Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ"

Transcript

1 Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ και τθσ Καινοτομίασ. Αποτελεί τθ βάςθ για τισ επενδφςεισ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων ςτο πλαίςιο τθσ νζασ Πολιτικισ Συνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ Ευρϊπθ 2020 για τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ζξυπνθ εξειδίκευςθ περιλαμβάνει μία διαδικαςία διαμόρφωςθσ αναπτυξιακοφ οράματοσ, αναγνϊριςθσ πθγϊν ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ και αξιοποίθςθσ «ζξυπνων» μζτρων πολιτικισ για τθ μεγιςτοποίθςθ του δυναμικοφ ανάπτυξθσ κάκε Περιφζρειασ με βάςθ τθ γνϊςθ. Η Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ ςτη Θεςςαλία με βάςη τησ αρχζσ τησ Ζξυπνησ Εξειδίκευςησ θα πρζπει να εςτιαςτεί ςε δφο κφριουσ πυλϊνεσ, γφρω από τουσ οποίουσ αναπτφςςονται τρεισ δορυφορικζσ δραςτηριότητεσ, ενϊ παράλληλα επιχειρείται επιςτημονικά οδηγοφμενη ς ζνα πεδίο αναδυόμενων δραςτηριοτήτων. Το τελικό κείμενο τθσ Στρατθγικισ εγκρίκθκε από το Περιφερειακό Συμβοφλιο το Μάρτιο του Το κείμενο τθσ Στρατθγικισ με τα κείμενα βάςθσ, είναι διακζςιμα ςτθν ενότθτα Υποςτηρικτικό υλικό

2 Σφςτημα Διακυβζρνηςησ Περιφερειακό Συμβοφλιο Καινοτομίασ Θεςςαλίασ Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Καινοτομίασ Θεςςαλίασ (ΠΣΚΘ), αςκεί το ρόλο τθσ ςτρατθγικισ εποπτείασ και ςυντονιςτικοφ οργάνου τθσ RIS 3 Θεςςαλίασ. Τα μζλθ του αντιπροςωπεφουν όλα τα μζρθ τθσ τετραπλισ ζλικασ, ιτοι τθν ερευνθτικι κοινότθτα, τθν επιχειρθματικι κοινότθτα, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν κοινωνία των πολιτϊν. Η κθτεία του Π.Σ.Κ.Θ. είναι διετισ, με δυνατότθτα παράταςθσ για άλλα δφο ζτθ, μετά από αξιολόγθςθ του ζργου. Εταιρείασ Προϊθηςησ Καινοτομίασ ςτη Θεςςαλία / Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Σφμφωνα με τθν Στρατθγικι Ζρευνασ και Καινοτομίασ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ τθσ Περιφζρειασ προβλζπεται θ ςφςταςθ περιφερειακισ κλίμακασ Εταιρείασ Προϊθηςησ Καινοτομίασ ςτη Θεςςαλία - Ε.Π.Κ.Θ., θ οποία κα αποτελεί το διαχειριςτικό και εκτελεςτικό όργανο του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ τθσ Στρατθγικισ. Ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφςταςθσ και ετοιμότθτασ λειτουργίασ τθσ Ε.Π.Κ.Θ., ςυςτάκθκε με απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ, ολιγομελισ ομάδα, που κα λειτουργεί ςτο πλαίςιο των κακθκόντων τθσ Ε.Π.Κ.Θ. ωσ Αυτόνομο Γραφείο RIS 3, ςτθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ. Στελεχϊκθκε από προςωπικό κατάλλθλων προςόντων των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ, των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και των βαςικϊν ενϊςεων εργοδοτϊν. Το Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 κα καλφψει το κρίςιμο ςτάδιο τθσ εξειδίκευςθσ του ςχεδίου δράςθσ και τθσ αρχικισ εφαρμογισ τθσ Στρατθγικισ. Επίπεδο εφαρμογήσ Οι Πλατφόρμεσ Καινοτομίασ (ΠΚ) είναι ομάδεσ προςϊπων που εκπροςωποφν όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ τετραπλισ ζλικασ και καλφπτουν το ςφνολο τθσ γεωγραφικισ περιφζρειασ τθσ Θεςςαλίασ. Ζχουν το ρόλο του περιφερειακοφ διαμορφωτι τθσ ςτρατθγικισ καινοτομίασ για κάκε μία από τισ κάκετεσ προτεραιότθτεσ εςτίαςθσ και το ρόλο του ςυντονιςτι του χαρτοφυλακίου των αντίςτοιχων δράςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςιϊν επιχειρθματικισ ανακάλυψθσ

3 Σχζδιο Δράςησ Πηγζσ χρηματοδότηςησ Η απαρίκμθςθ των προτεραιοτιτων ςε ςυνδυαςμό με το εφροσ των εν δυνάμει πθγϊν χρθματοδότθςθσ για απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςυνκζτει ζναν ενδιαφζροντα γρίφο. (i) Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ιτοι ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ με περιφερειακι αλλά και τομεακι διάςταςθ: α. Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ β. Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνθςθ γ. Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ δ. Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αλιείασ & Θάλαςςασ ε. Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ» (ii) Λοιπζσ πθγζσ: Ορίηοντασ 2020, COSME, ERASMUS, EUSAIR Σχζδιο Δράςησ Η RIS3 ςτθ Θεςςαλία κα εκτελεςτεί ςε δφο κφκλουσ, και , με μία ευρείασ κλίμακασ διαδικαςία αναςκόπθςθσ & αξιολόγθςθσ μεταξφ των δφο. Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι για τον πρϊτο κφκλο είναι: 1. Η ενεργοποίθςθ και θ βακμιαία ενδυνάμωςθ όλων των ςυςτατικϊν του Συςτιματοσ Διακυβζρνθςθσ και θ εγκακίδρυςθ ενόσ μθχανιςμοφ ςυντονιςμοφ με το εκνικό επίπεδο. 2. Η ενεργοποίθςθ ϊριμων, από πλευράσ ικανότθτασ εφαρμογισ, δράςεων για τθν ενεργοποίθςθ όλων των ςχετικϊν επενδυτικϊν προτεραιοτιτων του ΠΕΠ, τθ ςυςτθματοποίθςθ των διαδικαςιϊν εφαρμογισ τουσ και τθν ενεργοποίθςθ μθχανιςμϊν policy learning από τθν πορεία υλοποίθςισ τουσ. 3. Η ςυντονιςμζνθ, ενεργθτικι διεκδίκθςθ χρθματοδοτοφμενων δράςεων από τα τομεακά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για δράςεισ που είναι ςυναφείσ με τουσ ςτόχουσ τθσ RIS3. 4. Η ενεργοποίθςθ, εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ ενόσ κφκλου βελτίωςθσ ικανοτιτων των ςυμμετόχων ςτο περιφερειακό ςφςτθμα καινοτομίασ. 5. Η αναςκόπθςθ, υπό το φϊσ των παραπάνω, και θ ενδεχόμενθ ανακεϊρθςθ τθσ RIS3. Αντίςτοιχα, ο μόνοσ επιχειρθςιακόσ ςτόχοσ για το δεφτερο κφκλο είναι θ αποτελεςματικι και αποδοτικι εφαρμογι τθσ ανακεωρθμζνθσ, κατά τα παραπάνω, ςτρατθγικισ RIS3. Διαδικαςία Επιχειρηματικήσ Ανακάλυψησ - 3 -

4 Η Διαδικαςία Επιχειρθματικισ Ανακάλυψθσ ςτθ Θεςςαλία βαςίηεται ςτθ μεκοδολογία που εφαρμόηεται από το JRC-IPTS. Συνοπτικά, εφαρμόηονται τα ακόλουκα βιματα: 1. Ανοικτι, δομθμζνθ και απλι ςυλλογι ιδεϊν από τον επιχειρθματικό και ακαδθμαϊκό τομζα με χριςθ θλεκτρονικισ online φόρμασ. Πρόςβαςθ ςτο 2. Ομαδοποίθςθ των ιδεϊν και εμπλουτιςμόσ τουσ κατά τθ διάρκεια ειδικϊν οργανωμζνων εκδθλϊςεων με όλουσ τουσ ςυμμετόχουσ (επιχειρθματικόσ, ακαδθμαϊκόσ/ερευνθτικόσ και αυτοδιοικθτικόσ τομζασ). 3. Μεταςχθματιςμόσ των εμπλουτιςμζνων ιδεϊν ςε ςχζδιο δράςθσ με ςυνεργαςία των μελϊν κάκε Θεματικισ Ομάδασ Εργαςίασ και του Γραφείου RIS Παρουςίαςθ πρϊτθσ ζκδοςθσ του Σχεδίου Δράςθσ ςτουσ ςυμμετόχουσ ςε ειδικι θμερίδα. 5. Σφνκεςθ του τελικοφ Σχεδίου Δράςθσ. Η παραπάνω προςζγγιςθ κα υποςτθριχκεί από τθ διάχυςθ τθσ διαδικαςίασ επιχειρθματικισ ανακάλυψθσ. Για το ςκοπό αυτό κα οργανϊνονται ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που κα περιγράφουν τθν προςζγγιςθ και τθ ςκοπιμότθτα τθσ ουςιαςτικισ ςυνειςφοράσ των ςυμμετόχων

5 Παρακολοφθηςη και Αξιολόγηςη Η Παρακολοφθηςη αναφζρεται ςτθν ανάγκθ να καταγράφεται θ πρόοδοσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ RIS3, ανεξαρτιτωσ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ι τθν πρωτοβουλία που ςυντονίηει και χρθματοδοτεί τισ παρεμβάςεισ. Ζχει ωσ ςτόχο τθν αποτφπωςθ των πόρων που χρθςιμοποιοφνται, τθν τιρθςθ τθσ χρονικισ διάςταςθσ του ςχεδίου δράςθσ τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων και τθσ πορείασ των βαςικϊν δεικτϊν επιδόςεων που ζχουν οριςτεί. Ωσ διαδικαςία ταιριάηει αρκετά με τθ διαδικαςία που ιδθ ακολουκείται από τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων ςτισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ με μόνθ διαφορά τθν ανάγκθ ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ δεδομζνων (ειςροών, εκροών και αποτελεςμάτων) από πολλζσ πθγζσ. Η Αξιολόγηςη αναφζρεται ςτθν ανάγκθ επιβεβαίωςθσ αν και πόςο ζχουν επιτευχκεί οι ςτρατθγικοί ςτόχοι. Βαςικι προαπαίτθςθ τθσ ςωςτισ αξιολόγθςθσ είναι ο οριςμόσ μετριςιμων και χρονικά προςδιοριςμζνων ςτόχων ςε κάκε επίπεδο: από τουσ ςυνολικοφσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ ζωσ τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ κάκε παρζμβαςθσ. Η αξιολόγθςθ ςτοχεφει επίςθσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ ςυνάφειασ των μζτρων πολιτικισ που ενεργοποιικθκαν, των επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι των παρεμβάςεων που επιλζχκθκαν και ςτθν ερμθνεία τθσ επιτυχοφσ ι όχι των ςχετικϊν παρεμβάςεων. Με τθ ςειρά τθσ τροφοδοτεί ςε ςυνδυαςμό με αλλαγζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (κινδφνουσ και ευκαιρίεσ) τθ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ, τθσ διαδικαςίασ δθλαδι που επιφζρει αλλαγζσ ςτο ςφνολο τθσ RIS3. Όπωσ ςυμβαίνει και με τθν Παρακολοφκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ RIS3, θ Αξιολόγθςθ ζχει επίςθσ μία ουςιϊδθ διαφορά ςε ςχζςθ με τισ αξιολογιςεισ που γινόταν ςτισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ: αυτι τθ φορά εξετάηει το ςφνολο των Προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςτθ Θεςςαλία και όχι μόνο το ΠΕΠ. Συνεπώσ, οι αποδζκτεσ των αξιολογικών ςυμπεραςμάτων δεν είναι κατ ανάγκθ οι ςυμμζτοχοι ςτθν Περιφζρεια

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΙΛΘΨΘ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΕΙΛΘΨΘ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΕΙΛΘΨΘ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Τροποποίθςθ του ΟΡΣ του Επιμελθτθρίου και Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ διαςφνδεςθσ με τθν ΥΜΣ για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2014-2015 Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ Ερμοφ 23-25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ.

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ. Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ *ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ϊ842-ΓΫΗ] για το Ζργο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ψ842-ΓΩΘ Γενικι Διεφκυνςθ Αρ. Ρρωτ.: 8612 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Θμ/νία: 19.04.2013 Τμιμα Ρρομθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ «ΑΓΟΤΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ» ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από Ανακζτουςα Αρχι: Γενικι

Διαβάστε περισσότερα