Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε."

Transcript

1 . ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 I. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤHTOY ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 11 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 ης Ιουνίου Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Α Εξαμήνου 2011 (1 ης Ιανουαρίου 30 ης Ιουνίου 2011) 15 - Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Β Τριμήνου 2011 (1 ης Απριλίου 30 ης Ιουνίου 2011) 16 - Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1 ης Ιανουαρίου 30 ης Ιουνίου 2011) 17 - Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1 ης Ιανουαρίου 30 ης Ιουνίου 2011) 18 - Κατάσταση Ταμιακών Ροών (1 ης Ιανουαρίου 30 ης Ιουνίου 2011) 19 ΙV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές Πληροφορίες Σημαντικές Λογιστικές Αρχές Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Νέα Πρότυπα, Ερμηνείες και Τροποποίηση Υφιστάμενων Προτύπων Ενοποίηση Συναλλαγματικές Μετατροπές Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της Υπεραξίας Αποθέματα Απαιτήσεις από Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Επενδύσεις σε Μετοχές Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Διαχείριση Κεφαλαίου Δανειακές Υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος Παροχές σε Εργαζόμενους Κρατικές Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Αναγνώριση Εσόδων Μισθώσεις Διανομή Μερισμάτων 32

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης Ενοποιούμενες Εταιρείες Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Πληροφορίες Κατά Τομέα Ανάλυση Κονδυλίων Οικονομικών Καταστάσεων Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων Προβλέψεις Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Αποτελέσματα από Συγγενείς Επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικά Έξοδα (καθαρά) Κέρδη /(Ζημίες) μετά από Φόρους ανά Μετοχή ( / μετοχή) Ενδεχόμενες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 56

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. 8. Ανάλυση Δεσμεύσεων Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Συναλλαγές με Θυγατρικές, Συγγενείς Εταιρείες και Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 58 V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.: 1. Μαριάνθη Τεγοπούλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος 2. Η Ελένη Τεγοπούλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Άγγελος Μαστοράκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: Α) Οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. για την περίοδο έως, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 εως και 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και Β) Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 5

6 Ι. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6

7 I. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2011) Ι. Πληροφορίες της παρ.6 του άρθ. 5 του ν.3556/ Σημαντικά γεγονότα Α Εξαμήνου 2011 και επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις. Η Γενική Συνέλευση της 30 ης Ιουνίου του 2011 αποφάσισε την συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας PLANATECH Εργαστήριο Ναυπηγικού Σχεδιασμού AE συνολικού ποσού ,00, με κεφαλαιοποιήση των οφειλών της θυγατρικής προς την Εταιρεία μας με σκοπό την διατήρηση της και στοχεύοντας σε μελλοντική ανάπτυξη ή πώληση. 2. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης Πτώση κυκλοφορίας Το 2011 συνεχίζεται η πτώση της κυκλοφορίας όχι μόνο στον Ελληνικό Τύπο αλλά και παγκοσμίως. Η κυκλοφορία της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» (συμπεριλαμβανομένης και της Σαββατιάτικης έκδοσης) σε σχέση με το Α Εξάμηνο του 2010 είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερη κατά 28,93%, και της «Κυριακάτικης ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» κατά 26,51%. Τα έσοδα από την πώληση εφημερίδων το Α Εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 13,8 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 39,77% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Για το Β εξάμηνο του 2011 εκτιμάται ότι η κυκλοφορία και τα έσοδα θα παραμείνουν στα επίπεδα του Α Εξαμήνου Μείωση διαφημιστικών εσόδων Η ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας αλλά και παγκόσμιας οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της διαφημιστικής δαπάνης. Έτσι τα διαφημιστικά έσοδα της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ», της «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» και των ενθέτων τους το Α Εξάμηνο του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 μειώθηκαν κατά 45,49% περίπου. Τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 4,17 εκατ. έναντι 7,65 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του Για το Β Εξάμηνο του 2011 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η μείωση των διαφημιστικών εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο με ρυθμό περίπου του Α Εξαμήνου του Κόστος αγοράς πρώτων υλών διαπραγματεύεται με τους κυριότερους προμηθευτές έτσι ώστε να διατηρήσει ή και να μειώσει τις τρέχουσες τιμές για το Β Εξάμηνο του Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και ο Όμιλος δεν πραγματοποιούν συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με την εμπορική ή δανειοληπτική δραστηριότητα. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιούν η Εταιρεία και ο Όμιλος αποτελούνται από καταθέσεις σε τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, Τραπεζικά Ομολογιακά Δάνεια και δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης, επενδύσεις σε χρεόγραφα, μερίσματα εισπρακτέα και υποχρεώσεις από συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Συναλλαγματικός κίνδυνος Δεν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο για την Εταιρεία και τον Όμιλο εφόσον τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε τρέχουσες τιμές ξένων νομισμάτων είναι επουσιώδη. Κίνδυνος επιτοκίου Το επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι επιτόκιο Euribor + κυμαινόμενο spread. Το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου της ALPHA BANK AE είναι επιτόκιο Euribor + σταθερό spread, ενώ το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ είναι Euribor + spread σε εύρος 3,75%-4,25% ανάλογα με την πορεία των δεικτών Δανειακής Επιβάρυνσης και Συνόλου Υποχρεώσεων προς Καθαρή Θέση. Ως εκ τούτου 7

8 υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου σε ενδεχόμενες αυξήσεις του Euribor, του περιθωρίου των τραπεζών καθώς και σε επιδείνωση των αριθμοδεικτών της δανειακής θέσης της Εταιρείας. Πιστωτικός κίνδυνος και ο όμιλος δεν έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις φύλλων των εφημερίδων γίνονται μετρητοίς μέσω του πρακτορείου διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων είναι από διαφημιστικές εταιρείες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται μόνο για τις απαιτήσεις από διαφημιστικές καταχωρήσεις και από εκτυπώσεις τρίτων. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τον κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση και αναλόγως αξιολογεί την ανάγκη λήψεως επιπρόσθετων εγγυήσεων. Στο τέλος του Α Εξαμήνου του 2011 δεν υπήρχε ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Κίνδυνος ρευστότητας Το 61% περίπου των εσόδων είναι μετρητοίς εφόσον προέρχεται από λιανικές πωλήσεις μέσω πρακτορείου ΑΡΓΟΣ Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο 39% που προέρχεται από πωλήσεις σε διαφημιστικές εταιρείες και εκτυπώσεις τρίτων, ρευστοποιείται σε διάστημα κατά μέσο όρο 6 μηνών. Η Διοίκηση παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει το ταμειακό πρόγραμμα με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές με συνδυασμό διαθεσίμων και τραπεζικών πιστώσεων. ΙΙ) Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία (άρθρ. 4 απόφαση 7/448/ ). Οικονομικά Στοιχεία Πορεία εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το Α Εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε 23 εκατ. περίπου παρουσιάζοντας μείωση κατά 31% περίπου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 30/6/2011 ανέρχονται σε ζημίες ύψους 8,8 και 8,6 εκατ. αντίστοιχα έναντι ζημιών 10,9 και 10,6 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές ύψους 14,6 και 15,4 εκατ. αντίστοιχα περίπου παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (ζημίες 9,9 και 9,7 εκατ. αντίστοιχα). Αριθμοδείκτες 30/6/ /6/2010 Κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού: Κυκλοφορούν Ενεργητικό. 0,81 1,3 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας: Ίδια Κεφάλαια. 0,21 0,71 Σύνολο Υποχρεώσεων ΙΙΙ) Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων (άρθ. 3 απόφαση 1/434/ ) Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές της με τις παρακάτω συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920): 8

9 Συνδεδεμένα Μέρη Συναλλαγές περιόδου Υπόλοιπα την Επωνυμία Εταιρείας Αγορές Πωλήσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Δοθείσες Εγγυήσεις Α. Θυγατρικές Εταιρείες ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , , , ,56 0,00 ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε. 0,00 755,46 248,07 191,71 0,00 PLANATECH A.E. 0, , ,76 58, ,00 Σύνολο (Α) , , , , ,00 Β. Συγγενείς Εταιρείες MEDIATEL A.E. 0, , , ,50 0,00 ΑΡΓΟΣ Α.Ε ,77 0, , ,49 0,00 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0, , ,55 589,00 0,00 Σύνολο (Β) , , , ,99 0,00 Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) , , , , ,00 Αναλυτικά σε σχέση με τις παραπάνω συναλλαγές σημειώνονται τα ακόλουθα: έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά με θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες για καταχώριση διαφημίσεων, για παροχή λογιστικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών καθώς και μισθωτήρια συμβόλαια με την ιδιότητα του εκμισθωτή. 1. Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με την θυγατρική «Φωτοεκδοτική Α.Ε.» στην οποία έχει αναθέσει όλες τις προεκτυπωτικές εργασίες για το σύνολο των εντύπων της. Οι αγορές από την Φωτοεκδοτική Α.Ε. συνολικού ποσού ,00 αφορούν αμοιβή για προεκτυπωτικές εργασίες. 2. Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά με την «Χρυσή Ευκαιρία Εκδόσεις ΑΕ» για εκτυπώσεις και διαφημίσεις. Ποσό ,04 αφορά εκτυπωτικές εργασίες για την εφημερίδα «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» και ποσό 6.915,00 διαφημιστικά έσοδα. 3. Πωλήσεις προς την συγγενή εταιρεία «Μediatel A.E.» συνολικού ποσού ,52 αφορούν ενοίκια, μηχανογραφικές υπηρεσίες και διαφήμιση. 4. έως την έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες συνολικού ύψους ,00 υπέρ της συγγενικής εταιρείας «Planatech A.E. Ναυπηγικού Σχεδιασμού», για τις οποίες δεν έχει λάβει εξασφαλίσεις. Το ύψος των δανείων για τα οποία έχει εγγυηθεί η Εταιρεία την 30/06/2011 ανέρχονταν σε ποσό ,17. Επίσης έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις προς την Planatech A.E. συνολικού ποσού ,20 που αφορούν ενοίκια και λογιστικές υπηρεσίες. 5. Οι αγορές από την συγγενή εταιρεία «Άργος Α.Ε.» συνολικού ποσού ,77 αφορούν την ποσοστιαία αμοιβή για την διακίνηση και διανομή των εντύπων της Εταιρείας. Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης του Ομίλου στις 30/06/2011 ανέρχονται στο ποσό των ,07. Αντίστοιχα οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης στις 30/06/2011 ανέρχονται στο ποσό των ,39. Οι αμοιβές των διεθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου το Α Εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε ,57. Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων που να επηρέασαν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της επιχείρησης ούτε υπήρξαν σημαντικές μεταβολές των συναλλαγών αυτών συγκριτικά με την ετήσια έκθεση της , στα ποσά, τα υπόλοιπα και τη φύση των συναλλαγών αυτών. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 9

10 ΙI. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 10

11 II. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και των θυγατρικών της, της 30 ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 30 η Ιουνίου 2011 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος εμφανίζουν συνεχιζόμενες ζημίες μεγάλου ύψους από την χρήση 2009 (αρνητικό EBITDA) καθώς και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν από τη Διοίκηση, τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας, που αναφέρονται στην παρ. 2.1 των Οικονομικών Καταστάσεων. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές PANNELL KERR FORSTER Λ. Κηφισίας 124, Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αντώνιος Α. Προκοπίδης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

12 ΙII. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12

13 III. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2011) (Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 29 Αυγούστου 2011 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΡ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ 13

14 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Σημ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια , , , ,58 Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 0,00 0, , ,04 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,86 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.4 0,00 0, , ,00 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,83 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση , , , ,24 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,47 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , , , , , ,91 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , , , ,89 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,58 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,63 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , , , , , ,98 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,89 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Υπέρ το άρτιο , , , ,67 Αποθεματικά , , , ,74 Αποτελέσματα εις νέον ( ,54) ( ,09) ( ,78) ( ,98) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής , , , ,43 Μη ελέγχουσες συμμετοχές , ,73 0,00 0,00 Σύνολο Καθαρής Θέσης , , , ,43 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , , , ,00 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,57 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,38 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,89 0,00 0,00 Προβλέψεις , , , ,00 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , , , ,95 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,73 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,79 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,14 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση , , , ,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,85 Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων , , , ,51 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,46 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,89 14

15 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Α Εξαμήνου 2011 Σημ Κύκλος εργασιών , , , ,54 Κόστος πωλήσεων 6.23 ( ,47) ( ,39) ( ,27) ( ,46) Μικτά κέρδη / (ζημίες) ( ,77) ( ,52) ( ,53) ( ,92) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,38 Έξοδα διάθεσης 6.25 ( ,52) ( ,82) ( ,42) ( ,48) Έξοδα διοίκησης 6.26 ( ,52) ( ,65) ( ,28) ( ,63) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6.27 ( ,39) ( ,03) ( ,17) (76.492,61) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ,33) ( ,56) ( ,03) ( ,26) Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις , ,65 0,00 0,00 Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά) 6.29 ( ,53) ( ,87) ( ,54) ( ,00) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων ( ,38) ( ,78) ( ,57) ( ,26) Φόρος εισοδήματος 6.7 ( ,66) ,76 ( ,23) ,20 Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) ( ,04) ( ,02) ( ,80) ( ,06) Κέρδη /(Ζημίες) αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήκτες της μητρικής ( ,44) ( ,37) ( ,80) ( ,06) Δικαιώματα μειοψηφίας (28.229,61) ( ,64) 0,00 0,00 ( ,04) ( ,01) ( ,80) ( ,06) Λοιπά Συνολικά Έσοδα Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση ,38 ( ,59) ,38 ( ,45) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ,38 ( ,59) ,38 ( ,45) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ( ,66) ( ,61) ( ,42) ( ,51) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήκτες της μητρικής ( ,06) ( ,97) ( ,42) ( ,51) Δικαιώματα μειοψηφίας (28.229,61) ( ,64) 0,00 0,00 ( ,66) ( ,61) ( ,42) ( ,51) Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή ( / μετοχή) 6.30 (0,2675) (0,1800) (0,2831) (0,1795) Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( ,66) ( ,13) ( ,29) ( ,72) 15

16 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Β Tριμήνου Κύκλος εργασιών , , , ,10 Κόστος πωλήσεων ( ,03) ( ,41) ( ,53) ( ,80) Μικτά κέρδη / (ζημίες) ( ,70) ,76 ( ,01) ,30 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,73 Έξοδα διάθεσης ( ,88) ( ,02) ( ,56) ( ,50) Έξοδα διοίκησης ( ,58) ( ,48) ( ,99) ( ,11) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ( ,73) ( ,23) ( ,52) (75.665,49) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ,89) ( ,65) ( ,49) ( ,07) Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις , ,46 0,00 0,00 Χρηματοοικονομικά Έξοδα (καθαρά) ( ,58) ( ,73) ( ,92) ( ,92) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων ( ,24) ( ,92) ( ,41) ( ,99) Φόρος εισοδήματος ( ,81) ,13 ( ,05) ,86 Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) ( ,05) ( ,79) ( ,46) ( ,13) Κέρδη /(Ζημίες) αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήκτες της μητρικής ( ,54) ( ,52) ( ,46) ( ,13) Δικαιώματα μειοψηφίας (2.216,52) (94.670,27) 0,00 0,00 ( ,05) ( ,79) ( ,46) ( ,13) Λοιπά Συνολικά Έσοδα Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση ,45 ( ,73) ,45 ( ,73) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ,45 ( ,73) ,45 ( ,73) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ( ,60) ( ,52) ( ,01) ( ,86) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήκτες της μητρικής ( ,09) ( ,26) ( ,01) ( ,86) Δικαιώματα μειοψηφίας (2.216,52) (94.670,27) 0,00 0,00 ( ,60) ( ,53) ( ,01) ( ,86) Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή ( / μετοχή) (0,1104) (0,0862) (0,1206) (0,0894) Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( ,84) ( ,72) ( ,05) ( ,18) 16

17 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου , , , , , , , ,46 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 0,00 0,00 ( ,59) 0,00 0,00 ( ,59) 0,00 ( ,59) Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 ( ,59) 0,00 0,00 ( ,59) 0,00 ( ,59) Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,37) ( ,37) ( ,64) ( ,01) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 ( ,59) 0,00 ( ,37) ( ,96) ( ,64) ( ,60) Μεταβολή περιόδου 0,00 0,00 ( ,59) 0,00 ( ,37) ( ,96) ( ,64) ( ,60) Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου , , , ,56 ( ,06) , , ,85 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου , , , ,92 ( ,08) , , ,51 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 0,00 0, ,38 0,00 0, ,38 0, ,38 Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0, ,38 0,00 0, ,38 0, ,38 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,44) ( ,44) (28.229,61) ( ,04) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0, ,38 0,00 ( ,44) ( ,06) (28.229,61) ( ,66) Μεταβολή περιόδου 0,00 0, ,38 0,00 ( ,44) ( ,06) (28.229,61) ( ,66) Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου , , , ,92 ( ,52) , , ,85 17

18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου , , , , , ,31 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 0,00 0,00 ( ,45) 0,00 0,00 ( ,45) Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 ( ,45) 0,00 0,00 ( ,45) Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,06) ( ,06) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 ( ,45) 0,00 ( ,06) ( ,51) Μεταβολή περιόδου 0,00 0,00 ( ,45) 0,00 ( ,06) ( ,51) Υπόλοιπά κατά την 30η Ιουνίου , , , ,33 ( ,60) ,80 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου , , , ,33 ( ,98) ,43 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 0,00 0, ,38 0,00 0, ,38 Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0, ,38 0,00 0, ,38 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,80) ( ,80) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0, ,38 0,00 ( ,80) ( ,42) Μεταβολή περιόδου 0,00 0, ,38 0,00 ( ,80) ( ,42) Υπόλοιπά κατά την 30η Ιουνίου , , , ,33 ( ,78) ,01 18

19 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων ( ,38) ( ,77) ( ,57) ( ,26) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,62 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (77.696,78) (57.696,76) (73.074,10) (53.074,08) Προβλέψεις /(αναστροφές) προβλέψεων ,31 ( ,85) ,92 ( ,83) Μερίδιο αποτελεσμάτων σε συγγενείς επιχειρήσεις ( ,48) ,35 0,00 0,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (15.929,85) (15.692,75) , ,85 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,15 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων , , , ,17 Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων , , , ,53 (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,08) ,01 ( ,36) ,59 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,49) ( ,17) ( ,44) ( ,70) Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,31) ( ,38) ( ,18) ( ,96) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (57.957,57) ( ,02) (46.768,24) (90.671,65) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 1.000,00 0, ,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες , ,75 0, ,45 Μερίσματα εισπραχθέντα 0, ,60 0, ,60 Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (42.027,71) 9.721,33 (45.768,24) ,40 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 (1.685,44) 0,00 (1.685,44) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,00 Εξοφλήσεις δανείων ( ,43) ( ,33) ( ,49) ( ,82) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (5.162,71) (36.447,91) 0,00 (31.478,19) Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 (140,00) 0,00 (140,00) Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,55 Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,17) ( ,73) ( ,91) ( ,01) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,41 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,40 19

20 ΙV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 20

21 IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (μητρική) ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 1625/ ) και η διάρκεια της ορίσθηκε σε 100 έτη, η έδρα της είναι στην Αθήνα και η διεύθυνσή της Μίνωος ( Ν. Κόσμος ) Αθήνα Τ.Κ Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας Η ξενόγλωσση επωνυμία της είναι CH. K. TEGOPOULOS EDITIONS S.A. Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 2190/20 είναι δε εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 2384/06/Β/86/43. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από Από οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην κατηγορία Xαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών χαρακτηριστικών και από 08/04/2011 οι μετοχές υπάγονται στην κατηγορία επιτήρησης. Εκδίδει τις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ με τα ένθετα τους. 2. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές 2.1 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2011 αφορούν την περίοδο 01/01/2011 έως 30/06/2011. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις διερμηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Ιούνιο του 2011, μετά την υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern). Σημειώνεται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος εμφανίζουν συνεχιζόμενες ζημιές μεγάλου ύψους από τη χρήση 2009 καθώς και αρνητικές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρου θέματος και επειδή η κρίση στον κλάδο μας συνεχίζεται, ήδη η Εταιρεία προέβη σε μείωση προσωπικού με συνέπεια την μείωση του αντίστοιχου κόστους όπως επίσης μείωσε τα υπόλοιπα λειτουργικά της έξοδα. Η προσπάθεια της Διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση μείωσης ή συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων συνεχίζεται και στη χρήση Παράλληλα έχει εκπονηθεί σχέδιο αναδιοργάνωσης των λειτουργιών και υπηρεσιών της (Business Plan). Επιπλέον η Εταιρεία ευρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες του εσωτερικού, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης που προβλέπεται από το επιχειρηματικό της σχέδιο. Η θετική έκβαση των εν λόγω διαπραγματεύσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές για τις οποίες έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία, παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους. 2.2 Νέα Πρότυπα, Ερμηνείες και Τροποποίηση Υφιστάμενων Προτύπων Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 21

22 Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται κατωτέρω Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011 ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» & ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου 2010 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/ ]. Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ για πρώτη φορά) απαλλαγής από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ΔΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η Δεκεμβρίου Σκοπός της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία και στον Όμιλο. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση ) «ΔΛΠ 19 Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/ ] Η τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της ΕΔΔΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου μια οντότητα υποκείμενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης πραγματοποιεί πρόωρη πληρωμή εισφορών, όταν κάτω από ορισμένες περιστάσεις η οντότητα που πραγματοποιεί την προπληρωμή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπόκειται σε απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης, η τροποποίηση στην ΕΔΔΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισμό της εν λόγω προπληρωμής, όπως και κάθε άλλης προπληρωμής, ως περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/ ]. Η τροποποίηση αυτή επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς «(IFRS) 8 Λειτουργικοί τομείς» τροποποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος κανονισμού. και ο Όμιλος) θα εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές από την ημερομηνία που τίθενται σε εφαρμογή. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/ ] Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να λογιστικοποιεί τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή μερικό διακανονισμό χρηματοοικονομικής υποχρέωσης μετά από επαναδιαπραγμάτευση των όρων της υποχρέωσης. 22

23 Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» τροποποιείται σύμφωνα με το προσάρτημα του παρόντος κανονισμού. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Ιανουαρίου [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2009, L 347/ ] Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά ορισμένα δικαιώματα όταν τα εκδοθέντα μέσα εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω μέσα διανέμονται κατ αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριμένου ποσού μετρητών, πρέπει να ταξινομούνται ως μετοχικό κεφάλαιο, ακόμα και αν η τιμή άσκησής τους εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που εκδόθηκαν τον Μάιο του Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του σημειώματος αυτού(2 Φεβρουαρίου 2011) δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Σύμφωνα όμως με το δημοσιοποιημένο χρονοδιάγραμμα της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (E.F.R.A.G.) πρόκειται να υιοθετηθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2011 Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά την 30η Ιουνίου 2010 και έχουν ως ακολούθως: ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν: α)την δυνατότητα χρησιμοποίησης της εύλογης αξίας (ως τεκμαιρόμενου κόστους) που είχε χρησιμοποιηθεί με βάση προηγούμενες λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α) εξαιτίας μιας δημόσιας προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόμη και αν το γεγονός αυτό είχε συμβεί μετά από την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των πρώτων οικονομικών καταστάσεων β) Την δυνατότητα χρησιμοποίησης της λογιστικής αξίας (ως τεκμαιρόμενου κόστους) ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία μετάβασης από επιχειρήσεις που υπόκεινται σε «ειδικές ρυθμίσεις» ακόμα και στην περίπτωση που η λογιστική αξία περιλαμβάνει κόστη που δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ γ) Δεν απαιτείται η εφαρμογή του ΔΛΠ 8 όταν αλλάζει μία λογιστική αρχή στην περίοδο που καλύπτεται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που η οντότητα έχει δημοσιεύσει ήδη ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 απαιτούνται γνωστοποιήσεις. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» Διευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρμόζεται το ενδεχόμενο τίμημα που λαμβάνεται σε μία συνένωση επιχειρήσεων πριν την ημερομηνία εφαρμογής του αναθεωρημένου προτύπου ΔΠΧΑ 3 (2008) κατά την ημερομηνία εφαρμογής του. Δίδονται οδηγίες για την μεταγενέστερη λογιστικοποίηση του. Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής και για την λογιστικοποίηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του αποκτώμενου. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις κυρίως σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων. 23

24 ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις. ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 2.3 Ενοποίηση Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται. Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν, λαμβάνονται υπόψη όταν ο Όμιλος αξιολογεί το κατά πόσο έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που ο έλεγχός τους μεταβιβάζεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική μέθοδος εξαγοράς χρησιμοποιείται για τον λογισμό εξαγοράς των θυγατρικών. Το κόστος μιας εξαγοράς υπολογίζεται ως άθροισμα των εύλογων αξιών, κατά την ημερομηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των μετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαμβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους που σχετίζεται άμεσα με την εξαγορά. Τα αποκτώμενα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού της μειοψηφίας. Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα των λογαριασμών και τα μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν το κόστος τους δεν μπορεί να ανακτηθεί. Τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζημιών και των ιδίων κεφαλαίων που δεν αναλογούν στον Όμιλο. Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων καθώς και σε διακριτή γραμμή στα ίδια κεφάλαια της ενοποιημένης κατάστασης ισολογισμού. Στον ισολογισμό της Εταιρείας οι συμμετοχές σε θυγατρικές εμφανίζονται στην αξία κτήσης μείον τις προβλέψεις για απαξίωση, εφόσον υπάρχουν. Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς εταιρείες εμπεριέχουν την υπεραξία (καθαρή από οποιεσδήποτε ζημίες από απαξίωση) που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά. Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο η συμμετοχή του Ομίλου στα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν μετά την εξαγορά των συγγενών εταιρειών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και η συμμετοχή του Ομίλου επί των αποθεματικών που σχηματίζονται μετά από την εξαγορά αναγνωρίζεται στα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου. Οι 24

25 σωρευτικές, μετά από την εξαγορά, μεταβολές στους λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων τροποποιούνται έναντι του εμφανιζόμενου ποσού της επένδυσης. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις εταιρίες αυτές. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη απαξίωσης των στοιχείου ενεργητικού όπου μεταφέρθηκε. Όταν η αναλογία του Ομίλου στις ζημιές μιας συγγενούς επιχείρησης ισούται ή υπερβαίνει το ποσό συμμετοχής του, τότε ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις ή πραγματοποίησε πληρωμές για λογαριασμό των εταιρειών αυτών. Στον Ισολογισμό της Εταιρείας οι συμμετοχές στις συγγενείς εταιρείες λογίζονται στην αξία κτήσεως μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. 2.4 Συναλλαγματικές Μετατροπές Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος της χώρας μέσα στην οποία λειτουργεί η εταιρεία και ο όμιλος (λειτουργικό νόμισμα) δηλ. σε Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Η εταιρεία και οι θυγατρικές/συγγενείς της έχουν συναλλαγές κυρίως σε Ευρώ. 2.5 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Τα ενσώματα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων (κτίρια και οικόπεδα), αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Τα παραγωγικά ακίνητα (κτίρια και οικόπεδα), αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε η αναπόσβεστες αξίες να μην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος του ισολογισμού. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) συγκεκριμένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 25

26 Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: Περιγραφή Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής (σε έτη) Κτίρια Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων 5 Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 9-29 Μεταφορικά μέσα 6-9 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4-7 Εξοπλισμός Η/Υ 3-5 Όταν ένα μηχάνημα αποτελείται από διαφορετικά συνθετικά μέρη τα οποία έχουν διαφορετική ωφέλιμη ζωή, τότε τα μέρη αυτά λογίζονται και αποσβένονται ως ξεχωριστά πάγια στοιχεία. και Όμιλος εκτιμά ότι οι υπολειμματικές αξίες των παγίων κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωή τους είναι μηδενικές Οι υπολειμματικές αξίες καθώς και οι ωφέλιμες ζωές των παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό και αναπροσαρμόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ετησίως. Όταν η αναπόσβεστη αξία ενός παγίου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία, τότε η αξία του παγίου αναπροσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού (βλ. παρ. 2.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων). Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την πώληση παγίων στοιχείων, προσδιορίζονται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας, όπως αυτή εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία και συμπεριλαμβάνεται στο λειτουργικό αποτέλεσμα. 2.6 Επενδύσεις σε Ακίνητα Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητο που κατέχεται με σκοπό την απόκτηση μισθωμάτων. Επειδή το εν λόγω ακίνητο είναι ειδική κατασκευή και δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση της εύλογης αξίας του σε συνεχή βάση, ως εκ τούτου απεικονίζεται με τη μέθοδο του κόστους του ΔΛΠ 16, με μηδενική υπολειμματική αξία (παραγρ.53 ΔΛΠ 40). Η εύλογη αξία του με την μέθοδο του αποσβεσμένου κόστους αντικαταστάσεως ταυτίζεται με την λογιστική του αξία. 2.7 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία α) Υπεραξία Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ κόστους και εύλογης αξίας των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαμβάνεται στο κόστος της επένδυσης. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και απεικονίζεται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. Τα κέρδη και οι ζημίες κατά την διάθεση των θυγατρικών ή συγγενών προσδιορίζονται λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονομική μονάδα. Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απομείωση, η υπεραξία κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Κάθε θυγατρική θεωρείται ως ιδιαίτερη μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών. 26

27 β) Λογισμικό Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισµικού, πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 15 χρόνια. 2.8 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της Υπεραξίας Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 2.9 Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης ή παραγωγής τους και καθαρής ρευστοποιήσιμης τους αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά τα τυχόν άμεσα έξοδα πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Η τιμή κτήσης υπολογίζεται βάσει της μεθόδου του Μέσου Σταθμικού Κόστους και περιλαµβάνει τις άμεσες δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες παραγωγής τους (κόστος υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κόστους παραγωγής). Το κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Σχηματίζονται κατάλληλες προβλέψεις για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντικατοπτρίζει την κατ εκτίμηση τιμή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης Απαιτήσεις από Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν η Διοίκηση έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει το σύνολο των οφειλόμενων ποσών, σύμφωνα με τους συμβατικούς 27

28 όρους, σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση των απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων Επενδύσεις σε Μετοχές Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η Διοίκηση δεν γνωρίζει πότε θα τα ρευστοποιήσει. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στην συναλλαγή δαπάνες. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημίες μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις εύλογες τιμές τους. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως, επενδύσεις σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία λήξης εντός τριών μηνών. Τα στοιχεία αυτά έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια. Το άμεσο κόστος για την έκδοση νέων μετοχών καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης, καθαρά από φόρους. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε δαπάνης, καθαρό από φόρους, εμφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως ίδιες μετοχές, μέχρι ακυρώσεως των μετοχών. Όταν οι ίδιες μετοχές στη συνέχεια πωληθούν ή επανεκδοθούν, η αξία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια Αποθεματικά Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας η δημιουργία «Τακτικού Αποθεµατικού» κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, των κερδών μετά από φόρους, είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεματικό» προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας αφού πρώτα καλυφθούν οι συσσωρευµένες ζημιές. Στα «Έκτακτα Αποθεματικά» περιλαμβάνονται αυτά που έχουν σχηματισθεί χωρίς υποχρεωτική διάταξη της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας και έχει καταβληθεί ο αναλογούν φόρος κατά το χρόνο του σχηματισμού τους. Τα «Αποθεματικά εύλογης αξίας ακινήτων» δημιουργήθηκαν από τις διαφορές αποτίμησης σε εύλογη αξία των κτίριων και είναι μειωμένα κατά το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου που αναλογεί σε αυτά. Τα «Αποθεματικά από την αποτίμηση των χρημ/οικονομικών περιουσιακών στοιχείων» δημιουργήθηκαν από τις διαφορές 28

29 αποτίμησης σε εύλογη αξία τους των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προς διάθεση. Τα εν λόγω αποθεματικά προορίζονται να καλύψουν ενδεχόμενες ζημίες που θα προκύψουν από την μεταγενέστερη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους Διαχείριση Κεφαλαίου Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10)του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον Δανειακές Υποχρεώσεις Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, καθαρές από τα άμεσα έξοδα σύναψης τους (τραπεζικά έξοδα και προμήθειες). Στις περιόδους που ακολουθούν οι δανειακές υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Όποια διαφορά προκύψει μεταξύ των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανεισμού. Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες εκτός αν η εξόφληση της υποχρέωσης μπορεί να αναβληθεί για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το κόστος δανεισμού καταχωρείται στα αποτελέσματα στη χρήση που προκύπτει Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι και ο Όμιλος δεν πραγματοποιούν συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με την εμπορική ή δανειοληπτική δραστηριότητα. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιούν η Εταιρεία και ο Όμιλος αποτελούνται από καταθέσεις σε τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, Τραπεζικά Ομολογιακά Δάνεια και δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης, επενδύσεις σε χρεόγραφα, μερίσματα εισπρακτέα και υποχρεώσεις από συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Συναλλαγματικός κίνδυνος Δεν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο για την Εταιρεία και τον Όμιλο εφόσον τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε τρέχουσες τιμές ξένων νομισμάτων είναι επουσιώδη. Κίνδυνος επιτοκίου Στις 12 Μαϊου 2010 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ύψους 25 εκατ. Ευρώ με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., με σκοπό την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών αναγκών. την 16/7/2009 εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο με τις ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ALPHA BANK LONDON LTD εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, πενταετούς διάρκειας, ύψους 18 εκατ.. 29

30 Το επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι επιτόκιο Euribor + κυμαινόμενο spread. Το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου της ALPHA BANK AE είναι επιτόκιο Euribor + σταθερό spread 1,5%, ενώ το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ είναι Euribor + spread σε εύρος 3,75%-4,25% ανάλογα με την πορεία των δεικτών Δανειακής Επιβάρυνσης και Συνόλου Υποχρεώσεων προς Καθαρή Θέση. Ως εκ τούτου υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου σε ενδεχόμενες αυξήσεις του Euribor, του περιθωρίου των τραπεζών καθώς και σε επιδείνωση των αριθμοδεικτών της δανειακής θέσης. Πιστωτικός κίνδυνος και ο Όμιλος δεν έχουν συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις φύλλων των εφημερίδων γίνονται μετρητοίς μέσω του πρακτορείου διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων είναι από διαφημιστικές εταιρείες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται μόνο για τις απαιτήσεις από διαφημιστικές καταχωρήσεις και από εκτυπώσεις τρίτων. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τον κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση και αναλόγως αξιολογεί την ανάγκη λήψεως επιπρόσθετων εγγυήσεων. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρχε ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απόσβεσης. Κίνδυνος ρευστότητας Το 61% περίπου των εσόδων είναι μετρητοίς εφόσον προέρχεται από λιανικές πωλήσεις μέσω πρακτορείου ΑΡΓΟΣ Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο 39% που προέρχεται από πωλήσεις σε διαφημιστικές εταιρείες και εκτυπώσεις τρίτων, ρευστοποιείται σε διάστημα κατά μέσο όρο 6 μηνών. Η Διοίκηση παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει το ταμειακό πρόγραμμα με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές με συνδυασμό διαθεσίμων και τραπεζικών πιστώσεων. Οι υπάρχουσες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς για να καλύψουν ενδεχόμενη στενότητα διαθεσίμων Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε μίας εκ των εταιριών που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Η φορολογική επιβάρυνση είναι ο φόρος εισοδήματος βάσει των αποτελεσμάτων των εταιρειών του Ομίλου, όπως αυτά έχουν αναμορφωθεί στις φορολογικές δηλώσεις τους, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η πρόβλεψη των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος διαμορφώθηκε με τη χρήση της μεθόδου υπολογισμού με βάση τον ισολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις λογιστικές οικονομικές καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων, σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων και κατά τη στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες, δεν καταχωρείται. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις προσωρινές διαφορές και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται, στο βαθμό που υπάρχουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη και αντιστροφές αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών. Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και οι οποίοι αναμένεται να εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος πραγματοποιηθεί, ή οι σχετικές με τον αναβαλλόμενο φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν έχει σχέση με συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται επίσης στα ίδια κεφάλαια Παροχές σε Εργαζόμενους Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) είναι καταβλητέες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αποχώρησης κάθε φορά που η απασχόληση ενός εργαζομένου τερματιστεί ή όποτε ένας εργαζόμενος αποδέχεται εθελουσία έξοδο ως αντάλλαγμα. Όταν η απασχόληση ενός εργαζόμενου τερματιστεί στην κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, το δικαίωμα σε αυτά τα ωφελήματα είναι συνήθως με βάση το χρόνο εναπομένουσας υπηρεσίας του εργαζόμενου και της συμπλήρωσης μιας ελάχιστης περιόδου απασχόλησης. Τα αναμενόμενα κόστη 30

31 για αυτά τα ωφελήματα προβλέπονται κατά την περίοδο της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αποτίμηση που γίνεται σε διετή βάση από ανεξάρτητους αναλογιστές. Όσον αφορά τον τερματισμό της εργασίας πριν από την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή την εθελουσία αποχώρηση, καταχωρούνται παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία, όταν αποδεδειγμένα πρέπει να τερματιστεί η απασχόληση των εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές επίσημο πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει η πιθανότητα να ανακληθεί, είτε να παρέχονται παροχές για έξοδο από την υπηρεσία για την ενθάρρυνση της εθελουσίας αποχώρησης. Τέτοιες παροχές που είναι καταβλητέες σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. Οι υποχρεώσεις για τα προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων στη διανομή των κερδών και πρόσθετων αμοιβών λόγω απόδοσης αναμένεται να διευθετηθούν μέσα σε 12 μήνες και υπολογίζονται στα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν όταν οι υποχρεώσεις διευθετηθούν Κρατικές Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν καταχωρείται και η επιχορηγούμενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση του εσόδου με τη δαπάνη. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισμού, καταχωρούνται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και πιστώνονται στις αποσβέσεις σχετικές με το κόστος πωλήσεων, στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύμφωνα με τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων Προβλέψεις Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν η Διοίκηση μπορεί να διαμορφώσει μία αξιόπιστη εκτίμηση για μία εύλογη νομική ή συμβατική υποχρέωση, που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα προηγουμένων γεγονότων και υπάρχει η πιθανότητα να απαιτηθεί μια εκροή πόρων προκειμένου να γίνει η τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Όταν αναμένεται μια πρόβλεψη να αποδοθεί, π.χ. από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξή της, τότε η συγκεκριμένη αποζημίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση. Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις μιας συγκεκριμένης υποχρέωσης προσδιορίζονται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αφορούν την υποχρέωση. Δαπάνες συνδεόμενες με τις συνήθεις δραστηριότητες δεν εγγράφονται ως προβλέψεις Αναγνώριση Εσόδων Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγματοποίησή του και αντιπροσωπεύει κυρίως έσοδα από την πώληση των εφημερίδων, από πώληση εμπορευμάτων, έσοδα διαφήμισης και έσοδα από εκτυπώσεις για λογαριασμό τρίτων. Τα έσοδα περιλαμβάνουν την αξία πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών, απαλλαγμένη από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές, τις εκπτώσεις, και αφού διενεργηθούν οι απαλειφές των ενδοομιλικών εσόδων. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή (συνήθως με την παράδοση και την αποδοχή από μέρους του) και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι σχεδόν βέβαιη. Τα έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες αναγνωρίζονται ως δεδουλευμένα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα σε σχετικές συμφωνίες. Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, αφού ληφθούν υπόψη το οφειλόμενο κεφάλαιο και το πραγματικό επιτόκιο που ισχύει, μέχρι τη λήξη της περιόδου, εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα έσοδα αυτά θα εισπραχθούν από τον Όμιλο. Τα έσοδα από μερίσματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί. 31

32 2.23 Μισθώσεις Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Οι μισθώσεις για τις οποίες όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με ένα σταθερό ρυθμό, καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η εταιρεία ή ο όμιλος έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των μισθωμένων παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο τμήμα εκείνο πού μειώνει την υποχρέωση και στο τμήμα που αφορά την χρηματοοικονομική δαπάνη, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθόλη την διάρκεια της υπολειπόμενης χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος της χρηματοοικονομικής δαπάνης που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσματα χρήσης καθόλη τη διάρκεια εκμίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκειας ζωής των παγίων. Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης Διανομή Μερισμάτων Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 επιβάλλονται ως προς τη διανομή των κερδών τα εξής: Ετησίως αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα και κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η επιχείρηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 32

33 3. Ενοποιούμενες Εταιρείες Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Θυγατρικές Εταιρείες ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% Φωτοστοιχειοθεσία Ολική ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 51,00% Ηλεκτρ. Εμπόριο Ολική PLANATECH A.E. Ελλάδα 89,50% Παραγωγή Σκαφών Αναψυχής Ολική Στις 30 Ιουνίου 2011 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «PLANATECH - ΕΡΓ/ΡΙΟ ΝΑΥΠ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.» με το ποσό των ,00 με τον συμψηφισμό ισόποσου τμήματος απαίτησής της με συνέπεια την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Συγγενείς Εταιρείες ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ MEDIATEL A.E. Ελλάδα 44,00% Τηλεπικοινωνίες Καθαρή Θέση ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 24,03% Διανομή Τύπου Καθαρή Θέση ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ελλάδα 5,72% Εκδόσεις-Εκτυπώσεις Καθαρή Θέση δεν συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε..» στις 30 Απριλίου 2011, με αποτέλεσμα την μείωση του ποσοστού συμμετοχής της. Η Mediatel A.E. κατέχει μετοχές της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε. PLANATECH A.E. MEDIATEL A.E. ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

34 5. Πληροφορίες Κατά Τομέα Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε έχει το σύνολο των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν γίνεται διάκριση σε γεωγραφικούς τομείς. είναι κάθετα ολοκληρωμένη με δραστηριότητα που διακρίνεται σε δύο τομείς: α) Εκδοτικός Τομέας Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η έκδοση της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», της εβδομαδιαίας πολιτικής εφημερίδας «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και των ενθέτων τους. β) Εκτυπωτικός Τομέας δραστηριοποιείται στις εκτυπώσεις όλων των εφημερίδων της και σε εκτυπώσεις για λογαριασμό τρίτων. Η φωτοστοιχειοθεσία (προεκτύπωση) γίνεται από την θυγατρική «ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.». Οι καταστάσεις συνολικών εσόδων του Ομίλου κατανεμημένες ανά τομέα δραστηριότητας παρουσιάζονται παρακάτω: Πληροφόρηση κατά Επιχειρηματικό Τομέα: Αποτελέσματα περιόδου Εκτυπωτικός Τομέας Εκδοτικός Τομέας Μη Κατανεμημένα Σύνολο Κύκλος εργασιών , , , ,70 Κόστος πωλήσεων ( ,28) ( ,90) ( ,29) ( ,47) Μικτά κέρδη /(ζημίες) ( ,04) ( ,40) ,67 ( ,77) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 0,00 0, , ,87 Έξοδα διάθεσης 0,00 ( ,32) ( ,20) ( ,52) Έξοδα διοίκησης ( ,72) ( ,64) ( ,16) ( ,52) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0,00 0,00 ( ,39) ( ,39) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ,76) ( ,36) ( ,21) ( ,33) Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0, , ,48 Χρηματοοικονομικά Έξοδα (καθαρά) 0,00 0,00 ( ,53) ( ,53) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων ( ,76) ( ,36) ( ,26) ( ,38) Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 ( ,66) ( ,66) Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους ( ,76) ( ,36) ( ,92) ( ,04) 34

35 Πληροφόρηση κατά Επιχειρηματικό Τομέα: Αποτελέσματα περιόδου Εκτυπωτικός Τομέας Εκδοτικός Τομέας Μη Κατανεμημένα Σύνολο Κύκλος εργασιών , , , ,87 Κόστος πωλήσεων ( ,93) ( ,86) ( ,60) ( ,39) Μικτά κέρδη /(ζημίες) ( ,87) ( ,38) (43.201,27) ( ,52) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 0,00 0, , ,46 Έξοδα διάθεσης 0,00 ( ,48) (99.989,34) ( ,82) Έξοδα διοίκησης ( ,81) ( ,71) (84.513,14) ( ,66) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0,00 0,00 ( ,03) ( ,03) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ,68) ( ,57) (85.891,32) ( ,57) Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0, , ,65 Χρηματοοικονομικά Έξοδα (καθαρά) 0,00 0,00 ( ,87) ( ,87) Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων ( ,68) ( ,57) ( ,54) ( ,79) Φόρος εισοδήματος 0,00 0, , ,76 Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους ( ,68) ( ,57) ,22 ( ,03) Αντίστοιχα οι καταστάσεις των περιουσιακών στοιχείων κατά τομέα παρουσιάζονται παρακάτω: Πληροφόρηση κατά Επιχειρηματικό Τομέα: Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις περιόδου Εκτυπωτικός Τομέας Εκδοτικός Τομέας Μη Κατανεμημένα Σύνολο Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια , , , ,94 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0, , ,21 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 0, , , ,97 Αποθέματα 0, , , ,70 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,81 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 0,00 0, , , , , , ,94 Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 0,00 ( ,32) ( ,22) ( ,54) Λοιπές υποχρεώσεις ( ,12) ( ,73) ( ,72) ( ,57) ( ,12) ( ,05) ( ,94) ( ,11) Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία , ,04 ( ,43) ,83 35

36 Πληροφόρηση κατά Επιχειρηματικό Τομέα: Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις περιόδου Εκτυπωτικός Τομέας Εκδοτικός Τομέας Μη Κατανεμημένα Σύνολο Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια , , , ,57 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0, , ,95 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 0, , , ,09 Αποθέματα 0, , , ,05 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,70 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 0,00 0, , , , , , ,77 Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 0,00 ( ,91) ( ,49) ( ,40) Λοιπές υποχρεώσεις ( ,72) ( ,40) ( ,40) ( ,52) ( ,72) ( ,31) ( ,89) ( ,92) Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία , ,55 ( ,41) ,85 36

37 6. Ανάλυση Κονδυλίων Οικονομικών Καταστάσεων 6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια - Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχανήματα & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Έργα υπο εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων Σύνολο Υπόλοιπο την , , , , , , ,17 Αξία κτήσης την , , , , , , ,90 Προσθήκες περιόδου 0, , , , ,44 0, ,62 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 (32.592,81) (5.767,51) ( ,95) ( ,27) Αξία κτήσης την , , , , , , ,25 Αποσβέσεις την , , , , ,14 0, ,73 Προσθήκες περιόδου 0, , , , ,17 0, ,43 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 (32.593,01) (5.767,51) 0,00 (38.360,52) Αποσβέσεις την , , , , ,80 0, ,64 Υπόλοιπο την , , , , , , ,61 Αξία κτήσης την , , , , , , ,25 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 644,99 0, ,58 0, ,57 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 (17.853,27) 0,00 0,00 (17.853,27) Μεταφορές περιόδου 0,00 0, ,45 ( ,45) 0,00 0,00 0,00 Αξία κτήσης την , , , , , , ,55 Αποσβέσεις την , , , , ,80 0, ,64 Προσθήκες περιόδου 0, , , , ,28 0, ,23 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 (17.853,26) 0,00 0,00 (17.853,26) Μεταφορές περιόδου 0,00 0, ,32 (27.645,32) 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις την 0, , , , ,08 0, ,61 Υπόλοιπο την , , , , , , ,94 Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 37

38 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια - Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχανήματα & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Σύνολο Υπόλοιπο την , , , , , ,21 Αξία κτήσης την , , , , , ,11 Προσθήκες περιόδου 0, , ,00 0, , ,19 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 (32.592,81) (5.767,51) (38.360,32) Αξία κτήσης την , , , , , ,98 Αποσβέσεις την , , , , , ,90 Προσθήκες περιόδου 0, , , , , ,81 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 (32.592,80) (5.767,51) (38.360,31) Αποσβέσεις την , , , , , ,40 Υπόλοιπο την , , , , , ,58 Αξία κτήσης την , , , , , ,98 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 (17.853,27) 0,00 (17.853,27) Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αξία κτήσης την , , , , , ,95 Αποσβέσεις την , , , , , ,40 Προσθήκες περιόδου 0, , , , , ,77 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 (17.853,26) 0,00 (17.853,26) Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις την 0, , , , , ,91 Υπόλοιπο την , , , , , ,04 Τα οικόπεδα και τα κτίρια, κατά την 30/06/2011 εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους. Η εκτίμηση έγινε στις 31/12/2008 από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκτιμητή με τη μέθοδο του «Υπολειμματικού κόστους αντικατάστασης». Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής καθαρό από αναβαλλόμενους φόρους πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση στο λογαριασμό «Αποθεματικά εύλογης αξίας ακινήτων». Η προγενέστερη αποτίμηση των εν λόγω παγίων στην εύλογη αξία τους είχε γίνει κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Λ.Π. την 1/1/2004. Οι λογιστικές αξίες των ακινήτων, που θα είχαν αναγνωρισθεί εάν αυτά τηρούνταν λογιστικά βάσει της μεθόδου του κόστους, θα ανέρχονταν στο ποσό των ,80. Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Την 30/06/2011 υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ,00 για εξασφάλιση ομολογιακών δανείων το ύψος των οποίων στις 30/06/2011 ανέρχονταν στο ποσό των ,00. 38

39 6.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Η κίνηση του κονδυλίου Επενδύσεις σε Ακίνητα αναλύεται ως κάτωθι: Επενδύσεις σε Ακίνητα Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 0,00 0, , ,91 Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις 0,00 0,00 (28.149,95) (56.299,87) Υπόλοιπο λήξης περιόδου 0,00 0, , , Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Τα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία αφορούν αποκλειστικά λογισμικά προγράμματα και αναλύονται ως ακολούθως: Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Υπόλοιπο την ,31 0,00 Αξία κτήσης την ,21 0,00 Προσθήκες περιόδου , ,19 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 Αξία κτήσης την , ,19 Αποσβέσεις την ,90 0,00 Προσθήκες περιόδου , ,33 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 Αποσβέσεις την , ,33 Υπόλοιπο την , ,86 Αξία κτήσης την , ,19 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 Αξία κτήσης την , ,19 Αποσβέσεις την , ,33 Προσθήκες περιόδου , ,12 Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 Αποσβέσεις την , ,45 Υπόλοιπο την , ,74 39

40 6.4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Οι Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις αναλύονται ως ακολούθως: Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επωνυμία Εταιρείας Έδρα % Συμμετοχής Κόστος Κτήσης Συμμετοχής Απομείωση Συμμετοχής Υπόλοιπο Αξίας Συμμετοχής ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% ,09 ( ,09) 0,00 ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 51,00% ,34 ( ,34) 0,00 PLANATECH A.E. Ελλάδα 89,50% ,00 ( ,00) ,00 Σύνολο ,43 ( ,43) ,00 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επωνυμία Εταιρείας Έδρα % Συμμετοχής Κόστος Κτήσης Συμμετοχής Απομείωση Συμμετοχής Υπόλοιπο Αξίας Συμμετοχής ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% ,09 ( ,09) 0,00 ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 51,00% ,34 ( ,34) 0,00 PLANATECH A.E. Ελλάδα 86,91% ,00 ( ,00) ,00 Σύνολο ,43 ( ,43) ,00 Η κίνηση του κονδυλίου παρατίθεται κατωτέρω: Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 0,00 0, , ,87 Προσθήκες / Αύξηση ποσοστού 0,00 0,00 0, ,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0, ,00 0,00 Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Απομειώσεις 0,00 0,00 ( ,00) ( ,87) Υπόλοιπο λήξης περιόδου 0,00 0, , ,00 40

41 6.5 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Οι Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις κατά την, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, αναλύονται ως ακολούθως: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Επωνυμία Εταιρείας Έδρα % Συμμετοχής Υπόλοιπο Μεταβολή Υπόλοιπο MEDIATEL A.E. Ελλάδα 44,00% , , ,53 ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 24,03% , , ,85 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ελλάδα 5,72% ,74 (85.126,14) ,60 Σύνολο , , ,98 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Επωνυμία Εταιρείας Έδρα % Συμμετοχής Κόστος Κτήσης Συμμετοχής Απομείωση Συμμετοχής Υπόλοιπο Αξίας Συμμετοχής MEDIATEL A.E. Ελλάδα 44,00% ,00 ( ,00) ,00 ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 24,03% ,00 0, ,00 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ελλάδα 5,72% ,83 0, ,83 Σύνολο ,83 ( ,00) ,83 Η κίνηση του κονδυλίου παρατίθεται κατωτέρω: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Υπόλοιπο έναρξης περιόδου , , , ,83 Μερίδιο κέρδους /(ζημίας) μετά φόρων , ,06 0,00 0,00 Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Απομειώσεις 0,00 0,00 0,00 ( ,00) Υπόλοιπο λήξης περιόδου , , , ,83 41

42 6.6 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση αναλύονται ως ακολούθως: Επωνυμία Εταιρείας % Αξία Κτήσης Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας Εύλογη αξία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 2,68% ,58 ( ,78) ,80 ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ Α.Ε. 16,00% 9.391,05 (9.391,05) 0,00 Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου EUROBANK S.A ,44 ( ,62) ,82 Σύνολο ,07 ( ,45) , Επωνυμία Εταιρείας % Αξία Κτήσης Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας Εύλογη αξία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 2,68% ,58 ( ,18) ,40 ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ Α.Ε. 16,00% 9.391,05 (9.391,05) 0,00 Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου EUROBANK S.A ,44 (82.653,60) ,84 Σύνολο ,07 ( ,83) ,24 Η κίνηση του κονδυλίου παρατίθεται κατωτέρω: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση Υπόλοιπο έναρξης περιόδου , , , ,05 Προσθήκες / Αύξηση ποσοστού 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας ,38 ( ,25) ,38 ( ,25) Πωλήσεις 0,00 ( ,93) 0,00 ( ,93) Αναστροφή απομειώσεων 0, ,37 0, ,37 Υπόλοιπο λήξης περιόδου , , , , Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος Η ανάλυση των υπολοίπων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως: 42

43 Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων , , , ,00 Από αποζημίωση προσωπικού , , , ,91 Από διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων , , , ,33 Από διαγραφές άϋλων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων , , , ,16 Από σωρευμένες φορολογικές ζημίες , , , ,38 Σύνολο (α) , , , ,78 -Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Από διαφορά αποσβέσεων , , , ,75 Από αναπροσαρμογή αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων , , , ,56 Από ρύθμιση Ι.Κ.Α ,70 0, ,16 0,00 Σύνολο (β) , , , ,31 Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων /(υποχρεώσεων) στις οικονομικές καταστάσεις (α)-(β) , , , ,47 Ο αναβαλλόμενος φόρος παρακολουθείται συμψηφιστικά (απαίτηση υποχρέωση) και το υπόλοιπο που προκύπτει (χρεωστικό ή πιστωτικό) εμφανίζεται αντίστοιχα στο Ενεργητικό ή το Παθητικό. Όσον αφορά τις φορολογικές απαιτήσεις από σωρευμένες φορολογικές ζημιές η Εταιρεία προτίθεται καταρχήν να τις υπολογίζει με βάση την αρχή της πενταετίας όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία. Παρά την παραπάνω αρχή, η Εταιρεία στα πλαίσια του Δ.Λ.Π. 12 και εφαρμόζοντας την αρχή της συντηρητικότητας λόγω της παρούσας συγκυρίας και σε συνδυασμό με τις προοπτικές του κλάδου, προχώρησε στην διαγραφή της φορολογικής απαίτησης που προέρχεται από την φορολογική ζημιά της χρήσης 2009 και μέρους της φορολογικής ζημίας της χρήσης 2010, ύψους ,20, παρά το αντίθετο φορολογικό δικαίωμά της, να συμψηφίσει δηλαδή την αντίστοιχη απαίτηση έως τη χρήση Η ανωτέρω διαγραφή έγινε προκειμένου το υπόλοιπο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που απομένει, από φορολογικές ζημίες, να θεωρείται ανακτήσιμο βάσει πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου που εκπόνησε η Εταιρεία. Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων παρατίθεται κατωτέρω: 43

44 Κίνηση Αναβαλλόμενων Φόρων Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Αναβαλλόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις /(επιβαρύνσεις) Από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ,00 0, ,00 0,00 Από αποζημίωση προσωπικού ,44 ( ,08) ,18 ( ,60) Από διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων , , , ,58 Από διαγραφές άϋλων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (4.355,46) (7.554,77) (4.355,46) (7.554,77) Από φορολογικές ζημίες ( ,70) ,44 ( ,61) ,19 Από διαφορά αποσβέσεων ( ,24) ( ,42) ( ,44) ( ,93) Από ρύθμιση Ι.Κ.Α. (20.791,70) 0,00 (19.681,16) 0,00 Άναβαλλόμενος φόρος έσοδο /(έξοδο) στα αποτελέσματα περιόδου ( ,40) ,95 ( ,23) ,47 Η ανάλυση του Φόρου Εισοδήματος στα Αποτελέσματα Χρήσεως έχει ως ακολούθως: Φόρος Εισοδήματος Φόρος εισοδήματος περιόδου (2.158,26) (1.896,92) 0,00 0,00 Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου (55.000,00) (80.000,00) (55.000,00) (80.000,00) Λοιποί φόροι 0,00 (13.085,27) 0,00 (13.085,27) Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) / έσοδο ( ,40) ,95 ( ,23) ,47 Φόρος εισοδήματος (έξοδο) / έσοδο ( ,66) ,76 ( ,23) ,20 Η συμφωνία του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσματα και του τελικού φόρου στα αποτελέσματα έχει ως εξής: Φόρος Εισοδήματος Κέρδη /(ζημίες ) πρό φόρων ( ,46) ( ,72) ( ,57) ( ,26) Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20% (2010: 24%) , , , ,58 Επίδραση μη εκπιπτόμενων φορολογικά εξόδων ( ,70) (21.120,09) ( ,59) (15.278,76) Επίδραση από μη φορολογηθέντα & ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα 0, ,65 0, ,65 Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή ,85 0, ,85 0,00 Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου (55.000,00) (80.000,00) (55.000,00) (80.000,00) Φόρος εισπρακτέων μερισμάτων 0,00 (13.085,27) 0,00 (13.085,27) Αναστροφή φορολογικής ζημίας για την οποία είχε αναγνωριθεί αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού ( ,20) ( ,66) ( ,20) 0,00 Φορολογική ζημία για την οποία δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού (86.012,70) 0,00 0,00 0,00 Φόρος εισοδήματος (έξοδο) / έσοδο ( ,66) ,76 ( ,23) ,20 44

45 6.8 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Δοσμένες εγγυήσεις μίσθωσης ακινήτων 750,00 750,00 0,00 0,00 Λοιπές δοσμένες εγγυήσεις 2.936, , , ,89 Σύνολο 3.686, , , ,89 Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά κυρίως στις δοθείσες εγγυήσεις. 6.9 Αποθέματα Τα Αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Αποθέματα Εμπορεύματα , , , ,66 Προϊόντα , , , ,85 Υποπροϊόντα , , , ,09 Πρώτες και βοηθητικές ύλες , , , ,74 Αναλώσιμα υλικά , , , ,35 Aνταλλακτικά παγίων στοιχείων , , , ,20 Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων (80.000,00) (80.000,00) 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,89 45

46 6.10 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Πελάτες , , , ,99 Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Και Δημόσιες Επιχειρήσεις , , , ,95 Πελάτες - απαιτήσεις εκχωρ. με σύμβαση Factoring , , , ,23 Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες , , , ,59 Γραμμάτια σε καθυστέρηση 1.796, ,07 0,00 0,00 Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο , , , ,75 Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες σε εγγύηση , , , ,58 Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση , , , ,39 Πιστωτικές κάρτες 0,00 242,41 0,00 242,41 Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη , , , ,16 Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ( ,33) ( ,33) ( ,47) ( ,47) Σύνολο , , , ,58 Οι ως άνω απαιτήσεις είναι εισπρακτέες εντός των επόμενων μηνών εκτός από ορισμένες που βρίσκονται σε καθυστέρηση για σημαντικό χρονικό διάστημα και για τις οποίες οι οποίες έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη απομείωσης. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς υπάρχει διασπορά πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος ελαχιστοποιείται. Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών έχει ως ακολούθως: Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις Υπόλοιπο έναρξης περιόδου , , , ,47 Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη 0,00 0,00 0,00 0,00 Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου , , , ,00 Υπόλοιπο λήξης περιόδου , , , ,47 46

47 6.11 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της αναλύονται ως ακολούθως: Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις Προκαταβολές προσωπικού 0, ,00 0, ,00 Δάνεια προσωπικού , , , ,15 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων , , , ,13 Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι , , , ,70 Ελληνικό Δημόσιο - Λοιπές απαιτήσεις , ,17 0, ,81 Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων , , , ,51 Λοιποί χρεώστες διάφοροι , , , ,28 Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων , , , ,01 Έξοδα επομένων χρήσεων , , , ,50 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 0, ,34 0,00 0,00 Αγορές υπό παραλαβή , , , ,54 Σύνολο , , , , Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμείο , , , ,74 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ , , , ,14 Καταθέσεις προθεσμίας σε Ευρώ , ,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,88 47

48 6.13 Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο Η κίνηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως ακολούθως: Μετοχικό Κεφάλαιο & Υπέρ το Άρτιο Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,67 Μεταβολές περιόδου ,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου , , , ,67 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , ,67 Μεταβολές περιόδου ,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου , , , , Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Οι Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Ομολογιακά δάνεια μη μετατρέψιμα σε μετοχές , , , ,00 Μείον: Ποσά πληρωτέα στην επόμενη χρήση ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων: , , , ,00 Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Στις 12 Μαΐου 2010 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ύψους 25 εκατ. Ευρώ με σκοπό την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών αναγκών. Στις 30/06/2011 η οφειλή ανέρχονταν στο ποσό των ,00 και για το ποσό αυτό έχουν εκδοθεί ομολογίες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε 5 τίτλους ονομαστικής αξίας κάθε τίτλου ,00 και 4 τίτλων ονομαστικής αξίας ,00. Στις 16 Ιουλίου 2009 η Εταιρεία εξέδωσε κοινό, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, ομολογιακό δάνειο ύψους έως 18 εκατ. Ευρώ, με κάλυψη από τις τράπεζες ALPHA BANK A.E. και ALPHA BANK LONDON LTD πενταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της, καθώς και την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Στις 30/06/2011 η οφειλή ανέρχονταν στο ποσό των ,00 και για το 48

49 ποσό αυτό έχουν εκδοθεί ομολογίες ονομαστικής αξίας κάθε ομολογίας 1 οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε 50 τίτλους. Η λήξη του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: Ληκτότητα Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων Ομολογιακά δάνεια μη μετατρέψιμα σε Εντός 1 έτους , , , ,00 Από 2 έως 5 έτη , , , ,00 Μετά από 5 έτη , , , ,00 Σύνολο , , , ,00 για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων σχηματίζει προβλέψεις και επιβαρύνει τα αποτελέσματα της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τους εργαζόμενους για την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναμενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Εντός του 2010, η Εταιρεία ανέθεσε σε αναγνωρισμένους εκτιμητές, τη σύνταξη νέας αναλογιστικής μελέτης εκτίμησης των υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, με σημείο αναφοράς την 31/12/2010. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν (μέθοδος της προβεβλημένης πιστούμενης μονάδος), είναι: Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 2%. Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση ΑΕΠ 3%. Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1%. Μελλοντικές αυξήσεις μισθών βάσει του μέσου ετήσιου μακροχρόνιου πληθωρισμού 5%. Η κίνηση των προβλέψεων για Παροχές στους εργαζομένους στην περίοδο αναφοράς είχε ως εξής: Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία Υπόλοιπο έναρξης περιόδου , , , ,95 Κόστος τρέχουσας απασχόλησης , , , ,94 Καταβληθείσες αποζημιώσεις ( ,53) ( ,88) ( ,60) ( ,32) Υπόλοιπο λήξης περιόδου , , , ,57 Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2011 ανερχόταν για μεν την εταιρεία σε 796 άτομα (508 υπάλληλοι, 110 εργάτες και 178 με διαλείπουσα εργασία), για δε τον όμιλο σε 896 άτομα (595 υπάλληλοι, 122 εργάτες και 179 με διαλείπουσα εργασία). Αντίστοιχα την 30/06/2010 ανερχόταν για μεν την εταιρεία σε 897 άτομα (557 υπάλληλοι, 140 εργάτες και 200 με διαλείπουσα εργασία), για δε τον όμιλο σε άτομα (658 υπάλληλοι, 155 εργάτες και

50 με διαλείπουσα εργασία). Η υποχρέωση για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία της καθορισμένης παροχής συνεκτιμώντας αναλογιστικές παραμέτρους που υφίστανται κατά την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Η εκτιμούμενη κατά την 30/06/2011 υποχρέωση, έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση το Δ.Λ.Π Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων Η επιχορήγηση έχει ληφθεί με βάση το Νόμο 2601/98 για επενδύσεις στις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοστασιακού συγκροτήματος Κορωπίου και εισπράχθηκε σε δύο ισόποσες δόσεις των ,73 το 1999 και 2001 αντίστοιχα. Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγηθέντων παγίων και τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης εταιρείας. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. Επίσης η συγγενής εταιρεία «PLANATECH A.E.» έχει λάβει επιχορήγηση ποσού ,73 για επενδυτικό σχέδιο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Μέτρο 3.2 του ε.π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». Η κίνηση Επιχορηγήσεων Περιουσιακών Στοιχείων στην περίοδο αναφοράς είχε ως εξής: Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων Αρχικό υπόλοιπο έναρξης περιόδου , , , ,51 Εγκριθείσες - ληφθείσες επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (μεταφορά στα έσοδα χρήσεως) (77.696,78) ( ,50) (73.074,10) ( ,13) Αναπόσβεστο υπόλοιπο λήξης περιόδου , , , , Προβλέψεις Οι Προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Προβλέψεις Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων , , , ,00 Προβλέψεις για έκτακτα έξοδα ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 Η κίνηση του κονδυλίου των Προβλέψεων έχει ως ακολούθως: 50

51 Προβλέψεις Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Υπόλοιπο έναρξης περιόδου , , , ,00 Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση αποτελεσμάτων , , , ,00 Υπόλοιπο λήξης περιόδου , , , , Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις Οι Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις Προμηθευτές εσωτερικού , , , ,36 Προμηθευτές εξωτερικού , , , ,61 Προκαταβολές πελατών , , , ,06 Επιταγές πληρωτέες , , , ,94 Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη , , , ,76 Σύνολο , , , , Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Οι Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Φ.Π.Α , , ,77 0,00 Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού και τρίτων , , , ,59 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 6.922, ,54 0,00 0,00 Φόρος αμοιβών μελών Δ.Σ ,45 0, ,45 0,00 Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ,31 0, ,31 0,00 Λοιποί φόροι , , , ,20 Σύνολο , , , ,79 51

52 6.20 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Οι Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Κεφάλαιο Κίνησης σε Ευρώ ( ) , , , ,51 Δάνεια με ενέχυρο απαιτήσεις εκχωρημένες σε factoring ( ) - Με Δικαίωμα Αναγωγής , , , ,63 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων: , , , ,14 Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αποδοχές & οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού πληρωτέες , , , ,54 Μερίσματα πληρωτέα , , , ,88 Δικαιούχοι αμοιβών Δ.Σ , , , ,00 Υποχρεώσεις προς μετόχους από μείωση μετοχικού κεφαλαίου , , , ,03 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις , , , ,90 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,54 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,53 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , , , ,80 Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι παθητικού 114, ,63 114, ,63 Σύνολο , , , ,85 52

53 6.22 Κύκλος Εργασιών Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις εμπορευμάτων , , ,24 (3.401,90) Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων , , , ,46 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων , , , ,10 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , , , ,88 Σύνολο , , , , Κόστος Πωλήσεων Το Κόστος Πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: Κόστος Πωλήσεων Αρχικό απόθεμα , , , ,44 (+) Αγορές χρήσης , , , ,29 (-) Ιδιοπαραγωγή - ιδιόχρηση αποθεμάτων (6.893,09) 0,00 (6.893,09) 0,00 (-) Τελικό απόθεμα χρήσης ( ,70) ( ,05) ( ,65) ( ,27) Κόστος αποθεμάτων , , , ,46 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,60 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,47 Παροχές τρίτων , , , ,30 Φόροι και τέλη , , , ,96 Διάφορα έξοδα , , , ,71 Αποσβέσεις , , , ,54 Προβλέψεις , , , ,42 Σύνολο εξόδων (β) , , , ,00 Συνολικό κόστος πωλήσεων (α) + (β) , , , ,46 53

54 6.24 Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Τα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις 4.141, ,25 0,00 0,00 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων , , , ,08 Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων & λοιπών περιουσιακών στοιχείων , , , ,54 Κέρδη από εκποίηση ενσώματων ακινητοποιήσεων 999,99 0,00 999,99 0,00 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 2.704,47 211, ,47 211,22 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,54 Σύνολο , , , ,38 Τα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης αφορούν κυρίως ενοίκια, προσφερόμενες υπηρεσίες λογιστηρίου/μηχανογράφησης σε συγγενείς εταιρείες, έσοδα από χορηγίες και επιδοτήσεις Έξοδα Διάθεσης Τα Έξοδα Διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Έξοδα Διάθεσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,32 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,66 Παροχές τρίτων , , , ,54 Φόροι και τέλη 4.156, , , ,64 Διάφορα έξοδα , , , ,56 Αποσβέσεις , , , ,65 Προβλέψεις , , , ,11 Σύνολο , , , ,48 54

55 6.26 Έξοδα Διοίκησης Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Τα Έξοδα Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Έξοδα Διοίκησης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,45 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,72 Παροχές τρίτων , , , ,69 Φόροι και τέλη , , , ,44 Διάφορα έξοδα , , , ,15 Αποσβέσεις , , , ,43 Προβλέψεις , , , ,75 Σύνολο , , , , Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Τα Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Προβλέψεις για έκτακτα έξοδα ,00 0, ,00 0,00 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , , , ,84 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων , , , ,94 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις , , , ,06 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 0,00 233,02 0,00 233,02 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα , , , ,75 Σύνολο , , , , Αποτελέσματα από Συγγενείς Επιχειρήσεις Τα αποτελέσματα των συγγενών επιχειρήσεων που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 έχουν ως ακολούθως: Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις MEDIATEL A.E , ,83 0,00 0,00 ΑΡΓΟΣ Α.Ε ,35 ( ,43) 0,00 0,00 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (85.126,14) ,25 0,00 0,00 Σύνολο , ,65 0,00 0,00 55

56 6.29 Χρηματοοικονομικά Έξοδα (καθαρά) Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Τα καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Χρηματοοικονομικά Έξοδα (καθαρά) Τόκοι ομολογιακών δανείων ( ,97) ( ,87) ( ,92) ( ,03) Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων ( ,67) ( ,39) ( ,67) ( ,67) Ζημίες από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 0,00 ( ,00) ( ,00) ( ,00) Λοιπά έξοδα χρηματοδότησης (40.070,65) (16.642,36) (39.799,85) (16.574,45) Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (α) ( ,29) ( ,62) ( ,44) ( ,15) Έσοδα από μερίσματα 0,00 0,00 0, ,70 Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων τραπεζών , ,87 284,90 581,57 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 0, ,88 0, ,88 Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων (β) , ,75 284, ,15 Χρηματοοικονομικό κόστος καθαρό (α) + (β) ( ,53) ( ,87) ( ,54) ( ,00) 6.30 Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους ανά Μετοχή ( / μετοχή) Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον σταθμισμένων μέσο αριθμό κοινών μετοχών που είναι και ο συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας. 7. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις στις 30/06/2011 έχει δώσει εγγυήσεις συνολικού ύψους ,00 υπέρ της συγγενικής εταιρείας PLANATECH Α.Ε., για τις οποίες δεν έχει ληφθεί κάποια εξασφάλιση. Οι υποχρεώσεις της PLANATECH ΑΕ προς τις Τράπεζες κατά την 30/06/2011, που έχει εγγυηθεί η εταιρεία μας ανέρχονταν στο ποσό των ,17. Η εταιρεία έχει εκδώσει υπέρ τρίτων εγγυητικές καλής εκτέλεσης ύψους ,00. Επίσης, υφίστανται εκκρεμείς δίκες μόνο κατά της μητρικής εταιρείας κυρίως από δημοσιεύματα στις εφημερίδες, η οριστική έκβαση των οποίων εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση. 8. Ανάλυση Δεσμεύσεων Δεν υπάρχουν ουσιώδεις δεσμεύσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 56

57 9. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 9.1 Συναλλαγές με Θυγατρικές, Συγγενείς Εταιρείες και Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30/06/2011, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 με αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: Συνδεδεμένα Μέρη Συναλλαγές περιόδου Υπόλοιπα την Επωνυμία Εταιρείας Αγορές Πωλήσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Δοθείσες Εγγυήσεις Α. Θυγατρικές Εταιρείες ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , , , ,56 0,00 ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε. 0,00 755,46 248,07 191,71 0,00 PLANATECH A.E. 0, , ,76 58, ,00 Σύνολο (Α) , , , , ,00 Β. Συγγενείς Εταιρείες MEDIATEL A.E. 0, , , ,50 0,00 ΑΡΓΟΣ Α.Ε ,77 0, , ,49 0,00 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0, , ,55 589,00 0,00 Σύνολο (Β) , , , ,99 0,00 Γενικό Σύνολο (Α) + (Β) , , , , ,00 Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης του Ομίλου στις 30/06/2011 ανέρχονται στο ποσό των ,07. Αντίστοιχα οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης στις 30/06/2011 ανέρχονται στο ποσό των , Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Τα εκτελεστικά και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ιδιότητά τους αυτή έλαβαν ως αμοιβή από την εταιρεία από 01/01/ /06/2011 το ποσό των ,94. Για την ιδιότητά τους ως στελέχη της εταιρείας εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν το ποσό των ,63. 57

58 10. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού Aπό την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και μετά, δεν υπάρχουν αλλά ουσιώδη γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Μαριάνθη Χρ. Τεγοπούλου Κ /1978 Ελένη Χρ. Τεγοπούλου Ν /1984 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αντώνιος Ν. Πολυκανδριώτης Π /1993 Νικόλαος Γ. Ηλιόπουλος ΑΕ /

59 V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

60 60

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ης IOYNIOY 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 58 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 Περιεχόμενα σελ. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 59 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 60 Οικονομικές Καταστάσεις 61 Σημειώσεις επί των Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης Μίνωος 125 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33932/70/Β/95/47 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Οικονομικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Οικονομικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122646107000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 5 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38/06/Β/86/28 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 3 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 20 ( ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.) ΑΘΗΝΑΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122650007000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014. (Ν 3556/2007, άρθρο 4)

EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014. (Ν 3556/2007, άρθρο 4) EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN 1. Ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1.1 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου 1.2 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Σελίδα 1 από 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ... 3 Α. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 3 Α. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα