ΔΙΗΓΗΗ ΣΟ Γ. Γλσκνδόηεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ΥΟΟΑΠ Αγίνπ Κεξύθνπ. ΥΟΟΑΠ Νήζνπ Ιθαξίαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΓΗΗ ΣΟ Γ. Γλσκνδόηεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ΥΟΟΑΠ Αγίνπ Κεξύθνπ. ΥΟΟΑΠ Νήζνπ Ιθαξίαο"

Transcript

1 ΔΙΗΓΗΗ ΣΟ Γ. Γλσκνδόηεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ΥΟΟΑΠ Αγίνπ Κεξύθνπ ΥΟΟΑΠ Νήζνπ Ιθαξίαο Κπξίεο Κύξηνη ζπλάδειθνη, Η δηαδξνκή ηεο εθπφλεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ ηεο Νήζνπ Ιθαξίαο μεθηλάεη ην 2003 κε πξσηνβνπιία ησλ 3 Γήκσλ ηεο Ιθαξίαο. Πξσηνβνπιία πνπ απνζθνπνχζε ζην λα πξνζδηνξηζζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ νη ρξήζεηο γεο ζην λεζί θαη λα ραξαρζνχλ νη θαηεπζχλζεηο ηεο Αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηνπ λεζηνχ ηα επφκελα ρξφληα, επίζεο βαζηθή πξνζδνθία ησλ δήκσλ απφ απηή ηελ δηαδηθαζία ήηαλ λα αληηκεησπηζζεί θαη ην δήηεκα ραξαθηεξηζκνχ θαη δηαθχιαμεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηνπ λεζηνχ. Πξηλ ηνπνζεηεζνχκε πάλσ ζην θείκελν ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο λα ηνλίζνπκε πσο απηή ε πξσηνβνπιία ήηαλ θαη αλαγθαία θαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε. Απφδεημε απηήο ηεο ζέζεο απνηειεί ε δηαδξνκή δπν αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ λεζηνχ πνπ απαζρφιεζαλ έληνλα ηελ Τ.Α ηνπ λεζηνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αλαθεξφκαζηε ζηε θαηαζθεπή ηνπ δηαδεκνηηθνχ ζθαγείνπ θαη ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Δπδήινπ, θαη ηα δπν απηά έξγα πξνζβιήζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ζην Σ.Τ.Δ. Έλα απφ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ησλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ θαηάζεζαλ ηελ πξνζθπγή ήηαλ ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ. Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, Η δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ ΣΧΟΟΑΠ Νήζνπ Ιθαξίαο έρεη ηελ εμήο ρξνληθή δηαδξνκή: Ξεθηλάεη ην Τν 2006 ηα Γ.Σ εγθξίλνπλ ηεο Α Φάζε, πνπ αθνξνχζε ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. (δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία πξνεγήζεθε ζπλεξγαζία ηεο Μ. Ο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο). Τν 2009 (Ιαλνπάξηνο) ε Μ.Ο παξνπζηάδεη ην Β1 ζηάδην ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ηε πξφηαζε ηεο. Αθνινχζεζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο πνπ αθνξνχζε θπξίσο ηνπο εμήο άμνλεο: 1. Οξηνζέηεζε νηθηζκψλ, 2. Όξνη δφκεζεο, 3. Αξηηφηεηα νηθνπέδσλ ζε εθηφο ζρεδίσλ πεξηνρέο, 4. Καζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο, 5. Καζνξηζκφο πεξηνρψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο γεο. 1

2 Σηε δηαβνχιεπζε πνπ αθνινχζεζε εθηφο ησλ 3 ΟΤΑ Ιθαξίαο νπζηαζηηθά ζπκκεηείραλ δεκφηεο. - Ο Σχιινγνο Ιθάξησλ επηζηεκφλσλ. - Τν Σπλδηθάην Οηθνδνκψλ. - Καη 3-4 αξρηηέθηνλεο θαη πνιηηηθνί κεραληθνί ζε φιε ηελ Ιθαξία (π.ρ Κ. Ρφδνο Γ. Παζβάλε). Μεηά απφ φιε απηή ηε ζπδήηεζε παξνπζηάδεηαη ηέινο Ινπιίνπ ηνπ 2009 ην λέν δηνξζσκέλν Β1 Σηάδην ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο, ην νπνίν απνηειεί ηε ηειηθή πξφηαζε ηεο. Σε απηφ ην θείκελν νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ππάξρνπλ ζηα εμήο: 1. Σξνπνπνηνχλ ηελ νξηνζέηεζε ησλ νηθηζκψλ θαη απνδέρνληαη ηελ πνιπγσληθή νξηνζέηεζε αληί ηεο αθηηλσηήο πνπ ππήξρε ζην αξρηθφ θείκελν. 2. Απνδέρνληαη αξθεηέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο δφκεζεο 3. πκπεξηιακβάλνπλ παξαξηήκαηα πνπ αθνξνχλ α) Σελ θαζηέξσζε δσλψλ πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ δξαζηεξηνηήησλ, β) Σελ θαζηέξσζε εηδηθψλ φξσλ δφκεζεο (θπξίσο φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Γ. Κφθθηλν). Σηελ ζπλέρεηα ην λέν δηνξζσκέλν θείκελν ηνπ Β1 Σηαδίνπ ζηάιζεθε ζηνπο θνξείο γηα γλσκνδφηεζε κέρξη ζήκεξα γλσκνδνηήζαλ πάλσ ζην θείκελν νη εμήο : 1. Η Γηεύζπλζε Γαζώλ Ν. άκνπ (Αξ Πξση κε ην νπνίν δειψλεη φηη δελ κπνξεί λα εθζέζεη ηεο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ εθηάζεσλ. Δπίζεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ζα έπξεπε λα πξνυπάξμεη δαζνιφγην πξηλ ηελ εθπφλεζε ηνπ ΥΟΟΑΠ ). 2. Τν ΤΔΝΑΝΠ κέζσ ηνπ Λ/Σ (Αξ. πξση 948 Κακηά νπζηαζηηθή άπνςε ) 3. Τν Δπηκειεηήξην άκνπ (θνξέαο πνπ εθπξνζσπεί ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ λνκνχ καο) (Αξ. πξση 3330 κε ην νπνίν δειψλνπλ ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηελ πξφηαζε ηεο Μειεηεηηθήο Οκάδαο ) 4. Τν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο (Αξ Πξση Φ/Α.4/6/11676/1296 κε ην νπνίν δειψλνπλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε ρσξνζέηεζεο ΒΙΠΑ αξθεί λα εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 2545/07 θαη 3325/05 ). 5. Η Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ -Γ/ΝΣΗ ΠΔΧΩ- (Αξ Πξση 21027/1660 κε ην νπνίν ππνβάιεη παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ κειέηε ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην Ν.2508/97-Ν.2160/93-Ν.3325/05- ην πεξηθεξεηαθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο) 6. Η Ννκαξρηαθή επηηξνπή ρσξνηαμίαο-πεξηβάιινληνο (Ν.ΔΥΩ.Π) ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο άκνπ (Αξ. πξση 3266 Γειψλνπλ ηελ ζπκθσλία ηνπο- θαηά πιεηνςεθηα- κε ην θείκελν ηεο Μ. Ο ) 2

3 Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, Ο Χσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο δπζηπρψο δελ απνηειεί γεληθά κηα θνηλσληθά νπδέηεξε ηερλνθξαηηθή δηαδηθαζία, ζηνρεχεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επηινγέο ηεο θπξίαξρεο νηθνλνκηθά ο ηάμεο πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηεο επηινγέο ησλ λνκνζεηεκάησλ ησλ θπβεξλήζεσλ. Τν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα θαηά ηελ άπνςε καο δελ είλαη ην αλ ζα ππάξμεη λνκνζεηεκέλνο, ηππηθά, ζρεδηαζκφο αιιά ην πνηνο απνθαζίδεη, κε πνηα θξηηήξηα θαη ζε φθεινο πνηνπ, ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ην ρψξν θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ρσξνζέηεζεο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Απφ απηή ηε ζθνπηά ην πξφβιεκα γηα εκάο δελ είλαη ε ηάρα «έιιεηςε αλαπηπμηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ» γεληθψο θαη ανξίζησο, ζεσξνχκε φηη θάζε κνξθή ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηφζν σο απηνηειήο παξέκβαζε, φζν θαη ζηε δηαζχλδεζε ηεο κε γεληθφηεξεο πνιηηηθέο, ( φπσο ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γεο, νη αλαδηαξζξψζεηο ζην θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θιπ), ππεξεηεί νχησο ε άιισο θάπνηνλ «αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ». Σε ηειεπηαία αλάιπζε, ε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δελ είλαη κηα νπδέηεξε, ηερλνθξαηηθή έλλνηα, αιιά έρεη βαζχηαην νηθνλνκηθφ πνιηηηθφ πεξηερφκελν, ζρεηίδεηαη άξξεθηα κε ην εξψηεκα, γηα ηα ζπκθέξνληα πνηαο θνηλσληθήο ηάμεο ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή. Έηζη, ην βαζηθφ δίιεκκα ζην νπνίν θαηαιήγνπλ φιεο νη επηινγέο αλαπηπμηαθνχ γεληθά θαη εηδηθφηεξα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη: Γηαζθάιηζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, εγρώξησλ θαη μέλσλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ ή ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ιατθώλ αλαγθώλ; Δίλαη πξνθαλήο ε απάληεζε πνπ δίλεη φια απηά ρξφληα ην ειιεληθφ θξάηνο δηα ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ λνκνζεηεκάησλ ηνπο. Ήδε εδψ θαη δπν ζρεδφλ δεθαεηίεο, πξνσζνχληαη αλαδηαξζξψζεηο ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (ελέξγεηα, κεηαθνξέο, ηει/ληεο, θαηαζθεπέο), βαζαίλεη ν εκπνξεπκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γεο θαη ησλ ρξήζεσλ ηεο, ην πεξηβάιινλ ππνηάζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θεξδνθνξία, θαη βεβαία πξνσζνχληαη αλαδηαξζξψζεηο θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Βαζηθέο, δσηηθέο ιατθέο αλάγθεο φπσο ε πγεία, ε παηδεία, ν αζιεηηζκφο, ν πνιηηηζκφο αληηκεησπίδνληαη σο εκπνξεχκαηα, πξνρσξά ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπο, απνθηνχλ θαη ηππηθά, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ραξαθηήξα «πξνλνκηψλ» γηα ιίγνπο θαη φρη δηθαησκάησλ γηα φινπο. 3

4 Σήκεξα ην πθηζηάκελν Δζληθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ, ππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζσξάθηζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο, ηηο επηινγέο ηεο ΔΔ γηα ειεχζεξε θίλεζε θεθαιαίνπ εξγαζίαο εκπνξεπκάησλ. Δδξάδεηαη ζηε πνιηηηθή εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γεο, θαη ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, θαζώο θαη ζε απηήλ ηεο «απειεπζέξσζεο» ζηξαηεγηθώλ ηνκέσλ ηε νηθνλνκίαο (ελέξγεηα, ηει/ληεο θιπ.). Πξνσζεί ηε θαηάξγεζε ησλ όπνησλ πεξηνξηζκώλ ππήξραλ κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ρξήζεσλ γεο, εθόζνλ απηνί εκπνδίδνπλ ηελ επελδπηηθή δξάζε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Δλαξκνλίδεηαη θαη ζηεξίδεη ηε λέα δηνηθεηηθή δνκή ηεο ρψξαο πνπ πξνσζεί ην ζρέδην «Καπνδίζηξηαο ΙΙ», ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πξνυπνζέζεηο επηηάρπλζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ ηνκέσλ ηεο πγείαο, ηεο πξφλνηαο, ηεο παηδείαο, κέζα απφ ηε δηάζπαζε θαη «απνθέληξσζε» ηεο θξαηηθήο επζχλεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη παξαπάλσ γεληθέο θαηεπζχλζεηο εμεηδηθεχνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηε πεξίπησζε ηνπ θάζε «ηνπηθνχ» ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, θπζηθά ην ίδην ηζρχεη θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ ΥΟΟΑΠ λήζνπ Ιθαξίαο θαη ην ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ πιαίζην θηλείηαη αθξηβψο ζηελ ηδία ξφηα. Σε αδξέο γξακκέο: Κηλείηαη ζηε ινγηθή ηεο εθρψξεζεο ησλ παξαιηαθψλ «θηιέησλ» γεο ηνπ λεζηνχ ζε επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο φξνπο δφκεζεο, θαη ηα κεγέζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηγξάθεη. Γελ θαηνρπξψλεη νχηε ζην ειάρηζην φξνπο ηζφξξνπεο ρσξηθήο θαη θιαδηθήο αλάπηπμεο ζην λεζί. Υαξαθηεξηζηηθά, δελ πξνβιέπεη ηίπνηε νπζηαζηηθά γηα ην πξσηνγελή ηνκέα, ελψ ην έλα απφ ηα δπν βηνηερληθά πάξθα πξνηείλεηαη λα Χσξνζεηεζεί ζε πεξηνρή πνπ είλαη πξνβιεκαηηθή ( Άγηνο Κήξπθνο ). Κακία νπζηαζηηθή κέξηκλα δελ ππάξρεη γηα ρσξνζέηεζε θάζεησλ κνλάδσλ αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη άιισλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ( π.ρ ζρηζηφιηζνο ). Γελ απνηππψλεη, νχηε θαηνρπξψλεη ην δαζηθφ πινχην ηνπ λεζηνχ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ αθήλεη αλνηθηφ ην πεδίν ( πξνβιέςεηο ηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ γηα ηηο ΑΠΔ) γηα ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ελέξγεηα (αηνιηθφ πάξθν). Απνηπγράλεη λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο νηθηζηηθήο δφκεζεο ζην λεζί, κε ηα ιεγφκελα «πνιπγσληθά όξηα νηθηζκώλ» ( πνπ ηάρα, «βειηίσζαλ» ηελ αξρηθή εηζήγεζε πεξί «αθηηληθψλ νξίσλ» θαη κε ην πςειφ φξην αξηηφηεηαο ζηα 12 ζηξέκκαηα γηα ηα νηθφπεδα εθηφο νηθηζκψλ). Βέβαηα, ε ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ δε κπνξεί λα είλαη, νχηε ε πιήξεο απνπζία νξηνζέηεζεο ησλ νηθηζκψλ (φπσο είλαη πεξίπνπ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο), νχηε φκσο θαη ξπζκίζεηο πνπ δελ παίξλνπλ ππφςε ηνπο 4

5 νινθιεξσκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζκηθά, πιεζπζκηαθά, γαηνθηεζηαθά θιπ ηνπ λεζηνχ. Κακία νπζηαζηηθή κέξηκλα δελ ππάξρεη γηα ρσξνζέηεζε πεξηνρψλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ ζε φιε ηελ Ιθαξία Οη πξνηάζεηο ηνπ ΥΟΟΑΠ λήζνπ Ιθαξίαο κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη όηη, ζην βαζκό πνπ ηζρύζνπλ, ζα δηεπθνιύλνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο γεο ζε ιηγόηεξα ρέξηα. Σε φηη καο αθνξά πηζηεχνπκε φηη ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο δε κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα «ηερλνθξαηηθφ», αιιά σο έλα βαζηά πνιηηηθφ πξφβιεκα πνπ δε κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζην έδαθνο ηνπ ζεκεξηλνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο αλάπηπμεο. Γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη κηα πνιηηηθή ξήμεο πνπ ζα βάδεη ζην επίθεληξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη φρη ηε ζσξάθηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Απφ απηή ηε ζθνπηά, πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ηηο απηαπάηεο φηη κπνξεί, ζην έδαθνο γεληθά ηνπ δξφκνπ αλάπηπμεο πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ λνκνζεηεκάησλ ηνπο, λα ππάξμνπλ «ηνπηθά» ρσξνηαμηθά πιαίζηα ηα νπνία λα ιεηηνπξγνχλ ζε κηα αληίζεηε ινγηθή. Γηα λα θαηαλνεζεί απηφ θαιχηεξα λα πάξνπκε ππφςε καο ηηο εμήο πιεπξέο: Σν αζθπθηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ( Τπάξρνπλ ζπρλέο αλαθνξέο ζην θείκελν ηηο Μ.Ο γηα - πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο «ζπκπαγνύο πόιεο» πνπ δίδεηαη ωο θαηεύζπλζε από ην πεξηθεξεηαθό πιαίζην ρωξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, θαη δεζκεύεη ηα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ηωλ δήκωλ ηεο Ιθαξίαο - επηινγέο πνπ πξνθξίλνληαη από ηε κειέηε νη νπνίεο νθείινπλ λα δηέπνληαη από ηηο αξρέο πνπ απνξξένπλ από ην ζεζκηθό πιαίζην ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ( Ν.2508/97 θαη 2742/99) ) ην νπνίν ζηελ νπζία νδεγεί ζηνλ εθβηαζκφ ηεο ζπλαίλεζεο ζε κηα δηαδηθαζία «δηαβνχιεπζεο» κε ην κειεηεηηθφ ζρήκα «γηα λα κε ραζνχλ ηα θνλδχιηα» θαη, ηειηθά, απνδνρή θαη λνκηκνπνίεζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία δε δεζκεχεηαη απφ θακία αληίζεηε γλψκε θαλελφο ΟΣΑ, επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο, καδηθνχ θνξέα θιπ. Σελ άξξεθηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ γεληθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ αληηζηνίρσλ ηνπηθψλ. Αο ζθεθζνχκε, π.ρ πφζν κπνξεί θαλείο λα κηιά γηα ιατθφ, θζελφ θαη πνηνηηθφ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ, φηαλ νη αεξνπνξηθέο, αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο είλαη κνλνπσιεκέλνη θιάδνη. 5

6 Οκνίσο, αο ζθεθζνχκε κε βάζε θαη ηελ εκπεηξία απφ άιια λεζηά π.ρ. Κσ, Ρφδν θιπ. φπνπ εθαξκφζηεθε ν ηνπξηζκφο κεγάιεο θιίκαθαο, ηη επηπηψζεηο είρε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ, ην πνιηηηζκηθφ ρξψκα θιπ. Σελ πίεζε πνπ αζθεί ε γεληθή πνιηηηθή ζηελ φμπλζε ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αζθεί πίεζε ζε ηνπηθέο δεκνηηθέο αξρέο λα κπνπλ ζηε ινγηθή ηνπ «ηνπηθνχ» πξνβιήκαηνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε πιεπξέο, φπσο π.ρ. - ην δήηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ νηθηζκψλ θαη ησλ φξσλ δφκεζεο γεληθά, δεηήκαηα ζηα νπνία θαιιηεξγνχληαη απνπξνζαλαηνιηζηηθά δηιήκκαηα (π.ρ. λα δηαηεξεζεί ην ζεκεξηλφ νηθηζηηθφ «ράνο» επεηδή «ηαηξηάδεη ζην ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ θαη ησλ θαηνίθσλ» ή λα πάκε ζε νξηνζεηήζεηο πνπ, ππφ ην πξνθάιπκκα ηνπ «ζπκκαδέκαηνο», ζα νδεγήζνπλ ζε ζπγθέληξσζε ηεο γεο ζε ιίγα ρέξηα). - ηα εξσηήκαηα «λαη ή φρη ηνπξηζκφ», αλάπηπμε ζηα παξάιηα ή ζηα νξεηλά» θιπ. Γηα εκάο ην ΥΟΟΑΠ λήζνπ Ιθαξίαο απνηειεί «εξγαιείν» πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί φρη γηα ηε θαιιηέξγεηα απηαπαηψλ φηη κπνξεί λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν, αιιά γηα λα δηεθδηθεζνχλ ιχζεηο πνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηε ινγηθή πνπ ιέεη φηη ν Χσξνηαμηθφο Σρεδηαζκφο κπνξεί θαη πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, δειαδή: Σηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ησλ δαζψλ, ησλ παξάθηησλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Σηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε πεξηνρψλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, Σηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο, Σηε δηεχξπλζε ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, Σηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σα παξαπάλσ είλαη γηα εκάο ηα θξηηήξηα όρη κνλό γηα λα θξίλνπκε θαη λα θαηαδείμνπκε ηνλ ραξαθηήξα ηεο κειέηεο ΣΧΟΟΑΠ λήζνπ Ιθαξίαο, αιιά θαη γηα λα επεμεξγαζηνύκε ηα αηηήκαηα πνπ ζα αλαδείρλνπλ ηη ζεκαίλεη πξαθηηθά «άιινο δξόκνο αλάπηπμεο» γηα ηελ Ιθαξία δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα γίλεη πην νινθιεξσκέλα κέζα από ην ζπλέδξην πνπ πξνεηνηκάδεηαη από ηνπο 4 ΟΣΑ ηεο Δπαξρίαο αξρέο ηνπ Με Βάζε όια ηα παξαπάλω, ππνζηεξίδνληαο ηα δηθαηώκαηα ηωλ δεκνηώλ καο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζηε δόκεζε γλωκνδνηνύκε αξλεηηθά ζε όηη αθνξά ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηεο κειέηεο ε νπνία δελ θαηνρπξώλεη όξνπο ηζόξξνπεο αλάπηπμεο ζην λεζί. 6

7 Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, Πξηλ παξνπζηάζνπκε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ πξφηαζε ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο ζε επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην ζέκα ηεο δφκεζεο ( Όξηα νηθηζκψλ πληειεζηέο δφκεζεο, θιπ) ρξήζηκν είλαη λα δηαηππψζνπκε κεξηθέο παξαηεξήζεηο πάλσ ζην ηξνπνπνηεκέλν Β1 ζηάδην ηεο κειέηεο. Παξαηεξήζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο Μ. Ο θαη ηα επηπιένλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνζζέζεη ζηελ Ιθαξία ε εθαξκνγή ηεο. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΠΑΝΩ ΣΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ Β1 ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 1.- ΓΔΝΙΚΑ Τν θχξην αληηθείκελφ ηεο κειέηεο είλαη νη νηθηζκνί θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Θα έπξεπε ινηπφλ λα εκθαλίδνληαη φια ηα ππάξρνληα θηίζκαηα θαη αθφκε ε ππάξρνπζα βιάζηεζε απφ θαιιηέξγεηεο, βνζθφηνπνπο, δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηέινο νη ρψξνη ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο, ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ λεζηνχ. Σηε ζπλέρεηα, έπξεπε, ε κειέηε λα γίλεη επάλσ ζ απηά θαη κε ζεβαζκφ ζ απηά. Απηά ηα ζηνηρεία ππάξρνπλ απνηππσκέλα ζε αεξνθσηνγξαθίεο θαη ράξηεο ηνπ θξάηνπο. Σε φιν ην λεζί ηεο Ιθαξίαο, κέρξη ζήκεξα, νη κε πνιενδνκεκέλνη νηθηζκνί ήζαλ ηξηψλ εηδψλ,: α) Οη πθηζηάκελνη πξν ηνπ 1923, ησλ νπνίσλ ηα φξηα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ πνιπγσληθή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηα πξν ηνπ 23 αθξαία ζπίηηα ηνπ νηθηζκνχ, φζν καθξηά θη αλ είλαη ην έλα απφ ην άιιν. β) Οη κε θαζνξηζκέλα όξηα από απόθαζε ηνπ Ννκάξρε, ησλ νπνίσλ ηα φξηα θαζνξίδνληαη επίζεο απφ κηα πνιπγσληθή γξακκή, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα αλζξψπηλα θαηαζθεπάζκαηα, θπξίσο θηίζκαηα θαη θάπνηε δξφκνπο, ρσξίο θαη πάιη λα κπαίλεη θάπνηα απαξαίηεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θηηζκάησλ. γ) Οη ζηάζηκνη ησλ νπνίσλ ηα φξηα πξνζδηνξίδνληαλ κε θχθινπο, πνπ έρνπλ θέληξν ηνπο ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ θαη αθηίλα 800κ. Η κειέηε, ζηελ αξρηθή ηεο έθδνζε, α) ζεβάζηεθε ηνπο νηθηζκνχο κε θαζνξηζκέλα απφ λνκαξρηαθή απφθαζε φξηα, β) θαζφξηζε φξηα πνιπγσληθήο γξακκήο γηα ηνπο νηθηζκνχο πξν ηνπ 1923 κηθξφηεξα ησλ σο άλσ γ) φξηζε ηα φξηα ησλ ζηάζηκσλ νηθηζκψλ, ηνπο νπνίνπο παχεη λα νλνκάδεη πιένλ ζηάζηκνπο, κε θχθινπο πνπ έρνπλ αθηίλεο απφ 200 έσο 500 κ., αληί ησλ 800κ πνπ είραλ κέρξη ζήκεξα. Η κείσζε, ινηπόλ, ηεο έθηαζεο ησλ νηθηζκώλ πνπ έθαλε ε πξόηαζε ηεο αξρηθήο κειέηεο, ήηαλ πεξίπνπ 15,00 %!!!! ηεο ζεκεξηλήο έθηαζεο ηνπο. 2.- ΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΚΣΑΔΙ ΣΟΤ Σηηο παξαηεξήζεηο πάλσ ζηε αξρηθή έθδνζε ηεο κειέηεο, ε κείσζε ησλ εθηάζεσλ ησλ νηθηζκψλ θξηλφηαλ σο ιαλζαζκέλε ππνινγηζηηθά, αθνχ δελ αθαηξνχληαη νη εληφο ησλ νξίσλ ηνπο αθαηάιιειεο γηα νίθεζε πεξηνρέο, θαη ήηαλ αληίζεηε ζηε αξραία ζπλήζεηα ησλ Ιθαξίσλ λα έρνπλ ην, έζησ κηθξφ, πεξηβφιη ηνπο γχξσ απφ ην ζπίηη ηνπο. αλ απάληεζε, ζε ηέηνηεο θξίζεηο, ήξζε ακείιηθηε ε δεύηεξε έθδνζε ηεο κειέηεο λα θαζνξίζεη αθόκε κηθξόηεξα όξηα γηα ηνπο νηθηζκνύο πξν ηνπ 1923, ελώ γηα ηνπο ζηάζηκνπο πνιπγσληθά όξηα κε ην θξηηήξην ηεο ζπλεθηηθόηεηαο ησλ 80κ κεηαμύ ησλ ζπηηηώλ, πνπ δεκηνπξγεί νηθηζηηθά ιείςαλα, πιένλ, ζηε ζέζε ησλ δσληαλώλ ζεκεξηλώλ νηθηζκώλ. Σηελ ηξνπνπνηεκέλε κειέηε νη νηθηζκνί δελ νξίδνληαη πιένλ κε θχθινπο, αιιά κε πνιχγσλα, ηα νπνία πεξηθιείνπλ κέζα ηνπο κφλν ηηο νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο κε θηίζκαηα πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο νιηγφηεξν απφ νγδφληα (80) κέηξα. Απηφ, αλ πξάγκαηη είλαη ππνρξεσηηθφ απφ θάπνηεο απαξάβαηεο δηαηάμεηο, είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηνπο νηθηζκνχο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 7

8 3.- ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ Δ ΠΛΗΘΤΜΟ Η πιεζπζκηαθή ρσξεηηθφηεηα ησλ νηθηζκψλ ππνινγίδεηαη ζηνλ πίλαθα Π α2. ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ζεκεηψλεηαη φηη: Ωο έθηαζε ιακβάλεηαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ. Γελ έρνπλ εμαηξεζεί κε θαηάιιειεο πξνο δφκεζε εθηάζεηο, φπσο γεσινγηθά αθαηάιιειεο, δαζηθέο, παξαξεκάηηεο θιπ. κσο, ζρεδφλ ζε θάζε νηθηζκφ ππάξρνπλ: δαζηθέο εθηάζεηο, αζηαζή θαη πνιχ απφηνκα εδάθε θαη ξέκαηα. Μφλν έλα ξέκα, πνπ δηαζρίδεη έλαλ νηθηζκφ ζε ζπλεζηζκέλν κήθνο ελφο ρηιηνκέηξνπ, αθαηξεί έθηαζε ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο ξνπο ηεο κειέηεο: 1000*( ) = ηκ ή 7 Ha, πνπ γηα έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ νηθηζκφ ησλ 25,413 Ha, είλαη πνζνζηφ 27,5%. Αλ ηψξα αθαηξέζνπκε ηηο δαζηθέο εθηάζεηο, ηηο πεξηνρέο κε ζαζξά εδάθε θαη ηηο εθηάζεηο κε απαξάδεθηεο θιίζεηο άλσ ηνπ 40% θαη φρη ηνπ 25%, φπσο αξρηθά πξέζβεπε ε κειέηε, ηφηε ηειηθά απφ ηα 25,413 Ha ζα κείλεη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε πεξίπνπ ην 50%. Δπνκέλσο ε άλεηε ρσξεηηθφηεηα ησλ νηθηζκψλ δελ είλαη πξαγκαηηθή, αιιά αλαθξηβήο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ αθνινχζνπ γεγνλφηνο. Οη πίλαθεο κε ηηο πιεζπζκηαθέο πξνβιέςεηο γηα ηα έηε 2011 θαη 2021, σο γξακκηθή πξνέθηαζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απφ ηηο απνγξαθέο 1981, 1991 θαη 2001 πιεζπζκψλ, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξαηεξνπκέλε κε γξακκηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ αθνινπζεί ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ ιίγσλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θπξίσο κεηά ην Η ινγηθή ηνπ β ζελαξίνπ γηα δηπιαζηαζκφ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο γηα νξηζκέλνπο δπλακηθνχο νηθηζκνχο, δελ επαξθεί γηα ζσζηή πξφβιεςε. Έλα άιιν πξόβιεκα πνπ ζα πξνθύςεη από ηε κείσζε ηεο νηθνδνκήζηκεο έθηαζεο ησλ νξεηλώλ νηθηζκώλ είλαη α) ε πξόθιεζε εζσηεξηθήο θαη όρη κόλν κεηαλάζηεπζεο γηα αλαδήηεζεο νηθνπέδσλ κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ηεο γεο ζηεο πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο, β ) ε ζπγθέληξσζε νηθνδνκώλ ζε κηθξέο εθηάζεηο, θαηλόκελν πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθό ραξαθηήξα θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηνπ ηνπηθνύ λνηθνθπξηνύ. 4.- ΟΡΟΙ ΓΟΜΗΗ Η αχμεζε ηεο θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηαο ζηα 300 ηκ γηα νηθηζκνχο ζην ζπλεθηηθφ ηκήκα ησλ νπνίσλ ηα ππάξρνληα παιαηφζελ νηθφπεδα πνπ έρνπλ έθηαζε 50 έσο 100 ηκ, ζπλεπάγεηαη νηθηζηηθή λέθξσζε, αιιά θαη ηξνκεξή αδηθία γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ κηθξώλ νηθνπέδσλ νη νπνίνη, ηελ επνκέλε ηεο δεκνζηεύζεσο σο λόκνπ απηήο ηεο κειέηεο, ζα μππλήζνπλ κε νηθόπεδα κε άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκα. Τν ίδην ζα ζπκβεί θαη γηα ηνπο νηθηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο νξίδεηαη θαηά παξέθθιηζε αξηηφηεηα 200 ηκ., δειαδή ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο πιελ νιίγσλ εμαηξέζεσλ. Κάπνηνη πξόηεηλαλ θάπνηεο κεγάιεο θαηά παξέθθιηζε αξηηόηεηεο θαη θάπνηα κηθξά όξηα νηθηζκώλ, ρσξίο λα εθπξνζσπνύλ βέβαηα ηνπο Ιθάξηνπο δεκόηεο ησλ ηξηώλ Γήκσλ, νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ κε ηνλ δηθό ηνπο πνιηηηζκό, έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη: νη θαηνηθίεο ησλ νξεηλώλ νηθηζκώλ λα πεξηβάιινληαη από θάπνην πεξηβόιη, άξα λα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο κεγάιεο απνζηάζεηο θαη επνκέλσο λα απαηηνύληαη εθηεηακέλα όξηα γη απηνύο ηνπο νηθηζκνύο. Αληηζέησο ζηνπο παξαιηαθνύο νηθηζκνύο ηα νηθόπεδα θαη ηα θηίζκαηα είλαη πνιύ κηθξά θαη απαηηνύληαη κηθξέο θαηά παξέθθιηζε αξηηόηεηεο. Σν λα πξνηείλνληαη κεγάιεο αξηηόηεηεο, ρσξίο έξεπλα ησλ επηθαλεηώλ ησλ ππαξρόλησλ νηθνπέδσλ, είλαη κηα απζαίξεηε ελέξγεηα θαη όρη έλα πξντόλ κειέηεο. 8

9 Η κειέηε, νκηιεί γηα αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ φηαλ: α) Μεηώλεη ηελ έθηαζε ηνπο, β) Καζνξίδεηαη θαηά παξέθθιηζε αξηηόηεηα 300 ηκ, ρσξίο λα γίλεη θάπνηα έξεπλα απφ ηνπο κειεηεηέο γηα λα δηαπηζηψζνπλ, απηφ πνπ γλσξίδνπλ φινη νη κφληκνη θάηνηθνη, φηη δειαδή απφ ηνλ επαξρηαθφ δξφκν κέρξη θαη ηελ παξαιία δελ ππάξρνπλ ηφζν κεγάια νηθφπεδα. γ) Μεηώλνληαη ζε δπν νη επηηξεπόκελνη όξνθνη, απφ ηξεηο πνπ είλαη ζήκεξα, θαη ην ύςνο ζε 6,50κ, απφ 7,50 θαη 10,00 πνπ είλαη ηψξα (δηάηαμε απηή ηζρχεη γηα θεθιηκέλα εδάθε, ηα νπνία φκσο είλαη ν θαλφλαο). Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο απαξάδεθηνπο Γεληθνύο Όξνπο (κέηξεζε πςψλ απφ ην θπζηθφ έδαθνο), ζα θαηαιήμεη ζην λα θαηαζθεπάδνληαη κνλώξνθα όια ηα θηίξηα. ε) Μεηώλεη ηνλ ζπληειεζηή δόκεζεο ζε 0,80 από 1,60 έσο 1,00 πνπ είλαη ζήκεξα γηα ηα κηθξά νηθφπεδα (100 έσο 300ηκ). Ση) θαζνξίδεη κέγηζηε δόκεζε ζε θάζε νηθόπεδν ηα 320 ηκ, γηα θηήξην νηαζδήπνηε ρξήζεο, από 400 πνπ είλαη ζήκεξα κόλν γηα ηηο θαηνηθίεο, ελώ γηα ηα άιια θηήξηα δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο. Δθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ηα σο άλσ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο πιελ απηψλ πνπ έρνπλ φξηα κε απφθαζε Ννκάξρε. Οη πξνηεηλφκελνη εηδηθνί όξνη δόκεζεο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο κειέηεο είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά ζέινπλ κεγαιχηεξε θαη πην πξνζεθηηθή επεμεξγαζία. Πξέπεη λα είλαη δπλεηηθνί θαη φρη ππνρξεσηηθνί θαηά πεξίπησζε. (π.ρ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξψηεο θαηνηθίαο θαη ζε ζπλάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηδηνθηήηε). Γη απηφ ρξεηάδνληαη ζπνπδαηφηεξα θίλεηξα απφ φζα δίλνληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη θπζηθά ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεζπηζζνχλ αληηθίλεηξα γηα φζνπο δελ κπνξνχλ λα ηνπο εθαξκφζνπλ. 5.- ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δδψ πεξηιακβάλνληαη: -Η θαηάξγεζε όισλ ησλ παξεθθιίζεσλ, σο πξνο ηελ αξηηόηεηα, ζε όιεο ηηο εθηόο νηθηζκώλ πεξηνρέο, φπνπ ζα ρξεηάδνληαη πιένλ 8.000, θαη ηκ γηα λα θηηζηνχλ 150 ηκ νηθίαο ή 50 ηκ απνζήθεο. -ηα ξέκαηα, εθηόο απηώλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, ε ηνπνζέηεζε ησλ θηηξίσλ ζα γίλεηαη ζε απόζηαζε 30 κ από ηηο όρζεο ηνπο. Απηφ, φπσο γξάθεηαη, ηζρχεη θαη εληφο νηθηζκψλ, φπνπ γηα έλα ζπλεζηζκέλν μεξφξεκα πιάηνπο απφ φρζε ζε φρζε 10 κ, φπνπ κφλν ηνλ ρεηκψλα ηξέρεη ιίγν λεξφ, δεζκεχεηαη κε απαγφξεπζε δφκεζεο κηα πεξηνρή πιάηνπο ( )= 70 κ. Γειαδή γηα έλα ηέηνην ξέκα κήθνπο 1000κ, πνπ δηαζρίδεη έλαλ νηθηζκφ θαη ηνλ θφβεη ζπλήζσο ζηα δχν, απαγνξεχεηαη ε δφκεζε ζε 70*1000 = ηκ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. ήκεξα ν Κηεξηνδνκηθόο Καλνληζκόο θαζνξίδεη απηή ηελ απόζηαζε ζηα 10 θαη 20 κ, αλαιφγσο ηνπ αλ έρνπλ εθηειεζζεί ηα έξγα δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο ή φρη. κσο ε κειέηε λνκνζεηεί πνιχ πην απζηεξά. -ηα γήπεδα πνπ έρνπλ πξόζσπν ζην επαξρηαθό δίθηπν θαζώο θαη ζηνπο θύξηνπο δεκνηηθνύο δξόκνπο ηα θηίξηα ηνπνζεηνύληαη ζε απόζηαζε 15 κ από ηνλ άμνλα ηνπ δξόκνπ. Αλ απηφ ηζρχεη θαη εληφο ησλ νηθηζκψλ, ηφηε νπαί θη αιίκνλν. κσο, θαη εδψ ν κειεηεηήο γίλεηαη απζηεξφο λνκνζέηεο ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ θαιχηεξνη λφκνη θαη γη απηή ηελ πεξίπησζε, φπσο θαη ηηο πην πάλσ, νη νπνίνη ηζρχνπλ γηα φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. -Ωο αθεηεξία κέηξεζεο ησλ πςώλ ζα ιακβάλεηαη κόλν ην θπζηθό έδαθνο, κε θιηκάθσζε ησλ θηηξίσλ. κσο, ζε θεθιηκέλα εδάθε αλεθνξηθά πξνο ην βάζνο ηνπ νηθνπέδνπ, κε κηα ήπηα θιίζε 25%, θαη έλα χςνο ηνπ ηζνγείνπ 3,00κ, απηφ ζάβεηαη ζε απφζηαζε 12κ αθνχ ν ηζφγεηνο φξνθνο γίλεηαη εληειψο ππφγεηνο. Αληηζέησο, ζε θαηεθνξηθά πξνο ην βάζνο νηθφπεδα ζηα 12κ βάζνο ν ηζφγεηνο φξνθνο ζα γίλεη Α φξνθνο θαη ζα εμαληιεζεί ην κέγηζην χςνο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο δχν νξφθσλ. 9

10 Θα κπνξνχζε βέβαηα λα θιηκαθψλνληαη ηα θηίξηα ζε πνιχ κηθξά βάζε, κε απνηέιεζκα φκσο ηελ θαθή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Γηα κεγαιχηεξεο θιίζεηο πνπ είλαη πην ζπρλέο ζηε Ιθαξία ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ ρεηξφηεξα. -ηα δηώξνθα θηίξηα ε θάιπςε ηνπ νξόθνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ Ιζνγείνπ. Γηαηί πξέπεη α) Σα θηήξηα λα είλαη ζην ίδην ζρέδην κε νξζνγψληα ε ηεηξάγσλε θάηνςε θαη β) Ο φξνθνο λα είλαη πάληα ζε εζνρή απφ ην ηζφγεην; Γηα λα έρνπλ φια ηα ζπίηηα ξεηηξέ θαη βεξάληα κε ζέα; -Γελ επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζην ππόγεην από ηνλ εμσηεξηθό ρώξν, αιιηώο ε επηθάλεηά ηνπ ζα ζπλππνινγίδεηαη ζηε δόκεζε. Απηφ ζα ηζρχεη θαη γηα Γθαξάδ θαη γηα αιεζηλέο απνζήθεο; Αιιά γηα ηηο ρξήζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηε ε πξφζβαζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη ηνπιάρηζηνλ ηα γθαξάδ πξέπεη λα πξηκνδνηνχληαη θαη φρη λα ηηκσξνχληαη. - ε πεξίπησζε θεθιηκέλνπ εδάθνπο θαλέλα ζεκείν ηεο νηθνδνκήο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην ύςνο θαη ζε θακία όςε λα πξνβάιινληαη πεξηζζόηεξνη από δπν όξνθνη. Τφηε φκσο, κε ηηο ζπλήζεηο κεγάιεο θιίζεηο εδάθνπο ηνπ λεζηνχ θαη ηελ κέηξεζε ησλ πςψλ απφ ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, πνπζελά ζρεδφλ δελ ζα θαηαζθεπάδεηαη φξνθνο πάλσ απφ ην Ιζφγεην θαη ε δηάηαμε ηζνδπλακεί κε θαζηέξσζε κνλψξνθσλ θηηξίσλ, ζρεδφλ παληνχ. Σηε ζπλέρεηα έρνκε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο κε αλαδξνκηθή ηζρχ ησλ φξσλ πνπ επηβάιιεη απηή ε κειέηε, φπνπ θαζνξίδεη φηη: - Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ εθδόζεθαλ λνκίκσο κε βάζεη ηηο πξντζρύνπζεο δηαηάμεηο κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζεο, εθηεινύληαη όπσο εθδόζεθαλ, εθ όζνλ είλαη ζύκθσλεο σο πξνο ηελ αξηηόηεηα θαη ηηο ρξήζεηο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζεο. Αιιηώο ηη γίλεηαη; Οη άδεηεο παύνπλ λα ηζρύνπλ θαη αλαθαινύληαη;!!!! - Γελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε απφζηαζε 200κ εθαηέξσζελ ησλ θεληξηθώλ νδηθώλ αμόλσλ!!. 7.- ΤΜΠΔΡΑΜΑ Μηα άξηηα κειέηε, κε ζηόρν ηε βηώζηκε αλάπηπμε, πξέπεη λα ελαξκνλίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ νηθηζκώλ, πνπ ππάξρνπλ πξν ηνπ 1923, ιακβάλνληαο ππόςε ηεο ηηο κνξθνινγηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ λεζηνύ, ηελ θπηηθή βιάζηεζε θαη ηηο νηθηζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ε δηφξζσζε ησλ θαθψλ πνιενδνκηθψλ λνκνζεηεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο είλαη έλα θνβεξά δχζθνιν έξγν θαη είλαη αδχλαην λα ην επηηειέζεη ε κειέηε, θάλνληαο, απιά απζηεξφηεξα ηα ηζρχνληα λνκνζεηήκαηα θαη δεκηνπξγψληαο έηζη κεηνλεθηηθή αληζνλνκία γηα ηνπο Ιθάξηνπο έλαληη ησλ ππνινίπσλ Διιήλσλ, πξάγκα πνπ ζα ηνπο έδηλε ην δηθαίσκα ακπλφκελνη λα πξνζθχγνπλ ζην ΣηΔ θαη λα θαηαζηήζνπλ αλελεξγέο, σο αληηζπληαγκαηηθέο, απηέο ηηο δηαηάμεηο. Από όια ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη θαη ε ηξνπνπνηεκέλε κειέηε κε ηα πνιπγσληθά όξηα δελ είλαη εξγαιείν αεηθόξνπ αλάπηπμεο, αιιά αεηθόξνπ ζηαζηκόηεηαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νηθηζηηθήο λέθξσζεο θαη παξάιιεια ηεο θαηαζηξνθήο δαζώλ. 10

11 Πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ ηελ κειέηε αλ ε θαηεπζύλζεηο ηεο δελ δεζκεπόηαλ από ην αζθπθηηθό ζεζκηθό πιαίζην 1 Να θαλνχλ ζηνπο ράξηεο ηεο κειέηεο, ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο φηη είλαη ζρεηηθά κηθξέο νη αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ κπνξεί θάπνηνο λα δνκήζεη θαη έηζη λα θαζνξηζηεί γη απηέο ηηο πεξηνρέο, αξηηφηεηα πνπ λα κελ μεπεξλά ηα 4000κ, κε παξέθθιηζε 2000κ πάλσ ζε επαξρηαθνχο θαη δεκνηηθνχο δξφκνπο. 2 Τα φξηα ησλ κε παξαιηαθψλ νηθηζκψλ λα πξνζδηνξίδνληαη κε θχθινπο πνπ ζα έρνπλ αθηίλα 500 έσο 800κ, ψζηε λα πεξηιεθζνχλ θαηά ην δπλαηφλ φια ηα θηίζκαηα κέζα ζ απηά ηα φξηα. 3 Τα φξηα ησλ παξαιηαθψλ ήδε νξηνζεηεκέλσλ, κε λνκαξρηαθή απφθαζε, νηθηζκψλ λα κείλνπλ σο έρνπλ. 4 Τα φξηα ησλ κε νξηνζεηεκέλσλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ λα νξηζζνχλ απφ πνιπγσληθέο γξακκέο πνπ ζα ηηο θαζνξίδνπλ ηα αθξαία νπζηαζηηθά θηίζκαηα ηνπο ή άιια θπζηθά φξηα, πέξαλ φκσο ησλ αθξαίσλ απηψλ θηηζκάησλ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απηψλ ησλ νηθηζκψλ θαη λα κελ απμεζεί ππεξβνιηθά ε αμία ηεο γεο, πξάγκα πνπ ήδε παξαηεξείηαη ζήκεξα. 5 Πιελ ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ, πνπ ζα θαζνξηζζνχλ φπσο σο άλσ αλαθέξεηαη, νη ππφινηπνη φξνη δφκεζεο θαη θπζηθά νη ζπληειεζηέο δφκεζεο, ζα είλαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο κειέηεο, κε ηηο παξεθθιίζεηο αξηηφηεηαο, νπσζδήπνηε, απηέο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. 6 Να πξνηαζνχλ πεξηνρέο γηα ρσξνζέηεζε εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ ζε φιε ηελ Ιθαξία. 7 Η κέγηζηε δνκνχκελε επηθάλεηα γηα θαηνηθία λα κελ ππεξβαίλεη ηα 400 θαη φρη ηα 320 ηκ. 8 Οη πξνηεηλφκελνη ζην παξάξηεκα ηεο κειέηεο Δηδηθνί όξνη δόκεζεο, λα κειεηεζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηε ινγηθή πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4. 9 Σηελ ΠΔΠΓ5 ( Αζέξαο) κε ηελ πεξηθιεηφκελε κέζα ηεο ΝATURA 2000 θαη ηα δάζε, λα απαγνξεπζεί θάζε δφκεζε αληί λα θαζνξίδεηαη ε πξνθιεηηθή αξηηφηεηα ησλ 6000ηκ. 10 Τέινο λα εμαιεηθζνχλ φινη νη Γεληθνί φξνη - γεληθέο δηαηάμεηο νη νπνίνη αλαθέξνληαη πην πάλσ ζην άξζξν 5, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη εθεί, αιιά θαη γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο ησλ Ιθαξίσλ πξνο ηνπο άιινπο Έιιελεο, θαη λα ηζρχζνπλ ν ΓΟΚ θαη ν Κηεξηνδνκηθφο Καλνληζκφο, πνπ είλαη λφκνη ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη θαλνλίδνπλ, φρη ηέιεηα, νπσζδήπνηε φκσο πνιχ θαιχηεξα ηα ζέκαηα απηά. 11 Η δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο άξηησλ θαη νηθνδνκήζηκσλ θαηά παξέθθιηζε νηθνπέδσλ κε ζπλέλσζε ησλ ζεκεξηλψλ θαηά παξέθθιηζε αξηίσλ ησλ 750 ηκ & 1200 ηκ. 12 Να γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ ξεκάησλ, απφ ηηο πηπρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαη ηηο κπζγάγγηεο πνπ γίλνληαη απνδνρείο ησλ φκβξησλ πδάησλ. 11

12 Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, Έρνληαο σο βάζε ηελ αξρηθή καο εθηίκεζε γηα ηνλ Χσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ ρψξα καο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ φπνηα πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ ηελ Ίδε εθαξκνδφκελε. Έρνληαο ππ νςηλ καο ηελ ζπδήηεζε πνπ έγηλε φιν απηφ ην δηάζηεκα κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη θπξίσο ηεο επηπηψζεηο πνπ ζα επηθέξεη ε ελδερφκελε εθαξκνγή ηεο κειέηεο ΥΟΟΑΠ λήζνπ Ιθαξίαο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Ιθαξίαο. Σε δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ δσή ηνπο (π.ρ ζηέγαζε - θαηαζθεπή πξψηεο θαηνηθίαο- αχμεζε αμίαο γεο - ζπγθέληξσζε ηεο γεο ζε κεγάιεο ηδηνθηεζίεο - εξγαζία) θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε ηειηθή πξφηαζε ηεο κειέηεο δελ αληηκεησπίδεη ηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Πξνηείλνπκε ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην λα γλωκνδνηήζνπκε αξλεηηθά ζε όηη αθνξά ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηεο κειέηεο Γηαηί παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ αληαπνθξίλεηαη νχηε ζηελ αξρηθή επηδίσμε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νχηε ζηεο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο πιεηνλφηεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 12

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα