Δελτίο Τφπου 17/6/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Τφπου 17/6/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Δελτίο Τφπου 17/6/2014 Από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, υπενκυμίηεται ότι οι εξετάςεισ των ειδικϊν μακθμάτων για τουσ αποφοίτουσ Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α και Β ) οι οποίοι ζχουν δθλϊςει εξζταςθ ςε ζνα ι περιςςότερα ειδικά μακιματα, προκειμζνου να αποκτιςουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν επιλογι για ειςαγωγι το τρζχον ζτοσ ςε ςχολι ι τμιμα για το οποίο απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι περιςςότερα ειδικά μακιματα, κα διενεργθκοφν από 21 Ιουνίου μζχρι και 30 Ιουνίου, ςτα παρακάτω εξεταςτικά κζντρα και με βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάςεων, που ζχει ανακοινωκεί. Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι εξετάςεισ κατά ειδικό μάκθμα κα διενεργθκοφν ωσ εξισ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Αϋ & Βϋ) ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΒΒΑΣΟ ΑΓΓΛΙΚΑ π.μ. ΔΕΤΣΕΡΑ ΓΑΛΛΙΚΑ π.μ. ΣΡΙΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ π.μ. ΣΕΣΑΡΣΗ ΑΡΜΟΝΙΑ π.μ. ΠΕΜΠΣΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ π.μ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ π.μ. ΑΒΒΑΣΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ π.μ. ΔΕΤΣΕΡΑ ΙΣΑΛΙΚΑ π.μ. ΙΠΑΝΙΚΑ μ.μ. Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Οι εξετάςεισ ςτο ειδικό μάκθμα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ κα διενεργθκοφν ςτα εξεταςτικά κζντρα που ζχουν οριςτεί από τθν οικεία Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 1

2 Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΡΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στθν ΑΘΗΝΑ κα εξεταςτοφν οι υποψιφιοι που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςε Λφκεια των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ, Στερεάσ Ελλάδασ, Κριτθσ, Ιονίων Νιςων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Αναλυτικά, τα εξεταςτικά αυτά κζντρα κατά ειδικό μάκθμα για τουσ υποψθφίουσ αυτοφσ είναι: α) Για τα ειδικά μακιματα «ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» Η κατανομι των υποψθφίων ςτα εξεταςτικά κζντρα κα γίνει ωσ εξισ: A. Για τουσ υποψιφιουσ που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςε Λφκεια τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. το Ε.Κ. του 57ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Αςτραπόγιαννου 3 και Βολανάκθ Ακινα) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και Ζ (263 Ελ. Σχ. και 250 Γρ. Σχ.). 2. το Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Αργυροφπολθσ (οδόσ Μαρίνου Αντφπα Αργυροφπολθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Η μζχρι και ΛΟ (253 Ελ. Σχ. και 240 Γρ. Σχ.). 3. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Χαλανδρίου (οδόσ Διονφςου 20 και Καλλιςπζρθ Χαλάνδρι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΛΥ μζχρι και ΡΑΛ (243 Ελ. Σχ. και 229 Γρ. Σχ.). 4. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Αμαρουςίου (οδόσ Κθφιςίασ Μαροφςι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΡΑΝ μζχρι και ΣΜ (210 Ελ. Σχ. και 198 Γρ. Σχ.). 5. το Ε.Κ. του 4ου Γενικοφ Λυκείου Καλλικζασ (οδόσ Ελ. Βενιηζλου Καλλικζα) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΣΟ μζχρι και Ψ (236 Ελ. Σχ. και 224 Γρ. Σχ.). Β. Για τουσ υποψιφιουσ που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςε Λφκεια των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ, Στερεάσ Ελλάδασ, Κριτθσ, Ιονίων Νιςων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. 1. το Ε.Κ. του 7ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Πρατίνου Παγκράτι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και ΚΗ (252 Ελ. Σχ. και 231 Γρ. Σχ.). 2. το Ε.Κ. του 16ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Πανόρμου και Λαρίςθσ Αμπελόκθποι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΚΙ μζχρι και ΝΑ (195 Ελ. Σχ. και 172 Γρ. Σχ.). 2

3 3. το Ε.Κ. του Γενικοφ Λυκείου Καλλίπολθσ (οδόσ Μαρίασ Χατηθκυριακοφ Πειραιάσ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΝΙ μζχρι και Ψ (295 Ελ. Σχ. και 265 Γρ. Σχ.). β) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΕΜΑΝΙΚΑ» 1. το Ε.Κ. του 5ο Γενικοφ Λυκείου Ηλιοφπολθσ (οδόσ Λ. Βουλιαγμζνθσ Ηλιοφπολθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και ΚΑ (302). 2. το Ε.Κ. του 18ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (οδόσ Λ. Ιωνίασ και Δαίρπφελδ 11, Αγ. Ελευκζριοσ Ακινα) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΚΕ μζxρι και Ο (267). 3. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Σμφρνθσ (οδόσ Αγ. Ανδρζα & Κοραι Νζα μφρνθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ρ μζχρι και Ψ (304). γ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΑΛΛΙΚΑ» 1. το Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Ρεριςτερίου (οδόσ Κλείτοροσ & Αγ. Παφλου Περιςτζρι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζxρι και ΚΑΡ (332). 2. το Ε.Κ. του 9ου Γενικοφ Λυκείου Ακινασ (Σρϊων Θθςείο) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΚΑ μζxρι και ΜΟΥ (347). 3. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Βφρωνα (Φορμίωνοσ και Γ. Γεννθματά Βφρωνασ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΜΡ μζχρι και ΣΙ (284). 4. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Καιςαριανισ (οδόσ Ηρϊσ Κωνςταντοποφλου 13β Καιςαριανι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΣΚ μζχρι και Ψ (253). δ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΜΟΝΙΑ» 1. το Ε.Κ. του 8ου Γενικοφ Λυκείου Ρεριςτερίου (οδόσ Μιχαλακοποφλου & Αγ. Σριάδοσ Περιςτζρι) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και MΑ (333). 2. το Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Ρετροφπολθσ (οδόσ Ανατ. Ρωμυλίασ & Θεςςαλίασ Πετροφπολθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΜΓ μζχρι και Ψ (313). ε) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» 1. το Ε.Κ. του 5ου Γενικοφ Λυκείου Ν. Ιωνίασ (οδόσ Εμμ. Παππά 6 & Φιλελλινων Ν. Ιωνία) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και ΜΑΖ (291). 3

4 2. το Ε.Κ. του Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν, Αίκουςα Banquet, (οδόσ Βαςιλίςςθσ οφίασ & Κόκκαλθ, Ακινα), όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΜΑΚ μζxρι και Ψ (355). ςτ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθν ΑΘΗΝΑ ςτο Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Σμφρνθσ (οδόσ Νικομθδείασ 7-9, Νζα μφρνθ) (268). η) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΣΡΑΝΙΚΑ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθν ΑΘΗΝΑ ςτο Ε.Κ. του 1ου Γενικοφ Λυκείου Ρειραιά (οδόσ Αφεντοφλθ Πειραιάσ) (195). 2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κα εξεταςτοφν οι υποψιφιοι που κατζκεςαν Αίτθςθ - Διλωςθ ςε Λφκεια των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ, Ηπείρου, Δυτικισ Μακεδονίασ, Κεντρικισ Μακεδονίασ και Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ. Αναλυτικά τα εξεταςτικά αυτά κζντρα κατά ειδικό μάκθμα για τουσ υποψθφίουσ αυτοφσ είναι: α) Για τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ» ΚΑΙ «ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» 1. το Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Ευόςμου (οδόσ Παπάγου και Θεοδϊρασ Εφοςμοσ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζxρι και ΚΑ (360 Ελ. Σχ. και 315 Γρ. Σχ.). 2. το Ε.Κ. του 14ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Γ. Παπανδρζου & Θ. οφοφλθ, Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΚΒ μζχρι και ΡΕ (377 Ελ. Σχ. και 332 Γρ. Σχ.). 3. το Ε.Κ. του 30ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ. Γενναδίου Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΡΗ μζxρι και Ψ (285 Ελ. Σχ. και 248 Γρ. Σχ.). β) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΕΜΑΝΙΚΑ» 1. το Ε.Κ. του 20ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Κλεάνκουσ Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και ΜΑ (381). 4

5 2. το Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Ελευκερίου Κορδελιοφ (25 θσ Μαρτίου 2, Ελευκ.- Νζο Κορδελιό, Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από ΜΕ μζχρι και Ψ (382). γ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΑΛΛΙΚΑ» 1. το Ε.Κ. του 3ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Απ. Παφλου Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζxρι και Μ (243). 2. το Ε.Κ. του 4ου Γενικοφ Λυκείου Σταυροφπολθσ (οδόσ Ικάκθσ- όρια Εφοςμου ταυροφπολθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ν μζχρι και Χ (186). δ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΜΟΝΙΑ» 1. το Ε.Κ. του 1ου ΕΡΑΛ Ρολίχνθσ (οδόσ απφοφσ 3 (πρϊθν Ν. Καρατάςιου) Πολίχνθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α μζχρι και Λ (269). 2. το Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Ικτίνου Θεςςαλονίκθ) όςοι το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Μ μζχρι και Χ (273). ε) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ςτο Ε.Κ. του 2ου Γενικοφ Λυκείου Νεάπολθσ (πρϊθν τρ. τρεμπενιϊτθ Νεάπολθ) (542). ςτ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ςτο Ε.Κ. του 1ου ΕΡΑΛ Συκεϊν (οδόσ Ηρϊων Πολυτεχνείου & Γ. Ρίτςου υκιζσ Θεςςαλονίκθσ) (155) η) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΣΡΑΝΙΚΑ» Πλοι οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ςτο Ε.Κ. του 15ου Γενικοφ Λυκείου Θεςςαλονίκθσ (οδόσ Καρόλου Ντθλ Θεςςαλονίκθ) (72). 5

6 Δ. ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΡΗΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Οι υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςε Λφκεια των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ, Στερεάσ Ελλάδασ, Κριτθσ, Ιονίων Νιςων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, κα εξεταςτοφν: i) ςτα μακιματα ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΜΑΝΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και ΑΜΟΝΙΑ ςτο Ε.Κ. του 59 ου Γυμναςίου Ακινασ (εκοφνδου 10 & Λεωφ. Ιωνίασ , τ.κ Άνω Πατιςια, Σθλ: ). ii) ςτα μακιματα ΙΤΑΛΙΚΑ και ΙΣΡΑΝΙΚΑ ςτο κτιριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων (Ανδρζα Παπανδρζου 37, Σ.Κ , Μαροφςι, Ακινα, ιςόγειο, Πτζρυγα Δ, Σθλ ) iii) ςτο μάκθμα ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ςτο Ε.Κ. του 5 ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Ιωνίασ (Εμμ. Παππά 6 & Φιλελλινων- Νζα Ιωνία, Σ.Κ , τθλ ). Οι υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςε Λφκεια των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ, Ηπείρου, Δυτικισ Μακεδονίασ, Κεντρικισ Μακεδονίασ και Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ, κα εξεταςτοφν: i) ςτα μακιματα ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΜΑΝΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΟΝΙΑ και ΙΤΑΛΙΚΑ ςτο Ε.Κ. του Μουςικοφ Σχολείου Θεςςαλονίκθσ (Σζρμα Πυλαίασ, Σ.Κ , Σθλ.: ). ii) ςτο μάκθμα ΙΣΡΑΝΙΚΑ ςτο κτιριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων (Ανδρζα Παπανδρζου 37, Σ.Κ , Μαροφςι, ιςόγειο, Πτζρυγα Δ, Σθλ ) iii) ςτο μάκθμα ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ςτο Ε.Κ. του 2 ου Γενικοφ Λυκείου Νεάπολθσ (πρϊθν τρ. τρεμπενιϊτθ- Νεάπολθ Θεςςαλονίκθσ, Σ.Κ , τθλ ). 6

7 Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ 1. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ υποχρεωτικά το δελτίο εξεταηομζνου και κατά προτίμθςθ και τθν αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο. 2. Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ μζχρι τισ 08:00 π.μ. για όλα τα μακιματα εκτόσ των Αγγλικϊν, για το οποίο πρζπει να προςζλκουν μζχρι τισ 09:30 π.μ. και των Ιςπανικϊν για τo οποίo πρζπει να προςζλκουν μζχρι τισ μ.μ.. 3. Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ εξζταςθσ των Ξζνων Γλωςςϊν και τθσ Αρμονίασ είναι τρεισ (3) ϊρεσ και του Ελεφκερου και Γραμμικοφ χεδίου ζξι (6) ϊρεσ. Ειδικά για το μάκθμα «Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων», διευκρινίηεται ότι θ διάρκεια εξζταςθσ είναι περίπου είκοςι (20) λεπτά. 4. Κατά τθν εξζταςθ ςτο Γραμμικό Σxζδιο δίνεται ςτουσ υποψιφιουσ χαρτί ςxεδίαςθσ, που οι εξωτερικζσ του διαςτάςεισ είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ, ςτισ οποίεσ γίνεται θ ςχεδίαςθ, 0,50 Χ 0,58 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει μαηί του ςτισ εξετάςεισ πινακίδα ςχεδίαςθσ διαςτάςεων αναλόγων με το χαρτί ςχεδίαςθσ και τα απαραίτθτα για τθ ςχεδίαςθ όργανα και υλικά, δθλαδι χαρτί πρόχειρο ςχεδίαςθσ (ριηόχαρτο ι άλλο, απαραιτιτωσ ςε διάςταςθ Α4), μολφβια με διαφορετικι ςκλθρότθτα για διαφορετικά πάχθ γραμμϊν, όργανα για ςχεδίαςθ με μολφβι ι με ςινικι μελάνθ, ταυ ι παραλλθλογράφο, τρίγωνα ςxεδίαςθσ, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μζςα ςxεδίαςθσ (διαβιτθ, καμπυλόγραμμο, γομολάςτιxα, ξφςτρα - καμπάνα κ.λ.π.). Απαγορεφεται, όμωσ, να xρθςιμοποιεί ςυςτιματα ςxεδίαςθσ, δθλαδι ειδικά εκτυπωτικά μθxανιματα γραφισ και ςxεδίαςθσ γραμμάτων, ηελατίνεσ ι μεταλλικά ςτοιxεία τυποποιθμζνων γραμμάτων, αυτοκόλλθτα (ράςτερ, λετραςζτ κ.λ.π.) γραμμάτων ι γραμμοςκιάςεων και κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα ςε διάφορεσ κλίμακεσ, ζνα: είκοςι, ζνα : πενιντα κ.λ.π.). 5. Κατά τθν εξζταςθ ςτο Ελεφκερο Σxζδιο, δίνεται ςτουσ υποψιφιουσ xαρτί ςxεδίαςθσ που οι εξωτερικζσ του διαςτάςεισ είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ, ςτισ οποίεσ γίνεται θ ςxεδίαςθ, 0,50 Χ 0,50 μ. Για το λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ πρζπει να ζxει μαηί του ςτισ εξετάςεισ πινακίδα ςxεδίαςθσ διαςτάςεων αναλόγων με το xαρτί ςxεδίαςθσ. Η εξζταςθ γίνεται με μολφβια. Ο υποψιφιοσ πρζπει να ζxει μαηί του, εκτόσ από τθν πινακίδα, μολφβια μαλακά και ςκλθρά, γομολάςτιxα, ξφςτρα. Επίςθσ επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ βελόνασ μετριματοσ και νιματοσ ςτάκμθσ, ενϊ δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ ςπρζυ. 7

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Αϋ & Βϋ)

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Αϋ & Βϋ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 17/6/2014

Δελτίο Τύπου 17/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 5/6/2014

Δελτίο Τύπου 5/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 27/5/2015

Δελτίο Τύπου 27/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - - - - - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - - - - - Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 28/5/2013

Δελτίο Τύπου 28/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 1/6/2011

Δελτίο Τύπου 1/6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 1/6/2011

Δελτίο Τύπου 1/6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΩΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Οι εξετάσεις στο ειδικό μάθημα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ θα διενεργηθούν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΙ με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ : Ρα διατθρθκεί μζχρι : Βακμόσ Υροτερ: ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα