ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ ΚΑΣΟΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ:ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :2107 ΝΤΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ :2882

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ν... 8 I. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 8 II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ν... 9 I. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ... 9 II. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΔΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ III. ΓΔΧΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ IV. ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΔΤΝΑ V. ΓΔΧΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ VI. ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΤΠΧΝ ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔΙ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΔ ΑΛΛΟΤΒΙΑΚΔ ΑΠΟΘΔΔΙ ΠΛΔΙΣΟΚΑΙΝΙΚΟΙ ΥΗΜΑΣΙΜΟΙ ΠΟΝΣΙΟ-ΠΛΔΙΟ-ΠΛΔΙΣΟΚΑΙΝΙΚΟΙ ΥΗΜΑΣΙΜΟΙ VII. ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΔ-ΤΓΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΤΓΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΙΗ ΥΗΜΑΣΙΜΧΝ VIII. ΤΓΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ν ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ I. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΔΚΣΑΗ II. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ III. ΠΛΗΘΤΜΟ IV. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΙΟΓΝΧΜΙΑ VI. ΑΚΑΘΑΡΙΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ VII. ΓΗΜΟΙΔ ΚΑΙ ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ VIII. ΑΠΑΥΟΛΗΗ IX. ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ν ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ I. ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ II. ΟΜΔ III. ΑΔΡΙΑ IV. ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ V. ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ VI. ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ν ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΟΦΗ ΣΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ν ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ν ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ν ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: ΝΟΜΟ: ΘΔΗ: Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο Λάξηζαο Θεζζαιίαο Λάξηζαο Σν έξγν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο ζηελ πεξηνρή Αγ. Μαξίλα ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο. ΙΣΟΡΙΚΟ Η ΓΔΤΑΛ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 αλέιαβε λα εθηειέζεη ην κεγάιν έξγν ηεο απνρέηεπζεο ηεο Λάξηζαο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ). Σν έξγν απηφ εληάρζεθε ζηελ πξψηε θάζε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο, κε ζηφρν ηελ άκεζε θαηαζθεπή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηνπ Πελεηνχ απφ ηα ιχκαηα. Η αξρηθή επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ' 50, κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο εθπξνζψπσλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. ηελ επηινγή απηή ζηεξίρζεθε θαη φιε ε ζχιιεςε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο. Πξώηε θάζε ηνπ έξγνπ Η πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε ην

6 Σν έξγν απηφ, δπλακηθφηεηαο ηζνδχλακσλ θαηνίθσλ είρε ζαλ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο κέρξη ην Δίλαη έλα απφ ηα πξψηα θαη ζεκαληηθφηεξα αλάινγα έξγα, πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ιεηηνπξγνχζαλ ιηγφηεξεο απφ 10 ΔΔΛ, ελψ ζήκεξα είλαη πάλσ απφ 400 ΔΔΛ. Σν ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο είλαη απηφ ηεο ελεξγνχ ηιχνο (ιάζπεο) κε ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε. Η φιε επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα: Μεραληθή πξνεπεμεξγαζία. Αλχςσζε ησλ ιπκάησλ, εζράξσζε, εμάκκσζε, ιηπνζπιινγή, κέηξεζε παξνρήο. Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε Γχν δεμακελέο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 25κ. Μνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο Με δεμακελέο απνληηξνπνίεζεο θαη δεμακελέο αεξηζκνχ κε επηθαλεηαθνχο αεξηζηήξεο. Γεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε Γχν δεμακελέο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 37κ. Απνιύκαλζε Δπεμεξγαζία ηιύνο Πάρπλζε ζε παρπληή βαξχηεηαο, αλαεξφβηα ρψλεπζε ζε δχν ρσλεπηέο κε ζχγρξνλε παξαγσγή βηναεξίνπ θαη ζεξκηθή εθκεηάιιεπζή ηνπ θαη αθπδάησζε ζε δχν ηαηληνθηιηξφπξεζζεο. ηελ ΔΔΛ απαζρνινχληαη 14 άηνκα. Γεύηεξε θάζε ηνπ έξγνπ Η δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ νινθιεξψζεθε ζηηο Η αλαβάζκηζε θαη επέθηαζή ηνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ε Δγθαηάζηαζε λα είλαη επαξθήο λα δερζεί ηα απμεκέλα ξππαληηθά θνξηία, κε ρξνληθφ νξίδνληα ηα επφκελα 25 ρξφληα. Σα θνξηία απηά πξνέξρνληαη απφ ηε ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο επίζεο θαη απφ πνζφηεηεο βνζξνιπκάησλ αζηηθψλ θαη βηνηερληθψλ. Η ΔΔΛ κεηά ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ζα έρεη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ. ρεδηαζηηθά, αθνινπζείηαη ε θηινζνθία ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ - 5 -

7 ελζσκαηψλνληαο φκσο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη ηερλνινγία. Γηα ην έξγν ειήθζεζαλ ππφςε νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα: Μεραληθή πξνεπεμεξγαζία Αλαβάζκηζε ηεο παιηάο κνλάδαο κε πξνζζήθε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηέγαζε ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε απαίηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζε θιεηζηφ, εμαεξηδφκελν θαη απνζκνχκελν θηίξην. Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε Καηαζθεπή δχν λέσλ δεμακελψλ θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 25κ. Μνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο Καηαζθεπή λέαο κνλάδαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο απνηεινχκελε απφ δίδπκν ζχζηεκα βηνεπηινγέα, δεμακελή απνληηξνπνίεζεο θαη δεμακελή αεξηζκνχ, πνπ ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ππνβξχρηαο δηάρπζεο κε θαηάιιεινπο δηαρπηήξεο. Γεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε Καηαζθεπή δχν λέσλ δεμακελψλ θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 37κ. Απνιύκαλζε Καηαζθεπή λένπ ζπζηήκαηνο απνιχκαλζεο κε ππνρισξηψδεο λάηξην αθνινπζνχκελν απφ απνρισξίσζε. Η δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ λεξψλ γίλεηαη ζηνλ Πελεηφ, κέζσ ηεο πθηζηακέλεο ηάθξνπ. Δπεμεξγαζία ηιύνο Νέν ζχζηεκα πάρπλζεο ηεο ηιχνο κε ηελ πξνζζήθε θπγφθεληξσλ. Καηαζθεπή δχν λέσλ ρσλεπηψλ κε ζχγρξνλε παξαγσγή βηναεξίνπ θαη αθπδάησζε κε θπγνθέληξεζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα επηηεπρζεί ε αλαβάζκηζε ηεο κνλάδαο ζηα εμήο ζεκαληηθά ζεκεία: Τπνβξύρηα δηάρπζε Η βηνινγηθή επεμεξγαζία ζα γίλεηαη κέζσ ππνβξχρηαο δηάρπζεο κε αέξα, ζχζηεκα πνπ ζεσξείηαη ην πιένλ απνδνηηθφ. Πξνεπεμεξγαζία βνζξνιπκάησλ Δθθέλσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ βπηηνθφξσλ ζε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε, κέζα ζε θιεηζηφ θηίξην κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. πζηήκαηα απόζκεζεο Δηδηθά ζπζηήκαηα απφζκεζεο ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηελ εμάιεηςε νζκψλ

8 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Υξήζε ηνπ βηναεξίνπ ζε αεξηνκεραλέο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο κεηψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αιιά θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ηεο ηιχνο ησλ ρσλεπηψλ. Απηνκαηηζκνί Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ηνλ θαιχηεξν ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ θεληξηθά πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή θαη ηνπηθνχο ηφζν ζηε λέα φζν θαη ζηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε. Σν ζχζηεκα ζα είλαη δνκεκέλν θαηά ηξφπν, πνπ λα επηθνηλσλεί κε ζχζηεκα επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ κέζσ ππνινγηζηή. πληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο Θα γίλνπλ νη αλαγθαίεο επεκβάζεηο θαη επηζθεπέο ζηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε θαη αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Φπηνηερληθή δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ Καηάιιειε δηακφξθσζε θαη θχηεπζε δέληξσλ, θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη πξαζίλνπ. Με φια ηα αλσηέξσ δηαζθαιίδεηαη κηα ζπλνιηθά ζσζηή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 36 κήλεο. Με ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ΔΔΛ, ε ΓΔΤΑΛ ζπκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν, πνπ πξνσζεί ηελ αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή

9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ν I. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Η αξρηθή επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ `50, κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο εθπξνζψπσλ ηεο παγθφζκηαο νξγάλσζεο πγείαο. Η πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε ην Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ κε ηα απαξαίηεηα ηκήκαηα επεμεξγαζίαο, ηα βνεζεηηθά θηίξηα, ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ πξνζαγσγήο απνβιήησλ απφ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, ηνλ αγσγφ απνκάθξπλζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, θαζψο θαη φια ηα δεπηεξεχνληα δίθηπα αγσγψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ππνδνρή, ν θαζαξηζκφο θαη ε δηνρέηεπζε πξνο ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ησλ απνβιήησλ ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο θαη ησλ ιπκάησλ ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή. Σν έξγν απηφ εληάρζεθε ζηελ πξψηε θάζε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ απφ ηα ιχκαηα

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ν I. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ Ο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο ζηελ πεξηνρή Αγία Μαξίλα. Απέρεη απφ ην εζληθφ δίθηπν Λάξηζαο-Θεζζαινλίθεο πεξίπνπ 150 κέηξα. Η ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε είλαη πεξίπνπ 7 ζηξέκκαηα θαη ε πεξηνρή αλήθεη ζηνλ δήκν Λάξηζαο. II. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία Γηα λα ζρεκαηίζνπκε γλψκε, αλαθνξηθά κε ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ θιίκαηνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή, ιάβακε ππ φςε ηα ζηνηρεία ηεο Δ.Μ.Τ. (κεηεσξνινγηθφ θέληξν ηεο 110 Πηέξπγαο Μάρεο ζηε Λάξηζα θαη ην Ιλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ). 2. Κιηκαηνινγηθά ηνηρεία: Η ζεζζαιηθή πεδηάδα πεξηθιείεηαη απφ ηνπο ςεινχο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Πίλδνπ, ηνπ Οιχκπνπ, ηεο Όζζαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηνπ Πειίνπ, ησλ Αγξάθσλ θαη ησλ Αληηραζίσλ, πνπ ηελ απνκνλψλνπλ απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Αηγαίνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε επξχηεξε πεξηνρή λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επεηξσηηθφ θιίκα θαη κεηαβαηηθφ απφ ην κεζνγεηαθφ πξνο ην κεζεπξσπατθφ, κε βαξχ ρεηκψλα θαη πνιχ δεζηφ θαινθαίξη.σα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Πιαηπθάκπνπ, ζε φηη αθνξά ην θιίκα, πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο Δ.Μ.Τ. (κεηεσξνινγηθφ θέληξν ηεο 110 Πηέξπγαο Μάρεο ζηε Λάξηζα θαη ην Ιλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ)

11 3. Αλεκνινγηθά ζηνηρεία: Η επξχηεξε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ λελεκία ηεο νπνίαο ε κέζε ηηκή θηάλεη ην 54%. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ην κήλα Γεθέκβξην, ε λελεκία εκθαλίδεηαη ζε κέγηζηε ηηκή 75%, ελψ ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο είλαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, κε ειάρηζηε ηηκή 36% ηνλ Ινχιην.Απφ άπνςε εηήζηαο ζπρλφηεηαο ησλ αλέκσλ ηζρχεη ν αθφινπζνο πίλαθαο απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ην ηζηφγξακκα πνπ αθνινπζεί: Πίλαθαο 1 : Μέζε εηήζηα ζπρλόηεηα δηεύζπλζεο αλέκσλ Γηεύζπλζε αλέκσλ πρλόηεηα εκθάληζεο Β 4,67 ΒΑ 6,2 Α 19,35 ΝΑ 5,25 Ν 1,55 ΝΓ 2,58 Γ 5,93 ΒΓ 3,38 Ιζηόγξακκα αλέκσλ

12 Χο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εκθάληζεο θπξίσο Αλαηνιηθψλ θαη αθνινχζσο Βνξεηναλαηνιηθψλ αλέκσλ. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ν Αλαηνιηθφο άλεκνο πλέεη ζπλήζσο κε 1-4 Beaufort, ελψ νη άιινη κε 1-3 Bf. Η αλψηαηε ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ πξνζεγγίδεη ηα 8 Bf κε εμαίξεζε ηνπο Ν θαη ΝΑ πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 6 Bf. Γεληθά ιφγσ ησλ θπζηθψλ εκπνδίσλ, ε ηαρχηεηα ησλ Βνξείσλ, Βνξεηναλαηνιηθψλ θαη Βνξεηνδπηηθψλ αλέκσλ αλαθφπηεηαη θαη κφλν ν Αλαηνιηθφο άλεκνο πλέεη ρσξίο εκπφδηα κέζσ ηεο Λάξηζαο, κε κεγαιχηεξε άλεζε θπξίσο ην θαινθαίξη

13 4. Θεξκνθξαζία: Η κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο είλαη 16 ν C κε ειάρηζηε αλά κήλα 8,67 ν C θαη κέγηζηε 21,37 ν C, ελψ ε κέζε ζπλνιηθή αλά εκέξα είλαη 15,49 ν C. ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο γηα ηα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 2: Μέζεο ηηκέο θιηκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ Μήλεο Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Ο Ν Γ Μέζε ζεξκνθξαζία Υηόλη (εκ./κήλα) Μ. ρεηηθή πγξαζία % Τεηόο (εκ./κήλα) Δηήζην ύςνο βξνρήο (mm) 5,2 6,9 9,4 13,9 19,7 24,5 27,3 26,2 21,8 16,1 10,9 6,6 2,19 1,81 0, ,15 1,19 79,5 75,1 74,0 69,0 62,2 49,8 46,0 49,3 59,2 70,3 79,5 82,3 12,78 12,42 12,97 10,86 10,50 7,22 4,33 3,78 6,61 10,14 12,14 13,26 540,8 mm

14 ηνλ πίλαθα 2, παξαηίζεληαη θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δ.Μ.Τ. απφ ην ζηαζκφ ηεο Λάξηζαο (Γ. Πιάηνο Β36 ν 08, θαη Γ. Μήθνο Α23 ν 01, Τςφκεηξν 166,8m) θαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν , φπνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: Η κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ πεξηνρή θπκαίλεηαη απφ 10,9 ν C ν C, αθξαίεο ηηκέο πνπ παξαηεξνχληαη ηνλ Ιαλνπάξην θαη Ινχιην - Αχγνπζην, αληίζηνηρα. Η ζρεηηθή πγξαζία είλαη γεληθά θαλνληθή (46-82,3%), κε κέγηζηεο κέζεο ηηκέο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ηνλ Μάξηην. Σν κέζν εηήζην ύςνο βξνρνπηώζεσλ ζηελ πεξηνρή είλαη 540,8 mm, κε ηα κέγηζηα ύςε λα παξαηεξνύληαη ηνλ Γεθέκβξην θαη Ιαλνπάξην. 5. Γεσκνξθνινγία: Η ππφ εμέηαζε πεξηνρή βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ πδαηηθφ δηακέξηζκα Θεζζαιίαο ζηε ιεγφκελε ιεθάλε ηεο Λάξηζαο. Πεξηθιχεηαη Βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Όζζαο, Αλαηνιηθά απφ ην Μαπξνβνχλη θαη λνηηναλαηνιηθά απφ ην Πήιην. Γεσκνξθνινγηθά ε πεξηνρή είλαη πεδηλή κε νκαιή ηνπνγξαθηθή θιίζε θαη νκαιφ αλάγιπθν. Σν επηθαλεηαθφ ηεο πδξνγξαθηθφ δίθηπν είλαη θησρφ ζε ξέκαηα ή πνηακνχο ζπλερνχο θαη κε ξνήο

15 III. ΓΔΧΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Η επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ έξεπλαο, γεσηεθηνληθά αλήθεη ζην ρψξν ηεο Πειαγνληθήο δψλεο. Γεσηεθηνληθό ζρήκα Διιελίδσλ δσλώλ Η Πειαγνληθή δψλε, κε δηεχζπλζε ΒΒΓ - ΝΝΑ, εθηείλεηαη απφ ηε Γηνπγθνζιαβία πξνο ηνπο ειιεληθνχο φγθνπο Βφξα, Βεξκίνπ, Πηεξίσλ, Οιχκπνπ, Πειίνπ θαη Βφξεηαο Δχβνηαο. ηε ζπλέρεηα θάκπηεηαη πξνο ηηο πνξάδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα λεζηά θηάζνο, θφπεινο, θχξνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ράξηε. Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ επξεία πεδηλή πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, είλαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απφ αλνηθηφηεθξα έσο θαζηαλφηεθξα αζχλδεηα πιηθά απφ αξγίινπο,

16 άκκνπο, ρνληξφθνθθνπο θαη ιεπηφθνθθνπο σο θαη θξνθάιεο. Σα πιηθά απηά απνηέζεθαλ θαηά ηελ ηεηαξηνγελή πεξίνδν. Κάησ απφ ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο έρνπκε ηα Πιεην- Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα πνπ είλαη πιηθά πνηακνιηκλαίαο θάζεσο. Ληζνινγηθά επηθξαηνχλ εξπζξνί πεινί, αξγηινακκψδε πιηθά, ράιηθεο, ιαηχπεο πνηθίινπ κεγέζνπο θαη πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο. ηα θαηψηεξα κέιε ηεο ιεθάλεο επηθξαηεί πεξηζζφηεξν αξγηινκαξγατθφ πιηθφ. Οη πεξηβάιινληεο ηελ επξεία πεδηλή έθηαζε κε επίθεληξν ηε Λάξηζα νξεηλνί φγθνη απνηεινχληαη απφ αλζξαθηθά θαη θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα έληνλα δηεξξεγκέλα. Γεσηεθηνληθά ε πεξηνρή αλήθεη ζηελ Πειαγνληθή ελφηεηα. Η Παιαηνγξαθηθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αλαηνιηθή ιεθάλε Λάξηζαο γλψξηζε κηα θάζε ζαιάζζηαο πξνζρψζεσο κεηαμχ ηνπ Μέζνπ ηνπ Ηψθαηλνπ θαη ηνπ ηέινπο ηνπ Οιηγφθαηλνπ. ηε ζπλέρεηα γλψξηζε κηα θάζε ελ κέξεη ζαιάζζηα ελ κέξεη ιηκλαία θαηά ην Πιεηφθαηλν. Η ελ ιφγσ ιεθάλε άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη θαηά ην αλψηεξν Πιεηφθαηλν. Καηά ηελ ππφινηπε Σεηαξηνγελή πεξίνδν ελαπφζεζε θνθθψδε πεηξψκαηα (αιινχβηα) αζχλδεηα πιηθά πνηάκηαο θαη ιηκλαίαο πξνέιεπζεο

17 IV. ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΔΤΝΑ Σα πεηξψκαηα ηεο Πειαγνληθήο ππέζηεζαλ δχν κεηακνζθψζεηο: - Η πξψηε ζε ζπλζήθεο θάησ πξαζηλνζρηζηνιηζηθήο θάζεο κέρξη θαη άλσ ακθηβνιηηηθήο θαη έιαβε ρψξα ζην Παιαηνδσηθφ, πξηλ ην Άλσ Ληζαλζξαθνθφξν. - Η δεχηεξε ζε ζπλζήθεο ρακειήο πξαζηλνζρηζηνιηζηθήο θάζεο θαη έιαβε ρψξα ζην Άλσ Ινπξαζηθφ - Κάησ Κξεηηδηθφ. Οη κεγάιεο επσζεηηθέο θηλήζεηο ηεο Πειαγνληθήο, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αιιεπάιιεισλ δσλψλ κπινληηίσζεο. πγθεθξηκέλα κεγάια ηκήκαηα ησλ γλεπζησκέλσλ γξαληηψλ θαη νξηζκέλα ηκήκαηα απφ ηνπο νθζαικνεηδείο γλεπζίνπο ηνπ θξπζηαιινζρηζηφδνπο ππνβάζξνπ, είλαη έληνλα κπινληηησκέλα θαη πξνέξρνληαη απφ αξρηθά γξαληηηθά πεηξψκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν ηεο Πειαγνληθήο έρεη ππνζηεί ηελ επίδξαζε ηξηψλ παξακνξθσηηθψλ πεξηφδσλ: - Παξακνξθσηηθή πεξίνδνο Δξθχληαο ειηθίαο, ε νπνία ζρεκαηίδεη πηπρέο ηειείεο ηζνθιηλείο, δηεχζπλζεο , θαζψο επίζεο θαη ηελ θχξηα θχιισζε κε ηε κνξθή ζρηζηφηεηαο S1. - Οξνγελεηηθή πεξίνδνο Αλψηεξνπ Ινπξαζηθνχ - Κάησ Κξεηηδηθνχ φπνπ ζρεκαηίδνληαη πηπρέο ππντζνθιηλείο έσο ηζνθιηλείο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρηζηφηεηα S2. Με ηε θάζε απηή έγηλαλ νη επσζήζεηο ησλ νθεηνιηζηθψλ θαιπκκάησλ πάλσ ζην θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν. - Οξνγελεηηθή πεξίνδνο ηέινπο Κξεηηδηθνχ, Μέζνπ Ησθαίλνπ, κε Σξηηνγελείο θάζεηο πηπρψζεσλ. Καηά ηελ νπνία έγηλε ε νξηζηηθή αλάδπζε ηεο Πειαγνληθήο δψλεο, ε ιεπίσζε ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ε επψζεζε ησλ ιεπίσλ απφ ηα Αλαηνιηθά πξνο ηα Γπηηθά

18 - - Απφζπαζκα γεσινγηθνχ ράξηε ΙΓΜΔ, Φχιιν Λάξηζα (1:50.000)

19 - 18 -

20 V. ΓΔΧΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ επξεία πεδηλή πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, είλαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απφ αλνηθηφηεθξα έσο θαζηαλφηεθξα αζχλδεηα πιηθά απφ αξγίινπο, άκκνπο, ρνληξφθνθθνπο θαη ιεπηφθνθθνπο σο θαη θξνθάιεο. Σα πιηθά απηά απνηέζεθαλ θαηά ηελ ηεηαξηνγελή πεξίνδν. Κάησ απφ ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο έρνπκε ηα Πιεην- Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα πνπ είλαη πιηθά πνηακνιηκλαίαο θάζεσο. Ληζνινγηθά επηθξαηνχλ εξπζξνί πεινί, αξγηινακκψδε πιηθά, ράιηθεο, ιαηχπεο πνηθίινπ κεγέζνπο θαη πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο. ηα θαηψηεξα κέιε ηεο ιεθάλεο επηθξαηεί πεξηζζφηεξν αξγηινκαξγατθφ πιηθφ. Οη πεξηβάιινληεο ηελ επξεία πεδηλή έθηαζε κε επίθεληξν ηε Λάξηζα νξεηλνί φγθνη απνηεινχληαη απφ αλζξαθηθά θαη θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα έληνλα δηεξξεγκέλα. Γεσηεθηνληθά ε πεξηνρή αλήθεη ζηελ Πειαγνληθή ελφηεηα. Η Παιαηνγξαθηθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αλαηνιηθή ιεθάλε Λάξηζαο γλψξηζε κηα θάζε ζαιάζζηαο πξνζρψζεσο κεηαμχ ηνπ Μέζνπ ηνπ Ηψθαηλνπ θαη ηνπ ηέινπο ηνπ Οιηγφθαηλνπ. ηε ζπλέρεηα γλψξηζε κηα θάζε ελ κέξεη ζαιάζζηα ελ κέξεη ιηκλαία θαηά ην Πιεηφθαηλν. Η ελ ιφγσ ιεθάλε άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη θαηά ην αλψηεξν Πιεηφθαηλν. Καηά ηελ ππφινηπε Σεηαξηνγελή πεξίνδν ελαπφζεζε θνθθψδε πεηξψκαηα (αιινχβηα) αζχλδεηα πιηθά πνηάκηαο θαη ιηκλαίαο πξνέιεπζεο

21 VI. ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ γεσινγηθφ ράξηε, θιίκαθαο 1:50.000, νη ιηζνινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχζηαζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αλήθνπλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο Σεηαξηνγελείο νινθαηληθέο αιινπβηαθέο απνζέζεηο, θαη ζηνπο Πιεην - Πιεηζηνθαηληθνχο ζρεκαηηζκνχο. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΤΠΧΝ 1. Σεηαξηνγελείο νινθαηληθέο αιινπβηαθέο απνζέζεηο Η κειέηε ησλ απνζέζεσλ ηνπ Σεηαξηνγελνχο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ γεσκνξθνινγηθή εμέιημε ηεο κειεηνχκελεο πεξηνρήο θαη ησλ θχθισλ γεσκνξθνγελέζεσο δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ πέξαζε απηή, γηα λα θζάζεη ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο. ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ηεηαξηνγελνχο θαη θχξηα θαηά ην Οιφθαηλν, δεκηνπξγνχληαη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί απφ δηάβξσζε, κεηαθνξά θαη απφζεζε. Πξφθεηηαη πεξί αιινπβηαθψλ πξνζρψζεσλ πεδηλψλ πεξηνρψλ απφ αλνηθηφηεθξα έσο θαζηαλφηεθξα αζχλδεηα πιηθά απφ αξγίινπο, άκκνπο, θξνθαινιαηχπεο θαη πνηακνρεηκαξνιηκλαία πιηθά πνπ απνηέζεθαλ ζηε ιεθάλε ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Κάξιαο, φπσο θαη ζε κηθξέο εζσηεξηθέο ιεθάλεο. ηηο παξπθέο ησλ ιεθαλψλ είλαη πεξηζζφηεξν αδξνκεξή, ελψ πξνο ην θέληξν γίλνληαη βαζκηαία ιεπηνκεξέζηεξα. Οη γεσηερληθέο ηδηφηεηεο θαη παξάκεηξνη ζεκειίσζήο ηνπο, κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά απφ ζέζε ζε ζέζε ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο αλνκνηνγέλεηαο θαηά ηελ γέλεζή ηνπο

22 2. Πιεηζηνθαηληθνί ζρεκαηηζκνί Πξφθεηηαη πεξί ζρεκαηηζκψλ πνηακνρεξζαίαο θαη πνηακνιηκλαίαο πξνέιεπζεο. Απνηεινχληαη απφ αξγίινπο, πεινχο, θαη άκκνπο, κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο κε παξεκβνιέο ζηξσκάησλ αδξνκεξψλ πιηθψλ πνηθίινπ πάρνπο. Δπίζεο ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ε ππθλφηεηα, ε ζπλεθηηθφηεηα, θαη γεληθά νη γεσηερληθέο ηδηφηεηεο θαη παξάκεηξνη ζεκειίσζήο ηνπο κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά απφ ζέζε ζε ζέζε θαη απαηηνχλ εηδηθή γεσηερληθή έξεπλα. 3. Πνληην - Πιεην - Πιεηζηνθαηληθνί ζρεκαηηζκνί Απνηεινχληαη απφ πνηακνρεξζαίνπο, πνηακνιηκλαίνπο θαη ιηκλαίνπο ζρεκαηηζκνχο ζπληζηάκελνπο απφ πεινχο,κάξγεο, αξγηινακκψδε πιηθά, κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο κε δηάζπαξηεο θξνθαινιαηχπεο ή αδξνκεξέζηεξα ζηνηρεία, πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο, ρσξίο πξνζαλαηνιηζκφ θαη θξνθαινιαηππνπαγή κε ζηνηρεία κεγέζνπο θαηά ζέζεηο, κέρξη 10 cm θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη 1 m, ιίγν πξνζαλαηνιηζκέλα, κε αξγηινακκψδεο ζπλδεηηθφ πιηθφ. Γεληθά ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ε ππθλφηεηα, ε ζπλεθηηθφηεηα, θαη γεληθά νη γεσηερληθέο ηδηφηεηεο θαη παξάκεηξνη ζεκειίσζήο ηνπο επίζεο κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά απφ ζέζε ζε ζέζε

23 VII. ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΔ - ΤΓΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΤΓΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΥΗΜΑΣΙΜΧΝ Ο πδξνγεσινγηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηάθνξσλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξνη είλαη: α) ε ιηζνινγηθή ζχζηαζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν παξακέηξνπο: ην πνξψδεο θαη ηελ πδξαπιηθή αγσγηκφηεηα, β) νη ηεθηνληθέο ζπλζήθεο, θαη γ) ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο απφζεζεο. Η βαζηθή δειαδή πξνυπφζεζε πνπ ιεηηνπξγεί έλαο ζρεκαηηζκφο ζαλ πδξνθφξνο, είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα απνζεθεχεη λεξφ ζηα δηάθελά ηνπ, πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην κεηαβηβάδεη. Γεληθά νη δηάθνξνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί αλάινγα κε ηελ πδξνιηζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Πεξαηνί απφ ην λεξφ ζρεκαηηζκνί. Ηκηπεξαηνί. Αδηαπέξαηνη ή πδαηνζηεγείο. Η δηαίξεζε απηή ζηηο ηξεηο βαζηθέο νκάδεο γίλεηαη κε βάζε ην εχξνο ηνπ ζπληειεζηή πδξνπεξαηφηεηάο ηνπο (Κ). Παξαθάησ αλαιχεηαη ε πδξνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηάθνξσλ ζρεκαηηζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πδξνινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή

24 Τδξνπεξαηνί ρεκαηηζκνί ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο πεξηιακβάλνληαη γεληθά ην ζχλνιν ησλ ιηζνθάζεσλ πνπ έρνπλ πςειφ ελεξγφ πνξψδεο θαη ε θίλεζε ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε επρέξεηα θαη κε ζρεηηθά κεγάιε ηαρχηεηα. Τδξνπεξαηνί ζρεκαηηζκνί γεληθά είλαη νη αδξνκεξείο Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο (άκκνη - ακκνράιηθα - θξνθάιεο), πνπ εκθαλίδνληαη ζε ελδηαζηξψζεηο ζηα αλψηεξα θπξίσο ζηξψκαηα ζηελ άκεζε εξεπλνχκελε πεξηνρή ζεκειίσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θηηξίνπ. ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο αλαπηχζζεηαη βαζηά πδξνθνξία. Ηκηπεξαηνί ρεκαηηζκνί ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο ζηηο νπνίεο ην πνζνζηφ ηεο αξγίινπ πνπ πεξηέρεηαη είλαη ζρεηηθά απμεκέλν. ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη νη κεζφθνθθεο ζπγθεληξψζεηο ησλ Σεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ, φπσο π.ρ. ηιπψδεηο θαη αξγηιψδεηο άκκνη, πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ζέζεηο ζε ελδηαζηξσκέλα ζηξψκαηα ηνπ ππεδάθνπο. Πξαθηηθά Τδαηνζηεγείο ρεκαηηζκνί ' απηνχο εληάζζνληαη γεληθά νη ακηγείο άξγηινη θαη ηιχεο ησλ Σεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ

25 VIII. ΤΓΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΑ Η πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ελδηαθεξφκελεο πεξηνρήο θαηαιακβάλεη κεγάιε έθηαζε. Η πεδηλή έθηαζε Λάξηζαο έρεη έλα πςφκεηξν κ. Σν βξνρνκεηξηθφ ηεο πςφκεηξν ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη 340 ρηι. εηεζίσο πεξίπνπ. Σν επηθαλεηαθφ ηεο πδξνγξαθηθφ δίθηπν είλαη θησρφ ζε ξέκαηα ζπλερνχο θαη κε ξνήο. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ηα πεηξψκαηα ηεο πεδηλήο απηήο έθηαζεο φπσο δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ Πιεηφθαηλν θαη Σεηαξηνγελή πεξίνδν, είλαη πιηθά απφ αξγίινπο ή καξγατθέο αξγίινπο κε ελζηξψζεηο απφ άκκνπο ή ακκνράιηθεο. Δίλαη θαηά θχξην ιφγν πιηθά πνηάκηαο θαη ιηκλαίαο θάζεσο. Οη πεξηβάιινληεο ηελ πεδηάδα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο, νξεηλνί φγθνη απνηεινχληαη απφ αλζξαθηθά πεηξψκαηα θαη θξπζηαιινζρηζηψδε, έληνλα δηεξξεγκέλα θπξίσο ζηελ Β. Γπηηθή πεξηνρή. Η πδξνγεσινγηθή θαηάζηαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε κηα δπζάξεζηε θαη αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε. ηα ππφγεηα πδξνθφξα (νη πδξνπεξαηέο πξνζρσζηγελείο ζηξψζεηο απφ άκκνπο, ακκνράιηθεο, θξνθάιεο) ηξνθνδνηνχληαη ειάρηζηα απφ ηελ απεπζείαο δηήζεζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ ιφγσ αδηαπέξαησλ απφ ην λεξφ ησλ αξγηιηθψλ επηθαλεηαθψλ ζηξψζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ επξεία πεδηλή έθηαζε. ε γεληθέο γξακκέο κεγάιν πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ:

26 1. Αιινύβηα: ηηο ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο πδξνθφξα ζηξψκαηα αλακέλνληαη ζηα αδξνκεξή πιηθά φπσο ακκνράιηθεο θαη θξνθάιεο. Σα πδξνθφξα απηά ζηξψκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο κηθξνπεξαηά, ειεχζεξα ή κεξηθψο ππφ πίεζε. Η πδξαπιηθή ηνπο θιίζε είλαη κηθξή. 2. Πιεην Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο ην πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο, πδξνθφξα ζηξψκαηα αλακέλνληαη φπνπ ππάξρνπλ ελαιιαγέο αδξνκεξψλ πιηθψλ θαη αξγίισλ. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί εμαπιψλνληαη ζ φιε ηε ιεθάλε ηνπ άμνλα Λάξηζαο - Νίθαηαο θαη θάησ απφ ηα αιινχβηα. Δλ ζπλερεία ηα ιεπηφθνθθα ηδήκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ θπξίσο ην εζσηεξηθφ ηεο ιεθάλεο ζεσξνχληαη θησρά θαη δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιν πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ. Αληίζεηα κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηα ηδήκαηα απηά ιηκλαίαο θάζεσο θαη φηη ζπληζηνχλ ην αδηαπέξαην ππφβαζξν πδξνγεσινγηθήο ιεθάλεο

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ Ο ηζρχσλ θαλνληζκφο ηεο ΔΣΒΑ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ είλαη ν έμεο: Σα ιχκαηα ή βηνκεραληθά απφβιεηα θάζε επηρείξεζεο πξέπεη λα εθπιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη απνδεθηά απφ ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία ησλ παξαθάησ νπζηψλ εληφο ησλ απνβιήησλ: ηεξεψλ πνπ κπνξεί λα βνπιψζνπλ ηνπο ππνλφκνπο ή λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζε απηνχο φπσο ηέθξα, θάξβνπλν, ξηλίζκαηα κεηάιισλ θαη άιια ζηεξεά απνξξίκαηα. Αλζξαθαζβεζηίνπ ή νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ αλζξαθαζβέζηην. Τγξψλ ζεξκνθξαζίαο κεγαιχηεξεο ησλ 45 νc ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πγξψλ ςχμεσο. Δχθιεθησλ ή εθξεθηηθψλ νπζηψλ πνπ είλαη εχθιεθηεο ή εθξεθηηθέο φηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε ιχκαηα. Τγξψλ κε PH <6,0 ή PH >9,5. Πεηξειαηνεηδψλ παληφο ηχπνπ. Οπζηψλ θνιιψδσλ ή δηνγθνχκελσλ φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ. Ραδηελεξγψλ νπζηψλ θάζε είδνπο. Λάζπεο απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ. Έγρξσκσλ νπζηψλ κε βηνινγηθά απνηθνδνκήζηκσλ ή κε πξνζξνθψκελσλ ζηελ βηνινγηθή ηιχ

28 Σα βηνινγηθά θαη ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα παξαθάησ φξηα: 1. Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (BOD 5 ) < 500ppm 2. Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (BOD 5 ) κεηά απφ δχσξε θαζίδεζε. < 350ppm 3. Υεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (COD) < 1200ppm 4. Αησξνχκελα ζηεξεά < 500ppm 5. πλνιηθά ζηεξεά δηα εμαηκίζεσο < 5000ppm 6. Θεητθά (σο SO -2 4 ) < 750ppm 7. Γηαιπηά ζεηνχρα (σο S -2 ) < 10ppm 8. Κπαληνχρα θαη ζεηνθπαληνχρα (σο CN -1 ) < 5ppm 9. Φαηλφιεο < 5ppm 10. Απνξξππαληηθά < 50ppm 11. Λίπε θαη εθρπιηδφκελεο νπζίεο κε πεηξειατθφ αηζέξα < 50ppm 12. Τδξάξγπξνο 0 ppm 13. Υξψκην εμαζζελέο 0 ppm 14. ίδεξνο < 50ppm 15. Μαγγάλην < 20ppm 16. Νηθέιην < 5ppm 17. Κάδκην < 5ppm 18. Φεπδάξγπξνο < 5ppm 19. Υξψκην ηξηζζελέο < 5ppm 20. Υαιθφο < 5ppm 21. Μφιπβδνο < 5ppm

29 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ν ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ I. Μνξθνινγηθή θαηαλνκή ηεο έθηαζεο Η έθηαζε ηνπ Ννκνχ αλέξρεηαη ζε η. ρηι. Η έθηαζε απηή αληηπξνζσπεχεη ην 38,3% ηεο Θεζζαιίαο θαη ην 4 % ηεο Υψξαο, ε δε κνξθνινγηθή θαηαλνκή ηεο είλαη: πεδηλή 47,1 % εκηνξεηλή 25,4 % νξεηλή 27,5 % II. Καηαλνκή ηεο έθηαζεο αλάινγα κε ηε ρξήζε: α) γεσξγηθή γε ην 45% β) βνζθφηνπνη ην 40% γ) Γάζε ην 10% δ) Λνηπέο εθηάζεηο ην 5% Απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζηξ. ηα ζηξ. είλαη αξδεπφκελα (36,5 %). Ο κέζνο γεσξγηθφο θιήξνο είλαη 60 ζηξ. πεξίπνπ ( κ. ν. ρψξαο 40ζηξ.) κε 7 θαηά κέζν φξν ηεκάρηα αλά εθκεηάιιεπζε

30 III. Πιεζπζκόο Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ '91 αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο έλαληη ην 1981, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 6,42 %. Δίλαη δε αηζζεηή ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νξεηλψλ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ησλ εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ θαηά ηελ δεθαεηία '71-'81, ελψ ζηελ επφκελε δεθαεηία παξαηεξείηαη ηάζε αλάζρεζεο ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. IV. πλνιηθόο πιεζπζκόο θάηνηθνη απφ ηνλ νπνίν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο είλαη θάηνηθνη πνπ θαηαλέκνληαη : -ζηνλ πξσηνγελή (γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα, δαζνθνκία θαη αιηεία) 30,7% -ζηνλ δεπηεξνγελή 21,1% -ζηνλ ηξηηνγελή 43,3% -δελ δήισζαλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 5,1% Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ζην λνκφ αθνχ κε βάζε ηηο απνγξαθέο ζην δηάζηεκα απφ ην , δείρλεη ζπλερή αχμεζε, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε δπλακηθή εμέιημε ηνπ Ννκνχ. Όκσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Ννκφο είλαη απηφ ηεο απμαλφκελεο γήξαλζεο ε νπνία πξνβιέπεηαη λα έρεη δπζκελείο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αξρίδνπλ λα γίλνληαη νξαηέο ζηελ θαζεκεξηλή νηθνλνκηθή δσή. Η ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο είλαη ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο εξγάζηκεο ειηθίαο

31 Με βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991: -Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο απνηειεί ην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ -Ο εκηαζηηθφο ην 17% " "" "" -Ο αζηηθφο ην 46% " "" "" Σν ζχλνιν ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ είλαη ειαθξά κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ηνπ αλδξηθνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ παηδηθφ αιιά θαη ζηνλ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ είλαη κεγαιχηεξν. Απφ ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θη άλσ ππεξηεξεί ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο. Μεηαλάζηεπζε Καηά ηελ δεθαεηία ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο, πιελ ηεο Αηηηθήο, παξνπζηάδεηαη κεηαλαζηεπηηθή εθξνή. Σελ πεξίνδν απηή ε Θεζζαιία εκθαλίδεη κηθξή ζρεηηθά εθξνή. Σελ δεθαεηία ζε αξθεηέο Πεξηθέξεηεο αλαθφπηεηαη ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη παξνπζηάδεηαη παιηλλφζηεζε. Η Θεζζαιία φκσο εμαθνινπζεί θαη ηφηε λα παξνπζηάδεη αξλεηηθή εηθφλα. Σέινο θαηά ηελ δεθαεηία ε Θεζζαιία παξνπζηάδεη παιηλλφζηεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,2 % αξθεηά θνληά ζην 2,5 % πνπ είλαη ν εζληθφο κέζνο φξνο. Ο λφκνο Λάξηζαο έρεη 5 επαξρίεο: 1. Λάξηζαο 2.Διαζζφλαο 3.Σπξλάβνπ 4. Αγηάο 5.Φαξζάισλ

32 Η θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζην Ννκφ είλαη αληζνκεξήο κε πνιχ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην 41,70% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ. Σα επαξρηαθά θέληξα Σχξλαβνο, Φάξζαια, Διαζζφλα θαη Αγηά ζπγθεληξψλνπλ ην 12,22 %.Δλψ κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991 ην 89 % ησλ νηθηζκψλ έρνπλ πιεζπζκφ πνπ δελ μεπεξλά ηνπο θαηνίθνπο. ήκεξα ν Ννκφο Λάξηζαο, ρσξνηαμηθφ θέληξν ηεο Θεζζαιίαο κε πνιχπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο, ηηο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηξαηησηηθέο Τπεξεζίεο θιπ. Όιεο νη Ννκαξρηαθέο ππεξεζίεο (νη έδξεο ηνπο ) βξίζθνληαη ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο θαη κφλν κηθξέο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηηο έδξεο ησλ επαξρηαθψλ Κέληξσλ. Δίρε γίλεη αληηιεπηφ φηη ην πιήζνο ησλ πνιιψλ κηθξψλ θνηλνηήησλ δελ βνεζά ζην λα θαηαζηεί ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπο πφινο αλάπηπμεο, γηα λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ελδνγελνχο νηθνλνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ πεξηθέξεηα. Έηζη βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηελ αξρή κηαο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρψξα κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Ι. Καπνδίζηξηαο" κε ζηφρν ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κέζσ ησλ ζπλελψζεσλ ησλ Κνηλνηήησλ ζε Γήκνπο

33 V. Oηθνλνκηθή θπζηνγλσκία Η νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηνπ Ννκνχ απνηππψλεηαη θπξίσο κε ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ ηνκέσλ (πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο) ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί βαζηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ : -Σν ρακειφ πνζνζηφ αγξαλάπαπζεο. -Σελ θπξηαξρία ησλ αξνηξηαίσλ θαιιηεξγεηψλ. -Σεο κηθξήο ζεκαζίαο ζπλεηζθνξά ησλ δαζηθψλ θη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηνπ Ννκνχ είλαη: Η έιιεηςε επαξθψλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα ηηο αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο. Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Η έιιεηςε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο δσηθήο θαη θπηηθήο παξαγσγήο. Σν ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ. Οη νξγαλσηηθέο ειιείςεηο ζην θχθισκα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θη εκπνξίαο πξντφλησλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο : Η επεμεξγαζία γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ κεηαπνίεζε. Δπίζεο ηδηαίηεξα αλαπηχζζεηαη ε επεμεξγαζία μχινπ, ε πθαληνπξγία, ε παξαγσγή ελδπκάησλ, ηξνθίκσλ, ράξηνπ θαη κεραλνινγηθψλ θαη κεραλνπξγηθψλ θαηεξγαζηψλ. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ε έιιεηςε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο

34 ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα επηθξαηνχλ θπξίσο ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν θιάδνο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ,(εδψ ππάγνληαη θη νη ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο εμππεξέηεζεο πνπ ηειεπηαία άξρηζαλ λ' αλαπηχζζνληαη ζην Ννκφ). Σν εκπφξην ζπγθεληξψλεηαη ζηε πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ κε θχξηα εμαγσγηθά πξντφληα ηα γεσξγηθά θαη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά. εκαληηθά πξνβιήκαηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ, πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ, ηππνπνίεζεο θαη ζχγρξνλεο νξγάλσζεο ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ. VI. Αθαζάξηζην πεξηθεξεηαθό πξντόλ ην Ν. Λάξηζαο παξάγεηαη ην έλα ηξίην ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο έρνληαο ζεκεηψζεη σζηφζν κείσζε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ην πξξίθλσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα παξαηεξείηαη επίζεο θαη ζε απφιπηα κεγέζε. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο κεηά απφ κηα αχμεζε ζε απφιπηα κεγέζε ηελ δεθαεηία , θαίλεηαη ηψξα λα ζπξξηθλψλεηαη. Η ζπκκεηνρή ηνπ φκσο ζην αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή πνξεία. ηαζεξή ζηε δηάξθεηα θαίλεηαη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο. Γεληθά ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλνιηθνχ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο ηνπ Ν. Λάξηζαο ζην αθαζάξηζην πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζεκείσζε απφ ην 1981 πηψζε πνζνζηηαίαο κνλάδαο πεξίπνπ

35 VII. Γεκόζηεο θαη Ιδησηηθέο Δπελδύζεηο Οη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή άλνδν ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Η εμέηαζε ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ, δείρλεη φηη ζπλνιηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ηφζν νη δεκφζηεο φζν θη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο απμάλνληαη ζεκαληηθά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη ε πνζνζηηαία αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ήηαλ 208% θαη κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη ήηαλ 53%. Η πνζνζηηαία αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη ήηαλ 30%. Σελ πςειφηεξε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαηά ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα εκθαλίδεη ν Ν. Λάξηζαο κε δεχηεξν ην Ν. Μαγλεζίαο. VIII. Απαζρόιεζε Όπσο ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα έηζη θαη ζηε Θεζζαιία θαη ζην Ν. Λάξηζαο θαηά ηελ εηθνζαεηία παξαηεξείηαη κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θη αχμεζε ζην δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή. Η κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζε επίπεδν ρψξαο. Αληίζεηα ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή είλαη ζρεδφλ ηεηξαπιάζηα απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν. Η αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ππεξβαίλεη επίζεο ηνλ εζληθφ κέζν φξν. Μπνξνχκε ινηπφλ λα επηζεκάλνπκε ηελ έληνλε δηαξζξσηηθή αιιαγή απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο πνπ ππέζηε ε Πεξηθέξεηα θη ν Ννκφο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. - Η θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο ΟΣΑ

36 -Αληίζεηα ε απαζρφιεζε ζην δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ. Αλεξγία Αλ θαη ν κέζνο φξνο ηεο αλεξγίαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Ννκφ ήηαλ απφ ην 1981 κηθξφηεξνο απφ ην αληίζηνηρν εζληθφ εληνχηνηο παξνπζηάδεη ζαθψο εληνλφηεξε απμεηηθή ηάζε. Κχξην αίηην ηεο εμέιημεο απηήο απνηειεί ε ζπξξίθλσζε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηδίσο ηεο κεηαπνίεζεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ IX. Γπλαηόηεηεο Αλάπηπμεο θπζηθώλ πόξσλ Ο Νφκνο Λάξηζαο δηαζέηεη πινχζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ( κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κε θαηαζηξνθηθήο, αθφκε, αλζξψπηλεο παξέκβαζεο). Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη : * Σν πεδηλφ έδαθνο. Η κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηνπ λνκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κεγάισλ πεδηλψλ ηκεκάησλ. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο εληαίνο θάκπνο. * Σν πδάηηλν δπλακηθφ (πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ππφγεηα φζν θαη ηα επηθαλεηαθά λεξά). * Σα βνπλά. (Όιπκπνο, Κίζαβνο, Μαπξνβνχλην, θιπ), Η χπαξμε ζ'απηά πνιιψλ πεξηνρψλ εμαίξεηνπ θπζηθνχ θάιινπο, δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ

37 *Η παξαιία. Σν παξαζαιάζζην κέησπν ηνπ Ννκνχ παξφηη είλαη κηθξφ ζε έθηαζε (60 km πεξίπνπ), κε θχξηα ρξήζε ηελ παξαζεξηζηηθή θαηνηθία, έρεη θπζηθέο νκνξθηέο θαη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπο γηα κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ Ννκνχ εθείλνο πνπ αμηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά είλαη ε πεδηάδα, παξφηη ε αμηνπνίεζε απηή δε γίλεηαη πάληα κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη δεκηνπξγεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο ( π.ρ. εμάληιεζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα). Σν πδάηηλν δπλακηθφ ηνπ Ννκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνδεηθλχεηαη πιένλ αλεπαξθέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, θπξίσο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Σν πδάηηλν έιιεηκκα νθείιεηαη ζηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ γηα άξδεπζε θπξίσο κε άληιεζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Όκσο ηα φξηα άληιεζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ηείλνπλ πξνο εμάληιεζε, ηδίσο κε ηελ απνπζία θάζε ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Δπηπιένλ ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα (ηδίσο νη πνηακνί ) αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο εμαηηίαο ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, αιιά θαη αλεμέιεγθηεο ξίςεο αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Όπσο ηνλίδνπλ πνιινί κειεηεηέο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζην Ννκφ είλαη φηη ε κεγέζπλζε ηνπ θαη ε κέρξη πξφηηλνο αλάπηπμε ηνπ βαζίζηεθε ζε παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, φπσο ζηηεξά, θαπλφο, βακβάθη, νη νπνίεο φκσο ελψ κέρξη ην 1990 θαη ηδηαίηεξα ζηε 10εηία ηνπ '80 ζηήξηδαλ ηελ νηθνλνκία ηνπ λνκνχ, απφ ην 1991 θαη χζηεξα αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα νη ηξεηο βαζηθέο θαιιηέξγεηεο θαιχπηνπλ ην 80% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ζπκκεηέρνπλ θαηά 65 % πεξίπνπ ζηε ζπλνιηθή Αθαζάξηζηε Φπηηθή παξαγσγή ηνπ Ννκνχ

38 Πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο είλαη ε ζπζζψξεπζε ζεκαληηθνχ θεθαιαίνπ, θπξίσο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θπξηνηέξσλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ Ννκνχ (ζηηεξά, βακβάθη, θαπλφο), πνπ φκσο έπαςε λα είλαη απνδνηηθφ. Έηζη νη ρξεκαηηθνί πφξνη πνπ δαπαλήζεθαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη νη νπνίνη πξνζθέξνπλ πιένλ κηθξή πξνζαχμεζε ζηελ παξαγσγή, ζηέξεζαλ θαη ζηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα ή ηελ επθνιία επαλεπέλδπζεο ζε άιιεο θαι/γεηεο ή γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η θπηηθή παξαγσγή ηνπ Ννκνχ έρεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην βαζκφ απηφ ζε άιινπο λνκνχο φπσο είλαη : α)η κεγάιε ζπλερφκελε πεδηλή έθηαζε β)ην πςειφ πνζνζηφ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί πεξηζζφηεξν. Η νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηνπ λνκνχ. Κηελνηξνθία Η θηελνηξνθία απνηειεί θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ην δεχηεξν παξαγσγηθφ ζθέινο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηνπ Ννκνχ κε ζπκκεηνρή 30% πεξίπνπ ζην ζπλνιηθφ γεσξγηθφ εηζφδεκα. ην Ννκφ αλαπηχζζνληαη θχξηα ηξεηο βαζηθνί θιάδνη α) Η αηγνπξνβαηνηξνθία{ κε δψα ( πξφβαηα θαη αηγεο) }

39 β) Η βννηξνθία θαη { " αγ. αλαπαξ. θαη κνζράξηα } γ) Η ρνηξνηξνθία { " ρνηξνκεη. θαη ρνηξίδηα } Γαζνπνλία Ο Ν. Λάξηζαο παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ δαζηθήο θάιπςεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο Ννκνχο ηεο Θεζζαιίαο. Σα είδε πνπ ππάξρνπλ είλαη -Γξπο, Ομηά, Διάηε, Πεχθα, Καζηαληά, Πιαηάληα εκαληηθέο εθηάζεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηα ζακλψδε θπηά αλζεθηηθά ζε μεξηθέο ζπλζήθεο. ηνλ ηνκέα απηφ απαηηνχληαη ζνβαξά έξγα πξνζπέιαζεο, αλαδάζσζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο βνζθφηνπνπο απνηεινχλ ην 39,9% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Ννκνχ. Παξά φκσο ηελ ζεκαληηθή έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο. Δπηζεκαίλνπκε ην ζεκείν απηφ γηαηί νη βνζθφηνπνη είλαη ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο. Αιηεία Ο Ννκφο Λαξηζαο έρεη αθηνγξακκή κήθνπο 60 Km πεξίπνπ, κε θπξηφηεξα αιηεπηηθά θέληξα ηηο πεξηνρέο ηνκίνπ - Βειίθαο - Αγηνθάκπνπ. Η ζαιάζζηα αιηεία ζηνλ λνκφ είλαη παξάθηηα θαη απαζρνινχληαη 250 άηνκα. Η κέζε εηήζηα παξαγσγή είλαη πεξίπνπ 500 ηφλνη. Η δηάζεζε ησλ

40 πξντφλησλ γίλεηαη, είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ςαξάδεο είηε δηα κέζνπ ησλ εκπφξσλ, κέζα ζηα φξηα ηνπ λνκνχ. Οη Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθέο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο θαη ηελ αλάπηπμεο εληαηηθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηα εζσηεξηθά λεξά ( Γέιηα Πελεηνχ, Κεθαιφβξπζν θ.α.) Μεγάιεο δπλαηφηεηεο παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ησλ αιηεπκάησλ. Δθείλν πνπ θαζηεξψλεη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζαλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε ίζσο ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Ννκνχ, είλαη νη δηαζπλδέζεηο ηνπ κε ηε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. Με δεδνκέλν φηη νη κεηαπνηεηηθνί θιάδνη είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπ λνκνχ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηεξίδεη ηνλ θνξκφ ηεο κεηαπνίεζεο ηεο πεξηνρήο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ Ννκνχ. Δίλαη έλαο ηνκέαο κε πνιχ ζεκαληηθφ εηδηθφ βάξνο ζηελ νηθνλνκία ηνπ Ννκνχ ην νπνίν δελ απνηππψλεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ζην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ Ννκνχ (26%), νχηε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ απαζρφιεζε. Η κεγαιχηεξε ζεκαζία ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ λνκνχ, θαίλεηαη απφ ηηο έληνλεο αιιειεμαξηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα κε ηνλ ηξηηνγελή, αιιά θαη κε ηνλ πξσηνγελή. Ο βηνκεραληθφο ηζηφο ηνπ Ννκνχ Λαξηζαο θπξηαξρείηαη απφ βηνκεραλίεο άκεζσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (είδε δηαηξνθήο, πθαληνπξγία, έηνηκα ελδχκαηα θαη ππφδεζε) θαη είλαη κηθξνχ κεγέζνπο

41 Ο ζεκαληηθφηεξνο θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο κεηαπνίεζεο είλαη ν θιάδνο ησλ Σξνθίκσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ην 22,5% πεξίπνπ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Αθνινπζεί ν θιάδνο ηεο Τθαληνπξγίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 19% ηεο απαζρφιεζεο κε ζεκαληηθέο ηάζεηο κείσζεο. Οη ππφινηπνη ζεκαληηθνί θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο αθνινπζνχλ θζίλνπζα πνξεία. Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο δπλακηθήο ησλ κεγάισλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ( κε απαζρφιεζε > 20 άηνκα) παξαηεξνχληαη -ηαδηαθή κείσζε ησλ κεγάισλ επηρ/ζεσλ. -Μείσζε ηεο Αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο. -Μείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο -Έιιεηςε θαη ζηαδηαθή κείσζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Η ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηρ/ζεσλ ηνπ Ννκνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ κηθξψλ επηρ/ζεσλ πνπ παξάγνπλ ην 12% πεξίπνπ ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο κεγάιεο επηρ/ζεηο. Οη κηθξέο επηρ/ζεηο αληηκεησπίδνπλ εληνλφηεξα ηα πξνβιήκαηα ησλ κεγάισλ, έρνπλ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο, κηθξφ θχθιν δσήο θαη αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ε γεληθέο γξακκέο, ν θίλδπλνο θάκςεο ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ννκφ είλαη νξαηφο κε άκεζα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηνρή. Πην έληνλν είλαη ην πξφβιεκα ζηε κεηαπνίεζε θαη ηδηαίηεξα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ

42 Η κεηαπνίεζε παξνπζηάδεη αμηφινγεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη: -ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ θαη δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε φια ηα επίπεδα παξαγσγήο θαη θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. -ηελ χπαξμε minimum ππνδνκήο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. -ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εμαγσγέο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. ειιεληθψλ Σα ηειεπηαία ρξφληα ν Σξηηνγελήο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Έλαλ απμαλφκελν ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ λνκνχ Λάξηζαο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ εμέιημε ηνπ πξντφληνο ηνπ ηνκέα, φζν θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα : Η εμέιημε ηνπ Αθαζ. Πξντφληνο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηνλ λνκφ, ζηελ πεξίνδν , ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ειαθξά αλνδηθή ηάζε, πνιχ ρακειφηεξε φκσο απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ παξαηεξείηαη ζε επίπεδν ρψξαο. * Μεηά ην 1990 παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αθαζ. πξντφληνο κφλν ζηνλ θιάδν ησλ Μεηαθνξψλ ελψ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηνλ θιάδν ησλ Σξαπεδηθψλ - Αζθαιεηψλ κεηά ην * Η εμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξντφληνο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζην ζπλνιηθφ πξντφλ εκθαλίδεηαη αχμνπζα * Η ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ λνκνχ αλέξρεηαη ζην 48,5% γηα ην 1993 (έλαληη 32,8% ηνλ πξσηνγελή θαη 19,2% ηνπ δεπηεξνγελή). * Η εμέιημε ησλ κνλάδσλ ηνπ ηνκέα ζην λνκφ θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηέο αθνινπζεί ηηο ηάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ πςεινχο απμεηηθνχο ξπζκνχο θαη ησλ δχν κεγεζψλ, πςειφηεξνπο ζην λνκφ Λάξηζαο

43 Ο θιάδνο ηνπ Σνπξηζκνχ παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ζην λνκφ Λάξηζαο. πγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ν Ννκφο Λάξηζαο πξνζειθχεη κηθξφ αξηζκφ επηζθεπηψλ, ηδηαίηεξα αιινδαπψλ θαη πζηεξεί ζηνλ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ. ήκεξα ν λνκφο δηαζέηεη: α) Ξελνδνρεία θαηεγνξία Α 1 θιίλεο 144 " Β 5 " 576 " Γ 22 " 1396 β)δλνηθηαδφκελα δσκάηηα (κε άδεηα ηνπ ΔΟΣ) 2542 (1987) ε δε ηνπξηζηηθή θίλεζε έρεη σο εμήο: χλνιν αθίμεσλ εκεδαπνί ,00% αιινδαπνί ,00% Παξφιεο ηηο δπζθνιίεο, ππάξρνπλ πεξηζψξηα ζηνλ Ννκφ γηα κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. ην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ννκφ πξσηνγελείο ηνπξηζηηθνί πφξνη, ηέηνηνη πνπ λα κπνξνχλ λα πξνζειθχνπλ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε, είλαη δπλαηφλ κε νξηζκέλεο παξεκβάζεηο (δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα) λα αμηνπνηεζνχλ νη πφξνη απηνί, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέα θίλεηξα γηα λέεο κνξθέο

44 ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη λα δηακνξθσζεί κία λέα ηνπξηζηηθή εηθφλα γηα ηελ πεξηνρή. ήκεξα ν Ννκφο Λάξηζαο βξίζθεηαη ζε κηα θάζε φπνπ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ ππνδνκψλ έρνπλ αληηκεησπηζηεί ή βξίζθνληαη ζε πνξεία επίιπζεο ηνπο. Σα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα Ννκαξρηαθά Πξνγξάκκαηα Γ. Δ. πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ, κέζσ ηνπ Β ΚΠ, είλαη αξθεηά θαη ζεκαληηθά φπσο: -έξγα απνρέηεπζεο ( Φαξζάισλ-Διαζζφλαο-Ακπειψλα) - " Φξάγκαηα - " Σακηεπηήξεο -Βειηηψζεηο θαη θαηαζθεπέο νδηθψλ έξγσλ -Βειηίσζε αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ -Γηακφξθσζε ηεο θνίηεο ηνπ Πελεηνχ θ.α Μφλν ην Ννκαξρηαθφ πξφγξακκα ΑΝΑ/2 γηα ην δηάζηεκα δηαηέζεθαλ πεξίπνπ 17 δηζ. Μέζα απφ απηά ηα Ννκαξρηαθά Πξνγξάκκαηα αιιά θαη κε ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αληηκεησπίδεηαη ην δηδαθηηξηαθφ πξφβιεκα ζην Ννκφ. ε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη, φια ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ ζα ιεηηνπξγνχλ πξσηλέο ψξεο

45 Δπίζεο ζην Ννκφ καο θαηαζθεπάδνληαη ζεκαληηθά έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Δζληθά Πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σέηνηα έξγα είλαη: ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη απφ νξηζκέλεο βηνκεραλίεο ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ε θαηαζθεπή ηεο ζήξαγγαο ζηνλ Όιπκπν, ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ νδνπνηίαο ηεο παξαθακπηεξίνπ νδνχ ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο (ηκήκα ηεο Οδνχ Αζελψλ -Θεζ/λίθεο) θ. α. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Β ΚΠ νη ππνδνκέο βειηηψλνληαη ζεκαληηθά ζην λνκφ καο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη έρνπλ ιπζεί φια ηα πξνβιήκαηα θαη θζάζακε ζηα επηζπκεηά επίπεδα. ηφρνο ηεο Ννκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο κέζα απφ ηα κέηξα ηνπ Γ ΚΠ (Παθέην SANDER) γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πνπ ζα θέξνπλ ην λνκφ ζε ηέηνηα επίπεδα αλάπηπμεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζηαζεί ηθαλνπνηεηηθά κέζα ζην ζχγρξνλν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη

46 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ν ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ Η πεξηνρή πεξηβαιινληηθήο κειέηεο, ζηελ νπνία εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ νξίδεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1km πεξηκεηξηθά. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πνιιά θηίξηα, ε πεξηθέξεηα Λάξηζαο, δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη ε παιαηά εζληθή νδφο Λάξηζαο-Θεζ/θεο. I. Πξώηεο ύιεο Η πξψηε χιε γηα ηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ είλαη ηα απφβιεηα θαη ηα ιχκαηα ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο (ΒΙ.ΠΔ, εξγνζηάζηα, θαηνηθίεο) II. III. Οζκέο Οη νζκέο είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζέκαηα θαηά ηελ εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ελφο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Σν κέγεζνο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ νζκψλ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πεγή ησλ νζκψλ είλαη ηα βνζξνιχκαηα, ηα βηνκεραληθά απφβιεηα θαη ηα ιχκαηα. Οη νζκέο εθιχνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. Οη θπξηφηεξεο πεγέο νζκψλ είλαη νη εμήο: α) Η είζνδνο ησλ βνζξνιπκάησλ β) Η κνλάδα εζραξηζκνχ γ) Η κνλάδα επεμεξγαζίαο ιάζπεο Οη νζκέο γεληθά κπνξεί λα γίλνληαη αηζζεηέο ζε απφζηαζε έσο 200m. Αέξηα Μπνξεί λα εκθαληζηεί κηθξή πνζφηεηα VOCs ζηνλ αέξα κφλν θαηά ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία αληρλεπζνχλ πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα απφβιεηα. Καπλφο θαη ζθφλε δελ δεκηνπξγείηε ζε θαλέλα ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ

47 IV. Τγξά απόβιεηα Η κνλάδα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ δελ δεκηνπξγεί ηέηνηα απφβιεηα. θνπφο ηεο είλαη ν θαζαξηζκφο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο πφιεο θαη ηεο ΒΙ.ΠΔ. V. ηεξεά απόβιεηα Σα ζηεξεά απφβιεηα δεκηνπξγνχληαη ζην ζηάδην ηεο πξνεξγαζίαο καδί κε ηα εζραξίζκαηα ηα νπνία ηα ξίρλνπκε ζε ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ελεξγνχκε θαη κε ηελ άκκν. Σα ζηεξεά απφβιεηα καδί κε ηα εζραξίζκαηα, ηελ άκκν, ηα ιίπε θαη ηελ βηνινγηθή ίιπ απνζεθεχνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ρψξν εγθεθξηκέλν γηα πγεηνλνκηθή ηαθή. VI. Δπηπηώζεηο ζηελ πεξηνρή Γεληθά ε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ρακειήο φριεζεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο γηαηί αιιηψο ην απνρεηεπηηθφαπνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο ζα επηβαξχλνληαλ ζεκαληηθά. Γεληθά ε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ επηδξά ζεκαληηθά ζεηηθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο

48 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ν ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΟΦΗ ΣΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

49 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ν ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Η εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα: 1. Μνλάδα κεραληθήο πξνεπεμεξγαζίαο Αλχςσζε ησλ ιπκάησλ, εζράξσζε, εμάκκσζε, ιηπνζπιινγή. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ην 2002 ππάξρεη πξνζζήθε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηέγαζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε απαίηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε θιεηζηφ εμαεξηδφκελν θαη απνζπνχκελν θηίξην. 2. Δγθαηάζηαζε πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο 4 δεμακελέο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 25 κέηξσλ. 3. Μνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο Ύπαξμε κνλάδαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο απνηεινχκελε απφ δίδπκν ζχζηεκα βηνεπηινγέα, δεμακελή απνληηξνπνίεζεο θαη δεμακελή αεξηζκνχ πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα ππνβξχρηαο δηάρπζεο κε θαηάιιεινπο δηαρπηήξεο. 4. Δγθαηάζηαζε δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο 4 δεμακελέο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 25 κέηξσλ. 5. Δγθαηάζηαζε απνιχκαλζεο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ χζηεκα απνιχκαλζεο κε ππνρισξηψδεο λάηξην αθνινζνχκελν απφ απνρισξίσζε. Η δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ λεξψλ γίλεηαη ζηνλ πνηακφ Πελεηφ, κέζσ πθηζηάκελεο ηάθξνπ. 6. Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ίιπνο χζηεκα πάρπλζεο ηεο ίιπο κε πξνζζήθε θπγφθεληξσλ ζε 4 ρσλεπηέο κε ζχγρξνλε παξαγσγή βηναεξίνπ θαη αθπδάησζε κε θπγνθέληξεζε. 7. Μνλάδα κέηξεζεο παξνρήο

50 Αλαιπηηθά ε εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο επηκέξνπο ηκήκαηα: Θέζεηο εθθέλσζεο βπηηνθφξσλ Μνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο-αληιηνζηάζην εηζφδνπ Δγθαηάζηαζε πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο Μνλάδα αεξηζκνχ Δγθαηάζηαζε δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο Μνλάδα ρισξίσζεο-απνρισξίσζεο Μνλάδα πάρπλζεο Μνλάδα ρψλεπζεο Δγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο ίιπνο Αεξνθπιάθην Μνλάδα αθπδάησζεο Ηιεθηξηθνί ρψξνη Κηίξην δηνίθεζεο Φπιάθην εηζφδνπ Μέηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ην 2002 έρεη επηηεπρζεί αλαβάζκηζε ζηα παξαθάησ ηκήκαηα: Τπνβξύρηα δηάρπζε Η βηνινγηθή επεμεξγαζία ζα γίλεηαη κέζσ ππνβξχρηαο δηάρπζεο κε αέξα, ζχζηεκα πνπ ζεσξείηαη ην πιένλ απνδνηηθφ. Πξνεπεμεξγαζία βνζξνιπκάησλ Δθθέλσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ βπηηνθφξσλ ζε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε, κέζα ζε θιεηζηφ θηίξην κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. πζηήκαηα απόζκεζεο Δηδηθά ζπζηήκαηα απφζκεζεο ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηελ εμάιεηςε νζκψλ. Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Υξήζε ηνπ βηναεξίνπ ζε αεξηνκεραλέο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο κεηψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αιιά θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ηεο ηιχνο ησλ ρσλεπηψλ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Σζαπάθε Μαξίαο Ο Ρόλος ηης Επανατρηζιμοποίηζης Αζηικών Υγρών Αποβλήηων ζηη Διατείριζη Υδαηικών Πόρων ζηoδ. Χερζονήζοσ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2009-2010 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΡΑΣΖΓΓΗ ΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ... 3 Κεθάιαην 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 3. ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ.... 7 3.1. Ζ ζηεξενπνίεζε ηωλ αξγηιηθώλ πιηθώλ.... 7 3.2. Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 8 3.3. Θέκαηα πξνο δηεξεύλεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί.

Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί. Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί. 2 Πεξίιεςε Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε πεξηβαιινληηθή κειέηε Φσηνβνιηαηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ.

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΔΣΑΓΟΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ»

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ΗΝΙΗΝΠ 2013 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 Ο Ελληνικός Αγροτικός Σομέας... 4 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΑΦΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ.

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 2012-2014 ΔΝΟΣΖΣΑ A ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 2012-2014 ΔΝΟΣΖΣΑ A ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 2012-2014 ΔΝΟΣΖΣΑ A ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ επηέκβξηνο 2011 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ - 2 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ

υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ Εκπόνηςη: Αλεξίου Γιώργοσ ταμοφλη Παραςκευή Αθήνα, Μάιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ"

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ" ΚΔΠΔΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΒΑ 0904 επηέκβξηνο, 2010 Πεξίιεςε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξωλ ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο Ηωάλληλα

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξωλ ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο Ηωάλληλα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Παξακέηξωλ ηεο ιίκλεο Πακβώηηδαο Ηωάλληλα Μαξηνλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα