Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική"

Transcript

1 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 1 υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Ε.Δι.Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε 2 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε. Περίληψη Σ το π λ α ίσ ιο τη ς α ξιο π ο ίη σ η ς τω ν Τ Π Ε σ τη ν εκ π α ίδ ευ σ η, ιδ ια ίτερ ο εν δ ια φ έρ ο ν π α ρ ο υ σ ιά ζει η δ ιερ εύ ν η σ η το υ κ α τά π ό σ ο επ ιτυ χ η μ έν α ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί εν σ ω μ α τώ ν ο υ ν τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή σ τη ν π ρ α γ μ α τικ ή κ α θ η μ ερ ιν ή δ ιδ α σ κ α λ ία κ α ι μ ε τι σ τό χ ο υ ς. Α υ τό σ υ ν δ έετα ι ά μ εσ α μ ε τη ν κ α τά ρ τισ ή το υ ς σ τη ν Ε.Ρ., π ο υ ο δ η γ εί σ τη ν α ν α ζή τη σ η μ ια ς επ ιτυ χ η μ έν η ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς σ τη ν δ ιδ α κ τικ ή τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς σ α ν π ρ ο π τυ χ ια κ ό μ ά θ η μ α α λ λ ά κ α ι σ α ν σ εμ ιν ά ρ ιο επ ιμ ό ρ φ ω σ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν. Η ερ γ α σ ία α υ τή π α ρ ο υ σ ιά ζει τη μ εθ ο δ ο λ ο γ ία π ρ ο σ έγ γ ισ η ς κ α ι εν τά σ σ ετα ι σ ε μ ια γ εν ικ ό τερ η μ ελ έτη π ο υ έχ ει σ τό χ ο ν α δ ιερ ευ ν ή σ ει το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ η ς μ εθ ό δ ο υ π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν μ ελ λ ο ν τικ ώ ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς σ τη ν Ε.Ρ. γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ ή τη ς, τό σ ο ω ς μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ό σ ο κ α ι ω ς μ α θ η σ ια κ ό α ν τικ είμ εν ο. Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία κ α ι υ λ ο π ο ίη σ η τη ς έρ ευ ν α ς γ ια το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ ο υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς Ε.Ρ. σ ε Π α ιδ α γ ω γ ικ ό Τ μ ή μ α Δ η μ ο τικ ή ς Ε κ π α ίδ ευ σ η ς, β α σ ίσ τη κ ε σ τη ν π ο λ λ α π λ ή υ λ ο π ο ίη σ η το υ μ α θ ή μ α το ς, μ ε σ τα δ ια κ ό μ ετα σ χ η μ α τισ μ ό τη ς μ ο ρ φ ή ς το υ μ ετα ξύ δ ύ ο α κ ρ α ίω ν κ α τα σ τά σ εω ν. Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία α υ τή επ έτρ εψ ε τη δ ιερ εύ ν η σ η κ α ι κ α τα γ ρ α φ ή τω ν θ εμ ά τω ν π ο υ εγ είρ ο ν τα ι κ α ι α φ ο ρ ο ύ ν τις γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες κ α ι σ τά σ εις τω ν φ ο ιτη τώ ν, ώ σ τε σ ε επ ό μ εν ο β ή μ α ν α γ ίν ει ο τελ ικ ό ς σ χ εδ ια σ μ ό ς το υ μ α θ ή μ α το ς β α σ ισ μ έν ο ς σ ε α υ τά. Λέξεις κλειδιά: Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή, δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια, π ρ ω το β ά θ μ ια εκ π α ίδ ευ σ η, εκ π α ίδ ευ σ η εκ π α ιδ ευ τώ ν Εισαγωγή Η α ν ά π τυ ξη τω ν Τ εχ ν ο λ ο γ ιώ ν τη ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς κ α ι τω ν Ε π ικ ο ιν ω ν ιώ ν (Τ Π Ε ), μ ε τα χ ύ τα το υ ς ρ υ θ μ ο ύ ς σ τις π ρ ό σ φ α τες δ εκ α ετίες, επ η ρ εά ζει ό λ ο κ α ι σ ε π ερ ισ σ ό τερ ο υ ς το μ είς τη ς κ α θ η μ ερ ιν ή ς ζω ή ς το υ σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ. Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό π α ρ ά δ ειγ μ α τα ρ ο μ π ό τ, τα ο π ο ία π έρ α α π ό το ν κ υ ρ ία ρ χ ο ρ ό λ ο σ ε γ ρ α μ μ ές σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η ς κ α ι π α ρ α γ ω γ ή ς, υποστηρίζουν και επεκτείνονται σε νέες δραστηριότητες, όπως ιατρικές διαδικασίες, π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η, έρ ευ ν α, δ ιά σ ω σ η, εξερ εύ ν η σ η ς, α λ λ ά κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ές υ π η ρ εσ ίες. Ο K a z u o M u ra n o, (π ρ ό εδ ρ ο ς τη ς F u jitsu L a b o ra to rie s) α ν α φ έρ ει «το ρ ο μ π ό τ θ α είν α ι κ α τά π ά σ α π ιθ α ν ό τη τα η τεχ ν ο λ ο γ ία το υ 2 1 ο υ α ιώ ν α, ό π ω ς το α υ το κ ίν η το ή τα ν η τεχ ν ο λ ο γ ία το υ 2 0 ο υ α ιώ ν α κ α ι α ν α μ έν ετα ι ν α εσ τια σ το ύ ν κ α ι σ ε π ο λ λ ά κ ο ιν ω ν ικ ά ζη τή μ α τα σ τη ν Ια π ω ν ία κ α ι ά λ λ ες α ν επ τυ γ μ έν ες χ ώ ρ ες μ ε τη ν τα χ εία α ν τιμ ετώ π ισ η τω ν δ η μ ο γ ρ α φ ικ ώ ν α λ λ α γ ώ ν π α ρ έχ ο ν τα ς α σ φ ά λ εια, κ α ι β ελ τίω σ η τη ς ά ν εσ η ς κ α ι τη ς κ α θ η μ ερ ιν ή ς ζω ή ς». Ε ά ν η ρ ο μ π ο τικ ή, ό π ω ς δ ια φ α ίν ετα ι, δ ια δ ρ α μ α τίσ ει σ η μ α ν τικ ό ρ ό λ ο σ το μ έλ λ ο ν, κ α θ ισ τά τα ι επ ιτα κ τικ ή η εν σ ω μ ά τω σ ή τη ς σ τα σ χ ο λ ικ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα σ π ο υ δ ώ ν, τό σ ο γ ια τη ν π ρ ο ετο ιμ α σ ία τη ς σ η μ ερ ιν ή ς γ εν ιά ς τω ν μ α θ η τώ ν σ τις α π α ιτή σ εις τεχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ τη ς κ ο ιν ω ν ία ς π ο υ θ α ζή σ ο υ ν, ό σ ο κ α ι γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ η τω ν ν έω ν

2 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 469 μ α θ η σ ια κ ώ ν ερ γ α λ είω ν τω ν Τ Π Ε π ο υ α ν α π τύ σ σ ο ν τα ι κ α ι κ α θ ο ρ ίζο υ ν τη ν π ερ ιο χ ή π ο υ ονομάζουμε Εκπαιδευτική Ρομποτική. Ο ι Τ Π Ε, γ εν ικ ό τερ α σ τη ν Ε λ λ η ν ικ ή εκ π α ιδ ευ τικ ή π ο λ ιτικ ή, π ο λ λ ές φ ο ρ ές α ν τιμ ετω π ίσ θ η κ α ν σ α ν η μ α γ ικ ή σ υ ν τα γ ή γ ια τη λ ύ σ η π ρ ο β λ η μ ά τω ν κ α ι γ ια τη ν κ ά λ υ ψ η α ν α γ κ ώ ν το υ εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς. Η ιδ έα τη ς εν σ ω μ ά τω σ η ς τω ν Τ Π Ε σ το σ χ ο λ είο είν α ι ιδ ια ίτερ α ελ κ υ σ τικ ή. Ο Μ α κ ρ ά κ η ς ( ) σ η μ ειώ ν ει «Ο τεχ ν ο λ ο γ ικ ό ς ν τετερ μ ιν ισ μ ό ς, υ π ο σ τη ρ ιζό μ εν ο ς α π ό τη ν ερ γ α λ εια κ ή λ ο γ ικ ή κ α ι έν α τεχ ν ικ ό εν δ ια φ έρ ο ν γ ια τη γ ν ώ σ η ο δ η γ εί σ τη ν ά π ο ψ η ό τι η τεχ ν ο λ ο γ ία μ π ο ρ εί ν α λ ύ σ ει ό λ α τα κ ο ιν ω ν ικ ά κ α ι π α ιδ α γ ω γ ικ ά π ρ ο β λ ή μ α τα». Η ισ το ρ ία τη ς εν σ ω μ ά τω σ η ς τω ν Η / Υ (π ρ ω τίσ τω ς κ α ι α ρ γ ό τερ α το υ δ ια δ ικ τύ ο υ ) σ τη ν δ ια δ ικ α σ ία μ ά θ η σ η ς είν α ι σ π α ρ μ έν η μ ε λ α ν θ α σ μ έν ες π ρ α κ τικ ές κ α ι κ α κ ές εφαρμογές στις εκπαιδευτικές τάξεις. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, ως σύγχρονο και δ υ ν α μ ικ ά α ν α π τυ σ σ ό μ εν ο μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο μ ε ιδ ια ίτερ α χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά κ α ι δ υ ν α τό τη τες, α π ο τελ εί ιδ ια ίτερ ο εν δ ια φ έρ ο ν κ α τά π ό σ ο θ α μ π ο ρ έσ ει ν α «β ρ ει» τη ν εν δ εδ ειγ μ έν η μ έθ ο δ ο εφ α ρ μ ο γ ή ς σ τη σ χ ο λ ικ ή π ρ α γ μ α τικ ό τη τα, μ ε ιδ ια ίτερ ο σ η μ είο εν δ ια φ έρ ο ν το ς τη ν κ α τά ρ τισ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν. Εκπαιδευτική Ρομποτική και κατάρτιση των εκπαιδευτικών Εικόνα 3. Βήματα διαδικασίας Έργου Μηχανικής Τ α σ υ σ τή μ α τα Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς (Ε.Ρ.) α ν ή κ ο υ ν σ τα π ερ ιβ ά λ λ ο ν τα μ ά θ η σ η ς μ ε τη ν υ π ο σ τή ρ ιξη υ π ο λ ο γ ισ τή (Κ ό μ η ς, ). Έ ν α ς α π ό το υ ς σ τό χ ο υ ς τη ς Ε.Ρ. είν α ι η μ ετα φ ο ρ ά σ τη ν εκ π α ίδ ευ σ η τη ς μ εθ ό δ ο υ ερ γ α σ ία ς τω ν μ η χ α ν ικ ώ ν : α ν ά λ υ σ η σ χ εδ ία σ η δ ρ ά σ η (Εικόνα 3) (Crismond, 2010). Επίσης παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες με διαδικασίες επ ίλ υ σ η ς π ρ ο β λ η μ ά τω ν α π ό το ν π ρ α γ μ α τικ ό κ ό σ μ ο, γ εφ υ ρ ώ ν ο ν τα ς το χ ά σ μ α π ο υ υ π ά ρ χ ει

3 470 π ο λ λ ές φ ο ρ ές α ν ά μ εσ α σ το σ χ ο λ είο κ α ι σ τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες έξω α π ό το σ χ ο λ είο. Ω σ τό σ ο, ο έντονα διεπιστημονικός και διαθεματικός χαρακτήρας της επιτρέπει τη μαθησιακή υ π ο σ τή ρ ιξη σ ε π ο ικ ίλ ες εκ π α ιδ ευ τικ ές δ ια δ ικ α σ ίες κ α ι α ν τικ είμ εν α (R e sn ick & S ilv e rm a n, ; F a ch a n tid is & S p a th o p o u lo u, ). Α κ ό μ η, σ το ν κ ο ιν ω ν ικ ό το μ έα, ό τα ν τα ρ ο μ π ό τ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι σ τη ν τά ξη, ο ι μ α θ η τές σ υ ν ή θ ω ς ερ γ ά ζο ν τα ι σ ε μ ικ ρ ές ο μ ά δ ες τω ν 2 έω ς 4 μ α θ η τώ ν κ α ι α υ τό εν θ α ρ ρ ύ ν ει τη ν α ν ά π τυ ξη δ ια π ρ ο σ ω π ικ ώ ν δ εξιο τή τω ν κ α ι β α σ ικ ή ς επ ικ ο ιν ω ν ία ς (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, ). Η ικ α ν ό τη τα ν α σ υ ν ερ γ ά ζο ν τα ι κ α ι ν α μ ετα φ έρ ο υ ν σ ύ ν θ ετες ιδ έες σ ε σ υ μ μ α θ η τές ή σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς είν α ι μ ια σ η μ α ν τικ ή δ εξιό τη τα π ο υ θ εω ρ είτα ι α π α ρ α ίτη τη α π ό σ τις σ ύ γ χ ρ ο ν ες κ ο ιν ω ν ίες. Α ν κ α ι η Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή είν α ι έν α μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο π ο υ σ υ γ κ εν τρ ώ ν ει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον με πλήθος δημοσιευμένων εργασιών, εντούτοις τα α π ο τελ έσ μ α τα δ εν φ α ίν ετα ι ν α π ερ ν ο ύ ν σ τη ν κ α θ η μ ερ ιν ή π ρ α κ τικ ή τη ς τά ξη ς, κ α θ ώ ς υ π ά ρ χ ο υ ν α ρ ν η τικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τες π ο υ επ ισ η μ α ίν ο ν τα ι σ ε ερ ευ ν η τικ ές ερ γ α σ ίες (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, ) κ α ι α φ ο ρ ο ύ ν το υ λ ικ ό, τη χ ρ ο ν ικ ή δ ιά ρ κ εια τη ς δ ιδ α κ τικ ή ς εφ α ρ μ ο γ ή ς, τη ν έλ λ ειψ η α υ το π επ ο ίθ η σ η ς κ α ι εμ π ειρ ία ς τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, τη ν έλ λ ειψ η τεχ ν ικ ή ς β ο ή θ εια ς, τη ν α π ο υ σ ία σ υ ν εχ ο ύ ς εν η μ έρ ω σ η ς κ.ά. (Φ ρ ά γ κ ο υ, Π α π α ν ικ ο λ ά ο υ, Α λ ιμ ή σ η ς & Κ υ ν η γ ό ς, ). Γ εν ικ ό τερ α, «η κ α τά ρ τισ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, σ ε γ ν ώ σ εις β α σ ικ ή ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς π α ιδ εία ς, δ εν α π ο τελ εί μ ο ν α δ ικ ό κ α ι ικ α ν ό π α ρ ά γ ο ν τα ο ύ τε σ τη ν α π ό φ α σ η εφ α ρ μ ο γ ή ς τω ν Τ Π Ε α π ό το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς, α λ λ ά ο ύ τε το υ ς δ ίν ει τη ν α ισ ιο δ ο ξία επ ιτυ χ η μ έν η ς εφ α ρ μ ο γ ή ς σ το σ χ ο λ είο. Η π α ιδ α γ ω γ ικ ή κ α ι δ ιδ α κ τικ ή γ ν ώ σ η κ α ι εμ π ειρ ία τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε μ ια κ α τά ρ τισ η τεχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ χ α ρ α κ τή ρ α, δ εν το υ ς εξα σ φ α λ ίζει τη ν α ίσ θ η σ η π λ η ρ ό τη τα ς γ ν ώ σ εω ν κ α ι εφ ο δ ίω ν σ τη ν εφ α ρ μ ο γ ή τω ν Τ Π Ε.» (Φ α χ α ν τιδ η ς κ.ά ). Θ α π ρ έπ ει λ ο ιπ ό ν γ ια τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή ν α επ ιλ έξο υ μ ε μ ια π ιο π ρ ο σ εκ τικ ή κ α ι μ ελ ετη μ έν η π ρ ο σ π ά θ εια εν σ ω μ ά τω σ η ς σ τη ν εκ π α ιδ ευ τικ ή δ ια δ ικ α σ ία δ η μ ιο υ ρ γ ώ ν τα ς μ έσ α (υ λ ικ ά κ α ι λ ο γ ισ μ ικ ά ) π ρ ο σ ιτά σ το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς. Σ τη ν π ερ ίπ τω σ η τη ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς τη ς Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο γ ια το υ ς εκπαιδευτικούς εγείρονται απαιτήσεις που αφορούν την Πληροφορική, τη Μηχανική, τα Μ α θ η μ α τικ ά κ α ι τη Φ υ σ ικ ή. Ο ι α π α ιτή σ εις σ χ ετίζο ν τα ι μ ε γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες, α λ λ ά κ α ι τη ν π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή τω ν θ εω ρ η τικ ώ ν μ ο ν τέλ ω ν, ώ σ τε ν α είν α ι σ υ μ β α τά μ ε τη ν υ λ ο π ο ίη σ ή το υ ς σ το π λ α ίσ ιο τη ς ρ ο μ π ο τικ ή ς. Γ ια π α ρ ά δ ειγ μ α, σ ε ερ γ α σ τη ρ ια κ ό σ εμ ιν ά ρ ιο κ α τά ρ τισ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς (Π Ε 1 9 κ α ι Π Ε 2 0 ) ο ι δ ιδ α κ τικ ές δ υ σ κ ο λ ίες π ο υ π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ α ν α φ ο ρ ο ύ σ α ν τη ν υ λ ο π ο ίη σ η τω ν δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ, ό τα ν εμ π λ έκ ο ν τα ν κ α τα σ τά σ εις μ ε τα α ισ θ η τή ρ ια το υ ρ ο μ π ό τ (Φ α χ α ν τίδ η ς & Α λ εξα ν δ ρ ίδ ο υ, ). Δ η λ α δ ή, ο ι δ υ σ κ ο λ ίες π α ρ ο υ σ ιά σ θ η κ α ν σ τη μ ετα φ ο ρ ά το υ μ ο ν τέλ ο υ τω ν δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ, α π ό το πλαίσιο μια ς γλώσσας προγραμματισμού με αριθμητικά κυρίως δεδομένα, στο πλαίσιο π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ το υ ρ ο μ π ό τ μ ε π ρ α γ μ α τικ ά δ εδ ο μ έν α / κ α τα σ τά σ εις α π ό το υ ς α ισ θ η τή ρ ες. Ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί, α ν κ α ι ή τα ν εξο ικ ειω μ έν ο ι σ τη ν υ λ ο π ο ίη σ η δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ μ ε γ ν ω σ τές γ λ ώ σ σ ες π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ, π α ρ ο υ σ ία σ α ν δ υ σ κ ο λ ίες σ το ν α τις υ λ ο π ο ιή σ ο υ ν σ το π ερ ιβ ά λ λ ο ν το υ ρ ο μ π ό τ ό τα ν δ ια χ ειρ ιζό τα ν δ εδ ο μ έν α α π ό το υ ς α ισ θ η τή ρ ες. Ε κ π α ίδ ευ σ η εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τη ν α ξιο π ο ίη σ η τη ς Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό ερ γ α λ είο π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε σ το π λ α ίσ ιο το υ έρ γ ο υ T E R E C O P (A lim isis e t a l., ). Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία υ λ ο π ο ίη σ η ς τη ς εκ π α ίδ ευ σ η ς β α σ ίσ τη κ ε σ το ν Κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό Ε π ο ικ ο δ ο μ ισ μ ό κ α ι ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί π ρ ο σ έγ γ ισ α ν τις τεχ ν ο λ ο γ ικ ές κ α ι π α ιδ α γ ω γ ικ ές δ υ ν α τό τη τες τη ς Ε.Ρ. μ έσ α α π ό τις δ ικ ές το υ ς δ η μ ιο υ ρ γ ίες, μ ελ ετώ ν τα ς κ α ι κ α τα σ κ ευ ά ζο ν τα ς α ν ά ο μ ά δ ες (P a p a n ik o la o u & F ra n g o u, ). Ο ι εκ π α ιδ ευ ό μ εν ο ι εκ τίμ η σ α ν τη ν εν ερ γ ή σ υ μ μ ετο χ ή το υ ς σ ε ερ γ α σ ίες p ro je ct, το ν ερ γ α σ τη ρ ια κ ό χ α ρ α κ τή ρ α, τη ν κ ο ιν ω ν ικ ή α λ λ η λ επ ίδ ρ α σ η κ α ι τη δ η μ ιο υ ρ γ ία μ α θ η σ ια κ ή κ ο ιν ό τη τα ς, α ν α γ ν ώ ρ ισ α ν τις δ υ ν α τό τη τες τη ς Ε.Ρ. σ τη μ α θ η σ ια κ ή δ ια δ ικ α σ ία κ α ι θ εώ ρ η σ α ν ιδ ια ίτερ α σ η μ α ν τικ ή τη δ υ ν α τό τη τα σ χ εδ ία σ η ς/ α ν ά π τυ ξη ς δ ικ ώ ν

4 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 471 το υ ς ερ γ α σ ιώ ν. Θ έμ α τα κ α ι δ υ σ κ ο λ ίες π ο υ α ν α δ είχ θ η κ α ν α π ό το έρ γ ο ή τα ν η α π α ίτη σ η γ ια μεγαλύτερης διάρκειας πρακτική άσκηση στο εργαστήριο, οι απαιτήσεις σε κατασκευ αστικές δ εξιό τη τες ώ σ τε ν α επ ιτευ χ θ εί α ισ θ η τικ ό κ α ι λ ειτο υ ρ γ ικ ό α π ο τέλ εσ μ α κ α ι τα εμ π ό δ ια σ τη δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή σ υ ν ερ γ α σ ία μ ετα ξύ εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν δ ια φ ο ρ ετικ ή ς ειδ ικ ό τη τα ς. Θ έτο ν τα ς τη ν π ρ ο σ έγ γ ισ η τη ς Ε.Ρ., ω ς γ ν ω σ τικ ό ερ γ α λ είο κ α ι π ερ ιβ ά λ λ ο ν μ ά θ η σ η ς, σ ε έν α γ εν ικ ό τερ ο π λ α ίσ ιο ό π ο υ Τ Π Ε α ξιο π ο ιο ύ ν τα ι μ α θ η σ ια κ ά, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α υ ιο θ ετή σ ο υ μ ε τα ερ ευ ν η τικ ά σ υ μ π ερ ά σ μ α τα π ο υ υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν ό τι ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί α π α ιτείτα ι ν α δ ια θ έτο υ ν Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ή Π α ιδ α γ ω γ ικ ή Γ ν ώ σ η Π ερ ιεχ ο μ έν ο υ (Τ Π Γ Π ) (Voogt, 2013), ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν την Ε.Ρ. στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η ενιαία προσέγγιση της ΤΠΓΠ στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Jimoyiannis, 2010, Angeli & Valanides, 2005). Ίσως η προσέγγιση της Ε.Ρ. μέσα από αυτή την θεώρηση να συνάδει περισσότερο με την προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη σχηματίσει διδακτικά μοντέλα και δομές, οι οποίες θα τους εμπόδιζαν να ακολουθήσουν την ενιαία ΤΠΓΠ και ούτε έχουν ολοκληρώσει την επιστημονική γνώση του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων. Παρόλα αυτά, ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η ταυτόχρονη προσέγγιση των τριών πεδίων της ΤΠΓΠ δεν είναι κάτι εύκολο για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (Τζαβάρα & Κόμης, 2010). Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί τη ς π ρ ω το β ά θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς, π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν ιδ ια ίτερ η π ερ ίπ τω σ η ω ς π ρ ο ς τις σ υ ν θ ή κ ες ερ γ α σ ία ς. Γ ια π α ρ ά δ ειγ μ α μ π ο ρ ο ύ ν α υ τό ν ο μ α ν α υ π ο σ τη ρ ίξο υ ν δ ια θ εμ α τικ ές δ ρ ά σ εις σ τη ν τά ξη το υ ς, α φ ο ύ σ υ ν ή θ ω ς δ ιδ ά σ κ ο υ ν σ ε α υ τή το σ ύ ν ο λ ο τω ν γ ν ω σ τικ ώ ν α ν τικ ειμ έν ω ν. Α υ τό το σ το ιχ είο σ υ ν ά δ ει μ ε το χ α ρ α κ τή ρ α τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν Ε.Ρ. κ α ι θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α ξιο π ο ιη θ εί σ τη ν κ α τά ρ τισ ή το υ ς κ α τά τη δ ιά ρ κ εια τω ν π ρ ο π τυ χ ια κ ώ ν το υ ς σ π ο υ δ ώ ν. Η εφ α ρ μ ο γ ή μ εθ ό δ ω ν p ro je ct, μ ά θ η σ η μ ε κ α τα σ κ ευ ή κ α ι εν ια ία π ρ ο σ έγ γ ισ η τη ς Τ Π Γ Π μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τελ έσ ο υ ν τη β ά σ η γ ια τη ν π ρ ο ετο ιμ α σ ία τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν Α θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς σ τη ν Ε.Ρ. Η ερ γ α σ ία α υ τή π α ρ ο υ σ ιά ζει τη μ εθ ο δ ο λ ο γ ία π ρ ο σ έγ γ ισ η ς κ α ι εν τά σ σ ετα ι σ ε μ ια γ εν ικ ό τερ η μ ελ έτη π ο υ έχ ει σ τό χ ο ν α δ ιερ ευ ν ή σ ει το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ η ς μ εθ ό δ ο υ π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν μ ελ λ ο ν τικ ώ ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς σ τη ν Ε.Ρ. γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ ή τη ς τό σ ο ω ς μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ό σ ο κ α ι ω ς μ α θ η σ ια κ ό α ν τικ είμ εν ο. Α ρ χ ικ ά α π α ιτείτα ι ν α α ν α δ ειχ θ ο ύ ν κ α ι ν α κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιη θ ο ύ ν τα χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς π ο υ υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν κ α ι σ χ ετίζο ν τα ι μ ε τη δ ιδ α κ τικ ή το υ σ υ ν ό λ ο υ τω ν μ α θ η μ ά τω ν. Σ τό χ ο ς είν α ι ο σ χ εδ ια σ μ ό ς κ α ι η α ξιο λ ό γ η σ η εν ό ς π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς σ π ο υ δ ώ ν για ένα προπτυχιακό μάθημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής προτείνοντας ποια θέματα θα π ερ ιλ α μ β ά ν ει, τι είδ ο υ ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες θ α α ν α π τύ σ σ ει, π ώ ς θ α σ χ εδ ιά ζετα ι κ α ι θ α ο ρ γ α ν ώ ν ετα ι. Η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι το υπόβαθρο των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκ π α ίδ ευ σ η ς σ χ ετίζετα ι μ ε τις α ν θ ρ ω π ισ τικ ές επ ισ τή μ ες, κ α θ ώ ς π ρ ο έρ χ ο ν τα ι κ α τά π λ ειο ψ η φ ία α π ό σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν η κ α τεύ θ υ ν σ η σ π ο υ δ ώ ν τη ς Β / θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς, μ ε σ υ ν έπ εια π ολλοί από αυτούς να παρουσιάζουν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στ ην Τεχνολογία κ α ι τις θ ετικ ές επ ισ τή μ ες. Γ ια το λ ό γ ο α υ τό, ξεκ ιν ή σ α μ ε το τη ν εισ α γ ω γ ή τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς ω ς μ έσ ο υ Ε π ισ τη μ ο ν ικ ο ύ κ α ι Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ Έ γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ κ α ι

5 472 τα θ ετικ ά α π ο τελ έσ μ α τα μ α ς ο δ ή γ η σ α ν σ ε μ ια π ρ ο σ π ά θ εια εν σ ω μ ά τω σ η ς σ το π ρ ό γ ρ α μ μ α σπουδών ως μαθησιακό διδακτικό εργαλείο (Anagnostakis & Michaelides, 2006). Σ τό χ ο ι τη ς μ ελ έτη ς είν α ι: Π ώ ς α ν τιλ α μ β ά ν ο ν τα ι τη ν χ ρ η σ ιμ ό τη τα τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς ω ς δ ιδ α κ τικ ο ύ ερ γ α λ είο υ. Π ώ ς ο ι μ ελ λ ο ν τικ ο ί (κ α ι εν εν ερ γ εία εκ π α ιδ ευ τικ ο ί) δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια μ ε τη ν χ ρ ή σ η τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς, γ ια θ έμ α τα π ο υ θ έλ ο υ ν ν α δ ιδ ά ξο υ ν. Α ν α γ ν ω ρ ίζο υ ν κ α ι εν σ ω μ α τώ ν ο υ ν σ τα δ ιδ α κ τικ ά το υ ς σ εν ά ρ ια τα δ ο μ ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά σ το ιχ εία τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς; Μ ε π ο ια κ ρ ιτή ρ ια κ α ι σ τό χ ο υ ς κ ά ν ο υ ν τη ν π α ρ α π ά ν ω επ ιλ ο γ ή κ α ι π ό σ ο επ ιτυ χ η μ έν α γ ίν ετα ι α υ τό ; Π ο ιες σ τρ α τη γ ικ ές εφ α ρ μ ό ζο ν τα ι σ το σ χ εδ ια σ μ ό κ α ι σ τη δ η μ ιο υ ρ γ ία ; Υ ιο θ ετο ύ ν κ α τά λ λ η λ ες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς, ώ σ τε ν α σ υ ν ά δ ο υ ν μ ε το υ ς α ν τικ ειμ εν ικ ο ύ ς σ τό χ ο υ ς τω ν γ ν ω σ τικ ώ ν α ν τικ ειμ έν ω ν ; Πορεία για τη διερεύνηση του κατάλληλου προγράμματος και μεθόδου εκπαίδευσης Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία τη ς ερ ευ ν η τικ ή ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς β α σ ίζετα ι σ ε π ο ιο τικ ές (q u a lita tiv e ) μ εθ ό δ ο υ ς (R o b so n, ) μ ε σ το ιχ εία «δ ιδ α κ τικ ο ύ π ειρ ά μ α το ς» (te a ch in g e x p e rim e n t) (K o m o re k & D u it, ). Κ υ ρ ία ερ γ α λ εία είν α ι κ α τά λ λ η λ α δ ια μ ο ρ φ ω μ έν ο ερ ω τη μ α το λ ό γ ια α ν ο ικ το ύ τύ π ο υ, η η μ ιδ ο μ η μ έν η σ υ ν έν τευ ξη (R o b so n, : 330 ) κ α ι η α ν ά λ υ σ η π ερ ιεχ ο μ έν ο υ (R o b so n, : ) α π ό τα εβ δ ο μ α δ ια ία η μ ερ ο λ ό γ ια κ α ι τα p o rtfo lio ερ γ α σ ιώ ν τω ν ο μ ά δ ω ν τω ν φ ο ιτη τώ ν. Η υ λ ο π ο ίη σ η τη ς δ ρ ά σ η ς π ερ ιλ α μ β ά ν ει φ ο ιτη τές Π α ιδ α γ ω γ ικ ο ύ Τ μ ή μ α το ς Δ η μ ο τικ ή ς Εκπαίδευσης που παρακολουθούν με επιτυχία μάθημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η & Μ ιχ α η λ ίδ η ς ) κ α ι δ ευ τερ εύ ο ν το ς σ ε μ α θ η τές Ε κ α ι Σ Τ τά ξη ς δ η μ ο τικ ώ ν σ χ ο λ είω ν τη ς π ερ ιο χ ή ς το υ Ρ εθ ύ μ ν ο υ, κ α θ ώ ς κ α ι σ ε εν εν ερ γ εία εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς π ο υ π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν επ ιμ ο ρ φ ω τικ ά σ εμ ιν ά ρ ια Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ τη ν έρ ευ ν α έχ ο υ ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ εί π α κ έτα ρ ο μ π ο τικ ή ς L E G O M in d S tro m s N X T μ ε χ ρ ή σ η λ ο γ ισ μ ικ ο ύ L E G O M IN D S T O R M S E d u ca tio n N X T. Σ το μ ά θ η μ α γ ίν ετα ι χ ρ ή σ η η λ εκ τρ ο ν ικ ή ς π λ α τφ ό ρ μ α ς μ ά θ η σ η ς (M o o d le ) γ ια τη ν α π ο θ ή κ ευ σ η κ α ι α ν ά ρ τη σ η υ λ ικ ο ύ κ α ι τη ν η λ εκ τρ ο ν ικ ή α ν τα λ λ α γ ή μ η ν υ μ ά τω ν μ ετα ξύ τω ν ο μ ά δ ω ν κ α ι τω ν δ ιδ α σ κ ό ν τω ν. Τ α β ή μ α τα τη ς δ ρ ά σ η ς είν α ι: a. 1 ο σ τά δ ιο εφ α ρ μ ο γ ή ς: Σ υ λ λ ο γ ή σ ε φ ο ιτη τές το υ Π Τ Δ Ε Ρ εθ ύ μ ν ο υ b. Α ν α ζή τη σ η κ α ι ο μ α δ ο π ο ίη σ η χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ώ ν π ο υ επ ιδ ρ ο ύ ν θ ετικ ά σ τη ν δ η μ ιο υ ρ γ ία εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ εν α ρ ίω ν. Α ν ά λ υ σ η π α ρ α μ έτρ ω ν. Σ χ εδ ια σ μ ό ς τω ν α λ λ α γ ώ ν σ τη δ ο μ ή κ α ι σ το π ερ ιεχ ό μ εν ο το υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς. c. 2 ο σ τά δ ιο : εφ α ρ μ ο γ ή τη ς π ρ ό τα σ η ς β ελ τίω σ η ς σ ε φ ο ιτη τές τω ν Π Τ Δ Ε Ρ εθ ύ μ ν ο υ κ α ι Φ λ ώ ρ ιν α ς. d. 3 ο σ τά δ ιο : σ υ γ κ έν τρ ω σ η, α ν ά λ υ σ η δ εδ ο μ έν ω ν κ α ι σ ύ γ κ ρ ισ η μ ε τα α π ο τελ έσ μ α τα τη ς π ρ ώ τη ς εφ α ρ μ ο γ ή ς. Ε ξα γ ω γ ή σ υ μ π ερ α σ μ ά τω ν. Μ ε β ά σ η το υ π ά ρ χ ο ν σ εν ά ρ ιο, το σ υ γ κ εν τρ ω μ έν ο υ λ ικ ό π ερ ιλ α μ β ά ν ει ό λ ες τις α π α ρ α ίτη τες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες κ α ι δ εδ ο μ έν α (δ ιδ α κ τικ ό υ λ ικ ό, εκ π α ιδ ευ τικ ό λ ο γ ισ μ ικ ό, φ ύ λ λ α ερ γ α σ ία ς, εκ π α ιδ ευ τικ ά σ εν ά ρ ια, δ ιδ α κ τικ ές π α ρ εμ β ά σ εις, α ξιο λ ο γ ή σ εις, η μ ερ ο λ ό γ ια, σ η μ ειώ σ εις ερ ευ ν η τή κ α ι β ίν τεο ). Ε π ίσ η ς, 7 0 ερ ω τη μ α το λ ό γ ια α π ό τρ εις σ υ ν εχ ό μ εν ες χ ρ ο ν ιές β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ τη ν φ ά σ η τη ς σ τα τισ τικ ή ς α ν ά λ υ σ η ς κ α ι α ν τίσ το ιχ α δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια φ ο ιτη τώ ν π ο υ εφ α ρ μ ό σ τη κ α ν σ τη ν Ε κ α ι Σ Τ τά ξη το υ δ η μ ο τικ ο ύ σ χ ο λ είο υ (6 6 σ εν ά ρ ια ).

6 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 473 Ε π ιπ λ έο ν υ λ ικ ό σ υ γ κ εν τρ ώ θ η κ ε α π ό τη β ιν τεο σ κ ό π η σ η, η μ ερ ο λ ό γ ια τη ς η λ εκ τρ ο ν ικ ή ς πλατφόρμας μάθησης (Moodle) και συμμετοχική παρατήρηση του ερευνητή. Τ ο τρ έχ ο ν σ τά δ ιο π ερ ιλ α μ β ά ν ει τη τελ ικ ή σ ύ γ κ ρ ισ η τω ν τρ ιώ ν ετή σ ιω ν εφ α ρ μ ο γ ώ ν μ ε σ ύ ν θ ετη σ τα τισ τικ ή α ν ά λ υ σ η τω ν επ ιμ έρ ο υ ς κ α τη γ ο ρ ιώ ν μ ετα β λ η τώ ν μ ε κ α τά τα ξη τω ν α π α ν τή σ εω ν σ τα ερ ω τη μ α το λ ό γ ια σ ε κ α τη γ ο ρ ίες α π ό τη ν β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία, ο μ α δ ο π ο ιώ ν τα ς π α ρ ό μ ο ιες α π α ν τή σ εις σ υ γ κ ρ ίν ο ν τα ς μ ε τη μ ια ή τη ν ά λ λ η κ α τη γ ο ρ ία. Ο ι α π α ν τή σ εις π ο υ δ εν είχ α ν εν τα χ θ εί σ ε π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ α κ α τη γ ο ρ ία κ α ι μ ε τη ν μ έθ ο δ ο τη ς σ υ ν εχ ο ύ ς σ ύ γ κ ρ ισ η ς το π ο θ ετο ύ ν τα ι σ ε ν έα κ α τη γ ο ρ ία, θ έτο ν τα ς το ερ ώ τη μ α ν έα ς κ α τη γ ο ρ ία ή υ π ο κ α τη γ ο ρ ία ς. Τ α δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια τω ν φ ο ιτη τώ ν α ν α λ ύ ο ν τα ι κ α ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιο ύ ν τα ι α ρ χ ικ ά ω ς έρ γ α Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς: Ε ισ α γ ω γ ικ ή δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα, Δ εξιό τη τες σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η ς δ εξιό τη τες υ λ ο π ο ίη σ η ς κ α τα σ κ ευ ή ς π ο υ σ κ έφ το μ α ι (κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό ς σ χ εδ ια σ μ ό ς), Κ α τα σ κ ευ ή, Γ ν ώ σ εις π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ (κ α τα ν ό η σ η ), Δ εξιό τη τες π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ (κ ά ν ω π ρ ό γ ρ α μ μ α σ τη ν G ), Έ λ εγ χ ο ς, Π α ρ ο υ σ ία σ η. Π α ρ ά λ λ η λ α γ ίν ετα ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ίη σ η τω ν τύ π ω ν τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν μ ε π ρ ο θ ή κ η τυ π ικ ώ ν π α ρ α δ ειγ μ ά τω ν, μ ε π α ρ α μ έτρ ο υ ς ό π ω ς η χ ρ ή σ η το υ ς σ τη ν δ υ σ κ ο λ ία το υ ς, το η λ ικ ια κ ό το υ ς επ ίπ εδ ο, κ α ι τη δ ια θ εμ α τικ ή το υ ς α ξία, κ α ι σ τη σ υ ν έχ εια α ν α λ ύ ο ν τα ι ω ς π ρ ο ς το υ ς δ ιδ α κ τικ ο ύ ς σ τό χ ο υ ς π ο υ κ α λ ύ π το υ ν κ α ι τη ν π α ιδ α γ ω γ ικ ή α ξιο π ο ίη σ η το υ ς. Ε ν ώ σ τα π ρ ώ τα έτη εφ α ρ μ ο γ ή ς το π ερ ιεχ ό μ εν ο το υ μ α θ ή μ α το ς υ ιο θ ετο ύ σ ε τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή π ερ ισ σ ό τερ ο ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο, σ τα επ ό μ εν α ο ι φ ο ιτη τές σ χ εδ ία ζα ν δ ιδ α κ τικ ές δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες σ ε δ ιά φ ο ρ α γ ν ω σ τικ ά α ν τικ είμ εν α κ α ι σ ε κ ά π ο ιες π ερ ιπ τώ σ εις τις εφ ά ρ μ ο ζα ν σ ε τά ξη κ α τά τη ν π ρ α κ τικ ή το υ ς ά σ κ η σ η. Η εμ π ειρ ία α π ό τα π ρ ο η γ ο ύ μ εν α έτη δ είχ ν ει τη δ υ ν α τό τη τα π ρ ο ο δ ευ τικ ή ς μ ετά β α σ η ς α π ό το ν Ε π ισ τη μ ο ν ικ ό κ α ι Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ό Ε γ γ ρ α μ μ α τισ μ ό σ τη ν Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ή Γ ν ώ σ η Π ερ ιεχ ο μ έν ο υ κ α ι μ ετέπ ειτα στην Τεχνολο γική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο (Mishra & Koehler 2006; 2008). Η ευρύτερη έρευνα βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης τω ν έω ς τώ ρ α δ ρ ά σ εω ν, τα π ρ ώ τα α π ο τελ έσ μ α τα δ είχ ν ο υ ν ό τι σ το ν π ρ ο π τυ χ ια κ ό κ ύ κ λ ο σ π ο υ δ ώ ν μ π ο ρ εί ν α είν α ι εφ ικ τή μ ια π ρ ο σ έγ γ ισ η π ο υ ν α σ υ ν δ υ ά ζει τη ν Τ Π Γ Π μ ε το ν Κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό Ε π ο ικ ο δ ο μ ισ μ ό κ α ι σ υ ν ά δ ει μ ε το α ν τικ είμ εν ο κ α ι τις σ υ ν θ ή κ ες π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς.

7 474 Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Εκπαιδευτική Ρομποτική: Γνωστικό Αντικείμενο Εκπαιδευτική Ρομποτική: Γνωστικό Εργαλείο Σχήμα 2. Σταδιακοί μετασχηματισμοί-μορφές μαθήματος, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά το α ν τικ είμ εν ο τη ς π α ρ ο ύ σ η ς ερ γ α σ ία ς, η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία σ χ εδ ια σ μ ο ύ κ α ι υ λ ο π ο ίη σ η ς έρ ευ ν α ς γ ια σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ ο υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς Ε.Ρ. σ ε Π α ιδ α γ ω γ ικ ό Τ μ ή μ α Δ η μ ο τικ ή ς Ε κ π α ίδ ευ σ η ς, φ α ίν ετα ι ό τι η π ο ρ εία τω ν β η μ ά τω ν π ο υ σ χ εδ ιά σ τη κ α ν κ α ι α κ ο λ ο υ θ ή θ η κ α ν μ π ο ρ ο ύ ν ν α ο δ η γ ή σ ο υ ν σ ε σ υ μ π ερ ά σ μ α τα σ χ ετικ ά μ ε τις αρχές και το περιεχόμενο του μαθήματος. Η αρχική υλοποίηση του μαθήματος (με την Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο ) κ α ι τη σ τα δ ια κ ό μ ετα σ χ η μ α τισ μ ό το υ μ α θ ή μ α το ς (μ ε τη ν Ε.Ρ. ω ς δ ιδ α κ τικ ό κ α ι μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ), επ έτρ εψ α ν τη ν εξα γ ω γ ή σ υ μ π ερ α σ μ ά τω ν σ χ ετικ ά μ ε τα π ρ ο β λ ή μ α τα κ α ι τις α π α ιτή σ εις π ο υ σ χ ετίζο ν τα ι μ ε το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς σ ε κ ά θ ε σ τά δ ιο μ ετα σ χ η μ α τισ μ ο ύ το υ μ α θ ή μ α το ς. Τ α θ έμ α τα π ο υ εγ είρ ο ν τα ι σ τις δ ύ ο α κ ρ α ίες κ α τα σ τά σ εις (μ ια α κ ρ α ία κ α τά σ τα σ η : Ε.Ρ. α ν τικ είμ εν ο ά λ λ η α κ ρ α ία κ α τά σ τα σ η : Ε.Ρ. μ έσ ο ) είν α ι τό σ ο δ ια φ ο ρ ετικ ά, π ο υ μ ια μ έθ ο δ ο ς τύ π ο υ γ ρ α μ μ ικ ή ς π α ρ εμ β ο λ ή ς δ εν θ α ή τα ν ικ α ν ή ν α δ ια γ ν ώ σ ει τα θ έμ α τα γ ια τη «μ έσ η» π ερ ίπ τω σ η, ό π ο υ η Ε.Ρ. α ν τιμ ετω π ίζετα ι σ το π ρ ο π τυ χ ια κ ό μ ά θ η μ α ω ς σ υ γ κ ερ α σ μ ό ς α ν τικ ειμ έν ο υ κ α ι μ έσ ο υ. Ε π ίσ η ς, η υ λ ο π ο ίη σ η μ ό ν ο μ ια ς μ έσ η ς κ α τά σ τα σ η ς θ α ά φ η ν ε κ εν ά ω ς π ρ ο ς τις π α ρ α μ έτρ ο υ ς, μ ια ς κ α ι ο ι π α ρ ά γ ο ν τες θ α ή τα ν π ο λ λ ο ί κ α ι σ ύ ν θ ετο ι, κ α θ ώ ς κ α ι ω ς π ρ ο ς το σ η μ είο σ το ο π ο ίο α ρ χ ίζο υ ν ν α εν τείν ο ν τα ι ή ν α α μ β λ ύ ν ο ν τα ι τα δ ιά φ ο ρ α ζη τή μ α τα π ο υ σ χ ετίζο ν τα ι μ ε τις γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες κ α ι στάσεις των φοιτητών. Αναφορές A lim isis, D., A rle g u i, J., F a v a, N., F ra n g o u, S., Io n ita, S., M e n e g a tti, E., P in a, A., M o n fa lco n, S., P a p a n ik o la o u, K., M o ro, M., ( ). In tro d u cin g ro b o tics to te a ch e rs a n d sch o o ls: e x p e rie n ce s fro m th e T E R E C o P p ro je ct. Proceedings for Constructionism, (p p ). A n a g n o sta k is, S., & M ich a e lid e s, G.P. ( ). L a b o ra to ry o f E d u ca tio n a l R o b o tics A n u n d e rg ra d u a te co u rse fo r P rim a ry E d u ca tio n T e a ch e r S tu d e n ts. In HSci rd International Conference on Handson Science, (p p ), B ra g a, P o rtu g a l. A n a g n o sta k is, S.,& M ich a e lid e s, G.P. ( ). R e su lts fro m a n U n d e rg ra d u a te T e st T e a ch in g C o u rse o n R o b o tics to P rim a ry E d u ca tio n T e a ch e r S tu d e n ts. In HSci th International Conference on Hands-on Science, (p p. 3 9 ), A z o re s, P o n ta D e lg a d a, P o rtu g a l.

8 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 475 A n g e li, C., & V a la n id e s, N. ( ). IC T R e la te d P e d a g o g ica l C o n te n t K n o w le d g e : a m o d e l fo r te a ch e r p re p a ra tio n. In C. C ra w fo rd e t a l. (e d s.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (p p ). C rism o n d, D., H y n e s, M., D a n a h y, E., ( ), T h e D e sig n C o m p a ss: A C o m p u te r T o o l fo r S ca ffo ld in g S tu d e n ts' M e ta co g n itio n a n d D iscu ssio n a b o u t th e ir E n g in e e rin g D e sig n P ro ce ss". AAAI Spring Symposium: Educational Robotics and Beyond, (p p ). C o sta M., F e rn a n d e s, J.F.( ). G ro w in g u p w ith ro b o ts. In Hsci-2004 CoLoS. Summer School, Ljubljana. F a ch a n tid is, N., S p a th o p o u lo u, V. ( ). C ro ss C u rricu la r A p p ro a ch to R o b o tics in In te ra ctiv e M u se u m P e d a g o g y E n v iro n m e n t. In R. S te lz e r & K. Ja fa rm a d a r (e d.), Proc. 2nd International Conference on Robotics in Education, RiE2011. (p p ). V ie n n a, A u stria. Jim o y ia n n is, A. ( ). D e sig n in g a n d im p le m e n tin g a n in te g ra te d T e ch n o lo g ica l P e d a g o g ica l S cie n ce K n o w le d g e fra m e w o rk fo r scie n ce te a ch e r s p ro fe ssio n a l d e v e lo p m e n t. Computers & Education, 5 5 (3), K o m o re k, M. & D u lt, R. ( ), T h e T e a ch in g E x p e rim e n t a s a P o w e r M e th o d to D e v e lo p a n d E v a lu a te T e a ch in g a n d L e a rn in g S e q u e n ce s in th e D o m a in o f N o n L in e a r S y ste m s. International Journal of Silence Education, 2 6, M ish ra, P., & M a tth e w, J.K. ( ). T e ch n o lo g ica l P e d a g o g ica l C o n te n t K n o w le d g e : A F ra m e w o rk fo r te a ch e r k n o w le d g e. Teachers College Record, (6 ), M ish ra, P., & K o e h le r, M.J. ( ). In tro d u cin g T P C K. A A C T E co m m itte e o n in n o v a tio n a n d te ch n o lo g y. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (p p ). N e w Y o rk : R o u tle d g e. R e sn ick, Μ., S ilv e rm a n, Β. ( ). S o m e re fle ctio n s o n d e sig n in g co n stru ctio n k its fo r k id s. Ιn Proceeding of the 2005 conference on Interaction design and children, (Boulder, Colorado, June ), (p p ). R o b so n C., ( ). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Α θ ή ν α : G u te n b e rg P a p a n ik o la o u, K. & F ra n g o u, S., ( ), "T e a ch e r T ra in in g C o u rse in In tro d u cin g R o b o tics in th e C u rricu lu m T h e T E R E C o P P ro je ct P ro p o sa l", In D. A lim isis (e d.), Teacher Education on Robotics- Enhanced Constructivist Pedagogical Methods (p p ). A th e n s: S ch o o l o f P e d a g o g ica l a n d T e ch n o lo g ica l E d u ca tio n (A S P E T E ). V o o g t, J., F isse r, P., P a re ja R o b lin, N., T o n d e u r, J., v a n B ra a k, J., ( ) "T e ch n o lo g ica l p e d a g o g ica l co n te n t k n o w le d g e a re v ie w o f th e lite ra tu re ", Journal of Computer Assisted Learning, 2 9 (2 ), p p Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. ( ), «Η Εκπαιδευτική Ρομποτική σαν προπτυχιακό μάθημα σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», Η μ ερ ίδ α W R O H e lla s, Α θ ή ν α, 1 2 Ιο υ ν ίο υ Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η, Α. & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, Π. Γ. ( ) Δ υ ν α τό τη τα Ε ρ γ α σ τη ρ ίο υ Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς σ τα Σ χ ο λ εία. Σ το 4ο συνέδριο «Διδακτικής της Πληροφορικής», Μ α ρ τίο υ , Π ά τρ α. Κ ό μ η ς, Β. ( ). Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Α θ ή ν α : Ε κ δ ό σ εις Ν έω ν Τ εχ ν ο λ ο γ ιώ ν. Μ α κ ρ ά κ η ς, Β. ( ). Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Α θ ή ν α : Μ ετα ίχ μ ιο. Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η, Α., Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, Γ.Π. ( ). Ά τυ π η μ ά θ η σ η σ ε π ερ ιβ ά λ λ ο ν εκ π α ιδ ευ τικ ή ς ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Διδακτική της Πληροφορικής', Π ά τρ α. Τ ζα β ά ρ α, Α. & Κ ό μ η ς, Β., ( ). Η εν σ ω μ ά τω σ η τη ς Π α ιδ α γ ω γ ικ ή ς Γ ν ώ σ η ς σ το σ χ εδ ια σ μ ό δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν μ ε Τ Π Ε. Σ το Α θ. Τ ζιμ ο γ ιά ν ν η ς (επ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», (σ ). Κ ό ρ ιν θ ο ς: Π α ν επ ισ τή μ ιο Π ελ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ επ τεμ β ρ ίο υ Φ α χ α ν τίδ η ς, Ν., Α λ εξα ν δ ρ ίδ ο υ, Π., ( ). Ε π ιμ ό ρ φ ω σ η Κ α θ η γ η τώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς σ ε Θ έμ α τα Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ, Φ λ ώ ρ ιν α, (σ ). Φ α χ α ν τίδ η ς, Ν., Χ ρ ισ το φ ό ρ ο υ, Β. & Π ν ευ μ α τικ ό ς, Α. ( ). Α ν τιλ ή ψ εις εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν μ ετά τη β α σ ικ ή τεχ ν ο λ ο γ ικ ή εκ π α ίδ ευ σ η. Σ το : Γ ρ η γ ο ρ ιά δ ο υ, Μ., Ρ ά π τη ς, Α., Β ο σ ν ιά δ ο υ, Σ. & Κ υ ν η γ ό ς, Χ. (επ.), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, (σ ). Α θ ή ν α.

9 476 Φ ρ ά γ κ ο υ, Σ., Π α π α ν ικ ο λ ά ο υ, Κ., Α λ ιμ ή σ η ς, Δ. & Κ υ ν η γ ό ς, Χ. ( ). Ε κ π α ιδ ευ τικ ο ί σ ε ρ ό λ ο σ χ εδ ια σ τή εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν ρ ο μ π ο τικ ή ς: η π ερ ίπ τω σ η τη ς επ ιμ ό ρ φ ω σ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τα π λ α ίσ ια το υ Τ E R E C o P p ro je ct. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 8-10 Μαΐου 2009.

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια

Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια Ε λεκ το ρ Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος 2 0 0 6 Περιεχόμενα Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση Ηλεκτρονικά νέα και αγορά Ηλεκτρονικά διαβατήρια Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σπουδαστές: Δεληλίγκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου στη Διδακτική Βασικών Εννοιών της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Προοπτική της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου στη Διδακτική Βασικών Εννοιών της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η Προοπτική της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου στη Διδακτική Βασικών Εννοιών της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χαρούλα Αγγελή 1 και Ιωάννης Ιωάννου 2 cangeli@ucy.ac.cy, ioannou.ioannis@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λο γαρ ιασ μ ώ ν ταμ ιε υτη ρ ίο υ 02. Χ ο ρ ή γη σ η β ιβ λιαρ ίο υ ε π ιταγώ ν σ ε λο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Studies on the Athena Parthenos of Pheidias

Studies on the Athena Parthenos of Pheidias University of Iowa Iowa Research Online Theses and Dissertations 1914 Studies on the Athena Parthenos of Pheidias Charles Amzi Vannoy State University of Iowa This work has been identified with a Creative

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Εύα Παπαζώη 1, Κυπαρισσία Παπανικολάου 2, Ευαγγελία Γουλή 2, Μαρία Γρηγοριάδου 3 eva3x7@gmail.com, kpapanikolaou@aspete.gr, lilag@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ."

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ. ΤΕΧΝΟΛΟηΚΟ EKIIAIAEVTIKO 1ΑΡΥΛ1Α KABA.VVL LXOAH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΤηΉ Α Κ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ." ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ι>πΐ)ρληθείοα crtov

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το παράδειγµα δύο ερευνών ουκάκης Σπύρος 1, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία 2, Ζυµπίδης ηµήτριος 3 1 Υπ. ιδάκτορας, ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ 'θέρμανση πόλης 6 0.0 0 0 κατοίκων με τηλεθέρμσνση' Εισηγητής: Κρυωνάς Δημήτριος Ντουμπου Χρυσή Σταλιοπούλου Μαρία Οκτώβριος 1994 Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο π Ε Ρ I Ε X ο Μ Δ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών

Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών Φράγκου Στασινή Υπ. ιδάκτορας ΜΙΘΕ, Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη stassini.frangou@sch.gr Γρηγοριάδου Μαρία Καθηγήτρια Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διδακτικός Μετασχηματισμός Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου & Κοινωνικές Πρακτικές Αναφοράς

Ενότητα 3: Διδακτικός Μετασχηματισμός Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου & Κοινωνικές Πρακτικές Αναφοράς Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση το πλαίσιο TPACK: το περιβάλλον PeerLAND

Συγγραφή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση το πλαίσιο TPACK: το περιβάλλον PeerLAND Συγγραφή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση το πλαίσιο TPACK: το περιβάλλον PeerLAND Kυπαρισσία Παπανικολάου 1, Ευαγγελία Γουλή 1, Αικατερίνη Μακρή 1, Ιωάννης Σοφός 2, Μαρία Τζελέπη 3 kpapanikolaou@aspete.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθανασία Κ. Μαργετουσάκη Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ: +30 2810 391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail: amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

' ϋ - ; ν ' ' j' ' /. ' ' %l

' ϋ - ; ν ' ' j' ' /. ' ' %l ^ ' ϋ - ; ν ' ' j' ' /. ' ' %l I TEI K A B 4 M L ΣΙΟΔΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ft ΟΙΚΟΝΟΜΙ1 Σ TMHHl ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΠΕΪΘΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κ. ΑΝΝΑ ΠΥΡΑΔΕΜΙΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και πιλοτική του εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04

Ανάπτυξη του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και πιλοτική του εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 Ανάπτυξη του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και πιλοτική του εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 Ψύλλος Δημήτριος 1 psillos@eled.auth.gr 1 Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ ΑΠΘ Περίληψη Η Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής Ενότητα 3: Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής Μ. Γρηγοριάδου, Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Προσωπική εμπειρία Τι διδάχθηκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ i > ΐ ή. ' c i n: v.t Αφιερώνεται στην μνήμη του πολυαγαπημένου μου θείου Δημοσθένη Φίλιου..-;>%. ^, 'ϊ. -Τ. ;. ;:' ' '... - a.,, ' ' '." ',ί. - \V-" ^. V

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

«Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο

«Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 «Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρης Τερζίδης Δάσκαλος sterzidi@sch.gr Γιάννης Γουμενάκης Δάσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ 1.1 Ιστορικό της ΜΕΒΓΑΛ...4 1.2 Ο νομασία-γενικά στοιχεία της Ε ταιρείας... 5 Πίνακας 1 Οι 30 μεγαλύτερες βιομηχανίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση Δεκαεξαδικό πληκτρολόγιο Οπτικήέξοδος

Αναβάθμιση Δεκαεξαδικό πληκτρολόγιο Οπτικήέξοδος Το περιοδικό της σύγχρονης ηλεκτρονικής και πληροφορικής δέματα γιm Αναβάθμιση τουpc Δεκαεξαδικό πληκτρολόγιο γιαpc Οπτικήέξοδος γιαcd-r Ψηφιακό PID Έλεγχος βηματικών κινητήρων Περιεχόμενα Αρ.τεύχους 206

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ Αγγελική Τζαβάρα, Βασίλειος Κόμης tzavara@upatras.gr, komis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Στο πλαίσιο της ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 Β Β1 Β2 ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ Μη καταχώ ρηση τ ω ν σ το ιχ είω ν που ο ρ ίζο ντα ι σ το άρθρο 6 το υ Καν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία 24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία Έναρξη εργασιών 10:00 - Λήξη εργασιών 12:30 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. «20 χρόνια Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΠΓΠ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε υποψήφιους νηπιαγωγούς

Η ΤΠΓΠ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε υποψήφιους νηπιαγωγούς Η ΤΠΓΠ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε υποψήφιους νηπιαγωγούς Αγγελική Τζαβάρα, Βασίλειος Κόμης tzavara@upatras.gr, komis@upatras.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Α.Π.Θ., 2 Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., 3 Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης,

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Α.Π.Θ., 2 Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., 3 Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π04 στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση Εικονικών Εργαστηρίων: Η περίπτωση του IrYdium VLab στο Μεικτό Περιβάλλον Επιμόρφωσης Β Επιπέδου Δ. Ψύλλος 1, Λ. Αντώνογλου 2, Α. Ταραμόπουλος 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Κεφάλαιο 6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Περίγραμμα κεφαλαίου Τα αίτια της οικονομικής μεγέθυνσης Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow Μέσα οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του μακροχρόνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου: Η περίπτωση των επιμορφούμενων Φυσικών ΠΕ04

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου: Η περίπτωση των επιμορφούμενων Φυσικών ΠΕ04 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου: Η περίπτωση των επιμορφούμενων Φυσικών ΠΕ04 Ψύλλος Δημήτριος 1, Παρασκευάς Απόστολος 2 psillos@eled.auth.gr, aparaske@eled.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Φάσεις και Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Σκοπός Χρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής και ένταξης με τις αλλαγές προβληματικής που την ακολούθησαν Θεωρητικά μοντέλα που

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές της τάξης

Διερεύνηση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές της τάξης Διερεύνηση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές της τάξης Δήμητρα Δημητρίου 1, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 1,2 demetrademetriu@yahoo.com,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σπύρος Δουκάκης 1, Χρήστος Κοίλιας 2, Νίκος Αδαμόπουλος 3 sdoukakis@rhodes.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης, Α. Μαργετουσάκη, Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr, 2 amarge@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Γ ) Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων»

«Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων» 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 «Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων» Μαλλιάρα Πηνελόπη, Μπακαμήτσου Αθανασία, Τσίτσος Βασίλης, Αρδαβάνη Καλλιόπη Εκπαιδευτικοί Β βάθμιας pmalliara@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα