ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά του έργου 1.1. Επωνυμία, φορέας υλοποίησης και μελετητής Ιστορικό και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Περίληψη 2.1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προτεινόμενα μέτρα-προσχέδιο περιβαλλοντικών όρων Γεωγραφική θέση - έκταση - διοικητική υπαγωγή 3.1. Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου Υπάρχον δίκτυο μεταφορών Διοικητική υπαγωγή του έργου Περιγραφή και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης περιβάλλοντος 4.1. Φυσικό περιβάλλον Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία Γεωλογία Έδαφος Υπέδαφος Γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής μελέτης Μορφολογία του αναγλύφου του εδάφους Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Κατηγορίες εδαφών Υδρογεωλογικά στοιχεία περιοχής μελέτης Σεισμικότητα Υδρολογικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης Οικοσυστήματα - Χλωρίδα Πανίδα Φυτοκάλυψη Φυσικά οικοσυστήματα Χλωρίδα ευρύτερης περιοχής μελέτης Πανίδα ευρύτερης περιοχής μελέτης Φυτοκάλυψη περιοχής μελέτης Ζώνες προστασίας Αναδασωτέες εκτάσεις Φυσικό τοπίο Ανθρωπογενές περιβάλλον Οικισμοί της περιοχής Πληθυσμός-Απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή Χρήσεις γης στην ευρύτερη και την ζώνη άμεσης επιρροής Θεσμικό καθεστώς Ιδιοκτησία γης Παραγωγικοί τομείς - Φυσικοί πόροι - Τουρισμός Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία Βιομηχανία - Εμπόριο Τουρισμός Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής Ιστορικά στοιχεία - Αρχαιολογικοί χώροι Ιστορικά στοιχεία Αρχαιολογικοί χώροι στην εγγύς περιοχή του έργου Ιστορικά στοιχεία Αρχαιολογικοί χώροι στην ευρύτερη περιοχή Αστικό τοπίο Ανθρωπογενείς και άλλες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον Επιδράσεις στο έδαφος και στο υπέδαφος Εκμετάλλευση και επιβάρυνση των υδάτινων πόρων Ανθρωπογενείς επιδράσεις στη χλωρίδα και πανίδα Επιδράσεις στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1 από 3

2 δραστηριότητες Υφιστάμενη κατάσταση ηχορύπανσης Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην πολιτιστική κληρονομιά Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο φυσικό τοπίο Αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Περιγραφή του έργου 5.1. Eναλλακτικές λύσεις Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις Υπό μελέτη νέα οδός παράκαμψης Χανίων - σύνδεσης με αεροδρόμιο (Τμήμα Β.Ο.Α.Κ. Ε.Ο. 94) Γενικά η Κύρια Λύση η Κύρια Λύση Λοιπές εναλλακτικές λύσεις Εφαρμοστέα διατομή Κόστος εναλλακτικών λύσεων Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων Κατασκευή του έργου Χωματουργικές εργασίες Τεχνικά έργα Φάση λειτουργίας Κυκλοφοριακή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Στοιχεία φόρτων αεροδρομίου Χανίων Επιβατική και εμπορευματική κίνηση Λιμένος Σούδας Εκτίμηση κυκλοφοριακών φόρτων Χρήση στοιχείων από την αρχικά υποβληθείσα Μ.Π.Ε Επικαιροποίηση φόρτων της υποβληθείσας Μ.Π.Ε Τελικά εκτιμώμενοι φόρτοι και σύνθεση κυκλοφορίας υφιστάμενης οδού και υπό μελέτη έργων Μηδενικό σενάριο (μη έργο) Κυκλοφοριακά μεγέθη παραδοχές στις προβλέψεις αέριας ρύπανσης και θορύβου Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 6.1. Οικολογικές επιπτώσεις Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα Όρια εκπομπών αερίων ρύπων Πρότυπα ποιότητας του αέρα Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την κατασκευή του έργου Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την λειτουργία του έργου Επιπτώσεις σε μορφολογία έδαφος αισθητική Επιπτώσεις του έργου στα νερά Επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον Όρια και κριτήρια θορύβου Επιπτώσεις θορύβου κατά την κατασκευή Επιπτώσεις από τον οδικό θόρυβο Επιπτώσεις στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στους οικισμούς Επιπτώσεις στις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες Επιπτώσεις στις χρήσεις γης Επιπτώσεις στο ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον Επιπτώσεις στους χρήστες του έργου Αξιολόγηση των επιπτώσεων _03_01.01_03_2 σελίδα 2 από 3

3 7. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 7.1. Αντιμετώπιση των οικολογικών επιπτώσεων Μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο έδαφος, τη μορφολογία και την αισθητική του τοπίου Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στη χλωρίδα και στην πανίδα Αντιμετώπιση της ηχορύπανσης Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους χρήστες του έργου _03_01.01_03_2 σελίδα 3 από 3

4 Κεφάλαιο 1 Χαρακτηριστικά του έργου 1.1. Γενικά Τίτλος έργου εισαγωγικά στοιχεία. Ο τίτλος της παρούσας μελέτης είναι: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: Εθνική οδός με αρ. 90 (Β.Ο.Α.Κ.), Χ.Θ ,00 έως διασταύρωση με Εθν. Οδό με αρ. 94 Χανιά Αεροδρόμιο, Χ.Θ ,08 Κύριος του υπό μελέτη έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η διευθύνουσα υπηρεσία για την παρούσα μελέτη είναι Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη της οδού ανατέθηκε με τον αρ.673/δε270/ απόφαση της Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, με βάση την οποία υπογράφηκε η από σχετική σύμβαση μεταξύ της Διεύθυνσης Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Κρήτης (εργοδότης) και των συνανάδοχων ομάδων συμπρατιόντων μελετητών: ΟΜΑΔΑ Α Εμμ. Σολιδάκης Αργύριος Χαρίσης Αναστ. Βελισσαρίου Αναστασία Πεπέ* ΟΜΑΔΑ Β Μελέτες Έργων Υποδομής Α.Τ.Ε. Νικόλαος Μουρτζάς Γεώργιος Φανουργάκης *Κατόπιν αιτήσεως της συναναδόχου Αναστασίας Πεπέ (4/6/2014) προς αντικατάστασή της για λόγους συνταξιοδότησης και αντίστοιχης αίτησης των συμπραττόντων γραφείων (5/6/2014), εκδόθηκε σχετική απόφαση (αρ. πρωτ / ) εκ μέρους της υπηρεσίας, με την οποία η ανωτέρω συνανάδοχος αντικαθίσταται από την Σοφία Βλάχου, τοπογράφο μηχανικό, με πτυχίο σε ισχύ στην κατηγορία 27, τάξεως Β με αρ. μητρώου και έδρα τον νομό Αττικής. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-1 από 1-7

5 Αντικείμενο Το οδικό έργο που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη είναι η οδός παράκαμψης Χανίων και σύνδεσης Λιμένος Σούδας με αεροδρόμιο και συγκεκριμένα το τμήμα μήκους 8χλμ περίπου, έως την συμβολή στην Ε.Ο. 94 νοτιοανατολικά του οικισμού Πυθάρι. Θέση του έργου. Το οδικό έργο εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων και συγκεκριμένα εντός των Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου, Δ.Ε. Χανίων και Δ.Ε. Ακρωτηρίου. Κατωτέρω αναγράφονται οι συντεταγμένες της αρχής, του μέσου και του τέλους του οδικού τμήματος σε ΕΓΣΑ 87. Αρχή οδικού τμήματος Μέσον οδικού τμήματος (Χ.Θ Λύσης 2) Τέλος οδικού τμήματος ΕΓΣΑ 87 Χ= ,80 Υ= ,34 Χ= ,19 Υ= ,02 Χ= ,08 Υ= ,85 Νομοθεσία Το ισχύον νομικό πλαίσιο που καθορίζει την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι: Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α / ) Απόφαση ΥΠΕΚΑ 1958/ (ΦΕΚ 21/Β / ) Τροποποίηση αυτής με την Απόφαση //2014 (ΦΕΚ 2036/25/7/2014) Απόφαση ΥΠΕΚΑ 15277/2013 ΦΕΚ 1077/Β / Απόφαση ΥΠΕΚΑ /2014 ΦΕΚ 135/Β / Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων. Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-2 από 1-7

6 Απόφαση ΥΠΕΚΑ /ΕΥΠΕ/2013 ΦΕΚ 964/Β / Κ.Υ.Α. 1649/5/2014 (ΦΕΚ 45/Β / ) Κ.Υ.Α / 3028 (ΦΕΚ 1289Β 28/12/1998) Τροποποίηση αυτής με την Κ..Υ.Α. ΗΠ.14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β /2008) Κ.Υ.Α. Η.Π.7338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1289Β 28/12/1998) Τροποποίηση αυτής με την Κ..Υ.Α. ΗΠ 8353/276/Ε 103/2012 (ΦΕΚ 415/Β /2012) Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/ ) Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α) Ν 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α /2014) Υ.Α. Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) Ν. 3028/ (ΦΕΚ 153/Α / ) Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών. Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Εναρμόνιση με την οδηγία 92/43 ΕΟΚ «για τη διατήρηση των τύπων φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις τηςοδηγίας 79/409/ΕΟ Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 κατάταξης των έργων (ΦΕΚ 21/Β /2012), το έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 1η παρ. 5 (οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών, κατηγορίας ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ) και επομένως ανήκει στην υποκατηγορία Α2. Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-3 από 1-7

7 Ομάδα μελέτης Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τα γραφεία: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Τ.Ε.,. (Αγ. Σοφίας 30 Ν. Ψυχικό 15451, τηλ / ). ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ (Παπαδημητρίου 28 Μαρκόπουλο Μεσογείων 19003, τηλ ) 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-4 από 1-7

8 1.2. Ιστορικό και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ιστορικό Στο πλαίσιο της σύμβασης και μετά σχετική αλληλογραφία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αρχικά εκπονήθηκε (Δεκέμβριος 2001) και υποβλήθηκε φάκελος που περιείχε «Προτάσεις Εναλλακτικών Λύσεων σε προωθημένο στάδιο Αναγνώρισης για την εκπόνηση Προμελέτης». Περιγραφή των προτάσεων αυτών γίνεται στην σχετική ενότητα του παρόντος τεύχους ( Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις). Εν συνεχεία, με το Α.Π. 2461/ έγγραφο της Υπηρεσίας ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων για τις επόμενες εργασίες του σταδίου 1 στις οποίες λόγω ιδιαιτερότητας της μελέτης (έντονα δομημένη περιοχή) μπορούσαν να συμπεριληφθούν εργασίες προβλεπόμενες στα επόμενα στάδια της σύμβασης. Με το Α.Π. 2549/ έγγραφο της Υπηρεσίας δόθηκε εντολή εκπόνησης εργασιών που περιλαμβάνονται στο Στάδιο 2 της σύμβασης και συγκεκριμένα τοπογραφικές αποτυπώσεις απαραίτητες προκειμένου να οριστικοποιηθεί η πορεία της χάραξης λαμβάνοντας υπ όψιν την ακριβή θέση των κτισμάτων. Έτσι, για την εκπόνηση της μελέτης οδοποιϊας, χρησιμοποιήθηκαν δύο κατηγορίες τοπογραφικών υποβάθρων. Στο τμήμα από τον Β.Ο.Α.Κ. έως τον οικισμό του Πυθαρίου, συντάχθηκαν πλήρη τοπογραφικά διαγράμματα για την ζώνη διέλευσης της οδού από την ομάδα μελέτης. Για το υπόλοιπο τμήμα έως το Αεροδρόμιο, χρησιμοποιήθηκαν τα τοπογραφικά υπόβαθρα 1:5.000 της Γ.Υ.Σ με πλήρη όμως ενημέρωση από ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:5.000 φωτοληψίας 1998 και από επιτόπου επισκέψεις της ομάδας μελέτης. Στη συνέχεια με το Α.Π. 339/ έγγραφο της Υπηρεσίας δόθηκε εντολή για την σύνταξη οριζοντιογραφίας σε κλίμακα 1:5000 και αντίστοιχης μηκοτομής και συγκεκριμένα Για τα οδικά τμήματα Στο τμήμα Β.Ο.Α.Κ. Κορακιές Κορακιές - Πιθάρι Προφήτης Ηλίας Κορακιές Πιθάρι Περιλαμβάνεται μία λύση εντός της αποτυπωθείσας ζώνης και Για το οδικό τμήμα Πιθάρι Αεροδρόμιο στη μελέτη περιλαμβάνονται δύο εναλλακτικές λύσεις Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης εντολής οι ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις μελετήθηκαν και περιγράφονται επίσης στην σχετική ενότητα της παρούσας ( Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις). Επίσης εκπονήθηκε Προμελέτη 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-5 από 1-7

9 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκδόθηκε σχετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ αρ. πρωτ / ) αντίγραφο της οποίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας μελέτης. Στη συνέχεια δόθηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία εντολή με αρ. πρωτ. π.ε. 3416/ για την ολοκλήρωση της Προμελέτης οδοποιίας, την διερεύνηση την σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης τεχνικών έργων, την σύνταξη οριστικής Γεωλογικής Μελέτης καθώς και την σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκεκριμένη λύση από την προαναφερόμενη Π.Π.Ε.Α. Ακολούθησε η υποβολή της Μ.Π.Ε. (με το α.π. 2991/ ), η οποία δεν εγκρίθηκε λόγω των υφιστάμενων κοινωνικών αντιδράσεων και η μελέτη επιστράφηκε από την υπηρεσία περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ με το α.π / έγγραφό της. Από την υπηρεσία και τους μελετητές συνεχίστηκε η διερεύνηση της συνέχισης του αντικειμένου. Έτσι, μετά το αρ. πρωτ. 2366/ έγγραφο της υπηρεσίας, έγινε η ανασύνταξη και επικαιροποίηση της μελέτης σε στάδιο Προωθημένης Αναγνωριστικής μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε πρόταση των μελετητών για την ολοκλήρωση της μελέτης η οποία έχριζε επανεξέτασης λόγω της εν τω μεταξύ έκδοσης της εγκυκλίου 38/2005, ως προς την αλληλουχία και τις απαιτούμενες επί μέρους τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες. Με δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία της μελέτης, τα συμπράττοντα γραφεία των μελετητών, υπέβαλαν τον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα, ο οποίος εγκρίθηκε με τον αρ. Απόφασης 195/2012 (Πρακτικό Ν ο 14/ ). Ακολούθησε η εντολή της υπηρεσίας α.π. οικ/28250/10799/ με την οποία ζητείται η εκπόνηση των μελετών: Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη στο οδικό τμήμα του έργου ΒΟΑΚ-Πυθάρι με την κατά το δυνατόν υποβάθμιση της ερυθράς για τις όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις υποβάθμισης των παρόδιων ιδιοκτησιών στο πρώτο 1,5χλμ. της οδού. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το παραπάνω έργο το οποίο πρέπει να είναι και λειτουργικά αυτοτελές* Τις αναγκαίες συμπληρωματικές τοπογραφικές αποτυπώσεις με ταυτόχρονη κτηματογράφηση για το οδικό υποτμήμα μέχρι περίπου την Μεραρχία (*Στο τέλος του οδικού τμήματος, μετά τον οικισμό Πυθάρι θα μελετηθούν οι κατάλληλες οδικές προσαρμογές με την υφιστάμενη οδό, με πρόβλεψη τα παραπάνω συνδετήρια τμήματα να αποτελέσουν τους κλάδους του μελλοντικού 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-6 από 1-7

10 Ανισόπεδου Κόμβου που θα κατασκευαστεί στην ίδια θέση όταν ολοκληρωθεί η μελέτη της οδού μέχρι το Διεθνές Αεροδρόμιο) Η παρούσα μελέτη εκπονείται με βάση την παραπάνω εντολή. Σκοπιμότητα του έργου Σήμερα, η σύνδεση του Β.Ο.Α.Κ. με το αεροδρόμιο πρέπει να θεωρηθεί πλημμελής, διότι αφ ενός τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων οδών είναι επιστημονικά και τεχνικά απαράδεκτα και ανασφαλή και αφ ετέρου αυτές κινούνται εντός αστικών ή αστικοποιημένων περιοχών χωρίς κανένα μέτρο προστασίας των παρόδιων χρήσεων. Συγκεκριμένα, η υφιστάμενη πορεία σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο ξεκινά από τον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο στον ΒΟΑΚ (κόμβος Σούδας- ΒΙΟΠΑ) και συνεχίζει για μικρό μήκος επί αστικής οδού μεγάλους πλάτους έως την διασταύρωση με την Ε.Ο. 90 Καστέλι-Χανιά-Ρέθυμνο. Χρησιμοποιώντας για ένα πολύ μικρό μήκος την παραπάνω Ε.Ο. η υφιστάμενη οδός πορευόμενη δαιδαλωδώς εντός αστικών περιοχών του οικισμού της Σούδας, συνδέεται με την Επαρχική οδό αρ. 41 Σούδα-Κορακιές, η οποία συμβάλλει στην Ε.Ο. 94 Χανιάαεροδρόμιο. Η υφιστάμενη πορεία διερχόμενη μέσω Σούδας επιβαρύνεται με τους κυκλοφοριακούς φόρτους τις ώρες αιχμής, επιβίβασης και αποβίβασης προϊόντων και επιβατών του λιμένα Σούδας. Η νέα οδός εκτός από την προφανή εξυπηρέτηση του αεροδρομίου, θα συμβάλλει και στην βελτιστοποίηση της διακίνησης επιβατών, αφού το νέο οδικό τμήμα θα παραλαμβάνει κυκλοφοριακούς φόρτους από την μετακίνηση προσώπων και αγαθών μεταξύ Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου δεδομένου και ότι υφίστανται εγκατεστημένες δραστηριότητες στην περιοχή Ακρωτηρίου καθώς και από την ύπαρξη σημαντικών πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος (τάφοι Βενιζέλων, μονή Αγ. Τριάδος, μονή Γδερνέτου ή Γουβερνέτου κ.λ.π.). Θεωρούμε λοιπόν ότι η νέα οδός με τον κατάλληλο σχεδιασμό συνδέσεων με το τοπικό δίκτυο, θα συμβάλλει καθοριστικά στη ανάπτυξη της περιοχής Ακρωτηρίου. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-7 από 1-7

11 Κεφάλαιο 2 Περίληψη Στο παρόν κεφάλαιο εκτίθεται σύντομη περίληψη της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης, το παρόν κεφάλαιο αποτελεί οδηγό της μελέτης, παραπέμποντας για περισσότερες λεπτομέρειες στα κατάλληλα κεφάλαια. Επισκόπηση περιεχομένων Γενικές πληροφορίες γύρω από την επωνυμία και τον φορέα υλοποίησης του υπό μελέτη έργου περιέχονται στην αρχή του Κεφαλαίου 1 («Επωνυμία, φορέας υλοποίησης και μελετητής»). Το Κεφάλαιο 1 επίσης περιέχει πληροφορίες για το ιστορικό και την σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου καθώς και βασικά γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Το Κεφάλαιο 2 («Περίληψη») συνίσταται στην παρούσα περίληψη όλης της μελέτης. Στο Κεφάλαιο 3 («Γεωγραφική θέση - έκταση - διοικητική υπαγωγή»), συζητείται η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του έργου με ιδιαίτερη αναφορά στον χαρακτήρα της, τον συσχετισμό του έργου με το υπάρχον δίκτυο μεταφορών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και την διασταύρωσή του με τις καθέτους οδούς, καθώς και την διοικητική υπαγωγή των περιοχών διέλευσης του έργου. Το Κεφάλαιο 4 («Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης») περιλαμβάνει αντίστοιχες ενότητες στις οποίες γίνεται μια περιεκτική καταγραφή στοιχείων που αφορούν το κλίμα και μετεωρολογία, την γεωλογία και γεωμορφολογία, την τεκτονική της περιοχής, την υδρογεωλογία, τα οικοσυστήματα, την πανίδα και χλωρίδα και την αισθητική του φυσικού τοπίου της περιοχής. Η καταγραφή αυτή συμπληρώνεται με αναφορές σε χάρτες και ειδικά διαγράμματα. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου 4, γίνεται μια περιγραφή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν τους, παραγωγικούς τομείς, φυσικούς πόρους, και την αισθητική του δομημένου περιβάλλοντος. Οι σχετικές ενότητες περιλαμβάνουν και στοιχεία για την υφιστάμενη υποδομή της περιοχής. Τέλος, περιλαμβάνονται πληροφορίες για την τουριστική κίνηση της περιοχής, την υφιστάμενη υποδομή καθώς και όλα τα σημεία που παρουσιάζουν πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-1 από 2-12

12 Το Κεφάλαιο 4 κλείνει με μια συγκεντρωτική αναφορά στις ανθρωπογενείς αλλά και άλλες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων πιέσεων στο έδαφος, τα νερά, τις βιοτικές συνιστώσες των φυσικών οικοσυστημάτων, την ατμόσφαιρα, τα επίπεδα θορύβου, καθώς και το ιστορικό, πολιτιστικό και αρχαιολογικό περιβάλλον. Επίσης, συζητούνται οι πιέσεις στην αισθητική του φυσικού τοπίου καθώς και η ποιότητα της ένταξης του δομημένου στο φυσικό τοπίο. Περιγραφή του έργου κατά την φάση κατασκευής και τη φάση λειτουργίας γίνεται στο Κεφάλαιο 5. Αρχικά παρουσιάζεται και εξηγείται το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων του υπό μελέτη έργου, όσον αφορά χαράξεις. Ακολούθως, παρουσιάζονται όσα λεπτομερή στοιχεία ήταν διαθέσιμα για την κατασκευή και την λειτουργία του έργου. Η σύνθεση των συλλεχθέντων στοιχείων για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών (δυσμενών) επιπτώσεων και τυχόν (ευμενών) επιδράσεων, γίνεται στο Κεφάλαιο 6 («Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»). Αρχικά, το Κεφάλαιο 6 παραθέτει τις αποκαλούμενες οικολογικές επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου, που συμπεριλαμβάνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση (με προσομοίωση των επιπέδων των κυκλοφοριακών ρύπων), την ρύπανση και μορφολογική αλλοίωση του εδάφους, της μορφολογίας και της αισθητικής του τοπίου, την φυσική και χημική ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών και τις επιπτώσεις στην πανίδα και την χλωρίδα. Στην συνέχεια, ειδική μέριμνα δίνεται στις επιπτώσεις του υπό μελέτη οδικού δικτύου στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής, με προσομοίωση του κυκλοφοριακού θορύβου. Ακολούθως, εξετάζονται οι επιπτώσεις και επιδράσεις του έργου στην κοινωνικοοικονομική φυσιογνωμία της περιοχής, συγκεκριμένα δε στους οικισμούς, τις διάφορες οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες, και τις χρήσεις γης. Το Κεφάλαιο κλείνει με την εξέταση των επιπτώσεων και επιδράσεων του έργου στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, και των τυχόν επιπτώσεις του έργου στους πιθανούς χρήστες του, σε σχέση με τις λειτουργικές του συνθήκες. Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι) παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7 («Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»), που αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-2 από 2-12

13 2.1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Φάση κατασκευής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή των υπό μελέτη έργων έχουν ως ακολούθως: Ατμόσφαιρα: Μικρή, προσωρινή και αντιστρεπτή αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, ειδικά των σωματιδιακών (σκόνη). Έδαφος & υπέδαφος: Περιορισμένες επιπτώσεις στο έδαφος και υπέδαφος μέρος των οποίων θα είναι αντιστρεπτό με το πέρας της κατασκευής του έργου. Υδάτινοι πόροι: Περιορισμένες επιπτώσεις στα γειτνιάζοντα ρέματα της περιοχής. Χλωρίδα & πανίδα: Περιορισμένες επιπτώσεις από την απομάκρυνση της βλάστησης μέρος των οποίων θα είναι αντιστρεπτό μετά το πέρας κατασκευής του έργου. Ακουστικό περιβάλλον: Περιορισμένες επιπτώσεις στους ανθρωπογενείς δέκτες που γειτνιάζουν άμεσα με το έργο. Κοινωνικά & οικονομικά χαρακτηριστικά: Περιορισμένες επιπτώσεις από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις γεωργικών εκτάσεων. Θετικές επιδράσεις στην οικονομία της περιοχής από την απασχόληση του τοπικού εργατικού δυναμικού στην κατασκευή του έργου Ιστορικό & πολιτιστικό περιβάλλον: Δεν αναμένονται επιπτώσεις υπό την προϋπόθεση της λήψης των κατάλληλων μέτρων κατά την κατασκευή. Μορφολογία & αισθητική τοπίου: Περιορισμένες επιπτώσεις στην μορφολογία και την αισθητική του τοπίου, αντιστρεπτές μετά το πέρας της κατασκευής, με την λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-3 από 2-12

14 Χρήστες του έργου: Ενδεχόμενες δυσκολίες στην χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου κατά την κατασκευή της οδού. Φάση λειτουργίας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την φάση λειτουργίας του έργου έχουν ως ακολούθως: Ατμόσφαιρα: Μικρή αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων από την οδική κυκλοφορία στο περιβάλλον της περιοχής διέλευσης του, σε τιμές κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια. Σημαντικές ευνοϊκές επιδράσεις από την απαλλαγή του αστικού ιστού από τους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους και τους εκπεμπόμενους ρύπους. Έδαφος & υπέδαφος: Μικρής κλίμακας ρύπανση του εδάφους από την απόπλυση των υλικών των οδοστρωμάτων χωρίς επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του εδάφους. Υδάτινοι πόροι: Μικρής κλίμακας επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους από την λειτουργία του έργου. Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από την απόπλυση των υλικών των οδοστρωμάτων είναι ασήμαντη. Χλωρίδα & πανίδα: Μικρής κλίμακας επιπτώσεις στην χλωρίδα της περιοχής του έργου από την λειτουργία του. Η σημαντικότερη επίπτωση θα είναι η δυσκολία επικοινωνίας των ζώων ανάμεσα στα δύο τμήματα του χώρου που θα χωρίσει ο δρόμος. Ακουστικό περιβάλλον: Μικρή αύξηση των επιπέδων θορύβου της άμεσης περιοχής του έργου Σημαντικές ευνοϊκές επιδράσεις από την απαλλαγή του αστικού ιστού από τους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους και τον αντίστοιχο κυκλοφοριακό θόρυβο. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-4 από 2-12

15 Κοινωνικά & οικονομικά χαρακτηριστικά: Σημαντικότατη θετική επίδραση στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής του έργου λόγω της αύξησης της ευκολίας οδικής πρόσβασης. Σημαντικότατη ευνοϊκή κοινωνικοοικονομική επίδραση στην ευρύτερη περιοχή (και τους χρήστες του οδικού δικτύου), συνιστάμενη στην βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την μείωση των οδικών ατυχημάτων. Ιστορικό & πολιτιστικό περιβάλλον: Θετική επίδραση στην ευκολία πρόσβασης και συνακόλουθα στην ανάδειξη των μνημείων της ευρύτερης περιοχής. Μορφολογία & αισθητική τοπίου: Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην αισθητική και την μορφολογία του τοπίου από την λειτουργία του έργου. (Εφ όσον θα έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης κατά την κατασκευή του). Χρήστες του έργου: Καθοριστικής σημασίας ευνοϊκές επιδράσεις στους χρήστες των οδικών έργων με την βελτίωση όλων των χαρακτηριστικών κυκλοφορίας, οικονομία καυσίμων και χρόνου και μείωση του αριθμού των ατυχημάτων. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-5 από 2-12

16 2.2. Προτεινόμενα μέτρα - Προσχέδιο περιβαλλοντικών όρων (α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Κατασκευή και λειτουργία της οδού παράκαμψης Χανίων και σύνδεσης με αεροδρόμιο και συγκεκριμένα του τμήματος έως τον οικισμό Πυθάρι (με προσωρινή συμβολή στην Ε.Ο. 94) μήκους 8 χλμ. περίπου. (β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις i ΚΥΑ με αριθ. Η.Π /549/Ε103/ (ΦΕΚ 488/Β/2011), με την οποία καθορίζονται μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. ii ΚΥΑ με αριθ. Η.Π /1075/Ε103/ (ΦΕΚ 920/Β/2007), με την οποία καθορίζονται τιμές-στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. iii ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π /2016/ (ΦΕΚ 1334/Β/2005) περί καθορισμού οριακών καικατευθυντήριων τιμών για τις συγκενρτώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/2/ΕΚ. iv ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 9238/332/ (ΦΕΚ 405/Β/2004) περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. v Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/ περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου. Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύουν οι εκάστοτε Περιφερειακές Αποφάσεις και οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παρ. δ του ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/2981), όριο των 100 mg / m3. (γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Σχετικά με τον θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ /2028/ (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΎΑ 9272/471/ (ΦΕΚ 286/Β/07). Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του θορύβου, που επιτρέπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/1981) 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-6 από 2-12

17 (δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν 1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους αφορούν: τον κύριο του έργου τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς τους προϊστάμενους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν. 2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων 3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κ.λπ.) 4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηριοτριβεία κ.λπ.) Για όλα τα τεχνικά έργα και υπαίθριες διαμορφώσεις (χώρος στάθμευσης κ.λπ.) θα εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες. Ειδικότερα: Οι μονάδες παραγωγής αδρανών θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης της σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσης μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμείκτη και της ζυγιάστρας. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-7 από 2-12

18 Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες σε σακκόφιλτρα ή ισοδύναμου απόδοσης σύστημα στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής παραμονής αδρανών καθώς και στα αναβατόρια. 5. Κατά την φάση κατασκευής του έργου και πριν την έναρξη των τεχνικών έργων και των έργων οδοστρωσίας θα πρέπει να διεξαχθούν οι κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των υλικών εκσκαφής για λατομικό υλικό και για υλικό επίχωσης. 6. Εφ όσον το υλικό εκσκαφής κριθεί κατάλληλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες σε δάνεια (επιχώσεις του έργου). 7. Η κατασκευή της υπό μελέτη οδού συνεπάγεται έλλειμμα χωματισμών. Συνεπώς χρειάζεται να ανευρεθεί κατάλληλος δανειοθάλαμος. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης τίθενται οι περιορισμοί ότι για την συγκεκριμένη έκταση θα πρέπει να πληρούνται τα κατωτέρω: Να εξαιρεθεί οποιαδήποτε χαρακτηρισμένη δασική έκταση από την οικεία Δ/νση δασών. Να μην περιέχει κοίτη ρέματος Να βρίσκεται εκτός οπτικού πεδίου κατοικημένων περιοχών και εν γένει ανθρωπογενών δεκτών. Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης προς αυτή Να προβλεφθεί αποκατάσταση της θέσης δανειοθαλάμου μετά το πέρας των εργασιών. 8. Στην παρούσα μελέτη προτείνονται συγκεκριμένες θέσεις λήψης δανείων χωματισμών με την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων, χωρίς όμως την υποχρεωτική δέσμευση του αναδόχου κατασκευής ως προς την επιλογή τους. Σε κάθε περίιπτωση επιλογής αυτών ή άλλων θέσεων από τον ανάδοχο κατασκευής θα πρέπει να γίνει η αδειοδότηση αυτών βάσει του άρθρου 7 του Ν. 4014/ Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των έργων, θα πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση της βλάστησης στις τραυματισμένες επιφάνειες, για την αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών, την κάλυψη των απωλειών της φυτών, την επαναφορά του τοπίου και την ένταξη του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Η φύτευση των πρανών θα πρέπει να γίνει με επιλογή ενδημικών φυτών της περιοχής. 10. Όσον αφορά κυρίως τα εκτεταμένα επιχώματα, θεωρείται απαραίτητο να εκπονηθούν οι κατάλληλες γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για να 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-8 από 2-12

19 προσδιορίσουν τις φυσικομηχανικές παραμέτρους του εδάφους έδρασης και να καθορίσουν τα απαιτούμενα μέτρα εξυγίανσης στη βάση των επιχωμάτων. Η γεωτεχνική μελέτη είναι απαραίτητη και για τις θέσεις θεμελιώσεως της μεγάλης κοιλαδογέφυρας και της γεφύρωσης του ποταμού Μορώνη. 11. Προτείνεται να συμπληρωθεί και να επικαιροποιηθεί η γεωλογική μελέτη ως προς το τμήμα οδού μήκους περίπου 1200 μ. στην περιοχή της Κάτω Σούδας και του Θεραπευτηρίου, το οποίο δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα γεωλογική μελέτη 12. Οσov αφoρά στηv παραγωγή σκόvης λόγω κίvησης τωv εργoταξιακώv oχημάτωv, έvας κώδικας διαχείρισης για τov περιoρισμό της σκόvης κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει vα περιλαμβάvει: - τηv ύγραvση τωv διαδρόμωv κίvησης - τηv επέμβαση σε γυμvές επιφάvειες όπoυ είvαι αvαγκαίo - τη θέσπιση μέγιστωv oρίωv ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμέvες επιφάvειες - τηv κατασκευή τωv εξατμίσεωv τωv oχημάτωv έτσι ώστε vα είvαι μακριά από τo έδαφoς και στραμμέvες πρoς τα πάvω - τη διατήρηση καθαρώv και υγρώv τωv ερεισμάτωv και τωv διαδρόμωv κίvησης τωv oχημάτωv 13. Οσov αφoρά στις σκόvες πoυ θα δημιoυργoύvται κατά τη μεταφoρά χύδηv υλικώv από τα λατoμεία ή τoυς χώρoυς εκσκαφώv πρoς τo εργoτάξιo, πρoτείvovται τα παρακάτω μέτρα τα oπoία έχoυv σχέση και με τηv ασφάλεια oδήγησης: - Σύμφωvα με τηv ελληvική voμoθεσία, όλα τα φoρτηγά πoυ μεταφέρoυv χαλαρά υλικά θα πρέπει vα είvαι καλυμμέvα - Ειδική σήμαvση σε όλo τo μήκoς της διαδρoμής μεταφoράς τωv υλικώv ότι εκτελoύvται έργα - Σήμαvση στις εξόδoυς τωv λατoμείωv και εργoταξίωv - Απoφυγή υπερπλήρωσης τωv φoρτηγώv μεταφoράς χύδηv υλικώv - Κάλυψη τωv υλικώv με σκέπαστρα - Συvτήρηση τoυ oδικoύ δικτύoυ μεταφoράς - Αv η διαδρoμή περvάει μέσα από oικισμoύς, vα εξετάζεται η δυvατότητα παράκαμψης αυτώv. Αv πάλι η παράκαμψη δεv είvαι δυvατή vα επιδιώκεται διαβρoχή τoυ τμήματoς της oδoύ πoυ διέρχεται μέσα από τov oικισμό. 14. Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση των ορυκτελαίων, των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου 15. Η διαχείριση των ορυκτελαίων θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/ (ΦΕΚ 64/Α/ ) (Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ) 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-9 από 2-12

20 16. Λάδια - Πετρελαιοειδή - Χημικά κλπ. απόβλητα του εργοταξίου θα συγκεντρώνονται σε ιδιαίτερους βόθρους. 17. Απόνερα καθαρισμού μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος απαιτούν ιδιαίτερους χώρους για την αποχέτευσή τους από το εργοτάξιο. 18. Η τελική διαστασιολόγηση των οχετών όπως και των υπόλοιπων αναγκαίων υδραυλικών έργων για την εξασφάλιση της απορροής των επιφανειακών υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της οδού, θα πρέπει να προσδιοριστεί μετά από κατάλληλη υδραυλική μελέτη. 19. Kατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης των τεχνικών γεφύρωσης του ποταμού Μορώνη, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν η οριοθέτηση του ποταμού με την σχετική απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 323/Δ /2008). 20. Τα αντιθορυβικά μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά την κατασκευή συνοψίζονται σε τρία επίπεδα επέμβασης: α. Ελεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου, εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ. β. Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου, ιδιαίτερα για τις εργασίες κοντά σε οικιστικές περιοχές (αρχή, Κ.Σούδα και μέση, Πυθάρι, Κορακιές). γ. Εφαρμογή τεχνικών λύσεων με κατασκευή ηχοπετασμάτων περί τον χώρο του εργοταξίου και χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στα σημεία εκπομπής υψηλής στάθμης θορύβου. 21. Ο ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει τη διάταξη των εργοταξίων και τον προγραμματισμό των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο αστικό ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής του έργου. Η διάταξη των συσσωρευμένων υλικών στον χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να λειτουργούν ως ηχοπετάσματα για τη μείωση του θορύβου. 22. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ηχοπετασμάτων στον χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε αυτά να προσφέρουν την απαραίτητη μόνωση. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα ηχοπετάσματα θα τοποθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου. 23. Δεδoμέvoυ ότι στηv ευρύτερη περιoχή τoυ oικισμoύ Πυθάρι και Κορακιές είvαι δυvατό vα κτισθoύv vέα κτήρια εκτός σχεδίoυ oικισμoύ, πoυ vα φτάvoυv μέχρι 30m από τo άκρo τoυ δρόμoυ, ως πρoληπτικό μέτρo για τηv καταπoλέμηση τoυ 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-10 από 2-12

21 θoρύβoυ πρoτείvεται η εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 12 τoυ Κτηριoδoμικoύ Καvovισμoύ, πoυ αφoρά στηv κατάλληλη ηχoμόvωση τωv vεoαvεγειρόμεvωv κτηρίωv. 24. Προτείνεται να διενεργούνται ετήσιες μετρήσεις επιπέδων θορύβου (δείκτες Ld, Le, Ln, Lde και Lden), βάσει της Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ (ΦΕΚ 1367/ Β / ), Άρθρο 8, κατά τα οριζόμενα για «Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου από τη λειτουργία οδικού έργου». 25. Ειδικότερα, για τη μακροχρόνια περιβαλλοντική παρακολούθηση της διακύμανσης των δεικτών Ld, Le, Ln, Lde και Lden για τον οδικό θόρυβο στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του οδικού έργου προτείνεται η εκπόνηση και εφαρμογή από τον κύριο του Έργου «Ειδικής Μελέτης Προγράμματος Παρακολούθησης Περιβαλλοντικού Θορύβου Συγκοινωνιακών Έργων» (ΕΜΠΠΘ) η οποία θα καθορίζει: α) Τη χωροθέτηση και τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές μόνιμου (ή μόνιμων) σταθμού (ή σταθμών) παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου. β) Το αναλυτικό πρόγραμμα 24ωρων ακουστικών καταγραφών ωριαίας ανάλυσης σε ετήσια βάση που τυχόν θα προταθεί, και θα καλύπτει την καταγραφή του περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, σε ύψος 4,0 ± 0,2 m (3,8 4,2 m) πάνω από το έδαφος και σε απόσταση 2 m από την πιο εκτεθειμένη πρόσοψη του υπό προστασία δέκτη. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ / Ως εργοταξιακές θέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν θέσεις κατά μήκος του έργου και μέσα στη ζώνη απαλλοτρίωσης. 27. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου. 28. Σε περίπτωση που θα θιγούν κατά την κατασκευή υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφελείας προβλέπεται η άμεση αποκατάστασή τους. 29. Προτείνεται η χρησιμοποίηση του τοπικού εργατικού δυναμικού για την υλοποίηση των έργων. 30. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να τις παρακολουθήσει υπάλληλος τους. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εκσκαφών αποκαλυφθούν στοιχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-11 από 2-12

22 διακοπούν οι εργασίες και να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. Τα παραπάνω θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου. 31. Κατά την κατασκευή των προβλεπόμενων ανισόπεδων κόμβων θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία των διασταυρουμένων υφιστάμενων κυρίων οδικών αξόνων. 27. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των προβλεπομένων τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων των διασταυρούμενων οδών για την αποκατάσταση της πρόσβασης μεταξύ των περιοχών ένθεν και ένθεν της νέας χάραξης. 28. Εν γένει στα σημεία διασταύρωσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε μέσω απαγορευτικής σήμανσης να αποτρέπεται η είσοδος των χρηστών στο υπό μελέτη έργο μέχρι την τελική παράδοσή του. 29. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των οδικών τμημάτων που καταλαμβάνει η χάραξη προ της κατασκευής του έργου, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι αντίστοιχες υφιστάμενες οδοί. 30. Με την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών θα πρέπει να επιβληθεί στα εργοταξιακά οχήματα η χρήση των τμημάτων του νέου άξονα έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν το τοπικό δίκτυο. 31. Να πραγματοποιηθεί σαφής προσδιορισμός των δρομολογίων των εργοταξιακών μηχανημάτων με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της υφιστάμενης κυκλοφορίας (να αποφεύγονται οι ώρες αιχμής). 33. Σε επί μέρους τμήματα του δρόμου και όπου απαιτείται,να τοποθετηθούν μεταλλικά στηθαία ασφαλείας. 34. Όσον αφορά την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και πεζών, να λάβει χώρα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με χρήση των απαραίτητων πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-12 από 2-12

23 Κεφάλαιο 3 Γεωγραφική θέση - Έκταση - Διοικητική υπαγωγή 3.1. Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου Η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά εξ ολοκλήρου στον Δήμο Χανίων στην δυτική Κρήτη και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η υπό μελέτη παράκαμψη Χανίων σύνδεση Λιμένος Σούδας με αεροδρόμιο, έχει μήκος 8 km περίπου και διέρχεται από τις Δημοτικές Ενότητες Ελ. Βενιζέλου, Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου του ανωτέρω Δήμου Χανίων. Οι χωρικές ενότητες που συνιστούν την ευρύτερη περιοχή του έργου (νοούμενη ως μία περιοχή εκτεινόμενη σε ακτίνα 7km από αυτό) είναι Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου Δήμου Χανίων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων Δ.Ε. Θερίσου Δήμου Χανίων Δ.Ε. Κεραμιών Δήμου Χανίων Δ.Ε. Αρμένων Δήμου Αποκορώνου Το έργο διέρχεται περιμετρικά αλλά εκτός των ορίων της μεγάλης οικιστικής πολεοδομικής ενότητας Σούδας και Χανίων. Υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σούδας και Χανίων (ΦΕΚ. 558/Δ/88) και είναι εγκεκριμένη η τροποποίησή του (ΦΕΚ 408/Δ/ 93), επίσης και ΦΕΚ 620/Δ/92, 280/Δ/94. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του έργου υφίστανται ζώνες προστασίας του δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ.) και συγκεκριμένα οι: Λίμνη Αγιάς Πλατανιάς Ρέμα και εκβολή Κερίτη Κοιλάδα Φασά (κωδικός GR ) Είναι Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Site of Community Importance S.C.I.). Φαράγγι Θερίσσου (κωδικός GR ) Είναι Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Site of Community Importance S.C.I.). Λίμνη Αγιάς (κωδικός GR ) Είναι Ειδική Ζώνη Προστασίας (Special Protection Area S.P.A.) Νησίδα Άγιοι Θεόδωροι (κωδικός GR ) Είναι Ειδική Ζώνη Προστασίας (Special Protection Area S.P.A.) 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-1 από 3-6

24 Σημειώνεται ότι οι περιοχές που σημαίνονται ως Ειδικές Ζώνες Προστασίας αφορούν κυρίως την πτηνοπανίδα και ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 79/409 της Ε.Ο.Κ. Σημειώνεται ακόμη η παρουσία της «ζώνης Ακρωτηρίου» (κωδικός GR ) η οποία τελικά δεν εντάχθηκε στο δίκτυο NATURA Ακόμη, στην άμεση περιοχή του έργου εντοπίζεται ο ποταμός Μορώνης με ιδιαίτερο οικοσύστημα στην περιοχή των εκβολών του και για τον οποίο υπάρχει μελέτη διευθέτησης στο πλαίσιο της αποχέτευσης ομβρίων (βλ. σχετικές ενότητες και του κεφαλαίου 4). Για τον ποταμό υπάρχει απόφαση οριοθέτησης ΦΕΚ 323/Δ /2008. Τέλος, σημειώνεται η παρουσία του Καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Σταυρού Χορδάκι δήμου Ακρωτηρίου που ιδρύθηκε με την 2608/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 813/Β / ) Τά όρια των Δ.Ε. των δήμων καθώς και όλων των ανωτέρω ζωνών προστασίας εικονίζονται στο συνημμένο σχέδιο 1 της παρούσας μελέτης («Ευρύτερη περιοχή του έργου» κλ. 1:50.000). 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-2 από 3-6

25 3.2. Υπάρχον δίκτυο μεταφορών Οδικό δίκτυο. Το υφιστάμενο πρωτεύον Εθνικό οδικό δίκτυο που διέρχεται από τον νομό Χανίων, αποτελείται από τους εξής οδικούς άξονες: Ν.Ε.Ο. με αριθμό 90 (βόρειος άξονας) στο τμήμα της: Α.Κ. Μουρνιών - Ρέθυμνο (μέσω παράκαμψης Ρεθύμνου) - Ηράκλειο (μέσω παράκαμψης). Το δευτερεύον Εθνικό οδικό δίκτυο του νομού αποτελείται από τους εξής οδικούς άξονες: Π.Ε.Ο. 90 στο τμήμα Καστέλι - Κολυμπάρι - Χανιά - Σούδα - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Αγ. Νικόλαος - Παχειά Άμμος - Σητεία με εξαίρεση τα τμήματα που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμών των προϋφιστάμενων του 1923 και οριοθετημένων με το ΠΔ από (ΦΕΚ 181Δ /85) Καστέλλι - Κισσάμου - Κολυμπάρι - Γαλατάς - Μουρνιές Το τριτεύον Εθνικό οδικό δίκτυο του νομού αποτελείται από τους εξής οδικούς άξονες: Τα εντός ορίων οικισμών τμήματα της Π.Ε.Ο. 90 στο τμήμα Κολυμπάρι - Γαλατάς - Χανιά - Σούδα - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Αγ. Νικόλαος - Παχειά Άμμος - Σητεία Τα εντός ορίων οικισμών τμήματα της Π.Ε.Ο. 90 στο τμήμα Καστέλι - Κισσάμου - Κολυμπάρι και Κολυμπάρι - Γαλατάς - Χανιά Η Ε.Ο. 94 Χανιά - Αεροδρόμιο Η Ε.Ο. 92 Διακλάδωση προς Καστέλλι επί της Π.Ε.Ο. 90. Με την υπό μελέτη οδό εμπλέκονται άμεσα (είτε συνδεόμενοι με τα υπό μελέτη τμήματα είτε διαμορφούμενοι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης και εν γένει ευρισκόμενοι στην περιοχή άμεσης επιρροής του έργου) οι κατωτέρω οδικοί άξονες εκ του Εθνικού και του Επαρχιακού οδικού δικτύου: Νέα Εθνική οδός (Β.Ο.Α.Κ.)_ - Παλαιά Εθνική οδός με αρ. 90 Αποτελεί τμήμα μήκους ~ 0,85 χλμ., είναι η οδός Παπαναστασίου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Σούδας η οποία συνδέει τη νέα Εθνική οδό με αρ. 90 με το λιμάνι Σούδας, συμβάλλουσα στην παλαιά Εθνική οδό. Η σύνδεσή της με το Β.Ο.Α.Κ. γίνεται μέσω νεοκατασκευασμένου ανισόπεδου κόμβου, η δε συμβολή της με την παλαιά Εθνική οδό, με ισόπεδο κόμβο, που δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Το τμήμα αυτό προβλέπεται με διαχωρισμένα οδοστρώματα. Χανιά Σούδα δια της παλαιάς Εθνικής οδού Το τμήμα αυτό μήκους ~ 5 χλμ. και πλάτους ~ 10 μ., συνδέει τα Χανιά με την ευρύτερη περιοχή της Σούδας και δια μέσου της επαρχιακής οδού με αρ. 41 με το αεροδρόμιο Χανίων. Συναρτάται με το σχέδιο πόλεως Σούδας. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-3 από 3-6

26 Επαρχιακή οδός με αρ. 41 Σούδα Κορακιές Τμήμα μήκους ~ 5,8 χλμ. και πλάτους 7-8 μ., συνδέει δια μέσου του σχεδίου πόλεως Σούδας, την παλαιά Εθνική οδό Χανιά Σούδα με την Εθνική οδό με αρ. 94, Χανιά αεροδρόμιο, στην περιοχή του οικισμού Κορακιές. Αποτελεί οδό με μικρά γεωμετρικά στοιχεία σε οριζοντιογραφία και μεγάλες κατά τόπους κατά μήκος κλίσεις, γύρω στο 7% (θέση «ΒΛΗΤΕΣ»). Η ταχύτητα ανέσεως που εξασφαλίζει δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ./ώρα. Εθνική οδός με αρ. 94 Χανιά αεροδρόμιο. Από τη θέση Προφήτης Ηλίας μέχρι τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό με αρ. 41, έχει μήκος ~ 1,9 χλμ. και συνολικά μέχρι το αεροδρόμιο ~ 9,4 χλμ., πλάτος δε ~ 8 μ. Το τμήμα αυτό, ικανοποιητικής χαράξεως, περνά δίπλα από τα όρια του οικισμού ΚΟΡΑΚΙΕΣ και δια μέσου των οικισμών ΠΙΘΑΡΙ και ΑΡΩΝΙ. Επαρχιακή οδός με αρ.38 «Προφήτης Ηλίας Κουνουπιδιανά- Μονή Γούρβερνέτου δια της Μονής Αγ. Τριάδος» Το τμήμα αυτό συναρτάται έμμεσα με τη διερεύνηση των λύσεων. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής, αποτελείται από τοπικές οδούς εξυπηρέτησης των οικισμών, ή των δομημένων εκτός των οικισμών περιοχών, ή προεκτάσεις του αναφερομένου παραπάνω βασικού δικτύου. Αυτά τα οδικά τμήματα έχει διαπιστωθεί ότι είναι ανεπαρκή για τη σημερινή και αναμενόμενη κυκλοφορία, αλλά κυρίως δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια, αφού διέρχονται σε μεγάλα μήκη τους μέσα από δομημένες περιοχές, χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες ελεγχόμενες προσπελάσεις και τα αναγκαία στοιχεία σύγχρονων προδιαγραφών. Ο λόγος αυτός οδήγησε στην αναζήτηση οδεύσεων για τη δημιουργία αρτηριών με σύγχρονες απαιτήσεις. Αεροπορικό δίκτυο Το πλησιέστερο αεροδρόμιο στην περιοχή είναι το πολιτικό αεροδρόμιο στο Ακρωτήρι των Χανίων (περιοχή άμεσης επιρροής του έργου) και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης τα αεροδρόμια Ηρακλείου κ Σητείας. Το αεροδρόμιο στο Μάλεμε που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Μάχη της Κρήτης το 1941, δεν έχει ενεργοποιηθεί έκτοτε. Στο Νομό Χανίων λειτουργεί το Αεροδρόμιο Χανίων (μήκος διαδρόμου 3.350μ) στο Ακρωτήρι. Το Αεροδρόμιο είναι διεθνές. Σε αντίθεση με το Αεροδρόμιο Ηρακλείου που βρίσκεται σε μικρή απόσταση 3 χλμ. από την πόλη και σε παραθαλάσσιο χώρο, το Αεροδρόμιο Χανίων βρίσκεται σε απόσταση περίπου 14 χλμ. από την πόλη Χανίων, στο Ακρωτήρι. Έχει σήμερα δύσκολη διαδρομή προσπέλασης και διέρχεται από το τοπικό δίκτυο οικισμών του Ακρωτηρίου. Βρίσκεται σε σχετικά αραιοκατοικημένη περιοχή, και δεν επηρεάζει με το θόρυβο των αεροσκαφών μεγάλες μάζες πληθυσμού. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-4 από 3-6

27 Η εποχιακή κίνηση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Χανίων των εξωτερικών πτήσεων και ιδιαιτέρως των εκτάκτων (charters) αρχίζει το Μάρτιο και με αιχμή τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αποτελεί την κύρια κίνηση αεροσκαφών κατά την τουριστική περίοδο. Η πρόβλεψη του προτεινόμενου Οδικού Δικτύου προσπέλασης προς το Αεροδρόμιο Χανίων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αύξηση και την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και γενικώς της Διαχρονικής Κίνησης των Αεροσκαφών, για τους επισκέπτες που κατευθύνονται προς τα Χανιά, προς την ευρύτερη τουριστική περιοχή Χανίων, από Χανιά έως Κολυμπάρι, και προς την δυτική πλευρά την νήσου Κρήτης. Λιμένες Σούδας Χανίων. Οι Λιμένες «Διεθνούς Εμβέλειας» που διαθέτει η Νήσος Κρήτη είναι οι λιμένες Ηρακλείου και Σούδας, ενώ οι Λιμένες στα Χανιά, Καστέλι, Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαος κ Σητεία χαρακτηρίζονται (από το Χωροταξικό Σχέδιο Κρήτης-1998) ως λιμένες «Διαπεριφέρειακής Εμβέλειας». Ο Λιμένας Σούδας είναι ένας Λιμένας Διεθνούς Εμβέλειας και παραλαμβάνει το 30% περίπου της επιβατικής κίνησης όλων των λιμένων της Νήσου Κρήτης, ενώ μαζί με τον Λιμένα Ηρακλείου παραλαμβάνουν συνολικά το 80% της επιβατικής κίνησης των λιμένων της Κρήτης. Στον Λιμένα Σούδας η επιβατική κίνηση του εξωτερικού είναι μικρή, ενώ η εξυπηρέτηση των επιβατών εξωτερικού γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τον Λιμένα Ηρακλείου. Σημαντική όμως είναι η εμπορευματική κίνηση από τον Λιμένα Σούδας προς το εσωτερικό της χώρας και προς το εξωτερικό (Ε.Ε. και Κεντρική Ευρώπη). Οι θαλάσσιες μεταφορές που εκτελούνται από τον Λιμένα Σούδας έχουν μία διαχρονική εξέλιξη αύξησης σε όλες τις κατηγορίες (κατάπλοι πλοίων, επιβατική κίνηση, εμπορεύματα). Σε εποχιακή εξέλιξη κατά μήνα παρατηρείται μια έξαρση τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο λόγω του αυξημένου τουρισμού. Ο Λιμένας Χανίων παρουσιάζει μόνον εμπορευματική κίνηση. Περιέχει τρεις λιμενολεκάνες, μία για μικρές ναυπηγικές εγκαταστάσεις, μαρίνα και ιχθυόσκαλα. Συγκεντρώνει μεγαλύτερη κίνηση κυρίως τους θερινούς μήνες που η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη, παρέχει συνεχή τροφοδοσία στο πολεοδομικό συγκρότημα Χανίων Σούδας και στην ευρύτερη τουριστική περιοχή. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-5 από 3-6

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Α. Π. 127718 (σχετ. ) Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ι ο ύ λ ι ο ς 2014 1 Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις α. Υφιστάμενη Κατάσταση Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 93 ΚEΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 94 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.1. Γενικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Σύντομο Ιστορικό O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο, σχεδιάστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ΜΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή με βάση τον Ν.3010/25.4.2002, (αποτελεί εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61ΕΕ) και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα