονα, στις υποβαθμισμένες περιοχές βρίσκουν την ευκαιρία να επεκτείνουν παράνομα τα χωράφια τους ορισμένοι αγρότες. Για να αναχαιτισθεί η υποβάθμιση του δάσους και να ανορθωθούν οι υποβαθμισμένες περιοχές, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, όπως λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης, περίφραξη του δάσους, φυτεύσεις και έλεγχος της βόσκησης, διακοπή της παράνομης καλλιέργειας του πυθμένα της λίμνης (όταν υποχωρούν τα νερά) και των όχθων της και φύλαξη. Η οικονομία της περιοχής βασίζεται στην πρωτογενή παραγωγή, με κυρίαρχη τη γεωργία. Η κτηνοτροφία παρέχει συμπληρωματικό εισόδημα. Παραδοσιακά, οι αγρότες της περιοχής χρησιμοποιούσαν τη λίμνη κυρίως για άρδευση. Τα τελευταία έτη στην περιοχή άρχισε να αναπτύσσεται ο τουρισμός. Πόλος έλξης για τους επισκέπτες αποτελεί η λίμνη. Λόγω της χαμηλής ακόμη τουριστικής κίνησης, οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι λίγες σε αριθμό και ανήκουν σε κατοίκους της περιοχής. Η ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000 διευκολύνει την εξεύρεση πόρων από αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα. 80

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου Κεφάλαιο 1: Οικοσυστήματα... 17 1.1. Δομή και οργάνωση οικοσυστημάτων... 17 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Eαρινό 2013-2014 28/4/2015 Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική Πέμπτη 15 Μάιος 2008 14:33 Το 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας στο πλαίσιο προγράμματος ανοικτών περιβαλλοντικών τ άξεων «Καλλιστώ» υλοποίησε σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ Κόνιτσα στις 1415 16 Απριλίου Το

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Δημήτριος Κ. Παπαδήμος Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β3 Β3. Προτάσεις και διαμόρφωση μέτρων για την προστασία και ανόρθωση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας ΠΒ3.1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 Το πρόβλημα Οι ανάγκες του ανθρώπου σε νερό διπλασιάζονται κάθε 20 χρόνια. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ"

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τι είναι βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus 4// Bιολογική ποικιλότητα ή Bιοποικιλότητα ποικιλότητα των διαφόρων μορφών ζωής Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus Επίπεδα βιοποικιλότητας Γενετική ποικιλότητα Ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / Ε.Γ.Υ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. TO ΕΡΓΟ «ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL HABITATS AND SIGNIFICANT AVIFAUNA SPECIES IN NATURA 2000 NETWORK SITES OF EPANOMI AND AGGELOCHORI LAGOONS, GREECE» - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θ. Δ. Ζάγκας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασοκομίας email: zagas@for.auth.gr Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 2 Σεπτέμβριος 2015 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόμενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα