Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Χρήστος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 3, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 4, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Χρήστος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 3, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 4, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 5"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1979 Αξιοποίηση Μετρητικών Δεδομένων της Γέφυρας της Χαλκίδας στο Πλαίσιο Προγραμμάτων Συντήρησης του Έργου Exploitation of Chalkis-Bridge Measurements in the Framework οf Maintenance Programs Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Χρήστος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 3, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 4, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η χρήση τόσο αναλυτικών, όσο και πειραματικών μεθόδων είναι αναγκαία για την πληρέστερη μελέτη και κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς έργων μεγάλης κλίμακας. Τα πειραματικά αποτελέσματα από την ενοργάνωση τέτοιων έργων βοηθούν στην ανάπτυξη πιο αξιόπιστων αναλυτικών μοντέλων και στην κατανόηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στη συμπεριφορά του έργου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μετρητικά δεδομένα της Υψηλής Γέφυρας του Ευρίπου τόσο στο έδαφος όσο και στην ανωδομή. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναλύσεων των καταγραφών των σεισμών οι οποίοι διέγειραν το δίκτυο ενοργάνωσης της Γέφυρας. Κατόπιν γίνεται πειραματικός υπολογισμός των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών του φορέα με βάση την καταγραφή της απόκρισης του σε σεισμικό συμβάν, κάνοντας χρήση ειδικής μεθοδολογίας αναγνώρισης συστήματος. Η ύπαρξη χωρικής διαφοροποίησης της εδαφικής κίνησης ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τις επικρατούσες «εδαφικές» συνθήκες της περιοχής των βάθρων θεμελίωσης της γέφυρας. Ένα πρόγραμμα συντήρησης του εν λόγω έργου θα μπορούσε να λάβει υπόψη του τα παραπάνω για ορθολογική μακροπρόθεσμη συντήρηση της Γέφυρας. ABSTRACT : Use of both analytical and experimental methodologies is necessary for an indepth study and understanding of the dynamic behaviour of important structures. Recorded responses of instrumented structures can help in the development of reliable analytical models and the understanding of the role of various factors in their behaviour. In the present paper, records of the response of the instrumented cable-stayed Chalkis bridge in Greece to various earthquakes are presented. Using a suitable methodology, the modal characteristics of the bridge are evaluated from the recorded earthquake response of the bridge. The observed differentiation of the seismic excitations at the base of the piers is explained based on the soil conditions at each pier. All the results from the experimental investigations should be taken into account in the framework of a long-term maintenance program of the bridge, leading to more effective maintenance procedures and actions. 1 Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών, 2 Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών, 3 Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών, 4 Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών, 5 Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υψηλή καλωδιωτή γέφυρα του Ευρίπου είναι τμήμα της οδικής παράκαμψης της Χαλκίδας, ενώνοντας τη Βοιωτική ακτή κοντά στο τσιμεντεργοστάσιο, με την Ευβοϊκή στο λόφο Μπαταριά. Έχει συνολικό μήκος 694.5m και ωφέλιμο πλάτος 12.6m (Lekidis et al.,1999). Η γέφυρα αποτελείται από τις προσβάσεις και το κεντρικό τμήμα. Οι γέφυρες πρόσβασης μήκους 4Χ35.875m (Βοιωτία) και 4Χ39.m (Εύβοια), μορφώνονται με προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς διατομής διπλού ταφ (Η) και επί τόπου σκυροδετούμενη εγκάρσια προεντεταμένη πλάκα κυκλοφορίας. Η υψηλή γέφυρα (Σχήμα 1) είναι μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα και μία από τις μεγάλες του είδους της στην Ευρώπη. Το κεντρικό τμήμα της γέφυρας αποτελεί το εντυπωσιακότερο στοιχείο του έργου. Έχει μήκος 395.m με κεντρικό άνοιγμα 215.m και δύο πλευρικά ανοίγματα των 9. m, και ελεύθερο ύψος m. Tα στοιχεία του κεντρικού ανοίγματος επιτρέπουν τη διέλευση μεγάλων πλοίων από και προς τη Χαλκίδα. Το κατάστρωμα της γέφυρας, που είναι από σκυρόδεμα, αναρτάται με χαλύβδινα καλώδια από δυο πυλώνες ύψους περίπου 9.m πάνω από τη θάλασσα. Η θεμελίωση των πυλώνων έγινε με σύστημα φρεατοπασσάλων Φ12 (Lekidis et al., 1999). Πέρα από τα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ιδιάζουσας συμπεριφοράς των κρεμαστών γεφυρών (π.χ. μη γραμμική συμπεριφορά των καλωδίων, αεροελαστική ευστάθεια) και τα προβλήματα της γεωμετρίας (π.χ. κεντρικό άνοιγμα 215.m, πυλώνες ύψους 9.m), το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει μία σειρά προσθέτων προβλημάτων τα οποία προκύπτουν λόγω των γεωλογικών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων στη θέση του έργου, και τα οποία το καθιστούν ένα από τα δυσχερέστερα που πραγματοποιήθηκαν στον κόσμο (Lekidis et al., 25). Μεταξύ των προβλημάτων αυτών αναφέρονται: α) η σχετικά μεγάλη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής, σε συνδυασμό με τα γεωλογικά ρήγματα του στενού και την ενδεχόμενη κινητότητα των δύο ακτών. Πάντως από το φάσμα σχεδιασμού φαίνεται ότι έργα με υψηλή ιδιοπερίοδο, όπως η γέφυρα το Ευρίπου, καταπονούνται ελάχιστα σε σεισμό. β) η θεμελίωση του Βοιωτικού πυλώνα, καθόσον υπήρχε η υποψία ότι η περιοχή διασχίζεται από γεωλογικό ρήγμα. Η γεωτεχνική έρευνα που διεξήχθη (Γεωτεχνική Α.Ε.) στην περί το βάθρο περιοχή δεν επιβεβαίωσε τους φόβους αυτούς. γ) η προστασία των πυλώνων από πρόσκρουση πλοίου.το έργο γεφυρώνει ένα θαλάσσιο δίαυλο πολύ μικρού πλάτους για ναυσιπλοΐα και καμπύλο σε οριζοντιογραφία, με σχετικά μεγάλη κίνηση. Η λύση που επελέγη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, είναι η κατασκευή αναχωμάτων προστασίας με λιθορριπές και αμμοχάλικα, προϊόντα εκβραχισμών από το υπόλοιπο έργο. Πρόταση του αναδόχου για μεταφορά του Βοιωτικού πυλώνα στα αβαθή δεν έγινε δεκτή από την υπηρεσία. Από το 1995, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), έχει ενοργανώσει τη γέφυρα με ειδικό μόνιμο δίκτυο επιταχυνσιογράφων. Μέχρι σήμερα, το ειδικό δίκτυο κατέγραψε σημαντικό αριθμό μικρών και μεσαίων σεισμικών διεγέρσεων από αποστάσεις km. Οι διεγέρσεις αυτές κατεγράφησαν από το ειδικό δίκτυο και αποτελούν στοιχεία της τράπεζας δεδομένων για χρήση από μελετητές και ερευνητές. Οι καταγραφές από σεισμούς πάντα έχουν καινούργιες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του δομικού συστήματος του φορέα και μπορούν να δώσουν αξιόλογα στοιχεία για τον τρόπο 2

3 απόκρισης της γέφυρας. Η ανάλυση των καταγραφών με ειδική μεθοδολογία αναγνώρισης των δυναμικών χαρακτηριστικών μιας κατασκευής (Παπαδημητρίου κα., 28) από τις καταγραφές της απόκρισης της σε σεισμικές και άλλου τύπου δυναμικές διεγέρσεις (π.χ. κυκλοφορία, άνεμος κλπ), καθώς και η με κατάλληλη μεθοδολογία ορθολογική αναθεώρηση αναλυτικών μοντέλων των κατασκευών με βάση τα μετρητικά δεδομένα συμβάλλει, εκτός των άλλων, στον εντοπισμό βλαβών και στην ορθολογική συντήρηση των γεφυρών στα πλαίσια καταλλήλων συστημάτων διαχείρισης τους. Επίσης η ύπαρξη καταγραφών μετά από ένα ισχυρό σεισμό παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο αποκατάστασης των βλαβών και στον τρόπο ενίσχυσης του φορέα της γέφυρας. Στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί κάποια συστηματική μεθοδολογία ελέγχου και συντήρησης σύμφωνα με την οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται οι γέφυρες και να αποφεύγονται βλάβες και ατυχήματα. Σχήμα 1:. Οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή του έργου 3

4 Εργασίες συντήρησης εκτελούνται όταν αναφερθούν στους αρμόδιους φορείς βλάβες σε μία γέφυρα. Αυτό γίνεται συνήθως όταν έχουν εμφανισθεί εκτεταμένες ζημίες και ιδιαίτερα μετά από ένα ατύχημα. Τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν καθορίσει μεθοδολογίες ελέγχου σύμφωνα με τις οποίες γίνεται αποτίμηση της γενικής δομικής κατάστασης σε ειδικά έντυπα, μετά από συστηματικό οπτικό έλεγχο, παράλληλα με τις ενόργανες καταγραφές που αξιολογούνται από αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Έτσι είναι δυνατή η πρόληψη, σε αντίθεση με τη εκ των υστέρων αποκατάσταση που στοιχίζει πολύ περισσότερο. Είναι και στην Ελλάδα πλέον αναγκαία η καθιέρωση τόσο του οπτικού όσο και του ενόργανου ελέγχου, με σκοπό να αναγνωρίζονται οι μικρές βλάβες και φθορές πριν αυτές εξελιχθούν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να καθιερώσει προγράμματα συντήρησης για όλα τα σημαντικά έργα των Εθνικών Αυτοκινητοδρόμων. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Η πρώτη έκθεση για την επιλογή των θέσεων, το πλήθος και το είδος των οργάνων έγινε το Όπως είχε αναφερθεί στην έκθεση εκείνη, η επιλογή του τύπου των επιταχυνσιογράφων έγινε με βάση ορισμένα κριτήρια, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση επιταχυνσιογραμμάτων σε περιπτώσεις ισχυρού σεισμού στην ευρύτερη περιοχή και στη σύγκριση των αποτελεσμάτων αναλογικών και ψηφιακών επιταχυνσιογράφων. Το Εθνικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων αποτελούνταν από αναλογικούς επιταχυνσιογράφους τύπου SMA-1 της εταιρείας Kinemetrics. H πρώτη πρόταση ενοργάνωσης της γέφυρας προέβλεπε όργανα αναλογικού τύπου SMA-1, κάθε ένα από τα οποία διέθετε τρεις συνιστώσες. Η επόμενη πρόταση έγινε για ψηφιακά όργανα SSA-1 και SSA-2 με δυνατότητα να υπάρχουν μονοαξονικά αισθητήρια εκτός καταγραφικής μονάδας. Όμως και αυτή η διάταξη απείχε σημαντικά από ένα σύγχρονο δίκτυο ενοργάνωσης κατασκευών. Η τελική πρόταση, η οποία και υλοποιήθηκε, αποτελείται από ένα ειδικό δίκτυο ενοργάνωσης κατασκευών τύπου PX-23 της εταιρείας Kinemetrics Inc (Σχήμα 2). Το εν λόγω σύστημα διαθέτει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να έχει συγκεντρωμένες και οργανωμένες τις καταγραφικές μονάδες (consoles) σε ένα συγκεκριμένο μικρό χώρο (control room). Κάθε καταγραφική μονάδα μπορεί να δεχθεί 16 αισθητήρια. Όλες οι μονάδες έχουν δυνατότητα σύνδεσης με προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και έξοδο μέσω modem. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα για λήψη των δεδομένων σε υπολογιστή τόσο επιτόπου, όσο και από μακρινή απόσταση (τηλεχειρισμός) (Lekidis et al., 1999). Το σύστημα της Kinemetrics διαθέτει αξιοπιστία και έχει δοκιμασθεί στην ανάκτηση και αξιοποίηση δεδομένων τόσο στον Ελληνικό, όσο και στον διεθνή χώρο. Παρέχεται λοιπόν με αυτό το σύστημα η δυνατότητα για σύγκριση των δεδομένων της ανωδομής με αυτά του ελευθέρου πεδίου. 4

5 Σχήμα 2: Διάταξη των αισθητήρων που είναι τοποθετημένοι στη γέφυρα. Κατά τη διάρκεια του 22 πραγματοποιήθηκε αγορά νέου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αισθητηρίων του εδάφους με στόχο την ακριβέστερη καταγραφή των εδαφικών διεγέρσεων. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε εντός του πυλώνα της Ευβοϊκής ακτής καταγραφική μονάδα με δυνατότητα υποδοχής 12 αισθητήρων επιτάχυνσης ικανής να συνδεθεί σε εξωτερικά τριαξονικά ή μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα. Η μονάδα, με διακριτότητα ανάλυσης 19 bits, διαθέτει κάρτα μνήμης 32 Mb, καθώς και modem και GPS. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του συστήματος οι καταγραφές προερχόταν κυρίως από φορτία κυκλοφορίας και ανέμου, ενώ από το 1997 το σύστημα είναι κυρίως προσανατολισμένο στην καταγραφή εδαφικών κυρίως σεισμικών διεγέρσεων από την ευρύτερη περιοχή. Από την αρχή της λειτουργίας του (1995) μέχρι σήμερα το σύστημα έχει καταγράψει ένα σημαντικό αριθμό διεγέρσεων, που οφείλονται κυρίως σε φορτία κυκλοφορίας, άνεμο, καθώς και σεισμικές δονήσεις με μεγέθη 3.9 Μ 6.4 σε αποστάσεις km από την περιοχή του έργου (Πίνακας 1). Ο Πίνακας 1 δίνει τις εστιακές παραμέτρους των σεισμών, οι οποίοι έχουν διεγείρει το δίκτυο της Γέφυρας της Χαλκίδας.H πρώτη στήλη δίνει τον αύξοντα αριθμό, η δεύτερη και τρίτη στήλη δίνουν το έτος και την ημερομηνία, η επομένη το χρόνο γένεσης, οι δύο επόμενες τις γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου, η εβδόμη και όγδοη στήλη δίνουν το εστιακό βάθος και το μέγεθος του σεισμού και η τελευταία δίνει την επικεντρική απόσταση, R, σε km. Τα δεδομένα του καταλόγου προέρχονται από τους καταλόγους του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ. Οι παράμετροι του σεισμού 1 έχουν ληφθεί από τη ιστοσελίδα του International Seismological Center (www.isc.ac.uk), ενώ η γεωγραφική κατανομή των επικέντρων των σεισμών του Πίνακα 1 δίνεται στο Σχήμα 3. 5

6 Πίνακας 1. Α/ Α ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ Παράμετροι των σεισμών οι οποίοι διέγειραν το δίκτυο της γέφυρας της Χαλκίδας και επικεντρική απόσταση από το κέντρο της γέφυρας. ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗ Σ ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡ. ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΟΣ h (km) ΜΕΓΕΘΟΣ M ΑΠΟΣΤΑΣΗ (km) MAR NOV NOV NOV NOV MAY SEP SEP SEP SEP ISC SEP SEP SEP DEC JUL JUL OCT SEP JUN JUN SEP Σχήμα 3. Γεωγραφική κατανομή των επικέντρων των σεισμών, οι οποίοι καταγράφηκαν από το δίκτυο ελευθέρου πεδίου της Χαλκίδας. 6

7 Επιπλέον δεν υπάρχουν καταγραφές ισχυρών (Μ 6.) σεισμών στο κοντινό πεδίο (R 5 km). Επίσης παρατηρείται έλλειψη καταγραφών για αποστάσεις 5 km R 8 km. Στο Σχήμα 4 δίνεται η κατανομή των μέγιστων τιμών της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το μέγεθος και την επικεντρική απόσταση. Χρησιμοποιήθηκαν οι διορθωμένες καταγραφές στις οποίες εφαρμόστηκαν φίλτρα Ηz. Τα τέσσερα διαφορετικά χρώματα των κύκλων αντιστοιχούν στις τιμές PGA 1 cm/sec 2 (μπλε), 11 cm/sec 2 PGA 2 cm/sec 2 (πράσινο), 21 cm/sec 2 PGA 34 cm/sec 2 (κίτρινο) και 35 cm/sec 2 PGA 45 cm/sec 2 (κόκκινο). Όπως φαίνεται από την κατανομή αυτή ο μεγαλύτερος όγκος των καταγραφών είχε τιμές μικρότερες των 1 cm/sec 2 και ειδικότερα ποσοστό 65% του συνόλου είχε επιταχύνσεις μικρότερες των 5 cm/sec 2. Λόγω της κατανομής των δεδομένων δεν κατέστη δυνατή η πρόταση μίας εμπειρικής σχέσης πρόβλεψης των εδαφικών επιταχύνσεων σε συνάρτηση με το μέγεθος και την απόσταση. Γι αυτό έγινε προσπάθεια να συγκριθούν πρόσφατες σχέσεις, οι οποίες ισχύουν για τον Ελληνικό χώρο με τις παρατηρημένες τιμές από το δίκτυο της Χαλκίδας. Στο Σχήμα 5 δίνεται το ιστόγραμμα κατανομής των διαφορών μεταξύ της θεωρητικής τιμής της επιτάχυνσης (PGA TH ) και της τιμής που παρατηρήθηκε (PGA ΟΒS ). Χρησιμοποιήθηκε η σχέση, η οποία προτάθηκε από τους Μάργαρη κ.α. (21) και Margaris et al. (22) για εδαφικές συνθήκες Β κατά UBC Από το γράφημα αυτό φαίνεται ότι οι καταγεγραμμένες τιμές της επιτάχυνσης ελευθέρου πεδίου του δικτύου της Χαλκίδας είναι συστηματικά χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες. Η μέση τιμή των διαφορών είναι 14 ± 9 cm/sec 2, δηλαδή μέσα στα όρια σφάλματος της σχέσης, η οποία χρησιμοποιήθηκε. HALKIS BRIDGE NETWORK Free Field Strong Motion Data 45 PGA (cm/sec2) Distance (km) Magnitude (M) PGA (cm/sec 2 ) Σχήμα 4. Κατανομή των μεγίστων τιμών της εδαφικής επιτάχυνσης (PGA) σε συνάρτηση με το Μέγεθος (Μ) και την Επικεντρική Απόστασης (Distance) των καταγραφών ελευθέρου πεδίου από το δίκτυο της Χαλκίδας. 7

8 Frequency Histogram PGA TH - PGA OBS Σχήμα 5. Ιστόγραμμα κατανομής των υπολοίπων (residuals) μεταξύ των θεωρητικών τιμών και των παρατηρημένων τιμών της εδαφικής επιτάχυνσης των καταγραφών ελευθέρου πεδίου από το δίκτυο της Χαλκίδας. Στα πλαίσια μελέτης του έργου εκπονήθηκε μικροσεισμική μελέτη. Ο Πίνακας 2 δίνει τις παραμέτρους εστίας σεισμών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην μικροσεισμική μελέτη για την γέφυρα της Χαλκίδας και οι οποίο είναι σε επικεντρικές αποστάσεις μικρότερες των 1 km. Το μέγεθος των σεισμών δίνεται στην κλίμακα του τοπικού μεγέθους, ML. Στον ίδιο πίνακα δίνονται επίσης και οι επικεντρικές αποστάσεις. Πίνακας 2. Παράμετροι μικροσεισμών στην περιοχή της γέφυρας της Χαλκίδας (Δρακόπουλος και συνεργ. 1985) και επικεντρικές αποστάσεις από τη γέφυρα. ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡ. ΜΗΚΟΣ ΒΑΘΟΣ h (km) ΜΕΓΕΘΟΣ M L ΑΠΟΣΤΑΣΗ (km) 1983 FEB 16 13:48: AUG 24 22:: SEP 8 6:25: NOV 27 1:23: JAN 6 5:3: MAY 3 12:32: APR 19 12:37: FEB 9 11::

9 Από τον πίνακα αυτό φαίνεται η γένεση μικρού μεγέθους σεισμών στο κοντινό πεδίο της γέφυρας, γεγονός το οποίο συνηγορεί στο ότι οι καταγραφές των συμβάντων τα οποία δεν ταυτοποιήθηκαν με σεισμούς προέρχονται μάλλον από τοπικούς σεισμούς. Στις καταγραφές αυτές παρατηρείται επίσης ότι οι τιμές της επιτάχυνσης στη Βοιωτική πλευρά είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες στην Ευβοϊκή πλευρά, όπως συμβαίνει και στις καταγραφές των σεισμών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα συμβάντα αυτά έχουν καταγραφεί σε τυχαίες ώρες καθ όλο το 24ωρο και καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Συνεπώς, η πιθανότητα να οφείλονται σε εκρήξεις θα πρέπει να αποκλειστεί. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται η ερμηνεία της χωρικής διαφοροποίησης της σεισμικής κίνησης από θέση σε θέση σε συνδυασμό με τις επικρατούσες «εδαφικές» συνθήκες της περιοχής των βάθρων θεμελίωσης της γέφυρας του Ευρίπου. Η ερμηνεία αυτή βασίζεται τόσο στην ανάλυση των καταγραφών των σταθμών των βάθρων της γέφυρας, όσο και σε αναλυτικές μεθόδους προσομοίωσης της εδαφικής κίνησης και κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια ενός προγράμματος συντήρησης του έργου. Στην παρούσα εργασία δίνονται τα αποτελέσματα ανάλυσης των χαρακτηριστικών των καταγραφών και επιχειρείται μία προκαταρκτική ερμηνεία αυτών σε σχέση με τις επικρατούσες τεχνικογεωλογικές συνθήκες των θέσεων των σταθμών. Δεδομένα Καταγραφών Χρησιμοποιούνται τα αισθητήρια εκείνα τα οποία είναι τοποθετημένα σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου στα βάθρα Μ4 και Μ7 καθώς επίσης και εκείνα που είναι τοποθετημένα στο κεφαλόδεσμο θεμελίωσης των βάθρων Μ6 και Μ7. Από την αρχή της λειτουργίας του (1995) μέχρι σήμερα το σύστημα έχει καταγράψει ένα σημαντικό αριθμό διεγέρσεων που οφείλονται σε μικρής και μέτριας έντασης σεισμικές δονήσεις σε αποστάσεις km από την ευρύτερη περιοχή του έργου. Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι καταγραφές των σεισμών του Πίνακα 3. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν α) σεισμούς με μέγεθος σεισμικής ροπής Μ w μεγαλύτερου από 4 και σε διαφορετικές επικεντρικές αποστάσεις (κοντινού και μακρινού πεδίου) και β) την ύπαρξη ταυτόχρονων καταγραφών σε όλες τις θέσεις μελέτης (Μ4-Μ7). Πίνακας 3. Παράμετροι των σεισμών οι οποίοι διέγειραν το δίκτυο της γέφυρας της Χαλκίδας και χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία α/α Ημερομηνία Χρόνος Γεωγρ. Συντετ. Βάθος Μέγεθος Απόσταση GMT φ Ο Β λ Ο Α (km) (M) ΜΑΙ : ΣΕΠ. 7 11: ΙΟΥΛ 26 : ΙΟΥΝ 18 5: ΙΟΥΝ 26 13: Οι σεισμοί που επιλέχθηκαν ικανοποιούν πλήρως το πρώτο κριτήριο ενώ μερικώς το δεύτερο, διότι ο κύριος σεισμός της Σκύρου της 21ης Ιουλίου 21, δεν διέγειρε το πιο 9

10 απομακρυσμένο σημείο της γέφυρας (βάθρο Μ4) (βλ. συνοπτικά Πίνακα 4) ενώ οι καταγραφές των σεισμών 4 και 5 στο βάθρο Μ6 ήταν πρακτικά μη αξιοποιήσιμες. Πίνακας 4. Καταγραφές σεισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ΒΑΘΡΟ 1998 ΜΑΙ ΣΕΠ ΙΟΥΛ ΙΟΥΝ ΙΟΥΝ 26 M4 Χ Χ Χ Χ M5 Χ Χ Χ Χ Χ M6 Χ Χ Χ M7 Χ Χ Χ Χ Χ Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες των Βάθρων Θεμελίωσης Η ανάπτυξη των γεωλογικών σχηματισμών στο χώρο κατασκευής της γέφυρας ελέγχεται καθοριστικά από τα ρήγματα και μία προσέγγιση του γεωλογικού μοντέλου όπου θεμελιώνεται το έργο δίνεται στη γεωλογική τομή του Σχήματος 6α (Γεωλογική Έκθεση «Γεωμηχανικής»). Ο καθ. Παύλος Μαρίνος σε σχετική έκθεσή του προτείνει ένα άλλο γεωλογικό μοντέλο (σχήμα 6β) το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο δίνει καλύτερη φυσική ερμηνεία στη δημιουργία διαύλου, υποθέτοντας ότι οι κρητιδικοί ασβεστόλιθοι είναι επωθημένοι πάνω στους άλλους σχηματισμούς (οφιολίθους) και ότι στη συνέχεια η δομή αυτή τεμαχίσθηκε με ρήγματα βαρύτητας. Η διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων του σχήματος 6, από πλευράς εφηρμοσμένου ενδιαφέροντος είναι η ηπιότερη δραστηριότητα των ρηγμάτων της Ευβοϊκής ακτής, κατά το πρόσφατο παρελθόν, που χαρακτηρίζει το δεύτερο. Συμπερασματικά και σε ό,τι αφορά τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες των περιοχών των βάθρων θεμελίωσης, μπορεί να ειπωθεί ότι: Το βάθρο Μ4 εδράζεται σε ασβεστολίθους μέτρια ή λίγο ρηγματωμένους, καλής συμπεριφοράς με μικρή πιθανότητα συνάντησης καρστικών κενών. Στο βάθρο Μ5 της Βοιωτικής πλευράς του διαύλου κάτω από τα πρόσφατα υλικά πληρώσεως και σε βάθη από 17. έως 49m αναπτύσσεται ένα σύμπλεγμα οφιολίθων και σχιστοκερατολίθων ανομοιογενές και με ετερογενή δομή, πτωχής έως πολύ πτωχής μηχανικής συμπεριφοράς. Τελικό υπόβαθρο είναι οι προηγούμενοι ασβεστόλιθοι. Το βάθρο Μ6 αφορά ιδιαίτερα κερματισμένους ασβεστόλιθους με τοπικές μεταβάσεις προς συμπεριφορά αργιλοχαλικώδους συνάγματος 1

11 α) ΜΟΝΤΕΛΟ 1 β) ΜΟΝΤΕΛΟ 2 Σχήμα 6. Προσεγγίσεις γεωλογικού μοντέλου α) «ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» β) καθ. Π. Μαρίνου Μελέτη των Χαρακτηριστικών της Σεισμικής Απόκρισης των Εδαφικών Σχηματισμών Για τις καταγραφές των σεισμών του Πίνακα 3, στο Σχήμα 7 δίνεται η κατανομή κατά μήκος του άξονα της γέφυρας των καταγεγραμμένων στα βάθρα μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων των δύο συνιστωσών της σεισμικής κίνησης. Στο βάθρο Μ7 της Ευβοϊκής ακτής παρατηρούνται οι μικρότερες μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στις άλλες θέσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και επικεντρικής απόστασης του σεισμού. Το 11

12 πλάτος των μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων στα βάθρα Μ4 και Μ6 είναι γενικά κατά μέσο όρο της ιδίας τάξης και κατ ελάχιστον μεγαλύτερες εκείνων του βάθρου Μ7, ενώ οι μεγαλύτερες εδαφικές επιταχύνσεις παρατηρούνται στο βάθρο Μ5. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συμβατές με τις επικρατούσες γεωλογικές συνθήκες ανά θέση. Η αύξηση του πλάτους της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης στο βάθρο Μ5 φαίνεται κατ αρχάς να συνδέεται με την ύπαρξη 17m πάχους εδαφικών υλικών πληρώσεως και 32 μέτρων περίπου πετρώματος πολύ πτωχής μηχανικής συμπεριφοράς σε αντίθεση με τα υπόλοιπα βάθρα όπου τοποθετούνται σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς (ρηγματωμένους, κερματισμένους ή μη). Προκειμένου να μελετηθεί η επιρροή της τοπικής γεωλογίας των βάθρων στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης, υπολογίσθηκαν οι συναρτήσεις μεταφοράς της σεισμικής κίνησης με την τεχνική του κλασσικού φασματικού λόγου. Για να γίνει αυτό εφικτό, πρέπει να υπάρχουν καταγραφές σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου και επιφανειακής εκδήλωσης βράχου. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές στα βάθρα Μ4 ή Μ7 (ελεύθερο πεδίο, ασβεστολιθικοί σχηματισμοί). Από τους μέσους φασματικούς λόγους των οριζοντίων προς την κατακόρυφη συνιστώσα των σεισμών του Πίνακα 3 (Σχήμα 8), προκύπτει ότι για το βάθρο Μ7 η ενίσχυση της σεισμικής κίνησης είναι μικρότερη από 2 για ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων μέχρι τα 1Ηz σε αντίθεση με εκείνους του Μ4 όπου παρατηρείται (μεγαλύτερη ενίσχυση). Για το λόγο αυτό ως σταθμός αναφοράς χρησιμοποιείται η θέση Μ7. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (m/sec 2 ),5,4,3,2,1 COMP-L ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ Μ4 (m) ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (m/sec 2 ) COMP-T ,5,4,3,2, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ Μ4 (m) Σχήμα 7. Κατανομή κατά μήκος του άξονα της γέφυρας των καταγεγραμμένων στα βάθρα μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων των δύο οριζοντίων συνιστωσών της σεισμικής κίνησης 12

13 1 M4 1 M7 Comp L Comp T Comp L Comp T Παράγοντας Ενίσχυσης 1 Παράγοντας Ενίσχυσης Συχνότητα (Hz) 1 1 Συχνότητα (Hz) Σχήμα 8. Μέσοι φασματικοί λόγοι της οριζόντιας προς την κατακόρυφη συνιστώσα των σεισμώντου Πίνακα 3 και για τις δύο συνιστώσες για το βάθρο Μ4 (αριστερά) και για το βάθρο Μ7 (δεξιά) Στο σχήμα 9 δίνονται οι μέσες συναρτήσεις μεταφοράς των καταγραφών που υπολογίσθηκαν με την τεχνική του κλασσικού φασματικού λόγου στα βάθρα Μ4, Μ5 και Μ6. Οι συναρτήσεις αυτές εκφράζουν τη διαφοροποίηση της σεισμικής κίνησης σε συνάρτηση με τη συχνότητα σε κάθε θέση μελέτης και σε σχέση με εκείνη που καταγράφηκε στο βάθρο Μ7. Παρατηρείται ότι: α) Στο βάθρο Μ4, το πλάτος ενίσχυσης της σεισμικής κίνησης δεν υπερβαίνει το 4., αφορά συχνότητες μεγαλύτερες από 5Ηz, ενώ κατά μέσο όρο στο εύρος αυτό των συχνοτήτων δεν υπερβαίνει το 3.. β) Στο βάθρο Μ5, ενίσχυση της σεισμικής κίνησης παρατηρείται για μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων (f > 3Hz) με σημαντικά μεγαλύτερα πλάτη (> 5 κατά μέσο όρο), ενώ για την επιμήκη συνιστώσα της εδαφικής κίνησης και για μία διακεκριμένη συχνότητα ( 4.5 Ηz), το πλάτος ενίσχυσης υπερβαίνει το 1.. γ) Στο βάθρο Μ6, ενίσχυση της σεισμικής κίνησης παρατηρείται για ένα πολύ μικρό εύρος περιόδων (μεταξύ 6. και 9.Hz) με πλάτος που δεν υπερβαίνει το 5.. δ) Σε κάθε περίπτωση, στο εύρος των 1 πρώτων ιδιοσυχνοτήτων ταλάντωσης (.25-1.Hz βλέπε επόμενο κεφάλαιο) δεν παρατηρείται ενίσχυση της σεισμικής κίνησης (μοναδιαίο περίπου πλάτος συναρτήσεων μεταφοράς) λόγω της επιρροής της τοπικής γεωλογίας των θέσεων των βάθρων ή της ταλάντωσης της κατασκευής δεδομένου ότι οι επιταχυνσιογράφοι στις θέσεις Μ5 και Μ6 είναι τοποθετημένοι στο κεφαλόδεσμο της θεμελίωσης των βάθρων. Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα μας οδηγούν στα κατ αρχήν συμπεράσματα ότι α) η επιρροή της τοπικής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση αφορά κυρίως το βάθρο Μ5 όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ενισχύσεις για μεγαλύτερο εύρος περιόδων, γεγονός που 13

14 M4 M5 1 Comp L Comp T 1 Comp L Comp T ÐáñÜãï í ôáò Åí ßó õóçò ÐáñÜãï í ôáò Åí ßó õóçò Óõ í üôçôá (Hz) M6 1 1 Óõ í üôçôá (Hz) 1 Comp L Comp T ÐáñÜãï í ôáò Åí ßó õóçò Óõ í üôçôá (Hz) Σχήμα 9. Μέσες συναρτήσεις μεταφοράς που υπολογίσθηκαν με την τεχνική του κλασσικού φασματικού λόγου για τα βάθρα Μ4, Μ5 και Μ6. σχετίζεται ποιοτικά και με τις υπάρχουσες γεωλογικές και γεωτεχνικές πληροφορίες για την περιοχή β) η επιρροή της τοπικής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση δεν φαίνεται να επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της σεισμικής απόκρισης της γέφυρας και αντιστρόφως διότι η όποια ενίσχυση της σεισμικής κίνησης παρατηρείται σε συχνότητες μεγαλύτερες από εκείνες των 1 πρώτων ιδιομορφών ταλάντωσης της κατασκευής. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΩΔΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ Στην περίπτωση της Υψηλής Καλωδιωτής Γέφυρας του Ευρίπου εφαρμόσθηκε η μέθοδος Πολλαπλών Δεδομένων Εισαγωγής - Πολλαπλών Δεδομένων Απόκρισης (ΜΙΜΟ) για εξαναγκασμένη δόνηση, προερχόμενη από σεισμική διέγερση της βάσης (Χριστοδούλου 21, Papadimitriou et al., 1997, McVerry 198). 14

