ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 3 ε Πξνθήξπμε ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΝΟΔΜΒΡΗΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. κοπόσ Χρηματοδότηςη του χεδίου Περίοδοσ Εφαρμογήσ του χεδίου Φορζασ Τλοποίηςησ Επιτροπή Βαθμολόγηςησ Οργανιςμόσ Νεολαίασ Κφπρου Γενικό Πλαίςιο Τλοποίηςησ του χεδίου Δικαιοφχοι - Προχποθζςεισ υμμετοχήσ Όρια Προχπολογιςμών και Ποςοςτό Χρηματοδότηςησ Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ Κατθγορίεσ Επιλζξιμων Δαπανών Ανώτατα Πρια Δαπανών Συνολικοφ Ρροχπολογιςμοφ ανά Κατθγορία Επιλζξιμων Δαπανών και Οικονομικό Τομζα Δραςτθριοποίθςθσ Τποβολή Προτάςεων Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά Τρόποσ Υποβολισ Ρροτάςεων Κριτήρια Επιλογήσ Προτάςεων Διαδικαςίεσ Εξζταςησ, Αξιολόγηςησ και Ζνταξησ των Προτάςεων Ζλεγχοσ Τυπικών Ρροχποκζςεων και Δικαιολογθτικών Αξιολόγθςθ και Βακμολόγθςθ των Ρροτάςεων Ρροτάςεισ που κα Ενταχκοφν ςτο Σχζδιο Τλοποίηςη Επενδυτικών Ζργων Καταβολή των Χορηγιών Κυρώςεισ - Εγγυήςεισ Ενςτάςεισ Ερμηνείεσ Θεςμοί Σροποποιήςεισ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Μη Επιλζξιμεσ Επιχειρηματικζσ Δραςτηριότητεσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Συπικζσ Προχποθζςεισ υμμετοχήσ

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ Κριτήρια Επιλογήσ / Βαθμολόγηςησ Προτάςεων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV Ερμηνεία του Όρου «Προβληματική Επιχείρηςη» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V - Νομοθεςία για την Ιςότητα Ευκαιριών Μεταξφ Ανδρών και Γυναικών και μη Διάκριςη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI Κατευθυντήριεσ Αρχζσ Διαχείριςησ Ενςτάςεων

4 ΥΔΓΗΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΝΔΑΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Σν ρέδην απηφ είλαη πξνζαξκνζκέλν θαη ζα εθαξκνζζεί κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15 εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο ΔΚ ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο. 1. θνπφο Σν ρέδην απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε, ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ) απφ 20 έσο 39 εηψλ πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζε νπνηαλδήπνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η πνπ επηζπλάπηεηαη «Με επηιέμηκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο» αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηα ηαιέληα ηνπο. Ο ζθνπφο απηφο πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζεί κε ηελ αμηνπνίεζε θηλήηξσλ ππφ ηελ κνξθή κε επηζηξεπηέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθά ζηελ πξνψζεζε ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λέσλ βηψζηκσλ, δπλακηθψλ, εμειίμηκσλ θαη αληαγσληζηηθψλ πνιχ κηθξψλ¹ επηρεηξήζεσλ. 2. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ ρεδίνπ Σν ρέδην ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα». 1 Σύκθσλα κε ηε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ κε εκεξνκελία 06/05/2003 θαη αξηζκό 2003/361/ΕΚ, πνιύ κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδόκελνπο, ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθ. θαη πιεξνί ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο. 4

5 Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρεδίνπ θαηά ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ αλέξρεηαη ζηα 2 εθ. θαη ζε απηφ ζα πξνζηεζνχλ εμνηθνλνκήζεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξνθεξχμεηο ησλ ρεδίσλ Δλίζρπζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ρεδίνπ Δλίζρπζεο ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ ηνπ Μεηαπνηεηηθνχ ηνκέα πνπ εθαξκφδεη ε Τπεξεζία Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κεηά απφ ηε ζεηηθή εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, απαηηεζεί πξφζζεην πνζφ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ πνπ ηειηθά ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην, απηφ ζα εμαζθαιίδεηαη απφ δηαζέζηκα ππφινηπα. 3. Πεξίνδνο Δθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Σν ρέδην εθαξκφδεηαη θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνπ ιήγεη ην 2015 θαη νη αηηήζεηο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (Τπνπξγείν). 4. Φνξέαο Τινπνίεζεο Σελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ, έρεη ε Τπεξεζία Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (Τπεξεζία) ηνπ Τπνπξγείνπ. Δηδηθφηεξα ε Τπεξεζία αλαιακβάλεη: Σελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρέδην. Σα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζα αλαιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Σελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. Σελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο, ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη θαηαρψξηζε ησλ πξνηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ παξνρή θάζε κέζνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ρεδίνπ. Σελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ ζην ρέδην. 5

6 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ. Σνλ έιεγρν θαη επαιήζεπζε / βεβαίσζε ησλ δαπαλψλ θαη ηεο θπζηθήο πξνφδνπ, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Σνλ έιεγρν γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ρέδην, κε ηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο Πνιηηηθέο. 5. Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο Οη αμηνινγήζεηο θαη βαζκνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ Δπηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη απφ: - έλα Λεηηνπξγφ ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (Πξφεδξνο) - έλα εθπξφζσπν ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ - έλα εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - έλα εθπξφζσπν (κφληκν ιεηηνπξγφ) ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ Ζ Δπηηξνπή βαζκνινγεί ηηο αηηήζεηο κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία γλσζηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» θαη ππνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο γηα επηθχξσζε ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ. Ζ Δπηηξνπή θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο έρεη απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα κέιε ηεο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ζην έξγν ηεο ππνζηεξίδεηαη απφ Λεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο. 5.1 Οξγαληζκφο Νενιαίαο Κχπξνπ Ο ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ν Οξγαληζκφο Νενιαίαο Κχπξνπ ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ θξίλεηαη ζεκαληηθφο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ γηα: (i) Σελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηελ παξνρή θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λένπο θαη λέεο. (ii) Σελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ πξνο ην ζθνπφ παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο ησλ δηαθφξσλ πξνλνηψλ ηνπ ρεδίνπ 6

7 (iii) (iv) Σελ παξνρή βνήζεηαο θαη άιισλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λένπο θαη λέεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ Τπνβνιήο ηεο Πξφηαζεο ηνπο (Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην) πνπ ζα ππνβάινπλ γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην. Σν ζπληνληζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην. 6. Γεληθφ Πιαίζην Τινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ α) Σα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ είλαη: Ζ δεκφζηα πξφζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο λένπο θαη λέεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί δηα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Ζ αξρηθή εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ απφ ηελ Τπεξεζία Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Θα ειέγρεηαη θαηά πφζν νη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμή ηνπο ζην ρέδην, ηηο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο (ηα θξηηήξηα απηά πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα ΗΗ). Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο (επηζπλάπηνληαη σο Παξάξηεκα ΗΗΗ) ηνπ ρεδίνπ. Ζ έληαμε κε επηθχξσζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ γηα λα εληαρζνχλ ζην ρέδην ζχκθσλα θαη κε ην δηαζέζηκν θνλδχιη. Ζ πιεξνθφξεζε ησλ αηηεηψλ/ηξηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο εληάρζεθαλ θαη απηψλ πνπ δελ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην. Ζ νξγάλσζε εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ζσζηή πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ηα νπνία ζα θιεζνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ νη λένη/λέεο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην. Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο απφ φζνπο/εο δηθαηνχρνπο/εο ηειηθά ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην. 7

8 β) Γηα ην ρέδην Δλίζρπζεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα εθαξκφδεηαη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) απξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ν νπνίνο ιήγεη ζηηο Ωο εθ ηνχηνπ ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα φπσο φιεο νη εγθξίζεηο γηα έληαμε ζην ρέδην δνζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ Με βάζε ην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, ην αλψηαην φξην ησλ ρνξεγηψλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε θάζε δηθαηνχρν επηρείξεζε αλά ηξία νηθνλνκηθά έηε αλέξρεηαη ζηηο λννχκελνπ φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνχ ε επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή. Γηα ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε» επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα IV ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Δθφξνπ Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ κε εκεξνκελία 26/3/2007. γ) Σα παξερφκελα κε ην ρέδην απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ νινθιεξσζεί επηηπρψο ην έξγν, αθνξά κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 7. Γηθαηνχρνη - Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο α) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ρέδην έρνπλ, λένη θαη λέεο, πνπ έρνπλ λφκηκα ηε κφληκε δηακνλή ηνπο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ην Κξάηνο πεξηνρέο ηνπιάρηζην γηα έμη κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο θαη νη νπνίνη/εο: Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 20ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 39ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπο. Δίλαη άλεξγνη ή κηζζσηνί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπο. Γελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζην έμη κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπο. Ωο άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λνείηαη ε έλαξμε επηηεδεχκαηνο σο απηνεξγνδνηνχκελνο ή ε ζπκκεηνρή σο εηαίξνο ζε νπνηαλδήπνηε επηρείξεζε κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο άλσ ηνπ 25%. Φπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε επηρείξεζε κε πνζνζηφ 10% θαη άλσ θαη είλαη παξάιιεια κεξηθψο ή πιήξσο εξγνδνηνχκελν ηεο, ζεσξείηαη σο επηρεηξεκαηίαο θαη δελ είλαη δηθαηνχρνο ηνπ ρεδίνπ. 8

9 Γηεπθξηλίδεηαη φηη θπζηθά πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κφλν έλα εξγνδφηε κε ην ζχζηεκα ηεο «κίζζσζεο ππεξεζηψλ» θαη ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ θνηλσληθέο αζθαιίζεηο σο απηνεξγνδνηνχκελα, δελ ζεσξείηαη φηη αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γελ έρνπλ νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ ζε βάξνο ηνπο γηα δφιν, απάηε ή/ θαη άιιν αδίθεκα, πνπ ζπληειέζηεθε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελν ζρέδην παξνρήο ρνξεγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ εθηφο θαη αλ έρνπλ παξέιζεη ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο. Θα εγθαηαζηήζνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπο ζε ειεγρφκελε απφ ην Κξάηνο πεξηνρή. Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην απηφ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν αξ.3 ηεο πλζήθεο Πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. θαη ηέηνηεο πξνηάζεηο/ αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. εκεηψλεηαη φηη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ απνδεδεηγκέλα, γηα ιφγνπο ζπνπδψλ ή κεηεθπαίδεπζεο δελ είραλ ηελ κφληκε δηακνλή ηνπο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ην Κξάηνο πεξηνρέο ηνπιάρηζην γηα έμη κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ απηνχ. β) ην ρέδην δελ εληάζζνληαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ. (πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο ρεδίνπ) ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επελδπηηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεη θαη κε επηιέμηκεο ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε επηρνξήγεζε ζα θαιχπηεη κφλν ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα. γ) Οη αηηεηέο/ηξηεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην ζα εγγξαθνχλ σο απηνεξγνδνηνχκελνη ή κπνξνχλ αλ ην επηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ εηαηξείεο. ε ηέηνηα πεξίπησζε νη δηθαηνχρνη κέηνρνη ηνπο ζα πξέπεη λα δεισζνχλ σο εξγνδνηνχκελνη ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ εξγνδνηνχκελνη/εο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφλσλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Ννείηαη φηη ηελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ θαη νη απηνεξγνδνηνχκελνη. 9

10 δ) ε πεξίπησζε εηαηξείαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα κεηέρνπλ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηθαηνχρνη λένη θαη λέεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% θαη λα έρνπλ απνθιεηζηηθά ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θάζε πξφηαζε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηθαηνχρνπ. ε) Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή λνκηθψλ πξνζψπσλ σο κεηφρσλ / εηαίξσλ εθηφο απφ Δηαηξείεο Παξνρήο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ θαη κέρξη πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. ζη) Κάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία κφλν πξφηαζε. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνηάζεηο ζην ρέδην, νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν ζα απνξξίπηνληαη φιεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ πξνζψπσλ. δ) Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξφηαζεο απφ λένπο θαη λέεο, ησλ νπνίσλ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα εγθξίζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο πξνθεξχμεηο ηνπ ρεδίνπ, πινπνίεζαλ ην επελδπηηθφ ηνπο έξγν θαη εμαζθάιηζαλ ρνξεγία. ε) Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. ζ) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο (franchising). 8. Όξηα Πξνυπνινγηζκψλ θαη Πνζνζηφ Υξεκαηνδφηεζεο α) Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνηάζεσλ ζε (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ θαη ζπλνιηθφ πνζφ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο Αλψηαην φξην ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο Διάρηζην φξην ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο Πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο Μεηαπνίεζε Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, Τπεξεζίεο, Σνπξηζκφο % ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο

11 β) Σν ππφινηπν πνζφ πέξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη ίδηα ζπκκεηνρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή δχλαηαη λα θαιπθζεί θαη κε δαλεηζκφ απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. γ) Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ( θηίξηα / ππνζηαηηθά, κεραλήκαηα /εμνπιηζκφο, θ.α. ) πνπ απνηεινχλ ηδηνθηεζία ησλ αηηεηψλ ή δσξεάλ ζπλεηζθνξά απφ ζπγγελείο ηνπο θαη ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη ηηο αλάγθεο ηεο πξνηεηλφκελεο επηρείξεζεο ζα δειψλνληαη ζηελ αίηεζε ρσξηζηά, δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην Πξνυπνινγηζκφ ηεο πξφηαζεο θαη δελ ζα απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο. δ) ηελ πεξίπησζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ή κέξνπο ηεο είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή καδί κε ηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο, επηζηνιήο ή θαη βεβαίσζεο απφ ηξάπεδα γηα θαηαξρήλ ελδηαθέξνλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή ζα απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάιινληαη κε ην θάθειν ηεο αίηεζεο (π.ρ ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ, επηζηνιή / βεβαίσζε ηξάπεδαο, θηι). ε) Ζ Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε ζα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο. 9. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 9.1 Καηεγνξίεο Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο επηρείξεζεο, είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχλδεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ κε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ: 1 Δμνπιηζκφο / Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο / Γηακφξθσζε Υψξσλ 2 Καηάξηηζε Πξνβνιή - Πξνψζεζε 3 Άιιεο Γαπάλεο 4 Κεθάιαην Κίλεζεο 11

12 Ωο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη παξαθάησ δαπάλεο αλά θαηεγνξία: Πεπιγπαθή Επιλέξιμων Δαπανών 1. Δμνπιηζκφο, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δηακφξθσζε ρψξσλ 1.1 Δμνπιηζκφο Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, απαξαίηεηνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαιχπηεη : Παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. Μεραλνξγάλσζε θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πνηνηηθφ έιεγρν παξαγσγήο πξντφλησλ. Δμνπιηζκφ δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ παξαγσγήο (φπσο γεξαλνγέθπξεο, αλπςσηηθά κεραλήκαηα, θαξφηζηα θιπ). Απηνθηλνχκελα κέζα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, εξαιποςμένων αςηοκινήηων ηύπος ζαλούν, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο ηνπ έξγνπ ( γηα ηε δηαθίλεζε πιψλ, πιηθψλ, πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ θ.η.ι. ή κεηαθνξά αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ). Δμνπιηζκφ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο (ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, αληηκεηψπηζεο ερνξχπαλζεο, επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ). Έπηπια θαη ζθεχε (γξαθεία, θαξέθιεο, πάγθνη εξγαζίαο θηι). Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο (H/W) θαζψο θαη ινγηζκηθφ (S/W) πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Ζιεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γξαθείνπ θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (ζπζθεπέο fax, θσηνηππηθά κεραλήκαηα, ηειεθσληθά θέληξα θαη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, εθηππσηέο, ζαξσηέο, θαη άιια πεξηθεξεηαθά ππνινγηζηψλ). Γαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή εθζεηεξίνπ ησλ πξντφλησλ ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο (βηηξίλεο, πάγθνη θαη ξάθηα). Γαπάλεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ απνζήθεο (πάγθνη, ξάθηα, θηι.). Γαπάλεο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. Άιιν εμνπιηζκφ ή δαπάλεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ θαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο εγθξίλνληαη σο επηιέμηκεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 1.2 Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηελ θαηεγνξία απηή νη δαπάλεο αθνξνχλ: Δγθαηαζηάζεηο πεπηεζκέλνπ αέξα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (ςπγεία, ζπληήξεζε, μήξαλζε). Άιιεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ριννηάπεηαο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, εγθαηαζηάζεηο θνιπκβεηεξίσλ, θ.α.) εμαηξνπκέλσλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Άιινο εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο ή δαπάλεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ θαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο εγθξίλνληαη σο επηιέμηκεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 12

13 1.3 Γηακφξθσζε Υψξσλ Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά: Γηακφξθσζε-δηαξξχζκηζε ρψξσλ εξγαζίαο φπσο θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, επηρξίζκαηα, βαςίκαηα, θαη γεληθά βειηηψζεηο πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε. Καηαζθεπή ξακπψλ ε άιισλ ζηεξηγκάησλ (π.ρ. κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο) γηα δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αλαπήξσλ ζηα ππνζηαηηθά ηεο επηρείξεζεο. Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, θαζψο θαη κηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ζηέγαζηξα θαη ρψξνη πγηεηλήο ζε πθηζηάκελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνζηαηηθά. Σα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη αζθάιεηαο ζα είλαη επηιέμηκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηγξαθέο ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ ηεο επηρείξεζεο. Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ. Άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ έξγν θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 2. Καηάξηηζε Πξνβνιή Πξνψζεζε Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα: (α) Καηάξηηζε εκηλάξηα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εμαζθήζνπλ νη λένη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηίεο (β) Πξνβνιή Πξνψζεζε πκκεηνρή ζε εθζέζεηο (θφζηνο ελνηθίαζεο θαη δηακφξθσζεο πεξηπηέξσλ, δαπάλεο ηαμηδηψλ). Γεκηνπξγία ινγφηππνπ. ρεδηαζκφ θαη εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ. Καηαζθεπή ηζηνζειίδσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν (Internet). Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (CD-ROM). Άιιεο δαπάλεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 3. Άιιεο δαπάλεο Σηελ θαηεγνξία απηή, οι άλλερ δαπάνερ, αθνξνύλ απνθιεηζηηθά κόλν ηα παξαθάησ: Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. Γηα ζθνπνύο ηνπ Σρεδίνπ «κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο» ζεκαίλεη θάζε επέλδπζε γηα κεηαθνξά ηερλνινγίαο, κέζσ ηεο απόθηεζεο δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, άδεηαο εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο ή ηερληθώλ γλώζεσλ, πνπ δελ είλαη θαηνρπξσκέλεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο. Τερληθή βνήζεηα (επίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, από αδεηνύρν πνιηηηθό κεραληθό, αξρηηέθηνλα, ειεθηξνιόγν, θ.α. γηα επηιέμηκεο δαπάλεο ή εξγαζίεο). Δαπάλεο ίδξπζεο/εγγξαθήο εηαηξείαο κε αλώηαην απνδεθηό πνζό Τα δικαιώμαηα εγγπαθήρ εηαιπείαρ και ηα ζσεηικά ένζημα ωρ επίζηρ ηςσόν δαπάνερ ζςμβούλος για ζςμπλήπωζη και ςποβολή ηηρ αίηηζηρ δεν αποηελούν επιλέξιμο κόζηορ. Σπρφλ άιιεο δαπάλεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 13

14 4. Κεθάιαην Κίλεζεο Σν θεθάιαην θίλεζεο αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αθφινπζσλ δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κέρξη θαη ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ εγγξαθή ησλ αηηεηψλ ζην Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ σο ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Αγνξέο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο Αγνξά ή θαη εθηχπσζε γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο Δλνίθηα ππνζηαηηθψλ, αλ ππάξρνπλ, γηα ηέζζεξηο κήλεο. Δλνηθηαζηήξηα έγγξαθα πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ ή ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηεο επηρείξεζεο / εηαηξείαο ηνπο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά γηα ζθνπνχο πηιεμηκφηεηαο ηεο δαπάλεο ηνπ ελνηθίνπ. Αζθάιηζηξα ηεο επηρείξεζεο έλαληη ππξφο, θινπήο θαη ζενκελίαο, θαη ελφο εκπνξηθνχ απηνθηλήηνπ, γηα έλα έηνο. Λνγαξηαζκνί ειεθηξηζκνχ, ηειεθψλνπ, θαη λεξνχ (ηεο επηρείξεζεο) γηα ηέζζεξηο κήλεο. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη: Γελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε. Γελ ζεσξείηαη σο επηιέμηκε νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ θαηεγνξηψλ, φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Γελ ζεσξείηαη επηιέμηκε νπνηαδήπνηε δαπάλε πξαγκαηνπνηήζεθε (εκεξνκελία ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο πιεξσκήο) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεηαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην Τπνπξγείν. Γηα ζθνπνχο ηνπ ρεδίνπ σο εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε αγνξά εμνπιηζκνχ, δειαδή: ε εκεξνκελία εηζαγσγήο γηα ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ πνπ ε επηρείξεζε πξνκεζεχεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, ε εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην αγνξάο γηα ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ ή θαη ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνληαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αηηεηή θαη δελ δεζκεχεη ηελ απφθαζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο. 14

15 Σα κεραλήκαηα / εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ε επηρείξεζε ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο. Γηα φιεο ηηο δαπάλεο απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα πξσηφηππα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη απνδείμεηο εμφθιεζεο ηνπο. Σηκνιφγηα επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ εμνπιηζκφ, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, δηακφξθσζε ρψξσλ, πξψηεο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, άιια αλαιψζηκα θαη γξαθηθή χιε (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δαπάλεο γηα ζθνπνχο εθηχπσζεο) αμίαο θάησ ησλ 200 δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο. Όια ηα ηηκνιφγηα κε επηιέμηκεο δαπάλεο πέξαλ ησλ 200 ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη κε επηηαγή ηνπ αηηεηή ή ηεο εηαηξείαο ηνπ ή κε ηελ πηζησηηθή ηνπ θάξηα ή κέζσ ηξάπεδαο λννπκέλνπ φηη ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθά παξαζηαηηθά. Όηαλ γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε πηζησηηθή θάξηα, πηζαλφλ λα δεηείηαη φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θάξηαο. 9.2 Αλψηαηα Όξηα Γαπαλψλ πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλά Καηεγνξία Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ θαη Οηθνλνκηθφ Σνκέα Γξαζηεξηνπνίεζεο Α/Α Επιλέξιμη Καηηγοπία Δαπάνηρ Αλψηαηα φξηα Γαπαλψλ αλά θαηεγνξία Μεηαποίηζη Ηλ. Εμπόπιο Υπηπεζίερ- Τοςπιζμόρ Ποζό ( ) Ποζό ( ) 1 2 (α) Δμνπιηζκφο, (β) Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο (γ) Γηακφξθσζε ρψξσλ (α) Καηάξηηζε (β) Πξνβνιή - Πξνψζεζε Άιιεο Γαπάλεο Κεθάιαην Κίλεζεο ΤΝΟΛΟ

16 ηελ θαηεγνξία εμνπιηζκφο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμποπικά κεηαθνξηθά κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, κε αλψηαην φξην πνζφ Σνλίδεηαη φηη ε ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζα απνηειεί αληηθείκελν ειέγρνπ, θαη ν θάζε δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη γηα δηαζθάιηζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ηεο δαπάλεο, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ απφθιηζε ηεο ηδησηηθήο ρξήζεο φζν θαη ηεο ρξήζεο κφλν γηα ζθνπνχο ηνπ έξγνπ θαη εληφο ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ ηνπ ρεδίνπ. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ππεξβάζεηο κέρξη 20% ησλ παξαπάλσ αλσηάησλ νξίσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (αλά θαηεγνξία) γίλνληαη δεθηέο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν κε εμέηαζεο. ε θακία πεξίπησζε φκσο ε ρξεκαηνδνηνχκελε πξφηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα παξαπάλσ φξηα. Ζ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (ε δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ πςειφηεξν πξνβιεπφκελν θχθιν εξγαζηψλ). 10. Τπνβνιή Πξνηάζεσλ 10.1 Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, καδί κε ηελ αίηεζε (επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην), ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά φια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. Α/Α 1 Γηθαηνινγεηηθά γηα ππνβνιή ηεο πξφηαζεο Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ αηηεηή (κία γηα θάζε έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξφηαζε), ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη: i. ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηα έληππα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο είλαη πιήξε, αθξηβή θαη αιεζή ii. νη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο ή κέξνο ηνπο δελ ρξεκαηνδνηήζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ άιιν πξφγξακκα /ζρέδην. iii. θαλέλα ηκήκα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ έρεη ήδε εθηειεζζεί. iv. δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιε πξφηαζε ζην ρέδην απηφ. v. δελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. vi. απνδέρεηαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζην έληππν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 16

17 Α/Α Γηθαηνινγεηηθά γηα ππνβνιή ηεο πξφηαζεο Γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν: Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ έμη κελψλ φηη θαηέβαιιε θνηλσληθέο αζθαιίζεηο σο απηνεξγνδνηνχκελνο ή σο ππάιιεινο ή βεβαίσζε αλεξγίαο. ηηο πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, πηζηνπνηεηηθφ δηακνλήο. ηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο δπλαηφηεηαο θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο (αληίγξαθν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, βεβαίσζε ηξάπεδαο γηα θαηαζέζεηο, θηι). ε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, επηζηνιή ηξάπεδαο γηα ηελ θαηαξρήλ εμέηαζε θαη ζεηηθή εθηίκεζε ηεο πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δχν φςεσλ ηεο πολιηικήρ ηαπηφηεηαο θάζε ζπκκεηέρνληνο δηθαηνχρνπ (θπζηθφ πξφζσπν). Πξνζθνξέο γηα ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ «εμνπιηζκφ θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο» πνπ λα ζπλνδεχνληαη φπνπ είλαη δπλαηφ απφ θπιιάδηα θαη άιιν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζην νπνίν λα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ επελδχζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηδηνθαηαζθεπψλ λα ππνβάιινληαη αλαιπηηθνί πξνυπνινγηζκνί ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. ε πεξίπησζε θηηξηαθψλ εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο (δηακφξθσζε ρψξσλ) είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνλ αξρηηέθηνλα /πνιηηηθφ κεραληθφ / εξγνιάβν ηνπ έξγνπ. Πξνηεηλφκελεο δαπάλεο εθηφο απηψλ πνπ αθνξνχλ «Καηάξηηζε - Πξνβνιή Πξνψζεζε» θαη «Άιιεο Γαπάλεο- Κεθάιαην Κίλεζεο» πνπ δελ ζα αηηηνινγνχληαη κε πξνζθνξέο πξνηηκνιφγηα δελ ζα είλαη επηιέμηκεο γηα ρνξεγία. Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ (πηπρία, δηπιψκαηα, βεβαηψζεηο θαη άιια). Γηα ηηο Δηαηξείεο Παξνρήο Δπηρεηξεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ θαηαζηαηηθφ, δήισζε ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη ζπκθσλίαο κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο 10.2 Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ Οη Φάθεινη Τπνςεθηφηεηαο ππνβάιινληαη κφλν ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ δηεχζπλζε Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, 1421 Λεπθσζία, κε ηελ έλδεημε "Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα". Πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη. Ο Φάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα ηα παξαθάησ: α) ην Έληππν Τπνβνιήο ηεο Πξφηαζεο (Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην) β) ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν Οη ελδηαθεξφκελνη ζα απνζηέιινπλ ην πξσηφηππν ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαη έλα αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ αίηεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο γηα ην δηθφ ηνπο αξρείν. 17

18 Ο Φάθεινο Τπνςεθηφηεηαο πνπ ηαρπδξνκείηαη πέξαλ ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο πνπ νξίδεηαη ζηε δεκφζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ, ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο. Σνλίδεηαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο ή ε ππνβνιή θαη αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ ή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο θαη αλ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ Κξηηήξηα Δπηινγήο Πξνηάζεσλ Σα θξηηήξηα επηινγήο θαη ε βαξχηεηα εθάζηνπ κε βάζε ηα νπνία ε Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο ζα αμηνινγεί θαη βαζκνινγεί ηηο πξνηάζεηο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Σα θξηηήξηα απηά έρνπλ γλσζηνπνηεζεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα». 12. Γηαδηθαζίεο Δμέηαζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Έληαμεο ησλ Πξνηάζεσλ 12.1 Έιεγρνο Σππηθψλ Πξνυπνζέζεσλ θαη Γηθαηνινγεηηθψλ ε πξψην ζηάδην ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ, ηεο επηιεμηκφηεηαο, ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε ηεο πξφηαζεο ζην ρέδην, ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα ελεκεξψλνληαη άκεζα νη αηηεηέο. Δάλ ην Έληππν Αίηεζεο δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχςνπλ ειιείςεηο εγγξάθσλ ή ππεξβάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πέξαλ ηνπ 20% φπσο θαίλεηαη ζην Άξζξν 9.2, ελεκεξψλεηαη ν ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ή απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο( κε ηαρπδξνκείν, ηειενκνηφηππν ή θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί, λα ζπκπιεξψζεη ηελ 18

19 αίηεζε ηνπ, λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά θαη λα πξνζαξκφζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξφηαζεο ηνπ ρσξίο φκσο λα απμήζεη ην θφζηνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα λέα ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή, ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν ελδηαθεξφκελνο. Οη ππφινηπεο πξνηάζεηο πξνρσξνχλ πξνο αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε Αμηνιφγεζε θαη Βαζκνιφγεζε ησλ Πξνηάζεσλ Οη πξνηάζεηο πνπ δελ απνξξίθζεθαλ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο. Οη πξνηάζεηο βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ επηζπλάπηνληαη σο Παξάξηεκα ΗΗΗ. Ζ Δπηηξνπή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πξνζθαιεί ηνπο αηηεηέο ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε γηα λα δψζνπλ ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο δελ επηζπκεί λα παξνπζηαζζεί γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ε Δπηηξνπή πξνρσξά ζηελ βαζκνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ. Καηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ν/ε αηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα δεηήζεη αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο, εθφζνλ ε ηξνπνπνίεζε ζπληειεί ζηελ επίηεπμε ή βειηίσζε ησλ ζηφρσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη θαηά ην ζηάδην πξηλ ηελ ζπλέληεπμε λα ππνβάιεη ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα καδί κε φια ηα λέα δηθαηνινγεηηθά, π.ρ. πξνζθνξέο. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή δελ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή λα ππεξβεί ηα φξηα αλά θαηεγνξία δαπάλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9.2 ηνπ ρεδίνπ. Τπνγξακκίδεηαη φηη κεηά ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην, ζα είλαη απηέο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζην θαηάινγν κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε θξηηήξην ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. 19

20 12.3 Πξνηάζεηο πνπ ζα Δληαρζνχλ ζην ρέδην α) Οη πξνηάζεηο πνπ ηειηθά ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην ζα είλαη απηέο κε ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία, αθνινπζψληαο ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην κέρξηο εμάληιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. ηηο πεξηπηψζεηο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή γηαηί απνξξίπηνληαη ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο ζα γίλεηαη αλάινγε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. β) εκεηψλεηαη φηη ν ηειηθφο θαηάινγνο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην ζα επηθπξψλεηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. γ) Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην, ζα ηεξνχλ ή δεζκεχνληαη λα ηεξήζνπλ ην ζχλνιν ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο πην θάησ Νφκνπο, θαζψο θαη Καλνληζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο (Η)/2005, πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα - 152(Η)/2003, γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ - 153(Η)/2003, γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο - 106(Η)/2002, πεξί ηνπ Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ θαη ηνπ Δδάθνπο - 56(Η)/2003,πεξί ηεο Οινθιεξσκέλεο Πξφιεςεο θαη Έιεγρνπ ηεο Ρχπαλζεο - 215(Η)/2002, γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ δ) Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην δεζκεχνληαη : λα ηεξνχλ ηε Ννκνζεζία πνπ αθνξά ηελ Ηζφηεηα Δπθαηξηψλ Μεηαμχ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη κε Γηάθξηζε θαη ηδηαίηεξα, ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα V πνπ επηζπλάπηεηαη, λα ιακβάλνπλ ηθαλνπνηεηηθά κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006 θαη ηνλ Οδεγφ γηα ηε Γηελέξγεηα Γξάζεσλ Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ εμέδσζε ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή /Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ (δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 20

21 Γηεπθξηλίζεηο: Δπηρείξεζε ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εγθξίζεθε γηα επηρνξήγεζε απφ άιιν ρέδην / Πξφγξακκα γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ δηθαηνχηαη ρνξεγία απφ ην παξφλ ρέδην. Σηκνιφγηα πνπ ζα εθδίδνληαη απφ θππξηαθέο επηρεηξήζεηο πξνκεζεπηέο κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ θαη πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Φ.Π.Α. δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά. Όια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε κνλάδα πνπ ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε, ζα ζεσξνχληαη απνζβεζηέα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζα πξέπεη λα αγνξάδνληαη απφ ηξίηνπο κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Γηα φιεο ηηο δαπάλεο απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα πξσηφηππα ηηκνιφγηα πψιεζεο θαη νη απνδείμεηο πιεξσκήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο ηεο Α' δφζεο ηεο εγθξηζείζαο ρνξεγίαο ππνβάιινληαη κεξηθψο εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα απηά κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη πιεξσκή ηεο ρνξεγίαο αιιά κέρξη ηνπ πνζνχ γηα ην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο. Ννείηαη φηη ηα παξαζηαηηθά πιήξνπο εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ απηψλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο Β' δφζεο, δηαθνξεηηθά ζα δεηείηαη επηζηξνθή ηεο ρνξεγίαο πνπ αθνξά δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ηπρφλ κε μνθιεκέλα ηηκνιφγηα. Σν χςνο ηεο δαπάλεο γηα πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πέξαλ ηεο δεκφζηαο ρνξεγίαο ζα θαιχπηεηαη κε ζπλεηζθνξά ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ρεδίνπ ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε απφ ην 25% απαιιαγκέλνπ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή ελίζρπζεο. 13. Τινπνίεζε Δπελδπηηθψλ Έξγσλ Καηαβνιή ησλ Υνξεγηψλ Οη λένη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπο ζην Τπνπξγείν, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο επζχλε θαη ζχκθσλα πάληα κε ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ δειψλνπλ. χκθσλα κε ην άξζξν 9.1 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, ε πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο δελ δεζκεχεη ηελ απφθαζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο. 21

22 Ζ πιήξεο πινπνίεζε θαη απνπεξάησζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζηε πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ 18 κελψλ πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο πνπ ζα παξαιακβάλνπλ απφ ην Τπνπξγείν. Απηφ ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ηηκνιφγηα θαη άιια παξαζηαηηθά ή θαη κε επί ηφπνπ επηζεψξεζε ηνπο. Δπελδχζεηο πνπ δελ ζα νινθιεξψλνληαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο. Σνλίδεηαη φηη δελ ζα είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε επέθηαζεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ζα γίλεηαη κέζσ ππνρξεσηηθψλ ελεξγεηψλ / εθζέζεσλ πξνφδνπ (ηεο Πξψηεο Δλέξγεηαο, ηεο Δλδηάκεζεο θαη ηεο Σειηθήο Έθζεζεο πξνφδνπ) θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηελ Τπεξεζία ζην πιαίζην παξαθνινχζεζεο πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία. Οη ππνρξεσηηθέο ελέξγεηεο / εθζέζεηο πξνφδνπ ζα δηελεξγνχληαη / ππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηελ Τπεξεζία θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Φπόνορ ςποβολήρ Αναλςηικών Εκθέζεων Πποόδος ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ Α. ε έμη (6) κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί ε πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο. Β. Σν αξγφηεξν ζε ελλέα (9) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ (πινπνίεζε ηνπ 50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ). ΦΑΔΗ ΔΡΓΟΤ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ ΔΚΘΔΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ * Πξψηε ελέξγεηα. ε πεξίπησζε εηαηξείαο,παξνπζίαζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ησλ Μεηφρσλ ηεο θαη ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ. Θα αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ έξγνπ (νηθνλνκηθφο θαη θπζηθφο έιεγρνο). Πξφζζεηα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγγξαθα εμαζθάιηζεο ζηέγεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη «Βεβαίσζε» γηα ηελ λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν απφ ηηο Γεκνηηθέο ή Κνηλνηηθέο Αξρέο. 22

23 Γ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξψησλ πσιήζεσλ ην αξγφηεξν ζε 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Γ ΦΑΖ Σειηθή Έθζεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθφο νηθνλνκηθφο θαη θπζηθφο έιεγρνο) θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα, θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. * Σα έληππα ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί γηα αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ έγθαηξν (πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θάζε έθζεζεο) γξαπηφ αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα δψζεη ηξίκελε παξάηαζε γηα ηελ Πξψηε Δλέξγεηα ή θαη γηα ηελ Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ αιιά ε Σειηθή Έθζεζε νινθιήξσζεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιιεηαη εληφο ησλ 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Πξψηε ελέξγεηα ή Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ δελ πινπνηεζνχλ / ππνβιεζνχλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηφηε ε Τπεξεζία απηεπάγγειηα δεηά ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο ή δηελεξγεί ειέγρνπο θαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή δίδεηαη γξαπηψο ( επηζηνιή, θάμ ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ) νιηγνήκεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Δάλ ν δηθαηνχρνο δελ ζπκκνξθσζεί, ην επελδπηηθφ ηνπ έξγν απεληάζζεηαη απφ ην ρέδην κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Ο έιεγρνο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πηζηνπνηήζεσλ, πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ θαηαβνιή ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα γίλεηαη ζε δχν θάζεηο αλάινγα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα. Καηαβολή Δημόζιαρ Φπημαηοδόηηζηρ Φάζεηο Τινπνίεζεο Έξγνπ Α ΦΑΖ Β ΦΑΖ Πηζηνπνηεζέλ Έξγν Μεηά ηελ πινπνίεζε θαη Πηζηνπνίεζε ηνπιάρηζην ηνπ 50% ηνπ έξγνπ (ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη Πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξψησλ πσιήζεσλ Πνζνζηφ Καηαβνιήο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο Σν 50% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο πνπ πινπνηήζεθε θαη πηζηνπνηήζεθε Σν ππφινηπν 50% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο πνπ πινπνηήζεθε θαη πηζηνπνηήζεθε 23

24 α) Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ηεο Α Φάζεο ζα γίλεηαη νηθνλνκηθφο θαη θπζηθφο έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εμνθιεκέλα πξσηφηππα παξαζηαηηθά. β) Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ηεο Β Φάζεο εθηφο απφ ηελ ζπλνιηθή πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απαηηείηαη θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ είλαη: Δθθίλεζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο πνπ πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπιάρηζην ησλ πξψησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο. Γεζκεπηηθφο ηφρνο Απαζρφιεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε. Ο εγθεθξηκέλνο ζηφρνο πξέπεη λα θαιπθζεί θαηά ην 100% θαη σο εξγαδφκελνη λννχληαη νη πιήξσο απαζρνινχκελνη. ε πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο ηεο απαζρφιεζεο δελ θαιπθζεί θαηά 100% ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επαλαβαζκνινγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη αλ ε λέα βαζκνινγία είλαη θάησ απφ ηηο 60 κνλάδεο ή κε ηελ λέα ζεηξά θαηάηαμεο ηεο επξίζθεηαη εθηφο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζρέδην ηφηε ε αίηεζε απεληάζζεηαη απφ ην ρέδην θαη απαηηείηαη εληφθσο ε επηζηξνθή ηπρφλ θαηαβιεζείζαο ρνξεγίαο. Παξνπζίαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ /πηζηνπνηεηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. γ) ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά κηθξφηεξε ηεο εγθξηζείζεο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί επί ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά ςειφηεξε ηεο εγθξηζείζεο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ππνινγίδεηαη επί ηεο εγθξηζείζεο δαπάλεο. δ) ε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν (13) ζε βαζκφ πνπ ε επηρείξεζε λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη λφκηκα θαη λα παξάμεη / πξνζθέξεη ην πξντφλ ηεο, ηφηε απηή ράλεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα θαη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο απέληαμεο ηεο απφ ην ρέδην θαη επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηπρφλ θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλν κε ηφθν. Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 794/2004 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 24

25 ε) Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο πνπ αθνξά αχμεζε ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. ζη) Σξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ, αιιαγή επσλπκίαο, ή θαη αιιαγή εηαηξηθήο ζχλζεζεο, γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο. 14. Κπξψζεηο - Δγγπήζεηο Δάλ δηαπηζησζεί ε ππνβνιή ςεπδνχο δήισζεο ή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πξηλ ή θαη κεηά ηελ παξαρψξεζε ρνξεγίαο, ε αίηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο απνξξίπηεηαη θαη απαηηείηαη ε επηζηξνθή ηπρφλ θαηαβιεζείζεο ρνξεγίαο πξνζαπμεκέλεο κε ηφθν. Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 794/2004 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. Δπίζεο, δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα ελαληίνλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ν απνθιεηζκφο ηεο απφ φια ηα ρέδηα Δληζρχζεσλ ή/θαη ε ιήςε λνκηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο πξφηαζεο κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο (3εηίαο) απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηειηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ (πιεξσκή ηεο δεχηεξεο/ ηειηθήο πιεξσκήο ηεο ρνξεγίαο) δηαπηζησζεί : εγθαηάιεηςε ηνπ έξγνπ θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ, εθφζνλ έρεη εθπλεχζεη ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε, παχζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή /θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απνθηήζεθε θαη πνπ έρεη επηρνξεγεζεί, πψιεζε ή κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ή αιιαγήο ηεο εηαηξηθήο/κεηνρηθήο ζχλζεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηξηψλ (3) ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηειηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξρνπ, πψιεζε ή κεηαβίβαζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή εθκίζζσζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο, 25

26 ε εγθξηηηθή απφθαζε ζεσξείηαη απηνδηθαίσο σο νπδέπνηε εθδνζείζα θαη ε θαηαβιεζείζα επηρνξήγεζε θαζίζηαηαη ακέζσο απαηηεηή ζην ζχλνιφ ηεο πξνζαπμεκέλεο κε ηφθν. Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 794/2004 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. Ζ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηψλ (3) ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηειηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα γίλεηαη κφλν γηα πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ. ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ην ίδην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επηιέμηκσλ εηαίξσλ ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. Ζ θαηαζηξαηήγεζε ησλ παξαπάλσ δεζκεχζεσλ επηθέξεη απηφκαηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαβιεζείζαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο πξνζαπμεκέλεο κε ηφθν. Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 794/2004 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. Καηά ηελ πεξίνδν ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ηειηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη θαη ηξία ρξφληα κεηά ην θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο εμνπζηνδνηεκέλνη ιεηηνπξγνί ηνπ Τπνπξγείνπ ή άιισλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ή θαη ηεο Δ.Δ., κε ηελ επζχλε γηα επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζθέπηνληαη ειεχζεξα ηα ππνζηαηηθά ηεο επηρείξεζεο πξνο επηζεψξεζε ησλ επελδχζεσλ γηα ηηο νπνίεο έηπραλ ρνξεγίαο θαη λα δεηνχλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ε επηρείξεζε. χκθσλα κε ην Άξζξν 90 ηνπ Καλνληζκνχ 1083/2006 θάζε επηρείξεζε πνπ εληάζζεηαη ζην ρέδην ζα πξέπεη λα ηεξεί μερσξηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, ζπκθσλίεο, θ.α.) πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο επελδπηηθήο ηεο πξφηαζεο θαη ηα νπνία ζα θπιάζζνληαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα θαηαζηξέθνληαη κφλν κεηά ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. Δπίζεο θάζε επηρείξεζε πνπ 26

27 εληάζζεηαη ζην ρέδην, ζα πξέπεη λα ηεξεί μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν ζα ρξεψλνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ην επελδπηηθφ ηεο έξγν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα έγγξαθα δελ ηεξνχληαη ζσζηά κε απνηέιεζκα λα απνιεζζεί ε θνηλνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην Κξάηνο, ηφηε νη επηρεηξήζεηο ζα επηζηξέθνπλ ηε ζρεηηθή ρνξεγία πξνζαπμεκέλε κε ηφθν. Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 794/2004 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ / εηαηξεηψλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ρέδην θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, κε ηελ νπνία έθαζην κέξνο ζα αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Σηο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ / εηαηξεηψλ ζα εγγπψληαη δχν θπζηθά πξφζσπα. 15. Δλζηάζεηο Αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο -αηηήζεηο απνξξίπηνληαη ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο ή πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαιφγνπο γηα έληαμε ηνπο ζην ρέδην ή θαη γηα παξνρή ρνξεγίαο ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο ή κέξνο ησλ επελδχζεσλ ηνπο έρεη απνξξηθζεί γηαηί ζεσξήζεθαλ κε επηιέμηκεο, έρνπλ ην δηθαίσκα φπσο κέζα ζε 30 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ λα ππνβάινπλ γξαπηή έλζηαζε πνπ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν θαη λα δεηνχλ επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο ηνπο παξαζέηνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη ε αίηεζε ηνπο δελ έπξεπε λα απνξξηθζεί ή δελ βαζκνινγήζεθε ζσζηά. Οη ελζηάζεηο απηέο ζα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Λεηηνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ζα νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο ησλ Δλζηάζεσλ ζα ζπκκεηέρεη Λεηηνπξγφο πνπ έρεη εκπιαθεί ελεξγά ζηελ εηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ αιιά δελ ζα ζπκκεηέρεη θαλέλαο Λεηηνπξγφο πνπ απνηέιεζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Βαζκνιφγεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρέδην. θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε πξφηαζε έηπρε ίζεο θαη δίθαηεο κεηαρείξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο θαη ηελ Τπεξεζία. 27

28 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαρείξηζεο ησλ ελζηάζεσλ θαίλνληαη ζε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή) κε εκεξνκελία (Παξάξηεκα VI). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο ελζηάζεσλ πνπ ηειηθά δελ ηθαλνπνηνχληαη, νη αηηεηέο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλ ην επηζπκνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην. 16. Δξκελείεο Θεζκνί Σξνπνπνηήζεηο Ο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο, εξκελεχεη, ζπκπιεξψλεη θαη ηξνπνπνηεί φπνπ παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα, ηνπο φξνπο θαη πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ θαη εηζάγεη ζεζκνχο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ, αθνχ εμαζθαιίζεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2012 ΖΜΔΗΩΖ Γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα , θαη

29 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - Με Δπηιέμηκεο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Με επηιέμηκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Πην θάησ πεξηγξάθνληαη νη κε επηιέμηκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ζπκκεηνρή ζην «ρέδην Δλίζρπζεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». 1. Οη δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ή κεηαπνίεζε ή εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ φπσο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (αληίγξαθν ηνπ επηζπλάπηεηαη). 2. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 3. Γξαζηεξηφηεηεο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ Γηεπθξηλίδεηαη φηη εκπφξην νπνηνπδήπνηε πξντφληνο ή ππεξεζίαο (εμαηξνπκέλσλ απηψλ ηεο παξ.1. θαη 2.) πνπ δηελεξγείηαη κφλν κε ηε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (κέζσ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή Internet) θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςίαο (ρσξίο ηελ χπαξμε θπζηθνχ θαηαζηήκαηνο) απνηεινχλ επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο. 4. Ζ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ πξνο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 29

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΡΙΙΜΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΔΩ 14/09/2009 θνπόο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) V9 04/05/2012 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα