Εθνικό Σχέδιο Δράσης προτάσεις Greenpeace

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σχέδιο Δράσης προτάσεις Greenpeace"

Transcript

1 Εθνικό Σχέδιο Δράσης

2 Εισαγωγή Μετά από πολύχρονη και επώδυνη κυοφορία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε τελικά μέσα στο 2009 τη νέα Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Μέσα από το ευρωπαϊκό Πακέτο μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια ¹ προβλέπονται νομικά δεσμευτικοί στόχοι έως το 2020 για τη διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Ο αντίστοιχος στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 20% σε σύγκριση με τα σενάρια αναφοράς για το ίδιο έτος είναι δυστυχώς ενδεικτικός. Με εξαίρεση τη νέα νομοθεσία για τις ΑΠΕ, το Πακέτο αυτό -γνωστό και ως τα τρία εικοσάρια - στερείται οράματος και πολιτικής τόλμης και δυστυχώς αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις διαπραγματευτικές θέσεις της ΕΕ² ενόψει της Συνόδου της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο του 2009³. Η κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία, οι ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καλύψουν την ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό 19% έως το 2010 και απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για να καλυφθεί ο στόχος που θέτει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/77 για διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 21%. Με μία πρώτη ανάγνωση, η μικρή αυτή απόκλιση ενδεχομένως να φαντάζει ως ευρωπαϊκή επιτυχία. Μία πιο προσεκτική θεώρηση ωστόσο καταδεικνύει ότι το ποσοστό αποτυπώνει πλασματικά την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς η αύξηση του ποσοστού αυτού οφείλεται στην πρόοδο λίγων κρατών. Κράτη με παράδοση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπως η Γερμανία, η Δανία και η Ισπανία, αλλά και κράτη που βρίσκονται πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα και τα δικά μας μεγέθη, όπως η Πορτογαλία και η Βουλγαρία έχουν συμβάλει ενεργά στην αύξηση των ευρωπαϊκών δεικτών στον τομέα των ΑΠΕ καλύπτοντας το κενό που δημιουργεί η αδράνεια άλλων κρατών. Ένα από τα κράτη - ουραγούς είναι και η Ελλάδα. 01

3 Στο δρόμο για το 2020 με οδηγό την αποτυχία του 2010 Οι ελλείψεις και η αστάθεια των εθνικών υποστηρικτικών μηχανισμών που προβλέπουν οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αποτελούν βασικό ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο στον εν λόγω τομέα. Η Ευρωπαϊκή εμπειρία καταδεικνύει ότι απαιτείται σταθερότητα και σαφήνεια στα υποστηρικτικά σχήματα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ένα εγγυημένο και υγιές περιβάλλον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα προσελκύει επενδύσεις. Ανάλογης σοβαρότητας πρόβλημα αποτελούν και τα εμπόδια που δε σχετίζονται με οικονομικά κίνητρα, όπως η γραφειοκρατία κατά την αδειοδοτική διαδικασία και η πρόσβαση των ΑΠΕ στο Δίκτυο. ΑΠΕ έως το 2020 είναι νομικά δεσμευτικοί. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης έχουν δεσμευτική μορφή, από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν τα κράτη μέλη, καθώς η χρήση των προτύπων των Εθνικών Σχεδίων είναι υποχρεωτική. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός αν και επαφίεται και πάλι στα κράτη μέλη, θα πρέπει να είναι σαφής και να δίνει ικανοποιητικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα ζητήματα που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 6. Αυτή τη φορά όμως οι πολιτικές και τα μέτρα υποστήριξης θα πρέπει να είναι όχι επαρκή, αλλά φιλόδοξα και γενναία, όχι σαφή, αλλά αυστηρώς προκαθορισμένα, όχι σταθερά, αλλά εγγυημένα. Τα παραπάνω προβλήματα παραμένουν ανεπίλυτα σε αρκετά κράτη μέλη και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκκινήσει νομική διαδικασία εναντίον τους. Η Ελλάδα, μάλιστα έχει καταταχθεί στη 2η χειρότερη θέση (μετά την Ουγγαρία) μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών σε ότι αφορά στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, σύμφωνα με ευρωπαϊκή μελέτη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η Ελλάδα όχι μόνο δε θα φτάσει το στόχο για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (20,1%) σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77, αλλά ούτε καν θα τον πλησιάσει. Τα εμπόδια που εκτέθηκαν παραπάνω, παρά το γεγονός ότι είχαν έγκαιρα αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά δεν αντιμετωπίστηκαν. Το ευρωπαϊκό πάθημα όμως έγινε τελικά μάθημα και οι νέοι στόχοι για την ανάπτυξη των 02

4 Τι προβλέπει Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα εκπονήσει το κάθε κράτος μέλος ουσιαστικά θα προκαθορίζει όλα τα μέτρα και τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν για την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα καθορίζονται οι στόχοι για την ανάπτυξη των επιμέρους τομέων της ηλεκτροπαραγωγής και της ψύξης / θέρμανσης. Τα μέτρα, οι πολιτικές και οι επί μέρους στόχοι, όπως θα προβλέπονται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης, θα υποβληθούν για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τα εγκρίνει, να τα απορρίψει ή να ζητήσει τη βελτίωση και ενίσχυσή τους. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τις ΑΠΕ έχει ως εξής: Προθεσμία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κράτη Μέλη 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου Ιουνίου 2010 Δημοσιεύει το δεσμευτικό πρότυπο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης* 31 Δεκεμβρίου 2010 Αξιολογεί τα εθνικά σχέδια δράσης 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2011 Κοινοποιούν στην Επιτροπή έγγραφο προβλέψεων για εκτιμώμενη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας έως το 2020 Κοινοποιούν στην Επιτροπή τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τις ΑΠΕ Αξιολογούν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τους όρους και το κόστος σύνδεσης των ΑΠΕ στο Δίκτυο 1η έκθεση προόδου για τους εθνικούς στόχους ΑΠΕ** * Το πρότυπο Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ τελικά δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου. ** Οι εκθέσεις προόδου δημοσιεύονται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια. Το τελευταίο θα δημοσιευτεί στις 31 Δεκεμβρίου Για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών, η νέα νομοθεσία για τις ΑΠΕ προβλέπει τη θέσπιση ενδιάμεσων στόχων ανά διετία. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος σημειώσει σημαντική απόκλιση από το στόχο αυτό, θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το έλλειμμα αυτό. 03

5 Συστατικά για ένα επιτυχημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ Συνοψίζοντας τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ουσιαστικά τα κράτη μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν τους στόχους τους για την ανάπτυξη των ΑΠΕ έως το 2020 με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων μέσω των Σχεδίων Δράσης για τις ΑΠΕ. Για το λόγο αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να ρυθμίζει αποτελεσματικά τα παρακάτω ζητήματα: 1. Υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και τη θέρμανση και ψύξη. 2. Δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 3. Απλοποίηση και χρονική σύντμηση διαδικασιών κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων ΑΠΕ. 4. Αξοιοποίηση μηχανισμών και συνεργασιών με ευρωπαϊκά κράτη και τρίτες χώρες. 5. Ενίσχυση των δικτύων ούτως ώστε να εξυπηρετείται η ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ Η περίπτωση της Ελλάδας Η Ελλάδα σήμερα παράγει μόλις το 8 9% 7 της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όταν σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77, το αντίστοιχο ποσοστό θα πρέπει να ανέρχεται σε 20,1% έως το Η παταγώδης αποτυχία της χώρας μας στον τομέα των ΑΠΕ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για το λόγο αυτό, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ αποτελεί χρυσή ευκαιρία για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα και να αρθούν όλες οι στρεβλώσεις και τα εμπόδια που ταλανίζουν ακόμα και σήμερα την καθαρή ενέργεια στη χώρα μας. Τα μέτρα που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να είναι φιλόδοξα, τολμηρά, σαφή, αυστηρώς προκαθορισμένα, ενώ θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως. Ακριβώς παρακάτω καταγράφονται οι προτάσεις της Greenpeace που αποσκοπούν στην καλύτερη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 04

6 1. Υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και τη θέρμανση και ψύξη. Βασικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον κατά 18% έως το 2020 είναι η υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων στους επιμέρους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής και της θέρμανσηςψύξης. Ωστόσο, για να υπολογιστούν με ακρίβεια οι επί μέρους στόχοι, θα πρέπει να υπάρχουν ακριβείς εκτιμήσεις για την τελική κατανάλωση ενέργειας. Αν και πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης είναι σημαντικά μεγαλύτερες απ αυτές που έχει προβλέψει το τελευταίο σχέδιο του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού που εκπόνησε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 8 (άνοιξη 2008) και παρόλο που το σχέδιο αυτό δεν εγκρίθηκε, για λόγους συμβατότητας των αριθμών χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να καταδείξουμε ότι ακόμη κι έτσι η επίτευξη των στόχων είναι εφικτή, αν υπάρχει η πολιτική βούληση. Πρόβλεψη ενεργειακών μεγεθών (ktoe) Τελική κατανάλωση ενέργειας Ελάχιστο μερίδιο ΑΠΕ 18% το Τελική κατανάλωση στις μεταφορές Μερίδιο βιοκαυσίμων 10% Θερμικές χρήσεις ΑΠΕ (ηλιοθερμικά, βιομάζα, κλπ) ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή Για να επιτευχθεί ο ελάχιστος στόχος του 18%, η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ θα πρέπει να ανέρχεται περίπου σε ktoe. Με δεδομένο ότι 86 ktoe = 1 TWh, τότε η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται σε 27,23-36,24 TWh έως το Φυσικά τίποτα δεν μας εμποδίζει να πάμε ακόμη καλύτερα αν το επιθυμούμε. 05

7 Έως σήμερα, δύο κλάδοι των ΑΠΕ έχουν θέσει ενδεικτικούς στόχους για το Η βιομηχανία αιολικών έχει θέσει ως στόχο τα MW, ενώ η βιομηχανία φωτοβολταϊκών την κάλυψη του 12% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020 (εν προκειμένω 9,87 TWh το 2020). Με βάση τα παραπάνω, μία πιθανή κατανομή της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ανά τεχνολογία είναι η εξής: Τεχνολογία ΑΠΕ Ενδεικτική ισχύς (MW) Παραγωγή ενέργειας το 2020 (TWh) Υδροηλεκτρικά ,00-5,58 Αιολικά ,12-19,70 Φωτοβολταϊκά ,38-9,87 Βιομάζα ,65-1,95 Γεωθερμία ,65-1,30 Ηλιοθερμικά ,20-0,60 ΣΥΝΟΛΟ Ποσοστό ΑΠΕ στην ηλ/παραγωγή* 32,8%-47,4% * Η εκτίμηση του ΣΕΕΣ για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 είναι 82,27 TWh Στο σενάριο Ενεργειακής Επανάστασης 9 της Greenpeace έως το 2020, η συμβολή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή είναι 31,39 TWh, κοντά δηλαδή στο μέσο όρο των παραπάνω τιμών. Δεδομένου ότι ο στόχος για εξοικονόμηση 20% ως το 2020 είναι ενδεικτικός, τα ακριβή νούμερα θα καθοριστούν από το πόση εξοικονόμηση θα επιτευχθεί τελικά. Μεγάλη εξοικονόμηση συνεπάγεται και ανάγκη για λιγότερη ισχύ ΑΠΕ. Σημαντικός είναι επίσης ο βαθμός διείσδυσης των θερμικών χρήσεων ΑΠΕ. Μέχρι σήμερα, οι ρυθμοί ανάπτυξης δε δικαιολογούν αισιοδοξία. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, το βάρος της επίτευξης του στόχου πέφτει πρωτίστως στα αιολικά και δευτερευόντως στα φωτοβολταϊκά. Η επιτυχία ή αποτυχία σ αυτούς τους τομείς θα καθορίσει εν τέλει αν η χώρα θα καταφέρει να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της. Συμπερασματικά η επίτευξη της διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: Θέσπιση φιλόδοξων και ισορροπημένων στόχων στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής και της θέρμανσης / ψύξης. Θέσπιση φιλόδοξων και εθνικά δεσμευτικών στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ρεαλιστική αποτίμηση της παραγόμενης ανανεώσιμης ενέργειας που απαιτείται, τόσο σύμφωνα με το Σενάριο Αναφοράς, όσο και με το Σενάριο Εξοικονόμησης. Εντατικοποίηση των προσπαθειών ήδη από το 2010, προκειμένου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. 06

8 2. Δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αν και το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει σήμερα (και ορθά) ενίσχυση της παραγόμενης από ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας, εν τούτοις χαρακτηρίζεται από πολλές ελλείψεις, ασάφειες και στρεβλώσεις. Οι ελλείψεις αφορούν στην ανεπαρκή πριμοδότηση ορισμένων τεχνολογιών (π.χ. μικρές ανεμογεννήτριες, βιομάζα, ηλιοθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς κινήτρων (να καθοριστούν δηλαδή υψηλότερες τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας [feed-in-tariff]). Οι ασάφειες έχουν να κάνουν με το πολύπλοκο, χρονοβόρο και γραφειοκρατικό καθεστώς αδειοδότησης το οποίο θα πρέπει να απλοποιηθεί δραστικά. Οι στρεβλώσεις τέλος έχουν να κάνουν με την ύπαρξη παράλληλων επιδοτήσεων (π.χ. μέσω του αναπτυξιακού) πέραν της πριμοδότησης που παρέχεται στην παραγόμενη ενέργεια. Έτσι, θεωρητικά έχουμε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις για τις επενδύσεις. Λέμε θεωρητικά γιατί η γραφειοκρατία εμποδίζει ούτως ή άλλως την υλοποίησή τους. Θα ήταν πιο υγιές και βιώσιμο μακροχρόνια να υπάρχει ένας μηχανισμός ενίσχυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και συγκεκριμένα ο μηχανισμός ενίσχυσης της παραγόμενης πράσινης κιλοβατώρας. Οι επιδοτήσεις κεφαλαίου θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και οι πόροι του αναπτυξιακού ή του ΕΣΠΑ να επιδοτήσουν την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων, την αλλαγή των μετρητών με νέας τεχνολογίας που επιτρέπουν τη χρονοχρέωση και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, και την κατασκευή παραγωγικών μονάδων (π.χ. μονάδες παραγωγής ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών). Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα και ευέλικτα κίνητρα ανάλογα με την τεχνολογία και την ενεργειακή χρήση. Άλλοτε είναι απαραίτητη η επιδότηση της αρχικής επένδυσης (π.χ. σε κάποια μέτρα εξοικονόμησης) και άλλοτε η παροχή φοροελαφρύνσεων (π.χ. στους ηλιακούς θερμοσίφωνες). Κανένα μέτρο δεν μπορεί να καλύψει όλες τις τεχνολογίες και όλες τις ανάγκες. Χρήση ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν ελάχιστα όρια παραγωγής ΑΠΕ στα νέα κτίρια και τα μεγάλα υπό ανακαίνιση κτίρια. Η Ελλάδα, έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει ταχύτερα το στόχο αυτό, αν θεσπίσει σχετικά μέτρα μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθίσταται από το 2010 υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων σε όλα τα νεόδμητα κτίρια. Παράλληλα, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να αναλάβει παραδειγματικό ρόλο και να προχωρήσει σε δεσμεύσεις για ελάχιστη διείσδυση των ΑΠΕ, όπως και να θεσπίσει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας. Τέλος, στον τομέα της θέρμανσης-ψύξης, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στα κτίρια. 07

9 3. Απλοποίηση και χρονική σύντμηση της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, τελικά ο Ν.3468/06 για τις ΑΠΕ δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα, με αποτέλεσμα η αδειοδοτική διαδικασία να παραμένει πολύπλοκη και χρονοβόρα. Για το λόγο αυτό απαιτείται διττή αντιμετώπιση του ζητήματος: Κατηγοριοποίηση της αδειοδότησης ανάλογα με το μέγεθος του έργου ΑΠΕ Σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα, τα έργα ΑΠΕ υπό αδειοδότηση βρίσκονται στην ίδια λίστα αναμονής ασχέτως μεγέθους. Η πρακτική αυτή κρύβει το παράδοξο, αφενός τα μεγάλα έργα να βρίσκονται στην ίδια λίστα αναμονής με τα μικρά, αφετέρου τα μικρά να εξομοιώνονται ως προς τους όρους που πρέπει να πληρούν με τα μεγάλα. Για το λόγο αυτό η αδειοδοτική διαδικασία θα πρέπει να διακρίνει ανάμεσα σε μικρά και μεγάλα έργα. Βασικό κριτήριο διάκρισης θα πρέπει να είναι το μέγεθος του έργου, όπως αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ 19500/ Κατά συνέπεια, για τις μονάδες μηδενικής και χαμηλής όχλησης δε θα πρέπει να απαιτείται καμία απολύτως άδεια. Τα συγκεκριμένα έργα θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται και από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς με δεδομένη την ύπαρξη του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ δε θα πρέπει να απαιτείται η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για αποκεντρωμένες εφαρμογές μέσα στα αστικά κέντρα. Υπέρ της δραστικής αυτής απλοποίησης συνηγορεί και η νέα Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις εγκρίσεις με απλή κοινοποίηση στον αρμόδιο φορέα όταν εγκαθίστανται αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Απλοποίηση και χρονική σύντμηση αδειοδοτικής διαδικασίας Με δεδομένο ότι τα έργα ΑΠΕ θεωρούνται πρωτίστως περιβαλλοντικά έργα εθνικού συμφέροντος, οι όποιες προϋποθέσεις και όροι θα πρέπει να συμφωνούν με την αρχή της αναλογικότητας και της διαφάνειας, να είναι οι απολύτως αναγκαίοι και να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος των ΑΠΕ. Στους περιβαλλοντικούς όρους που θα πληρούν τα έργα ΑΠΕ, θα πρέπει να προσμετράται και να συνεκτιμάται το περιβαλλοντικό όφελος από τη συνεισφορά των εν λόγω έργων στους κλιματικούς στόχους που έχει αναλάβει η Ελλάδα. Οι παραπάνω αρχές δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν όσο συντηρείται το ισχύον αδειοδοτικό καθεστώς. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η λύση του one stop shop, μίας υπηρεσίας, η οποία θα είναι αρμόδια να αδειοδοτεί και να παρακολουθεί ολόκληρη την πορεία του έργου, αλλά και να συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες που γνωμοδοτούν. Η αδειοδότηση μίας στάσης επίσης διευθετεί οριστικά το πρόβλημα που προκύπτει από τον κακό ή ελλιπή συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών διαφορετικών Υπουργείων. Οι περιβαλλοντικοί και λοιποί όροι που θα πρέπει να πληρούνται θα πρέπει να ορίζονται αυστηρά και με σαφήνεια σε νόμο. 08

10 Αντίστοιχα, θα πρέπει να προβλέπεται σε νόμο οι φορείς που γνωμοδοτούν, όπως και τα θέματα, επί των οποίων γνωμοδοτούν. Τέλος, οι προθεσμίες μέσα στις οποίες γνωμοδοτούν οι αρμόδιοι φορείς θα προβλέπονται βάσει νόμου και θα είναι αποκλειστικές, η άπρακτη παρέλευση των οποίων δεν εμποδίζει την πρόοδο του έργου. να δημιουργήσουν αδειοδοτικό όργανο μίας στάσης (one stop shop) και β. να εγκρίνουν αυτόματα την κατασκευή έργων που δεν αδειοδοτήθηκαν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να έχει προβλέψει τα μέτρα αυτά ήδη από το 2010 για την ταχύτερη και απρόσκοπτη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η πρώτη αξιολογητική έκθεση που θα δημοσιευτεί το 2011 υποχρεωτικά θα αναφέρει αν τα κράτη μέλη σκοπεύουν: α. 4. Αξιοποίηση μηχανισμών και συνεργασιών με ευρωπαϊκά κράτη και τρίτες χώρες. Η ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να συνεργαστούν, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τρίτα κράτη εκτός ΕΕ, για να πετύχουν τους εθνικούς τους στόχους. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, παρά το γεγονός ότι προσδίδει ευελιξία στις υποχρεώσεις, αποτελεί ένα παράθυρο το οποίο εν δυνάμει μπορεί να απειλήσει την ίδια την επίτευξη των στόχων από τα κράτη μέλη. Επομένως, είναι προτιμητέα η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ούτως ώστε να μη διακινδυνεύεται ο συνολικός ευρωπαϊκός στόχος του 20%. Σε κάθε περίπτωση τα κράτη μέλη οφείλουν να ικανοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των εθνικών τους στόχων μέσω δράσεων στην επικράτειά τους. Στις προσπάθειες αυτές δε θα πρέπει να εντάσσονται σχέδια για την κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων ή βιομάζας που δεν πληροί αυστηρές προδιαγραφές βιωσιμότητας. Τέλος, η τήρηση της αρχής της διαφάνειας κρίνεται μείζονος σημασίας, καθώς τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ευέλικτους μηχανισμούς (πχ συνεργασίες με άλλα κράτη μέλη, συναλλαγή με πιστοποιητικά εγγυήσεων προέλευσης) οφείλουν να ενημερώνουν, τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη σχετικά με την παραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια από τη συνεργασία που θα προσμετρηθεί στον εθνικό ευρωπαϊκό στόχο του άλλου κράτους. 09

11 5. Ενίσχυση των δικτύων ούτως ώστε να εξυπηρετείται η ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει η πολιτική ηγεσία είναι το θέμα των δικτύων, τα οποία σήμερα δεν επαρκούν για να απορροφήσουν την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ, στο βαθμό που επιτάσσει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ακόμα και με τα νέα έργα ενίσχυσης του υπάρχοντος δικτύου, υπολογίζεται ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν περισσότερα από MW ΑΠΕ στην Ελλάδα, ισχύς που υπολείπεται κατά πολύ από τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας. Απαιτείται κατά συνέπεια μία δέσμη σχετικών μέτρων. Αναλυτικότερα: συμβάλουν αποφασιστικά στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού και την ευστάθεια του συστήματος. Η διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το ηπειρωτικό Δίκτυο, θεωρείται απαραίτητο βήμα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την ευστάθεια του Συστήματος. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να προβλέπει εγγυημένη και κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο Δίκτυο της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο οι παραγωγοί ΑΠΕ, θα μπορούν να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια, όποτε αυτή είναι διαθέσιμη. Ο Διαχειριστής του Δικτύου θα πρέπει επίσης να προχωρήσει σε εργασίες ανάπτυξης έξυπνων δικτύων και αποθήκευσης ενέργειας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται από τη λειτουργία κατάλληλων αντλησιοταμιευτήρων. Οι συγκεκριμένες δράσεις θα 10

12 Επίλογος Η εμπειρία από το παρελθόν έχει δείξει ότι οι εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και καθυστερημένες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραμένει ουραγός και να παρακολουθεί ολοένα και περισσότερα κράτη να την ξεπερνούν στην παραγωγή πράσινης ενέργειας. Η κυριότερη αιτία είναι η έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης που διαχρονικά έχουν δείξει οι κυβερνήσεις. Απαιτείται συνεπώς ισχυρή πολιτική βούληση σε κεντρικό επίπεδο και συνεννόηση μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, ούτως ώστε η κεντρική αυτή βούληση να διαπεράσει όλες τις βαθμίδες και τάξεις των κέντρων εξουσίας σε ολόκληρη τη χώρα (π.χ. ΟΤΑ). Παράλληλα, η συστηματική και ολοκληρωμένη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας και η ενίσχυση του ρόλου της δημόσιας διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες θα άρουν τα εμπόδια που προκύπτουν από τοπικές αντιδράσεις ενάντια σε έργα ΑΠΕ. για το 2010, οι ανειλημμένοι στόχοι αυτή τη φορά είναι νομικά δεσμευτικοί και η μη τήρησή τους θα επιφέρει κυρώσεις. Επομένως, η πολιτική ηγεσία πρέπει να κινηθεί ταχύτατα για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ. Ένα αναγκαίο πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία σχετικής προπαρασκευαστικής επιτροπής με συμμετοχή από τους (με τη στενή έννοια) αρμόδιους πολιτικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ελλάδα για να μπει στο σωστό δρόμο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Σε αντίθεση με τους στόχους 11

13 Παραπομπές Έκθεση προόδου ΑΠΕ (Απρίλιος 2009) 5. Μελέτη του γερμανικού Ινστιτούτου Fraunhofer για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούνιος 2007) 6. Πλατφόρμα διαφάνειας ΕΕ 7. 4η Εθνική Έκθεση για τη διείσδυση των ΑΠΕ 8. Μέτρα και μέσα για μία βιώσιμη και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική, ΣΕΕΣ 9. Ενεργειακή Επανάσταση, Greenpeace, 10. ΚΥΑ 19500/2004, 12

14 Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον. Θέλοντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, δε δέχεται χρηματοδότηση από εταιρείες, κρατικούς φορείς και διακρατικούς οργανισμούς, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στις συνεισφορές των υποστηρικτών της. Κλεισόβης 9, Αθήνα, Τ: , F: Το υλικό αυτό έχει παραχθεί χάρη στην οικονομική ενίσχυση των υποστηρικτών μας Greenpeace/Paul Langrock/Zenit

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής Στο αύριο της Ελλάδας: μια καυτή Αθήνα 10-1515 περισσότερες ημέρες καύσωνα 20 περισσότερες νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20 ο C 10% αύξηση των ακραίων 10% αύξηση των ακραίων βροχοπτώσεων Πλαίσιο παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Με δυο µέτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010 Σχόλια και παρατηρήσεις της Greenpeace επί του Εθνικού Σχεδίου ράσης για τις ΑΠΕ και των συνεπαγόµενων εθνικών, κλιµατικών και ενεργειακών στόχων έως το 2020 Εισαγωγικά Η Greenpeace

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν.

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυνατότητα Αξιοποίησης ΑΠΕ, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σταδιακή Απεξάρτηση από το Πετρέλαιο Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ. Εισαγωγή

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ. Εισαγωγή 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ Εισαγωγή Το Νοέμβριο του 1998, το Μάρτιο 2001 και το Φεβρουάριο 2005 η Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική ενέργεια. climate.wwf.gr. αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες. Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς

Αιολική ενέργεια. climate.wwf.gr. αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες. Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς climate.wwf.gr Αχιλλέας Πληθάρας Υπεύθυνος εκστρατειών WWF Ελλάς Στοχεύοντας με ΑΠΕ σε μια οικονομία χαμηλής έντασης Αιολική ενέργεια άνθρακα Αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες Προδημοσίευση 37.60

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Οικολόγοι Πράσινοι - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ... Τρίτη, 06 Ιούν. 2006, 09:28

Οικολόγοι Πράσινοι - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ... Τρίτη, 06 Ιούν. 2006, 09:28 Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν τις παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, που ψηφίζεται σήμερα, και δίνουν παράλληλα στη δημοσιότητα τις δικές τους θέσεις. Το νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση 1 Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ Λειτουργός Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Αθήνα, Απρίλιος 2008 Ήλιος: ητελικήλύση Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας & Τμήμα Ηπείρου Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2009 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα

ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα Στέλιος Ψωμάς ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μειώνοντας τη γραφειοκρατία για τα φωτοβολταϊκά ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Ναι μεν, αλλά Γενναία κίνητρα από το 2006 (Ν.3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2016

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2016 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2016 25-4-2016 Το 2016 υπήρξε η χειρότερη χρονιά για τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, με την αγορά να πέφτει σχεδόν στα επίπεδα του 2007, πριν αρχίσει δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια στην αδειοδότηση έργων βιοαερίου

Εμπόδια στην αδειοδότηση έργων βιοαερίου Εμπόδια στην αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Αθήνα, 15-01-2010 Αριθμ. Πρωτ. 385 Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Εισαγωγή Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Κόµµα Απάντηση 4 Παρατηρήσεις κόµµατος Σχόλια Greenpeace

Κόµµα Απάντηση 4 Παρατηρήσεις κόµµατος Σχόλια Greenpeace Ερώτηση 1 Η επιστηµονική κοινότητα προτείνει µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 60-80% ως το 2050 προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι κλιµατικές αλλαγές. Συµφωνείτε µε την κατοχύρωση του στόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2016 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το Τέλος ΑΠΕ, λιγνιτικών σταθμών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το Τέλος ΑΠΕ, λιγνιτικών σταθμών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το Τέλος ΑΠΕ, λιγνιτικών σταθμών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων 6/7/2011 1 Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το Τέλος ΑΠΕ, λιγνιτικών σταθμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γραφείο Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Σάββας Σεϊµανίδης. Πρόεδρος EREF

ΟΙ ΑΠΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Σάββας Σεϊµανίδης. Πρόεδρος EREF ΟΙ ΑΠΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σάββας Σεϊµανίδης Πρόεδρος EREF Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, Αγαπητέ Γιάννη, Κυρίες και Κύριοι, Καταρχήν θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 1. Καθορίζεται εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Πρώτα απ όλα θέλω να συγχαρώ το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την πρωτοβουλία του σηµερινού δηµόσιου διαλόγου και να σας ευχαριστήσω θερµά

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Νίκος Χαραλαµπίδης Σητεία, 21 Σεπτεµβρίου 2010 Οικονοµική και περιβαλλοντική κρίση Συγκρουόµενες ή αλληλένδετες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενέργεια και Περιβάλλον στα νησιά - Πολιτικές για ένα ευφυές ενεργειακά νησί- Αναφορά στην Κρήτη ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΑΡΙ ΑΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΕΕ/Τ Κ Ηράκλειο 24-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Λιθάνθρακας. Τι σημαίνει για τη ζωή μας;

Λιθάνθρακας. Τι σημαίνει για τη ζωή μας; Λιθάνθρακας Τι σημαίνει για τη ζωή μας; Σεπτέμβριος 2008 Ενεργειακή Επανάσταση Τώρα! Κείμενο - επιμέλεια: Στέλιος Ψωμάς Σεπτέμβριος 2008 Ελληνικό Γραφείο Greenpeace Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα Τ: 210 38 40

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ July 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 4 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/zeroco2

Διαβάστε περισσότερα

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εκατομμύρια σε κίνδυνο Οπλανήτηςφλέγεται Εκατομμύρια σε κίνδυνο Μελέτη Stern και Tufts Η αδράνεια θα επιφέρει απώλειες έως 20% τουπαγκόσμιουαεπ Μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ για δράσεις αποτροπής Κόστος καταπολέμησης κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας όσο πιο κάτω από τους +2 ο C είναι εφικτό Μη αναστρέψιμες κλιματικές αλλαγές

Πρέπει να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας όσο πιο κάτω από τους +2 ο C είναι εφικτό Μη αναστρέψιμες κλιματικές αλλαγές Εξοικονόμηση Ενέργειας σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών Η Ελλάδα και οι διεθνείς υποχρεώσεις Τάκης Γρηγορίου Ημερίδα ΤΕΕ «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής ο ρόλος των ΟΤΑ» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 3 ο Συµπόσιο ελφών του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει το 3 ο Συµπόσιο για τις ΑΠΕ στους ελφούς την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7;

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7; Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7; Φυσικά! Υπάρχουν εφτά διαφορετικές ανανεώσιμες τεχνολογίες που μπορούν να παράγουν ενέργεια: φωτοβολταϊκά,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες ΕΛΕΤΑΕΝ Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Δ/ντης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 Πρόλογος: Παρουσίαση εκπαιδευτικής ημερίδας REGEOCITIES: Θεωρητικό Υπόβαθρο Οι εμπλεκόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μέλος European Small Hydropower Association Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κώστας Βασιλικός Αντιπρόεδρος ΕΣΜΥΕ 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Γενικός Γραμματέας Δ.Ε., ΙΕΝΕ 1 Ευρωπαϊκή Στρατηγική σε Ενέργεια και Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα