Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική"

Transcript

1 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 1 υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Ε.Δι.Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε 2 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε. Περίληψη Σ το π λ α ίσ ιο τη ς α ξιο π ο ίη σ η ς τω ν Τ Π Ε σ τη ν εκ π α ίδ ευ σ η, ιδ ια ίτερ ο εν δ ια φ έρ ο ν π α ρ ο υ σ ιά ζει η δ ιερ εύ ν η σ η το υ κ α τά π ό σ ο επ ιτυ χ η μ έν α ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί εν σ ω μ α τώ ν ο υ ν τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή σ τη ν π ρ α γ μ α τικ ή κ α θ η μ ερ ιν ή δ ιδ α σ κ α λ ία κ α ι μ ε τι σ τό χ ο υ ς. Α υ τό σ υ ν δ έετα ι ά μ εσ α μ ε τη ν κ α τά ρ τισ ή το υ ς σ τη ν Ε.Ρ., π ο υ ο δ η γ εί σ τη ν α ν α ζή τη σ η μ ια ς επ ιτυ χ η μ έν η ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς σ τη ν δ ιδ α κ τικ ή τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς σ α ν π ρ ο π τυ χ ια κ ό μ ά θ η μ α α λ λ ά κ α ι σ α ν σ εμ ιν ά ρ ιο επ ιμ ό ρ φ ω σ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν. Η ερ γ α σ ία α υ τή π α ρ ο υ σ ιά ζει τη μ εθ ο δ ο λ ο γ ία π ρ ο σ έγ γ ισ η ς κ α ι εν τά σ σ ετα ι σ ε μ ια γ εν ικ ό τερ η μ ελ έτη π ο υ έχ ει σ τό χ ο ν α δ ιερ ευ ν ή σ ει το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ η ς μ εθ ό δ ο υ π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν μ ελ λ ο ν τικ ώ ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς σ τη ν Ε.Ρ. γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ ή τη ς, τό σ ο ω ς μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ό σ ο κ α ι ω ς μ α θ η σ ια κ ό α ν τικ είμ εν ο. Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία κ α ι υ λ ο π ο ίη σ η τη ς έρ ευ ν α ς γ ια το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ ο υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς Ε.Ρ. σ ε Π α ιδ α γ ω γ ικ ό Τ μ ή μ α Δ η μ ο τικ ή ς Ε κ π α ίδ ευ σ η ς, β α σ ίσ τη κ ε σ τη ν π ο λ λ α π λ ή υ λ ο π ο ίη σ η το υ μ α θ ή μ α το ς, μ ε σ τα δ ια κ ό μ ετα σ χ η μ α τισ μ ό τη ς μ ο ρ φ ή ς το υ μ ετα ξύ δ ύ ο α κ ρ α ίω ν κ α τα σ τά σ εω ν. Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία α υ τή επ έτρ εψ ε τη δ ιερ εύ ν η σ η κ α ι κ α τα γ ρ α φ ή τω ν θ εμ ά τω ν π ο υ εγ είρ ο ν τα ι κ α ι α φ ο ρ ο ύ ν τις γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες κ α ι σ τά σ εις τω ν φ ο ιτη τώ ν, ώ σ τε σ ε επ ό μ εν ο β ή μ α ν α γ ίν ει ο τελ ικ ό ς σ χ εδ ια σ μ ό ς το υ μ α θ ή μ α το ς β α σ ισ μ έν ο ς σ ε α υ τά. Λέξεις κλειδιά: Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή, δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια, π ρ ω το β ά θ μ ια εκ π α ίδ ευ σ η, εκ π α ίδ ευ σ η εκ π α ιδ ευ τώ ν Εισαγωγή Η α ν ά π τυ ξη τω ν Τ εχ ν ο λ ο γ ιώ ν τη ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς κ α ι τω ν Ε π ικ ο ιν ω ν ιώ ν (Τ Π Ε ), μ ε τα χ ύ τα το υ ς ρ υ θ μ ο ύ ς σ τις π ρ ό σ φ α τες δ εκ α ετίες, επ η ρ εά ζει ό λ ο κ α ι σ ε π ερ ισ σ ό τερ ο υ ς το μ είς τη ς κ α θ η μ ερ ιν ή ς ζω ή ς το υ σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ. Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό π α ρ ά δ ειγ μ α τα ρ ο μ π ό τ, τα ο π ο ία π έρ α α π ό το ν κ υ ρ ία ρ χ ο ρ ό λ ο σ ε γ ρ α μ μ ές σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η ς κ α ι π α ρ α γ ω γ ή ς, υποστηρίζουν και επεκτείνονται σε νέες δραστηριότητες, όπως ιατρικές διαδικασίες, π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η, έρ ευ ν α, δ ιά σ ω σ η, εξερ εύ ν η σ η ς, α λ λ ά κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ές υ π η ρ εσ ίες. Ο K a z u o M u ra n o, (π ρ ό εδ ρ ο ς τη ς F u jitsu L a b o ra to rie s) α ν α φ έρ ει «το ρ ο μ π ό τ θ α είν α ι κ α τά π ά σ α π ιθ α ν ό τη τα η τεχ ν ο λ ο γ ία το υ 2 1 ο υ α ιώ ν α, ό π ω ς το α υ το κ ίν η το ή τα ν η τεχ ν ο λ ο γ ία το υ 2 0 ο υ α ιώ ν α κ α ι α ν α μ έν ετα ι ν α εσ τια σ το ύ ν κ α ι σ ε π ο λ λ ά κ ο ιν ω ν ικ ά ζη τή μ α τα σ τη ν Ια π ω ν ία κ α ι ά λ λ ες α ν επ τυ γ μ έν ες χ ώ ρ ες μ ε τη ν τα χ εία α ν τιμ ετώ π ισ η τω ν δ η μ ο γ ρ α φ ικ ώ ν α λ λ α γ ώ ν π α ρ έχ ο ν τα ς α σ φ ά λ εια, κ α ι β ελ τίω σ η τη ς ά ν εσ η ς κ α ι τη ς κ α θ η μ ερ ιν ή ς ζω ή ς». Ε ά ν η ρ ο μ π ο τικ ή, ό π ω ς δ ια φ α ίν ετα ι, δ ια δ ρ α μ α τίσ ει σ η μ α ν τικ ό ρ ό λ ο σ το μ έλ λ ο ν, κ α θ ισ τά τα ι επ ιτα κ τικ ή η εν σ ω μ ά τω σ ή τη ς σ τα σ χ ο λ ικ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα σ π ο υ δ ώ ν, τό σ ο γ ια τη ν π ρ ο ετο ιμ α σ ία τη ς σ η μ ερ ιν ή ς γ εν ιά ς τω ν μ α θ η τώ ν σ τις α π α ιτή σ εις τεχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ τη ς κ ο ιν ω ν ία ς π ο υ θ α ζή σ ο υ ν, ό σ ο κ α ι γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ η τω ν ν έω ν

2 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 469 μ α θ η σ ια κ ώ ν ερ γ α λ είω ν τω ν Τ Π Ε π ο υ α ν α π τύ σ σ ο ν τα ι κ α ι κ α θ ο ρ ίζο υ ν τη ν π ερ ιο χ ή π ο υ ονομάζουμε Εκπαιδευτική Ρομποτική. Ο ι Τ Π Ε, γ εν ικ ό τερ α σ τη ν Ε λ λ η ν ικ ή εκ π α ιδ ευ τικ ή π ο λ ιτικ ή, π ο λ λ ές φ ο ρ ές α ν τιμ ετω π ίσ θ η κ α ν σ α ν η μ α γ ικ ή σ υ ν τα γ ή γ ια τη λ ύ σ η π ρ ο β λ η μ ά τω ν κ α ι γ ια τη ν κ ά λ υ ψ η α ν α γ κ ώ ν το υ εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς. Η ιδ έα τη ς εν σ ω μ ά τω σ η ς τω ν Τ Π Ε σ το σ χ ο λ είο είν α ι ιδ ια ίτερ α ελ κ υ σ τικ ή. Ο Μ α κ ρ ά κ η ς ( ) σ η μ ειώ ν ει «Ο τεχ ν ο λ ο γ ικ ό ς ν τετερ μ ιν ισ μ ό ς, υ π ο σ τη ρ ιζό μ εν ο ς α π ό τη ν ερ γ α λ εια κ ή λ ο γ ικ ή κ α ι έν α τεχ ν ικ ό εν δ ια φ έρ ο ν γ ια τη γ ν ώ σ η ο δ η γ εί σ τη ν ά π ο ψ η ό τι η τεχ ν ο λ ο γ ία μ π ο ρ εί ν α λ ύ σ ει ό λ α τα κ ο ιν ω ν ικ ά κ α ι π α ιδ α γ ω γ ικ ά π ρ ο β λ ή μ α τα». Η ισ το ρ ία τη ς εν σ ω μ ά τω σ η ς τω ν Η / Υ (π ρ ω τίσ τω ς κ α ι α ρ γ ό τερ α το υ δ ια δ ικ τύ ο υ ) σ τη ν δ ια δ ικ α σ ία μ ά θ η σ η ς είν α ι σ π α ρ μ έν η μ ε λ α ν θ α σ μ έν ες π ρ α κ τικ ές κ α ι κ α κ ές εφαρμογές στις εκπαιδευτικές τάξεις. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, ως σύγχρονο και δ υ ν α μ ικ ά α ν α π τυ σ σ ό μ εν ο μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο μ ε ιδ ια ίτερ α χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά κ α ι δ υ ν α τό τη τες, α π ο τελ εί ιδ ια ίτερ ο εν δ ια φ έρ ο ν κ α τά π ό σ ο θ α μ π ο ρ έσ ει ν α «β ρ ει» τη ν εν δ εδ ειγ μ έν η μ έθ ο δ ο εφ α ρ μ ο γ ή ς σ τη σ χ ο λ ικ ή π ρ α γ μ α τικ ό τη τα, μ ε ιδ ια ίτερ ο σ η μ είο εν δ ια φ έρ ο ν το ς τη ν κ α τά ρ τισ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν. Εκπαιδευτική Ρομποτική και κατάρτιση των εκπαιδευτικών Εικόνα 3. Βήματα διαδικασίας Έργου Μηχανικής Τ α σ υ σ τή μ α τα Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς (Ε.Ρ.) α ν ή κ ο υ ν σ τα π ερ ιβ ά λ λ ο ν τα μ ά θ η σ η ς μ ε τη ν υ π ο σ τή ρ ιξη υ π ο λ ο γ ισ τή (Κ ό μ η ς, ). Έ ν α ς α π ό το υ ς σ τό χ ο υ ς τη ς Ε.Ρ. είν α ι η μ ετα φ ο ρ ά σ τη ν εκ π α ίδ ευ σ η τη ς μ εθ ό δ ο υ ερ γ α σ ία ς τω ν μ η χ α ν ικ ώ ν : α ν ά λ υ σ η σ χ εδ ία σ η δ ρ ά σ η (Εικόνα 3) (Crismond, 2010). Επίσης παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες με διαδικασίες επ ίλ υ σ η ς π ρ ο β λ η μ ά τω ν α π ό το ν π ρ α γ μ α τικ ό κ ό σ μ ο, γ εφ υ ρ ώ ν ο ν τα ς το χ ά σ μ α π ο υ υ π ά ρ χ ει

3 470 π ο λ λ ές φ ο ρ ές α ν ά μ εσ α σ το σ χ ο λ είο κ α ι σ τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες έξω α π ό το σ χ ο λ είο. Ω σ τό σ ο, ο έντονα διεπιστημονικός και διαθεματικός χαρακτήρας της επιτρέπει τη μαθησιακή υ π ο σ τή ρ ιξη σ ε π ο ικ ίλ ες εκ π α ιδ ευ τικ ές δ ια δ ικ α σ ίες κ α ι α ν τικ είμ εν α (R e sn ick & S ilv e rm a n, ; F a ch a n tid is & S p a th o p o u lo u, ). Α κ ό μ η, σ το ν κ ο ιν ω ν ικ ό το μ έα, ό τα ν τα ρ ο μ π ό τ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι σ τη ν τά ξη, ο ι μ α θ η τές σ υ ν ή θ ω ς ερ γ ά ζο ν τα ι σ ε μ ικ ρ ές ο μ ά δ ες τω ν 2 έω ς 4 μ α θ η τώ ν κ α ι α υ τό εν θ α ρ ρ ύ ν ει τη ν α ν ά π τυ ξη δ ια π ρ ο σ ω π ικ ώ ν δ εξιο τή τω ν κ α ι β α σ ικ ή ς επ ικ ο ιν ω ν ία ς (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, ). Η ικ α ν ό τη τα ν α σ υ ν ερ γ ά ζο ν τα ι κ α ι ν α μ ετα φ έρ ο υ ν σ ύ ν θ ετες ιδ έες σ ε σ υ μ μ α θ η τές ή σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς είν α ι μ ια σ η μ α ν τικ ή δ εξιό τη τα π ο υ θ εω ρ είτα ι α π α ρ α ίτη τη α π ό σ τις σ ύ γ χ ρ ο ν ες κ ο ιν ω ν ίες. Α ν κ α ι η Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή είν α ι έν α μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο π ο υ σ υ γ κ εν τρ ώ ν ει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον με πλήθος δημοσιευμένων εργασιών, εντούτοις τα α π ο τελ έσ μ α τα δ εν φ α ίν ετα ι ν α π ερ ν ο ύ ν σ τη ν κ α θ η μ ερ ιν ή π ρ α κ τικ ή τη ς τά ξη ς, κ α θ ώ ς υ π ά ρ χ ο υ ν α ρ ν η τικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τες π ο υ επ ισ η μ α ίν ο ν τα ι σ ε ερ ευ ν η τικ ές ερ γ α σ ίες (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, ) κ α ι α φ ο ρ ο ύ ν το υ λ ικ ό, τη χ ρ ο ν ικ ή δ ιά ρ κ εια τη ς δ ιδ α κ τικ ή ς εφ α ρ μ ο γ ή ς, τη ν έλ λ ειψ η α υ το π επ ο ίθ η σ η ς κ α ι εμ π ειρ ία ς τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, τη ν έλ λ ειψ η τεχ ν ικ ή ς β ο ή θ εια ς, τη ν α π ο υ σ ία σ υ ν εχ ο ύ ς εν η μ έρ ω σ η ς κ.ά. (Φ ρ ά γ κ ο υ, Π α π α ν ικ ο λ ά ο υ, Α λ ιμ ή σ η ς & Κ υ ν η γ ό ς, ). Γ εν ικ ό τερ α, «η κ α τά ρ τισ η τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, σ ε γ ν ώ σ εις β α σ ικ ή ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς π α ιδ εία ς, δ εν α π ο τελ εί μ ο ν α δ ικ ό κ α ι ικ α ν ό π α ρ ά γ ο ν τα ο ύ τε σ τη ν α π ό φ α σ η εφ α ρ μ ο γ ή ς τω ν Τ Π Ε α π ό το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς, α λ λ ά ο ύ τε το υ ς δ ίν ει τη ν α ισ ιο δ ο ξία επ ιτυ χ η μ έν η ς εφ α ρ μ ο γ ή ς σ το σ χ ο λ είο. Η π α ιδ α γ ω γ ικ ή κ α ι δ ιδ α κ τικ ή γ ν ώ σ η κ α ι εμ π ειρ ία τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν, σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε μ ια κ α τά ρ τισ η τεχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ χ α ρ α κ τή ρ α, δ εν το υ ς εξα σ φ α λ ίζει τη ν α ίσ θ η σ η π λ η ρ ό τη τα ς γ ν ώ σ εω ν κ α ι εφ ο δ ίω ν σ τη ν εφ α ρ μ ο γ ή τω ν Τ Π Ε.» (Φ α χ α ν τιδ η ς κ.ά ). Θ α π ρ έπ ει λ ο ιπ ό ν γ ια τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή ν α επ ιλ έξο υ μ ε μ ια π ιο π ρ ο σ εκ τικ ή κ α ι μ ελ ετη μ έν η π ρ ο σ π ά θ εια εν σ ω μ ά τω σ η ς σ τη ν εκ π α ιδ ευ τικ ή δ ια δ ικ α σ ία δ η μ ιο υ ρ γ ώ ν τα ς μ έσ α (υ λ ικ ά κ α ι λ ο γ ισ μ ικ ά ) π ρ ο σ ιτά σ το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς. Σ τη ν π ερ ίπ τω σ η τη ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς τη ς Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο γ ια το υ ς εκπαιδευτικούς εγείρονται απαιτήσεις που αφορούν την Πληροφορική, τη Μηχανική, τα Μ α θ η μ α τικ ά κ α ι τη Φ υ σ ικ ή. Ο ι α π α ιτή σ εις σ χ ετίζο ν τα ι μ ε γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες, α λ λ ά κ α ι τη ν π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή τω ν θ εω ρ η τικ ώ ν μ ο ν τέλ ω ν, ώ σ τε ν α είν α ι σ υ μ β α τά μ ε τη ν υ λ ο π ο ίη σ ή το υ ς σ το π λ α ίσ ιο τη ς ρ ο μ π ο τικ ή ς. Γ ια π α ρ ά δ ειγ μ α, σ ε ερ γ α σ τη ρ ια κ ό σ εμ ιν ά ρ ιο κ α τά ρ τισ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς (Π Ε 1 9 κ α ι Π Ε 2 0 ) ο ι δ ιδ α κ τικ ές δ υ σ κ ο λ ίες π ο υ π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ α ν α φ ο ρ ο ύ σ α ν τη ν υ λ ο π ο ίη σ η τω ν δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ, ό τα ν εμ π λ έκ ο ν τα ν κ α τα σ τά σ εις μ ε τα α ισ θ η τή ρ ια το υ ρ ο μ π ό τ (Φ α χ α ν τίδ η ς & Α λ εξα ν δ ρ ίδ ο υ, ). Δ η λ α δ ή, ο ι δ υ σ κ ο λ ίες π α ρ ο υ σ ιά σ θ η κ α ν σ τη μ ετα φ ο ρ ά το υ μ ο ν τέλ ο υ τω ν δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ, α π ό το πλαίσιο μια ς γλώσσας προγραμματισμού με αριθμητικά κυρίως δεδομένα, στο πλαίσιο π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ το υ ρ ο μ π ό τ μ ε π ρ α γ μ α τικ ά δ εδ ο μ έν α / κ α τα σ τά σ εις α π ό το υ ς α ισ θ η τή ρ ες. Ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί, α ν κ α ι ή τα ν εξο ικ ειω μ έν ο ι σ τη ν υ λ ο π ο ίη σ η δ ο μ ώ ν ελ έγ χ ο υ μ ε γ ν ω σ τές γ λ ώ σ σ ες π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ, π α ρ ο υ σ ία σ α ν δ υ σ κ ο λ ίες σ το ν α τις υ λ ο π ο ιή σ ο υ ν σ το π ερ ιβ ά λ λ ο ν το υ ρ ο μ π ό τ ό τα ν δ ια χ ειρ ιζό τα ν δ εδ ο μ έν α α π ό το υ ς α ισ θ η τή ρ ες. Ε κ π α ίδ ευ σ η εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τη ν α ξιο π ο ίη σ η τη ς Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό ερ γ α λ είο π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε σ το π λ α ίσ ιο το υ έρ γ ο υ T E R E C O P (A lim isis e t a l., ). Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία υ λ ο π ο ίη σ η ς τη ς εκ π α ίδ ευ σ η ς β α σ ίσ τη κ ε σ το ν Κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό Ε π ο ικ ο δ ο μ ισ μ ό κ α ι ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί π ρ ο σ έγ γ ισ α ν τις τεχ ν ο λ ο γ ικ ές κ α ι π α ιδ α γ ω γ ικ ές δ υ ν α τό τη τες τη ς Ε.Ρ. μ έσ α α π ό τις δ ικ ές το υ ς δ η μ ιο υ ρ γ ίες, μ ελ ετώ ν τα ς κ α ι κ α τα σ κ ευ ά ζο ν τα ς α ν ά ο μ ά δ ες (P a p a n ik o la o u & F ra n g o u, ). Ο ι εκ π α ιδ ευ ό μ εν ο ι εκ τίμ η σ α ν τη ν εν ερ γ ή σ υ μ μ ετο χ ή το υ ς σ ε ερ γ α σ ίες p ro je ct, το ν ερ γ α σ τη ρ ια κ ό χ α ρ α κ τή ρ α, τη ν κ ο ιν ω ν ικ ή α λ λ η λ επ ίδ ρ α σ η κ α ι τη δ η μ ιο υ ρ γ ία μ α θ η σ ια κ ή κ ο ιν ό τη τα ς, α ν α γ ν ώ ρ ισ α ν τις δ υ ν α τό τη τες τη ς Ε.Ρ. σ τη μ α θ η σ ια κ ή δ ια δ ικ α σ ία κ α ι θ εώ ρ η σ α ν ιδ ια ίτερ α σ η μ α ν τικ ή τη δ υ ν α τό τη τα σ χ εδ ία σ η ς/ α ν ά π τυ ξη ς δ ικ ώ ν

4 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 471 το υ ς ερ γ α σ ιώ ν. Θ έμ α τα κ α ι δ υ σ κ ο λ ίες π ο υ α ν α δ είχ θ η κ α ν α π ό το έρ γ ο ή τα ν η α π α ίτη σ η γ ια μεγαλύτερης διάρκειας πρακτική άσκηση στο εργαστήριο, οι απαιτήσεις σε κατασκευ αστικές δ εξιό τη τες ώ σ τε ν α επ ιτευ χ θ εί α ισ θ η τικ ό κ α ι λ ειτο υ ρ γ ικ ό α π ο τέλ εσ μ α κ α ι τα εμ π ό δ ια σ τη δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή σ υ ν ερ γ α σ ία μ ετα ξύ εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν δ ια φ ο ρ ετικ ή ς ειδ ικ ό τη τα ς. Θ έτο ν τα ς τη ν π ρ ο σ έγ γ ισ η τη ς Ε.Ρ., ω ς γ ν ω σ τικ ό ερ γ α λ είο κ α ι π ερ ιβ ά λ λ ο ν μ ά θ η σ η ς, σ ε έν α γ εν ικ ό τερ ο π λ α ίσ ιο ό π ο υ Τ Π Ε α ξιο π ο ιο ύ ν τα ι μ α θ η σ ια κ ά, μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α υ ιο θ ετή σ ο υ μ ε τα ερ ευ ν η τικ ά σ υ μ π ερ ά σ μ α τα π ο υ υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν ό τι ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί α π α ιτείτα ι ν α δ ια θ έτο υ ν Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ή Π α ιδ α γ ω γ ικ ή Γ ν ώ σ η Π ερ ιεχ ο μ έν ο υ (Τ Π Γ Π ) (Voogt, 2013), ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν την Ε.Ρ. στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η ενιαία προσέγγιση της ΤΠΓΠ στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Jimoyiannis, 2010, Angeli & Valanides, 2005). Ίσως η προσέγγιση της Ε.Ρ. μέσα από αυτή την θεώρηση να συνάδει περισσότερο με την προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη σχηματίσει διδακτικά μοντέλα και δομές, οι οποίες θα τους εμπόδιζαν να ακολουθήσουν την ενιαία ΤΠΓΠ και ούτε έχουν ολοκληρώσει την επιστημονική γνώση του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων. Παρόλα αυτά, ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η ταυτόχρονη προσέγγιση των τριών πεδίων της ΤΠΓΠ δεν είναι κάτι εύκολο για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (Τζαβάρα & Κόμης, 2010). Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ο ι εκ π α ιδ ευ τικ ο ί τη ς π ρ ω το β ά θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς, π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν ιδ ια ίτερ η π ερ ίπ τω σ η ω ς π ρ ο ς τις σ υ ν θ ή κ ες ερ γ α σ ία ς. Γ ια π α ρ ά δ ειγ μ α μ π ο ρ ο ύ ν α υ τό ν ο μ α ν α υ π ο σ τη ρ ίξο υ ν δ ια θ εμ α τικ ές δ ρ ά σ εις σ τη ν τά ξη το υ ς, α φ ο ύ σ υ ν ή θ ω ς δ ιδ ά σ κ ο υ ν σ ε α υ τή το σ ύ ν ο λ ο τω ν γ ν ω σ τικ ώ ν α ν τικ ειμ έν ω ν. Α υ τό το σ το ιχ είο σ υ ν ά δ ει μ ε το χ α ρ α κ τή ρ α τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν Ε.Ρ. κ α ι θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α ξιο π ο ιη θ εί σ τη ν κ α τά ρ τισ ή το υ ς κ α τά τη δ ιά ρ κ εια τω ν π ρ ο π τυ χ ια κ ώ ν το υ ς σ π ο υ δ ώ ν. Η εφ α ρ μ ο γ ή μ εθ ό δ ω ν p ro je ct, μ ά θ η σ η μ ε κ α τα σ κ ευ ή κ α ι εν ια ία π ρ ο σ έγ γ ισ η τη ς Τ Π Γ Π μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τελ έσ ο υ ν τη β ά σ η γ ια τη ν π ρ ο ετο ιμ α σ ία τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν Α θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς σ τη ν Ε.Ρ. Η ερ γ α σ ία α υ τή π α ρ ο υ σ ιά ζει τη μ εθ ο δ ο λ ο γ ία π ρ ο σ έγ γ ισ η ς κ α ι εν τά σ σ ετα ι σ ε μ ια γ εν ικ ό τερ η μ ελ έτη π ο υ έχ ει σ τό χ ο ν α δ ιερ ευ ν ή σ ει το σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ η ς μ εθ ό δ ο υ π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν μ ελ λ ο ν τικ ώ ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς σ τη ν Ε.Ρ. γ ια τη ν α ξιο π ο ίη σ ή τη ς τό σ ο ω ς μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ό σ ο κ α ι ω ς μ α θ η σ ια κ ό α ν τικ είμ εν ο. Α ρ χ ικ ά α π α ιτείτα ι ν α α ν α δ ειχ θ ο ύ ν κ α ι ν α κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιη θ ο ύ ν τα χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς π ο υ υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν κ α ι σ χ ετίζο ν τα ι μ ε τη δ ιδ α κ τικ ή το υ σ υ ν ό λ ο υ τω ν μ α θ η μ ά τω ν. Σ τό χ ο ς είν α ι ο σ χ εδ ια σ μ ό ς κ α ι η α ξιο λ ό γ η σ η εν ό ς π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς σ π ο υ δ ώ ν για ένα προπτυχιακό μάθημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής προτείνοντας ποια θέματα θα π ερ ιλ α μ β ά ν ει, τι είδ ο υ ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες θ α α ν α π τύ σ σ ει, π ώ ς θ α σ χ εδ ιά ζετα ι κ α ι θ α ο ρ γ α ν ώ ν ετα ι. Η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι το υπόβαθρο των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκ π α ίδ ευ σ η ς σ χ ετίζετα ι μ ε τις α ν θ ρ ω π ισ τικ ές επ ισ τή μ ες, κ α θ ώ ς π ρ ο έρ χ ο ν τα ι κ α τά π λ ειο ψ η φ ία α π ό σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν η κ α τεύ θ υ ν σ η σ π ο υ δ ώ ν τη ς Β / θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς, μ ε σ υ ν έπ εια π ολλοί από αυτούς να παρουσιάζουν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στ ην Τεχνολογία κ α ι τις θ ετικ ές επ ισ τή μ ες. Γ ια το λ ό γ ο α υ τό, ξεκ ιν ή σ α μ ε το τη ν εισ α γ ω γ ή τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς ω ς μ έσ ο υ Ε π ισ τη μ ο ν ικ ο ύ κ α ι Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ο ύ Έ γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ κ α ι

5 472 τα θ ετικ ά α π ο τελ έσ μ α τα μ α ς ο δ ή γ η σ α ν σ ε μ ια π ρ ο σ π ά θ εια εν σ ω μ ά τω σ η ς σ το π ρ ό γ ρ α μ μ α σπουδών ως μαθησιακό διδακτικό εργαλείο (Anagnostakis & Michaelides, 2006). Σ τό χ ο ι τη ς μ ελ έτη ς είν α ι: Π ώ ς α ν τιλ α μ β ά ν ο ν τα ι τη ν χ ρ η σ ιμ ό τη τα τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς ω ς δ ιδ α κ τικ ο ύ ερ γ α λ είο υ. Π ώ ς ο ι μ ελ λ ο ν τικ ο ί (κ α ι εν εν ερ γ εία εκ π α ιδ ευ τικ ο ί) δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια μ ε τη ν χ ρ ή σ η τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς, γ ια θ έμ α τα π ο υ θ έλ ο υ ν ν α δ ιδ ά ξο υ ν. Α ν α γ ν ω ρ ίζο υ ν κ α ι εν σ ω μ α τώ ν ο υ ν σ τα δ ιδ α κ τικ ά το υ ς σ εν ά ρ ια τα δ ο μ ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά σ το ιχ εία τη ς Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς; Μ ε π ο ια κ ρ ιτή ρ ια κ α ι σ τό χ ο υ ς κ ά ν ο υ ν τη ν π α ρ α π ά ν ω επ ιλ ο γ ή κ α ι π ό σ ο επ ιτυ χ η μ έν α γ ίν ετα ι α υ τό ; Π ο ιες σ τρ α τη γ ικ ές εφ α ρ μ ό ζο ν τα ι σ το σ χ εδ ια σ μ ό κ α ι σ τη δ η μ ιο υ ρ γ ία ; Υ ιο θ ετο ύ ν κ α τά λ λ η λ ες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς, ώ σ τε ν α σ υ ν ά δ ο υ ν μ ε το υ ς α ν τικ ειμ εν ικ ο ύ ς σ τό χ ο υ ς τω ν γ ν ω σ τικ ώ ν α ν τικ ειμ έν ω ν ; Πορεία για τη διερεύνηση του κατάλληλου προγράμματος και μεθόδου εκπαίδευσης Η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία τη ς ερ ευ ν η τικ ή ς π ρ ο σ έγ γ ισ η ς β α σ ίζετα ι σ ε π ο ιο τικ ές (q u a lita tiv e ) μ εθ ό δ ο υ ς (R o b so n, ) μ ε σ το ιχ εία «δ ιδ α κ τικ ο ύ π ειρ ά μ α το ς» (te a ch in g e x p e rim e n t) (K o m o re k & D u it, ). Κ υ ρ ία ερ γ α λ εία είν α ι κ α τά λ λ η λ α δ ια μ ο ρ φ ω μ έν ο ερ ω τη μ α το λ ό γ ια α ν ο ικ το ύ τύ π ο υ, η η μ ιδ ο μ η μ έν η σ υ ν έν τευ ξη (R o b so n, : 330 ) κ α ι η α ν ά λ υ σ η π ερ ιεχ ο μ έν ο υ (R o b so n, : ) α π ό τα εβ δ ο μ α δ ια ία η μ ερ ο λ ό γ ια κ α ι τα p o rtfo lio ερ γ α σ ιώ ν τω ν ο μ ά δ ω ν τω ν φ ο ιτη τώ ν. Η υ λ ο π ο ίη σ η τη ς δ ρ ά σ η ς π ερ ιλ α μ β ά ν ει φ ο ιτη τές Π α ιδ α γ ω γ ικ ο ύ Τ μ ή μ α το ς Δ η μ ο τικ ή ς Εκπαίδευσης που παρακολουθούν με επιτυχία μάθημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η & Μ ιχ α η λ ίδ η ς ) κ α ι δ ευ τερ εύ ο ν το ς σ ε μ α θ η τές Ε κ α ι Σ Τ τά ξη ς δ η μ ο τικ ώ ν σ χ ο λ είω ν τη ς π ερ ιο χ ή ς το υ Ρ εθ ύ μ ν ο υ, κ α θ ώ ς κ α ι σ ε εν εν ερ γ εία εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς π ο υ π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν επ ιμ ο ρ φ ω τικ ά σ εμ ιν ά ρ ια Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ τη ν έρ ευ ν α έχ ο υ ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ εί π α κ έτα ρ ο μ π ο τικ ή ς L E G O M in d S tro m s N X T μ ε χ ρ ή σ η λ ο γ ισ μ ικ ο ύ L E G O M IN D S T O R M S E d u ca tio n N X T. Σ το μ ά θ η μ α γ ίν ετα ι χ ρ ή σ η η λ εκ τρ ο ν ικ ή ς π λ α τφ ό ρ μ α ς μ ά θ η σ η ς (M o o d le ) γ ια τη ν α π ο θ ή κ ευ σ η κ α ι α ν ά ρ τη σ η υ λ ικ ο ύ κ α ι τη ν η λ εκ τρ ο ν ικ ή α ν τα λ λ α γ ή μ η ν υ μ ά τω ν μ ετα ξύ τω ν ο μ ά δ ω ν κ α ι τω ν δ ιδ α σ κ ό ν τω ν. Τ α β ή μ α τα τη ς δ ρ ά σ η ς είν α ι: a. 1 ο σ τά δ ιο εφ α ρ μ ο γ ή ς: Σ υ λ λ ο γ ή σ ε φ ο ιτη τές το υ Π Τ Δ Ε Ρ εθ ύ μ ν ο υ b. Α ν α ζή τη σ η κ α ι ο μ α δ ο π ο ίη σ η χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ώ ν π ο υ επ ιδ ρ ο ύ ν θ ετικ ά σ τη ν δ η μ ιο υ ρ γ ία εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ εν α ρ ίω ν. Α ν ά λ υ σ η π α ρ α μ έτρ ω ν. Σ χ εδ ια σ μ ό ς τω ν α λ λ α γ ώ ν σ τη δ ο μ ή κ α ι σ το π ερ ιεχ ό μ εν ο το υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς. c. 2 ο σ τά δ ιο : εφ α ρ μ ο γ ή τη ς π ρ ό τα σ η ς β ελ τίω σ η ς σ ε φ ο ιτη τές τω ν Π Τ Δ Ε Ρ εθ ύ μ ν ο υ κ α ι Φ λ ώ ρ ιν α ς. d. 3 ο σ τά δ ιο : σ υ γ κ έν τρ ω σ η, α ν ά λ υ σ η δ εδ ο μ έν ω ν κ α ι σ ύ γ κ ρ ισ η μ ε τα α π ο τελ έσ μ α τα τη ς π ρ ώ τη ς εφ α ρ μ ο γ ή ς. Ε ξα γ ω γ ή σ υ μ π ερ α σ μ ά τω ν. Μ ε β ά σ η το υ π ά ρ χ ο ν σ εν ά ρ ιο, το σ υ γ κ εν τρ ω μ έν ο υ λ ικ ό π ερ ιλ α μ β ά ν ει ό λ ες τις α π α ρ α ίτη τες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες κ α ι δ εδ ο μ έν α (δ ιδ α κ τικ ό υ λ ικ ό, εκ π α ιδ ευ τικ ό λ ο γ ισ μ ικ ό, φ ύ λ λ α ερ γ α σ ία ς, εκ π α ιδ ευ τικ ά σ εν ά ρ ια, δ ιδ α κ τικ ές π α ρ εμ β ά σ εις, α ξιο λ ο γ ή σ εις, η μ ερ ο λ ό γ ια, σ η μ ειώ σ εις ερ ευ ν η τή κ α ι β ίν τεο ). Ε π ίσ η ς, 7 0 ερ ω τη μ α το λ ό γ ια α π ό τρ εις σ υ ν εχ ό μ εν ες χ ρ ο ν ιές β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ τη ν φ ά σ η τη ς σ τα τισ τικ ή ς α ν ά λ υ σ η ς κ α ι α ν τίσ το ιχ α δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια φ ο ιτη τώ ν π ο υ εφ α ρ μ ό σ τη κ α ν σ τη ν Ε κ α ι Σ Τ τά ξη το υ δ η μ ο τικ ο ύ σ χ ο λ είο υ (6 6 σ εν ά ρ ια ).

6 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 473 Ε π ιπ λ έο ν υ λ ικ ό σ υ γ κ εν τρ ώ θ η κ ε α π ό τη β ιν τεο σ κ ό π η σ η, η μ ερ ο λ ό γ ια τη ς η λ εκ τρ ο ν ικ ή ς πλατφόρμας μάθησης (Moodle) και συμμετοχική παρατήρηση του ερευνητή. Τ ο τρ έχ ο ν σ τά δ ιο π ερ ιλ α μ β ά ν ει τη τελ ικ ή σ ύ γ κ ρ ισ η τω ν τρ ιώ ν ετή σ ιω ν εφ α ρ μ ο γ ώ ν μ ε σ ύ ν θ ετη σ τα τισ τικ ή α ν ά λ υ σ η τω ν επ ιμ έρ ο υ ς κ α τη γ ο ρ ιώ ν μ ετα β λ η τώ ν μ ε κ α τά τα ξη τω ν α π α ν τή σ εω ν σ τα ερ ω τη μ α το λ ό γ ια σ ε κ α τη γ ο ρ ίες α π ό τη ν β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία, ο μ α δ ο π ο ιώ ν τα ς π α ρ ό μ ο ιες α π α ν τή σ εις σ υ γ κ ρ ίν ο ν τα ς μ ε τη μ ια ή τη ν ά λ λ η κ α τη γ ο ρ ία. Ο ι α π α ν τή σ εις π ο υ δ εν είχ α ν εν τα χ θ εί σ ε π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ α κ α τη γ ο ρ ία κ α ι μ ε τη ν μ έθ ο δ ο τη ς σ υ ν εχ ο ύ ς σ ύ γ κ ρ ισ η ς το π ο θ ετο ύ ν τα ι σ ε ν έα κ α τη γ ο ρ ία, θ έτο ν τα ς το ερ ώ τη μ α ν έα ς κ α τη γ ο ρ ία ή υ π ο κ α τη γ ο ρ ία ς. Τ α δ ιδ α κ τικ ά σ εν ά ρ ια τω ν φ ο ιτη τώ ν α ν α λ ύ ο ν τα ι κ α ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ιο ύ ν τα ι α ρ χ ικ ά ω ς έρ γ α Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς: Ε ισ α γ ω γ ικ ή δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα, Δ εξιό τη τες σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η ς δ εξιό τη τες υ λ ο π ο ίη σ η ς κ α τα σ κ ευ ή ς π ο υ σ κ έφ το μ α ι (κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό ς σ χ εδ ια σ μ ό ς), Κ α τα σ κ ευ ή, Γ ν ώ σ εις π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ (κ α τα ν ό η σ η ), Δ εξιό τη τες π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ ο ύ (κ ά ν ω π ρ ό γ ρ α μ μ α σ τη ν G ), Έ λ εγ χ ο ς, Π α ρ ο υ σ ία σ η. Π α ρ ά λ λ η λ α γ ίν ετα ι κ α τη γ ο ρ ιο π ο ίη σ η τω ν τύ π ω ν τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν μ ε π ρ ο θ ή κ η τυ π ικ ώ ν π α ρ α δ ειγ μ ά τω ν, μ ε π α ρ α μ έτρ ο υ ς ό π ω ς η χ ρ ή σ η το υ ς σ τη ν δ υ σ κ ο λ ία το υ ς, το η λ ικ ια κ ό το υ ς επ ίπ εδ ο, κ α ι τη δ ια θ εμ α τικ ή το υ ς α ξία, κ α ι σ τη σ υ ν έχ εια α ν α λ ύ ο ν τα ι ω ς π ρ ο ς το υ ς δ ιδ α κ τικ ο ύ ς σ τό χ ο υ ς π ο υ κ α λ ύ π το υ ν κ α ι τη ν π α ιδ α γ ω γ ικ ή α ξιο π ο ίη σ η το υ ς. Ε ν ώ σ τα π ρ ώ τα έτη εφ α ρ μ ο γ ή ς το π ερ ιεχ ό μ εν ο το υ μ α θ ή μ α το ς υ ιο θ ετο ύ σ ε τη ν Ε κ π α ιδ ευ τικ ή Ρ ο μ π ο τικ ή π ερ ισ σ ό τερ ο ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο, σ τα επ ό μ εν α ο ι φ ο ιτη τές σ χ εδ ία ζα ν δ ιδ α κ τικ ές δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες σ ε δ ιά φ ο ρ α γ ν ω σ τικ ά α ν τικ είμ εν α κ α ι σ ε κ ά π ο ιες π ερ ιπ τώ σ εις τις εφ ά ρ μ ο ζα ν σ ε τά ξη κ α τά τη ν π ρ α κ τικ ή το υ ς ά σ κ η σ η. Η εμ π ειρ ία α π ό τα π ρ ο η γ ο ύ μ εν α έτη δ είχ ν ει τη δ υ ν α τό τη τα π ρ ο ο δ ευ τικ ή ς μ ετά β α σ η ς α π ό το ν Ε π ισ τη μ ο ν ικ ό κ α ι Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ό Ε γ γ ρ α μ μ α τισ μ ό σ τη ν Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ή Γ ν ώ σ η Π ερ ιεχ ο μ έν ο υ κ α ι μ ετέπ ειτα στην Τεχνολο γική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο (Mishra & Koehler 2006; 2008). Η ευρύτερη έρευνα βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης τω ν έω ς τώ ρ α δ ρ ά σ εω ν, τα π ρ ώ τα α π ο τελ έσ μ α τα δ είχ ν ο υ ν ό τι σ το ν π ρ ο π τυ χ ια κ ό κ ύ κ λ ο σ π ο υ δ ώ ν μ π ο ρ εί ν α είν α ι εφ ικ τή μ ια π ρ ο σ έγ γ ισ η π ο υ ν α σ υ ν δ υ ά ζει τη ν Τ Π Γ Π μ ε το ν Κ α τα σ κ ευ α σ τικ ό Ε π ο ικ ο δ ο μ ισ μ ό κ α ι σ υ ν ά δ ει μ ε το α ν τικ είμ εν ο κ α ι τις σ υ ν θ ή κ ες π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν π ρ ω το β ά θ μ ια ς εκ π α ίδ ευ σ η ς.

7 474 Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Εκπαιδευτική Ρομποτική: Γνωστικό Αντικείμενο Εκπαιδευτική Ρομποτική: Γνωστικό Εργαλείο Σχήμα 2. Σταδιακοί μετασχηματισμοί-μορφές μαθήματος, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά το α ν τικ είμ εν ο τη ς π α ρ ο ύ σ η ς ερ γ α σ ία ς, η μ εθ ο δ ο λ ο γ ία σ χ εδ ια σ μ ο ύ κ α ι υ λ ο π ο ίη σ η ς έρ ευ ν α ς γ ια σ χ εδ ια σ μ ό κ α τά λ λ η λ ο υ π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ μ α θ ή μ α το ς Ε.Ρ. σ ε Π α ιδ α γ ω γ ικ ό Τ μ ή μ α Δ η μ ο τικ ή ς Ε κ π α ίδ ευ σ η ς, φ α ίν ετα ι ό τι η π ο ρ εία τω ν β η μ ά τω ν π ο υ σ χ εδ ιά σ τη κ α ν κ α ι α κ ο λ ο υ θ ή θ η κ α ν μ π ο ρ ο ύ ν ν α ο δ η γ ή σ ο υ ν σ ε σ υ μ π ερ ά σ μ α τα σ χ ετικ ά μ ε τις αρχές και το περιεχόμενο του μαθήματος. Η αρχική υλοποίηση του μαθήματος (με την Ε.Ρ. ω ς γ ν ω σ τικ ό α ν τικ είμ εν ο ) κ α ι τη σ τα δ ια κ ό μ ετα σ χ η μ α τισ μ ό το υ μ α θ ή μ α το ς (μ ε τη ν Ε.Ρ. ω ς δ ιδ α κ τικ ό κ α ι μ α θ η σ ια κ ό ερ γ α λ είο ), επ έτρ εψ α ν τη ν εξα γ ω γ ή σ υ μ π ερ α σ μ ά τω ν σ χ ετικ ά μ ε τα π ρ ο β λ ή μ α τα κ α ι τις α π α ιτή σ εις π ο υ σ χ ετίζο ν τα ι μ ε το υ ς εκ π α ιδ ευ τικ ο ύ ς σ ε κ ά θ ε σ τά δ ιο μ ετα σ χ η μ α τισ μ ο ύ το υ μ α θ ή μ α το ς. Τ α θ έμ α τα π ο υ εγ είρ ο ν τα ι σ τις δ ύ ο α κ ρ α ίες κ α τα σ τά σ εις (μ ια α κ ρ α ία κ α τά σ τα σ η : Ε.Ρ. α ν τικ είμ εν ο ά λ λ η α κ ρ α ία κ α τά σ τα σ η : Ε.Ρ. μ έσ ο ) είν α ι τό σ ο δ ια φ ο ρ ετικ ά, π ο υ μ ια μ έθ ο δ ο ς τύ π ο υ γ ρ α μ μ ικ ή ς π α ρ εμ β ο λ ή ς δ εν θ α ή τα ν ικ α ν ή ν α δ ια γ ν ώ σ ει τα θ έμ α τα γ ια τη «μ έσ η» π ερ ίπ τω σ η, ό π ο υ η Ε.Ρ. α ν τιμ ετω π ίζετα ι σ το π ρ ο π τυ χ ια κ ό μ ά θ η μ α ω ς σ υ γ κ ερ α σ μ ό ς α ν τικ ειμ έν ο υ κ α ι μ έσ ο υ. Ε π ίσ η ς, η υ λ ο π ο ίη σ η μ ό ν ο μ ια ς μ έσ η ς κ α τά σ τα σ η ς θ α ά φ η ν ε κ εν ά ω ς π ρ ο ς τις π α ρ α μ έτρ ο υ ς, μ ια ς κ α ι ο ι π α ρ ά γ ο ν τες θ α ή τα ν π ο λ λ ο ί κ α ι σ ύ ν θ ετο ι, κ α θ ώ ς κ α ι ω ς π ρ ο ς το σ η μ είο σ το ο π ο ίο α ρ χ ίζο υ ν ν α εν τείν ο ν τα ι ή ν α α μ β λ ύ ν ο ν τα ι τα δ ιά φ ο ρ α ζη τή μ α τα π ο υ σ χ ετίζο ν τα ι μ ε τις γ ν ώ σ εις, δ εξιό τη τες κ α ι στάσεις των φοιτητών. Αναφορές A lim isis, D., A rle g u i, J., F a v a, N., F ra n g o u, S., Io n ita, S., M e n e g a tti, E., P in a, A., M o n fa lco n, S., P a p a n ik o la o u, K., M o ro, M., ( ). In tro d u cin g ro b o tics to te a ch e rs a n d sch o o ls: e x p e rie n ce s fro m th e T E R E C o P p ro je ct. Proceedings for Constructionism, (p p ). A n a g n o sta k is, S., & M ich a e lid e s, G.P. ( ). L a b o ra to ry o f E d u ca tio n a l R o b o tics A n u n d e rg ra d u a te co u rse fo r P rim a ry E d u ca tio n T e a ch e r S tu d e n ts. In HSci rd International Conference on Handson Science, (p p ), B ra g a, P o rtu g a l. A n a g n o sta k is, S.,& M ich a e lid e s, G.P. ( ). R e su lts fro m a n U n d e rg ra d u a te T e st T e a ch in g C o u rse o n R o b o tics to P rim a ry E d u ca tio n T e a ch e r S tu d e n ts. In HSci th International Conference on Hands-on Science, (p p. 3 9 ), A z o re s, P o n ta D e lg a d a, P o rtu g a l.

8 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 475 A n g e li, C., & V a la n id e s, N. ( ). IC T R e la te d P e d a g o g ica l C o n te n t K n o w le d g e : a m o d e l fo r te a ch e r p re p a ra tio n. In C. C ra w fo rd e t a l. (e d s.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (p p ). C rism o n d, D., H y n e s, M., D a n a h y, E., ( ), T h e D e sig n C o m p a ss: A C o m p u te r T o o l fo r S ca ffo ld in g S tu d e n ts' M e ta co g n itio n a n d D iscu ssio n a b o u t th e ir E n g in e e rin g D e sig n P ro ce ss". AAAI Spring Symposium: Educational Robotics and Beyond, (p p ). C o sta M., F e rn a n d e s, J.F.( ). G ro w in g u p w ith ro b o ts. In Hsci-2004 CoLoS. Summer School, Ljubljana. F a ch a n tid is, N., S p a th o p o u lo u, V. ( ). C ro ss C u rricu la r A p p ro a ch to R o b o tics in In te ra ctiv e M u se u m P e d a g o g y E n v iro n m e n t. In R. S te lz e r & K. Ja fa rm a d a r (e d.), Proc. 2nd International Conference on Robotics in Education, RiE2011. (p p ). V ie n n a, A u stria. Jim o y ia n n is, A. ( ). D e sig n in g a n d im p le m e n tin g a n in te g ra te d T e ch n o lo g ica l P e d a g o g ica l S cie n ce K n o w le d g e fra m e w o rk fo r scie n ce te a ch e r s p ro fe ssio n a l d e v e lo p m e n t. Computers & Education, 5 5 (3), K o m o re k, M. & D u lt, R. ( ), T h e T e a ch in g E x p e rim e n t a s a P o w e r M e th o d to D e v e lo p a n d E v a lu a te T e a ch in g a n d L e a rn in g S e q u e n ce s in th e D o m a in o f N o n L in e a r S y ste m s. International Journal of Silence Education, 2 6, M ish ra, P., & M a tth e w, J.K. ( ). T e ch n o lo g ica l P e d a g o g ica l C o n te n t K n o w le d g e : A F ra m e w o rk fo r te a ch e r k n o w le d g e. Teachers College Record, (6 ), M ish ra, P., & K o e h le r, M.J. ( ). In tro d u cin g T P C K. A A C T E co m m itte e o n in n o v a tio n a n d te ch n o lo g y. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (p p ). N e w Y o rk : R o u tle d g e. R e sn ick, Μ., S ilv e rm a n, Β. ( ). S o m e re fle ctio n s o n d e sig n in g co n stru ctio n k its fo r k id s. Ιn Proceeding of the 2005 conference on Interaction design and children, (Boulder, Colorado, June ), (p p ). R o b so n C., ( ). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Α θ ή ν α : G u te n b e rg P a p a n ik o la o u, K. & F ra n g o u, S., ( ), "T e a ch e r T ra in in g C o u rse in In tro d u cin g R o b o tics in th e C u rricu lu m T h e T E R E C o P P ro je ct P ro p o sa l", In D. A lim isis (e d.), Teacher Education on Robotics- Enhanced Constructivist Pedagogical Methods (p p ). A th e n s: S ch o o l o f P e d a g o g ica l a n d T e ch n o lo g ica l E d u ca tio n (A S P E T E ). V o o g t, J., F isse r, P., P a re ja R o b lin, N., T o n d e u r, J., v a n B ra a k, J., ( ) "T e ch n o lo g ica l p e d a g o g ica l co n te n t k n o w le d g e a re v ie w o f th e lite ra tu re ", Journal of Computer Assisted Learning, 2 9 (2 ), p p Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. ( ), «Η Εκπαιδευτική Ρομποτική σαν προπτυχιακό μάθημα σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», Η μ ερ ίδ α W R O H e lla s, Α θ ή ν α, 1 2 Ιο υ ν ίο υ Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η, Α. & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, Π. Γ. ( ) Δ υ ν α τό τη τα Ε ρ γ α σ τη ρ ίο υ Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς σ τα Σ χ ο λ εία. Σ το 4ο συνέδριο «Διδακτικής της Πληροφορικής», Μ α ρ τίο υ , Π ά τρ α. Κ ό μ η ς, Β. ( ). Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Α θ ή ν α : Ε κ δ ό σ εις Ν έω ν Τ εχ ν ο λ ο γ ιώ ν. Μ α κ ρ ά κ η ς, Β. ( ). Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Α θ ή ν α : Μ ετα ίχ μ ιο. Μ α ρ γ ετο υ σ ά κ η, Α., Α ν α γ ν ω σ τά κ η ς, Σ. & Μ ιχ α η λ ίδ η ς, Γ.Π. ( ). Ά τυ π η μ ά θ η σ η σ ε π ερ ιβ ά λ λ ο ν εκ π α ιδ ευ τικ ή ς ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Διδακτική της Πληροφορικής', Π ά τρ α. Τ ζα β ά ρ α, Α. & Κ ό μ η ς, Β., ( ). Η εν σ ω μ ά τω σ η τη ς Π α ιδ α γ ω γ ικ ή ς Γ ν ώ σ η ς σ το σ χ εδ ια σ μ ό δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν μ ε Τ Π Ε. Σ το Α θ. Τ ζιμ ο γ ιά ν ν η ς (επ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», (σ ). Κ ό ρ ιν θ ο ς: Π α ν επ ισ τή μ ιο Π ελ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ επ τεμ β ρ ίο υ Φ α χ α ν τίδ η ς, Ν., Α λ εξα ν δ ρ ίδ ο υ, Π., ( ). Ε π ιμ ό ρ φ ω σ η Κ α θ η γ η τώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς σ ε Θ έμ α τα Ε κ π α ιδ ευ τικ ή ς Ρ ο μ π ο τικ ή ς. Σ το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ, Φ λ ώ ρ ιν α, (σ ). Φ α χ α ν τίδ η ς, Ν., Χ ρ ισ το φ ό ρ ο υ, Β. & Π ν ευ μ α τικ ό ς, Α. ( ). Α ν τιλ ή ψ εις εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν μ ετά τη β α σ ικ ή τεχ ν ο λ ο γ ικ ή εκ π α ίδ ευ σ η. Σ το : Γ ρ η γ ο ρ ιά δ ο υ, Μ., Ρ ά π τη ς, Α., Β ο σ ν ιά δ ο υ, Σ. & Κ υ ν η γ ό ς, Χ. (επ.), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, (σ ). Α θ ή ν α.

9 476 Φ ρ ά γ κ ο υ, Σ., Π α π α ν ικ ο λ ά ο υ, Κ., Α λ ιμ ή σ η ς, Δ. & Κ υ ν η γ ό ς, Χ. ( ). Ε κ π α ιδ ευ τικ ο ί σ ε ρ ό λ ο σ χ εδ ια σ τή εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν ρ ο μ π ο τικ ή ς: η π ερ ίπ τω σ η τη ς επ ιμ ό ρ φ ω σ η ς εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν σ τα π λ α ίσ ια το υ Τ E R E C o P p ro je ct. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 8-10 Μαΐου 2009.

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σπουδαστές: Δεληλίγκα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λο γαρ ιασ μ ώ ν ταμ ιε υτη ρ ίο υ 02. Χ ο ρ ή γη σ η β ιβ λιαρ ίο υ ε π ιταγώ ν σ ε λο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Εύα Παπαζώη 1, Κυπαρισσία Παπανικολάου 2, Ευαγγελία Γουλή 2, Μαρία Γρηγοριάδου 3 eva3x7@gmail.com, kpapanikolaou@aspete.gr, lilag@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ."

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ. ΤΕΧΝΟΛΟηΚΟ EKIIAIAEVTIKO 1ΑΡΥΛ1Α KABA.VVL LXOAH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΤηΉ Α Κ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ." ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ι>πΐ)ρληθείοα crtov

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το παράδειγµα δύο ερευνών ουκάκης Σπύρος 1, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία 2, Ζυµπίδης ηµήτριος 3 1 Υπ. ιδάκτορας, ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ 'θέρμανση πόλης 6 0.0 0 0 κατοίκων με τηλεθέρμσνση' Εισηγητής: Κρυωνάς Δημήτριος Ντουμπου Χρυσή Σταλιοπούλου Μαρία Οκτώβριος 1994 Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο π Ε Ρ I Ε X ο Μ Δ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

' ϋ - ; ν ' ' j' ' /. ' ' %l

' ϋ - ; ν ' ' j' ' /. ' ' %l ^ ' ϋ - ; ν ' ' j' ' /. ' ' %l I TEI K A B 4 M L ΣΙΟΔΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ft ΟΙΚΟΝΟΜΙ1 Σ TMHHl ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΠΕΪΘΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κ. ΑΝΝΑ ΠΥΡΑΔΕΜΙΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και πιλοτική του εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04

Ανάπτυξη του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και πιλοτική του εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 Ανάπτυξη του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και πιλοτική του εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 Ψύλλος Δημήτριος 1 psillos@eled.auth.gr 1 Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ ΑΠΘ Περίληψη Η Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ 1.1 Ιστορικό της ΜΕΒΓΑΛ...4 1.2 Ο νομασία-γενικά στοιχεία της Ε ταιρείας... 5 Πίνακας 1 Οι 30 μεγαλύτερες βιομηχανίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής Ενότητα 3: Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής Μ. Γρηγοριάδου, Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Προσωπική εμπειρία Τι διδάχθηκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθανασία Κ. Μαργετουσάκη Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ: +30 2810 391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail: amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο

«Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 «Robo-πολη» Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρης Τερζίδης Δάσκαλος sterzidi@sch.gr Γιάννης Γουμενάκης Δάσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σπύρος Δουκάκης 1, Χρήστος Κοίλιας 2, Νίκος Αδαμόπουλος 3 sdoukakis@rhodes.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο & Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΔΡΕΜΒΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο & Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΔΡΕΜΒΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ χ λ ί ί ί Σ Τ 8 Φ Τ μ η ' μ» ι Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π τ υ χ ι *. κ ή ε ρ γ α σ ί Ο Ε Ρ Μ Ι Κ Ε Σ Α Π Ω Λ Ε Ι Σ Σ Σ Ε Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο & Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

TPCaOI ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ TQN ΠΟΛΟΥΜΕΝΟΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

TPCaOI ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ TQN ΠΟΛΟΥΜΕΝΟΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ TPCaOI ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ TQN ΠΟΛΟΥΜΕΝΟΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΤΤΡΑ ΜΟΡΦΩΣ ΣΠΟΤΔΑΣΤΡΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ.Δ.Ο. ΘΕΜΑ; ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ και ΕΞΑΓΩΓΩΝ y f r ^ Apis. ncl-t.

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Υ ΑΒΡΑΜΙΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Σ Σ Τ Ι Σ Η Λ Ε Κ ΤΡ Ο Θ Ε Ρ Μ ΙΚ ΕΣ Λ ΙΑ Λ ΙΚ Α Σ ΙΕ Σ

Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Υ ΑΒΡΑΜΙΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Σ Σ Τ Ι Σ Η Λ Ε Κ ΤΡ Ο Θ Ε Ρ Μ ΙΚ ΕΣ Λ ΙΑ Λ ΙΚ Α Σ ΙΕ Σ ΤΕΧ Ν Ο Λ Ο ΓΙΚΟ Ε Κ Π Α ΙΛ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΟΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Υ ΑΒΡΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Σ Σ Τ Ι Σ Η Λ Ε Κ ΤΡ Ο Θ Ε Ρ Μ ΙΚ ΕΣ Λ ΙΑ Λ ΙΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης, Α. Μαργετουσάκη, Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr, 2 amarge@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΕΜ:340 ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής : Ένα προπτυχιακό μάθημα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (*)

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής : Ένα προπτυχιακό μάθημα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (*) Παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελληνιο Συνεδριο Διδακτικη Φυσικων Επιστημων και Νεες Τεχνολογιες στην Εκπαιδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007. http://users.uoi.gr/gtseper/next.php Εργαστήριο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΔΡΧ. 103 Η επ ιμ ό ρ φ ω σ η τω ν εκπ αιδευτικώ ν στην Π.Ε. δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ

Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ ΦΥΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α υτο ματισμο ι & Συστή ματα Α υτο μάτο υ Ελ έγ χο υ Α τεύχο ς ΤΕΕ Α τάξη 2 ου κύκλου Τομεας Ηλεκτρολογικός Ειδικότητα: Εγκαταστάσεων Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων»

«Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων» 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 «Διαλογέας Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων» Μαλλιάρα Πηνελόπη, Μπακαμήτσου Αθανασία, Τσίτσος Βασίλης, Αρδαβάνη Καλλιόπη Εκπαιδευτικοί Β βάθμιας pmalliara@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα

Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα Εμπειρική Έρευνα σε Εκπαιδευτικούς για το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Νέα Δεδομένα και Αποτελέσματα Σπύρος Δουκάκης 1, Χρήστος Κοίλιας 2, Νίκος Αδαμόπουλος 3, Παναγιώτης Τσιωτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 Πρόγραμμα αξιοποίησης και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς τη ς υπ οδομής για οκτώ προσ τα τε υ ό μ ε ν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία του ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ Α.Μ.: 66. Επιβλέπουσα: Δρ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ

Διπλωματική εργασία του ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ Α.Μ.: 66. Επιβλέπουσα: Δρ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ Διπλωματική εργασία του ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ Α.Μ.: 66 Επιβλέπουσα: Δρ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2012-0 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 5-20, 2011 Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς Αγγελική Τζαβάρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing

Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Μπάρας Ιωάννης 1, Βασιλόπουλος Γεώργιος 2 john_baras@yahoo.com, gvasilopo@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα