ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1994

2 To 1981 αρκετές δεκάδες έλληνες επιστήμονες απ' όλη την Ελλάδα, ίδρυσαν την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών. Η επιστημονική προέλευση των ατόμων που αποτέλεσαν την Εταιρεία είχε μεγάλη ποικιλότητα. 'Ετσι, από το 1ο Συνέδριο του 1981 έγινε φανερή η ασυμφωνία ως προς την απόδοση πολλών, μερικές φορές και των πιο εύχρηστων όρων. Τότε αναγνωρίσθηκε η ανάγκη να συσταθεί μια επιτροπή από μέλη της Εταιρείας για να συντονίσει τις προσπάθειες ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ορολογίας. Η προσφορά θα ήταν διττή: να εφοδιαστούν τα μέλη με ενιαία ορολογία, απαραίτητη στις επιστημονικές συναθροίσεις και τα επιστημονικά άρθρα και το σημαντικότερο θα απέτρεπε από τη διγλωσσία της ορολογίας τις μελλοντικές γενεές επιστημόνων. Η πρώτη προσπάθεια της επιτροπής ήταν να συγκεντρώσει τους αγγλικούς όρους και να τους αποδώσει στα ελληνικά. Τότε φάνηκαν οι πρώτες δυσκολίες. Μερικοί όροι είχαν πολλαπλή έννοια, άλλοι αν και είχαν αποδοθεί στα ελληνικά αδόκιμα είχαν επικρατήσει, ενώ άλλοι παρόλο που είχαν ελληνική ρίζα, δύσκολα αποδίδονταν στα νεοελληνικά με την ίδια ρίζα. Οι προσπάθειες συντονίσθηκαν και με συνεχή συνεργασία ξεπεράστηκαν στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό. Πολλές φορές προτείνονται δύο ή περισσότεροι ελληνικοί όροι για έναν αντίστοιχο αγγλικό όρο. Τελικά, η σειρά ερμηνειών δόθηκε με κριτήριο τονεπικρατέστερο όρο ως πρώτο. Η συγκέντρωση και επιλογή των όρων έγινε με τη βοήθεια των συνοπτικών καταλόγων που υπάρχουν σε πολλά εγχειρίδια Γενετικής, Μοριακής Γενετικής, Γενετικής Μηχανικής, Βελτίωσης των Φυτών, Αγροκομίας, Βιομετρίας και Βιοτεχνολογίας. Η ταχύτατη εξέλιξη της επιστήμης της Γενετικής και Βελτίωσης των φυτών δημιουργεί καθημερινά νέους όρους που θα μπορούσαν να προστεθούν σε μία επόμενη έκδοση. Ας θεωρήσουμε επομένως την έκδοση αυτή σαν μια πρώτη προσπάθεια. Για να πραγματοποιηθεί, μελλοντικά, μια αρτιότερη και πληρέστερη έκδοση, δεχόμαστε ευχαρίστως υποδείξεις από κάθε αναγνώστη για οτιδήποτε αφορά την απόδοση και ερμηνεία των όρων. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη την Συντακτικής Επιτροπής: Γαλανοπούλου Στέλλα, Γούλα Χρήστο, Καλτσίκη Παντούση, Μιχαηλίδη Ζήση, Ρουπακιά Δημήτριο, Σκαλτσογιάννη Απόστολο, Τσαυτάρη Αθανάσιο και Φωτιάδη Νικόλαο. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το μέλος της Σ.Ε. κ. Ζήση Μιχαηλίδη για την προσπάθεια που κατέβαλε στην καταχώρηση και παρουσίαση της ύλης του λεξικού αυτού και όλους όσους συνέβαλαν στην, όσο το δυνατόν, αρτιότερη παρουσίασή του. Α. Τσαυτάρης Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πρόεδρος: Τσαυτάρης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος: Ξανθόπουλος Φώτιος Γενική Γραμματέας Κούτσικα Σωτηρίου Μεταξία Ταμίας Τράκα Μαυρωνά Αικατερίνη Μέλος: Γκόγκας Δημήτριος Μέλος: Καλτσίκης Παντούσης Μέλος: Ρουπακιάς Δημήτριος Το Λεξικό αυτό εκδόθηκε από τα έσοδα του 5 ου Συνεδρίου της Εταιρείας

4 A A posteriori contrasts or comparisons A priori contrasts or comparisons A1 A11 Abbreviated Doolittle method Aberration Abnormality Abortive transduction Abscisic acid Abscission Absolute deviation Absolute frequency Abundant mrna Acceptance region Accession Accessory chromosomes Accessory DNA Accessory plate Acclimatization Accuracy Acentric fragment Achiasmate A chromosome Acquired character Acquired immunity Acquired resistance Acrocentric chromosome Activator Active resistance Active site Adaptability Adaptation Adaptive Adaptive peak Adaptive value Additive effect Additive gene Additive variance Additivity Adelphogamy Adjacent distribution Adjusted means Advanced breeding line Advanced generation Advanced selection Adventitious DNA Adventitious embryony Agamogenesis Εκ των υστέρων συγκρίσεις Εκ των προτέρων συγκρίσεις, προσχεδιασμένες συγκρίσεις Πρώτη μειωτική ανάφαση Δεύτερη μειωτική ανάφαση Συντμημένη μέθοδος του Doolittle Παραμόρφωση Ανωμαλία Απορριπτική (ατελής) μεταγωγή Αψισικόν οξύ Αποκοπή Απόλυτη απόκλιση Απόλυτη συχνότητα mrna σε αφθονία Περιοχή αποδοχής Καταχωρημένο δείγμα γενετικού υλικού Υπεράριθμα χρωμοσώματα Επιπρόσθετο DNA Επιπρόσθετη πλάκα Εγκλιματισμός Πιστότητα Ακεντρικό τεμάχιο Αχιασματικό Α χρωμόσωμα Επίκτητος χαρακτήρας Επίκτητη ανοσία Επίκτητη ανθεκτικότητα Ακροκεντρικό χρωμόσωμα Ενεργοποιητής Ενεργός ανθεκτικότητα Ενεργός περιοχή Προσαρμοστικότητα Προσαρμογή Προσαρμοστικός Προσαρμοστική κορυφή Προσαρμοστική τιμή Αθροιστική επίδραση Αθροιστικό γονίδιο Αθροιστική διακύμανση, παραλλακτικότητα,διασπορά Αθροιστικότητα Αδελφογαμία Παρακείμενη διανομή Διορθωμένοι, προσαρμοσμένοι, μέσοι όροι Προχωρημένη βελτιωμένη σειρά Προχωρημένη γενεά Προχωρημένη επιλογή Επιπρόσθετο, ανορθόδοξο DNA Ανορθόδοξη εμβρυονία Αγαμογένεση

5 Agamogony Αγαμογονία Agamospermy Αγαμοσπερμία Aggregate breeding value Συνολική βελτιωτική τιμή Agronomic Αγροκομικός, αγρονομικός Akaryoticid Ακαρυωτικός Akinetic Ακινετικός Albinism Αλβινισμός Aleurone Αλευρόνη Alias Ταυτόσημος Alien addition line Ξενική προσθετική σειρά Alien germplasm Ξενικό γενετικό υλικό Alien substitution line Ξενική σειρά υποκατάστασης Alike in state Όμοια λόγω κατάστασης Allele Αλληλόμορφο Allelic exclusion Αλληλόμορφος αποκλεισμός Allelobrachial Αλληλοβραχιονικός Allelomorph Allele Alley effect Επίδραση περιθωρίου Allocycly Αλλοκυκλία Allodiploidy Αλλοδιπλοειδία Allograft Αλλοεμβόλιον Allohaploidy Αλλοαπλοειδία Alloheteroploidy Αλλοετεροπλοειδία Allopatric population Αλλοπατρικός πληθυσμός Alloploidy Αλλοπλοειδία Allopolyploidy Αλλοπολυπλοειδία Allosteric control Αλλοστερικός έλεγχος Allosubstitution Αλλοϋποκατάσταση Allosynapsis Αλλοσύναψη Allosyndesis Αλλοσύνδεση Alpha helix Άλφα έλικας Alternation of generations Εναλλαγή γενεών Alternative distribution Αντίπλευρη διανομή Alternative hypothesis Εναλλακτική υπόθεση Altruistic genotype Αλτρουιστικός γενότυπος Amber codon Κωδίκιον Amber Amber mutation Μετάλλαξη Amber Amber suppressor Καταστολές Amber Ameiosis Αμείωση Ameiotic parthenogenesis Αμειωτική παρθενογένεση Aminoacid Αμινοξύ Aminoacyl trna Αμινοάκυλο trna Aminoacyl trna synthetase Αμινοάκυλο trna συνθετάση Amitosis Αμίτωση Amount of information (n/s 2) Ποσότητα πληροφορίας (n/s 2) Amphiapomictic Αμφιαπομικτικό Amphidiploidy Αμφιδιπλοειδία Amphihaploidy Αμφιαπλοειδία Amphimixis Αμφιμειξία Amphiplasty Αμφιπλαστία Amphiploidy Αμφιπλοειδία Amplicon Αμπλικόνιον Amplification (gene) Γονιδιακός πολλαπλασιασμός

6 Analysis of covariance Analysis of variance Anaphase Anaphase movement Anaphase separation Androdioecious Androecious Androecium Androgenesis Androgynodioecious Androgynous Androsporogenesis Anemophily Aneuhaploidy Aneuploidy Aneusomatic Angular transformation Anisogameteal Anisogamy Anisoploidy Anisotrisomy Annealing ANOVA Analysis of variance Anther Anther culture Antheridium Anthesis Antibody Anticodon Antigen Antimitotic Antipodal cells Anti sense Antiserum Anucleolate Apex Apex culture Apical dominance Apical meristem Apogamety Apogamy Apomeiosis Apomixis Apospory Archegonium Archesporium Arcsine transformation Arithmetic mean or average Array Artificial selection Ανάλυση συνδιακύμανσης,συμπαραλλακτικότητας, συνδιασπορά Ανάλυση δικύμανσης, παραλλακτικότητας, διασποράς Ανάφαση Αναφασική κίνηση Αναφασικός διαχωρισμός Ανδροδίοικος Ανδρόοικος Ανδρείον Ανδρογένεση Ανδρογυνοδίοικος Ανδρόγυνος Ανδροσπορογένεση Ανεμοφιλία Ανευαπλοειδία Ανευπλοειδία Ανευσωματικό Γωνιακή μετατροπή Ανισογαμέτης Ανισογαμία Ανισοπλοειδία Ανισοτρισωμία Αναδόμηση Ανάλυση παραλλακτικότητας Ανθήρας Καλλιέργεια ανθήρων Ανθηρίδιο Ανθηση Αντίσωμα Αντικωδίκιο Αντιγόνο Αντιμιτωτικό Αντίποδα κύτταρα Μη πληροφοριακό Αντιορός Χωρίς πυρηνίσκο Κορυφή βλαστικού άξονα Καλλιέργεια κορυφής βλαστικού άξονα Κυριαρχία κορυφής Κορυφαίο μερίστωμα Απογαμετία Απογαμία Απομείωση Απόμιξη Αποσπορία Αρχεγόνιο Αρχεσπόριο Μετατροπή τόξου ημιτόνου Αριθμητικός μέσος όρος Σειρά, διάταξη Τεχνητή επιλογή

7 Ascus Ασκός Aseptic Ασηπτικός Asexual Αφυλετικός Asexual reproduction Αφυλετική αναπαραγωγή Assay Δοκιμή Assimilation Αφομοίωση Assortative mating Σύζευξη ομοίων Assumption Παραδοχή Asymmetrical distribution Ασυμμετρική κατανομή Asymptotic distribution Ασυμπτωτική κατανομή Asymptotic normality Ασυμπτωτική κανονικότητα Asynapsis Ασύναψη Asynaptic Ασυναπτικός Atelocentric Ατελοκεντρικός Attached X chromosomes Συγκολλημένα X χρωμοσώματα Attenuation Αραίωση Attribute Χαρακτηριστικό, ιδιότητα Autoallopolyploidy Αυτοαλλοπολυπλοειδία Autobivalent Αυτοδισθενές Autocorrelation Αυτοσυσχέτιση Autogamy Αυτογαμία Autogenous control Αυτοέλεγχος Autograft Αυτοεμβόλιο Autolysis Αυτόλυση Automixis Αυτόμιξη Autonomous controlling element Αυτόνομο ελεγκτικό στοιχείο Auto orientation of centromeres Αυτοπροσανατολισμός κεντρομερών Autoploidy Αυτοπλοειδία Autopolyploidy Αυτοπολυπλοειδία Autoradiography Αυτοραδιογραφία Autosegregation Αυτοδιαχωρισμός, αυτοδιάσπαση Autosome Αυτόσωμα Autotroph Αυτότροφο Autozygosity Αυτοζυγωτία Auxin Αυξίνη Auxotrophic Αυξοτροφικός Average deviation Μέση απόκλιση Average effect Μέση επίδραση Avirulent Μη παθογόνος Axeny Αξενία Axial organs O βλαστός και η ρίζα Axillary bud Μασχαλιαίος οφθαλμός Β Back mutation Αντίστροφη μετάλλαξη Backcross Αναδιασταύρωση Bacteriophage Βακτηριοφάγος Balanced incomplete Εξισορροπημένος μη πλήρης Balanced lattice Εξισορροπημένο δικτυωτό Balanced lattice square Εξισορροπημένο δικτυωτό τετράγωνο Balanced lethal Εξισορροπημένος θανατηφόρος Balanced polymorphism Εξισορροπημένος πολυμορφισμός Balbiani ring Δακτύλιος του Balbiani Band Ζώνη

8 Banding pattern Barr body Base collection Base pair Base population Basic chromosome set Basic number (x) Basic seed Batch culture Bayesʹ estimation Bayesʹ postulate B chromosomes Bead theory Behavioral mutant Bell shaped curve B error Best estimator Between groups variance Bias Biased estimator Biased sample Biased test Bidirectional replication Bimitosis Bimodal distribution Binary fission Binary method Binary vector Binemic Binomial distribution Binomial probability paper Binucleate Biomass Biometrics Biometry Biometrics Biotic Biotype Birth rate Bisexual Bivalent Bivalent interlocking Bivariate Bivariate distribution Bivariate normal Blending inheritance Block Block mean square Block sum of squares Blockage Blunt end ligation B lymphocytes (B cells) Border Border sequence Ζωνότυπος Σωμάτιο του Barr Βασική συλλογή Ζεύγος βάσεων Βασικός πληθυσμός Βασική χρωμοσωμική ομάδα Βασικός αριθμός (x) Βασικός σπόρος Υγρή καλλιέργεια σε ελεγχόμενο περιβάλλον Εκτίμηση κατά Bayes Αξίωμα του Bayes Β χρωμόσωμα Θεωρία κομπολογιού Μετάλλαγμα συμπεριφοράς Κωδωνοειδής καμπύλη Β σφάλμα Άριστος εκτιμητής Διακύμανση μεταξύ ομάδων Μεροληψία Μεροληπτικός εκτιμητής Μεροληπτικό δείγμα Μεροληπτικός έλεγχος Διπλασιασμός προς δύο κατευθύνσεις Διμίτωση Δικόρυφη κατανομή Διχοτόμηση Διαδική μέθοδος Διαδικός φορέας Δινημικό Διωνυμική κατανομή Φύλλο διωνυμικών πιθανοτήτων Διπύρηνος Βιομάζα Βιομετρία Βιοτικός Βιότυπος Ρυθμός γεννήσεων Ερμαφρόδιτος Δισθενές, διδύναμο Συμπλεγμένα δισθενή Διμεταβλητή Διμεταβλητή κατανομή Διμεταβλητός κανονικός Ομογενοποιητική κληρονομικότητα Ομάδα (πειραματισμός) Μέσο τετράγωνο ομάδων Αθροισμα τετραγώνων ομάδων Διακοπή (Γενετική) Συγκόληση μη συμπληρωματικών άκρων Β λεμφοκύτταρα Περιθώριο Αλληλουχία άκρου

9 Bouquet stage Στάδιο ανθοδέσμης Brachymeiosis Βραχυμείωση Bract Βράκτιο Bract scales Λέπια βρακτίων Branch migration Κλαδική μετανάστευση Breakage and copying Θραύση και αντιγραφή Breakage and reunion Θραύση και επανένωση Breakage gene Θραυστικό γονίδιο Breederʹs seed Σπόρος βελτιωτή Breeding Βελτίωση Breeding arboretum Βελτιωτικός δενδρόκηπος Breeding nursery Αγρός βελτιωτή, γενεαλογικός αγρός Breeding structure Αναπαραγωγική δομή Breeding system Σύστημα βελτίωσης, αναπαραγωγής Breeding value Βελτιωτική τιμή Bridge breakage fusion bridge Κύκλος γέφυρας, θραύσης, σύντηξης γέφυρας cycle Broth culture Καλλιέργεια σε θρεπτικό υγρό Bubble Βρόχος Bud Οφθαλμός Bud scales Λέπια οφθαλμού Budding Διόγκωση οφθαλμών, ενοφθαλμισμός Buffer Ρυθμίζω Bulk breeding Μαζική βελτίωση Buoyant density Πυκνότητα κατακρήμνισης C CO, C1 Συμβολισμός κύκλων επιλογής C1, Syn 1 Συμβολισμός κύκλων CAAT box CAAT περιοχή Callus Κάλος Calyx Κάλυκας CaMV, Cauliflower mosaic virus Ιός της μωσαϊκής του κουνουπιδιού Canalized character Μη επεξεργαζόμενο χαρακτηριστικό Canalizing selection Τροχιοδρομημένη επιλογή Canonical correlation coefficient Συντελεστής κανονικής συσχέτισης Canonical variate Κανονική μεταβλητή Canopy Φυλλοστέγη Cap 5ʹ Καπέλλο στο 5ο άκρο Capsid Καπσίδιο Carpel Καρπόφυλλο Carpophyll Carpel Carrier Φορέας Carry over effect Υπολειμματική μεταφερόμενη επίδραση Caryopsis Καρύοψη Cassette Κασέτα Catabolite repression Καταβολική καταστολή Catkin Ίουλος C banding C ζώνωση C bivalent C δισθενές ccc DNA, covalently closed circular Κλειστός δακτύλιος DNA DNA cdna Συμπληρωματικό DNA cdna clone Κλώνος από συμπληρωματικό DNA

10 cdna, complementary DNA Cell Cell adhesion Cell aggregation Cell cuiture Cell free translation system Cell furrow Cell fusion Cell hybridization Cell membrane Cell plate Cell strain Cellular affinity Centile Centimorgan Central body Central limit theorem Central moment Central spindle Centric fusion Centriole Centromere Centromere interference Centromere misdivision Centromere orientation Centromere repulsion Centromere shift Centromeric chromomere Centromeric granule Centromeric heterochromatin Centrosome Centrosphere Certation Certified seed C factor C gene Chain block design Chain initiation codon Chain termination codon Chalaza Change over desings Character Characteristic Character Characteristic function Characteristic root Chasmogamy Check cross Check variety Chemotherapy Chemotropism Chiasma Chiasma centralization Chiasma interference Συμπληρωματικό DNA Κύτταρο Προσκόληση κυττάρων Συσσώρευση κυττάρων Κυτταροκαλλιέργεια Σύστημα μετάφρασης εκτός κυττάρων Αυλάκωση κυττάρων Συγχώνευση, σύντηξη κυττάρων Υβριδισμός κυττάρων Κυτταρική μεμβράνη Κυτταρική πλάκα Κυτταρική διαλογή Κυτταρική συγγένεια Εκατοστιμόριο Σεντιμόργκαν Κεντρικό σωμάτιο Κεντρικό οριακό θεώρημα Κεντρική ροπή Κεντρική άτρακτος Κεντρομερική σύντηξη Κεντριόλιο Κεντρομέρος Κεντρομερική παρέμβαση Εγκάρσια διαίρεση κεντρόμερου Προσανατολισμός κεντρομερών Απώθηση κεντρομερών Μετατόπιση κεντρομερών Κεντρομερικό χρωμομέρος Κεντρομερικό κοκκίδιο Κεντρομερική ετεροχρωματίνη Κεντρόσωμα Κεντρόσφαιρα Ανταγωνισμός Γυρεοκόκκων Πιστοποιημένος σπόρος Παράγοντας C C γονίδιο Σχέδιο αλυσσιδωτών ομάδων Κωδικό έναρξης πολυπεπτιδίου Κωδικό λήξης πολυπεπτιδίου Χάλαζα Σχέδια εναλλασσομένων επεμβάσεων Χαρακτηριστικό γνώρισμα Χαρακτηριστική συνάρτηση Χαρακτηριστική ρίζα Χασμογαμία Διασταύρωση ελέγχου Ποικιλία μάρτυρας Χημειοθεραπεία Χημοτροπισμός Χίασμα Χιασματική κεντρομετακίνηση Χιασματική παρεμπόδιση

11 Chiasma localization Χιασματικός εντοπισμός Chiasma terminalization Χιασματική ακρομετακίνηση Chiasmate Χιασματικός Chiasmatype theory Χιασματυπική θεωρία Chimaera Χίμαιρα, χίμερα Chimera Chimaera Chi square x τετράγωνο Chi square distribution Κατανομή x 2 Chi square test Έλεγχος, δοκιμή, τεστ x 2 Chloroplast Χλωροπλάστης Chromatid Χρωματίδιο, χρωματίδη Chromatid aberration Χρωματιδιακή παρέκκλιση Chromatid non disjunction Μη απόζευξη χρωματιδίων Chromatid segregation Χρωματιδιακός διαχωρισμός Chromatid type structural changes Δομικές αλλαγές χρωματιδιακού τύπου Chromatin Χρωματίνη Chromatin diminution Χρωματινική ελάττωση Chromatography Χρωματογραφία Chromocenter Χρωμόκεντρο Chromogene Χρωμογονίδιο Chromomere Χρωμομέρος Chromomere pattern Χρωμομερική διάταξη Chromonema Χρωμόνημα Chromoplast Χρωμοπλάστης Chromosomal Χρωμοσωματικός Chromosomal inheritance Χρωμοσωμική κληρονόμηση Chromosomal mosaic Χρωμοσωμικό μωσαϊκό Chromosomal replication Χρωμοσωμικός αναδιπλασιασμός Chromosome Χρωμόσωμα Chromosome acentric bridges Χρωμοσωμικές ακεντρικές γέφυρες Chromosome stickiness Χρωμοσωμική κολλητικότητα Chromosome arm Χρωμοσωμικός βραχίονας Chromosome assortment Χρωμοσωμικός διαχωρισμός Chromosome banding Χρωμοσωμική ζώνωση Chromosome chimerism Χρωμοσωμικός χιμαιρισμός Chromosome coiling Χρωμοσωμική περιέλιξη Chromosome complement Χρωμοσωμική ομάδα Chromosome complex Χρωμοσωμικό σύμπλοκο Chromosome configuration Χρωμοσωμικός σχηματισμός Chromosome congression Χρωμοσωμική συνάθροιση Chromosome contraction Χρωμοσωμική συστολή Chromosome diminution Χρωμοσωμική ελάττωση Chromosome disjunction Χρωμοσωμική απόζευξη Chromosome elimination Χρωμοσωμική απάλειψη Chromosome erosion Χρωμοσωμική διάβρωση Chromosome fusion Χρωμοσωμική συγκόλληση Chromosome genetic engineering Χρωμοσωμική γενετική μηχανική Chromosome interference Χρωμοσωμική παρεμπόδιση Chromosome map Χρωμοσωμικός χάρτης Chromosome matrix Χρωμοσωμική μήτρα Chromosome mobilization Χρωμοσωμική κινητοποίηση Chromosome mosaicism Χρωμοσωμικός μωσαΐκισμός Chromosome orientation Χρωμοσωμικός προσανατολισμός

12 Chromosome pairing Chromosome polymorphism Chromosome puffing Chromosome rearrangement Chromosome reduplication Chromosome set Chromosome sterility Chromosome stickiness Chromosome substitution Chromosome synapsis Chromosome walking Chromotype Cis Cis acting Cis arrangenment Cis configuration Cis configuration Cis trans test Cistron Class Class frequency Class interval Class limit Class mark Class mid vaiues Class range Cleistogamy Clone Clone compiex Cloning vector Closed reading frame Cluster anaiysis C meiosis C mitosis Coadaptation Coancestry Coding Coding DNA strand Coding ratio Codominance Codominant alleles Codon Coefficient Coefficient multiple correlation R Coefficient of alienation Coefficient of association Coefficient of coincidence Coefficient of consanguinity Coefficient of determination Coefficient of heritability Coefficient of inbreeding Coefficient of kinship Coefficient of parentage Χρωμοσωμική σύζευξη Χρωμοσωμικός πολυμορφισμός Χρωμοσωμική διόγκωση Χρωμοσωμική αναδιάταξη Χρωμοσωμικός επαναδιπλασιασμός Χρωμοσωμική ομάδα Χρωμοσωμική στειρότητα Χρωμοσωμική κολλητικότητα Χρωμοσωμική υποκατάσταση Χρωμοσωμική σύναψη Χαρτογράφηση χρωμοσώμου Χρωμότυπος Ομόπλευρος Ομόπλευρη δράση Ομόπλευρη διάταξη, cis διάταξη Ομο ετερόπλευρο κριτήριο, κριτήριο cis trans Σιστρόνιο Κλάση Συχνότητα κλάσης Διάστημα κλάσης Όριο κλάσης Μέση τιμή κλάσης Μέσες τιμές κλάσεων Εύρος κλάσης Κλειστογαμία Κλώνος Κλωνικό σύμπλοκο Φορέας κλωνοποίησης Κλειστό πλαίσιο μετάφρασης Ανάλυση ομίλων Μείωση παρουσία κολχικίνης Μίτωση παρουσία κολχικίνης Συμπροσαρμογή Συντελεστής συγγένειας Κωδικοποίηση Κωδικοποιός αλυσίδα DNA Αναλογία κωδικοποίησης Συγκυριαρχία Συγκυρίαρχα αλληλόμορφα Κωδικόνιο, κωδίκιο Συντελεστής Συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης Συντελεστής αλλοτρίωσης Συντελεστής σχέσης Συντελεστής σύμπωσης Συντελεστής συγγένειας Συντελεστής προσδιορισμού Συντελεστής κληρονομικότητας Συντελεστής ομομιξίας Συντελεστής συγγένειας Συντελεστής συγγένειας

13 Coefficient of partial regression Συντελεστής μερικής παλινδρόμησης, συμμεταβολής Coefficient of relationship (Wright) Συντελεστής συγγένειας του Wright Coefficient of repeatability Συντελεστής επαναληπτικότητας Coefficient of selection Συντελεστής επιλογής Coefficient of variability Συντελεστής παραλλακτικότητας, μεταβλητότητας Coefficient of variation Συντελεστής παραλλακτικότητας, μεταβλητότητας Coefficient partial correlation Συντελεστής μερικής συσχέτισης Coefficient simple correlation Συντελεστής απλής συσχέτισης Coenocyte Κοινόκοιτο Coepistasis Συνεπίσταση Coevolution Συνεξέλιξη Coiling Περιέλιξη, συστροφή Coincidence Σύμπωση Coincidental evolution Συμπτωτική εξέλιξη Cointegrate structure Αμφικλειδωμένες κατασκευές Colchiploidy Κολχιπλοειδία Colinearity Συγγραμμικότητα Colony hybridization Υβριδισμός αποικιών Combined selection Συνδυασμένη επιλογή Combining ability Συνδυαστική ικανότητα, συνδυαστικότητα Common factor variance Κοινή παραγοντική διακύμανση Communality Common factor variance Comparison Σύγκριση Compatibility group Ομάδα συμβατότητας Compensating trisomy Αντισταθμιστική τρισωμία Competent Δεκτικός, ανταγωνιστικός Competition Ανταγωνισμός Competitive ability Ανταγωνιστική ικανότητα Competitive index Δείκτης ανταγωνισμού Complementary Συμπληρωματικός Complementary genes Συμπληρωματικά γονίδια Complementation Αλληλοσυμπλήρωση Complementation intergenic Διαγονιδιακή αλληλοσυμπλήρωση Complementation test Έλεγχος αλληλοσυμπλήρωσης Complete confounding Πλήρης ανάμειξη, συγχώνευση Complete dominance Πλήρης κυριαρχία Complete flower Τέλειο άνθος Complete Medium Πλήρες υπόστρωμα Completely balanced Πλήρως, εντελώς, τελείως, εξισσοροπημένος Completely randomized design Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο Complex heterozygote Σύνθετος ετεροζυγώτης Complex inversions Σύνθετες αναστροφές Complex locus Σύνθετη γονιδιακή θέση Component of variance Συστατικό διακύμανσης, παραλλακτικότητας, διασποράς Composite crosses Μείγμα διασταυρώσεων, ανάμικτες διασταυρώσεις Composite hypothesis Σύνθετη υπόθεση Composite transposons Σύνθετο μεταφερόνιο

14 Compound X chromosomes Concatemer Concatenation Concerted evolution Concomitant variable Concordance Conditional distribution Conditional mutation Conditional probability Conelet Confidence belt Confidence coefficient Confidence interval Confidence level Confidence limits Confidence region Conformation Confounding Congenital disease Congenital malformation Conjugation Consanguineous mating Consensus sequence Conservative recombination Consistent estimator Constant region Constitutive heterochromatin Constriction Contamination Contingency table Continuous distribution Continuous variable Contransduction Contrast Control Controlling elements Convergent co orientation Convergent improvement Conversion Conversion effect Coordinate regulation Co orientation Copulation Copy choise recombination Cordycepin Core particle Corepressor Corolla Correction factor Correction for continuity Correction term Correlated response to selection Correlation Σύνθετα Χ χρωμοσώματα Αλυσσιδομερές Αλυσσιδωτή σύνδεση Εναρμονισμένη εξέλιξη Συνακόλουθη μεταβλητή Αρμονία Δεσμευμένη κατανομή Εξαρτημένη μετάλλαξη Δεσμευμένη πιθανότητα Καρπός κωνοφόρου (1ου έτους) Ζώνη εμπιστοσύνης Συντελεστής εμπιστοσύνης Διάστημα εμπιστοσύνης Επίπεδο εμπιστοσύνης Όρια εμπιστοσύνης Περιοχή εμπιστοσύνης Διαμόρφωση Ανάμειξη, συγχώνευση Συγγενής ασθένεια Συγγενής ανωμαλία Σύζευξη Συγγενική σύζευξη Πληροφοριακή αλληλουχία Συντηρητικός ανασυνδυασμός Συνεπής εκτιμητής Σταθερή περιοχή Συστατική ετεροχρωματίνη Περίσφιξη Επιμόλυνση, προσβολή Πίνακας συνάφειας, συντυχίας Συνεχής κατανομή Συνεχής μεταβλητή Συμμεταγωγή Αντίθεση, σύγκριση Μάρτυρας Ελέγχοντα στοιχεία Συγκλίνων συμπροσανατολισμός Συγκλίνουσα βελτίωση Μετατροπή Επίδραση μετατροπής Συντονισμένη ρύθμιση Σύγχρονος, ταυτόχρονος προσανατολισμός Συνουσία Ανασυνδυασμός με επιλογή αντιγράφου Κορδυσεπίνη Κεντρικό (κύριο) σώμα Συναναστολέας Στεφάνη Διορθωτικός παράγοντας Διόρθωση συνέχειας Διορθωτικός όρος Συσχετισμένη αντίδραση στην επιλογή Συσχέτιση

15 Correlation coefficient Συντελεστής συσχέτισης Correlation matrix Πίνακας συσχέτισης Cos, cohesive Κολλώδης Cosmid Κοσμίδιο Cot Τιμή Cot Cotyledon Κοτυληδόνα Coupling Ομόπλευρος, ομόστοιχος Coupling phase Ομόπλευρη φάση Covariance Συνδιακύμανση, συμπαραλλακτικότητα, συνδιασπορά Covariation Συμπαραλλακτικότητα Critical region Κρίσιμη, κριτική περιοχή Critical value Κρίσιμη, κριτική τιμή Cross Διασταύρωση Cross classification Σταυρωτή κατάταξη Cross hybridization Σταυροϋβριδισμός Crossability Διασταυρωστικότητα, διασταυρωσιμότητα Crossbreeding Ετερομιξία, σταυρογονιμοποίηση Crossfertilization Σταυρογονιμοποίηση Crossing over Ανταλλαγή, επιχιασμός, διασκελισμός Crossing over modifier Τροποποιητής ανταλλαγής, επιχιασμού, διασκελισμού Crossing over position interference Παρέμβαση ανταλλαγής λόγω θέσης Crossover chromatid Χρωματίδιο ανταλλαγής Crossover design Σχέδιο ανταλλαγής Crosspollination Σταυροεπικονίαση Crown gall Καρκίνος στεφάνης Cryopreservation Κρυοδιατήρηση Cryptic satellite Κρυφός δορυφόρος Cryptochimera Κρυπτοχίμαιρα Cryptoendomitosis Κρυπτοενδομίτωση ctdna Χλωροπλαστικό DNA Cubic lattice design Σχέδιο κυβικού δικτυωτού Cultivar Καλλιεργούμενη ποικιλία Cumulative distribution Αθροιστική κατανομή Cumulative frequency Αθροιστική συχνότητα Curve fitting Προσαρμογή καμπύλης Curvilinear regression Καμπυλόγραμμη παλινδρόμηση, συμμεταβολή Cutting Μόσχευμα C value Τιμή C Cybrid Κυτοπλασμικό υβρίδιο Cyclic selection Κυκλική επιλογή Cytochimera Κυτταροχίμαιρα Cytochrome Κυτταρόχρωμα Cytodifferentiation Κυτταροδιαφοροποίηση Cytogenetics Κυτταρογενετική Cytogony Κυτταρογονία Cytokinesis Κυτταροκίνηση Cytokinin Κυτοκινίνη Cytology Κυτταρολογία Cytomixis Κυτταρόμιξη Cytopathic effect Κυτοπαθητικό φαινόμενο Cytoplasm Κυτταρόπλασμα

16 Cytoplasmic male sterility Cytoplasmic organelle Cytoskeleton Cytotaxonomy Cytotype D Decapitation Decile Decoding Decolorization Decondensation stage Deconjugation Decontamination Dedifferentiation Defficiency Defining contrast Degeneration Degeneracy (genetic code) Degree of dominance Degree of genetic determination Degrees of freedom Dehiscence Deleterious Deletion Deletion mapping Denaturation Density function Deoxyribonucieic acid Dependent variable Derepression Derived population Derived statistics Descriptive statistics Design Desynapsis Desyndesis Detached x Detasseling Determinant Determinate growth Deuterohermaphroditic Development Deviation Deviations sum of squares Diagonal matrix Diagram Diagynic Diakinesis Diallel cross Diallel selective mating system Diandric Dicentric chromosome Dichogamy Κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα Κυτταροπλασματικό οργανίδιο Κυτταροσκελετός Κυτταροταξονομία Κυτταρότυπος Αποκεφαλισμός κορυφής Δεκατημόριο Αποκωδικοποίηση Αποχρωματισμός Στάδιο αποσυμπύκνωσης Αποσύζευξη Απολύμανση Αποδιαφοροποίηση Έλλειψη Ορίζουσα αντίθεση Εκφυλισμός Εκφυλισμός (γενετικού κώδικα) Βαθμός κυριαρχίας Βαθμός γενετικού προσδιορισμού Βαθμοί ελευθερίας Διάρρηξη ανθήρων Επιβλαβής Απώλεια Χαρτογράφηση μέσω των απωλειών Αποδιάταξη, μετουσίωση Συνάρτηση πυκνότητας Δεσοξυριβονουκλεΐκό οξύ Εξαρτημένη μεταβλητή Αποαναστολή Παράγωγος πληθυσμός Παράγωγο στατιστικό Περιγραφική Στατιστική Σχέδιο Αποσύναψη Αποσύνδεση Αποσυγκολλημένο x Αφαίρεση φούντας Ορίζουσα Ασυνεχής, καθορισμένη αύξηση Δευτεροερμαφροδιτικός Ανάπτυξη Απόκλιση Άθροισμα τετραγώνων αποκλίσεων Διαγώνιος πίνακας Διάγραμμα Διαγυνικός Διακίνηση Διαλληλική διασταύρωση Διαλληλικό επιλεκτικό σύστημα συζεύξεων Διανδρικό Δικεντρικό χρωμόσωμα Διχογαμία

17 Dichophase Diclinous Dicotyledonous Dictyokinesis Dictyosome Dictyotene Didiploid Differential host plant Differentiation Differential affinity Differential distance Differential mitosis Differential reactivity Differential resistance Differential segment Differentiation Diffusion Digenomatic Digestion Dihaploid Diheterozygous Dihybrid Diiso compensating trisomic Diisosomic Diisotrisomic Dikaryon Dikinetic Dimer Dimorphism Dioecious Diphasic Diplobivalent Diplochromosome Diploid Diploid breeding Diploidization Diploidy Diplonema Diplophase Diplospory Diplotene Direct effect Direct repeat Direct tandem inversion Directional dominance Directional selection Disarmed Ti vector Disassortative mating Discontinuous replication Discontinuous variable Discordant orientation Discrepancy Discrete distribution Διχόφαση Δικλινής Δικοτυλήδονος Δικτυοκίνηση Δικτυόσωμα Δικτυοταινία Διδιπλοειδής Διαφορετικός φυτικός ξενιστής Διαφοροποίηση, διαφορισμός Διαφορική συγγένεια Διαφορική απόσταση Διαφορική μίτωση Διαφορική δραστικότητα Διαφορική ανθεκτικότητα Διαφορικό τμήμα Διαφοροποίηση Διάχυση Διγονιδιωματικός, διγενωμικός Πέψη Διαπλοειδής Διετεροζυγωτικός Διυβρίδιο Δι ισο αντισταθμιστικό τρισωμικό Δι ισοσωμικός Δι ισοτρισωμικός Δικάρυο Δικινητικός Διμερές Διμορφισμός Δίοικος Διφασικός Διπλοδισθενής Διπλοχρωμόσωμα Διπλοειδής Διπλοειδική βελτίωση Διπλοειδισμός Διπλοειδία Διπλόνημα Διπλόφαση Διπλοσπορία Διπλοταινία Άμεση επίδραση Ομόρροπη επανάληψη Ομόρροπες κατά σειρά Αναστροφές Κατευθυντήρια κυριαρχία Κατευθυντήρια επιλογή Αφοπλισμένος Ti φορέας Σύζευξη ανομοίων Ασυνεχής αναδιπλασιασμός Ασυνεχής μεταβλητή Δυσαρμονικός προσανατολισμός Ασυμφωνία Ασυνεχής, διακριτή κατα νομή

18 Discriminant analysis Διαχωριστική, διακρίνουσα ανάλυση Discriminant function Διακρίνουσα συνάρτηση Disease assessment Εκτίμηση ασθένειας Disease avoidance Αποφυγή ασθένειας Disease escape Διαφυγή ασθένειας Disjoint events Ασυμβίβαστα συμβάντα Disjunction Απόζευξη Disomic Δισωμικό Dispersion Διασπορά, διασκορπισμός Dispersive process Διεργασία διασποράς, διασκορπισμού Disproportionate sub class numbers Μη αναλογικοί αριθμοί υποκλάσεων Disruptive selection Αποσταθεροποιητική, διασπαστική επιλογή Dissociation Αποδιάταξη Distal Απω, απομακρυσμένος Distal interlocking Απομακρυσμένο αλυσσιδωτό σύμπλεγμα Distortional segregation Παραμορφωτικός διαχωρισμός, διάσπαση Distribution Κατανομή Distribution free method Μέθοδος ελεύθερης κατανομής Distributive pairing Κατανεμητική σύζευξη Ditelosomic Διτελοσωμικό Ditelotrisomic Διτελοτρισωμικό Ditertiary compensating trisomic Διτεταρτογενές αντισταθμιστικό τρισωμικό Divergence Απόκλιση Divergent selection Αποκλίνουσα επιλογή Divergent transcription Αποκλίνουσα μεταγραφή Dizygotic twins Διζυγωτικά δίδυμα DNA binding proteins Πρωτεΐνες που κολλούν στο DNA DNAase DNA polymerase DNAase I hypersensitive site DNAάση 1 υπερευαίσθητες περιοχές DNA driven hybridization DNA κατευθυνόμενος υβριδισμός DNA polymerase Πολυμεράση του DNA DNA puffs Διογκώσεις DNA Domain Πρωτεΐνικό τμήμα Dominance Κυριαρχία Dominance deviation Απόκλιση κυριαρχίας Dominance effect Επίδραση κυριαρχίας Dominance variance Διακύμανση, διασπορά, παραλλακτικότητα κυριαρχίας Dominant Κυρίαρχος Donor parent Δότης, δωρητής, γονέας Dormancy Λήθαργος Dormant Λανθάνων Dose metameter Μετάμετρο δόσης Double change over design Διπλό σχέδιο εναλλασσόμενων επεμβάσεων Double cross Διπλή διασταύρωση Double cross hybrid Διπλό υβρίδιο Double crossing over Διπλή ανταλλαγή Double fertilization Διπλή γονιμοποίηση Double hapioid Διπλό απλοειδές Double helix Διπλός έλικας Double lattice Διπλό δικτυωτό Double logarithmic chart Διπλός λογαριθμικός χάρτης Double monoisosomic Διπλό μονοΐσοσωμικό

19 Double monotelosomic Double reduction Double stranded replication model Double tailed test Double telotrisomic Downstream Drift Drumstick Dummy treatment Dummy variable Duncanʹs new multiple range test Dunnettʹs procedure Dunnettʹs test Duplex Duplicate genes Duplication Dyad Dyscentric Dysgenic Dysploid E Ear Ear to row Ecological niche Ecology Economic weight Ecosystem Ecotype Ectopic pairing Effect Effective factor Effective number Effective population size Efficiency Efficient estimator Egg cell Egg mother cell Eigenvalue Electrophoresis Electroporation Element Elite germplasm Elite trees Elongation factor Emasculation Embryo Embryo culture Embryo sac Embryo sac competition Embryo sac mothecell Embryogenesis Embryogeny Embryoid Διπλό μονοτελοσωμικό Διπλή αναγωγή, μείωση Πρότυπο αναδιπλασιασμού διπλής αλυσίδας Αμφίπλευρος έλεγχος Διπλό τελοτρισωμικό Παρακάτω Παρέκκλιση, εκτροπή Φυλετική χρωματίνη Εικονική επέμβαση Εικονική μεταβλητή Νέο τεστ πολλαπλών σειρών του Duncan Διαδικασία του Dunnett Έλεγχος του Dunnett Δικυρίαρχο (ΑΑαα) Όμοια γονίδια Διπλασιασμός Δυάδα Δισκεντρικό Δισγενής Δισπλοειδής Στοίχος, σπάδικας Σπάδικας και γραμμή Οικολογική φωλιά, οικοθέση Οικολογία Οικονομικό βάρος Οικοσύστημα Οικότυπος Εκτοπική σύζευξη Επίδραση Ισοδύναμος παράγοντας Ισοδύναμος αριθμός Ισοδύναμο, δραστικό μέγεθος πληθυσμού Αποτελεσματικότητα Αποτελεσματικός εκτιμητής Ωοκύτταρο Μητρικό κύτταρο του ωαρίου Ίδια τιμή Ηλεκτροφόρηση Ηλεκτροδιήθηση Στοιχείο Εκλεκτό γενετικό υλικό Εκλεκτά δένδρα Παράγοντας επιμήκυνσης Αποστημόνωση, ευνουχισμός Έμβρυο Καλλιέργεια εμβρύων Εμβρυόσακκος Ανταγωνισμός εμβρυοσάκκων Μητρικό κύτταρο εμβρυοσάκκου Εμβρυογένεση Εμβρυογένεια Εμβρυοειδές

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σχετικά με τις ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Υπερδιετούς

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S.

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Σημειώσεις για το μάθημα Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Παπάνα Αγγελική E mail: papanagel@yahoo.gr, agpapana@gen.auth.gr Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics

TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics Exploring Data: Distributions Look for overall pattern (shape, center, spread) and deviations (outliers). Mean (use a calculator): x = x 1 + x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Α Αθροιστική συνάρτηση κατανομής, 70, 317 σχετική συχνότητα, 321 Αθροιστικός κανόνας, 57, 60 Ακολουθία δοκιμών Bernoulli, 118 Ακρίβεια, 501 Αμεροληψία, 252 Αναμενόμενη τιμή, 73

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης

Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης 1 Η Ανάλυση Διακύμανσης Από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στατιστικά κριτήρια στην κοινωνική έρευνα Γιατί; 1. Ενώ αναφέρεται σε διαφορές μέσων όρων, όπως και το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΟΥΖΙ / WATERMELON a b

ΚΑΡΠΟΥΖΙ / WATERMELON a b ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ REPUBLIC OF GREECE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DESCRIPTION FORM AND FOOD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ VARIETY RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Aus dem Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz

Aus dem Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz Aus dem Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz Advanced Backcross QTL analysis and genetic study of an introgressed powdery-mildew resistance gene derived from Avena macrostachya in oat (Avena

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Η κατάρα της διαστατικότητας Μείωση διαστάσεων εξαγωγή χαρακτηριστικών επιλογή χαρακτηριστικών Αναπαράσταση έναντι Κατηγοριοποίησης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών PCA Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 7. Παλινδρόµηση

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 7. Παλινδρόµηση ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 7. Παλινδρόµηση Γενικά Επέκταση της έννοιας της συσχέτισης: Πώς µπορούµε να προβλέπουµε τη µια µεταβλητή από την άλλη; Απλή παλινδρόµηση (simple regression): Κατασκευή µοντέλου πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 8. Ανάλυση διασποράς (ANOVA)

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 8. Ανάλυση διασποράς (ANOVA) ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 8. Ανάλυση διασποράς (ANOVA) Γενικά Επέκταση της σύγκρισης µέσων τιµών µεταβλητής ανάµεσα σε 2 δείγµατα (οµάδες ήστάθµες): Σύγκριση πολλών δειγµάτων (K>2) µαζί Σχέση ανάµεσα σε µια ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1 5 5 ( ) 3 22 5 3 0.47 0.64 0.43 0.82 0.41 0.34 0.46 0.14 0.16 100 2.3~5.2 45.4 47.7

1 5 5 ( ) 3 22 5 3 0.47 0.64 0.43 0.82 0.41 0.34 0.46 0.14 0.16 100 2.3~5.2 45.4 47.7 (Bulletin of FFPRI) Vol.11 No.4 (No.45) 197-05 December 01 1)* ) Prediction of pollen reduction using selected less pollen variety of Sugi (Cryptomeria japonica) propagated by clonal cuttings and open

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων που χρησιµοποιούνται στη µετρολογία

Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων που χρησιµοποιούνται στη µετρολογία Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων που χρησιµοποιούνται στη µετρολογία Εισαγωγικό σηµείωµα Η επεξεργασία του σχεδίου αγγλο-ελληνικού λεξικού µετρολογικής ορολογίας έγινε από την Επιστηµονική Επιτροπή της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - - ό ό : Ω ί ό ί ώ.. ά ή ί ός ή ς ύ ί ί ή έ ώ ό. ή ς ά ς ής ό ός ά ς ή έ ός ή ς ί ής ί ς. ό έ ώ - ώ ή ής ή ς- ί ά ά ς ί ς. ά ί ί έ έ ά ύ ή, ό ί ά, ό ό ά έ ά ής ί ύ George Wald ή ί έ ς ί ύ ό ς ί ς ά έ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Τµήµα Ηλεκτρονικής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Σπουδαστής: Γαρεφαλάκης Ιωσήφ Α.Μ. 3501 Επιβλέπων καθηγητής : Ασκορδαλάκης Παντελής. -Χανιά 2010- ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειόσπερμα Αngiosperm Αγενής αναπαραγωγή Asexual. Αυξάνω

Αγγειόσπερμα Αngiosperm Αγενής αναπαραγωγή Asexual. Αυξάνω A Άγαρ Agar Αγγεία Vessel Αγγειόσπερμα Αngiosperm Αγενής αναπαραγωγή Asexual Αδενίνη Adenine Αερόβιος αναπνοή Aerobic respiration Ακραίο μερίστωμα Apical meristem Ακτινόμορφο Actinomorphic Αλευρώδες στρώμα

Διαβάστε περισσότερα

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται 1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται από: α) Τη ροπή για αποταμίευση β) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος και τη ροπή για αποταμίευση γ) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σημειώσεις για το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Παπάνα Αγγελική http://users.auth.gr/~agpapana/statlogistics E mail: papanagel@yahoo.gr, agpapana@gen.auth.gr Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed Methods of analysis Summary Guide Assumptions Variables Quantitative Qualitative Normality Normal Non-normal distributed Groups Number (1, 2, >2) Pair or independent Normality Cases Cases >50

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Προηγμένα Θέματα Στατιστικής. Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

Σεμινάριο Προηγμένα Θέματα Στατιστικής. Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Σεμινάριο Προηγμένα Θέματα Στατιστικής Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Λογιστική Παλινδρόμηση Binary Logistic Regression Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Γενικά-Το κίνητρο (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΚ0907 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΕΛΙΖΑΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΚ0907 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΕΛΙΖΑΝΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LEAN SIX SIGMA GREEN BELT ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LEAN SIX SIGMA GREEN BELT Αθήνα, 11-19/06/2014 (56 Δ.Ω., εφόσον έχετε το Yellow Belt)* *(80 Δ.Ω., αν δεν έχετε το Yellow Belt, οπότε απαιτείται επικοινωνία για προγραμματισμό νέας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα!

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα! Βελτίωση Εικόνας Σήμερα! Υποβάθμιση εικόνας Τεχνικές Βελτίωσης Restoration (Αποκατάσταση) Τροποποίηση ιστογράμματος Ολίσθηση ιστογράμματος Διάταση (stretching) Ισοστάθμιση του ιστογράμματος (histogram

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics Contents 1. Markov set-chain 2. Model of bonus-malus system 3. Example 4. Conclusions

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 13. Συμπεράσματα για τη σύγκριση δύο πληθυσμών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 13. Συμπεράσματα για τη σύγκριση δύο πληθυσμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Αρχείο δεδομένων school.sav Στον πίνακα Descriptives, μας δίνονται για την Επίδοση ως προς τις πέντε διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, το

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 12 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) [µέρος 2ο]

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 12 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) [µέρος 2ο] Ενότητα 2 ιαφάνειες Μαθήµατος: 2- Ενότητα 2 ιαφάνειες Μαθήµατος: 2-2 ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο.6. είκτες µερικής συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Topology Structural Optimization Using A Hybrid of GA and ESO Methods

Topology Structural Optimization Using A Hybrid of GA and ESO Methods Topology Structural Optimization Using A Hybrid of GA and ESO Methods Hiroki KAJIWARA, Graduate School of Engineering, Doshisha University Tomoyuki HIROYASU, Doshisha University, tomo@is.doshisha.ac.jp

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλο-ελληνικό λεξικό στατιστικών όρων

Αγγλο-ελληνικό λεξικό στατιστικών όρων Αγγλο-ελληνικό λεξικό στατιστικών όρων Τσαγρής Μιχαήλ BSc in Statistics mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 2008 A acceptance region acceptance sampling accessibility sampling additive model algorithm alpha alternative

Διαβάστε περισσότερα

Chalkou I. C. [PROJECT] Ανάθεση εργασιών.

Chalkou I. C. [PROJECT] Ανάθεση εργασιών. Πληροφορική της Υγείας 2014 Chalkou I. C. [PROJECT] Ανάθεση εργασιών. Περιεχόμενα 1. Ομάδα ΣΤ... 3 1.1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ... 3 1.2 ΜΑΡΚΟΣ- ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΗ - ΜΠΟΥΖΑΛΑ... 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LEAN SIX SIGMA GREEN BELT ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LEAN SIX SIGMA GREEN BELT 40 Δ.Ω. (Προαπαιτούμενη η παρακολούθηση του Yellow Belt Lean Six Sigma) Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε επιχείρηση και κλάδο Εκπαιδευτής Lean six sigma

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΩΡΑ 10μ.μ Τα παρακάτω θέματα δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο για όσους υποψήφιους του φροντιστηρίου μας δεν κατάφεραν να προσέλθουν στα επαναληπτικά μαθήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 9 Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 9 Ο κυτταρικός κύκλος Γ. Ρήγας Α. Αθανασίου 127 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε ζωντανός οργανισμός αποτελείται από μονάδες που ονομάζονται κύτταρα, τα οποία συγκροτούν ομάδες, τα όργανα, που με την σειρά τους

Διαβάστε περισσότερα

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι:

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι: 1. Σε περίπτωση που το κράτος φορολογεί τους πολίτες το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε ατόμου είναι: α) το σύνολο του εισοδήματός του β) το σύνολο του εισοδήματός του, αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 5: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

3Δ Ανάλυση της Κατασκευής,

3Δ Ανάλυση της Κατασκευής, Μη Γραμμική 3Δ Ανάλυση της Κατασκευής, Πλήρωσης και Σεισμικής Απόκρισης Φραγμάτων Λιθορριπής (CFRD) Σημαντικές Παράμετροι Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Θέματα Φράγματα λιθορριπής

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC) Αθήνα, 7-9/4/2014 (24 Δ.Ω.) Ένα σεμινάριο για κάθε επιχείρηση και κλάδο Course Director Lean six sigma trainer Black Belt ήmaster Black Belt Σεμινάριο πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος. Περιεχόμενο εξετάσεων

Σκιαγράφηση της διάλεξης. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι. nkavv@uop.gr. Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος. Περιεχόμενο εξετάσεων Σκιαγράφηση της διάλεξης Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Ι Θέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 08 Ιουνίου 2011 Ανασκόπηση ϑεμάτων παλαιών εξετάσεων του μαθήματος Εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

( ) Multiple Comparisons on Longitudinal Data Junji Kishimoto SAS Institute Japan / Keio Univ. SFC / Univ. of Tokyo e-mail address: jpnjak@jpn.sas.

( ) Multiple Comparisons on Longitudinal Data Junji Kishimoto SAS Institute Japan / Keio Univ. SFC / Univ. of Tokyo e-mail address: jpnjak@jpn.sas. ( ) Multiple Comparisons on Longitudinal Data Junji Kishimoto SAS Institute Japan / Keio Univ SFC / Univ of Tokyo e-mail address: jpnjak@jpnsascom Dunnett SAS Multiple Comparisons, Repeated Measures, Quadrature

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών

Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών Ιούλιος 2005 Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών ρ. Α. Προµπονά Εργαστήριο Ρύθµισης της Μεταγραφής από το Βιολογικό Ρολόι Κιρκαδικό Ρολόι Ρυθµοί µε περίοδο ~ 24 ωρών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ. για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ. για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Φαρμακογονιδιωματική και λειτουργική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND ARINE ENGINEERING SHIPBUILDING TECHNOLOGY LABORATORY EXPERIENTAL AND NUERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC) 40 Δ.Ω. Ένα σεμινάριο για κάθε επιχείρηση και κλάδο Course Director Lean six sigma trainer Black Belt ή Master Black Belt Σεμινάριο πιστοποίησης Lean Six

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., -) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) Άσκηση (Εργαστήριο #) Στις εξετάσεις Φεβρουαρίου του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ MAXWELL ΒΑΡΗ 01-013 Μπίλιας Κων/νος Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Γ. Η. Πανάγος 1195 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙ ΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ Η ορθή πρακτική διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών (GCP) είναι ένα διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 11: Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Μέρος 1) Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση!

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! ΘΕΜΑ ο [Μονάδες 20] Ερώτημα i (4 μονάδες). Για να κάνουμε τους υπολογισμούς που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Biostatistics for clinicians. Nikos Tzanakis MD, PhD Assistant Professor in Clinical Epidemiology Medical School, University of Crete

Biostatistics for clinicians. Nikos Tzanakis MD, PhD Assistant Professor in Clinical Epidemiology Medical School, University of Crete Biostatistics for clinicians Nikos Tzanakis MD, PhD Assistant Professor in Clinical Epidemiology Medical School, University of Crete Έκφραση βιοϊατρικών παρατηρήσεων ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ (qualitative)

Διαβάστε περισσότερα

Anti-Final CS/SE 3341 SOLUTIONS

Anti-Final CS/SE 3341 SOLUTIONS CS/SE 3341 SOLUTIONS Anti-Final 1. Users call help desk every 15 minutes, on the average. There is one help desk specialist on duty, and her average service time is 9 minutes. Modeling the help desk as

Διαβάστε περισσότερα

Study on Wheat Heterotic Group

Study on Wheat Heterotic Group 2002,22 (1) :59 Journal of Triticeae Crops. Ξ 1,2, 1, 1, 2, 1 (1., 100094 ; 2., 010031) :30 20, F 1, 0. 652, 0. 404, 111. 39 %, 11. 14 %,,,,, :; ; ; ; :S 512. 035 :A :100921041 (2002) 0120005205 Study

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 11 ΦΕΒ. 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο Δημοτικό Διδακτικές Προσεγγίσεις Αδάμ Κ. Αγγελής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Η Πληροφορική στο Δημοτικό Διδακτικές Προσεγγίσεις Αδάμ Κ. Αγγελής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Η Πληροφορική στο Δημοτικό Διδακτικές Προσεγγίσεις Αδάμ Κ. Αγγελής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Α) Το γενικό πλαίσιο.ε.π.π.σ. και Α.Π.Σ. Β) Ο Υπολογιστής στην τάξη Γ) Ενδεικτικές ραστηριότητες Α) Το γενικό πλαίσιο.ε.π.π.σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Φασματικού Διαχωρισμού στην Διάκριση Διαφορετικών Τύπων Εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπίγγος Γεώργιος

Αξιολόγηση των Φασματικού Διαχωρισμού στην Διάκριση Διαφορετικών Τύπων Εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπίγγος Γεώργιος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Αξιολόγηση των Φασματικού Διαχωρισμού στην Διάκριση Διαφορετικών Τύπων Εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Predicting Peptide Binding to. Major Histocompatibility Complex (MHC) molecules

Predicting Peptide Binding to. Major Histocompatibility Complex (MHC) molecules MSc course BIOINFORMATICS Predicting Peptide Binding to Major Histocompatibility Complex (MHC) molecules ImmunoInformatics Computational Immunology Assist. Prof. Katerina Chlichlia 09.11.2014 Bioinformatics

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση. Εισαγωγή. Ορισμός. Ορισμός. Τεχνικές Ταξινόμησης. Εισαγωγή

Ταξινόμηση. Εισαγωγή. Ορισμός. Ορισμός. Τεχνικές Ταξινόμησης. Εισαγωγή 0 0 0 Εισαγωγή Ταξινόμηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης ενός αντικειμένου σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες (κλάσεις) Ταξινόμηση Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπληροφορική. Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπληροφορική. Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπληροφορική Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 1ο εξάμηνο Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και Τοπογραφία Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), αδρανειακά

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines

Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines Tetsuharu MATSUO Yukio SAWADA Yukio TOMIITA This report describes the technology of Fuel Injectors a critical part of the Electronic

Διαβάστε περισσότερα

ktheo@aegean.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ktheo@aegean.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28/01/1971 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30.22510.36247

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική

Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική Το πρώτο βήμα στην ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων, που αποτελούν μετρήσεις ενός δείγματος είναι η παρουσίαση και σύνοψη των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Abundance of West Nile Virus Mosquito Vectors in Relation to Climate and Landscape Factors Surrounding Richmond, Virginia

Abundance of West Nile Virus Mosquito Vectors in Relation to Climate and Landscape Factors Surrounding Richmond, Virginia Abundance of West Nile Virus Mosquito Vectors in Relation to Climate and Landscape Factors Surrounding Richmond, Virginia Jayne Deichmeister Center for Environmental Studies Virginia Commonwealth University

Διαβάστε περισσότερα

MOTORCAR INSURANCE I

MOTORCAR INSURANCE I MOTORCAR INSURANCE I I Acc. II Acc. III Acc. Sex Year Month Day 19970602 0 0 M 1966 4 11 19820101 19840801 0 M 1926 3 25 19820801 19840712 0 F 1952 2 19 19781222 19810507 0 M 1952 3 23 19821110 19870614

Διαβάστε περισσότερα

Project: Brimsmore, Ye... Job no: C08127 Designed By kristian Checked By Network W.12.5. Network Design Table for OUTFALL B.SWS

Project: Brimsmore, Ye... Job no: C08127 Designed By kristian Checked By Network W.12.5. Network Design Table for OUTFALL B.SWS Page 9 Network Design Table for OUTFALL B.SWS Length Fall Slope (1:X) Area (ha) T.E. (mins) DWF k (mm) HYD SECT DIA (mm) 21.004 38.358 0.192 199.8 0.389 0.00 0.0 0.600 o 900 21.005 24.228 0.121 200.2 0.051

Διαβάστε περισσότερα