Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων"

Transcript

1 ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία & τον Αθλητισμό Εθνικό Σημείο Επαφής ΙΚΥ

2 Η διαμόρφωση του Erasmus+ «Παραδοσιακά» Προγράμματα Ένα ενιαίο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης: Grundtvig Erasmus Lenard Cmenius Yuth in Actin Διεθνή Προγράμματα Ανώτατης Εκπαίδευσης: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, bilateral prgrammes 1. Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Erasmus+ Βασικές δράσεις 2. Συνεργασία για τη καινοτομία & την ανταλλαγή καλών πρακτικών 3. Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

3 3 Βασικές Κατηγορίες Δράσεων Key Actins KA1. Μαθησιακή Κινητικότητα των Ατόμων Κινητικότητα προσωπικού, ιδίως για εκπαιδευτικούς, καθηγητές, διευθυντές σχολείων και νέων εργαζομένων Κινητικότητα φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης φοιτητών Εγγυημένα δάνεια σπουδαστών Κοινές μεταπτυχιακές σπουδές Κινητικότητα για συμμετέχοντες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ αλλά και εκτός ΕΕ Εκδηλώσεις εθελοντικής δράσης και ανταλλαγών νεολαίας KA2. Συνεργασία για τη Καινοτομία & την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης/κατάρτισης ή/και φορέων νεολαίας αλλά και άλλων παρόμοιων οργανισμών Συνεργασίες μεγάλης κλίμακας μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων: Συμμαχίες Γνώσης & Συμμαχίες τομέα Δεξιοτήτων Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας Συνεργασία με τρίτες χώρες και έμφαση στις γειτονικές χώρες (Capacity building) KA3. Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Ανοικτή μέθοδος συντονισμού Πιθανές πρωτοβουλίες Διάδοση & αξιοποίηση Πολιτικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς

4 Κατανομή προϋπολογισμού ανά δράση

5 Κατανομή προϋπολογισμού εκπαίδευσης & κατάρτισης ανά τομέα Ελάχιστο ποσό ανά τομέα

6 Περιγραφή δράσεων - Key Αctins

7 Key Actin 1 - Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Επιμέρους δράσεις: Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας Κοινές μεταπτυχιακές σπουδές Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας

8 Σχέδιο Κινητικότητας για προσωπικό και φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης A. Κινητικότητα Φοιτητών B. Κινητικότητα Προσωπικού Δραστηριότητες Περίοδος Προϋπόθεση Φορέας υποβολής Περίοδος μάθησης Εκπαίδευσης (wrk placement) 3-12 μήνες Το ΑΕΙ να έχει ECHE 2-12 μήνες Το ΑΕΙ να έχει ECHE Πανεπιστήμιο ή σύμπραξη Πανεπιστήμιο ή σύμπραξη Δραστηριότητες Περίοδος Προϋπόθεση Φορέας υποβολής Περίοδος διδασκαλίας Εκπαίδευσης (prfessinal develpment) από 2 ημέρες έως 2 μήνες (8 ώρες /εβδομάδα) Προθεσμία υποβολής: 17 Μαρτίου 2014 Το ΑΕΙ να έχει ECHE Το ΑΕΙ να έχει ECHE Πανεπιστήμιο ή σύμπραξη Πανεπιστήμιο ή σύμπραξη

9 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό & Εκπαιδευόμενους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (VET) Α. Κινητικότητα Εκπαιδευόμενων Β. Κινητικότητα Προσωπικού Target grup Δραστηριότητες Partnership Διάρκεια σχεδίου Μαθητευόμενοι - εκπαιδευόμενοι Περίοδος εκπαίδευσης σε επιχείρηση ή σχολή 2 τουλάχιστον φορείς (ΣΕΚ ή φορέας που σχετίζεται με την αγορά εργασίας) Από 2 εβδομάδες έως 12 μήνες Target grup Δραστηριότητες Partnership Διάρκεια σχεδίου Προσωπικό επαγγελματικών σχολών Περίοδος διδασκαλίας Εκπαίδευση (prfessinal develpment) Προθεσμία υποβολής: 17 Μαρτίου τουλάχιστον φορείς (ΣΕΚ ή φορέας που σχετίζεται με την αγορά εργασίας) Από 2 ημέρες έως 2 μήνες

10 Σχέδιο Κινητικότητας για νέους (εργαζόμενους και μη) Κινητικότητα Νεολαίας: Ανταλλαγές νέων: συνάντηση νέων και παραμονή μέχρι 21 ημέρες (min 16 άτομα - 60) Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: νέοι (17-30) για εθελοντική υπηρεσία μέχρι και 12 μήνες σε χώρα της ΕΕ ή και εκτός αυτής. Κινητικότητα νέων εργαζόμενων: Εκπαίδευση και κατάρτιση νέων εργαζομένων: συμμετοχή των εργαζομένων α) σε δομημένα μαθήματα, σεμινάρια, επισκέψεις εργασίας και β) παραμονή σε επιχείρηση ή άλλο φορέα Προϋποθέσεις υποβολής: Τουλάχιστον 2 χώρες (χώρα αποστολής και χώρα υποδοχής) Η διάρκεια του σχεδίου κυμαίνεται από 3 έως 24 μήνες (Yung Wrkers) Προθεσμίες: 17 Μαρτίου: σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 17 Ιουνίου & 31 Δεκεμβρίου 30 Απριλίου: σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 01 Αυγούστου & 28 Φεβρουαρίου 01 Οκτωβρίου: σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 01 Ιανουαρίου & 30 Σεπτεμβρίου

11 Key Actin 2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Επιμέρους δράσεις: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας Συμμαχίες γνώσης Συμμαχίες τομέα δεξιοτήτων Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

12 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας Τι είναι: Συνεργασίες μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, που εμπεριέχουν καινοτόμες πρακτικές και που αναμένεται να οδηγήσουν σε ποιοτική διδασκαλία, κατάρτιση και κοινωνική καινοτομία. Προϋποθέσεις: Το ΑΕΙ που θα συμμετάσχει θα πρέπει να διαθέτει ECHE Ελάχιστη συμμετοχή φορέων από 3 διαφορετικές χώρες Διάρκεια σχεδίων: Συμπράξεις Νεολαίας: από 6 μήνες έως 2 χρόνια Άλλες κατηγορίες Συμπράξεων: 2 ή 3 χρόνια Προθεσμίες: Συμπράξεις Νεολαίας: 30 Απριλίου και 01 Οκτωβρίου Άλλες κατηγορίες Συμπράξεων: 30 Απριλίου Intellectual utputs Εφικτή η συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες

13 Στρατηγικές συμπράξεις περιγραφή δαπανών Prgramme management and implementatin-grant per rganisatin per mnth Transnatinal prject meetings- grant per participant Intellectual utputs-grant fr staff csts Multiplier events- grant based n number f participants Learning, teaching and training: travel, subsistence, linguistic supprt Real csts: exceptinal csts (equipment, subcntracting), special needs

14 Συμμαχίες Γνώσης Τι είναι: μεγάλης κλίμακας συμπράξεις μεταξύ ΑΕΙ και επιχειρήσεων με στόχο την ενθάρρυνση την καινοτομίας, τη δημιουργικότητα και την υιοθέτηση προσόντων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της απασχόλησης. Δράσεις που υποστηρίζονται: - προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον - ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων - ενθάρρυνση ανταλλαγής γνώσης μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων Προϋποθέσεις: σχέδια διακρατικού χαρακτήρα με συμμετοχή το ελάχιστο έξι ανεξάρτητων οργανισμών από τουλάχιστον τρεις χώρες του προγράμματος, εκ των οποίων δύο (min) εκπαιδευτικά ιδρύματα και δύο (min) επιχειρήσεις. Διάρκεια σχεδίου: 2 ή 3 χρόνια Προθεσμία υποβολής: 3 Απριλίου

15 Συμμαχίες Γνώσης Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Προϋπολογισμοί: Max. ποσό χρηματοδότησης για σχέδιο 2 χρόνων: Max. ποσό χρηματοδότησης για σχέδιο 3 χρόνων: Max 75% συγχρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών Στόχος: - Συνολικά 200 συμμαχίες γνώσης μέχρι το % του συνόλου των Ευρωπαϊκών ΑΕΙ αναμένεται να εμπλακούν σε συμπράξεις πανεπιστημίων επιχειρήσεων

16 Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων Τι είναι: συνεργασία μεταξύ οργανισμών κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νέων θεμάτων εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων κατάρτισης και την καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας. Δράσεις που υποστηρίζονται: Καθορισμός των δεξιοτήτων και των αναγκών παροχής εκπαίδευσης σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, Σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων σπουδών, Επίτευξη κοινών προγραμμάτων σπουδών. Προϋποθέσεις: τα σχέδια αφορούν ελάχιστο εννέα συμμετέχουσες οργανώσεις από τουλάχιστον τρεις χώρες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων δύο κρατών μελών της ΕΕ. Διάρκεια σχεδίου: 2 ή 3 χρόνια. Προθεσμία υποβολής: 3 Απριλίου.

17 Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων Skills needs Προσδοκώμενα οφέλη Sectr Skills Alliance Eurpean VET curricula Emplyability Cmpetitiveness Skills supply 17

18 Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων Πως λειτουργεί η συνεργασία Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Αντιπρόσωποι φορέων του κλάδου με εμπειρία στο κλάδο / Έρευνα Φορείς υπεύθυνοι για τα επαγγελματικά προσόντα / πιστοποίηση / έγκριση Προϋποθέσεις: 1 οργανισμός από κάθε μια από τις 3 κατηγορίες 9 εταίροι 3 χώρες προγράμματος Eurpean transnatinal VET curriculum

19 Βασικοί όροι χρηματοδότησης Προϋπολογισμός: Max. χρηματοδότηση για σχέδιο 2 ετών: Max. χρηματοδότηση για σχέδιο 3 ετών: Max. 75% συγχρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών Στόχος: Η υλοποίηση μέχρι και 175 Συμμαχιών Τομεακών Δεξιοτήτων μέχρι και το 2020

20 Διεθνής Συνεργασία με τρίτες χώρες Τι είναι: στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, στις μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης, στην ποιότητα της διδασκαλίας, στη μη τυπική εκπαίδευση κ.λπ. Αφορά τις ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες, τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Κύριες δραστηριότητες: συνεργασία μεταξύ φορέων νεολαίας και δημόσιων αρχών συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και οργανώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις Συμμετέχοντες: Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μια χώρα του Προγράμματος και μια επιλέξιμη Χώρα Εταίρο Οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οργάνωση που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή της αγοράς εργασίας. Διάρκεια: Από 9 μήνες έως και 2 χρόνια Max: Προθεσμία: 3 Απριλίου ή 2 Σεπτεμβρίου Φορέας υποβολής: ΜΚΟ, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, δημόσιος οργανισμός σε χώρα του Προγράμματος

21 Key Actin 3 - Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Επιμέρους δράσεις: Διαρθρωμένος διάλογος: Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας Δραστηριότητες Jean Mnnet

22 Διαρθρωμένος διάλογος: συναντήσεις ανάμεσα σε νέους και υπευθύνους λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας Τι είναι: Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή και τη διευκόλυνση των συζητήσεων γύρω από θέματα που σχετίζονται με στρατηγική για τη νεολαία της ΕΕ και του νέου πολιτικού πλαισίου που διέπει τη νεολαία. Δομημένος διάλογος: συζητήσεις προκειμένου να καταλήξουν σε αποτελέσματα που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής. Προϋποθέσεις και όροι: Τουλάχιστον 2 οργανώσεις από τουλάχιστον 2 διαφορετικές χώρες (συμπεριλαμβανομένου και 1 από τη Πρόγραμμα Χώρα) Min. 30 νέοι συμμετέχοντες Διάρκεια: 3-24 μηνών Max. Χορήγηση: Προθεσμία: 30 Απριλίου και 01 Οκτωβρίου

23 Δραστηριότητες JEAN MONNET Δράσεις που περιλαμβάνει: Έδρες Jean Mnnet Ενότητες Jean Mnnet Κέντρα αριστείας Jean Mnnet Υποστήριξη Jean Mnnet σε ιδρύματα και ενώσεις Δίκτυα Jean Mnnet Σχέδια Jean Mnnet Στόχος: η προώθηση της αριστείας στις Ευρωπαϊκές σπουδές ολοκλήρωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Κύριες δραστηριότητες: Διδασκαλία και έρευνα (Mdules & Κέντρα αριστείας) Πολιτική συζήτηση με ακαδημαϊκό κόσμο και ανταλλαγές (δίκτυα και έργα) Στήριξη σε ιδρύματα ή σε δραστηριότητες ενώσεων Δημιουργία ενός σήματος Jean Mnnet Jean Mnnet παρέχει επίσης λειτουργικές επιχορηγήσεις σε καθορισμένα ιδρύματα

24 Αθλητισμός Επιμέρους δράσεις: Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

25 Αθλητισμός Στόχοι: Η αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού (ντόπινγκ, στημένα παιχνίδια, βία, μισαλλοδοξία, διακρίσεις) Η προώθηση και υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών Η προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των ευκαιριών, μαζί με τη συνειδητοποίηση της σημασίας της σωματικής δραστηριότητας που βελτιώνουν την υγεία αλλά και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους

26 Αθλητισμός Βασικές δραστηριότητες: Υποστήριξη για συμπράξεις συνεργασίας (5 Εταίροι, 5 χώρες του προγράμματος) - Διάρκεια σχεδίου: μήνες - Υποβολή σχεδίου: 15 Μαΐου Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή τουλάχιστον από 12 χώρες του προγράμματος, σχετικά με την κοινωνική ένταξη, HEPA, κλπ. - Διάρκεια σχεδίου: μέχρι και 12 μήνες - Υποβολή σχεδίου: 14 Μαρτίου και 15 Μαΐου Ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής Διάλογος με σχετικούς ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς

27 Περισσότερες πληροφορίες Πρόσκληση Προγράμματος: Οδηγός υλοποίησης: Επίσημη ιστοσελίδα Προγράμματος:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action 1 Δομή παρουσίασης Μέρος Α - Γενικές πληροφορίες για το Erasmus+ Μέρος Β - Προτεραιότητες και Επιχορηγημένες

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Προγράμματα Ευρωπαϊκής συνεργασίας με τρίτες χώρες Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink Bilateral Programmes Η ανάγκη για ένα νέο Πρόγραμμα Σύγχρονες πραγματικότητες: Η οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση

Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Επιμόρφωση 18-19 Ιανουαρίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Europe at Schools through Art and Simulation Δημήτρης Μαραγκός, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Erasmus+ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εκπαίδευση, κατάρτιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας νεολαία και αθλητισμός Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Bologna Experts Conference 16 October

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έφη Μπάσδρα, Αναπ. Καθ. Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη Χειλά, Καθ. Διεθνούς Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006 24.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού»

«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» «Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» Πολιτιστικό Κέντρο, Τετάρτη 23 Ιουλίου, 10.30-12.30 Dr Gregory MAKRIDES Executive Director of the European Office

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των προγραµµάτων και ενεργειών

Οδηγός των προγραµµάτων και ενεργειών 1 Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Οδηγός των προγραµµάτων και ενεργειών Περιεχόµενα Πρόλογος 3 Τα προγράµµατα Σωκράτης 4 Comenius: σχολική εκπαίδευση 8 Erasmus : τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-NEARLY ZERO-ENERGY SPORTS FACILITIES - N0E SPORT FACILITIES Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αν και αποτελούν μόνο το 4% των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση άνεργων Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την ισότητα Φύλων στο εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Πανεπιστήμιο Πατρών, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΔΡΑΣΕΙΣ/Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα