ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1994

2 To 1981 αρκετές δεκάδες έλληνες επιστήμονες απ' όλη την Ελλάδα, ίδρυσαν την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών. Η επιστημονική προέλευση των ατόμων που αποτέλεσαν την Εταιρεία είχε μεγάλη ποικιλότητα. 'Ετσι, από το 1ο Συνέδριο του 1981 έγινε φανερή η ασυμφωνία ως προς την απόδοση πολλών, μερικές φορές και των πιο εύχρηστων όρων. Τότε αναγνωρίσθηκε η ανάγκη να συσταθεί μια επιτροπή από μέλη της Εταιρείας για να συντονίσει τις προσπάθειες ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ορολογίας. Η προσφορά θα ήταν διττή: να εφοδιαστούν τα μέλη με ενιαία ορολογία, απαραίτητη στις επιστημονικές συναθροίσεις και τα επιστημονικά άρθρα και το σημαντικότερο θα απέτρεπε από τη διγλωσσία της ορολογίας τις μελλοντικές γενεές επιστημόνων. Η πρώτη προσπάθεια της επιτροπής ήταν να συγκεντρώσει τους αγγλικούς όρους και να τους αποδώσει στα ελληνικά. Τότε φάνηκαν οι πρώτες δυσκολίες. Μερικοί όροι είχαν πολλαπλή έννοια, άλλοι αν και είχαν αποδοθεί στα ελληνικά αδόκιμα είχαν επικρατήσει, ενώ άλλοι παρόλο που είχαν ελληνική ρίζα, δύσκολα αποδίδονταν στα νεοελληνικά με την ίδια ρίζα. Οι προσπάθειες συντονίσθηκαν και με συνεχή συνεργασία ξεπεράστηκαν στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό. Πολλές φορές προτείνονται δύο ή περισσότεροι ελληνικοί όροι για έναν αντίστοιχο αγγλικό όρο. Τελικά, η σειρά ερμηνειών δόθηκε με κριτήριο τονεπικρατέστερο όρο ως πρώτο. Η συγκέντρωση και επιλογή των όρων έγινε με τη βοήθεια των συνοπτικών καταλόγων που υπάρχουν σε πολλά εγχειρίδια Γενετικής, Μοριακής Γενετικής, Γενετικής Μηχανικής, Βελτίωσης των Φυτών, Αγροκομίας, Βιομετρίας και Βιοτεχνολογίας. Η ταχύτατη εξέλιξη της επιστήμης της Γενετικής και Βελτίωσης των φυτών δημιουργεί καθημερινά νέους όρους που θα μπορούσαν να προστεθούν σε μία επόμενη έκδοση. Ας θεωρήσουμε επομένως την έκδοση αυτή σαν μια πρώτη προσπάθεια. Για να πραγματοποιηθεί, μελλοντικά, μια αρτιότερη και πληρέστερη έκδοση, δεχόμαστε ευχαρίστως υποδείξεις από κάθε αναγνώστη για οτιδήποτε αφορά την απόδοση και ερμηνεία των όρων. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη την Συντακτικής Επιτροπής: Γαλανοπούλου Στέλλα, Γούλα Χρήστο, Καλτσίκη Παντούση, Μιχαηλίδη Ζήση, Ρουπακιά Δημήτριο, Σκαλτσογιάννη Απόστολο, Τσαυτάρη Αθανάσιο και Φωτιάδη Νικόλαο. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το μέλος της Σ.Ε. κ. Ζήση Μιχαηλίδη για την προσπάθεια που κατέβαλε στην καταχώρηση και παρουσίαση της ύλης του λεξικού αυτού και όλους όσους συνέβαλαν στην, όσο το δυνατόν, αρτιότερη παρουσίασή του. Α. Τσαυτάρης Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πρόεδρος: Τσαυτάρης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος: Ξανθόπουλος Φώτιος Γενική Γραμματέας Κούτσικα Σωτηρίου Μεταξία Ταμίας Τράκα Μαυρωνά Αικατερίνη Μέλος: Γκόγκας Δημήτριος Μέλος: Καλτσίκης Παντούσης Μέλος: Ρουπακιάς Δημήτριος Το Λεξικό αυτό εκδόθηκε από τα έσοδα του 5 ου Συνεδρίου της Εταιρείας

4 A A posteriori contrasts or comparisons A priori contrasts or comparisons A1 A11 Abbreviated Doolittle method Aberration Abnormality Abortive transduction Abscisic acid Abscission Absolute deviation Absolute frequency Abundant mrna Acceptance region Accession Accessory chromosomes Accessory DNA Accessory plate Acclimatization Accuracy Acentric fragment Achiasmate A chromosome Acquired character Acquired immunity Acquired resistance Acrocentric chromosome Activator Active resistance Active site Adaptability Adaptation Adaptive Adaptive peak Adaptive value Additive effect Additive gene Additive variance Additivity Adelphogamy Adjacent distribution Adjusted means Advanced breeding line Advanced generation Advanced selection Adventitious DNA Adventitious embryony Agamogenesis Εκ των υστέρων συγκρίσεις Εκ των προτέρων συγκρίσεις, προσχεδιασμένες συγκρίσεις Πρώτη μειωτική ανάφαση Δεύτερη μειωτική ανάφαση Συντμημένη μέθοδος του Doolittle Παραμόρφωση Ανωμαλία Απορριπτική (ατελής) μεταγωγή Αψισικόν οξύ Αποκοπή Απόλυτη απόκλιση Απόλυτη συχνότητα mrna σε αφθονία Περιοχή αποδοχής Καταχωρημένο δείγμα γενετικού υλικού Υπεράριθμα χρωμοσώματα Επιπρόσθετο DNA Επιπρόσθετη πλάκα Εγκλιματισμός Πιστότητα Ακεντρικό τεμάχιο Αχιασματικό Α χρωμόσωμα Επίκτητος χαρακτήρας Επίκτητη ανοσία Επίκτητη ανθεκτικότητα Ακροκεντρικό χρωμόσωμα Ενεργοποιητής Ενεργός ανθεκτικότητα Ενεργός περιοχή Προσαρμοστικότητα Προσαρμογή Προσαρμοστικός Προσαρμοστική κορυφή Προσαρμοστική τιμή Αθροιστική επίδραση Αθροιστικό γονίδιο Αθροιστική διακύμανση, παραλλακτικότητα,διασπορά Αθροιστικότητα Αδελφογαμία Παρακείμενη διανομή Διορθωμένοι, προσαρμοσμένοι, μέσοι όροι Προχωρημένη βελτιωμένη σειρά Προχωρημένη γενεά Προχωρημένη επιλογή Επιπρόσθετο, ανορθόδοξο DNA Ανορθόδοξη εμβρυονία Αγαμογένεση

5 Agamogony Αγαμογονία Agamospermy Αγαμοσπερμία Aggregate breeding value Συνολική βελτιωτική τιμή Agronomic Αγροκομικός, αγρονομικός Akaryoticid Ακαρυωτικός Akinetic Ακινετικός Albinism Αλβινισμός Aleurone Αλευρόνη Alias Ταυτόσημος Alien addition line Ξενική προσθετική σειρά Alien germplasm Ξενικό γενετικό υλικό Alien substitution line Ξενική σειρά υποκατάστασης Alike in state Όμοια λόγω κατάστασης Allele Αλληλόμορφο Allelic exclusion Αλληλόμορφος αποκλεισμός Allelobrachial Αλληλοβραχιονικός Allelomorph Allele Alley effect Επίδραση περιθωρίου Allocycly Αλλοκυκλία Allodiploidy Αλλοδιπλοειδία Allograft Αλλοεμβόλιον Allohaploidy Αλλοαπλοειδία Alloheteroploidy Αλλοετεροπλοειδία Allopatric population Αλλοπατρικός πληθυσμός Alloploidy Αλλοπλοειδία Allopolyploidy Αλλοπολυπλοειδία Allosteric control Αλλοστερικός έλεγχος Allosubstitution Αλλοϋποκατάσταση Allosynapsis Αλλοσύναψη Allosyndesis Αλλοσύνδεση Alpha helix Άλφα έλικας Alternation of generations Εναλλαγή γενεών Alternative distribution Αντίπλευρη διανομή Alternative hypothesis Εναλλακτική υπόθεση Altruistic genotype Αλτρουιστικός γενότυπος Amber codon Κωδίκιον Amber Amber mutation Μετάλλαξη Amber Amber suppressor Καταστολές Amber Ameiosis Αμείωση Ameiotic parthenogenesis Αμειωτική παρθενογένεση Aminoacid Αμινοξύ Aminoacyl trna Αμινοάκυλο trna Aminoacyl trna synthetase Αμινοάκυλο trna συνθετάση Amitosis Αμίτωση Amount of information (n/s 2) Ποσότητα πληροφορίας (n/s 2) Amphiapomictic Αμφιαπομικτικό Amphidiploidy Αμφιδιπλοειδία Amphihaploidy Αμφιαπλοειδία Amphimixis Αμφιμειξία Amphiplasty Αμφιπλαστία Amphiploidy Αμφιπλοειδία Amplicon Αμπλικόνιον Amplification (gene) Γονιδιακός πολλαπλασιασμός

6 Analysis of covariance Analysis of variance Anaphase Anaphase movement Anaphase separation Androdioecious Androecious Androecium Androgenesis Androgynodioecious Androgynous Androsporogenesis Anemophily Aneuhaploidy Aneuploidy Aneusomatic Angular transformation Anisogameteal Anisogamy Anisoploidy Anisotrisomy Annealing ANOVA Analysis of variance Anther Anther culture Antheridium Anthesis Antibody Anticodon Antigen Antimitotic Antipodal cells Anti sense Antiserum Anucleolate Apex Apex culture Apical dominance Apical meristem Apogamety Apogamy Apomeiosis Apomixis Apospory Archegonium Archesporium Arcsine transformation Arithmetic mean or average Array Artificial selection Ανάλυση συνδιακύμανσης,συμπαραλλακτικότητας, συνδιασπορά Ανάλυση δικύμανσης, παραλλακτικότητας, διασποράς Ανάφαση Αναφασική κίνηση Αναφασικός διαχωρισμός Ανδροδίοικος Ανδρόοικος Ανδρείον Ανδρογένεση Ανδρογυνοδίοικος Ανδρόγυνος Ανδροσπορογένεση Ανεμοφιλία Ανευαπλοειδία Ανευπλοειδία Ανευσωματικό Γωνιακή μετατροπή Ανισογαμέτης Ανισογαμία Ανισοπλοειδία Ανισοτρισωμία Αναδόμηση Ανάλυση παραλλακτικότητας Ανθήρας Καλλιέργεια ανθήρων Ανθηρίδιο Ανθηση Αντίσωμα Αντικωδίκιο Αντιγόνο Αντιμιτωτικό Αντίποδα κύτταρα Μη πληροφοριακό Αντιορός Χωρίς πυρηνίσκο Κορυφή βλαστικού άξονα Καλλιέργεια κορυφής βλαστικού άξονα Κυριαρχία κορυφής Κορυφαίο μερίστωμα Απογαμετία Απογαμία Απομείωση Απόμιξη Αποσπορία Αρχεγόνιο Αρχεσπόριο Μετατροπή τόξου ημιτόνου Αριθμητικός μέσος όρος Σειρά, διάταξη Τεχνητή επιλογή

7 Ascus Ασκός Aseptic Ασηπτικός Asexual Αφυλετικός Asexual reproduction Αφυλετική αναπαραγωγή Assay Δοκιμή Assimilation Αφομοίωση Assortative mating Σύζευξη ομοίων Assumption Παραδοχή Asymmetrical distribution Ασυμμετρική κατανομή Asymptotic distribution Ασυμπτωτική κατανομή Asymptotic normality Ασυμπτωτική κανονικότητα Asynapsis Ασύναψη Asynaptic Ασυναπτικός Atelocentric Ατελοκεντρικός Attached X chromosomes Συγκολλημένα X χρωμοσώματα Attenuation Αραίωση Attribute Χαρακτηριστικό, ιδιότητα Autoallopolyploidy Αυτοαλλοπολυπλοειδία Autobivalent Αυτοδισθενές Autocorrelation Αυτοσυσχέτιση Autogamy Αυτογαμία Autogenous control Αυτοέλεγχος Autograft Αυτοεμβόλιο Autolysis Αυτόλυση Automixis Αυτόμιξη Autonomous controlling element Αυτόνομο ελεγκτικό στοιχείο Auto orientation of centromeres Αυτοπροσανατολισμός κεντρομερών Autoploidy Αυτοπλοειδία Autopolyploidy Αυτοπολυπλοειδία Autoradiography Αυτοραδιογραφία Autosegregation Αυτοδιαχωρισμός, αυτοδιάσπαση Autosome Αυτόσωμα Autotroph Αυτότροφο Autozygosity Αυτοζυγωτία Auxin Αυξίνη Auxotrophic Αυξοτροφικός Average deviation Μέση απόκλιση Average effect Μέση επίδραση Avirulent Μη παθογόνος Axeny Αξενία Axial organs O βλαστός και η ρίζα Axillary bud Μασχαλιαίος οφθαλμός Β Back mutation Αντίστροφη μετάλλαξη Backcross Αναδιασταύρωση Bacteriophage Βακτηριοφάγος Balanced incomplete Εξισορροπημένος μη πλήρης Balanced lattice Εξισορροπημένο δικτυωτό Balanced lattice square Εξισορροπημένο δικτυωτό τετράγωνο Balanced lethal Εξισορροπημένος θανατηφόρος Balanced polymorphism Εξισορροπημένος πολυμορφισμός Balbiani ring Δακτύλιος του Balbiani Band Ζώνη

8 Banding pattern Barr body Base collection Base pair Base population Basic chromosome set Basic number (x) Basic seed Batch culture Bayesʹ estimation Bayesʹ postulate B chromosomes Bead theory Behavioral mutant Bell shaped curve B error Best estimator Between groups variance Bias Biased estimator Biased sample Biased test Bidirectional replication Bimitosis Bimodal distribution Binary fission Binary method Binary vector Binemic Binomial distribution Binomial probability paper Binucleate Biomass Biometrics Biometry Biometrics Biotic Biotype Birth rate Bisexual Bivalent Bivalent interlocking Bivariate Bivariate distribution Bivariate normal Blending inheritance Block Block mean square Block sum of squares Blockage Blunt end ligation B lymphocytes (B cells) Border Border sequence Ζωνότυπος Σωμάτιο του Barr Βασική συλλογή Ζεύγος βάσεων Βασικός πληθυσμός Βασική χρωμοσωμική ομάδα Βασικός αριθμός (x) Βασικός σπόρος Υγρή καλλιέργεια σε ελεγχόμενο περιβάλλον Εκτίμηση κατά Bayes Αξίωμα του Bayes Β χρωμόσωμα Θεωρία κομπολογιού Μετάλλαγμα συμπεριφοράς Κωδωνοειδής καμπύλη Β σφάλμα Άριστος εκτιμητής Διακύμανση μεταξύ ομάδων Μεροληψία Μεροληπτικός εκτιμητής Μεροληπτικό δείγμα Μεροληπτικός έλεγχος Διπλασιασμός προς δύο κατευθύνσεις Διμίτωση Δικόρυφη κατανομή Διχοτόμηση Διαδική μέθοδος Διαδικός φορέας Δινημικό Διωνυμική κατανομή Φύλλο διωνυμικών πιθανοτήτων Διπύρηνος Βιομάζα Βιομετρία Βιοτικός Βιότυπος Ρυθμός γεννήσεων Ερμαφρόδιτος Δισθενές, διδύναμο Συμπλεγμένα δισθενή Διμεταβλητή Διμεταβλητή κατανομή Διμεταβλητός κανονικός Ομογενοποιητική κληρονομικότητα Ομάδα (πειραματισμός) Μέσο τετράγωνο ομάδων Αθροισμα τετραγώνων ομάδων Διακοπή (Γενετική) Συγκόληση μη συμπληρωματικών άκρων Β λεμφοκύτταρα Περιθώριο Αλληλουχία άκρου

9 Bouquet stage Στάδιο ανθοδέσμης Brachymeiosis Βραχυμείωση Bract Βράκτιο Bract scales Λέπια βρακτίων Branch migration Κλαδική μετανάστευση Breakage and copying Θραύση και αντιγραφή Breakage and reunion Θραύση και επανένωση Breakage gene Θραυστικό γονίδιο Breederʹs seed Σπόρος βελτιωτή Breeding Βελτίωση Breeding arboretum Βελτιωτικός δενδρόκηπος Breeding nursery Αγρός βελτιωτή, γενεαλογικός αγρός Breeding structure Αναπαραγωγική δομή Breeding system Σύστημα βελτίωσης, αναπαραγωγής Breeding value Βελτιωτική τιμή Bridge breakage fusion bridge Κύκλος γέφυρας, θραύσης, σύντηξης γέφυρας cycle Broth culture Καλλιέργεια σε θρεπτικό υγρό Bubble Βρόχος Bud Οφθαλμός Bud scales Λέπια οφθαλμού Budding Διόγκωση οφθαλμών, ενοφθαλμισμός Buffer Ρυθμίζω Bulk breeding Μαζική βελτίωση Buoyant density Πυκνότητα κατακρήμνισης C CO, C1 Συμβολισμός κύκλων επιλογής C1, Syn 1 Συμβολισμός κύκλων CAAT box CAAT περιοχή Callus Κάλος Calyx Κάλυκας CaMV, Cauliflower mosaic virus Ιός της μωσαϊκής του κουνουπιδιού Canalized character Μη επεξεργαζόμενο χαρακτηριστικό Canalizing selection Τροχιοδρομημένη επιλογή Canonical correlation coefficient Συντελεστής κανονικής συσχέτισης Canonical variate Κανονική μεταβλητή Canopy Φυλλοστέγη Cap 5ʹ Καπέλλο στο 5ο άκρο Capsid Καπσίδιο Carpel Καρπόφυλλο Carpophyll Carpel Carrier Φορέας Carry over effect Υπολειμματική μεταφερόμενη επίδραση Caryopsis Καρύοψη Cassette Κασέτα Catabolite repression Καταβολική καταστολή Catkin Ίουλος C banding C ζώνωση C bivalent C δισθενές ccc DNA, covalently closed circular Κλειστός δακτύλιος DNA DNA cdna Συμπληρωματικό DNA cdna clone Κλώνος από συμπληρωματικό DNA

10 cdna, complementary DNA Cell Cell adhesion Cell aggregation Cell cuiture Cell free translation system Cell furrow Cell fusion Cell hybridization Cell membrane Cell plate Cell strain Cellular affinity Centile Centimorgan Central body Central limit theorem Central moment Central spindle Centric fusion Centriole Centromere Centromere interference Centromere misdivision Centromere orientation Centromere repulsion Centromere shift Centromeric chromomere Centromeric granule Centromeric heterochromatin Centrosome Centrosphere Certation Certified seed C factor C gene Chain block design Chain initiation codon Chain termination codon Chalaza Change over desings Character Characteristic Character Characteristic function Characteristic root Chasmogamy Check cross Check variety Chemotherapy Chemotropism Chiasma Chiasma centralization Chiasma interference Συμπληρωματικό DNA Κύτταρο Προσκόληση κυττάρων Συσσώρευση κυττάρων Κυτταροκαλλιέργεια Σύστημα μετάφρασης εκτός κυττάρων Αυλάκωση κυττάρων Συγχώνευση, σύντηξη κυττάρων Υβριδισμός κυττάρων Κυτταρική μεμβράνη Κυτταρική πλάκα Κυτταρική διαλογή Κυτταρική συγγένεια Εκατοστιμόριο Σεντιμόργκαν Κεντρικό σωμάτιο Κεντρικό οριακό θεώρημα Κεντρική ροπή Κεντρική άτρακτος Κεντρομερική σύντηξη Κεντριόλιο Κεντρομέρος Κεντρομερική παρέμβαση Εγκάρσια διαίρεση κεντρόμερου Προσανατολισμός κεντρομερών Απώθηση κεντρομερών Μετατόπιση κεντρομερών Κεντρομερικό χρωμομέρος Κεντρομερικό κοκκίδιο Κεντρομερική ετεροχρωματίνη Κεντρόσωμα Κεντρόσφαιρα Ανταγωνισμός Γυρεοκόκκων Πιστοποιημένος σπόρος Παράγοντας C C γονίδιο Σχέδιο αλυσσιδωτών ομάδων Κωδικό έναρξης πολυπεπτιδίου Κωδικό λήξης πολυπεπτιδίου Χάλαζα Σχέδια εναλλασσομένων επεμβάσεων Χαρακτηριστικό γνώρισμα Χαρακτηριστική συνάρτηση Χαρακτηριστική ρίζα Χασμογαμία Διασταύρωση ελέγχου Ποικιλία μάρτυρας Χημειοθεραπεία Χημοτροπισμός Χίασμα Χιασματική κεντρομετακίνηση Χιασματική παρεμπόδιση

11 Chiasma localization Χιασματικός εντοπισμός Chiasma terminalization Χιασματική ακρομετακίνηση Chiasmate Χιασματικός Chiasmatype theory Χιασματυπική θεωρία Chimaera Χίμαιρα, χίμερα Chimera Chimaera Chi square x τετράγωνο Chi square distribution Κατανομή x 2 Chi square test Έλεγχος, δοκιμή, τεστ x 2 Chloroplast Χλωροπλάστης Chromatid Χρωματίδιο, χρωματίδη Chromatid aberration Χρωματιδιακή παρέκκλιση Chromatid non disjunction Μη απόζευξη χρωματιδίων Chromatid segregation Χρωματιδιακός διαχωρισμός Chromatid type structural changes Δομικές αλλαγές χρωματιδιακού τύπου Chromatin Χρωματίνη Chromatin diminution Χρωματινική ελάττωση Chromatography Χρωματογραφία Chromocenter Χρωμόκεντρο Chromogene Χρωμογονίδιο Chromomere Χρωμομέρος Chromomere pattern Χρωμομερική διάταξη Chromonema Χρωμόνημα Chromoplast Χρωμοπλάστης Chromosomal Χρωμοσωματικός Chromosomal inheritance Χρωμοσωμική κληρονόμηση Chromosomal mosaic Χρωμοσωμικό μωσαϊκό Chromosomal replication Χρωμοσωμικός αναδιπλασιασμός Chromosome Χρωμόσωμα Chromosome acentric bridges Χρωμοσωμικές ακεντρικές γέφυρες Chromosome stickiness Χρωμοσωμική κολλητικότητα Chromosome arm Χρωμοσωμικός βραχίονας Chromosome assortment Χρωμοσωμικός διαχωρισμός Chromosome banding Χρωμοσωμική ζώνωση Chromosome chimerism Χρωμοσωμικός χιμαιρισμός Chromosome coiling Χρωμοσωμική περιέλιξη Chromosome complement Χρωμοσωμική ομάδα Chromosome complex Χρωμοσωμικό σύμπλοκο Chromosome configuration Χρωμοσωμικός σχηματισμός Chromosome congression Χρωμοσωμική συνάθροιση Chromosome contraction Χρωμοσωμική συστολή Chromosome diminution Χρωμοσωμική ελάττωση Chromosome disjunction Χρωμοσωμική απόζευξη Chromosome elimination Χρωμοσωμική απάλειψη Chromosome erosion Χρωμοσωμική διάβρωση Chromosome fusion Χρωμοσωμική συγκόλληση Chromosome genetic engineering Χρωμοσωμική γενετική μηχανική Chromosome interference Χρωμοσωμική παρεμπόδιση Chromosome map Χρωμοσωμικός χάρτης Chromosome matrix Χρωμοσωμική μήτρα Chromosome mobilization Χρωμοσωμική κινητοποίηση Chromosome mosaicism Χρωμοσωμικός μωσαΐκισμός Chromosome orientation Χρωμοσωμικός προσανατολισμός

12 Chromosome pairing Chromosome polymorphism Chromosome puffing Chromosome rearrangement Chromosome reduplication Chromosome set Chromosome sterility Chromosome stickiness Chromosome substitution Chromosome synapsis Chromosome walking Chromotype Cis Cis acting Cis arrangenment Cis configuration Cis configuration Cis trans test Cistron Class Class frequency Class interval Class limit Class mark Class mid vaiues Class range Cleistogamy Clone Clone compiex Cloning vector Closed reading frame Cluster anaiysis C meiosis C mitosis Coadaptation Coancestry Coding Coding DNA strand Coding ratio Codominance Codominant alleles Codon Coefficient Coefficient multiple correlation R Coefficient of alienation Coefficient of association Coefficient of coincidence Coefficient of consanguinity Coefficient of determination Coefficient of heritability Coefficient of inbreeding Coefficient of kinship Coefficient of parentage Χρωμοσωμική σύζευξη Χρωμοσωμικός πολυμορφισμός Χρωμοσωμική διόγκωση Χρωμοσωμική αναδιάταξη Χρωμοσωμικός επαναδιπλασιασμός Χρωμοσωμική ομάδα Χρωμοσωμική στειρότητα Χρωμοσωμική κολλητικότητα Χρωμοσωμική υποκατάσταση Χρωμοσωμική σύναψη Χαρτογράφηση χρωμοσώμου Χρωμότυπος Ομόπλευρος Ομόπλευρη δράση Ομόπλευρη διάταξη, cis διάταξη Ομο ετερόπλευρο κριτήριο, κριτήριο cis trans Σιστρόνιο Κλάση Συχνότητα κλάσης Διάστημα κλάσης Όριο κλάσης Μέση τιμή κλάσης Μέσες τιμές κλάσεων Εύρος κλάσης Κλειστογαμία Κλώνος Κλωνικό σύμπλοκο Φορέας κλωνοποίησης Κλειστό πλαίσιο μετάφρασης Ανάλυση ομίλων Μείωση παρουσία κολχικίνης Μίτωση παρουσία κολχικίνης Συμπροσαρμογή Συντελεστής συγγένειας Κωδικοποίηση Κωδικοποιός αλυσίδα DNA Αναλογία κωδικοποίησης Συγκυριαρχία Συγκυρίαρχα αλληλόμορφα Κωδικόνιο, κωδίκιο Συντελεστής Συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης Συντελεστής αλλοτρίωσης Συντελεστής σχέσης Συντελεστής σύμπωσης Συντελεστής συγγένειας Συντελεστής προσδιορισμού Συντελεστής κληρονομικότητας Συντελεστής ομομιξίας Συντελεστής συγγένειας Συντελεστής συγγένειας

13 Coefficient of partial regression Συντελεστής μερικής παλινδρόμησης, συμμεταβολής Coefficient of relationship (Wright) Συντελεστής συγγένειας του Wright Coefficient of repeatability Συντελεστής επαναληπτικότητας Coefficient of selection Συντελεστής επιλογής Coefficient of variability Συντελεστής παραλλακτικότητας, μεταβλητότητας Coefficient of variation Συντελεστής παραλλακτικότητας, μεταβλητότητας Coefficient partial correlation Συντελεστής μερικής συσχέτισης Coefficient simple correlation Συντελεστής απλής συσχέτισης Coenocyte Κοινόκοιτο Coepistasis Συνεπίσταση Coevolution Συνεξέλιξη Coiling Περιέλιξη, συστροφή Coincidence Σύμπωση Coincidental evolution Συμπτωτική εξέλιξη Cointegrate structure Αμφικλειδωμένες κατασκευές Colchiploidy Κολχιπλοειδία Colinearity Συγγραμμικότητα Colony hybridization Υβριδισμός αποικιών Combined selection Συνδυασμένη επιλογή Combining ability Συνδυαστική ικανότητα, συνδυαστικότητα Common factor variance Κοινή παραγοντική διακύμανση Communality Common factor variance Comparison Σύγκριση Compatibility group Ομάδα συμβατότητας Compensating trisomy Αντισταθμιστική τρισωμία Competent Δεκτικός, ανταγωνιστικός Competition Ανταγωνισμός Competitive ability Ανταγωνιστική ικανότητα Competitive index Δείκτης ανταγωνισμού Complementary Συμπληρωματικός Complementary genes Συμπληρωματικά γονίδια Complementation Αλληλοσυμπλήρωση Complementation intergenic Διαγονιδιακή αλληλοσυμπλήρωση Complementation test Έλεγχος αλληλοσυμπλήρωσης Complete confounding Πλήρης ανάμειξη, συγχώνευση Complete dominance Πλήρης κυριαρχία Complete flower Τέλειο άνθος Complete Medium Πλήρες υπόστρωμα Completely balanced Πλήρως, εντελώς, τελείως, εξισσοροπημένος Completely randomized design Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο Complex heterozygote Σύνθετος ετεροζυγώτης Complex inversions Σύνθετες αναστροφές Complex locus Σύνθετη γονιδιακή θέση Component of variance Συστατικό διακύμανσης, παραλλακτικότητας, διασποράς Composite crosses Μείγμα διασταυρώσεων, ανάμικτες διασταυρώσεις Composite hypothesis Σύνθετη υπόθεση Composite transposons Σύνθετο μεταφερόνιο

14 Compound X chromosomes Concatemer Concatenation Concerted evolution Concomitant variable Concordance Conditional distribution Conditional mutation Conditional probability Conelet Confidence belt Confidence coefficient Confidence interval Confidence level Confidence limits Confidence region Conformation Confounding Congenital disease Congenital malformation Conjugation Consanguineous mating Consensus sequence Conservative recombination Consistent estimator Constant region Constitutive heterochromatin Constriction Contamination Contingency table Continuous distribution Continuous variable Contransduction Contrast Control Controlling elements Convergent co orientation Convergent improvement Conversion Conversion effect Coordinate regulation Co orientation Copulation Copy choise recombination Cordycepin Core particle Corepressor Corolla Correction factor Correction for continuity Correction term Correlated response to selection Correlation Σύνθετα Χ χρωμοσώματα Αλυσσιδομερές Αλυσσιδωτή σύνδεση Εναρμονισμένη εξέλιξη Συνακόλουθη μεταβλητή Αρμονία Δεσμευμένη κατανομή Εξαρτημένη μετάλλαξη Δεσμευμένη πιθανότητα Καρπός κωνοφόρου (1ου έτους) Ζώνη εμπιστοσύνης Συντελεστής εμπιστοσύνης Διάστημα εμπιστοσύνης Επίπεδο εμπιστοσύνης Όρια εμπιστοσύνης Περιοχή εμπιστοσύνης Διαμόρφωση Ανάμειξη, συγχώνευση Συγγενής ασθένεια Συγγενής ανωμαλία Σύζευξη Συγγενική σύζευξη Πληροφοριακή αλληλουχία Συντηρητικός ανασυνδυασμός Συνεπής εκτιμητής Σταθερή περιοχή Συστατική ετεροχρωματίνη Περίσφιξη Επιμόλυνση, προσβολή Πίνακας συνάφειας, συντυχίας Συνεχής κατανομή Συνεχής μεταβλητή Συμμεταγωγή Αντίθεση, σύγκριση Μάρτυρας Ελέγχοντα στοιχεία Συγκλίνων συμπροσανατολισμός Συγκλίνουσα βελτίωση Μετατροπή Επίδραση μετατροπής Συντονισμένη ρύθμιση Σύγχρονος, ταυτόχρονος προσανατολισμός Συνουσία Ανασυνδυασμός με επιλογή αντιγράφου Κορδυσεπίνη Κεντρικό (κύριο) σώμα Συναναστολέας Στεφάνη Διορθωτικός παράγοντας Διόρθωση συνέχειας Διορθωτικός όρος Συσχετισμένη αντίδραση στην επιλογή Συσχέτιση

15 Correlation coefficient Συντελεστής συσχέτισης Correlation matrix Πίνακας συσχέτισης Cos, cohesive Κολλώδης Cosmid Κοσμίδιο Cot Τιμή Cot Cotyledon Κοτυληδόνα Coupling Ομόπλευρος, ομόστοιχος Coupling phase Ομόπλευρη φάση Covariance Συνδιακύμανση, συμπαραλλακτικότητα, συνδιασπορά Covariation Συμπαραλλακτικότητα Critical region Κρίσιμη, κριτική περιοχή Critical value Κρίσιμη, κριτική τιμή Cross Διασταύρωση Cross classification Σταυρωτή κατάταξη Cross hybridization Σταυροϋβριδισμός Crossability Διασταυρωστικότητα, διασταυρωσιμότητα Crossbreeding Ετερομιξία, σταυρογονιμοποίηση Crossfertilization Σταυρογονιμοποίηση Crossing over Ανταλλαγή, επιχιασμός, διασκελισμός Crossing over modifier Τροποποιητής ανταλλαγής, επιχιασμού, διασκελισμού Crossing over position interference Παρέμβαση ανταλλαγής λόγω θέσης Crossover chromatid Χρωματίδιο ανταλλαγής Crossover design Σχέδιο ανταλλαγής Crosspollination Σταυροεπικονίαση Crown gall Καρκίνος στεφάνης Cryopreservation Κρυοδιατήρηση Cryptic satellite Κρυφός δορυφόρος Cryptochimera Κρυπτοχίμαιρα Cryptoendomitosis Κρυπτοενδομίτωση ctdna Χλωροπλαστικό DNA Cubic lattice design Σχέδιο κυβικού δικτυωτού Cultivar Καλλιεργούμενη ποικιλία Cumulative distribution Αθροιστική κατανομή Cumulative frequency Αθροιστική συχνότητα Curve fitting Προσαρμογή καμπύλης Curvilinear regression Καμπυλόγραμμη παλινδρόμηση, συμμεταβολή Cutting Μόσχευμα C value Τιμή C Cybrid Κυτοπλασμικό υβρίδιο Cyclic selection Κυκλική επιλογή Cytochimera Κυτταροχίμαιρα Cytochrome Κυτταρόχρωμα Cytodifferentiation Κυτταροδιαφοροποίηση Cytogenetics Κυτταρογενετική Cytogony Κυτταρογονία Cytokinesis Κυτταροκίνηση Cytokinin Κυτοκινίνη Cytology Κυτταρολογία Cytomixis Κυτταρόμιξη Cytopathic effect Κυτοπαθητικό φαινόμενο Cytoplasm Κυτταρόπλασμα

16 Cytoplasmic male sterility Cytoplasmic organelle Cytoskeleton Cytotaxonomy Cytotype D Decapitation Decile Decoding Decolorization Decondensation stage Deconjugation Decontamination Dedifferentiation Defficiency Defining contrast Degeneration Degeneracy (genetic code) Degree of dominance Degree of genetic determination Degrees of freedom Dehiscence Deleterious Deletion Deletion mapping Denaturation Density function Deoxyribonucieic acid Dependent variable Derepression Derived population Derived statistics Descriptive statistics Design Desynapsis Desyndesis Detached x Detasseling Determinant Determinate growth Deuterohermaphroditic Development Deviation Deviations sum of squares Diagonal matrix Diagram Diagynic Diakinesis Diallel cross Diallel selective mating system Diandric Dicentric chromosome Dichogamy Κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα Κυτταροπλασματικό οργανίδιο Κυτταροσκελετός Κυτταροταξονομία Κυτταρότυπος Αποκεφαλισμός κορυφής Δεκατημόριο Αποκωδικοποίηση Αποχρωματισμός Στάδιο αποσυμπύκνωσης Αποσύζευξη Απολύμανση Αποδιαφοροποίηση Έλλειψη Ορίζουσα αντίθεση Εκφυλισμός Εκφυλισμός (γενετικού κώδικα) Βαθμός κυριαρχίας Βαθμός γενετικού προσδιορισμού Βαθμοί ελευθερίας Διάρρηξη ανθήρων Επιβλαβής Απώλεια Χαρτογράφηση μέσω των απωλειών Αποδιάταξη, μετουσίωση Συνάρτηση πυκνότητας Δεσοξυριβονουκλεΐκό οξύ Εξαρτημένη μεταβλητή Αποαναστολή Παράγωγος πληθυσμός Παράγωγο στατιστικό Περιγραφική Στατιστική Σχέδιο Αποσύναψη Αποσύνδεση Αποσυγκολλημένο x Αφαίρεση φούντας Ορίζουσα Ασυνεχής, καθορισμένη αύξηση Δευτεροερμαφροδιτικός Ανάπτυξη Απόκλιση Άθροισμα τετραγώνων αποκλίσεων Διαγώνιος πίνακας Διάγραμμα Διαγυνικός Διακίνηση Διαλληλική διασταύρωση Διαλληλικό επιλεκτικό σύστημα συζεύξεων Διανδρικό Δικεντρικό χρωμόσωμα Διχογαμία

17 Dichophase Diclinous Dicotyledonous Dictyokinesis Dictyosome Dictyotene Didiploid Differential host plant Differentiation Differential affinity Differential distance Differential mitosis Differential reactivity Differential resistance Differential segment Differentiation Diffusion Digenomatic Digestion Dihaploid Diheterozygous Dihybrid Diiso compensating trisomic Diisosomic Diisotrisomic Dikaryon Dikinetic Dimer Dimorphism Dioecious Diphasic Diplobivalent Diplochromosome Diploid Diploid breeding Diploidization Diploidy Diplonema Diplophase Diplospory Diplotene Direct effect Direct repeat Direct tandem inversion Directional dominance Directional selection Disarmed Ti vector Disassortative mating Discontinuous replication Discontinuous variable Discordant orientation Discrepancy Discrete distribution Διχόφαση Δικλινής Δικοτυλήδονος Δικτυοκίνηση Δικτυόσωμα Δικτυοταινία Διδιπλοειδής Διαφορετικός φυτικός ξενιστής Διαφοροποίηση, διαφορισμός Διαφορική συγγένεια Διαφορική απόσταση Διαφορική μίτωση Διαφορική δραστικότητα Διαφορική ανθεκτικότητα Διαφορικό τμήμα Διαφοροποίηση Διάχυση Διγονιδιωματικός, διγενωμικός Πέψη Διαπλοειδής Διετεροζυγωτικός Διυβρίδιο Δι ισο αντισταθμιστικό τρισωμικό Δι ισοσωμικός Δι ισοτρισωμικός Δικάρυο Δικινητικός Διμερές Διμορφισμός Δίοικος Διφασικός Διπλοδισθενής Διπλοχρωμόσωμα Διπλοειδής Διπλοειδική βελτίωση Διπλοειδισμός Διπλοειδία Διπλόνημα Διπλόφαση Διπλοσπορία Διπλοταινία Άμεση επίδραση Ομόρροπη επανάληψη Ομόρροπες κατά σειρά Αναστροφές Κατευθυντήρια κυριαρχία Κατευθυντήρια επιλογή Αφοπλισμένος Ti φορέας Σύζευξη ανομοίων Ασυνεχής αναδιπλασιασμός Ασυνεχής μεταβλητή Δυσαρμονικός προσανατολισμός Ασυμφωνία Ασυνεχής, διακριτή κατα νομή

18 Discriminant analysis Διαχωριστική, διακρίνουσα ανάλυση Discriminant function Διακρίνουσα συνάρτηση Disease assessment Εκτίμηση ασθένειας Disease avoidance Αποφυγή ασθένειας Disease escape Διαφυγή ασθένειας Disjoint events Ασυμβίβαστα συμβάντα Disjunction Απόζευξη Disomic Δισωμικό Dispersion Διασπορά, διασκορπισμός Dispersive process Διεργασία διασποράς, διασκορπισμού Disproportionate sub class numbers Μη αναλογικοί αριθμοί υποκλάσεων Disruptive selection Αποσταθεροποιητική, διασπαστική επιλογή Dissociation Αποδιάταξη Distal Απω, απομακρυσμένος Distal interlocking Απομακρυσμένο αλυσσιδωτό σύμπλεγμα Distortional segregation Παραμορφωτικός διαχωρισμός, διάσπαση Distribution Κατανομή Distribution free method Μέθοδος ελεύθερης κατανομής Distributive pairing Κατανεμητική σύζευξη Ditelosomic Διτελοσωμικό Ditelotrisomic Διτελοτρισωμικό Ditertiary compensating trisomic Διτεταρτογενές αντισταθμιστικό τρισωμικό Divergence Απόκλιση Divergent selection Αποκλίνουσα επιλογή Divergent transcription Αποκλίνουσα μεταγραφή Dizygotic twins Διζυγωτικά δίδυμα DNA binding proteins Πρωτεΐνες που κολλούν στο DNA DNAase DNA polymerase DNAase I hypersensitive site DNAάση 1 υπερευαίσθητες περιοχές DNA driven hybridization DNA κατευθυνόμενος υβριδισμός DNA polymerase Πολυμεράση του DNA DNA puffs Διογκώσεις DNA Domain Πρωτεΐνικό τμήμα Dominance Κυριαρχία Dominance deviation Απόκλιση κυριαρχίας Dominance effect Επίδραση κυριαρχίας Dominance variance Διακύμανση, διασπορά, παραλλακτικότητα κυριαρχίας Dominant Κυρίαρχος Donor parent Δότης, δωρητής, γονέας Dormancy Λήθαργος Dormant Λανθάνων Dose metameter Μετάμετρο δόσης Double change over design Διπλό σχέδιο εναλλασσόμενων επεμβάσεων Double cross Διπλή διασταύρωση Double cross hybrid Διπλό υβρίδιο Double crossing over Διπλή ανταλλαγή Double fertilization Διπλή γονιμοποίηση Double hapioid Διπλό απλοειδές Double helix Διπλός έλικας Double lattice Διπλό δικτυωτό Double logarithmic chart Διπλός λογαριθμικός χάρτης Double monoisosomic Διπλό μονοΐσοσωμικό

19 Double monotelosomic Double reduction Double stranded replication model Double tailed test Double telotrisomic Downstream Drift Drumstick Dummy treatment Dummy variable Duncanʹs new multiple range test Dunnettʹs procedure Dunnettʹs test Duplex Duplicate genes Duplication Dyad Dyscentric Dysgenic Dysploid E Ear Ear to row Ecological niche Ecology Economic weight Ecosystem Ecotype Ectopic pairing Effect Effective factor Effective number Effective population size Efficiency Efficient estimator Egg cell Egg mother cell Eigenvalue Electrophoresis Electroporation Element Elite germplasm Elite trees Elongation factor Emasculation Embryo Embryo culture Embryo sac Embryo sac competition Embryo sac mothecell Embryogenesis Embryogeny Embryoid Διπλό μονοτελοσωμικό Διπλή αναγωγή, μείωση Πρότυπο αναδιπλασιασμού διπλής αλυσίδας Αμφίπλευρος έλεγχος Διπλό τελοτρισωμικό Παρακάτω Παρέκκλιση, εκτροπή Φυλετική χρωματίνη Εικονική επέμβαση Εικονική μεταβλητή Νέο τεστ πολλαπλών σειρών του Duncan Διαδικασία του Dunnett Έλεγχος του Dunnett Δικυρίαρχο (ΑΑαα) Όμοια γονίδια Διπλασιασμός Δυάδα Δισκεντρικό Δισγενής Δισπλοειδής Στοίχος, σπάδικας Σπάδικας και γραμμή Οικολογική φωλιά, οικοθέση Οικολογία Οικονομικό βάρος Οικοσύστημα Οικότυπος Εκτοπική σύζευξη Επίδραση Ισοδύναμος παράγοντας Ισοδύναμος αριθμός Ισοδύναμο, δραστικό μέγεθος πληθυσμού Αποτελεσματικότητα Αποτελεσματικός εκτιμητής Ωοκύτταρο Μητρικό κύτταρο του ωαρίου Ίδια τιμή Ηλεκτροφόρηση Ηλεκτροδιήθηση Στοιχείο Εκλεκτό γενετικό υλικό Εκλεκτά δένδρα Παράγοντας επιμήκυνσης Αποστημόνωση, ευνουχισμός Έμβρυο Καλλιέργεια εμβρύων Εμβρυόσακκος Ανταγωνισμός εμβρυοσάκκων Μητρικό κύτταρο εμβρυοσάκκου Εμβρυογένεση Εμβρυογένεια Εμβρυοειδές

Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος

Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος Σ. Τσαγκαράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορμονοεξαρτώμενη καρκινογένεση αφορά την πρόκληση νεοπλασματικών εξεργασιών στους ενδοκρινείς αδένες και ιστούς στόχους των ορμονών από ενδογενώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Γ. Α. Πλατανιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια για αύξηση της κυτταροκτόνου δράσης της ακτινοβολίας στα νεοπλασματικά κύτταρα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Καίτη Μιχαλοπούλου *

Καίτη Μιχαλοπούλου * Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137-138 Α -Β, 2012, 3-49 Καίτη Μιχαλοπούλου * ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙEΣ ΤHΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ TO ΑΝΥΠΑΡKTO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 Γεννήθηκα στο χωριό Δοξαρά του νομού Λάρισας το 1948. Τον Ιούνιο του 1966 αποφοίτησα από το Α' Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] [Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] 37 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Βόλος 21-23 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Anatolia Science and Technology Now in our 11th year June 2007

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Anatolia Science and Technology Now in our 11th year June 2007 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 2 Anatolia Science & Technology Club Ιούνιος 2007 11 th Issue Credits Σύμβουλοι Ομίλου: Σαμαρά Χάιδω Χατζημαυρουδή Ελένη Μαρία Καραγκούνη υπεύθυνη για την κατασκευή των διαδικτυακών σελίδων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στα υλικά δομήσεως επηρεάζει δυσμενώς τόσο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 31 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 31 st ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 14 16 Μαΐου 2009 May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ PATRAS ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κ. Πετράκη 185 ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος όγκος χρησιμοποιήθηκε αρχικώς για να προσδιορίσει μια φλεγμονώδους

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Χ. Πέππας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) βρήκε αρχικά εφαρμογή στα τέλη της 10ετίας του 60 αρχές της 10ετίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ KARPENISSI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ KARPENISSI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 32 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 32 nd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 32 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 27 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 27 th SCIENTIFIC CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου 12 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Παπαδάτος Νικόλαος του Διονυσίου Θέση : Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεύθυνση γραφείου: Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα