ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά του έργου 1.1. Επωνυμία, φορέας υλοποίησης και μελετητής Ιστορικό και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Περίληψη 2.1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προτεινόμενα μέτρα-προσχέδιο περιβαλλοντικών όρων Γεωγραφική θέση - έκταση - διοικητική υπαγωγή 3.1. Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου Υπάρχον δίκτυο μεταφορών Διοικητική υπαγωγή του έργου Περιγραφή και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης περιβάλλοντος 4.1. Φυσικό περιβάλλον Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία Γεωλογία Έδαφος Υπέδαφος Γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής μελέτης Μορφολογία του αναγλύφου του εδάφους Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Κατηγορίες εδαφών Υδρογεωλογικά στοιχεία περιοχής μελέτης Σεισμικότητα Υδρολογικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης Οικοσυστήματα - Χλωρίδα Πανίδα Φυτοκάλυψη Φυσικά οικοσυστήματα Χλωρίδα ευρύτερης περιοχής μελέτης Πανίδα ευρύτερης περιοχής μελέτης Φυτοκάλυψη περιοχής μελέτης Ζώνες προστασίας Αναδασωτέες εκτάσεις Φυσικό τοπίο Ανθρωπογενές περιβάλλον Οικισμοί της περιοχής Πληθυσμός-Απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή Χρήσεις γης στην ευρύτερη και την ζώνη άμεσης επιρροής Θεσμικό καθεστώς Ιδιοκτησία γης Παραγωγικοί τομείς - Φυσικοί πόροι - Τουρισμός Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία Βιομηχανία - Εμπόριο Τουρισμός Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής Ιστορικά στοιχεία - Αρχαιολογικοί χώροι Ιστορικά στοιχεία Αρχαιολογικοί χώροι στην εγγύς περιοχή του έργου Ιστορικά στοιχεία Αρχαιολογικοί χώροι στην ευρύτερη περιοχή Αστικό τοπίο Ανθρωπογενείς και άλλες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον Επιδράσεις στο έδαφος και στο υπέδαφος Εκμετάλλευση και επιβάρυνση των υδάτινων πόρων Ανθρωπογενείς επιδράσεις στη χλωρίδα και πανίδα Επιδράσεις στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1 από 3

2 δραστηριότητες Υφιστάμενη κατάσταση ηχορύπανσης Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην πολιτιστική κληρονομιά Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο φυσικό τοπίο Αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Περιγραφή του έργου 5.1. Eναλλακτικές λύσεις Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις Υπό μελέτη νέα οδός παράκαμψης Χανίων - σύνδεσης με αεροδρόμιο (Τμήμα Β.Ο.Α.Κ. Ε.Ο. 94) Γενικά η Κύρια Λύση η Κύρια Λύση Λοιπές εναλλακτικές λύσεις Εφαρμοστέα διατομή Κόστος εναλλακτικών λύσεων Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων Κατασκευή του έργου Χωματουργικές εργασίες Τεχνικά έργα Φάση λειτουργίας Κυκλοφοριακή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Στοιχεία φόρτων αεροδρομίου Χανίων Επιβατική και εμπορευματική κίνηση Λιμένος Σούδας Εκτίμηση κυκλοφοριακών φόρτων Χρήση στοιχείων από την αρχικά υποβληθείσα Μ.Π.Ε Επικαιροποίηση φόρτων της υποβληθείσας Μ.Π.Ε Τελικά εκτιμώμενοι φόρτοι και σύνθεση κυκλοφορίας υφιστάμενης οδού και υπό μελέτη έργων Μηδενικό σενάριο (μη έργο) Κυκλοφοριακά μεγέθη παραδοχές στις προβλέψεις αέριας ρύπανσης και θορύβου Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 6.1. Οικολογικές επιπτώσεις Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα Όρια εκπομπών αερίων ρύπων Πρότυπα ποιότητας του αέρα Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την κατασκευή του έργου Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την λειτουργία του έργου Επιπτώσεις σε μορφολογία έδαφος αισθητική Επιπτώσεις του έργου στα νερά Επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον Όρια και κριτήρια θορύβου Επιπτώσεις θορύβου κατά την κατασκευή Επιπτώσεις από τον οδικό θόρυβο Επιπτώσεις στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στους οικισμούς Επιπτώσεις στις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες Επιπτώσεις στις χρήσεις γης Επιπτώσεις στο ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον Επιπτώσεις στους χρήστες του έργου Αξιολόγηση των επιπτώσεων _03_01.01_03_2 σελίδα 2 από 3

3 7. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 7.1. Αντιμετώπιση των οικολογικών επιπτώσεων Μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο έδαφος, τη μορφολογία και την αισθητική του τοπίου Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στη χλωρίδα και στην πανίδα Αντιμετώπιση της ηχορύπανσης Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους χρήστες του έργου _03_01.01_03_2 σελίδα 3 από 3

4 Κεφάλαιο 1 Χαρακτηριστικά του έργου 1.1. Γενικά Τίτλος έργου εισαγωγικά στοιχεία. Ο τίτλος της παρούσας μελέτης είναι: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: Εθνική οδός με αρ. 90 (Β.Ο.Α.Κ.), Χ.Θ ,00 έως διασταύρωση με Εθν. Οδό με αρ. 94 Χανιά Αεροδρόμιο, Χ.Θ ,08 Κύριος του υπό μελέτη έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η διευθύνουσα υπηρεσία για την παρούσα μελέτη είναι Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη της οδού ανατέθηκε με τον αρ.673/δε270/ απόφαση της Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, με βάση την οποία υπογράφηκε η από σχετική σύμβαση μεταξύ της Διεύθυνσης Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Κρήτης (εργοδότης) και των συνανάδοχων ομάδων συμπρατιόντων μελετητών: ΟΜΑΔΑ Α Εμμ. Σολιδάκης Αργύριος Χαρίσης Αναστ. Βελισσαρίου Αναστασία Πεπέ* ΟΜΑΔΑ Β Μελέτες Έργων Υποδομής Α.Τ.Ε. Νικόλαος Μουρτζάς Γεώργιος Φανουργάκης *Κατόπιν αιτήσεως της συναναδόχου Αναστασίας Πεπέ (4/6/2014) προς αντικατάστασή της για λόγους συνταξιοδότησης και αντίστοιχης αίτησης των συμπραττόντων γραφείων (5/6/2014), εκδόθηκε σχετική απόφαση (αρ. πρωτ / ) εκ μέρους της υπηρεσίας, με την οποία η ανωτέρω συνανάδοχος αντικαθίσταται από την Σοφία Βλάχου, τοπογράφο μηχανικό, με πτυχίο σε ισχύ στην κατηγορία 27, τάξεως Β με αρ. μητρώου και έδρα τον νομό Αττικής. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-1 από 1-7

5 Αντικείμενο Το οδικό έργο που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη είναι η οδός παράκαμψης Χανίων και σύνδεσης Λιμένος Σούδας με αεροδρόμιο και συγκεκριμένα το τμήμα μήκους 8χλμ περίπου, έως την συμβολή στην Ε.Ο. 94 νοτιοανατολικά του οικισμού Πυθάρι. Θέση του έργου. Το οδικό έργο εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων της Π.Ε. Χανίων και συγκεκριμένα εντός των Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου, Δ.Ε. Χανίων και Δ.Ε. Ακρωτηρίου. Κατωτέρω αναγράφονται οι συντεταγμένες της αρχής, του μέσου και του τέλους του οδικού τμήματος σε ΕΓΣΑ 87. Αρχή οδικού τμήματος Μέσον οδικού τμήματος (Χ.Θ Λύσης 2) Τέλος οδικού τμήματος ΕΓΣΑ 87 Χ= ,80 Υ= ,34 Χ= ,19 Υ= ,02 Χ= ,08 Υ= ,85 Νομοθεσία Το ισχύον νομικό πλαίσιο που καθορίζει την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι: Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α / ) Απόφαση ΥΠΕΚΑ 1958/ (ΦΕΚ 21/Β / ) Τροποποίηση αυτής με την Απόφαση //2014 (ΦΕΚ 2036/25/7/2014) Απόφαση ΥΠΕΚΑ 15277/2013 ΦΕΚ 1077/Β / Απόφαση ΥΠΕΚΑ /2014 ΦΕΚ 135/Β / Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων. Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-2 από 1-7

6 Απόφαση ΥΠΕΚΑ /ΕΥΠΕ/2013 ΦΕΚ 964/Β / Κ.Υ.Α. 1649/5/2014 (ΦΕΚ 45/Β / ) Κ.Υ.Α / 3028 (ΦΕΚ 1289Β 28/12/1998) Τροποποίηση αυτής με την Κ..Υ.Α. ΗΠ.14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β /2008) Κ.Υ.Α. Η.Π.7338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1289Β 28/12/1998) Τροποποίηση αυτής με την Κ..Υ.Α. ΗΠ 8353/276/Ε 103/2012 (ΦΕΚ 415/Β /2012) Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/ ) Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α) Ν 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α /2014) Υ.Α. Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) Ν. 3028/ (ΦΕΚ 153/Α / ) Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών. Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Εναρμόνιση με την οδηγία 92/43 ΕΟΚ «για τη διατήρηση των τύπων φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις τηςοδηγίας 79/409/ΕΟ Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 κατάταξης των έργων (ΦΕΚ 21/Β /2012), το έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 1η παρ. 5 (οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών, κατηγορίας ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ) και επομένως ανήκει στην υποκατηγορία Α2. Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-3 από 1-7

7 Ομάδα μελέτης Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τα γραφεία: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Τ.Ε.,. (Αγ. Σοφίας 30 Ν. Ψυχικό 15451, τηλ / ). ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ (Παπαδημητρίου 28 Μαρκόπουλο Μεσογείων 19003, τηλ ) 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-4 από 1-7

8 1.2. Ιστορικό και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ιστορικό Στο πλαίσιο της σύμβασης και μετά σχετική αλληλογραφία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αρχικά εκπονήθηκε (Δεκέμβριος 2001) και υποβλήθηκε φάκελος που περιείχε «Προτάσεις Εναλλακτικών Λύσεων σε προωθημένο στάδιο Αναγνώρισης για την εκπόνηση Προμελέτης». Περιγραφή των προτάσεων αυτών γίνεται στην σχετική ενότητα του παρόντος τεύχους ( Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις). Εν συνεχεία, με το Α.Π. 2461/ έγγραφο της Υπηρεσίας ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων για τις επόμενες εργασίες του σταδίου 1 στις οποίες λόγω ιδιαιτερότητας της μελέτης (έντονα δομημένη περιοχή) μπορούσαν να συμπεριληφθούν εργασίες προβλεπόμενες στα επόμενα στάδια της σύμβασης. Με το Α.Π. 2549/ έγγραφο της Υπηρεσίας δόθηκε εντολή εκπόνησης εργασιών που περιλαμβάνονται στο Στάδιο 2 της σύμβασης και συγκεκριμένα τοπογραφικές αποτυπώσεις απαραίτητες προκειμένου να οριστικοποιηθεί η πορεία της χάραξης λαμβάνοντας υπ όψιν την ακριβή θέση των κτισμάτων. Έτσι, για την εκπόνηση της μελέτης οδοποιϊας, χρησιμοποιήθηκαν δύο κατηγορίες τοπογραφικών υποβάθρων. Στο τμήμα από τον Β.Ο.Α.Κ. έως τον οικισμό του Πυθαρίου, συντάχθηκαν πλήρη τοπογραφικά διαγράμματα για την ζώνη διέλευσης της οδού από την ομάδα μελέτης. Για το υπόλοιπο τμήμα έως το Αεροδρόμιο, χρησιμοποιήθηκαν τα τοπογραφικά υπόβαθρα 1:5.000 της Γ.Υ.Σ με πλήρη όμως ενημέρωση από ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:5.000 φωτοληψίας 1998 και από επιτόπου επισκέψεις της ομάδας μελέτης. Στη συνέχεια με το Α.Π. 339/ έγγραφο της Υπηρεσίας δόθηκε εντολή για την σύνταξη οριζοντιογραφίας σε κλίμακα 1:5000 και αντίστοιχης μηκοτομής και συγκεκριμένα Για τα οδικά τμήματα Στο τμήμα Β.Ο.Α.Κ. Κορακιές Κορακιές - Πιθάρι Προφήτης Ηλίας Κορακιές Πιθάρι Περιλαμβάνεται μία λύση εντός της αποτυπωθείσας ζώνης και Για το οδικό τμήμα Πιθάρι Αεροδρόμιο στη μελέτη περιλαμβάνονται δύο εναλλακτικές λύσεις Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης εντολής οι ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις μελετήθηκαν και περιγράφονται επίσης στην σχετική ενότητα της παρούσας ( Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις). Επίσης εκπονήθηκε Προμελέτη 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-5 από 1-7

9 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκδόθηκε σχετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ αρ. πρωτ / ) αντίγραφο της οποίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας μελέτης. Στη συνέχεια δόθηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία εντολή με αρ. πρωτ. π.ε. 3416/ για την ολοκλήρωση της Προμελέτης οδοποιίας, την διερεύνηση την σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης τεχνικών έργων, την σύνταξη οριστικής Γεωλογικής Μελέτης καθώς και την σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκεκριμένη λύση από την προαναφερόμενη Π.Π.Ε.Α. Ακολούθησε η υποβολή της Μ.Π.Ε. (με το α.π. 2991/ ), η οποία δεν εγκρίθηκε λόγω των υφιστάμενων κοινωνικών αντιδράσεων και η μελέτη επιστράφηκε από την υπηρεσία περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ με το α.π / έγγραφό της. Από την υπηρεσία και τους μελετητές συνεχίστηκε η διερεύνηση της συνέχισης του αντικειμένου. Έτσι, μετά το αρ. πρωτ. 2366/ έγγραφο της υπηρεσίας, έγινε η ανασύνταξη και επικαιροποίηση της μελέτης σε στάδιο Προωθημένης Αναγνωριστικής μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε πρόταση των μελετητών για την ολοκλήρωση της μελέτης η οποία έχριζε επανεξέτασης λόγω της εν τω μεταξύ έκδοσης της εγκυκλίου 38/2005, ως προς την αλληλουχία και τις απαιτούμενες επί μέρους τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες. Με δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία της μελέτης, τα συμπράττοντα γραφεία των μελετητών, υπέβαλαν τον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα, ο οποίος εγκρίθηκε με τον αρ. Απόφασης 195/2012 (Πρακτικό Ν ο 14/ ). Ακολούθησε η εντολή της υπηρεσίας α.π. οικ/28250/10799/ με την οποία ζητείται η εκπόνηση των μελετών: Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη στο οδικό τμήμα του έργου ΒΟΑΚ-Πυθάρι με την κατά το δυνατόν υποβάθμιση της ερυθράς για τις όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις υποβάθμισης των παρόδιων ιδιοκτησιών στο πρώτο 1,5χλμ. της οδού. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το παραπάνω έργο το οποίο πρέπει να είναι και λειτουργικά αυτοτελές* Τις αναγκαίες συμπληρωματικές τοπογραφικές αποτυπώσεις με ταυτόχρονη κτηματογράφηση για το οδικό υποτμήμα μέχρι περίπου την Μεραρχία (*Στο τέλος του οδικού τμήματος, μετά τον οικισμό Πυθάρι θα μελετηθούν οι κατάλληλες οδικές προσαρμογές με την υφιστάμενη οδό, με πρόβλεψη τα παραπάνω συνδετήρια τμήματα να αποτελέσουν τους κλάδους του μελλοντικού 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-6 από 1-7

10 Ανισόπεδου Κόμβου που θα κατασκευαστεί στην ίδια θέση όταν ολοκληρωθεί η μελέτη της οδού μέχρι το Διεθνές Αεροδρόμιο) Η παρούσα μελέτη εκπονείται με βάση την παραπάνω εντολή. Σκοπιμότητα του έργου Σήμερα, η σύνδεση του Β.Ο.Α.Κ. με το αεροδρόμιο πρέπει να θεωρηθεί πλημμελής, διότι αφ ενός τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων οδών είναι επιστημονικά και τεχνικά απαράδεκτα και ανασφαλή και αφ ετέρου αυτές κινούνται εντός αστικών ή αστικοποιημένων περιοχών χωρίς κανένα μέτρο προστασίας των παρόδιων χρήσεων. Συγκεκριμένα, η υφιστάμενη πορεία σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο ξεκινά από τον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο στον ΒΟΑΚ (κόμβος Σούδας- ΒΙΟΠΑ) και συνεχίζει για μικρό μήκος επί αστικής οδού μεγάλους πλάτους έως την διασταύρωση με την Ε.Ο. 90 Καστέλι-Χανιά-Ρέθυμνο. Χρησιμοποιώντας για ένα πολύ μικρό μήκος την παραπάνω Ε.Ο. η υφιστάμενη οδός πορευόμενη δαιδαλωδώς εντός αστικών περιοχών του οικισμού της Σούδας, συνδέεται με την Επαρχική οδό αρ. 41 Σούδα-Κορακιές, η οποία συμβάλλει στην Ε.Ο. 94 Χανιάαεροδρόμιο. Η υφιστάμενη πορεία διερχόμενη μέσω Σούδας επιβαρύνεται με τους κυκλοφοριακούς φόρτους τις ώρες αιχμής, επιβίβασης και αποβίβασης προϊόντων και επιβατών του λιμένα Σούδας. Η νέα οδός εκτός από την προφανή εξυπηρέτηση του αεροδρομίου, θα συμβάλλει και στην βελτιστοποίηση της διακίνησης επιβατών, αφού το νέο οδικό τμήμα θα παραλαμβάνει κυκλοφοριακούς φόρτους από την μετακίνηση προσώπων και αγαθών μεταξύ Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου δεδομένου και ότι υφίστανται εγκατεστημένες δραστηριότητες στην περιοχή Ακρωτηρίου καθώς και από την ύπαρξη σημαντικών πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος (τάφοι Βενιζέλων, μονή Αγ. Τριάδος, μονή Γδερνέτου ή Γουβερνέτου κ.λ.π.). Θεωρούμε λοιπόν ότι η νέα οδός με τον κατάλληλο σχεδιασμό συνδέσεων με το τοπικό δίκτυο, θα συμβάλλει καθοριστικά στη ανάπτυξη της περιοχής Ακρωτηρίου. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 1-7 από 1-7

11 Κεφάλαιο 2 Περίληψη Στο παρόν κεφάλαιο εκτίθεται σύντομη περίληψη της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης, το παρόν κεφάλαιο αποτελεί οδηγό της μελέτης, παραπέμποντας για περισσότερες λεπτομέρειες στα κατάλληλα κεφάλαια. Επισκόπηση περιεχομένων Γενικές πληροφορίες γύρω από την επωνυμία και τον φορέα υλοποίησης του υπό μελέτη έργου περιέχονται στην αρχή του Κεφαλαίου 1 («Επωνυμία, φορέας υλοποίησης και μελετητής»). Το Κεφάλαιο 1 επίσης περιέχει πληροφορίες για το ιστορικό και την σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου καθώς και βασικά γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Το Κεφάλαιο 2 («Περίληψη») συνίσταται στην παρούσα περίληψη όλης της μελέτης. Στο Κεφάλαιο 3 («Γεωγραφική θέση - έκταση - διοικητική υπαγωγή»), συζητείται η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του έργου με ιδιαίτερη αναφορά στον χαρακτήρα της, τον συσχετισμό του έργου με το υπάρχον δίκτυο μεταφορών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και την διασταύρωσή του με τις καθέτους οδούς, καθώς και την διοικητική υπαγωγή των περιοχών διέλευσης του έργου. Το Κεφάλαιο 4 («Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης») περιλαμβάνει αντίστοιχες ενότητες στις οποίες γίνεται μια περιεκτική καταγραφή στοιχείων που αφορούν το κλίμα και μετεωρολογία, την γεωλογία και γεωμορφολογία, την τεκτονική της περιοχής, την υδρογεωλογία, τα οικοσυστήματα, την πανίδα και χλωρίδα και την αισθητική του φυσικού τοπίου της περιοχής. Η καταγραφή αυτή συμπληρώνεται με αναφορές σε χάρτες και ειδικά διαγράμματα. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου 4, γίνεται μια περιγραφή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν τους, παραγωγικούς τομείς, φυσικούς πόρους, και την αισθητική του δομημένου περιβάλλοντος. Οι σχετικές ενότητες περιλαμβάνουν και στοιχεία για την υφιστάμενη υποδομή της περιοχής. Τέλος, περιλαμβάνονται πληροφορίες για την τουριστική κίνηση της περιοχής, την υφιστάμενη υποδομή καθώς και όλα τα σημεία που παρουσιάζουν πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-1 από 2-12

12 Το Κεφάλαιο 4 κλείνει με μια συγκεντρωτική αναφορά στις ανθρωπογενείς αλλά και άλλες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων πιέσεων στο έδαφος, τα νερά, τις βιοτικές συνιστώσες των φυσικών οικοσυστημάτων, την ατμόσφαιρα, τα επίπεδα θορύβου, καθώς και το ιστορικό, πολιτιστικό και αρχαιολογικό περιβάλλον. Επίσης, συζητούνται οι πιέσεις στην αισθητική του φυσικού τοπίου καθώς και η ποιότητα της ένταξης του δομημένου στο φυσικό τοπίο. Περιγραφή του έργου κατά την φάση κατασκευής και τη φάση λειτουργίας γίνεται στο Κεφάλαιο 5. Αρχικά παρουσιάζεται και εξηγείται το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων του υπό μελέτη έργου, όσον αφορά χαράξεις. Ακολούθως, παρουσιάζονται όσα λεπτομερή στοιχεία ήταν διαθέσιμα για την κατασκευή και την λειτουργία του έργου. Η σύνθεση των συλλεχθέντων στοιχείων για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών (δυσμενών) επιπτώσεων και τυχόν (ευμενών) επιδράσεων, γίνεται στο Κεφάλαιο 6 («Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»). Αρχικά, το Κεφάλαιο 6 παραθέτει τις αποκαλούμενες οικολογικές επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου, που συμπεριλαμβάνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση (με προσομοίωση των επιπέδων των κυκλοφοριακών ρύπων), την ρύπανση και μορφολογική αλλοίωση του εδάφους, της μορφολογίας και της αισθητικής του τοπίου, την φυσική και χημική ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών και τις επιπτώσεις στην πανίδα και την χλωρίδα. Στην συνέχεια, ειδική μέριμνα δίνεται στις επιπτώσεις του υπό μελέτη οδικού δικτύου στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής, με προσομοίωση του κυκλοφοριακού θορύβου. Ακολούθως, εξετάζονται οι επιπτώσεις και επιδράσεις του έργου στην κοινωνικοοικονομική φυσιογνωμία της περιοχής, συγκεκριμένα δε στους οικισμούς, τις διάφορες οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες, και τις χρήσεις γης. Το Κεφάλαιο κλείνει με την εξέταση των επιπτώσεων και επιδράσεων του έργου στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, και των τυχόν επιπτώσεις του έργου στους πιθανούς χρήστες του, σε σχέση με τις λειτουργικές του συνθήκες. Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι) παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7 («Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»), που αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-2 από 2-12

13 2.1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Φάση κατασκευής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή των υπό μελέτη έργων έχουν ως ακολούθως: Ατμόσφαιρα: Μικρή, προσωρινή και αντιστρεπτή αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, ειδικά των σωματιδιακών (σκόνη). Έδαφος & υπέδαφος: Περιορισμένες επιπτώσεις στο έδαφος και υπέδαφος μέρος των οποίων θα είναι αντιστρεπτό με το πέρας της κατασκευής του έργου. Υδάτινοι πόροι: Περιορισμένες επιπτώσεις στα γειτνιάζοντα ρέματα της περιοχής. Χλωρίδα & πανίδα: Περιορισμένες επιπτώσεις από την απομάκρυνση της βλάστησης μέρος των οποίων θα είναι αντιστρεπτό μετά το πέρας κατασκευής του έργου. Ακουστικό περιβάλλον: Περιορισμένες επιπτώσεις στους ανθρωπογενείς δέκτες που γειτνιάζουν άμεσα με το έργο. Κοινωνικά & οικονομικά χαρακτηριστικά: Περιορισμένες επιπτώσεις από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις γεωργικών εκτάσεων. Θετικές επιδράσεις στην οικονομία της περιοχής από την απασχόληση του τοπικού εργατικού δυναμικού στην κατασκευή του έργου Ιστορικό & πολιτιστικό περιβάλλον: Δεν αναμένονται επιπτώσεις υπό την προϋπόθεση της λήψης των κατάλληλων μέτρων κατά την κατασκευή. Μορφολογία & αισθητική τοπίου: Περιορισμένες επιπτώσεις στην μορφολογία και την αισθητική του τοπίου, αντιστρεπτές μετά το πέρας της κατασκευής, με την λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-3 από 2-12

14 Χρήστες του έργου: Ενδεχόμενες δυσκολίες στην χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου κατά την κατασκευή της οδού. Φάση λειτουργίας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την φάση λειτουργίας του έργου έχουν ως ακολούθως: Ατμόσφαιρα: Μικρή αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων από την οδική κυκλοφορία στο περιβάλλον της περιοχής διέλευσης του, σε τιμές κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια. Σημαντικές ευνοϊκές επιδράσεις από την απαλλαγή του αστικού ιστού από τους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους και τους εκπεμπόμενους ρύπους. Έδαφος & υπέδαφος: Μικρής κλίμακας ρύπανση του εδάφους από την απόπλυση των υλικών των οδοστρωμάτων χωρίς επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του εδάφους. Υδάτινοι πόροι: Μικρής κλίμακας επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους από την λειτουργία του έργου. Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από την απόπλυση των υλικών των οδοστρωμάτων είναι ασήμαντη. Χλωρίδα & πανίδα: Μικρής κλίμακας επιπτώσεις στην χλωρίδα της περιοχής του έργου από την λειτουργία του. Η σημαντικότερη επίπτωση θα είναι η δυσκολία επικοινωνίας των ζώων ανάμεσα στα δύο τμήματα του χώρου που θα χωρίσει ο δρόμος. Ακουστικό περιβάλλον: Μικρή αύξηση των επιπέδων θορύβου της άμεσης περιοχής του έργου Σημαντικές ευνοϊκές επιδράσεις από την απαλλαγή του αστικού ιστού από τους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους και τον αντίστοιχο κυκλοφοριακό θόρυβο. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-4 από 2-12

15 Κοινωνικά & οικονομικά χαρακτηριστικά: Σημαντικότατη θετική επίδραση στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής του έργου λόγω της αύξησης της ευκολίας οδικής πρόσβασης. Σημαντικότατη ευνοϊκή κοινωνικοοικονομική επίδραση στην ευρύτερη περιοχή (και τους χρήστες του οδικού δικτύου), συνιστάμενη στην βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την μείωση των οδικών ατυχημάτων. Ιστορικό & πολιτιστικό περιβάλλον: Θετική επίδραση στην ευκολία πρόσβασης και συνακόλουθα στην ανάδειξη των μνημείων της ευρύτερης περιοχής. Μορφολογία & αισθητική τοπίου: Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην αισθητική και την μορφολογία του τοπίου από την λειτουργία του έργου. (Εφ όσον θα έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης κατά την κατασκευή του). Χρήστες του έργου: Καθοριστικής σημασίας ευνοϊκές επιδράσεις στους χρήστες των οδικών έργων με την βελτίωση όλων των χαρακτηριστικών κυκλοφορίας, οικονομία καυσίμων και χρόνου και μείωση του αριθμού των ατυχημάτων. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-5 από 2-12

16 2.2. Προτεινόμενα μέτρα - Προσχέδιο περιβαλλοντικών όρων (α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Κατασκευή και λειτουργία της οδού παράκαμψης Χανίων και σύνδεσης με αεροδρόμιο και συγκεκριμένα του τμήματος έως τον οικισμό Πυθάρι (με προσωρινή συμβολή στην Ε.Ο. 94) μήκους 8 χλμ. περίπου. (β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις i ΚΥΑ με αριθ. Η.Π /549/Ε103/ (ΦΕΚ 488/Β/2011), με την οποία καθορίζονται μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. ii ΚΥΑ με αριθ. Η.Π /1075/Ε103/ (ΦΕΚ 920/Β/2007), με την οποία καθορίζονται τιμές-στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. iii ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π /2016/ (ΦΕΚ 1334/Β/2005) περί καθορισμού οριακών καικατευθυντήριων τιμών για τις συγκενρτώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/2/ΕΚ. iv ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 9238/332/ (ΦΕΚ 405/Β/2004) περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. v Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/ περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου. Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύουν οι εκάστοτε Περιφερειακές Αποφάσεις και οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παρ. δ του ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/2981), όριο των 100 mg / m3. (γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Σχετικά με τον θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ /2028/ (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΎΑ 9272/471/ (ΦΕΚ 286/Β/07). Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του θορύβου, που επιτρέπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/1981) 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-6 από 2-12

17 (δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν 1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους αφορούν: τον κύριο του έργου τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς τους προϊστάμενους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν. 2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων 3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κ.λπ.) 4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηριοτριβεία κ.λπ.) Για όλα τα τεχνικά έργα και υπαίθριες διαμορφώσεις (χώρος στάθμευσης κ.λπ.) θα εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες. Ειδικότερα: Οι μονάδες παραγωγής αδρανών θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης της σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσης μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμείκτη και της ζυγιάστρας. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-7 από 2-12

18 Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες σε σακκόφιλτρα ή ισοδύναμου απόδοσης σύστημα στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής παραμονής αδρανών καθώς και στα αναβατόρια. 5. Κατά την φάση κατασκευής του έργου και πριν την έναρξη των τεχνικών έργων και των έργων οδοστρωσίας θα πρέπει να διεξαχθούν οι κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των υλικών εκσκαφής για λατομικό υλικό και για υλικό επίχωσης. 6. Εφ όσον το υλικό εκσκαφής κριθεί κατάλληλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες σε δάνεια (επιχώσεις του έργου). 7. Η κατασκευή της υπό μελέτη οδού συνεπάγεται έλλειμμα χωματισμών. Συνεπώς χρειάζεται να ανευρεθεί κατάλληλος δανειοθάλαμος. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης τίθενται οι περιορισμοί ότι για την συγκεκριμένη έκταση θα πρέπει να πληρούνται τα κατωτέρω: Να εξαιρεθεί οποιαδήποτε χαρακτηρισμένη δασική έκταση από την οικεία Δ/νση δασών. Να μην περιέχει κοίτη ρέματος Να βρίσκεται εκτός οπτικού πεδίου κατοικημένων περιοχών και εν γένει ανθρωπογενών δεκτών. Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης προς αυτή Να προβλεφθεί αποκατάσταση της θέσης δανειοθαλάμου μετά το πέρας των εργασιών. 8. Στην παρούσα μελέτη προτείνονται συγκεκριμένες θέσεις λήψης δανείων χωματισμών με την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων, χωρίς όμως την υποχρεωτική δέσμευση του αναδόχου κατασκευής ως προς την επιλογή τους. Σε κάθε περίιπτωση επιλογής αυτών ή άλλων θέσεων από τον ανάδοχο κατασκευής θα πρέπει να γίνει η αδειοδότηση αυτών βάσει του άρθρου 7 του Ν. 4014/ Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των έργων, θα πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση της βλάστησης στις τραυματισμένες επιφάνειες, για την αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών, την κάλυψη των απωλειών της φυτών, την επαναφορά του τοπίου και την ένταξη του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Η φύτευση των πρανών θα πρέπει να γίνει με επιλογή ενδημικών φυτών της περιοχής. 10. Όσον αφορά κυρίως τα εκτεταμένα επιχώματα, θεωρείται απαραίτητο να εκπονηθούν οι κατάλληλες γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για να 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-8 από 2-12

19 προσδιορίσουν τις φυσικομηχανικές παραμέτρους του εδάφους έδρασης και να καθορίσουν τα απαιτούμενα μέτρα εξυγίανσης στη βάση των επιχωμάτων. Η γεωτεχνική μελέτη είναι απαραίτητη και για τις θέσεις θεμελιώσεως της μεγάλης κοιλαδογέφυρας και της γεφύρωσης του ποταμού Μορώνη. 11. Προτείνεται να συμπληρωθεί και να επικαιροποιηθεί η γεωλογική μελέτη ως προς το τμήμα οδού μήκους περίπου 1200 μ. στην περιοχή της Κάτω Σούδας και του Θεραπευτηρίου, το οποίο δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα γεωλογική μελέτη 12. Οσov αφoρά στηv παραγωγή σκόvης λόγω κίvησης τωv εργoταξιακώv oχημάτωv, έvας κώδικας διαχείρισης για τov περιoρισμό της σκόvης κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει vα περιλαμβάvει: - τηv ύγραvση τωv διαδρόμωv κίvησης - τηv επέμβαση σε γυμvές επιφάvειες όπoυ είvαι αvαγκαίo - τη θέσπιση μέγιστωv oρίωv ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμέvες επιφάvειες - τηv κατασκευή τωv εξατμίσεωv τωv oχημάτωv έτσι ώστε vα είvαι μακριά από τo έδαφoς και στραμμέvες πρoς τα πάvω - τη διατήρηση καθαρώv και υγρώv τωv ερεισμάτωv και τωv διαδρόμωv κίvησης τωv oχημάτωv 13. Οσov αφoρά στις σκόvες πoυ θα δημιoυργoύvται κατά τη μεταφoρά χύδηv υλικώv από τα λατoμεία ή τoυς χώρoυς εκσκαφώv πρoς τo εργoτάξιo, πρoτείvovται τα παρακάτω μέτρα τα oπoία έχoυv σχέση και με τηv ασφάλεια oδήγησης: - Σύμφωvα με τηv ελληvική voμoθεσία, όλα τα φoρτηγά πoυ μεταφέρoυv χαλαρά υλικά θα πρέπει vα είvαι καλυμμέvα - Ειδική σήμαvση σε όλo τo μήκoς της διαδρoμής μεταφoράς τωv υλικώv ότι εκτελoύvται έργα - Σήμαvση στις εξόδoυς τωv λατoμείωv και εργoταξίωv - Απoφυγή υπερπλήρωσης τωv φoρτηγώv μεταφoράς χύδηv υλικώv - Κάλυψη τωv υλικώv με σκέπαστρα - Συvτήρηση τoυ oδικoύ δικτύoυ μεταφoράς - Αv η διαδρoμή περvάει μέσα από oικισμoύς, vα εξετάζεται η δυvατότητα παράκαμψης αυτώv. Αv πάλι η παράκαμψη δεv είvαι δυvατή vα επιδιώκεται διαβρoχή τoυ τμήματoς της oδoύ πoυ διέρχεται μέσα από τov oικισμό. 14. Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση των ορυκτελαίων, των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου 15. Η διαχείριση των ορυκτελαίων θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/ (ΦΕΚ 64/Α/ ) (Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ) 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-9 από 2-12

20 16. Λάδια - Πετρελαιοειδή - Χημικά κλπ. απόβλητα του εργοταξίου θα συγκεντρώνονται σε ιδιαίτερους βόθρους. 17. Απόνερα καθαρισμού μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος απαιτούν ιδιαίτερους χώρους για την αποχέτευσή τους από το εργοτάξιο. 18. Η τελική διαστασιολόγηση των οχετών όπως και των υπόλοιπων αναγκαίων υδραυλικών έργων για την εξασφάλιση της απορροής των επιφανειακών υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της οδού, θα πρέπει να προσδιοριστεί μετά από κατάλληλη υδραυλική μελέτη. 19. Kατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης των τεχνικών γεφύρωσης του ποταμού Μορώνη, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν η οριοθέτηση του ποταμού με την σχετική απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 323/Δ /2008). 20. Τα αντιθορυβικά μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά την κατασκευή συνοψίζονται σε τρία επίπεδα επέμβασης: α. Ελεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου, εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ. β. Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου, ιδιαίτερα για τις εργασίες κοντά σε οικιστικές περιοχές (αρχή, Κ.Σούδα και μέση, Πυθάρι, Κορακιές). γ. Εφαρμογή τεχνικών λύσεων με κατασκευή ηχοπετασμάτων περί τον χώρο του εργοταξίου και χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στα σημεία εκπομπής υψηλής στάθμης θορύβου. 21. Ο ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει τη διάταξη των εργοταξίων και τον προγραμματισμό των εργασιών έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο αστικό ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής του έργου. Η διάταξη των συσσωρευμένων υλικών στον χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να λειτουργούν ως ηχοπετάσματα για τη μείωση του θορύβου. 22. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ηχοπετασμάτων στον χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε αυτά να προσφέρουν την απαραίτητη μόνωση. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα ηχοπετάσματα θα τοποθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου. 23. Δεδoμέvoυ ότι στηv ευρύτερη περιoχή τoυ oικισμoύ Πυθάρι και Κορακιές είvαι δυvατό vα κτισθoύv vέα κτήρια εκτός σχεδίoυ oικισμoύ, πoυ vα φτάvoυv μέχρι 30m από τo άκρo τoυ δρόμoυ, ως πρoληπτικό μέτρo για τηv καταπoλέμηση τoυ 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-10 από 2-12

21 θoρύβoυ πρoτείvεται η εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 12 τoυ Κτηριoδoμικoύ Καvovισμoύ, πoυ αφoρά στηv κατάλληλη ηχoμόvωση τωv vεoαvεγειρόμεvωv κτηρίωv. 24. Προτείνεται να διενεργούνται ετήσιες μετρήσεις επιπέδων θορύβου (δείκτες Ld, Le, Ln, Lde και Lden), βάσει της Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ (ΦΕΚ 1367/ Β / ), Άρθρο 8, κατά τα οριζόμενα για «Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου από τη λειτουργία οδικού έργου». 25. Ειδικότερα, για τη μακροχρόνια περιβαλλοντική παρακολούθηση της διακύμανσης των δεικτών Ld, Le, Ln, Lde και Lden για τον οδικό θόρυβο στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του οδικού έργου προτείνεται η εκπόνηση και εφαρμογή από τον κύριο του Έργου «Ειδικής Μελέτης Προγράμματος Παρακολούθησης Περιβαλλοντικού Θορύβου Συγκοινωνιακών Έργων» (ΕΜΠΠΘ) η οποία θα καθορίζει: α) Τη χωροθέτηση και τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές μόνιμου (ή μόνιμων) σταθμού (ή σταθμών) παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου. β) Το αναλυτικό πρόγραμμα 24ωρων ακουστικών καταγραφών ωριαίας ανάλυσης σε ετήσια βάση που τυχόν θα προταθεί, και θα καλύπτει την καταγραφή του περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, σε ύψος 4,0 ± 0,2 m (3,8 4,2 m) πάνω από το έδαφος και σε απόσταση 2 m από την πιο εκτεθειμένη πρόσοψη του υπό προστασία δέκτη. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ / Ως εργοταξιακές θέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν θέσεις κατά μήκος του έργου και μέσα στη ζώνη απαλλοτρίωσης. 27. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου. 28. Σε περίπτωση που θα θιγούν κατά την κατασκευή υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφελείας προβλέπεται η άμεση αποκατάστασή τους. 29. Προτείνεται η χρησιμοποίηση του τοπικού εργατικού δυναμικού για την υλοποίηση των έργων. 30. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να τις παρακολουθήσει υπάλληλος τους. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εκσκαφών αποκαλυφθούν στοιχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-11 από 2-12

22 διακοπούν οι εργασίες και να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. Τα παραπάνω θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου. 31. Κατά την κατασκευή των προβλεπόμενων ανισόπεδων κόμβων θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία των διασταυρουμένων υφιστάμενων κυρίων οδικών αξόνων. 27. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των προβλεπομένων τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων των διασταυρούμενων οδών για την αποκατάσταση της πρόσβασης μεταξύ των περιοχών ένθεν και ένθεν της νέας χάραξης. 28. Εν γένει στα σημεία διασταύρωσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε μέσω απαγορευτικής σήμανσης να αποτρέπεται η είσοδος των χρηστών στο υπό μελέτη έργο μέχρι την τελική παράδοσή του. 29. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των οδικών τμημάτων που καταλαμβάνει η χάραξη προ της κατασκευής του έργου, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι αντίστοιχες υφιστάμενες οδοί. 30. Με την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών θα πρέπει να επιβληθεί στα εργοταξιακά οχήματα η χρήση των τμημάτων του νέου άξονα έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν το τοπικό δίκτυο. 31. Να πραγματοποιηθεί σαφής προσδιορισμός των δρομολογίων των εργοταξιακών μηχανημάτων με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της υφιστάμενης κυκλοφορίας (να αποφεύγονται οι ώρες αιχμής). 33. Σε επί μέρους τμήματα του δρόμου και όπου απαιτείται,να τοποθετηθούν μεταλλικά στηθαία ασφαλείας. 34. Όσον αφορά την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και πεζών, να λάβει χώρα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με χρήση των απαραίτητων πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 2-12 από 2-12

23 Κεφάλαιο 3 Γεωγραφική θέση - Έκταση - Διοικητική υπαγωγή 3.1. Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου Η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά εξ ολοκλήρου στον Δήμο Χανίων στην δυτική Κρήτη και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η υπό μελέτη παράκαμψη Χανίων σύνδεση Λιμένος Σούδας με αεροδρόμιο, έχει μήκος 8 km περίπου και διέρχεται από τις Δημοτικές Ενότητες Ελ. Βενιζέλου, Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου του ανωτέρω Δήμου Χανίων. Οι χωρικές ενότητες που συνιστούν την ευρύτερη περιοχή του έργου (νοούμενη ως μία περιοχή εκτεινόμενη σε ακτίνα 7km από αυτό) είναι Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου Δήμου Χανίων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων Δ.Ε. Θερίσου Δήμου Χανίων Δ.Ε. Κεραμιών Δήμου Χανίων Δ.Ε. Αρμένων Δήμου Αποκορώνου Το έργο διέρχεται περιμετρικά αλλά εκτός των ορίων της μεγάλης οικιστικής πολεοδομικής ενότητας Σούδας και Χανίων. Υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σούδας και Χανίων (ΦΕΚ. 558/Δ/88) και είναι εγκεκριμένη η τροποποίησή του (ΦΕΚ 408/Δ/ 93), επίσης και ΦΕΚ 620/Δ/92, 280/Δ/94. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του έργου υφίστανται ζώνες προστασίας του δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ.) και συγκεκριμένα οι: Λίμνη Αγιάς Πλατανιάς Ρέμα και εκβολή Κερίτη Κοιλάδα Φασά (κωδικός GR ) Είναι Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Site of Community Importance S.C.I.). Φαράγγι Θερίσσου (κωδικός GR ) Είναι Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Site of Community Importance S.C.I.). Λίμνη Αγιάς (κωδικός GR ) Είναι Ειδική Ζώνη Προστασίας (Special Protection Area S.P.A.) Νησίδα Άγιοι Θεόδωροι (κωδικός GR ) Είναι Ειδική Ζώνη Προστασίας (Special Protection Area S.P.A.) 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-1 από 3-6

24 Σημειώνεται ότι οι περιοχές που σημαίνονται ως Ειδικές Ζώνες Προστασίας αφορούν κυρίως την πτηνοπανίδα και ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 79/409 της Ε.Ο.Κ. Σημειώνεται ακόμη η παρουσία της «ζώνης Ακρωτηρίου» (κωδικός GR ) η οποία τελικά δεν εντάχθηκε στο δίκτυο NATURA Ακόμη, στην άμεση περιοχή του έργου εντοπίζεται ο ποταμός Μορώνης με ιδιαίτερο οικοσύστημα στην περιοχή των εκβολών του και για τον οποίο υπάρχει μελέτη διευθέτησης στο πλαίσιο της αποχέτευσης ομβρίων (βλ. σχετικές ενότητες και του κεφαλαίου 4). Για τον ποταμό υπάρχει απόφαση οριοθέτησης ΦΕΚ 323/Δ /2008. Τέλος, σημειώνεται η παρουσία του Καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Σταυρού Χορδάκι δήμου Ακρωτηρίου που ιδρύθηκε με την 2608/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 813/Β / ) Τά όρια των Δ.Ε. των δήμων καθώς και όλων των ανωτέρω ζωνών προστασίας εικονίζονται στο συνημμένο σχέδιο 1 της παρούσας μελέτης («Ευρύτερη περιοχή του έργου» κλ. 1:50.000). 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-2 από 3-6

25 3.2. Υπάρχον δίκτυο μεταφορών Οδικό δίκτυο. Το υφιστάμενο πρωτεύον Εθνικό οδικό δίκτυο που διέρχεται από τον νομό Χανίων, αποτελείται από τους εξής οδικούς άξονες: Ν.Ε.Ο. με αριθμό 90 (βόρειος άξονας) στο τμήμα της: Α.Κ. Μουρνιών - Ρέθυμνο (μέσω παράκαμψης Ρεθύμνου) - Ηράκλειο (μέσω παράκαμψης). Το δευτερεύον Εθνικό οδικό δίκτυο του νομού αποτελείται από τους εξής οδικούς άξονες: Π.Ε.Ο. 90 στο τμήμα Καστέλι - Κολυμπάρι - Χανιά - Σούδα - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Αγ. Νικόλαος - Παχειά Άμμος - Σητεία με εξαίρεση τα τμήματα που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμών των προϋφιστάμενων του 1923 και οριοθετημένων με το ΠΔ από (ΦΕΚ 181Δ /85) Καστέλλι - Κισσάμου - Κολυμπάρι - Γαλατάς - Μουρνιές Το τριτεύον Εθνικό οδικό δίκτυο του νομού αποτελείται από τους εξής οδικούς άξονες: Τα εντός ορίων οικισμών τμήματα της Π.Ε.Ο. 90 στο τμήμα Κολυμπάρι - Γαλατάς - Χανιά - Σούδα - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Αγ. Νικόλαος - Παχειά Άμμος - Σητεία Τα εντός ορίων οικισμών τμήματα της Π.Ε.Ο. 90 στο τμήμα Καστέλι - Κισσάμου - Κολυμπάρι και Κολυμπάρι - Γαλατάς - Χανιά Η Ε.Ο. 94 Χανιά - Αεροδρόμιο Η Ε.Ο. 92 Διακλάδωση προς Καστέλλι επί της Π.Ε.Ο. 90. Με την υπό μελέτη οδό εμπλέκονται άμεσα (είτε συνδεόμενοι με τα υπό μελέτη τμήματα είτε διαμορφούμενοι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης και εν γένει ευρισκόμενοι στην περιοχή άμεσης επιρροής του έργου) οι κατωτέρω οδικοί άξονες εκ του Εθνικού και του Επαρχιακού οδικού δικτύου: Νέα Εθνική οδός (Β.Ο.Α.Κ.)_ - Παλαιά Εθνική οδός με αρ. 90 Αποτελεί τμήμα μήκους ~ 0,85 χλμ., είναι η οδός Παπαναστασίου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Σούδας η οποία συνδέει τη νέα Εθνική οδό με αρ. 90 με το λιμάνι Σούδας, συμβάλλουσα στην παλαιά Εθνική οδό. Η σύνδεσή της με το Β.Ο.Α.Κ. γίνεται μέσω νεοκατασκευασμένου ανισόπεδου κόμβου, η δε συμβολή της με την παλαιά Εθνική οδό, με ισόπεδο κόμβο, που δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Το τμήμα αυτό προβλέπεται με διαχωρισμένα οδοστρώματα. Χανιά Σούδα δια της παλαιάς Εθνικής οδού Το τμήμα αυτό μήκους ~ 5 χλμ. και πλάτους ~ 10 μ., συνδέει τα Χανιά με την ευρύτερη περιοχή της Σούδας και δια μέσου της επαρχιακής οδού με αρ. 41 με το αεροδρόμιο Χανίων. Συναρτάται με το σχέδιο πόλεως Σούδας. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-3 από 3-6

26 Επαρχιακή οδός με αρ. 41 Σούδα Κορακιές Τμήμα μήκους ~ 5,8 χλμ. και πλάτους 7-8 μ., συνδέει δια μέσου του σχεδίου πόλεως Σούδας, την παλαιά Εθνική οδό Χανιά Σούδα με την Εθνική οδό με αρ. 94, Χανιά αεροδρόμιο, στην περιοχή του οικισμού Κορακιές. Αποτελεί οδό με μικρά γεωμετρικά στοιχεία σε οριζοντιογραφία και μεγάλες κατά τόπους κατά μήκος κλίσεις, γύρω στο 7% (θέση «ΒΛΗΤΕΣ»). Η ταχύτητα ανέσεως που εξασφαλίζει δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ./ώρα. Εθνική οδός με αρ. 94 Χανιά αεροδρόμιο. Από τη θέση Προφήτης Ηλίας μέχρι τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό με αρ. 41, έχει μήκος ~ 1,9 χλμ. και συνολικά μέχρι το αεροδρόμιο ~ 9,4 χλμ., πλάτος δε ~ 8 μ. Το τμήμα αυτό, ικανοποιητικής χαράξεως, περνά δίπλα από τα όρια του οικισμού ΚΟΡΑΚΙΕΣ και δια μέσου των οικισμών ΠΙΘΑΡΙ και ΑΡΩΝΙ. Επαρχιακή οδός με αρ.38 «Προφήτης Ηλίας Κουνουπιδιανά- Μονή Γούρβερνέτου δια της Μονής Αγ. Τριάδος» Το τμήμα αυτό συναρτάται έμμεσα με τη διερεύνηση των λύσεων. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής, αποτελείται από τοπικές οδούς εξυπηρέτησης των οικισμών, ή των δομημένων εκτός των οικισμών περιοχών, ή προεκτάσεις του αναφερομένου παραπάνω βασικού δικτύου. Αυτά τα οδικά τμήματα έχει διαπιστωθεί ότι είναι ανεπαρκή για τη σημερινή και αναμενόμενη κυκλοφορία, αλλά κυρίως δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια, αφού διέρχονται σε μεγάλα μήκη τους μέσα από δομημένες περιοχές, χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες ελεγχόμενες προσπελάσεις και τα αναγκαία στοιχεία σύγχρονων προδιαγραφών. Ο λόγος αυτός οδήγησε στην αναζήτηση οδεύσεων για τη δημιουργία αρτηριών με σύγχρονες απαιτήσεις. Αεροπορικό δίκτυο Το πλησιέστερο αεροδρόμιο στην περιοχή είναι το πολιτικό αεροδρόμιο στο Ακρωτήρι των Χανίων (περιοχή άμεσης επιρροής του έργου) και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης τα αεροδρόμια Ηρακλείου κ Σητείας. Το αεροδρόμιο στο Μάλεμε που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Μάχη της Κρήτης το 1941, δεν έχει ενεργοποιηθεί έκτοτε. Στο Νομό Χανίων λειτουργεί το Αεροδρόμιο Χανίων (μήκος διαδρόμου 3.350μ) στο Ακρωτήρι. Το Αεροδρόμιο είναι διεθνές. Σε αντίθεση με το Αεροδρόμιο Ηρακλείου που βρίσκεται σε μικρή απόσταση 3 χλμ. από την πόλη και σε παραθαλάσσιο χώρο, το Αεροδρόμιο Χανίων βρίσκεται σε απόσταση περίπου 14 χλμ. από την πόλη Χανίων, στο Ακρωτήρι. Έχει σήμερα δύσκολη διαδρομή προσπέλασης και διέρχεται από το τοπικό δίκτυο οικισμών του Ακρωτηρίου. Βρίσκεται σε σχετικά αραιοκατοικημένη περιοχή, και δεν επηρεάζει με το θόρυβο των αεροσκαφών μεγάλες μάζες πληθυσμού. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-4 από 3-6

27 Η εποχιακή κίνηση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Χανίων των εξωτερικών πτήσεων και ιδιαιτέρως των εκτάκτων (charters) αρχίζει το Μάρτιο και με αιχμή τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αποτελεί την κύρια κίνηση αεροσκαφών κατά την τουριστική περίοδο. Η πρόβλεψη του προτεινόμενου Οδικού Δικτύου προσπέλασης προς το Αεροδρόμιο Χανίων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αύξηση και την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και γενικώς της Διαχρονικής Κίνησης των Αεροσκαφών, για τους επισκέπτες που κατευθύνονται προς τα Χανιά, προς την ευρύτερη τουριστική περιοχή Χανίων, από Χανιά έως Κολυμπάρι, και προς την δυτική πλευρά την νήσου Κρήτης. Λιμένες Σούδας Χανίων. Οι Λιμένες «Διεθνούς Εμβέλειας» που διαθέτει η Νήσος Κρήτη είναι οι λιμένες Ηρακλείου και Σούδας, ενώ οι Λιμένες στα Χανιά, Καστέλι, Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαος κ Σητεία χαρακτηρίζονται (από το Χωροταξικό Σχέδιο Κρήτης-1998) ως λιμένες «Διαπεριφέρειακής Εμβέλειας». Ο Λιμένας Σούδας είναι ένας Λιμένας Διεθνούς Εμβέλειας και παραλαμβάνει το 30% περίπου της επιβατικής κίνησης όλων των λιμένων της Νήσου Κρήτης, ενώ μαζί με τον Λιμένα Ηρακλείου παραλαμβάνουν συνολικά το 80% της επιβατικής κίνησης των λιμένων της Κρήτης. Στον Λιμένα Σούδας η επιβατική κίνηση του εξωτερικού είναι μικρή, ενώ η εξυπηρέτηση των επιβατών εξωτερικού γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τον Λιμένα Ηρακλείου. Σημαντική όμως είναι η εμπορευματική κίνηση από τον Λιμένα Σούδας προς το εσωτερικό της χώρας και προς το εξωτερικό (Ε.Ε. και Κεντρική Ευρώπη). Οι θαλάσσιες μεταφορές που εκτελούνται από τον Λιμένα Σούδας έχουν μία διαχρονική εξέλιξη αύξησης σε όλες τις κατηγορίες (κατάπλοι πλοίων, επιβατική κίνηση, εμπορεύματα). Σε εποχιακή εξέλιξη κατά μήνα παρατηρείται μια έξαρση τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο λόγω του αυξημένου τουρισμού. Ο Λιμένας Χανίων παρουσιάζει μόνον εμπορευματική κίνηση. Περιέχει τρεις λιμενολεκάνες, μία για μικρές ναυπηγικές εγκαταστάσεις, μαρίνα και ιχθυόσκαλα. Συγκεντρώνει μεγαλύτερη κίνηση κυρίως τους θερινούς μήνες που η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη, παρέχει συνεχή τροφοδοσία στο πολεοδομικό συγκρότημα Χανίων Σούδας και στην ευρύτερη τουριστική περιοχή. 0061_03_01.01_03_2 σελίδα 3-5 από 3-6

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο του έργου: Συντάχθηκε Ελένη Αλεξίου MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ» ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ Δ3 ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ Δ3 ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 51 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ Η ολοκλήρωση και ενίσχυση του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παραρτήματα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 4 Κατάλογος Σχημάτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1. Γενικά στοιχεία... 6 1.2. Οριοθέτηση περιοχής μελέτης... 6 1.3. Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AΤΛΑΝΤΙΚA ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AΤΛΑΝΤΙΚA ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Μ.Π.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AΤΛΑΝΤΙΚA ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ATLANTICA CALDERA CRETA PARADISE Ξενοδοχείο Κλασσικού τύπου-παραθερισμού κατηγορίας 3* ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΛΙΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Νοέμβριος 2009

Αθήνα, Νοέμβριος 2009 01 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Αναθεωρημένος Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Συντάκτης : Ιωάννης Β. Χανδάνος Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, M.Sc. Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα