Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική"

Transcript

1 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 1 υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Ε.Δι.Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε 2 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε. Περίληψη Σ το π λ α ίσ ιο τη ς α ξιο π ο ίη σ η ς τω ν Τ Π Ε σ τη ν εκ π α ίδ ευ σ η, ιδ ια ίτερ ο εν δ ια φ έρ ο ν π α ρ ο υ σ ιά ζει η δ ιερ εύ ν η σ η το υ κ α τά π ό σ ο επ ιτυ χ η μ έν α ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί εν σ ω μ α τώ ν ο υ ν τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή σ τη ν π ρ α γ μ α τικ ή κ α θ η μ ερ ιν ή δ ιδ α σ κ α λ ία κ α ι μ ε τι σ τό χ ο υ ς. Α υ τό σ υ ν δ έετα ι ά μ εσ α μ ε τη ν κ α τά ρ τισ ή το υ ς σ τη ν Ε.Ρ., π ο υ ο δ η γ εί σ τη ν α ν α ζή τη σ η μ ια ς επ ιτυ χ η μ έν η ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς σ τη ν δ ιδ α κ τικ ή τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς σ α ν π ρ ο π τυ χ ια κ ό μ ά θ η μ α α λ λ ά κ α ι σ α ν σ εμ ιν ά ρ ιο επ ιμ ό ρ φ ω σ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν. Η ερ γ α σ ία α υ τή π α ρ ο υ σ ιά ζει τη μ εθ ο δ ο λ ο γ ία π ρ ο σ έγ γ ισ η ς κ α ι εν τά σ σ ετα ι σ ε μ ια γ εν ικ ό τερ η μ ελ έτη π ο υ έχ ει σ τό χ ο ν α δ ιερ ευ ν ή σ ει το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ η ς μ εθ ό δ ο υ π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν μ ελ λ ο ν τικ ώ ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς σ τη ν Ε.Ρ. γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ ή τη ς, τό σ ο ω ς μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ό σ ο κ α ι ω ς μ α θ η σ ια κ ό α ν τικ είμ εν ο. Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία κ α ι υ λ ο π ο ίη σ η τη ς έρ ευ ν α ς γ ια το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ ο υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς Ε.Ρ. σ ε Π α ιδ α γ ω γ ικ ό Τ μ ή μ α Δ η μ ο τικ ή ς Ε κ π α ίδ ευ σ η ς, β α σ ίσ τη κ ε σ τη ν π ο λ λ α π λ ή υ λ ο π ο ίη σ η το υ μ α θ ή μ α το ς, μ ε σ τα δ ια κ ό μ ετα σ χ η μ α τισ μ ό τη ς μ ο ρ φ ή ς το υ μ ετα ξύ δ ύ ο α κ ρ α ίω ν κ α τα σ τά σ εω ν. Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία α υ τή επ έτρ εψ ε τη δ ιερ εύ ν η σ η κ α ι κ α τα γ ρ α φ ή τω ν θ εμ ά τω ν π ο υ εγ είρ ο ν τα ι κ α ι α φ ο ρ ο ύ ν τις γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες κ α ι σ τά σ εις τω ν φ ο ιτη τώ ν, ώ σ τε σ ε επ ό μ εν ο β ή μ α ν α γ ίν ει ο τελ ικ ό ς σ χ εδ ια σ μ ό ς το υ μ α θ ή μ α το ς β α σ ισ μ έν ο ς σ ε α υ τά. Λέξεις κλειδιά: Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή, δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια, π ρ ω το β ά θ μ ια εκ π α ίδ ευ σ η, εκ π α ίδ ευ σ η εκ π α ιδ ευ τώ ν Εισαγωγή Η α ν ά π τυ ξη τω ν Τ εχ ν ο λ ο γ ιώ ν τη ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς κ α ι τω ν Ε π ικ ο ιν ω ν ιώ ν (Τ Π Ε ), μ ε τα χ ύ τα το υ ς ρ υ θ μ ο ύ ς σ τις π ρ ό σ φ α τες δ εκ α ετίες, επ η ρ εά ζει ό λ ο κ α ι σ ε π ερ ισ σ ό τερ ο υ ς το μ είς τη ς κ α θ η μ ερ ιν ή ς ζω ή ς το υ σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ. Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό π α ρ ά δ ειγ μ α τα ρ ο μ π ό τ, τα ο π ο ία π έρ α α π ό το ν κ υ ρ ία ρ χ ο ρ ό λ ο σ ε γ ρ α μ μ ές σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η ς κ α ι π α ρ α γ ω γ ή ς, υποστηρίζουν και επεκτείνονται σε νέες δραστηριότητες, όπως ιατρικές διαδικασίες, π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η, έρ ευ ν α, δ ιά σ ω σ η, εξερ εύ ν η σ η ς, α λ λ ά κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ές υ π η ρ εσ ίες. Ο K a z u o M u ra n o, (π ρ ό εδ ρ ο ς τη ς F u jitsu L a b o ra to rie s) α ν α φ έρ ει «το ρ ο μ π ό τ θ α είν α ι κ α τά π ά σ α π ιθ α ν ό τη τα η τεχ ν ο λ ο γ ία το υ 2 1 ο υ α ιώ ν α, ό π ω ς το α υ το κ ίν η το ή τα ν η τεχ ν ο λ ο γ ία το υ 2 0 ο υ α ιώ ν α κ α ι α ν α μ έν ετα ι ν α εσ τια σ το ύ ν κ α ι σ ε π ο λ λ ά κ ο ιν ω ν ικ ά ζη τή μ α τα σ τη ν Ια π ω ν ία κ α ι ά λ λ ες α ν επ τυ γ μ έν ες χ ώ ρ ες μ ε τη ν τα χ εία α ν τιμ ετώ π ισ η τω ν δ η μ ο γ ρ α φ ικ ώ ν α λ λ α γ ώ ν π α ρ έχ ο ν τα ς α σ φ ά λ εια, κ α ι β ελ τίω σ η τη ς ά ν εσ η ς κ α ι τη ς κ α θ η μ ερ ιν ή ς ζω ή ς». Ε ά ν η ρ ο μ π ο τικ ή, ό π ω ς δ ια φ α ίν ετα ι, δ ια δ ρ α μ α τίσ ει σ η μ α ν τικ ό ρ ό λ ο σ το μ έλ λ ο ν, κ α θ ισ τά τα ι επ ιτα κ τικ ή η εν σ ω μ ά τω σ ή τη ς σ τα σ χ ο λ ικ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα σ π ο υ δ ώ ν, τό σ ο γ ια τη ν π ρ ο ετο ιμ α σ ία τη ς σ η μ ερ ιν ή ς γ εν ιά ς τω ν μ α θ η τώ ν σ τις α π α ιτή σ εις τεχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ τη ς κ ο ιν ω ν ία ς π ο υ θ α ζή σ ο υ ν, ό σ ο κ α ι γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ η τω ν ν έω ν

2 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 469 μ α θ η σ ια κ ώ ν ερ γ α λ είω ν τω ν Τ Π Ε π ο υ α ν α π τύ σ σ ο ν τα ι κ α ι κ α θ ο ρ ίζο υ ν τη ν π ερ ιο χ ή π ο υ ονομάζουμε Εκπαιδευτική Ρομποτική. Ο ι Τ Π Ε, γ εν ικ ό τερ α σ τη ν Ε λ λ η ν ικ ή εκ π α ιδ ευ τικ ή π ο λ ιτικ ή, π ο λ λ ές φ ο ρ ές α ν τιμ ετω π ίσ θ η κ α ν σ α ν η μ α γ ικ ή σ υ ν τα γ ή γ ια τη λ ύ σ η π ρ ο β λ η μ ά τω ν κ α ι γ ια τη ν κ ά λ υ ψ η α ν α γ κ ώ ν το υ εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς. Η ιδ έα τη ς εν σ ω μ ά τω σ η ς τω ν Τ Π Ε σ το σ χ ο λ είο είν α ι ιδ ια ίτερ α ελ κ υ σ τικ ή. Ο Μ α κ ρ ά κ η ς ( ) σ η μ ειώ ν ει «Ο τεχ ν ο λ ο γ ικ ό ς ν τετερ μ ιν ισ μ ό ς, υ π ο σ τη ρ ιζό μ εν ο ς α π ό τη ν ερ γ α λ εια κ ή λ ο γ ικ ή κ α ι έν α τεχ ν ικ ό εν δ ια φ έρ ο ν γ ια τη γ ν ώ σ η ο δ η γ εί σ τη ν ά π ο ψ η ό τι η τεχ ν ο λ ο γ ία μ π ο ρ εί ν α λ ύ σ ει ό λ α τα κ ο ιν ω ν ικ ά κ α ι π α ιδ α γ ω γ ικ ά π ρ ο β λ ή μ α τα». Η ισ το ρ ία τη ς εν σ ω μ ά τω σ η ς τω ν Η / Υ (π ρ ω τίσ τω ς κ α ι α ρ γ ό τερ α το υ δ ια δ ικ τύ ο υ ) σ τη ν δ ια δ ικ α σ ία μ ά θ η σ η ς είν α ι σ π α ρ μ έν η μ ε λ α ν θ α σ μ έν ες π ρ α κ τικ ές κ α ι κ α κ ές εφαρμογές στις εκπαιδευτικές τάξεις. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, ως σύγχρονο και δ υ ν α μ ικ ά α ν α π τυ σ σ ό μ εν ο μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο μ ε ιδ ια ίτερ α χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά κ α ι δ υ ν α τό τη τες, α π ο τελ εί ιδ ια ίτερ ο εν δ ια φ έρ ο ν κ α τά π ό σ ο θ α μ π ο ρ έσ ει ν α «β ρ ει» τη ν εν δ εδ ειγ μ έν η μ έθ ο δ ο εφ α ρ μ ο γ ή ς σ τη σ χ ο λ ικ ή π ρ α γ μ α τικ ό τη τα, μ ε ιδ ια ίτερ ο σ η μ είο εν δ ια φ έρ ο ν το ς τη ν κ α τά ρ τισ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν. Εκπαιδευτική Ρομποτική και κατάρτιση των εκπαιδευτικών Εικόνα 3. Βήματα διαδικασίας Έργου Μηχανικής Τ α σ υ σ τή μ α τα Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς (Ε.Ρ.) α ν ή κ ο υ ν σ τα π ερ ιβ ά λ λ ο ν τα μ ά θ η σ η ς μ ε τη ν υ π ο σ τή ρ ιξη υ π ο λ ο γ ισ τή (Κ ό μ η ς, ). Έ ν α ς α π ό το υ ς σ τό χ ο υ ς τη ς Ε.Ρ. είν α ι η μ ετα φ ο ρ ά σ τη ν εκ π α ίδ ευ σ η τη ς μ εθ ό δ ο υ ερ γ α σ ία ς τω ν μ η χ α ν ικ ώ ν : α ν ά λ υ σ η σ χ εδ ία σ η δ ρ ά σ η (Εικόνα 3) (Crismond, 2010). Επίσης παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες με διαδικασίες επ ίλ υ σ η ς π ρ ο β λ η μ ά τω ν α π ό το ν π ρ α γ μ α τικ ό κ ό σ μ ο, γ εφ υ ρ ώ ν ο ν τα ς το χ ά σ μ α π ο υ υ π ά ρ χ ει

3 470 π ο λ λ ές φ ο ρ ές α ν ά μ εσ α σ το σ χ ο λ είο κ α ι σ τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες έξω α π ό το σ χ ο λ είο. Ω σ τό σ ο, ο έντονα διεπιστημονικός και διαθεματικός χαρακτήρας της επιτρέπει τη μαθησιακή υ π ο σ τή ρ ιξη σ ε π ο ικ ίλ ες εκ π α ιδ ευ τικ ές δ ια δ ικ α σ ίες κ α ι α ν τικ είμ εν α (R e sn ick & S ilv e rm a n, ; F a ch a n tid is & S p a th o p o u lo u, ). Α κ ό μ η, σ το ν κ ο ιν ω ν ικ ό το μ έα, ό τα ν τα ρ ο μ π ό τ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι σ τη ν τά ξη, ο ι μ α θ η τές σ υ ν ή θ ω ς ερ γ ά ζο ν τα ι σ ε μ ικ ρ ές ο μ ά δ ες τω ν 2 έω ς 4 μ α θ η τώ ν κ α ι α υ τό εν θ α ρ ρ ύ ν ει τη ν α ν ά π τυ ξη δ ια π ρ ο σ ω π ικ ώ ν δ εξιο τή τω ν κ α ι β α σ ικ ή ς επ ικ ο ιν ω ν ία ς (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, ). Η ικ α ν ό τη τα ν α σ υ ν ερ γ ά ζο ν τα ι κ α ι ν α μ ετα φ έρ ο υ ν σ ύ ν θ ετες ιδ έες σ ε σ υ μ μ α θ η τές ή σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς είν α ι μ ια σ η μ α ν τικ ή δ εξιό τη τα π ο υ θ εω ρ είτα ι α π α ρ α ίτη τη α π ό σ τις σ ύ γ χ ρ ο ν ες κ ο ιν ω ν ίες. Α ν κ α ι η Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή είν α ι έν α μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο π ο υ σ υ γ κ εν τρ ώ ν ει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον με πλήθος δημοσιευμένων εργασιών, εντούτοις τα α π ο τελ έσ μ α τα δ εν φ α ίν ετα ι ν α π ερ ν ο ύ ν σ τη ν κ α θ η μ ερ ιν ή π ρ α κ τικ ή τη ς τά ξη ς, κ α θ ώ ς υ π ά ρ χ ο υ ν α ρ ν η τικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τες π ο υ επ ισ η μ α ίν ο ν τα ι σ ε ερ ευ ν η τικ ές ερ γ α σ ίες (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, ) κ α ι α φ ο ρ ο ύ ν το υ λ ικ ό, τη χ ρ ο ν ικ ή δ ιά ρ κ εια τη ς δ ιδ α κ τικ ή ς εφ α ρ μ ο γ ή ς, τη ν έλ λ ειψ η α υ το π επ ο ίθ η σ η ς κ α ι εμ π ειρ ία ς τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, τη ν έλ λ ειψ η τεχ ν ικ ή ς β ο ή θ εια ς, τη ν α π ο υ σ ία σ υ ν εχ ο ύ ς εν η μ έρ ω σ η ς κ.ά. (Φ ρ ά γ κ ο υ, Π α π α ν ικ ο λ ά ο υ, Α λ ιμ ή σ η ς & Κ υ ν η γ ό ς, ). Γ εν ικ ό τερ α, «η κ α τά ρ τισ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, σ ε γ ν ώ σ εις β α σ ικ ή ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς π α ιδ εία ς, δ εν α π ο τελ εί μ ο ν α δ ικ ό κ α ι ικ α ν ό π α ρ ά γ ο ν τα ο ύ τε σ τη ν α π ό φ α σ η εφ α ρ μ ο γ ή ς τω ν Τ Π Ε α π ό το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς, α λ λ ά ο ύ τε το υ ς δ ίν ει τη ν α ισ ιο δ ο ξία επ ιτυ χ η μ έν η ς εφ α ρ μ ο γ ή ς σ το σ χ ο λ είο. Η π α ιδ α γ ω γ ικ ή κ α ι δ ιδ α κ τικ ή γ ν ώ σ η κ α ι εμ π ειρ ία τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε μ ια κ α τά ρ τισ η τεχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ χ α ρ α κ τή ρ α, δ εν το υ ς εξα σ φ α λ ίζει τη ν α ίσ θ η σ η π λ η ρ ό τη τα ς γ ν ώ σ εω ν κ α ι εφ ο δ ίω ν σ τη ν εφ α ρ μ ο γ ή τω ν Τ Π Ε.» (Φ α χ α ν τιδ η ς κ.ά ). Θ α π ρ έπ ει λ ο ιπ ό ν γ ια τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή ν α επ ιλ έξο υ μ ε μ ια π ιο π ρ ο σ εκ τικ ή κ α ι μ ελ ετη μ έν η π ρ ο σ π ά θ εια εν σ ω μ ά τω σ η ς σ τη ν εκ π α ιδ ευ τικ ή δ ια δ ικ α σ ία δ η μ ιο υ ρ γ ώ ν τα ς μ έσ α (υ λ ικ ά κ α ι λ ο γ ισ μ ικ ά ) π ρ ο σ ιτά σ το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς. Σ τη ν π ερ ίπ τω σ η τη ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς τη ς Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο γ ια το υ ς εκπαιδευτικούς εγείρονται απαιτήσεις που αφορούν την Πληροφορική, τη Μηχανική, τα Μ α θ η μ α τικ ά κ α ι τη Φ υ σ ικ ή. Ο ι α π α ιτή σ εις σ χ ετίζο ν τα ι μ ε γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες, α λ λ ά κ α ι τη ν π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή τω ν θ εω ρ η τικ ώ ν μ ο ν τέλ ω ν, ώ σ τε ν α είν α ι σ υ μ β α τά μ ε τη ν υ λ ο π ο ίη σ ή το υ ς σ το π λ α ίσ ιο τη ς ρ ο μ π ο τικ ή ς. Γ ια π α ρ ά δ ειγ μ α, σ ε ερ γ α σ τη ρ ια κ ό σ εμ ιν ά ρ ιο κ α τά ρ τισ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς (Π Ε 1 9 κ α ι Π Ε 2 0 ) ο ι δ ιδ α κ τικ ές δ υ σ κ ο λ ίες π ο υ π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ α ν α φ ο ρ ο ύ σ α ν τη ν υ λ ο π ο ίη σ η τω ν δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ, ό τα ν εμ π λ έκ ο ν τα ν κ α τα σ τά σ εις μ ε τα α ισ θ η τή ρ ια το υ ρ ο μ π ό τ (Φ α χ α ν τίδ η ς & Α λ εξα ν δ ρ ίδ ο υ, ). Δ η λ α δ ή, ο ι δ υ σ κ ο λ ίες π α ρ ο υ σ ιά σ θ η κ α ν σ τη μ ετα φ ο ρ ά το υ μ ο ν τέλ ο υ τω ν δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ, α π ό το πλαίσιο μια ς γλώσσας προγραμματισμού με αριθμητικά κυρίως δεδομένα, στο πλαίσιο π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ το υ ρ ο μ π ό τ μ ε π ρ α γ μ α τικ ά δ εδ ο μ έν α / κ α τα σ τά σ εις α π ό το υ ς α ισ θ η τή ρ ες. Ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί, α ν κ α ι ή τα ν εξο ικ ειω μ έν ο ι σ τη ν υ λ ο π ο ίη σ η δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ μ ε γ ν ω σ τές γ λ ώ σ σ ες π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ, π α ρ ο υ σ ία σ α ν δ υ σ κ ο λ ίες σ το ν α τις υ λ ο π ο ιή σ ο υ ν σ το π ερ ιβ ά λ λ ο ν το υ ρ ο μ π ό τ ό τα ν δ ια χ ειρ ιζό τα ν δ εδ ο μ έν α α π ό το υ ς α ισ θ η τή ρ ες. Ε κ π α ίδ ευ σ η εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τη ν α ξιο π ο ίη σ η τη ς Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό ερ γ α λ είο π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε σ το π λ α ίσ ιο το υ έρ γ ο υ T E R E C O P (A lim isis e t a l., ). Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία υ λ ο π ο ίη σ η ς τη ς εκ π α ίδ ευ σ η ς β α σ ίσ τη κ ε σ το ν Κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό Ε π ο ικ ο δ ο μ ισ μ ό κ α ι ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί π ρ ο σ έγ γ ισ α ν τις τεχ ν ο λ ο γ ικ ές κ α ι π α ιδ α γ ω γ ικ ές δ υ ν α τό τη τες τη ς Ε.Ρ. μ έσ α α π ό τις δ ικ ές το υ ς δ η μ ιο υ ρ γ ίες, μ ελ ετώ ν τα ς κ α ι κ α τα σ κ ευ ά ζο ν τα ς α ν ά ο μ ά δ ες (P a p a n ik o la o u & F ra n g o u, ). Ο ι εκ π α ιδ ευ ό μ εν ο ι εκ τίμ η σ α ν τη ν εν ερ γ ή σ υ μ μ ετο χ ή το υ ς σ ε ερ γ α σ ίες p ro je ct, το ν ερ γ α σ τη ρ ια κ ό χ α ρ α κ τή ρ α, τη ν κ ο ιν ω ν ικ ή α λ λ η λ επ ίδ ρ α σ η κ α ι τη δ η μ ιο υ ρ γ ία μ α θ η σ ια κ ή κ ο ιν ό τη τα ς, α ν α γ ν ώ ρ ισ α ν τις δ υ ν α τό τη τες τη ς Ε.Ρ. σ τη μ α θ η σ ια κ ή δ ια δ ικ α σ ία κ α ι θ εώ ρ η σ α ν ιδ ια ίτερ α σ η μ α ν τικ ή τη δ υ ν α τό τη τα σ χ εδ ία σ η ς/ α ν ά π τυ ξη ς δ ικ ώ ν

4 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 471 το υ ς ερ γ α σ ιώ ν. Θ έμ α τα κ α ι δ υ σ κ ο λ ίες π ο υ α ν α δ είχ θ η κ α ν α π ό το έρ γ ο ή τα ν η α π α ίτη σ η γ ια μεγαλύτερης διάρκειας πρακτική άσκηση στο εργαστήριο, οι απαιτήσεις σε κατασκευ αστικές δ εξιό τη τες ώ σ τε ν α επ ιτευ χ θ εί α ισ θ η τικ ό κ α ι λ ειτο υ ρ γ ικ ό α π ο τέλ εσ μ α κ α ι τα εμ π ό δ ια σ τη δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή σ υ ν ερ γ α σ ία μ ετα ξύ εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν δ ια φ ο ρ ετικ ή ς ειδ ικ ό τη τα ς. Θ έτο ν τα ς τη ν π ρ ο σ έγ γ ισ η τη ς Ε.Ρ., ω ς γ ν ω σ τικ ό ερ γ α λ είο κ α ι π ερ ιβ ά λ λ ο ν μ ά θ η σ η ς, σ ε έν α γ εν ικ ό τερ ο π λ α ίσ ιο ό π ο υ Τ Π Ε α ξιο π ο ιο ύ ν τα ι μ α θ η σ ια κ ά, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α υ ιο θ ετή σ ο υ μ ε τα ερ ευ ν η τικ ά σ υ μ π ερ ά σ μ α τα π ο υ υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν ό τι ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί α π α ιτείτα ι ν α δ ια θ έτο υ ν Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ή Π α ιδ α γ ω γ ικ ή Γ ν ώ σ η Π ερ ιεχ ο μ έν ο υ (Τ Π Γ Π ) (Voogt, 2013), ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν την Ε.Ρ. στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η ενιαία προσέγγιση της ΤΠΓΠ στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Jimoyiannis, 2010, Angeli & Valanides, 2005). Ίσως η προσέγγιση της Ε.Ρ. μέσα από αυτή την θεώρηση να συνάδει περισσότερο με την προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη σχηματίσει διδακτικά μοντέλα και δομές, οι οποίες θα τους εμπόδιζαν να ακολουθήσουν την ενιαία ΤΠΓΠ και ούτε έχουν ολοκληρώσει την επιστημονική γνώση του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων. Παρόλα αυτά, ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η ταυτόχρονη προσέγγιση των τριών πεδίων της ΤΠΓΠ δεν είναι κάτι εύκολο για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (Τζαβάρα & Κόμης, 2010). Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί τη ς π ρ ω το β ά θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς, π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν ιδ ια ίτερ η π ερ ίπ τω σ η ω ς π ρ ο ς τις σ υ ν θ ή κ ες ερ γ α σ ία ς. Γ ια π α ρ ά δ ειγ μ α μ π ο ρ ο ύ ν α υ τό ν ο μ α ν α υ π ο σ τη ρ ίξο υ ν δ ια θ εμ α τικ ές δ ρ ά σ εις σ τη ν τά ξη το υ ς, α φ ο ύ σ υ ν ή θ ω ς δ ιδ ά σ κ ο υ ν σ ε α υ τή το σ ύ ν ο λ ο τω ν γ ν ω σ τικ ώ ν α ν τικ ειμ έν ω ν. Α υ τό το σ το ιχ είο σ υ ν ά δ ει μ ε το χ α ρ α κ τή ρ α τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν Ε.Ρ. κ α ι θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α ξιο π ο ιη θ εί σ τη ν κ α τά ρ τισ ή το υ ς κ α τά τη δ ιά ρ κ εια τω ν π ρ ο π τυ χ ια κ ώ ν το υ ς σ π ο υ δ ώ ν. Η εφ α ρ μ ο γ ή μ εθ ό δ ω ν p ro je ct, μ ά θ η σ η μ ε κ α τα σ κ ευ ή κ α ι εν ια ία π ρ ο σ έγ γ ισ η τη ς Τ Π Γ Π μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τελ έσ ο υ ν τη β ά σ η γ ια τη ν π ρ ο ετο ιμ α σ ία τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν Α θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς σ τη ν Ε.Ρ. Η ερ γ α σ ία α υ τή π α ρ ο υ σ ιά ζει τη μ εθ ο δ ο λ ο γ ία π ρ ο σ έγ γ ισ η ς κ α ι εν τά σ σ ετα ι σ ε μ ια γ εν ικ ό τερ η μ ελ έτη π ο υ έχ ει σ τό χ ο ν α δ ιερ ευ ν ή σ ει το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ η ς μ εθ ό δ ο υ π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν μ ελ λ ο ν τικ ώ ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς σ τη ν Ε.Ρ. γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ ή τη ς τό σ ο ω ς μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ό σ ο κ α ι ω ς μ α θ η σ ια κ ό α ν τικ είμ εν ο. Α ρ χ ικ ά α π α ιτείτα ι ν α α ν α δ ειχ θ ο ύ ν κ α ι ν α κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιη θ ο ύ ν τα χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς π ο υ υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν κ α ι σ χ ετίζο ν τα ι μ ε τη δ ιδ α κ τικ ή το υ σ υ ν ό λ ο υ τω ν μ α θ η μ ά τω ν. Σ τό χ ο ς είν α ι ο σ χ εδ ια σ μ ό ς κ α ι η α ξιο λ ό γ η σ η εν ό ς π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς σ π ο υ δ ώ ν για ένα προπτυχιακό μάθημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής προτείνοντας ποια θέματα θα π ερ ιλ α μ β ά ν ει, τι είδ ο υ ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες θ α α ν α π τύ σ σ ει, π ώ ς θ α σ χ εδ ιά ζετα ι κ α ι θ α ο ρ γ α ν ώ ν ετα ι. Η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι το υπόβαθρο των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκ π α ίδ ευ σ η ς σ χ ετίζετα ι μ ε τις α ν θ ρ ω π ισ τικ ές επ ισ τή μ ες, κ α θ ώ ς π ρ ο έρ χ ο ν τα ι κ α τά π λ ειο ψ η φ ία α π ό σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν η κ α τεύ θ υ ν σ η σ π ο υ δ ώ ν τη ς Β / θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς, μ ε σ υ ν έπ εια π ολλοί από αυτούς να παρουσιάζουν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στ ην Τεχνολογία κ α ι τις θ ετικ ές επ ισ τή μ ες. Γ ια το λ ό γ ο α υ τό, ξεκ ιν ή σ α μ ε το τη ν εισ α γ ω γ ή τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς ω ς μ έσ ο υ Ε π ισ τη μ ο ν ικ ο ύ κ α ι Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ Έ γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ κ α ι

5 472 τα θ ετικ ά α π ο τελ έσ μ α τα μ α ς ο δ ή γ η σ α ν σ ε μ ια π ρ ο σ π ά θ εια εν σ ω μ ά τω σ η ς σ το π ρ ό γ ρ α μ μ α σπουδών ως μαθησιακό διδακτικό εργαλείο (Anagnostakis & Michaelides, 2006). Σ τό χ ο ι τη ς μ ελ έτη ς είν α ι: Π ώ ς α ν τιλ α μ β ά ν ο ν τα ι τη ν χ ρ η σ ιμ ό τη τα τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς ω ς δ ιδ α κ τικ ο ύ ερ γ α λ είο υ. Π ώ ς ο ι μ ελ λ ο ν τικ ο ί (κ α ι εν εν ερ γ εία εκ π α ιδ ευ τικ ο ί) δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια μ ε τη ν χ ρ ή σ η τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς, γ ια θ έμ α τα π ο υ θ έλ ο υ ν ν α δ ιδ ά ξο υ ν. Α ν α γ ν ω ρ ίζο υ ν κ α ι εν σ ω μ α τώ ν ο υ ν σ τα δ ιδ α κ τικ ά το υ ς σ εν ά ρ ια τα δ ο μ ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά σ το ιχ εία τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς; Μ ε π ο ια κ ρ ιτή ρ ια κ α ι σ τό χ ο υ ς κ ά ν ο υ ν τη ν π α ρ α π ά ν ω επ ιλ ο γ ή κ α ι π ό σ ο επ ιτυ χ η μ έν α γ ίν ετα ι α υ τό ; Π ο ιες σ τρ α τη γ ικ ές εφ α ρ μ ό ζο ν τα ι σ το σ χ εδ ια σ μ ό κ α ι σ τη δ η μ ιο υ ρ γ ία ; Υ ιο θ ετο ύ ν κ α τά λ λ η λ ες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς, ώ σ τε ν α σ υ ν ά δ ο υ ν μ ε το υ ς α ν τικ ειμ εν ικ ο ύ ς σ τό χ ο υ ς τω ν γ ν ω σ τικ ώ ν α ν τικ ειμ έν ω ν ; Πορεία για τη διερεύνηση του κατάλληλου προγράμματος και μεθόδου εκπαίδευσης Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία τη ς ερ ευ ν η τικ ή ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς β α σ ίζετα ι σ ε π ο ιο τικ ές (q u a lita tiv e ) μ εθ ό δ ο υ ς (R o b so n, ) μ ε σ το ιχ εία «δ ιδ α κ τικ ο ύ π ειρ ά μ α το ς» (te a ch in g e x p e rim e n t) (K o m o re k & D u it, ). Κ υ ρ ία ερ γ α λ εία είν α ι κ α τά λ λ η λ α δ ια μ ο ρ φ ω μ έν ο ερ ω τη μ α το λ ό γ ια α ν ο ικ το ύ τύ π ο υ, η η μ ιδ ο μ η μ έν η σ υ ν έν τευ ξη (R o b so n, : 330 ) κ α ι η α ν ά λ υ σ η π ερ ιεχ ο μ έν ο υ (R o b so n, : ) α π ό τα εβ δ ο μ α δ ια ία η μ ερ ο λ ό γ ια κ α ι τα p o rtfo lio ερ γ α σ ιώ ν τω ν ο μ ά δ ω ν τω ν φ ο ιτη τώ ν. Η υ λ ο π ο ίη σ η τη ς δ ρ ά σ η ς π ερ ιλ α μ β ά ν ει φ ο ιτη τές Π α ιδ α γ ω γ ικ ο ύ Τ μ ή μ α το ς Δ η μ ο τικ ή ς Εκπαίδευσης που παρακολουθούν με επιτυχία μάθημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η & Μ ιχ α η λ ίδ η ς ) κ α ι δ ευ τερ εύ ο ν το ς σ ε μ α θ η τές Ε κ α ι Σ Τ τά ξη ς δ η μ ο τικ ώ ν σ χ ο λ είω ν τη ς π ερ ιο χ ή ς το υ Ρ εθ ύ μ ν ο υ, κ α θ ώ ς κ α ι σ ε εν εν ερ γ εία εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς π ο υ π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν επ ιμ ο ρ φ ω τικ ά σ εμ ιν ά ρ ια Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ τη ν έρ ευ ν α έχ ο υ ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ εί π α κ έτα ρ ο μ π ο τικ ή ς L E G O M in d S tro m s N X T μ ε χ ρ ή σ η λ ο γ ισ μ ικ ο ύ L E G O M IN D S T O R M S E d u ca tio n N X T. Σ το μ ά θ η μ α γ ίν ετα ι χ ρ ή σ η η λ εκ τρ ο ν ικ ή ς π λ α τφ ό ρ μ α ς μ ά θ η σ η ς (M o o d le ) γ ια τη ν α π ο θ ή κ ευ σ η κ α ι α ν ά ρ τη σ η υ λ ικ ο ύ κ α ι τη ν η λ εκ τρ ο ν ικ ή α ν τα λ λ α γ ή μ η ν υ μ ά τω ν μ ετα ξύ τω ν ο μ ά δ ω ν κ α ι τω ν δ ιδ α σ κ ό ν τω ν. Τ α β ή μ α τα τη ς δ ρ ά σ η ς είν α ι: a. 1 ο σ τά δ ιο εφ α ρ μ ο γ ή ς: Σ υ λ λ ο γ ή σ ε φ ο ιτη τές το υ Π Τ Δ Ε Ρ εθ ύ μ ν ο υ b. Α ν α ζή τη σ η κ α ι ο μ α δ ο π ο ίη σ η χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ώ ν π ο υ επ ιδ ρ ο ύ ν θ ετικ ά σ τη ν δ η μ ιο υ ρ γ ία εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ εν α ρ ίω ν. Α ν ά λ υ σ η π α ρ α μ έτρ ω ν. Σ χ εδ ια σ μ ό ς τω ν α λ λ α γ ώ ν σ τη δ ο μ ή κ α ι σ το π ερ ιεχ ό μ εν ο το υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς. c. 2 ο σ τά δ ιο : εφ α ρ μ ο γ ή τη ς π ρ ό τα σ η ς β ελ τίω σ η ς σ ε φ ο ιτη τές τω ν Π Τ Δ Ε Ρ εθ ύ μ ν ο υ κ α ι Φ λ ώ ρ ιν α ς. d. 3 ο σ τά δ ιο : σ υ γ κ έν τρ ω σ η, α ν ά λ υ σ η δ εδ ο μ έν ω ν κ α ι σ ύ γ κ ρ ισ η μ ε τα α π ο τελ έσ μ α τα τη ς π ρ ώ τη ς εφ α ρ μ ο γ ή ς. Ε ξα γ ω γ ή σ υ μ π ερ α σ μ ά τω ν. Μ ε β ά σ η το υ π ά ρ χ ο ν σ εν ά ρ ιο, το σ υ γ κ εν τρ ω μ έν ο υ λ ικ ό π ερ ιλ α μ β ά ν ει ό λ ες τις α π α ρ α ίτη τες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες κ α ι δ εδ ο μ έν α (δ ιδ α κ τικ ό υ λ ικ ό, εκ π α ιδ ευ τικ ό λ ο γ ισ μ ικ ό, φ ύ λ λ α ερ γ α σ ία ς, εκ π α ιδ ευ τικ ά σ εν ά ρ ια, δ ιδ α κ τικ ές π α ρ εμ β ά σ εις, α ξιο λ ο γ ή σ εις, η μ ερ ο λ ό γ ια, σ η μ ειώ σ εις ερ ευ ν η τή κ α ι β ίν τεο ). Ε π ίσ η ς, 7 0 ερ ω τη μ α το λ ό γ ια α π ό τρ εις σ υ ν εχ ό μ εν ες χ ρ ο ν ιές β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ τη ν φ ά σ η τη ς σ τα τισ τικ ή ς α ν ά λ υ σ η ς κ α ι α ν τίσ το ιχ α δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια φ ο ιτη τώ ν π ο υ εφ α ρ μ ό σ τη κ α ν σ τη ν Ε κ α ι Σ Τ τά ξη το υ δ η μ ο τικ ο ύ σ χ ο λ είο υ (6 6 σ εν ά ρ ια ).

6 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 473 Ε π ιπ λ έο ν υ λ ικ ό σ υ γ κ εν τρ ώ θ η κ ε α π ό τη β ιν τεο σ κ ό π η σ η, η μ ερ ο λ ό γ ια τη ς η λ εκ τρ ο ν ικ ή ς πλατφόρμας μάθησης (Moodle) και συμμετοχική παρατήρηση του ερευνητή. Τ ο τρ έχ ο ν σ τά δ ιο π ερ ιλ α μ β ά ν ει τη τελ ικ ή σ ύ γ κ ρ ισ η τω ν τρ ιώ ν ετή σ ιω ν εφ α ρ μ ο γ ώ ν μ ε σ ύ ν θ ετη σ τα τισ τικ ή α ν ά λ υ σ η τω ν επ ιμ έρ ο υ ς κ α τη γ ο ρ ιώ ν μ ετα β λ η τώ ν μ ε κ α τά τα ξη τω ν α π α ν τή σ εω ν σ τα ερ ω τη μ α το λ ό γ ια σ ε κ α τη γ ο ρ ίες α π ό τη ν β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία, ο μ α δ ο π ο ιώ ν τα ς π α ρ ό μ ο ιες α π α ν τή σ εις σ υ γ κ ρ ίν ο ν τα ς μ ε τη μ ια ή τη ν ά λ λ η κ α τη γ ο ρ ία. Ο ι α π α ν τή σ εις π ο υ δ εν είχ α ν εν τα χ θ εί σ ε π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ α κ α τη γ ο ρ ία κ α ι μ ε τη ν μ έθ ο δ ο τη ς σ υ ν εχ ο ύ ς σ ύ γ κ ρ ισ η ς το π ο θ ετο ύ ν τα ι σ ε ν έα κ α τη γ ο ρ ία, θ έτο ν τα ς το ερ ώ τη μ α ν έα ς κ α τη γ ο ρ ία ή υ π ο κ α τη γ ο ρ ία ς. Τ α δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια τω ν φ ο ιτη τώ ν α ν α λ ύ ο ν τα ι κ α ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιο ύ ν τα ι α ρ χ ικ ά ω ς έρ γ α Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς: Ε ισ α γ ω γ ικ ή δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα, Δ εξιό τη τες σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η ς δ εξιό τη τες υ λ ο π ο ίη σ η ς κ α τα σ κ ευ ή ς π ο υ σ κ έφ το μ α ι (κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό ς σ χ εδ ια σ μ ό ς), Κ α τα σ κ ευ ή, Γ ν ώ σ εις π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ (κ α τα ν ό η σ η ), Δ εξιό τη τες π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ (κ ά ν ω π ρ ό γ ρ α μ μ α σ τη ν G ), Έ λ εγ χ ο ς, Π α ρ ο υ σ ία σ η. Π α ρ ά λ λ η λ α γ ίν ετα ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ίη σ η τω ν τύ π ω ν τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν μ ε π ρ ο θ ή κ η τυ π ικ ώ ν π α ρ α δ ειγ μ ά τω ν, μ ε π α ρ α μ έτρ ο υ ς ό π ω ς η χ ρ ή σ η το υ ς σ τη ν δ υ σ κ ο λ ία το υ ς, το η λ ικ ια κ ό το υ ς επ ίπ εδ ο, κ α ι τη δ ια θ εμ α τικ ή το υ ς α ξία, κ α ι σ τη σ υ ν έχ εια α ν α λ ύ ο ν τα ι ω ς π ρ ο ς το υ ς δ ιδ α κ τικ ο ύ ς σ τό χ ο υ ς π ο υ κ α λ ύ π το υ ν κ α ι τη ν π α ιδ α γ ω γ ικ ή α ξιο π ο ίη σ η το υ ς. Ε ν ώ σ τα π ρ ώ τα έτη εφ α ρ μ ο γ ή ς το π ερ ιεχ ό μ εν ο το υ μ α θ ή μ α το ς υ ιο θ ετο ύ σ ε τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή π ερ ισ σ ό τερ ο ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο, σ τα επ ό μ εν α ο ι φ ο ιτη τές σ χ εδ ία ζα ν δ ιδ α κ τικ ές δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες σ ε δ ιά φ ο ρ α γ ν ω σ τικ ά α ν τικ είμ εν α κ α ι σ ε κ ά π ο ιες π ερ ιπ τώ σ εις τις εφ ά ρ μ ο ζα ν σ ε τά ξη κ α τά τη ν π ρ α κ τικ ή το υ ς ά σ κ η σ η. Η εμ π ειρ ία α π ό τα π ρ ο η γ ο ύ μ εν α έτη δ είχ ν ει τη δ υ ν α τό τη τα π ρ ο ο δ ευ τικ ή ς μ ετά β α σ η ς α π ό το ν Ε π ισ τη μ ο ν ικ ό κ α ι Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ό Ε γ γ ρ α μ μ α τισ μ ό σ τη ν Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ή Γ ν ώ σ η Π ερ ιεχ ο μ έν ο υ κ α ι μ ετέπ ειτα στην Τεχνολο γική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο (Mishra & Koehler 2006; 2008). Η ευρύτερη έρευνα βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης τω ν έω ς τώ ρ α δ ρ ά σ εω ν, τα π ρ ώ τα α π ο τελ έσ μ α τα δ είχ ν ο υ ν ό τι σ το ν π ρ ο π τυ χ ια κ ό κ ύ κ λ ο σ π ο υ δ ώ ν μ π ο ρ εί ν α είν α ι εφ ικ τή μ ια π ρ ο σ έγ γ ισ η π ο υ ν α σ υ ν δ υ ά ζει τη ν Τ Π Γ Π μ ε το ν Κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό Ε π ο ικ ο δ ο μ ισ μ ό κ α ι σ υ ν ά δ ει μ ε το α ν τικ είμ εν ο κ α ι τις σ υ ν θ ή κ ες π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς.

7 474 Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Εκπαιδευτική Ρομποτική: Γνωστικό Αντικείμενο Εκπαιδευτική Ρομποτική: Γνωστικό Εργαλείο Σχήμα 2. Σταδιακοί μετασχηματισμοί-μορφές μαθήματος, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά το α ν τικ είμ εν ο τη ς π α ρ ο ύ σ η ς ερ γ α σ ία ς, η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία σ χ εδ ια σ μ ο ύ κ α ι υ λ ο π ο ίη σ η ς έρ ευ ν α ς γ ια σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ ο υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς Ε.Ρ. σ ε Π α ιδ α γ ω γ ικ ό Τ μ ή μ α Δ η μ ο τικ ή ς Ε κ π α ίδ ευ σ η ς, φ α ίν ετα ι ό τι η π ο ρ εία τω ν β η μ ά τω ν π ο υ σ χ εδ ιά σ τη κ α ν κ α ι α κ ο λ ο υ θ ή θ η κ α ν μ π ο ρ ο ύ ν ν α ο δ η γ ή σ ο υ ν σ ε σ υ μ π ερ ά σ μ α τα σ χ ετικ ά μ ε τις αρχές και το περιεχόμενο του μαθήματος. Η αρχική υλοποίηση του μαθήματος (με την Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο ) κ α ι τη σ τα δ ια κ ό μ ετα σ χ η μ α τισ μ ό το υ μ α θ ή μ α το ς (μ ε τη ν Ε.Ρ. ω ς δ ιδ α κ τικ ό κ α ι μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ), επ έτρ εψ α ν τη ν εξα γ ω γ ή σ υ μ π ερ α σ μ ά τω ν σ χ ετικ ά μ ε τα π ρ ο β λ ή μ α τα κ α ι τις α π α ιτή σ εις π ο υ σ χ ετίζο ν τα ι μ ε το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς σ ε κ ά θ ε σ τά δ ιο μ ετα σ χ η μ α τισ μ ο ύ το υ μ α θ ή μ α το ς. Τ α θ έμ α τα π ο υ εγ είρ ο ν τα ι σ τις δ ύ ο α κ ρ α ίες κ α τα σ τά σ εις (μ ια α κ ρ α ία κ α τά σ τα σ η : Ε.Ρ. α ν τικ είμ εν ο ά λ λ η α κ ρ α ία κ α τά σ τα σ η : Ε.Ρ. μ έσ ο ) είν α ι τό σ ο δ ια φ ο ρ ετικ ά, π ο υ μ ια μ έθ ο δ ο ς τύ π ο υ γ ρ α μ μ ικ ή ς π α ρ εμ β ο λ ή ς δ εν θ α ή τα ν ικ α ν ή ν α δ ια γ ν ώ σ ει τα θ έμ α τα γ ια τη «μ έσ η» π ερ ίπ τω σ η, ό π ο υ η Ε.Ρ. α ν τιμ ετω π ίζετα ι σ το π ρ ο π τυ χ ια κ ό μ ά θ η μ α ω ς σ υ γ κ ερ α σ μ ό ς α ν τικ ειμ έν ο υ κ α ι μ έσ ο υ. Ε π ίσ η ς, η υ λ ο π ο ίη σ η μ ό ν ο μ ια ς μ έσ η ς κ α τά σ τα σ η ς θ α ά φ η ν ε κ εν ά ω ς π ρ ο ς τις π α ρ α μ έτρ ο υ ς, μ ια ς κ α ι ο ι π α ρ ά γ ο ν τες θ α ή τα ν π ο λ λ ο ί κ α ι σ ύ ν θ ετο ι, κ α θ ώ ς κ α ι ω ς π ρ ο ς το σ η μ είο σ το ο π ο ίο α ρ χ ίζο υ ν ν α εν τείν ο ν τα ι ή ν α α μ β λ ύ ν ο ν τα ι τα δ ιά φ ο ρ α ζη τή μ α τα π ο υ σ χ ετίζο ν τα ι μ ε τις γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες κ α ι στάσεις των φοιτητών. Αναφορές A lim isis, D., A rle g u i, J., F a v a, N., F ra n g o u, S., Io n ita, S., M e n e g a tti, E., P in a, A., M o n fa lco n, S., P a p a n ik o la o u, K., M o ro, M., ( ). In tro d u cin g ro b o tics to te a ch e rs a n d sch o o ls: e x p e rie n ce s fro m th e T E R E C o P p ro je ct. Proceedings for Constructionism, (p p ). A n a g n o sta k is, S., & M ich a e lid e s, G.P. ( ). L a b o ra to ry o f E d u ca tio n a l R o b o tics A n u n d e rg ra d u a te co u rse fo r P rim a ry E d u ca tio n T e a ch e r S tu d e n ts. In HSci rd International Conference on Handson Science, (p p ), B ra g a, P o rtu g a l. A n a g n o sta k is, S.,& M ich a e lid e s, G.P. ( ). R e su lts fro m a n U n d e rg ra d u a te T e st T e a ch in g C o u rse o n R o b o tics to P rim a ry E d u ca tio n T e a ch e r S tu d e n ts. In HSci th International Conference on Hands-on Science, (p p. 3 9 ), A z o re s, P o n ta D e lg a d a, P o rtu g a l.

8 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 475 A n g e li, C., & V a la n id e s, N. ( ). IC T R e la te d P e d a g o g ica l C o n te n t K n o w le d g e : a m o d e l fo r te a ch e r p re p a ra tio n. In C. C ra w fo rd e t a l. (e d s.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (p p ). C rism o n d, D., H y n e s, M., D a n a h y, E., ( ), T h e D e sig n C o m p a ss: A C o m p u te r T o o l fo r S ca ffo ld in g S tu d e n ts' M e ta co g n itio n a n d D iscu ssio n a b o u t th e ir E n g in e e rin g D e sig n P ro ce ss". AAAI Spring Symposium: Educational Robotics and Beyond, (p p ). C o sta M., F e rn a n d e s, J.F.( ). G ro w in g u p w ith ro b o ts. In Hsci-2004 CoLoS. Summer School, Ljubljana. F a ch a n tid is, N., S p a th o p o u lo u, V. ( ). C ro ss C u rricu la r A p p ro a ch to R o b o tics in In te ra ctiv e M u se u m P e d a g o g y E n v iro n m e n t. In R. S te lz e r & K. Ja fa rm a d a r (e d.), Proc. 2nd International Conference on Robotics in Education, RiE2011. (p p ). V ie n n a, A u stria. Jim o y ia n n is, A. ( ). D e sig n in g a n d im p le m e n tin g a n in te g ra te d T e ch n o lo g ica l P e d a g o g ica l S cie n ce K n o w le d g e fra m e w o rk fo r scie n ce te a ch e r s p ro fe ssio n a l d e v e lo p m e n t. Computers & Education, 5 5 (3), K o m o re k, M. & D u lt, R. ( ), T h e T e a ch in g E x p e rim e n t a s a P o w e r M e th o d to D e v e lo p a n d E v a lu a te T e a ch in g a n d L e a rn in g S e q u e n ce s in th e D o m a in o f N o n L in e a r S y ste m s. International Journal of Silence Education, 2 6, M ish ra, P., & M a tth e w, J.K. ( ). T e ch n o lo g ica l P e d a g o g ica l C o n te n t K n o w le d g e : A F ra m e w o rk fo r te a ch e r k n o w le d g e. Teachers College Record, (6 ), M ish ra, P., & K o e h le r, M.J. ( ). In tro d u cin g T P C K. A A C T E co m m itte e o n in n o v a tio n a n d te ch n o lo g y. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (p p ). N e w Y o rk : R o u tle d g e. R e sn ick, Μ., S ilv e rm a n, Β. ( ). S o m e re fle ctio n s o n d e sig n in g co n stru ctio n k its fo r k id s. Ιn Proceeding of the 2005 conference on Interaction design and children, (Boulder, Colorado, June ), (p p ). R o b so n C., ( ). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Α θ ή ν α : G u te n b e rg P a p a n ik o la o u, K. & F ra n g o u, S., ( ), "T e a ch e r T ra in in g C o u rse in In tro d u cin g R o b o tics in th e C u rricu lu m T h e T E R E C o P P ro je ct P ro p o sa l", In D. A lim isis (e d.), Teacher Education on Robotics- Enhanced Constructivist Pedagogical Methods (p p ). A th e n s: S ch o o l o f P e d a g o g ica l a n d T e ch n o lo g ica l E d u ca tio n (A S P E T E ). V o o g t, J., F isse r, P., P a re ja R o b lin, N., T o n d e u r, J., v a n B ra a k, J., ( ) "T e ch n o lo g ica l p e d a g o g ica l co n te n t k n o w le d g e a re v ie w o f th e lite ra tu re ", Journal of Computer Assisted Learning, 2 9 (2 ), p p Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. ( ), «Η Εκπαιδευτική Ρομποτική σαν προπτυχιακό μάθημα σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», Η μ ερ ίδ α W R O H e lla s, Α θ ή ν α, 1 2 Ιο υ ν ίο υ Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η, Α. & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, Π. Γ. ( ) Δ υ ν α τό τη τα Ε ρ γ α σ τη ρ ίο υ Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς σ τα Σ χ ο λ εία. Σ το 4ο συνέδριο «Διδακτικής της Πληροφορικής», Μ α ρ τίο υ , Π ά τρ α. Κ ό μ η ς, Β. ( ). Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Α θ ή ν α : Ε κ δ ό σ εις Ν έω ν Τ εχ ν ο λ ο γ ιώ ν. Μ α κ ρ ά κ η ς, Β. ( ). Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Α θ ή ν α : Μ ετα ίχ μ ιο. Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η, Α., Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, Γ.Π. ( ). Ά τυ π η μ ά θ η σ η σ ε π ερ ιβ ά λ λ ο ν εκ π α ιδ ευ τικ ή ς ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Διδακτική της Πληροφορικής', Π ά τρ α. Τ ζα β ά ρ α, Α. & Κ ό μ η ς, Β., ( ). Η εν σ ω μ ά τω σ η τη ς Π α ιδ α γ ω γ ικ ή ς Γ ν ώ σ η ς σ το σ χ εδ ια σ μ ό δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν μ ε Τ Π Ε. Σ το Α θ. Τ ζιμ ο γ ιά ν ν η ς (επ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», (σ ). Κ ό ρ ιν θ ο ς: Π α ν επ ισ τή μ ιο Π ελ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ επ τεμ β ρ ίο υ Φ α χ α ν τίδ η ς, Ν., Α λ εξα ν δ ρ ίδ ο υ, Π., ( ). Ε π ιμ ό ρ φ ω σ η Κ α θ η γ η τώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς σ ε Θ έμ α τα Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ, Φ λ ώ ρ ιν α, (σ ). Φ α χ α ν τίδ η ς, Ν., Χ ρ ισ το φ ό ρ ο υ, Β. & Π ν ευ μ α τικ ό ς, Α. ( ). Α ν τιλ ή ψ εις εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν μ ετά τη β α σ ικ ή τεχ ν ο λ ο γ ικ ή εκ π α ίδ ευ σ η. Σ το : Γ ρ η γ ο ρ ιά δ ο υ, Μ., Ρ ά π τη ς, Α., Β ο σ ν ιά δ ο υ, Σ. & Κ υ ν η γ ό ς, Χ. (επ.), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, (σ ). Α θ ή ν α.

9 476 Φ ρ ά γ κ ο υ, Σ., Π α π α ν ικ ο λ ά ο υ, Κ., Α λ ιμ ή σ η ς, Δ. & Κ υ ν η γ ό ς, Χ. ( ). Ε κ π α ιδ ευ τικ ο ί σ ε ρ ό λ ο σ χ εδ ια σ τή εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν ρ ο μ π ο τικ ή ς: η π ερ ίπ τω σ η τη ς επ ιμ ό ρ φ ω σ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τα π λ α ίσ ια το υ Τ E R E C o P p ro je ct. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 8-10 Μαΐου 2009.

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθανασία Κ. Μαργετουσάκη Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ: +30 2810 391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail: amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης, Α. Μαργετουσάκη, Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr, 2 amarge@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα

Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα Σπύρος Δουκάκης 1, Χρήστος Κοίλιας 2, Νίκος Αδαμόπουλος 3, Παναγιώτης Τσιωτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 5-20, 2011 Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς Αγγελική Τζαβάρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Barcelona Smart City ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Barcelona Smart City ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ Βαρκελώνη, Ιανουάριος 2014 Όραμα Η πόλη των ανθρώπων Βελτίωση της ευημερίας των πολιτών και της ποιότητας ζωής Η Τεχνολογία ως μέσο για: ü Αστική κινητικότητα πιο αποτελεσματική και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, της Β τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα ρομπoτάκια, η χελώνα Καρέττα Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν : Μια διαθεματική προσέγγιση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού Σίμος Αναγνωστάκης, Βασίλειος Μακράκης sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη g gjg -POOf'tMOX SEMA Παλιά Πόλη Νέα Πόλη 34 36 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε μεσαίας κατηγορίας Πολυτελείας 93 95 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε 9 6 Βόρεια Κύπρος g Πότε να πάτε 9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παμπ & μπαρ Κλαμπ Παραδοσιακή μουσική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας Σίμος Αναγνωστάκης Ε.Ε.Δι.Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας Η εκπαιδευτική ρομποτική : Στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 «Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών Σ. Πιτσικάλης

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ομάδες Κωδικός Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTSΜέρες Ώρες Γ + Δ έτος ΕΠΑ 100 1Ε Ολυμπιακή Παιδεία 2 Δ.. Π.. 1200-1330 Δ.. Π.. 1200-1330 Γ + Δ έτος ΕΠΑ 105 1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 82 ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε Ν O Τ Η Τ Α Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ 83 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

..,, e-mail: michail@edc.uoc.gr

..,, e-mail: michail@edc.uoc.gr μ μ μ μ..,,, e-mail: michail@edc.uoc.gr μ (*)..,, e-mail: michail@edc.uoc.gr (*) μ μ 5, " μ ", μ,, 15-18 2007. (*) μ μ μ μ μ μ ( AESTIT - Affordable & Efficient Science Teacher In-service Training http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/).

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων Το διαδίκτυο και κατ επέκταση οι ιστοσελίδες έχουν περάσει στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016)

Διάρκεια : 200 ώρες (κατανέμονται σε διάστημα 4 μηνών από 19/10/2015 έως 26/02/2016) Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διοργανώνει το e-learning καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» Σχεδιασμός και υλοποίηση : Αλέξης Κόκκος με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Έφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα