Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων"

Transcript

1 ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 23/07/2012 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (109) Αριθ. Πρωτ Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέα Καραδάκη ΤΗΛ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ / 1 / 2012 σύναψη συμβάσεων εργασία ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση τη πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόληση σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελού Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικ Μακεδονία» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνικ Οργάνωση Υποστριξη Νέων Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του Ν.3614/2007, όπω τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ) «Αναμόρφωση του Σώματο Επιθεωρητών Εργασία, ρυθμίσει θεμάτων Κοινωνικ Ασφάλιση και άλλε διατάξει». 3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β / ) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικ Διακυβέρνηση, Οικονομία, Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλία και τη Υπουργού Εργασία και Κοινωνικ Ασφάλιση με θέμα «Σύστημα Διαχείριση, Αξιολόγηση, Παρακολούθηση και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογ τη πράξη: Δημιουργία θέσεων απασχόληση σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελού χαρακτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά για την Προγραμματικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση με Κωδικό 36, αριθμ. πρωτ /οικ / ΑΔΑ (4Α3ΠΛ-70) τη Ειδικ Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόληση σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελού χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικ Μακεδονία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ /οικ / απόφαση ένταξη τη πράξη «απόφαση ένταξη τη πράξη «ΑΡΣΙΣ Δημιουργία θέσεων απασχόληση σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελού εργασία, στην Περιφέρεια Κεντρικ Μακεδονία Δμο Θεσσαλονίκη (Δημοτικέ Ενότητε Θεσ/νικη» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 1

2 Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαέξι (116) για την υλοποίηση προγράμματο ΚΟινωφελού Χαρακτρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακ Ενότητα του Πολεοδομικού Συγκροτματο Κεντρικού Τομέα Δμου Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματο θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο, ειδικότητα και διάρκεια ο εξ αριθμό (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01 Συμπράττων φορέα ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 101 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 102 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ /ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ /ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ/ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ/ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ /ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ /ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ/ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ/ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01 Συμπράττων φορέα ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 108 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ /ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕ,ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΟΣ 02. Συμπράττων φορέα ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 109 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕ,ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕ,ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/11/2012) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 114 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 116 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΕ,ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 3

4 02. Συμπράττων φορέα ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 118 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 119 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΕ,ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 120 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΕ,ΤΕ Μ.Μ.Ε 03. Συμπράττων φορέα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 121 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 122 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ) 123 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΡΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΦΥΛΑΞΗ) ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 125 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 126 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 127 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4

5 03. Συμπράττων φορέα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 128 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Ά/ΘΜΙΑΣ 129 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 130 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 131 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕ,ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 04. Συμπράττων φορέα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. 132 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 133 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/11/12) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 135 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/11/12) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/11/12) 2 5

6 04. Συμπράττων φορέα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. 138 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 139 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/11/12) Συμπράττων φορέα ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 140 ΒΟΗΘΩ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 ΜΗΝΕΣ ΒΟΗΘΩ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/11/12) ΒΟΗΘΩ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 143 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 144 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/11/12) ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 146 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/11/12) 1 6

7 05. Συμπράττων φορέα ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 147 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕ,ΔΕ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ 148 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕ,ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 149 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 150 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ 06. Συμπράττων φορέα ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ-ΒΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΓΚΥΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΙΨΟΥΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΓΚΥΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΙΨΟΥΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ,ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 154 ΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕ,ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 7

8 07. Συμπράττων φορέα ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 155 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕ ΠΩΛΗΤΗΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕ,ΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕ,ΤΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 158 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 159 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 160 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕ,ΤΕ ΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 08. Συμπράττων φορέα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΑΘ 161 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 162 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 163 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Η ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΗΝΕΣ 2 8

9 08. Συμπράττων φορέα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΑΘ 164 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Η ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 165 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ Η ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 166 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ Η ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 167 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 09. Συμπράττων φορέα ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΠΥΡΣΟΣ 168 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΛΠ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΛΠ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 5 ΜΗΝΕΣ (ΕΝΑΡΞΗ 1/10/2012) ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΛΠ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΕ,ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 9

10 171 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΛΠ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 09. Συμπράττων φορέα ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΠΥΡΣΟΣ ΠΕ ΓΙΑΤΡΟΣ Ή ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Σ 172 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΛΠ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΕ,ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤ ΕΣ 173 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΛΠ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΜΗ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) 101, , , Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Πτυχίο δίπλωμα Ειδικ Αγωγ με κατευθύνσει: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικ Εκπαίδευση Φιλοσοφία Παιδαγωγικ και Ψυχολογία με ειδίκευση στην Παιδαγωγικ Επιστημών Εκπαίδευση και Αγωγ Φιλοσοφία και Παιδαγωγικ με ειδίκευση στην Παιδαγωγικ Εκπαιδευτικ και Κοινωνικ Πολιτικ με κατευθύνσει: α) Συνεχού Εκπαίδευση είτε β) Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικέ Ανάγκε Παιδαγωγικό Δημοτικ Εκπαίδευση ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα Παιδαγωγικού τμματο Νηπιαγωγών Εκπαίδευση και Αγωγ στην Προσχολικ Ηλικία Επιστημών Προσχολικ Αγωγ και Εκπαίδευση Επιστημών τη Εκπαίδευση στην Προσχολικ Ηλικία Επιστημών τη Εκπαίδευση και τη Αγωγ στην Προσχολικ Ηλικία Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών Επιστημών τη Προσχολικ Αγωγ και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Παιδαγωγού Προσχολικ Εκπαίδευση Ειδικ Αγωγ με κατευθύνσει: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικ Εκπαίδευση ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) ,152 Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Πτυχίο δίπλωμα τμματο Φιλολογία Ελληνικ Φιλολογία Φιλολογία και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Φιλοσοφία Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Γλωσσολογία Ανατολικ Μεσογείου Φιλοσοφία και Παιδαγωγικ με ειδίκευση στη Φιλοσοφία Φιλοσοφία Παιδαγωγικ και Ψυχολογία με ειδίκευση στη Φιλοσοφία Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Ιστορία - Αρχαιολογία- Κοινωνικ Ανθρωπολογία με κατεύθυνση στην Ιστορία Ιστορία, Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση Ιστορία και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών Ιστορία και Εθνολογία με ειδίκευση στην Ιστορία Ιστορία Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία με κατεύθυνση στην Ιστορία Κοινωνικ Ανθρωπολογία και Ιστορία με κατεύθυνση στην Ιστορία Ιστορία και Αρχαιολογία με ειδίκευση στην Ιστορία τη Τέχνη Ιστορία τη Τέχνη Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών τη Τέχνη με κατεύθυνση Ιστορία και Θεωρία τη Τέχνη Ιστορία και Αρχαιολογία με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορία τη Τέχνη ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα, α) Οποιοδποτε πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο τη αλλοδαπ, ανεξαρττω ειδικότητα και σχετικ εμπειρία τουλάχιστον ενό (1) έτου. β) Άριστη γνώση τη Αλβανικ γλώσσα και γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. α) Οποιοδποτε πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο τη αλλοδαπ, ανεξαρττω ειδικότητα και σχετικ εμπειρία τουλάχιστον ενό (1) έτου. β) Άριστη γνώση τη Ρωσικ γλώσσα και γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. α) Οποιοδποτε πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο τη αλλοδαπ, ανεξαρττω ειδικότητα και σχετικ εμπειρία τουλάχιστον ενό (1) έτου. β) Άριστη γνώση τη Αγγλικ γλώσσα και γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. α) Οποιοδποτε πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο τη αλλοδαπ, ανεξαρττω ειδικότητα και σχετικ εμπειρία τουλάχιστον ενό (1) έτου. β) Άριστη γνώση τη Αραβικ γλώσσα και γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Βρεφονηπιοκομία Προσχολικ Αγωγ ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων Βοηθών Βρεφοκόμων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Προσχολικ Αγωγ Δραστηριοττων Δημιουργία και Έκφραση Επιμελητών Πρόνοια Κοινωνικών Φροντιστών Προσχολικ Αγωγ Ημερσια Φροντίδα Παιδιών με Ειδικέ Ανάγκε αντίστοιχο πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τεχνικ Επαγγελματικ Σχολ δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχολ μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα Ειδικ Αγωγ με κατευθύνσει: α) Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού Δημοτικ Εκπαίδευση είτε δ) Παιδαγωγού Προσχολικ Εκπαίδευση Εκπαιδευτικ και Κοινωνικ 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Πολιτικ με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικέ Ανάγκε ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. 110, , , , ,154 Πτυχίο δίπλωμα Επιστμη Φυσικ Αγωγ και Αθλητισμού με ειδίκευση-κατεύθυνση στην Προσαρμοσμένη Κινητικ Αγωγ στην Άσκηση σε ειδικού πληθυσμού Παιδαγωγικών-Ειδικ Αγωγ Ειδικ Αγωγ με κατευθύνσει: α) Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού Δημοτικ Εκπαίδευση είτε δ) Παιδαγωγού Προσχολικ Εκπαίδευση Εκπαιδευτικ και Κοινωνικ Πολιτικ με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικέ Ανάγκε ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα Πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο ειδικότητα Επιμελητών Πρόνοια Κοινωνικών Φροντιστών Προσχολικ Αγωγ Ημερσια Φροντίδα Παιδιών με Ειδικέ Ανάγκε αντίστοιχο πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τεχνικ Επαγγελματικ Σχολ δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχολ μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα Πτυχίο δίπλωμα Επιστμη Φυσικ Αγωγ και Αθλητισμού ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. α) Οποιοδποτε πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο τουλάχιστον δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο τη αλλοδαπ, ανεξαρττω ειδικότητα. β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Πτυχίο δίπλωμα Πληροφορικ Εφαρμοσμένη Πληροφορικ Πληροφορικ και Τηλεματικ Επιστμη Υπολογιστών Πληροφορικ και Τηλεπικοινωνιών Επιστμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Επιστμη και Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικ με εφαρμογέ στη Βιοϊατρικ Διδακτικ τη Τεχνολογία και Ψηφιακών Συστημάτων Ψηφιακών Συστημάτων Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικ Μηχανικών Πληροφορικ και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογία Υπολογιστών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ηλεκτρονικ και Μηχανικών Υπολογιστών Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Πληροφορικ Εφαρμοσμένη Πληροφορικ και Πολυμέσων Τηλεπληροφορικ και Διοίκηση Διαχείριση Πληροφοριών Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Εφαρμογών Πληροφορικ στη Διοίκηση και στην Οικονομία Βιομηχανικ Πληροφορικ Γεωπληροφορικ και Τοπογραφία Πληροφορικ και Επικοινωνιών Πληροφορικ και Τεχνολογία Υπολογιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογία Πληροφορικ και Τηλεπικοινωνιών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. α) Πτυχίο δίπλωμα Αστικ και Περιφερειακ Ανάπτυξη (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικ και Περιφερειακ Ανάπτυξη) Βιομηχανικ Διοίκηση και Τεχνολογία (πρώην Τεχνολογία και Συστημάτων Παραγωγ) Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση Δημόσια Οικονομικ Δημόσια Διοίκηση (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτο ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) , , Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Οικονομικών Σπουδών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξη Διοίκηση Επιχειρσεων Διοίκηση Επιχειρσεων και Οργανισμών Διοίκηση Επιχειρσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Επιχειρησιακ Έρευνα και Μάρκετινγκ Επιχειρησιακ Έρευνα και Στρατηγικ Πωλσεων (Marketing) Λογιστικ και Χρηματοοικονομικ Λογιστικ Χρηματοοικονομικ και Ποσοτικ Ανάλυση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ναυτιλιακών Σπουδών Ναυτιλία και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Οικονομικ Επιστμη Οικονομικ και Περιφερειακ Ανάπτυξη Οικονομικών Επιστημών Οικονομικ και Διοίκηση Τουρισμού Οργάνωση και Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκηση Επιχειρσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρσεων Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού Περιφερειακ και Οικονομικ Ανάπτυξη Στατιστικ Στατιστικ και Αναλογιστικ Επιστμη Στατιστικ και Ασφαλιστικ Επιστμη Στατιστικ και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Τεχνολογία και Συστημάτων Παραγωγ Χρηματοοικονομικ και Τραπεζικ Διοικητικ ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (ΠΣΕ) ΑΕΙ τη ημεδαπ η ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα Διοίκηση Επιχειρσεων Διοίκηση Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρσεων και Οργανώσεων Διεθνού Εμπορίου Διοίκηση Παραγωγικών Μονάδων Διοίκηση Μονάδων Τοπικ Αυτοδιοίκηση Τοπικ Αυτοδιοίκηση Διοίκηση Μονάδων Υγεία και Πρόνοια Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού Εμπορία και Διαφμιση Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών Λογιστικ Ναυτιλιακών Επιχειρσεων και Μεταφορών Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων Τυποποίηση και Διακίνηση Προϊόντων Χρηματοοικονομικ και Ασφαλιστικ Χρηματοοικονομικ και Ελεγκτικ Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρσεων στι Ανατολικοευρωπαϊκέ Χώρε ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (ΠΣΕ) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Τοπογραφία Γεωπληροφορικ και Τοπογραφία ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Ανακαίνιση και Αποκατάσταση κτιρίων Αρχιτεκτονικ Τοπίου Τ.Ε.Ι. το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα Πτυχίο δίπλωμα τμματο Φωτογραφία Φωτογραφία και Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα Πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο ειδικότητα Φωτογραφία Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφία Τεχνικού Λψη Φωτογραφία αντίστοιχο πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τεχνικ Επαγγελματικ Σχολ δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχολ μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα Επικοινωνία και ΜΜΕ Επικοινωνία, Μέσων και Πολιτισμού Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξη Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών Πολιτικ Επιστμη και Διεθνών Σχέσεων Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικ Επιστμη και Διεθνών Σχέσεων) ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα Πτυχίο δίπλωμα τμματο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνία ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο ειδικότητα Φυτικ Παραγωγ Κηποτεχνία Φυτοτεχνικών Επιχειρσεων- Αρχιτεκτονικ Τοπίου Τεχνικών Ανθοκομία και Κηποτεχνία Ανθοκομία-Κηποτεχνία Τεχνικό Ανθοκομία Ανθοκομία και Κηποτεχνία Ανθοκηπουρικ Κηποτεχνικ Θερμοκηπίων Τεχνιτών Θερμοκηπίων Τεχνικό Θερμοκηπίων Τεχνικό Θερμοκηπευτικών Κατασκευών Τεχνικών Δενδροκομία και Κηπευτικ Δεδροκομία Δασικ Παραγωγ Ειδικό Δασικ Προστασία αντίστοιχο πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τεχνικ Επαγγελματικ Σχολ δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχολ μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Απολυτριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικ εκπαίδευση (απολυτριο τριταξίου γυμνασίου για υποψηφίου που έχουν αποφοιτσει μέχρι και το 1980 απολυτριο δημοτικού σχολείου) ισοδύναμο απολυτριο τίτλο κατώτερη Τεχνικ Σχολ του Ν.Δ. 580/1970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικ Επαγγελματικ Εκπαίδευση και Κατάρτιση του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο τη αλλοδαπ και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών Πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο ειδικότητα Κτίστη Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων Εργασιών οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματο Γυψαδόρου-Σοβατζ Επικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών Μαρμαροτεχνία Τεχνίτη Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων αντίστοιχο πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α Β κύκλου σπουδών, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σχολ μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983(ΦΕΚ 46Α ) άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα Απολυτριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικ εκπαίδευση (απολυτριο τριταξίου γυμνασίου για υποψηφίου που έχουν αποφοιτσει μέχρι και το 1980 απολυτριο δημοτικού σχολείου) ισοδύναμο απολυτριο τίτλο κατώτερη Τεχνικ Σχολ του Ν.Δ. 580/1970 απολυτριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικ Επαγγελματικ Εκπαίδευση και Κατάρτιση του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο τη αλλοδαπ και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 123 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) Πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο ειδικότητα Στέλεχο Υπηρεσιών Ασφάλεια Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων αντίστοιχο πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τεχνικ Επαγγελματικ Σχολ δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχολ μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα οποιοδποτε πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο τη αλλοδαπ, ανεξαρττω ειδικότητα και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενό (1) έτου Πτυχίο δίπλωμα τμματο Γαλλικ Γλώσσα και Φιλολογία Γερμανικ Γλώσσα και Φιλολογία ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) 126, , , , , , Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα α) Άδεια Ασκσεω Επαγγέλματο Ψυχολόγου. β) Πτυχίο δίπλωμα Ψυχολογία Φιλοσοφία Παιδαγωγικ και Ψυχολογία με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Αγγλικ Γλώσσα και Φιλολογία ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Μουσικών Σπουδών Μουσικ Επιστμη και Τέχνη ΑΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων Μουσικ Τεχνολογία και Ακουστικ Λαϊκ και Παραδοσιακ Μουσικ ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα Πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο ειδικότητα Μουσικ αντίστοιχο πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τεχνικού επαγγελματικού λυκείου τεχνικ επαγγελματικ σχολ δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχολ μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα Απολυτριο τίτλο Μουσικών Σχολείων ( Λυκείων) τη ημεδαπ ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών τη αλλοδαπ α) Οποιοδποτε πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο δευτεροβάθμια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση τη ημεδαπ άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ και β) Πτυχίο δίπλωμα ειδίκευση ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών ειδίκευση πιάνου ( άλλου μουσικού οργάνου) από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αναγνωρισμένο από το κράτο. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Γραφιστικ Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο ειδικότητα Γραφικών Τεχνών Γραφικών Τεχνικών-Ηλεκτρονικ Σχεδίαση Εντύπου Γραφίστα Ηλεκτρονικ Σχεδίαση Εντύπου Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Γραφιστών Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικ Σχεδίαση Εντύπου Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Φωτολιθογραφία αντίστοιχο πτυχίο δίπλωμα απολυτριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α Β κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τεχνικ Επαγγελματικ Σχολ δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχολ μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 άλλο ισότιμο τίτλο σχολικ μονάδα τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα α) Άδεια άσκηση επαγγέλματο Κοινωνικ Εργασία Κοινωνικού Λειτουργού β) Πτυχίο δίπλωμα Κοινωνικ Εργασία Κοινωνικ Διοίκηση με κατεύθυνση Κοινωνικ Εργασία ΑΕΙ ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα. Πτυχίο δίπλωμα τμματο Κοινωνικ Εργασία ΤΕΙ το ομώνυμο πτυχίο δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο δίπλωμα ΤΕΙ Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ τη ημεδαπ ισότιμο τίτλο σχολών τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη ειδικότητα το ομώνυμο αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ισότιμο τίτλο τη ημεδαπ αλλοδαπ, αντίστοιχη 15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 ΠΝΟΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (8) Καβάλα, 4/1/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2 Ταχ.Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ. : 654 03 Καβάλα Πληροφορίες : Ελένη Ψυρούκη Τηλέφωνο : 2510 232211 FAX : 2510

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30)

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30) Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 9/01/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4999 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1 Τ.Κ. : 184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Εύα Ταμπακοπούλου Τηλέφωνο : 210.41.79.797

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012 QUALITY NET WORK ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ Ταχ. /νση: Λ. Πεντέλης 138 - Χαλάνδρι Τ.Κ.: 152 34 Πληροφορίες: Ιουστίνα Γούλα Τηλέφωνο: 210-6898594 Fax: 210-6854204 E-mail: igoula@qualitynet.gr Αθήνα, 06-06-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια Τηλέφωνο: 2331071890 Fax: 2331024424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασ.Σοφίας 114 Τμήμα Προσωπικού Τηλ. 213 20 88 117 ΑΘΗΝΑ 14/12/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 25676 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 24-12-2013 Αρ. Πρωτ. 25869 ΤΗΛ: 2226350310 Fax: 2226022261 Email: gizasgiann@0567.syzefxis.gov.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα, 20 / 05 / 2011. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα, 20 / 05 / 2011. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα, 20 / 05 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθ. πρωτ.7739 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: Δημητσάνα Τηλ: 2795 01237 Fax: 2795 0 31855 Πληροφορίες: Γ.Τσίτουρας Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 15/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. :27090 Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ.:2231351068 & 2231351028 Fax.:2231351036 e-mail: grproswpikou@lamia-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος,03.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 14547 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα