ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)"

Transcript

1 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : , FAX : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 0 1 / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ «THESSALONIKI» ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΛΕΤΑΣ Σύµφωνα µε : 1) Το Νόµο 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α ) «Θαλάσσιες ενδοµεταφορές Γεν. Γραµµατεία Λιµένων - Μετατρο ή Λιµενικών Ταµείων σε ΑΕ». 2) Το Νόµο 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α ) «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». 3) Τη διάταξη του άρθρου 30 του Νόµου 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ) «Ναυτική ε αγγελµατική εκ αίδευση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υ ουργείου Εµ ορικής Ναυτιλίας». 4) Την Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ 1439 Β ) «ιαδικασία και όροι και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διενέργεια του διαγωνισµού, ου ροβλέ εται στην αράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2881/2001». 5) Το Νόµο 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α ) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων». 6) Τις υ αριθ. 01/01/ , 114/15/ , 77/09/ και 48/06/ α οφάσεις.σ. ΟΛΑ ΑΕ. 7) Τους όρους της αρούσας διακήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Την , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.µ., ε αναλη τικό, διεθνή, ανοικτό, λειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες ροσφορές για την εκ οίηση και α οµάκρυνση εκτός λιµένα Αλεξανδρού ολης του ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς Φορτηγού - Οχηµαταγωγού λοίου «THESSALONIKI» - Νηολογίου Βαλέτας 10112, ου βρίσκεται στη λιµενική εριοχή αρµοδιότητας του Ο.Λ.Α. Α.Ε. (λιµένας Αλεξανδρού ολης) και αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 13 της αρούσας. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές ροσφορές για το σύνολο του λοίου και για το σύνολο των εργασιών ου αναφέρονται στο άρθρο 13 της αρούσας. Ως τιµή εκκίνησης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καθορίζεται το οσό των ενός εκατοµµυρίου διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), λέον Φ.Π.Α. Η γνωστο οίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται µε µέριµνα της Υ ηρεσίας µας, σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας, ου ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β ) και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ).

2 2 Η δα άνη για τη δηµοσίευση της διακήρυξης, βαρύνει την ΟΛΑ ΑΕ ου διενεργεί το διαγωνισµό. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να µάθουν τους όρους του διαγωνισµού α ό την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ο.Λ.Α. Α.Ε.: και να αραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 09:00 14:00 α ό τα γραφεία του ΟΛΑ Α.Ε. (οδός Μακράς Γεφύρας 2, Αλεξανδρού ολη - 2 ος όροφος). Όλα τα έγγραφα ου α αιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και κάθε άλλη διαδικασία ου αφορά στο διαγωνισµό και τη συµµετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α) ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στο διαγωνισµό µ ορούν να λάβουν µέρος όλα τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή ενώσεις ή κοινο ραξίες, ου ληρούν τις ροϋ οθέσεις της αρούσας και διαθέτουν α οδεδειγµένη εµ ειρία και τεχνογνωσία στην α οµάκρυνση ε ικίνδυνων και ε ιβλαβών λοίων, καθώς και ειδικευµένο ροσω ικό και µέσα, για την εκτέλεση των εργασιών, ό ως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 13 της αρούσας, εφόσον δικαιούνται και δεν έχουν α οκλεισθεί α ό διαγωνισµούς του Ελληνικού ηµοσίου ή ΝΠ και ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ε άγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της διακήρυξης. Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µ ορεί να γίνει, είτε α ευθείας, είτε µέσω αντι ροσώ ων τους στην Ελλάδα. Β) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι διαγωνιζόµενοι καταθέτουν ή α οστέλλουν στον ΟΛΑ Α.Ε. ροσφορά στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίτυ α, µε την α αραίτητη ροϋ όθεση ότι θα εριέλθει στον ΟΛΑ Α.Ε. ό ως ορίζεται στα άρθρα 2 και 3. Η ροσφορά συνοδεύεται α αραίτητα α ό τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.1. Φυσικά ρόσω α. α. Έλληνες ολίτες Α όσ ασµα οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν καταδικάστηκαν για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου α ό το ο οίο να ροκύ τει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία κηρύξεως τώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συµβιβασµού µε τους ιστωτές ή οι εργασίες της ε ιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση Πιστο οιητικό αρµόδιας αρχής, ότι έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υ οχρεώσεων, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. β. Οι Αλλοδα οί. Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου έκδοσης τελευταίου τριµήνου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α ό το ο οίο να ροκύ τει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα. Πιστο οιητικό της κατά ερί τωση αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης α ό το ο οίο να ροκύ τει, ότι δεν συντρέχουν οι ερι τώσεις της αραγράφου Στις ερι τώσεις κατά τις ο οίες η υ όψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή

3 3 ιστο οιητικά ή αυτά δεν καλύ τουν όλες τις ερι τώσεις, ου αναφέρονται στην αρ ρέ ει να αντικατασταθούν αυτά µε ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ροσώ ου ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συµβολαιογράφου ή ο οιασδή οτε άλλης αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες ό ου δεν ροβλέ εται ένορκη βεβαίωση ρέ ει να αντικατασταθεί αυτή α ό υ εύθυνη δήλωσή τους. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, ου να ροκύ τει ότι έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις ου αναφέρονται στην αρ Νοµικά ρόσω α ηµεδα ά ή αλλοδα ά Τα δικαιολογητικά της αρ. α και β του άρθρου 1 ( αράγραφος 1.1) αντίστοιχα. Ειδικότερα σχετικά µε το α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ισοδύναµου ρος αυτό εγγράφου ου εκδίδεται α ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης του νοµικού ροσώ ου διευκρινίζεται ότι οφείλουν να το ροσκοµίσουν οι νόµιµοι εκ ρόσω οι αυτού και, ε ι λέον, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του, οι: α) Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, β) ιαχειριστές ΕΠΕ, γ) Μέλη Σ, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ Ε ι λέον, οι Συνεταιρισµοί οφείλουν να ροσκοµίσουν και βεβαίωση ε ο τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Κοινο ραξίες, Συµ ράξεις, Ενώσεις Για κάθε µέλος της Ένωσης /Σύµ ραξης /Κοινο ραξίας ρέ ει υ οχρεωτικά να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά των αραγράφων 1.1. και 1.2. ανάλογα µε την ερί τωση (αλλοδα ό ή ηµεδα ό φυσικό ή νοµικό ρόσω ο) και ε ι λέον αυτών: α) συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Σύµ ραξης ή Κοινο ραξίας. Στο συµφωνητικό θα ρέ ει να ορίζεται κοινός εκ ρόσω ος της Ένωσης και των µελών της για τη συµµετοχή της στον αρόντα διαγωνισµό και στην εκ ροσώ ηση αυτής και των µελών της έναντι του ΟΛΑ Α.Ε. β) ράξη του αρµοδίου διοικητικού οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης κλ, α ό το ο οίο να ροκύ τει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση κλ, και στο διαγωνισµό. Στην ερί τωση συµµετοχής φυσικού ροσώ ου στην Ένωση κλ η ανωτέρω ράξη αντικαθίσταται α ό Υ εύθυνη ήλωση µε αντίστοιχο εριεχόµενο Κοινο ραξίες (ή συµ ράξεις ή ενώσεις) ροσώ ων ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά. ιευκρινίσεις: Οι κοινο ραξίες ή οι ενώσεις, δικαιούνται να υ οβάλλουν κοινή ροσφορά. Η µετατρο ή τους σε ορισµένη νοµική µορφή είναι δυνατόν να α αιτηθεί, εάν τους ανατεθεί η σύµβαση και στο βαθµό ου η µετατρο ή τους είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης Οι υ οψήφιοι ή οι υ οβάλλοντες ροσφορά οι ο οίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους, στο ο οίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν λάβει άδεια να αρέχουν την εν λόγω υ ηρεσία, δεν µ ορούν να α ορριφθούν α λώς και µόνο ε ειδή έ ρε ε να είναι νοµικά ρόσω α κατά την Ελληνική Νοµοθεσία Η ροσφορά της κοινο ραξίας θα υ ογράφεται υ οχρεωτικά είτε α ό όλους τους συµµετέχοντες στην κοινο ραξία, είτε α ό εκ ρόσω ό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική ράξη. Στην ροσφορά α αραιτήτως ρέ ει να αναγράφεται το µέρος αυτής ου αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της ροσφοράς.

4 Με την υ οβολή της ροσφοράς κάθε µέλος της κοινο ραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε ερί τωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι λήρους εκτέλεσης της σύµβασης Σε ερί τωση ου εξ αιτίας αδυναµίας για ο οιοδή οτε λόγο ή ανωτέρα βία, µέλος της κοινο ραξίας δεν µ ορεί να αντα οκριθεί στις υ οχρεώσεις της κοινο ραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των ροσφορών, τα υ όλοι α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της κοινής ροσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η αρα άνω αδυναµία ή ανωτέρα βία ροκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υ όλοι α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υ όλοι α µέλη της κοινο ραξίας και στις δύο ερι τώσεις µ ορούν να ροτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε α όφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του ΟΛΑ Α.Ε. οργάνου, ύστερα α ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου διενέργειας του διαγωνισµού ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω διαγωνιζόµενοι των αρ έως 1.4. θα υ οβάλλουν ε ίσης νόµιµη βεβαίωση εκ ροσώ ησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκ ρόσω ό τους Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν εκτός α ό τα ιο άνω κατά ερί τωση δικαιολογητικά να καταθέσουν και δήλωση ότι α οδέχονται τους όρους του αρόντος διαγωνισµού Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα υ οβάλλουν ε ίσης υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8, ότι δεν τους έχει ε ιβληθεί οινή α οκλεισµού α ό τους διαγωνισµούς του ηµοσίου Οι αντι ρόσω οι στην Ελλάδα των ηµεδα ών εγκατεστηµένων στην αλλοδα ή ή αλλοδα ών φυσικών ή νοµικών ροσώ ων ή ε ι λέον των ανωτέρω και ανάλογα µε την ερί τωση α αιτείται να καταθέσουν δικαιολογητικά α ό τα ο οία να είναι εµφανές, ότι είναι αντι ρόσω οί τους κατά το χρονικό διάστηµα του διαγωνισµού Πιστο οιητικά συµµετοχής στο ιαγωνισµό ου έχουν εκδοθεί στην αλλοδα ή θα συνοδεύονται α ό ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική α ό κρατική αρχή ή α ό εξουσιοδοτηµένα α ό τη νοµοθεσία άτοµα Η µη ροσκόµιση µε την ροσφορά όλων των αρα άνω δικαιολογητικών καθώς και των α αιτούµενων στοιχείων Τεχνικής Προσφοράς, ή εάν κατά τον έλεγχο των ροσκοµισθέντων δια ιστωθεί έλλειψη ή σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων συνε άγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ α ό τον διαγωνισµό, εκτός αν το συµµετέχων/ουσα ρόσω ο/εταιρεία ροσκοµίσει δικαιολογητικά λην της εγγυητικής ε ιστολής εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ιευκρινίσεις αρέχονται µόνον όταν ζητούνται α ό την ΟΛΑ Α.Ε., ενώ διευκρινήσεις ου δίνονται α ό τους ροσφέροντες ο οτεδή οτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των ροσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες Ο λειοδότης δεν έχει δικαίωµα να α οσύρει την ροσφορά του, µέρος της ή ολόκληρη, µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η ροσφορά του. Σε ερί τωση ου την α οσύρει υ όκειται στις κυρώσεις του άρθρου 12 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ Β 1439/2001) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα συνοδεύονται υ οχρεωτικά µε οινή α οκλεισµού α ό εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα, ύψους κατ ελάχιστο 5% ε ί της τιµής εκκίνησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συµµετοχής θα είναι

5 5 εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, ροσµετρούµενες α ό την ε οµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Το οσό της εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ θα είναι εβδοµήντα εννέα χιλιάδες εντακόσια ογδόντα ένα ευρώ ( ,00 Χ 1,23) Χ 5% = ,00. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της Υ.Α. 2123/34/01 (ΦΕΚ 1439 Β ). Έντοκα γραµµάτια ή οµόλογα του ηµοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση συµµετοχής. Αντί της εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής µ ορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρία ΟΛΑ ΑΕ το αντίστοιχο χρηµατικό οσό. Αντίγραφο του γραµµατίου είσ ραξης θα ρέ ει να κατατεθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σε ερί τωση κοινο ραξίας, η εγγυητική ε ιστολή ρέ ει να είναι κοινή για όλα τα µέλη της κοινο ραξίας. Οι εγγυητικές ε ιστολές όλων των διαγωνιζοµένων λην του αναδόχου θα τους ε ιστραφούν, µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, µετά α ό αίτησή τους, εκτός εκείνης ή εκείνων ου έχουν εν τω µεταξύ κατα έσει. Η εγγυητική ε ιστολή του διαγωνιζόµενου στον ο οίο θα γίνει η κατακύρωση, θα αντικατασταθεί κατά την υ ογραφή της σύµβασης µε εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης, οσού ό ως αναφέρεται στην αράγραφο 7.3. της αρούσας. Εάν ο διαγωνιζόµενος ου θα ε ιλεγεί, αρνηθεί να υ ογράψει τη Σύµβαση κατα ί τει η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής του. Στην ερί τωση αυτή ο ΟΛΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ε ιλέξει τον αµέσως ε όµενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόµενο, στον ο οίο και θα κατακυρωθεί το α οτέλεσµα του διαγωνισµού και θα υ ογραφεί η Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1. Όσοι ε ιθυµούν να υ οβάλλουν ροσφορά οφείλουν, µε οινή α οκλεισµού, να την καταθέσουν στην Ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού του ΟΛΑ Α.Ε. (οδός Μακράς Γεφύρας 2, Αλεξανδρού ολη, 2 ος όροφος, Τ.Κ ), αφού ρωτοκολληθεί α ό τη Γραµµατεία του ΟΛΑ Α.Ε. και µέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισµού. Με την κατάθεση της ροσφοράς οι υ οβάλλοντες θα αραλαµβάνουν α όδειξη στην ο οία θα αναγράφεται η ηµέρα και ώρα κατάθεσης Οι ροσφορές µ ορεί να α οστέλλονται στα γραφεία του ΟΛΑ Α.Ε. (οδός Μακράς Γεφύρας 2, Αλεξανδρού ολη, Τ.Κ ), µε ο οιοδή οτε τρό ο και αραλαµβάνονται µε α όδειξη, µε την α αραίτητη όµως ροϋ όθεση ότι αυτές θα εριέρχονται στην Υ ηρεσία, ό ως εριγράφεται στην αράγραφο 2.1. της αρούσας Στις ερι τώσεις ου οι υ οβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά α οστελλόµενες ροσφορές δεν ληρούν τα οριζόµενα α ό τις διατάξεις των ροηγούµενων αραγράφων του αρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υ όψη, αλλά ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγισθούν µετά την κατακύρωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού Η Ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού θα αραλάβει α ό τη Γραµµατεία του ΟΛΑ Α.Ε. την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, όλες τις ροσφορές. Όσες ροσφορές κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα α οσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις ροσφορές ου κατατέθηκαν εκ ρόθεσµα τις αραδίδει στη Γραµµατεία του ΟΛΑ Α.Ε. για ε ιστροφή µετά την κατακύρωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού.

6 6 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 3.1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισµένο, στον ο οίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι αρακάτω ενδείξεις: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. - Ο λήρης τίτλος της αρµόδιας Υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό. - Ο αριθµός της διακήρυξης. - Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Τα στοιχεία του α οστολέα. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται τρεις (03) ε ιµέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και τρεις (3) ε ιµέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά φάκελοι), ως εξής: 1 ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της αρούσης, το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον ενιαίο φάκελο της ροσφοράς, µε την ένδειξη ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους µε την ένδειξη ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. 2 ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον ενιαίο φάκελο της ροσφοράς, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. 3 ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο ε ίσης µέσα στον ενιαίο φάκελο της ροσφοράς, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Οι φάκελοι δικαιολογητικών τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε ερί τωση ου τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να το οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοι ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα έγγραφα ου α αιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ε ιτρέ εται η υ οβολή µόνο των φυλλαδίων των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της ροσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ο οιαδή οτε διόρθωση, αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α ό τον ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αραλαβής και α οσφράγισης των ροσφορών ρέ ει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η ροσφορά α ορρί τεται όταν υ άρχουν σ αυτή διορθώσεις οι ο οίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ροσφορών Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες ενενήντα (90) ηµέρες α ό την ε οµένη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για το χρόνο ου α οδέχθηκαν να αρατείνουν την ροσφορά τους, γεγονός το ο οίο οι διαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην ροσφορά τους. Προσφορά ου ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του αρα άνω αναφεροµένου α ορρί τεται ως α αράδεκτη.

7 7 Η ισχύς της ροσφοράς µ ορεί να αρατείνεται, εφόσον ζητηθεί α ό την Υ ηρεσία, ριν α ό τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε ενενήντα (90) ηµέρες. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής διαγωνιζοµένου σ αυτόν έως και την κατακυρωτική α όφαση, υ οβάλλεται στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο, εγγράφως, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Υ.Α. 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ). ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Η ε ιτρο ή αραλαβής και α οσφράγισης ροσφορών ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α οσφράγισης των ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται στην ρόσκληση (ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού). Προσφορές ου υ οβάλλονται στην ε ιτρο ή µετά την έναρξη της διαδικασίας α οσφράγισης δεν α οσφραγίζονται, αλλά αραδίδονται στη Γραµµατεία του ΟΛΑ ΑΕ για ε ιστροφή µετά την κατακύρωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού, ως εκ ρόθεσµες Η α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται µε τη διαδικασία ου καθορίζουν τα άρθρα 5 & 7 της Υ.Α. 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ). Όσες ροσφορές δεν κριθούν α οδεκτές δεν α οσφραγίζονται, αλλά ε ιστρέφονται µετά την κατακύρωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6.1. Ό ως ροαναφέρθηκε, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα ρέ ει να διαθέτουν α οδεδειγµένη εµ ειρία και τεχνογνωσία στην α οµάκρυνση ε ικίνδυνων και ε ιβλαβών λοίων, καθώς και ειδικευµένο ροσω ικό και µέσα, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών. Για το σκο ό αυτό οι ενδιαφερόµενοι, θα ρέ ει να υ οβάλλουν κάθε α αραίτητο στοιχείο και δικαιολογητικό ου κατά την κρίση τους α οδεικνύει τις α αιτήσεις του αρόντος, ώστε η ε ιτρο ή του διαγωνισµού να µ ορεί να ροβεί στην αξιολόγηση της ροσφοράς τους. Η αξιολόγηση των ροσφορών θα γίνει µε βάση τα κατωτέρω κριτήρια: Συµφωνία τεχνικών στοιχείων ροσφοράς µε τις τεχνικές ροδιαγραφές της ιακήρυξης, ό ως αυτές εριγράφονται στο άρθρο 13 της αρούσας. Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών µε την έννοια ότι ε ί ίσου λειοδοτικού τιµήµατος, θα ροτιµηθεί αυτός ου δίνει µικρότερο χρόνο εκτέλεσης Προσφορές ου είναι αόριστες και ανε ίδεκτες εκτίµησης ή είναι υ ό αίρεση, α ορρί τονται ως α αράδεκτες, µετά α ό ροηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας ε ιτρο ής του διαγωνισµού Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή του, µ ορεί να ροτείνει ό,τι ροβλέ ει το άρθρο 9 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β ). Την τελική α όφαση λαµβάνει το αρµόδιο διοικητικό όργανο του ΟΛΑ Α.Ε. ανάλογα µε το χρηµατικό οσό της κατακύρωσης.

8 Αντι ροσφορές - Βελτίωση λειοδοσίας µε νέες ροσφορές Οι συµµετέχοντες ου έγιναν δεκτοί στο ιαγωνισµό, δύνανται άµεσα, µετά την ανακοίνωση των στοιχείων των οικονοµικών ροσφορών, να αντι ροσφέρουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της Υ.Α.2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ). Κάθε συµµετέχων έχει δικαίωµα να αντι ροσφέρει τρεις φορές. Οι αντι ροσφορές είναι έγγραφες, δίδονται ταυτόχρονα α ό όλους τους αντι ροσφέροντες, καταχωρούνται σε ρακτικό και υ ογράφονται α ό τα µέλη της ε ιτρο ής και τους συµµετέχοντες, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΥΑ 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ). ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ 7.1. Για την κατακύρωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υ όψη και η ροηγούµενη συµβατική συµ εριφορά κάθε διαγωνιζοµένου Στο διαγωνιζόµενο στον ο οίο έγινε κατακύρωση α οστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΥΑ 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ) Ο λειοδότης στον ο οίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι υ οχρεωµένος : Αφενός µεν ρο και σε κάθε ερί τωση το αργότερο εντός έντε (05) ηµερών α ό την κατακύρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ου να καλύ τει οσοστό 10% του συνολικού οσού της ροσφοράς. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Αντί της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης µ ορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρία ΟΛΑ ΑΕ το αντίστοιχο χρηµατικό οσό και αντίγραφο του γραµµατίου είσ ραξης να κατατεθεί µε την υ ογραφή της σύµβασης. Με την κατάθεση της εγγυητικής ε ιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ε ιστρέφεται η εγγυητική ε ιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η αρα άνω εγγυοδοσία ε ιστρέφεται µετά την α οµάκρυνση α ό την εριοχή ευθύνης του ΟΛΑ Α.Ε. του ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς λοίου. Αφετέρου δε να καταβάλλει εντός δέκα (10) ηµερών το σχετικό τίµηµα της ροσφοράς του και να ροσέλθει για την υ ογραφή σύµβασης. Α ό την ηµεροµηνία έκδοσης των σχετικών αδειών α ό το Κεντρικό Λιµεναρχείο Αλεξανδρού ολης και µέσα στην οριζόµενη στο άρθρο 11 της αρούσας διακήρυξης ροθεσµία ρέ ει να ροβεί στην α οµάκρυνση του ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς λοίου, είτε µε ίδια µέσα και ροσω ικό, είτε συµβαλλόµενος µε τρίτο, ο ο οίος κατ εντολή και για λογαριασµό του λειοδότη θα ροβεί στην α οµάκρυνση του λοίου εκτός εριοχής ευθύνης του ΟΛΑ Α.Ε Εάν ο ανάδοχος στον ο οίο έγινε η ανακοίνωση της κατακύρωσης, δεν ροσήλθε σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών να υ ογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκ τωτος µε α όφαση του.σ. ΟΛΑ Α.Ε., ύστερα α ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου Η σύµβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις της Υ.Α. 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ) και η αλληλογραφία µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται ε ίσης στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι ε ικοινωνίες ροφορικές ή γρα τές, µεταξύ του ΟΛΑ ΑΕ και του αναδόχου ε ιχείρησης, µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα Η σύµβαση αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισµού Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο ο οίο τούτο στηρίζεται, ό ως ροσφορά, διακήρυξη και α όφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή αραδροµών Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες ου ροβλέ ονται α ό τη σύµβαση Παραλήφθηκαν οριστικά ( οσοτικά και οιοτικά) οι εργασίες.

9 Ε εστράφη η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού ροηγούµενα ε ιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ τώσεις. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για τις εγγυήσεις ου α αιτούνται ισχύουν τα αναφερόµενα στις αραγράφους 1.6 και 7.3. της αρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 9.1. Για τη διαδικασία κηρύξεως αναδόχου εκ τώτου και για τις ε ιβαλλόµενες κυρώσεις εφαρµογή έχει το άρθρο 12 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β ). ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Σε ερί τωση ανωτέρας βίας εφαρµογή έχει το άρθρο 13 της ΥΑ 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ) Η ε ίλυση των διαφορών ως ρος τη διακήρυξη και τη σύµβαση, υ άγεται στην αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Αλεξανδρού ολης Ρητά συµφωνείται α ό τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η ροσφυγή στο αρµόδιο ικαστήριο δεν αναστέλλει µε κανένα τρό ο την εκτέλεση της Σύµβασης. Συνε ώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίζουν µε καλή ίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υ οχρεώσεις τους βάσει της Σύµβασης καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ε ίλυσης της διαφοράς. ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος υ οχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες µέσα στον χρόνο ου θα δηλώσει µε την ροσφορά του, ο ο οίος δε θα ρέ ει να υ ερβαίνει τις δεκα έντε ηµέρες α ό την ηµεροµηνία έκδοσης των σχετικών αδειών α ό το Κεντρικό Λιµεναρχείο Αλεξανδρού ολης. Σε ερί τωση αράβασης αυτού του όρου, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, θα ε ιβάλλεται οινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου ύψους χιλίων (1.000,00 ), για κάθε ηµέρα καθυστέρησης Για τις κυρώσεις εκ ρόθεσµης αράδοσης των υ ηρεσιών καθώς και για την ιθανή αράταση του συµβατικού χρόνου, εφαρµογή έχει το άρθρο 12 σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β ). ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος έχει την α οκλειστική αστική, διοικητική και οινική ευθύνη α έναντι σε ο οιονδή οτε τρίτο, συµ εριλαµβανοµένου και του ροσω ικού του ΟΛΑ Α.Ε. για ο οιαδή οτε ζηµία ή α αιτήσεις, οι ο οίες θα ροέλθουν α ό δικές του, ή των ροστηθέντων του ενέργειες ή αραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορµής αυτών Ο Οργανισµός δικαιούται να αρακολουθεί την ρόοδο των εργασιών ου έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο και θα ορίσει ρος τούτο κατάλληλο κατά την κρίση του φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή ρόσω α Ο ανάδοχος, εγγυάται µε υ εύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός, ή τρίτο ρόσω ο το ο οίο ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασµό του, τις α αιτούµενες γνώσεις και υ οδοµή

10 10 για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του ροσω ικού, καθώς ε ίσης και τις διατάξεις της νοµοθεσίας ερί ροστασίας της ναυσι λοΐας και του Θαλάσσιου εριβάλλοντος. Ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος έναντι του Οργανισµού για ληµµελή εκτέλεση ή τυχόν µη εκτέλεση ολοκλήρωση του έργου εντός της ροβλε όµενης κατά τα ανωτέρω ροθεσµίας Ο Οργανισµός δεν αναλαµβάνει καµία υ οχρέωση για τυχόν µέτρα ου θα ληφθούν α ό ο οιαδή οτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δα ανών, φόρων, τελών κλ Στις ερι τώσεις των ως άνω και αραγράφων και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του φυσικού ή νοµικού ροσώ ου, κατα ί τει υ έρ του ΟΛΑ Α.Ε., µε α όφαση του ΟΛΑ Α.Ε. ως οινική ρήτρα, το οσό της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης ου ροβλέ εται. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της αρούσας είναι η ε ιλογή φυσικού ή νοµικού ροσώ ου, ου διαθέτει την α οδεδειγµένη εµ ειρία και τεχνογνωσία στην α οµάκρυνση ε ικίνδυνων και ε ιβλαβών λοίων, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών ου α αιτούνται για την α οµάκρυνση του ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς λοίου ου βρίσκεται στη λιµενική εριοχή αρµοδιότητας του ΟΛΑ Α.Ε. Το λοίο είναι το εξής : Όνοµα: «THESSALONIKI» Αριθµός Νηολογίου: Βαλέτας Τύ ος: Φορτηγό / Οχηµαταγωγό ΙΜΟ number: Σ: 9HVO8 Σηµαία: Μάλτας Ολικό µήκος/μέγιστο λάτος (µ): 157,86/23,00 Κ.Ο.Χ.: Παρατηρήσεις: Το λοίο είναι ε ί µακρό χρονικό διάστηµα ακινητο οιηµένο στον λιµένα Αλεξανδρού ολης και α ό τις βρίσκεται αραβεβληµένο ε ί του ανατολικού κρη ιδώµατος της ροβλήτας ΣΕΜΠΟ. Το όλο έργο εριλαµβάνει τις αρακάτω εργασίες: Έλεγχος για να δια ιστωθεί η κατάσταση στην ο οία βρίσκεται το λοίο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για τη ρυµούλκησή του και την α οµάκρυνσή του α ό την εριοχή ευθύνης του ΟΛΑ Α.Ε. Α αιτούµενες εργασίες και ενέργειες για την ασφαλή ρυµούλκηση και α οµάκρυνσή του σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Τελική διάθεση. Ε ίσης στο αντικείµενο του έργου εριλαµβάνονται και τα κατωτέρω: Ρυµούλκηση και α οµάκρυνση του λοίου α ό τη Λιµενική Ζώνη του ΟΛΑ Α.Ε., σε ο οιαδή οτε κατάσταση και αν βρίσκεται. Λήψη όλων των α αραίτητων µέτρων για την ρόληψη και τον εριορισµό τυχόν ρύ ανσης α ό τις εργασίες ρυµούλκησης και µεταφοράς καθώς και για την ασφάλεια της ναυσι λοΐας. Λήψη όλων των α αραίτητων µέτρων για την α οτρο ή ρόκλησης ναυαγίου, ατυχηµάτων, ζηµιών α ό τις εργασίες ρυµούλκησης και µεταφοράς.

11 11 Καθαρισµός όλης της εριοχής εκτέλεσης των εργασιών α ό ετρελαιοειδή κατάλοι α και α ορρίµµατα ο οιασδή οτε µορφής, ου τυχόν διασκορ ιστούν, ο ουδή οτε ευρίσκονται αυτά (σε βυθό, ε ιφάνεια θαλάσσης, αραλία ή κρη ίδωµα), συλλογή τους, µεταφορά τους και τελική διάθεση µε νόµιµα εριβαλλοντικά τρό ο. Μελέτη: Οι συµµετέχοντες, µε την ροσφορά τους θα υ οβάλλουν λήρη µελέτη, στην ο οία θα ανα τύσσεται αναλυτικά η ροτεινόµενη µεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών α οµάκρυνσης του ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς λοίου και η ο οία θα α οτελεί ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της ροσφοράς, αναφέροντες τα µέσα ου θα χρησιµο οιήσουν και το ροσω ικό. Α ό τους ενδιαφερόµενους θα ρέ ει να ληφθεί υ όψη ότι ο ΟΛΑ Α.Ε. δεν α οδέχεται το ενδεχόµενο εκτέλεσης εργασιών διάλυσης του ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς λοίου εντός της εριοχής ευθύνης του. Οι συµµετέχοντες, µε την ροσφορά τους, θα δηλώνουν το χρόνο, τον τρό ο και τον τό ο τελικής διάθεσης του ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς λοίου. Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Β.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να διαθέτουν κατ ελάχιστον τα κατωτέρω ροσόντα: 1. Να ροβλέ εται α ό την ιδιότητα ή το καταστατικό τους η εκτέλεση τέτοιων εργασιών και να κατέχουν τις α αιτούµενες νόµιµες άδειες. 2. Να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, ό ως αυτές ροαναφέρθηκαν στο αντικείµενο του αρόντος άρθρου. 3. Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, την α αραίτητη τεχνική υ οδοµή και το α αιτούµενο ειδικευµένο ροσω ικό. 4. Να διαθέτουν ε αγγελµατική έδρα. Β.2. ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να διαθέτουν τον α αιτούµενο κατ ελάχιστο ειδικό εξο λισµό, είτε ιδιόκτητο (να δοθούν αναλυτικά α οδεικτικά στοιχεία), είτε εξασφαλισµένο µε συµφωνητικά (ε ίσηµα ή νόµιµα ε ικυρωµένα αντίγραφα των ο οίων θα δοθούν µε την ροσφορά) και ο ο οίος θα αντα οκρίνεται στη µελέτη ου θα καταθέσουν για την α οµάκρυνση του ε ιβλαβούς λοίου. Β.3. ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να διαθέτουν, είτε µε συµφωνία µε άλλους είτε δικό τους- ειδικευµένο ροσω ικό, για την εκτέλεση των εργασιών α οµάκρυνσης του ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς λοίου. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο οιεσδή οτε άδειες α αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών (ό ως για αράδειγµα άδειες καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυµούλκησης κ.α.), ου αφορούν το ρος α οµάκρυνση και διάθεση λοίο, ριν την έναρξη των εργασιών, α ό Λιµενικές ή άλλες Αρχές, θα εκδοθούν, εφόσον α αιτούνται, µε ευθύνη και δα άνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει α οκλειστική αστική, οινική και διοικητική ευθύνη για ο οιαδή οτε βλάβη ή ζηµιά, α ό ο οιαδή οτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατµοσφαιρική ρύ ανση και υ οχρεούται να ασφαλίσει το υ ό εκτέλεση έργο, ώστε να καλύ τει όλους τους κινδύνους και τυχόν ρύ ανση. Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη εριλαµβάνει τη γενική αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων για οσό ίσο µε αυτό του άρθρου 7 του Ν. 2881/2001 αναλογικά εφαρµοζοµένου. Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα ροσκοµισθεί κατά την υ ογραφή της σύµβασης.

12 12 Ε ίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει κάθε τυχόν ευθύνη, η ο οία θα ροκύψει σε βάρος του ΟΛΑ Α.Ε. κατά την α οµάκρυνση του λοίου. Ο ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να ροσκοµίσει υ εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 άρθρο 8, µε την ο οία θα δεσµεύεται ότι διαθέτει όλα τα ροβλε όµενα α ό το νόµο και τις οικείες διατάξεις µέσα για την ροστασία των εργαζοµένων.. ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το αρχικό τίµηµα θα καθορίζεται α ό τον κάθε ενδιαφερόµενο και θα υ οβληθεί µε την ροσφορά του. Η οικονοµική ροσφορά θα καθορίζει το τίµηµα σε Ευρώ (αριθµητικώς και ολογράφως), τον αναλογούντα ΦΠΑ σε οσοστό και σε νοµισµατικό µέγεθος και το συνολικό τίµηµα (αριθµητικώς και ολογράφως). Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών ροσφορών θα ακολουθήσει η διαδικασία των αντι ροσφορών, ό ως ροβλέ εται στο άρθρο 6.4. Για την ροσφερόµενη τιµή και τις κρατήσεις, εφαρµογή έχει το άρθρο 8 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β ). ΑΡΘΡΟ 14 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την αρακολούθηση και αραλαβή των εργασιών και τον έλεγχο εκτέλεσης της σύµβασης, ο ΟΛΑ ΑΕ θα ορίσει κατάλληλο κατά την κρίση του φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή ρόσω α (ε ιτρο ή ελέγχου και αραλαβής) Ο ανάδοχος υ οχρεούται να α οκαταστήσει αµελλητί σε εύλογη ροθεσµία ου θα του ορισθεί και µε έξοδά του κάθε τι ου θα δια ιστωθεί α ό την ε ιτρο ή ή τη Λιµενική Αρχή µη σύµφωνο µε τους όρους της σύµβασης και τις διατάξεις του Νόµου Η ε ιτρο ή αραλαβής µετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων θα συντάσσει το τελικό ρωτόκολλο αραλαβής εργασιών, στο ο οίο θα ιστο οιείται η α οµάκρυνση του ανωτέρω ε ικίνδυνου και ε ιβλαβούς λοίου, σύµφωνα µε την αρούσα ιακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για τυχόν α όρριψη εργασιών ή ε ανεκτέλεσή τους ή τυχόν ροβλε όµενες κυρώσεις εφαρµογή έχει η ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β ). ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Η καταβολή του τιµήµατος α ό τον ανάδοχο θα γίνει εφά αξ και εντός δέκα (10) ηµερών α ό την αναγγελία κατακύρωσης στο Ταµείο του ΟΛΑ Α.Ε. Μετά την εκτέλεση της σύµβασης και κατό ιν σχετικής α όφασης του αρµόδιου οργάνου ιοίκησης του ΟΛΑ ΑΕ, θα ε ιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, αφού ροηγουµένως ε ιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκ τώσεις. Ο Πρόεδρος - ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΑ Α.Ε. Σταύρος Σταυράκογλου Συνηµµένα : Υ όδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής.

13 13 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τρά εζας Κατάστηµα Ηµεροµηνία έκδοσης.. Προς ΟΛΑ Α.Ε. ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της αρούσας ε ιστολής ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του οσού των ευρώ υ έρ της Εταιρίας δ/νση δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της για το έργο σύµφωνα µε την υ αριθ..διακήρυξή σας. Η αρούσα εγγύηση καλύ τει µόνο τις α ό την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό α ορρέουσες υ οχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το αρα άνω οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία α ό µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α αίτησης µέσα σε τρεις ηµέρες α ό α λή έγγραφη ειδο οίησή σας. Σε ερί τωση κατά τωσης της εγγύησης το οσό της κατά τωσης υ όκειται στο εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου. Α οδεχόµαστε να αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α ό α λό έγγραφο της Υ ηρεσίας σας, µε την ροϋ όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ οβληθεί ριν α ό την ηµεροµηνία λήξης της. Η αρούσα ισχύει µέχρι και την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τρά εζα ο χρόνος ισχύος ρέ ει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της ροσφοράς, ό ως σχετικά αναφέρεται στη ιακήρυξη). Βεβαιούται υ εύθυνα ότι το οσό των εγγυητικών µας ε ιστολών ου έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ συνυ ολογίζοντας και το οσό της αρούσας, δεν υ ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ου έχει καθορισθεί α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών για την Τρά εζά µας.

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα