Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1"

Transcript

1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά) µεταφέρονται στις στηρίξεις της γέφυρας, και µέσω αυτών στη θεµελίωση της. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς τη διεύθυνση που ασκούνται τα φορτία και σύµφωνα µε την παρατήρηση αυτή στην επόµενη εικόνα παρουσιάζονται οι τρόποι που ασκούνται τα φορτία στη θεµελίωση µιας γέφυρας. Βάθρο Μεσόβαθρο Βάθρο Κατάστρωµα Τόξο Θεµέλιο Πυλώνας Καλώδιο Αγκύρωση Πλαίσιο καλωδίου Εικόνα 12.1(από Krynine & Judd, 1957) α: αµφιέρειστη δοκός, b: αρθρωτή γέφυρα, κατακόρυφα φορτία c: τοξωτή γέφυρα, κατακόρυφα και οριζόντια φορτία d: πλαισιακή κατασκευή, κατακόρυφα και οριζόντια φορτία e: κρεµαστή γέφυρα, κατακόρυφα φορτία στους πυλώνες και εφελκυστικά φορτία στο καλώδιο της γέφυρας που ουσιαστικά στηρίζει το κατάστρωµα της γέφυρας

2 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών Περιπτώσεις θεµελίωσης γεφυρών µε µεγάλα ανοίγµατα Γέφυρα George Washington Η γέφυρα χτίστηκε µεταξύ 1927 και 1931 µε σκοπό να γεφυρώσει τον ποταµό Hudson και να συνδέσει τη νέα Υόρκη µε τη Νέα Υερσέη. Είναι καλωδιωτή γέφυρα µε δύο πυλώνες και δύο σηµεία εκατέρωθεν αγκύρωσης του καλωδίου. Εχει άνοιγµα περίπου 1170m και βρίσκεται περίπου 80m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η επόµενη εικόνα παρουσιάζει την επικρατούσα γεωλογία στην περιοχή θεµελίωσης.

3 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.3 Η κοίτη του ποταµού αποτελείται από ιλύ µαζί µε ογκόλιθους µε πάχος που πιθανώς θα υπερβαίνει τα 130m, ενώ των στρωµάτων αυτών υπόκεινται το βραχώδες υπόβαθρο που αποτελείται από ψαµµίτες και αργιλικούς σχιστόλιθους, ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Επειδή στην πλευρά της Νέας Υόρκης ο σχιστόλιθος παρουσιάζει σχιστότητα µε παρόµοια κλίση µε την κλίση της αγκύρωσης, δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση του καλωδίου στο βράχο, αλλά χτίστηκε ειδική κατασκευή από σκυρόδεµα όπου και έγινε η θεµελίωση. Στην πλευρά της Νέας Υερσέης η θεµελίωση του καλωδίου έγινε απευθείας πάνω στο διαβάση Γέφυρα San Francisco Oakland Bay O κόλπος του San Francisco δηµιουργήθηκε από αργή βύθιση (σε πρόσφατα γεωλογικά έτη) τµήµατος της ακτής της California. Η περιοχή πληρώθηκε από ιζήµατα (ιλύς έως λεπτόκοκκη άµµο). Το βραχώδες υπόβαθρο αποτελείται από ψαµµίτες, γραουβάκες, ιλυόλιθους, αργιλικούς σχιστόλιθους και σεπρεντίνες. Στην επόµενη εικόνα παρουσιάζεται η γεωλογική τοµή στη θέση της γέφυρας καθώς και ο τρόπος θεµελίωσης των ακρόβαθρων και µεσόβαθρων (µε κιβώτια και πασσάλους). Γεωλογική τοµή της γέφυρας San Francisco. (Από R. F. Leggett, Geology and Engineering, 1939)

4 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών Yψηλή γέφυρα Χαλκίδας Η γέφυρα αποτελείται από τις γέφυρες πρόσβασης µε µήκος 143.5m στην πλευρά της Βοιωτίας και 156m στην πλευρά της Εύβοιας που έχουν µορφωθεί µε προκατασκευασµένες προεντεταµένες δοκούς διατοµής διπλού ταυ και επί τόπου σκυροδετούµενη εγκάρσια προεντεταµένη πλάκα κυκλοφορίας, ενώ η έδραση των δοκών στα βάθρα πραγµατοποιείται µε ελαστικά εφέδρανα. Το κεντρικό τµήµα της γέφυρας µε µήκος 395m είναι καλωδιωτό µε κεντρικό άνοιγµα 215m και πλευρικά 180m συνολικά. Το κατάστρωµα της γέφυρας έχει εγκάρσια προένταση και αναρτάται από δύο επίπεδα καλωδίων κάθε έξι µέτρα περίπου. Οι πυλώνες αποτελούνται από δίδυµους κιβωτιοειδούς διατοµής στύλους µε µεταβλητές διαστάσεις. Η θεµελίωση των πυλώνων προβλέπεται µε φρεατοπασσάλους Φ120 σε βάθος 30m στην πλευρά της Βοιωτικής ακτής και 15m στην πλευρά της Ευβοϊκής ακτής. Οι πυλώνες προστατεύονται µε ισχυρές λιθορριπές και ογκόλιθους από την πρόσκρουση των πλοίων. Γεωλογική τοµή γέφυρας Χαλκίδας (από Π. Μαρίνο)

5 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών Καλωδιωτή γέφυρα Ρίου - Αντίρριου Η γέφυρα αποτελείται από: Μια καλωδιωτή γέφυρα µήκους µέτρων µε τέσσερις πυλώνες. Τα ανοίγµατα έχουν µήκος 286 µέτρα, 560 µέτρα, 560 µέτρα, 560 µέτρα και 286 µέτρα. ύο γέφυρες πρόσβασης, µήκους 392 µέτρων στην πλευρά του Ρίου και 239 µέτρων στην πλευρά του Αντιρρίου. Επιπλέον χαρακτηρίζεται από ένα σπάνιο συνδυασµό δυσµενών συνθηκών: Το βάθος της θάλασσας φθάνει έως και 65 µέτρα Ο πυθµένας όπου έχουν θεµελιωθεί οι πυλώνες είναι µειωµένων αντοχών Η εγγύς καθώς και η ευρύτερη περιοχή εµφανίζει έντονη σεισµική δραστηριότητα και πιθανές τεκτονικές µετακινήσεις. Το ανάγλυφο του πυθµένα εµφανίζει απότοµες κλίσεις προς τις δύο ακτές και ένα µεγάλο οριζόντιο πλάτωµα σε βάθος περίπου 60 µέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν εντοπίσθηκε βραχώδες στρώµα σε βάθος έως και 100 µέτρων κάτω από τον πυθµένα. Σύµφωνα µε γεωλογικές µελέτες, το πάχος των ιζηµάτων, που αποτελούνται από παχιές αργιλικές στρώσεις αναµεµειγµένες σε ορισµένα σηµεία µε λεπτή άµµο και ιλύ, υπερβαίνει τα 500 µέτρα.

6 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.6 Επεβλήθησαν αυστηρότατα σεισµικά φορτία µελέτης: µέγιστη επιτάχυνση εδάφους ίση προς 0,48 g και µέγιστη επιτάχυνση φάσµατος ίση προς 1,20 g µεταξύ 0,2 και 1,0 δευτερολέπτων. µία πιθανή µετατόπιση έως και 2 µέτρων µεταξύ δύο βάθρων, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, οριζοντίως ή/και καθέτως, δεν θα δηµιουργεί ουσιαστικά προβλήµατα στη γέφυρα. Καθοριστική παράµετρος της µελέτης της γέφυρας υπήρξε o αντισεισµικός σχεδιασµός, παρά το ότι η γέφυρα πρέπει επίσης να αντέχει σε πρόσκρουση δεξαµενόπλοιου τόνων που πλέει µε ταχύτητα 18 κόµβων, σε ισχυρότατους ανέµους και, φυσικά, σε διέλευση αυτοκινήτων και φορτηγών. Η κυριότερη ανησυχία προερχόταν από την πιθανότητα ανατροπής σε περίπτωση σεισµού. Μία ενδελεχής έρευνα έδειξε ότι η πλέον ικανοποιητική λύση συνίστατο σε µεγάλης έκτασης και µικρού βάθους θεµέλια, υπό την προϋπόθεση της ενίσχυσης του υπεδάφους του πυθµένα σε βάθος τουλάχιστον 20 µέτρων. Τούτο επιτυγχάνεται µε την κατασκευή πελµάτων διαµέτρου 90 µέτρων για τα βάθρα και µε την έµπηξη µεταλλικών σωλήνων (ενθεµάτων) στο υπέδαφος. Επίσης έγινε συστηµατική διερεύνηση συστηµάτων δοµικής µόνωσης προκειµένου να αµβλυνθούν οι σεισµικές δυνάµεις. Ενα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατά της και αναµφίβολα το πλέον καινοτόµο στοιχείο - σε συνδυασµό µε τους αποσβεστήρες του - είναι το πλήρως ανηρτηµένο συνεχές κατάστρωµα µήκους µέτρων, που παρέχει σηµαντικά περιθώρια σχετικής µετατόπισης των διαδοχικών βάθρων

7 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.7 Η άνω στρώση του υπεδάφους κάτω από τα θεµέλια των πυλώνων ενισχύεται µε ενθέµατα, τα οποία είναι κενοί χαλυβδοσωλήνες διαµέτρου 2 µέτρων και µήκους 25 έως 30 µέτρων που εµπήγνυνται σε αποστάσεις 7 µέτρων µεταξύ τους. Στη θέση των τριών από τα τέσσερα βάθρα τοποθετούνται 150 µε 200 τέτοιοι σωλήνες. Το τµήµα τους που προεξέχει από τον πυθµένα καλύπτεται από µια επιµεληµένα ισοπεδωµένη στρώση αµµοχάλικου, πάχους 3 µέτρων. Τα θεµέλια είναι θάλαµοι από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διάµετρο 90 µέτρων, που εδράζονται στην στρώση του αµµοχάλικου. Το κάτω τµήµα του βάθρου αποτελείται από έναν κώνο, του οποίου η διάµετρος κυµαίνεται από 38 έως 26 µέτρα Γενικά τεχνικογεωλογικά γεωτεχνικά στοιχεία που αφορούν τη θεµελίωση γεφυρών Συνήθως για την προκαταρκτική µελέτη θεµελίωσης µιας γέφυρας και αφού έχουν προηγηθεί µελέτες υδρολογικές και υδραυλικές που καθορίζουν µέγιστη και ελάχιστη στάθµη νερού και ουσιαστικά την αναµενόµενη παροχή νερού, όπως και θέµατα µεταφοράς φερτών υλών, γίνονται ακολούθως γεωτρήσεις, συνήθως µία ανά βάθρο προκειµένου να δηµιουργεί µια όσο το δυνατό λεπτοµερής γεωτεχνική γεωλογική τοµή. Επιπροσθέτως δηµιουργείται και σε κατάλληλη κλίµακα λεπτοµερής γεωλογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής. Η γνώση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιοχής οδηγεί στην επιλογή του τύπου θεµελίωσης των βάθρων, επιφανειακή θεµελίωση ή πάσσαλοι που θα

8 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.8 εδράζονται πάνω στο βραχώδες υπόβαθρο για ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων. Ο ποταµός στα ψηλά τµήµατά του έχει πιο µικρό πλάτος, ενώ και η κοιλάδα που θα γεφυρωθεί έχει σχήµα V. Η κοίτη του έχει συνήθως µικρό πάχος αλλουβίων και συνήθως η θεµελίωση µπορεί να γίνει πάνω στο βραχώδες υπόβαθρο µε επιφανειακού τύπου θεµελίωση. Στα µεσαία τµήµατα το πλάτος του ποταµού αυξάνει και χονδρόκοκκα υλικά έχουν αποτεθεί στις όχθες του. Στα άκρα της κοιλάδας έχουν αναπτυχθεί στοιχειώδεις αναβαθµίδες και πάλι η θεµελίωση των ακρόβαθρων θα γίνει στο βραχώδες υπόβαθρο, ενώ το µεσόβαθρο θεµελιώνεται µέσα στην κοίτη µε τη χρήση πασσάλων. Τέλος στα χαµηλά τµήµατα του ποταµού όπου υπάρχει σηµαντικό πάχος αλλουβίων η θεµελίωση της γέφυρας, τόσο στην περιοχή των ακροβάθρων, όσο και στην περιοχή των µεσόβαθρων γίνεται µε πασσάλους. Οι πάσσαλοι µπορεί να είναι αιχµής αν το βραχώδες υπόβαθρο ή πυκνοί ή στιφροί εδαφικοί σχηµατισµοί αναπτύσσονται σε σχετικά µικρό βάθος από την επιφάνεια, αλλά αν το βραχώδες υπόβαθρο είναι βαθιά τότε οι πάσσαλοι είναι πάσσαλοι τριβής.

ΚΑΛΩΔΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΚΑΛΩΔΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΛΩΔΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ... 1 1. Γενικά... 3 2. Υλικά κατασκευής... 3 3. Είδη γεφυρών... 4 4. Οι γέφυρες στην Ελλάδα... 11 I. Οι Δρόμοι στην Αρχαία Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιανουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Πίνακας συμβόλων

Πρόλογος. Πίνακας συμβόλων Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πρόλογος Πίνακας συμβόλων ix xvii xxi 1 Εισαγωγή 1 1.1 Σύντομη ανασκόπηση........................ 2 1.2 Παραδείγματα ζημιών - αστοχιών σε τεχνικά έργα......... 6 1.2.1 Αστοχίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Χ. Μαραβέας, Κ. Τασιούλη και Ζ. Φασουλάκης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 8. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 2 8.1. ΓΕΝΙΚΑ 2 8.2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 2 8.3. ΟΡΙΣΜΟΙ 2 8.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2 8.5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2 8.6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ή ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ή ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2013-2014 ΤΑΞΗ Α6 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ του μαθητή Χειμώνα Χρήστου ΚΑΛΩΔΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ή ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Καθηγητής: Ηρακλής Ντούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα αντιστηρίξεων 02 Τοίχοι αντιστηρίξεως από µεταλλικές πασσαλοσανίδες 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Γενικά - Ιστορικό...4 1.2. Γεωγραφική θέση Έργων...4 1.3. Φωτογραφική Αποτύπωση Επί τόπου επισκέψεις στην θέση του έργου...6 2. ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το εγχειρίδιο αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Μάθημα: Τεχνική Γεωλογία- Διπλωματική Εργασία Διδάσκων: Γ. Κούκης Ν. Σαμπατακάκης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προγραμματισμός των εργασιών για την κατασκευή γέφυρας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΑΝΗ Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι με λιθορριπές που διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική μορφή με πρανή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (πρώην ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ) Δρ. Παναγιώτης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εισαγωγή - Πεδίο εφαρµογής Τα συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων, ή συστήµατα παθητικής ασφάλειας οδών, έχουν σκοπό τη συγκράτηση κάθε οχήµατος που παρεκκλίνει

Διαβάστε περισσότερα