15 Σχήμα 1. Η Υψηλή Γέφυρα του Ευρίπου Η σεισμική δόνηση, μεγέθους Μ s = 4.5, έγινε τον Μάρτιο 1997 και προερχόταν από απόσταση 5 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της γέφυρας. Έγινε κατ αρχάς μια κατάλληλη επεξεργασία των καταγραφών για την απομάκρυνση των διαφόρων λαθών που υπεισέρχονται κατά τη διαδικασία της καταγραφής (φιλτράρισμα με χαμηλοπερατά και υψιπερατά φίλτρα, διόρθωση της βασικής γραμμής κλπ). Οι καταγραφές περιλαμβάνουν πολλαπλές αποκρίσεις στην εγκάρσια, στην κατακόρυφη και στη διαμήκη διεύθυνση σε διάφορες θέσεις στο κατάστρωμα και στους πυλώνες της Γέφυρας. Στην παρούσα εφαρμογή, η ελαχιστοποίηση των διαφορών ανάμεσα στις πειραματικές μετρήσεις και στα θεωρητικά δεδομένα, για τον υπολογισμό των ιδιομορφικών παραμέτρων της γέφυρας επιτεύχθηκε αφενός με τη χρήση της μεθόδου κλίσεων Quasi-Newton (gradient-based method) και αφετέρου με τη χρήση υβριδικού γενετικού αλγορίθμου. Παρατίθεται ακολούθως σύντομη περιγραφή δύο διαφορετικών προσεγγίσεων που εφαρμόσθηκαν για αναγνώριση των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών της γέφυρας από τις προαναφερθείσες καταγραφές. Στην πρώτη περίπτωση, η ανάλυση περιλάμβανε ως εισαγωγή (input) τις εδαφικές διεγέρσεις και από τα δώδεκα κανάλια των τεσσάρων τριαξονικών αισθητήρων (στις βάσεις των πυλώνων και στο ελεύθερο πεδίο), ενώ ως απόκριση (output) δύο καταγεγραμμένες αποκρίσεις, συγκεκριμένα, μια στο αριστερό πυλώνα (με κωδική ονομασία 7-Μ5RNL), και μία στο δεξί πυλώνα (με κωδική ονομασία 11-Μ6RNL) κατά τη διαμήκη διεύθυνση (Χ) της γέφυρας. Οι τιμές των αναγνωρισμένων ιδιοσυχνοτήτων και των συντελεστών απόσβεσης, που εκτιμήθηκαν με τη χρήση της μεθόδου κλίσεων Quasi-Newton, δίνονται στον Πίνακα 5. Παρατηρεί κανείς ότι η μέθοδος πέτυχε να προσδιορίζει με βεβαιότητα τέσσερις ιδιομορφές της κατασκευής. Στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται κατόπιν τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά που προσδιορίσθηκαν με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του υβριδικού γενετικού αλγορίθμου. Στην προκειμένη περίπτωση αναγνωρίσθηκαν πέντε ιδιοτιμές. Οι τέσσερις συμπίπτουν με αυτές που προσδιορίσθηκαν με τη χρήση της μεθόδου των κλίσεων, ενώ η πέμπτη (των sec) είναι μια επιπλέον ιδιομορφή στην υψηλότερη περιοχή ιδιοπεριόδων. Είναι προφανές το συμπέρασμα ότι ενώ και οι δύο μέθοδοι αναγνωρίζουν με επιτυχία τέσσερις κοινές ιδιομορφές της υπό μελέτης γέφυρας, εντούτοις η μέθοδος του υβριδικού γενετικού αλγορίθμου αναγνωρίζει μια επιπλέον ιδιομορφή στην υψηλότερη 15

16 περιοχή ιδιοπεριόδων και εμφανίζεται πιο αποτελεσματική στην ταύτιση των προβλέψεών της με αυτές των καταγραφών. Και οι δύο μέθοδοι απαιτούν ένα συγκεκριμένο βαθμό συμμετοχής από την πλευρά του χρήστη. Στη μέθοδο των κλίσεων (gradient-based method), ο χρήστης πρέπει να παρέχει τον αλγόριθμο με τις καλύτερες δυνατές αρχικές εκτιμήσεις των παραμέτρων καθώς επίσης και την περιοχή συχνοτήτων στην οποία θα γίνει η διαδικασία βελτιστοποίησης. Στη μέθοδο υβριδικού γενετικού αλγορίθμου, ο χρήστης ορίζει ένα πεδίο τιμών στο οποίο οι παράμετροι μπορούν να κυμαίνονται, ενώ χρειάζεται επίσης να ορισθεί και η περιοχή συχνοτήτων για τη διαδικασία βελτιστοποίησης. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανάλυση περιλαμβάνει πάλι ως διέγερση τις δώδεκα εδαφικές καταγραφές των τριαξονικών αισθητηρίων εδάφους και ως απόκριση τέσσερις καταγραφές στους αισθητήρες 7-M5RNL, 14-M5TSL, 11-M6TNL και 14-M5TNL που βρίσκονται στους πυλώνες στη διεύθυνση Χ όπως φαίνεται στο σχήμα 11. Οι καταγραφές με την κωδική ονομασία 7-M5RNL και 11-M6TNL προέρχονται από τα βάθρα στο επίπεδο του καταστρώματος της γέφυρας, ενώ οι καταγραφές με την κωδική ονομασία 14-M5TSL και 14- M5TNL προέρχονται από την κορυφή του δεξιού πυλώνα. Η βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται εδώ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υβριδικού γενετικού αλγορίθμου και οι αναγνωρισμένες δυναμικές ιδιότητες της κατασκευής παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Βασιζόμενοι στις βέλτιστες εκτιμήσεις των ιδιομορφικών παραμέτρων, υπολογίσθηκαν οι χρονοσειρές των επιταχύνσεων και ο μετασχηματισμός τους κατά Fourier και συγκρίθηκαν με τις υπάρχουσες καταγραφές. Οι συγκρίσεις, που παρουσιάζονται στα Σχήματα 11 και 12, παρουσιάζουν μια πολύ καλή ταύτιση των προβλέψεων του ιδιομορφικού μοντέλου με τις πειραματικές μετρήσεις. Πίνακας 5. Αναγνωρισμένες ιδιομορφικές παράμετροι της Υψηλής Γέφυρας του Ευρίπου 2-output / Quasi Newton gradient-based 2-output / Υβριδικός γενετικός αλγόριθμος 4-output / Υβριδικός γενετικός αλγόριθμος ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ Ιδιοπερίοδος (sec) ζ (%) Ιδιοπερίοδος (sec) ζ (%) Ιδιοπερίοδος (sec) ζ (%)

17 M5TSL 1 7-M5RNL M5TNL 11-M6RNL Σχήμα 11. Σύγκριση μεταξύ των καταγραφών και των προβλέψεων του ιδιομορφικού μοντέλου για τέσσερις θέσεις απόκρισης (μετασχηματισμοί Fourier των επιταχύνσεων) 5 14-M5TSL M5RNL M5TNL M6RNL Σχήμα 12. Σύγκριση μεταξύ των καταγραφών και των προβλέψεων του ιδιομορφικού μοντέλου για τέσσερις θέσεις απόκρισης (χρονοσειρές των επιταχύνσεων) Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από του Πίνακα 5 είναι φανερό ότι η ακρίβεια των κοινών ιδιομορφών που αναγνωρίσθηκαν με τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις είναι ικανοποιητική, ενώ οι τιμές των προσδιορισμένων συντελεστών απόσβεσης εμφανίζουν μεγαλύτερη διασπορά σε σύγκριση με αυτές των προσδιορισμένων συχνοτήτων (Lekidis et al., 24). ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ενα ολοκληρωμένο μοντέλο παρακολούθησης- διάγνωσης- αναγνώρισης μίας κατασκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον φορέα διαχείρισης της κατασκευής για αρκετούς λόγους: α) Η απόκτηση στοιχείων απόκρισης και η επεξεργασία τους μετά την αποπεράτωση μπορεί να επιβεβαιώσει την καλή ποιότητα της κατασκευής. Στο στάδιο αυτό η διάγνωση μπορεί να αναδείξει πιθανά κατασκευαστικά σφάλματα (τα οποία σε μικρό βαθμό συνήθως είναι αναπόφευκτα) για τα οποία όμως ο κύριος του έργου θα πρέπει να είναι ενήμερος. β) Οι μετρήσεις της απόκρισης σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από την κατασκευή είτε επιβεβαιώνουν την καλή λειτουργία της κατασκευής είτε διαπιστώνουν την ανάγκη για παρέμβαση μετά την διάγνωση της αλλοίωσης κάποιων μηχανικών ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών. Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας (κύριος του έργου) μπορεί να προγραμματίσει την στρατηγική συντήρησης (management policy) της κατασκευής. 17

18 Για να γίνει σαφής η μεθοδολογία με χρήση προσομοιωμένων δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα μοντέλο της γέφυρας όπου μόνο τα τέσσερα στοιχεία, ένα για κάθε πυλώνα, που πακτώνονται στο έδαφος έχουν μειωμένη κατά 25% την ακαμψία τους (σχήμα 13) (Χριστοδούλου 21, Papadimitriou et al., 1997). Σχήμα 13. Παραμετροποίηση της γέφυρας με δύο παραμέτρους θ 1 και θ 2 Τα στοιχεία των πυλώνων που είναι από την ίδια πλευρά της γέφυρας παραμετροποιήθηκαν με την ίδια παράμετρο. Έτσι, η ακαμψία των δύο στοιχείων παραμετροποιήθηκε με θ 1 ενώ των άλλων δύο με θ 2. Αρχικά δημιουργήθηκαν προσομοιωμένα δεδομένα που να αντιστοιχούν σε κατασκευή με βλάβη. Στα δεδομένα αυτά προστέθηκε θόρυβος, στις μεν ιδιοσυχνότητες 1%, ενώ στις ιδιομορφές 3%. Στον Πίνακα 6 δίνονται οι βέλτιστες τιμές που προκύπτουν για τα θ 1 και θ 2. Πίνακας 6. Αρχικές εκτιμήσεις και Βέλτιστες τιμές για κατασκευή με βλάβη στη βάση και των τεσσάρων πυλώνων Κατασκευή χωρίς βλάβη,μετρήσεις με θόρυβο Αρχικές Εκτιμήσεις θ i, i=1,2 Βέλτιστες τιμές θ i, i=1,2 Κατασκευή με βλάβη,μετρήσεις με θόρυβο Αρχικές Εκτιμήσεις θ i, i=1,2 Βέλτιστες τιμές θ i, i=1,2 % μεταβολή θ i, i=1, Σφάλμα J(θ) =.6 Σφάλμα J(θ) =.54 Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι, στην περίπτωση της βλάβης, οι τιμές των παραμέτρων θ 1 και θ 2 είναι μικρότερες από αυτές στην περίπτωση χωρίς βλάβη. Το ποσοστό της μείωσης είναι κοντά στο 2% και για τις δύο παραμέτρους και είναι ενδεικτικό της ύπαρξης βλάβης στα σημεία της κατασκευής που αναφέρονται. Εξετάσθηκε μία επιπλέον περίπτωση, όπου μόνο τα στοιχεία με παραμέτρους θ 1 έχουν υποστεί βλάβη (μείωση τις ακαμψίας κατά 25%). Τα αποτελέσματα περίπτωσης αυτής φαίνονται στον Πίνακα 7. 18

19 Πίνακας 7. Αρχικές εκτιμήσεις και Βέλτιστες τιμές για κατασκευή με βλάβη στη βάση μόνο των δύο πυλώνων Κατασκευή με βλάβη, μετρήσεις με θόρυβο Αρχικές Εκτιμήσεις θ i, i=1,2 Τιμές θ i, i=1,2 χωρίς βλάβη Βέλτιστες τιμές θ i, i=1,2 με βλάβη % μεταβολή θ i, i=1, Σφάλμα J(θ) =.57 Από τα αποτελέσματα αυτά, είναι φανερό ότι η παρούσα μεθοδολογία μπορεί να δώσει μία αξιόπιστη ένδειξη για την ύπαρξη, την τοποθεσία και την σοβαρότητα της βλάβης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση των καταγραφών με ειδική μεθοδολογία αναγνώρισης των δυναμικών χαρακτηριστικών μιας κατασκευής από τις καταγραφές της απόκρισης της σε σεισμικές και άλλου τύπου δυναμικές διεγέρσεις (π.χ. κυκλοφορία, άνεμος κλπ), καθώς και μεθοδολογία ορθολογικής αναθεώρησης αναλυτικών μοντέλων των κατασκευών με βάση τα μετρητικά δεδομένα συμβάλλει, εκτός των άλλων, στον εντοπισμό βλαβών και στην ορθολογική συντήρηση των γεφυρών στα πλαίσια καταλλήλων συστημάτων διαχείρισης τους. Επίσης η ύπαρξη καταγραφών μετά από ένα ισχυρό σεισμό παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο αποκατάστασης των βλαβών και στον τρόπο ενίσχυσης του φορέα της γέφυρας. Είναι δυνατή η πρόληψη σε αντίθεση με τη εκ των υστέρων αποκατάσταση που στοιχίζει πολλά περισσότερα. Πρέπει το θέμα της ορθολογικής συντήρησης να περάσει από την προχειρότητα σε συστηματική επιστημονική προσέγγιση. Είναι και στην Ελλάδα πλέον αναγκαία η καθιέρωση τόσο του οπτικού όσο και του ενόργανου ελέγχου, με σκοπό να αναγνωρίζονται οι μικρές βλάβες και φθορές πριν αυτές εξελιχθούν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δρακόπουλος, Ι., Μακρόπουλος Κ. και Σταυρακάκης Γ. (1985), Υψηλή Γέφυρα και Παράκαμψη Χαλκίδας Μικροσεισμική Μελέτη.,ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ/Δνση Β.Μ.1, Αρ. Τευχους Ορ.-Τ1 211-Ε1. Μάργαρης Β., Β. Παπαζάχος, Χ. Παπαϊωάννου, Ν. Θεοδουλίδης, Ι. Καλογεράς και Α. Σκαρλατούδης (21). Εμπειρικές σχέσεις απόσβεσης της οριζόντιας ισχυρής κίνησης των επιφανειακών σεισμών του Ελληνικού χώρου, Πρακτ. 2 ου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη 28-3 Νοεμβρίου 21, A, Παπαδημητρίου Κ., Ντότσιος Ε., Νικολάου Ι. (28), Αναγνώριση Μοντέλων Κατασκευών βάσει Μετρήσεων των Ταλαντώσεων σε Περιβαλλοντικές και Σεισμικές Διεγέρσεις, Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5 7 Νοεμβρίου, αρ. εργασίας

20 Χριστοδούλου, Φ.Κ. 21. Αναθεώρηση Μοντέλων Πεπερασμένων Στοιχείων με εφαρμογές στη Διάγνωση Βλαβών σε Κατασκευές, Μεταπτυχιακή εργασία, ΤΜΜΒ ΠΘ, Βόλος. Lekidis, V.A., Karakostas, C.Z. & Talaslidis, D.G Instrumentation, Measurements and Numerical Analysis of Bridges: An Example of the Cable-Stayed Bridge on Evripos Channel, Greece. NATO Advanced Research Workshop on Instrumentation for Civil Engineering Structures, Istanbul Lekidis V.A., Karakostas C.Z., Christodoulou K., Karamanos S., Papadimitriou K. and Panetsos P. (24), Investigation of Dynamic Response and Model Updating of Instrumented R/C Bridges, Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering (13WCEE), Vancouver, August 1-6, (in CD-ROM). Lekidis V., Tsakiri M., Makra,K., Karakostas C., Klimis N., and Sous I. (25), Evaluation of Dynamic Response and Local Soil Effects of the Evripos Cable-Stayed Bridge using Multisensor Monitoring Systems, Engineering Geology, Vol. 79, pp Margaris, B.N., C. Papazachos, Ch. Papaioannou, N. Theodulidis, I. Kalogeras and A. Skarlatoudis (22). Ground motion attenuation relations for shallow earthquakes in Greece. Proc. 12 th European Conference on Earthquake Engineering, London, September 22, Paper Ref McVerry, G.H Structural Identification in the Frequency Domain from Earthquake Records, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 8: Papadimitriou, C., Levine-West, M. and Milman, M A Methodology for Finite Element Model Updating Using Modal Data. Proceedings. of 11th VPI & SU Symposium on Structural Dynamics and Control, Blacksburg, Virginia 2

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 08/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Ενημερωτικό Σημείωμα Θέμα: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου στην

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3 Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Structural Health Monitoring of the Egnatia Motorway concrete bridges Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1997 Η Σεισμική Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος των Κυθήρων κατά το Σεισμό (Μ w =6.9) της 8 ης.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation

Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Παρακολούθηση Δομικής Κατάστασης Γεφυρών Αξιοποίηση Μετρήσεων από Ενοργάνωση Γέφυρας Structural Health Monitoring of Bridges Utilization of Records from Bridge Instrumentation Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (πρώην ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ) Δρ. Παναγιώτης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλονιά. Ινστιτούτο. Ληξουρίου, κόλπος

Κεφαλονιά. Ινστιτούτο. Ληξουρίου, κόλπος Προκαταρκτική ανάλυση καταγραφών επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για το σεισμό της 26 Ιανουαρίουυ 2014 στην Κεφαλονιά Επιμέλεια και πληροφορίες Δρ. Ι. Καλογεράς (i.kalog@noa) Την 26 η Ιανουαρίουυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 257 Αξιολόγηση των Φασμάτων Σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα Αποτελέσματα Ελληνικών Σεισμών Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO:

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών National Technical University of Athens School of Civil Engineering ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ της ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ και της ΑΝΩ ΟΜΗΣ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόγραμμα Ανάπτυξης τηλεμετρικών κλπ δικτύων GPS για διάφορες εφαρμογές (Ηφαιστειολογική έρευνα, έρευνα σεισμών,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2025 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5. Κώστας

David M. Boore Α 1 Ανδρέας Σκαρλατούδης B 2 Χρυσάνθη Βεντούζη B 3 Παπαζάχος B 4 και Βασίλης Μάργαρης Γ 5. Κώστας 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1835 Εµπειρικές σχέσεις απόσβεσης των φασµατικών τιµών της εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας ενδιαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Χ. Μαραβέας, Κ. Τασιούλη και Ζ. Φασουλάκης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καμπυλών τρωτότητας Development of a unified seismic damage database for buildings

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4.

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4. 4. ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη γεωλογική ζώνη Αξιού-Βαρδάρη που συνορεύει με την Περιροδοπική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στη Δ. Κρήτη με την Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών Περίληψη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο Τα δεδομένα της στήλης Grade (Αρχείο Excel, Φύλλο Ask1) αναφέρονται στη βαθμολογία 63 φοιτητών που έλαβαν μέρος σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Μάριος Παναγιώτου Πρόδρομος Ψαρρόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός U. of California

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2048 Αντισεισμική Συμπεριφορά των Πέτρινων Φάρων Πάφου Κύπρου και Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης Seismic Behavior

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φθίνουσα ταλάντωση 3.1 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η σταθερά b, εξαρτάται: Α. από τη μάζα του ταλαντωτή, Β. μόνο από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο γίνεται η ταλάντωση, Γ. μόνο από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π. Ημέρα 0: 26/01/2014, Κυριακή 15.55 Ώρα Ελλάδας, Πολύ Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5.8 βαθμών της κλίμακας Richter, σε απόσταση 280χλμ Δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ.-Ε. Δασίου 1, Ι. Ψυχάρης 2, Ι. Βάγιας 3

Μ.-Ε. Δασίου 1, Ι. Ψυχάρης 2, Ι. Βάγιας 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1832 Ανάλυση σεισμικής συμπεριφοράς κιόνων και κιονοστοιχιών αρχαίων ναών Numerical analysis of the seismic

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Landslide hazard pre-estimation methods using Geographic Information Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα