Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 L 189/ Ο ΗΓΙΑ 2002/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικάµε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου TΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 3 ), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 4 ), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπήσυνδιαλλαγής στις 8 Απριλίου 2002, επίπεδο και στη διάταξη εξατµίσεως των οχηµάτων µε κινητήρα ( 6 ), η οδηγία 77/311/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στο ηχητικό επίπεδο που αντιλαµβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ήδασικών ελκυστήρων µε τροχούς ( 7 ), η οδηγία 80/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 1979, περί περιορισµού του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεροσκάφη ( 8 ) και οι οδηγίες που τη συµπληρώνουν, η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ήτρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα ( 9 ) και η οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπήθορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους ( 10 ). Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Εµπίπτει στην πολιτικήτης Κοινότητας να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ένας δε από τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν είναι η προστασία κατά του θορύβου. Στην Πράσινη Βίβλο για τη µελλοντικήπολιτικήθορύβων, η Επιτροπήαντιµετωπίζει το θόρυβο του περιβάλλοντος ως ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ευρώπη. (2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 10ης Ιουνίου 1997 ( 5 ), αναφορικά µε την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, εξέφρασε την υποστήριξή του στην εν λόγω Πράσινη Βίβλο, επέµεινε ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα και πρωτοβουλίες σε µια οδηγία για τη µείωση του περιβαλλοντικού θορύβου και σηµείωσε την έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων για την κατάσταση των διαφόρων ηχητικών πηγών. (3) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης εκεµβρίου 1999 για τις αεροπορικές µεταφορές και το περιβάλλον, προσδιορίσθηκε ένας κοινός δείκτης θορύβου και µια κοινή µεθοδολογία για τον υπολογισµό και τη µέτρηση του θορύβου γύρω από τα αεροδρόµια. Η εν λόγω ανακοίνωση έχει ληφθεί υπόψη στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. (4) Ορισµένες κατηγορίες εκποµπών θορύβου από τα διάφορα προϊόντα καλύπτονται ήδη από την κοινοτική νοµοθεσία, όπως η οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό ( 1 ) ΕΕ C 337 E της , σ ( 2 ) ΕΕ C 116 της , σ. 48. ( 3 ) ΕΕ C 148 της , σ. 7. ( 4 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης εκεµβρίου 2000 (ΕΕ C 232 της , σ. 305), κοινήθέση του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 2001(ΕΕ C 297 της , σ. 49) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2001 (ΕΕ C 87 Ε της , σ. 118). Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2002 και απόφαση του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου ( 5 ) ΕΕ C 200 της , σ. 28. ( 6 ) ΕΕ L42της , σ. 16 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της , σ. 4). (5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να παρέχει µια βάση για την ανάπτυξη και τη συµπλήρωση του υφισταµένου συνόλου των κοινοτικών µέτρων που αφορούν το θόρυβο που εκπέµπουν οι µείζονες πηγές, και ιδίως τα τροχοφόρα οχήµατα, ο σιδηρόδροµος και η σχετικήυποδοµή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιοµηχανικός εξοπλισµός και τα κινητά µηχανήµατα, και για την ανάπτυξη συµπληρωµατικών µέτρων, βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. (6) Ορισµένες κατηγορίες θορύβου, όπως ο θόρυβος εντός των µέσων µεταφοράς και ο θόρυβος από οικιακές δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία. (7) Σύµφωνα µε την αρχήτης επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της συνθήκης για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα µέσω της συµπλήρωσης της δράσης των κρατών µελών από µια κοινοτικήδράση που θα επιτύχει κοινήκατανόηση του προβλήµατος του θορύβου. Κατά συνέπεια, τα δεδοµένα σχετικά µε το επίπεδο του θορύβου θα πρέπει να συλλέγονται, να αντιπαραβάλλονται ήνα εκτίθενται σύµφωνα µε συγκρίσιµα κριτήρια. Τούτο συνεπάγεται τη χρήση εναρµονισµένων δεικτών και µεθόδων αξιολόγησης, καθώς και κριτηρίων για την ευθυγράµµιση της χαρτογράφησης θορύβου. Αυτά τα κριτήρια και αυτές οι µέθοδοι µπορούν να καθοριστούν καλύτερα από την Κοινότητα. ( 7 ) ΕΕ L 105 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/54/ΕΚ (ΕΕ L 277 της , σ. 24). ( 8 ) ΕΕ L18της , σ. 26 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 83/206/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της , σ. 15). ( 9 ) ΕΕ L 225 της , σ. 72 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/7/ΕΚ (ΕΕ L 106 της , σ. 1). ( 10 ) ΕΕ L 162 της , σ. 1.

2 L 189/13 (8) Είναι επίσης ανάγκη να καθορισθούν κοινές µέθοδοι αξιολόγησης του «περιβαλλοντικού θορύβου» και να δοθεί ορισµός των «οριακών τιµών» ως εναρµονισµένων δεικτών για τον καθορισµό των επιπέδων θορύβου. Το συγκεκριµένο ύψος των οριακών τιµών πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, υπόψη την ανάγκη της εφαρµογής της αρχής της πρόληψης προκειµένου να διαφυλάσσονται οι ήσυχες περιοχές πολεοδοµικών συγκροτηµάτων. (9) Οι επιλεγέντες κοινοί δείκτες θορύβου είναι L den, για την εκτίµηση της όχλησης,, για την εκτίµηση της διαταραχής του ύπνου. Επίσης είναι χρήσιµο να επιτραπεί στα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν συµπληρωµατικούς δείκτες για την παρακολούθηση ήτον έλεγχο ειδικών καταστάσεων σχετικών µε το θόρυβο. (10) Η στρατηγικήχαρτογράφηση του θορύβου θα πρέπει να επιβληθεί σε ορισµένες περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι, µέσω αυτής, συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την απεικόνιση των επιπέδων θορύβου που είναι αντιληπτοί στην εξεταζόµενη περιοχή. (11) Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των προτεραιοτήτων στις εν λόγω περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα πρέπει να καταστρώνονται από τις αρµόδιες αρχές σε συνεννόηση µε το κοινό. (12) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ευρεία διάδοση των πληροφοριών στο κοινό, θα πρέπει να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι δίαυλοι πληροφόρησης. (13) Η συλλογήδεδοµένων και η εδραίωση κατάλληλων εκθέσεων σε κοινοτικήκλίµακα επιβάλλονται ως βάση για τη χάραξη µελλοντικής κοινοτικής πολιτικής και για περαιτέρω ενηµέρωση του κοινού. (14) Η Επιτροπήθα πρέπει να προβαίνει τακτικά σε αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. (15) Οι διατάξεις τεχνικού περιεχοµένου που αφορούν τις µεθόδους αξιολόγησης θα πρέπει να συµπληρώνονται και να προσαρµόζονται, εν ανάγκη, προς την τεχνικήκαι επιστηµονική πρόοδο και την πρόοδο της ευρωπαϊκής τυποποίησης. (16) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/ 468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 1 ), ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στόχοι 1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στον καθορισµό µιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ήπεριορισµό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσµενών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβάλλοντα θόρυβο. Για το σκοπό αυτό, εφαρµόζονται προοδευτικά οι ακόλουθες δράσεις: α) προσδιορισµός της έκθεσης στον περιβάλλοντα θόρυβο µε χαρτογράφηση θορύβου, σύµφωνα µε κοινές στα κράτη µέλη µεθόδους αξιολόγησης β) µέριµνα ώστε να είναι διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε τον περιβάλλοντα θόρυβο και τις επιδράσεις του γ) θέσπιση σχεδίων δράσης από τα κράτη µέλη, βασισµένων στα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης του θορύβου, µε στόχο την πρόληψη και τον περιορισµό του περιβάλλοντος θορύβου όπου χρειάζεται, και ιδίως όπου τα επίπεδα έκθεσης µπορούν να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, καθώς και τη διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος όπου είναι καλή. 2. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει επίσης στην παροχήβάσης για την ανάπτυξη κοινοτικών µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου που εκπέµπουν οι µείζονες πηγές, και ιδίως τα τροχοφόρα οχήµατα, ο σιδηρόδροµος και η σχετικήυποδοµή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιοµηχανικός εξοπλισµός και τα κινητά µηχανήµατα. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπήυποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το αργότερο στις στις 18 Ιουλίου 2006, κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις. Στις προτάσεις αυτές θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της έκθεσης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τον περιβάλλοντα θόρυβο στον οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδίως σε περιοχές πυκνής δόµησης, σε δηµόσια πάρκα ήάλλες ήσυχες περιοχές πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, σε ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, κοντά σε σχολεία, κοντά σε νοσοκοµεία, καθώς και κοντά σε άλλα κτίρια και περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους θορύβους που προκαλούνται από το ίδιο το εκτιθέµενο πρόσωπο, τους θορύβους από οικιακές δραστηριότητες, τους θορύβους των γειτόνων, το θόρυβο στο χώρο εργασίας και το θόρυβο µέσα στα µεταφορικά µέσα, ούτε και στο θόρυβο τον οφειλόµενο σε στρατιωτικές δραστηριότητες µέσα σε στρατιωτικές περιοχές. Άρθρο 3 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «περιβάλλων θόρυβος»: οι ανεπιθύµητοι ήεπιβλαβείς θόρυβοι στο ύπαιθρο που δηµιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των θορύβων που εκπέµπονται από µεταφορικά µέσα, από οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές και από χώρους βιοµηχανικής δραστηριότητας όπως αυτοί που ορίζονται στο παράρτηµα I της οδηγίας 96/ 61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης ( 2 ) β) «επιβλαβείς επιδράσεις»: οι αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ( 1 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. ( 2 ) ΕΕ L 257 της , σ. 26.

3 L 189/ γ) «ενόχληση»: ο βαθµός ηχητικής ενόχλησης των περιοίκων, όπως προσδιορίζεται µε επιτόπου ελέγχους δ) «δείκτης θορύβου»: φυσικό µέγεθος για την περιγραφήτου περιβάλλοντος θορύβου, το οποίο έχει σχέση µε επιβλαβείς επιδράσεις ε) «αξιολόγηση»: οποιαδήποτε µέθοδος υπολογισµού, πρόβλεψης, εκτίµησης ήµέτρησης της τιµής ενός δείκτη θορύβου ήτων σχετικών επιβλαβών επιδράσεων στ) «L den» (δείκτης θορύβου ηµέρας-βραδιού-νύχτας): ο δείκτης θορύβου για τη συνολικήενόχληση, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I ζ) L day (δείκτης θορύβου ηµέρας): ο δείκτης θορύβου για την ενόχληση κατά το διάστηµα της ηµέρας, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I η) L evening (δείκτης βραδινού θορύβου): ο δείκτης θορύβου για την ενόχληση κατά το βραδινό διάστηµα, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I θ) L night (δείκτης θορύβου νυκτός): ο δείκτης θορύβου για τις διαταραχές του ύπνου, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I ι) «σχέση δόσης-επίδρασης»: η σχέση µεταξύ της τιµής του δείκτη θορύβου και της επιβλαβούς επίδρασης ια) «πολεοδοµικό συγκρότηµα»: µέρος της επικρατείας ενός κράτους µέλους οριοθετηµένο από αυτό, µε πληθυσµό µεγαλύτερο των ατόµων και πυκνότητα πληθυσµού τέτοια που το κράτος µέλος εκτιµά ότι αποτελεί αστικοποιηµένη ζώνη ιβ) «ήσυχη περιοχή πολεοδοµικού συγκροτήµατος»: περιοχήοριοθετηµένη από την αρµόδια αρχή, η οποία π.χ. δεν εκτίθεται σε τιµήτου L den ήάλλου κατάλληλου δείκτη θορύβου µεγαλύτερη από µια συγκεκριµένη τιµήπου καθορίζεται από το κράτος µέλος, ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής ιγ) «ήσυχη περιοχή στην ύπαιθρο»: περιοχήοριοθετηµένη από την αρµόδια αρχή, η οποία δεν διαταράσσεται από θορύβους κυκλοφορίας, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων αναψυχής ιδ) «µεγάλος οδικός άξονας»: µια επαρχιακή, εθνικήήδιεθνής οδικήαρτηρία, καθοριζόµενη από το κράτος µέλος, στην οποία καταγράφεται κυκλοφορία άνω των τριών εκατοµµυρίων οχηµάτων το χρόνο ιε) «µεγάλος σιδηροδροµικός άξονας»: µια σιδηροδροµική γραµµή, καθοριζόµενη από το κράτος µέλος, στην οποία διακινούνται περισσότεροι από συρµοί το χρόνο ιστ) «µεγάλο αεροδρόµιο»: ένα αεροδρόµιο πολιτικής αεροπορίας, καθοριζόµενο από το κράτος µέλος, µε περισσότερες από κινήσεις (απογειώσεις και προσγειώσεις) το χρόνο, εξαιρουµένων όσων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εκπαίδευση σε ελαφρά αεροσκάφη ιζ) «χαρτογράφηση θορύβου»: η παρουσίαση δεδοµένων σχετικά µε υπάρχουσα ήπροβλεπόµενη ηχητικήκατάσταση βάσει δεικτών θορύβου, όπου εµφαίνονται οι υπερβάσεις των οικείων ισχυουσών οριακών τιµών, ο αριθµός ατόµων που θίγονται σε µια συγκεκριµένη περιοχήήο αριθµός κατοικιών που εκτίθενται σε ορισµένες τιµές δεικτών θορύβου σε µια συγκεκριµένη περιοχή ιη) «στρατηγικός χάρτης θορύβου»: ο χάρτης θορύβου που καταρτίζεται για τη σφαιρικήαξιολόγηση µιας έκθεσης σε θόρυβο σε µια συγκεκριµένη περιοχήοφειλόµενης σε διάφορες πηγές θορύβου, ήγια τη διατύπωση γενικότερων προβλέψεων για την περιοχήαυτή ιθ) «οριακήτιµή»: η τιµήτου L den ή L night, και ενδεχοµένως του L day και L evening, όπως ορίζεται από το κράτος µέλος, η υπέρβαση της οποίας συνεπάγεται την παρέµβαση των αρµοδίων αρχών για τη µελέτη ήτην επιβολήµέτρων περιορισµού του θορύβου. Οι οριακές τιµές µπορεί να διαφέρουν ανά τύπο θορύβου (θόρυβος οδικής, σιδηροδροµικής, αεροπορικής κυκλοφορίας, βιοµηχανικοί θόρυβοι κ.λπ.), ανά περιβάλλον ήανά διαφορετικήευαισθησία του πληθυσµού στο θόρυβο µπορεί επίσης να διαφέρουν ανάλογα µε το αν αφορούν ήδη υφιστάµενες ή καινούργιες καταστάσεις (όπου υπάρχει µεταβολήσυνθηκών σχετικά µε την πηγήθορύβου ήτη χρήση του περιβάλλοντος) κ) «σχέδια δράσης»: σχέδια για τη διαχείριση των προβληµάτων και των επιδράσεων του θορύβου, συµπεριλαµβανοµένης εν ανάγκη της µείωσης του θορύβου κα) «ηχητικός σχεδιασµός»: ο έλεγχος των θορύβων µελλοντικά µε βάση σχεδιαζόµενα µέτρα, όπως χωροταξικός σχεδιασµός, σχεδιασµός συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, κυκλοφοριακός σχεδιασµός, µείωση των οχλήσεων µε µέτρα ηχητικής µόνωσης και έλεγχος των θορύβων στην πηγήτους κβ) «κοινό»: ένα ήπερισσότερα φυσικά ήνοµικά πρόσωπα, και, σύµφωνα µε την εθνικήνοµοθεσία και πρακτική, οι ενώσεις, οργανώσεις και οµάδες τέτοιων προσώπων. Άρθρο 4 Εφαρµογή και ευθύνη 1. Tα κράτη µέλη ορίζουν, στα ενδεδειγµένα επίπεδα, τις αρµόδιες αρχές και τους υπεύθυνους φορείς για την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις αρχές τις επιφορτισµένες µε: α) την εκπόνηση και, ενδεχοµένως, την έγκριση χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες και τα µεγάλα αεροδρόµια β) τη συγκέντρωση χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης. 2. Tα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και του κοινού τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το αργότερο στις 18 Ιουλίου Άρθρο 5 είκτες θορύβου και εφαρµογή 1. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τους δείκτες θορύβου L den και L night κατά τα αναφερόµενα στο παράρτηµα I για την προετοιµασία και την αναθεώρηση της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σύµφωνα µε το άρθρο 7. Μέχρις ότου καταστεί υποχρεωτικήη χρησιµοποίηση των κοινών µεθόδων αξιολόγησης για τον προσδιορισµό των L den, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό υπάρχοντες εθνικούς δείκτες θορύβου και συναφήδεδοµένα, τα οποία θα πρέπει να µετατρέπονται στους προαναφερόµενους δείκτες. Αυτά τα δεδοµένα δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των τριών ετών.

4 L 189/15 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν πρόσθετους δείκτες θορύβου για ειδικές περιπτώσεις, όπως εκείνες που αναφέρονται στο παράρτηµα I σηµείο Για τον ηχητικό σχεδιασµό και την ηχητικήοριοθέτηση, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλους δείκτες θορύβου πλην των L den. 4. Το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2005, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπήπληροφορίες για τις τυχόν ισχύουσες στην επικράτειά τους ήυπό εκπόνηση οριακές τιµές, εκφρασµένες µε τη βοήθεια των L den και, κατά περίπτωση, των L day και L evening,- για θορύβους οδικής κυκλοφορίας, θορύβους σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, θορύβους αεροπορικής κυκλοφορίας κοντά στα αεροδρόµια και θορύβους σε βιοµηχανικούς χώρους, µαζί µε εξηγήσεις σχετικά µε την υλοποίηση των οριακών τιµών. Άρθρο 6 Μέθοδοι αξιολόγησης 1. Οι τιµές L den προσδιορίζονται µε βάση τις µεθόδους αξιολόγησης που καθορίζονται στο παράρτηµα II. 2. Καθορίζονται από την Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, κοινές µέθοδοι αξιολόγησης για τον προσδιορισµό των L den µε αναθεώρηση του παραρτήµατος II. Μέχρις ότου θεσπισθούν αυτές οι µέθοδοι, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν µεθόδους αξιολόγησης προσαρµοσµένες σύµφωνα µε το παράρτηµα II και βασισµένες στις µεθόδους που ορίζει η εθνικήτους νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αποδεικνύουν ότι οι µέθοδοι αυτές οδηγούν σε αποτελέσµατα ισοδύναµα µε εκείνα που προκύπτουν µε τις µεθόδους του σηµείου 2.2 του παραρτήµατος II. 3. Οι επιβλαβείς επιδράσεις µπορούν να αξιολογούνται µε τη βοήθεια των σχέσεων δόσης-επίδρασης που αναφέρονται στο παράρτηµα III. Άρθρο 7 Στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2007, να έχουν εκπονηθεί και, ενδεχοµένως, εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος σε όλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των κατοίκων, για όλους τους µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατοµµυρίων οχηµάτων ετησίως, για όλους τους µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των συρµών ετησίως, και για όλα τα µεγάλα αεροδρόµια εντός των επικρατειών τους. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2005, και ακολούθως ανά πενταετία, τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπήτους µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατοµ- µυρίων οχηµάτων ετησίως, τους µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των συρµών ετησίως, τα µεγάλα αεροδρόµια και τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των κατοίκων, εντός των επικρατειών τους. 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2012, και ακολούθως ανά πενταετία, να έχουν εκπονηθεί και, ενδεχοµένως, εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος σε όλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και για όλους τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδρο- µικούς άξονες, εντός των επικρατειών τους. Το αργότερο στις 31 εκεµβρίου 2008, τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπήόλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και όλους τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες, εντός των επικρατειών τους. 3. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος IV. 4. Τα γειτνιάζοντα κράτη µέλη συνεργάζονται για τη χαρτογράφηση των θορύβων κοντά στα µεταξύ τους σύνορα. 5. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου επανεξετάζονται, και εν ανάγκη αναθεωρούνται, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία της εκπόνησής τους. Άρθρο 8 Σχέδια δράσης 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2008, να έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες αρχές σχέδια δράσης για τη διαχείριση, εντός των επικρατειών τους, των προβληµάτων και των επιδράσεων του θορύβου, συµπεριλαµβανόµενου εν ανάγκη του περιορισµού του θορύβου: α) σε σηµεία κοντά σε µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατοµµυρίων οχηµάτων ετησίως, µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των συρµών ετησίως και µεγάλα αεροδρόµια, β) σε πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των κατοίκων. Τα σχέδια αυτά αποβλέπουν επίσης στην προστασία των ήσυχων περιοχών από την αύξηση του θορύβου. Τα µέτρα που λαµβάνονται στα πλαίσια των σχεδίων επαφίενται στη διακριτικήευχέρεια των τοπικών αρχών αλλά θα πρέπει να αποσκοπούν, κυρίως, στην αντιµετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχεται να επισηµανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής τιµής ή βάσει άλλων κριτηρίων της εκλογής των κρατών µελών, και να εφαρµόζονται ιδίως στις πιο σηµαντικές περιοχές, οι οποίες προσδιορίζονται σύµφωνα µε την επιχειρηθείσα χαρτογράφηση θορύβου. 2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2013, να έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες αρχές σχέδια δράσης, κυρίως για την αντιµετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχεται να επισηµανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής τιµής ή βάσει άλλων κριτηρίων της εκλογής των κρατών µελών για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και για τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες εντός των επικρατειών τους. 3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπήγια τα άλλα συναφήκριτήρια, περί των οποίων οι παράγραφοι 1 και Tα σχέδια δράσης πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος V. 5. Tα σχέδια δράσης επανεξετάζονται, και εν ανάγκη αναθεωρούνται, όποτε σηµειώνονται σηµαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την υπάρχουσα κατάσταση θορύβου και, πάντως, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία της έγκρισής τους.

5 L 189/ Τα γειτνιάζοντα κράτη µέλη συνεργάζονται για τα σχέδια δράσης στις περιοχές κοντά στα µεταξύ τους σύνορα. 7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να ακούγεται η γνώµη του κοινού σχετικά µε προτάσεις για σχέδια δράσης, να του δίνεται εγκαίρως και ουσιαστικά η ευκαιρία να συµµετέχει στην προετοι- µασία και την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης, να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της συµµετοχής αυτής και να ενηµερώνεται το κοινό για τις λαµβανόµενες αποφάσεις. Πρέπει να προβλέπονται λογικά χρονοδιαγράµµατα, που να αφήνουν αρκετό χρόνο για κάθε στάδιο της συµµετοχής του κοινού. Όταν η υποχρέωση διεξαγωγής διαδικασίας συµµετοχής του κοινού απορρέει ταυτόχρονα από την παρούσα οδηγία και από άλλο κοινοτικό νοµοθέτηµα, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν κοινές διαδικασίες, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη. Άρθρο 9 Ενηµέρωση των πολιτών 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου που καταρτίζουν και, ενδεχοµένως, εγκρίνουν, και τα σχέδια δράσης που καταστρώνουν, να καθίστανται διαθέσιµα και να διαδίδονται στο κοινό σύµφωνα µε την οικεία κοινοτικήνοµοθεσία, και ιδίως την οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την ελεύθερη πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος ( 1 ), και σύµφωνα µε τα παραρτήµατα IV και V της παρούσας οδηγίας, µεταξύ άλλων, µε χρήση των διαθέσιµων πληροφορικών τεχνολογιών. 2. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι σαφείς, κατανοητές και προσπελάσιµες. Παρέχεται περίληψη στην οποία εκτίθενται τα κυριότερα σηµεία. Άρθρο 10 Συλλογή και δηµοσίευση δεδοµένων από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή 1. Το αργότερο στις 18 Ιανουαρίου 2004, η Επιτροπήθα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση περιέχουσα επισκόπηση των εν ισχύι κοινοτικών µέτρων που αφορούν τις πηγές του περιβαλλοντικού θορύβου. 2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να αποστέλλονται στην Επιτροπή, εντός έξι µηνών µετά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα VI. 3. Η Επιτροπήδηµιουργεί τράπεζα δεδοµένων µε τα στοιχεία των στρατηγικών χαρτών θορύβου για να διευκολύνει τη σύνταξη της αναφερόµενης στο άρθρο 11 έκθεσης και τις άλλες τεχνικές και πληροφοριακές εργασίες. 4. Κάθε πέντε έτη, η Επιτροπήδηµοσιεύει συγκεφαλαιωτική έκθεση των δεδοµένων των στρατηγικών χαρτών θορύβου και των σχεδίων δράσης. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται µέχρι τις 18 Ιουλίου ( 1 ) ΕΕ L 158 της , σ. 56. Άρθρο 11 Επισκόπηση Εκθέσεις 1. Το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2009, η Επιτροπήυποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας. 2. Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, εκτίµηση της ανάγκης περαιτέρω κοινοτικών δράσεων αναφορικά µε τον περιβάλλοντα θόρυβο και, ενδεχοµένως, προτείνει στρατηγικές για πτυχές, όπως: α) µακροπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στόχους µείωσης του αριθµού των ατόµων που υφίστανται επιβλαβήεπίδραση από τον περιβάλλοντα θόρυβο, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις κλιµατολογικές και πολιτιστικές διαφορές β) περαιτέρω µέτρα για τον περιορισµό του περιβάλλοντος θορύβου που εκπέµπεται από συγκεκριµένες πηγές, ιδίως από εξοπλισµό εξωτερικών χώρων, µεταφορικά µέσα και υποδοµές και ορισµένες κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, µε βάση όσα µέτρα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή ή είναι υπό συζήτηση προς έγκριση γ) προστασία ήσυχων περιοχών στην ύπαιθρο. 3. Η έκθεση περιλαµβάνει επισκόπηση της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος στην Κοινότητα µε βάση τα δεδοµένα που αναφέρονται στο άρθρο 10, και λαµβάνει υπόψη την επιστηµονική και τεχνολογικήπρόοδο και κάθε άλλη σχετικήπληροφορία. Ο περιορισµός των επιβλαβών επιδράσεων και η σχέση κόστους/ ωφέλειας αποτελούν κύρια κριτήρια επιλογής των προτεινοµένων στρατηγικών και µέτρων. 4. Όταν η Επιτροπήλάβει το πρώτο σύνολο στρατηγικών χαρτών θορύβου, επανεξετάζει: τη δυνατότητα να ορισθεί ύψος µέτρησης 1,5 µέτρου στο σηµείο 1 του παραρτήµατος I όσον αφορά περιοχές όπου τα σπίτια είναι µονώροφα, το κατώτατο όριο για τον εκτιµώµενο αριθµό ατόµων εκτιθέµενων στις διάφορες στάθµες L den στο παράρτηµα VI. 5. Η έκθεση αναθεωρείται κάθε πέντε έτη ήκαι συχνότερα, οσάκις ενδείκνυται. Περιέχει αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 6. Η έκθεση συνοδεύεται, οσάκις ενδείκνυται, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 12 Προσαρµογή Η Επιτροπήπροσαρµόζει το παράρτηµα I σηµείο 3 και τα παραρτήµατα II και III στην τεχνικήκαι επιστηµονικήπρόοδο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

6 L 189/17 Άρθρο 13 Επιτροπή 1. Η Επιτροπήεπικουρείται από την επιτροπήπου έχει συσταθεί µε το άρθρο 18 της οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες. 3. Η επιτροπήθεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. Άρθρο 14 Μεταφοράστο εθνικό δίκαιο 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 18 Ιουλίου Ενηµερώνουν την Επιτροπήσχετικά. Οι εν λόγω διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ήσυνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσήτους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπήτο κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην. Άρθρο 16 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Λουξεµβούργο, 25Ιουνίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. COX Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος J. MATAS I PALOU

7 L 189/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 1. Ορισµός του επιπέδου ηµέρας-βραδιού-νύχτας L den Tο επίπεδο ηµέρας-βραδιού-νύχτας L den, σε ντεσιµπέλ (db), ορίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: όπου: L day είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO : 1987, προσδιορισµένη επί του συνόλου των περιόδων ηµέρας ενός έτους, L evening είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO : 1987, προσδιορισµένη επί του συνόλου των βραδινών περιόδων ενός έτους, L night είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO : 1987, προσδιορισµένη επί του συνόλου των νυχτερινών περιόδων ενός έτους, µε δεδοµένο ότι: η ηµέρα διαρκεί δώδεκα ώρες, το βράδυ τέσσερις ώρες και η νύχτα οκτώ ώρες. Τα κράτη µέλη µπορούν να περικόψουν τη βραδινή περίοδο κατά µία ή δύο ώρες και να αυξήσουν αναλόγως την περίοδο της ηµέρας ή/και της νύχτας, υπό τον όρο ότι η επιλογήαυτήισχύει για όλες τις πηγές, και ότι θα παράσχουν στην Επιτροπήπληροφορίες για τις συστηµατικές διαφορές σε σχέση µε τις βασικές επιλογές, η αρχήτης ηµέρας (και κατά συνέπεια η αρχήτου βραδιού και της νύκτας) καθορίζεται από το κράτος µέλος (η επιλογή αυτήισχύει για όλες τις πηγές θορύβου). Οι εξ ορισµού τιµές είναι έως 19.00, έως και έως τοπικήώρα, ένα έτος αντιστοιχεί στο υπόψιν έτος όσον αφορά την εκποµπήθορύβων και σε ένα µέσο έτος όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, και ότι: λαµβάνεται υπόψη ο προσπίπτων θόρυβος, πράγµα που σηµαίνει ότι ο ήχος που ανακλάται στην πρόσοψη του συγκεκριµένου κτιρίου δεν λαµβάνεται υπόψη (κατά κανόνα, αυτό σηµαίνει διόρθωση 3 db σε περίπτωση µέτρησης). Tο ύψος του σηµείου αξιολόγησης του L den εξαρτάται από την εκάστοτε περίσταση: σε περίπτωση υπολογισµού για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβων σε σχέση µε την έκθεση στο θόρυβο µέσα και κοντά στα κτίρια, τα σηµεία αξιολόγησης βρίσκονται σε ύψος 4,0 ± 0,2 m (3,8 4,2 m) πάνω από το έδαφος και στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη. Για το σκοπό αυτό, η πιο εκτεθειµένη πρόσοψη είναι ο εξωτερικός τοίχος που είναι απέναντι και πιο κοντά προς τη συγκεκριµένη πηγήθορύβου. Για άλλους σκοπούς, µπορούν να γίνονται άλλες επιλογές, σε περίπτωση µέτρησης για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σε σχέση µε την έκθεση στο θόρυβο µέσα και κοντά σε κτίρια, µπορούν να επιλέγονται άλλα ύψη αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να είναι κάτω του 1,5 m από το έδαφος και τα αποτελέσµατα πρέπει να διορθώνονται σύµφωνα µε ισοδύναµο ύψος 4 m, για άλλους σκοπούς όπως ο ηχητικός σχεδιασµός και η ηχητικήοριοθέτηση, µπορούν να επιλέγονται άλλα ύψη, αλλά τα σηµεία µέτρησης δεν πρέπει ποτέ να είναι κάτω του 1,5 m από το έδαφος. ίδονται τα ακόλουθα παραδείγµατα: αγροτικές περιοχές µε µονώροφα σπίτια, σχεδιασµός τοπικών µέτρων για τον περιορισµό των επιπτώσεων του θορύβου επί συγκεκριµένων κατοικιών, λεπτοµερής χαρτογράφηση θορύβων σε µια περιορισµένη περιοχή, όπου παρουσιάζεται χωριστά η έκθεση καθεµιάς κατοικίας στους θορύβους. 2. Ορισµός του δείκτη νυχτερινού θορύβου Ο δείκτης νυχτερινού θορύβου L night είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO : 1987, προσδιορισµένη µε βάση όλες τις νυχτερινές περιόδους επί ένα έτος, µε δεδοµένο ότι: η νύκτα διαρκεί οκτώ ώρες, όπως ορίζεται στο σηµείο 1, ένα έτος είναι το υπόψιν έτος όσον αφορά τις ηχητικές εκποµπές και ένα µέσο έτος όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, όπως ορίζεται στο σηµείο 1, λαµβάνεται υπόψιν ο προσπίπτων ήχος, όπως ορίζεται στο σηµείο 1, σηµείο αξιολόγησης είναι αυτό που προβλέπεται για τον δείκτη L den.

8 L 189/19 3. Πρόσθετοι δείκτες θορύβου Σε µερικές περιπτώσεις, εκτός των δεικτών L den, και, κατά περίπτωση, των δεικτών L day και L evening, µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατικήη χρησιµοποίηση ειδικών δεικτών θορύβου και αντίστοιχων οριακών τιµών. ίνονται τα ακόλουθα παραδείγµατα: η εξεταζόµενη πηγήθορύβου λειτουργεί µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα (για παράδειγµα λιγότερο από το 20 % του χρόνου των ολικών ηµερήσιων, βραδινών ή νυχτερινών περιόδων ενός έτους), ο µέσος αριθµός ηχητικών γεγονότων, σε µια ήπερισσότερες περιόδους, είναι πολύ µικρός (π.χ. λιγότερο από ένα ηχητικό γεγονός ανά ώρα ως ηχητικό γεγονός θα µπορούσε να ορισθεί ο θόρυβος που διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά, π.χ. ο θόρυβος από διερχόµενο τραίνο ήαεροπλάνο), η εµπεριεχόµενη συνιστώσα χαµηλών συχνοτήτων είναι ισχυρή, L amax ή S (επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο) για προστασία κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου στην περίπτωση αιχµών θορύβου, επιπρόσθετη προστασία κατά τα Σαββατοκύριακα ήσε ορισµένες χρονικές στιγµές του έτους, επιπρόσθετη προστασία της ηµερήσιας περιόδου, επιπρόσθετη προστασία της βραδινής περιόδου, συνδυασµός θορύβων από διάφορες πηγές, ήσυχες περιοχές στην ύπαιθρο, θόρυβος µε έντονα τονικά συστατικά, θόρυβος µε απότοµο (ωθητικό) χαρακτήρα.

9 L 189/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 1. Εισαγωγή Οι τιµές του L den µπορούν να προσδιοριστούν είτε µε υπολογισµούς είτε µε µέτρηση (στο σηµείο αξιολόγησης). Για τις προβλέψεις, µόνον η µέθοδος του υπολογισµού εφαρµόζεται. Οι προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού και µέτρησης εκτίθενται στα σηµεία 2 και Προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού του L den και του L night 2.1. Προσαρµογή των εν ισχύι εθνικών µεθόδων υπολογισµού Αν το κράτος µέλος χρησιµοποιεί εθνικές µεθόδους για τον προσδιορισµό των µακροπρόθεσµων δεικτών, οι µέθοδοι αυτές µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζονται µε την προϋπόθεση ότι είναι προσαρµοσµένες µε τον ορισµό των δεικτών του παραρτήµατος I. Για τις περισσότερες εθνικές µεθόδους το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εισαγωγήτης βραδινής περιόδου ως χωριστής περιόδου προς εξέταση και την εισαγωγή του µέσου όρου για ολόκληρο το έτος. Μερικές ισχύουσες µέθοδοι πρέπει επίσης να προσαρµοσθούν σε ό,τι αφορά τον µη συνυπολογισµό των ανακλάσεων στις προσόψεις, την ενσωµάτωση της νυχτερινής περιόδου ή/και το σηµείο αξιολόγησης. Η εξαγωγήµέσου όρου για ένα έτος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Στις διακυµάνσεις ενός έτους συµβάλλουν τόσο οι διακυµάνσεις των πηγών εκποµπής όσο και οι διακυµάνσεις των ηχητικών µεταδόσεων Συνιστώµενεςπροσωρινέςµέθοδοι υπολογισµού Στα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν κάποιες εθνικές µεθόδους υπολογισµού ήστα κράτη µέλη που επιθυµούν να περάσουν σε κάποια άλλη µέθοδο υπολογισµού, συνιστώνται οι παρακάτω µέθοδοι: Για το ΒIΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: ISO : «Acoustics Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2 General method of calculation». Για τη µέθοδο αυτή, τα κατάλληλα στοιχεία για τις εκποµπές θορύβου (εισερχόµενα δεδοµένα) λαµβάνονται από µετρήσεις σύµφωνα µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους: ISO 8297:1994 «Acoustics Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment Engineering method». EN ISO 3744: 1995 «Acoustics Determination of sound power levels of noise using sound pressure Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane». EN ISO 3746: 1995 «Acoustics Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurementsurface over a reflecting plane». Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ: ECAC.CEAC Doc. 29 «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», Από τις διάφορες µεθόδους προσοµοίωσης των πτητικών οδών, χρησι- µοποιείται η τεχνικήτµηµατοποίησης, όπως αναφέρεται στο µέρος 7.5 του ECAC.CEAC Doc. 29. Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: η γαλλικήεθνικήµέθοδος υπολογισµού «NMPB-Routes-96 (SETRA- CERTU-LCPC-CSTB)», όπως αναφέρεται στο «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» και στο γαλλικό πρότυπο «XPS ». Αναφορικά µε τα εισερχόµενα δεδοµένα που αφορούν τις εκποµπές, τα έγγραφα αυτά αναφέρονται στον «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980». Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ: η εθνικήµέθοδος υπολογισµού των Κάτω Χωρών, όπως δηµοσιεύθηκε στο «Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996». Οι µέθοδοι αυτές προσαρµόζονται προς τους ορισµούς του L den και του L night. Όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2003, η Επιτροπήδηµοσιεύει κατευθυντήριες γραµµές, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, για τις αναθεωρηµένες µεθόδους και παρέχει δεδοµένα εκποµπής για τους αεροπορικούς θορύβους και τους θορύβους της οδικής και σιδηροδροµικής κυκλοφορίας µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. 3. Προσωρινές µέθοδοι µέτρησης του L den και του L night Αν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τη δική του επίσηµη µέθοδο µέτρησης, η µέθοδος αυτήπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τον ορισµό των δεικτών που περιέχεται στο παράρτηµα I και σύµφωνα µε τις αρχές των µακροπρόθεσµων µετρήσεων, όπως εκτίθενται στο δηµοσίευµα ISO : 1987 και στο ISO : 1982.

10 L 189/21 Αν το κράτος µέλος δεν διαθέτει επίσηµη µέθοδο µέτρησης ήπροτιµά να υιοθετήσει άλλη µέθοδο, η µέθοδος µπορεί να βασίζεται στον ορισµό του δείκτη και των αρχών που εκτίθενται στο δηµοσίευµα ISO : 1987 και ISO : Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από µετρήσεις εµπρός στην πρόσοψη ενός κτιρίου ή εµπρός σε άλλο στοιχείο αντανάκλασης, πρέπει να διορθώνονται ώστε να αφαιρείται η συµβολήτης αντανάκλασης στην πρόσοψη αυτήήστο συγκεκριµένο άλλο στοιχείο (κατά γενικό κανόνα, αυτό συνεπάγεται διόρθωση 3dBσε περίπτωση µέτρησης). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 Για την αξιολόγηση των επιδράσεων του θορύβου στην υγεία του πληθυσµού, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σχέσεις δόσηςεπίδρασης. Οι σχέσεις δόσης-επίδρασης που εισάγονται µε τις µελλοντικές αναθεωρήσεις του παρόντος παραρτήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 αφορούν ιδίως: τη σχέση µεταξύ ενόχλησης και L den για το θόρυβο των οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών και για το βιοµηχανικό θόρυβο, τη σχέση µεταξύ διαταραχής του ύπνου για το θόρυβο των οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών και για το βιοµηχανικό θόρυβο. Αν χρειάζεται, θα µπορούσαν να παρουσιάζονται ειδικές σχέσεις δόσης-επίδρασης για: κατοικίες µε ειδικήηχοµόνωση, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI, κατοικίες µε ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI, διαφορετικά κλίµατα/διαφορετικές συνήθειες, ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες, τονικό βιοµηχανικό θόρυβο, ωθητικό βιοµηχανικό θόρυβο και άλλες ειδικές περιπτώσεις.

11 L 189/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 7 1. Στρατηγικός χάρτης θορύβων είναι η παρουσίαση δεδοµένων σχετικών µε ένα από τα ακόλουθα: µια υπάρχουσα, προγενέστερη ήπροβλεπόµενη ηχητικήκατάσταση υπό µορφήδείκτη θορύβου, η υπέρβαση µιας οριακής τιµής, ο εκτιµώµενος αριθµός κατοικιών, σχολείων και νοσοκοµείων σε µια ορισµένη περιοχήπου εκτίθενται σε συγκεκριµένες τιµές ενός δείκτη θορύβου, ο εκτιµώµενος αριθµός ανθρώπων που βρίσκονται σε περιοχήεκτεθειµένη σε θόρυβο. 2. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου µπορούν να παρουσιάζονται στο κοινό ως: γραφικές παραστάσεις, αριθµητικά δεδοµένα σε πίνακες, αριθµητικά δεδοµένα υπό ηλεκτρονικήµορφή. 3. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για πολεοδοµικά συγκροτήµατα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο θόρυβο που εκπέµπεται από: την οδικήκυκλοφορία, τη σιδηροδροµικήκυκλοφορία, τα αεροδρόµια, τους χώρους βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων. 4. Η στρατηγικήχαρτογράφηση θορύβου χρησιµοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: παροχήδεδοµένων που αποστέλλονται στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το παράρτηµα VI, πηγήπληροφοριών για τους πολίτες, σύµφωνα µε το άρθρο 9, βάση για σχέδια δράσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8. Καθένας από τους στόχους αυτούς απαιτεί διαφορετικό τύπο στρατηγικών χαρτών θορύβου. 5. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου αναφορικά µε τα δεδοµένα που αποστέλλονται στην Επιτροπή, δίδονται στα σηµεία 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 και 2.7 του παραρτήµατος VI. 6. Για την ενηµέρωση των πολιτών σύµφωνα µε το άρθρο 9 και για την εκπόνηση σχεδίων δράσης σύµφωνα µε το άρθρο 8, απαιτούνται πρόσθετα και πιο λεπτοµερήπληροφοριακά στοιχεία, όπως: γραφικήπαράσταση, χάρτες όπου παρουσιάζονται οι υπερβάσεις µιας οριακής τιµής, διαφορικοί χάρτες, στους οποίους παριστάνεται η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση µε µελλοντικές καταστάσεις, χάρτες στους οποίους παρουσιάζεται η τιµήτου δείκτη θορύβου σε άλλο ύψος από τα τέσσερα µέτρα, οσάκις ενδείκνυται. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν κανονισµούς σχετικά µε τον τύπο και την µορφήτων εν λόγω χαρτών θορύβου. 7. Εκπονούνται στρατηγικοί χάρτες θορύβου τοπικής ή εθνικής χρήσεως για αξιολογήσεις σε ύψος τεσσάρων µέτρων και για κλίµακες τιµών των δεικτών L den 5 db, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI. 8. Για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, εκπονούνται ιδιαίτεροι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για τους θορύβους οδικής, σιδηροδροµικής και αεροπορικής κυκλοφορίας και για τους βιοµηχανικούς θορύβους. Μπορούν να καταρτίζονται χάρτες και για άλλες πηγές θορύβου. 9. Η Επιτροπή εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές για περαιτέρω καθοδήγηση αναφορικά µε τους χάρτες θορύβου, τη χαρτογράφηση του θορύβου και το σχετικό λογισµικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2.

12 L 189/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8 1. Τα σχέδια δράσης πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: περιγραφήτου πολεοδοµικού συγκροτήµατος, των µεγάλων οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων ήτων µεγάλων αεροδρο- µίων και άλλων πηγών θορύβου που λαµβάνονται υπόψη, υπεύθυνη αρχή, νοµικό πλαίσιο, τυχόν ισχύουσες οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5, περίληψη αποτελεσµάτων της χαρτογράφησης θορύβου, εκτίµηση του αριθµού ατόµων που εκτίθενται στο θόρυβο, επισήµανση προβληµάτων και καταστάσεων προς βελτίωση, ιστορικό των δηµόσιων διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7, µέτρα κατά του θορύβου τα οποία ήδη εφαρµόζονται και σχέδια τα οποία προετοιµάζονται, σχεδιαζόµενες δράσεις των αρµόδιων αρχών για τα επόµενα πέντε χρόνια, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τη διατήρηση των ήσυχων περιοχών, µακροπρόθεσµη στρατηγική, χρηµατoοικονοµικές πληροφορίες (εφόσον υπάρχουν): προϋπολογισµοί, αξιολόγηση κόστους/απόδοσης, αξιολόγηση κόστους/ωφελείας, προβλεπόµενες διατάξεις για την αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων του σχεδίου δράσης. 2. Στις δράσεις που σχεδιάζουν οι αρµόδιες αρχές στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητάς τους, µπορούν να συγκαταλέγονται π.χ. οι ακόλουθες: κυκλοφοριακός σχεδιασµός, χωροταξικός σχεδιασµός, τεχνικά µέτρα επί των πηγών θορύβου, επιλογήπηγών χαµηλότερου θορύβου, περιορισµοί στη διάδοση των θορύβων, κανονιστικά ήοικονοµικά µέτρα ήκίνητρα. 3. Κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτιµήσεις αναφορικά µε τη µείωση του αριθµού των επηρεαζόµενων ατόµων (ενοχλήσεις, διαταραχές ύπνου ήάλλο τι). 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Επιτροπήµπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές µε περαιτέρω οδηγίες για τα σχέδια δράσης.

13 L 189/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ε ΟΜΕΝΑ ΙΑΒΙΒΑΣΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10 Τα δεδοµένα που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπήέχουν ως εξής: 1. Για τα πολεοδοµικάσυγκροτήµατα 1.1. Σύντοµη περιγραφήτου πολεοδοµικού συγκροτήµατος: γεωγραφικήθέση, µέγεθος, αριθµός κατοίκων Αρµόδια αρχή Προγράµµατα ελέγχου θορύβου που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν και εφαρµοζόµενα µέτρα κατά του θορύβου Εφαρµοζόµενες µέθοδοι υπολογισµού ήµέτρησης Υπολογιζόµενος αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες στα ακόλουθα επίπεδα του L den (σε db) σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, χωριστά για θορύβους από οδική, σιδηροδροµική και αεροπορική κυκλοφορία και από βιοµηχανικές πηγές. Οι αριθµοί δίδονται κατά προσέγγιση εκατοντάδας (π.χ.: = µεταξύ και ατόµων, 100 = µεταξύ 50 και 149, 0 = λιγότερο από 50 άτοµα). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον είναι σκόπιµο και εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία, πόσα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν: ειδικήµόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, δηλαδήειδικήµόνωση κτιρίου κατά ενός ήπερισσότερων τύπων περιβαλλοντικού θορύβου σε συνδυασµό µε εγκαταστάσεις αερισµού ήκλιµατισµού που να επιτρέπουν τη διατήρηση υψηλών τιµών µόνωσης κατά του περιβαλλοντικού θορύβου, ήσυχη πρόσοψη, δηλαδή πρόσοψη κατοικίας στην οποία η τιµή L den σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος και σε απόσταση δύο µέτρων από την πρόσοψη, για το θόρυβο που εκπέµπεται από µια συγκεκριµένη πηγή, είναι κατά 20 db τουλάχιστον κατώτερη από ό,τι στην πρόσοψη µε την υψηλότερη τιµή L den. Αναφέρεται επίσης το πώς οι µεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και τα µεγάλα αεροδρόµια, κατά την έννοια του άρθρου 3, συµβάλλουν στην προαναφερόµενη κατάσταση Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες σε κάποια από τις εξής ζώνες τιµών του L night σε db και σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, χωριστά για θορύβους οδικής, σιδηροδροµικής και αεροπορικής κυκλοφορίας και για βιοµηχανικές πηγές. Τα στοιχεία αυτά µπορούν επίσης να υπολογισθούν για τη ζώνη τιµών των πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν: ειδικήµόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5, ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5. Αναφέρεται επίσης το πώς οι µεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και τα µεγάλα αεροδρόµια συµβάλλουν στην προαναφερόµενη κατάσταση Όταν χρησιµοποιείται γραφικήπαράσταση, στους στρατηγικούς χάρτες, πρέπει να εµφαίνονται τουλάχιστον οι ισοθορυβικές καµπύλες 60, 65, 70 και 75 db Περίληψη του σχεδίου δράσης, το πολύ δέκα σελίδων, µε όλες τις σηµαντικές πτυχές που αναφέρονται στο παράρτηµα V. 2. Μεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και µεγάλα αεροδρόµια 2.1. Γενικήπεριγραφήτων οδικών ήσιδηροδροµικών αξόνων ήτων µεγάλων αεροδροµίων: γεωγραφικήθέση, µέγεθος, δεδοµένα περί της κυκλοφορίας Χαρακτηριστικά των περιχώρων: πολεοδοµικά συγκροτήµατα, χωριά, εξοχή ή άλλο τι, πληροφορίες περί των χρήσεων γης, άλλες σηµαντικές πηγές θορύβου Προγράµµατα ελέγχου των θορύβων εκτελεσθέντα στο παρελθόν και εφαρµοζόµενα µέτρα κατά του θορύβου Εφαρµοζόµενες µέθοδοι υπολογισµού και µέτρησης Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) εκτός πολεοδοµικών συγκροτηµάτων που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες σε µια από τις ακόλουθες ζώνες τιµών του L den (σε db),σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν: ειδικήµόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5, ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5.

14 L 189/ Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) εκτός πολεοδοµικών συγκροτηµάτων που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες σε κάποια από τις ακόλουθες ζώνες τιµών του L night (σε db), σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Τα στοιχεία αυτά µπορούν επίσης να υπολογισθούν για τη ζώνη τιµών των πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν: ειδικήµόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5, ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο Η συνολικήέκταση (σε km 2 ) που εκτίθεται σε τιµές του L den υψηλότερες των 55, 65 και 75 db, αντιστοίχως. Επιπλέον, ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός κτιρίων (σε εκατοντάδες) και ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε καθεµία από τις προαναφερόµενες περιοχές. Οι αριθµοί αυτοί πρέπει να περιλαµβάνουν τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα. Οι ισοθορυβικές καµπύλες 55 και 65 db πρέπει να εµφαίνονται επίσης σε έναν ήπερισσότερους χάρτες, όπου περιλαµβάνονται πληροφορίες για τη γεωγραφικήθέση των χωριών, πόλεων και πολεοδοµικών συγκροτηµάτων εντός των καµπυλών αυτών Περίληψη του σχεδίου δράσης, το πολύ δέκα σελίδων, µε όλες τις σηµαντικές πτυχές που αναφέρονται στο παράρτηµα V. 3. Κατευθυντήριες γραµµές Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Επιτροπήµπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές µε περαιτέρω οδηγίες για την προαναφερόµενη παροχήπληροφοριών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Αυγούστου 2001 PE 304.678/35-46 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 35-46 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 304.678)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 224(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παράμετροι σχεδιασμού αντιθορυβικής προστασίας σε οδικά & σιδηροδρομικά συστήματα ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ Οι μετακινήσεις εντός του αστικού χώρου μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 384 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13586/724 Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγη ση και τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.6.2003 L 156/17 Ο ΗΓΙΑ 2003/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/EΚ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 2008

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/EΚ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 2008 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/EΚ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 2008 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ με κυκλοφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων

Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 1986 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4.1.2003 L 1/65 Ο ΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης εκεµβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3888, 30/7/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3888, 30/7/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3888 της 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού θορύβου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 30.1.2003 L 25/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την αναστολή δασµών που επιβάλλονται στις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0210(COD) 11.11.2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Συνήγορος του Πολίτη Η ανάµιξη αλλά και η σύγκρουση των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1

10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 116/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6.7.2002 L 177/13 Ο ΗΓΙΑ 2002/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 2002 περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 2ας Δεκεμρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα