Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "synthsa@otenet.gr, www.synthesis-projects.gr"

Transcript

1 ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ιεύθυνση: Χάψα 1, , Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

2 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ,, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ,, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ,, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. είναι Τεχνική, Κατασκευαστική, Αναπτυξιακή, ιαχειριστική Ανώνυµη Εταιρία καινοτοµικών εφαρµογών. Στόχος της είναι η αντιµετώπιση των έργων που αναλαµβάνει, µε συνολική υποστήριξη τους στο τρίπτυχο µελέτη κατασκευή - διαχείριση. Η στρατηγική ανάπτυξης της βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευµένα τεχνικά έργα, µε έντονο καινοτοµικό χαρακτήρα. Εχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τόσο απλά, όσο και πολύπλοκα και απολύτως εξειδικευµένα έργα, προσφέροντας λύσεις που ικανοποιούν τους πελάτες της, εξασφαλίζοντας ποιοτική και χρονική συνέπεια, οικονοµία και ασφάλεια. Βασικός τοµέας δραστηριότητας της ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αποτελεί η ανάπτυξη υποδοµών σε Αστικά, Βιοµηχανικά, Εµπορικά, Ξενοδοχειακά, Ιατρικά Νοσηλευτικά Ακίνητα και Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων. Η κατηγορία αυτή των έργων παρουσιάζει πολυπλοκότητα αντικειµένου, καθώς απαιτεί σοβαρές υποδοµές σε δίκτυα µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, αντικεραυνικής προστασίας, BMS και λοιπών αυτοµατισµών, συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας και αναλόγως της χρήσης του ακινήτου, ιδιαίτερες απαιτήσεις στο οικοδοµικό µέρος, που στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτούν απόλυτη εναρµόνιση µε αυστηρές υγειονοµικές προδιαγραφές, έτσι ώστε η κατηγορία αυτή των έργων να διαφοροποιείται σηµαντικά από τα κοινά οικοδοµικά, απαιτώντας σηµαντική εξειδίκευση και εµπειρία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, σύννοµη µε τις επιβαλλόµενες προδιαγραφές, ταχύτατη και βέλτιστη οικονοµικά κατασκευή τους. Στον παραπάνω τοµέα, η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έχει εκτελέσει µία σειρά έργων, τόσο στην κατηγορία των Βιοµηχανικών και Εµπορικών Ακινήτων, όσο και στις κατηγορίες των Αστικών, Ξενοδοχειακών, Ιατρικών Νοσηλευτικών Ακινήτων και Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων. Η κτηθείσα εµπειρία από την εκτέλεση τέτοιας µορφής έργων είναι σηµαντική και η µεθοδολογία εκτέλεσης τους εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή ταχύτητα, ώστε να παραδίδονται για εµπορική χρήση στον ελάχιστο

3 δυνατό χρόνο, µε απόλυτη ασφάλεια, οικονοµικότητα κατασκευής και πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών, Στο παρόν τεύχος σταχυολογούνται τα σηµαντικότερα έργα του Τοµέα των Αστικών, Βιοµηχανικών, Εµπορικών, Ξενοδοχειακών, Ιατρικών Νοσηλευτικών Ακινήτων και Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων που εξετέλεσε η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Εκτιµώντας ότι ο υπόψη τοµέας έργων θα έχει σηµαντική ανάπτυξη στην Χώρα µας τα επόµενα χρόνια, µε αιχµή την Ιδιωτική Πρωτοβουλία, θεωρούµε ότι η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. µπορεί να καλύψει µε απόλυτη επιτυχία και σε πνεύµα συνεργασίας, τις ανάγκες των επενδυτών στο τρίπτυχο µελέτη εκτέλεση διαχείριση Αστικών, Βιοµηχανικών, Εµπορικών, Ξενοδοχειακών, Ιατρικών Νοσηλευτικών Ακινήτων και Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων. Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2006 Για την ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Σελίδα 2 από 2

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ιεύθυνση: Χάψα 1, , Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

5 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή Υπεραγοράς Τροφίµων στην Ηρακλείτσα Καβάλας 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ηρακλείτσα Καβάλας 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Έργα Πολιτικού Μηχανικού Οικοδοµικά και Ηλεκτροµηχανολογικά 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 1

6 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΗΗρραακκλλεεί ίίττσσαα ΚΚααββάάλλααςς Σελίδα 2

7 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΗΗρραακκλλεεί ίίττσσαα ΚΚααββάάλλααςς Σελίδα 3

8 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή Υπεραγοράς Τροφίµων στην Ιερισσό Χαλκιδικής 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ιερισσός Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Έργα Πολιτικού Μηχανικού Οικοδοµικά και Ηλεκτροµηχανολογικά 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 4

9 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 5

10 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 6

11 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 7

12 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΥΥππεερρααγγοορράάςς ΤΤρροοφφί ίίµµωωνν σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 8

13 11 ΕΡΓΟ Νέο ισόγειο κτίριο υπεραγοράς λιανικού και χονδρικού εµπορίου, µε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, στην Ιερισσό Χαλκιδικής 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,83 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ιερισσός Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Α και Β ΦΑΣΗ: Έργα Πολιτικού Μηχανικού Οικοδοµικά και Ηλεκτροµηχανολογικά 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 9

14 ΝΝέέοο ιισσόόγγεει ι ιιοο κκττί ίίρρι ιιοο υυππεερρααγγοορράάςς λλι ιιααννι ιικκοούύ κκααι ιι χχοοννδδρρι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ,, µµεε υυππόόγγεει ιιοο ααπποοθθηηκκεευυττι ιικκόό χχώώρροο,, σσττηηνν ΙΙεερρι ιισσσσόό ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 10

15 11 ΕΡΓΟ Προσθήκη κατ επέκταση (Οικ Α 86/98) αποτελούµενη απo ισόγειο κατάστηµα, δυο ορόφους κατοικιών, υπόγειο και στέγη στην Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,79 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Α ΦΑΣΗ - Φέροντες Οργανισµοί, Κέλυφος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 11

16 11 ΕΡΓΟ Προσθήκη κατ επέκταση (Οικ Α 86/98) αποτελούµενη απo ισόγειο κατάστηµα, δυο ορόφους κατοικιών, υπόγειο και στέγη στην Μηχανιώνα. 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Β ΦΑΣΗ : Οικοδοµικές Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στο κατάστηµα 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 12

17 11 ΕΡΓΟ Νέα Ισόγεια Κτίρια λιανικού και χονδρικού εµπορίου στη Βέροια Ηµαθίας 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,45 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 13

18 ΝΝέέαα ΙΙσσόόγγεει ιιαα ΚΚττί ίίρρι ιιαα λλι ιιααννι ιικκοούύ κκααι ιι χχοοννδδρρι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττηη ΒΒέέρροοι ιιαα ΗΗµµααθθί ίίααςς Σελίδα 14

19 ΝΝέέαα ΙΙσσόόγγεει ιιαα ΚΚττί ίίρρι ιιαα λλι ιιααννι ιικκοούύ κκααι ιι χχοοννδδρρι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττηη ΒΒέέρροοι ιιαα ΗΗµµααθθί ίίααςς Σελίδα 15

20 ΝΝέέαα ΙΙσσόόγγεει ιιαα ΚΚττί ίίρρι ιιαα λλι ιιααννι ιικκοούύ κκααι ιι χχοοννδδρρι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττηη ΒΒέέρροοι ιιαα ΗΗµµααθθί ίίααςς Σελίδα 16

21 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή αυτοµατοποιηµένου αυτοφερόµενου συστήµατος ραφιών (self supporting) για το κατάστηµα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης Μεγάλου Αλεξάνδρου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Εύοσµος Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή αυτοµατοποιηµένου αυτοφερόµενου συστήµατος ραφιών (self supporting) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 17

22 ΚΚαατταασσκκεευυήή ααυυττοοµµααττοοπποοι ιιηηµµέέννοουυ ααυυττοοφφεερρόόµµεεννοουυ σσυυσσττήήµµααττοοςς ρρααφφι ιιώώνν ((sseel llf f ssuuppppoorrtti iinngg)) γγι ιιαα ττοο κκααττάάσσττηηµµαα ΣΣΟΟΥΥΠΠΕΕΡΡ ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ ΜΜΑΑΣΣΟΟΥΥΤΤΗΗΣΣ σσττοονν ΕΕύύοοσσµµοο ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς,, ΜΜεεγγάάλλοουυ ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ 3399 Σελίδα 18

23 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή υπεραγοράς τροφίµων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (Β ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ LIDL HELLAS Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Πολύγυρος Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 19

24 ΚΚαατταασσκκεευυήή υυππεερρααγγοορράάςς ττρροοφφί ίίµµωωνν σσττοονν ΠΠοολλύύγγυυρροο ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 20

25 ΚΚαατταασσκκεευυήή υυππεερρααγγοορράάςς ττρροοφφί ίίµµωωνν σσττοονν ΠΠοολλύύγγυυρροο ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 21

26 ΚΚαατταασσκκεευυήή υυππεερρααγγοορράάςς ττρροοφφί ίίµµωωνν σσττοονν ΠΠοολλύύγγυυρροο ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 22

27 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή υπεραγοράς τροφίµων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ LIDL HELLAS Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Πολύγυρος Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εκσκαφές κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, οπλισµένα επιχώµατα, Φρεατοπάσσαλοι Φ800, οπλισµένα σκυροδέµατα 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 23

28 11 ΕΡΓΟ Νέο Ισόγειο Κτίριο Υπεραγοράς Λιανικού, µε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, στην Επανοµή Θεσσαλονίκης (Β ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,80 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Επανωµή Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 24

29 11 ΕΡΓΟ Νέο Ισόγειο Κτίριο Υπεραγοράς Λιανικού, µε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, στην Επανοµή Θεσσαλονίκης (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,37 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Επανωµή Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή Φέροντος Οργανισµού και κελύφους του Κτιρίου, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου, διευθέτηση ρέµατος και κατασκευή κόµβου εισόδου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 25

30 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση καταστήµατος τροφίµων στην ράµα 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ράµα 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Παραλλαγή, ενίσχυση φέροντος οργανισµού και αλλαγή χρήσης πολυωρόφου κτιρίου καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 26

31 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση Βιοµηχανικού Κτιρίου Ψυγείων στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Τρίλοφος Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές Εργασίες για την αποπεράτωση του κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 27

32 ΑΑννέέγγεερρσσηη ΒΒι ιιοοµµηηχχααννι ιικκοούύ ΚΚττι ιιρρί ίίοουυ ΨΨυυγγεεί ίίωωνν σσττοονν ΤΤρρί ίίλλοοφφοο ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 28

33 ΑΑννέέγγεερρσσηη ΒΒι ιιοοµµηηχχααννι ιικκοούύ ΚΚττι ιιρρί ίίοουυ ΨΨυυγγεεί ίίωωνν σσττοονν ΤΤρρί ίίλλοοφφοο ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 29

34 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού πολυώροφου κτιρίου (S/M ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), επί των οδών Λαγκαδά και Αφροδίτης στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Θεσσαλονίκη 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο ενίσχυσης µε µανδύες εκτοξευοµένου σκυροδέµατος, σκυροδετήσεις και κατασκευή επιχρισµάτων 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 30

35 11 ΕΡΓΟ Νέο Ισόγειο Κτίριο Υπεραγοράς Λιανικού, στην Νικήτη Χαλκιδικής 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Νικήτη Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 31

36 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση νέου ισογείου πολυκαταστήµατος ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην Κοµοτηνή 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 32

37 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση νέου κτιρίου Υπεραγοράς ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε. στην Κοµοτηνή 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 33

38 11 ΕΡΓΟ Νέο Κτίριο λιανικού εµπορίου στο ιδυµότειχο Ν.Εβρου (Β ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ιδυµότειχο Ν.Εβρου 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, εργασίες Περιβάλλοντος Χώρου για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 34

39 11 ΕΡΓΟ Νέο Κτίριο λιανικού εµπορίου στο ιδυµότειχο Ν.Εβρου (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ιδυµότειχο Ν.Εβρου 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εργασίες θεµελίωσης και κατασκευή Φέροντος Οργανισµού του Κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 35

40 ΝΝέέοο ΚΚττί ίίρρι ιιοο λλι ιιααννι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττοο ι ιιδδυυµµόόττεει ιιχχοο ΝΝ..ΕΕββρροουυ ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) ((ΜΜέέττωωπποο ππρροοςς όόµµοορραα υυφφι ιισσττάάµµεενναα κκττί ίίρρι ιιαα χχωωρρί ίίςς υυππόόγγεει ιιοο)) Σελίδα 36

41 ΝΝέέοο ΚΚττί ίίρρι ιιοο λλι ιιααννι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττοο ι ιιδδυυµµόόττεει ιιχχοο ΝΝ..ΕΕββρροουυ ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) ((ΑΑπποοσσττρρααγγγγι ιισσττι ιικκέέςς σσττρρώώσσεει ιιςς,, οοππλλι ιισσµµόόςς,, εεκκττοοξξεευυόόµµεεννοο σσκκυυρρόόδδεεµµαα)) Σελίδα 37

42 ΝΝέέοο ΚΚττί ίίρρι ιιοο λλι ιιααννι ιικκοούύ εεµµπποορρί ίίοουυ σσττοο ι ιιδδυυµµόόττεει ιιχχοο ΝΝ..ΕΕββρροουυ ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) ((ΣΣττεεγγάάννωωσσηη εεξξααµµεεννήήςς ΠΠυυρρόόσσββεεσσηηςς)) Σελίδα 38

43 11 ΕΡΓΟ Εργασίες παραλλαγής και ενίσχυσης Φέροντος Οργανισµού Κτιρίου επί των οδών Αλ.Σβώλου και.γούναρη στη Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Θεσσαλονίκη 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο ενίσχυσης µε gunite, έγχυτοι µανδύες, µπετόν πλακέ, ρητινενέσεις 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 39

44 11 ΕΡΓΟ Αποκατάσταση ζηµιών, έργα υποθεµελίωσης, σταθεροποίησης και αντιστηρίξεων κτιρίου LIDL HELLAS περιοχή Αλλατίνη Πυλαίας Θεσ/νίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ LINDL HELLAS 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Φρεατοπάσσαλοι, Μανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος, εδαφοπάσσαλοι (jet grouting), προεντεταµένες αγκυρώσεις, ρητινενέσεις, τσιµεντενέσεις 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 40

45 ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη ζζηηµµι ιιώώνν,, έέρργγαα υυπποοθθεεµµεελλί ίίωωσσηηςς,, σσττααθθεερροοπποοί ίίηησσηηςς κκααι ιι ααννττι ιισσττηηρρί ίίξξεεωωνν κκττι ιιρρί ίίοουυ LLIIDDLL HHEELLLLAASS ππεερρι ιιοοχχήή ΑΑλλλλααττί ίίννηη ΠΠυυλλααί ίίααςς ΘΘεεσσ//ννί ίίκκηηςς Σελίδα 41

46 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, πασσαλοσυστοιχιών και Γέφυρας κάτω διάβασης Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φρεατοπάσσαλοι, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, Τοίχοι αντιστήριξης 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 42

47 ΚΚαατταασσκκεευυήή ττοοί ίίχχωωνν ααννττι ιισσττήήρρι ιιξξηηςς,, ππαασσσσααλλοοσσυυσσττοοι ιιχχι ιιώώνν κκααι ιι ΓΓέέφφυυρρααςς κκάάττωω δδι ιιάάββαασσηηςς ΑΑννααττοολλι ιικκήήςς ΠΠεερρι ιιφφεερρεει ιιαακκήήςς ΟΟδδοούύ ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 43

48 11 ΕΡΓΟ ιαρρύθµιση τριώροφου κτιρίου καταστήµατος µε υπόγειο και προσθήκη καθ ύψος τριών ορόφων καταστήµατος 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,14 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ STEP Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 44

49 ι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηη ττρρι ιιώώρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ κκαατταασσττήήµµααττοοςς µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη κκααθθ ύύψψοοςς ττρρι ιιώώνν οορρόόφφωωνν κκαατταασσττήήµµααττοοςς Σελίδα 45

50 ι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηη ττρρι ιιώώρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ κκαατταασσττήήµµααττοοςς µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη κκααθθ ύύψψοοςς ττρρι ιιώώνν οορρόόφφωωνν κκαατταασσττήήµµααττοοςς Σελίδα 46

51 ι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηη ττρρι ιιώώρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ κκαατταασσττήήµµααττοοςς µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη κκααθθ ύύψψοοςς ττρρι ιιώώνν οορρόόφφωωνν κκαατταασσττήήµµααττοοςς Σελίδα 47

52 11 ΕΡΓΟ Ανωδοµή Φέροντος Οργανισµού Κτιρίου επί της οδού Τσιµισκή 64, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ARCON Α.T.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του καταστήµατος 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 48

53 11 ΕΡΓΟ Εργασίες διατήρησης όψης και εργασιών αντιστήριξης και θεµελίωσης ιατηρητέου Κτιρίου επί της οδού Τσιµισκή 64, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ARCON Α.T.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό Γεωτεχνικό Εργο Αντιστήριξη υφιστάµενης όψης (Μικροπάσσαλοι, φρεατοπάσσαλοι, πάσσαλοι C/B, έγχυτοι µανδύες, τεχνική κατεδάφιση, χαλύβδινα ελάσµατα) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 49

54 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς δδι ιιααττήήρρηησσηηςς όόψψηηςς κκααι ιι εερργγαασσι ιιώώνν ααννττι ιισσττήήρρι ιιξξηηςς κκααι ιι θθεεµµεελλί ίίωωσσηηςς ι ιιααττηηρρηηττέέοουυ ΚΚττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΤΤσσι ιιµµι ιισσκκήή 6644,, ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 50

55 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση κτιρίου καταστηµάτων, γραφείων και κατοικιών µε 2 υπόγεια στην συµβολή των οδών Μπότσαρη και Πατρών 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΤΕ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή διαφραγµάτων και φρεατοπασσάλων έγχυτου σκυροδέµατος για την αντιστήριξη της εκσκαφής, στεγανοποίηση υπογείων 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 51

56 ΑΑννέέγγεερρσσηη κκττι ιιρρί ίίοουυ κκαατταασσττηηµµάάττωωνν,, γγρρααφφεεί ίίωωνν κκααι ιι κκααττοοι ιικκι ιιώώνν µµεε 22 υυππόόγγεει ιιαα σσττηηνν σσυυµµββοολλήή ττωωνν οοδδώώνν ΜΜππόόττσσααρρηη κκααι ιι ΠΠααττρρώώνν Σελίδα 52

57 Σελίδα 53

58 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αποκατάσταση παραλλαγή φέροντος οργανισµού, προσθήκη κατά πλάτος και καθ ύψος. Αλλαγή εσωτερικής διαρρύθµισης και χρήσης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ζαλίκη 6 στη Θεσσαλονίκη (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΖΑΛΙΚΗ) (Β ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,56 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Γ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του Ξενοδοχείου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 54

59 ΕΕππι ιισσκκεευυήή κκααι ιι ααπποοκκααττάάσστταασσηη ππααρρααλλλλααγγήή φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ππρροοσσθθήήκκηη κκααττάά ππλλάάττοοςς κκααι ιι κκααθθ ύύψψοοςς.. ΑΑλλλλααγγήή εεσσωωττεερρι ιικκήήςς δδι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηηςς κκααι ιι χχρρήήσσηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΖΖααλλί ίίκκηη 66 σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη ((ΞΞΕΕΝΝΟΟ ΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ ΖΖΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ)) ((ΒΒ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) Σελίδα 55

60 ΕΕππι ιισσκκεευυήή κκααι ιι ααπποοκκααττάάσστταασσηη ππααρρααλλλλααγγήή φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ππρροοσσθθήήκκηη κκααττάά ππλλάάττοοςς κκααι ιι κκααθθ ύύψψοοςς.. ΑΑλλλλααγγήή εεσσωωττεερρι ιικκήήςς δδι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηηςς κκααι ιι χχρρήήσσηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΖΖααλλί ίίκκηη 66 σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη ((ΞΞΕΕΝΝΟΟ ΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ ΖΖΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ)) ((ΒΒ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) Σελίδα 56

61 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αποκατάσταση παραλλαγή φέροντος οργανισµού, προσθήκη κατά πλάτος και καθ ύψος. Αλλαγή εσωτερικής διαρρύθµισης και χρήσης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ζαλίκη 6 στη Θεσσαλονίκη (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΖΑΛΙΚΗ) (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Γ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εργασίες ενίσχυσης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, Χαλύβδινα ελάσµατα, έγχυτοι µανδύες, κονιάµατα υπερυψηλής αντοχής) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 57

62 ΕΕππι ιισσκκεευυήή κκααι ιι ααπποοκκααττάάσστταασσηη ππααρρααλλλλααγγήή φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ππρροοσσθθήήκκηη κκααττάά ππλλάάττοοςς κκααι ιι κκααθθ ύύψψοοςς.. ΑΑλλλλααγγήή εεσσωωττεερρι ιικκήήςς δδι ιιααρρρρύύθθµµι ιισσηηςς κκααι ιι χχρρήήσσηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΖΖααλλί ίίκκηη 66 σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη ((ΞΞΕΕΝΝΟΟ ΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ ΖΖΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ)) ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) Σελίδα 58

63 11 ΕΡΓΟ Γεωτεχνικά έργα υποδοµών στο υπό ανέγερση Ξενοδοχειακό συγκρότηµα BLUE STRAND στα Μουδανιά Χαλκιδικής 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ BLUE STRAND Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μουδανιά Χαλκιδικής 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό γεωτεχνικό έργο ενίσχυσης και αντιστήριξης µε κατασκευή µικροπασσάλων Φ250, τοποθέτηση ΗΕΒ 120, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και τοποθέτηση λιθοπληρούµενων συρµατοκιβωτίων 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 59

64 ΓΓεεωωττεεχχννι ιικκάά έέρργγαα υυπποοδδοοµµώώνν σσττοο υυππόό ααννέέγγεερρσσηη ΞΞεεννοοδδοοχχεει ιιαακκόό σσυυγγκκρρόόττηηµµαα BBLLUUEE SSTTRRAANNDD σστταα ΜΜοουυδδααννι ιιάά ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς Σελίδα 60

65 11 ΕΡΓΟ Επισκευή ενίσχυση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο Β τάξης επί της οδού Αγίου ηµητρίου 25, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΝΤΑΒΙΤΕΛ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό ενίσχυσης του κτιρίου µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυρόδεµατος Οικοδοµικές εργασίες 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 61

66 ΕΕππι ιισσκκεευυήή εεννί ίίσσχχυυσσηη κκααι ιι ααλλλλααγγήή χχρρήήσσηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ σσεε ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΒΒ ττάάξξηηςς εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑγγί ίίοουυ ηηµµηηττρρί ίίοουυ 2255,, ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 62

67 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αλλαγή χρήσης Ξενοδοχείου Α τάξης (Γ ΦΑΣΗ) επί των οδών Μητροπολίτη Γενναδίου και Εγνατίας, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την αποπεράτωση του κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 63

68 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αλλαγή χρήσης Ξενοδοχείου Α τάξης (Β ΦΑΣΗ) επί των οδών Μητροπολίτη Γενναδίου και Εγνατίας, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την αποπεράτωση του κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 64

69 11 ΕΡΓΟ Επισκευή και αλλαγή χρήσης Οικοδοµής διαµερισµάτων σε Ξενοδοχείο Α τάξης, επί των οδών Μητροπολίτη Γενναδίου και Εγνατίας, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο ενίσχυσης µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, χαλύβδινα ελάσµατα, έγχυτους µανδύες και κονιάµατα υπερυψηλής αντοχής - Οικοδοµικές εργασίες 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 65

70 ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΑΑ ττάάξξηηςς,, εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΜΜηηττρροοπποολλί ίίττηη ΓΓεεννννααδδί ίίοουυ κκααι ιι ΕΕγγννααττί ίίααςς Σελίδα 66

71 ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΑΑ ττάάξξηηςς,, εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΜΜηηττρροοπποολλί ίίττηη ΓΓεεννννααδδί ίίοουυ κκααι ιι ΕΕγγννααττί ίίααςς Σελίδα 67

72 ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΑΑ ττάάξξηηςς,, εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΜΜηηττρροοπποολλί ίίττηη ΓΓεεννννααδδί ίίοουυ κκααι ιι ΕΕγγννααττί ίίααςς Σελίδα 68

73 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση και παραλλαγή Φέροντος Οργανισµού διατηρητέου Κτιρίου (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΜΕ Α) επί των οδών Καλαποθάκη και Τσιµισκή, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικές εργασίες ενίσχυσης µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, χαλύβδινα ελάσµατα, έγχυτους µανδύες και κονιάµατα υπερυψηλής αντοχής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 69

74 ΕΕννί ίίσσχχυυσσηη κκααι ιι ππααρρααλλλλααγγήή ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ ΚΚττι ιιρρί ίίοουυ ((ΞΞΕΕΝΝΟΟ ΟΟΧΧΕΕΙΙΟΟ ΑΑΝΝ ΡΡΟΟΜΜΕΕ ΑΑ)) εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΚΚααλλααπποοθθάάκκηη κκααι ιι ΤΤσσι ιιµµι ιισσκκήή,, ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 70

75 11 ΕΡΓΟ Επισκευή βλαβών και ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού στο Ξενοδοχείο ΜΙΝΕΡΒΑ επί των οδών Εγνατία και Συγγρού, Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΙΝΕΡΒΑ Α.T.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικές εργασίες ενίσχυσης µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, χαλύβδινα ελάσµατα, έγχυτους µανδύες και κονιάµατα υπερυψηλής αντοχής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 71

76 ΕΕππι ιισσκκεευυήή ββλλααββώώνν κκααι ιι εεννί ίίσσχχυυσσηη ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ σσττοο ΞΞεεννοοδδοοχχεεί ίίοο ΜΜΙΙΝΝΕΕΡΡΒΒΑΑ εεππί ίί ττωωνν οοδδώώνν ΕΕγγννααττί ίίαα κκααι ιι ΣΣυυγγγγρροούύ,, ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 72

77 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή εστιατορίου (ΠΕΡΑΝ) επί της οδού Ικτίνου 22 στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ TERRA ARMONICA 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του εστιατορίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 73

78 ΚΚαατταασσκκεευυήή εεσσττι ιιααττοορρί ίίοουυ ((ΠΠΕΕΡΡΑΑΝΝ)) εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΙΙκκττί ίίννοουυ 2222 σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 74

79 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή κτιρίου γραφείων µε εξαώροφο υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων επί της οδού Μ.Ψελλού 32, Θεσσαλονίκη (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Αφοι. ΗΜΗΤΡΙΑ Η & ΣΙΑ Ο.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο αντιστήριξης και µεταλλική κατασκευή 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 75

80 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή σταθµού αυτοκινήτων ηµοσίας Χρήσεως µεγάλου µεγέθους στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ TOP STORES ΝΤΕΜΙΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε. 55 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 66 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες 77 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 76

81 ΚΚαατταασσκκεευυήή σσττααθθµµοούύ ααυυττοοκκι ιιννήήττωωνν ηηµµοοσσί ίίααςς ΧΧρρήήσσεεωωςς µµεεγγάάλλοουυ µµεεγγέέθθοουυςς σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 77

82 ΚΚαατταασσκκεευυήή σσττααθθµµοούύ ααυυττοοκκι ιιννήήττωωνν ηηµµοοσσί ίίααςς ΧΧρρήήσσεεωωςς µµεεγγάάλλοουυ µµεεγγέέθθοουυςς σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 78

83 Σελίδα 79

84 11 ΕΡΓΟ Εργασίες Οικοδοµικών εργασιών και βιολογικού καθαρισµού (εκτός εκσκαφών, φέροντος οργανισµού, τοιχοποιίας, θερµοµονώσεως και των λοιπών εγκαταστάσεων που εµπεριέχονται στη θεµελίωση) και περίφραξης της προσόψεως του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. 55 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Πλήρης αποπεράτωση των οικοδοµικών εργασιών του κτιρίου, του θυρωρείου-φυλάκιου εισόδου-εξόδου και της εκκλησίας. ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 77 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η συνολική επιφάνεια του υπογείου ανέρχεται σε 4.341,00 m2, του ισογείου σε 2.755,00 m2, των ορόφων σε 2.690,00 m2, όλου δε του κτιρίου σε ,00 m2. Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι ,00 m2. 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 80

85 Σελίδα 81

86 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 82

87 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 83

88 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 84

89 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 85

90 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 86

91 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 87

92 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 88

93 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 89

94 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 90

95 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 91

96 Σελίδα 92

97 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΟΟι ιικκοοδδοοµµι ιικκώώνν εερργγαασσι ιιώώνν κκααι ιι ββι ιιοολλοογγι ιικκοούύ κκααθθααρρι ιισσµµοούύ ((εεκκττόόςς εεκκσσκκααφφώώνν,, φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ,, ττοοι ιιχχοοπποοι ιιί ίίααςς,, θθεερρµµοοµµοοννώώσσεεωωςς κκααι ιι ττωωνν λλοοι ιιππώώνν εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη)) κκααι ιι ππεερρί ίίφφρρααξξηηςς ττηηςς ππρροοσσόόψψεεωωςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 93

98 11 ΕΡΓΟ Εργασίες Αποχετευτικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. 55 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εγκαταστάσεις αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης και θέρµανσης του κτιρίου - υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου. 77 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 94

99 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΑΑπποοχχεεττεευυττι ιικκώώνν κκααι ιι ΥΥδδρρααυυλλι ιικκώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 95

100 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΑΑπποοχχεεττεευυττι ιικκώώνν κκααι ιι ΥΥδδρρααυυλλι ιικκώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 96

101 11 ΕΡΓΟ Εργασίες Εκσκαφών, Φέροντος Οργανισµού και λοιπών Εγκαταστάσεων που εµπεριέχονται στη θεµελίωση του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε. 55 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ν.ΡΑΙ ΕΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εκσκαφές κτιρίου και Περιβάλλοντος Χώρου, σκυροδέτηση του Φέροντος Οργανισµού του κτιρίου που αποτελείται από τέσσερα τµήµατα, χωρισµένα µε αρµούς. Τα τρία τµήµατα του κτιρίου έχουν ισόγειο, δύο ορόφους µε πρόβλεψη άλλων δύο ορόφων, ενώ όλα έχουν υπόγειο. Εργασίες των Η/Μ δικτύων που ενσωµατώθηκαν στο σκελετό του κτιρίου δηλαδή φρεάτια υπογείου και αποχετεύσεις, Αεραγωγοί υπογείου και σωλήνες καυσίµου, θεµελιακή γείωση, σωλήνες καλωδίων ΜΤ,ΧΤ και ασθενών, τα αγκύρια στήριξης-ανάρτησης των διαφόρων µεταλλικών κατασκευών. Κατασκευή περίφραξης περιµετρικώς του οικοπέδου, πλην της περιφράξεως της πρόσοψης. 77 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 97

102 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 98

103 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 99

104 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 100

105 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 101

106 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 102

107 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 103

108 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς ΕΕκκσσκκααφφώώνν,, ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι λλοοι ιιππώώνν ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ εεµµππεερρι ιιέέχχοοννττααι σσττηη θθεεµµεελλί ίίωωσσηη ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ ΑΑπποοθθεερρααππεεί ίίααςς -- ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς ««ΗΗ ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»» Σελίδα 104

109 Σελίδα 105

110 11 ΕΡΓΟ Ανακατασκευή για επανάχρηση κτιρίου επί της οδού Ερµού 32 - Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,50 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΜΟΥ 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α': Αποκατάσταση και συντήρηση όψεων διατηρητέου κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 106

111 11 ΕΡΓΟ Εργασίες συντήρησης και επισκευής βλαβών κελύφους και φέροντος οργανισµού του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Παύλου Μελά 29, στην Θεσσαλονίκη. 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ιδιοκτήτες Οικοδοµής 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 29, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση και συντήρηση τριών όψεων διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Παύλου Μελά ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 107

112 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς σσυυννττήήρρηησσηηςς κκααι ιι εεππι ιισσκκεευυήήςς ββλλααββώώνν κκεελλύύφφοουυςς κκααι ιι φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ ττοουυ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΠΠααύύλλοουυ ΜΜεελλάά 2299,, σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 108

113 ΕΕρργγαασσί ίίεεςς σσυυννττήήρρηησσηηςς κκααι ιι εεππι ιισσκκεευυήήςς ββλλααββώώνν κκεελλύύφφοουυςς κκααι ιι φφέέρροοννττοοςς οορργγααννι ιισσµµοούύ ττοουυ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΠΠααύύλλοουυ ΜΜεελλάά 2299,, σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 109

114 11 ΕΡΓΟ Προσθήκη κατ επέκταση (Οικ Α 86/98) αποτελούµενη απo ισόγειο κατάστηµα, δυο ορόφους κατοικιών, υπόγειο και στέγη στην Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,66 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Γ ΦΑΣΗ (Οικοδοµικές Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στα ιαµερίσµατα της Οικοδοµής στον 1ο και 2ο Όροφο) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 110

115 ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ ΚΚΑΑΤΤ.. ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ ((ΟΟΙΙΚΚ ΑΑ 8866//9988)) ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ ΑΑΠΠOO ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ,, ΥΥΟΟ ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΥΥΣΣ ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ,, ΥΥΠΠΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΣΣΤΤΕΕΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝΑΑ Σελίδα 111

116 ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ ΚΚΑΑΤΤ.. ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ ((ΟΟΙΙΚΚ ΑΑ 8866//9988)) ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ ΑΑΠΠOO ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ,, ΥΥΟΟ ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΥΥΣΣ ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ,, ΥΥΠΠΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΣΣΤΤΕΕΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝΑΑ Σελίδα 112

117 ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ ΚΚΑΑΤΤ.. ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ ((ΟΟΙΙΚΚ ΑΑ 8866//9988)) ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ ΑΑΠΠOO ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ,, ΥΥΟΟ ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΥΥΣΣ ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ,, ΥΥΠΠΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΣΣΤΤΕΕΓΓΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝΑΑ Σελίδα 113

118 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή πενταόροφης οικοδοµής µε υπόγειο στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΜΑΚΡΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ανέγερση οικοδοµής κατοικιών 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 114

119 ΚΚαατταασσκκεευυήή ππεεννττααόόρροοφφηηςς οοι ιικκοοδδοοµµήήςς µµεε υυππόόγγεει ιιοο σσττηηνν ΚΚααλλααµµααρρι ιιάά ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 115

120 11 ΕΡΓΟ Αποκατάσταση διώροφης διατηρητέας κατοικίας και προσθήκη ορόφου επί της οδού Κρίσπου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ι.ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό έργο ενίσχυσης µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - Οικοδοµικές εργασίες 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 116

121 ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη δδι ιιώώρροοφφηηςς δδι ιιααττηηρρηηττέέααςς κκααττοοι ιικκί ίίααςς κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη οορρόόφφοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΚΚρρί ίίσσπποουυ 1111 Σελίδα 117

122 11 ΕΡΓΟ Ανέγερση πενταόροφου κτιρίου µε υπόγειο και πυλωτή επί της οδού Ακτής 101 στην Περαία Θεσσαλονίκης 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ. & Ι. ΣΑΛΤΙΕΛ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οικοδοµικές εργασίες για την ανέγερση της οικοδοµής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 118

123 ΑΑννέέγγεερρσσηη ππεεννττααόόρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππυυλλωωττήή εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑκκττήήςς σσττηηνν ΠΠεερρααί ίίαα ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 119

124 ΑΑννέέγγεερρσσηη ππεεννττααόόρροοφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ µµεε υυππόόγγεει ιιοο κκααι ιι ππυυλλωωττήή εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑκκττήήςς σσττηηνν ΠΠεερρααί ίίαα ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηηςς Σελίδα 120

125 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού διατηρητέου κτιρίου Ι.Μ.Βατοπεδίου επί της οδού Αριστοτέλους 16 στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ι.Μ.Βατοπεδίου 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό Εργο Ενίσχυσης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µανδύες έγχυτοι, µανδύες EMACO, αντιδιαβρωτική προστασία, ανθρακονήµατα) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 121

126 ΕΕννί ίίσσχχυυσσηη ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ ΙΙ..ΜΜ..ΒΒααττοοππεεδδί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑρρι ιισσττοοττέέλλοουυςς 1166 σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 122

127 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού και οικοδοµικές εργασίες διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Μητροπόλεως 79 στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ιδιοκτήτες Κτιρίου 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό Εργο Ενίσχυσης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µανδύες έγχυτοι, µπετόν πλακέ, ρητινενέσεις) Οικοδοµικές Εργασίες 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 123

128 11 ΕΡΓΟ Ενίσχυση Φέροντος Οργανισµού και προσθήκη ορόφου διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ικτίνου 22 στην Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 euro 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ιδιοκτήτες Κτιρίου 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικό Εργο Ενίσχυσης (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µανδύες έγχυτοι, µπετόν πλακέ, ρητινενέσεις) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 124

129 ΕΕννί ίίσσχχυυσσηη ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι οοι ιικκοοδδοοµµι ιικκέέςς εερργγαασσί ίίεεςς δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς 7799 σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη ΕΕννί ίίσσχχυυσσηη ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ κκααι ιι ππρροοσσθθήήκκηη οορρόόφφοουυ δδι ιιααττηηρρηηττέέοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΙΙκκττί ίίννοουυ 2222 σσττηηνν ΘΘεεσσσσααλλοοννί ίίκκηη Σελίδα 125

130 11 ΕΡΓΟ Επισκευή ιατηρητέου κτιρίου επί της οδού Παλαιών Πατρών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ιδιοκτήτες Κτιρίου 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση επιχρισµάτων όψεων, βαφές, και λοιπές οικοδοµικές εργασίες στο εσωτερικό της οικοδοµής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 126

131 11 ΕΡΓΟ Επισκευή 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου ορόφου στο κτίριο στην συµβολή των οδών Τσιµισκή & Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκη 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,50 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Καζάκος - Παϊκόπουλος 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ενίσχυση φέροντος οργανισµού µε χρήση σύνθετων υφασµάτων ανθρακονηµάτων & υαλονηµάτων Επισκευή όψεων και στέγης οικοδοµής 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 127

132 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή Αγιολογικού Κέντρου & Επέκταση Ξενώνα στην Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας (Β ΦΑΣΗ, Ανωδοµή Φέροντος Οργανισµού) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ARCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ανέγερση ανωδοµής φέροντος οργανισµού κτιρίου 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 128

133 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΑΑγγι ιιοολλοογγι ιικκοούύ ΚΚέέννττρροουυ && ΕΕππέέκκτταασσηη ΞΞεεννώώνναα σσττηηνν ΙΙ..ΜΜ.. ΑΑγγί ίίααςς ΘΘεεοοδδώώρρααςς ((ΒΒ ΦΦΑΑΣΣΗΗ,, ΑΑννωωδδοοµµήή ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ)) Σελίδα 129

134 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΑΑγγι ιιοολλοογγι ιικκοούύ ΚΚέέννττρροουυ && ΕΕππέέκκτταασσηη ΞΞεεννώώνναα σσττηηνν ΙΙ..ΜΜ.. ΑΑγγί ίίααςς ΘΘεεοοδδώώρρααςς ((ΒΒ ΦΦΑΑΣΣΗΗ,, ΑΑννωωδδοοµµήή ΦΦέέρροοννττοοςς ΟΟρργγααννι ιισσµµοούύ)) Σελίδα 130

135 11 ΕΡΓΟ Κατασκευή Αγιολογικού Κέντρου & Επέκταση Ξενώνα στην Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας (Α ΦΑΣΗ) 22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 55 ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ARCON AE 66 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κατασκευή γεωτεχνικών έργων για την διατήρηση της επισκεψιµότητας των αρχαιολογικών ευρηµάτων στο υπόγειο του Νέου Ξενώνα. (Κατασκευή φρεατοπασσάλων, βερολίνειος τοίχος) 88 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Σελίδα 131

136 ΚΚαατταασσκκεευυήή ΑΑγγι ιιοολλοογγι ιικκοούύ ΚΚέέννττρροουυ && ΕΕππέέκκτταασσηη ΞΞεεννώώνναα σσττηηνν ΙΙ..ΜΜ.. ΑΑγγί ίίααςς ΘΘεεοοδδώώρρααςς ((ΑΑ ΦΦΑΑΣΣΗΗ)) Σελίδα 132

137 ιεύθυνση: Χάψα 1, , Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ιεύθυνση: Χάψα 1, 546 26, Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) -556 304, 556 305, 552 018, 552 019, 552 322,554 202 Fax: (2310) -556 574 Email: synthsa@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / 2012-2013 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μοναστηρίου 93 Α, Τ.Κ. : 54627 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310-556.235(6,7), Fax 231-566.583 WEBSITE: www.technikianaptixi.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ιεύθυη: Χάψα 1, 546 26, Θεαλοίκη Τηλ: (2310) -556 304, 556 305, 552 018, 552 019, 552 322,554 202 Fax: (2310) -556 574 Email: synthsa@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Eισαγωγή Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, και προσκτίσµατα στο πίσω µέρος του οικοπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Λεωφ. Περικλέους 5 Τ.Κ. 155 61 Χολαργός Τηλ.: 210 6526810 6979973762-6937061212 FAX: 210 6526815

ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Λεωφ. Περικλέους 5 Τ.Κ. 155 61 Χολαργός Τηλ.: 210 6526810 6979973762-6937061212 FAX: 210 6526815 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ: ΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΕΠΕ Λεωφ. Περικλέους 5 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

...δίνουμε αξία στην περιουσία σας!

...δίνουμε αξία στην περιουσία σας! ...δίνουμε αξία στην περιουσία σας! >2 Welcome >3 Κέντρο Δόμησης Το Κέντρο Δόμησης στην ευρύτερη περιοχή Το Κέντρο Δόμησης είναι συνώνυμο της καινοτομίας στον κλάδο των κατασκευών. Το Κέντρο Δόμησης ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου 2012 Προκαταρκτικές εργασίες: Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2012 Περίφραξη και καθαρισμός του οικοπέδου Εξυγίανση εδάφους και διαχωρισμός / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡ ΑΣ Α.Τ.Ε. Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 151 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεινόμενες τεχνικές λύσεις βασίζονται πάνω στους παρακάτω κύριους άξονες:

Οι προτεινόμενες τεχνικές λύσεις βασίζονται πάνω στους παρακάτω κύριους άξονες: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Αντικείμενο Σύνθεση Η εταιρεία EMDC (Electromechanical Design and Consulting) καλύπτει την παροχή υπηρεσιών Μελέτης - Επίβλεψης Η/Μ Εγκαταστάσεων Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΜ ΤΕΕ 65984) ΑΚΡΩΤΗΡΙ 377 - ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΚ 65500 2510-222852, 6944503228, FAX 2510-222952 ntzif@otenet.gr Φύλο ΑΡΡΕΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Οι ιδιαίτερες δεσµεύσεις νέων κτισµάτων σε προστατευόµενες περιοχές αφορούν: 1) Την υποχρέωσή τους να ακολουθήσουν τον αρκετά δεσµευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Θεμέλια και σκελετός: Με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) σύμφωνα με τα σχέδια και στατικούς υπολογισμούς. Η σχεδίαση και κατασκευή των κατοικιών γίνεται με πλήρη αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 -

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3.1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ Πρόκειται για λιθόκτιστο κεραµοσκεπές κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1959. Αποτελείται από τρεις χώρους, από τους οποίους ο µεγαλύτερος χρησιµοποιούνταν ως αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ. 19779Α/ΣΜ/σµ Αθήνα, εκεµβρίου 008 Π Ρ Ο Σ Τον Γενικό Γραµµατέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών

σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών σύστημα κατασκευής οικοδομών Οικίες Νέων Εποχών επιλογή σχεδίου στάδια κατασκευής 2 Ο χώρος ανέγερσης διαμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε εκσκαφές, επιχωματώσεις κ.λπ. μέχρι το στάδιο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) Θέμα: «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Περικλέους 23 Χολαργός Αθήνα. τηλ. 2106532093 φαξ 2106519127 κιν.6983516213 email: mpets@tee.gr

Κεντρικό: Περικλέους 23 Χολαργός Αθήνα. τηλ. 2106532093 φαξ 2106519127 κιν.6983516213 email: mpets@tee.gr Κεντρικό: Περικλέους 23 Χολαργός Αθήνα Υποκατάστηµα: Παπαδιαµάντη 1 Σκιάθος τηλ. 2106532093 φαξ 2106519127 κιν.6983516213 email: mpets@tee.gr ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ 2006 ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ 36, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ» 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Αυτοψία... 4 1.2 Σκοπός και αντικείμενο μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 08.05.2015, ώρα 13:00, ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε., Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 08.05.2015, ώρα 13:00, ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε., Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : Θεσσαλονίκη, 07.05.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Τεχνικές Μελέτες Κατασκευές Ειδικά Δομικά Υλικά Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Τομέας Μελετών Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Μελέτες Διαρρύθμισης Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε εξαιρετική περιοχή στη Ψηµολόφου αρχίζουµε την ανέγερση πολυτελούς κατοικιών P.S. HOME INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευάστηκε ένα συγκρότηµα 2 τριώροφων κατοικιών µε υπόγειο οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα