Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 L 189/ Ο ΗΓΙΑ 2002/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικάµε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου TΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 3 ), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 4 ), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπήσυνδιαλλαγής στις 8 Απριλίου 2002, επίπεδο και στη διάταξη εξατµίσεως των οχηµάτων µε κινητήρα ( 6 ), η οδηγία 77/311/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στο ηχητικό επίπεδο που αντιλαµβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ήδασικών ελκυστήρων µε τροχούς ( 7 ), η οδηγία 80/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 1979, περί περιορισµού του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεροσκάφη ( 8 ) και οι οδηγίες που τη συµπληρώνουν, η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ήτρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα ( 9 ) και η οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπήθορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους ( 10 ). Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Εµπίπτει στην πολιτικήτης Κοινότητας να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ένας δε από τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν είναι η προστασία κατά του θορύβου. Στην Πράσινη Βίβλο για τη µελλοντικήπολιτικήθορύβων, η Επιτροπήαντιµετωπίζει το θόρυβο του περιβάλλοντος ως ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ευρώπη. (2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 10ης Ιουνίου 1997 ( 5 ), αναφορικά µε την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, εξέφρασε την υποστήριξή του στην εν λόγω Πράσινη Βίβλο, επέµεινε ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα και πρωτοβουλίες σε µια οδηγία για τη µείωση του περιβαλλοντικού θορύβου και σηµείωσε την έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων για την κατάσταση των διαφόρων ηχητικών πηγών. (3) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης εκεµβρίου 1999 για τις αεροπορικές µεταφορές και το περιβάλλον, προσδιορίσθηκε ένας κοινός δείκτης θορύβου και µια κοινή µεθοδολογία για τον υπολογισµό και τη µέτρηση του θορύβου γύρω από τα αεροδρόµια. Η εν λόγω ανακοίνωση έχει ληφθεί υπόψη στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. (4) Ορισµένες κατηγορίες εκποµπών θορύβου από τα διάφορα προϊόντα καλύπτονται ήδη από την κοινοτική νοµοθεσία, όπως η οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό ( 1 ) ΕΕ C 337 E της , σ ( 2 ) ΕΕ C 116 της , σ. 48. ( 3 ) ΕΕ C 148 της , σ. 7. ( 4 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης εκεµβρίου 2000 (ΕΕ C 232 της , σ. 305), κοινήθέση του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 2001(ΕΕ C 297 της , σ. 49) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2001 (ΕΕ C 87 Ε της , σ. 118). Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2002 και απόφαση του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου ( 5 ) ΕΕ C 200 της , σ. 28. ( 6 ) ΕΕ L42της , σ. 16 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της , σ. 4). (5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να παρέχει µια βάση για την ανάπτυξη και τη συµπλήρωση του υφισταµένου συνόλου των κοινοτικών µέτρων που αφορούν το θόρυβο που εκπέµπουν οι µείζονες πηγές, και ιδίως τα τροχοφόρα οχήµατα, ο σιδηρόδροµος και η σχετικήυποδοµή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιοµηχανικός εξοπλισµός και τα κινητά µηχανήµατα, και για την ανάπτυξη συµπληρωµατικών µέτρων, βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. (6) Ορισµένες κατηγορίες θορύβου, όπως ο θόρυβος εντός των µέσων µεταφοράς και ο θόρυβος από οικιακές δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία. (7) Σύµφωνα µε την αρχήτης επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της συνθήκης για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα µέσω της συµπλήρωσης της δράσης των κρατών µελών από µια κοινοτικήδράση που θα επιτύχει κοινήκατανόηση του προβλήµατος του θορύβου. Κατά συνέπεια, τα δεδοµένα σχετικά µε το επίπεδο του θορύβου θα πρέπει να συλλέγονται, να αντιπαραβάλλονται ήνα εκτίθενται σύµφωνα µε συγκρίσιµα κριτήρια. Τούτο συνεπάγεται τη χρήση εναρµονισµένων δεικτών και µεθόδων αξιολόγησης, καθώς και κριτηρίων για την ευθυγράµµιση της χαρτογράφησης θορύβου. Αυτά τα κριτήρια και αυτές οι µέθοδοι µπορούν να καθοριστούν καλύτερα από την Κοινότητα. ( 7 ) ΕΕ L 105 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/54/ΕΚ (ΕΕ L 277 της , σ. 24). ( 8 ) ΕΕ L18της , σ. 26 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 83/206/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της , σ. 15). ( 9 ) ΕΕ L 225 της , σ. 72 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/7/ΕΚ (ΕΕ L 106 της , σ. 1). ( 10 ) ΕΕ L 162 της , σ. 1.

2 L 189/13 (8) Είναι επίσης ανάγκη να καθορισθούν κοινές µέθοδοι αξιολόγησης του «περιβαλλοντικού θορύβου» και να δοθεί ορισµός των «οριακών τιµών» ως εναρµονισµένων δεικτών για τον καθορισµό των επιπέδων θορύβου. Το συγκεκριµένο ύψος των οριακών τιµών πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, υπόψη την ανάγκη της εφαρµογής της αρχής της πρόληψης προκειµένου να διαφυλάσσονται οι ήσυχες περιοχές πολεοδοµικών συγκροτηµάτων. (9) Οι επιλεγέντες κοινοί δείκτες θορύβου είναι L den, για την εκτίµηση της όχλησης,, για την εκτίµηση της διαταραχής του ύπνου. Επίσης είναι χρήσιµο να επιτραπεί στα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν συµπληρωµατικούς δείκτες για την παρακολούθηση ήτον έλεγχο ειδικών καταστάσεων σχετικών µε το θόρυβο. (10) Η στρατηγικήχαρτογράφηση του θορύβου θα πρέπει να επιβληθεί σε ορισµένες περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι, µέσω αυτής, συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την απεικόνιση των επιπέδων θορύβου που είναι αντιληπτοί στην εξεταζόµενη περιοχή. (11) Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των προτεραιοτήτων στις εν λόγω περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα πρέπει να καταστρώνονται από τις αρµόδιες αρχές σε συνεννόηση µε το κοινό. (12) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ευρεία διάδοση των πληροφοριών στο κοινό, θα πρέπει να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι δίαυλοι πληροφόρησης. (13) Η συλλογήδεδοµένων και η εδραίωση κατάλληλων εκθέσεων σε κοινοτικήκλίµακα επιβάλλονται ως βάση για τη χάραξη µελλοντικής κοινοτικής πολιτικής και για περαιτέρω ενηµέρωση του κοινού. (14) Η Επιτροπήθα πρέπει να προβαίνει τακτικά σε αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. (15) Οι διατάξεις τεχνικού περιεχοµένου που αφορούν τις µεθόδους αξιολόγησης θα πρέπει να συµπληρώνονται και να προσαρµόζονται, εν ανάγκη, προς την τεχνικήκαι επιστηµονική πρόοδο και την πρόοδο της ευρωπαϊκής τυποποίησης. (16) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/ 468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 1 ), ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στόχοι 1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στον καθορισµό µιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ήπεριορισµό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσµενών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβάλλοντα θόρυβο. Για το σκοπό αυτό, εφαρµόζονται προοδευτικά οι ακόλουθες δράσεις: α) προσδιορισµός της έκθεσης στον περιβάλλοντα θόρυβο µε χαρτογράφηση θορύβου, σύµφωνα µε κοινές στα κράτη µέλη µεθόδους αξιολόγησης β) µέριµνα ώστε να είναι διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε τον περιβάλλοντα θόρυβο και τις επιδράσεις του γ) θέσπιση σχεδίων δράσης από τα κράτη µέλη, βασισµένων στα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης του θορύβου, µε στόχο την πρόληψη και τον περιορισµό του περιβάλλοντος θορύβου όπου χρειάζεται, και ιδίως όπου τα επίπεδα έκθεσης µπορούν να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, καθώς και τη διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος όπου είναι καλή. 2. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει επίσης στην παροχήβάσης για την ανάπτυξη κοινοτικών µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου που εκπέµπουν οι µείζονες πηγές, και ιδίως τα τροχοφόρα οχήµατα, ο σιδηρόδροµος και η σχετικήυποδοµή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιοµηχανικός εξοπλισµός και τα κινητά µηχανήµατα. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπήυποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το αργότερο στις στις 18 Ιουλίου 2006, κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις. Στις προτάσεις αυτές θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της έκθεσης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τον περιβάλλοντα θόρυβο στον οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδίως σε περιοχές πυκνής δόµησης, σε δηµόσια πάρκα ήάλλες ήσυχες περιοχές πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, σε ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, κοντά σε σχολεία, κοντά σε νοσοκοµεία, καθώς και κοντά σε άλλα κτίρια και περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους θορύβους που προκαλούνται από το ίδιο το εκτιθέµενο πρόσωπο, τους θορύβους από οικιακές δραστηριότητες, τους θορύβους των γειτόνων, το θόρυβο στο χώρο εργασίας και το θόρυβο µέσα στα µεταφορικά µέσα, ούτε και στο θόρυβο τον οφειλόµενο σε στρατιωτικές δραστηριότητες µέσα σε στρατιωτικές περιοχές. Άρθρο 3 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «περιβάλλων θόρυβος»: οι ανεπιθύµητοι ήεπιβλαβείς θόρυβοι στο ύπαιθρο που δηµιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των θορύβων που εκπέµπονται από µεταφορικά µέσα, από οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές και από χώρους βιοµηχανικής δραστηριότητας όπως αυτοί που ορίζονται στο παράρτηµα I της οδηγίας 96/ 61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης ( 2 ) β) «επιβλαβείς επιδράσεις»: οι αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ( 1 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. ( 2 ) ΕΕ L 257 της , σ. 26.

3 L 189/ γ) «ενόχληση»: ο βαθµός ηχητικής ενόχλησης των περιοίκων, όπως προσδιορίζεται µε επιτόπου ελέγχους δ) «δείκτης θορύβου»: φυσικό µέγεθος για την περιγραφήτου περιβάλλοντος θορύβου, το οποίο έχει σχέση µε επιβλαβείς επιδράσεις ε) «αξιολόγηση»: οποιαδήποτε µέθοδος υπολογισµού, πρόβλεψης, εκτίµησης ήµέτρησης της τιµής ενός δείκτη θορύβου ήτων σχετικών επιβλαβών επιδράσεων στ) «L den» (δείκτης θορύβου ηµέρας-βραδιού-νύχτας): ο δείκτης θορύβου για τη συνολικήενόχληση, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I ζ) L day (δείκτης θορύβου ηµέρας): ο δείκτης θορύβου για την ενόχληση κατά το διάστηµα της ηµέρας, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I η) L evening (δείκτης βραδινού θορύβου): ο δείκτης θορύβου για την ενόχληση κατά το βραδινό διάστηµα, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I θ) L night (δείκτης θορύβου νυκτός): ο δείκτης θορύβου για τις διαταραχές του ύπνου, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο παράρτηµα I ι) «σχέση δόσης-επίδρασης»: η σχέση µεταξύ της τιµής του δείκτη θορύβου και της επιβλαβούς επίδρασης ια) «πολεοδοµικό συγκρότηµα»: µέρος της επικρατείας ενός κράτους µέλους οριοθετηµένο από αυτό, µε πληθυσµό µεγαλύτερο των ατόµων και πυκνότητα πληθυσµού τέτοια που το κράτος µέλος εκτιµά ότι αποτελεί αστικοποιηµένη ζώνη ιβ) «ήσυχη περιοχή πολεοδοµικού συγκροτήµατος»: περιοχήοριοθετηµένη από την αρµόδια αρχή, η οποία π.χ. δεν εκτίθεται σε τιµήτου L den ήάλλου κατάλληλου δείκτη θορύβου µεγαλύτερη από µια συγκεκριµένη τιµήπου καθορίζεται από το κράτος µέλος, ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής ιγ) «ήσυχη περιοχή στην ύπαιθρο»: περιοχήοριοθετηµένη από την αρµόδια αρχή, η οποία δεν διαταράσσεται από θορύβους κυκλοφορίας, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων αναψυχής ιδ) «µεγάλος οδικός άξονας»: µια επαρχιακή, εθνικήήδιεθνής οδικήαρτηρία, καθοριζόµενη από το κράτος µέλος, στην οποία καταγράφεται κυκλοφορία άνω των τριών εκατοµµυρίων οχηµάτων το χρόνο ιε) «µεγάλος σιδηροδροµικός άξονας»: µια σιδηροδροµική γραµµή, καθοριζόµενη από το κράτος µέλος, στην οποία διακινούνται περισσότεροι από συρµοί το χρόνο ιστ) «µεγάλο αεροδρόµιο»: ένα αεροδρόµιο πολιτικής αεροπορίας, καθοριζόµενο από το κράτος µέλος, µε περισσότερες από κινήσεις (απογειώσεις και προσγειώσεις) το χρόνο, εξαιρουµένων όσων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εκπαίδευση σε ελαφρά αεροσκάφη ιζ) «χαρτογράφηση θορύβου»: η παρουσίαση δεδοµένων σχετικά µε υπάρχουσα ήπροβλεπόµενη ηχητικήκατάσταση βάσει δεικτών θορύβου, όπου εµφαίνονται οι υπερβάσεις των οικείων ισχυουσών οριακών τιµών, ο αριθµός ατόµων που θίγονται σε µια συγκεκριµένη περιοχήήο αριθµός κατοικιών που εκτίθενται σε ορισµένες τιµές δεικτών θορύβου σε µια συγκεκριµένη περιοχή ιη) «στρατηγικός χάρτης θορύβου»: ο χάρτης θορύβου που καταρτίζεται για τη σφαιρικήαξιολόγηση µιας έκθεσης σε θόρυβο σε µια συγκεκριµένη περιοχήοφειλόµενης σε διάφορες πηγές θορύβου, ήγια τη διατύπωση γενικότερων προβλέψεων για την περιοχήαυτή ιθ) «οριακήτιµή»: η τιµήτου L den ή L night, και ενδεχοµένως του L day και L evening, όπως ορίζεται από το κράτος µέλος, η υπέρβαση της οποίας συνεπάγεται την παρέµβαση των αρµοδίων αρχών για τη µελέτη ήτην επιβολήµέτρων περιορισµού του θορύβου. Οι οριακές τιµές µπορεί να διαφέρουν ανά τύπο θορύβου (θόρυβος οδικής, σιδηροδροµικής, αεροπορικής κυκλοφορίας, βιοµηχανικοί θόρυβοι κ.λπ.), ανά περιβάλλον ήανά διαφορετικήευαισθησία του πληθυσµού στο θόρυβο µπορεί επίσης να διαφέρουν ανάλογα µε το αν αφορούν ήδη υφιστάµενες ή καινούργιες καταστάσεις (όπου υπάρχει µεταβολήσυνθηκών σχετικά µε την πηγήθορύβου ήτη χρήση του περιβάλλοντος) κ) «σχέδια δράσης»: σχέδια για τη διαχείριση των προβληµάτων και των επιδράσεων του θορύβου, συµπεριλαµβανοµένης εν ανάγκη της µείωσης του θορύβου κα) «ηχητικός σχεδιασµός»: ο έλεγχος των θορύβων µελλοντικά µε βάση σχεδιαζόµενα µέτρα, όπως χωροταξικός σχεδιασµός, σχεδιασµός συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, κυκλοφοριακός σχεδιασµός, µείωση των οχλήσεων µε µέτρα ηχητικής µόνωσης και έλεγχος των θορύβων στην πηγήτους κβ) «κοινό»: ένα ήπερισσότερα φυσικά ήνοµικά πρόσωπα, και, σύµφωνα µε την εθνικήνοµοθεσία και πρακτική, οι ενώσεις, οργανώσεις και οµάδες τέτοιων προσώπων. Άρθρο 4 Εφαρµογή και ευθύνη 1. Tα κράτη µέλη ορίζουν, στα ενδεδειγµένα επίπεδα, τις αρµόδιες αρχές και τους υπεύθυνους φορείς για την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις αρχές τις επιφορτισµένες µε: α) την εκπόνηση και, ενδεχοµένως, την έγκριση χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες και τα µεγάλα αεροδρόµια β) τη συγκέντρωση χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης. 2. Tα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και του κοινού τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το αργότερο στις 18 Ιουλίου Άρθρο 5 είκτες θορύβου και εφαρµογή 1. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τους δείκτες θορύβου L den και L night κατά τα αναφερόµενα στο παράρτηµα I για την προετοιµασία και την αναθεώρηση της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σύµφωνα µε το άρθρο 7. Μέχρις ότου καταστεί υποχρεωτικήη χρησιµοποίηση των κοινών µεθόδων αξιολόγησης για τον προσδιορισµό των L den, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό υπάρχοντες εθνικούς δείκτες θορύβου και συναφήδεδοµένα, τα οποία θα πρέπει να µετατρέπονται στους προαναφερόµενους δείκτες. Αυτά τα δεδοµένα δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των τριών ετών.

4 L 189/15 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν πρόσθετους δείκτες θορύβου για ειδικές περιπτώσεις, όπως εκείνες που αναφέρονται στο παράρτηµα I σηµείο Για τον ηχητικό σχεδιασµό και την ηχητικήοριοθέτηση, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλους δείκτες θορύβου πλην των L den. 4. Το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2005, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπήπληροφορίες για τις τυχόν ισχύουσες στην επικράτειά τους ήυπό εκπόνηση οριακές τιµές, εκφρασµένες µε τη βοήθεια των L den και, κατά περίπτωση, των L day και L evening,- για θορύβους οδικής κυκλοφορίας, θορύβους σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, θορύβους αεροπορικής κυκλοφορίας κοντά στα αεροδρόµια και θορύβους σε βιοµηχανικούς χώρους, µαζί µε εξηγήσεις σχετικά µε την υλοποίηση των οριακών τιµών. Άρθρο 6 Μέθοδοι αξιολόγησης 1. Οι τιµές L den προσδιορίζονται µε βάση τις µεθόδους αξιολόγησης που καθορίζονται στο παράρτηµα II. 2. Καθορίζονται από την Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, κοινές µέθοδοι αξιολόγησης για τον προσδιορισµό των L den µε αναθεώρηση του παραρτήµατος II. Μέχρις ότου θεσπισθούν αυτές οι µέθοδοι, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν µεθόδους αξιολόγησης προσαρµοσµένες σύµφωνα µε το παράρτηµα II και βασισµένες στις µεθόδους που ορίζει η εθνικήτους νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αποδεικνύουν ότι οι µέθοδοι αυτές οδηγούν σε αποτελέσµατα ισοδύναµα µε εκείνα που προκύπτουν µε τις µεθόδους του σηµείου 2.2 του παραρτήµατος II. 3. Οι επιβλαβείς επιδράσεις µπορούν να αξιολογούνται µε τη βοήθεια των σχέσεων δόσης-επίδρασης που αναφέρονται στο παράρτηµα III. Άρθρο 7 Στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2007, να έχουν εκπονηθεί και, ενδεχοµένως, εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος σε όλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των κατοίκων, για όλους τους µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατοµµυρίων οχηµάτων ετησίως, για όλους τους µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των συρµών ετησίως, και για όλα τα µεγάλα αεροδρόµια εντός των επικρατειών τους. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2005, και ακολούθως ανά πενταετία, τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπήτους µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατοµ- µυρίων οχηµάτων ετησίως, τους µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των συρµών ετησίως, τα µεγάλα αεροδρόµια και τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των κατοίκων, εντός των επικρατειών τους. 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2012, και ακολούθως ανά πενταετία, να έχουν εκπονηθεί και, ενδεχοµένως, εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος σε όλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και για όλους τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδρο- µικούς άξονες, εντός των επικρατειών τους. Το αργότερο στις 31 εκεµβρίου 2008, τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπήόλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και όλους τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες, εντός των επικρατειών τους. 3. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος IV. 4. Τα γειτνιάζοντα κράτη µέλη συνεργάζονται για τη χαρτογράφηση των θορύβων κοντά στα µεταξύ τους σύνορα. 5. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου επανεξετάζονται, και εν ανάγκη αναθεωρούνται, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία της εκπόνησής τους. Άρθρο 8 Σχέδια δράσης 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2008, να έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες αρχές σχέδια δράσης για τη διαχείριση, εντός των επικρατειών τους, των προβληµάτων και των επιδράσεων του θορύβου, συµπεριλαµβανόµενου εν ανάγκη του περιορισµού του θορύβου: α) σε σηµεία κοντά σε µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατοµµυρίων οχηµάτων ετησίως, µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των συρµών ετησίως και µεγάλα αεροδρόµια, β) σε πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των κατοίκων. Τα σχέδια αυτά αποβλέπουν επίσης στην προστασία των ήσυχων περιοχών από την αύξηση του θορύβου. Τα µέτρα που λαµβάνονται στα πλαίσια των σχεδίων επαφίενται στη διακριτικήευχέρεια των τοπικών αρχών αλλά θα πρέπει να αποσκοπούν, κυρίως, στην αντιµετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχεται να επισηµανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής τιµής ή βάσει άλλων κριτηρίων της εκλογής των κρατών µελών, και να εφαρµόζονται ιδίως στις πιο σηµαντικές περιοχές, οι οποίες προσδιορίζονται σύµφωνα µε την επιχειρηθείσα χαρτογράφηση θορύβου. 2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2013, να έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες αρχές σχέδια δράσης, κυρίως για την αντιµετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχεται να επισηµανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής τιµής ή βάσει άλλων κριτηρίων της εκλογής των κρατών µελών για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και για τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες εντός των επικρατειών τους. 3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπήγια τα άλλα συναφήκριτήρια, περί των οποίων οι παράγραφοι 1 και Tα σχέδια δράσης πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος V. 5. Tα σχέδια δράσης επανεξετάζονται, και εν ανάγκη αναθεωρούνται, όποτε σηµειώνονται σηµαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την υπάρχουσα κατάσταση θορύβου και, πάντως, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία της έγκρισής τους.

5 L 189/ Τα γειτνιάζοντα κράτη µέλη συνεργάζονται για τα σχέδια δράσης στις περιοχές κοντά στα µεταξύ τους σύνορα. 7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να ακούγεται η γνώµη του κοινού σχετικά µε προτάσεις για σχέδια δράσης, να του δίνεται εγκαίρως και ουσιαστικά η ευκαιρία να συµµετέχει στην προετοι- µασία και την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης, να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της συµµετοχής αυτής και να ενηµερώνεται το κοινό για τις λαµβανόµενες αποφάσεις. Πρέπει να προβλέπονται λογικά χρονοδιαγράµµατα, που να αφήνουν αρκετό χρόνο για κάθε στάδιο της συµµετοχής του κοινού. Όταν η υποχρέωση διεξαγωγής διαδικασίας συµµετοχής του κοινού απορρέει ταυτόχρονα από την παρούσα οδηγία και από άλλο κοινοτικό νοµοθέτηµα, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν κοινές διαδικασίες, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη. Άρθρο 9 Ενηµέρωση των πολιτών 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου που καταρτίζουν και, ενδεχοµένως, εγκρίνουν, και τα σχέδια δράσης που καταστρώνουν, να καθίστανται διαθέσιµα και να διαδίδονται στο κοινό σύµφωνα µε την οικεία κοινοτικήνοµοθεσία, και ιδίως την οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την ελεύθερη πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος ( 1 ), και σύµφωνα µε τα παραρτήµατα IV και V της παρούσας οδηγίας, µεταξύ άλλων, µε χρήση των διαθέσιµων πληροφορικών τεχνολογιών. 2. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι σαφείς, κατανοητές και προσπελάσιµες. Παρέχεται περίληψη στην οποία εκτίθενται τα κυριότερα σηµεία. Άρθρο 10 Συλλογή και δηµοσίευση δεδοµένων από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή 1. Το αργότερο στις 18 Ιανουαρίου 2004, η Επιτροπήθα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση περιέχουσα επισκόπηση των εν ισχύι κοινοτικών µέτρων που αφορούν τις πηγές του περιβαλλοντικού θορύβου. 2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να αποστέλλονται στην Επιτροπή, εντός έξι µηνών µετά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα VI. 3. Η Επιτροπήδηµιουργεί τράπεζα δεδοµένων µε τα στοιχεία των στρατηγικών χαρτών θορύβου για να διευκολύνει τη σύνταξη της αναφερόµενης στο άρθρο 11 έκθεσης και τις άλλες τεχνικές και πληροφοριακές εργασίες. 4. Κάθε πέντε έτη, η Επιτροπήδηµοσιεύει συγκεφαλαιωτική έκθεση των δεδοµένων των στρατηγικών χαρτών θορύβου και των σχεδίων δράσης. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται µέχρι τις 18 Ιουλίου ( 1 ) ΕΕ L 158 της , σ. 56. Άρθρο 11 Επισκόπηση Εκθέσεις 1. Το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2009, η Επιτροπήυποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογήτης παρούσας οδηγίας. 2. Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, εκτίµηση της ανάγκης περαιτέρω κοινοτικών δράσεων αναφορικά µε τον περιβάλλοντα θόρυβο και, ενδεχοµένως, προτείνει στρατηγικές για πτυχές, όπως: α) µακροπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στόχους µείωσης του αριθµού των ατόµων που υφίστανται επιβλαβήεπίδραση από τον περιβάλλοντα θόρυβο, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις κλιµατολογικές και πολιτιστικές διαφορές β) περαιτέρω µέτρα για τον περιορισµό του περιβάλλοντος θορύβου που εκπέµπεται από συγκεκριµένες πηγές, ιδίως από εξοπλισµό εξωτερικών χώρων, µεταφορικά µέσα και υποδοµές και ορισµένες κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, µε βάση όσα µέτρα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή ή είναι υπό συζήτηση προς έγκριση γ) προστασία ήσυχων περιοχών στην ύπαιθρο. 3. Η έκθεση περιλαµβάνει επισκόπηση της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος στην Κοινότητα µε βάση τα δεδοµένα που αναφέρονται στο άρθρο 10, και λαµβάνει υπόψη την επιστηµονική και τεχνολογικήπρόοδο και κάθε άλλη σχετικήπληροφορία. Ο περιορισµός των επιβλαβών επιδράσεων και η σχέση κόστους/ ωφέλειας αποτελούν κύρια κριτήρια επιλογής των προτεινοµένων στρατηγικών και µέτρων. 4. Όταν η Επιτροπήλάβει το πρώτο σύνολο στρατηγικών χαρτών θορύβου, επανεξετάζει: τη δυνατότητα να ορισθεί ύψος µέτρησης 1,5 µέτρου στο σηµείο 1 του παραρτήµατος I όσον αφορά περιοχές όπου τα σπίτια είναι µονώροφα, το κατώτατο όριο για τον εκτιµώµενο αριθµό ατόµων εκτιθέµενων στις διάφορες στάθµες L den στο παράρτηµα VI. 5. Η έκθεση αναθεωρείται κάθε πέντε έτη ήκαι συχνότερα, οσάκις ενδείκνυται. Περιέχει αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 6. Η έκθεση συνοδεύεται, οσάκις ενδείκνυται, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 12 Προσαρµογή Η Επιτροπήπροσαρµόζει το παράρτηµα I σηµείο 3 και τα παραρτήµατα II και III στην τεχνικήκαι επιστηµονικήπρόοδο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

6 L 189/17 Άρθρο 13 Επιτροπή 1. Η Επιτροπήεπικουρείται από την επιτροπήπου έχει συσταθεί µε το άρθρο 18 της οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες. 3. Η επιτροπήθεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. Άρθρο 14 Μεταφοράστο εθνικό δίκαιο 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 18 Ιουλίου Ενηµερώνουν την Επιτροπήσχετικά. Οι εν λόγω διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ήσυνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσήτους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπήτο κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην. Άρθρο 16 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Λουξεµβούργο, 25Ιουνίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. COX Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος J. MATAS I PALOU

7 L 189/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 1. Ορισµός του επιπέδου ηµέρας-βραδιού-νύχτας L den Tο επίπεδο ηµέρας-βραδιού-νύχτας L den, σε ντεσιµπέλ (db), ορίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: όπου: L day είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO : 1987, προσδιορισµένη επί του συνόλου των περιόδων ηµέρας ενός έτους, L evening είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO : 1987, προσδιορισµένη επί του συνόλου των βραδινών περιόδων ενός έτους, L night είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO : 1987, προσδιορισµένη επί του συνόλου των νυχτερινών περιόδων ενός έτους, µε δεδοµένο ότι: η ηµέρα διαρκεί δώδεκα ώρες, το βράδυ τέσσερις ώρες και η νύχτα οκτώ ώρες. Τα κράτη µέλη µπορούν να περικόψουν τη βραδινή περίοδο κατά µία ή δύο ώρες και να αυξήσουν αναλόγως την περίοδο της ηµέρας ή/και της νύχτας, υπό τον όρο ότι η επιλογήαυτήισχύει για όλες τις πηγές, και ότι θα παράσχουν στην Επιτροπήπληροφορίες για τις συστηµατικές διαφορές σε σχέση µε τις βασικές επιλογές, η αρχήτης ηµέρας (και κατά συνέπεια η αρχήτου βραδιού και της νύκτας) καθορίζεται από το κράτος µέλος (η επιλογή αυτήισχύει για όλες τις πηγές θορύβου). Οι εξ ορισµού τιµές είναι έως 19.00, έως και έως τοπικήώρα, ένα έτος αντιστοιχεί στο υπόψιν έτος όσον αφορά την εκποµπήθορύβων και σε ένα µέσο έτος όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, και ότι: λαµβάνεται υπόψη ο προσπίπτων θόρυβος, πράγµα που σηµαίνει ότι ο ήχος που ανακλάται στην πρόσοψη του συγκεκριµένου κτιρίου δεν λαµβάνεται υπόψη (κατά κανόνα, αυτό σηµαίνει διόρθωση 3 db σε περίπτωση µέτρησης). Tο ύψος του σηµείου αξιολόγησης του L den εξαρτάται από την εκάστοτε περίσταση: σε περίπτωση υπολογισµού για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβων σε σχέση µε την έκθεση στο θόρυβο µέσα και κοντά στα κτίρια, τα σηµεία αξιολόγησης βρίσκονται σε ύψος 4,0 ± 0,2 m (3,8 4,2 m) πάνω από το έδαφος και στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη. Για το σκοπό αυτό, η πιο εκτεθειµένη πρόσοψη είναι ο εξωτερικός τοίχος που είναι απέναντι και πιο κοντά προς τη συγκεκριµένη πηγήθορύβου. Για άλλους σκοπούς, µπορούν να γίνονται άλλες επιλογές, σε περίπτωση µέτρησης για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σε σχέση µε την έκθεση στο θόρυβο µέσα και κοντά σε κτίρια, µπορούν να επιλέγονται άλλα ύψη αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να είναι κάτω του 1,5 m από το έδαφος και τα αποτελέσµατα πρέπει να διορθώνονται σύµφωνα µε ισοδύναµο ύψος 4 m, για άλλους σκοπούς όπως ο ηχητικός σχεδιασµός και η ηχητικήοριοθέτηση, µπορούν να επιλέγονται άλλα ύψη, αλλά τα σηµεία µέτρησης δεν πρέπει ποτέ να είναι κάτω του 1,5 m από το έδαφος. ίδονται τα ακόλουθα παραδείγµατα: αγροτικές περιοχές µε µονώροφα σπίτια, σχεδιασµός τοπικών µέτρων για τον περιορισµό των επιπτώσεων του θορύβου επί συγκεκριµένων κατοικιών, λεπτοµερής χαρτογράφηση θορύβων σε µια περιορισµένη περιοχή, όπου παρουσιάζεται χωριστά η έκθεση καθεµιάς κατοικίας στους θορύβους. 2. Ορισµός του δείκτη νυχτερινού θορύβου Ο δείκτης νυχτερινού θορύβου L night είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO : 1987, προσδιορισµένη µε βάση όλες τις νυχτερινές περιόδους επί ένα έτος, µε δεδοµένο ότι: η νύκτα διαρκεί οκτώ ώρες, όπως ορίζεται στο σηµείο 1, ένα έτος είναι το υπόψιν έτος όσον αφορά τις ηχητικές εκποµπές και ένα µέσο έτος όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, όπως ορίζεται στο σηµείο 1, λαµβάνεται υπόψιν ο προσπίπτων ήχος, όπως ορίζεται στο σηµείο 1, σηµείο αξιολόγησης είναι αυτό που προβλέπεται για τον δείκτη L den.

8 L 189/19 3. Πρόσθετοι δείκτες θορύβου Σε µερικές περιπτώσεις, εκτός των δεικτών L den, και, κατά περίπτωση, των δεικτών L day και L evening, µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατικήη χρησιµοποίηση ειδικών δεικτών θορύβου και αντίστοιχων οριακών τιµών. ίνονται τα ακόλουθα παραδείγµατα: η εξεταζόµενη πηγήθορύβου λειτουργεί µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα (για παράδειγµα λιγότερο από το 20 % του χρόνου των ολικών ηµερήσιων, βραδινών ή νυχτερινών περιόδων ενός έτους), ο µέσος αριθµός ηχητικών γεγονότων, σε µια ήπερισσότερες περιόδους, είναι πολύ µικρός (π.χ. λιγότερο από ένα ηχητικό γεγονός ανά ώρα ως ηχητικό γεγονός θα µπορούσε να ορισθεί ο θόρυβος που διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά, π.χ. ο θόρυβος από διερχόµενο τραίνο ήαεροπλάνο), η εµπεριεχόµενη συνιστώσα χαµηλών συχνοτήτων είναι ισχυρή, L amax ή S (επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο) για προστασία κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου στην περίπτωση αιχµών θορύβου, επιπρόσθετη προστασία κατά τα Σαββατοκύριακα ήσε ορισµένες χρονικές στιγµές του έτους, επιπρόσθετη προστασία της ηµερήσιας περιόδου, επιπρόσθετη προστασία της βραδινής περιόδου, συνδυασµός θορύβων από διάφορες πηγές, ήσυχες περιοχές στην ύπαιθρο, θόρυβος µε έντονα τονικά συστατικά, θόρυβος µε απότοµο (ωθητικό) χαρακτήρα.

9 L 189/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 1. Εισαγωγή Οι τιµές του L den µπορούν να προσδιοριστούν είτε µε υπολογισµούς είτε µε µέτρηση (στο σηµείο αξιολόγησης). Για τις προβλέψεις, µόνον η µέθοδος του υπολογισµού εφαρµόζεται. Οι προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού και µέτρησης εκτίθενται στα σηµεία 2 και Προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού του L den και του L night 2.1. Προσαρµογή των εν ισχύι εθνικών µεθόδων υπολογισµού Αν το κράτος µέλος χρησιµοποιεί εθνικές µεθόδους για τον προσδιορισµό των µακροπρόθεσµων δεικτών, οι µέθοδοι αυτές µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζονται µε την προϋπόθεση ότι είναι προσαρµοσµένες µε τον ορισµό των δεικτών του παραρτήµατος I. Για τις περισσότερες εθνικές µεθόδους το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εισαγωγήτης βραδινής περιόδου ως χωριστής περιόδου προς εξέταση και την εισαγωγή του µέσου όρου για ολόκληρο το έτος. Μερικές ισχύουσες µέθοδοι πρέπει επίσης να προσαρµοσθούν σε ό,τι αφορά τον µη συνυπολογισµό των ανακλάσεων στις προσόψεις, την ενσωµάτωση της νυχτερινής περιόδου ή/και το σηµείο αξιολόγησης. Η εξαγωγήµέσου όρου για ένα έτος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Στις διακυµάνσεις ενός έτους συµβάλλουν τόσο οι διακυµάνσεις των πηγών εκποµπής όσο και οι διακυµάνσεις των ηχητικών µεταδόσεων Συνιστώµενεςπροσωρινέςµέθοδοι υπολογισµού Στα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν κάποιες εθνικές µεθόδους υπολογισµού ήστα κράτη µέλη που επιθυµούν να περάσουν σε κάποια άλλη µέθοδο υπολογισµού, συνιστώνται οι παρακάτω µέθοδοι: Για το ΒIΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: ISO : «Acoustics Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2 General method of calculation». Για τη µέθοδο αυτή, τα κατάλληλα στοιχεία για τις εκποµπές θορύβου (εισερχόµενα δεδοµένα) λαµβάνονται από µετρήσεις σύµφωνα µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους: ISO 8297:1994 «Acoustics Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment Engineering method». EN ISO 3744: 1995 «Acoustics Determination of sound power levels of noise using sound pressure Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane». EN ISO 3746: 1995 «Acoustics Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurementsurface over a reflecting plane». Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ: ECAC.CEAC Doc. 29 «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», Από τις διάφορες µεθόδους προσοµοίωσης των πτητικών οδών, χρησι- µοποιείται η τεχνικήτµηµατοποίησης, όπως αναφέρεται στο µέρος 7.5 του ECAC.CEAC Doc. 29. Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: η γαλλικήεθνικήµέθοδος υπολογισµού «NMPB-Routes-96 (SETRA- CERTU-LCPC-CSTB)», όπως αναφέρεται στο «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» και στο γαλλικό πρότυπο «XPS ». Αναφορικά µε τα εισερχόµενα δεδοµένα που αφορούν τις εκποµπές, τα έγγραφα αυτά αναφέρονται στον «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980». Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ: η εθνικήµέθοδος υπολογισµού των Κάτω Χωρών, όπως δηµοσιεύθηκε στο «Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996». Οι µέθοδοι αυτές προσαρµόζονται προς τους ορισµούς του L den και του L night. Όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2003, η Επιτροπήδηµοσιεύει κατευθυντήριες γραµµές, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, για τις αναθεωρηµένες µεθόδους και παρέχει δεδοµένα εκποµπής για τους αεροπορικούς θορύβους και τους θορύβους της οδικής και σιδηροδροµικής κυκλοφορίας µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. 3. Προσωρινές µέθοδοι µέτρησης του L den και του L night Αν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τη δική του επίσηµη µέθοδο µέτρησης, η µέθοδος αυτήπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τον ορισµό των δεικτών που περιέχεται στο παράρτηµα I και σύµφωνα µε τις αρχές των µακροπρόθεσµων µετρήσεων, όπως εκτίθενται στο δηµοσίευµα ISO : 1987 και στο ISO : 1982.

10 L 189/21 Αν το κράτος µέλος δεν διαθέτει επίσηµη µέθοδο µέτρησης ήπροτιµά να υιοθετήσει άλλη µέθοδο, η µέθοδος µπορεί να βασίζεται στον ορισµό του δείκτη και των αρχών που εκτίθενται στο δηµοσίευµα ISO : 1987 και ISO : Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από µετρήσεις εµπρός στην πρόσοψη ενός κτιρίου ή εµπρός σε άλλο στοιχείο αντανάκλασης, πρέπει να διορθώνονται ώστε να αφαιρείται η συµβολήτης αντανάκλασης στην πρόσοψη αυτήήστο συγκεκριµένο άλλο στοιχείο (κατά γενικό κανόνα, αυτό συνεπάγεται διόρθωση 3dBσε περίπτωση µέτρησης). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 Για την αξιολόγηση των επιδράσεων του θορύβου στην υγεία του πληθυσµού, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σχέσεις δόσηςεπίδρασης. Οι σχέσεις δόσης-επίδρασης που εισάγονται µε τις µελλοντικές αναθεωρήσεις του παρόντος παραρτήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 αφορούν ιδίως: τη σχέση µεταξύ ενόχλησης και L den για το θόρυβο των οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών και για το βιοµηχανικό θόρυβο, τη σχέση µεταξύ διαταραχής του ύπνου για το θόρυβο των οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών και για το βιοµηχανικό θόρυβο. Αν χρειάζεται, θα µπορούσαν να παρουσιάζονται ειδικές σχέσεις δόσης-επίδρασης για: κατοικίες µε ειδικήηχοµόνωση, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI, κατοικίες µε ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI, διαφορετικά κλίµατα/διαφορετικές συνήθειες, ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες, τονικό βιοµηχανικό θόρυβο, ωθητικό βιοµηχανικό θόρυβο και άλλες ειδικές περιπτώσεις.

11 L 189/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 7 1. Στρατηγικός χάρτης θορύβων είναι η παρουσίαση δεδοµένων σχετικών µε ένα από τα ακόλουθα: µια υπάρχουσα, προγενέστερη ήπροβλεπόµενη ηχητικήκατάσταση υπό µορφήδείκτη θορύβου, η υπέρβαση µιας οριακής τιµής, ο εκτιµώµενος αριθµός κατοικιών, σχολείων και νοσοκοµείων σε µια ορισµένη περιοχήπου εκτίθενται σε συγκεκριµένες τιµές ενός δείκτη θορύβου, ο εκτιµώµενος αριθµός ανθρώπων που βρίσκονται σε περιοχήεκτεθειµένη σε θόρυβο. 2. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου µπορούν να παρουσιάζονται στο κοινό ως: γραφικές παραστάσεις, αριθµητικά δεδοµένα σε πίνακες, αριθµητικά δεδοµένα υπό ηλεκτρονικήµορφή. 3. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για πολεοδοµικά συγκροτήµατα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο θόρυβο που εκπέµπεται από: την οδικήκυκλοφορία, τη σιδηροδροµικήκυκλοφορία, τα αεροδρόµια, τους χώρους βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων. 4. Η στρατηγικήχαρτογράφηση θορύβου χρησιµοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: παροχήδεδοµένων που αποστέλλονται στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το παράρτηµα VI, πηγήπληροφοριών για τους πολίτες, σύµφωνα µε το άρθρο 9, βάση για σχέδια δράσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8. Καθένας από τους στόχους αυτούς απαιτεί διαφορετικό τύπο στρατηγικών χαρτών θορύβου. 5. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου αναφορικά µε τα δεδοµένα που αποστέλλονται στην Επιτροπή, δίδονται στα σηµεία 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 και 2.7 του παραρτήµατος VI. 6. Για την ενηµέρωση των πολιτών σύµφωνα µε το άρθρο 9 και για την εκπόνηση σχεδίων δράσης σύµφωνα µε το άρθρο 8, απαιτούνται πρόσθετα και πιο λεπτοµερήπληροφοριακά στοιχεία, όπως: γραφικήπαράσταση, χάρτες όπου παρουσιάζονται οι υπερβάσεις µιας οριακής τιµής, διαφορικοί χάρτες, στους οποίους παριστάνεται η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση µε µελλοντικές καταστάσεις, χάρτες στους οποίους παρουσιάζεται η τιµήτου δείκτη θορύβου σε άλλο ύψος από τα τέσσερα µέτρα, οσάκις ενδείκνυται. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν κανονισµούς σχετικά µε τον τύπο και την µορφήτων εν λόγω χαρτών θορύβου. 7. Εκπονούνται στρατηγικοί χάρτες θορύβου τοπικής ή εθνικής χρήσεως για αξιολογήσεις σε ύψος τεσσάρων µέτρων και για κλίµακες τιµών των δεικτών L den 5 db, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI. 8. Για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, εκπονούνται ιδιαίτεροι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για τους θορύβους οδικής, σιδηροδροµικής και αεροπορικής κυκλοφορίας και για τους βιοµηχανικούς θορύβους. Μπορούν να καταρτίζονται χάρτες και για άλλες πηγές θορύβου. 9. Η Επιτροπή εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές για περαιτέρω καθοδήγηση αναφορικά µε τους χάρτες θορύβου, τη χαρτογράφηση του θορύβου και το σχετικό λογισµικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2.

12 L 189/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8 1. Τα σχέδια δράσης πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: περιγραφήτου πολεοδοµικού συγκροτήµατος, των µεγάλων οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων ήτων µεγάλων αεροδρο- µίων και άλλων πηγών θορύβου που λαµβάνονται υπόψη, υπεύθυνη αρχή, νοµικό πλαίσιο, τυχόν ισχύουσες οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5, περίληψη αποτελεσµάτων της χαρτογράφησης θορύβου, εκτίµηση του αριθµού ατόµων που εκτίθενται στο θόρυβο, επισήµανση προβληµάτων και καταστάσεων προς βελτίωση, ιστορικό των δηµόσιων διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7, µέτρα κατά του θορύβου τα οποία ήδη εφαρµόζονται και σχέδια τα οποία προετοιµάζονται, σχεδιαζόµενες δράσεις των αρµόδιων αρχών για τα επόµενα πέντε χρόνια, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τη διατήρηση των ήσυχων περιοχών, µακροπρόθεσµη στρατηγική, χρηµατoοικονοµικές πληροφορίες (εφόσον υπάρχουν): προϋπολογισµοί, αξιολόγηση κόστους/απόδοσης, αξιολόγηση κόστους/ωφελείας, προβλεπόµενες διατάξεις για την αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων του σχεδίου δράσης. 2. Στις δράσεις που σχεδιάζουν οι αρµόδιες αρχές στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητάς τους, µπορούν να συγκαταλέγονται π.χ. οι ακόλουθες: κυκλοφοριακός σχεδιασµός, χωροταξικός σχεδιασµός, τεχνικά µέτρα επί των πηγών θορύβου, επιλογήπηγών χαµηλότερου θορύβου, περιορισµοί στη διάδοση των θορύβων, κανονιστικά ήοικονοµικά µέτρα ήκίνητρα. 3. Κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτιµήσεις αναφορικά µε τη µείωση του αριθµού των επηρεαζόµενων ατόµων (ενοχλήσεις, διαταραχές ύπνου ήάλλο τι). 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Επιτροπήµπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές µε περαιτέρω οδηγίες για τα σχέδια δράσης.

13 L 189/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ε ΟΜΕΝΑ ΙΑΒΙΒΑΣΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10 Τα δεδοµένα που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπήέχουν ως εξής: 1. Για τα πολεοδοµικάσυγκροτήµατα 1.1. Σύντοµη περιγραφήτου πολεοδοµικού συγκροτήµατος: γεωγραφικήθέση, µέγεθος, αριθµός κατοίκων Αρµόδια αρχή Προγράµµατα ελέγχου θορύβου που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν και εφαρµοζόµενα µέτρα κατά του θορύβου Εφαρµοζόµενες µέθοδοι υπολογισµού ήµέτρησης Υπολογιζόµενος αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες στα ακόλουθα επίπεδα του L den (σε db) σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, χωριστά για θορύβους από οδική, σιδηροδροµική και αεροπορική κυκλοφορία και από βιοµηχανικές πηγές. Οι αριθµοί δίδονται κατά προσέγγιση εκατοντάδας (π.χ.: = µεταξύ και ατόµων, 100 = µεταξύ 50 και 149, 0 = λιγότερο από 50 άτοµα). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον είναι σκόπιµο και εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία, πόσα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν: ειδικήµόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, δηλαδήειδικήµόνωση κτιρίου κατά ενός ήπερισσότερων τύπων περιβαλλοντικού θορύβου σε συνδυασµό µε εγκαταστάσεις αερισµού ήκλιµατισµού που να επιτρέπουν τη διατήρηση υψηλών τιµών µόνωσης κατά του περιβαλλοντικού θορύβου, ήσυχη πρόσοψη, δηλαδή πρόσοψη κατοικίας στην οποία η τιµή L den σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος και σε απόσταση δύο µέτρων από την πρόσοψη, για το θόρυβο που εκπέµπεται από µια συγκεκριµένη πηγή, είναι κατά 20 db τουλάχιστον κατώτερη από ό,τι στην πρόσοψη µε την υψηλότερη τιµή L den. Αναφέρεται επίσης το πώς οι µεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και τα µεγάλα αεροδρόµια, κατά την έννοια του άρθρου 3, συµβάλλουν στην προαναφερόµενη κατάσταση Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες σε κάποια από τις εξής ζώνες τιµών του L night σε db και σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, χωριστά για θορύβους οδικής, σιδηροδροµικής και αεροπορικής κυκλοφορίας και για βιοµηχανικές πηγές. Τα στοιχεία αυτά µπορούν επίσης να υπολογισθούν για τη ζώνη τιµών των πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν: ειδικήµόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5, ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5. Αναφέρεται επίσης το πώς οι µεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και τα µεγάλα αεροδρόµια συµβάλλουν στην προαναφερόµενη κατάσταση Όταν χρησιµοποιείται γραφικήπαράσταση, στους στρατηγικούς χάρτες, πρέπει να εµφαίνονται τουλάχιστον οι ισοθορυβικές καµπύλες 60, 65, 70 και 75 db Περίληψη του σχεδίου δράσης, το πολύ δέκα σελίδων, µε όλες τις σηµαντικές πτυχές που αναφέρονται στο παράρτηµα V. 2. Μεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και µεγάλα αεροδρόµια 2.1. Γενικήπεριγραφήτων οδικών ήσιδηροδροµικών αξόνων ήτων µεγάλων αεροδροµίων: γεωγραφικήθέση, µέγεθος, δεδοµένα περί της κυκλοφορίας Χαρακτηριστικά των περιχώρων: πολεοδοµικά συγκροτήµατα, χωριά, εξοχή ή άλλο τι, πληροφορίες περί των χρήσεων γης, άλλες σηµαντικές πηγές θορύβου Προγράµµατα ελέγχου των θορύβων εκτελεσθέντα στο παρελθόν και εφαρµοζόµενα µέτρα κατά του θορύβου Εφαρµοζόµενες µέθοδοι υπολογισµού και µέτρησης Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) εκτός πολεοδοµικών συγκροτηµάτων που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες σε µια από τις ακόλουθες ζώνες τιµών του L den (σε db),σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν: ειδικήµόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5, ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5.

14 L 189/ Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) εκτός πολεοδοµικών συγκροτηµάτων που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες σε κάποια από τις ακόλουθες ζώνες τιµών του L night (σε db), σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Τα στοιχεία αυτά µπορούν επίσης να υπολογισθούν για τη ζώνη τιµών των πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν: ειδικήµόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5, ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο Η συνολικήέκταση (σε km 2 ) που εκτίθεται σε τιµές του L den υψηλότερες των 55, 65 και 75 db, αντιστοίχως. Επιπλέον, ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός κτιρίων (σε εκατοντάδες) και ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε καθεµία από τις προαναφερόµενες περιοχές. Οι αριθµοί αυτοί πρέπει να περιλαµβάνουν τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα. Οι ισοθορυβικές καµπύλες 55 και 65 db πρέπει να εµφαίνονται επίσης σε έναν ήπερισσότερους χάρτες, όπου περιλαµβάνονται πληροφορίες για τη γεωγραφικήθέση των χωριών, πόλεων και πολεοδοµικών συγκροτηµάτων εντός των καµπυλών αυτών Περίληψη του σχεδίου δράσης, το πολύ δέκα σελίδων, µε όλες τις σηµαντικές πτυχές που αναφέρονται στο παράρτηµα V. 3. Κατευθυντήριες γραµµές Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Επιτροπήµπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές µε περαιτέρω οδηγίες για την προαναφερόµενη παροχήπληροφοριών.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 47/26 18.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/42 Ο ΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαΐου 2003 σχετικάµε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75

23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75 23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75 ΟΔΗΓΙΑ 2008/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας,

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL 15.1.2003 L 9/3 Ο ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 134/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003. L 226/4 10.9.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2004 L 46/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 11.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1367 27 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 211773 Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επι τρεπομένων Ορίων Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/24 Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 130/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή ΘΟΡΥΒΟΣ Ευγενία Πανταζή Ο σύγχρονος άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από θορύβους, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο δρόµο, στους χώρους διασκέδασης ακόµα και στον ύπνο. Τι είναι ΗΧΟΣ; Είναι οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα