ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ ΚΑΣΟΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ:ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :2107 ΝΤΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ :2882

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ν... 8 I. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 8 II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ν... 9 I. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ... 9 II. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΔΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ III. ΓΔΧΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ IV. ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΔΤΝΑ V. ΓΔΧΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ VI. ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΤΠΧΝ ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔΙ ΟΛΟΚΑΙΝΙΚΔ ΑΛΛΟΤΒΙΑΚΔ ΑΠΟΘΔΔΙ ΠΛΔΙΣΟΚΑΙΝΙΚΟΙ ΥΗΜΑΣΙΜΟΙ ΠΟΝΣΙΟ-ΠΛΔΙΟ-ΠΛΔΙΣΟΚΑΙΝΙΚΟΙ ΥΗΜΑΣΙΜΟΙ VII. ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΔ-ΤΓΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΤΓΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΙΗ ΥΗΜΑΣΙΜΧΝ VIII. ΤΓΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ν ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ I. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΔΚΣΑΗ II. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ III. ΠΛΗΘΤΜΟ IV. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΙΟΓΝΧΜΙΑ VI. ΑΚΑΘΑΡΙΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ VII. ΓΗΜΟΙΔ ΚΑΙ ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ VIII. ΑΠΑΥΟΛΗΗ IX. ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ν ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ I. ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ II. ΟΜΔ III. ΑΔΡΙΑ IV. ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ V. ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ VI. ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ν ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΟΦΗ ΣΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ν ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ν ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ν ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: ΝΟΜΟ: ΘΔΗ: Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο Λάξηζαο Θεζζαιίαο Λάξηζαο Σν έξγν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο ζηελ πεξηνρή Αγ. Μαξίλα ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο. ΙΣΟΡΙΚΟ Η ΓΔΤΑΛ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 αλέιαβε λα εθηειέζεη ην κεγάιν έξγν ηεο απνρέηεπζεο ηεο Λάξηζαο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ). Σν έξγν απηφ εληάρζεθε ζηελ πξψηε θάζε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο, κε ζηφρν ηελ άκεζε θαηαζθεπή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηνπ Πελεηνχ απφ ηα ιχκαηα. Η αξρηθή επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ' 50, κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο εθπξνζψπσλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. ηελ επηινγή απηή ζηεξίρζεθε θαη φιε ε ζχιιεςε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο. Πξώηε θάζε ηνπ έξγνπ Η πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε ην

6 Σν έξγν απηφ, δπλακηθφηεηαο ηζνδχλακσλ θαηνίθσλ είρε ζαλ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο κέρξη ην Δίλαη έλα απφ ηα πξψηα θαη ζεκαληηθφηεξα αλάινγα έξγα, πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ιεηηνπξγνχζαλ ιηγφηεξεο απφ 10 ΔΔΛ, ελψ ζήκεξα είλαη πάλσ απφ 400 ΔΔΛ. Σν ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο είλαη απηφ ηεο ελεξγνχ ηιχνο (ιάζπεο) κε ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε. Η φιε επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα: Μεραληθή πξνεπεμεξγαζία. Αλχςσζε ησλ ιπκάησλ, εζράξσζε, εμάκκσζε, ιηπνζπιινγή, κέηξεζε παξνρήο. Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε Γχν δεμακελέο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 25κ. Μνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο Με δεμακελέο απνληηξνπνίεζεο θαη δεμακελέο αεξηζκνχ κε επηθαλεηαθνχο αεξηζηήξεο. Γεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε Γχν δεμακελέο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 37κ. Απνιύκαλζε Δπεμεξγαζία ηιύνο Πάρπλζε ζε παρπληή βαξχηεηαο, αλαεξφβηα ρψλεπζε ζε δχν ρσλεπηέο κε ζχγρξνλε παξαγσγή βηναεξίνπ θαη ζεξκηθή εθκεηάιιεπζή ηνπ θαη αθπδάησζε ζε δχν ηαηληνθηιηξφπξεζζεο. ηελ ΔΔΛ απαζρνινχληαη 14 άηνκα. Γεύηεξε θάζε ηνπ έξγνπ Η δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ νινθιεξψζεθε ζηηο Η αλαβάζκηζε θαη επέθηαζή ηνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ε Δγθαηάζηαζε λα είλαη επαξθήο λα δερζεί ηα απμεκέλα ξππαληηθά θνξηία, κε ρξνληθφ νξίδνληα ηα επφκελα 25 ρξφληα. Σα θνξηία απηά πξνέξρνληαη απφ ηε ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο επίζεο θαη απφ πνζφηεηεο βνζξνιπκάησλ αζηηθψλ θαη βηνηερληθψλ. Η ΔΔΛ κεηά ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ζα έρεη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ. ρεδηαζηηθά, αθνινπζείηαη ε θηινζνθία ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ - 5 -

7 ελζσκαηψλνληαο φκσο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη ηερλνινγία. Γηα ην έξγν ειήθζεζαλ ππφςε νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα: Μεραληθή πξνεπεμεξγαζία Αλαβάζκηζε ηεο παιηάο κνλάδαο κε πξνζζήθε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηέγαζε ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε απαίηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζε θιεηζηφ, εμαεξηδφκελν θαη απνζκνχκελν θηίξην. Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε Καηαζθεπή δχν λέσλ δεμακελψλ θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 25κ. Μνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο Καηαζθεπή λέαο κνλάδαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο απνηεινχκελε απφ δίδπκν ζχζηεκα βηνεπηινγέα, δεμακελή απνληηξνπνίεζεο θαη δεμακελή αεξηζκνχ, πνπ ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ππνβξχρηαο δηάρπζεο κε θαηάιιεινπο δηαρπηήξεο. Γεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε Καηαζθεπή δχν λέσλ δεμακελψλ θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 37κ. Απνιύκαλζε Καηαζθεπή λένπ ζπζηήκαηνο απνιχκαλζεο κε ππνρισξηψδεο λάηξην αθνινπζνχκελν απφ απνρισξίσζε. Η δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ λεξψλ γίλεηαη ζηνλ Πελεηφ, κέζσ ηεο πθηζηακέλεο ηάθξνπ. Δπεμεξγαζία ηιύνο Νέν ζχζηεκα πάρπλζεο ηεο ηιχνο κε ηελ πξνζζήθε θπγφθεληξσλ. Καηαζθεπή δχν λέσλ ρσλεπηψλ κε ζχγρξνλε παξαγσγή βηναεξίνπ θαη αθπδάησζε κε θπγνθέληξεζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα επηηεπρζεί ε αλαβάζκηζε ηεο κνλάδαο ζηα εμήο ζεκαληηθά ζεκεία: Τπνβξύρηα δηάρπζε Η βηνινγηθή επεμεξγαζία ζα γίλεηαη κέζσ ππνβξχρηαο δηάρπζεο κε αέξα, ζχζηεκα πνπ ζεσξείηαη ην πιένλ απνδνηηθφ. Πξνεπεμεξγαζία βνζξνιπκάησλ Δθθέλσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ βπηηνθφξσλ ζε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε, κέζα ζε θιεηζηφ θηίξην κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. πζηήκαηα απόζκεζεο Δηδηθά ζπζηήκαηα απφζκεζεο ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηελ εμάιεηςε νζκψλ

8 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Υξήζε ηνπ βηναεξίνπ ζε αεξηνκεραλέο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο κεηψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αιιά θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ηεο ηιχνο ησλ ρσλεπηψλ. Απηνκαηηζκνί Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ηνλ θαιχηεξν ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ θεληξηθά πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή θαη ηνπηθνχο ηφζν ζηε λέα φζν θαη ζηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε. Σν ζχζηεκα ζα είλαη δνκεκέλν θαηά ηξφπν, πνπ λα επηθνηλσλεί κε ζχζηεκα επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ κέζσ ππνινγηζηή. πληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο Θα γίλνπλ νη αλαγθαίεο επεκβάζεηο θαη επηζθεπέο ζηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε θαη αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Φπηνηερληθή δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ Καηάιιειε δηακφξθσζε θαη θχηεπζε δέληξσλ, θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη πξαζίλνπ. Με φια ηα αλσηέξσ δηαζθαιίδεηαη κηα ζπλνιηθά ζσζηή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 36 κήλεο. Με ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ΔΔΛ, ε ΓΔΤΑΛ ζπκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν, πνπ πξνσζεί ηελ αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή

9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ν I. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Η αξρηθή επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ έγηλε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ `50, κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο εθπξνζψπσλ ηεο παγθφζκηαο νξγάλσζεο πγείαο. Η πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε ην Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ κε ηα απαξαίηεηα ηκήκαηα επεμεξγαζίαο, ηα βνεζεηηθά θηίξηα, ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ πξνζαγσγήο απνβιήησλ απφ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, ηνλ αγσγφ απνκάθξπλζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, θαζψο θαη φια ηα δεπηεξεχνληα δίθηπα αγσγψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ππνδνρή, ν θαζαξηζκφο θαη ε δηνρέηεπζε πξνο ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ησλ απνβιήησλ ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο θαη ησλ ιπκάησλ ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή. Σν έξγν απηφ εληάρζεθε ζηελ πξψηε θάζε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ απφ ηα ιχκαηα

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ν I. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ Ο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο ζηελ πεξηνρή Αγία Μαξίλα. Απέρεη απφ ην εζληθφ δίθηπν Λάξηζαο-Θεζζαινλίθεο πεξίπνπ 150 κέηξα. Η ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε είλαη πεξίπνπ 7 ζηξέκκαηα θαη ε πεξηνρή αλήθεη ζηνλ δήκν Λάξηζαο. II. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία Γηα λα ζρεκαηίζνπκε γλψκε, αλαθνξηθά κε ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ θιίκαηνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή, ιάβακε ππ φςε ηα ζηνηρεία ηεο Δ.Μ.Τ. (κεηεσξνινγηθφ θέληξν ηεο 110 Πηέξπγαο Μάρεο ζηε Λάξηζα θαη ην Ιλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ). 2. Κιηκαηνινγηθά ηνηρεία: Η ζεζζαιηθή πεδηάδα πεξηθιείεηαη απφ ηνπο ςεινχο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Πίλδνπ, ηνπ Οιχκπνπ, ηεο Όζζαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηνπ Πειίνπ, ησλ Αγξάθσλ θαη ησλ Αληηραζίσλ, πνπ ηελ απνκνλψλνπλ απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Αηγαίνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε επξχηεξε πεξηνρή λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επεηξσηηθφ θιίκα θαη κεηαβαηηθφ απφ ην κεζνγεηαθφ πξνο ην κεζεπξσπατθφ, κε βαξχ ρεηκψλα θαη πνιχ δεζηφ θαινθαίξη.σα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Πιαηπθάκπνπ, ζε φηη αθνξά ην θιίκα, πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο Δ.Μ.Τ. (κεηεσξνινγηθφ θέληξν ηεο 110 Πηέξπγαο Μάρεο ζηε Λάξηζα θαη ην Ιλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ)

11 3. Αλεκνινγηθά ζηνηρεία: Η επξχηεξε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ λελεκία ηεο νπνίαο ε κέζε ηηκή θηάλεη ην 54%. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ην κήλα Γεθέκβξην, ε λελεκία εκθαλίδεηαη ζε κέγηζηε ηηκή 75%, ελψ ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο είλαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, κε ειάρηζηε ηηκή 36% ηνλ Ινχιην.Απφ άπνςε εηήζηαο ζπρλφηεηαο ησλ αλέκσλ ηζρχεη ν αθφινπζνο πίλαθαο απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ην ηζηφγξακκα πνπ αθνινπζεί: Πίλαθαο 1 : Μέζε εηήζηα ζπρλόηεηα δηεύζπλζεο αλέκσλ Γηεύζπλζε αλέκσλ πρλόηεηα εκθάληζεο Β 4,67 ΒΑ 6,2 Α 19,35 ΝΑ 5,25 Ν 1,55 ΝΓ 2,58 Γ 5,93 ΒΓ 3,38 Ιζηόγξακκα αλέκσλ

12 Χο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εκθάληζεο θπξίσο Αλαηνιηθψλ θαη αθνινχζσο Βνξεηναλαηνιηθψλ αλέκσλ. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ν Αλαηνιηθφο άλεκνο πλέεη ζπλήζσο κε 1-4 Beaufort, ελψ νη άιινη κε 1-3 Bf. Η αλψηαηε ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ πξνζεγγίδεη ηα 8 Bf κε εμαίξεζε ηνπο Ν θαη ΝΑ πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 6 Bf. Γεληθά ιφγσ ησλ θπζηθψλ εκπνδίσλ, ε ηαρχηεηα ησλ Βνξείσλ, Βνξεηναλαηνιηθψλ θαη Βνξεηνδπηηθψλ αλέκσλ αλαθφπηεηαη θαη κφλν ν Αλαηνιηθφο άλεκνο πλέεη ρσξίο εκπφδηα κέζσ ηεο Λάξηζαο, κε κεγαιχηεξε άλεζε θπξίσο ην θαινθαίξη

13 4. Θεξκνθξαζία: Η κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο είλαη 16 ν C κε ειάρηζηε αλά κήλα 8,67 ν C θαη κέγηζηε 21,37 ν C, ελψ ε κέζε ζπλνιηθή αλά εκέξα είλαη 15,49 ν C. ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο γηα ηα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηελ πεξίνδν Πίλαθαο 2: Μέζεο ηηκέο θιηκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ Μήλεο Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Ο Ν Γ Μέζε ζεξκνθξαζία Υηόλη (εκ./κήλα) Μ. ρεηηθή πγξαζία % Τεηόο (εκ./κήλα) Δηήζην ύςνο βξνρήο (mm) 5,2 6,9 9,4 13,9 19,7 24,5 27,3 26,2 21,8 16,1 10,9 6,6 2,19 1,81 0, ,15 1,19 79,5 75,1 74,0 69,0 62,2 49,8 46,0 49,3 59,2 70,3 79,5 82,3 12,78 12,42 12,97 10,86 10,50 7,22 4,33 3,78 6,61 10,14 12,14 13,26 540,8 mm

14 ηνλ πίλαθα 2, παξαηίζεληαη θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δ.Μ.Τ. απφ ην ζηαζκφ ηεο Λάξηζαο (Γ. Πιάηνο Β36 ν 08, θαη Γ. Μήθνο Α23 ν 01, Τςφκεηξν 166,8m) θαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν , φπνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: Η κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ πεξηνρή θπκαίλεηαη απφ 10,9 ν C ν C, αθξαίεο ηηκέο πνπ παξαηεξνχληαη ηνλ Ιαλνπάξην θαη Ινχιην - Αχγνπζην, αληίζηνηρα. Η ζρεηηθή πγξαζία είλαη γεληθά θαλνληθή (46-82,3%), κε κέγηζηεο κέζεο ηηκέο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ηνλ Μάξηην. Σν κέζν εηήζην ύςνο βξνρνπηώζεσλ ζηελ πεξηνρή είλαη 540,8 mm, κε ηα κέγηζηα ύςε λα παξαηεξνύληαη ηνλ Γεθέκβξην θαη Ιαλνπάξην. 5. Γεσκνξθνινγία: Η ππφ εμέηαζε πεξηνρή βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ πδαηηθφ δηακέξηζκα Θεζζαιίαο ζηε ιεγφκελε ιεθάλε ηεο Λάξηζαο. Πεξηθιχεηαη Βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Όζζαο, Αλαηνιηθά απφ ην Μαπξνβνχλη θαη λνηηναλαηνιηθά απφ ην Πήιην. Γεσκνξθνινγηθά ε πεξηνρή είλαη πεδηλή κε νκαιή ηνπνγξαθηθή θιίζε θαη νκαιφ αλάγιπθν. Σν επηθαλεηαθφ ηεο πδξνγξαθηθφ δίθηπν είλαη θησρφ ζε ξέκαηα ή πνηακνχο ζπλερνχο θαη κε ξνήο

15 III. ΓΔΧΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Η επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ έξεπλαο, γεσηεθηνληθά αλήθεη ζην ρψξν ηεο Πειαγνληθήο δψλεο. Γεσηεθηνληθό ζρήκα Διιελίδσλ δσλώλ Η Πειαγνληθή δψλε, κε δηεχζπλζε ΒΒΓ - ΝΝΑ, εθηείλεηαη απφ ηε Γηνπγθνζιαβία πξνο ηνπο ειιεληθνχο φγθνπο Βφξα, Βεξκίνπ, Πηεξίσλ, Οιχκπνπ, Πειίνπ θαη Βφξεηαο Δχβνηαο. ηε ζπλέρεηα θάκπηεηαη πξνο ηηο πνξάδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα λεζηά θηάζνο, θφπεινο, θχξνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ράξηε. Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ επξεία πεδηλή πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, είλαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απφ αλνηθηφηεθξα έσο θαζηαλφηεθξα αζχλδεηα πιηθά απφ αξγίινπο,

16 άκκνπο, ρνληξφθνθθνπο θαη ιεπηφθνθθνπο σο θαη θξνθάιεο. Σα πιηθά απηά απνηέζεθαλ θαηά ηελ ηεηαξηνγελή πεξίνδν. Κάησ απφ ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο έρνπκε ηα Πιεην- Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα πνπ είλαη πιηθά πνηακνιηκλαίαο θάζεσο. Ληζνινγηθά επηθξαηνχλ εξπζξνί πεινί, αξγηινακκψδε πιηθά, ράιηθεο, ιαηχπεο πνηθίινπ κεγέζνπο θαη πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο. ηα θαηψηεξα κέιε ηεο ιεθάλεο επηθξαηεί πεξηζζφηεξν αξγηινκαξγατθφ πιηθφ. Οη πεξηβάιινληεο ηελ επξεία πεδηλή έθηαζε κε επίθεληξν ηε Λάξηζα νξεηλνί φγθνη απνηεινχληαη απφ αλζξαθηθά θαη θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα έληνλα δηεξξεγκέλα. Γεσηεθηνληθά ε πεξηνρή αλήθεη ζηελ Πειαγνληθή ελφηεηα. Η Παιαηνγξαθηθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αλαηνιηθή ιεθάλε Λάξηζαο γλψξηζε κηα θάζε ζαιάζζηαο πξνζρψζεσο κεηαμχ ηνπ Μέζνπ ηνπ Ηψθαηλνπ θαη ηνπ ηέινπο ηνπ Οιηγφθαηλνπ. ηε ζπλέρεηα γλψξηζε κηα θάζε ελ κέξεη ζαιάζζηα ελ κέξεη ιηκλαία θαηά ην Πιεηφθαηλν. Η ελ ιφγσ ιεθάλε άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη θαηά ην αλψηεξν Πιεηφθαηλν. Καηά ηελ ππφινηπε Σεηαξηνγελή πεξίνδν ελαπφζεζε θνθθψδε πεηξψκαηα (αιινχβηα) αζχλδεηα πιηθά πνηάκηαο θαη ιηκλαίαο πξνέιεπζεο

17 IV. ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΔΤΝΑ Σα πεηξψκαηα ηεο Πειαγνληθήο ππέζηεζαλ δχν κεηακνζθψζεηο: - Η πξψηε ζε ζπλζήθεο θάησ πξαζηλνζρηζηνιηζηθήο θάζεο κέρξη θαη άλσ ακθηβνιηηηθήο θαη έιαβε ρψξα ζην Παιαηνδσηθφ, πξηλ ην Άλσ Ληζαλζξαθνθφξν. - Η δεχηεξε ζε ζπλζήθεο ρακειήο πξαζηλνζρηζηνιηζηθήο θάζεο θαη έιαβε ρψξα ζην Άλσ Ινπξαζηθφ - Κάησ Κξεηηδηθφ. Οη κεγάιεο επσζεηηθέο θηλήζεηο ηεο Πειαγνληθήο, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αιιεπάιιεισλ δσλψλ κπινληηίσζεο. πγθεθξηκέλα κεγάια ηκήκαηα ησλ γλεπζησκέλσλ γξαληηψλ θαη νξηζκέλα ηκήκαηα απφ ηνπο νθζαικνεηδείο γλεπζίνπο ηνπ θξπζηαιινζρηζηφδνπο ππνβάζξνπ, είλαη έληνλα κπινληηησκέλα θαη πξνέξρνληαη απφ αξρηθά γξαληηηθά πεηξψκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν ηεο Πειαγνληθήο έρεη ππνζηεί ηελ επίδξαζε ηξηψλ παξακνξθσηηθψλ πεξηφδσλ: - Παξακνξθσηηθή πεξίνδνο Δξθχληαο ειηθίαο, ε νπνία ζρεκαηίδεη πηπρέο ηειείεο ηζνθιηλείο, δηεχζπλζεο , θαζψο επίζεο θαη ηελ θχξηα θχιισζε κε ηε κνξθή ζρηζηφηεηαο S1. - Οξνγελεηηθή πεξίνδνο Αλψηεξνπ Ινπξαζηθνχ - Κάησ Κξεηηδηθνχ φπνπ ζρεκαηίδνληαη πηπρέο ππντζνθιηλείο έσο ηζνθιηλείο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρηζηφηεηα S2. Με ηε θάζε απηή έγηλαλ νη επσζήζεηο ησλ νθεηνιηζηθψλ θαιπκκάησλ πάλσ ζην θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν. - Οξνγελεηηθή πεξίνδνο ηέινπο Κξεηηδηθνχ, Μέζνπ Ησθαίλνπ, κε Σξηηνγελείο θάζεηο πηπρψζεσλ. Καηά ηελ νπνία έγηλε ε νξηζηηθή αλάδπζε ηεο Πειαγνληθήο δψλεο, ε ιεπίσζε ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ε επψζεζε ησλ ιεπίσλ απφ ηα Αλαηνιηθά πξνο ηα Γπηηθά

18 - - Απφζπαζκα γεσινγηθνχ ράξηε ΙΓΜΔ, Φχιιν Λάξηζα (1:50.000)

19 - 18 -

20 V. ΓΔΧΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ επξεία πεδηλή πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, είλαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απφ αλνηθηφηεθξα έσο θαζηαλφηεθξα αζχλδεηα πιηθά απφ αξγίινπο, άκκνπο, ρνληξφθνθθνπο θαη ιεπηφθνθθνπο σο θαη θξνθάιεο. Σα πιηθά απηά απνηέζεθαλ θαηά ηελ ηεηαξηνγελή πεξίνδν. Κάησ απφ ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο έρνπκε ηα Πιεην- Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα πνπ είλαη πιηθά πνηακνιηκλαίαο θάζεσο. Ληζνινγηθά επηθξαηνχλ εξπζξνί πεινί, αξγηινακκψδε πιηθά, ράιηθεο, ιαηχπεο πνηθίινπ κεγέζνπο θαη πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο. ηα θαηψηεξα κέιε ηεο ιεθάλεο επηθξαηεί πεξηζζφηεξν αξγηινκαξγατθφ πιηθφ. Οη πεξηβάιινληεο ηελ επξεία πεδηλή έθηαζε κε επίθεληξν ηε Λάξηζα νξεηλνί φγθνη απνηεινχληαη απφ αλζξαθηθά θαη θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα έληνλα δηεξξεγκέλα. Γεσηεθηνληθά ε πεξηνρή αλήθεη ζηελ Πειαγνληθή ελφηεηα. Η Παιαηνγξαθηθή εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αλαηνιηθή ιεθάλε Λάξηζαο γλψξηζε κηα θάζε ζαιάζζηαο πξνζρψζεσο κεηαμχ ηνπ Μέζνπ ηνπ Ηψθαηλνπ θαη ηνπ ηέινπο ηνπ Οιηγφθαηλνπ. ηε ζπλέρεηα γλψξηζε κηα θάζε ελ κέξεη ζαιάζζηα ελ κέξεη ιηκλαία θαηά ην Πιεηφθαηλν. Η ελ ιφγσ ιεθάλε άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη θαηά ην αλψηεξν Πιεηφθαηλν. Καηά ηελ ππφινηπε Σεηαξηνγελή πεξίνδν ελαπφζεζε θνθθψδε πεηξψκαηα (αιινχβηα) αζχλδεηα πιηθά πνηάκηαο θαη ιηκλαίαο πξνέιεπζεο

21 VI. ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ γεσινγηθφ ράξηε, θιίκαθαο 1:50.000, νη ιηζνινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχζηαζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, αλήθνπλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο Σεηαξηνγελείο νινθαηληθέο αιινπβηαθέο απνζέζεηο, θαη ζηνπο Πιεην - Πιεηζηνθαηληθνχο ζρεκαηηζκνχο. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΤΠΧΝ 1. Σεηαξηνγελείο νινθαηληθέο αιινπβηαθέο απνζέζεηο Η κειέηε ησλ απνζέζεσλ ηνπ Σεηαξηνγελνχο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ γεσκνξθνινγηθή εμέιημε ηεο κειεηνχκελεο πεξηνρήο θαη ησλ θχθισλ γεσκνξθνγελέζεσο δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ πέξαζε απηή, γηα λα θζάζεη ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο. ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ηεηαξηνγελνχο θαη θχξηα θαηά ην Οιφθαηλν, δεκηνπξγνχληαη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί απφ δηάβξσζε, κεηαθνξά θαη απφζεζε. Πξφθεηηαη πεξί αιινπβηαθψλ πξνζρψζεσλ πεδηλψλ πεξηνρψλ απφ αλνηθηφηεθξα έσο θαζηαλφηεθξα αζχλδεηα πιηθά απφ αξγίινπο, άκκνπο, θξνθαινιαηχπεο θαη πνηακνρεηκαξνιηκλαία πιηθά πνπ απνηέζεθαλ ζηε ιεθάλε ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Κάξιαο, φπσο θαη ζε κηθξέο εζσηεξηθέο ιεθάλεο. ηηο παξπθέο ησλ ιεθαλψλ είλαη πεξηζζφηεξν αδξνκεξή, ελψ πξνο ην θέληξν γίλνληαη βαζκηαία ιεπηνκεξέζηεξα. Οη γεσηερληθέο ηδηφηεηεο θαη παξάκεηξνη ζεκειίσζήο ηνπο, κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά απφ ζέζε ζε ζέζε ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο αλνκνηνγέλεηαο θαηά ηελ γέλεζή ηνπο

22 2. Πιεηζηνθαηληθνί ζρεκαηηζκνί Πξφθεηηαη πεξί ζρεκαηηζκψλ πνηακνρεξζαίαο θαη πνηακνιηκλαίαο πξνέιεπζεο. Απνηεινχληαη απφ αξγίινπο, πεινχο, θαη άκκνπο, κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο κε παξεκβνιέο ζηξσκάησλ αδξνκεξψλ πιηθψλ πνηθίινπ πάρνπο. Δπίζεο ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ε ππθλφηεηα, ε ζπλεθηηθφηεηα, θαη γεληθά νη γεσηερληθέο ηδηφηεηεο θαη παξάκεηξνη ζεκειίσζήο ηνπο κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά απφ ζέζε ζε ζέζε θαη απαηηνχλ εηδηθή γεσηερληθή έξεπλα. 3. Πνληην - Πιεην - Πιεηζηνθαηληθνί ζρεκαηηζκνί Απνηεινχληαη απφ πνηακνρεξζαίνπο, πνηακνιηκλαίνπο θαη ιηκλαίνπο ζρεκαηηζκνχο ζπληζηάκελνπο απφ πεινχο,κάξγεο, αξγηινακκψδε πιηθά, κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο κε δηάζπαξηεο θξνθαινιαηχπεο ή αδξνκεξέζηεξα ζηνηρεία, πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο, ρσξίο πξνζαλαηνιηζκφ θαη θξνθαινιαηππνπαγή κε ζηνηρεία κεγέζνπο θαηά ζέζεηο, κέρξη 10 cm θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη 1 m, ιίγν πξνζαλαηνιηζκέλα, κε αξγηινακκψδεο ζπλδεηηθφ πιηθφ. Γεληθά ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ε ππθλφηεηα, ε ζπλεθηηθφηεηα, θαη γεληθά νη γεσηερληθέο ηδηφηεηεο θαη παξάκεηξνη ζεκειίσζήο ηνπο επίζεο κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά απφ ζέζε ζε ζέζε

23 VII. ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΔ - ΤΓΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΤΓΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΥΗΜΑΣΙΜΧΝ Ο πδξνγεσινγηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηάθνξσλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξνη είλαη: α) ε ιηζνινγηθή ζχζηαζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν παξακέηξνπο: ην πνξψδεο θαη ηελ πδξαπιηθή αγσγηκφηεηα, β) νη ηεθηνληθέο ζπλζήθεο, θαη γ) ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο απφζεζεο. Η βαζηθή δειαδή πξνυπφζεζε πνπ ιεηηνπξγεί έλαο ζρεκαηηζκφο ζαλ πδξνθφξνο, είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα απνζεθεχεη λεξφ ζηα δηάθελά ηνπ, πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην κεηαβηβάδεη. Γεληθά νη δηάθνξνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί αλάινγα κε ηελ πδξνιηζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Πεξαηνί απφ ην λεξφ ζρεκαηηζκνί. Ηκηπεξαηνί. Αδηαπέξαηνη ή πδαηνζηεγείο. Η δηαίξεζε απηή ζηηο ηξεηο βαζηθέο νκάδεο γίλεηαη κε βάζε ην εχξνο ηνπ ζπληειεζηή πδξνπεξαηφηεηάο ηνπο (Κ). Παξαθάησ αλαιχεηαη ε πδξνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηάθνξσλ ζρεκαηηζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πδξνινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή

24 Τδξνπεξαηνί ρεκαηηζκνί ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο πεξηιακβάλνληαη γεληθά ην ζχλνιν ησλ ιηζνθάζεσλ πνπ έρνπλ πςειφ ελεξγφ πνξψδεο θαη ε θίλεζε ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε επρέξεηα θαη κε ζρεηηθά κεγάιε ηαρχηεηα. Τδξνπεξαηνί ζρεκαηηζκνί γεληθά είλαη νη αδξνκεξείο Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο (άκκνη - ακκνράιηθα - θξνθάιεο), πνπ εκθαλίδνληαη ζε ελδηαζηξψζεηο ζηα αλψηεξα θπξίσο ζηξψκαηα ζηελ άκεζε εξεπλνχκελε πεξηνρή ζεκειίσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θηηξίνπ. ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο αλαπηχζζεηαη βαζηά πδξνθνξία. Ηκηπεξαηνί ρεκαηηζκνί ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο ζηηο νπνίεο ην πνζνζηφ ηεο αξγίινπ πνπ πεξηέρεηαη είλαη ζρεηηθά απμεκέλν. ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη νη κεζφθνθθεο ζπγθεληξψζεηο ησλ Σεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ, φπσο π.ρ. ηιπψδεηο θαη αξγηιψδεηο άκκνη, πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ζέζεηο ζε ελδηαζηξσκέλα ζηξψκαηα ηνπ ππεδάθνπο. Πξαθηηθά Τδαηνζηεγείο ρεκαηηζκνί ' απηνχο εληάζζνληαη γεληθά νη ακηγείο άξγηινη θαη ηιχεο ησλ Σεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ

25 VIII. ΤΓΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΑ Η πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ελδηαθεξφκελεο πεξηνρήο θαηαιακβάλεη κεγάιε έθηαζε. Η πεδηλή έθηαζε Λάξηζαο έρεη έλα πςφκεηξν κ. Σν βξνρνκεηξηθφ ηεο πςφκεηξν ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη 340 ρηι. εηεζίσο πεξίπνπ. Σν επηθαλεηαθφ ηεο πδξνγξαθηθφ δίθηπν είλαη θησρφ ζε ξέκαηα ζπλερνχο θαη κε ξνήο. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ηα πεηξψκαηα ηεο πεδηλήο απηήο έθηαζεο φπσο δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ Πιεηφθαηλν θαη Σεηαξηνγελή πεξίνδν, είλαη πιηθά απφ αξγίινπο ή καξγατθέο αξγίινπο κε ελζηξψζεηο απφ άκκνπο ή ακκνράιηθεο. Δίλαη θαηά θχξην ιφγν πιηθά πνηάκηαο θαη ιηκλαίαο θάζεσο. Οη πεξηβάιινληεο ηελ πεδηάδα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο, νξεηλνί φγθνη απνηεινχληαη απφ αλζξαθηθά πεηξψκαηα θαη θξπζηαιινζρηζηψδε, έληνλα δηεξξεγκέλα θπξίσο ζηελ Β. Γπηηθή πεξηνρή. Η πδξνγεσινγηθή θαηάζηαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε κηα δπζάξεζηε θαη αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε. ηα ππφγεηα πδξνθφξα (νη πδξνπεξαηέο πξνζρσζηγελείο ζηξψζεηο απφ άκκνπο, ακκνράιηθεο, θξνθάιεο) ηξνθνδνηνχληαη ειάρηζηα απφ ηελ απεπζείαο δηήζεζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ ιφγσ αδηαπέξαησλ απφ ην λεξφ ησλ αξγηιηθψλ επηθαλεηαθψλ ζηξψζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ επξεία πεδηλή έθηαζε. ε γεληθέο γξακκέο κεγάιν πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ:

26 1. Αιινύβηα: ηηο ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο πδξνθφξα ζηξψκαηα αλακέλνληαη ζηα αδξνκεξή πιηθά φπσο ακκνράιηθεο θαη θξνθάιεο. Σα πδξνθφξα απηά ζηξψκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο κηθξνπεξαηά, ειεχζεξα ή κεξηθψο ππφ πίεζε. Η πδξαπιηθή ηνπο θιίζε είλαη κηθξή. 2. Πιεην Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα ηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο ην πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο, πδξνθφξα ζηξψκαηα αλακέλνληαη φπνπ ππάξρνπλ ελαιιαγέο αδξνκεξψλ πιηθψλ θαη αξγίισλ. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί εμαπιψλνληαη ζ φιε ηε ιεθάλε ηνπ άμνλα Λάξηζαο - Νίθαηαο θαη θάησ απφ ηα αιινχβηα. Δλ ζπλερεία ηα ιεπηφθνθθα ηδήκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ θπξίσο ην εζσηεξηθφ ηεο ιεθάλεο ζεσξνχληαη θησρά θαη δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιν πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ. Αληίζεηα κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηα ηδήκαηα απηά ιηκλαίαο θάζεσο θαη φηη ζπληζηνχλ ην αδηαπέξαην ππφβαζξν πδξνγεσινγηθήο ιεθάλεο

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ Ο ηζρχσλ θαλνληζκφο ηεο ΔΣΒΑ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ είλαη ν έμεο: Σα ιχκαηα ή βηνκεραληθά απφβιεηα θάζε επηρείξεζεο πξέπεη λα εθπιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη απνδεθηά απφ ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία ησλ παξαθάησ νπζηψλ εληφο ησλ απνβιήησλ: ηεξεψλ πνπ κπνξεί λα βνπιψζνπλ ηνπο ππνλφκνπο ή λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζε απηνχο φπσο ηέθξα, θάξβνπλν, ξηλίζκαηα κεηάιισλ θαη άιια ζηεξεά απνξξίκαηα. Αλζξαθαζβεζηίνπ ή νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ αλζξαθαζβέζηην. Τγξψλ ζεξκνθξαζίαο κεγαιχηεξεο ησλ 45 νc ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πγξψλ ςχμεσο. Δχθιεθησλ ή εθξεθηηθψλ νπζηψλ πνπ είλαη εχθιεθηεο ή εθξεθηηθέο φηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε ιχκαηα. Τγξψλ κε PH <6,0 ή PH >9,5. Πεηξειαηνεηδψλ παληφο ηχπνπ. Οπζηψλ θνιιψδσλ ή δηνγθνχκελσλ φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ. Ραδηελεξγψλ νπζηψλ θάζε είδνπο. Λάζπεο απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ. Έγρξσκσλ νπζηψλ κε βηνινγηθά απνηθνδνκήζηκσλ ή κε πξνζξνθψκελσλ ζηελ βηνινγηθή ηιχ

28 Σα βηνινγηθά θαη ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα παξαθάησ φξηα: 1. Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (BOD 5 ) < 500ppm 2. Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (BOD 5 ) κεηά απφ δχσξε θαζίδεζε. < 350ppm 3. Υεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (COD) < 1200ppm 4. Αησξνχκελα ζηεξεά < 500ppm 5. πλνιηθά ζηεξεά δηα εμαηκίζεσο < 5000ppm 6. Θεητθά (σο SO -2 4 ) < 750ppm 7. Γηαιπηά ζεηνχρα (σο S -2 ) < 10ppm 8. Κπαληνχρα θαη ζεηνθπαληνχρα (σο CN -1 ) < 5ppm 9. Φαηλφιεο < 5ppm 10. Απνξξππαληηθά < 50ppm 11. Λίπε θαη εθρπιηδφκελεο νπζίεο κε πεηξειατθφ αηζέξα < 50ppm 12. Τδξάξγπξνο 0 ppm 13. Υξψκην εμαζζελέο 0 ppm 14. ίδεξνο < 50ppm 15. Μαγγάλην < 20ppm 16. Νηθέιην < 5ppm 17. Κάδκην < 5ppm 18. Φεπδάξγπξνο < 5ppm 19. Υξψκην ηξηζζελέο < 5ppm 20. Υαιθφο < 5ppm 21. Μφιπβδνο < 5ppm

29 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ν ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ I. Μνξθνινγηθή θαηαλνκή ηεο έθηαζεο Η έθηαζε ηνπ Ννκνχ αλέξρεηαη ζε η. ρηι. Η έθηαζε απηή αληηπξνζσπεχεη ην 38,3% ηεο Θεζζαιίαο θαη ην 4 % ηεο Υψξαο, ε δε κνξθνινγηθή θαηαλνκή ηεο είλαη: πεδηλή 47,1 % εκηνξεηλή 25,4 % νξεηλή 27,5 % II. Καηαλνκή ηεο έθηαζεο αλάινγα κε ηε ρξήζε: α) γεσξγηθή γε ην 45% β) βνζθφηνπνη ην 40% γ) Γάζε ην 10% δ) Λνηπέο εθηάζεηο ην 5% Απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζηξ. ηα ζηξ. είλαη αξδεπφκελα (36,5 %). Ο κέζνο γεσξγηθφο θιήξνο είλαη 60 ζηξ. πεξίπνπ ( κ. ν. ρψξαο 40ζηξ.) κε 7 θαηά κέζν φξν ηεκάρηα αλά εθκεηάιιεπζε

30 III. Πιεζπζκόο Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ '91 αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο έλαληη ην 1981, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 6,42 %. Δίλαη δε αηζζεηή ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νξεηλψλ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ησλ εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ θαηά ηελ δεθαεηία '71-'81, ελψ ζηελ επφκελε δεθαεηία παξαηεξείηαη ηάζε αλάζρεζεο ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. IV. πλνιηθόο πιεζπζκόο θάηνηθνη απφ ηνλ νπνίν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο είλαη θάηνηθνη πνπ θαηαλέκνληαη : -ζηνλ πξσηνγελή (γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα, δαζνθνκία θαη αιηεία) 30,7% -ζηνλ δεπηεξνγελή 21,1% -ζηνλ ηξηηνγελή 43,3% -δελ δήισζαλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 5,1% Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ζην λνκφ αθνχ κε βάζε ηηο απνγξαθέο ζην δηάζηεκα απφ ην , δείρλεη ζπλερή αχμεζε, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε δπλακηθή εμέιημε ηνπ Ννκνχ. Όκσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Ννκφο είλαη απηφ ηεο απμαλφκελεο γήξαλζεο ε νπνία πξνβιέπεηαη λα έρεη δπζκελείο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αξρίδνπλ λα γίλνληαη νξαηέο ζηελ θαζεκεξηλή νηθνλνκηθή δσή. Η ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο είλαη ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο εξγάζηκεο ειηθίαο

31 Με βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991: -Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο απνηειεί ην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ -Ο εκηαζηηθφο ην 17% " "" "" -Ο αζηηθφο ην 46% " "" "" Σν ζχλνιν ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ είλαη ειαθξά κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ηνπ αλδξηθνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ παηδηθφ αιιά θαη ζηνλ πιεζπζκφ παξαγσγηθήο ειηθίαο ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ είλαη κεγαιχηεξν. Απφ ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θη άλσ ππεξηεξεί ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο. Μεηαλάζηεπζε Καηά ηελ δεθαεηία ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο, πιελ ηεο Αηηηθήο, παξνπζηάδεηαη κεηαλαζηεπηηθή εθξνή. Σελ πεξίνδν απηή ε Θεζζαιία εκθαλίδεη κηθξή ζρεηηθά εθξνή. Σελ δεθαεηία ζε αξθεηέο Πεξηθέξεηεο αλαθφπηεηαη ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη παξνπζηάδεηαη παιηλλφζηεζε. Η Θεζζαιία φκσο εμαθνινπζεί θαη ηφηε λα παξνπζηάδεη αξλεηηθή εηθφλα. Σέινο θαηά ηελ δεθαεηία ε Θεζζαιία παξνπζηάδεη παιηλλφζηεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,2 % αξθεηά θνληά ζην 2,5 % πνπ είλαη ν εζληθφο κέζνο φξνο. Ο λφκνο Λάξηζαο έρεη 5 επαξρίεο: 1. Λάξηζαο 2.Διαζζφλαο 3.Σπξλάβνπ 4. Αγηάο 5.Φαξζάισλ

32 Η θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζην Ννκφ είλαη αληζνκεξήο κε πνιχ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην 41,70% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ. Σα επαξρηαθά θέληξα Σχξλαβνο, Φάξζαια, Διαζζφλα θαη Αγηά ζπγθεληξψλνπλ ην 12,22 %.Δλψ κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991 ην 89 % ησλ νηθηζκψλ έρνπλ πιεζπζκφ πνπ δελ μεπεξλά ηνπο θαηνίθνπο. ήκεξα ν Ννκφο Λάξηζαο, ρσξνηαμηθφ θέληξν ηεο Θεζζαιίαο κε πνιχπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο, ηηο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηξαηησηηθέο Τπεξεζίεο θιπ. Όιεο νη Ννκαξρηαθέο ππεξεζίεο (νη έδξεο ηνπο ) βξίζθνληαη ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο θαη κφλν κηθξέο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηηο έδξεο ησλ επαξρηαθψλ Κέληξσλ. Δίρε γίλεη αληηιεπηφ φηη ην πιήζνο ησλ πνιιψλ κηθξψλ θνηλνηήησλ δελ βνεζά ζην λα θαηαζηεί ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπο πφινο αλάπηπμεο, γηα λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ελδνγελνχο νηθνλνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ πεξηθέξεηα. Έηζη βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηελ αξρή κηαο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρψξα κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Ι. Καπνδίζηξηαο" κε ζηφρν ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κέζσ ησλ ζπλελψζεσλ ησλ Κνηλνηήησλ ζε Γήκνπο

33 V. Oηθνλνκηθή θπζηνγλσκία Η νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηνπ Ννκνχ απνηππψλεηαη θπξίσο κε ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ ηνκέσλ (πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο) ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί βαζηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ : -Σν ρακειφ πνζνζηφ αγξαλάπαπζεο. -Σελ θπξηαξρία ησλ αξνηξηαίσλ θαιιηεξγεηψλ. -Σεο κηθξήο ζεκαζίαο ζπλεηζθνξά ησλ δαζηθψλ θη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηνπ Ννκνχ είλαη: Η έιιεηςε επαξθψλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα ηηο αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο. Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Η έιιεηςε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο δσηθήο θαη θπηηθήο παξαγσγήο. Σν ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ. Οη νξγαλσηηθέο ειιείςεηο ζην θχθισκα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θη εκπνξίαο πξντφλησλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο : Η επεμεξγαζία γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ κεηαπνίεζε. Δπίζεο ηδηαίηεξα αλαπηχζζεηαη ε επεμεξγαζία μχινπ, ε πθαληνπξγία, ε παξαγσγή ελδπκάησλ, ηξνθίκσλ, ράξηνπ θαη κεραλνινγηθψλ θαη κεραλνπξγηθψλ θαηεξγαζηψλ. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ε έιιεηςε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο

34 ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα επηθξαηνχλ θπξίσο ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν θιάδνο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ,(εδψ ππάγνληαη θη νη ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο εμππεξέηεζεο πνπ ηειεπηαία άξρηζαλ λ' αλαπηχζζνληαη ζην Ννκφ). Σν εκπφξην ζπγθεληξψλεηαη ζηε πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ κε θχξηα εμαγσγηθά πξντφληα ηα γεσξγηθά θαη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά. εκαληηθά πξνβιήκαηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ, πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ, ηππνπνίεζεο θαη ζχγρξνλεο νξγάλσζεο ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ. VI. Αθαζάξηζην πεξηθεξεηαθό πξντόλ ην Ν. Λάξηζαο παξάγεηαη ην έλα ηξίην ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο έρνληαο ζεκεηψζεη σζηφζν κείσζε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ην πξξίθλσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα παξαηεξείηαη επίζεο θαη ζε απφιπηα κεγέζε. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο κεηά απφ κηα αχμεζε ζε απφιπηα κεγέζε ηελ δεθαεηία , θαίλεηαη ηψξα λα ζπξξηθλψλεηαη. Η ζπκκεηνρή ηνπ φκσο ζην αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή πνξεία. ηαζεξή ζηε δηάξθεηα θαίλεηαη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο. Γεληθά ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλνιηθνχ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο ηνπ Ν. Λάξηζαο ζην αθαζάξηζην πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζεκείσζε απφ ην 1981 πηψζε πνζνζηηαίαο κνλάδαο πεξίπνπ

35 VII. Γεκόζηεο θαη Ιδησηηθέο Δπελδύζεηο Οη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή άλνδν ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Η εμέηαζε ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ, δείρλεη φηη ζπλνιηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ηφζν νη δεκφζηεο φζν θη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο απμάλνληαη ζεκαληηθά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη ε πνζνζηηαία αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ήηαλ 208% θαη κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη ήηαλ 53%. Η πνζνζηηαία αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη ήηαλ 30%. Σελ πςειφηεξε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαηά ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα εκθαλίδεη ν Ν. Λάξηζαο κε δεχηεξν ην Ν. Μαγλεζίαο. VIII. Απαζρόιεζε Όπσο ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα έηζη θαη ζηε Θεζζαιία θαη ζην Ν. Λάξηζαο θαηά ηελ εηθνζαεηία παξαηεξείηαη κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θη αχμεζε ζην δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή. Η κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζε επίπεδν ρψξαο. Αληίζεηα ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή είλαη ζρεδφλ ηεηξαπιάζηα απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν. Η αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ππεξβαίλεη επίζεο ηνλ εζληθφ κέζν φξν. Μπνξνχκε ινηπφλ λα επηζεκάλνπκε ηελ έληνλε δηαξζξσηηθή αιιαγή απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο πνπ ππέζηε ε Πεξηθέξεηα θη ν Ννκφο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. - Η θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο ΟΣΑ

36 -Αληίζεηα ε απαζρφιεζε ζην δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ. Αλεξγία Αλ θαη ν κέζνο φξνο ηεο αλεξγίαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Ννκφ ήηαλ απφ ην 1981 κηθξφηεξνο απφ ην αληίζηνηρν εζληθφ εληνχηνηο παξνπζηάδεη ζαθψο εληνλφηεξε απμεηηθή ηάζε. Κχξην αίηην ηεο εμέιημεο απηήο απνηειεί ε ζπξξίθλσζε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηδίσο ηεο κεηαπνίεζεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ IX. Γπλαηόηεηεο Αλάπηπμεο θπζηθώλ πόξσλ Ο Νφκνο Λάξηζαο δηαζέηεη πινχζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ( κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κε θαηαζηξνθηθήο, αθφκε, αλζξψπηλεο παξέκβαζεο). Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη : * Σν πεδηλφ έδαθνο. Η κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηνπ λνκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κεγάισλ πεδηλψλ ηκεκάησλ. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο εληαίνο θάκπνο. * Σν πδάηηλν δπλακηθφ (πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ππφγεηα φζν θαη ηα επηθαλεηαθά λεξά). * Σα βνπλά. (Όιπκπνο, Κίζαβνο, Μαπξνβνχλην, θιπ), Η χπαξμε ζ'απηά πνιιψλ πεξηνρψλ εμαίξεηνπ θπζηθνχ θάιινπο, δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ

37 *Η παξαιία. Σν παξαζαιάζζην κέησπν ηνπ Ννκνχ παξφηη είλαη κηθξφ ζε έθηαζε (60 km πεξίπνπ), κε θχξηα ρξήζε ηελ παξαζεξηζηηθή θαηνηθία, έρεη θπζηθέο νκνξθηέο θαη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπο γηα κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ Ννκνχ εθείλνο πνπ αμηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά είλαη ε πεδηάδα, παξφηη ε αμηνπνίεζε απηή δε γίλεηαη πάληα κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη δεκηνπξγεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο ( π.ρ. εμάληιεζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα). Σν πδάηηλν δπλακηθφ ηνπ Ννκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνδεηθλχεηαη πιένλ αλεπαξθέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, θπξίσο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Σν πδάηηλν έιιεηκκα νθείιεηαη ζηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ γηα άξδεπζε θπξίσο κε άληιεζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Όκσο ηα φξηα άληιεζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ηείλνπλ πξνο εμάληιεζε, ηδίσο κε ηελ απνπζία θάζε ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Δπηπιένλ ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα (ηδίσο νη πνηακνί ) αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο εμαηηίαο ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, αιιά θαη αλεμέιεγθηεο ξίςεο αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Όπσο ηνλίδνπλ πνιινί κειεηεηέο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζην Ννκφ είλαη φηη ε κεγέζπλζε ηνπ θαη ε κέρξη πξφηηλνο αλάπηπμε ηνπ βαζίζηεθε ζε παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, φπσο ζηηεξά, θαπλφο, βακβάθη, νη νπνίεο φκσο ελψ κέρξη ην 1990 θαη ηδηαίηεξα ζηε 10εηία ηνπ '80 ζηήξηδαλ ηελ νηθνλνκία ηνπ λνκνχ, απφ ην 1991 θαη χζηεξα αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα νη ηξεηο βαζηθέο θαιιηέξγεηεο θαιχπηνπλ ην 80% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ζπκκεηέρνπλ θαηά 65 % πεξίπνπ ζηε ζπλνιηθή Αθαζάξηζηε Φπηηθή παξαγσγή ηνπ Ννκνχ

38 Πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο είλαη ε ζπζζψξεπζε ζεκαληηθνχ θεθαιαίνπ, θπξίσο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θπξηνηέξσλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ Ννκνχ (ζηηεξά, βακβάθη, θαπλφο), πνπ φκσο έπαςε λα είλαη απνδνηηθφ. Έηζη νη ρξεκαηηθνί πφξνη πνπ δαπαλήζεθαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη νη νπνίνη πξνζθέξνπλ πιένλ κηθξή πξνζαχμεζε ζηελ παξαγσγή, ζηέξεζαλ θαη ζηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα ή ηελ επθνιία επαλεπέλδπζεο ζε άιιεο θαι/γεηεο ή γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η θπηηθή παξαγσγή ηνπ Ννκνχ έρεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην βαζκφ απηφ ζε άιινπο λνκνχο φπσο είλαη : α)η κεγάιε ζπλερφκελε πεδηλή έθηαζε β)ην πςειφ πνζνζηφ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί πεξηζζφηεξν. Η νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηνπ λνκνχ. Κηελνηξνθία Η θηελνηξνθία απνηειεί θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ην δεχηεξν παξαγσγηθφ ζθέινο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηνπ Ννκνχ κε ζπκκεηνρή 30% πεξίπνπ ζην ζπλνιηθφ γεσξγηθφ εηζφδεκα. ην Ννκφ αλαπηχζζνληαη θχξηα ηξεηο βαζηθνί θιάδνη α) Η αηγνπξνβαηνηξνθία{ κε δψα ( πξφβαηα θαη αηγεο) }

39 β) Η βννηξνθία θαη { " αγ. αλαπαξ. θαη κνζράξηα } γ) Η ρνηξνηξνθία { " ρνηξνκεη. θαη ρνηξίδηα } Γαζνπνλία Ο Ν. Λάξηζαο παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ δαζηθήο θάιπςεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο Ννκνχο ηεο Θεζζαιίαο. Σα είδε πνπ ππάξρνπλ είλαη -Γξπο, Ομηά, Διάηε, Πεχθα, Καζηαληά, Πιαηάληα εκαληηθέο εθηάζεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηα ζακλψδε θπηά αλζεθηηθά ζε μεξηθέο ζπλζήθεο. ηνλ ηνκέα απηφ απαηηνχληαη ζνβαξά έξγα πξνζπέιαζεο, αλαδάζσζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο βνζθφηνπνπο απνηεινχλ ην 39,9% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Ννκνχ. Παξά φκσο ηελ ζεκαληηθή έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο. Δπηζεκαίλνπκε ην ζεκείν απηφ γηαηί νη βνζθφηνπνη είλαη ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο. Αιηεία Ο Ννκφο Λαξηζαο έρεη αθηνγξακκή κήθνπο 60 Km πεξίπνπ, κε θπξηφηεξα αιηεπηηθά θέληξα ηηο πεξηνρέο ηνκίνπ - Βειίθαο - Αγηνθάκπνπ. Η ζαιάζζηα αιηεία ζηνλ λνκφ είλαη παξάθηηα θαη απαζρνινχληαη 250 άηνκα. Η κέζε εηήζηα παξαγσγή είλαη πεξίπνπ 500 ηφλνη. Η δηάζεζε ησλ

40 πξντφλησλ γίλεηαη, είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ςαξάδεο είηε δηα κέζνπ ησλ εκπφξσλ, κέζα ζηα φξηα ηνπ λνκνχ. Οη Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθέο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο θαη ηελ αλάπηπμεο εληαηηθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηα εζσηεξηθά λεξά ( Γέιηα Πελεηνχ, Κεθαιφβξπζν θ.α.) Μεγάιεο δπλαηφηεηεο παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ησλ αιηεπκάησλ. Δθείλν πνπ θαζηεξψλεη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζαλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε ίζσο ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Ννκνχ, είλαη νη δηαζπλδέζεηο ηνπ κε ηε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. Με δεδνκέλν φηη νη κεηαπνηεηηθνί θιάδνη είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπ λνκνχ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηεξίδεη ηνλ θνξκφ ηεο κεηαπνίεζεο ηεο πεξηνρήο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ Ννκνχ. Δίλαη έλαο ηνκέαο κε πνιχ ζεκαληηθφ εηδηθφ βάξνο ζηελ νηθνλνκία ηνπ Ννκνχ ην νπνίν δελ απνηππψλεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ζην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ Ννκνχ (26%), νχηε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ απαζρφιεζε. Η κεγαιχηεξε ζεκαζία ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ηνπ λνκνχ, θαίλεηαη απφ ηηο έληνλεο αιιειεμαξηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα κε ηνλ ηξηηνγελή, αιιά θαη κε ηνλ πξσηνγελή. Ο βηνκεραληθφο ηζηφο ηνπ Ννκνχ Λαξηζαο θπξηαξρείηαη απφ βηνκεραλίεο άκεζσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (είδε δηαηξνθήο, πθαληνπξγία, έηνηκα ελδχκαηα θαη ππφδεζε) θαη είλαη κηθξνχ κεγέζνπο

41 Ο ζεκαληηθφηεξνο θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο κεηαπνίεζεο είλαη ν θιάδνο ησλ Σξνθίκσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ην 22,5% πεξίπνπ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Αθνινπζεί ν θιάδνο ηεο Τθαληνπξγίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 19% ηεο απαζρφιεζεο κε ζεκαληηθέο ηάζεηο κείσζεο. Οη ππφινηπνη ζεκαληηθνί θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο αθνινπζνχλ θζίλνπζα πνξεία. Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο δπλακηθήο ησλ κεγάισλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ( κε απαζρφιεζε > 20 άηνκα) παξαηεξνχληαη -ηαδηαθή κείσζε ησλ κεγάισλ επηρ/ζεσλ. -Μείσζε ηεο Αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο. -Μείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο -Έιιεηςε θαη ζηαδηαθή κείσζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Η ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηρ/ζεσλ ηνπ Ννκνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ κηθξψλ επηρ/ζεσλ πνπ παξάγνπλ ην 12% πεξίπνπ ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο κεγάιεο επηρ/ζεηο. Οη κηθξέο επηρ/ζεηο αληηκεησπίδνπλ εληνλφηεξα ηα πξνβιήκαηα ησλ κεγάισλ, έρνπλ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο, κηθξφ θχθιν δσήο θαη αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ε γεληθέο γξακκέο, ν θίλδπλνο θάκςεο ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ννκφ είλαη νξαηφο κε άκεζα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηνρή. Πην έληνλν είλαη ην πξφβιεκα ζηε κεηαπνίεζε θαη ηδηαίηεξα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ

42 Η κεηαπνίεζε παξνπζηάδεη αμηφινγεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη: -ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ θαη δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε φια ηα επίπεδα παξαγσγήο θαη θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. -ηελ χπαξμε minimum ππνδνκήο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. -ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εμαγσγέο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. ειιεληθψλ Σα ηειεπηαία ρξφληα ν Σξηηνγελήο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Έλαλ απμαλφκελν ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ λνκνχ Λάξηζαο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ εμέιημε ηνπ πξντφληνο ηνπ ηνκέα, φζν θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα : Η εμέιημε ηνπ Αθαζ. Πξντφληνο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηνλ λνκφ, ζηελ πεξίνδν , ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ειαθξά αλνδηθή ηάζε, πνιχ ρακειφηεξε φκσο απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ παξαηεξείηαη ζε επίπεδν ρψξαο. * Μεηά ην 1990 παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αθαζ. πξντφληνο κφλν ζηνλ θιάδν ησλ Μεηαθνξψλ ελψ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηνλ θιάδν ησλ Σξαπεδηθψλ - Αζθαιεηψλ κεηά ην * Η εμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξντφληνο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζην ζπλνιηθφ πξντφλ εκθαλίδεηαη αχμνπζα * Η ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ λνκνχ αλέξρεηαη ζην 48,5% γηα ην 1993 (έλαληη 32,8% ηνλ πξσηνγελή θαη 19,2% ηνπ δεπηεξνγελή). * Η εμέιημε ησλ κνλάδσλ ηνπ ηνκέα ζην λνκφ θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηέο αθνινπζεί ηηο ηάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ πςεινχο απμεηηθνχο ξπζκνχο θαη ησλ δχν κεγεζψλ, πςειφηεξνπο ζην λνκφ Λάξηζαο

43 Ο θιάδνο ηνπ Σνπξηζκνχ παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ζην λνκφ Λάξηζαο. πγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ν Ννκφο Λάξηζαο πξνζειθχεη κηθξφ αξηζκφ επηζθεπηψλ, ηδηαίηεξα αιινδαπψλ θαη πζηεξεί ζηνλ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ. ήκεξα ν λνκφο δηαζέηεη: α) Ξελνδνρεία θαηεγνξία Α 1 θιίλεο 144 " Β 5 " 576 " Γ 22 " 1396 β)δλνηθηαδφκελα δσκάηηα (κε άδεηα ηνπ ΔΟΣ) 2542 (1987) ε δε ηνπξηζηηθή θίλεζε έρεη σο εμήο: χλνιν αθίμεσλ εκεδαπνί ,00% αιινδαπνί ,00% Παξφιεο ηηο δπζθνιίεο, ππάξρνπλ πεξηζψξηα ζηνλ Ννκφ γηα κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. ην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ννκφ πξσηνγελείο ηνπξηζηηθνί πφξνη, ηέηνηνη πνπ λα κπνξνχλ λα πξνζειθχνπλ ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε, είλαη δπλαηφλ κε νξηζκέλεο παξεκβάζεηο (δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα) λα αμηνπνηεζνχλ νη πφξνη απηνί, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέα θίλεηξα γηα λέεο κνξθέο

44 ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη λα δηακνξθσζεί κία λέα ηνπξηζηηθή εηθφλα γηα ηελ πεξηνρή. ήκεξα ν Ννκφο Λάξηζαο βξίζθεηαη ζε κηα θάζε φπνπ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ ππνδνκψλ έρνπλ αληηκεησπηζηεί ή βξίζθνληαη ζε πνξεία επίιπζεο ηνπο. Σα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα Ννκαξρηαθά Πξνγξάκκαηα Γ. Δ. πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ, κέζσ ηνπ Β ΚΠ, είλαη αξθεηά θαη ζεκαληηθά φπσο: -έξγα απνρέηεπζεο ( Φαξζάισλ-Διαζζφλαο-Ακπειψλα) - " Φξάγκαηα - " Σακηεπηήξεο -Βειηηψζεηο θαη θαηαζθεπέο νδηθψλ έξγσλ -Βειηίσζε αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ -Γηακφξθσζε ηεο θνίηεο ηνπ Πελεηνχ θ.α Μφλν ην Ννκαξρηαθφ πξφγξακκα ΑΝΑ/2 γηα ην δηάζηεκα δηαηέζεθαλ πεξίπνπ 17 δηζ. Μέζα απφ απηά ηα Ννκαξρηαθά Πξνγξάκκαηα αιιά θαη κε ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αληηκεησπίδεηαη ην δηδαθηηξηαθφ πξφβιεκα ζην Ννκφ. ε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη, φια ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ ζα ιεηηνπξγνχλ πξσηλέο ψξεο

45 Δπίζεο ζην Ννκφ καο θαηαζθεπάδνληαη ζεκαληηθά έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Δζληθά Πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σέηνηα έξγα είλαη: ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη απφ νξηζκέλεο βηνκεραλίεο ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ε θαηαζθεπή ηεο ζήξαγγαο ζηνλ Όιπκπν, ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ νδνπνηίαο ηεο παξαθακπηεξίνπ νδνχ ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο (ηκήκα ηεο Οδνχ Αζελψλ -Θεζ/λίθεο) θ. α. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Β ΚΠ νη ππνδνκέο βειηηψλνληαη ζεκαληηθά ζην λνκφ καο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη έρνπλ ιπζεί φια ηα πξνβιήκαηα θαη θζάζακε ζηα επηζπκεηά επίπεδα. ηφρνο ηεο Ννκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο κέζα απφ ηα κέηξα ηνπ Γ ΚΠ (Παθέην SANDER) γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πνπ ζα θέξνπλ ην λνκφ ζε ηέηνηα επίπεδα αλάπηπμεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζηαζεί ηθαλνπνηεηηθά κέζα ζην ζχγρξνλν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη

46 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ν ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ Η πεξηνρή πεξηβαιινληηθήο κειέηεο, ζηελ νπνία εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ νξίδεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1km πεξηκεηξηθά. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πνιιά θηίξηα, ε πεξηθέξεηα Λάξηζαο, δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη ε παιαηά εζληθή νδφο Λάξηζαο-Θεζ/θεο. I. Πξώηεο ύιεο Η πξψηε χιε γηα ηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ είλαη ηα απφβιεηα θαη ηα ιχκαηα ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο (ΒΙ.ΠΔ, εξγνζηάζηα, θαηνηθίεο) II. III. Οζκέο Οη νζκέο είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζέκαηα θαηά ηελ εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ελφο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Σν κέγεζνο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ νζκψλ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πεγή ησλ νζκψλ είλαη ηα βνζξνιχκαηα, ηα βηνκεραληθά απφβιεηα θαη ηα ιχκαηα. Οη νζκέο εθιχνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. Οη θπξηφηεξεο πεγέο νζκψλ είλαη νη εμήο: α) Η είζνδνο ησλ βνζξνιπκάησλ β) Η κνλάδα εζραξηζκνχ γ) Η κνλάδα επεμεξγαζίαο ιάζπεο Οη νζκέο γεληθά κπνξεί λα γίλνληαη αηζζεηέο ζε απφζηαζε έσο 200m. Αέξηα Μπνξεί λα εκθαληζηεί κηθξή πνζφηεηα VOCs ζηνλ αέξα κφλν θαηά ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία αληρλεπζνχλ πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα απφβιεηα. Καπλφο θαη ζθφλε δελ δεκηνπξγείηε ζε θαλέλα ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ

47 IV. Τγξά απόβιεηα Η κνλάδα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ δελ δεκηνπξγεί ηέηνηα απφβιεηα. θνπφο ηεο είλαη ν θαζαξηζκφο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο πφιεο θαη ηεο ΒΙ.ΠΔ. V. ηεξεά απόβιεηα Σα ζηεξεά απφβιεηα δεκηνπξγνχληαη ζην ζηάδην ηεο πξνεξγαζίαο καδί κε ηα εζραξίζκαηα ηα νπνία ηα ξίρλνπκε ζε ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ελεξγνχκε θαη κε ηελ άκκν. Σα ζηεξεά απφβιεηα καδί κε ηα εζραξίζκαηα, ηελ άκκν, ηα ιίπε θαη ηελ βηνινγηθή ίιπ απνζεθεχνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ρψξν εγθεθξηκέλν γηα πγεηνλνκηθή ηαθή. VI. Δπηπηώζεηο ζηελ πεξηνρή Γεληθά ε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ρακειήο φριεζεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο γηαηί αιιηψο ην απνρεηεπηηθφαπνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο ζα επηβαξχλνληαλ ζεκαληηθά. Γεληθά ε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ επηδξά ζεκαληηθά ζεηηθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο

48 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ν ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΟΦΗ ΣΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

49 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ν ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Η εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα: 1. Μνλάδα κεραληθήο πξνεπεμεξγαζίαο Αλχςσζε ησλ ιπκάησλ, εζράξσζε, εμάκκσζε, ιηπνζπιινγή. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ην 2002 ππάξρεη πξνζζήθε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηέγαζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε απαίηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε θιεηζηφ εμαεξηδφκελν θαη απνζπνχκελν θηίξην. 2. Δγθαηάζηαζε πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο 4 δεμακελέο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 25 κέηξσλ. 3. Μνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο Ύπαξμε κνλάδαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο απνηεινχκελε απφ δίδπκν ζχζηεκα βηνεπηινγέα, δεμακελή απνληηξνπνίεζεο θαη δεμακελή αεξηζκνχ πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα ππνβξχρηαο δηάρπζεο κε θαηάιιεινπο δηαρπηήξεο. 4. Δγθαηάζηαζε δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο 4 δεμακελέο θαζίδεζεο, δηακέηξνπ 25 κέηξσλ. 5. Δγθαηάζηαζε απνιχκαλζεο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ χζηεκα απνιχκαλζεο κε ππνρισξηψδεο λάηξην αθνινζνχκελν απφ απνρισξίσζε. Η δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ λεξψλ γίλεηαη ζηνλ πνηακφ Πελεηφ, κέζσ πθηζηάκελεο ηάθξνπ. 6. Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ίιπνο χζηεκα πάρπλζεο ηεο ίιπο κε πξνζζήθε θπγφθεληξσλ ζε 4 ρσλεπηέο κε ζχγρξνλε παξαγσγή βηναεξίνπ θαη αθπδάησζε κε θπγνθέληξεζε. 7. Μνλάδα κέηξεζεο παξνρήο

50 Αλαιπηηθά ε εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο επηκέξνπο ηκήκαηα: Θέζεηο εθθέλσζεο βπηηνθφξσλ Μνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο-αληιηνζηάζην εηζφδνπ Δγθαηάζηαζε πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο Μνλάδα αεξηζκνχ Δγθαηάζηαζε δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο Μνλάδα ρισξίσζεο-απνρισξίσζεο Μνλάδα πάρπλζεο Μνλάδα ρψλεπζεο Δγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο ίιπνο Αεξνθπιάθην Μνλάδα αθπδάησζεο Ηιεθηξηθνί ρψξνη Κηίξην δηνίθεζεο Φπιάθην εηζφδνπ Μέηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ην 2002 έρεη επηηεπρζεί αλαβάζκηζε ζηα παξαθάησ ηκήκαηα: Τπνβξύρηα δηάρπζε Η βηνινγηθή επεμεξγαζία ζα γίλεηαη κέζσ ππνβξχρηαο δηάρπζεο κε αέξα, ζχζηεκα πνπ ζεσξείηαη ην πιένλ απνδνηηθφ. Πξνεπεμεξγαζία βνζξνιπκάησλ Δθθέλσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ βπηηνθφξσλ ζε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε, κέζα ζε θιεηζηφ θηίξην κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. πζηήκαηα απόζκεζεο Δηδηθά ζπζηήκαηα απφζκεζεο ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηελ εμάιεηςε νζκψλ. Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Υξήζε ηνπ βηναεξίνπ ζε αεξηνκεραλέο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο κεηψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αιιά θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ηεο ηιχνο ησλ ρσλεπηψλ

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα