[ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ]"

Transcript

1 [ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ] ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΙΟΣ Προσωπικές Σηλέφωνο: / Πληροφορίες: Skype: bso0321 Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος. Μελανίδη 4, Σ.Κ , Ιωάννινα. Ημερομηνία γέννησης: 18 Ιουνίου Εκπαίδευση- Σπουδές: , Γυμνάσιο Βουλιαρατίου, Πωγώνι Μ.Ο. *9.5+ στα , 3 η Γυμνασίου στο Ιδ. Γυμν. Δουραχάνης, Ιωάννινα, Μ.Ο. * , 5 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, Μ.Ο. * , Σμήμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών. Για πληρ. βλπ: [Κατεύθυνση]: Κοινωνική- Πολιτική, [Φώρος]: Βαλκάνια [Πανεπιστημιακό Ίδρυμα]: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσ/νίκη Γλώσσες Εργασίας: Ρωσική, ερβική, [Βαθμός πτυχίου]: Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική). Αλβανικά (Γ-2 επίπεδο, Πανεπιστήμιο Σιράνων). Αγγλικά (Γ-2 επίπεδο, Πανεπιστήμιο Michigan, 2005). ερβικά (Β-2 επίπεδο, χολή Βαλκανικών Γλωσσών, ΙΜΦΑ, 2006). Ρωσικά (Β-2 επίπεδο, Πανεπιστήμιο М. В. Ломоносова, 2011).

2 Εμπειρία: Δεκέμβριος 2007 μέχρι και σήμερα, Διευθυντής του Κέντρου Εξειδικευμένων Τπηρεσιών Μετάφρασης ΝΟΗΜΑ στα Ιωάννινα. Ευθφνη: (1) Υπεφθυνοσ Εργαςιακήσ Ροήσ Μετάφραςησ ςε πληθώρα γλωςςών(34) και επιςτημονικών τομζων, [http://www.noima-ioannina.gr/translation.html] ςε ςυνεργαςία με field experts (2) μετάφραςη οποιουδήποτε εγγράφου, απλή είτε επίςημη, άμεςα και με ςυνζπεια ςτουσ εξήσ ςυνδυαςμοφσ γλώςςασ: Ελληνικά, Αλβανικά, Ρώςικα, ζρβικα, Αγγλικά.(3) Διεκπεραίωςη πτυχιακών εργαςιών, αρθρογραφία, απομαγνητοφωνήςεισ, δακτυλογραφήςεισ κ.α. (4) Δημιουργία, οργάνωςη και ςυντήρηςη βάςεων, αποδελτιωμζνησ ή μη, βιβλιογραφίασ, (5) Ιδιαίτερα Μαθήματα Αλβανικήσ και Αγγλικήσ Γλώςςασ, (6) Μετάφραςη Βιβλίων: Sami Frashëri: Shqipëria ç ka qënë, ç është e çdo bëhet (H Αλβανία τι ήταν, τι είναι και τι θα απογίνει), ζκδοςη του 1899, ανατφπωςη 1999, εκδ. Οίκοσ Mesonjëtoria, Αλβανικά προσ Ελληνικά (αδημοςίευτο) Ιερομονάχου Ιςαάκ: Βίοσ Γζροντοσ Παϊςίου του Αγιορείτου, 2008, Δημοςίευςη Αγίου Όρουσ, Ελληνικά προσ Αλβανικά (υπό επεξεργαςία) Τομείσ Εξειδίκευςησ: Κείμενα κοινοτικά (π.χ. εκπαίδευση, ενέργεια, φυσικοί πόροι, κοινή αγροτική πολιτική, περιβάλλον), ιατρικά (π.χ. κλινικές μελέτες, αρθρογραφία, εισηγήσεις, αποσπάσματα ιατρικών βιβλίων, καρδιολογία, παιδιατρική, νευρολογία, παθολογία, ψυχιατρική), φαρμακευτικά (π.χ. προδιαγραφές, οδηγίες χρήσης), τεχνικά (π.χ. ηλεκτρικά συστήματα, ηλεκτρονικά συστήματα, προδιαγραφές και πρότυπα, εγχειρίδια), Η/Τ, πληροφοριακά συστήματα (π.χ. εταιρικά δίκτυα, δορυφορικά δίκτυα), λογισμικό, ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. τηλεοράσεις, καφετιέρες, MP3, DVD), τηλεπικοινωνίες (π.χ. δίκτυα, κινητά τηλέφωνα, Bluetooth και εξαρτήματα), εκπαίδευση (βιβλία, εκπαιδευτικά προγράμματα), τουρισμός (π.χ. ιστοσελίδες, καμπάνιες προβολής τουριστικού προϊόντος, τουριστικοί οδηγοί), κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. εθνογραφία, ανθρωπολογία, ψυχολογία), πολιτικά (π.χ. κείμενα πολιτικής, διεθνούς πολιτικής, διεθνών σχέσεων, πολιτικές ομιλίες), δημόσιοι διαγωνισμοί (π.χ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρόσκληση υποβολής προσφορών, στάδια διαγωνισμού), οικονομικά (π.χ. ετήσιες εκθέσεις, ισολογισμοί, ενημερωτικά δελτία, οικονομικές αναλύσεις), φυσική, χημεία, βιολογία, νομικά (π.χ. συμβάσεις, συμβόλαια, συμβολαιογραφικές πράξεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, παραχωρητήρια, καταστατικά, εταιρικά πρακτικά, ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου, αποσπάσματα νόμων, δικογραφίες, καταθέσεις, γνωμοδοτήσεις, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικές εντολές, κλήσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, διαθήκες, πληρεξούσια) για περαιτέρω βλ. [http://noimaioannina.gr/services.html ] Ιανουάριος 2008 μέχρι και σήμερα, Διερμηνέας στα Δικαστήρια Ιωαννίνων και στην Τποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, σε υνέδρια, Διμερείς υναντήσεις Εκπροσώπων Τπουργείων, Σοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαμεσολαβητής Επιχειρηματικών υσκέψεων. Ιανουάριος 2009 μέχρι και σήμερα, Καθηγητής Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Αλβανικής. Με άδεια και για Ιδιαίτερα μαθήματα και για Διδασκαλία σε Υροντιστήρια έως και Δεκέμβριο Ευθφνη: Αμφίδρομη μετάφραςη οποιουδήποτε εγγράφου, απλή είτε επίςημη, υπεφθυνα, άμεςα και οικονομικά ςτουσ εξήσ ςυνδυαςμοφσ γλώςςασ: Ελληνικά, Αλβανικά, Ρώςικα, Σζρβικα, Αγγλικά. Επίςησ, εμπειρία ςε πτυχιακζσ εργαςίεσ, αρθρογραφία, απομαγνητοφωνήςεισ, δακτυλογραφήςεισ κ.α. Απασχόληση στο Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Σηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Φωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ) κατά το διάστημα Νοέμβριος Ιανουάριος Ευθφνη: Υποςτήριξη ςτο τμήμα ζρευνασ και οργάνωςησ εκδόςεων του Ινςτιτοφτου.

3 Πρακτική Άσκηση σε Μεταφραστικό Γραφείο στο διάστημα Ιουλίος- Οκτώβριος Ευθφνη: επίςημεσ μεταφράςεισ οποιουδήποτε τφπου εγγράφου των εξήσ ςυνδυαςμών γλώςςασ: Αγγλικά- Αλβανικά- Σζρβικα- Ρώςικα προσ Ελληνικά. Ημιαπασχόληση στο SELF-ACCESS CENTRE κατά το διάστημα: Οκτώβριος Υεβρουάριος Ευθφνη: Επιτήρηςη και υποςτήριξη ςτο πλαίςιο των δραςτηριοτήτων του Σπουδαςτηρίου εκμάθηςησ Αγγλικών. Γνώσεις Ηλεκτρ. Υπολογιστή: Πολύ καλή γνώση και χειρισμός του Microsoft Office 2007, εργαλείων πλοήγησης όπως ο Internet Explorer και ο Mozilla Firefox, άριστη γνώση και χειρισμός Trados Studio 2009, χρήση λογισμικού διαχείρισης μεταφραστικού γραφείου και διαχείρισης εργασιακής ροής. Δημιουργία και διαχείριση προσωπικών βάσεων ορολογίας είτε από το Internet (Ι.Α.Σ.Ε. κ.α.) είτε από άλλες πηγές, κατοχή και διαχείριση πλειάδας τεχνικού λογισμικού όπως λεξικά, δίγλωσσα και πολύγλωσσα, συνώνυμων και αντώνυμων, τεχνικά, προσωπικά, ηλεκτρονικά αλλά και έντυπα, κ. α. Σέλος, ευχέρεια σε προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (όπως Adobe Photoshop CS2, κ.α.), διαχείρισης αρχείων μουσικής και video. Σεμινάρια- Συνέδρια: εμινάρια εκμάθησης Trados Studio 2009, Trados Multiterm 2009, που διοργανώθηκαν από Orco Α.Ε., Μάιος εμινάρια εκμάθησης έρβικης Γλώσσας στο Σμήμα Υιλολογίας (Filološki Fakultet) τα διαστήματα Μαΐου 2006 και Μαΐου 2005, στο Beograd, ερβία. 2ο Βαλκανικό Security Forum με θέμα: «Σο ηλεκτρονικό έγκλημα- Ασφάλεια Πληροφοριακών και Σηλεπικοινωνιακών υστημάτων», 15 και 16 Ιουνίου 2006, Θεσσαλονίκη. Επιστημονικό υνέδριο Festival Υοίτηση με θέμα ημερίδας «Επιχειρηματικές προοπτικές και προοπτικές απασχόλησης στα Βαλκάνια», στις Μαΐου 2005, Θεσσαλονίκη. 3 rd Undergraduate and Graduate Student Conference με θέμα: Border Crossings- The Past in the Present: Local Cultures, National Practices and Cross- Border Cooperation, Μαΐου 2005, Παρουσίαση Μελέτης, Ιωάννινα.

4 Ετήσιο υνέδριο υλλόγου Υοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: «Η θέση της Ελλάδας στη νέα πολιτικο- οικονομική πραγματικότητα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», στις Μαρτίου 2005, Θεσσαλονίκη. 2 ο εμινάριο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: «Οι Πολιτικοοικονομικές Προκλήσεις για την Ελλάδα στη Νέα Ευρώπη», στις 28 Απριλίου 2004, Θεσσαλονίκη. Εμπειρία Εθελοντισμού: «Youth Link Leadership Institute for University Students» με θέμα: Parliamentary Debate, Democracy and Governance, Civic Activism, 01 μέχρι 11 Απριλίου 2005, Tirana, Αλβανία. Εθελοντική υπηρεσία στην ΜΚΟ Πολιτιστικό Σρίγωνο Πρεσπών, Αύγουστος 2007, Άγιος Γερμανός, Πρέσπες, Ελλάδα. Εθελοντική εργασία, διάρκειας ενός έτους (2005) στο εργαστήριο πληροφορικής του τμήματος Βαλκανικών λαβικών και Ανατολικών πουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. υμμετοχή σε διεθνή συνάντηση φοιτητών με θέμα: Η Κοινωνιολογική Διάσταση του Παιγνίου, κατά το διάστημα επτεμβρίου 2006, Datça,Σουρκία. υμβολή στην υλοποίηση πανελλαδικής Έρευνας για τη δράση και την ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε Ιωάννινα και Αθήνα, Ιούνιος- επτέμβριος Συμμετοχές- Διακρίσεις: Διακεκριμένο Μέλος Διερμηνέων Δικαστηρίων Ιωαννίνων από το Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών από το Ιδρυτικό υλλόγου Βορειοηπειρωτών Άνω Δρόπολης Ιωαννίνων το Ιδρυτικό Μέλος υμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ιωαννιτών, από 09/2012. Βραβείο Δημιουργικής Γραφής σε Διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών, Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Διευθετημένες. Κοινωνικά προσόντα ικανότητες: Πολύ καλή προσέγγιση στη δημιουργία και ανάπτυξη επαφών με άτομα και από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα.

5 Δίπλωμα Οδήγησης: Ενδιαφέροντα- άλλες ασχολίες: Α και Β κατηγορίας. Σαξίδια, Υωτογραφία, Έρευνα- υλλογές, Ping-pong, Μπάσκετ, κάκι, Βιβλία, Μουσική. Τι με χαρακτηρίζει: Ήθος, Οργανωτικότητα, Επικοινωνία, Υαντασία, Επιμονή. Συστατικές Επιστολές: Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα : ΑΝΤΑ Ημ/νία Γέννησης : 05/07/1973 Δ/νση Κατοικίας : Σκουφά 56, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8202250,,6974-380011, 210-3602445 E-Mail :ineobser@inegsee.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2000-2001

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αγγελακάκη Άγγελου Επάγγελμα: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 www.kes.ac.cy Το λογότυπο του KES COLLEGE αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: τη Δημοτική Εκπαίδευση τη Μέση Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα 3 Γνωριμία με τον τόπο 4-7 Η Συγκρότηση του Ιδρύματος 8-9 Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ιεύθυνση Αµβροσίου Φραντζή 26, 117 45, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο 210 92 27 707, 6975884417 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Το πρόγραμμα για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Το πρόγραμμα για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Ανακοινώνεται στους υποψηφίους του προκαταρκτικού σταδίου του 22ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2013 ISSN 1450-0698 Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Εταιρική Ταυτότητα... 2 Βασικά στοιχεία της ΑΤ MANAGEMENT... 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες.... 3 Συνεργασίες.... 8 Στελέχη και Συνεργάτες..... 8 Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Χανιά, 4 Αυγούστου 1968 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αγγλικά Γερμανικά Άριστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ISSN 1450-0698 Copyright 2015 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα