Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς"

Transcript

1 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 30/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 30 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Α/ ηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σαββαόγλου σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας της δηµοτικής Αγοράς. Η εν λόγω τροποποίηση αποφασίστηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς (αριθ. απόφ. 274/2012) όµως η απόφαση ακυρώθηκε από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση επειδή δεν προηγήθηκε γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2012. Ύστερα από τα ανωτέρω τίθεται υπόψη των µελών της Επιτροπής για σχετική γνωµοδότηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010. Στην εισήγησή του ο κ. Σαββαόγλου αναφέρει ότι λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί και της αδυναµίας καταβολής των τελών προτείνουµε την µείωση των τελών της ηµοτικής Αγοράς κατά 50% κατά συνέπεια προτείνουµε την τροποποίηση του άρθρου 5 του κανονισµού ηµοτικής Αγοράς και συγκεκριµένα : Η προτεινόµενη τροποποίηση αφορά στα εξής σηµεία: Άρθρο 5 ο Τα τέλη για την ετήσια χρήση του στεγασµένου χώρου της ηµοτικής Αγοράς τα οποία καλύπτουν τα λειτουργικά της έξοδα (µισθοδοσία προσωπικού, λογαριασµοί νερού & ηλεκτρικού ρεύµατος, αναλώσιµα υλικά καθαριότητας, συντήρηση εγκαταστάσεων κλπ.) είναι: Α) για τους πάγκους 200,00 ετησίως Β) για τα καταστήµατα 10,00 / τµ. µηνιαίως µη συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και συντήρησής τους. Κάθε χρόνο τα ανωτέρω τέλη θα αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµοδίου Α/ ηµάρχου.

3 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 και την εισήγηση του Α/ ηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σαββαόγλου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του κανονισµού ηµοτικής Αγοράς δηλαδή µείωση κατά 50% των τελών. Ο κανονισµός µε την τροποποίηση του έχει ως εξης: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ /ΝΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ.Λ.Π. (άρθρα 1-7) Άρθρο 1 ο Η ίδρυση και λειτουργία γενικά της ηµοτικής Αγοράς προϊόντων του πρωτογενή τοµέα ντόπιων παραγωγών διέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τον παρόντα κανονισµό και τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. Άρθρο 2 ο Η ηµοτική αγορά ευρίσκεται στο ήµο Αργοστολίου (περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων έκτασης 2613 m2) και προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για την πώληση προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα από ντόπιους παραγωγούς µε όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τη ηµόσια Υγεία. Άρθρο 3 ο Η ηµοτική Αγορά ανήκει κατά κυριότητα στο ήµο Αργοστολίου και διοικείται από το ηµοτικό Συµβούλιο και το ήµαρχο ο οποίος ορίζει έναν Α/ ήµαρχο στον οποίο αναθέτει τη διοίκηση της ηµοτικής Αγοράς. Άρθρο 4 ο Η ηµοτική Αγορά προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα συντηρείται, καθαρίζεται, ανοίγει και κλείνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου Αργοστολίου. Σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό διατίθενται στη ηµοτική Αγορά προς ενοικίαση για χρήση: Α) Πάγκοι διαστάσεων 1,20 µ. x 2,40 µ. στους χώρους του συνηµµένου σχεδίου 2,8,9 και 10. Β) Καταστήµατα στους χώρους του συνηµµένου σχεδίου 1,3,4,5,6,11,12,13,14,15 και16 Γ) Το κατάστηµα υπ αριθµ. 7 διατίθεται στη ΕΚΑΑ άνευ τέλους, για εκµετάλλευση. ) Ο χώρος 5 του συνηµµένου σχεδίου µπορεί να διατεθεί και για πάγκους εφ όσον απαιτείται από τη ζήτηση θέσεων. Άρθρο 5 ο Τα τέλη για την ετήσια χρήση του στεγασµένου χώρου της ηµοτικής Αγοράς τα οποία καλύπτουν τα λειτουργικά της έξοδα (µισθοδοσία προσωπικού, λογαριασµοί νερού & ηλεκτρικού ρεύµατος, αναλώσιµα υλικά καθαριότητας, συντήρηση εγκαταστάσεων κλπ.) είναι: Α) για τους πάγκους 200,00 ετησίως

4 Β) για τα καταστήµατα 10,00 / τµ. µηνιαίως µη συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και συντήρησής τους. Κάθε χρόνο τα ανωτέρω τέλη θα αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµοδίου Α/ ηµάρχου. Άρθρο 6 ο Ο Α/ ήµαρχος που ορίζεται από το ήµαρχο είναι υπεύθυνος για το χώρο της ηµοτικής Αγοράς. Προΐσταται του προσωπικού, έχει την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, υπογράφει της ετήσιες άδειες των παραγωγών, εισηγείται αυξήσεις τελών κλπ. στο ηµοτικό Συµβούλιο. Επιβάλει πρόστιµα, µηνύσεις κλπ. σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Αποφασίζει για την αποµάκρυνση των παραβατών του παρόντος κανονισµού και εκπροσωπεί το ήµο στα ικαστήρια και άλλες αρχές σχετικά µε ότι αφορά τη λειτουργία της ηµοτικής Αγοράς. Άρθρο 7 ο Ο ήµαρχος αναθέτει σε ηµοτικό Υπάλληλο κλάδου Ε οποιασδήποτε ειδικότητας την επιστασία και ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία της ηµοτικής Αγοράς. Συγκεκριµένα να παρακολουθεί τη λειτουργία της και να ενηµερώνει τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο σε κάθε αναφυόµενο ζήτηµα, να εκδίδει τις άδειες των χώρων και καταστηµάτων, να συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων του ήµου για την καλύτερη λειτουργία της ηµοτικής Αγοράς. Να συνεργάζεται δε µε την Ταµειακή Υπηρεσία για τα ενοίκια της Αγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) (άρθρα 8-16) Άρθρο 8 ο Το δικαίωµα της χρήσης της ηµοτικής Αγοράς το έχουν παραγωγοί του Πρωτογενούς Τοµέα, ηµότες του ήµου Αργοστολίου. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από ηµότες ήµου Αργοστολίου, επιτρέπεται να καλύπτονται από δηµότες άλλων ήµων της Κεφαλονιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση όλων των παραπάνω, οι χρήστες να είναι κατά κύριο επάγγελµα παραγωγοί του Πρωτογενούς Τοµέα, ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Οι θέσεις των πάγκων και των καταστηµάτων είναι αριθµηµένες και ο έλεγχος των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών τους γίνεται από τριµελή Επιτροπή αποτελούµενη από τον Αρµόδιο Αντιδήµαρχο ως Πρόεδρο, από τον Υπεύθυνο υπάλληλο της ηµοτικής Αγοράς και από τον Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου.

5 Η διάθεση των θέσεων πάγκων στους αιτούντες γίνεται µε δηµόσια κλήρωση από τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Η διάθεση καταστηµάτων γίνεται µε δηµοπρασία από τη ηµαρχιακή Επιτροπή, µε τιµή εκκίνησης τα περιγραφόµενα στο άρθρο 5. Στην αρχική φάση διάθεσης των καταστηµάτων αυτά διατίθενται άνευ δηµοπρασίας στους στεγασµένους παραγωγούς στην παλιά ηµοτική Αγορά (λόγω µετεγκατάστασης). Ο καθορισµός του καταστήµατος γίνεται µε κλήρωση από τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Οι άδειες χρήσης των πάγκων είναι ετήσιες και η κατάθεση των αιτήσεων για ανανέωσή τους γίνεται από την 1 η εκεµβρίου έως και 10 η εκεµβρίου κάθε έτους στον Υπεύθυνο της ηµοτικής Αγοράς, εκτός αν άλλως αποφασισθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο. Στις αιτήσεις επισυνάπτονται τα παρακάτω πρόσφατα επίσηµα δικαιολογητικά: Βεβαίωση Παραγωγού από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης Άδεια πώλησης προϊόντων Πρωτογενούς Παραγωγής Ασφαλιστική Ενηµερότητα από τον ΟΓΑ Βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο και τη ΕΥΑ Υπεύθυνη ήλωση που να αναφέρει ότι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότηςπαραγωγός, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισµού, ότι θα τους τηρήσει αυστηρά και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστεί τις προβλεπόµενες από τον παρόντα κανονισµό κυρώσεις Πιστοποιητικό ότι είναι δηµότες Άρθρο 9 ο Οι άδειες χρήσης των πάγκων στους στεγασµένους χώρους της ηµοτικής Αγοράς εκδίδονται από τον Υπεύθυνο της ηµοτικής Αγοράς, είναι ετήσιες, δηλαδή η ισχύς τους είναι από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η εκεµβρίου. Στην άδεια αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο του αγρότη, η θέση, τα πωλούµενα από αυτόν είδη καθώς και το ετήσιο τέλος το οποίο θα καταβάλλεται ολόκληρο εφάπαξ. Σε περίπτωση καθυστέρησης του µισθώµατος θα επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο µε το ήµισυ του µισθώµατος και σε περίπτωση υποτροπής θα αφαιρείται η άδεια µε απόφαση του αρµόδιου Α/ ηµάρχου, θα αποµακρύνεται ο αγρότης-παραγωγός από το χώρο και θα αποκλείεται από τη διεκδίκηση για δύο (2) έτη ο ίδιος καθώς και οι συγγενείς του µέχρι Β βαθµού (σύζυγος, τέκνα, πατέρας, µητέρα, αδέλφια ). Ο χώρος θα δίνεται σε άλλον αγρότη-παραγωγό σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Στο ετήσιο τέλος συµπεριλαµβάνονται το δικαίωµα χρήσης του στεγασµένου χώρου καθώς και το ηλεκτρικό ρεύµα, η ύδρευση και η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, τουαλετών κλπ. (όχι του χρησιµοποιούµενου χώρου) καθώς επίσης και η συντήρηση των εγκαταστάσεων. Το µίσθωµα των καταστηµάτων καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα. Άρθρο 10 ο Απαγορεύεται η υπενοικίαση του χώρου σε άλλον αγρότη-παραγωγό ή οποιονδήποτε άλλον. Εάν διαπιστωθεί τέτοια περίπτωση αφαιρείται η άδεια και επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το ετήσιο τέλος και αποκλεισµός του για δύο (2) έτη

6 από τη διεκδίκηση του χώρου και από συγγενείς αυτού µέχρι Β βαθµού (σύζυγος, τέκνα, πατέρας, µητέρα, αδέλφια). Σε περίπτωση θανάτου αγρότη-παραγωγού ενηµερώνεται άµεσα ο ήµος. Οι πλησιέστεροι συγγενείς έχουν δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως και σε αποκλειστική προθεσµία 15 ηµερολογιακών ηµερών: α) Τη διακοπή της άδειας χρήσης και τυχόν καταβληθέντα τέλη από το θανόντα να επιστραφούν µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από εισήγηση του Α/ ηµάρχου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, τα τυχών καταβληθέντα τέλη από το θανόντα δεν επιστρέφονται. β) Για το υπόλοιπο του έτους µπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της χρήσης κάποιος ή κάποια από τους πλησιέστερους συγγενείς που υποδεικνύεται εγγράφως από όλους αυτούς έως το τέλος και µόνο του τρέχοντος έτους, έστω και εάν δεν έχει την ιδιότητα του αγρότη-παραγωγού Σε περίπτωση βεβαιούµενης ανικανότητας για εργασία του αγρότη-παραγωγού δύναται να συνεχίσει τη χρήση κάποιος ή κάποια από τους συγγενείς του που υποδεικνύεται από τον ίδιο, έως το τέλος και µόνο του τρέχοντος έτους, ύστερα από αίτηση του αγρότη-παραγωγού. Αν µετά τη χορήγηση άδειας κάποιος αγρότηςπαραγωγός δεν θέλει να κάνει χρήση του χώρου για οποιονδήποτε λόγο, ζητά εγγράφως τη διακοπή της αδείας και τα τυχόν από αυτόν καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση του Α/ ηµάρχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε προκληθείσης ζηµίας σε αγρότη-παραγωγό λόγω υπαιτιότητας του ήµου, διαπιστωµένη κατόπιν αυτοψίας από τους αρµόδιους υπαλλήλους του ήµου µε έγγραφη υπηρεσιακή έκθεση που δίνεται στον Α/ ήµαρχο, επιτρέπεται η αποζηµίωση αυτού (εφάπαξ) µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση του Α/ ηµάρχου στην οποία αναφέρει και το ποσόν που πρέπει να καταβληθεί στον αγρότη-παραγωγό. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η παραµονή εντός του χώρου της ηµοτικής Αγοράς κατοικίδιων ή άλλων ζώων. Άρθρο 11 ο Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές από δόλο ή βαριά αµέλεια στις εγκαταστάσεις από τους αγρότες-παραγωγούς τότε γίνεται αυτοψία από υπαλλήλους της Τ.Υ..Α. Εκτιµάται η ζηµία και καταλογίζεται το κόστος της (υλικά και εργασία) στον αγρότη-παραγωγό που την προξένησε, µε απόφαση του Α/ ηµάρχου. Το ποσό βεβαιώνεται στο ηµοτικό Ταµείο και πρέπει να καταβληθεί σε διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα επίδοσης στον προκαλέσαντα τη φθορά αγρότη-παραγωγό από την ηµέρα επίδοσης της απόφασης του Α/ ηµάρχου. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής µισθώµατος θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το µισό ( ½) της επιβαλλόµενης δαπάνης και εάν δεν εξοφληθεί το ποσό αυτό εντός ενός µηνός τότε θα αφαιρείται η άδεια του αγρότη-παραγωγού, θα αποµακρύνεται αυτός από το χώρο µε απόφαση του Α/ ηµάρχου και θα αποκλείεται από τη διεκδίκηση του χώρου για δύο (2) έτη ο ίδιος και οι συγγενείς αυτού µέχρι Β βαθµού (σύζυγος, τέκνα, πατέρας, µητέρα, αδέλφια). Μετά τα δύο έτη θα µπορεί να διεκδικήσει το χώρο ξανά µε την προϋπόθεση ότι εξόφλησε την οφειλή µε όλες τις νόµιµες προσαυξήσεις. Άρθρο 12 ο

7 Το ωράριο λειτουργίας της ηµοτικής αγοράς ορίζεται από 6.00 π.µ. έως µ.µ.. Το άνοιγµα και το κλείσιµο θα γίνεται από ηµοτικό υπάλληλο. Κυριακές και αργίες θα είναι ανοικτά µόνο όταν υπάρχει σχετική Υπουργική Απόφαση. Απαγορεύεται η παραµονή εντός της ηµοτικής αγοράς πέραν του νοµίµου ωραρίου Λειτουργίας. Η οποιαδήποτε παραµονή αποτελεί παράβαση των όρων του παρόντα κανονισµού και οι παραβάτες θα µηνύονται. Απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία οχηµάτων (δικύκλων ή αυτοκινήτων) που δεν ανήκουν στους αγρότες παραγωγούς. Τα αυτοκίνητα των αγροτών-παραγωγών θα εισέρχονται µόνο για φορτοεκφόρτωση των αγροτικών προϊόντων κλπ. και αµέσως θα εξέρχονται από τον χώρο της ηµοτικής Αγοράς, απαγορεύεται δε αυστηρά η στάθµευση αυτών. Οι ώρες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων κλπ. είναι από έως 7.30 και από έως Άρθρο 13 ο Οι αγρότες-παραγωγοί υποχρεούνται να έχουν καθαρούς τους χώρους τους, τα πωλούµενα προϊόντα τους να είναι τοποθετηµένα σε πάγκους, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας των χώρων. Να έχουν σε εµφανές σηµείο την άδεια χρήσης του χώρου, να έχουν ταµπέλες µε τις τιµές των πωλούµενων προϊόντων. Απαγορεύεται η διαλάληση των εµπορευµάτων µε χρήση µικροφώνων κατά τη λειτουργία της ηµοτικής Αγοράς. Οι αγρότες-παραγωγοί πρέπει να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης, της καθαριότητας και να µην προκαλούν ηχοενόχληση σους κατοίκους της γύρω περιοχής. Απαγορεύεται η επέκταση σε διπλανούς χώρους, εάν αυτοί είναι για οποιονδήποτε λόγο ελεύθεροι. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πάγκων άλλων από αυτούς τους οποίους έχει κατασκευάσει ή υποδείξει ο ήµος Αργοστολίου. Οι παραπάνω παραγωγοί θα περιορίζονται αυστηρά στο χώρο που τους έχει δοθεί. Απαγορεύεται η αλόγιστη και άσκοπη χρήση του νερού, καθώς επίσης και η φόρτωση βυτίων από τις βρύσες. Απαγορεύεται, επίσης, η αλόγιστη χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, τοποθέτηση οµπρελών, τεντών κλπ.. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρεµπόδιση των υπαλλήλων του ήµου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους από αγρότες-παραγωγούς. Απαγορεύεται η πώληση άλλων προϊόντων εκτός από αυτά που αναγράφονται στην άδειά τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στα κτίρια, στην ύδρευση, στην ηλεκτροδότηση κλπ. (όπως χρωµατισµοί, αλλαγή κατασκευαστικών υλικών κλπ.). Σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις παραπάνω παρεµβάσεις βεβαιουµένης από την ηµοτική Αστυνοµία ή τον υπεύθυνο της ηµοτικής Αγοράς, θα επιβάλλεται πρόστιµο µε απόφαση του Α/ ηµάρχου, ίσο µε το ¼ του ετήσιου τέλους ή µισθώµατος και σε περίπτωση επανάληψης, πρόστιµο ½ του ετήσιου τέλους ή µισθώµατος και κατόπιν υποτροπής, αφαίρεση άδειας και αποµάκρυνση αυτού και αποκλεισµός για δύο (2) έτη από το δικαίωµα διεκδίκησης του χώρου του ίδιου και συγγενικών του προσώπων έως και Β βαθµού (σύζυγος, τέκνα, πατέρας, µητέρα, αδέλφια).

8 Άρθρο 14 ο Η αστυνόµευση και η πιστή εφαρµογή του παρόντος ανατίθεται στην ηµοτική Αστυνοµία (άρθρ. 10 Υπ. Απ / ΦΕΚ 478 Β) και στον υπεύθυνο της ηµοτικής Αγοράς. Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και τουαλετών και η φροντίδα των κήπων και δέντρων, παρτεριών κλπ. ανατίθεται στο Τµήµα Περιβάλλοντος σε συνεργασία και συνεννόηση µε τον Υπεύθυνο της ηµοτικής Αγοράς και τον Α/ ήµαρχο. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων ανατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο της ηµοτικής Αγοράς και τον Α/ ήµαρχο. Οι προµήθειες αναλωσίµων υλικών και ειδών καθαριότητας ανατίθενται στον υπεύθυνο της ηµοτικής Αγοράς σε συνεργασία και συνεννόηση µε τον Α/ ήµαρχο και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ήµου. Η γραφική υπηρεσία της ηµοτικής Αγοράς, υποβολή αιτήσεων, έκδοση αδειών, αποφάσεις Α/ ηµάρχου για επιβολή προστίµων κλπ. ανατίθεται στον υπεύθυνο υπάλληλο της ηµοτικής Αγοράς. Άρθρο 15 ο Σε περιπτώσεις παραβάσεων που διαπιστώνονται από τα Αρµόδια Κρατικά κλπ. όργανα (Σ ΟΕ, ΟΥ, ηµόσια Υγεία κλπ.) θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία από τις Υπηρεσίες αυτές και όχι από τον παρόντα κανονισµό. Άρθρο 16 ο Στο χώρο της ηµοτικής Αγοράς µπορούν να τοποθετούνται διαφηµιστικά ταµπλό από το ήµο, στα οποία θα διαφηµίζονται επιχειρήσεις κλπ. σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία περί Εµπορικής ιαφήµισης (Ν. 1491/84). Επίσης, µπορούν να τοποθετούνται καρτοτηλέφωνα για την εξυπηρέτηση των αγροτών, παραγωγών και των πολιτών. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 ο Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό ρυθµίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Α/ ηµάρχου. Άρθρο 18 ο Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το ηµοτικό Συµβούλιο. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

9 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήµατος του ασυρµάτου δικτύου Κεφαλλονιάς σχετικά µε εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού σε υφιστάµενη υποδοµή στο λιµενοβραχίονα Αγίας Ευφηµίας Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 31/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. Ασύρµατο ίκτυο Κεφαλονιάς KEFALONIA WIRELESS NETWORK (υπόψη υπευθύνου κ. Μουστάκη) 2. /νση τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Λεωνίδα Παγουλάτο) 3. Α/ ήµαρχο κ. Βαγιωνίτη

10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση επί αιτήµατος του ασυρµάτου δικτύου Κεφαλλονιάς σχετικά µε εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού σε υφιστάµενη υποδοµή στο λιµενοβραχίονα Αγίας Ευφηµίας Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του ασυρµάτου δικτύου Κεφαλονιάς KEFALONIA WIRELESS NETWORK µε την οποία ζητά χώρο και ηλεκτρική τάση στην υφιστάµενη υποδοχή που υπάρχει στο λιµενοβραχίονα Αγίας Ευφηµίας για εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού καθώς και το απαραίτητο link wifi. Με το αριθ. 8847/ έγγραφο του ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ιαχείρισης & συντήρησης Εγκαταστάσεων & κινητού εξοπλισµού Συνεργείων κ. Λεωνίδας Παγουλάτος ενηµερώνει εγγράφως ότι από τεχνικής απόψεως µπορεί να χορηγηθεί παροχή ρεύµατος και χώρου µε ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του ενδιαφερόµενου. Προκειµένου να εγκατασταθεί ο µετεωρολογικός σταθµός, θα πρέπει να ληφθούν όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις από τον ενδιαφερόµενο ενώ οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους ισχύοντες κανονισµούς, τις τεχνικές οδηγίες Τ.Ε.Ε και τις Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές λαµβάνοντας όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει να εκφράσουν τη σύµφωνη γνώµη τους όσον αφορά την ανωτέρω αίτηση µε βάση τα όσα αναφέρει ο Προϊστάµενος κ. Παγουλάτος στο αριθ. 8847/ έγγραφό του και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε την αίτηση, το αριθ. 8847/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της όσον αφορά το αίτηµα του ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ KEFALONIA WIRELESS NETWORK όπως ακριβώς

11 αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου και στο αριθ. 8847/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

12 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε µονοδρόµηση δρόµου στην Τ.Κ. Μεταξάτων από οικισµό Μεταξάτων προς δεξαµενή ύδρευσης Κοκολάτων Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 32/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: 1. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Κλαουδάτου Γεράσιµου) 2. Αστυνοµική /νση Κεφ/νιας Τµήµα Τροχαίας Αργοστολίου 3. Τοπική Κοινότητα Μεταξάτων 4. Τοπική Κοινότητα Λακήθρας 5. ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς

13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 32 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση σχετικά µε µονοδρόµηση δρόµου στην Τ.Κ. Μεταξάτων από οικισµό Μεταξάτων προς δεξαµενή ύδρευσης Κοκολάτων Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Παρόντες κατά τη συζήτηση του θέµατος ήταν οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Λακήθρας κ. Ιωάννης Κωνσταντάτος και Μεταξάτων κ. Μοσχόπουλος Ευάγγελος και το µέλος του Τ.Σ. Μεταξάτων κ. Αυγουστάτος Αντώνιος. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ (8491,9033, 9352) / έγγραφο της /νσης Τεχνικών υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζεται σχετική αλληλογραφία που αφορά µονοδρόµηση σε ολόκληρο το µήκος αγροτικού δρόµου (ενός χιλιοµέτρου) από τον οικισµό Μεταξάτων προς δεξαµενή Κοκολάτων, για σχετική γνωµοδότηση. H /νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει µε τα αριθ / και 47332/ έγγραφα της τη µονοδρόµηση του συγκεκριµένου δρόµου και συνηγορεί η Αστυνοµική /νσης Κεφαλληνίας Τµήµα Τροχαίας µε το αριθ. 2501/1/1- α/ έγγραφο της. Οι Τοπικές Κοινότητες Μεταξάτων (αριθ. απόφ 2/ ) και Λακήθρας (αριθ. απόφασης 2/ ) γνωµοδοτούν αρνητικά λόγω επικινδυνότητας. Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων οι οποίοι ενηµέρωσαν και προφορικά τα µέλη της Επιτροπής ότι η µονοδρόµηση του συγκεκριµένου δρόµου θα δηµιουργήσει προβλήµατα λόγω επικινδυνότητας επειδή είναι κατοικηµένη η περιοχή και τόνισαν ότι εµµένουν στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Στη συνέχεια πήρε το λόγο το µέλος της Επιτροπής κ. ιονύσης Αραβαντινός ο οποίος ενηµέρωσε ότι αποτελεί πάγια τακτική της Επιτροπής να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των Τοπικών Κοινοτήτων που είναι και κατεξοχήν γνώστες της περιοχής τους και πρότεινε στα µέλη να γνωµοδοτήσουν σύµφωνα µε τις αποφάσεις τους. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την πρόταση του κ. Αραβαντινού και τις τοποθετήσεις των προέδρων των τοπικών Συµβουλίων Λακήθρας και Μεταξάτων, είδε την σχετική αλληλογραφία των αρµοδίων υπηρεσιών, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10

14 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Γνωµοδοτεί αρνητικά για τη µονοδρόµηση του αγροτικού δρόµου σε ολόκληρο το µήκος ενός χιλιοµέτρου από τον οικισµό Μεταξάτων προς δεξαµενή Κοκολάτων λόγω επικινδυνότητας σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Τοπικών Συµβουλίων Λακήθρας και Μεταξάτων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

15 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ , ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηση του κ. Αντωνάτου Ιωάννη για ανακατασκευή πεζοδρόµου στο Ο.Τ. 40 εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 33/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ 1. Κοιν: /νση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρµόδια υπάλληλος Κα Λουκέρη) 2. /νση Υπηρεσίας όµησης (υπόψη κ. Παυλάτου Γεράσιµου) 3. ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 4. ηµοτική Αστυνοµία 5. Κ. Αντωνάτο Ιωάννη Μολάων 8 Πάτρα Τ.Κ

16 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 33 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηση του κ. Αντωνάτου Ιωάννη για ανακατασκευή πεζοδρόµου στο Ο.Τ. 40 εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής τα εξής: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήδη έχει αποφανθεί µε προηγούµενες αποφάσεις της (αριθ. 8/2013 και 12/2013). Συγκεκριµένα µε την 12/2013 αποφασίστηκε να επανεξετασθεί συνολικά το αίτηµα του κ. Αντωνάτου Ιωάννη για ανακατασκευή πεζοδρόµου στο Ο.Τ. 40 εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου σύµφωνα µε την από εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλυτικά ως εξής: ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 40 ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Π Ρ Ο Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Με την αριθ. πρωτ / αίτηση του ο κ. Αντωνάτος Ιωάννης ζητά την επισκευή των υφιστάµενων πεζοδροµίων έµπροσθεν της οικίας του που βρίσκεται εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου στη νοτιοανατολική γωνία του Ο.Τ. 40 επί των οδών. Βούρβαχη και Αν. Μεταξά για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, την οποία σας τη διαβιβάζουµε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης. Από την από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία µας και την από αυτοψία που διενεργήθηκε από την /νση Υπηρεσίας όµησης καταγράφηκε η υφιστάµενη κατάσταση, τις οποίες αυτοψίες σας διαβιβάζουµε και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της

17 παρούσας εισήγησης. Και έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 73 και 75 του Ν.3852/10 2. το άρθρο 24 του Κτιριοδοµικού Kανoνισµoύ (ΦΕΚ 59 /3-2-89) 3. το Π (ΦΕΚ 153Α /29) Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε Α. Ανακατασκευή πεζοδροµίου Α.1 Να δοθεί άδεια ανακατασκευής των υφιστάµενων πεζοδροµίων και του κρασπεδόρειθρου έξω από την ρυµοτοµική γραµµή και σε υψόµετρο αντίστοιχο µε τα διαµορφωµένα πεζοδρόµια των γειτνιαζουσών ιδιοκτησιών, µε την προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης να αναλάβει (µε ιδιώτη διπλ. µηχανικό) όλα τα προβλήµατα στατικής φύσεως του κτιρίου που πιθανόν θα προκύψουν, σύµφωνα µε τις εξής οδηγίες: Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασµένα πλάτους 1.00µ (επί την οδό Αν. Μεταξά) και 0,65µ (επί την οδό Βούρβαχη) µε σταθερή υπερύψωση 0,17µ από το ρείθρο. Το ρείθρο θα είναι διαστάσεων 0,30x0,25 Η κατασκευασµένο από απλό σκυρόδεµα και θα ακολουθεί την ερυθρά της οδού µε κλίση 2%. Το πεζοδρόµιο εγκάρσια θα έχει κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου. Η επίστρωση θα γίνει µε τσιµεντόπλακες πεζοδροµίων κοινές, προκατασκευασµένες, αντιολισθηρές, πάχους 0,05µ.και διαστάσεων 0,50µ Χ 0,50µ ή 0,40µ Χ 0,40µ. Η βάση της πλακόστρωσης θα είναι συµπυκνωµένου υλικού 3Α και σκυρόδεµα όπου απαιτείται. Απαγορεύεται η δηµιουργία διαφορετικής στάθµης πεζοδροµίων µεταξύ γειτνιαζουσών ιδιοκτησιών. Εφ όσον η κλίση είναι µεγαλύτερη του 12%, δηµιουργούνται βαθµίδες ύψους 15 εκ. σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια διέλευσης πεζών Απαγορεύονται γενικά οι ζαρντινιέρες ή/και φύτευση και τα κινητά ή µη εµπόδια υπέρ της ανεµπόδιστης και διαµήκους κυκλοφορίας πεζών, όταν το πεζοδρόµιο έχει πλάτος µικρότερο από 1.50 µέτρα. Σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα (2) και (3) διαπιστώθηκαν ότι οι παράπλευροι οδοί είναι ασφαλτοστρωµένοι και τα παρακείµενα πεζοδρόµια διαµορφωµένα και συνεπώς έχει οριστικοποιηθεί η στάθµη τους. Τα υψόµετρα των νέων πεζοδροµίων λαµβάνονται υπόψη από τη διαµορφωµένη στάθµη της ασφαλτοστρωµένης οδού. Η απορροή των όµβριων υδάτων γίνεται µε ελεύθερη ροή και µε τα υφιστάµενα φρεάτια. Α.2 Η όλη κατασκευή θα γίνει µε δαπάνες του παρόδιου ιδιοκτήτη και µε την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα ειδοποιηθεί για την έναρξη των εργασιών, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. Β. Βαθµίδες εξυπηρέτησης του κτιρίου Λαµβάνοντας υπόψη το νέο υψοµέτρο του ανακατασκευασµένου πεζοδροµίου επί της οδού Αν. Μεταξά και την ενοποίηση του µε τα διαµορφωµένα πεζοδρόµια των γειτνιαζουσών ιδιοκτησιών προτείνεται η δυνατότητα επιλογής δυο εναλλακτικών λύσεων: Β.1 Την παραµονή της υφιστάµενης µπέτινης κλίµακας εξυπηρέτησης του κτιρίου που βρίσκεται εκτός ρυµοτοµικής γραµµής και την κατασκευή επιπλέον βαθµίδων για την προσαρµογή της, µε την προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης να προσκοµίσει στοιχεία νοµιµότητας του κτιρίου (π.χ. οικοδοµική άδεια κ.λ.π.), ωστόσο δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών. Β.2 Την αποµάκρυνση της υφιστάµενης µπέτινης κλίµακας εξυπηρέτησης του κτιρίου που βρίσκεται εκτός ρυµοτοµικής γραµµής και την κατασκευή νέας εντός της ιδιοκτησίας (εντός της ρυµοτοµικής γραµµής), σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες, ωστόσο επιβαρύνεται µε µεγαλύτερη δαπάνη ο ιδιοκτήτης. Γ. Βαθµίδες επί του οδοστρώµατος Παράλληλα, προτείνεται η αποµάκρυνση των χαρακτηρισµένων επικίνδυνων αναβαθµών επί του οδοστρώµατος υπέρ της ασφάλειας της κυκλοφοριας των πεζών και των οχηµάτων.. Προϋποθέσεις

18 Απαραίτητες προϋποθέσεις πριν την τελική έγκριση από το.σ για την εκτέλεση των εργασιών είναι: Η ΕΥΑ ήµου Κεφαλλονιάς να διερευνήσει άµεσα την επαναλειτουργία ή µη του αναφερόµενου στην αίτηση φρεατίου όµβριων υδάτων και την πιθανή αποκατάσταση του υπεδάφους Για την έναρξη των εργασιών ο ιδιοκτήτης να ειδοποιήσει την υπηρεσία µας, την /νση Υπηρεσίας όµησης και την ΕΥΑΚ και ταυτόχρονα να υποβληθεί τεχνική έκθεση και δήλωση ανάθεσης- επίβλεψης από ιδιώτη µηχανικό για τα απαραίτητα µέτρα αντιµετώπισης προβληµάτων στατικότητας του κτιρίου που πιθανόν θα προκύψουν ή αλλιώς βεβαίωση στατικής επάρκειας του κτιρίου. Αργοστόλι, Συντάχθηκε Ελένη Λουκέρη Πολιτικός Μηχανικός Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Παναγής ελακάς Πολιτικός Μηχανικός Μετά την ανωτέρω εισήγηση και σε συνέχεια των αριθ. 8,12/2013 αποφάσεων της Επιτροπής ακολουθεί νεώτερη αίτηση του κ. Αντωνάτου ο οποίος αναφέρει ότι εκ παραδροµής στην προηγούµενη αίτηση του αναγράφει ότι το πεζοδρόµιο κατασκευάσθηκε µε ίδια έξοδα αντί του ορθού ότι το πεζοδρόµιο κατασκευάσθηκε από το ήµο Ληξουρίου. Με το αριθ. 662/ έγγραφο της η /νση Υπηρεσίας όµησης αναφέρει ότι το έργο επισκευής ή ανακατασκευής µπορεί να εκτελεσθεί από το ηµόσιο ή τον οικείο ΟΤΑ ή άλλο φορέα σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 24 του κτιριοδοµικού κανονισµού. Τις προϋποθέσεις για τον καθορισµό των υπόχρεων για την επισκευή του πεζοδροµίου σύµφωνα µε την παρ. που αναφέρθηκε εξετάζει η ΤΥ του ήµου λόγω αρµοδιότητας. H /νση Τεχνικών Υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επισηµαίνει την ανωτέρω νοµοθεσία και αναφέρει ότι ο καθορισµός των υπόχρεων για την επισκευή ή ανακατασκευή πεζοδροµίου αναφέρεται ρητά στις παρ. 2 και 4 του παραπάνω άρθρου (σχετική και η αριθ. 8/2004 ατοµική γνωµοδότηση του Θεόδωρου Θεοφανόπουλου Νοµικού Συµβούλου ΝΣΚ). Για τις εναλλακτικές επιλογές του σκέλους (Β) της από εισηγητικής πρότασης της υπηρεσίας µετά την από έκθεση επικινδύνου από άποψη στατικής και δοµικής κυκλοφορίας της /νσης υπηρεσίας όµησης εφαρµόζεται η παρ του άρθρου 24 του κτιριοδοµικού κανονισµού. Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν σχετικά λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έγγραφα. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις προηγούµενες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά µε το θέµα αυτό την νεώτερη αίτηση του κ. Αντωνάτου, τα έγγραφα των δύο Υπηρεσιών (Τεχνικής και όµησης), και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της για την επισκευή ανακατασκευή του πεζοδρόµου στο Ο.Τ. 40 εντός εγκεκριµένου σχεδίου Ληξουρίου µε παραµονή της µπέτινης κλίµακας εξυπηρέτησης του κτιρίου που βρίσκεται εκτός ρυµοτοµικής γραµµής και την κατασκευή επιπλέον ενός σκαλοπατιού για την προσαρµογή της. Ο ήµος να αναλάβει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών το δε κόστος να βαρύνει το ήµο εφόσον ο ιδιοκτήτης κ. Αντωνάτος Ιωάννης δεν ευθύνεται για την υποβάθµιση της στάθµης της

19 οδού. Επίσης να τηρηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

20 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος ψησταριάς του κ. Μαντά Σταυρογιάννη του Παντελή στα Κουρουκλάτα ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 34/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: κ. Μαντά Σταυρογιάννη του Παντελή Κουρουκλατα

21 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 34 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος ψησταριάς του κ. Μαντά Σταυρογιάννη του Παντελή στα Κουρουκλάτα ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Μαντά Σταυρογιάννη του Παντελή και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ψησταριάς µε διακριτικό τίτλο «ΛΥΚΟΣ» στην Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Μαντά Σταυρογιάννη του Παντελή προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ψησταριάς µε διακριτικό τίτλο «ΛΥΚΟΣ» στην Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

22 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος παραδοσιακού καφενείου - παντοπωλείου της κας όριζα Ευτυχίας στα Τρωϊαννάτα ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 35/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: Κα όριζα Ευτυχία Τρωϊαννάτα

23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 35 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος παραδοσιακού καφενείου - παντοπωλείου της κας όριζα Ευτυχίας στα Τρωϊαννάτα ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το έκτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Κας όριζα Ευτυχίας του Ευαγγέλου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος παραδοσιακού καφενείου - παντοπωλείου στην Τοπική Κοινότητα Τρωϊαννάτων ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην κα όριζα Ευτυχία του Ευαγγέλου προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος παραδοσιακού καφενείου παντοπωλείου στην Τοπική Κοινότητα Τρωϊαννάτων ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

24 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου του κ. Παντελειού Γεράσιµου του Κυριάκου στον Κατελειό ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 36/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: κ. Παντελειό Γεράσιµο του Κυριάκου Κατελειός

25 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 36 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου του κ. Παντελειού Γεράσιµου του Κυριάκου στον Κατελειό ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το έβδοµο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Παντελειού Γεράσιµου του Κυριάκου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εστιατορίου στην στον Κατελειό ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Παντελειό Γεράσιµο του Κυριάκου προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εστιατορίου στον Κατελειό ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

26 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης προσφοράς φαγητού σάντουιτς τυροπιτών αναψυκτικών µπύρας οίνου καφέ και παγωτών του κ. Καββαδία Αγησίλαου στο Φισκάρδο ηµοτ. Ενότητας Ερίσου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 37/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: κ. Καββαδία Αγησίλαο Φισκάρδο

27 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 37 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης προσφοράς φαγητού σάντουιτς τυροπιτών αναψυκτικών µπύρας οίνου καφέ και παγωτών του κ. Καββαδία Αγησίλαου στο Φισκάρδο ηµοτ. Ενότητας Ερίσου Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το όγδοο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Καββαδία Αγησίλαου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης προσφοράς φαγητού σάντουιτς τυροπιτών αναψυκτικών µπύρας οίνου καφέ και παγωτών του κ. Καββαδία Αγησίλαου στο Φισκάρδο ηµοτ. Ενότητας Ερίσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Καββαδία Αγησίλαο προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης προσφοράς φαγητού σάντουιτς τυροπιτών αναψυκτικών µπύρας οίνου καφέ και παγωτών στο Φισκάρδο ηµοτ. Ενότητας Ερίσου επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

28 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος σνακ µπαρ καφέ της Κας Σκιαδαρέση Σουλτάνας στο Φισκάρδο ηµοτ. Ενότητας Ερίσου Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 38/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: Κα Σκιαδαρέση Σουλτάνα Φισκάρδο

29 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 38 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος σνακ µπαρ καφέ της Κας Σκιαδαρέση Σουλτάνας στο Φισκάρδο ηµοτ. Ενότητας Ερίσου Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ένατο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Κας Σκιαδαρέση Σουλτάνας του Σταύρου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος σνακ µπαρ καφέ της Κας Σκιαδαρέση Σουλτάνας στο Φισκάρδο ηµοτ. Ενότητας Ερίσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην κα Σκιαδαρέση Σουλτάνα προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος σνακ µπαρ καφέ στο Φισκάρδο ηµοτ. Ενότητας Ερίσου επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

30 Αργοστόλι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων ήµου τηλ: Κεφαλλονιάς Φαξ: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος αντιπροσωπείες τροφίµων Γεν. Εµπόριο τροφίµων κάθε είδους της Εταιρείας Γερ. Μαρκάτος Σπ. Βασσάλας Ο.Ε. στα Τραυλιάτα ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 39/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κοιν: Γερ. Μαρκάτος Σπ. Βασσάλας Ο.Ε Τραυλιάτα Λειβαθούς

31 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Απριλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 39 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος αντιπροσωπείες τροφίµων Γεν. Εµπόριο τροφίµων κάθε είδους της Εταιρείας Γερ. Μαρκάτος Σπ. Βασσάλας Ο.Ε. στα Τραυλιάτα ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. Μαρία Κουνάδη 2. Παναγής Βανδώρος 2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 3. ιονύσιος Αραβαντινός 3.Κουρούκλης Ιωάννης 4. Κωνσταντάκης Άγγελος 4. Σταµούλης Κυριάκος 5. Κοκκόσης ιονύσιος Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το δέκατο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Εταιρείας Γερ. Μαρκάτου Σπ. Βασσάλα Ο.Ε και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος αντιπροσωπείες τροφίµων Γεν. Εµπόριο τροφίµων κάθε είδους στα Τραυλιάτα ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην Εταιρεία Γερ. Μαρκάτο Σπ. Βασσάλα Ο.Ε προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος αντιπροσωπείες τροφίµων Γεν. Εµπόριο τροφίµων κάθε είδους στα Τραυλιάτα ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 7-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23792 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση Αργοστόλι 3-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23745 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15 η Μαρτίου 201 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 / 2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ Αργοστόλι 3-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 26030 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή διαγωνισμού για την έναρξη τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή διαγωνισμού για την έναρξη τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 17 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 4 η Αυγούστου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/ 2011. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.71/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 29-6-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 124398/2038 ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα