Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Ι. ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» 1. Εντολή ελέγχου και αντικείµενο εργασίας Κατόπιν του υπό ηµεροµηνία 30/3/2015 εγγράφου της Ανώνυµης Εταιρείας «SEA FARM IONIAN A.E.» και της εν συνεχεία αριθµ / εντολής της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. µου ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου, για τη βεβαίωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας «SEA FARM IONIAN A.E.» κατά την 31/3/2015 προκειµένου να απορροφηθεί αυτή, από την υφιστάµενη Ανώνυµη Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/ Ίδρυση - Έδρα - ιάρκεια - Σκοπός Εταιρείας Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/10/1989 σύµφωνα µε την ΕΜ 11030/ απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής µε την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της, όπως αυτό καταρτίστηκε µε την αριθµ. 5403/ πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα ρόσου µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ανωτέρω εταιρεία την 25/10/1989 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής και πήρε αριθµό Μητρώου 20391/04/Β/89/235. Σήµερα η εταιρεία είναι καταχωρηµένη στο Γ.Ε.ΜΗ µε αριθµό Μητρώου Η έδρα της εταιρείας είναι στο ήµο Κορωπίου Αττικής και η διάρκειά της ορίζεται µέχρι την 31/12/ Σκοπός της εταιρείας είναι : (α) Η παραγωγή ιχθύων και προϊόντων εξ ιχθύων, µε τη µέθοδο της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, - 1 -

2 (β) Η επεξεργασία, προώθηση στην Ελληνική αγορά καθώς και την αγορά του Εξωτερικού, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης, και εµπορία ιχθύων και συναφών προϊόντων (γ) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως, συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες (δ) Η µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες µε ίδιους ή και διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικό αντικείµενο εργασιών, προβαίνοντας σε εξαγορά ποσοστού του Μετοχικού Κεφαλαίου τους ή δηµιουργώντας νέες εταιρείες, µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, (ε) Η επέκταση της εταιρείας στο χώρο των Μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών), Ναυτιλιακών, Τουριστικών και Ναυτιλιακών εν γένει δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών, Real Estate (επένδυση και διαχείριση ακινήτων). 3. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε καθορισθεί µε τη σύσταση της εταιρείας σε δραχµές είκοσι εκατοµµύρια ( ) και είχαν εκδοθεί δύο χιλιάδες (2.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές η κάθε µία. 2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων που συνήλθε στις 30 Νοεµβρίου 1990, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές πενήντα εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων που συνήλθε στις 7 Αυγούστου 1991, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές σαράντα εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που συνήλθε στις 28 Μαρτίου 1994, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές σαράντα έξι εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που συνήλθε στις 25 Αυγούστου 1994, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές εκατόν σαράντα τέσσερα εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που συνήλθε στις 4 Οκτωβρίου 1994 (Πρακτικό 10), αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχµές εκατό εκατοµµύρια ( ) και η έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία. 7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τις αποφασίστηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ρχ. σε 160 ρχ. και η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε ηµόσια Εγγραφή και έκδοση τριακοσίων εβδοµήντα πέντε - 2 -

3 χιλιάδων ( ) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχµών η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια εξήντα εκατοµµύρια ( ) διαιρούµενο σε δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 160 δρχ. η κάθε µία. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε µετατροπή των µετοχών από ονοµαστικές σε ανώνυµες. 8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά δραχµές µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 160 δρχ. η κάθε µία. 9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσια πενήντα δύο εκατοµµύρια δρχ. ( ) µε την έκδοση τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δρχ. η κάθε µία. 10. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσια είκοσι ένα εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες δρχ. ( ) µε καταβολή µετρητών. 11. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα δισεκατοµµύρια διακόσια εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια οχτακόσιες χιλιάδες ( ) µε την έκδοση είκοσι έξι εκατοµµυρίων εφτακοσίων τριάντα χιλιάδων ( ) µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε µε : α. Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και συγκεκριµένα από το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον δρχ και από διαφορά έκδοσης Μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ β. Με καταβολή µετρητών δρχ Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα δισεκατοµµύριο εκατόν σαράντα εκατοµµυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ) δρχ. µε την έκδοση επτά εκατοµµυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων ( ) νέων ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 160 δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο δρχ Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , τα µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µετατράπηκε, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000 σε είκοσι εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ( ) Ευρώ, διαιρούµενο σε σαράντα δύο εκατοµµύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ( ) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47) εκάστη. Ταυτόχρονα, το µετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά δεκαεννιά χιλιάδες εκατόν σαράντα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (19.140,48), λόγω στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 0,4696 Ευρώ σε σαράντα επτά λεπτά (0,47). Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση από τα αφορολόγητα αποθεµατικά. 14. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,12 Ευρώ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,47 λεπτά. Η αύξηση αυτή ακυρώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 α παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/ Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω ακυρώσεως της αυξήσεως αυτού που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της

4 5-2003, προσαρµόσθηκε στο πραγµατικό του ύψος ήτοι στο ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων εκατόν χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ( ) Ευρώ. 16. Με απόφαση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιες τριάντα µία χιλιάδες εκατό ( ) Ευρώ διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,47 λεπτά η κάθε µία. 17. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο ύστερα από την µερική κάλυψη αυτού κατά ,49 Ευρώ σύµφωνα µε το από 8/12/2004 πρακτικό του.σ. µε το οποίο πιστοποιείται µέρος της συνολικής αύξησης των προσαρµόστηκε στο πραγµατικό του ύψος ήτοι στο ποσό των ,49 Ευρώ και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι τριών εκατοµµυρίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακόσια τρία και σαράντα εννέα ( ,49) Ευρώ διαιρούµενο σε σαράντα εννέα εκατοµµύρια τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα επτά (0,47) λεπτών η κάθε µία. 18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: Αυξήθηκε η ονοµαστική αξία των µετοχών από 0,47 ευρώ σε ένα (1) ευρώ. Μειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια εκατόν τρεις χιλιάδες εξακόσια ένα και σαράντα εννέα λεπτά ( ,49) ευρώ µε συµψηφισµό ισόποσων ζηµιών και διαµορφώθηκε στο ποσό των ( , ,49)= ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε µια. Αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε µια και ανήλθε στο ποσό των ( = ευρώ) διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε µία. Αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δεκαεννέα εκατοµµύρια τριακόσια σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ µε µετοχοποίηση ισόποσων απαιτήσεων των Τραπεζών και λοιπών πιστωτών της εταιρείας µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε µία. 19. Μετά από απόφαση της µετ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευση των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά οκτώ εκατοµµύρια εβδοµήντα τρεις χιλιάδες δύο ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά ( ,75) µε συµψηφισµό αντίστοιχης αξίας µεταφεροµένων ζηµιών µειουµένης της ονοµαστικής αξία εκάστης µετοχής από ένα (1) ευρώ σε εβδοµήντα πέντε (0,75) λεπτά ανά µετοχή. 20. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,50 ευρώ α) από κεφαλαιοποίηση των εισφερόµενων κεφαλαίων ποσού ,24 των απορροφηθεισών εταιρειών «OCTAPUS Α.Ε.», «SEA FARM KALAMOS Α.Ε.», «ΝΗΚΤΟΝ Α.Ε.», «ΝΗΡΗΪΣ Α.Ε.» και «SETA Α.Ε.», β) από κεφαλαιοποίηση ποσού ,26 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης στην ονοµαστική αξία κάθε µετοχής προερχόµενου από το αποθεµατικό «ιαφορά από - 4 -

5 την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,75 ευρώ εκάστη 21. Τέλος µετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά ,06 ευρώ µε συµψηφισµό ζηµιών και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά ,20 Ευρώ από α) διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον β) διαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και γ) αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων. Έτσι σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,89 Ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστης 22. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4.420,35 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφώµενης εταιρείας «ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ ΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ποσού ευρώ 4.420,35 της διαφοράς από το εισφερόµενο κεφάλαιο ,35 ευρώ αγοµένης στο Λογαριασµό ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ,00 µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστη. 23. Στη συνέχεια µε την από 24/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεµατικών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των ,96.ΕΥΡΩ, δια αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρείας κατά 0,07 ήτοι από 0,33 ΕΥΡΩ σε 0,40 ΕΥΡΩ. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήµερα ανέρχεται σε Ευρώ δώδεκα εκατοµµύρια εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ( ,20) διαιρούµενο σε τριάντα δύο εκατοµµύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες και οκτακόσιες είκοσι οκτώ ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα (0,40) λεπτών η κάθε µία. 4. ιοικητικό Συµβούλιο - Εκπροσώπηση Στην υπό ηµεροµηνία 27/6/2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, εκλέχτηκε νέο ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο επανασυγκροτήθηκε σε σώµα σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µε την εξής σύνθεση: Νικόλαος Εµµανουήλ Χαβιάρας Αντώνης Γεωργίου Χαχλάκης Αριστείδης Στεργίου Μπελλές Ευθύµιος Νικολάου Σώκος Παντελής Παναγιώτη Λαµπρινούδης Ευστάθιος Νικολάου Σχινάς Χριστίνα Σταύρου Σακελλαρίδου Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Το ανωτέρω ιοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους

6 Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσµεύει µε την υπογραφή του ο Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Αντώνιος Γεωργίου Χαχλάκης. 5. Βιβλία και στοιχεία που στηρίχθηκε ο έλεγχος Ο έλεγχός µας στηρίχθηκε : α) Στα βιβλία (διπλογραφικά) και στα λογιστικά αρχεία (Γενικό Ηµερολόγιο, Αναλυτικά Καθολικά, Ισοζύγια, αρχεία ενσώµατων & άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αρχεία λογαριασµών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, λοιπών περιουσιακών στοιχείων, κ.λ.π.) που τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή από την εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)). β) Στα παρακάτω στοιχεία που εκδίδονται από την εταιρεία : 1. ελτία Αποστολής (Μηχανογραφηµένα) 2. ελτία Αποστολής Τιµολόγια (Χειρόγραφα και µηχανογραφηµένα) 3. Τιµολόγια πώλησης (Χειρόγραφα και µηχανογραφηµένα) 4. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Χειρόγραφα και µηχανογραφηµένα) Επίσης η εταιρεία τηρεί µηχανογραφηµένα βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και ιοικητικού Συµβουλίου τα οποίαρε εκδίδονται (τυπώνονται) για υπογραφή σε µεµονωµένα κατά ηµεροµηνία φύλλα, χωρίς ενιαία αρίθµηση. 6. Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισµού στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας της 31/3/2015 τηρείται σε λογιστικά αρχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), τα οποία είναι σε ηλεκτρονική µορφή. Ο Ισολογισµός της 31/3/2015 καταχωρήθηκε στη σελίδα 1104 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης Μαρτίου 2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση Ενσώµατα πάγια ,28 Καταβληµένα κεφάλαια ,12 Άϋλα πάγια στοιχεία Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο ( ,95) Σύνολο ,27 Σύνολο ( ,83) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ,86 Προβλέψεις ,67 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές ,08 Υποχρεώσεις Σύνολο ,94 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,63 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,74 Σύνολο ,37 Σύνολο Ενεργητικού ,21 Σύνολο Παθητικού ,21-6 -

7 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 1.1. Ακίνητα Χρεωστικό Υπόλοιπο ,29 Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής : Γη (Οικόπεδα) Χρεωστικό Υπόλοιπο ,44 Στον ανωτέρω λογαριασµό περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως πλέον της αξίας αναπροσαρµογής Ν.2065/1992 των κατωτέρω οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας: Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή ακινήτου Αξία Κτήσεως Αναπροσαρµογή Ν. 2065/92 Συνολική Αξία Σύνολο Γήπεδο συνολικής επιφάνειας 7.362,21 τµ που έχει προέλθει από συνένωση τριών όµορων αγροτεµαχίων (1.711,70 τµ, 2.613,88 τµ & 3.036,63 τµ) στη θέση Ρίζα Βαθύκοιλου Πελασγίας του ήµου Στυλίδας. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα , ,65 447,28 432, , , Γήπεδο συνολικής επιφάνειας 5.430,00 τµ ευρισκόµενο επί αγροτικής οδού σε απόσταση 200µ περίπου Νότια από την επαρχιακή οδό Άνω Καρνεζαίικων -Ναυπλίου και 2,5 χλµ περίπου Βόρεια του οικισµού των Ιρίων του ήµου Ναυπλίου. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα , ,20 0, , , ,00 Σύνολο , ,85 447, , , ,44 Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Αναφέρουµε εδώ ότι επί των γηπέδων - οικοπέδων της εταιρείας SEA FARM IONIAN A.E υφίστανται τα ακόλουθα εµπράγµατη βάρη : (α) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού , σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής, το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2015 ανερχόταν στο ποσό των ,93. (β) Έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού υπέρ της AGROINVEST A.E.B.E (γ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού ,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Πειραιώς το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2015 ανερχόταν στο ποσό των ,

8 (δ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας το ύψος του οποίου την 31/3/2015 ανερχόταν στο ποσό των ,37. (ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού σε εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, το ύψος των οποίων την 31/3/2015 ανερχόταν στο ποσό των ,94. Το εν λόγω εναποµείναν υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 20 ισόποσες εξαµηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις των η κάθε µια, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανώτερου ποσού ιαµορφώσεις γης υποκείµενες σε απόσβεση Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,65 Ανάλυση : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Αποσβεσ θέντα Αναπόσβ. Αξία ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (ΒΙ Ι, SETA & ΙΡΙΑ) Υποκείµενες σε αποσβέσεις διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων (ΝΗΡΗΪΣ) 2.563, ,88 0, , ,73 192,80 Σύνολο 4.317, ,61 193,65 Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή Κτίρια _ Τεχνικά έργα Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,20 Ανάλυση : Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αναπρ/γή Ν. 2065/92 Σύνολο Αξίας Κτήσεως Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/2015 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων στη θέση ΡΙΖΟΜΑΝΤΡΙ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ , , , , ,12 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων στη θέση ΙΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΑΣ , , , , ,06 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων στη θέση ΒΙ Ι ,71 0, , , ,16 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων SETA ,94 0, , , ,60 Λοιπά κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων ΙΧΘΥΟ Α.Ε ,11 0, , , ,99 Λοιπά κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων ΝΗΚΤΟΝ ,41 0, , ,33 0,08 Λοιπά κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων ΝΗΡΗΪΣ ,84 0, , , ,58 Λοιπά κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων ,27 0, , , ,61 Σύνολο , , , , ,20-8 -

9 Τα ανωτέρω πάγια εµπεριέχονται στους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής : «Κτίρια Εγκ/σεις κτιρίων», «Λοιπά τεχνικά έργα», «Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων», «Λοιπά έργα εξυπηρέτησης µεταφορών σε ακίνητα τρίτων» & «Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων» Στο υπόλοιπο της 31/3/2015 περιλαµβάνονται η αξία κτήσεως κτιρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της εταιρείας και προσθηκών - βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων, καθώς και διχτύων, διχτυοκλωβών, ιχθυοκλωβών, πλωτών διαδρόµων και διαφόρων εγκαταστάσεων της εταιρείας. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως πληροφορηθήκαµε, είναι σε πλήρη λειτουργική και παραγωγική δραστηριότητα. Οι αποσβέσεις της περιόδου 1/1-31/3/2015 έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις τιατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης Μηχανολογικός εξοπλισµός Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,33 Ανάλυση : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , ,12 3, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ" 6.474, ,17 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ , ,47 0, ΚΑΛΟΥΠΙΑ Ι ΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.264, ,08 0, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ , ,44 0, ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ , ,52 0, ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,88 0,34 Σύνολο , , ,33 Στο ανωτέρω χρεωστικό υπόλοιπο της 31/3/2015 περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως δεξαµενών, ψυκτικών θαλάµων, ζυγιστικών µηχανών, εξοπλισµού κατάδυσης, ταΐστρων, διαχυτών οξυγόνου, παγοµηχανής, µηχανηµάτων συσκευασίας, γεννητριών, αγκυροβολίων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού, κ.λ.π., που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις και τα υποκαταστήµατα της εταιρείας

10 Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι αποσβέσεις της περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης. Τα ανωτέρω µηχανήµατα και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός, όπως πληροφορηθήκαµε, είναι σε πλήρη λειτουργική και παραγωγική δραστηριότητα Μεταφορικά µέσα Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,73 Ανάλυση : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/ Αυτοκίνητα Λεωφορεία , ,61 0, Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα , ,93 0, Αυτοκίνητα φορτηγά - Ειδικής χρήσεως , , , Πλωτά µέσα , , , Μέσα εσωτερικών µεταφορών , , , Λοιπά µέσα µεταφοράς , ,31 0,11 Σύνολο , , ,73 Στο ανωτέρω υπόλοιπο, της 31/3/2015 περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως των επιβατικών, φορτηγών, πλωτών και λοιπών µέσων εσωτερικής µεταφοράς ιδιοκτησίας της εταιρείας. Ειδικότερα στην ιδιοκτησία της εταιρείας είναι τα εξής µεταφορικά µέσα : Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αριθµός Κυκλοφ. Τύπος αυτοκινήτου ΥΚΤ KOINO ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ MERCEDES ΥΗΖ ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ ME ΨΥΚΤ. MHXANΗΜΑ DAF IMB MHXANAKI ASTREA ΖΗΖ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 4Χ4 MITSUBISHI ΥΒΚ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. RENAULT CLIO ΧΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. MITSUBISHI YKT ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ MITSUBISHI ΧΑΚ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ. DAF ΥΒΖ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD EAL YZH ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES-BENZ-308D ΖΧΕ ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI ΡΖΕ ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN ΖΧΕ ΦΟΡΤΗΓΟ TOYOTA-Hilux ΥΧΧ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO F12 ΥΧΧ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO-SPA ΖΧΗ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 MITSUBISHI ΥΥΤ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ MERCEDES ΧΑΜ ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΑΝ

11 ΑΡΒ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN TRANSPORTER ZXE ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI NBT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΥΤ ΦΟΡΤΗΓΟ DAF ΖΗΚ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VOLKS WAGEN ΙΜΒ MHXANAKI ASTREA ΡΖΑ ΦΟΡΤΗΓΟ Β. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ (ΚΛΑΡΚ) 1. ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ ΚΛΑΡΚ µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ Γ. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΟΥΣΑ - ΣΜ 558 ΑΡΓΩ ΙΙ - ΣΜ 553 ΑΤΛΑΣ Ι - ΣΜ 557 ΑΤΛΑΣ ΙΙ - ΣΜ 555 ΑΤΛΑΣ ΙΙΙ - ΣΜ 556 ΑΕΤΟΣ Ι - ΣΜ 535 ΣΗΦΑΡΜ ΠΕΡΚΟ ΜΕΣΟΛ.07 ΓΛΑΡΟΣ Ι - ΣΜ539 ΓΛΑΡΟΣ ΙΙ - ΣΜ540 ΓΛΑΡΟΣ ΙΙΙ - ΣΜ 541 ΚΑΛΑΜΟΣ Ι - Ν.Μ. 13 (+ ΓΕΡΑΝΟΣ 4,01 ΤΝ.) ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΤ ΙΙ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 84 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 3,36 ΤΝ.) ΣΗ ΦΑΡΜ ΑΙΛΑΝΤ - Ν.Μ. 30 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 1,25 ΤΝ.) ΑΣΤΡΑΠΗ Ι - Ν.Μ. 14 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,40 ΤΝ.) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜ478 ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΤ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 31 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,05 ΤΝ.) PERCO I - ΑΣΤΑΚΟΥ598 ΑΡΓΩ Ι - ΣΜ 554 ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓ.38 ΓΑΛΗΝΗ -ΛΕΥΚΑ ΑΣ 257 ΙΟΝΙΑΝ ΙΙΙ - Λ.Α.402 ΠΛΩΤΩ - ΠΟΡΟΥ 18 ΜΙΝΩΑΣ - Σ.Τ.108 ΑΛΚΥΩΝ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 32 ΜΠΟΓΑΖΑΚΙ ΙΙΙ - Σ.Α.186 ΣΕΤΑ Ι - Ν.Χ.398 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,40ΤΝ.) ΙΧΘΥΟ V - Τ.Σ.238 ΙΧΘΥΟ ΙΙΙ - Τ.Σ.118 ΙΧΘΥΟ 4 - ΑΙ ΗΨΟΥ 49 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,71 ΤΝ.) ΙΧΘΥΟΕΣΣΑ - ΑΙ ΗΨΟΥ 47 (+ΓΕΡΑΝΟΣ 2,99 ΤΝ.) ΕΛΠΙ Α - Σ.Σ.05 ΑΕΤΟΣ - Λ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 109 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΣΤΑΚΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΛΕΥΚΑ Α ΑΣΤΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΤΟΛΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΧΑΛΚΙ Α ΣΤΥΛΙ Α ΣΤΥΛΙ Α ΑΙ ΗΨΟΣ ΑΙ ΗΨΟΣ ΣΑΓΙΑ Α ΠΡΕΒΕΖΑ

12 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ(ΦΟΡΤΗΓΙ Α) - ΝΦΠ09 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΟΝΙΑΝ STAR (ΦΟΡΤΗΓΙ Α) Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 533 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΦΟΡΤΗΓΙ Α) ΝΦΠ08 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΛΚΥΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΙ Α) Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ Επισηµαίνεται ότι στα βιβλία και το Μητρώο παγίων της εταιρείας απεικονίζονται µεταφορικά µέσα (αυτοκίνητα), πλήρως αποσβεσµένα σε προηγούµενες χρήσεις και τα οποία είτε είναι σε ακινησία ή έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας τους, για τα οποία θα πρέπει να γίνει έλεγχος τακτοποίησής τους. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης Λοιπός εξοπλισµός Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ,58 Ανάλυση : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/ Έπιπλα , ,38 4, Σκεύη , ,84 0, Μηχανές γραφείου 1.975, ,00 0, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικά Συγκροτήµατα , ,55 930, Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς , ,55 132, Επιστηµονικά όργανα , ,69 421, Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών , , , Λοιπός εξοπλισµός , , ,40 Σύνολο , , ,58 Στον ανωτέρω λογαριασµό, περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως των επίπλων, µηχανών γραφείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισµού ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης Επενδύσεις σε ακίνητα Χρεωστικό Υπόλοιπο ,35 Πρόκειται για ακίνητα ιδιοκτησίας (γήπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις) της εταιρείας που είναι εκτός παραγωγικής δραστηριότητας (εκτός εκµεταλλεύσεως). Ανάλυση : Α. ΓΗΠΕ Α ΟΙΚΟΠΕ Α

13 Κωδικός Λογιστική Περιγραφή ακινήτου Αξία Κτήσεως Αναπρ/γή Ν. 2065/92 Συνολική Αξία ς Γήπεδο συνολικής επιφάνειας 4.060,00 τµ ευρισκόµενο στον Άγιο Ιωάννη Καρυστιάς στα βόρεια της κωµόπολης του Αλιβερίου,άνωθεν του οικισµού "Ακτή Νηρέως", επί της κοινοτικής οδού Αγίου Ιωάννη Ακτής Νηρέα σε απόσταση 5χλµ περίπου Βόρεια του θαλάσσιου µετώπου. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα , , , Γήπεδο συνολικής επιφάνειας ,00 τµ ευρισκόµενο στα 4 χλµ περίπου Νοτιοδυτικά των Μεθάνων και στο 1 χλµ Βορειοδυτικά του δηµοτικού διαµερίσµατος τηςτακτικούπολης, δίπλα στη θάλασσα. Καθώς στο παρελθόν έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια σε αυτό, θεωρείται άρτιο και οικοδοµήσιµο , , , Γήπεδο συνολικής επιφάνειας 5.876,00 τµ ευρισκόµενο στο ήµο Λοκρών Φθιώτιδος και εντοπίζεται επί αγροτικής οδού εντός του δηµοτικού διαµερίσµατος Προσκυνά, σε απόσταση 3,5χλµ περίπου από το παραθαλάσσιο προάστιο του Θεολόγου Μαλεσίνας και 2,5χλµ Βορειοανατολικά του δηµοτικού διαµερίσµατος Προσκυνά. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα , , , Γήπεδο συνολικής επιφάνειας ,30 τµ ευρισκόµενο στο ήµο Ξηροµέρου που συστάθηκε µε το πρόγραµµα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήµων Αστακού, Φυτειών και Αλυζίας και εντοπίζεται επί της επαρχιακής οδού που οδηγεί από τον Αστακό στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. (Ναυτική Βιοµηχανική Περιοχή), στα 4χλµ περίπου Νοτιοανατολικά από το κέντρο του Αστακού και στα 2χλµ Βόρεια από τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ζώνης και είναι από πολεοδοµικής άποψης άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά κανόνα. Tο συνθέτουν δύο όµορα επικλινή αγροτεµάχια επιφανείας 8.198,30τµ & 6.000τµ αντίστοιχα , , ,16 Σύνολο , , ,73 Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Β. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αναπρ/γή Ν. 2065/92 Σύνολο Αξίας Κτήσεως Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/2015 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων συνολικής επιφάνειας 1.537,50 τµ επί γηπέδου συνολικής επιφάνειας 5.876,00 τµ ευρισκόµενο στο ήµο Λοκρών Φθιώτιδος και εντοπίζεται επί αγροτικής οδού εντός του δηµοτικού διαµερίσµατος Προσκυνά, σε απόσταση 3,5χλµ περίπου από το παραθαλάσσιο προάστιο του Θεολόγου Μαλεσίνας και 2,5χλµ Βορειοανατολικά του δηµοτικού διαµερίσµατος Προσκυνά , , , ,10 400,01 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων συνολικής επιφάνειας 1.009,08τµ επί γηπέδου συνολικής επιφάνειας ,00 τµ ευρισκόµενο στα 4 χλµ περίπου Νοτιοδυτικά των Μεθάνων και στο 1 χλµ Βορειοδυτικά του δηµοτικού διαµερίσµατος της Τακτικούπολης, δίπλα στη θάλασσα ,52 0, , , ,61 Σύνολο , , , , ,62 Τα ανωτέρω πάγια εµπεριέχονται στους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής : «Κτίρια Εγκ/σεις κτιρίων» & «Λοιπά τεχνικά έργα». Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή. Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης

14 2. ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αναπόσβεστο Υπόλοιπο , Υπεραξία Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,01 Αναλύεται : 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ(GOODWIL) ,38 Μείον : ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟ Α ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,37 Αναπόσβεστη αξία ,01 Πρόκειται για την υπεραξία που προέκυψε από την απορρόφηση της εταιρείας «ΟCTAPUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» από τη «SEA FARM IONIAN A.E.» που πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, στη χρήση 2006 και η οποία έχει αποσβεστεί πλήρως σε προηγούµενες χρήσεις. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή Λοιπά άυλα Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,98 Αναλύεται : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία Κτήσεως Έως 31/3/2015 Αποσβεσθέντα έως 31/3/2015 Αναπόσβεστη Αξία 31/3/ ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας , ,78 0, Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης , ,89 0, Έξοδα λοιπών ερευνών , , , Έξοδα αυτήσεως κεφαλαίου , ,13 0, Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων , , , Έξοδα αναδιοργανώσεως , ,88 1, Τόκοι δανείων κατσκευαστικής περιόδου , ,64 0, Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβέσεως , , , Έξοδα µετεγκατάστασης της επιχείρησης 4.596, ,33 0,00 Σύνολο , , ,98 Στους ανωτέρω λογαριασµούς περιλαµβάνονται δαπάνες σύµφωνα µε τους τίτλους των λογαριασµών. Οι ανωτέρω αξίες συµφωνούν µε τις αξίες που απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων στοιχείων της εταιρείας την που µας χορηγήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή

15 Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου (1/1-31/3/2015) έγιναν µε τους προβλεπόµενους από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 συντελεστές απόσβεσης. ΚΥΚΛΟΦΟΟΡΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.1. άνεια και απαιτήσεις Χρεωστικό υπόλοιπο ,86 Αναλύονται : Κωδικός Λογιστικής Περιγραφή Αξία 31/3/ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ , ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ 3.321, ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΥΑΠ ΝΗΚΤΟΝ 44, ΕΓΓΥΉΣΗ ΘΑΛ ΜΙΣΘ Νο ΝΗΚΤΟΝ 1.450, ΕΓΓΥΉΣΗ ΥΠ.ΧΩΡΟΥ(ΠΛΥΝ) ΝΗΚΤΟΝ 420, ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΗ ΝΗΡΗΙΣ 283, ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΗ ΑΛΦΑ , ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΗ ΝΗΚΤΟΝ 44, ΕΓΓΥΉΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΝΗΚΤΟΝ 132, Υ ΡΕΥΣΗ- ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 3.751, Υ ΡΕΥΣΗ- ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 188, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΗ ΟΚΤΑΠΟΥΣ 578, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚ.ΑΤΕ ΟΚΤΑΠΟΥΣ 293, ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΟΚΤΑΠΟΥΣ 938, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΗ ΙΡΙΑ ΣΥΣΚ/ΡΙΟ 1.752, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.559, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.299, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΚΤΑΠΟΥΣ 260, HERTZ- ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 510, HERTZ- ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 510, ΕΤΑΝΑΛ-ΕΓΓΥΗΣΗ 73, ΕΤΑΝΑΛ-ΕΓΓΥΗΣΗ 73, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΙΑΛ. ΠΛΟΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΙΑΛ.ΠΛΟΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ 160, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ 160, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 220, ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 220, ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 1.000, ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 1.000,

16 Πρόκειται για δοσµένες διαφόρων ειδών εγγυήσεις. Αναφέρουµε εδώ, ότι περιλαµβάνονται υπόλοιπα τα οποία έχουν συµπεριληφθεί στους ανωτέρω λογαριασµούς, από τα βιβλία απορροφούµενων εταιρειών σε παρελθούσες χρήσεις Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Χρεωστικό υπόλοιπο ,00 Η εταιρεία συµµετέχει στις κατωτέρω θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. Αναφέρουµε εδώ ότι στην αξία κτήσεως των περισσότερων εξ αυτών, έχει διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις ισόποση πρόβλεψη υποτιµήσεως. Κωδικός Λογ. Περιγραφή Αξία 31/3/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ/ΡΙΟ ΕΤΑΙΡ.ΕΣΩΤΕΡ , AQUA TERRAIR AE (αξία κτήσεως) ,32 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) ( ,32) 0, ΑΚΑΤΟΣ ΑΕ (αξία κτήσεως) ,56 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) ( ,56) 0, ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε , Π.Ο.Α.Υ. ΕΧΙΝΑ ΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠ. ΕΠΙΧ. (ΠΛΗΝ Α.Ε.) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, SEAFARM IONIAN GMBH (αξία κτήσεως) ,69 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) ( ,69) 0, BLUE WATER FLATFISH FARMS LIM (αξία κτήσεως) ,93 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) ( ,93) 0, SEAFARM IONIAN HOLDINGS LTD (αξία κτήσεως) 1.750,00 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) (1.750,00) 0, SEAFARM IONIAN (USA) INC (αξία κτήσεως) ,21 Μείον : Πρόβλεψη υποτίµησης (Λ/ ) (11.269,21) 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 4.000, ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ. ΕΣΩΤΕΡ 4.000, ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤ/ΡΓΕΙΩΝ 1.000, ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓ/ΝΗΣ ΑΝΑΠΤ.ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 3.000,00 Σύνολο ,00 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4.1. Εµπορικές απαιτήσεις Χρεωστικό υπόλοιπο , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ , ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε ,62 Μείον : Σε µείωση του λογ/σµού ως προµηθευτή (35.015,62) 0, ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99,

17 Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ ΙΧΘ/ΓΕΣ ΑΤΤΙΚΗ , ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΑΕ , ΙΧΘ/ΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε , EUROFISH HELLAS-AΣΤΑΡΤΗ ΑΕ 629, CUTOP A.E. 342, BIOMAR HELLENIC ABEEI 913, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 146, ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΕ 652, ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε , ΑΚΤΙΒ Α.Β.Ε.Ε 2.620, ΤΕΚΙΡ ΑΓΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 376, ΕΥΡΩΑΤΤΙΚΑ ΑΕ 186, KARAVAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.280, MED FISH LTD ΕΠΕ 406, ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ , ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΕΠΕ 218, ΑΚΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΝΘΟΣ , ΓΕΒΕΛ ΑΕ 321, ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 516, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 377, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΗΜΗΤΡΑ & ΥΙΟΣ ΕΕ 156, Ο ΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ 2.475, ΟΣΤΡΙΑΛΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ 519, ΣΕΙΡΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ , ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ , ΦΥΤΟΝΙΑ ΑΕΓΕ 591, ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΠΕ 5.039, ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε 3.144, ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 172, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ 434, ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 4.427, ΦΙΤΤΟΝΙΑ ΑΕΓΕ , ΑΓΚΡΟΦΙΣ ΑΕ , ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.509, ΑΡΓΩ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΚΑ Α , ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ , ΕΧΙΝΟΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ , AQUA SUPPLIES HELLAS AE 5.247, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΕ 2.959, PLASTIC CITY ΑΒΕΕ 542, ΣΙΜΟΣ ΦΟΥΚΗ ΚΟΤΣΑ Ο.Ε 38, ΑΝΕΣΙΑ ΟΥ ΧΡ. ΕΛΕΝΗ 150, ΜΟΥΣΤΗΣ Β. Ο.Ε.Ε , ΑΦΟΙ Κ.ΧΙΩΝΟΥ Ο.Ε. 496, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε , ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 100, ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 738, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 199, ΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40, ΜΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12, ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 123, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΟΙ , ILKNAK SU URUNLERI SAN. VE TIC. A.S , SEAFARM IONIAN (USA) Inc ,

18 SEAFARM IONIAN(CENTRAL EUROPE) ,20 Μείον : Από λογ/σµό 50 «Προµηθευτές» κωδ ( ,15) , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , GARGANO ITTIKA SRL , LORD FISH SRL , MELLI ITTICA SRL , NUOVA PIANURA MARR SRL , RANNA SRL , RDF (ROM FISH DISTRIBUTION SA) , SANOMAR D.O.O , TROPICLINE HANDELS GMBH 1.293, MARR SPA 6.113, TOSCO PESCE SPA 1.443, GIORGIO PACE 563, CENTRO AGROALIMENTARE QUARTIGLIA 325, ESSELUNGA S.p.A , ITALIAN FISH SRL 275, MAREYEURS DU SUD-EST S.A , IDEE COM SARL , MAREYEURS DE COTES DE FRANCE 2.660, SAINT VINCENT SARL 774, MARGAIN MAREE 336, NOUVELLE CRIEE DU CHALUTAGE , SARL SAINT ANDRE 4.111, COMERCIAL TINAMENOR , GTC TRADING IBERICA S.L , ANTONIO VISIEDO RODRIGUEZ , SNOWDΕΝ & Co. Ltd 2.024, J.K. THOMSON , CYPRUS FISHERIES LTD 4.558, ATLANTIC SEAFOODS 862, CAP BRETAGNE 588, DELTA FROID LE PONTET 610, FISH GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 289, GANGAROSSA SALVATORE , DELKRI SHRK PRITJE ARTIFICIALE 7.043, FRIDOCA LDA 3.651, ITTICOM SPA , ITTINGROSSO S.R.L , OCEAN BOUNTY LTD 4.957, OLIMPIA S.R.L 6.964, MAIZON MER , M.W.S.IMPORT-EXPORT GMBH 1.365, MOLFISH SRL 27, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 537, ΟΑΕ 537, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 5.237, SPECIAL FISH & FOOD COMPANY SA 5.237, LEPORE MARE SRL 3.082, F.LLI RANIERI S.N.C , TORCELLAN LUIGI &C. S.N.C , CAP MAREE S.A.R.L , DELADOIRE & FILS 9.323, AUCHAN S.A , SAPMAR SARL , PESCAFRESCA S.A , GALIZA PESCADOS, LDA 9.449,

19 FREEMAR S.A.S.DI FRONCILLO AL , GABBIANOBLU SCARL , JEAN ANDRE ,29 Σύνολο ,90 Μείον : Προβλέψεις επισφαλών πελατών (λ/ ) ( ,05) 5.237, ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΓ. ΕΠΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , FRAIMER SA ,28 Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων ,12 χρήσεις. Επισηµαίνεται ότι απαιτήσεις συνολικού ποσού ,86 είναι ακίνητες από προηγούµενες Οι απαιτήσεις αυτές είναι οι εξής : ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ , ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99, Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ ΙΧΘ/ΓΕΣ ΑΤΤΙΚΗ , ΙΧΘ/ΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε , EUROFISH HELLAS-AΣΤΑΡΤΗ ΑΕ 629, CUTOP A.E. 342, BIOMAR HELLENIC ABEEI 913, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 146, ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΕ 652, ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε , ΑΚΤΙΒ Α.Β.Ε.Ε 2.620, ΤΕΚΙΡ ΑΓΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 376, ΕΥΡΩΑΤΤΙΚΑ ΑΕ 186, KARAVAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.280, MED FISH LTD ΕΠΕ 406, ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΠΕ , ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΕΠΕ 218, ΑΚΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΝΘΟΣ , ΓΕΒΕΛ ΑΕ 321, ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 516, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 377, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΗΜΗΤΡΑ & ΥΙΟΣ ΕΕ 156, Ο ΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ 2.475, ΟΣΤΡΙΑΛΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ 519, ΣΕΙΡΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ , ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ , ΦΥΤΟΝΙΑ ΑΕΓΕ 591, ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΠΕ 5.039, ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε 3.144, ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 172, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ 434, ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 4.427, ΦΙΤΤΟΝΙΑ ΑΕΓΕ , ΑΓΚΡΟΦΙΣ ΑΕ , ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.509, ΑΡΓΩ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΚΑ Α , ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ , ΕΧΙΝΟΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ , AQUA SUPPLIES HELLAS AE 5.247, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΕ 2.959,

20 PLASTIC CITY ΑΒΕΕ 542, ΣΙΜΟΣ ΦΟΥΚΗ ΚΟΤΣΑ Ο.Ε 38, ΑΝΕΣΙΑ ΟΥ ΧΡ. ΕΛΕΝΗ 150, ΜΟΥΣΤΗΣ Β. Ο.Ε.Ε , ΑΦΟΙ Κ.ΧΙΩΝΟΥ Ο.Ε. 496, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ Α.Ε , ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 100, ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 738, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 199, ΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40, ΜΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12, ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 123, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΟΙ , ILKNAK SU URUNLERI SAN. VE TIC. A.S , SEAFARM IONIAN (USA) Inc , SEAFARM IONIAN(CENTRAL EUROPE) , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , GARGANO ITTIKA SRL , LORD FISH SRL , MELLI ITTICA SRL , NUOVA PIANURA MARR SRL , RANNA SRL , RDF (ROM FISH DISTRIBUTION SA) , SANOMAR D.O.O , TROPICLINE HANDELS GMBH 1.293, MARR SPA 6.113, TOSCO PESCE SPA 1.443, GIORGIO PACE 563, CENTRO AGROALIMENTARE QUARTIGLIA 325, ESSELUNGA S.p.A , ITALIAN FISH SRL 275, MAREYEURS DU SUD-EST S.A , IDEE COM SARL , MAREYEURS DE COTES DE FRANCE 2.660, SAINT VINCENT SARL 774, MARGAIN MAREE 336, NOUVELLE CRIEE DU CHALUTAGE , SARL SAINT ANDRE 4.111, COMERCIAL TINAMENOR , GTC TRADING IBERICA S.L , ANTONIO VISIEDO RODRIGUEZ , SNOWDΕΝ & Co. Ltd 2.024, J.K. THOMSON , CYPRUS FISHERIES LTD 4.558, ATLANTIC SEAFOODS 862, CAP BRETAGNE 588, DELTA FROID LE PONTET 610, FISH GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 289, GANGAROSSA SALVATORE , DELKRI SHRK PRITJE ARTIFICIALE 7.043, FRIDOCA LDA 3.651, ITTICOM SPA , ITTINGROSSO S.R.L , OCEAN BOUNTY LTD 4.957, OLIMPIA S.R.L 6.964, MAIZON MER ,

21 M.W.S.IMPORT-EXPORT GMBH 1.365, MOLFISH SRL 27, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 5.237, SPECIAL FISH & FOOD COMPANY SA 5.237, ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΓ. ΕΠΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , FRAIMER SA ,28 Σύνολο , ουλευµένα έσοδα περιόδου Χρεωστικό υπόλοιπο ,36 Ανάλυση : ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,36 Το παραπάνω ποσό αφορά : -Πρόβλεψη επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίµων (Ε.Φ.Κ.) χρήσεως 2014 (εγγραφές ) που δεν είχαν εισπραχθεί έως 31/3/ ,36 -Πρόβλεψη επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίµων (Ε.Φ.Κ.) περιόδου 1/1 31/3/ ,00 -Πρόβλεψη είσπραξης επιδότησης ΟΑΕ που έγινε στη χρήση ,00 Σύνολο , Λοιπές απαιτήσεις Χρεωστικό υπόλοιπο ,72 Αναλύονται : 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 364, KUMAR AJAN 150, NDOJ ARDIAN 265, ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150, ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 465, ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (765,54) ΤΣΕΡ ΑΚΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , DHILLIN BALJIT SINGH του MOHINDER 666, SINGH SURINDER ρου ATZIT ΣΙΝΓ 666, ΛΑΛ ΣΘΡΙΝ ΕΡ 666, ΑΥ Η ΙΟΥΛΙΑ 250, ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 583, ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 700, ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 100, ΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,

22 ΖΩΤΟΥ ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 900, ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 750, ΚΟΛΙΟΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 100, ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 83, ΛΙΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 583, ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 916, ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 166, ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 200, ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 416, ΣΚΟΥΦΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 500, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 250, ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.361, ΒΡΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝ.ΕΠΙΧ-ΞΝ , ΒΡΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝ.ΕΠΙΧ-ΞΝ , SEA FARM IONIAN Gmbh-ΒΡΑΧ ΑΠΑΙΤ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚΑΤ/ΝΟΙ & ΠΑΡ/ΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 30, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ.ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 30, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ.ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 5, ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΤΟΚΩΝ REPOS 0, ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 23, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜ.-ΛΟΙΠ.-ΑΠΑΙΤ.-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ ΗΜ , ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ , ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ EUR.(9999) , BLUE FIN TUNA , AQUA TERRAIR S.A ,67 Μείον : Προβλέψεις (λογ ) , , FANTASY CRUISES SA ,61 Μείον : Προβλέψεις (λογ ) ,61 0, SEAFARM IONIAN(CENTRAL EUROPE) GMBH , ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ , ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ Ξ.Ν , BLUE WATER FLATFISH FARM GBP , BLUE WATER FLATFISH FARM GBP , ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ , ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ , ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΠΕ ,

23 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 1.526, ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ& Π ΑΕ , ΠΑΠΑΛΕΛΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΩ ΑΕ 447, ΙΧΘΥΟΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 1.658, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Λ/ΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ 2.874, PROVOSTIC OLIVIER -5, ΑΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12, ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -300, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 270, ΖΟΓΟΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 1.096, ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 49, ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ -0, ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 183, ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 337, ΛΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 15, ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 550, ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7, ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2, ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 73, ΣΚΟΥΦΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 12, ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 213, ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 579, ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 18, ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ -280, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13, ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓ.ΤΡΙΤ- ΛΟΓ.ΑΠΟ. 132, ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓ.ΤΡΙΤ- ΛΟΓ.ΑΠΟ. 132, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 200, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 200,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Χρεωστικά Υπόλοιπα) 9.098, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Χρ. Υπόλ.) 8.646, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ 0, ΤΡΙΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΕΠΕ 3.753, ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4.892, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Χρ. Υπόλ.) 451, GERHARD RUPP 450, SAMS RESEARCH SERVICES LTD 1,55 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ (Χρεωστικά Υπόλοιπα) ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , GS TRAVEL A.E 591,

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 Προς τη «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 82 100 ΧΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. - 31.12.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/20, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΜΑΕ 64979/62/Β/07/0280 ΓΕΜΗ 59083204000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 1. Άρθρ. 42 α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52 Π & Β ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61034/01/Β/06/492(2008) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2. 6η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12. PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.2012) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα