ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 672/5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος EL EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), έχει να αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων, μοναδικών ή απρόβλεπτων, που την οδήγησαν σε ορισμένες στρατηγικές επιλογές για το μακροπρόθεσμο μέλλον των γεωργικών και αγροτικών της περιοχών. Για να είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η ΚΓΠ πρέπει να λειτουργεί εντός ενός πλαισίου υγιών οικονομικών πολιτικών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Εν όψει της παρούσας ανακοίνωσης, η Επιτροπή διοργάνωσε εκτεταμένο δημόσιο διάλογο στις αρχές του 2010 ο οποίος ολοκληρώθηκε με τη διοργάνωση διάσκεψης τον Ιούλιο του Το θέμα της μεταρρύθμισης συζητήθηκε κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών προεδριών στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την ΚΓΠ μετά το και τη συνάφειά της με την Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και τόσο η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όσο και η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρουσίασαν έγγραφα θέσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των απόψεων που εκφράστηκαν συνέκλινε προς το ότι η μέλλουσα ΚΓΠ πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή κοινή πολιτική η οποία θα διαρθρώνεται γύρω από δυο πυλώνες. Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις που διατυπώθηκαν συνιστούσαν τους εξής στρατηγικούς στόχους: Να διατηρηθεί το δυναμικό παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε όλη την ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια για τους ευρωπαίους πολίτες και να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση σε τρόφιμα, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του FAO, αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% έως το Τα πρόσφατα κρούσματα αυξημένης αστάθειας της αγοράς, που συχνά επιδεινώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, εντείνουν περαιτέρω αυτές τις τάσεις και πιέσεις. Η ικανότητά της να διασφαλίσει την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί σημαντική επιλογή μακροπρόθεσμα για την Ευρώπη, η οποία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Να ενισχυθούν οι αγροτικές κοινότητες που παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες ποικίλα τρόφιμα ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας τα οποία παράγονται με βιώσιμο τρόπο, σε ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές της Ένωσης όσον αφορά το περιβάλλον, την 1 2 Κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης έγιναν εισηγήσεις και στη διάσκεψη συμμετείχαν πάνω από 600 ενδιαφερόμενοι. EL 2 EL

4 ποιότητα των υδάτων, την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών την δημόσια υγεία. Η ενεργός διαχείριση των φυσικών πόρων από την αγροτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, για την καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας και τη συμβολή στη μείωση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Αυτό αποτελεί σημαντική βάση για την τόνωση του δυναμισμού πολλών περιοχών και για την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας. Να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων, για τις οποίες η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει στη δημιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εδαφικά οφέλη. Μια σημαντική μείωση στην τοπική παραγωγή θα είχε επίσης επιπτώσεις ως προς τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου (GHG) και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής, ενώ θα περιόριζε το εύρος των επιλογών για τον καταναλωτή. Η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Όσον αφορά τα έμμεσα αποτελέσματα, οιαδήποτε σημαντική μείωση της ευρωπαϊκής αγροτικής δραστηριότητας θα προκαλούσε απώλειες σε επίπεδο ΑΕΠ και θέσεων εργασίας σε συνδεδεμένους οικονομικούς τομείς ιδίως εντός της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών ειδών, η οποία βασίζεται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα στην ΕΕ για την εισροή ανταγωνιστικών και αξιόπιστων πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, καθώς και στους τομείς των μη εδώδιμων προϊόντων. Θα πλήττονταν επίσης οι δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των υπηρεσιών σε τοπικό και δημόσιο επίπεδο. Η δημογραφική συρρίκνωση στις αγροτικές περιοχές πιθανότατα θα επιταχυνόταν. Το γεγονός αυτό θα επέφερε σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες. Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρέπει επίσης να συνεχιστεί για την περαιτέρω προώθηση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων των φορολογουμένων και για την αποτελεσματική απόδοση των δημόσιων πολιτικών την οποία προσδοκούν οι ευρωπαίοι πολίτες όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική και εδαφική ισορροπία. Ο στόχος πρέπει να είναι η οικοδόμηση πιο βιώσιμης, πιο έξυπνης και πιο συμμετοχικής ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού 3 και τον προσανατολισμό της στην αγορά, η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει να περιέχει έναν πιο «πράσινο» και πιο δίκαια κατανεμημένο πρώτο πυλώνα και έναν δεύτερο πυλώνα ο οποίος θα επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία, στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτρέψει την ανάδειξη του λανθάνοντος δυναμικού παραγωγικότητας της αγροτικής δραστηριότητας στην ΕΕ, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, και να συμβάλει στους στόχους της Ευρώπης για το Η επιδίωξη της στήριξης αποκλειστικά προς ενεργούς αγρότες και η ανταμοιβή τους για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν στην κοινωνία θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την αποδοτικότητα της στήριξης και θα ενισχύσει περαιτέρω την νομιμοποίηση της ΚΓΠ. Η εξασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου των προτεινόμενων μέτρων καθώς και η συνέχιση του έργου όσον αφορά την απλούστευση της πολιτικής αποτελούν άλλα δύο σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι προαναφερόμενοι 3 Αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ - COM(2010) 700. EL 3 EL

5 στόχοι πρέπει να επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που συνεπάγονται οι περιορισμένοι δημοσιονομικοί πόροι και τον σημαντικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην αγροτική δραστηριότητα. 2. Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΓΠ Οι σημαντικότεροι στόχοι της ΚΓΠ που περιέχονται στη Συνθήκη της Ρώμης έχουν παραμείνει ίδιοι με την πάροδο των ετών. Εντούτοις, η πορεία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οδήγησε σε μια εντελώς νέα δομή πολιτικής. Οι προκλήσεις οι οποίες προέκυψαν συνδέονται με την παραγωγική ικανότητα του αγροτικού τομέα, την αυξανόμενη πολυμορφία των γεωργικών και αγροτικών περιοχών μετά από τις διαδοχικές διευρύνσεις και τις απαιτήσεις των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον, την επισιτιστική ασφάλεια και την ποιότητα, την υγιεινή διατροφή, την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, τη διαφύλαξη της υπαίθρου, τη βιοποικιλότητα και την κλιματική μεταβολή. Ταυτόχρονα, τα μέσα για την επίτευξη των στόχων μεταβλήθηκαν επίσης σημαντικά. Σήμερα, διαρθρώνονται γύρω από δύο συμπληρωματικούς πυλώνες, εκ των οποίων ο πρώτος αφορά τις ετήσιες άμεσες πληρωμές και τα μέτρα υπέρ της αγοράς, ενώ ο δεύτερος αφορά τα πολυετή σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. Η εισαγωγή άμεσων πληρωμών αποτέλεσε μοχλό για την έγκριση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων με προσανατολισμό την αγορά, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα μέσω της ενθάρρυνσης των αγροτών για προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς. Οι αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή άμεσες ενισχύσεις παρέχουν σήμερα στήριξη στο βασικό εισόδημα καθώς και στήριξη στην παραγωγή των βασικών δημόσιων αγαθών που ζητά η ευρωπαϊκή κοινωνία. Λόγω αυτού του μεγαλύτερου προσανατολισμού προς τις ανάγκες της αγοράς, τα μέτρα υπέρ της αγοράς, τα οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν τα βασικά μέσα της ΚΓΠ στο παρελθόν, σήμερα προσφέρουν απλώς ένα δίχτυ ασφαλείας το οποίο χρησιμοποιείται μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής πτώσης των τιμών. Η ανάπτυξη της υπαίθρου έχει ως στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με πιο συγκεκριμένα και στοχοθετημένα μέτρα. Προσφέρει στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με βάση την αρχή της συγχρηματοδότησης τα θέματα εκείνα που προξενούν τη μεγαλύτερη ανησυχία σε εθνικό επίπεδο. Άλλες πρωτοβουλίες της ΚΓΠ, όπως είναι η πολιτική υπέρ της ποιότητας και η προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας, είχαν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση των αγροτών. Συνολικά, τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής οδήγησαν σε αυτό που συνιστά την κύρια συμβολή της ΚΓΠ, δηλαδή μια εδαφικά και περιβαλλοντικά ισόρροπη γεωργία στην ΕΕ στο πλαίσιο ενός ανοιχτού οικονομικού περιβάλλοντος. Εάν επιθυμούμε περισσότερες δημόσιες παροχές στο μέλλον θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ισχυρή δημόσια πολιτική καθώς τα προϊόντα τα οποία προσφέρει ο αγροτικός τομέας δεν αμείβονται επαρκώς ούτε είναι δυνατή η δέουσα ρύθμισή τους μέσω της κανονικής λειτουργίας των αγορών. Η κατάργηση της δημόσιας στήριξης θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη συγκέντρωση αγροτικής παραγωγής σε ορισμένες περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, όπου EL 4 EL

6 χρησιμοποιούνται πιο εντατικές γεωργικές πρακτικές, ενώ οι λιγότερο ανταγωνιστικές περιοχές θα αντιμετώπιζαν την περιθωριοποίηση και την εγκατάλειψη της γης 4. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις και στην επιδείνωση ενδιαιτημάτων μεγάλης αξίας, κάτι που θα είχε σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, και θα επέφερε μη αναστρέψιμη επιδείνωση της παραγωγικής ικανότητας της γεωργίας στην Ευρώπη. 3. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ; 3.1. Επισιτιστική ασφάλεια Πρωταρχικός ρόλος της γεωργίας είναι η παραγωγή τροφίμων. Δεδομένου ότι η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο θα εξακολουθήσει να αυξάνεται στο μέλλον, η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα. Συνεπώς, είναι σημαντικό η γεωργία στην ΕΕ να διατηρήσει την παραγωγική της ικανότητα και να τη βελτιώσει με παράλληλη τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και όσον αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Ένας ισχυρός γεωργικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο των τροφίμων 5 ώστε αυτός να διατηρήσει τη σημαντική του θέση στην οικονομία και στο εμπόριο της ΕΕ (δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον πρώτο εξαγωγέα, σε παγκόσμιο επίπεδο, γεωργικών προϊόντων τα οποία, ως επί το πλείστον, έχουν υποστεί μεταποίηση και είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας) 6. Η ΕΕ πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ γεωργικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, πχ όσον αφορά τις πρωτεΐνες. Εξάλλου, οι πολίτες της ΕΕ απαιτούν υψηλή ποιότητα και ευρύ φάσμα επιλογής τροφίμων, (μεταξύ άλλων όσον αφορά και τα τοπικά προϊόντα), τα οποία να ανταποκρίνονται σε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και καλής μεταχείρισης των ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται πιο επιτακτικά και τα προβλήματα της πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και τη ς αποδοχή ς των υγιεινών τροφίμων και της διατροφικής αποτελεσματικότητας. Η γεωργία στην ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ένα αρκετά πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς η παγκόσμια οικονομία τείνει προς μεγαλύτερη ολοκλήρωση και το σύστημα συναλλαγών παρουσιάζει μεγαλύτερη απελευθέρωση. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα έτη, εν όψει της προοπτικής σύναψης των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα και των διμερών και περιφερειακών συμφωνιών που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους γεωργούς της ΕΕ, αλλά προσφέρει και προοπτικές στους εξαγωγείς τροφίμων της ΕΕ. Συνεπώς, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα στην ΕΕ. Οι προοπτικές των γεωργικών αγορών, ενώ προδιαγράφονται ευνοϊκές μεσοπρόθεσμα, αναμένεται ωστόσο να παρουσιάσουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα και αυξημένες διακυμάνσεις. Επιπλέον, η μελλοντική ΚΓΠ θα τεθεί σε ισχύ μετά από την οικονομική κρίση που έπληξε σημαντικά τις γεωργικές και αγροτικές περιοχές συνδέοντάς τις άμεσα με τις ευρύτερες μακροοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν το κόστος της παραγωγής. Ύστερα από μια δεκαετία στασιμότητας των εισοδημάτων, το γεωργικό εισόδημα μειώθηκε σημαντικά το 2009, προκαλώντας έτσι περαιτέρω επιδείνωση στο ήδη ευάλωτο γεωργικό εισόδημα το Βλ. τη μελέτη: Scenar 2020 «Prospective scenario study on agriculture and the rural world». Ο κλάδος των τροφίμων αντιπροσωπεύει ποσοστό 13,5% επί του συνόλου της απασχόλησης και 12,2% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας. Οι εξαγωγές προϊόντων της γεωργικής βιομηχανίας τροφίμων αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,8% επί του συνόλου των εξαγωγών στην ΕΕ. EL 5 EL

7 οποίο ήταν εξαιρετικά χαμηλότερο (κατά 40% ανά μονάδα εργασίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις) σε σχέση με το εισόδημα στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, το εισόδημα δε ανά κάτοικο αγροτικής περιοχής θεωρείται αρκετά χαμηλότερο (κατά 50% περίπου) σε σχέση με αυτό των αστικών περιοχών Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή Ο αγροτικός και δασικός τομέας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή δημόσιων αγαθών, ιδίως περιβαλλοντικών, όπως τα τοπία της υπαίθρου, η βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων, η κλιματική σταθερότητα και η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές όπως είναι οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, πολλές γεωργικές μέθοδοι είναι δυνατόν να ασκήσουν πίεση στο περιβάλλον, οδηγώντας έτσι στην υποβάθμιση των εδαφών, στην έλλειψη νερού και στη ρύπανση, και στην απώλεια οικοτόπων άγριας πανίδας και της βιοποικιλότητας. Μολονότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 20% από το 1990, είναι δυνατόν και πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες οι οποίες θα είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί περαιτέρω το δυναμικό του αγροτικού κλάδου όσον αφορά τη μείωση των κλιματικών αλλαγών, την προσαρμογή και τη θετική συμβολή σε αυτή μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μέσω μέτρων αποτελεσματικότητας της παραγωγής, περιλαμβανομένων βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση, στη βιομάζα και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, στην δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και στην προστασία του άνθρακα στο έδαφος με βάση καινοτόμες πρακτικές Εδαφική ισορροπία Ένας μεγάλος αριθμός αγροτικών περιοχών επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από παράγοντες εκτός της γεωργίας, λόγω της διαφοροποίησης της κοινωνικοοικονομικής τους δομής. Εντούτοις, η γεωργία παραμένει σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της αγροτικής οικονομίας σε μεγάλο μέρος της ΕΕ. Η ζωτικότητα και το δυναμικό πολλών αγροτικών περιοχών εξακολουθούν να συνδέονται στενά με την παρουσία ενός ανταγωνιστικού και δυναμικού γεωργικού τομέα, ελκυστικού για τους νέους γεωργούς. Αυτό ισχύει κυρίως σε αγροτικές περιοχές όπου ο πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύει περίπου 5% της προστιθέμενης αξίας και 16% της απασχόλησης, και στα νέα κράτη μέλη όπου είναι σημαντικό να εδραιωθούν τα πρόσφατα οφέλη από την παραγωγικότητα και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της γεωργίας. Επιπλέον, η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αγροτικές περιοχές καθώς έχει ως συνέπεια τη δημιουργία πρόσθετων οικονομικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται στενά με τη μεταποίηση των τροφίμων, τον τουρισμό και το εμπόριο. Σε πολλές περιοχές η γεωργία αποτελεί τη βάση των τοπικών παραδόσεων και της κοινωνικής ταυτότητας. 4. ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ; Η ΚΓΠ έχει εξελιχθεί, αλλά περαιτέρω αλλαγές είναι απαραίτητες ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις, ιδίως: η αντιμετώπιση του αυξημένου προβληματισμού σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, EL 6 EL

8 η βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, ο αέρας, η βιοποικιλότητα και το έδαφος, η αντιμετώπιση, τόσο της αυξανόμενης πίεσης που ασκείται στις συνθήκες αγροτικής παραγωγής λόγω των κλιματικών αλλαγών, όσο και της ανάγκης των αγροτών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μείωσή τους και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, η διατήρηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν κόσμο ολοένα μεγαλύτερης παγκοσμιοποίησης και αυξανόμενης διακύμανσης των τιμών, με ταυτόχρονη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η καλύτερη αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των συστημάτων παραγωγής στην ΕΕ, η οποία εμπλουτίστηκε μετά από τη διεύρυνση της ΕΕ, με ταυτόχρονη διατήρηση του κοινωνικού, εδαφικού και διαρθρωτικού της ρόλου, η ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω της προαγωγής της απασχόλησης και της διαφοροποίησης, να υπάρξει μέριμνα ώστε να καταστεί η στήριξη της ΚΓΠ προς τα κράτη μέλη και τους γεωργούς δίκαιη και ισόρροπη μέσω της μείωσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, δεδομένου ότι ένα κατ αποκοπήν ποσό δεν αποτελεί εφικτή λύση και να στοχοθετηθεί αυτή καλύτερα προς τους ενεργούς γεωργούς, να συνεχιστεί το έργο της απλούστευσης των διαδικασιών εφαρμογής της ΚΓΠ και να αυξηθούν οι απαιτήσεις ελέγχου και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους των ενισχύσεων. Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις προκλήσεις, η ΚΓΠ θα συμβάλει επίσης στην στρατηγική της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά: Την έξυπνη ανάπτυξη με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω των τεχνολογικών γνώσεων και της καινοτομίας, αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας την ανάπτυξη οικολογικών τεχνολογιών και τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, τις επενδύσεις στην κατάρτιση, την παροχή κινήτρων για κοινωνική καινοτομία στις αγροτικές περιοχές και τη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας Τη βιώσιμη ανάπτυξη διατηρώντας τη βάση παραγωγής των τροφίμων, των ζωοτροφών και της ανανεώσιμης ενέργειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη διαχείριση της γης, παρέχοντας δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά, αντιμετωπίζοντας την απώλεια της βιοποικιλότητας, την προώθηση ανανεώσιμων ενεργειών, την ενίσχυση της καλής υγείας των ζώων και των φυτών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, μειώνοντας περαιτέρω τις εκπομπές αερίων, αυξάνοντας τα αποθέματα άνθρακα και αναπτύσσοντας πλήρως το δυναμικό των αγροτικών περιοχών και Τη συμμετοχική ανάπτυξη αξιοποιώντας το οικονομικό δυναμικό των αγροτικών περιοχών, αναπτύσσοντας τις τοπικές αγορές και θέσεις εργασίας, παρακολουθώντας την EL 7 EL

9 αναδιάρθρωση της γεωργίας και στηρίζοντας το εισόδημα των γεωργών για τη διατήρηση μιας βιώσιμης γεωργίας σε όλη την Ευρώπη 7. Αυτό σημαίνει ότι η οικολογική ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική οικονομία θα είναι το μέσο για την αύξηση της ευμάρειας μέσω της επιδίωξης της οικονομικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονο σεβασμό προς την προστασία του περιβάλλοντος. 5. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΓΠ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κατά συνέπεια, οι τρεις κύριοι στόχοι της ΚΓΠ στο μέλλον πρέπει να είναι: Στόχος 1: Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στα αγροτικά εισοδήματα και στον περιορισμό της μεταβλητότητάς τους, υπενθυμίζοντας ότι η διακύμανση των τιμών και του εισοδήματος και οι κίνδυνοι από φυσικά φαινόμενα είναι πιο έντονα σε σχέση με τους περισσότερους λοιπούς τομείς και ότι τα εισοδήματα των αγροτών και τα επίπεδα της αποδοτικότητας είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερα σε σχέση με εκείνα που παρατηρούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας 8. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και αύξηση του μεριδίου προστιθέμενης αξίας στην τροφική αλυσίδα, καθώς ο αγροτικός τομέας παρουσιάζει υψηλού βαθμού κατακερματισμό σε σύγκριση με άλλους τομείς της τροφικής αλυσίδας οι οποίοι είναι καλύτερα οργανωμένοι και συνεπώς διαθέτουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι αγρότες αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από την παγκόσμια αγορά ενώ ταυτόχρονα οφείλουν να τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά περιβαλλοντικούς στόχους, στόχους που αφορούν την επισιτιστική ασφάλεια, την ποιότητα και την καλή υγεία των ζώων, που ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες. παροχή αποζημίωσης όσον αφορά δυσκολίες στην παραγωγή σε περιοχές με συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς καθότι οι εν λόγω περιοχές κινδυνεύουν ιδιαιτέρως από την εγκατάλειψη της γης. Στόχος 2: Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή Να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και ασφαλής και βελτιωμένη παροχή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, καθώς πολλές από τις δημόσιες παροχές που προέρχονται από τη γεωργία δεν αμείβονται μέσω της κανονικής λειτουργίας των αγορών. Να ευνοηθεί η οικολογική ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας η οποία απαιτεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αλλαγή των παραγωγικών διαδικασιών και την υποστήριξη νέων προτύπων για τη ζήτηση, ιδίως στο πλαίσιο της αναδυόμενης βιοοικονομίας. 7 8 Η ΚΓΠ, συγκεκριμένα, θα συμβάλει στις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ με τίτλο «Χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», «Ένωση καινοτομίας», και «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας». Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, με βάση στοιχεία της Eurostat σχετικά με εθνικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς της γεωργίας. EL 8 EL

10 Συνέχιση των μέτρων για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων προσαρμογής τα οποία θα επιτρέψουν στη γεωργία να ανταποκριθεί στην κλιματική αλλαγή. Καθώς η γεωργία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, η συμβολή στην καλύτερη προσαρμογή του τομέα στις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών διακυμάνσεων μπορεί να συμβάλει και στη μείωση των επιπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στόχος 3: Ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη στήριξη της αγροτικής απασχόλησης και διατήρηση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές. βελτίωση της αγροτικής οικονομίας και προώθηση της διαφοροποίησης, ώστε να επιτραπεί στους τοπικούς φορείς να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να βελτιστοποιήσουν τη χρήση πρόσθετων τοπικών πόρων. να επιτραπεί η ανάπτυξη της διαρθρωτικής ποικιλομορφίας στα συστήματα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για τα μικρά αγροκτήματα και να αναπτυχθούν τοπικές αγορές, καθώς οι ετερογενείς δομές των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των συστημάτων παραγωγής στην Ευρώπη συμβάλλουν στον ελκυστικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών. Η επίτευξη όλων αυτών των στόχων θα απαιτήσει τη διατήρηση της δημόσιας στήριξης του αγροτικού τομέα και των αγροτικών περιοχών. Συνεπώς απαιτούνται πολιτικές οι οποίες θα χαράσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζονται δίκαιοι όροι με κοινή δέσμη στόχων, αρχών και κανόνων. Επίσης, μια αγροτική πολιτική η οποία έχει σχεδιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει και πιο αποτελεσματική χρήση των δημοσιονομικών πόρων σε σχέση με τη συνύπαρξη των εθνικών πολιτικών. Πέρα από προβληματισμούς που αφορούν την ενιαία αγορά, σειρά άλλων στόχων αντιμετωπίζονται καλύτερα σε διακρατικό επίπεδο, π.χ. η συνοχή μεταξύ κρατών μελών και περιοχών, τα διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήματα και παγκόσμια προβλήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα, η καλή υγεία και μεταχείριση των ζώων, η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των φυτών και η δημόσια υγεία καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών. 6. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 6.1. Μελλοντικά μέσα Όλες οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον της ΚΓΠ προϋποθέτουν αλλαγές στα υφιστάμενα μέσα της ΚΓΠ. Στο παρόν τμήμα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να καθοριστούν τα μέσα ώστε αυτά να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στους προαναφερόμενους στόχους. Άμεσες ενισχύσεις Οι απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος άμεσων ενισχύσεων συνδέονται με την αναδιανομή, τον επανασχεδιασμό και την καλύτερη στοχοθέτηση της ενίσχυσης, ώστε οι δαπάνες να πραγματοποιούνται με γνώμονα την προστιθέμενη αξία και την ποιότητα. Υπάρχει ευρεία συμφωνία ως προς το ότι πρέπει να επανεξεταστεί η κατανομή των άμεσων ενισχύσεων και να καταστεί πιο κατανοητή για τον φορολογούμενο. Τα κριτήρια για την EL 9 EL

11 επανεξέταση αυτή πρέπει να είναι τόσο οικονομικά, ώστε να ικανοποιηθεί η βασική εισοδηματική λειτουργία των άμεσων πληρωμών όσο και περιβαλλοντικά, ώστε να στηριχθεί η παροχή των δημόσιων αγαθών. Η ενιαία, κατ αποκοπήν πληρωμή, ήταν μια από τις προτάσεις που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές οικονομικές και φυσικές συνθήκες σε όλη την ΕΕ, συνεπάγεται τη δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων. Συνεπώς, το ερώτημα είναι με ποιόν τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μια δίκαιη κατανομή η οποία να αντικατοπτρίζει, κατά τρόπο ρεαλιστικό, οικονομικά και πολιτικά εφικτό, τους δεδηλωμένους στόχους της εν λόγω ενίσχυσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα σημαντικές στρεβλώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες σε ορισμένες περιοχές και/ή συστήματα παραγωγής. Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός συστήματος το οποίο περιορίζει τα κέρδη και τις απώλειες των κρατών μελών διασφαλίζοντας ότι οι γεωργοί σε όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατά μέσο όρο ένα ελάχιστο μερίδιο του μέσου επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι μελλοντικές άμεσες ενισχύσεις που προορίζονται για ενεργούς γεωργούς μπορούν να βασίζονται στις εξής αρχές, με βάση την ιδέα που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στήριξη του βασικού εισοδήματος μέσω της χορήγησης μιας βασικής αποσυνδεδεμένης άμεσης ενίσχυσης, η οποία θα προσφέρει ένα ενιαίο επίπεδο υποχρεωτικής ενίσχυσης σε όλους τους γεωργούς σε ένα κράτος μέλος (ή σε μια περιοχή) με βάση μεταβιβάσιμα δικαιώματα που θα μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνον μέσω της σύνδεσής τους με επιλέξιμη γεωργική γη καθώς και τήρηση των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης. Καθορισμός της εισαγωγής ενός ανώτατου ορίου για τις άμεσες πληρωμές που λαμβάνονται από μεγάλες μεμονωμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις («capping») με στόχο τη βελτίωση της κατανομής των πληρωμών μεταξύ των γεωργών. Οι δυσανάλογες επιπτώσεις σε μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υψηλό αριθμό απασχολουμένων μπορούν να μειωθούν λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της μισθωτής εργασίας. Η ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ΚΓΠ μέσω ενός υποχρεωτικού «οικολογικού» συντελεστή των άμεσων ενισχύσεων μέσω της στήριξης περιβαλλοντικών μέτρων που θα εφαρμόζονται σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε ενέργειες συνδεόμενες με μέτρα που αποσκοπούν σε στόχους που αφορούν τόσο την αλλαγή του κλίματος όσο και την περιβαλλοντική πολιτική. Αυτοί μπορεί να λάβουν τη μορφή απλών, γενικών, μη συμβατικών και ετήσιων περιβαλλοντικών μέτρων τα οποία ξεπερνούν την πολλαπλή συμμόρφωση και συνδέονται με την γεωργία (π.χ. μόνιμοι βοσκότοποι, φυτική κάλυψη, εναλλαγή καλλιεργειών και οικολογική παύση καλλιέργειας). Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα συμπερίληψης των απαιτήσεων των υφιστάμενων περιοχών που περιέχονται στο δίκτυο NATURA 2000 και η βελτίωση ορισμένων στοιχείων που αφορούν κανόνες της ΚΓΠΚ. Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της γεωργίας σε περιοχές που υφίστανται συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς, μέσω της παροχής πρόσθετης στήριξης του εισοδήματος σε όλους τους αγρότες στις εν λόγω περιοχές υπό τη μορφή μιας ενίσχυσης ανάλογα με την περιοχή, ως συμπλήρωμα στην στήριξη η οποία παρέχεται δυνάμει του 2 ου πυλώνα. EL 10 EL

12 Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα προβλήματα ορισμένων περιφερειών όπου συγκεκριμένοι τύποι εκμεταλλεύσεων θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικοί για οικονομικούς και/ή κοινωνικούς λόγους, μπορεί να εξακολουθήσει να χορηγείται ένα μη υποχρεωτικό καθεστώς στήριξης που συνδέεται με την παραγωγή, εντός σαφώς καθορισμένων ορίων (με στήριξη η οποία θα βασίζεται σε καθορισμένες περιοχές, σοδειές ή αριθμό κεφαλών). Το υφιστάμενο καθεστώς πρέπει να αντικατασταθεί από ένα απλό και εξειδικευμένο καθεστώς στήριξης για μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, να συμβάλει στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και να μειώσει τη γραφειοκρατία. Η απλούστευση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης μέσω της παροχής στους γεωργούς και στις διοικήσεις μιας απλούστερης και πιο κατανοητής δέσμης κανόνων δίχως ωστόσο να χάνει το νόημά της η έννοια της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η ενσωμάτωση της οδηγίας πλαίσιο στον τομέα των υδάτων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης θα εξεταστεί μόλις εφαρμοστεί η οδηγία και καθοριστούν οι επιχειρησιακές υποχρεώσεις για τους αγρότες. Οι μεταβολές αυτές στον σχεδιασμό των άμεσων πληρωμών πρέπει να συμβαδίζουν με τον καλύτερο καθορισμό και στοχοθέτηση της στήριξης σε ενεργούς γεωργούς αποκλειστικά, ως απάντηση στην κριτική που άσκησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μέτρα αγοράς Από τη δημόσια συζήτηση προέκυψε ευρεία σύγκλιση απόψεων ως προς τη διατήρηση του συνολικού προσανατολισμού της ΚΓΠ προς την αγορά, διατηρώντας ταυτόχρονα τη γενική δομή των εργαλείων διαχείρισης της αγοράς. Πράγματι, η κρίση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων το 2009 τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί στη στήριξη της αγοράς σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, ορισμένες ειδικές προσαρμογές φαίνεται πως είναι απαραίτητες, κυρίως για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των μέσων που χρησιμοποιούνται σήμερα, καθώς και για την εισαγωγή νέων στοιχείων πολιτικής όσον αφορά τη λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Μεταξύ των προσαρμογών θα μπορούσαν να περιληφθούν και η επέκταση της περιόδου παρέμβασης, η εφαρμογή ρήτρας διαταραχών στις αγορές και η ιδιωτική αποθεματοποίηση άλλων προϊόντων και άλλες αλλαγές με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση των ελέγχων. Αυτά τα μέτρα της αγοράς και ειδικότερα το μέσο παρέμβασης, πρέπει να χρησιμεύουν μόνον ως δίκτυ ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης των τιμών και πιθανής διαταραχής των αγορών. Μια πρόταση για αναθεώρηση της πολιτικής όσον αφορά την ποιότητα θα υποβληθεί έως τα τέλη του 2010 για τη βελτίωση της δυνατότητας για τους αγρότες να κοινοποιούν συγκεκριμένες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος τους στους καταναλωτές 9. Το 2015 προβλέπεται να αρθούν οι ποσοστώσεις για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σύντομα θα υποβληθούν νομικές προτάσεις με βάση τις προτάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για το γάλα ώστε να διευκολυνθεί ο μακροχρόνιος σχεδιασμός και συνεπώς 9 Βλ. COM (2009) 234 σχετικά με την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τη μελλοντική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του νέου κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή (EΚ) αριθ. 834/2007. EL 11 EL

13 να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στον τομέα των γαλακτοκομικών. Η ισχύς του σημερινού καθεστώτος στους τομείς της ζάχαρης και της ισογλυκόζης προβλέπεται να λήξει το 2014/15. Πρέπει να εξεταστούν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον, μεταξύ των οποίων η σταδιακή λήξη των ποσοστώσεων έτσι ώστε να μην προκληθούν διαταραχές στην αγορά, σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα για τον τομέα. Τέλος, είναι απαραίτητη η βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τη γεωργία δεν θα βελτιωθούν εάν οι γεωργοί δεν αναστρέψουν την σταθερά φθίνουσα τάση του μεριδίου που τους αντιστοιχεί ως προς την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 10. Πράγματι, το μερίδιο της γεωργίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μειώθηκε από 29% το 2000 σε 24% το 2005, ενώ κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε το μερίδιο της βιομηχανίας των τροφίμων, της χονδρικής πώλησης και του κλάδου της διανομής. Εάν δεν μεταδίδονται αποτελεσματικά τα σήματα που εκπέμπει η αγορά, κινδυνεύουν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του αγροτικού τομέα και το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από όλη την τροφική αλυσίδα. Μεγάλης σημασίας επίσης είναι τα ζητήματα που αφορούν τη σημερινή έλλειψη ισορροπίας στη διαπραγματευτική ισχύ σε ολόκληρη την αλυσίδα, το επίπεδο του ανταγωνισμού σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, οι συμβατικές σχέσεις, η ανάγκη για αναδιάρθρωση και εδραίωση του αγροτικού τομέα, η διαφάνεια και η λειτουργία των αγορών παραγώγων επί βασικών γεωργικών προϊόντων. Αγροτική ανάπτυξη Ως αναπόσπαστο μέρος της ΚΓΠ, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έδειξε τη χρησιμότητά της μέσω της ενίσχυσης της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα στην ΕΕ και στις αγροτικές περιοχές από οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς. Είναι επιτακτική ανάγκη η πλήρης ενσωμάτωση των περιορισμών και των ευκαιριών που συνδέονται με την περιβαλλοντική και την κλιματική αλλαγή στην πολιτική, καθώς και η παροχή ενός ευρέος φάσματος οφελών για τη γεωργία, την ύπαιθρο και την κοινωνία γενικότερα ώστε η πολιτική αυτή να συμβάλει: στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της αναδιάρθρωσης και μέσω της μέριμνας ώστε να καταστεί ο αγροτικός τομέας πιο αποδοτικός σε σχέση με τους πόρους στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, μεριμνώντας για την ανθεκτικότητα του περιβάλλοντος και της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και για τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας της γης στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, παρέχοντας δυνατότητες στους κατοίκους ανά περιοχή, ενισχύοντας την ικανότητα και βελτιώνοντας τις τοπικές συνθήκες καθώς και ευνοώντας την ανάπτυξη σύνδεσης μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. 10 «Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη» COM(2009) 591, της EL 12 EL

14 Εντός του πλαισίου αυτού, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή και η καινοτομία πρέπει να προσανατολίζουν την πολιτική περισσότερο από ποτέ. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις πρέπει να τονώνουν τόσο τις οικονομικές όσο και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τα περιβαλλοντικά μέτρα πρέπει να είναι πιο στενά προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των περιφερειών και ακόμη και των τοπικών περιοχών όπως είναι εκείνες στις οποίες εντάσσονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και των περιοχών ΥΦΑ Μέτρα τα οποία βοηθούν στην αξιοποίηση του δυναμικού των αγροτικών περιοχών πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη καινοτόμες ιδέες για τις επιχειρήσεις και την τοπική διακυβέρνηση. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε τις νέες ευκαιρίες για την τοπική ανάπτυξη όπως είναι οι εναλλακτικοί δίοδοι διανομής που αποτελούν προστιθέμενη αξία για τους τοπικούς πόρους. Πρέπει επίσης να στηριχθεί ουσιαστικά η ανάπτυξη των άμεσων πωλήσεων και των τοπικών αγορών. Η αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των νέων αγροτών και των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό κλάδο θα αποτελέσει προτεραιότητα. Για να μετατραπούν οι στόχοι της πολιτικής σε απτά αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικό να προβλεφθούν αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί υλοποίησης των στόχων. Η σημερινή στρατηγική προσέγγιση θα ενισχυθεί μέσω του καθορισμού ποσοτικών στόχων σε επίπεδο ΕΕ και κατόπιν σε επίπεδο προγράμματος, ενδεχομένως συνοδευόμενη από κίνητρα που πρέπει να εξεταστούν, όπως για παράδειγμα το αποθεματικό επίδοσης. Μια τέτοια εξέλιξη προς μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στο αποτέλεσμα θα προσανατόλιζε καλύτερα την πολιτική προς προτεραιότητες της ΕΕ και θα αναδείκνυε τα απτά αποτελέσματα. Η δέσμη των δεικτών στο κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να είναι απλουστευμένη και βελτιωμένη για τον σκοπό αυτό. Για λόγους αποτελεσματικότητας, θα είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ της πολιτικής όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και άλλων πολιτικών της ΕΕ, απλουστεύοντας ταυτόχρονα και μειώνοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, την γραφειοκρατία. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τα κονδύλια της ΕΕ. Όσον αφορά τα νομικά μέσα, θα ήταν χρήσιμο να εξακολουθήσει να υφίσταται ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, από τις επενδύσεις και τις υποδομές έως τις πληρωμές για τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, τη στήριξη των μειονεκτικών περιοχών, τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της καινοτομίας, τη μεταβίβαση της γνώσης και τη θεσμική ανάπτυξη, τη δημιουργία επιχειρήσεων, την κοινωνική και θεσμική ανάπτυξη με στόχο την ενίσχυση μεθόδων παραγωγής που συνδέονται με τοπικές ιδιαιτερότητες και την εξέταση συγκεκριμένων αναγκών κρατών μελών για την αύξηση της οικονομικής τους αποτελεσματικότητας. Οι βελτιώσεις μπορεί να συνίστανται στον καλύτερο συντονισμό των μέτρων, ειδικότερα με την κατάρτιση, την υιοθέτηση δεσμών μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών συγκεκριμένων ομάδων ή περιοχών (π.χ. αγροτών που διαθέτουν μικρές εκμεταλλεύσεις, ορεινών περιοχών), που διευκολύνουν τη συνεργασία των αγροτών για την επίτευξη συνδετικότητας των χαρακτηριστικών της υπαίθρου υπέρ της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή («πράσινη υποδομή»), ή προσφέρουν κίνητρα όπως είναι τα προτιμησιακά ποσοστά έντασης των ενισχύσεων για τη βελτιωμένη στοχοθέτηση. Επιπλέον, πρέπει να συμπεριληφθεί μια «εργαλειοθήκη» διαχείρισης του κινδύνου για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων όσον αφορά το εισόδημα και τη διακύμανση των αγορών που εμποδίζουν τη δυνατότητα του αγροτικού τομέα να επενδύει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του. Η «εργαλειοθήκη» θα διατεθεί στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των κινδύνων τόσο της παραγωγής όσο και των εισοδημάτων, και θα καλύπτει όλο το φάσμα από ένα νέο εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος συμβατό με EL 13 EL

15 το πράσινο κουτί του ΠΟΕ ως την ενισχυμένη υποστήριξη προς ασφαλιστικά μέσα και αμοιβαία κεφάλαια. Θα υπάρξει μέριμνα όσον αφορά τη συνοχή με άλλα μέσα της ΚΓΠ, ιδίως με μέσα της αγοράς, για τα νέα μέσα που θα εισαχθούν. Όσον αφορά την κατανομή της στήριξης προς την αγροτική ανάπτυξη στα κράτη μέλη, πρέπει να εξεταστεί η χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, μεριμνώντας ταυτόχρονα ώστε να αποφευχθεί η πλήρης ρήξη με το υφιστάμενο σύστημα. Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθούν περαιτέρω και να απλουστευθούν οι πολιτικές ποιότητας (περιλαμβανομένης της βιολογικής καλλιέργειας) και προώθησης ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τομέα. Τέλος, η Πρωτοβουλία «Ένωση για την Καινοτομία» αναμένεται επίσης να επιτρέψει την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης του 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία 11. Συνολική δομή Τα μέσα της μελλοντικής ΚΓΠ πρέπει να εξακολουθήσουν να αρθρώνονται γύρω από δύο πυλώνες: Αυτό ήταν και η κυρίαρχη άποψη που εκφράστηκε κατά τη δημόσια συζήτηση και την οποία ενστερνίστηκαν σαφώς το Συμβούλιο, το ΕΚ και η Επιτροπή των Περιφερειών. Ο πρώτος πυλώνας θα καλύπτει την ενίσχυση η οποία καταβάλλεται σε όλους τους αγρότες σε ετήσια βάση, ενώ ο 2 ος πυλώνας πρέπει να παραμείνει το εργαλείο στήριξης για τους στόχους της Κοινότητας που παρέχει στα κράτη μέλη επαρκή ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους σε πολυετή, προγραμματική και συμβατική βάση. Εν πάση περιπτώσει, ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο πυλώνων αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ευκρίνεια, καθώς κάθε πυλώνας είναι συμπληρωματικός σε σχέση με τον άλλο δίχως επικαλύψεις και με εστιασμό στην αποτελεσματικότητα Οι ευρύτερες επιλογές πολιτικής Τρεις ευρείες επιλογές πολιτικής, που αντανακλούν τους κύριους προσανατολισμούς της δημόσιας συζήτησης χωρίς να αποκλείονται αμοιβαία, χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Παρουσιάζονται εδώ ως ενδεικτικές πιθανές επιλογές, ο αντίκτυπος των οποίων θα αναλυθεί πριν από τη λήψη τελικών αποφάσεων. Και οι τρεις εναλλακτικές επιλογές βασίζονται σε μια δομή δύο πυλώνων (με διαφορετική ισορροπία μεταξύ των δύο). Επιλογή 1 Αυτή η εναλλακτική επιλογή θα εισαγάγει περαιτέρω σταδιακές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής. Θα βασίζεται στις πτυχές της πολιτικής που λειτουργούν σωστά και θα επικεντρώνεται στις προσαρμογές και στις βελτιώσεις στον τομέα της ΚΓΠ που υφίσταται τη μεγαλύτερη κριτική, ήτοι, στο ζήτημα της ισότητας στην κατανομή των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η εναλλακτική επιλογή θα εξασφαλίσει συνέχεια και σταθερότητα με την σημερινή ΚΓΠ, διευκολύνοντας έτσι τον μακροχρόνιο προγραμματισμό για τους επιχειρηματίες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας των τροφίμων. Επιλογή 2 11 Περιλαμβανομένων των καινοτόμων εταιρικών σχέσεων «παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα». EL 14 EL

16 Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι η αξιοποίηση της ευκαιρίας για μεταρρύθμιση και η εισαγωγή σημαντικών βελτιώσεων στην πολιτική με στόχο να διασφαλιστεί ότι θα καταστεί πιο βιώσιμη και ότι διατηρείται η ισορροπία μεταξύ διαφορετικών στόχων πολιτικής, αγροτών και κρατών μελών. Αυτό θα γίνει μέσω πιο στοχοθετημένων μέτρων τα οποία θα είναι πιο κατανοητά στον πολίτη της ΕΕ. Αυτή η εναλλακτική επιλογή συνεπάγεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις δαπάνες και μεγαλύτερο εστιασμό στην προστιθέμενη αξία στην ΕΕ. Ένας τέτοιος προσανατολισμός θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις στην ΕΕ και να ενισχυθεί η συμβολή της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών στους στόχους της Ευρώπης 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη. Επιλογή 3 Μια άλλη επιλογή είναι η πιο εκτεταμένη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ με ισχυρό εστιασμό στους περιβαλλοντικούς στόχους και στους στόχους που αφορούν την κλιματική αλλαγή, με ταυτόχρονη εγκατάλειψη των μέτρων που αφορούν τη στήριξη του εισοδήματος και των περισσότερων μέτρων υπέρ της αγοράς. Η σαφής τοποθέτηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο των οικονομικών προτεραιοτήτων μέσω του πλαισίου πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης θα ενθαρρύνει τη δημιουργία περιφερειακών στρατηγικών ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των στόχων της ΕΕ. Οι παραπάνω εναλλακτικές επιλογές παρουσιάζουν σαφή αλλά διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσον αφορά την ικανοποίηση των στόχων της νέας ΚΓΠ όπως αυτή υποβάλλεται από την Επιτροπή στην παρούσα ανακοίνωση. Θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η απάντηση της Επιτροπής στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ λαμβάνει τη μορφή της παρούσας ανακοίνωσης η οποία περιγράφει εναλλακτικές επιλογές και ξεκινά τη συζήτηση με τα υπόλοιπα όργανα και ενδιαφερομένους. Οι νομικές προτάσεις θα παρουσιαστούν το Οι επιλογές όσον αφορά τη μεταρρύθμιση συνίστανται τόσο σε σημαντικές αλλαγές που απαιτούν νέο σχεδιασμό όσο και σε βελτιώσεις των στοιχείων που έχουν αποδείξει την χρησιμότητά τους κατά τον τρέχοντα σχεδιασμό. Σε αυτή τη βάση, η μέλλουσα ΚΓΠ πρέπει να καταστεί μια πιο βιώσιμη, ισορροπημένη, στοχοθετημένη, απλούστερη και αποτελεσματική πολιτική, η οποία θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ. EL 15 EL

17 Επιλογή 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άμεσες ενισχύσεις Μέτρα αγοράς Αγροτική ανάπτυξη «Εξασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας στην κατανομή των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών (αφήνοντας ανέπαφο το σημερινό σύστημα άμεσων πληρωμών) Επιλογή 2 Εξασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας στην κατανομή των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών και ουσιαστικές αλλαγές ως προς τον σχεδιασμό τους. Οι άμεσες πληρωμές πρέπει να αποτελούνται από: έναν βασικό συντελεστή που θα αντιστοιχεί στη στήριξη του εισοδήματος, μια υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση για συγκεκριμένα «οικολογικά» δημόσια αγαθά μέσω απλών, γενικών, μη συμβατικών και ετήσιων περιβαλλοντικών μέτρων που θα βασίζονται στο πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή αυτών των μέτρων, μια πρόσθετη πληρωμή ως αντιστάθμιση για συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς, και ένα μη υποχρεωτικό καθεστώς στήριξης για συγκεκριμένους τομείς και περιφέρειες 12, Εισαγωγή ενός νέου καθεστώτος για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης του κινδύνου Εξορθορλογισμός και απλούστευση των υφιστάμενων μέσων της αγοράς όπου αυτό είναι απαραίτητο Βελτίωση και απλούστευση των υφιστάμενων μέσων της αγοράς όπου αυτό είναι απαραίτητο Διατήρηση του προσανατολισμού που αφορά το «τσεκ απ» της ΚΓΠ σύμφωνα με το οποίο πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τα ύδατα, την βιοποικιλότητα και την ανανεώσιμη ενέργεια και την καινοτομία. Προσαρμογή και συμπλήρωση των υφιστάμενων μέσων για να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις προτεραιότητες της ΕΕ, με στήριξη η οποία θα επικεντρώνεται στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή και/ή στην αναδιάρθρωση και στην καινοτομία και για να αυξηθούν οι περιφερειακές/τοπικές πρωτοβουλίες. Ενίσχυση των υφιστάμενων εργαλείων διαχείρισης του κινδύνου και εισαγωγή ενός μη υποχρεωτικού εργαλείου σταθεροποίησης του εισοδήματος συμβατού με το πράσινο κουτί του ΠΟΕ, για την αντιστάθμιση σημαντικών απωλειών εισοδήματος. Ενδεχομένως να εξεταστεί η μερική αναδιανομή κονδυλίων μεταξύ κρατών μελών με βάση αντικειμενικά κριτήρια. 12 Αυτό θα ισοδυναμεί με την τρέχουσα στήριξη που συνδέεται με την παραγωγή η οποία καταβάλλεται μέσω του άρθρου 68 και άλλων μέτρων συνδεδεμένης ενίσχυσης. EL 16 EL

18 Εισαγωγή ανωτάτου ορίου του βασικού συντελεστή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη συμβολή των μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην αγροτική ανάπτυξη. Επιλογή 3 Σταδιακή κατάργηση των άμεσων πληρωμών στην σημερινή τους μορφή Αντικατάστασή τους από πληρωμές με ανώτατο όριο οι οποίες θα προορίζονται για περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά και πρόσθετες πληρωμές για συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς Κατάργηση όλων των μέτρων της αγοράς, πλην, ενδεχομένως, των ρητρών διαταραχών των αγορών που θα μπορούν να ενεργοποιούνται σε περιόδους σοβαρής κρίσης Τα μέτρα θα επικεντρώνονται κυρίως στην κλιματική αλλαγή και στις περιβαλλοντικές πτυχές EL 17 EL

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Γ.Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Γιάννης Φερμαντζής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου Γεωργίας Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ:

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: προτάσεις, προκλήσεις και προοπτικές για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία ΟΕ-ΠΑΜΑΚ 24 Απρίλιου 2012 Τάσος Χανιώτης ιευθυντής ιεύθυνση οικονοµικών αναλύσεων, προοπτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ;

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ; Ηράκλειο: 22/07/2010 Αριθ.Πρωτ. : 897 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ιraklio Center Α1 Κτίριο- Γιαμαλάκη 50 Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο & Fax: 2810343906 2810223303 Email: geoteepk@otenet.gr http://www.geoteepk.gr

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 10.12.2014 2014/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ αριθ. 2013-01, Μάιος 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ αριθ. 2013-01, Μάιος 2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ αριθ. 2013-01, Μάιος 2013 Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, με έμφαση στα ύδατα και τη γεωργία Τα ύδατα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα