Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "synthsa@otenet.gr, www.synthesis-projects.gr"

Transcript

1 ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ιεύθυνση: Χάψα 1, , Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

2 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ,, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ,, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ,, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. είναι Τεχνική, Κατασκευαστική, Αναπτυξιακή, ιαχειριστική Ανώνυµη Εταιρία καινοτοµικών εφαρµογών. Στόχος της είναι η αντιµετώπιση των έργων που αναλαµβάνει, µε συνολική υποστήριξη τους στο τρίπτυχο µελέτη κατασκευή - διαχείριση. Η στρατηγική ανάπτυξης της βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευµένα τεχνικά έργα, µε έντονο καινοτοµικό χαρακτήρα. Εχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τόσο απλά, όσο και πολύπλοκα και απολύτως εξειδικευµένα έργα, προσφέροντας λύσεις που ικανοποιούν τους πελάτες της, εξασφαλίζοντας ποιοτική και χρονική συνέπεια, οικονοµία και ασφάλεια. Βασικός τοµέας δραστηριότητας της ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αποτελεί η ανάπτυξη υποδοµών σε Αστικά, Βιοµηχανικά, Εµπορικά, Ξενοδοχειακά, Ιατρικά Νοσηλευτικά Ακίνητα και Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων. Η κατηγορία αυτή των έργων παρουσιάζει πολυπλοκότητα αντικειµένου, καθώς απαιτεί σοβαρές υποδοµές σε δίκτυα µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, αντικεραυνικής προστασίας, BMS και λοιπών αυτοµατισµών, συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας και αναλόγως της χρήσης του ακινήτου, ιδιαίτερες απαιτήσεις στο οικοδοµικό µέρος, που στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτούν απόλυτη εναρµόνιση µε αυστηρές υγειονοµικές προδιαγραφές, έτσι ώστε η κατηγορία αυτή των έργων να διαφοροποιείται σηµαντικά από τα κοινά οικοδοµικά, απαιτώντας σηµαντική εξειδίκευση και εµπειρία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, σύννοµη µε τις επιβαλλόµενες προδιαγραφές, ταχύτατη και βέλτιστη οικονοµικά κατασκευή τους. Στον παραπάνω τοµέα, η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έχει εκτελέσει µία σειρά έργων, τόσο στην κατηγορία των Βιοµηχανικών και Εµπορικών Ακινήτων, όσο και στις κατηγορίες των Αστικών, Ξενοδοχειακών, Ιατρικών Νοσηλευτικών Ακινήτων και Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων. Η κτηθείσα εµπειρία από την εκτέλεση τέτοιας µορφής έργων είναι σηµαντική και η µεθοδολογία εκτέλεσης τους εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή ταχύτητα, ώστε να παραδίδονται για εµπορική χρήση στον ελάχιστο

3 δυνατό χρόνο, µε απόλυτη ασφάλεια, οικονοµικότητα κατασκευής και πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών, Στο παρόν τεύχος σταχυολογούνται τα σηµαντικότερα έργα του Τοµέα των Αστικών, Βιοµηχανικών, Εµπορικών, Ξενοδοχειακών, Ιατρικών Νοσηλευτικών Ακινήτων και Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων που εξετέλεσε η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Εκτιµώντας ότι ο υπόψη τοµέας έργων θα έχει σηµαντική ανάπτυξη στην Χώρα µας τα επόµενα χρόνια, µε αιχµή την Ιδιωτική Πρωτοβουλία, θεωρούµε ότι η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. µπορεί να καλύψει µε απόλυτη επιτυχία και σε πνεύµα συνεργασίας, τις ανάγκες των επενδυτών στο τρίπτυχο µελέτη εκτέλεση διαχείριση Αστικών, Βιοµηχανικών, Εµπορικών, Ξενοδοχειακών, Ιατρικών Νοσηλευτικών Ακινήτων και Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων. Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2006 Για την ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Σελίδα 2 από 2

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ιεύθυνση: Χάψα 1, , Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

5 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή Υπεραγοράς Τροφίµων στην Ηρακλείτσα Καβάλας 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ηρακλείτσα Καβάλας 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Έργα Πολιτικού Μηχανικού Οικοδοµικά και Ηλεκτροµηχανολογικά 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 1

6 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΗΗρραακκλλεεί ίίττσσαα ΚΚααββάάλλααςς Σελίδα 2

7 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΗΗρραακκλλεεί ίίττσσαα ΚΚααββάάλλααςς Σελίδα 3

8 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή Υπεραγοράς Τροφίµων στην Ιερισσό Χαλκιδικής 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ιερισσός Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Έργα Πολιτικού Μηχανικού Οικοδοµικά και Ηλεκτροµηχανολογικά 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 4

9 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 5

10 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 6

11 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 7

12 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 8

13 11 ΕΡΓΟ Νέο ισόγειο κτίριο υπεραγοράς λιανικού και χονδρικού εµπορίου, µε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, στην Ιερισσό Χαλκιδικής 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,83 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ιερισσός Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Α και Β ΦΑΣΗ: Έργα Πολιτικού Μηχανικού Οικοδοµικά και Ηλεκτροµηχανολογικά 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 9

14 ΝΝέέοο ιισσόόγγεει ι ιιοο κκττί ίίρρι ιιοο υυππεερρααγγοορράάςς λλι ιιααννι ιικκοούύ κκααι ιι χχοοννδδρρι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ,, µµεε υυππόόγγεει ιιοο ααπποοθθηηκκεευυττι ιικκόό χχώώρροο,, σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 10

15 11 ΕΡΓΟ Προσθήκη κατ επέκταση (Οικ Α 86/98) αποτελούµενη απo ισόγειο κατάστηµα, δυο ορόφους κατοικιών, υπόγειο και στέγη στην Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,79 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Α ΦΑΣΗ - Φέροντες Οργανισµοί, Κέλυφος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 11

16 11 ΕΡΓΟ Προσθήκη κατ επέκταση (Οικ Α 86/98) αποτελούµενη απo ισόγειο κατάστηµα, δυο ορόφους κατοικιών, υπόγειο και στέγη στην Μηχανιώνα. 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Β ΦΑΣΗ : Οικοδοµικές Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στο κατάστηµα 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 12

17 11 ΕΡΓΟ Νέα Ισόγεια Κτίρια λιανικού και χονδρικού εµπορίου στη Βέροια Ηµαθίας 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,45 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 13

18 ΝΝέέαα ΙΙσσόόγγεει ιιαα ΚΚττί ίίρρι ιιαα λλι ιιααννι ιικκοούύ κκααι ιι χχοοννδδρρι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττηη ΒΒέέρροοι ιιαα ΗΗµµααθθί ίίααςς Σελίδα 14

19 ΝΝέέαα ΙΙσσόόγγεει ιιαα ΚΚττί ίίρρι ιιαα λλι ιιααννι ιικκοούύ κκααι ιι χχοοννδδρρι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττηη ΒΒέέρροοι ιιαα ΗΗµµααθθί ίίααςς Σελίδα 15

20 ΝΝέέαα ΙΙσσόόγγεει ιιαα ΚΚττί ίίρρι ιιαα λλι ιιααννι ιικκοούύ κκααι ιι χχοοννδδρρι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττηη ΒΒέέρροοι ιιαα ΗΗµµααθθί ίίααςς Σελίδα 16

21 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή αυτοµατοποιηµένου αυτοφερόµενου συστήµατος ραφιών (self supporting) για το κατάστηµα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης Μεγάλου Αλεξάνδρου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Εύοσµος Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή αυτοµατοποιηµένου αυτοφερόµενου συστήµατος ραφιών (self supporting) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 17

22 ΚΚαατταασσκκεευυήή ααυυττοοµµααττοοπποοι ιιηηµµέέννοουυ ααυυττοοφφεερρόόµµεεννοουυ σσυυσσττήήµµααττοοςς ρρααφφι ιιώώνν ((sseel llf f ssuuppppoorrtti iinngg)) γγι ιιαα ττοο κκααττάάσσττηηµµαα ΣΣΟΟΥΥΠΠΕΕΡΡ ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ ΜΜΑΑΣΣΟΟΥΥΤΤΗΗΣΣ σσττοονν ΕΕύύοοσσµµοο ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς,, ΜΜεεγγάάλλοουυ ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ 3399 Σελίδα 18

23 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή υπεραγοράς τροφίµων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (Β ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ LIDL HELLAS Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Πολύγυρος Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 19

24 ΚΚαατταασσκκεευυήή υυππεερρααγγοορράάςς ττρροοφφί ίίµµωωνν σσττοονν ΠΠοολλύύγγυυρροο ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 20

25 ΚΚαατταασσκκεευυήή υυππεερρααγγοορράάςς ττρροοφφί ίίµµωωνν σσττοονν ΠΠοολλύύγγυυρροο ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 21

26 ΚΚαατταασσκκεευυήή υυππεερρααγγοορράάςς ττρροοφφί ίίµµωωνν σσττοονν ΠΠοολλύύγγυυρροο ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 22

27 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή υπεραγοράς τροφίµων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ LIDL HELLAS Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Πολύγυρος Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εκσκαφές κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, οπλισµένα επιχώµατα, Φρεατοπάσσαλοι Φ800, οπλισµένα σκυροδέµατα 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 23

28 11 ΕΡΓΟ Νέο Ισόγειο Κτίριο Υπεραγοράς Λιανικού, µε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, στην Επανοµή Θεσσαλονίκης (Β ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,80 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Επανωµή Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 24

29 11 ΕΡΓΟ Νέο Ισόγειο Κτίριο Υπεραγοράς Λιανικού, µε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, στην Επανοµή Θεσσαλονίκης (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,37 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Επανωµή Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή Φέροντος Οργανισµού και κελύφους του Κτιρίου, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου, διευθέτηση ρέµατος και κατασκευή κόµβου εισόδου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 25

30 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση καταστήµατος τροφίµων στην ράµα 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ράµα 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Παραλλαγή, ενίσχυση φέροντος οργανισµού και αλλαγή χρήσης πολυωρόφου κτιρίου καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 26

31 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση Βιοµηχανικού Κτιρίου Ψυγείων στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Τρίλοφος Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές Εργασίες για την αποπεράτωση του κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 27

32 ΑΑννέέγγεερρσσηη ΒΒι ιιοοµµηηχχααννι ιικκοούύ ΚΚττι ιιρρί ίίοουυ ΨΨυυγγεεί ίίωωνν σσττοονν ΤΤρρί ίίλλοοφφοο ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 28

33 ΑΑννέέγγεερρσσηη ΒΒι ιιοοµµηηχχααννι ιικκοούύ ΚΚττι ιιρρί ίίοουυ ΨΨυυγγεεί ίίωωνν σσττοονν ΤΤρρί ίίλλοοφφοο ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 29

34 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού πολυώροφου κτιρίου (S/M ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), επί των οδών Λαγκαδά και Αφροδίτης στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Θεσσαλονίκη 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο ενίσχυσης µε µανδύες εκτοξευοµένου σκυροδέµατος, σκυροδετήσεις και κατασκευή επιχρισµάτων 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 30

35 11 ΕΡΓΟ Νέο Ισόγειο Κτίριο Υπεραγοράς Λιανικού, στην Νικήτη Χαλκιδικής 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Νικήτη Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 31

36 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση νέου ισογείου πολυκαταστήµατος ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην Κοµοτηνή 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 32

37 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση νέου κτιρίου Υπεραγοράς ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε. στην Κοµοτηνή 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 33

38 11 ΕΡΓΟ Νέο Κτίριο λιανικού εµπορίου στο ιδυµότειχο Ν.Εβρου (Β ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ιδυµότειχο Ν.Εβρου 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 34

39 11 ΕΡΓΟ Νέο Κτίριο λιανικού εµπορίου στο ιδυµότειχο Ν.Εβρου (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ιδυµότειχο Ν.Εβρου 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εργασίες θεµελίωσης και κατασκευή Φέροντος Οργανισµού του Κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 35

40 ΝΝέέοο ΚΚττί ίίρρι ιιοο λλι ιιααννι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττοο ι ιιδδυυµµόόττεει ιιχχοο ΝΝ..ΕΕββρροουυ ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) ((ΜΜέέττωωπποο ππρροοςς όόµµοορραα υυφφι ιισσττάάµµεενναα κκττί ίίρρι ιιαα χχωωρρί ίίςς υυππόόγγεει ιιοο)) Σελίδα 36

41 ΝΝέέοο ΚΚττί ίίρρι ιιοο λλι ιιααννι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττοο ι ιιδδυυµµόόττεει ιιχχοο ΝΝ..ΕΕββρροουυ ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) ((ΑΑπποοσσττρρααγγγγι ιισσττι ιικκέέςς σσττρρώώσσεει ιιςς,, οοππλλι ιισσµµόόςς,, εεκκττοοξξεευυόόµµεεννοο σσκκυυρρόόδδεεµµαα)) Σελίδα 37

42 ΝΝέέοο ΚΚττί ίίρρι ιιοο λλι ιιααννι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττοο ι ιιδδυυµµόόττεει ιιχχοο ΝΝ..ΕΕββρροουυ ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) ((ΣΣττεεγγάάννωωσσηη εεξξααµµεεννήήςς ΠΠυυρρόόσσββεεσσηηςς)) Σελίδα 38

43 11 ΕΡΓΟ Εργασίες παραλλαγής και ενίσχυσης Φέροντος Οργανισµού Κτιρίου επί των οδών Αλ.Σβώλου και.γούναρη στη Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Θεσσαλονίκη 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο ενίσχυσης µε gunite, έγχυτοι µανδύες, µπετόν πλακέ, ρητινενέσεις 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 39

44 11 ΕΡΓΟ Αποκατάσταση ζηµιών, έργα υποθεµελίωσης, σταθεροποίησης και αντιστηρίξεων κτιρίου LIDL HELLAS περιοχή Αλλατίνη Πυλαίας Θεσ/νίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ LINDL HELLAS 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Φρεατοπάσσαλοι, Μανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος, εδαφοπάσσαλοι (jet grouting), προεντεταµένες αγκυρώσεις, ρητινενέσεις, τσιµεντενέσεις 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 40

45 ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη ζζηηµµι ιιώώνν,, έέρργγαα υυπποοθθεεµµεελλί ίίωωσσηηςς,, σσττααθθεερροοπποοί ίίηησσηηςς κκααι ιι ααννττι ιισσττηηρρί ίίξξεεωωνν κκττι ιιρρί ίίοουυ LLIIDDLL HHEELLLLAASS ππεερρι ιιοοχχήή ΑΑλλλλααττί ίίννηη ΠΠυυλλααί ίίααςς ΘΘεεσσ//ννί ίίκκηηςς Σελίδα 41

46 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, πασσαλοσυστοιχιών και Γέφυρας κάτω διάβασης Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φρεατοπάσσαλοι, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, Τοίχοι αντιστήριξης 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 42

47 ΚΚαατταασσκκεευυήή ττοοί ίίχχωωνν ααννττι ιισσττήήρρι ιιξξηηςς,, ππαασσσσααλλοοσσυυσσττοοι ιιχχι ιιώώνν κκααι ιι ΓΓέέφφυυρρααςς κκάάττωω δδι ιιάάββαασσηηςς ΑΑννααττοολλι ιικκήήςς ΠΠεερρι ιιφφεερρεει ιιαακκήήςς ΟΟδδοούύ ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 43

48 11 ΕΡΓΟ ιαρρύθµιση τριώροφου κτιρίου καταστήµατος µε υπόγειο και προσθήκη καθ ύψος τριών ορόφων καταστήµατος 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,14 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ STEP Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 44

49 ι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηη ττρρι ιιώώρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ κκαατταασσττήήµµααττοοςς µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη κκααθθ ύύψψοοςς ττρρι ιιώώνν οορρόόφφωωνν κκαατταασσττήήµµααττοοςς Σελίδα 45

50 ι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηη ττρρι ιιώώρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ κκαατταασσττήήµµααττοοςς µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη κκααθθ ύύψψοοςς ττρρι ιιώώνν οορρόόφφωωνν κκαατταασσττήήµµααττοοςς Σελίδα 46

51 ι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηη ττρρι ιιώώρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ κκαατταασσττήήµµααττοοςς µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη κκααθθ ύύψψοοςς ττρρι ιιώώνν οορρόόφφωωνν κκαατταασσττήήµµααττοοςς Σελίδα 47

52 11 ΕΡΓΟ Ανωδοµή Φέροντος Οργανισµού Κτιρίου επί της οδού Τσιµισκή 64, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ARCON Α.T.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 48

53 11 ΕΡΓΟ Εργασίες διατήρησης όψης και εργασιών αντιστήριξης και θεµελίωσης ιατηρητέου Κτιρίου επί της οδού Τσιµισκή 64, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ARCON Α.T.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό Γεωτεχνικό Εργο Αντιστήριξη υφιστάµενης όψης (Μικροπάσσαλοι, φρεατοπάσσαλοι, πάσσαλοι C/B, έγχυτοι µανδύες, τεχνική κατεδάφιση, χαλύβδινα ελάσµατα) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 49

54 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς δδι ιιααττήήρρηησσηηςς όόψψηηςς κκααι ιι εερργγαασσι ιιώώνν ααννττι ιισσττήήρρι ιιξξηηςς κκααι ιι θθεεµµεελλί ίίωωσσηηςς ι ιιααττηηρρηηττέέοουυ ΚΚττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΤΤσσι ιιµµι ιισσκκήή 6644,, ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 50

55 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση κτιρίου καταστηµάτων, γραφείων και κατοικιών µε 2 υπόγεια στην συµβολή των οδών Μπότσαρη και Πατρών 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΤΕ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή διαφραγµάτων και φρεατοπασσάλων έγχυτου σκυροδέµατος για την αντιστήριξη της εκσκαφής, στεγανοποίηση υπογείων 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 51

56 ΑΑννέέγγεερρσσηη κκττι ιιρρί ίίοουυ κκαατταασσττηηµµάάττωωνν,, γγρρααφφεεί ίίωωνν κκααι ιι κκααττοοι ιικκι ιιώώνν µµεε 22 υυππόόγγεει ιιαα σσττηηνν σσυυµµββοολλήή ττωωνν οοδδώώνν ΜΜππόόττσσααρρηη κκααι ιι ΠΠααττρρώώνν Σελίδα 52

57 Σελίδα 53

58 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αποκατάσταση παραλλαγή φέροντος οργανισµού, προσθήκη κατά πλάτος και καθ ύψος. Αλλαγή εσωτερικής διαρρύθµισης και χρήσης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ζαλίκη 6 στη Θεσσαλονίκη (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΖΑΛΙΚΗ) (Β ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,56 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Γ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του Ξενοδοχείου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 54

59 ΕΕππι ιισσκκεευυήή κκααι ιι ααπποοκκααττάάσστταασσηη ππααρρααλλλλααγγήή φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ππρροοσσθθήήκκηη κκααττάά ππλλάάττοοςς κκααι ιι κκααθθ ύύψψοοςς.. ΑΑλλλλααγγήή εεσσωωττεερρι ιικκήήςς δδι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηηςς κκααι ιι χχρρήήσσηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΖΖααλλί ίίκκηη 66 σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη ((ΞΞΕΕΝΝΟΟ ΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ ΖΖΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ)) ((ΒΒ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) Σελίδα 55

60 ΕΕππι ιισσκκεευυήή κκααι ιι ααπποοκκααττάάσστταασσηη ππααρρααλλλλααγγήή φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ππρροοσσθθήήκκηη κκααττάά ππλλάάττοοςς κκααι ιι κκααθθ ύύψψοοςς.. ΑΑλλλλααγγήή εεσσωωττεερρι ιικκήήςς δδι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηηςς κκααι ιι χχρρήήσσηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΖΖααλλί ίίκκηη 66 σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη ((ΞΞΕΕΝΝΟΟ ΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ ΖΖΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ)) ((ΒΒ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) Σελίδα 56

61 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αποκατάσταση παραλλαγή φέροντος οργανισµού, προσθήκη κατά πλάτος και καθ ύψος. Αλλαγή εσωτερικής διαρρύθµισης και χρήσης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ζαλίκη 6 στη Θεσσαλονίκη (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΖΑΛΙΚΗ) (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Γ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εργασίες ενίσχυσης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, Χαλύβδινα ελάσµατα, έγχυτοι µανδύες, κονιάµατα υπερυψηλής αντοχής) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 57

62 ΕΕππι ιισσκκεευυήή κκααι ιι ααπποοκκααττάάσστταασσηη ππααρρααλλλλααγγήή φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ππρροοσσθθήήκκηη κκααττάά ππλλάάττοοςς κκααι ιι κκααθθ ύύψψοοςς.. ΑΑλλλλααγγήή εεσσωωττεερρι ιικκήήςς δδι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηηςς κκααι ιι χχρρήήσσηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΖΖααλλί ίίκκηη 66 σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη ((ΞΞΕΕΝΝΟΟ ΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ ΖΖΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ)) ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) Σελίδα 58

63 11 ΕΡΓΟ Γεωτεχνικά έργα υποδοµών στο υπό ανέγερση Ξενοδοχειακό συγκρότηµα BLUE STRAND στα Μουδανιά Χαλκιδικής 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ BLUE STRAND Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μουδανιά Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό γεωτεχνικό έργο ενίσχυσης και αντιστήριξης µε κατασκευή µικροπασσάλων Φ250, τοποθέτηση ΗΕΒ 120, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και τοποθέτηση λιθοπληρούµενων συρµατοκιβωτίων 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 59

64 ΓΓεεωωττεεχχννι ιικκάά έέρργγαα υυπποοδδοοµµώώνν σσττοο υυππόό ααννέέγγεερρσσηη ΞΞεεννοοδδοοχχεει ιιαακκόό σσυυγγκκρρόόττηηµµαα BBLLUUEE SSTTRRAANNDD σστταα ΜΜοουυδδααννι ιιάά ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 60

65 11 ΕΡΓΟ Επισκευή ενίσχυση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο Β τάξης επί της οδού Αγίου ηµητρίου 25, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΝΤΑΒΙΤΕΛ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό ενίσχυσης του κτιρίου µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυρόδεµατος Οικοδοµικές εργασίες 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 61

66 ΕΕππι ιισσκκεευυήή εεννί ίίσσχχυυσσηη κκααι ιι ααλλλλααγγήή χχρρήήσσηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ σσεε ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΒΒ ττάάξξηηςς εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑγγί ίίοουυ ηηµµηηττρρί ίίοουυ 2255,, ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 62

67 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αλλαγή χρήσης Ξενοδοχείου Α τάξης (Γ ΦΑΣΗ) επί των οδών Μητροπολίτη Γενναδίου και Εγνατίας, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την αποπεράτωση του κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 63

68 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αλλαγή χρήσης Ξενοδοχείου Α τάξης (Β ΦΑΣΗ) επί των οδών Μητροπολίτη Γενναδίου και Εγνατίας, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την αποπεράτωση του κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 64

69 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αλλαγή χρήσης Οικοδοµής διαµερισµάτων σε Ξενοδοχείο Α τάξης, επί των οδών Μητροπολίτη Γενναδίου και Εγνατίας, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο ενίσχυσης µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, χαλύβδινα ελάσµατα, έγχυτους µανδύες και κονιάµατα υπερυψηλής αντοχής - Οικοδοµικές εργασίες 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 65

70 ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΑΑ ττάάξξηηςς,, εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΜΜηηττρροοπποολλί ίίττηη ΓΓεεννννααδδί ίίοουυ κκααι ιι ΕΕγγννααττί ίίααςς Σελίδα 66

71 ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΑΑ ττάάξξηηςς,, εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΜΜηηττρροοπποολλί ίίττηη ΓΓεεννννααδδί ίίοουυ κκααι ιι ΕΕγγννααττί ίίααςς Σελίδα 67

72 ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΑΑ ττάάξξηηςς,, εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΜΜηηττρροοπποολλί ίίττηη ΓΓεεννννααδδί ίίοουυ κκααι ιι ΕΕγγννααττί ίίααςς Σελίδα 68

73 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση και παραλλαγή Φέροντος Οργανισµού διατηρητέου Κτιρίου (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΜΕ Α) επί των οδών Καλαποθάκη και Τσιµισκή, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικές εργασίες ενίσχυσης µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, χαλύβδινα ελάσµατα, έγχυτους µανδύες και κονιάµατα υπερυψηλής αντοχής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 69

74 ΕΕννί ίίσσχχυυσσηη κκααι ιι ππααρρααλλλλααγγήή ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ ΚΚττι ιιρρί ίίοουυ ((ΞΞΕΕΝΝΟΟ ΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ ΑΑΝΝ ΡΡΟΟΜΜΕΕ ΑΑ)) εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΚΚααλλααπποοθθάάκκηη κκααι ιι ΤΤσσι ιιµµι ιισσκκήή,, ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 70

75 11 ΕΡΓΟ Επισκευή βλαβών και ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού στο Ξενοδοχείο ΜΙΝΕΡΒΑ επί των οδών Εγνατία και Συγγρού, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΙΝΕΡΒΑ Α.T.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικές εργασίες ενίσχυσης µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, χαλύβδινα ελάσµατα, έγχυτους µανδύες και κονιάµατα υπερυψηλής αντοχής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 71

76 ΕΕππι ιισσκκεευυήή ββλλααββώώνν κκααι ιι εεννί ίίσσχχυυσσηη ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ σσττοο ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΜΜΙΙΝΝΕΕΡΡΒΒΑΑ εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΕΕγγννααττί ίίαα κκααι ιι ΣΣυυγγγγρροούύ,, ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 72

77 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή εστιατορίου (ΠΕΡΑΝ) επί της οδού Ικτίνου 22 στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ TERRA ARMONICA 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του εστιατορίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 73

78 ΚΚαατταασσκκεευυήή εεσσττι ιιααττοορρί ίίοουυ ((ΠΠΕΕΡΡΑΑΝΝ)) εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΙΙκκττί ίίννοουυ 2222 σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 74

79 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή κτιρίου γραφείων µε εξαώροφο υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων επί της οδού Μ.Ψελλού 32, Θεσσαλονίκη (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Αφοι. ΗΜΗΤΡΙΑ Η & ΣΙΑ Ο.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο αντιστήριξης και µεταλλική κατασκευή 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 75

80 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή σταθµού αυτοκινήτων ηµοσίας Χρήσεως µεγάλου µεγέθους στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ TOP STORES ΝΤΕΜΙΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε. 55 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 66 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες 77 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 76

81 ΚΚαατταασσκκεευυήή σσττααθθµµοούύ ααυυττοοκκι ιιννήήττωωνν ηηµµοοσσί ίίααςς ΧΧρρήήσσεεωωςς µµεεγγάάλλοουυ µµεεγγέέθθοουυςς σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 77

82 ΚΚαατταασσκκεευυήή σσττααθθµµοούύ ααυυττοοκκι ιιννήήττωωνν ηηµµοοσσί ίίααςς ΧΧρρήήσσεεωωςς µµεεγγάάλλοουυ µµεεγγέέθθοουυςς σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 78

83 Σελίδα 79

84 11 ΕΡΓΟ Εργασίες Οικοδοµικών εργασιών και βιολογικού καθαρισµού (εκτός εκσκαφών, φέροντος οργανισµού, τοιχοποιίας, θερµοµονώσεως και των λοιπών εγκαταστάσεων που εµπεριέχονται στη θεµελίωση) και περίφραξης της προσόψεως του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. 55 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Πλήρης αποπεράτωση των οικοδοµικών εργασιών του κτιρίου, του θυρωρείου-φυλάκιου εισόδου-εξόδου και της εκκλησίας. ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 77 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η συνολική επιφάνεια του υπογείου ανέρχεται σε 4.341,00 m2, του ισογείου σε 2.755,00 m2, των ορόφων σε 2.690,00 m2, όλου δε του κτιρίου σε ,00 m2. Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι ,00 m2. 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 80

85 Σελίδα 81

86 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 82

87 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 83

88 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 84

89 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 85

90 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 86

91 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 87

92 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 88

93 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 89

94 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 90

95 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 91

96 Σελίδα 92

97 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 93

98 11 ΕΡΓΟ Εργασίες Αποχετευτικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. 55 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εγκαταστάσεις αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης και θέρµανσης του κτιρίου - υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου. 77 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 94

99 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΑΑπποοχχεεττεευυττι ιικκώώνν κκααι ιι ΥΥδδρρααυυλλι ιικκώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 95

100 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΑΑπποοχχεεττεευυττι ιικκώώνν κκααι ιι ΥΥδδρρααυυλλι ιικκώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 96

101 11 ΕΡΓΟ Εργασίες Εκσκαφών, Φέροντος Οργανισµού και λοιπών Εγκαταστάσεων που εµπεριέχονται στη θεµελίωση του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. 55 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εκσκαφές κτιρίου και Περιβάλλοντος Χώρου, σκυροδέτηση του Φέροντος Οργανισµού του κτιρίου που αποτελείται από τέσσερα τµήµατα, χωρισµένα µε αρµούς. Τα τρία τµήµατα του κτιρίου έχουν ισόγειο, δύο ορόφους µε πρόβλεψη άλλων δύο ορόφων, ενώ όλα έχουν υπόγειο. Εργασίες των Η/Μ δικτύων που ενσωµατώθηκαν στο σκελετό του κτιρίου δηλαδή φρεάτια υπογείου και αποχετεύσεις, Αεραγωγοί υπογείου και σωλήνες καυσίµου, θεµελιακή γείωση, σωλήνες καλωδίων ΜΤ,ΧΤ και ασθενών, τα αγκύρια στήριξης-ανάρτησης των διαφόρων µεταλλικών κατασκευών. Κατασκευή περίφραξης περιµετρικώς του οικοπέδου, πλην της περιφράξεως της πρόσοψης. 77 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 97

102 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 98

103 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 99

104 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 100

105 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 101

106 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 102

107 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 103

108 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 104

109 Σελίδα 105

110 11 ΕΡΓΟ Ανακατασκευή για επανάχρηση κτιρίου επί της οδού Ερµού 32 - Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,50 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΜΟΥ 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α': Αποκατάσταση και συντήρηση όψεων διατηρητέου κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 106

111 11 ΕΡΓΟ Εργασίες συντήρησης και επισκευής βλαβών κελύφους και φέροντος οργανισµού του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Παύλου Μελά 29, στην Θεσσαλονίκη. 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ιδιοκτήτες Οικοδοµής 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 29, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση και συντήρηση τριών όψεων διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Παύλου Μελά ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 107

112 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς σσυυννττήήρρηησσηηςς κκααι ιι εεππι ιισσκκεευυήήςς ββλλααββώώνν κκεελλύύφφοουυςς κκααι ιι φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ ττοουυ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΠΠααύύλλοουυ ΜΜεελλάά 2299,, σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 108

113 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς σσυυννττήήρρηησσηηςς κκααι ιι εεππι ιισσκκεευυήήςς ββλλααββώώνν κκεελλύύφφοουυςς κκααι ιι φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ ττοουυ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΠΠααύύλλοουυ ΜΜεελλάά 2299,, σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 109

114 11 ΕΡΓΟ Προσθήκη κατ επέκταση (Οικ Α 86/98) αποτελούµενη απo ισόγειο κατάστηµα, δυο ορόφους κατοικιών, υπόγειο και στέγη στην Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,66 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Γ ΦΑΣΗ (Οικοδοµικές Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στα ιαµερίσµατα της Οικοδοµής στον 1ο και 2ο Όροφο) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 110

115 ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ ΚΚΑΑΤΤ.. ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ ((ΟΟΙΙΚΚ ΑΑ 8866//9988)) ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ ΑΑΠΠOO ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ,, ΥΥΟΟ ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΥΥΣΣ ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ,, ΥΥΠΠΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΣΣΤΤΕΕΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝΑΑ Σελίδα 111

116 ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ ΚΚΑΑΤΤ.. ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ ((ΟΟΙΙΚΚ ΑΑ 8866//9988)) ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ ΑΑΠΠOO ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ,, ΥΥΟΟ ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΥΥΣΣ ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ,, ΥΥΠΠΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΣΣΤΤΕΕΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝΑΑ Σελίδα 112

117 ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ ΚΚΑΑΤΤ.. ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ ((ΟΟΙΙΚΚ ΑΑ 8866//9988)) ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ ΑΑΠΠOO ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ,, ΥΥΟΟ ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΥΥΣΣ ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ,, ΥΥΠΠΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΣΣΤΤΕΕΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝΑΑ Σελίδα 113

118 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή πενταόροφης οικοδοµής µε υπόγειο στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΚΡΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ανέγερση οικοδοµής κατοικιών 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 114

119 ΚΚαατταασσκκεευυήή ππεεννττααόόρροοφφηηςς οοι ιικκοοδδοοµµήήςς µµεε υυππόόγγεει ιιοο σσττηηνν ΚΚααλλααµµααρρι ιιάά ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 115

120 11 ΕΡΓΟ Αποκατάσταση διώροφης διατηρητέας κατοικίας και προσθήκη ορόφου επί της οδού Κρίσπου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ι.ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο ενίσχυσης µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - Οικοδοµικές εργασίες 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 116

121 ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη δδι ιιώώρροοφφηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέααςς κκααττοοι ιικκί ίίααςς κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη οορρόόφφοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΚΚρρί ίίσσπποουυ 1111 Σελίδα 117

122 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση πενταόροφου κτιρίου µε υπόγειο και πυλωτή επί της οδού Ακτής 101 στην Περαία Θεσσαλονίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ. & Ι. ΣΑΛΤΙΕΛ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές εργασίες για την ανέγερση της οικοδοµής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 118

123 ΑΑννέέγγεερρσσηη ππεεννττααόόρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππυυλλωωττήή εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑκκττήήςς σσττηηνν ΠΠεερρααί ίίαα ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 119

124 ΑΑννέέγγεερρσσηη ππεεννττααόόρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππυυλλωωττήή εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑκκττήήςς σσττηηνν ΠΠεερρααί ίίαα ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 120

125 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού διατηρητέου κτιρίου Ι.Μ.Βατοπεδίου επί της οδού Αριστοτέλους 16 στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ι.Μ.Βατοπεδίου 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό Εργο Ενίσχυσης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µανδύες έγχυτοι, µανδύες EMACO, αντιδιαβρωτική προστασία, ανθρακονήµατα) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 121

126 ΕΕννί ίίσσχχυυσσηη ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ ΙΙ..ΜΜ..ΒΒααττοοππεεδδί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑρρι ιισσττοοττέέλλοουυςς 1166 σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 122

127 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού και οικοδοµικές εργασίες διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Μητροπόλεως 79 στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ιδιοκτήτες Κτιρίου 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό Εργο Ενίσχυσης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µανδύες έγχυτοι, µπετόν πλακέ, ρητινενέσεις) Οικοδοµικές Εργασίες 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 123

128 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού και προσθήκη ορόφου διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ικτίνου 22 στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ιδιοκτήτες Κτιρίου 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό Εργο Ενίσχυσης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µανδύες έγχυτοι, µπετόν πλακέ, ρητινενέσεις) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 124

129 ΕΕννί ίίσσχχυυσσηη ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι οοι ιικκοοδδοοµµι ιικκέέςς εερργγαασσί ίίεεςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς 7799 σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη ΕΕννί ίίσσχχυυσσηη ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη οορρόόφφοουυ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΙΙκκττί ίίννοουυ 2222 σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 125

130 11 ΕΡΓΟ Επισκευή ιατηρητέου κτιρίου επί της οδού Παλαιών Πατρών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ιδιοκτήτες Κτιρίου 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση επιχρισµάτων όψεων, βαφές, και λοιπές οικοδοµικές εργασίες στο εσωτερικό της οικοδοµής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 126

131 11 ΕΡΓΟ Επισκευή 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου ορόφου στο κτίριο στην συµβολή των οδών Τσιµισκή & Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,50 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Καζάκος - Παϊκόπουλος 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ενίσχυση φέροντος οργανισµού µε χρήση σύνθετων υφασµάτων ανθρακονηµάτων & υαλονηµάτων Επισκευή όψεων και στέγης οικοδοµής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 127

132 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή Αγιολογικού Κέντρου & Επέκταση Ξενώνα στην Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας (Β ΦΑΣΗ, Ανωδοµή Φέροντος Οργανισµού) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ARCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ανέγερση ανωδοµής φέροντος οργανισµού κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 128

133 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΑΑγγι ιιοολλοογγι ιικκοούύ ΚΚέέννττρροουυ && ΕΕππέέκκτταασσηη ΞΞεεννώώνναα σσττηηνν ΙΙ..ΜΜ.. ΑΑγγί ίίααςς ΘΘεεοοδδώώρρααςς ((ΒΒ ΦΦΑΑΣΣΗΗ,, ΑΑννωωδδοοµµήή ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ)) Σελίδα 129

134 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΑΑγγι ιιοολλοογγι ιικκοούύ ΚΚέέννττρροουυ && ΕΕππέέκκτταασσηη ΞΞεεννώώνναα σσττηηνν ΙΙ..ΜΜ.. ΑΑγγί ίίααςς ΘΘεεοοδδώώρρααςς ((ΒΒ ΦΦΑΑΣΣΗΗ,, ΑΑννωωδδοοµµήή ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ)) Σελίδα 130

135 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή Αγιολογικού Κέντρου & Επέκταση Ξενώνα στην Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ARCON AE 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή γεωτεχνικών έργων για την διατήρηση της επισκεψιµότητας των αρχαιολογικών ευρηµάτων στο υπόγειο του Νέου Ξενώνα. (Κατασκευή φρεατοπασσάλων, βερολίνειος τοίχος) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 131

136 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΑΑγγι ιιοολλοογγι ιικκοούύ ΚΚέέννττρροουυ && ΕΕππέέκκτταασσηη ΞΞεεννώώνναα σσττηηνν ΙΙ..ΜΜ.. ΑΑγγί ίίααςς ΘΘεεοοδδώώρρααςς ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) Σελίδα 132

137 ιεύθυνση: Χάψα 1, , Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ιεύθυνση: Χάψα 1, 546 26, Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) -556 304, 556 305, 552 018, 552 019, 552 322,554 202 Fax: (2310) -556 574 Email: synthsa@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ιεύθυη: Χάψα 1, 546 26, Θεαλοίκη Τηλ: (2310) -556 304, 556 305, 552 018, 552 019, 552 322,554 202 Fax: (2310) -556 574 Email: synthsa@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Κηφισιά, Ιούνιος 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙ Α ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ (1) / (171) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(6) ιευθύνουσα Υπηρεσία. (7) Κατάσταση εργολαβίας. (8) Στοιχεία διαγωνισµού. (8.1) Απόφαση έγκρισης. (8.2) Προϋπολογισµός.

(6) ιευθύνουσα Υπηρεσία. (7) Κατάσταση εργολαβίας. (8) Στοιχεία διαγωνισµού. (8.1) Απόφαση έγκρισης. (8.2) Προϋπολογισµός. () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 8 9 ' Κατασκευή Παραϊόνιας Οδού: Οδικές Συνδέσεις Σήραγγας Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2005 (µε βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 Αθήνα, Ιούνιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 1.1 Επισκόπηση Δραστηριοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / 2012-2013 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μοναστηρίου 93 Α, Τ.Κ. : 54627 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310-556.235(6,7), Fax 231-566.583 WEBSITE: www.technikianaptixi.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας.

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας. Η Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική δυναμικότητας 144 κλινών και 50 κλινών Αποκατάστασης Αποθεραπείας κατασκευάζεται σε γήπεδο 18.758,34 τ.μ. στη θέση Λιβάδι του Δήμου Ιωαννίνων. Αποτελείται από τρεις ευδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

1 2009-2010 THESSALONIKI REFINERY UPGRADING PROJECT -PIPE RACKS [DODD], [U- 100], [U-400]

1 2009-2010 THESSALONIKI REFINERY UPGRADING PROJECT -PIPE RACKS [DODD], [U- 100], [U-400] 1 2009-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ "ΑΝ.ΓΡΕ." Εκπαιδευτικό Αστρονοµικό πάρκο Ορλιακα Συγκρότηµα πέντε κτιρίων επιφανείας 1500 m 2 (Κτίριο εκπαιδευτικού τηλεσκοπίου µε κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÔÇÓÉÏ ÄÅËÔÉÏ ÑÇÓÅÙÓ 2006 ÅÊÔÅËÅÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ

ÅÔÇÓÉÏ ÄÅËÔÉÏ ÑÇÓÅÙÓ 2006 ÅÊÔÅËÅÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ ÅÔÇÓÉÏ ÄÅËÔÉÏ ÑÇÓÅÙÓ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. Ισολογισµός 1.2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου 1.3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδο (α) Εταιρικά στοχεία (β) Ενοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

δραστηριότητεσ anθρωπινο ΔΥΝΑΜΙΚΟ

δραστηριότητεσ anθρωπινο ΔΥΝΑΜΙΚΟ εισαγωγή Η ιδέα για την ίδρυση της εταιρείας, ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, όταν ως νέος µηχανικός, βλέποντας και ζώντας από κοντά τις διάφορες φάσεις κατασκευής ενός έργου, συνειδητοποίησα τη «µαγεία» της

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Τηλ. +30 210 320-3837, 2372, 2373 1. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Β ΦΑΣΗ) ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (8Γ2) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΩΝΕΣ 700 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΞΕΝΩΝΕΣ 700 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΞΕΝΩΝΕΣ 700 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ηµοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Αθήνα, Ιούνιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 6 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών

ιαδικασία Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ιαδικασία Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών Αναστασία Νικ. Μητρακάκη ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Οκτώβριος - Νοέµβριος 2008 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας.

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας. To θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η παρούσα ομάδα εργασίας είναι: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ». Το σκεπτικό της εργασίας είναι να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ. ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Νίκη Σιούτα Λουκάς Γιαννακούλης ηµήτριος Κούτρας ΘΕΣΗ ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή www.horotechniki.com Λέοντος Σοφού 20 ΤΘ60115 ΤΚ57001 Θέρμη Τ2310473770 F 2310473710 E horotech@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σύµφωνα µε το άρθρο 333 παρ.1του Κανονισµού του Χ.Α.) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το πληροφοριακό σηµείωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Αυτοψία... 4 1.2 Σκοπός και αντικείμενο μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ Β) ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ Β) ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα