Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Ι. ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» 1. Εντολή ελέγχου και αντικείµενο εργασίας Κατόπιν του υπό ηµεροµηνία 30/3/2015 εγγράφου της Ανώνυµης Εταιρείας «SEA FARM IONIAN A.E.» και της εν συνεχεία αριθµ / εντολής της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. µου ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου, για τη βεβαίωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας «SEA FARM IONIAN A.E.» κατά την 31/3/2015 προκειµένου να απορροφηθεί αυτή, από την υφιστάµενη Ανώνυµη Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/ Ίδρυση - Έδρα - ιάρκεια - Σκοπός Εταιρείας Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/10/1989 σύµφωνα µε την ΕΜ 11030/ απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής µε την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της, όπως αυτό καταρτίστηκε µε την αριθµ. 5403/ πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα ρόσου µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ανωτέρω εταιρεία την 25/10/1989 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής και πήρε αριθµό Μητρώου 20391/04/Β/89/235. Σήµερα η εταιρεία είναι καταχωρηµένη στο Γ.Ε.ΜΗ µε αριθµό Μητρώου Η έδρα της εταιρείας είναι στο ήµο Κορωπίου Αττικής και η διάρκειά της ορίζεται µέχρι την 31/12/ Σκοπός της εταιρείας είναι : (α) Η παραγωγή ιχθύων και προϊόντων εξ ιχθύων, µε τη µέθοδο της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, - 1 -

2 (β) Η επεξεργασία, προώθηση στην Ελληνική αγορά καθώς και την αγορά του Εξωτερικού, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης, και εµπορία ιχθύων και συναφών προϊόντων (γ) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως, συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες (δ) Η µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες µε ίδιους ή και διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικό αντικείµενο εργασιών, προβαίνοντας σε εξαγορά ποσοστού του Μετοχικού Κεφαλαίου τους ή δηµιουργώντας νέες εταιρείες, µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, (ε) Η επέκταση της εταιρείας στο χώρο των Μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών), Ναυτιλιακών, Τουριστικών και Ναυτιλιακών εν γένει δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών, Real Estate (επένδυση και διαχείριση ακινήτων). 3. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε καθορισθεί µε τη σύσταση της εταιρείας σε δραχµές είκοσι εκατοµµύρια ( ) και είχαν εκδοθεί δύο χιλιάδες (2.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές η κάθε µία. 2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων που συνήλθε στις 30 Νοεµβρίου 1990, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές πενήντα εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων που συνήλθε στις 7 Αυγούστου 1991, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές σαράντα εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που συνήλθε στις 28 Μαρτίου 1994, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές σαράντα έξι εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που συνήλθε στις 25 Αυγούστου 1994, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές εκατόν σαράντα τέσσερα εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που συνήλθε στις 4 Οκτωβρίου 1994 (Πρακτικό 10), αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές εκατό εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τις αποφασίστηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ρχ. σε 160 ρχ. και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε ηµόσια Εγγραφή και έκδοση τριακοσίων εβδοµήντα πέντε - 2 -

3 χιλιάδων ( ) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχµών η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια εξήντα εκατοµµύρια ( ) διαιρούµενο σε δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 160 δρχ. η κάθε µία. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε µετατροπή των µετοχών από ονοµαστικές σε ανώνυµες. 8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά δραχµές µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 160 δρχ. η κάθε µία. 9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσια πενήντα δύο εκατοµµύρια δρχ. ( ) µε την έκδοση τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δρχ. η κάθε µία. 10. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσια είκοσι ένα εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες δρχ. ( ) µε καταβολή µετρητών. 11. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα δισεκατοµµύρια διακόσια εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια οχτακόσιες χιλιάδες ( ) µε την έκδοση είκοσι έξι εκατοµµυρίων εφτακοσίων τριάντα χιλιάδων ( ) µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε µε : α. Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και συγκεκριµένα από το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον δρχ και από διαφορά έκδοσης Μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ β. Με καταβολή µετρητών δρχ Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα δισεκατοµµύριο εκατόν σαράντα εκατοµµυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ) δρχ. µε την έκδοση επτά εκατοµµυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων ( ) νέων ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 160 δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο δρχ Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , τα µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µετατράπηκε, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000 σε είκοσι εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ( ) Ευρώ, διαιρούµενο σε σαράντα δύο εκατοµµύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ( ) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47) εκάστη. Ταυτόχρονα, το µετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά δεκαεννιά χιλιάδες εκατόν σαράντα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (19.140,48), λόγω στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 0,4696 Ευρώ σε σαράντα επτά λεπτά (0,47). Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση από τα αφορολόγητα αποθεµατικά. 14. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,12 Ευρώ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,47 λεπτά. Η αύξηση αυτή ακυρώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 α παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/ Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω ακυρώσεως της αυξήσεως αυτού που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της

4 5-2003, προσαρµόσθηκε στο πραγµατικό του ύψος ήτοι στο ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων εκατόν χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ( ) Ευρώ. 16. Με απόφαση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιες τριάντα µία χιλιάδες εκατό ( ) Ευρώ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,47 λεπτά η κάθε µία. 17. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο ύστερα από την µερική κάλυψη αυτού κατά ,49 Ευρώ σύµφωνα µε το από 8/12/2004 πρακτικό του.σ. µε το οποίο πιστοποιείται µέρος της συνολικής αύξησης των προσαρµόστηκε στο πραγµατικό του ύψος ήτοι στο ποσό των ,49 Ευρώ και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι τριών εκατοµµυρίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακόσια τρία και σαράντα εννέα ( ,49) Ευρώ διαιρούµενο σε σαράντα εννέα εκατοµµύρια τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα επτά (0,47) λεπτών η κάθε µία. 18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: Αυξήθηκε η ονοµαστική αξία των µετοχών από 0,47 ευρώ σε ένα (1) ευρώ. Μειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια εκατόν τρεις χιλιάδες εξακόσια ένα και σαράντα εννέα λεπτά ( ,49) ευρώ µε συµψηφισµό ισόποσων ζηµιών και διαµορφώθηκε στο ποσό των ( , ,49)= ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε µια. Αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε µια και ανήλθε στο ποσό των ( = ευρώ) διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε µία. Αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δεκαεννέα εκατοµµύρια τριακόσια σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ µε µετοχοποίηση ισόποσων απαιτήσεων των Τραπεζών και λοιπών πιστωτών της εταιρείας µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε µία. 19. Μετά από απόφαση της µετ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευση των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά οκτώ εκατοµµύρια εβδοµήντα τρεις χιλιάδες δύο ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά ( ,75) µε συµψηφισµό αντίστοιχης αξίας µεταφεροµένων ζηµιών µειουµένης της ονοµαστικής αξία εκάστης µετοχής από ένα (1) ευρώ σε εβδοµήντα πέντε (0,75) λεπτά ανά µετοχή. 20. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,50 ευρώ α) από κεφαλαιοποίηση των εισφερόµενων κεφαλαίων ποσού ,24 των απορροφηθεισών εταιρειών «OCTAPUS Α.Ε.», «SEA FARM KALAMOS Α.Ε.», «ΝΗΚΤΟΝ Α.Ε.», «ΝΗΡΗΪΣ Α.Ε.» και «SETA Α.Ε.», β) από κεφαλαιοποίηση ποσού ,26 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης στην ονοµαστική αξία κάθε µετοχής προερχόµενου από το αποθεµατικό «ιαφορά από - 4 -

5 την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,75 ευρώ εκάστη 21. Τέλος µετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά ,06 ευρώ µε συµψηφισµό ζηµιών και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά ,20 Ευρώ από α) διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον β) διαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και γ) αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων. Έτσι σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,89 Ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστης 22. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4.420,35 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφώµενης εταιρείας «ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ ΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ποσού ευρώ 4.420,35 της διαφοράς από το εισφερόµενο κεφάλαιο ,35 ευρώ αγοµένης στο Λογαριασµό ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,00 µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστη. 23. Στη συνέχεια µε την από 24/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεµατικών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των ,96.ΕΥΡΩ, δια αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρείας κατά 0,07 ήτοι από 0,33 ΕΥΡΩ σε 0,40 ΕΥΡΩ. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήµερα ανέρχεται σε Ευρώ δώδεκα εκατοµµύρια εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ( ,20) διαιρούµενο σε τριάντα δύο εκατοµµύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες και οκτακόσιες είκοσι οκτώ ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα (0,40) λεπτών η κάθε µία. 4. ιοικητικό Συµβούλιο - Εκπροσώπηση Στην υπό ηµεροµηνία 27/6/2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, εκλέχτηκε νέο ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο επανασυγκροτήθηκε σε σώµα σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µε την εξής σύνθεση: Νικόλαος Εµµανουήλ Χαβιάρας Αντώνης Γεωργίου Χαχλάκης Αριστείδης Στεργίου Μπελλές Ευθύµιος Νικολάου Σώκος Παντελής Παναγιώτη Λαµπρινούδης Ευστάθιος Νικολάου Σχινάς Χριστίνα Σταύρου Σακελλαρίδου Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Το ανωτέρω ιοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους

6 Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσµεύει µε την υπογραφή του ο Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Αντώνιος Γεωργίου Χαχλάκης. 5. Βιβλία και στοιχεία που στηρίχθηκε ο έλεγχος Ο έλεγχός µας στηρίχθηκε : α) Στα βιβλία (διπλογραφικά) και στα λογιστικά αρχεία (Γενικό Ηµερολόγιο, Αναλυτικά Καθολικά, Ισοζύγια, αρχεία ενσώµατων & άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αρχεία λογαριασµών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, λοιπών περιουσιακών στοιχείων, κ.λ.π.) που τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή από την εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)). β) Στα παρακάτω στοιχεία που εκδίδονται από την εταιρεία : 1. ελτία Αποστολής (Μηχανογραφηµένα) 2. ελτία Αποστολής Τιµολόγια (Χειρόγραφα και µηχανογραφηµένα) 3. Τιµολόγια πώλησης (Χειρόγραφα και µηχανογραφηµένα) 4. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Χειρόγραφα και µηχανογραφηµένα) Επίσης η εταιρεία τηρεί µηχανογραφηµένα βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και ιοικητικού Συµβουλίου τα οποίαρε εκδίδονται (τυπώνονται) για υπογραφή σε µεµονωµένα κατά ηµεροµηνία φύλλα, χωρίς ενιαία αρίθµηση. 6. Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισµού στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας της 31/3/2015 τηρείται σε λογιστικά αρχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), τα οποία είναι σε ηλεκτρονική µορφή. Ο Ισολογισµός της 31/3/2015 καταχωρήθηκε στη σελίδα 1104 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης Μαρτίου 2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση Ενσώµατα πάγια ,28 Καταβληµένα κεφάλαια ,12 Άϋλα πάγια στοιχεία Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο ( ,95) Σύνολο ,27 Σύνολο ( ,83) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ,86 Προβλέψεις ,67 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές ,08 Υποχρεώσεις Σύνολο ,94 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,63 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,74 Σύνολο ,37 Σύνολο Ενεργητικού ,21 Σύνολο Παθητικού ,21-6 -

7 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 1.1. Ακίνητα Χρεωστικό Υπόλοιπο ,29 Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής : Γη (Οικόπεδα) Χρεωστικό Υπόλοιπο ,44 Στον ανωτέρω λογαριασµό περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως πλέον της αξίας αναπροσαρµογής Ν.2065/1992 των κατωτέρω οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας: Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή ακινήτου Αξία Κτήσεως Αναπροσαρµογή Ν. 2065/92 Συνολική Αξία Σύνολο Γήπεδο συνολικής επιφάνειας 7.362,21 τµ που έχει προέλθει από συνένωση τριών όµορων αγροτεµαχίων (1.711,70 τµ, 2.613,88 τµ & 3.036,63 τµ) στη θέση Ρίζα Βαθύκοιλου Πελασγίας του ήµου Στυλίδας. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα , ,65 447,28 432, , , Γήπεδο συνολικής επιφάνειας 5.430,00 τµ ευρισκόµενο επί αγροτικής οδού σε απόσταση 200µ περίπου Νότια από την επαρχιακή οδό Άνω Καρνεζαίικων -Ναυπλίου και 2,5 χλµ περίπου Βόρεια του οικισµού των Ιρίων του ήµου Ναυπλίου. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα , ,20 0, , , ,00 Σύνολο , ,85 447, , , ,44 Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Αναφέρουµε εδώ ότι επί των γηπέδων - οικοπέδων της εταιρείας SEA FARM IONIAN A.E υφίστανται τα ακόλουθα εµπράγµατη βάρη : (α) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού , σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής, το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2015 ανερχόταν στο ποσό των ,93. (β) Έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού υπέρ της AGROINVEST A.E.B.E (γ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού ,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Πειραιώς το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2015 ανερχόταν στο ποσό των ,

8 (δ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας το ύψος του οποίου την 31/3/2015 ανερχόταν στο ποσό των ,37. (ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού σε εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, το ύψος των οποίων την 31/3/2015 ανερχόταν στο ποσό των ,94. Το εν λόγω εναποµείναν υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 20 ισόποσες εξαµηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις των η κάθε µια, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανώτερου ποσού ιαµορφώσεις γης υποκείµενες σε απόσβεση Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,65 Ανάλυση : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Αποσβεσ θέντα Αναπόσβ. Αξία ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (ΒΙ Ι, SETA & ΙΡΙΑ) Υποκείµενες σε αποσβέσεις διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων (ΝΗΡΗΪΣ) 2.563, ,88 0, , ,73 192,80 Σύνολο 4.317, ,61 193,65 Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή Κτίρια _ Τεχνικά έργα Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,20 Ανάλυση : Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αναπρ/γή Ν. 2065/92 Σύνολο Αξίας Κτήσεως Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/2015 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων στη θέση ΡΙΖΟΜΑΝΤΡΙ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ , , , , ,12 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων στη θέση ΙΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΑΣ , , , , ,06 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων στη θέση ΒΙ Ι ,71 0, , , ,16 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων SETA ,94 0, , , ,60 Λοιπά κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων ΙΧΘΥΟ Α.Ε ,11 0, , , ,99 Λοιπά κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων ΝΗΚΤΟΝ ,41 0, , ,33 0,08 Λοιπά κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων ΝΗΡΗΪΣ ,84 0, , , ,58 Λοιπά κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων ,27 0, , , ,61 Σύνολο , , , , ,20-8 -

9 Τα ανωτέρω πάγια εµπεριέχονται στους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής : «Κτίρια Εγκ/σεις κτιρίων», «Λοιπά τεχνικά έργα», «Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων», «Λοιπά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών σε ακίνητα τρίτων» & «Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων» Στο υπόλοιπο της 31/3/2015 περιλαµβάνονται η αξία κτήσεως κτιρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της εταιρείας και προσθηκών - βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων, καθώς και διχτύων, διχτυοκλωβών, ιχθυοκλωβών, πλωτών διαδρόµων και διαφόρων εγκαταστάσεων της εταιρείας. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως πληροφορηθήκαµε, είναι σε πλήρη λειτουργική και παραγωγική δραστηριότητα. Οι αποσβέσεις της περιόδου 1/1-31/3/2015 έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις τιατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης Μηχανολογικός εξοπλισµός Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,33 Ανάλυση : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , ,12 3, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ" 6.474, ,17 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ , ,47 0, ΚΑΛΟΥΠΙΑ Ι ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.264, ,08 0, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ , ,44 0, ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ , ,52 0, ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,88 0,34 Σύνολο , , ,33 Στο ανωτέρω χρεωστικό υπόλοιπο της 31/3/2015 περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως δεξαµενών, ψυκτικών θαλάµων, ζυγιστικών µηχανών, εξοπλισµού κατάδυσης, ταΐστρων, διαχυτών οξυγόνου, παγοµηχανής, µηχανηµάτων συσκευασίας, γεννητριών, αγκυροβολίων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού, κ.λ.π., που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις και τα υποκαταστήµατα της εταιρείας

10 Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι αποσβέσεις της περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης. Τα ανωτέρω µηχανήµατα και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός, όπως πληροφορηθήκαµε, είναι σε πλήρη λειτουργική και παραγωγική δραστηριότητα Μεταφορικά µέσα Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,73 Ανάλυση : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/ Αυτοκίνητα Λεωφορεία , ,61 0, Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα , ,93 0, Αυτοκίνητα φορτηγά - Ειδικής χρήσεως , , , Πλωτά µέσα , , , Μέσα εσωτερικών µεταφορών , , , Λοιπά µέσα µεταφοράς , ,31 0,11 Σύνολο , , ,73 Στο ανωτέρω υπόλοιπο, της 31/3/2015 περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως των επιβατικών, φορτηγών, πλωτών και λοιπών µέσων εσωτερικής µεταφοράς ιδιοκτησίας της εταιρείας. Ειδικότερα στην ιδιοκτησία της εταιρείας είναι τα εξής µεταφορικά µέσα : Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αριθµός Κυκλοφ. Τύπος αυτοκινήτου ΥΚΤ KOINO ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ MERCEDES ΥΗΖ ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ ME ΨΥΚΤ. MHXANΗΜΑ DAF IMB MHXANAKI ASTREA ΖΗΖ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 4Χ4 MITSUBISHI ΥΒΚ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. RENAULT CLIO ΧΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. MITSUBISHI YKT ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ MITSUBISHI ΧΑΚ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. DAF ΥΒΖ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD EAL YZH ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES-BENZ-308D ΖΧΕ ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI ΡΖΕ ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN ΖΧΕ ΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA-Hilux ΥΧΧ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO F12 ΥΧΧ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO-SPA ΖΧΗ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 MITSUBISHI ΥΥΤ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ MERCEDES ΧΑΜ ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΑΝ

11 ΑΡΒ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN TRANSPORTER ZXE ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI NBT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΥΤ ΦΟΡΤΗΓΟ DAF ΖΗΚ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VOLKS WAGEN ΙΜΒ MHXANAKI ASTREA ΡΖΑ ΦΟΡΤΗΓΟ Β. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) 1. ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ Γ. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΟΥΣΑ - ΣΜ 558 ΑΡΓΩ ΙΙ - ΣΜ 553 ΑΤΛΑΣ Ι - ΣΜ 557 ΑΤΛΑΣ ΙΙ - ΣΜ 555 ΑΤΛΑΣ ΙΙΙ - ΣΜ 556 ΑΕΤΟΣ Ι - ΣΜ 535 ΣΗΦΑΡΜ ΠΕΡΚΟ ΜΕΣΟΛ.07 ΓΛΑΡΟΣ Ι - ΣΜ539 ΓΛΑΡΟΣ ΙΙ - ΣΜ540 ΓΛΑΡΟΣ ΙΙΙ - ΣΜ 541 ΚΑΛΑΜΟΣ Ι - Ν.Μ. 13 (+ ΓΕΡΑΝΟΣ 4,01 ΤΝ.) ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΤ ΙΙ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 84 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 3,36 ΤΝ.) ΣΗ ΦΑΡΜ ΑΙΛΑΝΤ - Ν.Μ. 30 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 1,25 ΤΝ.) ΑΣΤΡΑΠΗ Ι - Ν.Μ. 14 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,40 ΤΝ.) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜ478 ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΤ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 31 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,05 ΤΝ.) PERCO I - ΑΣΤΑΚΟΥ598 ΑΡΓΩ Ι - ΣΜ 554 ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓ.38 ΓΑΛΗΝΗ -ΛΕΥΚΑ ΑΣ 257 ΙΟΝΙΑΝ ΙΙΙ - Λ.Α.402 ΠΛΩΤΩ - ΠΟΡΟΥ 18 ΜΙΝΩΑΣ - Σ.Τ.108 ΑΛΚΥΩΝ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 32 ΜΠΟΓΑΖΑΚΙ ΙΙΙ - Σ.Α.186 ΣΕΤΑ Ι - Ν.Χ.398 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,40ΤΝ.) ΙΧΘΥΟ V - Τ.Σ.238 ΙΧΘΥΟ ΙΙΙ - Τ.Σ.118 ΙΧΘΥΟ 4 - ΑΙ ΗΨΟΥ 49 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,71 ΤΝ.) ΙΧΘΥΟΕΣΣΑ - ΑΙ ΗΨΟΥ 47 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,99 ΤΝ.) ΕΛΠΙ Α - Σ.Σ.05 ΑΕΤΟΣ - Λ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 109 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΣΤΑΚΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΛΕΥΚΑ Α ΑΣΤΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΤΟΛΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΧΑΛΚΙ Α ΣΤΥΛΙ Α ΣΤΥΛΙ Α ΑΙ ΗΨΟΣ ΑΙ ΗΨΟΣ ΣΑΓΙΑ Α ΠΡΕΒΕΖΑ

12 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ(ΦΟΡΤΗΓΙ Α) - ΝΦΠ09 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΟΝΙΑΝ STAR (ΦΟΡΤΗΓΙ Α) Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 533 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΦΟΡΤΗΓΙ Α) ΝΦΠ08 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΛΚΥΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΙ Α) Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ Επισηµαίνεται ότι στα βιβλία και το Μητρώο παγίων της εταιρείας απεικονίζονται µεταφορικά µέσα (αυτοκίνητα), πλήρως αποσβεσµένα σε προηγούµενες χρήσεις και τα οποία είτε είναι σε ακινησία ή έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας τους, για τα οποία θα πρέπει να γίνει έλεγχος τακτοποίησής τους. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης Λοιπός εξοπλισµός Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,58 Ανάλυση : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/ Έπιπλα , ,38 4, Σκεύη , ,84 0, Μηχανές γραφείου 1.975, ,00 0, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικά Συγκροτήµατα , ,55 930, Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς , ,55 132, Επιστηµονικά όργανα , ,69 421, Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών , , , Λοιπός εξοπλισµός , , ,40 Σύνολο , , ,58 Στον ανωτέρω λογαριασµό, περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως των επίπλων, µηχανών γραφείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισµού ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης Επενδύσεις σε ακίνητα Χρεωστικό Υπόλοιπο ,35 Πρόκειται για ακίνητα ιδιοκτησίας (γήπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις) της εταιρείας που είναι εκτός παραγωγικής δραστηριότητας (εκτός εκµεταλλεύσεως). Ανάλυση : Α. ΓΗΠΕ Α ΟΙΚΟΠΕ Α

13 Κωδικός Λογιστική Περιγραφή ακινήτου Αξία Κτήσεως Αναπρ/γή Ν. 2065/92 Συνολική Αξία ς Γήπεδο συνολικής επιφάνειας 4.060,00 τµ ευρισκόµενο στον Άγιο Ιωάννη Καρυστιάς στα βόρεια της κωµόπολης του Αλιβερίου,άνωθεν του οικισµού "Ακτή Νηρέως", επί της κοινοτικής οδού Αγίου Ιωάννη Ακτής Νηρέα σε απόσταση 5χλµ περίπου Βόρεια του θαλάσσιου µετώπου. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα , , , Γήπεδο συνολικής επιφάνειας ,00 τµ ευρισκόµενο στα 4 χλµ περίπου Νοτιοδυτικά των Μεθάνων και στο 1 χλµ Βορειοδυτικά του δηµοτικού διαµερίσµατος τηςτακτικούπολης, δίπλα στη θάλασσα. Καθώς στο παρελθόν έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια σε αυτό, θεωρείται άρτιο και οικοδοµήσιµο , , , Γήπεδο συνολικής επιφάνειας 5.876,00 τµ ευρισκόµενο στο ήµο Λοκρών Φθιώτιδος και εντοπίζεται επί αγροτικής οδού εντός του δηµοτικού διαµερίσµατος Προσκυνά, σε απόσταση 3,5χλµ περίπου από το παραθαλάσσιο προάστιο του Θεολόγου Μαλεσίνας και 2,5χλµ Βορειοανατολικά του δηµοτικού διαµερίσµατος Προσκυνά. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα , , , Γήπεδο συνολικής επιφάνειας ,30 τµ ευρισκόµενο στο ήµο Ξηροµέρου που συστάθηκε µε το πρόγραµµα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήµων Αστακού, Φυτειών και Αλυζίας και εντοπίζεται επί της επαρχιακής οδού που οδηγεί από τον Αστακό στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. (Ναυτική Βιοµηχανική Περιοχή), στα 4χλµ περίπου Νοτιοανατολικά από το κέντρο του Αστακού και στα 2χλµ Βόρεια από τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα. Tο συνθέτουν δύο όµορα επικλινή αγροτεµάχια επιφανείας 8.198,30τµ & 6.000τµ αντίστοιχα , , ,16 Σύνολο , , ,73 Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Β. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αναπρ/γή Ν. 2065/92 Σύνολο Αξίας Κτήσεως Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/2015 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων συνολικής επιφάνειας 1.537,50 τµ επί γηπέδου συνολικής επιφάνειας 5.876,00 τµ ευρισκόµενο στο ήµο Λοκρών Φθιώτιδος και εντοπίζεται επί αγροτικής οδού εντός του δηµοτικού διαµερίσµατος Προσκυνά, σε απόσταση 3,5χλµ περίπου από το παραθαλάσσιο προάστιο του Θεολόγου Μαλεσίνας και 2,5χλµ Βορειοανατολικά του δηµοτικού διαµερίσµατος Προσκυνά , , , ,10 400,01 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων συνολικής επιφάνειας 1.009,08τµ επί γηπέδου συνολικής επιφάνειας ,00 τµ ευρισκόµενο στα 4 χλµ περίπου Νοτιοδυτικά των Μεθάνων και στο 1 χλµ Βορειοδυτικά του δηµοτικού διαµερίσµατος της Τακτικούπολης, δίπλα στη θάλασσα ,52 0, , , ,61 Σύνολο , , , , ,62 Τα ανωτέρω πάγια εµπεριέχονται στους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής : «Κτίρια Εγκ/σεις κτιρίων» & «Λοιπά τεχνικά έργα». Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης

14 2. ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αναπόσβεστο Υπόλοιπο , Υπεραξία Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,01 Αναλύεται : 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ(GOODWIL) ,38 Μείον : ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟ Α ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,37 Αναπόσβεστη αξία ,01 Πρόκειται για την υπεραξία που προέκυψε από την απορρόφηση της εταιρείας «ΟCTAPUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» από τη «SEA FARM IONIAN A.E.» που πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, στη χρήση 2006 και η οποία έχει αποσβεστεί πλήρως σε προηγούµενες χρήσεις. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή Λοιπά άυλα Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,98 Αναλύεται : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/ ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας , ,78 0, Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης , ,89 0, Έξοδα λοιπών ερευνών , , , Έξοδα αυτήσεως κεφαλαίου , ,13 0, Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων , , , Έξοδα αναδιοργανώσεως , ,88 1, Τόκοι δανείων κατσκευαστικής περιόδου , ,64 0, Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβέσεως , , , Έξοδα µετεγκατάστασης της επιχείρησης 4.596, ,33 0,00 Σύνολο , , ,98 Στους ανωτέρω λογαριασµούς περιλαµβάνονται δαπάνες σύµφωνα µε τους τίτλους των λογαριασµών. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή

15 Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης. ΚΥΚΛΟΦΟΟΡΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.1. άνεια και απαιτήσεις Χρεωστικό υπόλοιπο ,86 Αναλύονται : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία 31/3/ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ , ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ 3.321, ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΥΑΠ ΝΗΚΤΟΝ 44, ΕΓΓΥΉΣΗ ΘΑΛ ΜΙΣΘ Νο ΝΗΚΤΟΝ 1.450, ΕΓΓΥΉΣΗ ΥΠ.ΧΩΡΟΥ(ΠΛΥΝ) ΝΗΚΤΟΝ 420, ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΗ ΝΗΡΗΙΣ 283, ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΗ ΑΛΦΑ , ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΗ ΝΗΚΤΟΝ 44, ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΝΗΚΤΟΝ 132, Υ ΡΕΥΣΗ- ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 3.751, Υ ΡΕΥΣΗ- ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 188, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΗ ΟΚΤΑΠΟΥΣ 578, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚ.ΑΤΕ ΟΚΤΑΠΟΥΣ 293, ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΟΚΤΑΠΟΥΣ 938, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΗ ΙΡΙΑ ΣΥΣΚ/ΡΙΟ 1.752, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.559, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.299, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΚΤΑΠΟΥΣ 260, HERTZ- ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 510, HERTZ- ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 510, ΕΤΑΝΑΛ-ΕΓΓΥΗΣΗ 73, ΕΤΑΝΑΛ-ΕΓΓΥΗΣΗ 73, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΙΑΛ. ΠΛΟΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΙΑΛ.ΠΛΟΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ 160, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ 160, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 220, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 220, ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 1.000, ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 1.000,

16 Πρόκειται για δοσµένες διαφόρων ειδών εγγυήσεις. Αναφέρουµε εδώ, ότι περιλαµβάνονται υπόλοιπα τα οποία έχουν συµπεριληφθεί στους ανωτέρω λογαριασµούς, από τα βιβλία απορροφούµενων εταιρειών σε παρελθούσες χρήσεις Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Χρεωστικό υπόλοιπο ,00 Η εταιρεία συµµετέχει στις κατωτέρω θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. Αναφέρουµε εδώ ότι στην αξία κτήσεως των περισσότερων εξ αυτών, έχει διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις ισόποση πρόβλεψη υποτιµήσεως. Κωδικός Λογ. Περιγραφή Αξία 31/3/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ/ΡΙΟ ΕΤΑΙΡ.ΕΣΩΤΕΡ , AQUA TERRAIR AE (αξία κτήσεως) ,32 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) ( ,32) 0, ΑΚΑΤΟΣ ΑΕ (αξία κτήσεως) ,56 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) ( ,56) 0, ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε , Π.Ο.Α.Υ. ΕΧΙΝΑ ΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠ. ΕΠΙΧ. (ΠΛΗΝ Α.Ε.) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, SEAFARM IONIAN GMBH (αξία κτήσεως) ,69 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) ( ,69) 0, BLUE WATER FLATFISH FARMS LIM (αξία κτήσεως) ,93 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) ( ,93) 0, SEAFARM IONIAN HOLDINGS LTD (αξία κτήσεως) 1.750,00 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) (1.750,00) 0, SEAFARM IONIAN (USA) INC (αξία κτήσεως) ,21 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) (11.269,21) 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 4.000, ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ. ΕΣΩΤΕΡ 4.000, ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤ/ΡΓΕΙΩΝ 1.000, ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓ/ΝΗΣ ΑΝΑΠΤ.ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 3.000,00 Σύνολο ,00 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4.1. Εµπορικές απαιτήσεις Χρεωστικό υπόλοιπο , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ , ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε ,62 Μείον : Σε µείωση του λογ/σµού ως προµηθευτή (35.015,62) 0, ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99,

17 Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ ΙΧΘ/ΓΕΣ ΑΤΤΙΚΗ , ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΑΕ , ΙΧΘ/ΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε , EUROFISH HELLAS-AΣΤΑΡΤΗ ΑΕ 629, CUTOP A.E. 342, BIOMAR HELLENIC ABEEI 913, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 146, ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΕ 652, ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε , ΑΚΤΙΒ Α.Β.Ε.Ε 2.620, ΤΕΚΙΡ ΑΓΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 376, ΕΥΡΩΑΤΤΙΚΑ ΑΕ 186, KARAVAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.280, MED FISH LTD ΕΠΕ 406, ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ , ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΕΠΕ 218, ΑΚΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΝΘΟΣ , ΓΕΒΕΛ ΑΕ 321, ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 516, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 377, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΗΜΗΤΡΑ & ΥΙΟΣ ΕΕ 156, Ο ΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ 2.475, ΟΣΤΡΙΑΛΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ 519, ΣΕΙΡΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ , ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ , ΦΥΤΟΝΙΑ ΑΕΓΕ 591, ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΠΕ 5.039, ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε 3.144, ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 172, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ 434, ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 4.427, ΦΙΤΤΟΝΙΑ ΑΕΓΕ , ΑΓΚΡΟΦΙΣ ΑΕ , ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.509, ΑΡΓΩ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΚΑ Α , ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ , ΕΧΙΝΟΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ , AQUA SUPPLIES HELLAS AE 5.247, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΕ 2.959, PLASTIC CITY ΑΒΕΕ 542, ΣΙΜΟΣ ΦΟΥΚΗ ΚΟΤΣΑ Ο.Ε 38, ΑΝΕΣΙΑ ΟΥ ΧΡ. ΕΛΕΝΗ 150, ΜΟΥΣΤΗΣ Β. Ο.Ε.Ε , ΑΦΟΙ Κ.ΧΙΩΝΟΥ Ο.Ε. 496, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε , ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 100, ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 738, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 199, ΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40, ΜΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12, ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 123, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΟΙ , ILKNAK SU URUNLERI SAN. VE TIC. A.S , SEAFARM IONIAN (USA) Inc ,

18 SEAFARM IONIAN(CENTRAL EUROPE) ,20 Μείον : Από λογ/σµό 50 «Προµηθευτές» κωδ ( ,15) , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , GARGANO ITTIKA SRL , LORD FISH SRL , MELLI ITTICA SRL , NUOVA PIANURA MARR SRL , RANNA SRL , RDF (ROM FISH DISTRIBUTION SA) , SANOMAR D.O.O , TROPICLINE HANDELS GMBH 1.293, MARR SPA 6.113, TOSCO PESCE SPA 1.443, GIORGIO PACE 563, CENTRO AGROALIMENTARE QUARTIGLIA 325, ESSELUNGA S.p.A , ITALIAN FISH SRL 275, MAREYEURS DU SUD-EST S.A , IDEE COM SARL , MAREYEURS DE COTES DE FRANCE 2.660, SAINT VINCENT SARL 774, MARGAIN MAREE 336, NOUVELLE CRIEE DU CHALUTAGE , SARL SAINT ANDRE 4.111, COMERCIAL TINAMENOR , GTC TRADING IBERICA S.L , ANTONIO VISIEDO RODRIGUEZ , SNOWDΕΝ & Co. Ltd 2.024, J.K. THOMSON , CYPRUS FISHERIES LTD 4.558, ATLANTIC SEAFOODS 862, CAP BRETAGNE 588, DELTA FROID LE PONTET 610, FISH GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 289, GANGAROSSA SALVATORE , DELKRI SHRK PRITJE ARTIFICIALE 7.043, FRIDOCA LDA 3.651, ITTICOM SPA , ITTINGROSSO S.R.L , OCEAN BOUNTY LTD 4.957, OLIMPIA S.R.L 6.964, MAIZON MER , M.W.S.IMPORT-EXPORT GMBH 1.365, MOLFISH SRL 27, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 537, ΟΑΕ 537, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 5.237, SPECIAL FISH & FOOD COMPANY SA 5.237, LEPORE MARE SRL 3.082, F.LLI RANIERI S.N.C , TORCELLAN LUIGI &C. S.N.C , CAP MAREE S.A.R.L , DELADOIRE & FILS 9.323, AUCHAN S.A , SAPMAR SARL , PESCAFRESCA S.A , GALIZA PESCADOS, LDA 9.449,

19 FREEMAR S.A.S.DI FRONCILLO AL , GABBIANOBLU SCARL , JEAN ANDRE ,29 Σύνολο ,90 Μείον : Προβλέψεις επισφαλών πελατών (λ/ ) ( ,05) 5.237, ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΓ. ΕΠΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , FRAIMER SA ,28 Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων ,12 χρήσεις. Επισηµαίνεται ότι απαιτήσεις συνολικού ποσού ,86 είναι ακίνητες από προηγούµενες Οι απαιτήσεις αυτές είναι οι εξής : ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ , ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99, Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ ΙΧΘ/ΓΕΣ ΑΤΤΙΚΗ , ΙΧΘ/ΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε , EUROFISH HELLAS-AΣΤΑΡΤΗ ΑΕ 629, CUTOP A.E. 342, BIOMAR HELLENIC ABEEI 913, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 146, ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΕ 652, ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε , ΑΚΤΙΒ Α.Β.Ε.Ε 2.620, ΤΕΚΙΡ ΑΓΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 376, ΕΥΡΩΑΤΤΙΚΑ ΑΕ 186, KARAVAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.280, MED FISH LTD ΕΠΕ 406, ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ , ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΕΠΕ 218, ΑΚΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΝΘΟΣ , ΓΕΒΕΛ ΑΕ 321, ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 516, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 377, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΗΜΗΤΡΑ & ΥΙΟΣ ΕΕ 156, Ο ΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ 2.475, ΟΣΤΡΙΑΛΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ 519, ΣΕΙΡΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ , ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ , ΦΥΤΟΝΙΑ ΑΕΓΕ 591, ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΠΕ 5.039, ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε 3.144, ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 172, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ 434, ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 4.427, ΦΙΤΤΟΝΙΑ ΑΕΓΕ , ΑΓΚΡΟΦΙΣ ΑΕ , ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.509, ΑΡΓΩ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΚΑ Α , ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ , ΕΧΙΝΟΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ , AQUA SUPPLIES HELLAS AE 5.247, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΕ 2.959,

20 PLASTIC CITY ΑΒΕΕ 542, ΣΙΜΟΣ ΦΟΥΚΗ ΚΟΤΣΑ Ο.Ε 38, ΑΝΕΣΙΑ ΟΥ ΧΡ. ΕΛΕΝΗ 150, ΜΟΥΣΤΗΣ Β. Ο.Ε.Ε , ΑΦΟΙ Κ.ΧΙΩΝΟΥ Ο.Ε. 496, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε , ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 100, ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 738, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 199, ΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40, ΜΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12, ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 123, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΟΙ , ILKNAK SU URUNLERI SAN. VE TIC. A.S , SEAFARM IONIAN (USA) Inc , SEAFARM IONIAN(CENTRAL EUROPE) , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , GARGANO ITTIKA SRL , LORD FISH SRL , MELLI ITTICA SRL , NUOVA PIANURA MARR SRL , RANNA SRL , RDF (ROM FISH DISTRIBUTION SA) , SANOMAR D.O.O , TROPICLINE HANDELS GMBH 1.293, MARR SPA 6.113, TOSCO PESCE SPA 1.443, GIORGIO PACE 563, CENTRO AGROALIMENTARE QUARTIGLIA 325, ESSELUNGA S.p.A , ITALIAN FISH SRL 275, MAREYEURS DU SUD-EST S.A , IDEE COM SARL , MAREYEURS DE COTES DE FRANCE 2.660, SAINT VINCENT SARL 774, MARGAIN MAREE 336, NOUVELLE CRIEE DU CHALUTAGE , SARL SAINT ANDRE 4.111, COMERCIAL TINAMENOR , GTC TRADING IBERICA S.L , ANTONIO VISIEDO RODRIGUEZ , SNOWDΕΝ & Co. Ltd 2.024, J.K. THOMSON , CYPRUS FISHERIES LTD 4.558, ATLANTIC SEAFOODS 862, CAP BRETAGNE 588, DELTA FROID LE PONTET 610, FISH GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 289, GANGAROSSA SALVATORE , DELKRI SHRK PRITJE ARTIFICIALE 7.043, FRIDOCA LDA 3.651, ITTICOM SPA , ITTINGROSSO S.R.L , OCEAN BOUNTY LTD 4.957, OLIMPIA S.R.L 6.964, MAIZON MER ,

21 M.W.S.IMPORT-EXPORT GMBH 1.365, MOLFISH SRL 27, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 5.237, SPECIAL FISH & FOOD COMPANY SA 5.237, ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΓ. ΕΠΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , FRAIMER SA ,28 Σύνολο , ουλευµένα έσοδα περιόδου Χρεωστικό υπόλοιπο ,36 Ανάλυση : ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,36 Το παραπάνω ποσό αφορά : -Πρόβλεψη επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίµων (Ε.Φ.Κ.) χρήσεως 2014 (εγγραφές ) που δεν είχαν εισπραχθεί έως 31/3/ ,36 -Πρόβλεψη επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίµων (Ε.Φ.Κ.) περιόδου 1/1 31/3/ ,00 -Πρόβλεψη είσπραξης επιδότησης ΟΑΕ που έγινε στη χρήση ,00 Σύνολο , Λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικό υπόλοιπο ,72 Αναλύονται : 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 364, KUMAR AJAN 150, NDOJ ARDIAN 265, ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150, ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 465, ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (765,54) ΤΣΕΡ ΑΚΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , DHILLIN BALJIT SINGH του MOHINDER 666, SINGH SURINDER ρου ATZIT ΣΙΝΓ 666, ΛΑΛ ΣΘΡΙΝ ΕΡ 666, ΑΥ Η ΙΟΥΛΙΑ 250, ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 583, ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 700, ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 100, ΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,

22 ΖΩΤΟΥ ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 900, ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 750, ΚΟΛΙΟΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 100, ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 83, ΛΙΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 583, ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 916, ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 166, ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 200, ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 416, ΣΚΟΥΦΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 500, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 250, ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.361, ΒΡΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝ.ΕΠΙΧ-ΞΝ , ΒΡΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝ.ΕΠΙΧ-ΞΝ , SEA FARM IONIAN Gmbh-ΒΡΑΧ ΑΠΑΙΤ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚΑΤ/ΝΟΙ & ΠΑΡ/ΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 30, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ.ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 30, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ.ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 5, ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΤΟΚΩΝ REPOS 0, ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 23, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜ.-ΛΟΙΠ.-ΑΠΑΙΤ.-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ ΗΜ , ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ , ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ EUR.(9999) , BLUE FIN TUNA , AQUA TERRAIR S.A ,67 Μείον : Προβλέψεις (λογ ) , , FANTASY CRUISES SA ,61 Μείον : Προβλέψεις (λογ ) ,61 0, SEAFARM IONIAN(CENTRAL EUROPE) GMBH , ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ , ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ Ξ.Ν , BLUE WATER FLATFISH FARM GBP , BLUE WATER FLATFISH FARM GBP , ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ , ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ , ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΠΕ ,

23 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 1.526, ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ& Π ΑΕ , ΠΑΠΑΛΕΛΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΩ ΑΕ 447, ΙΧΘΥΟΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 1.658, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Λ/ΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ 2.874, PROVOSTIC OLIVIER -5, ΑΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12, ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -300, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 270, ΖΟΓΟΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 1.096, ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 49, ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ -0, ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 183, ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 337, ΛΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 15, ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 550, ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7, ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2, ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 73, ΣΚΟΥΦΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 12, ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 213, ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 579, ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 18, ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ -280, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13, ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓ.ΤΡΙΤ- ΛΟΓ.ΑΠΟ. 132, ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓ.ΤΡΙΤ- ΛΟΓ.ΑΠΟ. 132, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 200, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 200,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Χρεωστικά Υπόλοιπα) 9.098, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Χρ. Υπόλ.) 8.646, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ 0, ΤΡΙΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΕΠΕ 3.753, ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4.892, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Χρ. Υπόλ.) 451, GERHARD RUPP 450, SAMS RESEARCH SERVICES LTD 1,55 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ (Χρεωστικά Υπόλοιπα) ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , GS TRAVEL A.E 591,

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 Προς τη «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 82 100 ΧΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 12391 Α.Π. : 828

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 12391 Α.Π. : 828 BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Πατησίων 81 & Χεύδεν 10434 Αθήνα ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 12391 Α.Π. : 828 Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SEA FARM IONIAN A.E. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006

SEA FARM IONIAN A.E. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 2065 SEA FARM IONIAN A.E. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου

2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του μετασχηματιζομένου κλάδου έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παραγωγή επίπεδων προϊόντων αλουμινίου, της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 24 Νοεµβρίου 2007 και έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/07/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ & ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..........1 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑ - Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΤΕΒ Α.Ε. και την εισφορά αυτού στην «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα