ΘΓΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΓΓΓΙΗ. Φξνληθή πεξίνδνο: 1 εβδνκάδα. από τη Σζήκου Βασιλική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΓΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΓΓΓΙΗ. Φξνληθή πεξίνδνο: 1 εβδνκάδα. από τη Σζήκου Βασιλική"

Transcript

1 ΘΓΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΓΓΓΙΗ Φξνληθή πεξίνδνο: 1 εβδνκάδα από τη Σζήκου Βασιλική

2 1 ε εκέξα ΓΛΩΑ- ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ -ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ- ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΗΣΟΡΗΑ- ΠΟΛ. ΚΟΗΝ. ΑΓΩΓΖ Πξνζεπρή- Απνπζηνιόγην-πίλαθεο αλαθνξάο Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο Από ηελ πξνεγνύκελε κέξα ζηνιίδσ ηελ ηάμε κε ζεκαηάθηα.. Απηό θηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη έηζη κπαίλεη ν πξνβιεκαηηζκόο: - Γηαηί ε ηάμε είλαη ζηνιηζκέλε κε ζεκαίεο; Αθνινπζεί ζπδήηεζε, αλαθεξόκαζηε ζηε γηνξηή ηεο ζεκαίαο θαη ζηελ εζληθή γηνξηή. Με ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ θάλνπκε ην ηζηόγξακκα ηεο Θεκαηηθήο ελόηεηαο: «Ζ γηνξηή ηνπ 40 θαη ηεο ζεκαίαο» Γηαηί ζηνιίζακε κε ζεκαίεο; Ση ζπκβνιίδεη ε ζεκαία; Να κηιήζνπκε γηα ηελ Διιάδα Να θάλνπκε πνιιέο ρεηξνηερλίεο γηα λα ζηνιίζνπκε ην ζρνιείν καο Ζ γηνξηή ηνπ 40 θαη ηεο ζεκαίαο Να θάλνπκε παξέιαζε Να κάζνπκε ηη έγηλε ην 40 Να εηνηκάζνπκε θη εκείο γηνξηή ζην ζρνιείν

3 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε «Η γηνξηή ηνπ 40 θαη ηεο ζεκαίαο» Γιώζζα: ηα λήπηα δηαηππώλνπλ εξσηήκαηα θαη αληαιιάδνπλ απόςεηο γηα ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αθήγεζε ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ. Εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο κε ηελ εθκάζεζε πνηεκάησλ, ηξαγνπδηώλ, αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζέκα, βξίζθνπλ ηε ζσζηή θαη ηε γξάθνπλ ζηηο αθίζεο Κνηλ.Πνι. Αγσγή: ε έλλνηα ηεο παηξίδαο θαη ην ρξένο καο ζ απηή, ε ζεκαία θαη ν ζπκβνιηζκόο ηεο, ε αμία ηεο εηξήλεο θαη ε απαμία ηνπ πνιέκνπ Γπκλαζηηθή: ζηνίρηζε, πξνζνρή, αλάπαπζε, ζεκεησηόλ θαη πεξπάηεκα ζε ξπζκό ηεηάξηνπ κέζα από ηελ παξέιαζε Γεσγξαθία: ράξηεο θαη ε ζέζε ηεο Ειιάδαο ζηνλ θόζκν, ζύλνξα- γεηηνληθνί ιανί Μνπζηθή: αλαγλώξεζε κνπζηθώλ νξγάλσλ, πηαηίληα θαη ηύκπλν- ν ξπζκόο ηνπ ηεηάξηνπ Μαζεκαηηθά: νη έλλνηεο πξώηνο- ηειεπηαίνο. αληηζηνηρήζεηο Ηζηνξία: ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ 40 Δηθαζηηθά : ηξαγνύδηα θαη πνηήκαηα γηα ηελ Ειιάδα θαη ην 40, ηελ ζεκαία, αθήγεζε παξακπζηώλ, θαηαζθεπή ζεκαίαο, αθηζώλ, ην πεξηζηέξη ηεο εηξήλεο

4 Γιώζζα Γίλεηαη δηάθξηζε ησλ γηνξηώλ ζε νλνκαζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο γηνξηέο θαη ζπδεηάκε γηα ηε ζεκαζία ηνπο ζηε δσή όισλ. Επηθεληξσλόκαζηε ζηηο εζληθέο γηνξηέο ηεο Διιάδαο πνπ είλαη ε παηξίδα γηα ηνπο Έιιελεο θαη ε ρώξα πνπ θηινμελεί ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο. Διιάδα: ρώξα, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε (πδξόγεηνο), ζύγθξηζε κε άιιεο σο πξνο ηελ έθηαζή ηεο Παξαηεξώληαο ην γεσθπζηθό ράξηε ηεο Ειιάδαο ζπδεηάκε γηα ηηο θπζηθέο νκνξθηέο, ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηελ Ειιάδα ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα, ηα πξντόληα ηεο, ηα αμηνζέαηα Παξαηεξώληαο ην πνιηηηθό ράξηε κηιάκε γηα ηα ζύλνξα- δηαβαηήξηα θαη νλνκάδνπκε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο θαη ηνπο ιανύο θαη ζπδεηάκε γηα ηηο θαιέο ζρέζεηο γεηηνλίαο(αγάπε- ζεβαζκό-εηξήλε) Φαγεηό-Γηάιεηκκα ΜΟΗΚΖ: αθνύκε θαη καζαίλνπκε ην ηξαγνύδη «Γελ ρνξηαίλσ λα βιέπσ ηνλ ήιην» Δε τορηαίλω λα βιέπω ηολ ήιηο ποσ ηο θως ηοσ ζθορπάεη ζηελ πιάζε, δε τορηαίλω λα βιέπω ηοσς θάκποσς,ηα βοσλά, ηης πιαγηές θαη ηα δάζε. Δε τορηαίλω λα βιέπω αθρογηάιηα θαη παλώρηα λεζηά ζηελ αράδα, δελ τορηαίλω λα βιέπω εζέλα, ω Ειιάδα, Ειιάδα, Ειιάδα. Υινπνηώληαο ηελ πξόηαζε ηνπ ηζηνγξάκκαηνο «Να εηνηκάζνπκε θη εκείο γηνξηή ζην ζρνιείν» 1)νξγαλώλνπκε νκάδεο 2) γίλεηαη ε επηινγή ηξαγνπδηώλ, 3) επηινγή πνηεκάησλ, 4) ε δεκηνπξγία αθηζώλ θαη αηνκηθώλ εξγαζηώλ γηα ηνλ ζηνιηζκό ηνπ ρώξνπ πνπ ζα γίλεη ε γηνξηή 5) ν θαηαζθεπή πξόζθιεζεο αλ ζέινπκε λα θαιέζνπκε ηνπο γνλείο ή ηα παηδηά ηεο δηπιαλήο ηάμεο.

5 ( ηα ποιήμαηα και ηα ηραγούδια ηα μαθαίνοσμε ζηο ζτολείο. Χωρίζα ηα παιδιά ζε 2 ομάδες και κάθε ομάδα μαθαίνει ένα ποίημα κι ασηό γινόηαν γιαηί η γιορηή γινόηαν από κοινού με ηα άλλα ηρία ημήμαηα και σπεύθσνη ήηαν μία από ηις ζσναδέλθοσς. Μαθαίναμε δε και ηα ίδια ηραγούδια) Αξρίδνπκε λα καζαίλνπκε ηα πνηήκαηα θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο γηνξηήο Αμηνιόγεζε- απνρώξεζε 2 ε εκέξα ΓΛΩΑ- ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ -ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ- ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΗΣΟΡΗΑ- ΠΟΛ. ΚΟΗΝ. ΑΓΩΓΖ Πξνζεπρή- Απνπζηνιόγην-πίλαθεο αλαθνξάο Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο Γιώζζα: Γηαβάδσ ην πνίεκα πνπ αθνινπζεί θαη δείρλσ ηελ Διιεληθή εκαία (ιόγσ ηεο ζπζηέγαζεο κε Γεκ. ρνιείνπ έδεηρλα ηε ζεκαία πνπ θξαηά ν εκαηνθόξνο) Τες παηρίδας ε ζεκαία έτεη τρώκα γαιαλό θαη ζηε κέζε ταραγκέλο έλαλ θάηαζπρο ζηασρό. Κσκαηίδεη κε θακάρη δελ θοβάηαη ηολ ετζρό ζαλ ηε ζάιαζζα είλαη γαιάδην θαη ιεπθή ζαλ ηνλ αθξό. ε Διιεληθή εκαία θαη ηη ζπκβνιίδεη, ηα ρξώκαηα ηεο θαη ν ζπκβνιηζκόο ηνπο, ην ρξένο καο λα ηελ ηηκνύκε κεηξάκε ηηο κπιε θαη άζπξεο ισξίδεο(μαθηματικα) ζεκαίεο θαη άιισλ ρσξώλ, δείρλνπκε επνπηηθό πιηθό. ν Δζληθόο ύκλνο, πόηε ηνλ ιέκε, ν ζεβαζκόο θαη ε ζηάζε πξνζνρήο όηαλ ηνλ αθνύκε. Μαζαίλνπκε ηνπο ζηίρνπο θαη ηνλ ηξαγνπδάκε. Φαγεηό- δηάιεηκκα ΔΗΚΑΣΗΚΑ

6 κείμε ρξσκάησλ: κπιε + άζπξν = γαιάδην θαη αθνινπζεί δσγξαθηθή ειιεληθήο ζεκαίαο κε ην λέν ρξώκα Γηαβάδνπκε ην <<Αζπξνγάιαλν παλί>>, Γαιάηεηα Σνπξέιε Αλζνιόγην Νεπ/ γείνπ ζει. 43 Καηαζθεπή ζεκαίαο: θόβνπλ έλα νξζνγώλην από κπιε ραξηόλη θαλζόλ, άζπξεο ισξίδεο ηηο θνιινύλ ζε ζρήκα ζηαπξνύ θαη ζηελ άθξε θνιινύλ έλα θαιακάθη Κάλνπκε πξόβα ηα ηξαγνύδηα θαη ηα πνηήκαηα ηεο γηνξηήο Αμηνιόγεζε- απνρώξεζε 3 ε εκέξα ΓΛΩΑ- ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΗΣΟΡΗΑ- ΠΟΛ. ΚΟΗΝ. ΑΓΩΓΖ Πξνζεπρή- Απνπζηνιόγην-πίλαθεο αλαθνξάο Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο ΓΛΩΑ

7 αλ παξακύζη, Γαιάηεηα Σνπξέιε, Αλζνιόγην Νεπ/ γείνπ. ζει.45. κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί κπνξνύλ ηα παηδηά λα παξαηεξώληαο αλάινγν επνπηηθό πιηθό είηε βιέπνληαο εηθόλεο ζηε γσληά ηεο ζπδήηεζεο είηε αθνύγνληαο θαη βιέπνληαο ζε Η.Υ. απνζπάζκαηα θαη αληίζηνηρα βίληεν λα γλσξίζνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ 40 1)Να γξάςνπκε ηηο ιέμεηο ΟΥΗ- ΑΔΡΑ- ΕΖΣΩ ζε κεγάια ραξηόληα γηα λα γίλνπλ αθίζεο θαη ζε θάζε γξάκκα λα θνιιήζνπκε γθνθξέ κπαιάθηα ή όζπξηα θαη ην ίδην κπνξεί λα γίλεη ζε αηνκηθό επίπεδν (Γξαθή-Εηθαζηηθά) 2)Παηρλίδη ηαύηηζεο κε ηηο ιέμεηο ΕΛΛΑΔΑ- ΣΗΜΑΙΑ ΟΦΙ πνπ είλαη γξακκέλεο ζε δηπιέο θαξηέιεο Φαγεηό- δηάιεηκκα Παξέιαζε ζε δπάδεο θαη ζε ξπζκό ηεηάξηνπ, πξνζνρή, αλάπαπζε, βάδηζκα ζεκεησηόλ. Φύιιν εξγαζίαο πξώηνο θαη ηειεπηαίνο Πξόβα πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ ηεο γηνξηήο Αμηνιόγεζε- απνρώξεζε 4 ε εκέξα ΓΛΩΑ- ΔΗΚΑΣΗΚΑ- ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ- ΗΣΟΡΗΑ- ΠΟΛ. ΚΟΗΝ. ΑΓΩΓΖ Πξνζεπρή- Απνπζηνιόγην-πίλαθεο αλαθνξάο Διεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο ΓΛΩΑ Σν θόθθηλν θαη πξάζηλν δάζνο, από ην Καιεκέξα εηξήλε, ηεο Φξόζσο Υαηόγινπ, αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηελ αμία ηεο Εηξήλεο θαη ηελ απαμία ηνπ πνιέκνπ, κε γξαθέα ηε Νεπ/γό ιέκε θαη γξάθνπκε ηα ΟΦΙ ζηνλ πόιεκν θαη ηα ΝΑΙ ζηελ Εηξήλε. Σπδεηάκε γηα ηα ΟΦΙ ζηελ δσή καο θαη ην ρξένο καο ζηελ παηξίδα. * Μπζνινγία: Άξεο ν Θεόο ηνπ πνιέκνπ

8 Εηθαζηηθά Σν πεξηζηέξη ηεο Δηξήλεο

9 Γάθληλα ζηεθάληα Κόςακε δάθλεο θαη θάλακε ζηεθάληα γηα λα ηηκήζνπκε ηνπο ήξσεο ηνπ 40 πνπ πνιέκεζαλ γηα λα δνύκε ζήκεξα κε εηξήλε. Μνπζηθή: αθνύκε ηα ηξαγνύδηα ηεο Εηξήλεο ηελ ώξα ησλ εηθαζηηθώλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαγεηνύ. Φαγεηό-δηάιιεηκα Πξόβα γηνξηήο Αμηνιόγεζε- απνρώξεζε

10 5 ε εκέξα -Σηνιηζκόο ηεο αίζνπζαο πνπ ζα γίλεη ε γηνξηή Γηνξηή γηα ην 40 θαη ηε ζεκαία Πξόγξακκα γηνξηήο Πνηήκαηα γηα ηε ζεκαία Γε ρνξηαίλσ λα βιέπσ ηνλ ήιην,ηξαγνύδη Πνηήκαηα γηα ην 40 Βάδεη ν Νηνύηζε ηε ζηνιή ηνπ, ηξαγνύδη Πνηήκαηα γηα ηελ Δηξήλε Καιεκέξα Δηξήλε, παξακύζη- ζπδήηεζε γηα ηελ αμία ηεο Δζληθόο Ύκλνο πλζήκαηα: Εήησ νη ήξσεο ηνπ 40- ΟΥΗ ζηνλ πόιεκν θαη ΝΑΗ ζηελ ΔΗΡΖΝΖ. Παξέιαζε ζηελ απιή Σν θαλόλη ηεο Δηξήλεο, νκαδηθή εξγαζία

11 ΟΝΟΜΑ: Σηηο 28 Οθησβξίνπ γηνξηάδεη ε Διιάδα ην ΟΥΗ πνπ είπε ζηνπο Ιηαινύο θαη Γεξκαλνύο θαη θάζε ζπίηη ζηνιίδεηαη κε ηελ ειιεληθή εκαία. -Κύθισζε κε γαιάδην ρξώκα ηηο ιέμεηο α) Διιάδα, β) ΟΥΗ θαη γ) εκαία α) Διιάδα Μακά Διέλε Διιάδα Διηά β) Αγόξη ΟΥΗ Υίνο Όλεηξν ΟΥΗ γ) εκάδη εκαία Διιάδα εκαία -Κύθισζε ηώξα κόλν ηελ πξώηε θσλνύια από ηηο παξαθάησ ιέμεηο θαη θώλαμέ ηελ δπλαηά εκαία Διιάδα ΟΥΗ -Έλσζε κε κηα γξακκή ηηο ίδηεο ιέμεηο εκαία Διιάδα Εήησ εκαία Διιάδα ΟΥΗ Αέξα Εήησ ΟΥΗ Αέξα ΟΝΟΜΑ:

12 Σηηο 28 Οθησβξίνπ γηνξηάδεη ε Διιάδα ην ΟΥΗ πνπ είπε ζηνπο Ιηαινύο θαη Γεξκαλνύο θαη θάζε ζπίηη ζηνιίδεηαη κε ηελ ειιεληθή εκαία. -Έλσζε ηα ζεκαηάθηα πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο ιέμεηο θαη ρξσκάηηζέ ηα κε ηα ρξώκαηα ηεο ζεκαίαο Διιάδα ΟΥΗ Διιάδα εκαία εκαία ΟΦΙ

13 εκαίεο - Κύθισζε ηε Διιεληθή εκαία Όλνκα.. Ζκεξνκελία.

14 - Κύθισζε κόλν ό,ηη έρεη ζρέζε κε ηε γηνξηή ηνπ ΟΥΗ Όλνκα.. Ζκεξνκελία.

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ ΔΝΑΡΙΟΤ: ΑΝΑΣΑΙΑΓΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»

Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Πηινηηθή Δθαξκνγή Λία Γαιάλε Γαζθάια, Γεωγξάθνο «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ

«Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ Τπόδεηγκα ρέδην δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ Σν ινγηζκηθό «Γιώζζα Α Β & Γ» αθνξά καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο θώθσζε θαη πξννξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο»

«Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο» «Πξνηάζεηο ζεκάηωλ θαη ρξήζεο επνπηηθώλ κέζωλ γηα ηελ πινπνίεζε Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Φπζηθήο Αγωγήο» Σαξίθιεηα Ρεξδεηάλνπ πεύζπλε Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Γ/λζεο ΞΔ Αλ. Θεζ/λίθεο 1 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι»

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγμαηα εκπαιδεσηικών ζεναρίων ανά γνωζηικό ανηικείμενο με εθαρμογή ηων αρτών ζτεδίαζης Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» ΣΤΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ Επηζηξέθνληαο από ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο, ζέζακε αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο ζηα παηδηά, ώζηε λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θάπνην ζέκα πάλσ ζην

Διαβάστε περισσότερα

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα»

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» ρέδηo Γηδαζθαιίαο Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» Γεκηνπξγόο: Εσή Σζηιίθε Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: Ζ εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γηα λα ζε βνεζήζσ ζηελ επαλάιεςε πνπ ζα θάλεηο, έγξαςα ηελ ύιε ηεο Γεσγξαθίαο ζε κνξθή εξσηήζεσλ. Μέζα ζηελ παξέλζεζε βξίζθεηαη ην κάζεκα ζην νπνίν ζα βξεηο ηελ απάληεζε. Δπίζεο ππάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ

ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2008 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΗΠΑΓΥΓΖ Σν ινγηζκηθό «Γεσ-γξάθνληαο / Γεσινγία - Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» είλαη έλα ινγηζκηθό, ελαξκνληζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε

Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε Βξαδηλό Παηρλίδη «Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε» Εηζαγυγή Μηα νκάδα αξραηνιόγσλ, βξήθε ζηε δηάξθεηα ησλ αλαζθαθώλ ηεο θάηη εμαηξεηηθά πνιύηηκν! Βξήθε κία καξκάξηλε πιάθα θαη έλα θαλάξη! Με

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 - ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2007-2008 Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Μέξεο θηλεκαηνγξάθνπ

Μέξεο θηλεκαηνγξάθνπ Μέξεο θηλεκαηνγξάθνπ Ιαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2015 Η πξνβνιή ηεο αγαπεκέλεο ηαηλίαο ηωλ δαζθάιωλ, έλα δέληξν κηα θνξά ηνπ Επγέληνπ Τξηβηδά, απνηειεί ηελ αθνξκή κηαο δηαδξνκήο ζηα κνλνπάηηα ηεο έβδνκεο ηέρλεο.

Διαβάστε περισσότερα

* Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν

* Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν Υριζηοσγεννιάηικη Θεαηρική παράζηαζη ποσ παροσζιάζηηκε ηα Υριζηούγεννα ηοσ 2005 ζηο 2 ο Νηπιαγφγείο Κεραηζινίοσ ζηα πλαίζια ηοσ προγράμμαηος ΩΚΡΑΣΗ COMENIUS γηα ην ζτολικό έηος 2005/2006 ποσ είτε ζαν θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο

Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο Γιακειμενικόηηηα Γιαλογικόηηηα Δηαθεηκεληθόηεηα: Oη πνιιαπινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο έλα ινγνηερληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Α Λςκείος Θεμαηική ενόηηηα:

Διαβάστε περισσότερα